Pravidelné předběžné oznámení veřejné služby

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Pravidelné předběžné oznámení veřejné služby"

Transkript

1 Pravidelné předběžné oznámení veřejné služby Vydání Aktuální verze schválena Ministerstvem pro místní rozvoj České republiky dne Verze v03.1 Účinnost Verze v03.2 Účinnost Verze v03.3 Účinnost Verze v03.4 Účinnost Verze v03.5 Účinnost Příslušný formulář je v elektronické podobě ke stažení na Informační povinnost dle platné legislativy Zadavatel splní vyplněním a odesláním formuláře v souladu s Provozním řádem provozovatele VVZ (čl. 6 - Způsoby doručení podkladů k uveřejnění Provozovateli VVZ), v platném znění. Validační pravidla 1) Na základě validačních pravidel jsou u jednotlivých položek uvedeny technické informace, jejichž součástí je formát a délka pole, informace, zda položka musí být v systému vyplněna ( NUTNO VYPLNIT ) a v případě, že položka má logickou vazbu na jiné pole je dále uvedena i tato vazba ( logická vazba NUTNO VYPL- NIT ). 2) Délky polí, které jsou součástí technických informací, se vztahují k elektronickému vyplnění a odeslání formuláře. Při tisknutí formuláře může dojít ke zkrácení uvedených informací v jednotlivých polích formuláře, a to v případě, že Zadavatel vyplní délky polí v širším rozsahu, než jaký umožňuje jeho grafická podoba. 3) V případě, že Zadavatel hodlá formulář vytisknout a odeslat k uveřejnění v listinné podobě, je povinen před jeho odesláním překontrolovat úplnost vytištěných informací. Porušení validačních pravidel (např. položky NUTNO VYPLNIT, nedodržení logické vazby, uvedení nesprávného formátu pole apod.) bude mít za následek vrácení formuláře zpět Zadavateli a formulář nebude uveřejněn ve VVZ ani odeslán k uveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie. Povinnost dle platné legislativy 1) Jedná-li se o povinně vyplňované položky dle platné legislativy, je tato povinnost vyznačena u jednotlivých položek termíny: Zadavatel je povinen nebo povinně se uvádí. 2) V případě porušení povinnosti dle platné legislativy formulář nebude systémem odmítnut, ale veškeré důsledky nesplnění těchto povinností ponese Zadavatel. Za platnou legislativu se považují následující právní předpisy: a) Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen ZVZ), b) Směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2004/18/ES ze dne 31. března 2004 o koordinaci postupů při zadávání veřejných zakázek na stavební práce, dodávky a služby, ve znění směrnice Komise 2005/51/ES ze dne 7. září 2005, kterou se mění příloha XX směrnice Evropského parlamentu a Rady Strana: 1/33

2 2004/17/ES a příloha VIII směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/18/ES o veřejných zakázkách (dále jen zadávací směrnice ), c) Vyhláška č. 133/2012 Sb., o uveřejňování vyhlášení pro účely zákona o veřejných zakázkách a náležitostech profilu Zadavatele Klasifikace a číselníky 1) Všechny používané klasifikace a číselníky jsou volně přístupné na stránkách Informačního systému o veřejných zakázkách (IS VZ - 2) V číselnících je možno vyhledávat podle kódů nebo jejich popisů. Úvodní poznámky k formuláři 1) Jedná se dle ZVZ o Pravidelné předběžné oznámení sektorového Zadavatele. 2) Oznámení je určeno jen pro sektorové Zadavatele. 3) Pravidelné předběžné oznámení se uveřejní na základě požadavku Zadavatele ve VVZ, popř. v Úředním věstníku EU. 4) Použití pro nadlimitní veřejné zakázky. 5) Zadavatel je povinen dodržet povinnosti vyplývající z ustanovení 87 ZVZ. 6) Pravidelné předběžné oznámení se neuveřejní v případě veřejných zakázek zadávaných v jednacím řízení bez uveřejnění, 7) Jednotlivé položky z formuláře jsou v metodice uvedeny kurzívou a tučně (to neplatí u obrázků jednotlivých částí formuláře). 8) Pro upřesnění některých pojmů, které mají ve formuláři jinou terminologii než v ZVZ, je v hranatých závorkách uveden překladový slovník; pokud je v textu formuláře použit pojem zakázka je tím dle ZVZ míněn pojem veřejná zakázka ; pokud je v textu formuláře použit pojem zveřejnění je tím dle ZVZ míněn pojem uveřejnění. 9) V případě, že se jedná o povinnou textovou položku (a to jak povinnost dle platné legislativy, tak povinnost dle validačních pravidel) a Zadavatel není schopen tuto položku vyplnit, uvede v položce neuvádím 10) Je-li v textu uvedeno TED, je tím myšlen Úřední věstník EU. Strana: 2/33

3 Úvod Toto oznámení představuje výzvu k účasti v soutěži - Zadavatel povinně zaškrtne ano v případě, že Pravidelným předběžným oznámením zahajuje užší řízení nebo jednací řízení s uveřejněním podle 88 ZVZ. V opačném případě zaškrtne Zadavatel ne (NUTNO VYPLNIT). Na základě tohoto oznámení budou zkráceny lhůty pro doručení nabídek - Zadavatel povinně zaškrtne ano v případě, že hodlá zkrátit lhůtu pro doručení nabídek. V opačném případě zaškrtne Zadavatel ne (NUTNO VY- PLNIT). Pokud ano, vyplňte prosím také dodatek (Informace o pravidelném předběžném oznámení, které představuje výzvu k účasti v soutěži nebo má zkrátit lhůty pro doručení nabídek) v případě, že Zadavatel v jedné z výše uvedených možností zaškrtl ano (nelze zaškrtnout ano u obou možností), je povinen vyplnit Oddíl II v části: Dodatek Pravidelné předběžné oznámení, které představuje výzvu k účasti v soutěži nebo má zkrátit lhůty pro doručení nabídek. Strana: 3/33

4 Oddíl I. - Zadavatel I.1) Název, adresa a kontaktní místo/místa Úřední název povinně se uvádí název Zadavatele, u obchodních společností uvádí Zadavatel obchodní firmu zapsanou v obchodním rejstříku, u ostatních subjektů se uvádí název organizace/instituce, u fyzických osob se uvádí jméno a příjmení fyzické osoby (text, max. 255 znaků, NUT- NO VYPLNIT). Identifikační číslo (je-li známo) Zadavatel povinně uvede identifikační číslo, pokud mu bylo přiděleno. (text, 8 znaků, validní identifikační číslo organizace), např. Správa železniční dopravní cesty, státní organizace uvede Identifikační číslo a Univerzita Karlova v Praze uvede Identifikační číslo Poštovní adresa povinně se uvádí název ulice a číslo popisné popř. číslo orientační dle sídla Zadavatele (text, max. 255 znaků, NUTNO VYPLNIT). Obec povinně se uvádí název obce nebo přesný název části obce (např. Praha 3) tvořící obec dle sídla Zadavatele (text, max. 100 znaků, NUTNO VYPLNIT). PSČ povinně se uvádí poštovní směrovací číslo dle Zadavatelem uvedené obce (text,6 znaků z toho 5 číslic a 1 mezera), např. PSČ Kladna 1 je V případě PSČ zahraničního Zadavatele se uvede prvních 10 textových znaků. Stát povinně se uvádí kód státu dle sídla Zadavatele (text, 2 znaky, NUTNO VYPLNIT). Zadavatel použije platný číselník států (např. kód ČR je CZ). Strana: 4/33

5 Kontaktní místo uvádí se identifikační údaje kontaktní osoby místa určeného Zadavatelem (text, max. 255 znaků). K rukám - uvádí se jméno a příjmení kontaktní osoby Zadavatele, včetně titulu před jménem nebo za jménem (text, max. 100 znaků). Tel. povinně se uvádí telefon kontaktní osoby Zadavatele (spec. formát +XXX YYYYYYYYY, kde XXX je předvolba státu 1 až 3 číslice, YYYYYYYYY je libovolná kombinace číslic a mezer, max. 33 znaků), např Zadavatel může uvést dvě telefonní čísla, a to v tomto formátu +XXX YYYYYYYYY/+XXX YYYYYYYYY, např / povinně se uvádí ová adresa kontaktní osoby Zadavatele (text, max. 100 znaků). musí obsahovat Fax povinně se uvádí faxové číslo kontaktní osoby Zadavatele (spec. formát +XXX YYYYYYYYY, kde XXX je předvolba státu 1 až 3 číslice, YYYYYYYYY je libovolná kombinace číslic a mezer, max. 33 znaků), např Zadavatel může uvést dvě faxová čísla, a to v tomto formátu +XXX YYYYYYYYY/+XXX YYYYYYYYY, např / Internetové adresy (jsou-li k dispozici) Obecná adresa Zadavatele (URL) uvede se obecná (základní) adresa webových stránek Zadavatele (text, max. 255 znaků). URL nesmí obsahovat Adresa profilu kupujícího (URL) uvede se adresa webových stránek Zadavatele, kde jsou umístěny informace o veřejné zakázce (text, max. 255 znaků) [profil kupujícího = dle ZVZ profil Zadavatele]. URL nesmí obsahovat Další informace lze získat Zadavatel vybere pouze jednu ze 2 nabízených možností. V případě, že jsou kontaktní údaje, na kterých lze získat bližší informace o veřejné zakázce stejné s kontaktními údaji v úvodní tabulce v bodu I.1) vybere Zadavatel možnost na výše uvedená kontaktní místa. V případě, že jsou kontaktní údaje, na kterých lze získat bližší informace o veřejné zakázce odlišné od kontaktních údajů uvedených v úvodní tabulce bodu I.1), vybere Zadavatel možnost jinde: vyplňte prosím přílohu A.I a vyplní příslušné kontaktní údaje v příloze A.I. Pokud toto předběžné oznámení představuje výzvu k účasti v soutěži nebo umožňuje zkrácení lhůt pro doručení nabídek Zadavatel tyto položky vyplňuje v případě, že Pravidelné předběžné oznámení použije jako způsob zahájení užšího řízení nebo jednacího řízení s uveřejněním dle 88 ZVZ. Zadávací dokumentaci a další dokumenty (včetně dokumentů k dynamickému nákupnímu systému) lze získat Zadavatel povinně vybere pouze jednu ze 2 nabízených možností. V případě, že Zadavatel bude zadávací dokumentaci či jiné dokumenty poskytovat na kontaktním místě, které uvedl v úvodní tabulce bodu I.1), vybere možnost na výše uvedená kontaktní místa. V případě, že Zadavatel bude zadávací dokumentaci či jiné dokumenty poskytovat na jiném kontaktním místě než jaké uvedl v úvodní tabulce bodu I.1), vybere možnost jinde: vyplňte prosím přílohu A.III. V tomto případě Zadavatel vyplní kontaktní údaje v příloze A.III nejméně v rozsahu údajů požadovaných v úvodní tabulce bodu I.1). Zadavatel, který zavádí dynamický nákupní systém je povinen v kontaktních údajích uvést internetovou adresu, na které je k dispozici zadávací dokumentace. Nabídky nebo žádosti o účast musí být zaslány- Zadavatel vybere pouze jednu ze 2 nabízených možností. V případě, že Zadavatel požaduje podání nabídek, doručení žádostí o účast či projevení zájmu o účast na kontaktní místo, které uvedl v úvodní tabulce bodu I.1), vybere možnost na výše uvedená kontaktní místa. V případě, že Zadavatel požaduje podání nabídek či doručení žádostí o účast na jiné kontaktní místo než jaké uvedl v úvodní tabulce bodu I.1), vybere možnost jinam: vyplňte prosím přílohu A.IV a vyplní příslušné kontaktní údaje v příloze A.IV. Strana: 5/33

6 I.2) Hlavní předmět činnosti PROVOZNÍ ŘÁD - Příloha 3 Zadavatel zvolí hlavní předmět činnosti Zadavatele, kde vybere jednu nebo více z 11 nabízených možností, která nejlépe odpovídá oblasti působnosti Zadavatele. V případě, že hlavní předmět činnosti Zadavatele nelze zvolit z vyjmenovaných činností v položkách 1 10, zaškrtne Zadavatel položku Jiný (prosím upřesněte) a uvede svůj předmět činnosti (text, max. 100 znaků). I.3) Zadání zakázky jménem jiných Zadavatelů Zadavatel zaškrtne ano v případě, že Zadavatel zadává veřejnou zakázku pro jiné Zadavatele (sektorové) např. na základě uzavření smlouvy o centralizovaném zadávání nebo jiné obdobné smlouvy. (pokud Ano, další informace o těchto Zadavatelích je možno uvést v příloze A) V opačném případě zaškrtne ne. Oddíl II. - Předmět zakázky V případě, že Zadavatel zadává veřejnou zakázku na dodávky nebo služby, použije Oddíl II. tolikrát, kolikrát bude potřebovat. Zadavatel uvede každý druh veřejné zakázky (stavební práce, dodávky, služby) do samostatného oddílu. II.1) Název přidělený zakázce Zadavatelem Uvádí se název veřejné zakázky, který Zadavatel přidělil veřejné zakázce (text, max. 255 znaků). Strana: 6/33

