INVESTORSKÉ 6/ VÝPLNĚ OTVORŮ, FASÁDNÍ SYSTÉMY VYBÍRÁME Z OBSAHU: roèník XXI.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "INVESTORSKÉ 6/2014. www.tvstav.cz VÝPLNĚ OTVORŮ, FASÁDNÍ SYSTÉMY VYBÍRÁME Z OBSAHU: roèník XXI."

Transkript

1 STAVEBNÍ A INVESTORSKÉ NOVINY A roèník XXI. TÉMA: VÝPLNĚ OTVORŮ, FASÁDNÍ SYSTÉMY INVESTORSKÉ 6/ let celosvětově let v ČR... více na str. 6 VYBÍRÁME Z OBSAHU: ARCHITEKTONICKY UNIKÁTNÍ BUDOVA KCEV JE HYBRIDEM MEZI DOMEM A KRAJINOU STR. 8 ZA STAŽENOU VENKOVNÍ ROLETOU A PŘESTO ZA DENNÍHO SVĚTLA STR BUDOVA SUPERPOČÍTAČOVÉHO CENTRA V OSTRAVĚ STR. 20

2 Celoobvodové odsazení ca. 6 mm duoport PAS Bezpe né a energeticky úsporné v trání: Celoobvodové odsazení firmy Winkhaus. Vytvo eno pro budoucnost. V dob moderních obytných dom a byt s vysokou t sností je stále v tší d raz kladen na kvalitní vým nu vzduchu. Pro tyto ú ely nabízí systémy kování Winkhaus perfektní ešení: celoobvodové odsazení. Díky 6 mm široké spá e po celém obvodu okna mezi k ídlem a rámem je zaru ena p irozená, pozvolná a rovnom rná vým na vzduchu. Jedna funkce mnoho výhod. Celoobvodové odsazení nabízí hned n kolik výhod, které zkvalit ují v trání v místnosti. Díky pozvolné a šetrné vým n vzduchu v porovnání s vyklopeným k ídlem nedochází k tak silnému ochlazení interiéru. Navíc lze docílit stejného stupn bezpe nosti jako u uzav ených dve í. Tímto lze zajistit zdravé klima i v nep ítomnosti. + Lehký a nehlu ný b h díky konstrukci + Pojistka chybné manipulace FSF + Vysoký ovládací komfort + Kompatibilita s prvky celoobvodového kování activpilot Concept + Možnost p izp sobení zabezpe ení proti vloupání až do stupn RC2 + Vhodné jak pro novostavby, tak i pro rekonstrukce a sanace Nejen o tomto produktu se více dozvíte na: + P irozené, zdravé klima v místnosti + Otevírání, celoobvodové (paralelní) odsazení a zavírání vše pomocí jedné kliky + Zabra uje nadm rnému ochlazování interiéru, šet í energii + Zvýšená ochrana proti vloupání i v poloze celoobvodového odsazení (až do t ídy RC2) + V odsazené poloze mnohem nižší úrove vn jšího hluku než u vyklopeného okna Více informací na stránkách blog.winkhaus.de

3 OBSAH 1-17 MEGAMONT se mùže pochlubit dalšími velice zajímavými stavbami let firmy Hueck v ÈR, 200 let let mateøské firmy Eduard Hueck GmbH & Co. KG Architektonicky unikátní budova KCEV je hybridem mezi domem a krajinou Zdokonalená exteriérová fólie RENOLIT EXOFOL PX Montáž vstupních a balkonových dveøí alarmující zjištìní Inovativní øešení nejen pro bezbariérové bydlení od G-U Inovativní šetøení energií s originálním designem Za staženou venkovní roletou a pøesto za denního svìtla JAROŠ CZ s. r. o. se podílela na výstavbì Superpoèítaèového centra v Ostravì Protipožární omítka Knauf Vermiplaster Vrata SPU 67 s pøerušenými tepelnými mosty zabraòují úniku energie Rolety ALUTECH versus agresivní prostøedí. Kdo s koho? Produkty firmy ELK z Plané nad Lužnicí jsou žádané ve Velké Británii Nový ekologický dùm upoutá na první pohled Novinky Colorlak tøída A, zateplení døevostaveb, cihelné pásky Alpolic kompozitní panel typu bond s povrchem Lumiflon (FEVE) pro velkoformátové a reprezentativní opláštìní budov Nové nízkoemisivní sklo PLANITHERM XN pro izolaèní skla Montáž oken koneènì s vlastní provádìcí normou ÈLENÌNÍ PODLE OBORÙ: 1. Materiály 1-11 Kovové 1-12 Døevìné 1-13 Pojiva, plniva 1-14 Hydroizolace, støešní krytiny 1-15 Tepelné a zvukové izolace 1-16 Sklo, sklenìné výrobky 1-17 Výplnì otvorù 1-18 Keramické zboží 1-19 Beton, betonové výrobky 1-20 Plasty, plastové výrobky 1-21 Stavební chemie, nátìrové hmoty 1-22 Kámen, výrobky z kamene 1-23 Zdicí materiály 1-24 Stavební dílce, konstrukce 1-25 Materiály ostatní, stavebniny 2. Strojní výroba pro stavebnictví 2-11 Stavební stroje a zaøízení 2-12 Dopravní stroje a zaøízení 2-13 Øemeslné stroje a nástroje 2-14 Lešení, bednìní, pažení 2-15 Mìøící pøístroje, geodetické práce 2-16 Zabezpeèovací technika 3. Stavební firmy 3-11 Dopravní a inženýrské stavby 3-12 Obèanská a bytová výstavba 3-13 Prùmyslové stavby 3-14 Speciální a modulové stavby 3-15 Stavební technologie a øemesla 3-16 Stavby na klíè 4. Doprovodná skupina 4-11 Pøíprava staveb, projektová èinnost 4-12 Odborné posudky, prùzkumy 4-13 Vybavení interiérù a exteriérù 4-14 Zdravotní a sanitární technika 4-15 Tepelná a vzducho- technika, klimatizace 4-16 Rozvody, kanalizace 4-17 Úpravy povrchù 4-18 Vybavení stavenišť 4-19 Elektroinstalace 4-20 Vodoinstalace 5. Navazující obory 5-11 Finanèní a investièní èinnost 5-12 Veletrhy a výstavy 5-13 Stavební sdružení, informaèní èinnost 5-14 Realitní èinnost 5-15 Výpoèetní a kanceláøská technika, software 5-16 Bezpeènost práce 5-17 Ekologie Èeské firmy vyøešily složité úkoly pøi realizaci nároèných prosklených fasád Architektura oceli a skla obohatila v uplynulém období Èeskou republiku nìkolika dalšími unikátními stavbami. K tìm nejzajímavìjším z nich se svou nároèností a provedením øadí administrativní a obchodní centrum s názvem Florentinum v Praze, dále budova realizovaná pro Ústav organické chemie a biochemie Akademie vìd ÈR v Praze a také budova Krkonošského centra environmentálního vzdìlávání (KCEV). Každá z tìchto staveb je jiná svým pojetím, øešením, rozsahem, významem i využitím. Stavba obchodnì administrativního centra Florentinum je výjimeèná svým mimoøádným rozsahem i nìkolika unikátními øešeními. Napøíklad pro realizaci prosklené obloukové fasády nìkterých objektù centra bylo nutné zhotovit originální obloukové hliníkové profily ze speciální slitiny a izolaèní ohýbaná dvojskla. To samozøejmì kladlo mimoøádné nároky na výrobu i montáž prvkù. Budova pro Ústav organické chemie a biochemie Akademie vìd ÈR je zajímavá zdaøilým provedením celosklenìné hliníkové sloupkopøíèkové fasády, která je zakøivená v obou smìrech. Zasklení je provedeno transparentními izolaèními trojskly a neprùhlednými parapetními smaltovanými skly. Zajímavé je také stínìní objektu horizontálními hliníkovými stínícími lamelami. Lamely jsou spøaženy do jednotlivých sekcí, které ovládají elektromotory a natáèí je do pøíslušné polohy pøesnì dle intenzity slunce. To brání nadmìrnému pøehøívání a oslunìní interiéru budovy. Další architektonicky unikátní stavbou, kde byly využity prosklené hliníkové konstrukce, je budova Krkonošského centra environmentálního vzdìlávání. Stavba je dokonalým pøíkladem spojení architektury a krajiny. Pøi výstavbì zde bylo nutné realizovat speciální nedìlené požární zasklení na výšku 4,3 m, což bylo o témìø pùl metru více, než bylo v dané dobì k dispozici. Tuto raritu se èeským technikùm podaøilo opìt zdárnì vyøešit. Více se již dozvíte uvnitø èasopisu. Ivo Románek Stavební a investorské noviny Informaèní systémovì tøídìný èasopis pro stavebnictví a navazující obory. Vydává: SNi, s. r. o. Horní Vršava 4475, Zlín tel./fax: , tel.: šéfredaktor: Pøíjem inzerce a tiskových podkladù: SNi, s. r. o. Horní Vršava 4475, Zlín tel./fax: , tel.: e -mail: Obchodní zastoupení: (Praha), (Brno), (Ostrava) Ev. èíslo: MK ÈR E Zpùsoby šíøení: bezplatnì na sta vebních výstavách a veletrzích, investo rùm, pøedplatitelùm a inzerentùm, sítí spolupracovníkù v celé ÈR. -noviny-online Vychází mìsíènì ISSN Roèní pøedplatné je 580 Kè

