SMLOUVA O DÍLO. Snížení energetických ztrát Domu služeb a obecní ubytovny v Bohuňovicích

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SMLOUVA O DÍLO. Snížení energetických ztrát Domu služeb a obecní ubytovny v Bohuňovicích"

Transkript

1

2 SMLOUVA O DÍLO uzavřená podle 2586 a násl. zákona 89/2012 Sb. občanský zákoník v platném znění Snížení energetických ztrát Domu služeb a obecní ubytovny v Bohuňovicích 2

3 I. SMLUVNÍ STRANY I.1 OBJEDNATEL Obec Bohuňovice Zastoupena: Ing.Jiřím Petřekem, starostou obce Sídlo : 6. května 109, Bohuňovice Datová schránka: ywqbsb9 IČ: DIČ: CZ Tel.fax, , Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s. č. účtu: /0800 I.2 ZHOTOVITEL Obchodní firma: Stavebniny u Komína, s.r.o. zastoupená: Jindřichem Nedělou, majitelem firmy Místo podnikání: Dolní Novosadská 516/84, Olomouc, Datová schránka: xgi4gqa IČO: DIČ: CZ Bankovní spojení: Komerční banka a.s. č. účtu: /0100 Kontakt: - zmocněnec pro technická jednání: Jiří Golláň - tel

4 II. ÚČEL A PŘEDMĚT SMLOUVY 2.1 Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést realizaci projektu: Snížení energetických ztrát Domu služeb a obecní ubytovny v Bohuňovicích dle zadávací dokumentace, energetických auditů a položkových rozpočtů, které tvoří přílohu této smlouvy o dílo. 2.2 Dílo zahrnuje i veškeré stanovené zkoušky vyplývající z obecně závazných právních předpisů. 2.3 Zhotovitel dílo provede v rozsahu své nabídky a dalších ujednání této smlouvy na svůj náklad, na své nebezpečí a ve sjednané době. 2.4 Objednatel se zavazuje poskytnout součinnost nezbytnou pro zhotovení díla, řádně provedené a dokončené dílo převzít a zaplatit sjednanou cenu. III. DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ 3.1.Termín zahájení realizace díla plnění zakázky se předpokládá do 14-ti dní od předání staveniště 3.2.Nejzazší termín pro dokončení díla je do Místem realizace díla jsou budovy v majetku objednatele - Dům služeb a ubytovna Centra zdraví v Bohuňovicích IV. CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY 4.1. Cena za zhotovení předmětu smlouvy v rozsahu čl. II této smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran na základě cenové nabídky zhotovitele, zpracované na základě projektové dokumentace a činí celkem: Cena bez DPH DPH Cena včetně DPH ,68,- Kč ,53,- Kč ,21,- Kč Tato cena je nejvýše přípustná. 4.2.Obsahem ceny jsou veškeré náklady zhotovitele nezbytné k realizaci díla, včetně všech nákladů s provedením díla věcně souvisejících: a)vybudování, provoz, udržování a odstranění zařízení staveniště, b)zabezpečení bezpečnosti a hygieny práce, c)náklady na sjednaná pojištění, d)poplatky spojené se záborem veřejného prostranství, odvozem a uložením odpadu 4.3.Cenu uvedenou v odstavci 4.1. tohoto článku je možné překročit pouze na základě zákonné úpravy výše sazby DPH, a to od data účinnosti takové zákonné úpravy. 4.4.Cenu uvedenou v odstavci 4.1. tohoto článku je možné rovněž překročit na základě objednatelem požadovaných víceprací oceněných zhotovitelem položkově v cenách z nabídky, případně v cenách 0.8 URS u položek v soutěži neobsažených. Takové navýšení ceny musí být zakotveno v písemném dodatku smlouvy o dílo. 4

5 4.5.Smluvní strany se dohodly, že předmět díla zůstává výlučným vlastnictvím zhotovitele do doby převzetí díla objednatelem. 4.6.Objednatel neposkytne zhotoviteli zálohu. 4.7.Po ukončení realizace díla vystaví zhotovitel fakturu. Cenu díla uhradí objednatel na základě faktury vystavené zhotovitelem bankovním převodem na účet zhotovitele uvedený v záhlaví této smlouvy. 4.8.Faktury zhotovitele musí formou a obsahem odpovídat zákonu o účetnictví a zákonu o dani z přidané hodnoty a musí obsahovat označení účetního dokladu a jeho pořadové číslo identifikační údaje Objednatele včetně DIČ identifikační údaje Zhotovitele včetně DIČ popis obsahu účetního dokladu datum vystavení datum splatnosti datum uskutečnění zdanitelného plnění výši ceny bez daně celkem sazbu daně výši daně celkem zaokrouhlenou dle příslušných předpisů cenu celkem včetně daně podpis odpovědné osoby Zhotovitele přílohu - soupis provedených prací oceněný podle dohodnutého způsobu 4.8 Splatnost faktur je stanovena na 30 kalendářních dnů ode dne vystavení zhotovitelem a doručení do místa sídla objednatele se všemi náležitostmi a potvrzenými přílohami a v požadovaném počtu vyhotovení. V. FORMA SPOLUPRÁCE 5.1.Objednatel je povinen poskytovat zhotoviteli veškerou součinnost, kterou po něm lze rozumně požadovat. Zejména je povinen umožnit zhotoviteli získat ty podklady a informace, které jsou nutné ke zhotovení díla. VI. ODPOVĚDNOST ZA VADY 6.1.Zhotovitel zodpovídá za to, že dílo bude provedeno dle zadávací dokumentace a ve sjednaném rozsahu uvedeném v čl. II. této smlouvy, že provedení díla bude odpovídat všem technickým předpisům, které mají závazný charakter. Zároveň se zavazuje, že pro zhotovení díla budou použity výhradně y, technologie a pracovní postupy, které vyplývají z projektové dokumentace - studie, z technických norem a jsou zahrnuty v cenové nabídce a energetických auditech. 6.2.Zhotovitel zodpovídá za vady, které má dílo v době jeho předání objednateli a dále za vady, které se vyskytly na díle v záruční době. 6.3.Zhotovitel neodpovídá za vady, které byly způsobené chybnými podklady předanými objednatelem a zhotovitel ani při vynaložení veškeré odborné péče nemohl tuto nevhodnost zjistit, nebo přes písemné upozornění zhotovitele na nevhodnost podkladů a pokynů objednatel písemným sdělením trval na jejich použití. 5

6 VII. ZÁRUKA ZA DÍLO 7.1.Záruční doba na předmět díla je 60 měsíců ode dne převzetí objednatelem. Po tuto dobu odpovídá zhotovitel za to, že dílo má vlastnosti ustanovené závaznými technickými normami a obecně platnými předpisy. 7.2.Za vady, které se projeví po záruční době, odpovídá zhotovitel, pokud byly způsobeny porušením jeho povinností. Práva a povinnosti smluvních stran z vad díla se řídí ustanovením 2615 občanského zákoníku. 7.3.Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. Oznámení (reklamaci) odešle na adresu zhotovitele uvedenou v článku I. této smlouvy. V reklamaci musí být vady popsány nebo uvedeno jak se projevují. Dále v reklamaci objednatel uvede jakým způsobem požaduje sjednat nápravu. Objednatel je oprávněn požadovat: - odstranění vady dodáním náhradního plnění (u vad ů, zařizovacích předmětů, apod.) - odstranění vady opravou, je-li vada opravitelná - přiměřenou slevu ze sjednané ceny Objednatel je oprávněn vybrat si ten způsob, který mu nejlépe vyhovuje. 7.4.Zhotovitel se zavazuje zahájit práce na odstranění vady neprodleně po uplatnění oprávněné reklamace objednatelem, nejpozději však do 7 dnů od doručení reklamace zhotoviteli. V případě, že vada brání provozu, zahájí zhotovitel práce na odstranění vady nejpozději do 72 hod. od nahlášení vady. 7.5.Cestovní náhrady spojené s odstraněním závady v rámci záruční doby jsou zcela k tíži zhotovitele a nebudou objednateli účtovány. 7.6.Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli vady odstranit. 7.7.Pokud zhotovitel neodstraní řádně nahlášené vady díla, na které se vztahuje záruka nejpozději do 30 dnů, má objednatel právo dát vady odstranit třetí osobě na náklady zhotovitele. 7.8.Záruční doba se prodlužuje o dobu, o kterou byl přerušen provoz z důvodu reklamace vady díla. 7.9.Pro ty části díla, které byly v důsledku oprávněné reklamace objednatele zhotovitelem opraveny, běží záruční lhůta opětovně od počátku ode dne provedení reklamační opravy. VIII. ODEVZDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA 8.1.Dílo je splněno dnem řádného dokončení díla a jeho odevzdáním a převzetím, ke kterému zhotovitel písemně vyzve objednatele a objednatel potvrdí převzetí na základě přejímacího řízení. 8.2.O odevzdání a převzetí bude vyhotoven zápis, který zpracuje zhotovitel. IX. ZDRŽENÍ, PŘERUŠENÍ PRACÍ A VYŠŠÍ MOC 9.1.Po dobu přerušení prací v důsledku prodlení objednatele s poskytnutím součinnosti, bude zhotovitel za úhradu vykonávat nezbytné zabezpečovací práce podle pokynů objednatele na ochranu dosud provedených prací před poškozením. 6