7 II.2) Druh zakázky (vyberte pouze jednu možnost stavební práce, dodávky nebo služby která nejlépe odpovídá předmětu zakázky) Povinně se uvádí předmět veřejné zakázky dle ustanovení 8-10 ZVZ. Zadavatel zaškrtne pouze jednu ze 3 nabízených možností ( a) stavební práce, b) dodávky nebo c) služby ) (NUTNO VYPLNIT). U druhu veřejné zakázky Služby Zadavatel povinně uvede jedno číslo kategorie služeb od 1 do 27 (celé číslo, max. 2 číslice) podle přílohy XVIIA a XVIIB směrnice č. 2004/17/ES, o koordinaci postupů při zadávání zakázek subjekty působícími v odvětví vodního hospodářství, energetiky, dopravy a poštovních služeb, které nejlépe odpovídá předmětu veřejné zakázky na služby dle 10 ZVZ. Tato příloha je součástí ZVZ, kde jsou uvedeny v příloze č.1 kategorie služeb, (čísla kategorie služeb 1 až 16 je Zadavatel povinen uvést jak pro uveřejnění v TEDu, tak i na národní úrovni ve VVZ a příloze č. 2 (čísla kategorie služeb 17 až 27 je Zadavatel povinen uvést jen pro uveřejnění na národní úrovni ve VVZ, uveřejnění na evropské úrovni v TEDu je v tomto případě nepovinné). II.3) Stručný popis zakázky nebo nákupů (v případě služeb uveďte prosím plánovanou zakázku pro každou kategorii služeb) povinně se uvádí textový popis charakteristiky předmětu veřejné zakázky na stavební práce, dodávky nebo služby, zejména účel veřejné zakázky na stavební práce, dodávky nebo služby dle ustanovení 8-10 ZVZ a údaj o rozsahu předmětu veřejné zakázky (text, max znaků, NUTNO VYPLNIT). U veřejné zakázky na služby Zadavatel uvede popis pro každou kategorii služeb podle přílohy XVIIA a XVIIB směrnice č. 2004/17/ES, o koordinaci postupů při zadávání zakázek subjekty působícími v odvětví vodního hospodářství, energetiky, dopravy a poštovních služeb, který nejlépe odpovídá předmětu veřejné zakázky na služby dle 10 ZVZ. V případě, že je veřejná zakázka rozdělena na části, Zadavatel použije přílohu B tolikrát, kolik uvede částí veřejné zakázky. II.4) Společný slovník pro veřejné zakázky (CPV) 1 1 Příloha nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 213/2008, se používá od 17/09/2008 o CPV. Strana: 7/33

8 povinně se uvádí desetimístný kód ze Společného slovníku pro veřejné zakázky (CPV Common Procurement Vocabulary), který nejlépe popisuje hlavní předmět veřejné zakázky (celé číslo, 10 znaků z toho 9 číslic a pomlčka, NUTNO VYPLNIT hlavní slovník u hlavního předmětu), např. CPV kód pro služby silniční dopravy je Pro vyplnění položky hlavního předmětu veřejné zakázky je použití hlavního slovníku vždy povinné. Ve specifických příkladech, kdy je nutný jednoznačný nebo upřesňující popis hlavního předmětu veřejné zakázky, lze použít odpovídající kód doplňkového slovníku (text, 6 znaků z toho 2 písmena, 3 číslice a pomlčka), např. CPV kód doplňkového slovníku levostranného řízení (u Zadavatele, který je např. z Velké Británie nebo Irska) je MB01-5. Vyplnění dalších předmětů veřejné zakázky jak v hlavním tak doplňkovém slovníku je na odpovědnosti Zadavatele a obdobně znamená logickou spojitost s předmětem veřejné zakázky. II.5) Předpokládané datum zahájení zadávacího řízení a doba trvání zakázky Předpokládané datum zahájení zadávacího řízení (je-li to známo) uvádí se předpokládané datum, kdy Zadavatel hodlá zahájit zadávací řízení veřejné zakázky (spec. formát dd/mm/rrrr, max. 10 znaků z toho 8 číslic). Doba trvání Zadavatel uvede dobu trvání veřejné zakázky v měsících (celé číslo, 2 číslice, logická vazba NUT- NO VYPLNIT) nebo ve dnech (celé číslo, 4 číslice), na kterou Zadavatel hodlá zadat veřejnou zakázku vítěznému dodavateli. Lhůta se počítá ode dne předpokládaného uzavření smlouvy s vybraných uchazečem. Zadavatel může případně uvést datum předpokládaného uzavření smlouvy s vybraným uchazečem zahájení (spec. formát dd/mm/rrrr, max. 10 znaků z toho 8 číslic, logická vazba NUTNO VYPLNIT) a datum ukončení veřejné zakázky v případě, že je smlouva uzavřena na dobu určitou dokončení (spec. formát dd/mm/rrrr, max. 10 znaků, z toho 8 číslic, logická vazba NUTNO VYPLNIT). Logická vazba k bodu II.5): - V bodě II.5) může být vyplněna pouze jedna ze 2 možností - v měsících, dnech nebo zahájení a dokončení. - Vyplněná položka Zahájení musí časově předcházet vyplněné položce Dokončení. Je-li vyplněna položka Zahájení, nemusí být vyplněna položka Dokončení a naopak.". II.6) Předpokládaná hodnota zakázky a hlavní podmínky financování (ve vhodných případech) Strana: 8/33

9 PROVOZNÍ ŘÁD - Příloha 3 II.6.1) Předpokládaná hodnota zakázky (je-li to relevantní, pouze číselné údaje) - Zadavatel stanoví předpokládanou hodnotu veřejné zakázky podle ZVZ, částka bez DPH (celé číslo, max. 12 číslic, logická vazba NUTNO VYPLNIT). Zadavatel uvedenou částku oddělí po tisících mezerou, např CZK. nebo rozsah mezi a - Zadavatel může při dodržení ustanovení ZVZ uvést rozsah předpokládané hodnoty veřejné zakázky, částka bez DPH (celé číslo, max. 12 číslic, logická vazba NUTNO VYPLNIT). Zadavatel uvedenou částku oddělí po tisících mezerou, např CZK. Logická vazba k bodu II.6.1): - V bodě II.6.1) Předpokládaná hodnota zakázky může být vyplněna buď položka předpokládaná hodnota nebo rozsah. V položce rozsah musí být vyplněny obě krajní hodnoty. - Vždy musí být vyplněna položka měna dle číselníku měn (text, 3 znaky), měna v českých korunách má kód CZK, měna v euro má kód EUR. II.6.2) Hlavní podmínky financování a platební podmínky, případně odkaz na příslušná ustanovení, která tyto podmínky upravují (je-li známo) Zadavatel specifikuje způsob jakým má být veřejná zakázka financována, zejména rámcový platební kalendář ceny veřejné zakázky (např. 30 % ceny VZ splatné při podpisu smlouvy, 25 % v 7. měsíci, atd.). Zadavatel může rovněž uvést odkaz (např. internetový) na místo, kde jsou tyto informace uvedeny (text, max znaků). II.7) Informace o Dohodě o veřejných zakázkách (GPA) Na zakázku se vztahuje Dohoda o veřejných zakázkách (GPA) Zadavatel zaškrtne ano v případě, že se na veřejnou zakázku vztahuje mezivládní Dohoda o veřejných zakázkách (Government Procurement Agreement). V opačném případě zaškrtne ne. Metodický postup zda se na veřejnou zakázku vztahuje GPA, je uveden na stránce 61a4c10c24a4/Stanovisko-ke-GPA-2 II.8) Další informace (je-li to relevantní) v případě potřeby může Zadavatel uvést všechny ostatní relevantní informace, které se vztahují k dané veřejné zakázce a které nebylo možné uvést v některé z předchozích položek formuláře (text, max znaků). Oddíl IV. - Řízení a administrativní informace IV.1) Spisové číslo přidělené Zadavatelem (je-li to relevantní) Zadavatel uvede své vlastní číslo jednací (spisovou značku), pod kterým vede on sám veřejnou zakázku ve své evidenci (text, max. 100 znaků). V případě veřejné zakázky na dodávky nebo služby, použije Zadavatel Oddíl IV. tolikrát, kolikrát bude potřebovat. Strana: 9/33

10 Oddíl VI. - Doplňující údaje VI.1) Informace o financování z prostředků Evropské unie Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie - Zadavatel zaškrtne ano v případě, že bude veřejná zakázka zcela či zčásti financována z fondů Evropské unie. V opačném případě zaškrtne ne. Pokud ano, uveďte odkaz na tyto projekty a/nebo programy v případě, že Zadavatel zaškrtne v položce VI.1) ano, pak uvede název fondu/programu/projektu, ze kterého bude veřejná zakázka financována (text, max znaků - NUTNO VYPLNIT). VI.2) Další informace V případě potřeby může Zadavatel uvést všechny ostatní relevantní informace, které se vztahují k dané veřejné zakázce a které nebylo možné uvést v některé z předchozích položek formuláře, např. informace zda Zadavatel hodlá uzavřít rámcovou smlouvu apod. (text, max znaků). VI.3) Předpokládaná celková hodnota zakázky / zakázek na dodávky nebo služby (je-li to relevantní) Uveďte prosím předpokládanou celkovou hodnotu zakázek na dodávky nebo služby či rámcových dohod podle druhů produktů vyjmenovaných v Oddíle II.6) Předpokládaná hodnota zakázky a hlavní podmínky financování Hodnota Zadavatel uvede celkovou předpokládanou hodnotu všech veřejných zakázek na dodávky nebo služby, včetně všech částí veřejných zakázek na dodávky nebo služby a opcí či rámcových smluv (celé číslo, max. 12 číslic, logická vazba NUTNO VYPLNIT). Zadavatel uvedenou částku oddělí po tisících mezerou, např CZK. Strana: 10/33

11 nebo nejnižší uvažovaná nabídka /nejvyšší uvažovaná nabídka - Zadavatel může místo celkové předpokládané hodnoty uvést hodnoty nejnižší a nejvyšší předpokládané nabídkové ceny veřejné zakázky na dodávky nebo služby, včetně všech částí veřejné zakázky na dodávky nebo služby, opce či rámcové smlouvy (celé číslo, max. 12 číslic, logická vazba NUTNO VYPLNIT). Zadavatel uvedenou částku oddělí po tisících mezerou, např CZK. Logické vazby k bodu VI.3): - V bodě VI.3) formuláře může být vyplněna buď položka Hodnota nebo nejnižší a nejvyšší uvažovaná nabídka. Je-li vyplněna položka nejnižší uvažovaná nabídka musí být současně vyplněna položka nejvyšší uvažovaná nabídka. - Vždy musí být vyplněna položka měna dle číselníku měn (text, 3 znaky), měna v českých korunách má kód CZK, měny euro má kód EUR. Zadavatel dále zaškrtne položku Bez DPH nebo položku Včetně DPH. - Pokud Zadavatel zaškrtne položku Včetně DPH, uvede také povinně sazba DPH (%) v procentuálním vyjádření zaokrouhleném na jedno desetinné místo (číslo s desetinnou čárkou, celkem max. 3 číslice, z toho max. 1 číslice za desetinnou čárkou). - Zadavatel, který není plátce DPH vyplní položku Hodnota a zaškrtne položku Bez DPH. VI.4) Datum odeslání tohoto oznámení Systém VVZ automaticky předvyplní aktuální datum zpracování oznámení. Strana: 11/33

12 Dodatek - Pravidelné předběžné oznámeni, které představuje výzvu k účasti v soutěži nebo má zkrátit lhůty pro doručení nabídek Pokud je účelem tohoto předběžného oznámeni zkrátit lhůty pro doručení nabídek, musí byt informace v tomto dodatku vyplněny, jsou-li k dispozici Oddíl II. - Předmět zakázky II.1)Popis II.1.1) Název přidělený zakázce Zadavatelem uvádí se název veřejné zakázky, který Zadavatel přidělil veřejné zakázce (text, max. 255 znaků). II.1.2) Druh zakázky a místo provádění stavebních prací, místo dodání nebo plnění (vyberte pouze jednu kategorii stavební práce, dodávky nebo služby která nejlépe odpovídá předmětu zakázky nebo nákupu(ů)) povinně se uvádí předmět veřejné zakázky dle ustanovení 8-10 ZVZ. Zadavatel zaškrtne pouze jednu ze 3 nabízených možností ( a) stavební práce, b) dodávky nebo c) služby ) (logická vazba NUTNO VYPLNIT). U vybraného druhu veřejné zakázky Zadavatel určí účel veřejné zakázky, přičemž vybere, resp. doplní pouze jednu možnost: U druhu veřejné zakázky Stavební práce Zadavatel vybere pouze jednu ze 3 nabízených možností, která nejlépe odpovídá předmětu veřejné zakázky na stavební práce dle 9 ZVZ. Zadavatel zaškrtne Provádění v případě, že předmětem veřejné zakázky na stavební práce je ustanovení 9 odst. 1 písm. a) ZVZ. Zadavatel zaškrtne Projekt a provádění v případě, že předmětem veřejné zakázky na stavební práce je ustanovení 9 odst. 1 písm. b) ZVZ. Zadavatel zaškrtne Provádění stavebních prací jakýmikoliv prostředky v souladu s požadavky stanovenými Zadavatelem v případě, že předmětem veřejné zakázky na stavební práce je ustanovení 9 odst. 1 písm. c) ZVZ. Strana: 12/33

13 U druhu veřejné zakázky Dodávky Zadavatel povinně vybere pouze jednu z 5 nabízených možností, která nejlépe odpovídá předmětu veřejné zakázky na dodávky dle 8 ZVZ. U druhu veřejné zakázky Služby Zadavatel povinně uvede jedno číslo kategorie služby od 1 do 27 (celé číslo, max. 2 číslice) podle přílohy XVIIA a XVIIB směrnice č.2004/17/es, o koordinaci postupů při zadávání zakázek subjekty působícími v odvětví vodního hospodářství, energetiky, dopravy a poštovních služeb, které nejlépe odpovídá předmětu veřejné zakázky na služby dle 10 ZVZ. Tato příloha je součástí ZVZ, kde jsou uvedeny v příloze č.1 (čísla kategorie služeb 1 až 16 je Zadavatel povinen uvést jak pro uveřejnění v TEDu, tak i na národní úrovni ve Věstníku veřejných zakázek) a příloze č. 2 (čísla kategorie služeb 17 až 27 je Zadavatel povinen uvést jen pro uveřejnění na národní úrovni ve Věstníku veřejných zakázek, uveřejnění na evropské úrovni v TEDu je v tomto případě nepovinné) uvedeny kategorie služeb. V případě, že Zadavatel nechce v TEDu formulář uveřejnit, zaškrtne Ne. Pro nadlimitní veřejné zakázky, u kterých je povinnost uveřejňovat informace v TED, platí, že v souladu s pravidly TED nelze uveřejnit změnu druhu veřejné zakázky v již zahájeném zadávacím řízení. V případě této změny veřejné zakázky (např. ze služby na dodávky ) nelze provést opravu pomocí opravného formuláře s vazbou na již existující zakázku. Hlavní místo provádění stavebních prací, místo dodání nebo plnění - povinně se uvádí hlavní místo provádění stavebních prací, dodání zboží nebo plnění služeb (text, max. 100 znaků), včetně uvedení kódu územní statistické jednotky dle číselníku NUTS kódů (text, max. 5 znaků) na úrovni NUTS 0 (stát, např. CZ Česká republika), NUTS 1 (území, např. CZ0 - Česká republika), NUTS 2 (oblast, např. CZ02 Střední Čechy) nebo NUTS 3 (kraj, např. CZ020 Středočeský kraj), která nejlépe odpovídá hlavnímu místu plnění veřejné zakázky. V případě, že plnění veřejné zakázky bude mimo ČR na území Evropy, uvede Zadavatel příslušný evropský NUTS kód (např. NUTS kód Hamburku je DE600). Při plnění veřejné zakázky mimo území EU uvede Zadavatel vždy NUTS kód CZZZZ (Extra-Regio). Logická vazba k bodu II.1.2): - Zadavatel musí vyplnit jednu z položek Stavební práce/dodávky/služby, pokud je vyplněna alespoň jedna z položek v oddíle II.1.1.), II.1.3), II.1.4) a II.1.5). II.1.3) Informace o veřejné zakázce, rámcové smlouvě nebo dynamickém nákupním systému (DNS) Zadavatel povinně vybere pouze jednu ze 3 nabízených možností. V případě, že Zadavatel nehodlá uzavřít rámcovou smlouvu ani zavést dynamický nákupní systém vybere pouze položku Oznámení se týká veřejné zakázky. V případě, že výsledkem veřejné zakázky bude rámcová smlouva uzavřená s jedním či více uchazeči dle 89 ZVZ, vybere položku Oznámení se týká uzavření rámcové smlouvy. V případě, že Zadavatel zavádí dynamický nákupní systém podle 93 ZVZ, vybere položku Oznámení se týká zavedení dynamického nákupního systému (DNS). Dynamický nákupní systém je možné zavést jen v otevřeném řízení. Údaje o předpokládané hodnotě DNS zadavatel vyplní v oddíle II.2.1. Strana: 13/33

