Vnitřní předpis města Dvůr Králové nad Labem č. 14/2013

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vnitřní předpis města Dvůr Králové nad Labem č. 14/2013"

Transkript

1 Vnitřní předpis města Dvůr Králové nad Labem č. 14/2013 Pravidla pro přijímání a vyřizování podání ve veřejné správě Obsah: strana ČÁST PRVNÍ Úvodní ustanovení 2 ČÁST DRUHÁ Pojem podání ve veřejné správě 2 Čl. 1 Podněty 3 Čl. 2 Podání dle 37 správního řádu 4 Čl. 3 Stížnosti dle 175 správního řádu 5 Čl. 4 - Žádost o poskytnutí ochrany před nečinností 6 Čl. 5 Stížnosti dle zákona o obcích 6 Čl. 6 Žádost o informace 7 Čl. 7 Petice 8 ČÁST TŘETÍ Společná a závěrečná ustanovení 9 Příloha č ze 10

2 ČÁST PRVNÍ Úvodní ustanovení Rada města Dvůr Králové nad Labem stanovuje na základě ustanovení 102 odst. 2 písm. n) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění (dále jen zákon o obcích) tato Pravidla pro přijímání a vyřizování podání ve veřejné správě (dále jen Pravidla). ČÁST DRUHÁ Pojem podání ve veřejné správě 1. Podáním se rozumí projev fyzické nebo právnické osoby, který je adresován orgánu veřejné správy; prostřednictvím podání tyto osoby uplatňují a chrání svá práva a právem chráněné zájmy, upozorňují na nedostatky v postupech jiných fyzických či právnických osob nebo orgánů veřejné správy, podávají návrhy a podněty k provedení určitých úkonů správní povahy a realizují řadu dalších činností, se kterými se orgány veřejné správy musí náležitě vypořádat, tj. řádně, včas a hospodárně tato podání vyřídit. 2. Tato Pravidla upravují postup města Dvůr Králové nad Labem (dále jen města) při vyřizování podání, která prostřednictvím Městského úřadu Dvůr Králové nad Labem (dále jen úřad) obdrží (a to včetně stížností a petic), jedná se zejména o: podněty podle 42 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád v platném znění (dále jen správní řád), stížnosti podle 175 správního řádu, stížnosti na výkon samostatné působnosti územních samosprávných celků podle zákona o obcích, podání podle 37 správního řádu, žádosti o poskytnutí ochrany před nečinností orgánů veřejné správy ( 80 správního řádu), žádosti o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím v platném znění (dále jen InfZ)), petice podle zákona č. 85/1990., o právu petičním v platném znění. 3. Učiněná podání jsou v souladu se spisovým a skartačním řádem úřadu předána věcně příslušným zaměstnancům města (dále jen zaměstnanec) k vyřízení. Zaměstnanec je povinen podání vyřídit řádně a včas v souladu s právními předpisy a těmito Pravidly. Shledá-li zaměstnanec místní nebo věcnou nepříslušnost úřadu k vyřízení podání, je povinen postupovat ve smyslu 12 správního řádu, a takové podání bez zbytečných odkladů postoupit tomu orgánu veřejné správy, který je k jeho vyřízení kompetentní. Postoupení se provádí formou usnesení, které se toliko poznamenává do spisu a není proti němu možné podat opravný prostředek. O postoupení podání zaměstnanec informuje podatele, a to písemnou formou. Tento postup platí i při postoupení stížností dle čl. 5 těchto Pravidel. 2 ze 10

3 Je-li úřad nepříslušný k vyřízení jen u části podání, postoupí zaměstnanec příslušnému orgánu jen tu část podání, k jejímuž vyřízení není úřad příslušný a ve zbývající části podání vyřídí. 4. Zaměstnanec vyhodnotí podání podle jeho obsahových a formálních náležitostí. Podání by mělo obsahovat identifikaci podatele, vymezit čeho se týká a čeho se podatel jeho prostřednictvím domáhá. Není-li v podání obsažena identifikace podatele, jde o tzv. anonymní podání. S anonymním podáním se nakládá v závislosti na právním režimu jeho vyřizování. Každé podání se posuzuje dle jeho skutečného obsahu a nikoliv dle způsobu, jakým ho jeho autor označil. Není-li obdržené podání úplné, jasné a srozumitelné, vyzve zaměstnanec podatele k jeho doplnění a stanoví mu k tomu odpovídající lhůtu. Neprovede-li podatel jeho doplnění, postupuje zaměstnanec dále dle právních přepisů nebo Pravidel (např. zastavení správního řízení v případě řízení o žádosti, vyřízení jen té části podání, která je jasná a srozumitelná, a pod). 5. Na základě posouzení obsahu podání ho zaměstnanec podřadí pod příslušný právní režim jeho vyřizování. Poté, co je podání podřazeno pod příslušný právní režim vyřizování a je tedy vyhodnoceno jako podnět, stížnost, žádost o informace apod., postupuje zaměstnanec podle režimu vyřizování daného právními předpisy a těmito Pravidly. Podání, k jehož vyřízení není příslušný žádný orgán veřejné správy, se odkládá. O odložení věci se vydává usnesení, které se oznamuje tomu, koho se týká a dále podateli. Čl. 1 Podněty 1. Podnětem podle 42 správního řádu je takové podání, kterým jeho podatel zpravidla upozorňuje na nedostatky v činnosti jiných fyzických a právnických osob či orgánů veřejné správy. Správní orgán je povinen přijímat podněty, aby bylo zahájeno řízení z moci úřední. Pokud o to ten, kdo podal podnět, požádá, je správní orgán povinen sdělit mu, jak s podnětem naložil. 2. I v případě, že podatel výslovně nepožádal, je zaměstnanec povinen v zájmu dobré správy sdělit podateli ve lhůtě 30 dnů ode dne, kdy podnět obdržel, že na jeho základě zahájil správní řízení či jiný obdobný postup, případně, že neshledal důvody k jeho zahájení. 3. Podnět je podáním s nejmenšími nároky na formální i obsahové náležitosti. Může být podán kteroukoliv fyzickou či právnickou osobou, ale též anonymně. Podnět lze podat písemně, ústně do protokolu či zápisu, elektronicky bez zaručeného elektronického podpisu či faxem. Nedostatek formy nikdy není důvodem k jeho odmítnutí. Z podnětu má být zřejmé, čeho se podnět týká a čeho se podatel domáhá. Pokud zaměstnanec dospěje k závěru, že je podnět důvodný, je povinen postupovat zákonem stanoveným způsobem, tj. zpravidla zahájí správní řízení, přistoupí k výkonu kontroly samostatné či přenesené působnosti města apod. 3 ze 10

4 4. Proces vyřízení podnětu zpravidla končí zahájením správního řízení či výkonu kontroly nebo uzavřením prověřování podnětu z důvodu jeho nedůvodnosti. Čl.2 Podání dle 37 správního řádu 1. Podání podle 37 správního řádu je úkonem fyzické či právnické osoby, jež směřuje vůči správnímu orgánu, a kterým podatel uplatňuje svá práva či se domáhá uplatnění svých práv. 2. Z podání ve smyslu 37 správního řádu musí být zřejmé, kdo je činí, čeho se podání týká a též čeho se jeho podatel domáhá. Podatel, který je fyzickou osobou, musí nadto uvést své jméno, příjmení, datum narození a místo trvalého pobytu, popřípadě jinou adresu pro doručování. V podání souvisejícím s její podnikatelskou činností uvádí fyzická osoba jméno a příjmení, popřípadě dodatek odlišující osobu podnikatele nebo druh podnikání vztahující se k této osobě nebo jí provozovanému druhu podnikání, identifikační číslo a adresu zapsanou v obchodním rejstříku nebo jiné zákonem upravené evidenci jako místo podnikání, popřípadě jinou adresu pro doručování. Podatel, který je právnickou osobou, uvede v podání svůj název nebo obchodní firmu, identifikační číslo nebo obdobný údaj a adresu sídla, popřípadě jinou adresu pro doručování. 3. Podání podle 37 správního řádu lze učinit písemně nebo ústně do protokolu anebo v elektronické podobě podepsané zaručeným elektronickým podpisem. Podání je možné podat také pomocí jiných technických prostředků, zejména prostřednictvím faxu nebo veřejné datové sítě bez použití zaručeného elektronického podpisu. V takovém případě je ovšem nutno do 5 dnů podání potvrdit, popřípadě doplnit písemně nebo ústně do protokolu anebo v elektronické podobě podepsané zaručeným elektronickým podpisem. 4. Podání je učiněno dnem, kdy bylo úřadu doručeno. V případě podání, kterým účastník uplatňuje opravné prostředky proti rozhodnutím správního orgánu, je lhůta k podání zachována, je-li posledního dne lhůty učiněno podání u úřadu anebo je-li v tento den podána poštovní zásilka, obsahující podání adresovaná úřadu, držiteli poštovní licence nebo zvláštní poštovní licence. Lhůta je zachována i v případě, že účastník, který nemůže z vážných důvodů učinit podání u věcně a místně příslušného správního orgánu, učiní podání nejpozději poslední den lhůty u správního orgánu vyššího stupně. 5. Je-li podání podle 37 správního řádu žádostí ve smyslu 45 správního řádu, je jejím doručením úřadu zahájeno správní řízení a v rámci tohoto řízení dochází k jeho vyřizování. Je-li podání učiněno až v rámci správního řízení, vyřídí je správní orgán buď obratem, tj. v průběhu správního řízení, nebo se se skutečnostmi v něm uvedenými vypořádá nejpozději v odůvodnění rozhodnutí ve věci samé. Je-li podání dle 37 opravným prostředkem, postupuje správní orgán při jeho vyřizování způsobem, kterým je zákonem stanoven pro konkrétní typ řádného (např. odvolání, rozklad) či mimořádného opravného prostředku (např. přezkumné řízení). 4 ze 10