7 9.2.Jestliže přerušení prací v důsledku prodlení objednatele s poskytnutím součinnosti bude trvat déle než 15 dní a pokud v této lhůtě nebude sjednána změna smlouvy, má zhotovitel právo od smlouvy odstoupit. Objednatel v tom případě převezme dosud provedenou část díla a věci připravené ke zhotovení díla a převzatou část díla zaplatí do sjednané lhůty. 9.3.Žádná smluvní strana nebude druhé straně zodpovědná za ztráty a škody vzniklé v důsledku vyšší moci. Za okolnosti charakteru vyšší moci se považují: válka, přírodní pohromy, generální stávky apod. 9.4.Podmínkou pro vyvinění za následky způsobené výše uvedenými událostmi je skutečnost, že tyto události bezprostředně znemožnily částečné nebo úplné splnění této smlouvy. Strany obnoví plnění svých povinností ihned, jakmile pominou vlivy či příčiny těchto okolností. X. ZAJIŠTĚNÍ ZÁVAZKU Zhotovitel se zavazuje, že v případě nedodržení termínu dokončení díla dle článku III. této smlouvy, uhradí smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové smluvní ceny díla za každý den prodlení Zhotovitel se zavazuje, že v případě nedodržení termínu zahájení prací na odstranění vady dle článku VII. odstavce 7.5. této smlouvy, uhradí smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové smluvní ceny díla za každý den prodlení Podkladem pro uhrazení smluvní pokuty popř. smluvního úroku z prodlení je faktura, na základě které bude vyúčtován počet dnů prodlení, popř. bude odkázáno na ustanovení smlouvy o dílo, ze kterého vyplývá příslušné právo sankce a dále bude zde uvedena požadovaná výše smluvní pokuty nebo smluvního úroku z prodlení. Strany se dohodly, že splatnost těchto faktur je 14 dnů V případě nedodržení termínů spolupůsobení objednatele se běh smluvních pokut jdoucích k tíži zhotovitele přerušuje o dobu nedodržení termínů spolupůsobení objednatele. XI. ZVLÁŠTNÍ UJEDNÁNÍ Smluvní strany se dohodly, že realizace díla bude prováděna bez přerušení provozu obou budov, v Domu služeb po dohodě s nájemci a ubytovně po dohodě s ředitelem Centra zdraví Bc. Tomášem Vychodilem, tel Smluvní strany se dohodly, že od této smlouvy lze odstoupit pouze v případech, které stanoví tato smlouva nebo zákon Zhotovitel tímto prohlašuje, že uděluje zvláštní plnou moc Jiřímu Golláňovi ke svému zastupování ve věcech technických, dále pak k jednání ve věcech montážních a svému zastupování při jednání s příslušnými úřady a institucemi, jejichž potřeba vyvstane v souvislosti s prováděním díla Smluvní strany se dohodly, že nebezpečí škody na zhotoveném díle přechází ze zhotovitele na objednatele dnem předání a převzetí díla Návrhy dodatků a změny k této smlouvě budou prováděny písemně. Smluvní strany se zavazují vyjádřit ke změnám písemně ve lhůtě do 3 dnů od obdržení písemného návrhu změny. Po tuto dobu je návrhem zavázána podávající strana. 7

8 11.6. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli na písemnou žádost veškeré doklady související s realizací díla, které si mohou vyžádat kontrolní orgány, archivovat veškerou dokumentaci související s přípravou a realizací projektu po dobu 10-ti let od finančního ukončení projektu a umožnit provádění kontrol dokumentů všem subjektům implementační struktury OPŽP, pověřeným kontrolním orgánům ČR a pověřeným pracovníkům Evropské komise a Evropského účetního dvora. 8

9

10

11 REKAPITULACE STAVBY Kód: Stavba: Dům služeb Bohuňovice - výměna oken KSO: CC-CZ: Místo: Bohuňovice Datum: Zadavatel: Obec Bohuňovice IČ: DIČ: Uchazeč: IČ: STAVEBNINY U KOMÍNA s.r.o., Dolní Novosadská 516/84, Olomouc DIČ: CZ Projektant: Ing, Jiří Grohmann IČ: DIČ: Poznámka: Cena bez DPH DPH základní snížená Sazba daně Základ daně Výše daně 21.00% % Cena s DPH v CZK Strana 1 z 2

12 REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ Kód: Stavba: Dům služeb Bohuňovice - výměna oken Místo: Bohuňovice Datum: Zadavatel: Obec Bohuňovice Projektant: Uchazeč: STAVEBNINY U KOMÍNA s.r.o., Dolní Novosadská 516/84, Olomouc Ing, Jiří Grohmann Kód Objekt, Soupis prací Cena bez DPH Cena s DPH Typ Náklady stavby celkem Dům služeb Bohuňovice - výměna oken STA Strana 2 z 2

13 KRYCÍ LIST SOUPISU Stavba: Dům služeb Bohuňovice - výměna oken KSO: CC-CZ: Místo: Bohuňovice Datum: Zadavatel: Obec Bohuňovice IČ: DIČ: Uchazeč: IČ: STAVEBNINY U KOMÍNA s.r.o., Dolní Novosadská 516/84, Olomouc DIČ: CZ Projektant: Ing, Jiří Grohmann IČ: DIČ: Poznámka: Cena bez DPH Základ daně Sazba daně Výše daně DPH základní % snížená % 0.00 Cena s DPH v CZK Strana 1 z 10

14 REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ Stavba: Dům služeb Bohuňovice - výměna oken Místo: Bohuňovice Datum: Zadavatel: Obec Bohuňovice Projektant: Ing, Jiří Grohmann Uchazeč: STAVEBNINY U KOMÍNA s.r.o., Dolní Novosadská 516/84, Olomouc Kód dílu - Popis Cena celkem Náklady soupisu celkem HSV - Práce a dodávky HSV Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní Ostatní konstrukce a práce-bourání Přesuny hmot a sutí PSV - Práce a dodávky PSV Izolace tepelné Konstrukce klempířské Konstrukce truhlářské Konstrukce zámečnické Dokončovací práce - malby a tapety Dokončovací práce - zasklívání Strana 2 z 10

15 SOUPIS PRACÍ Stavba: Dům služeb Bohuňovice - výměna oken Místo: Bohuňovice Datum: Zadavatel: Obec Bohuňovice Projektant: Ing, Jiří Grohmann Uchazeč: STAVEBNINY U KOMÍNA s.r.o., Dolní Novosadská 516/84, Olomouc PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena Cena celkem Cenová soustava Náklady soupisu celkem D HSV Práce a dodávky HSV D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní K Zakrytí podlah fólií přilepenou lepící páskou m CS ÚRS Zakrytí podlah ( )*1,5* ,7*1, *1, Mezisoučet Součet K Montáž zateplení vnějšího ostění hl. špalety do 200 mm z polystyrénových desek tl do 40 mm m CS ÚRS Oprava ostění nových oken - vnější (2,3+2,3+1,8+1,8)* (2,9+2,9+1,8+1,8)* (5,75+5,75+1,8+1,8)* (4,6+4,6+1,8+1,8)* (9,2+9,2+1,8+1,8)* (1,4+1,4+0,6+0,6)* (2,9+2,9+0,6+0,6)* (1,2+1,2+1,5+1,5)* (1+2,05+2,05) (4,75+3+3) (0,9+0,9*+1,5+1,5)* Mezisoučet Součet M deska fasádní polystyrénová EPS 70 F 1000 x 500 x 40 mm m CS ÚRS % prořez 192,4*0, Mezisoučet Strana 3 z 10

16 PČ Typ Kód Popis MJ Množství Součet J.cena Cena celkem Cenová soustava 4 K Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka tl. 2,0 mm včetně penetrace vnějších stěn m CS ÚRS Oprava ostění nových oken - vnější (2,3+2,3+1,8+1,8)*1*0, (2,9+2,9+1,8+1,8)*2*0, (5,75+5,75+1,8+1,8)*2*0, (4,6+4,6+1,8+1,8)*4*0, (9,2+9,2+1,8+1,8)*2*0, (1,4+1,4+0,6+0,6)*2*0, (2,9+2,9+0,6+0,6)*1*0, (1,2+1,2+1,5+1,5)*1*0, (1+2,05+2,05)*0, (4,75+3+3)*0, (0,9+0,9+1,5+1,5)* Mezisoučet Součet D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání K Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2 m CS ÚRS Pomocné lešení ( )*1,5* ,7*1, *1, Mezisoučet Součet K Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m m CS ÚRS Pomocné lešení ( )*1,5* ,7*1, *1, Mezisoučet Součet K Vybourání dřevěných rámů oken zdvojených včetně křídel pl do 2 m2 m CS ÚRS Demontáž stávajících oken 2,3*1,8* ,9*1,8* ,75*1,8* ,6*1,8* ,2*1,8* ,4*0,6* ,9*0,6* Strana 4 z 10

17 PČ Typ Kód Popis MJ Množství 1,2*1,5* (0,9*1,5)* Mezisoučet Součet J.cena Cena celkem Cenová soustava D 99 Přesuny hmot a sutí K Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s použitím mechanizace t CS ÚRS K Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m ručně t CS ÚRS K Odvoz suti na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením t CS ÚRS K Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km t CS ÚRS ,743*15 'Přepočtené koeficientem množství K Poplatek za uložení stavebního dřevěného odpadu na skládce (skládkovné) t CS ÚRS K Přesun hmot ruční pro budovy v do 12 m t CS ÚRS D PSV Práce a dodávky PSV D 713 Izolace tepelné K Odstranění tepelné izolace stěn lepené z polystyrenu tl přes 100 mm m CS ÚRS Demontáž KZS - imitace středových sloupků 44*1,8*0, Mezisoučet Součet D 764 Konstrukce klempířské K Oplechování parapetů Pz rš 250 mm včetně rohů m CS ÚRS Oplechování parapetů nových oken 2,3* ,9* ,75* ,6* ,2* ,4* ,9* ,2* ,9* Mezisoučet Součet K Demontáž oplechování parapetu rš do 330 mm m CS ÚRS Demontáž oplechování parapetů stávajícíh oken 2,3* ,9* ,75* Strana 5 z 10

18 PČ Typ Kód Popis MJ Množství 4,6* ,2* ,4* ,9* ,2* ,9* Mezisoučet Součet J.cena Cena celkem Cenová soustava 17 K Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 12 m t CS ÚRS D 766 Konstrukce truhlářské K Montáž oken jednoduchých pevných výšky přes 1,5 do 2,5m s rámem do dřevěné kce m CS ÚRS Montáž nových oken 2,3*1,8* ,9*1,8* ,75*1,8* ,6*1,8* ,2*1,8* ,4*0,6* ,9*0,6* ,2*1,5* ,9*1,5* Mezisoučet Součet M R Okno plastové dvoukřídlové 2300/1800 mm u=1,1,s pevným sloupkem barva bílá/bílá kus Mezisoučet Součet M R Okno plastové dvoukřídlové 2900/1800 mm s pevným sloupkem u=1,1, barva bílá/bílá kus Mezisoučet Součet M R Okno plastové pětikřídlové 5750/1800 mm spojené spojovacím profilem u=1,1, barva bílá/bílá kus spojené spojovacím profilem z 5 oken 1150/1800 mm Mezisoučet Součet M R Okno plastové čtyřkřídlové 4600/1800 mm spojené spojovacím profilem u=1,1, barva bílá/bílá kus Strana 6 z 10