14 II.1.4) Informace o rámcové smlouvě (ve vhodných případech) V případě, že Zadavatel vybral v bodě II.1.3.) položku Oznámení se týká uzavření rámcové smlouvy vyplňuje povinně bod II.1.4). V ostatních případech Zadavatel bod II.1.4) nevyplňuje. Zadavatel vybere pouze jednu ze 2 nabízených možností podle toho, zda hodlá uzavřít smlouvu s více uchazeči pak volí položku Rámcová smlouva s několika účastníky, nebo pouze s jedním uchazečem, pak volí položku Rámcová smlouva s jediným účastníkem. V případě, že Zadavatel zvolí položku Rámcová smlouva s několika účastníky, povinně uvede údaj o počtu uchazečů (celé číslo, 3 číslice, logická vazba NUTNO VYPLNIT). Doba platnosti rámcové smlouvy, na kterou Zadavatel hodlá uzavřít rámcovou smlouvu, nesmí být delší než 4 roky. Celková přepokládaná hodnota zakázek po celou dobu platnosti rámcové smlouvy (je-li to relevantní pouze číselné údaje) povinně se uvádí maximální předpokládaná hodnota všech veřejných zakázek, které mají být zadány za celou dobu trvání rámcové smlouvy. Zadavatel uvede maximální předpokládanou hodnotu všech veřejných zakázek, částka bez DPH (celé číslo, max. 12 číslic, logická vazba NUTNO VYPLNIT). Zadavatel uvedenou částku oddělí po tisících mezerou, např CZK. nebo rozsah mezi minimální a maximální předpokládanou hodnotou veřejných zakázek (celé číslo, max. 12 číslic, logická vazba NUTNO VYPLNIT). Zadavatel uvedenou částku oddělí po tisících mezerou, např CZK. Četnost a hodnota zakázek, které mají být zadány (je-li známo) - Zadavatel uvádí počet a hodnotu veřejných zakázek, které hodlá zadat za celou dobu platnosti rámcové smlouvy (text, max. 255 znaků). Logické vazby k bodu II.1.4: - Zadavatel povinně vyplní pouze jednu ze 2 nabízených možností - Počet nebo (je-li to relevantní) maximální předpokládaný počet účastníků rámcové smlouvy. - Zadavatel vyplní doba platnosti rámcové smlouvy v letech (celé číslo, 2 číslice) nebo v měsících (celé číslo, 3 číslice). Zadavatel vyplní pouze jednu ze 2 uvedených možností. - V bodě II.1.4) Celková předpokládaná hodnota zakázek po celou dobu platnosti rámcové smlouvy může být vyplněna buď položka Uveďte odhadovanou hodnotu bez DPH nebo rozsah mezi.v položce rozsah mezi musí být vyplněny obě krajní hodnoty. - Vždy musí být vyplněna položka měna dle číselníku měn (text, 3 znaky), měna v českých korunách má kód CZK, měna v euro má kód EUR. Strana: 14/33

15 II.1.5) Části zakázky (pro údaje o částech zakázky použijte přílohu B tolikrát, kolik je částí zakázky) Zadavatel zaškrtne ano, jestliže je veřejná zakázka rozdělena na části podle 98 ZVZ. Jednotlivé části budou popsány v Příloze B tohoto formuláře. Zadavatel použije Přílohu B tolikrát, kolik je částí veřejné zakázky. V opačném případě zaškrtne Zadavatel ne. Pokud zadavatel zvolí možnost ANO, povinně vyplní Přílohu B tolikrát, kolik je částí zakázky. Je-li veřejná zakázka dělená na části v souladu s 98 ZVZ, zadavatel uveřejňuje příslušný řádný formulář ve vztahu k celé veřejné zakázce. Není možné uveřejnit řádný formulář (např. oznámení o zakázce) pro každou část veřejné zakázky samostatně, tím by bylo pohlíženo na každou část veřejné zakázky jako na samostatné zadávací řízení. Zvolí-li zadavatel pro zakázku dělenou na části daný druh zadávacího řízení, postupuje u všech částí veřejné zakázky dle zvoleného druhu zadávacího řízení, s výjimkou případů dle odst ZVZ. Ustanovení odst ZVZ se aplikuje na postupy zadavatele v již zahájeném zadávacím řízení, nikoliv zahájení zadávacího řízení samotného. Pokud ano, nabídky mohou být předkládány pro jestliže Zadavatel zatrhnul v položce II.1.5) možnost ano, pak povinně vybere pouze jednu ze 3 nabízených možností. Zadavatel uvede, zda je dodavatel oprávněn podat nabídku jen na jednu část veřejné zakázky ( pouze jednu část ), na některé části veřejné zakázky ( několik částí ) nebo na veškeré části veřejné zakázky všechny části. Strana: 15/33

16 II.2) Množství nebo rozsah zakázky PROVOZNÍ ŘÁD - Příloha 3 II.2.1) Celkové množství nebo rozsah (včetně všech částí zakázky, obnovení zakázek a opcí, jeli to relevantní) Povinně se uvádí údaj o množství nebo rozsahu předmětu veřejné zakázky (text, max znaků) [obnovení zakázek = dodatečných dodávek, služeb nebo stavebních prací]. (je-li to relevantní, pouze číselné údaje) uveďte odhadovanou hodnotu bez DPH - Zadavatel stanoví předpokládanou hodnotu veřejné zakázky s využitím pravidel uvedených v 13 ZVZ a u veřejné zakázky na dodávky podle 14 ZVZ, veřejné zakázky na služby podle 15 ZVZ nebo veřejné zakázky na stavební práce podle 16 ZVZ, částka bez DPH (celé číslo, max. 12 číslic, logická vazba NUTNO VYPLNIT). Zadavatel uvedenou částku oddělí po tisících mezerou, např CZK. nebo rozsah: mezi a - Zadavatel může při dodržení ustanovení ZVZ uvést rozsah předpokládané hodnoty veřejné zakázky bez DPH (celé číslo, max. 12 číslic, logická vazba NUTNO VYPL- NIT). Zadavatel uvedenou částku oddělí po tisících mezerou, např CZK. Logická vazba k bodu II.2.1): - V bodě II.2.1) Celkové množství nebo rozsah může být vyplněna buď položka Uveďte odhadovanou hodnotu bez DPH nebo rozsah. - V položce rozsah musí být vyplněny obě krajní hodnoty. - Vždy musí být vyplněna položka měna dle číselníku měn (text,3 znaky), měna v českých korunách má kód CZK, měna v euro má kód EUR. II.2.2) Informace o opcích (je-li to relevantní) Opce Zadavatel zaškrtne ano v případě, že připouští možnost poskytnutí dalších dodávek, služeb či stavebních prací dle 99 ZVZ. V opačném případě zaškrtne ne. (pokud ano) uveďte popis těchto opcí: v případě, že Zadavatel zaškrtne v položce II.2.2) ano, pak je povinen blíže specifikovat právo Zadavatele na poskytnutí dalších dodávek, služeb či stavebních prací, zejména vymezit předmět plnění veřejné zakázky týkající se opčního práva a jeho množství (text, max znaků). Strana: 16/33

17 (je-li známo) uveďte předběžný harmonogram, kdy mohou být tyto opce uplatněny Zadavatel povinně stanoví předběžnou dobu využití opčního práva v měsících (celé číslo, 2 číslice, logická vazba NUTNO VYPLNIT) nebo ve dnech (celé číslo, 4 číslice, logická vazba NUTNO VYPLNIT). Lhůta se počítá ode dne uzavření smlouvy s vybraných uchazečem. II.2.3) Informace o obnovení zakázek (je-li to relevantní) Tuto zakázku lze obnovit Zadavatel zaškrtne ano v případě, že je možné obnovit veřejnou zakázku. V opačném případě zaškrtne ne. Počet možných obnovení (je-li to možné) uvádí se buď předpokládaný počet poskytnutí dalších dodávek, služeb či stavebních prací (celé číslo, 3 číslice, logická vazba NUTNO VYPLNIT) nebo v položce rozsah budou vyplněny obě krajní hodnoty. (celé číslo, 3 číslice, logická vazba NUTNO VYPLNIT). (je-li známo) uveďte v případě obnovitelných zakázek na dodávky či služby předpokládaný harmonogram pro následné zakázky uvádí se předpokládaný plán (harmonogram), ve kterém Zadavatel hodlá zadat následné veřejné zakázky na dodávky nebo služby v měsících (celé číslo, 2 číslice, logická vazba NUTNO VYPLNIT) nebo ve dnech (celé číslo, 4 číslice, logická vazba NUTNO VYPLNIT). Lhůta se počítá ode dne uzavření smlouvy s vybraným uchazečem. Logické vazby k bodu II.2.2): - U položky (je-li známo) uveďte v případě obnovitelných zakázek předpokládaný harmonogram pro následné zakázky Zadavatel vyplní pouze jednu ze 2 možností v měsících nebo dnech. - U položky počet možných obnovení může být vyplněn buď počet nebo rozsah. Je-li vyplněna položka rozsah musí být vyplněny obě krajní hodnoty. Strana: 17/33

18 Oddíl III. - Právní ekonomické, finanční a technické informace III.1) Podmínky vztahující se k zakázce III.1.1) Požadované zálohy a záruky (je-li to relevantní) Zadavatel povinně vyplní položku v případě, že požaduje, aby uchazeči k zajištění plnění svých povinností vyplývající z účasti v zadávacím řízení poskytli jistotu podle 67 ZVZ. Zadavatel nesmí požadovat jistotu při zavedení dynamického nákupního systému. Uvádí se výše jistoty, finanční částka a měna (text, max znaků). III.1.2) Právní forma, kterou musí mít seskupení dodavatelů, jimž bude zakázka zadána (je-li to relevantní) V České republice není pro zadání veřejné zakázky požadována žádná zvláštní právní forma, tj. Zadavatelé položku nevyplňují. III.1.3) Další zvláštní podmínky: (je-li to relevantní) Plnění zakázky podléhá zvláštním podmínkám Zadavatel zaškrtne ano v případě, že požaduje další zvláštní podmínky (např. požadavek, aby určitá část plnění předmětu veřejné zakázky nebyla plněna subdodavatelem) související s plněním veřejné zakázky. V opačném případě zaškrtne ne. (pokud ano) uveďte popis těchto zvláštních podmínek v případě, že Zadavatel zaškrtne v položce III.1.4) ano, pak je povinen blíže tyto zvláštní podmínky specifikovat (text, max znaků). Strana: 18/33

19 III.2) Podmínky účasti III.2.1) Profesní kvalifikační předpoklady dodavatelů, včetně požadavků týkajících se registrace v profesních nebo jiných rejstřících Informace a doklady nezbytné k posouzení, zda byly požadavky splněny: Zadavatel povinně stanoví rozsah splnění základních a profesních kvalifikačních předpokladů v případě, že splnění těchto kvalifikačních předpokladů požaduje (text, max znaků). Zadává-li veřejnou zakázku veřejný Zadavatel v souvislosti s výkonem relevantní činnosti, je povinen v zadávacím řízení požadovat prokázání splnění základních kvalifikačních předpokladů podle 53 odst. 1 písm. a) a c) ZVZ. V případě způsobu prokázání splnění kvalifikace výpisem ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů je Zadavatel povinen dodržet ustanovení 127 ZVZ. III.2.2) Ekonomická a finanční způsobilost (je-li to relevantní) Informace a doklady nezbytné k posouzení, zda byly požadavky splněny uchazeč o veřejnou zakázku je povinen předložit čestné prohlášení dle 50 odst. 1 písm. c) ZVZ o své ekonomické a finanční způsobilosti splnit veřejnou zakázku. III.2.3) Technická způsobilost(je-li to relevantní) Informace a doklady nezbytné k posouzení, zda byly požadavky splněny: Zadavatel povinně stanoví rozsah splnění technických kvalifikačních předpokladů v případě, že splnění těchto kvalifikačních předpokladů požaduje. Zadavatel je povinen uvést doklady, které musí zájemce předložit a rozsah informací, které po dodavateli požaduje (text, max znaků). Zadavatel je dále povinen uvést způsob prokázání splnění technických kvalifikačních předpokladů [technická způsobilost = dle ZVZ technické kvalifikační předpoklady]. III.2.4) Informace o vyhrazených zakázkách (je-li to relevantní) Zadavatel zaškrtne Tato zakázka je vyhrazena chráněným dílnám v případě, že požaduje, aby se zadávacího řízení účastnil pouze dodavatel, který provozuje chráněnou pracovní dílnu. Zadavatel zaškrtne Plnění této zakázky je vyhrazeno v rámci programu chráněných zaměstnání v případě, že požaduje, aby se zadávacího řízení účastnil pouze dodavatel, na nějž se vztahuje program zaměstnanosti, na jehož základě dodavatel zaměstnává více než 50 % osob se zdravotním postižením dle 101 ZVZ. Strana: 19/33