4 MEGAMONT se může pochlubit dalšími velice zajímavými stavbami MEGAMONT s. r. o. zahájila svou činnost montáží ocelových a hliníkových konstrukcí. V následujících letech ji doplnila o výrobu zámečnických prvků a montáž skládaných plášťů, především v oblasti průmyslových hal. V současnosti nabízí komplexní projekční, výrobní a montážní práce spojené s realizací lehkých obvodových plášťů, ocelových konstrukcí a střešních systémů budov. V loňském roce společnost realizovala několik velice zajímavých staveb. Dvě z nich bychom rádi představili podrobněji. ÚOCHB AV ČR v. v. i. A+B Rekonstrukce a dostavba centrální části areálu a stavba garáží pro osobní automobily V Praze v Dejvicích jsme realizovali velmi zajímavou fasádu pro Ústav Organické Chemie a Biochemie Akademie Věd ČR. Generáním dodavatelem stavby je sdružení Chládek a Tintěra, Pardubice a. s., SYNER, s. r. o. a CGM Czech a. s. Vnitřní plášť je atypická celoskleněná sloupko-příčková fasáda ze systému Schüco FW 60 zakřivená v obou dvou směrech. Zasklení je realizováno transparentními trojskly a neprůhlednými parapetními smaltovanými skly. V každém podlaží jsou do fasády osazena motoricky otevíravá ven výklopná okna. Vnější předsazený plášť je tvořen hliníkovým atypickým rastrem, do kterého jsou vloženy horizontální natáčecí lamely, které mají kromě architektonické funkce i funkci stínění proti slunci. Lamely jsou buď z hliníkových tlačených profilů nebo jsou skleněné s hliníkovým nosným prvkem. Jednotlivé lamely jsou spřaženy do sekcí, které jsou pomocí elektromotorů natáčeny v závislosti na poloze slunce. Světelná pohoda v interiéru je dosažená pomocí interiérových plisé rolet, ovládaných rovněž elektropohony. Prostor mezi vnitřním a vnějším pláštěm je zpřístupněn pro mytí a údržbu pomocí pororoštových lávek v každém poschodí. Součástí naší dodávky je i prosklený spojovací krček, spojující starou a novou budovu a atypický výstup na střechu. Obě dvě konstrukce jsou zhotoveny z fasád ního systému Schüco a jsou zaskleny izolačními trojskly. Jak spojovací krček tak i výstup na střechu jsou atypické, zakřivené konstrukce v obou dvou směrech. Tyto reali zováné konstrukce jsou navrženy a zrealizovány na hranici možností dnešních sloupko-příčkových fasád. 4

5 Masarykova univerzita Brno Ceitec Ceitec je samostatným vysokoškolským ústavem, který vznikl na Masarykově univerzitě. Jedná se o projekt výstavby vědeckého centra excelence. Stavba se skládá z celoskleněné fasády s polygonálním půdorysem z izolačních dvojskel nesených na nerezových systémových bodech Sadev osazených ve sklárně do dvojskel. Body šroubovány k odpovídajícím systémovým pavoukům, které některým z systémových principů řeší potřebné dilatace v zavěšení dvojskel. Dále jsme realizovali kruhový světlík, kde byly použity prosklené prvky ze skružených hliníkových sloupko-příčkových systémových profilů. Nosná ocelová podkonstrukce světlíku je tvořena obloukovými vazníky profilu rozmístěných v osové vzdálenosti 4 m. Tyto vazníky jsou uloženy na eliptickou železobetonovou atikovou zídku a kotveny přivařením k předem zabetonovaným kotevním deskám. Fasádní rastr zajištující příslušné odvodnění a odvětrání zasklívacích spár i upevnění trojskel ze systému Schüco FW50+. Zasklení plochy světlíku čirými trojskly upevňovanými v prostoru meziskelních rámečků s požadovanou světelnou a protisluneční charakteristikou. Geometrie zasklení je navržena z rovinných lichobežníků uspořádaných do tvaru navazujících komolých jehlanů naležato. Závěrem by jsme chtěli poděkovat všem zúčastněným za skvělou spolupráci, která vedla k dokončení těchto staveb. VIDEOREPORTÁŽ NA MEGAMONT s.r.o. Zvonařka 408/16, Brno tel./fax:

6 Administrativní budova Praha Strašnice 20 let firmy City Green Court v ČR Harfa Office Center Co mají společného takové stavby, jakými jsou O2 aréna v Praze, City Tower v Praze na Pankráci, Galerie Harfa ve Vysočanech, administrativní budova ve Strašnicích nebo budova City Green Court v Praze na Pankráci? Nebudeme vás dlouze napínat. Ať již jde o hliníkovou prosklenou fasádu, okna či vstupní portály, vždy se jedná o systém HUECK dodávaný rakouskou firmou HUECK Aluminium GmbH se sídlem ve Vídni. Tu na českém trhu od roku 1994 do roku 2012 zastupovala firma HUECK Aluminium organizační složka a následně až doposud firma HUECK+HARTMANN Aluminium s. r. o. Proto si v letošním roce připomínáme 20. výročí systému HUECK na českém trhu. Za dobu svého působení se společnost Hueck + Hartmann Aluminium zařadila na českém trhu mezi přední dodavatele systémů hliníkových profilů pro výrobu oken, dveří a fasád v běžném i protipožárním provedení. Všechny série jsou vyvíjeny a vyráběny v Německu firmou Eduard Hueck GmbH & Co. KG a pro použití v České republice mají potřebné doklady. Byl vyvinut a odzkoušen ucelený program hliníkových protipožárních prosklených fasádních konstrukcí včetně protipožárních dveří vložených do protipožární fasády. Požárně odolné konstrukce, dveře a fasády jsou použitelné jak pro vnitřní prosklené konstrukce, tak i pro obvodové pláště a prosklená protipožární zastřešení budov. Své uplatnění nacházejí prosklené konstrukce i při realizaci interiérů budov. Okenní a fasádní konstrukce systému HUECK plně vyhovují požadavkům současně platné tepelné normy ČSN z října Fasádní konstrukce TRIGON 50 a TRIGON 60 s novým tepelným můstkem dosahující hodnoty až U f = 0,87 W/m 2 K. Nejpoužívanější okenní konstrukcí je Synot Tip Arena 6

7 200 let mateřské firmy Eduard Hueck GmbH & Co. KG Florentinum série LAMBDA 77 L a LAMBDA 77 XL s hodnotami až U f =1,0 W/m 2 K Technická podpora Zkušení technici společnosti Hueck + Hartmann Aluminium s. r. o., která má sídlo na Bělohorské ulici v Praze na Břevnově, poskytují technickou pomoc projekčním kancelářím a zpracovatelským firmám, a to jak ve fázi přípravy projektu, tak při zpracování zakázky od okamžiku nabídky, až po její realizaci. Pro zákazníky jsou pořádána pravidelná školení (legislativní změny v oblasti certifikace, proti požární normy, technické novinky firmy, zaškolení nových techniků do práce se systémem HUECK a s firemním software). Budoucnost Prioritou společnosti Hueck+Hartmann Aluminium s. r. o. je podávat svým partnerům kvalitní servis ve všech oblastech problematiky hliníkových konstrukcí. Důkazem toho jsou realizované objekty po celé ČR a dlouholetá spolupráce se svými stálými zákazníky. Ing. Pavel Novák, Ivo Románek Hueck+Hartmann Aluminium s.r.o. Bělohorská 662/196, Praha 6 Tel.: Fax: Arena City Tower 7

8 STAVEBNÍ A INVESTORSKÉ NOVINY ARCHITEKTONICKY UNIKÁTNÍ budova KCEV je hybridem mezi domem a krajinou Krkonošské centrum environmentálního vzdělávání (KCEV), které bylo letos uvedeno do provozu, představuje novou vzdělávací instituci zřízenou a provozovanou Správou Krkonošského národního parku (KRNAP). Tato architektonicky i stavebně velmi zajímavá budova vyrostla v památkově chráněném parku ve Vrchlabí po 5 letech od prvních skic architekta Petra Hájka, který naší redakci poskytl rozhovor. Kdo přišel s ideou vzdělávacího centra KCEV a kdy? Správa Krkonošského národního parku hledala náhradu za vyhořelé vzdělávací centrum, které stálo ve vrchlabském parku. Současně ředitel KRNAPu Jan Hřebačka měl vizi rozšířit významným způsobem vzdělávací aktivity směrem k veřejnosti. Nechtěl jen nový dům za ten původní, ale zcela novou instituci významem přesahující hranice regionu. K tomu chtěl postavit budovu, která by mu odpovídajícím způsobem toto poslání umožnila zrealizovat. Pro jaké účely a jak má KCEV sloužit? KCEV slouží a má sloužit Správě Krkonošského národního parku jako kulturní a vzdělávací centrum. Tomuto účelu je podřízeno vnitřní uspořádání a architektonický koncept domu. Celý objekt je ve své podstatě učební pomůckou. Lomené tvary a materiály nejsou použity formálně, ale vychází z topografie a geologie Krkonoš a jsou prostředkem k jejímu pochopení. Celý provoz je koncentrován do co nejmenšího objemu a z toho důvodu jsou i některé funkce sloučeny. Myslím si totiž, že pojem ekologicky šetrného stavění není v uvozovkách o technologii tepelných čerpadel, ale jednoduše o tom, kolik místa v krajině zaberu a jak ho využívám. Napří- 8 klad v KCEV garáž slouží i jako galerie. Tím jsme ušetřili skoro polovinu potřebné plochy nutné pro jeho postavení. S jakou vizí jste k tomuto projektu přistoupili a jaké byly zadávací podmínky investora KCEV? Jak už jsem se zmínil v předchozí odpovědi, chtěli jsme, aby architektura nebyla jen designem fasády a zhmotněním požadovaného provozu, ale určitým příkladem jak přistupovat ke stavění v chráněné krajině. Investor měl od začátku poměrně jasno, jak chce objekt používat, jaké má obsahovat prostory a co od něho očekává. Naší odpovědností bylo navrhnout k tomu odpovídající budovu. A to jsme, doufám k jeho spokojenosti, udělali :-). Mohl byste blíže popsat koncept a architektonický návrh budovy? Co jej nejvíce ovlivnilo? Stavební pozemek je součástí památkově chráněného parku, kde hraje pomyslné první housle zámek. Nechtěli jsme ho o tuto roli připravit a rozhodli jsme se navrhnout dům jako krajinu. KCEV je tedy ve výsledku jakýmsi hybridem mezi domem a krajinou. Jeho střecha z horských rozchodníků vyrůstá z terénu okolního parku. Dům ve své geometrii nese řadu informací o Krkonoších. Tyto informace jsou v něm zapsány podobně jako text a dají se podobným způsobem i číst. Jednotlivé úhly a směry zlomů střechy jsou přeneseny z horských masivů. Jsou výsledkem sil, které zformovaly hory za miliony let až do dnešní podoby. Co pro vás bylo na tomto projektu nejzajímavější z hlediska konstrukčního řešení? Konstrukce skoro všech částí vznikala komplikovaně, protože jsme nemohli, nebo nešlo použít standardní technické řešení. Potřebovali jsme izolace, které by bylo možné kontrolovat a opravit po dokončení stavby bez zásahu do interiéru a exteriéru budovy. Potřebovali jsme nedělené požární zasklení na výšku 4,3 m, což je skoro o půl metru vyšší, než bylo v dané době k dispozici. S touto raritou nám pomohli schopní lidé z firmy Nevšímal, a.s. Potřebovali jsme také tepelné izolace do 3 cm, abychom měli subtilní detaily atik. A tak by se dalo v dlouhém výčtu pokračovat, ale nejkomplikovanější byla lomenicová střecha. Její geometrie, z koncepčních a realizačních důvodů, musela z rubu a z líce stavby svírat stejné úhly a směry. To se ukázalo jako téměř neřešitelný úkol. Pokud si to zkusíte ve 3D vymodelovat, zjistíte, že vrstvy betonové skořepiny, izolací a zeminy vytváří zborcené plochy nebo se styčníky neprotínají v jednom bodě. Naštěstí