19 PČ Typ Kód Popis MJ Množství spojené spojovacím profilem ze 4 oken 1150/1800 mm Mezisoučet Součet J.cena Cena celkem 23 M R Okno plastové osmikřídlové 4600/1800 mm spojené spojovacím profilem u=1,1, barva bílá/bílá kus spojené spojovacím profilem z 8 oken 1150/1800 mm Mezisoučet Součet M R Okno plastové jednokřídlové 1400/600 mm u=1,1, barva bílá/bílá kus Mezisoučet Součet M R Okno plastové dvoukřídlové 2900/600 mm u=1,1, barva bílá/bílá kus Mezisoučet Součet M R Okno plastové jednokřídlové 1200/1500 mm u=1,1, barva bílá/bílá kus Mezisoučet Součet M R Okno plastové jednokřídlové 900/1500 mm u=1,1, barva bílá/bílá kus Mezisoučet Součet M R a Zapravení spáry oken olištováním m Začištění nových oken - vnitřní (2,3+2,3+1,8+1,8)* (2,9+2,9+1,8+1,8)* (5,75+5,75+1,8+1,8)* (4,6+4,6+1,8+1,8)* (9,2+9,2+1,8+1,8)* (1,4+1,4+0,6+0,6)* (2,9+2,9+0,6+0,6)* (1,2+1,2+1,5+1,5)* Cenová soustava Strana 7 z 10

20 PČ Typ Kód Popis MJ Množství (1+2,05+2,05) (4,75+3+3) (0,9+0,9+1,5+1,5)* Mezisoučet Součet J.cena Cena celkem Cenová soustava 29 K Příplatek k montáži oken rovné ostění připojovací spára do 15 mm - folie m CS ÚRS Připojovací spára nových oken - vnitřní (2,3+2,3+1,8+1,8)* (2,9+2,9+1,8+1,8)* (5,75+5,75+1,8+1,8)* (4,6+4,6+1,8+1,8)* (9,2+9,2+1,8+1,8)* (0,9+0,9+0,6+0,6)* (2,9+2,9+0,6+0,6)* (1,2+1,2+1,5+1,5)* (1+2,05+2,05) (4,75+3+3) Mezisoučet Součet K Montáž vchodových dveří 1křídlových bez nadsvětlíku do dřevěné kce kus CS ÚRS Montáž vstupních dveří Mezisoučet Součet M R Dveře plastové jednokřídlové 1000/2050 mm, plné u=1,2, barva bílá/bílá kus Mezisoučet Součet K Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel oken pl přes 1,5 m2 kus CS ÚRS Vyvěšení křídel oken 1* * * * * * * Mezisoučet Součet Strana 8 z 10

21 PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena Cena celkem Cenová soustava D 767 Konstrukce zámečnické K Montáž dveří ocelových vchodových jednokřídlových s pevným bočním dílem a nadsvětlíkem kus CS ÚRS Montáž vstupních dveří Mezisoučet Součet M R AL vstupní stěna s dveřmi, a nadsvětlíkem 4750/3000 mm, u=1,2, madla, barva bílá/bílá kus Mezisoučet Součet K R Zateplení vrat 2400/2450 mm celkové U 1,2 m ,4*2,45* Mezisoučet Součet K Demontáž výkladců zapuštěných svařovaných m CS ÚRS Demontáž stávající vstupní stěny 4,75* Mezisoučet Součet K Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 12 m t CS ÚRS D 784 Dokončovací práce - malby a tapety K Jednonásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně otěruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m m CS ÚRS Malba okolo nových oken a dveří- vnitřní (2,3+2,3+1,8+1,8)*1*0, (2,9+2,9+1,8+1,8)*2*0, (5,75+5,75+1,8+1,8)*2*0, (4,6+4,6+1,8+1,8)*4*0, (9,2+9,2+1,8+1,8)*2*0, (0,9+0,9+0,6+0,6)*2*0, (2,9+2,9+0,6+0,6)*1*0, (1,2+1,2+1,5+1,5)*1*0, (1+2,05+2,05)*0, (4,75+3+3)*0, Mezisoučet Součet D 787 Dokončovací práce - zasklívání Strana 9 z 10

22 PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena Cena celkem Cenová soustava 39 K Vysklívání stěn, příček, balkónového zábradlí, výtahových šachet plochy do 3 m2 skla plochého m CS ÚRS Strana 10 z 10

23 REKAPITULACE STAVBY Kód: Stavba: Ubytovna Bohuňovice - výměna oken KSO: CC-CZ: Místo: Bohuňovice Datum: Zadavatel: Obec Bohuňovice IČ: DIČ: Uchazeč: IČ: STAVEBNINY U KOMÍNA s.r.o., Dolní Novosadská 516/84, Olomouc DIČ: CZ Projektant: Ing, Jiří Grohmann IČ: DIČ: Poznámka: Cena bez DPH DPH základní snížená Sazba daně Základ daně Výše daně 21.00% % Cena s DPH v CZK Strana 1 z 2

24 REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ Kód: Stavba: Ubytovna Bohuňovice - výměna oken Místo: Bohuňovice Datum: Zadavatel: Obec Bohuňovice Projektant: Uchazeč: STAVEBNINY U KOMÍNA s.r.o., Dolní Novosadská 516/84, Olomouc Ing, Jiří Grohmann Kód Objekt, Soupis prací Cena bez DPH Cena s DPH Typ Náklady stavby celkem Ubytovna Bohuňovice - výměna oken STA Strana 2 z 2

25 KRYCÍ LIST SOUPISU Stavba: Ubytovna Bohuňovice - výměna oken KSO: CC-CZ: Místo: Bohuňovice Datum: Zadavatel: Obec Bohuňovice IČ: DIČ: Uchazeč: IČ: STAVEBNINY U KOMÍNA s.r.o., Dolní Novosadská 516/84, Olomouc DIČ: CZ Projektant: Ing, Jiří Grohmann IČ: DIČ: Poznámka: Cena bez DPH Základ daně Sazba daně Výše daně DPH základní % snížená % 0.00 Cena s DPH v CZK Strana 1 z 8

26 REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ Stavba: Ubytovna Bohuňovice - výměna oken Místo: Bohuňovice Datum: Zadavatel: Obec Bohuňovice Projektant: Ing, Jiří Grohmann Uchazeč: STAVEBNINY U KOMÍNA s.r.o., Dolní Novosadská 516/84, Olomouc Kód dílu - Popis Cena celkem Náklady soupisu celkem HSV - Práce a dodávky HSV Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní Ostatní konstrukce a práce-bourání Přesuny hmot a sutí PSV - Práce a dodávky PSV Izolace tepelné Konstrukce klempířské Konstrukce truhlářské Konstrukce zámečnické Dokončovací práce Dokončovací práce Strana 2 z 8

27 SOUPIS PRACÍ Stavba: Ubytovna Bohuňovice - výměna oken Místo: Bohuňovice Datum: Zadavatel: Obec Bohuňovice Projektant: Ing, Jiří Grohmann Uchazeč: STAVEBNINY U KOMÍNA s.r.o., Dolní Novosadská 516/84, Olomouc PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena Cena celkem Cenová soustava Náklady soupisu celkem D HSV Práce a dodávky HSV D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní K Zakrytí podlah fólií přilepenou lepící páskou m CS ÚRS Zakrytí podlah ( )*1,5* *1, Mezisoučet Součet K Montáž zateplení vnějšího ostění hl. špalety do 200 mm z polystyrénových desek tl do 40 mm m CS ÚRS Oprava ostění nových oken - vnější (1,2+1,2+1,8+1,8)*(2+3) (2,4+2,4+1,8+1,8)*( ) (3,3+3,3+0,6+0,6)* (1,2+1,2+0,6+0,6)* (1,5+1,5+1,8+1,8)* Mezisoučet Součet M deska fasádní polystyrénová EPS 70 F 1000 x 500 x 40 mm m CS ÚRS % prořez 412,2*0,2*1, Mezisoučet Součet K Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka tl. 2,0 mm včetně penetrace vnějších stěn m CS ÚRS Oprava ostění nových oken - vnější (1,2+1,2+1,8+1,8)*(2+3)*0, (2,4+2,4+1,8+1,8)*( )*0, (3,3+3,3+0,6+0,6)*3*0, (1,2+1,2+0,6+0,6)*12*0, Strana 3 z 8

28 PČ Typ Kód Popis MJ Množství (1,5+1,5+1,8+1,8)*2*0, (3+2,95+2,95)*0, Mezisoučet Součet J.cena Cena celkem Cenová soustava D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání K Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2 m CS ÚRS Pomocné lešení ( )*1,5* *1, Mezisoučet Součet K Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m m CS ÚRS Pomocné lešení ( )*1,5* *1, Mezisoučet Součet K Vybourání dřevěných rámů oken zdvojených včetně křídel pl do 2 m2 m CS ÚRS Demontáž stávajících oken 1,2*1,8*(2+3) ,4*1,8*( ) ,3*0,6* ,2*0,6* ,5*1,8* Mezisoučet Součet D 99 Přesuny hmot a sutí K Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s použitím mechanizace t CS ÚRS K Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m ručně t CS ÚRS K Odvoz suti na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením t CS ÚRS K Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km t CS ÚRS ,926*15 'Přepočtené koeficientem množství K Poplatek za uložení stavebního dřevěného odpadu na skládce (skládkovné) t CS ÚRS K Přesun hmot ruční pro budovy v do 12 m t CS ÚRS D PSV Práce a dodávky PSV D 713 Izolace tepelné K Odstranění tepelné izolace stěn lepené z polystyrenu tl přes 100 mm m CS ÚRS Demontáž KZS - imitace středových sloupků Strana 4 z 8