20 III.3) Podmínky vztahující se na zakázky na služby III.3.1) Informace o vyhrazení určité profesi Poskytování dané služby je vyhrazeno určité profesi Zadavatel zaškrtne ano v případě, že požaduje po dodavateli předložit doklad vydaný profesní samosprávnou komorou či jinou profesní organizací, prokazující jeho členství v této komoře či jiné organizaci podle 54 písm. c) ZVZ. V opačném případě zaškrtne ne. (pokud ano) uveďte odkaz na příslušné právní nebo jiné předpisy v případě, že Zadavatel zaškrtne v položce III.3.1) ano, pak je povinen uvést odkaz na příslušný zvláštní právní předpis (text, max. 500 znaků). III.3.2) Zaměstnanci odpovědní za provedení služby Právnické osoby by měly uvést jména a profesní kvalifikace zaměstnanců odpovědných za provedení dané služby Zadavatel zaškrtne ano v případě, že požaduje po dodavateli předložit doklad osvědčující odbornou způsobilost dodavatele nebo osoby, jejímž prostřednictvím odbornou způsobilost zabezpečuje podle 54 písm. d) ZVZ. V opačném případě zaškrtne ne. Oddíl IV. - Řízení IV.1) Druh řízení IV.1.1) Druh řízení Zadavatel povinně zaškrtne pouze jednu ze 3 nabízených možností (NUTNO VYPLNIT): Otevřené jedná se o otevřené řízení dle 27 ZVZ. Omezené jedná se o užší řízení dle 28 ZVZ. Vyjednávací jedná se o jednací řízení s uveřejněním dle 29 ZVZ. Strana: 20/33

21 IV.2) Kritéria pro zadání zakázky PROVOZNÍ ŘÁD - Příloha 3 IV.2.1) Kritéria pro zadání zakázky (označte prosím příslušnou možnost) Zadavatel povinně stanoví základní hodnotící kritérium pro zadání veřejné zakázky výběrem pouze jedné ze 2 nabízených možností nejnižší nabídková cena nebo hospodářsky nejvýhodnější nabídka z hlediska ) [hospodářsky nejvýhodnější nabídka = dle ZVZ ekonomická výhodnost nabídky]. V případě, že Zadavatel zvolí jako základní hodnotící kritérium hospodářsky nejvýhodnější nabídka z hlediska ), je dále povinen uvést, zda hodnotící kritéria včetně jejich vah vyjádřených v celých číslech v procentech jsou stanovena v níže uvedené tabulce ( kritérií uvedených níže (kritéria pro zadání zakázky by měla být uvedena spolu se svou váhou nebo v sestupném pořadí podle důležitosti, pokud z prokazatelných důvodů není možné uvést váhu)) nebo v zadávací dokumentaci či jiném dokumentu ( kritérií uvedených v zadávací dokumentaci, ve výzvě k potvrzení zájmu nebo ve výzvě k podání nabídky nebo k vyjednání ) výběrem pouze jedné ze 2 nabízených možností. V případě, že Zadavatel vybere možnost uvedení kritérií v tabulce je povinen v této tabulce stanovit dílčí kritéria (text, max. 255 znaků) a váhy, vyjádřené v celých číslech v procentech (celé číslo, rozsah 0 až 100). Zadavatel uvádí váhy vyjádřené v procentech bez symbolu % (např. váhu 25 % vyplní jako 25). Zadavatel může v případě, že není objektivně schopen stanovit váhu dílčích hodnotících kritérií, uvést dílčí hodnotící kritéria v tabulce v sestupném pořadí podle významu, který jim přiřadí ( 78 odst. 7 ZVZ). IV.2.2) Informace o elektronické dražbě Bude použita elektronická dražba Zadavatel zaškrtne ano v případě, že hodlá využít elektronickou aukci jako prostředek pro hodnocení nabídek. [elektronická dražba = podle ZVZ elektronická aukce]. V opačném případě zaškrtne ne. Elektronickou aukci nelze použít v případech uvedených v ustanovení 96 odst. 1 ZVZ. (pokud ano ve vhodných případech), uveďte další informace o elektronické dražbě v případě, že Zadavatel zaškrtne v položce IV.2.2) ano, pak je povinen zde uvést bližší informace o využití elektronické aukce (text, max znaků). Zadavatel může informace vyplývající z 96 odst. 4 ZVZ uvést též v zadávací či jiné dokumentaci. Strana: 21/33

22 IV.3) Administrativní informace PROVOZNÍ ŘÁD - Příloha 3 IV.3.1) Podmínky pro získání zadávací dokumentace a dalších dokumentů (s výjimkou DNS) Lhůta pro doručení žádostí o dokumentaci nebo pro přístup k dokumentům Zadavatel uvede datum (spec. formát - dd/mm/rrrr, 10 znaků z toho 8 číslic) a čas (formát času hh:mm, 5 znaků z toho 4 číslice), do kterého přijímá od dodavatelů žádost o poskytnutí zadávací dokumentace, neposkytuje-li neomezený a přímý dálkový přístup k zadávací dokumentaci. Zadavatel je povinen dodržet lhůty podle 48 ZVZ. Zadavatel, který zavádí dynamický nákupní systém, tuto položku nevyplňuje. Dokumentace za úplatu Zadavatel povinně zaškrtne ano v případě, že požaduje úhradu nákladů souvisejících s poskytnutím zadávací dokumentace. V opačném případě zaškrtne ne. (pokud ano, pouze číselné údaje) uveďte cenu v případě, že Zadavatel zaškrtne v předchozí položce ano, pak je povinen uvést finanční částku a měnu bez DPH (celé číslo, max. 12 číslic, logická vazba NUTNO VYPLNIT). Zadavatel uvedenou částku oddělí po tisících mezerou, např CZK. Podmínky a způsob platby Zadavatel uvede další informace pro dodavatele (text, max. 255 znaků), které se týkají platebních podmínek a způsobu poskytnutí dokumentace (zejména způsob jakým dodavatelé uhradí náklady za získání zadávací dokumentace). Logická vazba k bodu IV.3.1): - V bodě IV.3.1)(pokud ano, pouze číselné údaje) uveďte cenu. - Musí být dále vyplněna položka měna dle číselníku měn (text, 3 znaky), měna v českých korunách má kód CZK, měna euro má kód EUR. IV.3.2) Lhůta pro doručení vyjádření zájmu (pouze pokud toto předběžné oznámení představuje výzvu k účasti v soutěži) Zadavatel uvede datum (spec. formát - dd/mm/rrrr, 10 znaků z toho 8 číslic) a čas (formát času hh:mm, 5 znaků z toho 4 číslice), do kterého přijímá od dodavatelů doručení vyjádření zájmu IV3.3) Lhůta pro doručení žádostí o výzvu k podání nabídek nebo k vyjednávání (pouze pokud je účelem tohoto oznámení zkrácení lhůt) Strana: 22/33

23 Zadavatel uvede datum (spec. formát - dd/mm/rrrr, 10 znaků z toho 8 číslic) a čas (formát času hh:mm, 5 znaků z toho 4 číslice), do kterého přijímá od dodavatelů doručení žádosti IV.3.4) Jazyk nebo jazyky, ve kterých mohou být nabídky nebo žádosti o účast vypracovány Jakýkoli úřední jazyk EU Zadavatel zaškrtne, pokud vybere jeden nebo více jazyků, které jsou úředním jazykem EU. Úřední jazyk (jazyky) EU Zadavatel vybere jeden nebo více jazyků, ve kterých mají být nabídky nebo žádosti o účast předloženy. Nabídky jsou obvykle předkládány v českém jazyce, tj. Zadavatel zaškrtne možnost CS. Zkratky mají následující význam: ES španělština, BG bulharština, CS čeština, DA dánština, DE němčina, ET estonština, EL řečtina, EN angličtina, FR francouzština, IE irština, IT italština, LV lotyština, LT litevština, HU maďarština, MT maltština, NL holandština, PL polština, PT portugalština, RO rumunština, SK slovenština, SL slovinština, FI finština, SV - švédština, Jiný Zadavatel vyplní tuto položku, pokud přijímá nabídky i v jiném jazyce, který není ve výběru uveden (text, max. 100 znaků); do položky uvede kód jazyka (text, 2 znaky) dle formátu ISO (viz Oddíl VI. - Doplňující informace VI.1) Informace o opakování zakázek (je-li to relevantní) Jde o opakovanou zakázku Zadavatel zaškrtne ano v případě, že předpokládá opakování veřejné zakázky se stejným plněním (logická vazba NUTNO VYPLNIT). V opačném případě zaškrtne ne. (pokud ano) uveďte odhadované datum zveřejnění dalších oznámení v případě, že Zadavatel zaškrtne v položce VI.1) ano, pak uvede datum (spec. formát - dd/mm/rrrr, 10 znaků z toho 8 číslic), kdy předpokládá uveřejnit další oznámení o veřejné zakázce. VI.2) Další informace: (je-li to relevantní) v případě potřeby může Zadavatel uvést všechny ostatní relevantní informace, které se vztahují k dané veřejné zakázce a které nebylo možné uvést v některé z předchozích položek formuláře (text, max znaků). Strana: 23/33

24 VI.3) Odvolací řízení uvádí se informace týkající se řízení o přezkoumání úkonů Zadavatele. VI.3.1) Subjekt odpovědný za odvolací řízení povinně se uvádí název a adresa orgánu příslušného pro provedení řízení o přezkoumání úkonů Zadavatele, jímž je dle ZVZ Úřad pro ochranu hospodářské soutěže Úřední název Zadavatel uvede název: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (text, max. 255 znaků, logická vazba NUTNO VYPLNIT). Poštovní adresa Zadavatel uvede název ulice a číslo popisné, popř. číslo orientační (text, max. 255 znaků), ve které má sídlo Úřad pro ochranu hospodářské soutěže: tř. Kpt. Jaroše 7. Obec Zadavatel uvede název obce (text, max. 100 znaků), ve které má sídlo Úřad pro ochranu hospodářské soutěže: Brno PSČ Zadavatel uvede poštovní směrovací číslo obce, ve které má sídlo Úřad pro ochranu hospodářské soutěže: (text, 6 znaků z toho 5 číslic a 1 mezera). Stát Zadavatel uvede kód státu (text, 2 znaky), ve kterém sídlí Úřad pro ochranu hospodářské soutěže: CZ. Zadavatel uvede ovou adresu Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (text, max. 100 znaků): musí být ve tvaru: Strana: 24/33

25 Tel. Zadavatel uvede telefonní číslo Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže: (spec. formát +XXX YYYYYYYYY, kde XXX je předvolba státu 1 až 3 číslice, YYYYYYYYY je libovolná kombinace číslic a mezer, max. 33 znaků). Zadavatel může uvést dvě telefonní čísla, a to v tomto formátu +XXX YYYYYYYYY/+XXX YYYYYYYYY, např / Internetová adresa (URL) Zadavatel uvede internetovou adresu Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (text, max. 255 znaků): URL nesmí obsahovat Fax Zadavatel uvede číslo faxu Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže : (spec. formát +XXX YYYYYYYYY, kde XXX je předvolba státu 1 až 3 číslice, YYYYYYYYY je libovolná kombinace číslic a mezer, max. 33 znaků). Zadavatel může uvést dvě faxová čísla, a to v tomto formátu +XXX YYYYYYYYY/+XXX YYYYYYYYY, např / Subjekt odpovědný za mediační řízení (je-li to relevantní) v českém právním řádu institut mediačního řízení neexistuje, tj. Zadavatel tento blok nevyplňuje Úřední název Zadavatel nevyplňuje Poštovní adresa Zadavatel nevyplňuje Obec Zadavatel nevyplňuje PSČ Zadavatel nevyplňuje Stát Zadavatel nevyplňuje Zadavatel nevyplňuje Tel. Zadavatel nevyplňuje Internetová adresa (URL) Zadavatel nevyplňuje Fax Zadavatel nevyplňuje Logické vazby k bodu VI.3.1): - Položka Úřední název musí být vyplněna v případě, pokud je vyplněn jakýkoliv jiný údaj v bodě VI.4.1). - Subjekt odpovědný za mediační řízení (je-li to relevantní) V České republice není relevantní, proto Zadavatel nevyplňuje VI.3.2) Podání odvolání (vyplňte prosím bod VI.3.2 nebo podle potřeby bod VI.3.3) Přesné informace o lhůtách pro podání odvolání Zadavatel uvede informace týkající se lhůt, ve kterých je možné podat návrh na zahájení řízení o přezkoumání úkonů Zadavatele (text, max. 500 znaků). V případě, že Zadavatel nevyplní položku VI.3.2) vyplňuje údaje v položce VI.3.3). Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen ÚOHS) doporučuje Zadavateli uvést následující text: Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se dodavatel dozvěděl o úkonu Zadavatele, který napadá. Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 10 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů od doručení rozhodnutí Zadavatele o námitkách nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl. VI.3.3) Subjekt, u kterého lze získat informace o podání odvolání V případě, že Zadavatel neuvede v položce VI.3.2) lhůty, ve kterých je možné podat návrh na zahájení řízení o přezkoumání úkonů Zadavatele je povinen uvést kontaktní údaje o subjektu, u kterého lze tyto informace získat. Zadavatel může uvést kontaktní údaje Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže nebo své kontaktní údaje v případě, že bude informace poskytovat sám. Úřední název uvede se název subjektu, který je oprávněn podat informace o podání návrhu na zahájení řízení o přezkoumání úkonů Zadavatele (text, max. 255 znaků, logická vazba NUTNO VYPL- NIT). Poštovní adresa Zadavatel uvede název ulice a číslo popisné, popř. číslo orientační dle sídla subjektu (text, max. 255 znaků). Obec uvede se název obce nebo název části obce (text, max. 100 znaků). PSČ Zadavatel uvede poštovní směrovací číslo obce (text, 6 znaků z toho 5 číslic a 1 mezera), např. PSČ Kladna 1 je V případě PSČ zahraničního subjektu se uvede prvních 10 textových znaků. Strana: 25/33