9 nám včas pomohl architekt Jaroslav Hulín, který podobný problém řešil v Londýně při přípravě anglického pavilónu pro světovou výstavu v Číně. Promítnul celou střechu na povrch koule o poloměru 30 m. Pak mají všechny styčníky společný střed. Vyšlo to, jen byly potíže s vytyčením, protože střed byl několik desítek metrů pod zemí. Jaké provozy (prostory) KCEV nabízí svým uživatelům? Protipožární zkouška použitého skla ZELENÁ STŘECHA VEKTORY KRKONOŠ Myslím, že pokud jde o komplexnost prostor a jejich vybavení, mohla by budova sloužit i menší vysoké škole. Najdete tady posluchárnu, která je osazena špičkovou projekční technikou a může fungovat i jako kinosál. Součástí sálu je místnost pro přípravu přednášek a tlumočnická kabina pro překlad do dvou jazyků. Sál zvládne i náročnou videokonferenci díky dvěma kamerám obsluhovaným z místnosti techniků. Odtud je možné pořizovat a archivovat obrazový a zvukový záznam. V návaznosti je v podzemí vybudována výstavní a společenská místnost, která zvětšuje prostorovou kapacitu přilehlých prostorů. Srdcem domu je laboratoř s učebnou a rozlehlou knihovnou. Všechny tyto provozy mají samozřejmě i své odpovídající servisní zázemí. V každém patře je foyer, šatny, sociální zařízení. A nakonec i zmiňovaný prostor garáže, který slouží v kombinovaném režimu garáž/galerie. Jak byste tento projekt zhodnotil s odstupem času? Hodnotit stavbu po šesti měsících provozu nelze. A je to otázka také na uživatele, jak je s domem spokojený. Pro mě je podstatné, zda dům přijme a nebude v něm chtít nebo muset provádět změny. Jedním z mých přání bylo postavit budovu s přemýšlivou atmosférou, kde se můžete věnovat studiu přírody. A tou, jak doufám, KCEV je. Hodně mě mrzí, že se asi v dohledné době nepodaří upravit sousední budovu Správy KRNAP, která byla v devadesátých letech nešťastně přestavěna. Její současná podoba je nesmírně arogantní ke svému okolí a myslím, že Správě KRNAP nedělá dobrou vizitku. Děkujeme za rozhovor Ing. Jiří Zahradnický Petr Hájek doc. Ing. Mgr. akad. arch. Petr Hájek se narodil v roce 1970 v Karlových Varech. Absolvoval studium na Fakultě architektury na Českém vysokém učení v Praze a Školu architektury na Akademii výtvarných umění v Praze. V roce 1998 založil společně s Tomášem Hradečným a Janem Šépkou architektonickou kancelář HŠH architekti a v roce 2009 vlastní architektonickou kancelář Petr Hájek Architekti. K nejznámějším stavbám, na kterých se autorsky podílel, patří: Horní náměstí v Olomouci, Jiřské náměstí na Pražském hradě, Arcidiecézní muzeum Olomouc (HŠH), Úpravy zámeckého návrší v Litomyšli, Jízdárna-multifunkční sál (HŠH), Vila v Berouně (HŠH), Vila Hermina (HŠH), Obytné kontejnery, KCEV, Dům Chameleon. Za svou práci získal řadu ocenění (Cena Grand prix Obce architektů, Freiraum no2, Bauwelt Preis, Stavba roku, Cena klubu za starou Prahu, Cena R. Eitelbergera, Česká nominace na cenu Miese van der Rohe.) Od roku 2004 působí jako pedagog na Fakultě architektury ČVUT v Praze, kde byl v roce 2010 jmenován docentem. Od roku 2012 vede autorský ateliér architektury na Vysoké škole výtvarných umení v Bratislavě. Je zakladatelem a předsedou představenstva nadačního fondu na podporu umění a talentu Art- -Now a zakladatelem sdružení LEA Laboratoř Experomentální Architektury. Za svou pedagogickou práci na výzkumu v oblasti urbanismu s názvem Anastomosis získal v roce 2012 cenu rektora ČVUT za aplikaci výzkumu v praxi. PŘEDNÁŠKOVÝ SÁL KNIHOVNA LABORATOŘ VESTIBUL HLAVNÍ VSTUP VRÁTNICE VÝSTAVNÍ PLOCHA VJEZD PRO CYKLISTY Krkonošské centrum environmentálního vzdělávání (KCEV) TOALETY PŘÍJEZDOVÁ CESTA GARÁŽ PŘEKLADATELSKÉ A TECHNICKÉ ZÁZEMÍ POSLUCHÁRNA MÍSTO: Dobrovského 3, Vrchlabí, Česká republika PROJEKT: REALIZACE: INVESTOR: Správa Krkonošského národního parku AUTOR: Petr Hájek Architekti / Petr Hájek SPOLUPRÁCE NA KONCEPTU: Helena Línová, Michal Volf SPOLUPRÁCE: Cornelia Klien, Andrea Kubná, Ondřej Lipenský, Helena Línová, Martin Prokš, Martin Stoss, Michal Volf, Jan Kolář GRAFICKÉ ŘEŠENÍ: Kristina Ambrozová MOBILNÍ NÁBYTEK: Cornelia Klien, Martin Stoss PROVÁDĚCÍ DOKUMENTACE: Jan Kolář STATIKA: Vratislav Klíma GEOMETRIE SKOŘEPINY: Jaroslav Hulín GENERÁLNÍ DODAVATEL: Metrostav, a. s. DODAVATEL Nevšímal, a. s. PROTIPOŽÁRNÍ FASÁDY: FOTOGRAFIE: Benedikt Markel Nevšímal, a. s. Kolínská 295, Nymburk tel./fax: , Metrostav a.s. centrála společnosti Koželužská 2450/4, Praha 8 tel.: ,