29 PČ Typ Kód Popis MJ Množství ( )*0, ,6* Mezisoučet Součet J.cena Cena celkem Cenová soustava D 764 Konstrukce klempířské K Demontáž oplechování parapetů do suti m CS ÚRS PP Demontáž klempířských konstrukcí oplechování parapetů do suti Demontáž parapetů 1,2*(2+3) ,4*( ) ,3* ,2* ,5* Mezisoučet Součet K Oplechování rovných parapetů mechanicky kotvené z Pz plechu rš 250 mm m CS ÚRS PP Oplechování parapetů z pozinkovaného plechu rovných mechanicky kotvené, bez rohů rš 250 mm Oplechování parapetů nových oken 1,2*(2+3) ,4*( ) ,3* ,2* ,5* Mezisoučet Součet K Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 12 m t CS ÚRS D 766 Konstrukce truhlářské K Montáž oken jednoduchých pevných výšky přes 1,5 do 2,5m s rámem do dřevěné kce m CS ÚRS Montáž nových oken 1,2*1,8*(2+3) ,4*1,8*( ) ,3*0,6* ,2*0,6* ,5*1,8* Mezisoučet Součet M R Okno plastové jednokřídlové 1200/1800 mm u=1,0, barva bílá/hnědá kus Strana 5 z 8

30 PČ Typ Kód Popis MJ Množství Mezisoučet Součet J.cena Cena celkem 20 M R Okno plastové dvoukřídlové 2400/1800 mm s pevným sloupkem u=1,0, barva bílá/hnědá kus Mezisoučet Součet M R Okno plastové trojkřídlové 3300/600 mm s pevným sloupkem u=1,0, barva bílá/hnědá kus Mezisoučet Součet M R Okno plastové jednokřídlové 1200/600 mm u=1,0, barva bílá/hnědá kus Mezisoučet Součet M R Okno plastové jednokřídlové 1500/1800 mm u=1,0, barva bílá/hnědá kus Mezisoučet Součet M R Zapravení spáry oken olištováním m Začištění nových oken - vnitřní (1,2+1,2+1,8+1,8)*(2+3) (2,4+2,4+1,8+1,8)*( ) (3,3+3,3+0,6+0,6)* (1,2+1,2+0,6+0,6)* (1,5+1,5+1,8+1,8)* Mezisoučet Součet Cenová soustava 25 K Příplatek k montáži oken rovné ostění připojovací spára do 15 mm - folie m CS ÚRS Připojovací spára nových oken - vnitřní (1,2+1,2+1,8+1,8)*(2+3) (2,4+2,4+1,8+1,8)*( ) (3,3+3,3+0,6+0,6)* (1,2+1,2+0,6+0,6)* (1,5+1,5+1,8+1,8)* Mezisoučet Součet K Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel oken pl přes 1,5 m2 kus CS ÚRS Strana 6 z 8

31 PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena Cena celkem Cenová soustava Vyvěšení křídel oken (2+3) ( )* * Mezisoučet Součet D 767 Konstrukce zámečnické K Montáž dveří ocelových vchodových jednokřídlových s pevným bočním dílem a nadsvětlíkem kus CS ÚRS Montáž vstupních dveří Mezisoučet Součet M R AL vstupní stěna s dveřmi,nadsvětlíkem a FIX bočními díly 3000/2950 mm, u=1,2, s napojením na el. otvírání, barva bílá/hnědá Mezisoučet Součet kus K Demontáž výkladců zapuštěných svařovaných m CS ÚRS Demontáž stávající vstupní stěny 3*2, Mezisoučet Součet K Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 12 m t CS ÚRS D 784 Dokončovací práce K Jednonásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně otěruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m m CS ÚRS Malba okolo nových oken a dveří- vnitřní (1,2+1,2+1,8+1,8)*(2+3)*0, (2,4+2,4+1,8+1,8)*( )*0, (3,3+3,3+0,6+0,6)*3*0, (1,2+1,2+0,6+0,6)*12*0, (1,5+1,4+1,8+1,8)*2*0, (3+2,95+2,95)*0, Mezisoučet Součet D 787 Dokončovací práce Strana 7 z 8

32 PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena Cena celkem Cenová soustava 31 K Vysklívání stěn, příček, balkónového zábradlí, výtahových šachet plochy do 3 m2 skla plochého m CS ÚRS Strana 8 z 8

Cena bez DPH ,88. Sazba daně Základ daně Výše daně. DPH Základní 21,00% 0,00 0,00. snížená 15,00% , ,88

Cena bez DPH ,88. Sazba daně Základ daně Výše daně. DPH Základní 21,00% 0,00 0,00. snížená 15,00% , ,88 REKAPITULACE STAVBY Kód: 3 01/24 KSO: Místo: Datum: 31.10.2016 CC-CZ: IČ: DIČ. Uchazeč: IČ: 61943592 WD OKNA s.r.o. DIČ: C261943592 IČ: DIČ. Poznámka: Cena bez DPH 1 544 185,88 Sazba daně Základ daně Výše

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. Protipovodňová opatření obce Dlouhoňovice

OBCHODNÍ PODMÍNKY. Protipovodňová opatření obce Dlouhoňovice OBCHODNÍ PODMÍNKY ve smyslu 37 odstavec 1 písmeno c) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek pro veřejnou zakázku na dodávku Úvod: Tyto obchodní podmínky jsou vypracovány ve formě a struktuře

Více

REKAPITULACE STAVBY. L2013-92 - ZŠ Koperníková 696 - Výměna oken na pavilonu č. 1. Stavba: Cena s DPH v CZK 728 658,47 602 197,07.

REKAPITULACE STAVBY. L2013-92 - ZŠ Koperníková 696 - Výměna oken na pavilonu č. 1. Stavba: Cena s DPH v CZK 728 658,47 602 197,07. REKAPITULACE STAVBY Místo: Třinec Datum: 03.12.2013 Zadavatel: Město Třinec, Jablunkovská 160, 739 61 Třinec D 25394282 D CZ25394282 Projektant: D Poznámka: Cena bez DPH DPH základní 21,00% ze 126 461,40

Více

KRYCÍ LIST SOUPISU. balkon - Oprava balkonu a fasády SV. Cena s DPH v CZK 0,00. Cena bez DPH 0,00. Stavba: Domov Mladá Objekt:

KRYCÍ LIST SOUPISU. balkon - Oprava balkonu a fasády SV. Cena s DPH v CZK 0,00. Cena bez DPH 0,00. Stavba: Domov Mladá Objekt: KRYCÍ LIST SOUPISU Stavba: Domov Mladá Objekt: balkon - Oprava balkonu a fasády SV KSO: CC-CZ: Místo: Milovice nad Labbem, ul. Rakouská Datum: 00.01.1900 Zadavatel: Uchazeč: Projektant: IČ: DIČ: IČ: DIČ:

Více

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

SOUHRNNÝ LIST STAVBY Kód: 2018076A SOUHRNNÝ LIST STAVBY JKSO: CC-CZ: Objednatel: Zhotovitel: Projektant: Zpracovatel: D D D D Poznámka: Náklady z rozpočtů Ostatní náklady ze souhrnného listu Cena bez DPH 0,00 DPH základní

Více

KUPNÍ SMLOUVA. na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem. Dodávka a montáž PC učebny I. SMLUVNÍ STRANY

KUPNÍ SMLOUVA. na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem. Dodávka a montáž PC učebny I. SMLUVNÍ STRANY Příloha č. 2 KUPNÍ SMLOUVA na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem Dodávka a montáž PC učebny I. SMLUVNÍ STRANY OBJEDNATEL objednatel: Základní škola Povážská Strakonice sídlo: zastoupený: Mgr. Tomášem

Více

KUPNÍ SMLOUVA. I. Smluvní strany. Dodavatel: [ ] Zastoupený: [ ] Sídlo: [ ] DIČ: [ ]

KUPNÍ SMLOUVA. I. Smluvní strany. Dodavatel: [ ] Zastoupený: [ ] Sídlo: [ ] DIČ: [ ] KUPNÍ SMLOUVA I. Smluvní strany Dodavatel: [ ] Zastoupený: [ ] Sídlo: [ ] IČ: [ ] DIČ: [ ] Bankovní spojení: [ ] Číslo účtu: [ ] Telefon: [ ] Tel./fax: [ ] E-mail: [ ] ( dále jen dodavatel) Objednatel:

Více

Uchazeč: IČ: ELGO CZ, s.r.o. DIČ: CZ

Uchazeč: IČ: ELGO CZ, s.r.o. DIČ: CZ KRYCÍ LIST SOUISU Stavba: Výměna výplní otvorů, ul. Mariánská č.p. 204, Česká Lípa - oprava Objekt: 170715 - Výměna výplní otvorů, ul. Mariánská č.p. 204, Česká Lípa Soupis: 170715-1 - Výměna výplní otvorů,

Více

ROZPOČET Stavba: Výměna oken a vchodových dveří, Praha 3 - Žižkov, Radhošťská 1623, č. parc Objekt: SO 01 Výměna oken a vchodových dveří Část

ROZPOČET Stavba: Výměna oken a vchodových dveří, Praha 3 - Žižkov, Radhošťská 1623, č. parc Objekt: SO 01 Výměna oken a vchodových dveří Část ROZPOČET Stavba: Výměna oken a vchodových dveří, Praha 3 - Žižkov, Radhošťská 1623, č. parc. 1562 Objekt: SO 01 Výměna oken a vchodových dveří Část P.č. Montáž Dodávka Cena Celkový součet 5 617 851 7 476

Více

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. Dům s pečovatelskou službou Hladnovská č.p. 757 v Ostravě 02 - Oprava střechy přístavku a výměna oken přístavku.