26 Stát povinně se uvádí kód státu subjektu (text, 2 znaky). Použije se platný číselník států (např. kód státu České republiky dle číselníku států je CZ ). Zadavatel uvede ovou adresu subjektu (text, max. 100 znaků). musí být ve tvaru: nebo Lze zadat více ových adres oddělených čárkou (,) a mezerou. Tel. Zadavatel uvede telefonní číslo subjektu (spec. formát +XXX YYYYYYYYY, kde XXX je předvolba státu 1 až 3 číslice, YYYYYYYYY je libovolná kombinace číslic a mezer, max. 33 znaků), např Zadavatel může uvést dvě telefonní čísla, a to v tomto formátu +XXX YYYYYYYYY/+XXX YYYYYYYYY, např / Internetová adresa (URL) Zadavatel uvede internetovou adresu subjektu (text, max. 255 znaků). URL nesmí obsahovat Fax Zadavatel uvede číslo faxu subjektu (spec. formát +XXX YYYYYYYYY, kde XXX je předvolba státu 1 až 3 číslice, YYYYYYYYY je libovolná kombinace číslic a mezer, max. 33 znaků), např Zadavatel může uvést dvě faxová čísla, a to v tomto formátu +XXX YYYYYYYYY/+XXX YYYYYYYYY, např / Logické vazby k bodu VI.3.3): Položka Úřední název musí být vyplněna v případě, pokud je vyplněn jakýkoliv jiný údaj v bodě VI.3.3). Příloha A - Další adresy a kontaktní místa I) Adresy a kontaktní místa, na kterých lze získat další informace V případě, že Zadavatel uvedl kontaktní údaje, na kterých lze získat bližší informace o veřejné zakázce v úvodní tabulce v bodu I.1), tuto položku nevyplňuje. Úřední název Zadavatel uvede název místa, na kterém lze získat další informace, které se vztahují k veřejné zakázce, v případě, že se jedná o obchodní společnost, uvede se název obchodní firmy zapsané v obchodním rejstříku, u ostatních subjektů se uvádí název organizace/instituce, u fyzických osob se uvádí jméno a příjmení fyzické osoby (text, max. 255 znaků, logická vazba NUTNO VY- PLNIT). Identifikační číslo: (je-li známo) Zadavatel uvede identifikační číslo, pokud mu bylo přiděleno Poštovní adresa Zadavatel uvede název ulice a číslo popisné, popř. číslo orientační, kde informace lze získat (text, max. 255 znaků). Obec uvede se název obce nebo název části obce (text, max. 100 znaků). Strana: 26/33

27 PSČ Zadavatel uvede poštovní směrovací číslo obce (text, 6 znaků z toho 5 číslic a 1 mezera), např. PSČ Kladna 1 je V případě PSČ u zahraniční obce se uvede prvních 10 textových znaků. Stát povinně se uvádí kód státu dle sídla Zadavatele (text, 2 znaky). Zadavatel použije platný číselník států (např. kód státu České republiky dle číselníku států je CZ ). Kontaktní místo uvádí se kontaktní údaje na osobu, u které lze získat informace k veřejné zakázce (text, max. 255 znaků). K rukám Zadavatel uvede jméno a příjmení osoby (kontaktní osoba), která je oprávněná podávat informace (text, max. 100 znaků). Tel. Zadavatel uvede telefonní číslo kontaktní osoby (spec. formát +XXX YYYYYYYYY, kde XXX je předvolba státu 1 až 3 číslice, YYYYYYYYY je libovolná kombinace číslic a mezer, max. 33 znaků), např Zadavatel může uvést dvě telefonní čísla, a to v tomto formátu +XXX YYYYYYYYY/+XXX YYYYYYYYY, např / Zadavatel uvede ovou adresu kontaktní osoby (text, max. 100 znaků). musí být ve tvaru: nebo koncovka. Lze zadat více e- mailových adres oddělených čárkou (,) a mezerou. Fax Zadavatel uvede číslo faxu kontaktní osoby (spec. formát +XXX YYYYYYYYY, kde XXX je předvolba státu 1 až 3 číslice, YYYYYYYYY je libovolná kombinace číslic a mezer, max. 33 znaků), např Zadavatel může uvést dvě faxová čísla, a to v tomto formátu +XXX YYYYYYYYY/+XXX YYYYYYYYY, např / Internetová adresa (URL) Zadavatel uvede internetovou adresu, na které je možno získat další informace k veřejné zakázce (text, max. 255 znaků). URL nesmí obsahovat Logické vazby k bodu I): Položka Úřední název musí být vyplněna v případě, pokud je vyplněn jakýkoliv jiný údaj v bodě I). II) Adresa Zadavatele, jehož jménem Zadavatel zadává zakázku Úřední název Zadavatel uvede název místa, na kterém lze získat zadávací dokumentaci nebo další dokumenty, které se vztahují k veřejné zakázce, v případě, že se jedná o obchodní společnost uvede se název obchodní firmy zapsané v obchodním rejstříku, u ostatních subjektů se uvádí název organizace/instituce, u fyzických osob se uvádí jméno a příjmení fyzické osoby (text, max. 255 znaků, logická vazba NUTNO VYPLNIT). Identifikační číslo: (je-li známo) Zadavatel uvede identifikační číslo, pokud mu bylo přiděleno Poštovní adresa Zadavatel uvede název ulice a číslo popisné, popř. číslo orientační, kde lze získat zadávací dokumentaci (text, max. 255 znaků). Obec uvede se název obce nebo název části obce (text, max. 100 znaků). PSČ Zadavatel uvede poštovní směrovací číslo obce (text, 6 znaků, z toho 5 číslic a 1 mezera), např. PSČ Kladna 1 je V případě PSČ u zahraniční obce se uvede prvních 10 textových znaků. Stát povinně se uvádí kód státu dle sídla Zadavatele (text, 2 znaky). Zadavatel použije platný číselník států (např. kód státu České republiky dle číselníku států je CZ ). Strana: 27/33

28 III) Adresy a kontaktní místa, na kterých lze získat další dokumenty (včetně dokumentů k dynamickému nákupnímu systému) V případě, že Zadavatel bude zadávací dokumentaci či jiné dokumenty poskytovat na kontaktním místě, které uvedl v úvodní tabulce v bodu I.1), tuto položku nevyplňuje. Úřední název Zadavatel uvede název místa, na kterém lze získat zadávací dokumentaci nebo další dokumenty, které se vztahují k veřejné zakázce, v případě, že se jedná o obchodní společnost, uvede se název obchodní firmy zapsané v obchodním rejstříku, u ostatních subjektů se uvádí název organizace/instituce, u fyzických osob se uvádí jméno a příjmení fyzické osoby (text, max. 255 znaků, logická vazba NUTNO VYPLNIT). Identifikační číslo: (je-li známo) Zadavatel uvede identifikační číslo, pokud mu bylo přiděleno Poštovní adresa Zadavatel uvede název ulice a číslo popisné, popř. číslo orientační, kde lze získat zadávací dokumentaci (text, max. 255 znaků). Obec uvede se název obce nebo název části obce (text, max. 100 znaků). PSČ Zadavatel uvede poštovní směrovací číslo obce (text, 6 znaků, z toho 5 číslic a 1 mezera), např. PSČ Kladna 1 je V případě PSČ u zahraniční obce se uvede prvních 10 textových znaků. Stát povinně se uvádí kód státu dle sídla Zadavatele (text, 2 znaky). Zadavatel použije platný číselník států (např. kód státu České republiky dle číselníku států je CZ ). Kontaktní místo uvádí se kontaktní údaje na osobu, u které lze získat zadávací dokumentaci a další dokumentaci k veřejné zakázce (text, max. 255 znaků K rukám Zadavatel uvede jméno a příjmení osoby (kontaktní osoba), která je oprávněná vydávat zadávací dokumentaci (text, max. 100 znaků). Tel. Zadavatel uvede telefonní číslo kontaktní osoby (spec. formát +XXX YYYYYYYYY, kde XXX je předvolba státu 1 až 3 číslice, YYYYYYYYY je libovolná kombinace číslic a mezer, max. 33 znaků), např Zadavatel může uvést dvě telefonní čísla, a to v tomto formátu +XXX YYYYYYYYY/+XXX YYYYYYYYY, např / Zadavatel uvede ovou adresu kontaktní osoby (text, max. 100 znaků). musí být ve tvaru: nebo koncovka. Lze zadat více e- mailových adres oddělených čárkou (,) a mezerou. Fax Zadavatel uvede číslo faxu kontaktní osoby (spec. formát +XXX YYYYYYYYY, kde XXX je předvolba státu 1 až 3 číslice, YYYYYYYYY je libovolná kombinace číslic a mezer, max. 33 znaků), např Zadavatel může uvést dvě faxová čísla, a to v tomto formátu +XXX YYYYYYYYY/+XXX YYYYYYYYY, např / Internetová adresa (URL) Zadavatel uvede internetovou adresu, na které je možno získat zadávací dokumentaci, případně další informace (text, max. 255 znaků). URL nesmí obsahovat Strana: 28/33

29 Logické vazby k bodu II): Položka Úřední název musí být vyplněna v případě, pokud je vyplněn jakýkoliv jiný údaj v bodě II). IV) Adresy a kontaktní místa, kam je třeba zaslat nabídky, žádosti o účast nebo vyjádření zájmu V případě, že Zadavatel požaduje podání nabídek či doručení žádostí o účast na kontaktní místo, které uvedl v úvodní tabulce bodu I.1), tuto položku nevyplňuje. Úřední název Zadavatel uvede název místa, kam uchazeč podá svoji nabídku, případně doručí žádost o účast, v případě, že se jedná o obchodní společnost, uvede se název obchodní firmy zapsané v obchodním rejstříku, u ostatních subjektů se uvádí název organizace/instituce, u fyzických osob se uvádí jméno a příjmení fyzické osoby (text, max. 255 znaků, logická vazba NUTNO VYPLNIT). Identifikační číslo: (je-li známo) Zadavatel uvede identifikační číslo, pokud mu bylo přiděleno Poštovní adresa Zadavatel uvede název ulice a číslo popisné, popř. číslo orientační, kam lze podat nabídku/doručit žádost o účast (text, max. 255 znaků). Obec uvede se název obce nebo název části obce (text, max. 100 znaků). PSČ Zadavatel uvede poštovní směrovací číslo obce (text, 6 znaků z toho 5 číslic a 1 mezera), např. PSČ Kladna 1 je V případě PSČ u zahraniční obce se uvede prvních 10 textových znaků. Stát povinně se uvádí kód státu dle sídla Zadavatele (text, 2 znaky). Zadavatel použije platný číselník států (např. kód státu České republiky dle číselníku států je CZ ). Kontaktní místo uvádí se kontaktní údaje na osobu, které lze podat nabídku/doručit žádost o účast (text, max. 255 znaků). K rukám Zadavatel uvede jméno a příjmení osoby (kontaktní osoba), které lze podat nabídku/doručit žádost o účast (text, max. 100 znaků). Tel. Zadavatel uvede telefonní číslo kontaktní osoby (spec. formát +XXX YYYYYYYYY, kde XXX je předvolba státu 1 až 3 číslice, YYYYYYYYY je libovolná kombinace číslic a mezer, max. 33 znaků), např Zadavatel může uvést dvě telefonní čísla, a to v tomto formátu +XXX YYYYYYYYY/+XXX YYYYYYYYY, např / Zadavatel uvede ovou adresu kontaktní osoby (text, max. 100 znaků). musí být ve tvaru: nebo koncovka. Lze zadat více e- mailových adres oddělených čárkou (,) a mezerou. Fax Zadavatel uvede číslo faxu kontaktní osoby (spec. formát +XXX YYYYYYYYY, kde XXX je předvolba státu 1 až 3 číslice, YYYYYYYYY je libovolná kombinace číslic a mezer, max. 33 znaků), např Zadavatel může uvést dvě faxová čísla, a to v tomto formátu +XXX YYYYYYYYY/+XXX YYYYYYYYY, např / Internetová adresa (URL) Zadavatel uvede internetovou adresu, na které je možno získat další informace pro zaslání nabídky nebo doručení žádosti o účast (text, max. 255 znaků). URL nesmí obsahovat Logické vazby k bodu III): Strana: 29/33

30 Položka Úřední název musí být vyplněna v případě, pokud je vyplněn jakýkoliv jiný údaj v bodě III). Příloha B - Informace o částech zakázky Název přidělený zakázce zadavatelem. Část zakázky č. zadavatel uvede číslo přílohy formou trojmístného čísla (celá arabská číslice v rozsahu NUTNO VYPLNIT), pod kterou zadavatel část veřejné zakázky vede. Na všech ostatních podáních (řádných i opravných) k dané části veřejné zakázky je zadavatel povinen označit formuláře tímto údajem, tj. číslem přílohy, které odpovídají předešlým podáním. Název zadavatel uvede název části veřejné zakázky, který tuto část veřejné zakázky jednoznačně identifikuje. Zadavatel použije v názvu části veřejné zakázky název, který uvedl v položce II.1,, přičemž každá veřejná zakázka musí mít v položce II.1 uveden odlišný název. K tomuto názvu připojí zadavatel jedinečný název části veřejné zakázky (např. zadavatel v položce II.1 Název přidělený zakázce zadavatelem uvedl - Zakoupeni vlaku, pak v Příloze B do názvu části veřejné zakázky uvede například Zakoupeni vlaku / 1. vagon, přičemž nezáleží na velikosti písma (text, max. 255 znaků NUTNO VYPLNIT). Pokud zadavatel neuvede Název zakázky správně, může dojít k chybnému párování. 1) Stručný popis Zadavatel uvede textový popis charakteristiky části veřejné zakázky (text, max znaků). 2) Společný slovník pro veřejné zakázky (CPV) 2 2 Příloha nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 213/2008, se používá od 17/09/2008 o CPV. Strana: 30/33