10 Zdokonalená exteriérová fólie - RENOLIT EXOFOL PX VIDEOREPORTÁŽ NA Požadavky na nové výrobky se neustále zvyšují, protože zákazníci vyhledávají materiály s mimořádnými vlastnostmi. RENOLIT SE tak ve vzájemné spolupráci se zákazníky, partnery a institucemi bez přestání vyvíjí nové výrobky pro budoucnost. Klíčem k vylepšeným vlastnostem je inovovaný návrh a patentovaná konstrukce této fólie a všech jejích čtyř složek, z nichž se skládá: Základní fólie využívá nové a vylepšené suroviny bez PVC změkčovadel. V klasických recepturách hraje totiž migrace změkčovadel důležitou roli v degradaci produktu. Eliminací těchto změkčovadel jsme podstatně zvýšili životnost fólie. RENOLIT EXOFOL PX využívá akrylát speciálně vyvinutý pro tento produkt, který obsahuje efektivnější UV absorbér, jehož účinek není v tomto případě ovlivňován migrací změkčovadel. Transparentní vrstva z tohoto akrylátu chrání nejen základní fólii, ale i barevný potisk na ní. RENOLIT EXOFOL PX používá jak v základní fólii, tak i v tiskových barvách kvalitnější barevné pigmenty. Tyto pigmenty výrazně redukují tvorbu tepla a zabezpečují barevnou stálost produktu na delší dobu. Fólie RENOLIT EXOFOL PX je na spodní straně opatřena vrstvou primeru, která počítá s použitím vhodného lepicího systému. Takto lze používat stejný lepicí systém pro všechny fólie z produktové řady RENOLIT EXOFOL. Garance barevné stálosti až 15 let Vzorky fólií všech dřevodekorů a barev jsou vystavovány tisíce Nabídka společnosti RENOLIT SE se rozšiřuje o nový typ fólie RENOLIT EXOFOL PX. Nový člen produktové řady RENOLIT EXOFOL má vylepšené veškeré materiálové vlastnosti, které významně zvyšují jeho odolnost proti povětrnostním vlivům a prodlužují i životnost fólie. Exteriérová fólie bez změkčovadel Kolekce RENOLIT EXOFOL PX v současnosti obsahuje 26 dřevodekorů a jednobarevných fólií. Nechybějí v ní populární dekory jako Golden Oak, Sherwood G, Piedmont A a klasické tmavé mahagonové dřeviny ani trendové dřevodekory Siena, Winchester, Teresina či Wisconsin. Mezi jednobarevnými fóliemi najdete šedé i zelené tóny, dále tóny bílé a krémově bílé. Tato nabídka bude postupně rozšiřována. 10

11 a tisíce hodin umělým klimatickým testům, jejichž intenzita je srovnatelná s dlouholetými účinky silného slunečního záření při měnících se povětrnostních podmínkách. Jedním z rozhodujících testů pro dlouhodobé zatížení je Xenotest, který poskytuje informace o odolnostech fólií vůči klimatickým vlivům ve zrychleném režimu. U tohoto testu se pomocí světelného oblouku vyrábí denní světlo, které svojí skladbou odpovídá přírodnímu slunečnímu světlu. Pravidelné kropení čistou vodou simuluje přívalové deště. Kromě těchto laboratorních testů RENOLIT SE prověřuje svoje fólie již po mnoho let i ve volné přírodě na mnoha místech v Evropě i zámoří. Průběhy těchto testů jsou pravidelně vyhodnocovány prostřednictvím nezávislých institutů, jako je například Süddeutsche Kunststoff-Zentrum (SKZ), a splňují příslušné požadavky certifikací RAL. Pro fólii RENOLIT EXOFOL PX garantujeme v našich podmínkách barevnou stálost až 15 let. Osvědčená technologie: SST Solar Shield Technology Stejně jako všechny exteriérové fólie od firmy RENOLIT SE, také fólie RENOLIT EXOFOL PX těží ze známé technologie SST, tzv. technologie slunečního štítu. Vývoj této technologie byl podmíněn faktem, že účinky intenzivního slunečního záření významně ovlivňují funkčnost vnějších prvků stavby. Neustále se měnící teplota na povrchu profilů může vyvolat změny ve tvarové stálosti materiálu. Především tmavé dřevodekory nebo barvy s extrémními absorpčními schopnostmi představují dodatečnou tepelnou zátěž pro celý systém plastový profil, lepidlo i fólie. Zvýšená absorpce tepla může vést ke změkčování profilu. Naší snahou je tuto zátěž minimalizovat a zabezpečit, aby teplota profilu nepřekračovala 60 C. Díky této technologii chrání exteriérová fólie profil okna před nadměrnou tvorbou tepla. Základní vrstva fólie obsahuje mimo jiné i pigmenty, které jsou schopny odrážet infračervenou část slunečního záření. Takto je výrazně redukována tvorba tepla v profilu o více než 10 C. Odrážení infračerveného záření nechrání pouze fólii samotnou, ale i vrstvu lepidla a rovněž profil, a to bez ohledu na to, zda je vyroben z bílého nebo tmavého plastu. Tím je zajištěna stabilita tvaru profilů, okna i dveře si zachovávají svoje polohy, energetická účinnost celé konstrukce se zvyšuje. Skupina RENOLIT patří k předním světovým výrobcům kvalitních plastových fólií a příbuzných výrobků pro technické aplikace. Nezávislý rodinný podnik nastavuje už více než 65 let standardy v oblasti kvality a inovací a v současnosti zaměstnává okolo zaměstnanců ve více než 30 výrobních závodech a obchodních společnostech. Značka RENOLIT je po celém světě synonymem technické vyspělosti, moderního designu výrobků a partnerských služeb. RENOLIT Tábor s. r. o. Farského 888/ Tábor Aplikace nabízí největší výběr barev a dekorů Aplikace RENOLIT EXOFOL App je znamenitou pomůckou pro stavebníky, kteří hledají ideální barevné provedení rámu plastového okna. Díky praktické prodejní pomůcce RENOLIT EXO- FOL App lze virtuálně kombinovat různé druhy oken, barev a dekorů všech výrobků produktové řady RENOLIT EXOFOL. Pod tímto označením se skrývají fólie pro povrchovou úpravu stavebních prvků v exteriéru. Jedná se o fólie, které v různých barevných provedeních zušlechťují povrchy plastových okenních profilů, vstupních dveří, garážových vrat a podobně a zároveň prodlužují jejich životnost. Produktová řada RENOLIT EXOFOL nabízí široký výběr barev a dekorů pro externí aplikace. Díky RENOLIT EXOFOL App je lze snadno zkombinovat a zákazníkovi nabídnout lepší představu o výsledném vzhledu okna. Jak se pracuje s RENOLIT EXOFOL App, se můžete podívat zde: Více informací na u: nebo si aplikaci stáhněte zdarma v App Store. 11