5 Čl.3 Stížnosti dle 175 správního řádu 1. Stížností podle 175 správního řádu je takové podání fyzické či právnické osoby, v jehož rámci si tato osoba (stěžovatel) stěžuje na nevhodné chování úřední osoby nebo na nesprávný úřední postup. Stížnost dle 175 správního řádu má jen podpůrný charakter, tj. podání se vyřizuje jako stížnost jedině tehdy, pokud zákon nestanoví jiný způsob ochrany práv podatele. Tímto jiným způsobem ochrany práv je např. možnost podat podnět nebo podání dle 37 správního řádu a žádost o uplatnění opatření proti nečinnosti. 2. Stížnost může být podána dotčenou osobou ve smyslu 2 odst. 3 správního řádu. Lze ji podat písemně, ústně do protokolu či zápisu, elektronicky bez zaručeného elektronického podpisu či faxem. Ze stížnosti by mělo být zřejmé, čeho se týká a čeho se stěžovatel domáhá. 3. Stížnosti dle 175 správního řádu vyřizuje právní oddělení odboru kanceláře tajemníka úřadu (dále jen KTÚ-PO). Stížnosti se evidují v Centrální evidenci stížností (dále jen CES), která je specielní evidencí, vedené v informačním systému Radnice VERA, podsystém Stížnosti a petice. CES je považována za samostatný spis ve smyslu spisového a skartačního řádu. 4. O ústních stížnostech, které není možno vyřídit ihned při jejich podání, vyhotoví zaměstnanec přijímající stížnost protokol, který stěžovateli předloží k přečtení a k podpisu. Vzor protokolu je uveden v příloze č. 1 těchto Pravidel. Stejnopis protokolu o stížnosti ústně přijaté obdrží též stěžovatel. Protokol zaměstnanec vytvoří buď jako novou písemnost s číslem jednacím v systému Radnice VERA nebo zabezpečí v souladu se spisovým a skartačním řádem jeho bezprostřední zaevidování v podatelně úřadu. 5. Stížnosti podávané telefonicky se vyřizují dle povahy věci buď vysvětlením, nebo se stěžovateli sdělí, aby stížnost podal písemně nebo ústně do protokolu. 6. KTÚ-PO je povinno stížnost posoudit a vyžádat si věcné stanovisko příslušných vedoucích odborů ke skutečnostem uvedeným ve stížnosti a výsledky zjištění zpracovat do vyrozumění o stížnosti. Pokud dospěje k závěru, že je stížnost důvodná, je povinno navrhnout a projednat zjednání nápravy. Stížnost dle 175 správního řádu se vyřizuje do 60 dnů ode dne jejího doručení úřadu. Vedoucí odborů jsou povinni KTÚ-PO písemně sdělit stanovisko, které musí obsahovat i vyhodnocení, zda se jedná o stížnost důvodnou, ve lhůtě k tomu určené a včas zajistit realizaci přijatých nápravných opatření. 7. Stížnost, ze které není zřejmé, kdo ji podává (není uvedeno jméno, příjmení a adresa stěžovatele, popř. bude v průběhu vyřizování zjištěno, že uvedené údaje jsou nepravdivé), se považuje za stížnost anonymní. Anonymní stížnosti se vyřizují v případě, pokud obsahují konkrétní údaje, které nasvědčují tomu, že byl porušen 5 ze 10

6 právní předpis nebo došlo k jednání, které odůvodňuje prošetření stížnosti. O tom, zda se anonymní stížnost bude vyřizovat, rozhodne dle charakteru stížnosti tajemník úřadu nebo starosta města. 8. V případě opakované stížnosti v téže věci, která neuvádí žádná nová fakta, bude stížnost bez dalšího prošetření odložena. Usnesení o odložení se stěžovateli zasílá pouze po první opakované stížnosti, a to do 10 dnů od obdržení stížnosti. Při dalším opakování se již stěžovatel nevyrozumívá ve smyslu 175 správního řádu, stížnost se pouze přiloží k původnímu spisu. O přiložení stížnosti ke spisu je stěžovatel písemně informován. 9. U oprávněných stížností, při jejichž vyřízení byla stanovena opatření k nápravě, se za ukončení vyřizování stížností uvnitř úřadu považuje písemné sdělení příslušného vedoucího odboru o realizaci nápravných opatření vedoucí KTÚ-PO; sdělení se uloží do spisu stížnosti. U nedůvodných stížností se za okamžik ukončení vyřizování stížnosti považuje odeslání vyrozumění stěžovateli o této skutečnosti. 10. Vyrozumění o vyřízení stížností šetřených podle 175 správního řádu musí obsahovat pro případ, že by měl stěžovatel za to, že stížnost nebyla řádně vyřízena, poučení o možnosti požádat nadřízený správní orgán Krajský úřad Královéhradeckého kraje, aby přešetřil způsob vyřízení stížnosti. 11. Vyrozumění o vyřízení stížnosti předkládá KTÚ-PO včetně všech náležitostí (zejména návrhy nápravných opatření) tajemníkovi úřadu k podpisu. Čl.4 Žádost o poskytnutí ochrany před nečinností 1. Požádat o ochranu proti nečinnosti může kterákoliv fyzická či právnická osoba, která je dotčena nečinností úřadu jako správního orgánu. Žádost o uplatnění opatření proti nečinnosti musí splňovat náležitosti podání dle 37 správního řádu a může být podána písemně či ústně do protokolu, elektronicky se zaručeným elektronickým podpisem či faxem. Předpokladem pro její uplatnění je skutečnost, že správní orgán nekonal v zákonem stanovených lhůtách, tj. nevydal rozhodnutí ve správním řízení, případně byl nečinný při jiném úkonu dle správního řádu. 2. Žádost o uplatnění opatření proti nečinnosti úřadu se podává Krajskému úřadu Královéhradeckého kraje. V případě, že je žádost podána úřadu, je zaměstnanec, který takové podání obdržel, povinen postupovat podle 12 správního řádu a takové podání usnesením postoupit krajskému úřadu. Čl. 5 Stížnosti podané dle zákona o obcích 1. Stížnost podávaná dle zákona o obcích, je podáním fyzické či právnické osoby, ve které si tato osoba stěžuje nebo má výhrady k usnesení, rozhodnutí nebo opatření města přijatému orgány města v samostatné působnosti nebo na skutečnosti, které 6 ze 10