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. Dům s pečovatelskou službou Hladnovská č.p. 757 v Ostravě 02 - Oprava střechy přístavku a výměna oken přístavku. KRYCÍ LIST ROZPOČTU Stavba: Objekt: Dům s pečovatelskou službou Hladnovská č.p. 757 v Ostravě 02 - Oprava střechy přístavku a výměna oken přístavku Místo: Datum: 23.07.2014 Objednavatel: Statutární město

Více

KRYCÍ LIST SOUPISU. Náhrada kopilit č.p. 2493-2496 Pod Holým vrchem. Stavba: Místo: Česká Lípa Datum: 27.06.2015

KRYCÍ LIST SOUPISU. Náhrada kopilit č.p. 2493-2496 Pod Holým vrchem. Stavba: Místo: Česká Lípa Datum: 27.06.2015 KRYCÍ LIST SOUPISU Stavba: Náhrada kopilit č.p. 2493-2496 Pod Holým vrchem KSO: Místo: Česká Lípa Datum: 27.06.2015 CC-CZ: Zadavatel: SVJ domů č.p.2493-2496, Pod Holým vrchem,470 01 ČL Uchazeč: Projektant:

Více

KRYCÍ LIST SOUPISU Výměna oken Cena s DPH v CZK ,57. Strana 1 z 24. Cena bez DPH ,01. Stavba:

KRYCÍ LIST SOUPISU Výměna oken Cena s DPH v CZK ,57. Strana 1 z 24. Cena bez DPH ,01. Stavba: KRYCÍ LIST SOUPISU Stavba: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická v Plzni Objekt: 01 - Výměna oken 2016 KSO: Místo: Datum: 21.4.2016 CC-CZ: Zadavatel: Uchazeč: Projektant: IČ: DIČ:

Více

KRYCÍ LIST SOUPISU ,00. Cena s DPH v CZK ,90. Cena bez DPH ZŠ Sever - oprava střechy Střecha pavilon A1, A2

KRYCÍ LIST SOUPISU ,00. Cena s DPH v CZK ,90. Cena bez DPH ZŠ Sever - oprava střechy Střecha pavilon A1, A2 KRYCÍ LIST SOUPISU KSO: Město Česká Lípa, Nám. T. G. Masaryka 1/1, 470 01 Česká Lípa Projektant: ASPOeu s.r.o., Hrnčířská 859/84, 470 01 Česká Lípa Poznámka: 260428 CZ00260428 28752007 CZ28752007 28720491

Více

SMLOUVA O DÍLO 1. SMLUVNÍ STRANY. Jamnická 270, 738 01 Frýdek-Místek Mgr. Barbora Mazurová ředitelka ZŠaMŠ Staré Město IČ: 70983950

SMLOUVA O DÍLO 1. SMLUVNÍ STRANY. Jamnická 270, 738 01 Frýdek-Místek Mgr. Barbora Mazurová ředitelka ZŠaMŠ Staré Město IČ: 70983950 Příloha č.1 SMLOUVA O DÍLO na akci Rekonstrukce IT učebny nábytek. uzavřená podle 536 až 565 obchodního zákoníku a 2586 odst.1 NOZ a násl. tohoto zákona ve znění pozdějších předpisů 1. SMLUVNÍ STRANY Název

Více

Návrh - KUPNÍ SMLOUVA

Návrh - KUPNÍ SMLOUVA Návrh - KUPNÍ SMLOUVA uzavřená dle 2079 a následujících zákona 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění Čl. 1 Objednatel : Sídlo: Zastoupení : Smluvní strany Střední průmyslová škola Brno, Purkyňova,

Více

SMLOUVA O DÍLO. Protipovodňová opatření městského obvodu Polanka nad Odrou I. SMLUVNÍ STRANY

SMLOUVA O DÍLO. Protipovodňová opatření městského obvodu Polanka nad Odrou I. SMLUVNÍ STRANY SMLOUVA O DÍLO Číslo smlouvy zhotovitele: 97/2016 Číslo smlouvy objednatele: S -101/2016/Mih uzavřená podle 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník Protipovodňová opatření městského obvodu

Více

SMLOUVA O DÍLO. Uzavřená mezi smluvními stranami ve smyslu jednotlivých ustanovení Obchodního zákoníku č /sb.

SMLOUVA O DÍLO. Uzavřená mezi smluvními stranami ve smyslu jednotlivých ustanovení Obchodního zákoníku č /sb. SMLOUVA O DÍLO Uzavřená mezi smluvními stranami ve smyslu jednotlivých ustanovení Obchodního zákoníku č.51311991/sb. SMLUVNÍ STRANY Objednatel: Obecní úřad Větřní Sídlo: Na Žofině 191,382 11 Větřní IČO:

Více

KRYCÍ LIST SOUPISU. Oprava střechy kulturního domu v Levínské Olešnici. Cena s DPH v CZK 0,00. Cena bez DPH 0,00. Stavba: Místo: Datum:

KRYCÍ LIST SOUPISU. Oprava střechy kulturního domu v Levínské Olešnici. Cena s DPH v CZK 0,00. Cena bez DPH 0,00. Stavba: Místo: Datum: KRYCÍ LIST SOUPISU Stavba: Oprava střechy kulturního domu v Levínské Olešnici KSO: CC-CZ: Místo: Datum: 10. 2. 2018 Zadavatel: IČ: 00854662 Obec Levínská Olešnice č.p. 94 DIČ: CZ00854662 Uchazeč: IČ: DIČ:

Více

SMLOUVA O DÍLO. uzavřená dle 2586 a 2630 a násl. zákona 89/2013 Sb., občanský zákoník. na akci

SMLOUVA O DÍLO. uzavřená dle 2586 a 2630 a násl. zákona 89/2013 Sb., občanský zákoník. na akci SMLOUVA O DÍLO uzavřená dle 2586 a 2630 a násl. zákona 89/2013 Sb., občanský zákoník na akci Oprava páteřní cesty na pohřebišti v Brně - Králově Poli Smluvní strany 1. Objednatel Správa hřbitovů města

Více

Dodávku a montáž regálového systému pro Depozitář Krajské knihovny v Pardubicích rekonstrukce pavilonu č.2, bývalého objektu SOU Ohrazenice

Dodávku a montáž regálového systému pro Depozitář Krajské knihovny v Pardubicích rekonstrukce pavilonu č.2, bývalého objektu SOU Ohrazenice SMLOUVA O DÍLO (uzavřená dle. 536 a násl. Obchodního zákoníku v platném znění) číslo smlouvy objednatele: 201305 číslo smlouvy zhotovitele:. na Dodávku a montáž regálového systému pro Depozitář Krajské

Více

REKAPITULACE STAVBY Spisovna Hálkova rozšíření spisovny. Stavba: CZK ,17. Cena s DPH ,98.

REKAPITULACE STAVBY Spisovna Hálkova rozšíření spisovny. Stavba: CZK ,17. Cena s DPH ,98. REKAPITULACE STAVBY Stavba: 20131112 - Spisovna Hálkova 1794 - rozšíření spisovny Místo: Datum: 3.12.2013 Zadavatel: IČ: DIČ: Uchazeč: IČ: 25424220 FASSAX spol. s r.o., Střelnice 2667, Česká Lípa DIČ:

Více

KUPNÍ SMLOUVA. číslo smlouvy: uzavřená podle ust a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen občanský zákoník )

KUPNÍ SMLOUVA. číslo smlouvy: uzavřená podle ust a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen občanský zákoník ) Příloha č. 2 Zadávací dokumentace KUPNÍ SMLOUVA číslo smlouvy: uzavřená podle ust. 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen občanský zákoník ) Obchodní firma: [doplní uchazeč] se

Více

S M L O U V A O D Í L O č.../2009

S M L O U V A O D Í L O č.../2009 S M L O U V A O D Í L O č.../2009 uzavřená podle 536 a násl. Obchodního zákoníku č. 513/1991 Sb. v platném znění mezi : I. Smluvní strany 1.1 Objednatel:...... Bankovní spojení:...... Číslo účtu:......

Více

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

SOUHRNNÝ LIST STAVBY Kód: 2018076A SOUHRNNÝ LIST STAVBY JKSO: CC-CZ: Objednatel: Zhotovitel: Projektant: Zpracovatel: D D D D Poznámka: Náklady z rozpočtů Ostatní náklady ze souhrnného listu Cena bez DPH 165 707,63 165 707,63

Více

SMĚRNICE č. 1/2014 pro přípravu a zadávání veřejných zakázek v rámci Kolejí a menz Univerzity Karlovy v Praze OBJEDNÁVKA

SMĚRNICE č. 1/2014 pro přípravu a zadávání veřejných zakázek v rámci Kolejí a menz Univerzity Karlovy v Praze OBJEDNÁVKA OBJEDNÁVKA č. Smluvní strany Objednatel: UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE KOLEJE A MENZY se sídlem: Voršilská 144/1, 116 43 Praha 1 IČ: 00216208 CZ00216208 Bankovní spojení: Komerční banka Praha 1 Číslo účtu:

Více

KUPNÍ SMLOUVA. I. Smluvní strany. Dodavatel: Zastoupený: Sídlo: DIČ: Bankovní spojení: Číslo účtu: Telefon: E-mail: ( dále jen dodavatel)

KUPNÍ SMLOUVA. I. Smluvní strany. Dodavatel: Zastoupený: Sídlo: DIČ: Bankovní spojení: Číslo účtu: Telefon: E-mail: ( dále jen dodavatel) 1 KUPNÍ SMLOUVA I. Smluvní strany Dodavatel: Zastoupený: Sídlo: IČ: DIČ: Bankovní spojení: Číslo účtu: Telefon: E-mail: ( dále jen dodavatel) Objednatel: Zastoupený: Mgr. Jaroslavou Cháberovou Sídlo: 386

Více

Vodárenská věž - stará, oprava fasády a výměna oken 77,40

Vodárenská věž - stará, oprava fasády a výměna oken 77,40 Příloha č. 3 - výkaz výměr Poř. Alter. kód Popis MJ výměra Jcen Cena J/hmot. Hmotn. Vodárenská věž - stará, oprava fasády a výměna oken 77,40 0062: Omítky vnější 77,40 1. 622325203/R Oprava vnějších ploch

Více

Smlouva o dílo. (dále jen objednatel )

Smlouva o dílo. (dále jen objednatel ) Smlouva o dílo kterou níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely ve smyslu 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, v platném znění, tyto smluvní strany: Objednatel: Česká republika - Státní