12 MONTÁŽ VSTUPNÍCH A BALKONOVÝCH DVEŘÍ - ALARMUJÍCÍ ZJIŠTĚNÍ S nárůstem cen energií a zpřísňováním normových požadavků na zabudované otvorové výplně do stavebních konstrukcí se zvyšují i požadavky na kvalitu provedení montážních prací. Popsáno a graficky zpracováno bylo již mnoho doporučených řešení. Jaká je realita, se obvykle nedokumentuje. Výrobci oken, vstupních dveří a prosklených stěn nabízejí technicky dokonalé výrobky s deklarovaným součinitelem prostupu tepla jako základním technickým parametrem. Obvykle se uvádí hodnota součinitele prostupu tepla zasklené části (U g ). Podle normy TNI : Okna a vnější dveře, požadavky na zabudování jsou výrobci povinni deklarovat součinitel prostupu tepla jako celku (U w ), tzn. celé otvorové výplně včetně rámů a přípojných spár. Výrobci by měli také sdělit, pro jakou velikost okna platí deklarované hodnoty. Zabudované otvorové výplně se stávají součástí stavby, znamená to, že do jeho zabudované příslušnosti patří i připojovací spára. A zde začíná alarmující zjištění z praxe o montáži zabudování otvorových výplní, zejména balkonových dveří a prosklených stěn. Výrobci vyrobí a na stavbu dodají výrobek. Následně smluvně nasmlouvanými firmami pod hlavičkou výrobce okna zajišťují montáž. Jak mají okna namontovat? Pro ně to znamená osazení vodorovně a svisle do stavebního otvoru, přikotvit pomocí tzv. pacek nebo turbo šrouby přes okenní rám, podložit rám dřevěnými (plastovými) klíny, které vynášejí váhu okna a vypěnit montážní pěnou. Takto postupuje většina montážních firem. Znalosti o provedení přípojné spáry jsou jim zcela cizí a zákazníkům často argumentují tím, že montážní pěna je vzducho a vodotěsná, zaomítáním se spára uzavře a je umožněno dýchání atd. Není to z pohodlnosti ale z neznalosti problematiky tepelné fyziky. Zde jsou na vině sami výrobci oken, kteří by měli své realizační firmy řádně proškolit. Obr. 1 Podkladní dřevěný špalek okno bez parozábrany Obr. 3 Podkladní dřevěný špalek okno s parozábranou 12 Obr. 2 Podkladní dřevěný špalek okno s parozábranou Obr. 4 Otvor v místě styku dvou rámů bez utěsnění Přípojná spára musí být vodotěsná a neprůvzdušná po celém obvodu okna a musí umožňovat dilataci. Vnitřní uzávěr je parotěsný, vnější paropropustný a vodotěsný, mrazuvzdorný a s životností odpovídající rámu otvorové výplně. Vnitřní výplň je tvořena polyuretanovou pěnou. Balkonové a vstupní dveře či prosklené stěny mají poměrně velkou váhu a jsou osazeny do úrovně podlahy na terénu nebo nad nevytápěným prostorem. Proto vyžadují pod rámem tepelnou izolaci s tloušťkou tepelné izolace cca mm (obr. 5). Potom přichází na řadu nejjednodušeji dostupné řešení, tj. podložení dřevěnými špalky. Špalky přečnívají přes rám a nejdou přes ně aplikovat těsnicí pásky, vodotěsné hydroizolace atd. (obr. 1, 2, 3). Dalším skrytým tepelným mostem je přerušení plastového podkladního profilu, který je kratší než rozměr rámu a v místě spojů dvou rámu je tzv. díra (obr. 4). Ta se vypění a je vše vyřešeno! Popsané řešení, jak řešit přípojnou spáru v místě podlahy, je zcela jasné a srozumitelné, a proto se ptám, proč uvedený způsob montážní firmy nedodržují, technický dozor nevyžaduje a výrobci oken neprosazují? Projektanti v projektech pro ohlášení staveb v lepším případě uvedou požadovanou hodnotu otvorové výplně, aniž by technicky řešili detaily. Zákazník, popř. stavební firma objedná výrobky u výrobce včetně montáže a spoléhá se na to, že montáž provádí firma znalá montáže a mající k tomu oprávnění (živnostenský list). Výrobci otvorových výplní si před výrobou provádějí zaměření a jsou detailně seznámeni se způsobem montáže. Potom se provede montáž a zákazník (pokud tomu rozumí) je zděšen. Montážníci ho přesvědčují, jak dobře okno (dveře) namontovali a že zapravení kolem okna provede stavební firma a tímto způsobem se řeší přípojná spára. No hrůza a děs. Mohu se zodpovědností sdělit, že je to téměř každá druhá stavba. A to zde máme normy, doporučená technická řešení a řemeslně znalé a proškolené firmy. Výrobce se vymlouvá na stavební firmu, že ta je zodpovědná za přípojnou spáru. Okno ale montuje výrobce a ne stavební firma. Dalším alarmujícím příkladem je řešení kotvení vstupních a balkonových dveří v místě prahu. Pod hliníkovým prahem je plastová prahová spojka, která není nijak kotvená do podkladu. I když se podloží klínky, tak vybočuje do stran a tzv. se kroutí. Návod výrobců je, že přes hlinkový práh se nemůže kotvit, a proto se prahová plastová spojka zalije do betonu a tím se spodní část dveří zafixuje. Podbetonování je obrovský tepelný most a potom jakákoliv kvalita rámů dveří jde v niveč. Zde je technicky nedořešený detail výrobců dveří. Montážní firmy to nezajímá. Postupují dle instrukcí výrobců dveří. Několika výrobců, které nechci jmenovat, jsem se ptal, proč připouštějí zastaralý a nevyhovující způsob montáže. Jejich reakce byla shodná. Nemůžeme si dovolit prodražovat cenu oken, jinak zákazník půjde tam, kde je to levnější. Zákazníci jdou po ceně. Anonymně jsem si tyto informace ověřoval u prodejců - výrobců oken a zjistil jsem, že se zákazníkovi prodejce ani nezmíní o tom, jak to má být správně provedené, aby okno splňovalo normové požadavky a zákazníkovo očekávání. Kde se stala chyba? Spoléháme se na marketingové přesvědčování výrobců bez možnosti kontroly správnosti. Kdo by měl udělat pořádek a kontrolovat správnost provedení prací?

13 Obr. 5 Detail osazení okna u podlahy Obr. 6 Purenit sendvič s profilací Obr. 7 Osazení a kotvení Purenit Všichni mají živnostenské listy a jsou odbornými firmami, ale s jakými zkušenostmi? Vzhledem k rozsahu problematiky raději toto téma nebudu rozebírat. Nevím, kdo je oprávněn či povinen v tomto udělat pořádek a přinutit realizátory k provádění kvalitní práce a nepodvádět či neuvádět zákazníka v omyl. Technický dozor není povinný, a tak je vše ponecháno na zákazníkovi a na nekonečných soudech. Citace z normy TNI : Kontrola je základ každé kvalitní práce, a proto se doporučuje kontrola provedení, osazení, ukotvení, provedení připojovací spáry před jejím překrytím, funkce otevírání a vzhledu výrobku s ohledem na možné vady a poškození. O těchto kontrolách musí být vedeny záznamy a doporučuje se provést zápis ve formě předávacího protokolu. Vždy je výhodnější prevence než oprava po dokončení díla. Obvykle je závada neopravitelná. Apeluji na projektanty Vstupní dveře, balkonové a prosklené stěny osazované v úrovni zateplené podlahy vyžadují osazení na tepelně izolační podkladní nosnou konstrukci, která je stabilní a je schopna přenést zatížení otvorové výplně, umožňovat bezpečné přilepení vodotěsné hydroizolace, mít životnost odpovídající otvorové výplni a umožňovat snadné opracování při zabudování. Jako vyhovující řešení je např. podkladní tepelně izolační konstrukční prvek Purenit sendvič s profilací osazovacího rámu. Výška Purenit sendviče se provádí na požadovanou výšku řezáním běžnou pilkou a stabilita se zajistí kotevním úhelníkem (obr. 7). V projektu doporučuji specifikovat podkladní prvek a přiložit detail provedení, aby zákazník věděl, jak má být otvorový rám proveden. Potom se už nemají montážní firmy na co vymlouvat. Apeluji na stavební a montážní firmy Seznámit se s provedením přípojných spár pomocí butylových samolepicích parozábran po obvodě rámu a přilepení na ostění. Nikdy nepostačuje pouze montážní pěna a omítkové překrytí. Apeluji na koncové zákazníky Požadovat, aby montážní firma aplikovala kolem rámů a ostění z vnitřní strany samolepicí parozábranu a z vnější strany vzduchotěsně překryla PUR pěnu a uzavřela spáru (např. zateplením ostění EPS s dotmelením, samolepicí difúzní páska, systémové řešení od firmy HPI, apod.). Překrytí parapetem není plnohodnotné utěsnění spáry. Luděk Kovář technický poradce společnosti Puren 13