7 dle stěžovatele město neřešilo nebo mělo řešit jiným způsobem, tedy na skutečnost, kterou NELZE podřadit pod působnost správního řádu. Stížnosti tohoto charakteru se týkají zejména oblastí spadajících do samostatné působnosti města. 2. Stížnost dle zákona o obcích může podat kterákoliv fyzická či právnická osoba, a to jakoukoliv vhodnou formou. Stížnost lze podat písemně, ústně do protokolu, elektronicky bez zaručeného elektronického podpisu či faxem. Nedostatek formy není důvodem k jejímu odmítnutí. 3. Ze stížnosti má být zřejmé, čeho se stížnost týká a čeho se stěžovatel domáhá. 4. Na tyto stížnosti se použije režim daný v čl. 3 - Stížnosti dle 175 správního řádu, s těmito VÝJIMKAMI: a) Stížnost musí být vyřízena bezodkladně nejpozději však do 30 dnů ode dne přijetí. Lhůtu lze prodloužit až o 30 dnů, jestliže je zapotřebí ve věci konat ústní jednání nebo místní šetření, je-li nutné vyžádat si ve věci stanovisko či podklady od jiného odboru či orgánu nebo jde-li o zvlášť složitý případ. Tyto lhůty lze překročit za mimořádných okolností (např. nutnost projednání v zastupitelstvu města, prodloužené termíny schůzí rady města). O prodloužení lhůty podle charakteru stížnosti rozhoduje tajemník úřadu. Žádost o prodloužení lhůty musí odbor, kterému byla stížnost přidělena k vyřízení, předložit písemně s odůvodněním, a to ihned jakmile je zřejmé, že lhůtu nelze dodržet. O prodloužení lhůty k vyřízení stížnosti musí být informován stěžovatel. b) Stížnosti adresované přímo starostovi a místostarostům, radě a zastupitelstvu města budou sekretariátem starosty předány KTÚ-PO k zaevidování v CES a následně budou vždy předány v kopii starostovi města. Tajemník úřadu přidělí stížnost ke kompetentnímu vyřízení příslušnému odboru, který vždy bude své stanovisko a postup konzultovat se starostou nebo některým z místostarostů, kteří svůj souhlas vyjádří parafou na písemném vyhotovení stanoviska. c) V případě, že je stížnost předána k vyřízení přímo určitému odboru, tak tento odbor po jejím vyřízení, předá kopii spisu stížnosti KTÚ-PO. 5. V případě stížností, při jejichž vyřízení byla stanovena opatření k nápravě, se za ukončení vyřizování uvnitř úřadu považuje písemné sdělení příslušného vedoucího odboru o realizaci nápravných opatření vedoucí KTÚ-PO. Sdělení se uloží do spisu stížnosti. Čl. 6 Žádost o informace 1. Žádost o informaci dle InfZ, může podat kterákoli fyzická nebo právnická osoba buď formou písemnou nebo ústně do protokolu. Písemná žádost o informace se uplatní především tam, kde půjde o komplikovanější či komplexnější poskytnutí informací. Za písemnou žádost se považuje též žádost podaná faxem či elektronicky bez zaručeného elektronického podpisu. 7 ze 10

8 2. Fyzická osoba uvede v písemné žádosti jméno, příjmení, datum narození, adresu místa trvalého pobytu nebo, není-li přihlášena k trvalému pobytu, adresu bydliště a adresu pro doručování, liší-li se od adresy místa trvalého pobytu nebo bydliště. Právnická osoba uvede v žádosti název, identifikační číslo, adresu sídla a adresu pro doručování, liší-li se od adresy sídla. Adresou pro doručování se rozumí též elektronická adresa. 3. Ústní žádosti o informace, včetně žádostí telefonických, se vyřizují neformálně a obratem. V případě, že je občan s ústním vyřízením své žádosti spokojen, není nutno vést písemnou agendu. 4. Písemné žádosti o informace vyřizuje KTÚ-PO. KTÚ-PO žádost zaeviduje a vyžádá si podklady od příslušného odboru dle věcného obsahu žádosti. Žádost o informaci se vyřizuje ve lhůtě 15 dnů ode dne jejího přijetí. Na postup při vyřizování žádostí o informace se uplatní režim stanovený InfZ. 5. Uplatnění úhrady za poskytnutí informace včetně její výše se řídí vnitřním předpisem města. Do 15 dnů od poskytnutí informace se tyto informace zveřejní na úřední desce úřadu do sekce Povinně zveřejňované informace Poskytnutí informací Poskytnuté odpovědi (dle odborů). 6. Evidence žádostí o informace je vedena centrálně na KTÚ-PO, který v zákonem stanovené lhůtě zveřejní výroční zprávu o činnosti v oblasti poskytování informací na úřední desce. Čl. 7 Petice 1. Peticí se rozumí podání, které naplňuje znaky dle zákona č. 85/1990 Sb., o právu petičním. Pokud orgán veřejné moci shledá, že petice nepatří do jeho působnosti, je povinen ji postoupit do 5 dnů věcně příslušnému orgánu, přičemž o postoupení uvědomí toho, kdo petici podal. Toto postoupení provede neformálně. 2. Petice vyřizuje a centrální evidenci všech petic (dále jen CEP) vede KTÚ-PO. Jedná se o specielní evidenci, vedenou v informačním systému Radnice VERA, podsystém Stížnosti a petice. 3. Lhůta pro vyřízení petice činí 30 dnů od jejího přijetí. V případě, že je petice adresován zastupitelstvu města, je v této lhůtě podatel petice informován o tom, že petice včetně návrhu na vyřízení bude předložena na nejbližší zasedání tohoto orgánu. 4. KTÚ-PO petici ve spolupráci s věcně příslušnými odbory úřadu prošetří a navrhne opatření k jejímu vyřízení. Kopii přijaté petice předá na vědomí starostovi města. 8 ze 10

9 5. Po prošetření petice a zpracování návrhu řešení předá KTÚ-PO materiál k projednání v radě města. KTÚ-PO vyrozumí podatele petice o jejím vyřízení dle usnesení rady města, případně o jejím postoupení zastupitelstvu města k projednání (včetně informace o termínu nejbližšího zastupitelstva města). O výsledku projednání petice, která je předkládána zastupitelstvu města vyrozumí KTÚ-PO podatele do 7 dnů po zasedání zastupitelstva města. 6. V případě petic, při jejichž vyřízení byla stanovena opatření k nápravě, se za ukončení vyřizování petice uvnitř úřadu považuje písemné sdělení příslušného odboru o realizaci nápravných opatření. Sdělení se uloží do spisu petice. ČÁST TŘETÍ Společná a závěrečná ustanovení 1. KTÚ-PO zajišťuje kontrolu a vyhodnocení přijatých nápravných opatření při vyřizování stížností a petic a o výsledcích kontroly pravidelně písemně informuje tajemníka úřadu (vždy do a kalendářního roku za uplynulé období). 2. KTÚ-PO předkládá 1x za rok zprávu o vyřizování stížností a petic radě města včetně informace o plnění nápravných opatření (vždy do kalendářního roku za uplynulý kalendářní rok). 3. Přijímání a vyřizování podání ve veřejné správě se mimo oblasti upravené těmito Pravidly řídí vnitřním předpisem Spisový a skartační řád a obecně závaznými právními předpisy. 4. Tato Pravidla jsou závazná pro všechny zaměstnance zařazené do úřadu a orgány města Dvůr Králové nad Labem. 5. Tato Pravidla byla schválena usnesením Rady města Dvůr Králové nad Labem č. R/1758/ RM dne a nabývají platnosti a účinnosti dnem Tímto vnitřním předpisem se ruší vnitřní předpis města Dvůr Králové nad Labem č. 13/ Pravidla pro přijímání a vyřizování podání ve veřejné správě. Mgr. Edita Vaňková v. r. starostka města 9 ze 10

10 Příloha č. 1 - vzor Městský úřad Dvůr Králové nad Labem náměstí T. G. Masaryka 38, Dvůr Králové nad Labem odbor. Dvůr Králové n.l. vyřizuje: telefon: č. j.: Ing. Helena Mojiková KTÚ/ / /moj Záznam o ústně podané stížnosti Dnes v.. hod. se dostavil(a) na odbor (který) (jméno, příjmení, adresa, případně kontaktní adresa, na kterou bude stěžovateli zaslána odpověď. Dostaví-li se zástupce právnické osoby, uvede se její IČ a k záznamu se přiloží plná moc) (dále jen stěžovatel) za účelem sepsání záznamu o ústně podané stížnosti ve věci. Předmětem stížnosti je následující: (zaznamenat výpověď osoby, uvést konkrétní údaje, proti komu nebo čemu stížnost směřuje, sdělení stěžovateli, či poučení o dalším postupu, akceptace či odmítnutí, apod.). Přílohy ke stížnosti: Záznam byl hlasitě přečten, stěžovatel s jeho textem souhlasí... podpis stěžovatele Zápis sepsal(a): (jméno, příjmení, funkce, podpis) Jednání se zúčastnil(a): (jméno, příjmení, funkce, podpis) Záznam byl vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdržel stěžovatel.. podpis stěžovatele 10 ze 10

Směrnice o přijímání a vyřizování petic a stížností na Městském úřadě v Dobřanech

Směrnice o přijímání a vyřizování petic a stížností na Městském úřadě v Dobřanech Směrnice o přijímání a vyřizování petic a stížností na Městském úřadě v Dobřanech Rada města v Dobřanech schválila svým usnesením č. 2194 ze dne 29.05.2012 dle ustanovení 102, odst. 2, písm. n) zákona

Více

PRAVIDLA pro přijímání a vyřizování petic a stížností

PRAVIDLA pro přijímání a vyřizování petic a stížností PRAVIDLA pro přijímání a vyřizování petic a stížností Na základě zmocnění v 102 odst. 2 písm. n) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, stanovuje Rada města Písku tato pravidla,

Více

Pravidla Rady města Velké Meziříčí pro přijímání a vyřizování stížností a petic. I. Stížnosti

Pravidla Rady města Velké Meziříčí pro přijímání a vyřizování stížností a petic. I. Stížnosti Rada města Velké Meziříčí stanoví na základě 102 odst. 2 písm. n) z. č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, tato Pravidla Rady města Velké Meziříčí pro přijímání a vyřizování stížností

Více

PRAVIDLA PRO PŘIJÍMÁNÍ A VYŘIZOVÁNÍ PETIC A STÍŽNOSTÍ

PRAVIDLA PRO PŘIJÍMÁNÍ A VYŘIZOVÁNÍ PETIC A STÍŽNOSTÍ PRAVIDLA PRO PŘIJÍMÁNÍ A VYŘIZOVÁNÍ PETIC A STÍŽNOSTÍ Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Cílem těchto pravidel je upravit závazný postup při přijímání a vyřizování petic a stížností. Podle ustanovení 102 odst.