Více

KUPNÍ SMLOUVA č... uzavřená dle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění Smluvní strany

KUPNÍ SMLOUVA č... uzavřená dle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění Smluvní strany KUPNÍ SMLOUVA č... uzavřená dle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění Smluvní strany Název: Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta Sídlo: Magdalény Rettigové

Více

NÁVRH Smlouva č. Nákup IC technologií (dále jen smlouva ) Smluvní strany

NÁVRH Smlouva č. Nákup IC technologií (dále jen smlouva ) Smluvní strany NÁVRH Smlouva č uzavřená podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník Nákup IC technologií (dále jen smlouva ) Smluvní strany Kupující: Vyšší odborná škola a Střední odborná škola, Březnice,

Více

II. TERMÍNY A MÍSTO PLNĚNÍ

II. TERMÍNY A MÍSTO PLNĚNÍ SMLOUVA O DÍLO uzavřená v souladu s ustanovením 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen občanský zákoník ), níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi stranami: 1. Kulturní

Více

Smlouva o dílo uzavřená dle 536 a násl. obch. zákoníku, v platném znění

Smlouva o dílo uzavřená dle 536 a násl. obch. zákoníku, v platném znění Smlouva o dílo uzavřená dle 536 a násl. obch. zákoníku, v platném znění I. Smluvní strany Objednatel : Město Petřvald Zastoupený : Jarmilou Skálovou starostkou Se sídlem : Gen.Svobody 511, 735 41 Petřvald

Více

S M L O U V A O D Í L O

S M L O U V A O D Í L O Smlouva č. Stránka 1 S M L O U V A O D Í L O uzavřená dle 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku I. Smluvní strany 1. Objednatel Česká republika Sídlo: Pražská 52b, 370 04 České Budějovice Zastoupení:

Více

S M L O U V A O D Í L O uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku ve smyslu ustanovení 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.

S M L O U V A O D Í L O uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku ve smyslu ustanovení 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. Preambule: Tyto obchodní podmínky jsou vypracovány ve formě a struktuře smlouvy o dílo. Uchazeči do těchto obchodních podmínek pouze doplní údaje nezbytné pro vznik návrhu smlouvy (zejména vlastní identifikační

Více

SMLOUVA O DÍLO číslo.

SMLOUVA O DÍLO číslo. SMLOUVA O DÍLO číslo. uzavřená podle ustanovení 536 a následujících zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů I. Smluvní strany 1.1 Objednatel: 1.2 Zhotovitel:.. Zastoupený:..

Více

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

SOUHRNNÝ LIST STAVBY Kód: SOUHRNNÝ LIST STAVBY 18-04 JKSO: CC-CZ: Objednatel: Město Tábor D Zhotovitel: Projektant: 72173831 D Zpracovatel: 72173831 D Poznámka: D Náklady z rozpočtů Ostatní náklady ze souhrnného listu Cena

Více

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. Měrné a účelové jednotky 0 0,00 0 0,00 0 0,00. A Základní rozp. náklady B Doplňkové náklady C Náklady na umístění stavby 0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. Měrné a účelové jednotky 0 0,00 0 0,00 0 0,00. A Základní rozp. náklady B Doplňkové náklady C Náklady na umístění stavby 0,00 KRYCÍ LIST ROZPOČTU Název stavby Zeměchy - čekárna (celková oprava) JKSO Název objektu 5000114052 EČO Název části Místo IČ DIČ Objednatel Projektant Zhotovitel Rozpočet číslo Zpracoval Dne 25.10.2012 Měrné

Více

SMLOUVA O DíLO č. dle 536 a následujících Obchodního zákoníku č. 513/91 Sb., v platném znění

SMLOUVA O DíLO č. dle 536 a následujících Obchodního zákoníku č. 513/91 Sb., v platném znění SMLOUVA O DíLO č. dle 536 a následujících Obchodního zákoníku č. 513/91 Sb., v platném znění 1. Obec Jeseník nad Odrou se sídlem 74233 Jeseník nad Odrou 256, zastoupená Mgr. Tomášem Machýčkem kontakt:

Více

REKAPITULACE STAVBY REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

REKAPITULACE STAVBY REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ optimalizováno pro tisk sestav ve formátu A4 - na výšku REKAPITULACE STAVBY Stavba: 1307 - Zateplení fasády a výměna oken přístavby školy SŠZE a SOU CHKT Kostelec nad Orlicí.ZKZ Místo: Kostelec nad Orlicí

Více

PŘÍLOHA Č. 2: KUPNÍ SMLOUVA OBCHODNÍ PODMÍNKY SMLOUVA I. SMLUVNÍ STRANY

PŘÍLOHA Č. 2: KUPNÍ SMLOUVA OBCHODNÍ PODMÍNKY SMLOUVA I. SMLUVNÍ STRANY PŘÍLOHA Č. 2: KUPNÍ SMLOUVA OBCHODNÍ PODMÍNKY Zadavatel jako součást zadávací dokumentace předkládá tyto obchodní podmínky, které jsou vypracovány ve formě a struktuře návrhu smlouvy o zajištění služeb.

Více

KUPNÍ SMLOUVA. uzavřená podle 2085 a následujících zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Článek II.

KUPNÍ SMLOUVA. uzavřená podle 2085 a následujících zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Článek II. KUPNÍ SMLOUVA uzavřená podle 2085 a následujících zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů Článek I Smluvní strany Prodávající: ELKOPLAST CZ, s.r.o. Se sídlem: Zastoupený: Místo

Více

s m l o u v u o d í l o

s m l o u v u o d í l o SMLOUVA O DÍLO o provedení realizace stavby pro akci Rekonstrukce střešního pláště Kryté haly jízdárny (uzavřená podle ustanovení 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších

Více

Položkový rozpočet. Stavba : Objekt : Výměna oken a venkovních dveří MŠ Rimavské Soboty. Upravy povrchů vnější

Položkový rozpočet. Stavba : Objekt : Výměna oken a venkovních dveří MŠ Rimavské Soboty. Upravy povrchů vnější Díl: 6 Upravy povrchů vnitřní 64593R00 Omítka vápenná vnitřního ostění - štuková m 4,99 0,05700,4466 (,75*+,74)*0,* (5,94*+3,8)*0,,65,5 (,78*+,4)*0, (,75*+5,4)*0, (,78*+5,34)*0,*,9,8 3,56 (0,87*+,4)*0,

Více

KUPNÍ SMLOUVA. Níže označené smluvní strany:

KUPNÍ SMLOUVA. Níže označené smluvní strany: KUPNÍ SMLOUVA uzavřena podle 2079 a násl., zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů Níže označené smluvní strany: Obec Pěnčín se sídlem 463 45 Pěnčín čp.62 osoba oprávněna

Více

Rekapitulace víceprací k dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo na stavbu: Zateplení Domova pro seniory Na Blatech 3211, Česká Lípa

Rekapitulace víceprací k dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo na stavbu: Zateplení Domova pro seniory Na Blatech 3211, Česká Lípa Rekapitulace víceprací k dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo na stavbu: Zateplení Domova pro seniory Na Blatech 3211, Česká Lípa Název změny Konstrukce střechy včetně oplechování v části objektu C a D Vstupní

Více

SMLOUVA O DÍLO. Níže uvedeného dne, měsíce a roku smluvní strany:

SMLOUVA O DÍLO. Níže uvedeného dne, měsíce a roku smluvní strany: SMLOUVA O DÍLO Níže uvedeného dne, měsíce a roku smluvní strany: Sportovní gymnázium, Pardubice, Dašická 268 Právní forma: příspěvková organizace jejímž zřizovatel je Pardubický kraj Se sídlem: Dašická

Více

NÁVRH SMLOUVY O DÍLO

NÁVRH SMLOUVY O DÍLO NÁVRH SMLOUVY O DÍLO I. Smluvní strany 1. Objednavatel: Město Rýmařov Se sídlem: náměstí Míru 230/1, 795 01 Rýmařov Zastoupena: Ing. Petrem Kloudou - starostou IČO: 00296317 Bankovní spojení: Česká spořitelna

Více

S M L O U V A O D Í L O na zhotovení projektové dokumentace akce

S M L O U V A O D Í L O na zhotovení projektové dokumentace akce S M L O U V A O D Í L O na zhotovení projektové dokumentace akce Stavební připravenost lokality OPIS uzavřená níže uvedeného dne měsíce a roku dle ustanovení 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., v platném

Více

zastoupená: Ing. Stanislavem Loskotem vedoucím odboru veřejných zakázek Policejního prezidia České republiky (dále jen kupující ) na jedné straně

zastoupená: Ing. Stanislavem Loskotem vedoucím odboru veřejných zakázek Policejního prezidia České republiky (dále jen kupující ) na jedné straně Příloha č. 2 k č.j.: PPR-885-12/ČJ-2011-0099EC Počet listů: 6 Závazný vzor kupní smlouvy Kupující: ČESKÁ REPUBLIKA Ministerstvo vnitra sídlo: 170 34 Praha 7, Nad Štolou 936/3 IČ: 00007064 DIČ: CZ00007064

Více

KUPNÍ SMLOUVA č. uzavřená dle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění Smluvní strany

KUPNÍ SMLOUVA č. uzavřená dle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění Smluvní strany KUPNÍ SMLOUVA č. uzavřená dle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění Smluvní strany Název: Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta Sídlo: Magdalény Rettigové 4/47,48,

Více

Článek I. Předmět smlouvy

Článek I. Předmět smlouvy PŘÍLOHA Č. 3 Zadávací dokumentace NÁVRH KUPNÍ SMLOUVY dle 409 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen obchodní zákoník) Smluvní strany: 1. Objednatel: Univerzita

Více

Smlouva o dílo o dodávce projektových prací a inženýrské činnosti PD Sběrný dvůr Kobylnice

Smlouva o dílo o dodávce projektových prací a inženýrské činnosti PD Sběrný dvůr Kobylnice Smlouva o dílo o dodávce projektových prací a inženýrské činnosti PD Sběrný dvůr Kobylnice Článek I. Smluvní strany Objednatel: Obec Kobylnice Sídlo: Na Budínku 240, 664 51 Kobylnice Zastoupený: starostou