14 Inovativní řešení nejen pro bezbariérové bydlení od Na konci března se v Norimberku opět po dvou letech uskutečnil tradiční veletrh oken, dveří a fasádních systémů fensterbau/frontale Příchozí veřejnost si mohla prohlédnout novinky od předních výrobců z téměř 40 zemí. Tradičním vystavovatelem, bez kterého by veletrh nebyl kompletní, je německá společnost Gretsch-Unitas, která je v ČR známa pod obchodním názvem GU stavební kování CZ s. r. o. Ta je za více než 100 let své úspěšné historie vnímána, jako jediný systémový výrobce okenní a dveřní techniky, cylindrických vložek, automatických vstupních systémů a systémů řízení budov. Naše redakce se zde setkala s produktovými manažery firmy GU, kteří zastupují značku v České i Slovenské republice, a sice s pány Zbyňkem Stloukalem a Norbertem Müllerem. Ti nás seznámili s novinkami v oblasti okenního a dveřního kování, a s novými trendy v oblasti automatických dveří a vstupních systémů, kde je koncern GU celosvětovým lídrem a inovátorem trhu. Panikové kování pro plastové dveře - jediné certifikované řešení od GU V současné době je GU jediným dodavatelem, který poskytuje výrobcům certifikovaný systém výrobků pro únikové (panikové) dveře z PVC. S touto naší absolutní novinkou nabízíme PVC výrobcům postoupení těchto certifikátů v rámci ITT. V praxi to znamená, že prodávat PVC dveře do únikových východů lze jen s označením CE (jako všechny ostatní stavební výplně) a to výrobce/prodejce může momentálně jen s kováním GU. GU je jediná firma, která má tento systém certifikován dle ČN EN 14351! kabelová GU průchodka, která zabezpečuje nabíjení baterií v křídle, kde jsou skryty i dva pohony a řídicí jednotka. Systém pro únikové dveře s elektrickým blokováním Systém blokování těchto dveří už není řešen pomocí neestetického přídržného magnetu, nebo použitím samostatně namontovaného únikového elektrického vrátného, nýbrž je zde použito speciální provedení, kdy je vícebodový zámek Secury Automatic zkombinován s přídržným elektrickým vrátným. Dveře jsou tím pádem nejbezpečněji uzamčeny a nemají sebemenší tendenci se kroutit. Dveře lze otevřít po stlačení nouzového tlačítka, nebo dálkově přes EPS, EZS... Nejvhodnější řešení pro školy, školky, domovy pro seniory, atd. Servo motor pro ulehčení otevření dveří Pro otevření mj. vysokých dveří, které jsou vybaveny mnoha uzávěry, např. Secury Automatik6, vyvinula GU nový servomotor (A-Öffner). GU servomotor rea guje na pootočení klíče zvenku, nebo lehké stlačení kliky zevnitř a tímto impulsem pak ulehčí otevření dveří stažením automatických střelek. Plně automatické dveře ovládané biometrickým přístupem Tyto dveře jsou vybaveny čtečkou otisku prstu, takže je lze jednoduše otevřít po protažení prstu přes scaner. Kromě motorického zámku, který dveře odemkne, je zde také nový GU elektrický otvírač, který umožní jejich plně automatické otevření. Křídlo je navíc vybaveno ovládáním PUSH & GO, které zajistí při pouhém zatlačení na dveře jejich následné automatické otevření. Ve spodní třetině dveří se nachází bezkabelová přechodka s řízením jak biometrického přístupu tak i motoru, v horní části je pak umístěna přechodka pro napájení pohonu. Do nově designovaných protikusů zavírání je nově integrován snímač zavření dveří. 14 Nový systém motoricky ovládaných zdvižně-posuvných dveří Tyto motoricky ovládané HS portály jsou vybaveny motorem, který je nově ukryt v křídle. Dříve byl motor umístěn v horní části rámu. Dveře jsou vybaveny tlačítky pro ovládání, tj. otevření, zastavení, zavření. Mezi rámem a křídlem se nachází kontaktní bez- Okno pro bezbariérové bydlení Nové okno pro bezbariérové bydlení je vybaveno sníženou prodlouženou klikou a zjednodušeným ovládáním. Pootočením kliky o 90 nastavíme polohu větrání, která nechává mezeru 10 cm. Otočením kliky do svislé polohy je možné okno otevřít celé. Výška parapetu je v tomto případě jen 60 cm.

15 OKENNÍ TECHNIKA DVEŘNÍ TECHNIKA AUTOMATICKÉ VSTUPNÍ SYSTÉMY SYSTÉMY MANAGEMENTU BUDOV Bezbariérové provedení nových skládacích dveří Nové bezbariérové skládací dveře ve spojení se systémovým prahem od GU poskytují uživatelům vysoký komfort ovládání. Křídla mohou mít šířku až 1 metr a zatížení na jedno křídlo 130 kg. Křídla jsou vedena na 6 kuličkových ložiscích, která umožňují jejich komfortní pojezd. Nové provedení pantů UNI-JET AUTOMATICKÉ VSTUPNÍ SYSTÉMY Pro komfortní a designově výjimečné vstupy! GU představilo nové provedení pantů pro sklápění a otevírání oken. Nové panty mají nejen nový design, ale lze je i lakovat do různých barevných provedení, a proto již dle přání zákazníka nebude nutné používat plastové krytky. Změny můžeme sledovat i v únosnosti. Kromě standardních 100 a 130 kg lze použít panty i na 150 kg a u dřeva zatížení až 200 kg. Nové řešení prahu GU-thermostep 204 U tohoto prahu pro HS portály byly vylepšeny jeho tepelně technické parametry a zároveň výborně vyřešeno jeho napojení na stavbu, kde je ideálně proveden přechod mezi rámem a prahem v jedné rovině. Spolu s tímto řešením GU vyrábí a dodává také těsnící pásy, které se nalepí na rám a stěnu a ty pak zabezpečují vynikající izolaci proti vodě. VIDEOREPORTÁŽ NA AUTOMATICKÉ POSUVNÉ DVEŘE Systémy posuvných dveří GU AUTOMATIC nabízejí vynikající funkčnosť, vysokou hospodárnost a bezpečnost. Obsluha je jednoduchá a přehledná. Pohony splňují všechny běžné požadavky na komfort ovládání. Pohonná jednotka s konstrukční výškou od 100 mm decentně splyne s celkovým designem budovy. Velká pojezdová kolečka a gumový podklad pod pojezdovou kolejnicí zajistí naprosto tichý chod. V moderní architektuře splyne tento štíhlý pohon v harmonický celek i s nejnáročnějšími prosklenými fasádami. Automatické posuvné dveře odpovídají normě ČSN EN a jsou vhodné pro použití v únikových cestách. Přejete si další informace? Tel.: , GU Stavební kování CZ, spol. s r.o. CZ , Praha 8, U Pekařky 314/1 Náskok se systémem 15