Více

Pravidla pro vyřizování petic, stížností a podnětů

Pravidla pro vyřizování petic, stížností a podnětů Městský úřad Doksy Městská policie Doksy Pravidla pro vyřizování petic, stížností a podnětů vnitřní směrnice č. 2/2012 Rozdělovník: starostka místostarosta tajemník MěÚ vedoucí odborů velitel MP POČET

Více

Město Rosice. Část první OBECNÁ USTANOVENÍ

Město Rosice. Část první OBECNÁ USTANOVENÍ Město Rosice Pravidla pro přijímání a vyřizování petic a stížností (2014/1) Rada města Rosice se usnesla dne 03.02.2014 vydat, v souladu s ustanovením 102 odst. 2 písm. n) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích

Více

PRAVIDLA PRO PŘIJÍMÁNÍ A VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ

PRAVIDLA PRO PŘIJÍMÁNÍ A VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ Pravidla Rady města Kuřimi č. P1/2018/RM PRAVIDLA PRO PŘIJÍMÁNÍ A VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ Článek I. Obecná ustanovení 1. Tato Pravidla pro přijímání a vyřizování stížností (dále jen Pravidla ) vydává v souladu

Více

PRAVIDLA PRO PŘIJÍMÁNÍ, PROJEDNÁVÁNÍ A VYŘIZOVÁNÍ PETIC A STÍŽNOSTÍ (dále jen pravidla ) Obsah:

PRAVIDLA PRO PŘIJÍMÁNÍ, PROJEDNÁVÁNÍ A VYŘIZOVÁNÍ PETIC A STÍŽNOSTÍ (dále jen pravidla ) Obsah: PRAVIDLA PRO PŘIJÍMÁNÍ, PROJEDNÁVÁNÍ A VYŘIZOVÁNÍ PETIC A STÍŽNOSTÍ (dále jen pravidla ) Obsah: Úvodní ustanovení... 1 Čl. 1 Úvodní ustanovení... 1 Pravidla pro přijímání, projednávání a vyřizování petic...

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č.j.: 736/2013 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 670 ze dne 30.10.2013 Pravidla pro přijímání a vyřizování petic a stížností podaných orgánům městské části Praha 3 Rada městské

Více

Pravidla pro přijímání a vyřizování petic a stížností

Pravidla pro přijímání a vyřizování petic a stížností Městský úřad Šternberk Vydání/změna: 2/0 List číslo: 1 / 9 Pravidla pro přijímání a vyřizování petic a stížností OBSAH 1. ÚVOD A CÍL 2. DEFINICE POJMŮ A ZKRATKY 3. OBLAST A ROZSAH POUŽITÍ 4. ODPOVĚDNOST

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI. č. R Pravidla pro přijímání a vyřizování petic a stížností. ze dne Rada městské části

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI. č. R Pravidla pro přijímání a vyřizování petic a stížností. ze dne Rada městské části Rada městské části 1. s c h v a l u j e MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI USNESENÍ č. R-109-026-13 ze dne 4.4.2013 Pravidla pro přijímání a vyřizování petic a stížností Směrnici - Pravidla pro přijímání

Více

Podání ve veřejné správě

Podání ve veřejné správě Odbor dozoru a kontroly veřejné správy Ministerstva vnitra Oddělení dozoru Metodická pomůcka pro obce Podání ve veřejné správě 2010 1 Obsah 1. Úvod do problematiky podání ve veřejné správě... 3 1.1. Účel

Více

ÚŘAD PRÁCE ČESKÉ REPUBLIKY

ÚŘAD PRÁCE ČESKÉ REPUBLIKY Č.j.: MPSV-UP/2526/13/ÚPGŘ ÚŘAD PRÁCE ČESKÉ REPUBLIKY Úplné znění vnitřního řídícího aktu: Úplné znění Směrnice č. 3/2012 ve znění Dodatku č. 1 Název vnitřního řídícího aktu: Směrnice pro přijímání, evidování

Více

Směrnice č. 4/2016 města Roztoky, kterou se stanovují pravidla pro vyřizování stížností a petic

Směrnice č. 4/2016 města Roztoky, kterou se stanovují pravidla pro vyřizování stížností a petic Směrnice č. 4/2016 města Roztoky, kterou se stanovují pravidla pro vyřizování stížností a petic Rada města Roztoky schválila dne 7. 12. 2016 dle 102 odst. 2 písm. n) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní

Více

ZÁSADY PRO PŘIJÍMÁNÍ A VYŘIZOVÁNÍ PETIC A STÍŽNOSTÍ

ZÁSADY PRO PŘIJÍMÁNÍ A VYŘIZOVÁNÍ PETIC A STÍŽNOSTÍ Označení dokumentu: S/18/2014 Skartační zn.: A Účinnost od: 01.11.2014 Typ dokumentu: Směrnice Revize: Účinnost do: Stav dokumentu: platný Datum revize: Počet stran/příloh: 10/1 MĚSTO TŘINEC Jablunkovská

Více

SMĚRNICE Olomouckého kraje

SMĚRNICE Olomouckého kraje SMĚRNICE Olomouckého kraje ze dne 23. 3. 2016 č. 1/2016 kterou se vydávají Pravidla pro přijímání a vyřizování petic a stížností Rada Olomouckého kraje vydává svým usnesením č. UR/92/57/2016 ze dne 23.

Více

Obec Žernov PRAVIDLA PRO PŘIJÍMÁNÍ A VYŘIZOVÁNÍ PETIC A STÍŽNOSTÍ FYZICKÝCH A PRÁVNICKÝCH OSOB

Obec Žernov PRAVIDLA PRO PŘIJÍMÁNÍ A VYŘIZOVÁNÍ PETIC A STÍŽNOSTÍ FYZICKÝCH A PRÁVNICKÝCH OSOB Obec Žernov PRAVIDLA PRO PŘIJÍMÁNÍ A VYŘIZOVÁNÍ PETIC A STÍŽNOSTÍ FYZICKÝCH A PRÁVNICKÝCH OSOB Listopad 2007 1 PRAVIDLA PRO PŘIJÍMÁNÍ A VYŘIZOVÁNÍ PETIC A STÍŽNOSTÍ FYZICKÝCH A PRÁVNICKÝCH OSOB Účelem

Více

Pravidla pro přijímání a vyřizování petic a stížností

Pravidla pro přijímání a vyřizování petic a stížností MĚSTO MODŘCE Pravidla pro přijímání a vyřizování petic a stížností Interní směrnice č. 9/2015 Rada města Modřice 12.5.2015 Obsah Interní směrnice č. 9/2015... 1 ČÁST I. - ÚVOD... 1 Článek 1 - Úvodní ustanovení...

Více

Směrnice SM/07/02/15 Pravidla pro přijímání a vyřizování peticí a stížností

Směrnice SM/07/02/15 Pravidla pro přijímání a vyřizování peticí a stížností Druh vnitřní normy: Název: Směrnice SM/07/02/15 Pravidla pro přijímání a vyřizování peticí a stížností Vazba na legislativu: Závazné pro: Související vnitřní normy: Klasifikace: Odpovědná osoba: zákon

Více

MĚSTO BEROUN Rada města

MĚSTO BEROUN Rada města MĚSTO BEROUN Rada města V souladu s ustanovením 102 odst. 2 písm. n) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, stanovuje Rada města Berouna tato Pravidla pro přijímání

Více

Nařízení tajemníka č. 9/2014 ze dne

Nařízení tajemníka č. 9/2014 ze dne Městská část Praha 17 - Úřad městské části Praha 17 Nařízení tajemníka č. 9/2014 ze dne 29. 8. 2014 Nařízení upravuje postupy a pravidla pro přijímání a vyřizování petic a stížností došlých orgánům Městské

Více

Pravidla pro vyřizování stížností a petic

Pravidla pro vyřizování stížností a petic Pravidla pro vyřizování stížností a petic Vnitřní směrnice č. 2/2012 obce ový Kramolín kterou se stanovují pravidla pro přijímání a vyřizování stížností a petic Zastupitelstvo obce ový Kramolín schválilo