Více

Modernizace učeben ZŠ Troubky pro zlepšení využívání IT technologií při výuce reg. č. CZ.1.12/2.3.00/ Smlouva o dílo

Modernizace učeben ZŠ Troubky pro zlepšení využívání IT technologií při výuce reg. č. CZ.1.12/2.3.00/ Smlouva o dílo Smlouva o dílo ve smyslu 536 a následujících ustanovení zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů. I. Smluvní strany Objednatel: Základní škola a Mateřská škola Troubky Adresa:

Více

Část Obchodní podmínky návrh smlouvy

Část Obchodní podmínky návrh smlouvy OBCHODNÍ PODMÍNKY pro veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky podle zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách v platném znění Název akce: ZÁLOŽNÍ ZDROJ ELEKTRICKÉ ENERGIE Část Obchodní podmínky návrh

Více

KUPNÍ SMLOUVA č. 43-9/8/ /10202

KUPNÍ SMLOUVA č. 43-9/8/ /10202 Výtisk číslo: Počet listů: 6 Česká republika Ministerstvo obrany KUPNÍ SMLOUVA č. 43-9/8/2012-4993/10202 I. Smluvní strany Se sídlem: Tychonova 1, 160 01 Praha 6 Jejímž jménem jedná: pplk. Ing. Josef H

Více

Smlouva o dílo. Rekonstrukce sociálního zařízení ZŠ Volyně" I. Smluvní strany

Smlouva o dílo. Rekonstrukce sociálního zařízení ZŠ Volyně I. Smluvní strany Smlouva o dílo Uzavřená dle 2586 a následných, zákona č. 89/2012 Sb. na realizaci stavby Rekonstrukce sociálního zařízení ZŠ Volyně" I. Smluvní strany Objednatel: Město Volyně nám. Svobody 41 387 01 Volyně

Více

Smlouva o dodávkách potravin

Smlouva o dodávkách potravin Smlouva o dodávkách potravin Níže uvedeného dne, měsíce a roku byla uzavřena mezi uvedenými smluvními stranami smlouva ve smyslu ust. 1746 odst. 2 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., obchodní zákoník, ve znění

Více

SMLOUVA O DÍLO (dále jen smlouva ) podle ustanovení 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku. Čl. I. Smluvní strany

SMLOUVA O DÍLO (dále jen smlouva ) podle ustanovení 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku. Čl. I. Smluvní strany SMLOUVA O DÍLO (dále jen smlouva ) podle ustanovení 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku Čl. I. Smluvní strany HORTUS správa zeleně s.r.o. IČ: 604 86 791 se sídlem Praha 9, Rubeška 389/5,

Více

S m l o u v a o d í l o

S m l o u v a o d í l o Návrh smlouvy o dílo, příloha č. 5 zadávací dokumentace veřejné zakázky: Turistická rozhledna Dlažov S m l o u v a o d í l o uzavřená dle ust. 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění

Více

2015_120_T_DODATEK Stavební úpravy se změnou užívání objektu č.p na Ortenově nám etapa TŘÍDY

2015_120_T_DODATEK Stavební úpravy se změnou užívání objektu č.p na Ortenově nám etapa TŘÍDY REKAPITULACE STAVBY Kód: 2015_120_T_DODATEK KSO: CC-CZ: Místo: Ortenovo nám. 1505/37, 170 00 Praha 7 Datum: 24.2.2016 Zadavatel: Městská část Praha 7, nábř. Kpt. Jaroše 1000,17000 IČ: DIČ: Uchazeč: IČ:

Více

K U P N Í S M L O U V A

K U P N Í S M L O U V A K U P N Í S M L O U V A Příloha č. 1 ÚZSVM ÚP České Budějovice č. /2015 uzavřená dle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník ) na veřejnou zakázku s názvem

Více

Kupní smlouva. Vybavení školy nábytkem 1

Kupní smlouva. Vybavení školy nábytkem 1 Kupní smlouva Vybavení školy nábytkem 1 KUPNÍ SMLOUVA I. Smluvní strany 1. Název: Základní škola Karlovy Vary, Poštovní 19, příspěvková organizace Sídlo: Poštovní 19, 360 01 Karlovy Vary Zastoupena: Mgr.

Více

SMLOUVA O DÍLO č.../2016

SMLOUVA O DÍLO č.../2016 SMLOUVA O DÍLO č..../2016 uzavřená podle ustanovení 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany: Objednatel: Hotelová

Více

Článek I. Smluvní strany

Článek I. Smluvní strany Návrh kupní smlouvy, příloha č. 4 zadávací dokumentace veřejné zakázky: Technika pro IZS dopravní automobil pro JSDH Plánice K u p n í s m l o u v a uzavřená dle ust. 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,

Více

Správa Národního parku Šumava. 1. máje 260/19, Vimperk

Správa Národního parku Šumava. 1. máje 260/19, Vimperk / SPRÁVA NÁRODNíHO PARKU ŠUMAVA Číslo smlouvy objednatele. Číslo smlouvy zhotovitele: 15379 19 SMLOUVA O DÍLO uzavřená dle 2586 ano zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen "občanský

Více

KUPNÍ SMLOUVA DODÁVKA TECHNOLOGIÍ PRO MONITORING A TRASOVÁNÍ KANALIZAČNÍHO POTRUBÍ

KUPNÍ SMLOUVA DODÁVKA TECHNOLOGIÍ PRO MONITORING A TRASOVÁNÍ KANALIZAČNÍHO POTRUBÍ Příloha č. 2 zadávací dokumentace KUPNÍ SMLOUVA uzavřená dle ust. 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ( občanský zákoník ) DODÁVKA TECHNOLOGIÍ PRO MONITORING A TRASOVÁNÍ KANALIZAČNÍHO

Více

Čl. 2 Předmět plnění. Čl. 3 Termíny a místo plnění. Čl. 4 Cena díla

Čl. 2 Předmět plnění. Čl. 3 Termíny a místo plnění. Čl. 4 Cena díla Čl. 2 Předmět plnění Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele za podmínek níže uvedených dílo : Oprava skleníku v zahradě PNB (dále jen Dílo ) specifikované

Více

SMLOUVA O DÍLO uzavřená podle 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, dále jen OZ

SMLOUVA O DÍLO uzavřená podle 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, dále jen OZ SMLOUVA O DÍLO uzavřená podle 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, dále jen OZ Smluvní strany 1. Mateřská škola Ostrava Dubina, F. Formana 13, příspěvková

Více

KRYCÍ LIST ROZPOČTU ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

KRYCÍ LIST ROZPOČTU ROZPOČTOVÉ NÁKLADY KRYCÍ LIST ROZPOČTU Objekt : Název objektu : JKSO : Priorita č.1: Výměna a úprava stavebních otvorů A) špaletová okna (uliční fasáda) Stavba : Název stavby : SKP : Oprava a zateplení fasád BD Sokolovská

Více

Smlouva o dílo uzavřená podle občanského zákoníku

Smlouva o dílo uzavřená podle občanského zákoníku Smlouva o dílo uzavřená podle občanského zákoníku I. Smluvní strany 1. Objednatel: TEZA, s. r. o. Sídlo: F. V. Krejčího 405, Česká Třebová 560 02 IČO: 62061739 DIČ: CZ62061739 Zápis v OR vedeným u KS v

Více

Smlouva o dílo č. KT/../2010 Aktualizace územně analytických podkladů ORP Litvínov

Smlouva o dílo č. KT/../2010 Aktualizace územně analytických podkladů ORP Litvínov Smlouva o dílo č. KT/../2010 Aktualizace územně analytických podkladů ORP Litvínov uzavřená dle 536 a násl. zákona č, 513/91 Sb. (dále jen obchodní zákoník) I. Smluvní strany 1.1 Pořizovatel : Město Litvínov

Více

REKAPITULACE STAVBY - VÍCEPRÁCE

REKAPITULACE STAVBY - VÍCEPRÁCE REKAPITULACE STAVBY - VÍCEPRÁCE Kód: 20160905 KSO: CC-CZ: Zadavatel: Město Č. Lípa D Uchazeč: 254 85 4 MISTAV-CL s.r.o., Česká Lípa D CZ254854 Projektant: Poznámka: Soupis prací je sestaven s využitím

Více

Kupní smlouva (dále jen smlouva ) uzavřená dle 2079 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen občanský zákoník )

Kupní smlouva (dále jen smlouva ) uzavřená dle 2079 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen občanský zákoník ) Kupní smlouva (dále jen smlouva ) uzavřená dle 2079 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen občanský zákoník ) Evidenční číslo kupujícího: Evidenční číslo prodávajícího: Číslo

Více

Kupní smlouva. (dále jen smlouva ) uzavřená dle 2079 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen občanský zákoník )

Kupní smlouva. (dále jen smlouva ) uzavřená dle 2079 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen občanský zákoník ) Kupní smlouva (dále jen smlouva ) uzavřená dle 2079 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen občanský zákoník ) Evidenční číslo kupujícího: D10015. Evidenční číslo prodávajícího:

Více

KUPNÍ SMLOUVA č. ORM/1423/7/2019

KUPNÍ SMLOUVA č. ORM/1423/7/2019 KUPNÍ SMLOUVA č. ORM/1423/7/2019 uzavřená podle ustanovení 2079 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů I. SMLUVNÍ STRANY 1.1 KUPUJÍCÍ: Město Ústí nad Orlicí

Více

VZ č.j. A-78/2017 Gastrotechnologie pro základní školu - závazný návrh smlouvy SMLOUVA O DÍLO. tel.:

VZ č.j. A-78/2017 Gastrotechnologie pro základní školu - závazný návrh smlouvy SMLOUVA O DÍLO. tel.: SMLOUVA O DÍLO Objednatel: Městská část Praha Ďáblice Sídlo objednatele: Květnová 553/52, 182 00 Praha 8 IČ: 00231266 DIČ: CZ00231266 Osoba oprávněná jednat: Ing. Miloš Růžička, starosta MČ Kontaktní osoba:

Více

KUPNÍ SMLOUVA. uzavřená dle příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen občanský zákoník ) (dále jen smlouva )

KUPNÍ SMLOUVA. uzavřená dle příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen občanský zákoník ) (dále jen smlouva ) KUPNÍ SMLOUVA uzavřená dle příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen občanský zákoník ) (dále jen smlouva ) Článek I. Smluvní strany Obec Chvalšiny Sídlo: Chvalšiny 38,

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ TELEKOMUNIKAČNÍCH SLUŽEB PŘÍSTUPU K SÍTI INTERNET

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ TELEKOMUNIKAČNÍCH SLUŽEB PŘÍSTUPU K SÍTI INTERNET Evidenční číslo smlouvy: SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ TELEKOMUNIKAČNÍCH SLUŽEB PŘÍSTUPU K SÍTI INTERNET v souladu s ust. 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen občanský zákoník ) uzavřená

Více

Kupní smlouva. č prodávajícího

Kupní smlouva. č prodávajícího K U JC P 0 1 9C X M 3 Kupní smlouva Okupujícího č. 2015011 prodávajícího p / v / r /p /^ y - í í Smluvní strany JIHOČESKÝ KRAJ se sídlem: zastoupený: IČ: Bankovní spojení: Číslo účtu: U Zimního stadionu

Více

KUPN Í SMLO UV A. Článek I Smluvní strany

KUPN Í SMLO UV A. Článek I Smluvní strany Příloha č. 5 Návrh kupní smlouvy KUPN Í SMLO UV A uzavřená podle 409 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen obchodní zákoník ) Článek I Smluvní strany Kupující:

Více

Smlouva o dílo uzavřená v souladu s ustanovením 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník v platném znění

Smlouva o dílo uzavřená v souladu s ustanovením 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník v platném znění Smlouva o dílo uzavřená v souladu s ustanovením 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník v platném znění Smluvní strany: Objednatel: Město Vyškov Se sídlem: Masarykovo náměstí 108/1, 682 01

Více

SMLOUVA O DÍLO. Ing. Oldřichem Lomeckým, starostou bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., č. ú /0800 (dále jen objednatel )

SMLOUVA O DÍLO. Ing. Oldřichem Lomeckým, starostou bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., č. ú /0800 (dále jen objednatel ) SMLOUVA O DÍLO NA ZHOTOVENÍ PROJEKTOVÉ DOKUMETACE NA AKCI DŮM S MALOMETRÁŽNÍMI BYTY UMOŽŇUJÍCÍ FUNKCI DOMU S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU (DPS) V ULICI LODECKÁ - SAMCOVA uzavřená podle 536 a následujících zákona

Více

KRYCÍ LIST SOUPISU. D Stavebně konstrukční část - ocelové konstrukce. Cena s DPH v CZK 0,00. Cena bez DPH 0,00

KRYCÍ LIST SOUPISU. D Stavebně konstrukční část - ocelové konstrukce. Cena s DPH v CZK 0,00. Cena bez DPH 0,00 KRYCÍ LIST SOUPISU Stavba: CEMEX PRACHATICE - snížení energetické náročnosti provozu okruhu průmyslových vod Objekt: D.1.2 - Stavebně konstrukční část - ocelové konstrukce KSO: CC-CZ: Místo: Datum: 31.01.2017

Více

Kupní smlouva. (dále jen smlouva ) uzavřená dle 2079 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen občanský zákoník )

Kupní smlouva. (dále jen smlouva ) uzavřená dle 2079 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen občanský zákoník ) Kupní smlouva (dále jen smlouva ) uzavřená dle 2079 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen občanský zákoník ) Evidenční číslo kupujícího: Evidenční číslo prodávajícího: Číslo

Více

S M LO UVA O D Í LO podle 536 a následujících zákona 513/1991 Sb., Obchodní zákoník v platném znění

S M LO UVA O D Í LO podle 536 a následujících zákona 513/1991 Sb., Obchodní zákoník v platném znění S M LO UVA O D Í LO podle 536 a následujících zákona 513/1991 Sb., Obchodní zákoník v platném znění 1. jméno, sídlo: Oblastní charita Most, P. Jilemnkcého 2457, 424 01 Most IČ: 70828920 zastoupení: Mgr.

Více

Smlouva o dílo č

Smlouva o dílo č Smlouva o dílo č. 20160601 uzavřená podle ustanovení 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku Čl. 1 Smluvní strany Objednatel: Obec Pletený Újezd Sídlem: Kladenská 40, 273 51 Pletený Újezd

Více

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

SOUHRNNÝ LIST STAVBY Kód: SOUHRNNÝ LIST STAVBY 18CHT010 Stavební úpravy domova pro seniory Na Blatech čp.3211, Česká Lípadodatek č.1 JKSO: CC-CZ: 2. 7. 2018 Objednatel: Zhotovitel: Projektant: Zpracovatel: D D D D Poznámka:

Více

SMLOUVA O DÍLO uzavřená podle 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, dále jen OZ

SMLOUVA O DÍLO uzavřená podle 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, dále jen OZ SMLOUVA O DÍLO uzavřená podle 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, dále jen OZ Smluvní strany 1. Objednatel Mateřská škola Ostrava Dubina, F. Formana 13,

Více

Příloha č. 4 Návrh Kupní smlouvy

Příloha č. 4 Návrh Kupní smlouvy Kupující: Zadávací podmínky ZD Podchlumí Dobrá Voda u Hořic Příloha č. 4 Návrh Kupní smlouvy.kupní smlouva, uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi smluvními stranami Název Zemědělské družstvo

Více

SMLOUVA O DÍLO - návrh

SMLOUVA O DÍLO - návrh Příloha č.4 Evidenční č. smlouvy: 0000/2015 Spis č.: 719/2015 č.j.: 0000/2015/TZ SMLOUVA O DÍLO - návrh č. 3/2015/OMM uzavřena podle 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 1. Smluvní strany

Více

REKAPITULACE STAVBY. Úprava vnějšího vstupu do 3.np, Děčín 4, Na Valech 156/6. Cena s DPH v CZK , ,17. Cena bez DPH.

REKAPITULACE STAVBY. Úprava vnějšího vstupu do 3.np, Děčín 4, Na Valech 156/6. Cena s DPH v CZK , ,17. Cena bez DPH. REKAPITULACE STAVBY Kód: KSO: CC-CZ: Zadavatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO DĚČÍN IČ: DIČ: Uchazeč: IČ: 24294179 Perfectstav spol.s.r.o DIČ: CZ24294179 Projektant: ING. DEMUTH J. DĚČÍN IČ: DIČ: Poznámka: Cena bez

Více

Návrh SMLOUVA O DÍLO

Návrh SMLOUVA O DÍLO Návrh SMLOUVA O DÍLO Obec Sendražice se sídlem obecního úřadu: Sendražice 1, 503 03 Smiřice IČO: 00269484 za niž jedná: František Matěna, starosta obce další osoba pověřená jednáním za obec: Jan Lipenský

Více

Dodatek č. 2. ke smlouvě o dílo ze dne uzavřená dle 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

Dodatek č. 2. ke smlouvě o dílo ze dne uzavřená dle 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění Smluvní strany: Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo ze dne 21. 7. 2017 uzavřená dle 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění 1. Město Týnec nad Sázavou se sídlem K Náklí 404, 257

Více

REKAPITULACE STAVBY Příloha č. 2

REKAPITULACE STAVBY Příloha č. 2 REKAPITULACE STAVBY Příloha č. 2 Kód: 1 KSO: CC-CZ: Zadavatel: Centrum sociálních služeb Poruba, p.o. D Uchazeč: 64087379 Ricka Karel s.r.o. D CZ64087379 Projektant: Zpracovatel: D D Poznámka: Cena bez

Více

RÁMCOVÁ SMLOUVA O DÍLO uzavřená podle.. NA PROVÁDĚNÍ PRACÍ

RÁMCOVÁ SMLOUVA O DÍLO uzavřená podle.. NA PROVÁDĚNÍ PRACÍ RÁMCOVÁ SMLOUVA O DÍLO uzavřená podle.. NA PROVÁDĚNÍ PRACÍ Číslo smlouvy :. 1. SMLUVNÍ STRANY Objednatel : Město Aš, Kamenná 52, 352 01 Aš Statutární orgán : Mgr. Dalibor Blažek starosta města Zástupce

Více

Článek 1 - Smluvní strany

Článek 1 - Smluvní strany SMLOUVA O DíLO č. smlouvy objednatele: č. smlouvy zhotovitele: 3662/2014 Článek 1 - Smluvní strany 1.1 Objednatel: Název/Obchodní Se sídlem: IČ: DIČ: Zastoupená: Kontaktní osoba: Bankovní spojení: Číslo

Více

Kupní smlouva. uzavřená dle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Kupní smlouva. uzavřená dle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník Kupní smlouva uzavřená dle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 1. Smluvní strany Prodávající: Jan Vitoul sídlo: Litovel Nová Ves 5, p. Chudobín 783 21 právní forma: Fyzická osoba zastoupený:

Více

KUPNÍ SMLOUVA (dále jen smlouva )

KUPNÍ SMLOUVA (dále jen smlouva ) Příloha č. 4 KUPNÍ SMLOUVA (dále jen smlouva ) uzavřená podle ustanovení 2079 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník ) I. Smluvní

Více

SMLOUVA O DÍLO. I. Smluvní strany

SMLOUVA O DÍLO. I. Smluvní strany SMLOUVA O DÍLO č. I. Smluvní strany 1. Střední průmyslová škola elektrotechniky a informatiky Ostrava, příspěvková organizace Se sídlem: Kratochvílova 1490/7, Ostrava Moravská Ostrava, PSČ 702 00 Zastoupena:

Více

SMLOUVA O DÍLO č. ORM/1522/8/2018

SMLOUVA O DÍLO č. ORM/1522/8/2018 SMLOUVA O DÍLO č. ORM/1522/8/2018 uzavřená podle ustanovení 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů I. SMLUVNÍ STRANY 1.1 OBJEDNATEL: Město Ústí nad Orlicí

Více