31 Povinně se uvádí desetimístný kód ze Společného slovníku pro veřejné zakázky (CPV Common Procurement Vocabulary), který nejlépe popisuje hlavní předmět části veřejné zakázky (celé číslo, 10 znaků z toho 9 číslic a pomlčka, NUTNO VYPLNIT hlavní slovník u hlavního předmětu), např. CPV kód pro služby silniční dopravy je Pro vyplnění položky hlavního předmětu části veřejné zakázky je použití hlavního slovníku vždy povinné. Ve specifických příkladech, kde je potřeba jednoznačný nebo upřesňující popis hlavního předmětu části veřejné zakázky lze použít odpovídající kód doplňkového slovníku (text, 6 znaků z toho 2 písmena, 3 číslice a pomlčka), např. CPV kód levostranného řízení doplňkového slovníku (u zadavatele, který je např. z Velké Británie nebo Irska) je MB01-5. Vyplnění dalších předmětů části veřejné zakázky jak v hlavním tak doplňkovém slovníku je na odpovědnosti zadavatele a obdobně znamená logickou spojitost s předmětem části veřejné zakázky. 3) Množství nebo rozsah Zadavatel uvede informace o množství nebo rozsahu předmětu části veřejné zakázky (text, max znaků). (je-li známo, pouze číselné údaje) uveďte předpokládanou hodnotu bez DPH Zadavatel stanoví předpokládanou hodnotu veřejné zakázky na dodávky podle 14 ZVZ, veřejné zakázky na služby podle 15 ZVZ nebo veřejné zakázky na stavební práce podle 16 ZVZ, částka bez DPH (celé číslo, max. 12 číslic, logická vazba NUTNO VYPLNIT). Zadavatel uvedenou částku oddělí po tisících mezerou, např CZK. nebo rozsah: mezi ( ) a ( ) - Zadavatel může při dodržení ustanovení ZVZ uvést rozsah předpokládané hodnoty veřejné zakázky, částka bez DPH (celé číslo, max. 12 číslic, logická hodnota NUTNO VYPLNIT). Zadavatel uvedenou částku oddělí po tisících mezerou, např CZK. Logické vazby k bodu 3): - V bodě 3) Množství nebo rozsah může být vyplněna buď položka Předpokládaná hodnota bez DPH nebo rozsah mezi. - V položce rozsah mezi musí být vyplněny obě krajní hodnoty. - Vždy musí být vyplněna položka měna dle číselníku měn (text, 3 znaky), měna v českých korunách má kód CZK, měna v euro má kód EUR. 4) Údaj o odlišném datu zahájení zadávajícího řízení a/nebo době trvání zakázky (je-li to relevantní) Předpokládané datum zahájení zadávacího řízení - uvádí se datum předpokládaného zahájení zadávacího řízení spec. formát dd/mm/rrrr, 10 znaků z toho 8 číslic). Doba trvání v měsících uvádí se doba v měsících (celé číslo, 2 číslice, logická vazba NUTNO VYPLNIT), na kterou Zadavatel zadává část veřejné zakázky vítěznému dodavateli. Lhůta se počítá ode dne uzavření smlouvy s vybraných uchazečem. Strana: 31/33

Oznámení na profilu kupujícího

Oznámení na profilu kupujícího Oznámení na profilu kupujícího Vydání Aktuální verze schválena Ministerstvem pro místní rozvoj České republiky dne 06.02.2015 Verze v03.1 Účinnost 03.12.2012 Verze v03.2 Účinnost 14.07.2013 Verze v03.3

Více

Oznámení o zahájení nabídkového řízení pro výběr dopravce k uzavření smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících

Oznámení o zahájení nabídkového řízení pro výběr dopravce k uzavření smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících Metodické pokyny a validační pravidla pro vyplnění formuláře Oznámení o zahájení nabídkového řízení pro výběr dopravce k uzavření smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících Vydání Schváleno Ministerstvem

Více

Systém kvalifikace veřejné služby

Systém kvalifikace veřejné služby Systém kvalifikace veřejné služby Vydání Aktuální verze schválena Ministerstvem pro místní rozvoj České republiky dne 06.02.2014 Verze v03.1 Účinnost 03.12.2012 Verze v03.2 Účinnost 14.07.2014 Verze v03.3

Více

Zjednodušené oznámení o zakázce v rámci dynamického nákupního systému

Zjednodušené oznámení o zakázce v rámci dynamického nákupního systému Zjednodušené oznámení o zakázce v rámci dynamického nákupního systému Vydání Aktuální verze schválena Ministerstvem pro místní rozvoj České republiky dne 06.02.2015 Verze v03.1 Účinnost 03.12.2012 Verze

Více

Souhrn oznámení o zadání zakázek na základě rámcové smlouvy

Souhrn oznámení o zadání zakázek na základě rámcové smlouvy Souhrn oznámení o zadání zakázek na základě rámcové smlouvy Vydání Schváleno Ministerstvem pro místní rozvoj České republiky dne 01.09.2014 Verze v03.1 Účinnost 03.12.2012 Verze v03.2 Účinnost 28.1.2013

Více

Oznámení o zahájení koncesního řízení s výjimkou nadlimitních koncesních smluv na stavby

Oznámení o zahájení koncesního řízení s výjimkou nadlimitních koncesních smluv na stavby Oznámení o zahájení koncesního řízení s výjimkou nadlimitních koncesních smluv na stavby Vydání Schváleno Ministerstvem pro místní rozvoj České republiky dne 01.09.2014 Verze v03.1 Účinnost 03.12.2012

Více

Zrušení zadávacího řízení / Soutěže o návrh

Zrušení zadávacího řízení / Soutěže o návrh Zrušení zadávacího řízení / Soutěže o návrh Vydání Schváleno Ministerstvem pro místní rozvoj České republiky dne 01.09.2014 Verze v03.2 Účinnost 28.06.2013 Verze v03.3 Účinnost 14.07.2014 Verze v03.4 Účinnost

Více

Oznámení o veřejné soutěži na určitý výkon

Oznámení o veřejné soutěži na určitý výkon Oznámení o veřejné soutěži na určitý výkon Vydání Aktuální verze schválena Ministerstvem pro místní rozvoj České republiky dne 01.09.2014 Verze v03.1 Účinnost 03.12.2012 Verze v03.2 Účinnost 14.07.2014

Více

Oznámení předběžných informací k zakázkám v oblasti obrany a bezpečnosti

Oznámení předběžných informací k zakázkám v oblasti obrany a bezpečnosti Oznámení předběžných informací k zakázkám v oblasti obrany a bezpečnosti Vydání Aktuální verze schválena Ministerstvem pro místní rozvoj České republiky dne 06.02.2015 Verze v03.1 Účinnost 03.12.2012 Verze

Více

Koncese na stavební práce

Koncese na stavební práce Koncese na stavební práce Vydání Aktuální verze schválena Ministerstvem pro místní rozvoj České republiky dne 01.09.2014 Verze v03.1 Účinnost 03.12.2012 Verze v03.2 Účinnost 14.07.2014 Verze v03.3 Účinnost

Více

Oznámení o zakázce v oblasti obrany a bezpečnosti

Oznámení o zakázce v oblasti obrany a bezpečnosti Oznámení o zakázce v oblasti obrany a bezpečnosti Vydání Aktuální verze schválena Ministerstvem pro místní rozvoj České republiky dne 06.02.2015 Verze v03.1 Účinnost 03.12.2012 Verze v03.2 Účinnost 22.04.2013

Více

Oznámení o subdodávce

Oznámení o subdodávce Oznámení o subdodávce Vydání Schváleno Ministerstvem pro místní rozvoj České republiky dne 06.02.2015 Verze v03.1 Účinnost 03.12.2012 Verze v03.2 Účinnost 14.07.2014 Verze v03.3 Účinnost 01.09.2014 Verze

Více

PROVOZNÍ ŘÁD - Příloha 3 Metodické pokyny a validační pravidla pro vyplnění formuláře F1 4

PROVOZNÍ ŘÁD - Příloha 3 Metodické pokyny a validační pravidla pro vyplnění formuláře F1 4 Oprava Vydání Schváleno Ministerstvem pro místní rozvoj České republiky dne 06.10.2016 Verze v0.1 Účinnost 07.10.2016 Verze v0.2 Účinnost 10.11.2016 Verze v0.3 Účinnost 27.1.2017 Příslušný formulář je

Více

Oznámení o zakázce veřejné služby

Oznámení o zakázce veřejné služby Oznámení o zakázce veřejné služby Vydání Aktuální verze schválena Ministerstvem pro místní rozvoj České republiky dne 06.02.2015 Verze v03.1 Účinnost 03.12.2012 Verze v03.2 Účinnost 22.04.2013 Verze v03.3

Více

Metodické pokyny a validační pravidla pro vyplnění formuláře Oznámení na profilu kupujícího

Metodické pokyny a validační pravidla pro vyplnění formuláře Oznámení na profilu kupujícího MMR Metodické pokyny a validační pravidla pro vyplnění formuláře Oznámení na profilu kupujícího Příslušný formulář získá zadavatel v listinné podobě na vybraných pobočkách - obchodních místech České pošty,

Více

Příloha č. 3 provozního řádu

Příloha č. 3 provozního řádu MMR Metodické pokyny a validační pravidla pro vyplnění formuláře Zjednodušené oznámení o zakázce v rámci dynamického nákupního systému Příslušný formulář získá zadavatel v listinné podobě na vybraných

Více

Oznámení profilu Zadavatele

Oznámení profilu Zadavatele Oznámení profilu Zadavatele Vydání Schváleno Ministerstvem pro místní rozvoj České republiky dne 17.7.2015 Verze v03.1 Účinnost 03.12.2012 Verze v03.2 Účinnost 08.02.2013 Verze v03.3 Účinnost 14.07.2014

Více

Metodické pokyny a validační pravidla pro vyplnění formuláře Oznámení o zahájení koncesního řízení s výjimkou nadlimitních koncesních smluv na stavby

Metodické pokyny a validační pravidla pro vyplnění formuláře Oznámení o zahájení koncesního řízení s výjimkou nadlimitních koncesních smluv na stavby MMR Metodické pokyny a validační pravidla pro vyplnění formuláře Oznámení o zahájení koncesního řízení s výjimkou nadlimitních koncesních smluv na stavby Příslušný formulář získá zadavatel v listinné podobě

Více

Oznámení o zadání zakázky veřejné služby

Oznámení o zadání zakázky veřejné služby Oznámení o zadání zakázky veřejné služby Vydání Aktuální verze schválena Ministerstvem pro místní rozvoj České republiky dne 06.02.2015 Verze v03.1 Účinnost 03.12.2012 Verze v03.2 Účinnost 14.04.2014 Verze

Více

Zrušení profilu zadavatele

Zrušení profilu zadavatele Zrušení profilu zadavatele Vydání Schváleno Ministerstvem pro místní rozvoj České republiky dne 17.07.2015 Verze v03.1 Účinnost 03.12.2012 Verze v03.2 Účinnost 08.02.2013 Verze v03.3 Účinnost 14.07.2014

Více

Metodické pokyny a validační pravidla pro vyplnění formuláře Oznámení o zakázce veřejné služby

Metodické pokyny a validační pravidla pro vyplnění formuláře Oznámení o zakázce veřejné služby MMR Metodické pokyny a validační pravidla pro vyplnění formuláře Oznámení o zakázce veřejné služby Příslušný formulář získá zadavatel v listinné podobě na vybraných pobočkách - obchodních místech České

Více

Systém kvalifikace veřejné služby

Systém kvalifikace veřejné služby Systém kvalifikace veřejné služby Vydání Aktuální verze schválena Ministerstvem pro místní rozvoj České republiky dne 06.10.2016 Verze v0.1 Účinnost 07.10.2016 Verze v0.2 Účinnost 10.11.2016 Příslušný

Více

Metodické pokyny a validační pravidla pro vyplnění formuláře Výsledky veřejné soutěže na určitý výkon

Metodické pokyny a validační pravidla pro vyplnění formuláře Výsledky veřejné soutěže na určitý výkon MMR Metodické pokyny a validační pravidla pro vyplnění formuláře Výsledky veřejné soutěže na určitý výkon Příslušný formulář získá zadavatel v listinné podobě na vybraných pobočkách - obchodních místech

Více

ODDÍL I: VEŘEJNÝ ZADAVATEL

ODDÍL I: VEŘEJNÝ ZADAVATEL Tisk Název zakázky: Investiční úvěr na financování investiční akce Základní infrastruktura pro volnočasové aktivity OZNÁMENÍ O ZAKÁZCE Značka formuláře: 6002807302002 Typ formuláře: Opravný Evidenční číslo

Více

Pravidelné předběžné oznámení veřejné služby

Pravidelné předběžné oznámení veřejné služby Evropská unie Vydání dodatku k Úřednímu věstníku Evropské unie 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg +352 29 29 42 670 ojs@publications.europa.eu Informace & on-line formuláře: http://simap.europa.eu

Více

Česká republika-hradec Králové: Architektonické, technické a zeměměřičské služby 2015/S 048-083660. Oznámení o zakázce. Služby

Česká republika-hradec Králové: Architektonické, technické a zeměměřičské služby 2015/S 048-083660. Oznámení o zakázce. Služby 1/21 Toto oznámení na webové stránce TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:83660-2015:text:cs:html Česká republika-hradec Králové: Architektonické, technické a zeměměřičské služby 2015/S 048-083660

Více

Oznámení o zadání zakázky

Oznámení o zadání zakázky Oznámení o zadání zakázky Vydání Schváleno Ministerstvem pro místní rozvoj České republiky dne 01.09.2014 Verze v03.1 Účinnost 03.12.2012 Verze v03.2 Účinnost 14.04.2014 Verze v03.3 Účinnost 14.07.2014

Více

Datum zveřejnění: Datum skutečného odeslání: Obec: Hradec Králové PSČ: Stát: CZ

Datum zveřejnění: Datum skutečného odeslání: Obec: Hradec Králové PSČ: Stát: CZ OZNÁMENÍ O ZAKÁZCE Značka formuláře: 6006431702001 Typ formuláře: Řádný Evid. číslo v IS VZ US: 60064317 Číslo objednávky: 123 Limity: Nadlimitní IČO zadavatele: 00268810 Datum zveřejnění: 19.08.2011 Datum

Více

Page 1 of 6 Evropská unie Vydání dodatku k Úřednímu věstníku Evropské unie Oddíl I: Veřejný zadavatel 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Lucemburk E-mail: ojs@publications.europa.eu Fax: +352 29 29 42 670

Více

Oznámení o zakázce veřejné služby

Oznámení o zakázce veřejné služby Oddíl I: Zadavatel Evropská unie Vydání dodatku k Úřednímu věstníku Evropské unie 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg +352 29 29 42 670 ojs@publications.europa.eu Informace & on-line formuláře:

Více

Metodické pokyny a validační pravidla pro vyplnění formuláře F02. Oznámení o zakázce

Metodické pokyny a validační pravidla pro vyplnění formuláře F02. Oznámení o zakázce Oznámení o zakázce Vydání Aktuální verze schválena Ministerstvem pro místní rozvoj České republiky dne 06.02.2015 Verze v03.1 Účinnost 03.12.2012 Verze v03.2 Účinnost 22.04.2013 Verze v03.3 Účinnost 24.06.2013

Více

Rámcová smlouva na přepravu dříví II.