Více

VNITŘNÍ SMĚRNICE 25. Pravidla vyřizování petic a stížností. Číslo dokumentu: VS/25 Vydání č.: 3 Výtisk č.:

VNITŘNÍ SMĚRNICE 25. Pravidla vyřizování petic a stížností. Číslo dokumentu: VS/25 Vydání č.: 3 Výtisk č.: Město Nový Bydžov VNITŘNÍ SMĚRNICE 25 Pravidla vyřizování petic a stížností Číslo dokumentu: VS/25 Vydání č.: 3 Výtisk č.: Účinnost od: 1. 5. 2008 Platnost do: Zpracoval: Ing. Marcela Česáková Dne: Podpis:

Více

SMĚRNICE SMĚRNICE PRO PŘIJÍMÁNÍ A VYŘIZOVÁNÍ PETIC, STÍŽNOSTÍ, NÁVRHŮ, PŘIPOMÍNEK, PODNĚTŮ A ŽÁDOSTÍ

SMĚRNICE SMĚRNICE PRO PŘIJÍMÁNÍ A VYŘIZOVÁNÍ PETIC, STÍŽNOSTÍ, NÁVRHŮ, PŘIPOMÍNEK, PODNĚTŮ A ŽÁDOSTÍ SMĚRNICE č. 10/2013 SMĚRNICE PRO PŘIJÍMÁNÍ A VYŘIZOVÁNÍ PETIC, STÍŽNOSTÍ, NÁVRHŮ, PŘIPOMÍNEK, PODNĚTŮ A ŽÁDOSTÍ Zpracoval Vydal Odbor vnitřního auditu a kontroly magistrátu města Tajemník magistrátu města

Více

Pravidla pro poskytování informací, přijímání a vyřizování stížností a petic

Pravidla pro poskytování informací, přijímání a vyřizování stížností a petic MĚSTSKÝ OBVOD PARDUBICE III Rada městského obvodu Vnitřní směrnice č. 14/2013 Pravidla pro poskytování informací, přijímání a vyřizování stížností a petic ve znění dodatku č. účinného od Obsah: Část I.

Více

S M Ě R N I C E. Čl. 1 Předmět a rozsah směrnice. Čl. 2 Pojem stížnost

S M Ě R N I C E. Čl. 1 Předmět a rozsah směrnice. Čl. 2 Pojem stížnost S M Ě R N I C E k vyřizování stížností v Úřadu průmyslového vlastnictví Čl. 1 Předmět a rozsah směrnice Směrnice stanoví, v souladu s platnými předpisy upravujícími problematiku stížností, zásady k vyřizování

Více

VNITŘNÍ PŘEDPIS č. 2/06 vydaný Radou města Přerova

VNITŘNÍ PŘEDPIS č. 2/06 vydaný Radou města Přerova VNITŘNÍ PŘEDPIS č. 2/06 vydaný Radou města Přerova Pravidla pro přijímání a vyřizování petic a stížností Rada města Přerova vydala tento vnitřní předpis Pravidla pro přijímání a vyřizování petic a stížností

Více

PRAVIDLA PRO VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ A PETIC

PRAVIDLA PRO VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ A PETIC Město Bučovice, Městský úřad Bučovice, Jiráskova 502, 685 01 Bučovice, IČ0 00291676 Město Bučovice Městský úřad Bučovice SMĚRNICE číslo S20/2013 Výtisk č.: jediný Vydání: 1 Účinnost od: 14. 2. 2013 Přepis:

Více

PRAVIDLA pro přijímání a vyřizování petic a stížností

PRAVIDLA pro přijímání a vyřizování petic a stížností 9 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ RADA KRAJE PRAVIDLA pro přijímání a vyřizování petic a stížností Úplné znění ke dni 1. 1. 2017 Schváleno radou kraje usnesením č. 4/287 ze dne 22. 12. 2016 s účinností ode dne 1.

Více

STÍŽNOSTI. Dětská psychiatrická nemocnice Opařany. Verze 4.00 Působnost: DPN Opařany Skartační znak: A 10

STÍŽNOSTI. Dětská psychiatrická nemocnice Opařany. Verze 4.00 Působnost: DPN Opařany Skartační znak: A 10 STÍŽNOSTI S13 Stížnosti Platnost od: Zpracovala: Schválila: 1. 9. 2016 Ing. Tatjana Nagyová náměstkyně pro personalistiku a kvalitu prim. MUDr. Iva Hodková ředitelka DPN Verze 4.00 Působnost: DPN Opařany

Více

MĚSTO TŘEBOŇ SMĚRNICE NÁZEV: PRAVIDLA PRO PŘIJÍMÁNÍ A VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ A PETIC. PLATNÝ OD: ROZSAH PŮSOBNOSTI: Městský úřad Třeboň

MĚSTO TŘEBOŇ SMĚRNICE NÁZEV: PRAVIDLA PRO PŘIJÍMÁNÍ A VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ A PETIC. PLATNÝ OD: ROZSAH PŮSOBNOSTI: Městský úřad Třeboň MĚSTO TŘEBOŇ SMĚRNICE NÁZEV: PRAVIDLA PRO PŘIJÍMÁNÍ A VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ A PETIC PLATNÝ OD: 1. 1. 2010 ROZSAH PŮSOBNOSTI: Městský úřad Třeboň Vypracoval: Ing. Jana Grammetbauerová, tajemnice Schváleno

Více

Město Adamov Rada města Adamova Pod Horkou 2, 679 04 Adamov Pravidla pro přijímání a vyřizování stížností a petic vnitřní předpis č.

Město Adamov Rada města Adamova Pod Horkou 2, 679 04 Adamov Pravidla pro přijímání a vyřizování stížností a petic vnitřní předpis č. Město Adamov Rada města Adamova Pod Horkou 2, 679 04 Adamov Pravidla pro přijímání a vyřizování stížností a petic vnitřní předpis č. 4/2007 Článek 1 Úvod 1.1. Účelem tohoto vnitřního předpisu je stanovit

Více

Město Broumov třída Masarykova 239, Broumov SMĚRNICE RADY MĚSTA. Název: Petice a stížnosti

Město Broumov třída Masarykova 239, Broumov SMĚRNICE RADY MĚSTA. Název: Petice a stížnosti Město Broumov třída Masarykova 239, 550 01 Broumov SMĚRNICE RADY MĚSTA Název: Petice a stížnosti Číslo dokumentu: SRM/05 Vydání č.: 03 Výtisk č.: 1 Účinnost od: 01.12.2016 Platnost do: neurčitá Zrušuje

Více

MĚSTO RAKOVNÍK ZPRACUJÍCÍ ORGÁN: MĚSTSKÝ ÚŘAD RAKOVNÍK KANCELÁŘ TAJEMNÍKA ÚŘADU

MĚSTO RAKOVNÍK ZPRACUJÍCÍ ORGÁN: MĚSTSKÝ ÚŘAD RAKOVNÍK KANCELÁŘ TAJEMNÍKA ÚŘADU MĚSTO RAKOVNÍK ZPRACUJÍCÍ ORGÁN: MĚSTSKÝ ÚŘAD RAKOVNÍK KANCELÁŘ TAJEMNÍKA ÚŘADU SMĚRNICE UPRAVUJÍCÍ PRAVIDLA PRO VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ A PETIC DRUH NORMY SMĚRNICE EVIDENČNÍ S 20/2009 ČÍSLO PLATNOST Dnem

Více

ŘEŠENÍ STÍŽNOSTÍ (WEB)

ŘEŠENÍ STÍŽNOSTÍ (WEB) Základní škola a mateřská škola Český Těšín Pod Zvonek, příspěvková organizace Titulní list Typ dokumentu: SMĚRNICE /celk. počet: 1 / 5 Účinnost: 1. 9. 212 Evidenční číslo:.příloha Revize: ŘEŠENÍ STÍŽNOSTÍ

Více

Čl. 1 Přijímání stížností

Čl. 1 Přijímání stížností Gymnázium a Střední odborná škola, Moravské Budějovice, Tyršova 365, PSČ 676 19 Směrnice k vyřizování stížností, oznámení a podnětů a vyřizování žádostí o poskytnutí informací doručených Gymnáziu a Střední

Více

Pravidla pro přijímání a vyřizování petic a stížností

Pravidla pro přijímání a vyřizování petic a stížností Rada města Uherský Brod Vnitřní předpis organizace č. 8/2010 Pravidla pro přijímání a vyřizování petic a stížností Rada města Uherský Brod stanovila podle 102 odst. 2 písm. n) zákona č. 128/2000 Sb., o

Více

Směrnice pro vyřizování stížností a petic podaných Městskému úřadu v Klatovech

Směrnice pro vyřizování stížností a petic podaných Městskému úřadu v Klatovech Směrnice pro vyřizování stížností a petic podaných Městskému úřadu v Klatovech Rada města Klatov vydává v souladu s ustanovením 102, odst. 2, písm. n) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění,

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA. Příkaz ředitele, k provedení 93 a násl. zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách. ze dne č.

KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA. Příkaz ředitele, k provedení 93 a násl. zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách. ze dne č. KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA Příkaz ředitele, k provedení 93 a násl. zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách ze dne 1. 2. 2018 č. 3/18 Čl. 1 Úvodní ustanovení Tímto Příkazem ředitele stanovuji postup

Více

PRAVIDLA PRO PŘIJÍMÁNÍ A VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ A PETICÍ STATUTÁRNÍHO MĚSTA OSTRAVY

PRAVIDLA PRO PŘIJÍMÁNÍ A VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ A PETICÍ STATUTÁRNÍHO MĚSTA OSTRAVY PRAVIDLA PRO PŘIJÍMÁNÍ A VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ A PETICÍ STATUTÁRNÍHO MĚSTA OSTRAVY Ostrava, leden 2014 Zpracoval: Odbor interního auditu a kontroly Projednáno s: Odborem legislativním a právním 1/7 Obsah

Více

Obec Rybitví. pro poskytování informací na základě. k informacím.

Obec Rybitví. pro poskytování informací na základě. k informacím. Obec Rybitví Směrnice č. 1 /2009 pro poskytování informací na základě zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. Datum a místo vydání: 15.09. 2009 Obec Rybitví Schváleno: Zastupitelstvo

Více

Směrnice pro přijímání a vyřizování stížností a petic

Směrnice pro přijímání a vyřizování stížností a petic Směrnice pro přijímání a vyřizování stížností a petic Schváleno RM dne 05.04.2017 usnesením č. 936/37/38/1/2017 Nabývá účinnosti dne 01.05.2017 SMĚRNICE PRO PŘIJÍMÁNÍ A VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ A PETIC Rada

Více

Co je považováno orgánem sociálně právní ochrany dětí za stížnost?

Co je považováno orgánem sociálně právní ochrany dětí za stížnost? Orgán sociálně právní ochrany dětí má zpracovány pravidla pro podávání, vyřizování a evidenci stížností v podobě srozumitelné pro všechny klienty Orgán sociálně právní ochrany informuje klienty a další

Více

Statutární město Brno, městská část Brno-střed PŘIJÍMÁNÍ, EVIDOVÁNÍ A VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ, PODNĚTŮ A PETIC

Statutární město Brno, městská část Brno-střed PŘIJÍMÁNÍ, EVIDOVÁNÍ A VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ, PODNĚTŮ A PETIC Statutární město Brno, městská část Brno-střed PŘIJÍMÁNÍ, EVIDOVÁNÍ A VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ, PODNĚTŮ A PETIC Směrnice č.: 13 Martin Landa, v.r. Vydání č.: 1 starosta MČ Brno-střed Účinnost: 01.05.2017 Vydal/schválil:

Více

PRAVIDLA PRO PŘIJÍMÁNÍ A VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ A PETICÍ

PRAVIDLA PRO PŘIJÍMÁNÍ A VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ A PETICÍ Statutární město Ostrava magistrát Pravidla PRAVIDLA PRO PŘIJÍMÁNÍ A VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ A PETICÍ STATUTÁRNÍHO MĚSTA OSTRAVY Ostrava, září 2010 Zpracoval: Odbor interního auditu a kontroly Odbor legislativní

Více

ZÁSADY PRO PŘIJÍMÁNÍ A VYŘIZOVÁNÍ ŽÁDOSTÍ O POSKYTNUTÍ INFORMACÍ podle zákona č.106/1999 Sb.,o svobodném přístupu k informacím

ZÁSADY PRO PŘIJÍMÁNÍ A VYŘIZOVÁNÍ ŽÁDOSTÍ O POSKYTNUTÍ INFORMACÍ podle zákona č.106/1999 Sb.,o svobodném přístupu k informacím Obec Pravlov, Pravlov 30, 664 64 Dolní Kounice Směrnice č.1/2009 ZÁSADY PRO PŘIJÍMÁNÍ A VYŘIZOVÁNÍ ŽÁDOSTÍ O POSKYTNUTÍ INFORMACÍ podle zákona č.106/1999 Sb.,o svobodném přístupu k informacím Úvodní ustanovení:

Více

Podávání a vyřizování stížností, návrhů a podnětů občanů

Podávání a vyřizování stížností, návrhů a podnětů občanů Podávání a vyřizování stížností, návrhů a podnětů občanů Stížnosti, návrhy a podněty jsou podání občana, skupiny občanů nebo sdružení občanů, jimiž se domáhají ochrany svých práv, chráněných zájmů, případně

Více

Účetní jednotka: Západočeské muzeum v Plzni. SMĚRNICE č 17. upravující postup vyřizování stížností přijatých v Západočeském muzeu v Plzni

Účetní jednotka: Západočeské muzeum v Plzni. SMĚRNICE č 17. upravující postup vyřizování stížností přijatých v Západočeském muzeu v Plzni Účetní jednotka: Západočeské muzeum v Plzni SMĚRNICE č 17 upravující postup vyřizování stížností přijatých v Západočeském muzeu v Plzni CL 1 Předmět a rozsah směrnice Tato interní směrnice vychází z platných

Více

Město Nové Hrady SMĚRNICE RADY MĚSTA NOVÉ HRADY Č. 1/2011. Pravidla pro přijímání a vyřizování petic a stížností.

Město Nové Hrady SMĚRNICE RADY MĚSTA NOVÉ HRADY Č. 1/2011. Pravidla pro přijímání a vyřizování petic a stížností. Město Nové Hrady SMĚRNICE RADY MĚSTA NOVÉ HRADY Č. 1/2011 Pravidla pro přijímání a vyřizování petic a stížností Část I. Úvodní ustanovení Rada Města Nové Hrady stanoví podle 102 odst. 2 písm. n) zákona

Více

MĚSTO KROMĚŘÍŽ. SMĚRNICE č. 2/2013 PRAVIDLA PRO PŘIJÍMÁNÍ A VYŘIZOVÁNÍ PETIC, STÍŽNOSTÍ, PODNĚTŮ, NÁVRHŮ A PŘIPOMÍNEK

MĚSTO KROMĚŘÍŽ. SMĚRNICE č. 2/2013 PRAVIDLA PRO PŘIJÍMÁNÍ A VYŘIZOVÁNÍ PETIC, STÍŽNOSTÍ, PODNĚTŮ, NÁVRHŮ A PŘIPOMÍNEK MĚSTO KROMĚŘÍŽ SMĚRNICE č. 2/2013 PRAVIDLA PRO PŘIJÍMÁNÍ A VYŘIZOVÁNÍ PETIC, STÍŽNOSTÍ, PODNĚTŮ, NÁVRHŮ A PŘIPOMÍNEK Zpracovatel: JUDr. Irena Gráfová vedoucí oddělení právních činností a kontroly Schváleno:

Více

Směrnice pro vyřizování stížností

Směrnice pro vyřizování stížností č. 13 Směrnice pro vyřizování stížností Platnost: od 1.1.2006 Závaznost: Vydal: pro všechny zaměstnance školy a osoby v obdobném poměru Mgr. Eva Vanžurová, ředitelka školy Počet příloh: 1 Mgr. Eva Vanžurová

Více

Základní škola a Mateřská škola Sudice, příspěvková organizace Směrnice k vyřizování stížností Č.j.: Účinnost od: 2. 9. 2013

Základní škola a Mateřská škola Sudice, příspěvková organizace Směrnice k vyřizování stížností Č.j.: Účinnost od: 2. 9. 2013 Základní škola a Mateřská škola Sudice, příspěvková organizace Směrnice k vyřizování stížností Č.j.: Účinnost od: 2. 9. 2013 Spisový znak: Skartační znak: Změny: Tato směrnice ruší všechny předcházející

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE RADA MĚSTA

STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE RADA MĚSTA STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE RADA MĚSTA SMĚRNICE Č. 16/2012 PRAVIDLA PRO VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ, PETIC A POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ Rada města, v souladu s ustanovením 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích,

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO PROSTĚJOV. SMĚRNICE č. 8/2013

STATUTÁRNÍ MĚSTO PROSTĚJOV. SMĚRNICE č. 8/2013 STATUTÁRNÍ MĚSTO PROSTĚJOV Rada města Prostějova SMĚRNICE č. 8/2013 kterou se stanoví pravidla pro přijímání, projednávání a vyřizování stížností, oznámení, podnětů a připomínek osob a intervencí veřejného