Rámcová smlouva na přepravu dříví II. Správa Národního parku a Chráněné krajinné oblasti Šumava, příspěvková organizace Rámcová smlouva na přepravu dříví II. Předmětem veřejné zakázky je uzavření písemné rámcové smlouvy mezi zadavatelem a

Více

http://www.isvzus.cz/usisvz/usisvz01005prepare.do?znackaform=6005782802001&priloh...

http://www.isvzus.cz/usisvz/usisvz01005prepare.do?znackaform=6005782802001&priloh... Page 1 of 6 Informační Systém o Veřejných Zakázkách - Uveřejňovací Subsystém Tisk Název zakázky: Zateplení objektu ZŠ Tolerance, Mochovská OZNÁMENÍ O ZAKÁZCE Značka formuláře: 6005782802001 Typ formuláře:

Více

F02: Oznámení o zakázce

F02: Oznámení o zakázce F02: Oznámení o zakázce Kostel Narození Panny Marie v Želivě středisko pro duchovní a kulturní obnovu regionu restaurování stroje chórových varhan ID formuláře: 537546 Evidenční číslo zakázky: 492765 Evidenční

Více

Metodické pokyny a validační pravidla pro vyplnění formuláře Oznámení o zakázce

Metodické pokyny a validační pravidla pro vyplnění formuláře Oznámení o zakázce MMR Metodické pokyny a validační pravidla pro vyplnění formuláře Oznámení o zakázce Příslušný formulář získá zadavatel v listinné podobě na vybraných pobočkách - obchodních místech České pošty, s.p., provozovatele

Více

Česká republika-praha: Analyzátory 2013/S 166-288295. Oznámení o zakázce. Dodávky

Česká republika-praha: Analyzátory 2013/S 166-288295. Oznámení o zakázce. Dodávky 1/5 Toto oznámení na webové stránce TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:288295-2013:text:cs:html Česká republika-praha: Analyzátory 2013/S 166-288295 Oznámení o zakázce Dodávky Směrnice 2004/18/ES

Více

Oznámení o zahájení zadávacího řízení

Oznámení o zahájení zadávacího řízení Oznámení o zahájení zadávacího řízení Vydání Aktuální verze schválena Ministerstvem pro místní rozvoj České republiky dne 06.10.2016 Verze v0.2 Účinnost 10.11.2016 Verze v0.3 Účinnost 26.07.2018 Verze

Více

Smlouva na dodávku spojovacího materiálu pro železniční svršek na období roků 2011-2014 / konsignační sklady/

Smlouva na dodávku spojovacího materiálu pro železniční svršek na období roků 2011-2014 / konsignační sklady/ Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Smlouva na dodávku spojovacího materiálu pro železniční svršek na období roků 2011-2014 / konsignační sklady/ Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky

Více

Oznámení o zakázce v oblasti obrany a bezpečnosti

Oznámení o zakázce v oblasti obrany a bezpečnosti Oznámení o zakázce v oblasti obrany a bezpečnosti Vydání Aktuální verze schválena Ministerstvem pro místní rozvoj České republiky dne 06.02.2015 Verze v03.1 Účinnost 03.12.2012 Verze v03.2 Účinnost 22.04.2013

Více

Vyhlásená súťaž Česko dátum zverejnenia:

Vyhlásená súťaž Česko dátum zverejnenia: Chrudimská nemocnice, a.s. ÚKLIDOVÉ SLUŽBY Předmětem plnění veřejné zakázky je pravidelné zajišťování specializovaných úklidových služeb v budovách Chrudimské nemocnice, a.s. v souladu s podmínkami uvedenými

Více

Oznámení o dobrovolné průhlednosti ex ante

Oznámení o dobrovolné průhlednosti ex ante Oznámení o dobrovolné průhlednosti ex ante Vydání Aktuální verze schválena Ministerstvem pro místní rozvoj České republiky dne 01.09.2014 Verze v03.1 Účinnost 03.12.2012 Verze v03.2 Účinnost 14.07.2014

Více

Členské státy - Zakázka na dodávky - Oznámení zadávacího řízení - Otevřené řízení. CZ-Praha: Topné oleje 2012/S 3-004730. Oznámení o zakázce.

Členské státy - Zakázka na dodávky - Oznámení zadávacího řízení - Otevřené řízení. CZ-Praha: Topné oleje 2012/S 3-004730. Oznámení o zakázce. 1/5 Toto oznámení na webové stránce TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:4730-2012:text:cs:html CZ-Praha: Topné oleje 2012/S 3-004730 Oznámení o zakázce Dodávky Směrnice 2004/18/ES Oddíl I: Veřejný

Více

Metodické pokyny a validační pravidla pro vyplnění formuláře Oznámení o zadání zakázky veřejné služby

Metodické pokyny a validační pravidla pro vyplnění formuláře Oznámení o zadání zakázky veřejné služby MMR Metodické pokyny a validační pravidla pro vyplnění formuláře Oznámení o zadání zakázky veřejné služby Příslušný formulář získá zadavatel v listinné podobě na vybraných pobočkách - obchodních místech

Více

CZ-Plzeň: Ortopedické implantáty 2012/S 145-242389. Oznámení o zakázce. Dodávky

CZ-Plzeň: Ortopedické implantáty 2012/S 145-242389. Oznámení o zakázce. Dodávky 1/6 Toto oznámení na webové stránce TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:242389-2012:text:cs:html CZ-Plzeň: Ortopedické implantáty 2012/S 145-242389 Oznámení o zakázce Dodávky Směrnice 2004/18/ES

Více

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax:

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: Oddíl I: Veřejný zadavatel Evropská unie Vydání dodatku k Úřednímu věstníku Evropské unie 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg +352 29 29 42 670 ojs@publications.europa.eu Informace & on-line formuláře:

Více

Koordinace a konsolidace oběhu dokumentů a nákupních procesů v prostředí Organizací služeb zaměstnanosti

Koordinace a konsolidace oběhu dokumentů a nákupních procesů v prostředí Organizací služeb zaměstnanosti Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky Koordinace a konsolidace oběhu dokumentů a nákupních procesů v prostředí Organizací služeb zaměstnanosti Předmětem tohoto zadávacího řízení je výběr

Více

Úřední název: Národní identifikační číslo: 2

Úřední název: Národní identifikační číslo: 2 Dodatek k Úřednímu věstníku Evropské unie Informace & on-line formuláře: http://simap.ted.europa.eu Oddíl I: Zadavatel I.1) Název a adresa 1 (uveďte všechny zadavatele, kteří odpovídají za toto řízení)

Více

Dodávka elektřiny pro odběrná místa Českého úřadu zeměměřického a katastrálního v roce 2012

Dodávka elektřiny pro odběrná místa Českého úřadu zeměměřického a katastrálního v roce 2012 Česká republika - Český úřad zeměměřický a katastrální Dodávka elektřiny pro odběrná místa Českého úřadu zeměměřického a katastrálního v roce 2012 Předmětem VZ je dodávka elektřiny pro odběrná a předací

Více

OZNÁMENÍ O ZAKÁZCE ODDÍL I: VEŘEJNÝ ZADAVATEL

OZNÁMENÍ O ZAKÁZCE ODDÍL I: VEŘEJNÝ ZADAVATEL EVROPSKÁ UNIE Vydání dodatku k Úřednímu věstníku Evropské unie 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Informace & on-line formuláře: http://simap.eu.int

Více

OL M1 - manažerská a referentská vozidla

OL M1 - manažerská a referentská vozidla Česká pošta, s. p. OL M1 - manažerská a referentská vozidla Stručný popis zakázky nebo nákupu(ů) : Předmětem veřejné zakázky je pronájem tří typů nových osobních motorových automobilů, které mají minimálně

Více

Oznámení o zadání zakázky

Oznámení o zadání zakázky Oznámení o zadání zakázky Vydání Schváleno Ministerstvem pro místní rozvoj České republiky dne 04.04.2016 Verze v03.1 Účinnost 03.12.2012 Verze v03.2 Účinnost 14.04.2014 Verze v03.3 Účinnost 14.07.2014

Více

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax:

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: Evropská unie Oddíl I: Veřejný zadavatel Vydání dodatku k Úřednímu věstníku Evropské unie 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informace

Více

Úřední název: Národní identifikační číslo: 2

Úřední název: Národní identifikační číslo: 2 Dodatek k Úřednímu věstníku Evropské unie Informace & on-line formuláře: http://simap.ted.europa.eu Oddíl I: Veřejný zadavatel I.1) Název a adresa 1 (uveďte všechny veřejné zadavatele, kteří odpovídají

Více

Česká republika-české Budějovice: Přenosné počítače 2013/S 169-292819. Oznámení o zakázce. Dodávky

Česká republika-české Budějovice: Přenosné počítače 2013/S 169-292819. Oznámení o zakázce. Dodávky 1/6 Toto oznámení na webové stránce TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:292819-2013:text:cs:html Česká republika-české Budějovice: Přenosné počítače 2013/S 169-292819 Oznámení o zakázce Dodávky

Více

Oznámení o zakázce v oblasti obrany a bezpečnosti

Oznámení o zakázce v oblasti obrany a bezpečnosti Evropská unie Vydání dodatku k Úřednímu věstníku Evropské unie 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg +352 29 29 42 670 ojs@publications.europa.eu Informace & on-line formuláře: http://simap.europa.eu

Více

KÁVOVINY - dodávka technologie na zpracování rýže

KÁVOVINY - dodávka technologie na zpracování rýže KÁVOVINY akciová společnost KÁVOVINY - dodávka technologie na zpracování rýže Předmětem zakázky je dodání nové strojní technologie určené na zpracování předvařené rýže a dále poskytnutí služeb spočívajících

Více

F02: Oznámení o zakázce

F02: Oznámení o zakázce F02: Oznámení o zakázce Svoz odpadu pro obec Dolní Město ID formuláře: 652040 Evidenční číslo zakázky: 633536 Evidenční číslo formuláře: 7602011033536 Datum uveřejnění ve VVZ: 05/04/2016 Typ: Řádný Datum

Více

EVROPSKÁ UNIE Vydání dodatku k Úřednímu věstníku Evropské unie 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670

EVROPSKÁ UNIE Vydání dodatku k Úřednímu věstníku Evropské unie 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 EVROPSKÁ UNIE Vydání dodatku k Úřednímu věstníku Evropské unie 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Informace & on-line formuláře: http://simap.eu.int

Více

Oznámení o výsledku zadávacího řízení veřejné služby

Oznámení o výsledku zadávacího řízení veřejné služby Oznámení o výsledku zadávacího řízení veřejné služby Vydání Aktuální verze schválena Ministerstvem pro místní rozvoj České republiky dne 06.10.2016 Verze v0.1 Účinnost 07.10.2016 Verze v0.2 Účinnost 10.11.2016

Více

Zadavatel může předat MMR údaje o koncesní smlouvě následujícími způsoby:

Zadavatel může předat MMR údaje o koncesní smlouvě následujícími způsoby: 1.1 Úvod Tento metodický pokyn je určen pro zadavatele, kteří mají povinnost podle zákona č. 139/2006 Sb., o koncesních smlouvách a koncesním řízení (koncesní zákon) zapsat údaje o koncesní smlouvě do

Více

EVROPSKÁ UNIE Vydání dodatku k Úřednímu věstníku Evropské unie 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670

EVROPSKÁ UNIE Vydání dodatku k Úřednímu věstníku Evropské unie 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 EVROPSKÁ UNIE Vydání dodatku k Úřednímu věstníku Evropské unie 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Informace & on-line formuláře: http://simap.eu.int

Více

Vyhlásená súťaž Česko dátum zverejnenia: 2.9.2011

Vyhlásená súťaž Česko dátum zverejnenia: 2.9.2011 Fakultní nemocnice Brno Excimer laser Předmětem veřejné zakázky je dodávka excimer laseru (laserového systému pro provádění refrakčních zákroků v oftalmologii) pro Oční kliniku Fakultní nemocnice Brno.

Více

Metodické pokyny a validační pravidla pro vyplnění formuláře Oznámení o zadání zakázky

Metodické pokyny a validační pravidla pro vyplnění formuláře Oznámení o zadání zakázky MMR Metodické pokyny a validační pravidla pro vyplnění formuláře Oznámení o zadání zakázky Příslušný formulář získá zadavatel v listinné podobě na vybraných pobočkách - obchodních místech České pošty,

Více

Ozdravně-léčebné pobyty

Ozdravně-léčebné pobyty Česká průmyslová zdravotní pojišťovna Ozdravně-léčebné pobyty Stručný popis zakázky nebo nákupu(ů) : část 1. předmětu: Přímořské pobyty Předmětem zakázky je zajištění přímořských léčebných dětských pobytů.

Více

Zpracování e-learningu a webového portálu

Zpracování e-learningu a webového portálu Česká republika - Úřad vlády České republiky Zpracování e-learningu a webového portálu Stručný popis zakázky nebo nákupu(ů) : Veřejná zakázka je zadávána v rámci realizace projektu OP LZZ "Vytvoření podmínek

Více

Oznámení o zadání zakázky v oblasti obrany a bezpečnosti

Oznámení o zadání zakázky v oblasti obrany a bezpečnosti Oznámení o zadání zakázky v oblasti obrany a bezpečnosti Vydání Schváleno Ministerstvem pro místní rozvoj České republiky dne 06.02.2015 Verze v03.1 Účinnost 03.12.2012 Verze v03.2 Účinnost 01.01.2014

Více

Modernizace IT struktury SVS, spol. s.r.o.

Modernizace IT struktury SVS, spol. s.r.o. SVS, spol. s r.o. Modernizace IT struktury SVS, spol. s.r.o. Stručný popis zakázky nebo nákupu(ů) : Dodávka grafického work-flow pro předtiskovou přípravu (kompletní řídící software včetně všech modulů

Více

Členské státy - Zakázka na dodávky - Oznámení zadávacího řízení - Otevřené řízení. CZ-Praha: Nízkopodlažní autobusy 2010/S

Členské státy - Zakázka na dodávky - Oznámení zadávacího řízení - Otevřené řízení. CZ-Praha: Nízkopodlažní autobusy 2010/S 1/5 Toto oznámení na webové stránce TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:321776-2010:text:cs:html CZ-Praha: Nízkopodlažní autobusy 2010/S 210-321776 OZNÁMENÍ O ZAKÁZCE VEŘEJNÉ SLUŽBY Dodávky ODDÍL

Více

Česká republika-ústí nad Labem: Lineární urychlovače 2014/S Oznámení o zakázce. Dodávky

Česká republika-ústí nad Labem: Lineární urychlovače 2014/S Oznámení o zakázce. Dodávky 1/6 Toto oznámení na webové stránce TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:306069-2014:text:cs:html Česká republika-ústí nad Labem: Lineární urychlovače 2014/S 173-306069 Oznámení o zakázce Dodávky

Více

F02: Oznámení o zakázce

F02: Oznámení o zakázce F02: Oznámení o zakázce Rekonstrukce Smetanovy ulice ve Žďáru nad Sázavou ID formuláře: 644672 Evidenční číslo zakázky: 526756 Evidenční číslo formuláře: 7602020026756 Datum uveřejnění ve VVZ: 11/02/2016

Více

Úřední název: Národní identifikační číslo: 2

Úřední název: Národní identifikační číslo: 2 Dodatek k Úřednímu věstníku Evropské unie Informace & on-line formuláře: http://simap.ted.europa.eu Oddíl I: Veřejný zadavatel I.1) Název a adresa 1 (uveďte všechny veřejné zadavatele, kteří odpovídají

Více

Překladatelské a tlumočnické služby

Překladatelské a tlumočnické služby Česká republika - Ministerstvo práce a sociálních věcí Překladatelské a tlumočnické služby Stručný popis zakázky nebo nákupu(ů) : Předmětem veřejné zakázky jsou služby spočívající v komplexním zajištění

Více

Elektronické učebnice

Elektronické učebnice Střední škola stavebních řemesel Brno-Bosonohy Elektronické učebnice Stručný popis zakázky nebo nákupu(ů) : Jedná se o vytvoření interaktivní elektronické podoby celkem 28 učebnic pro celkem 9 učebních

Více

Ozdravně - léčebné pobyty: Přímořské pobyty

Ozdravně - léčebné pobyty: Přímořské pobyty Česká průmyslová zdravotní pojišťovna Ozdravně - léčebné pobyty: Přímořské pobyty Stručný popis zakázky nebo nákupu(ů) : Předmětem zakázky je zajištění přímořských léčebných dětských pobytů. Pobyty budou

Více

Sociální a jiné zvláštní služby veřejné zakázky

Sociální a jiné zvláštní služby veřejné zakázky Sociální a jiné zvláštní služby veřejné zakázky Vydání Aktuální verze schválena Ministerstvem pro místní rozvoj České republiky dne 06.10.2016 Verze v0.1 Účinnost 07.10.2016 Verze v0.2 Účinnost 10.11.2016

Více

Evropská společenství Vodohospodářský, energetický, dopravní a telekomunikační sektor Otevřené řízení. CZ-Uherské Hradiště: Autobusy veřejné dopravy

Evropská společenství Vodohospodářský, energetický, dopravní a telekomunikační sektor Otevřené řízení. CZ-Uherské Hradiště: Autobusy veřejné dopravy 1/5 CZ-Uherské Hradiště: Autobusy veřejné dopravy 2009/S 76-109926 OZNÁMENÍ O ZAKÁZCE VEŘEJNÉ SLUŽBY Dodávky ODDÍL I: ZADAVATEL I.1) NÁZEV, ADRESA A KONTAKTNÍ MÍSTA: ČSAD BUS Uherské Hradiště a.s., Malinovského

Více

Zajištění úklidových služeb v budově CVIDOS

Zajištění úklidových služeb v budově CVIDOS Masarykova univerzita Zajištění úklidových služeb v budově CVIDOS Stručný popis zakázky nebo nákupu(ů) : Předmětem veřejné zakázky je provádění pravidelného i mimořádného úklidu v novém objektu Centra

Více

CZ-Praha: Stavební dozor pro stavebně inženýrské práce 2012/S 72-119557. Oznámení o zakázce. Služby

CZ-Praha: Stavební dozor pro stavebně inženýrské práce 2012/S 72-119557. Oznámení o zakázce. Služby 1/6 Toto oznámení na webové stránce TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:119557-2012:text:cs:html CZ-Praha: Stavební dozor pro stavebně inženýrské práce 2012/S 72-119557 Oznámení o zakázce Služby

Více

EVROPSKÁ UNIE Vydání dodatku k Úřednímu věstníku Evropské unie 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670

EVROPSKÁ UNIE Vydání dodatku k Úřednímu věstníku Evropské unie 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 EVROPSKÁ UNIE Vydání dodatku k Úřednímu věstníku Evropské unie 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Informace & on-line formuláře: http://simap.eu.int

Více

Členské státy - Zakázka na dodávky - Oznámení zadávacího řízení - Vyjednávací řízení. CZ-Praha: Užitková vozidla 2010/S 182-278365

Členské státy - Zakázka na dodávky - Oznámení zadávacího řízení - Vyjednávací řízení. CZ-Praha: Užitková vozidla 2010/S 182-278365 1/5 Toto oznámení na webové stránce TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:278365-2010:text:cs:html CZ-Praha: Užitková vozidla 2010/S 182-278365 OZNÁMENÍ O ZAKÁZCE VEŘEJNÉ SLUŽBY Dodávky ODDÍL I:

Více

Výběrové řízení na poskytovatele financování obnovy VO ve městě Brně

Výběrové řízení na poskytovatele financování obnovy VO ve městě Brně Technické sítě Brno, akciová společnost Výběrové řízení na poskytovatele financování obnovy VO ve městě Brně Stručný popis zakázky nebo nákupu(ů) : Předmětem veřejné zakázky je uzavření úvěrové smlouvy

Více

EVROPSKÁ UNIE Vydání dodatku k Úřednímu věstníku Evropské unie 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352)

EVROPSKÁ UNIE Vydání dodatku k Úřednímu věstníku Evropské unie 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) EVROPSKÁ UNIE Vydání dodatku k Úřednímu věstníku Evropské unie 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Informace & on-line formuláře: http://simap.eu.int

Více

EVROPSKÁ UNIE Vydání dodatku k Úřednímu věstníku Evropské unie 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670

EVROPSKÁ UNIE Vydání dodatku k Úřednímu věstníku Evropské unie 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 EVROPSKÁ UNIE Vydání dodatku k Úřednímu věstníku Evropské unie 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Informace & on-line formuláře: http://simap.eu.int

Více

Dodávka nábytku pro koleje - pavilon A

Dodávka nábytku pro koleje - pavilon A Univerzita Pardubice Dodávka nábytku pro koleje - pavilon A Stručný popis zakázky nebo nákupu(ů) : Dodávka nábytku pro koleje - pavilon A ve dvou částech: 1. část: Postele a psací stoly 2. část: Vestavěné

Více

Členské státy - Zakázka na dodávky - Oznámení zadávacího řízení - Vyjednávací řízení. CZ-Plzeň: Motorová nafta (0,2) 2011/S 173-284101

Členské státy - Zakázka na dodávky - Oznámení zadávacího řízení - Vyjednávací řízení. CZ-Plzeň: Motorová nafta (0,2) 2011/S 173-284101 1/5 Toto oznámení na webové stránce TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:284101-2011:text:cs:html CZ-Plzeň: Motorová nafta (0,2) 2011/S 173-284101 OZNÁMENÍ O ZAKÁZCE VEŘEJNÉ SLUŽBY Dodávky ODDÍL

Více

Stránka č. 1 z 10 Evidenční číslo zakázky: 222154 Evidenční číslo formuláře: 7202021022154 Datum odeslání do TED: Typ: Opravný Evropská unie Vydání dodatku k Úřednímu věstníku Evropské unie Oddíl I: Veřejný

Více

F02: Oznámení o zakázce

F02: Oznámení o zakázce F02: Oznámení o zakázce Brtnice - Technický a manipulační dvůr ID formuláře: 675548 Evidenční číslo zakázky: 642441 Evidenční číslo formuláře: 7602010042441 Datum uveřejnění ve VVZ: 30/08/2016 Typ: Řádný

Více

F02: Oznámení o zakázce

F02: Oznámení o zakázce F02: Oznámení o zakázce Rekonstrukce místních komunikací v lokalitě Peráček v Dačicích - I. etapa ID formuláře: 651962 Evidenční číslo zakázky: 633459 Evidenční číslo formuláře: 7602020033459 Datum uveřejnění

Více

Revitalizace Sedlnice km 0,000-3,200, stavba č. 5666

Revitalizace Sedlnice km 0,000-3,200, stavba č. 5666 Povodí Odry, státní podnik Revitalizace Sedlnice km 0,000-3,200, stavba č. 5666 Stručný popis zakázky nebo nákupu(ů) : Předmětem plnění veřejné zakázky je vybudování nového meandrujícího koryta na místo

Více

Česká republika-praha: Laboratorní nábytek 2014/S 022-034004. Oznámení o zakázce. Dodávky

Česká republika-praha: Laboratorní nábytek 2014/S 022-034004. Oznámení o zakázce. Dodávky 1/7 Toto oznámení na webové stránce TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:34004-2014:text:cs:html Česká republika-praha: Laboratorní nábytek 2014/S 022-034004 Oznámení o zakázce Dodávky Směrnice

Více

Česká republika-praha: Generátorová soustrojí se vznětovými motory 2013/S 250-438474. Oznámení o zakázce. Dodávky

Česká republika-praha: Generátorová soustrojí se vznětovými motory 2013/S 250-438474. Oznámení o zakázce. Dodávky 1/6 Toto oznámení na webové stránce TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:438474-2013:text:cs:html Česká republika-praha: Generátorová soustrojí se vznětovými motory 2013/S 250-438474 Oznámení o

Více

Členské státy - Zakázka na dodávky - Oznámení zadávacího řízení - Otevřené řízení. CZ-Jihlava: Přístroje a nástroje pro transfúzi a infúzi

Členské státy - Zakázka na dodávky - Oznámení zadávacího řízení - Otevřené řízení. CZ-Jihlava: Přístroje a nástroje pro transfúzi a infúzi 1/5 Toto oznámení na webové stránce TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:250835-2010:text:cs:html CZ-Jihlava: Přístroje a nástroje pro transfúzi a infúzi 2010/S 163-250835 OZNÁMENÍ O ZAKÁZCE Dodávky

Více

F02: Oznámení o zakázce

F02: Oznámení o zakázce F02: Oznámení o zakázce Zajištění služeb externí komunikace v rámci ČR i světa pro poskytovatele letových provozních služeb ID formuláře: 652264 Evidenční číslo zakázky: 528308 Evidenční číslo formuláře:

Více

F02: Oznámení o zakázce

F02: Oznámení o zakázce F02: Oznámení o zakázce Evidenční číslo zakázky: 346475 Evidenční číslo formuláře: 7302011046475 Kód pro související formulář: 9ED7E2A7 Typ: Řádný Tento formulář byl vytištěn za pomoci internetové aplikace

Více

http://www.isvzus.cz/usisvz/usisvz01005prepare.do?znackaform=6005632002001&pril...

http://www.isvzus.cz/usisvz/usisvz01005prepare.do?znackaform=6005632002001&pril... Stránka č. 1 z 5 INFORMAČNÍ SYSTÉM O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH - Uveřejňovací Subsystém Tisk Název zakázky: Odkanalizování obcí Sloup v Čechách, Radvanec, Nový Bor - Janov OZNÁMENÍ O ZAKÁZCE Značka formuláře:

Více

OZNÁMENÍ O ZAKÁZCE ODDÍL I: VEŘEJNÝ ZADAVATEL

OZNÁMENÍ O ZAKÁZCE ODDÍL I: VEŘEJNÝ ZADAVATEL EVROPSKÁ UNIE Vydání dodatku k Úřednímu věstníku Evropské unie 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Informace & on-line formuláře: http://simap.eu.int

Více

Česká republika-plzeň: Architektonické, stavební, technické a inspekční služby 2016/S Oznámení o zakázce. Služby

Česká republika-plzeň: Architektonické, stavební, technické a inspekční služby 2016/S Oznámení o zakázce. Služby 1 / 6 Toto oznámení na webové stránce TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:179221-2016:text:cs:html Česká republika-plzeň: Architektonické, stavební, technické a inspekční služby 2016/S 100-179221

Více

Členské státy - Zakázka na dodávky - Oznámení zadávacího řízení - Otevřené řízení. CZ-Hradec Králové: Kotle 2011/S 89-145133 OZNÁMENÍ O ZAKÁZCE

Členské státy - Zakázka na dodávky - Oznámení zadávacího řízení - Otevřené řízení. CZ-Hradec Králové: Kotle 2011/S 89-145133 OZNÁMENÍ O ZAKÁZCE 1/5 Toto oznámení na webové stránce TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:145133-2011:text:cs:html CZ-Hradec Králové: Kotle 2011/S 89-145133 OZNÁMENÍ O ZAKÁZCE Dodávky ODDÍL I: VEŘEJNÝ ZADAVATEL

Více

CZ-Brandýs nad Labem: Větrovky 2009/S 65-093294 OZNÁMENÍ O ZAKÁZCE. Dodávky

CZ-Brandýs nad Labem: Větrovky 2009/S 65-093294 OZNÁMENÍ O ZAKÁZCE. Dodávky 1/5 CZ-Brandýs nad Labem: Větrovky 2009/S 65-093294 OZNÁMENÍ O ZAKÁZCE Dodávky ODDÍL I: VEŘEJNÝ ZADAVATEL I.1) NÁZEV, ADRESA A KONTAKTNÍ ÚDAJE: Česká republika - Ministerstvo obrany, Úřad finanční správy

Více