Více

Město Kuřim, Jungmannova 968, Kuřim Tel.: , Fax: , El. pošta: PRAVIDLA

Město Kuřim, Jungmannova 968, Kuřim Tel.: , Fax: , El. pošta: PRAVIDLA Město Kuřim, Jungmannova 968, 664 34 Kuřim Tel.: 541 422 311, Fax: 541 230 633, El. pošta: posta@radnice.kurim.cz PRAVIDLA PRO PŘIJÍMÁNÍ A VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ vydaná Radou města Kuřim v souladu s ustanovením

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Jihlava, Jungmannova 6, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 19. SMĚRNICE K VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ Č.j.: Spisový znak Skartační znak 901 /2013 A.1. A10 Vypracoval: Schválil:

Více

Směrnice o postupu školy při poskytování informací

Směrnice o postupu školy při poskytování informací Střední průmyslová škola elektrotechnická a informačních technologií Brno Směrnice o postupu školy při poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím Číslo dokumentu:

Více

Směrnice k vyřizování stížností

Směrnice k vyřizování stížností Základní škola Žďár nad Sázavou, Palachova 2189/35, příspěvková organizace 591 01 Žďár nad Sázavou Úvodní ustanovení 1. Příjímání stížností 2. Povinnosti 3. Povinnosti vedoucích zaměstnanců 4. Povinnosti

Více

Směrnice č. 2/2013 Pravidla pro zajištění přístupu k informacím

Směrnice č. 2/2013 Pravidla pro zajištění přístupu k informacím Směrnice č. 2/2013 Pravidla pro zajištění přístupu k informacím Rada města Šluknov se na své 87. schůzi dne 30.09.2013 usnesením č. XX/87R/2013 usnesla vydat v souladu s 103 odst. 4 písm. e) zákona č.

Více

POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ QI

POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ QI List číslo: 1 / 6 Druh dokumentu: instrukce Identifikační označení: QI 42-02-01 Výtisk číslo:1 POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ QI 42-02-01 Tato směrnice je majetkem Středního odborného učiliště a Střední odborné

Více

Směrnice č. OS - 5/2013 Podávání a evidence stížností

Směrnice č. OS - 5/2013 Podávání a evidence stížností Směrnice č. OS - 5/2013 Podávání a evidence stížností Provozovatel: PRIVAMED Healthia s.r.o. Kotíkovská 19, P L Z E Ň Masarykova nemocnice v Rakovníku Dukelských hrdinů 200/II, Rakovník Účel: Účelem této

Více

Směrnice k vyřizování stížností

Směrnice k vyřizování stížností Olomouc, Směrnice k vyřizování stížností I. Obsah Úvodní ustanovení 1. Přijímání stížností 2. Povinnosti OKIS 3. Povinnosti vedoucích zaměstnanců 4. Povinnosti podatelny 5. Postup při vyřizování stížností

Více

Pravidla pro přijímání a vyřizování stížností, petic a podnětů

Pravidla pro přijímání a vyřizování stížností, petic a podnětů Číslo: 2/2017 odbor: KT Název: Zpracoval: Lenka Knoppová, Zdena Herelová Vydal: Ing. Igor Kozelek, tajemník MěÚ Krnov Účinnost od: 1. března 2017 Přílohy: číslo 1 - rozdělovník Pravidla pro přijímání a

Více

Vyřizování stížností

Vyřizování stížností PLP3SM0 Vyřizování stížností Obsah: 1. Účel... 2 2. Platnost dokumentu... 2 3. Použité zkratky a pojmy... 2 4. Odpovědnosti a pravomoci... 2 5. Vyřizování stížností... 2 5.1 Druhy stížností a jejich obsah...

Více

Základní informace o škole a postup při vyřizování žádostí o informace

Základní informace o škole a postup při vyřizování žádostí o informace Základní informace o škole a postup při vyřizování žádostí o informace Na základě zákona č.106/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů a pokynu MŠMT k zajištění úkolů vyplývajících z tohoto zákona zveřejňujeme

Více

ČÁST I. Obecná ustanovení. Čl. 1 Předmět směrnice. Čl. 2 Základní pojmy

ČÁST I. Obecná ustanovení. Čl. 1 Předmět směrnice. Čl. 2 Základní pojmy Směrnice č. 6/2006 města Holešova, kterou se stanovují pravidla pro přijímání a vyřizování stížností a petic Rada města Holešova schválila dne 15. června 2006 podle ustanovení 102 odst. 2 písm. n) zákona

Více

PŘÍKAZ STAROSTY Č. 1/2011

PŘÍKAZ STAROSTY Č. 1/2011 kterým se vydávají PŘÍKAZ STAROSTY Č. 1/2011 PRAVIDLA PRO ZAJIŠTĚNÍ PŘÍSTUPU K INFORMACÍM dle zákona č. 106/1999 Sb. 1. Úvod Tato pravidla upravují organizační a procedurální otázky pro realizaci zákona

Více

21. Směrnice o poskytování informací podle zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. Část I. Obecná ustanovení

21. Směrnice o poskytování informací podle zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. Část I. Obecná ustanovení 21. Směrnice o poskytování informací podle zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím Část I. Obecná ustanovení Článek 1 Tato směrnice upravuje postup Jihočeské vědecké knihovny v Českých

Více

Vyřizování stížností

Vyřizování stížností Základní škola, Kvasice, okres Kroměříž Adresa školy: Husova 642, 768 21 Kvasice Vyřizování stížností Č. j.: Spisový znak Skartační znak 313/2016 1.1.1 A10 Vypracoval: Schválil: Mgr. František Látal, Ph.D.,

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín PRAVIDLA PRO VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ Část I. Obecná ustanovení Čl. 1 Úvodní ustanovení 1.1. Fyzické a právnické osoby nebo skupiny osob (dále jen stěžovatel)

Více

Informace o činnosti Obce Mosty u Jablunkova

Informace o činnosti Obce Mosty u Jablunkova Povinně zveřejňované informace Informace o činnosti Obce Mosty u Jablunkova zveřejňované podle ustanovení 5 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů,

Více

Přijímání, evidence a vyřizování stížností

Přijímání, evidence a vyřizování stížností Účinnost od: 1. 4. Revize: 1x za 3 roky Rozsah působnosti: Všechna pracoviště, všechny pracovní pozice Obsah 1 Účel a předmět... 2 2 Pojmy a zkratky... 2 2.1 Pojmy... 2 2.2 Zkratky... 2 3 Související interní

Více

VNITŘNÍ SMĚRNICE č. 1/2013

VNITŘNÍ SMĚRNICE č. 1/2013 VNITŘNÍ SMĚRNICE č. 1/2013 SMĚRNICE K REALIZACI ZÁKONA č. 106/1999 SB., O SVOBODNÉM PŘÍSTUPU K INFORMACÍM, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ V PODMÍNKÁCH OBCE NOVÁ VES A OBECNÍHO ÚŘADU NOVÁ VES datum vzniku

Více

Vnitřní předpis o poskytování informací

Vnitřní předpis o poskytování informací VNITŘNÍ PŘEDPISY ÚTVARU KONCEPCE A ROZVOJE MĚSTA PLZNĚ Vnitřní předpis o poskytování informací Označení: ÚKRMP/PINF/2015 Vydání: 1 Nahrazuje: - Počet stran: 5 Počet příloh: 2 Zpracoval: Kontroloval: Schválil:

Více

STANDARD č. 13 Vyřizování a podávání stížností

STANDARD č. 13 Vyřizování a podávání stížností STANDARD č. 13 Vyřizování a podávání stížností 1. Stížnost, podnět, připomínka Stížností se rozumí takové podání na orgán sociálně-právní ochrany, které přináší kritiku a očekávání nápravy či opatření.

Více

Základní škola profesora Josefa Brože, Vlachovo Březí, okres Prachatice

Základní škola profesora Josefa Brože, Vlachovo Březí, okres Prachatice Základní škola profesora Josefa Brože, Vlachovo Březí, okres Prachatice Komenského 356, PSČ: 384 22 IČO: 47258721 tel.: 388 320 215 mail.: zspjb@zs-vlachovobrezi.net SMĚRNICE K VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ I.

Více

Vnitřní předpis č. O01/2015. Stížnostní řád

Vnitřní předpis č. O01/2015. Stížnostní řád Vnitřní předpis č. O01/2015 Stížnostní řád Vypracoval: Ing. Veronika Stárková, Schválil: Ing. Petr Mrázek vedoucí ekonomického úseku jednatel Ing. Roman Nosek, Ph.D., techn olog Obsah Obsah... 2 Obecná

Více

Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím Domov Sněženka Jeseník, příspěvková organizace Moravská 814/2, 790 01 Jeseník Směrnice Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím (účinnost od 1.7.2017) Čl. 1

Více

Žádosti o informace ve smyslu zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Žádosti o informace ve smyslu zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů Žádosti o informace ve smyslu zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů I. Úvodní ustanovení Právo na informace je zakotveno v čl. 17 Listiny základních práv

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Chomutov Základní škola Jirkov, Nerudova 1151 431 11 Jirkov příspěvková organizace okres ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 13. SMĚRNICE K VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala

Více

Zásady pro podávání žádostí

Zásady pro podávání žádostí Zásady pro podávání žádostí I. Obecná ustanovení 1. Tyto zásady upravují postup Sociálních služeb Karviná (dále jen SSK) jako povinného subjektu při poskytování informací podle zákona č.106/1999 Sb., o

Více

VYKONÁVACÍ PŘEDPIS Č. 4/2015 KONCEPCE VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ

VYKONÁVACÍ PŘEDPIS Č. 4/2015 KONCEPCE VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ VYKONÁVACÍ PŘEDPIS Č. 4/2015 KONCEPCE VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ QuantOn Solutions, o.c.p., a.s. Bratislava, 2015 OBSAH 1. Úvodní ustanovení 3 2. Podávání stížností 3 3. Přijímání stížností 4 4. Evidence stížností

Více

Reklamační řád. Str. 01 REKLAMAČNÍ ŘÁD. Společnost Moneychange s.r.o. vydává následující vnitřní předpis:

Reklamační řád. Str. 01 REKLAMAČNÍ ŘÁD. Společnost Moneychange s.r.o. vydává následující vnitřní předpis: Str. 01 REKLAMAČNÍ ŘÁD Společnost Moneychange s.r.o. vydává následující vnitřní předpis: I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1 Působnost (1) Tento reklamační řád upravuje postupy pro náležité, bezplatné a rychlé vyřizování

Více

2. Důvod a způsob založení povinného subjektu, podmínky a principy, za kterých provozuje svoji činnost

2. Důvod a způsob založení povinného subjektu, podmínky a principy, za kterých provozuje svoji činnost 1. Úplný název povinného subjektu Nejvyšší státní zastupitelství 2. Důvod a způsob založení povinného subjektu, podmínky a principy, za kterých provozuje svoji činnost Nejvyšší státní zastupitelství bylo

Více

PŘIJETÍ, PROJEDNÁNÍ A VYŘÍZENÍ REKLAMACE NEBO STÍŽNOSTI

PŘIJETÍ, PROJEDNÁNÍ A VYŘÍZENÍ REKLAMACE NEBO STÍŽNOSTI 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Působnost REKLAMAČNÍ ŘÁD 1.1.1. Tento reklamační řád upravuje postupy pro náležité, bezplatné a rychlé vyřizování stížností nebo reklamací, které jsou podány potenciálními či

Více

Střední odborná škola, Stříbro, Benešova 508

Střední odborná škola, Stříbro, Benešova 508 Střední odborná škola, Stříbro, Benešova 508 Vnitřní norma: Směrnice k vyřizování stížností Název: Stížnosti Datum vydání: 1.9. 2012 Účinnost od: 1.9.2012 Zpracoval: Mgr. David Junek, zástupce ředitele

Více

Město Bruntál Pravidla pro přijímání a vyřizování petic a stížností

Město Bruntál Pravidla pro přijímání a vyřizování petic a stížností Město Bruntál Pravidla pro přijímání a vyřizování petic a stížností Zpracovala: Ing. Mazouchová Schválila: Rada města Bruntálu, dne 8.3.2011 Účinnost: 9.3. 2011 Počet stran (příloh): 8(1) OBSAH Část I.

Více

3. Písemně lze žádost podat na výše uvedené adrese sídla Nemocnice České Budějovice, a.s. nebo elektronicky na adrese podatelny:

3. Písemně lze žádost podat na výše uvedené adrese sídla Nemocnice České Budějovice, a.s. nebo elektronicky na adrese podatelny: Pravidla podání žádosti o informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen jako InfZ nebo informační zákon ) 1. Žádost o poskytnutí informace

Více

Žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu

Žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu Pravidla podání žádosti o informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen jako InfZ nebo informační zákon ) 1. Žádost o poskytnutí informace

Více

V souladu s dikcí zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, a zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, jsem vydal tuto směrnici k vyřizování stížností:

V souladu s dikcí zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, a zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, jsem vydal tuto směrnici k vyřizování stížností: Škola: Matiční gymnázium, Ostrava, příspěvková organizace Směrnice k vyřizování stížností č. ev. 3.4 Č.j.: GMAT/715/2013 Účinnost od: 10. 4. 2013 Spisový znak: 1.1.1 Skartační znak: A/10 Změny: V souladu

Více

Vyřizování stížností, žádostí, podnětů a ostatních podání

Vyřizování stížností, žádostí, podnětů a ostatních podání I. Vyřizování stížností, žádostí, podnětů a ostatních podání Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen ministerstvo ) je povinno, popřípadě oprávněno prošetřovat a vyřizovat: A. Stížnosti

Více

Směrnice č. 04/2008 o postupu školy při poskytování informací

Směrnice č. 04/2008 o postupu školy při poskytování informací Střední odborná škola automobilní a Střední odborné učiliště automobilní Dukla 313, 562 01 Ústí nad Orlicí Směrnice č. 04/2008 o postupu školy při poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o

Více

VNITŘNÍ SMĚRNICE h i mm

VNITŘNÍ SMĚRNICE h i mm MDOBP00334ZO VNITŘNÍ SMĚRNICE h i mm Účinnost: od 1.6.2008 V Dobříši dne 26.5.2008 Ing. Bohumila Budková tajemnice městského úřadu v Článek 1 Úvodní ustanovení Město Dobříš a jeho orgány (dále jen povinný

Více

ÚŘAD PRÁCE ČESKÉ REPUBLIKY

ÚŘAD PRÁCE ČESKÉ REPUBLIKY Č.j.:UPCR-2018/2293-20000401 ÚŘAD PRÁCE ČESKÉ REPUBLIKY Úplné znění vnitřního řídícího aktu: Úplné znění Směrnice č. 20/2014 ve znění Dodatku č. 1, Dodatku č. 2, Dodatku č. 3 a Dodatku č. 4 Název vnitřního

Více

Pravidla pro přijímání a vyřizování petic a stížností PRAVIDLA. pro přijímání a vyřizování petic a stížností MĚSTO VODŇANY

Pravidla pro přijímání a vyřizování petic a stížností PRAVIDLA. pro přijímání a vyřizování petic a stížností MĚSTO VODŇANY PRAVIDLA pro přijímání a vyřizování petic a stížností MĚSTO VODŇANY Účinnost od 01.01.2017 1 Rada města Vodňany na svém zasedání dne 19.12.2016 schválila v souladu s ustanovením 102 odst. 2 písm. n) zákona

Více

ŘÁD O POSTUPU PŘI VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ

ŘÁD O POSTUPU PŘI VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ ŘÁD O POSTUPU PŘI VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ IAD Investments, správ. spol., a.s. 3.1.2018 OBSAH 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ... 3 2. PODÁVÁNÍ STÍŽNOSTÍ... 4 3. PŘÍJÍMÁNÍ STÍŽNOSTÍ... 4 4. EVIDENCE STÍŽNOSTÍ... 4 5.

Více

Příloha č. 6 Pravidla pro zajištění přístupu k informacím

Příloha č. 6 Pravidla pro zajištění přístupu k informacím Příloha č. 6 Pravidla pro zajištění přístupu k informacím (dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů) Obsah: strana 1. Úvod 3 2. Základní pojmy 3 3. Poskytování

Více

Souhrnná informace Odboru auditu, kontroly a dozoru Ministerstva dopravy o vyřizování stížností, petic a ostatních podání občanů za rok 2014

Souhrnná informace Odboru auditu, kontroly a dozoru Ministerstva dopravy o vyřizování stížností, petic a ostatních podání občanů za rok 2014 Souhrnná informace Odboru auditu, kontroly a dozoru Ministerstva dopravy o vyřizování stížností, petic a ostatních podání občanů za rok OBSAH 1. PŘÍJEM, VYŘÍZENÍ, EVIDENCE PODÁNÍ... 2 2. VÝVOJ POČTU DOŠLÝCH

Více

Směrnice o poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Směrnice o poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím Směrnice o poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím Čl. 1. Úvodní ustanovení 1. Tato směrnice upravuje postup Gymnázia a Střední odborné školy, Rýmařov, příspěvkové

Více

Pravidla pro přijímání a vyřizování petic a stížností podaných orgánům Městské části Praha 19

Pravidla pro přijímání a vyřizování petic a stížností podaných orgánům Městské části Praha 19 Městská část Praha 19 Úřad městské části Praha 19 Pravidla pro přijímání a vyřizování petic a stížností podaných orgánům Městské části Praha 19 Směrnice schválená usnesením Rady MČ Praha 19 pod č. 530/12/OT

Více