16 Inovativní šetření energií S ORIGINÁLNÍM DESIGNEM Společnost OKNOPLAST, jeden z předních evropských výrobců plastových oken a dveří, nabízí svým zákazníkům praktické a zároveň estetické řešení v podobě okenního systému Winergetic Premium Passive okna s velkým prosklením, které splňuje požadavky pro pasivní dům a vyhoví i těm nejnáročnějším klientům. Certifikát IFT Rosenheim Stále rostoucí potřeba energetické úspornosti klade výzvy před producenty výplní stavebních otvorů. Podmiňují to i legislativní úpravy, které stále více stupňují nároky na součinitel prostupu tepla pro celé okno. Únik tepla přes stará a nekvalitní okna přitom představuje v průměru % tepelných ztrát domácnosti. Energoúsporný okenní systém Winergetic Premium Passive nabízí optimální řešení v oblasti tepelné izolace a pro běžnou domácnost garantuje minimální tepelné ztráty jak v létě, tak v zimě. Okno bylo testováno renomovaným výzkumným institutem pro okenní techniku IFT Rosenheim. Výsledkem testů je certifikát, který potvrzuje vlastnosti Winergetic Premium Passive jako pasivního okna. Už ve standardním vybavení při použití soustavy skel s Ug = 0,6 W/m 2 K činí součinitel prostupu tepla pro celé okno Uw 0,78 W/m 2 K. le prostupu tepla na fantastické úrovni Uw = 0,6 W/m 2 K. Čím je součinitel Uw nižší, tím jsou ztráty energie menší. Věnujte pozornost tomu, že výrobci někdy uvádí místo součinitele Uw (celé okno) součinitel Ug (pouze zasklení), což neodráží skutečnou úroveň ztrát, upozorňuje Juraj Koudela, obchodní ředitel společnosti OKNOPLAST pro Českou republiku a Slovensko. Ocelová výztuha a tepelná bariéra SpaceBlock Nový systém tepelného zesílení Winergetic Premium Passive je spojením velmi tuhé ocelové výztuhy (mnohonásobně ohýbaná v křídle a s uzavřeným profilem v rámu) a jedinečné tepelné bariéry SpaceBlock. Skládá se z aerogelu použitého v rámu a vrstvy polyuretanové pěny obsažené v křídle. Díky této revoluční konstrukci lze model úspěšně používat v pasivních domech. Právě společnost OKNOPLAST určila trend využití aerogelu materiálu s nejlepšími tepelněizolačními vlastnostmi na světě. Jelikož se skládá z 90 % ze vzduchu, je momentálně nejlehčí pevnou látkou. Pro tento materiál je typická také neobvyklá výdrž aerogel vydrží tlak o hmotnosti až 4000-krát větší, než je jeho vlastní hmotnost. Navíc má velmi vysoké tepelně-izolační parametry. Je třikrát teplejší než ve většině oken používaný styrodur. Elegantní tvar profilu Neméně důležitá je také kvalita dalších komponentů, ze kterých je okno vyrobeno zejména třída profilu či kování. Energopúsporný 7-komorový okenní profil se zastavěnou šířkou 82 mm umožňuje významně snížit výdaje na topení, čemuž napomáhají také dvě další středová těsnění, která zlepšují termoizolační vlastnosti, a pomáhají tak chránit proti chladu a hluku. Další přidanou hodnotou okenního systému Winergetic Premium Passive je unikátní zaoblený tvar profilu z vnější strany, který je autorským projektem společnosti OKNOPLAST. Jak uvedl Juraj Koudela: Okna jsou významným prvkem, který dotváří celkový vzhled budovy z exteriéru a jsou taktéž interiérovým doplňkem. Čím dál významnější roli hrají při výběru oken kromě technických parametrů také design a estetika. Celek doplňují elegantní doplňky a příslušenství řady DESIGN +, tj. klika, kryty pantů a nové bezpečnostní čepy, které byly navrženy ve spolupráci s renomovaným designovým studiem KISKA. VIDEOREPORTÁŽ NA OKNOPLAST (www.oknoplast.cz) patří již 20 let k expertům ve výrobě plastových a hliníkových otvorových systémů. Svým zákazníkům poskytuje služby šité na míru prostřednictvím 1800 prodejních míst v České republice, v Německu, v Itálii, v Rakousku, ve Francii, v Maďarsku, ve Slovinsku, ve Švýcarsku, na Slovensku a v Polsku. Od ledna 2012 je OKNOPLAST top sponzorem fotbalového klubu Inter Milán a od září 2013 francouzského klubu Olympique Lyon. Nejkvalitnější komponenty, automatizovaný strojový park a zejména kvalifikovaný personál jsou zárukou nejvyšší kvality výrobků společnosti OKNOPLAST. TOP SPONSOR OF F.C. INTERNAZIONALE MILANO MAJOR PARTNER OF OLYMPIQUE LYON Izolační čtyřskla Skutečný průlom v oblasti úspor energie v plastových oknech přineslo použití tříkomorového čtyřskla, vyrobeného z tabulí o tloušťce 3 mm, což zároveň umožňuje vytvářet větší prosklené plochy. Okenní systém Winergetic Premium Passive lze vybavit čtyřskly vyplněnými argonem, jejichž součinitel prostupu tepla je Ug = 0,4 W/m 2 K, nebo kryptonem se součinitelem Ug = 0,3 W/m 2 K. Okno vybavené skly s Ug = 0,3 W/m 2 K pak jako celek dosahuje součinite- 16

17 OD PRVNÍCH SKIC PO SPOKOJENÉHO ZÁKAZNÍKA RYCHLOST DODÁNÍ TECHNICKÉ PORADENSTVÍ SNADNÁ INSTALACE ARCH_14_188x126.indd :54 17

18 ZA STAŽENOU VENKOVNÍ ROLETOU A PŘESTO ZA DENNÍHO SVĚTLA KOMBINACE PATENTOVANÉ TECHNIKY, LÍBIVÉHO DESIGNU, ÚSPORY ENERGIÍ A AUTOMATIZACE Stavitelé a projektanti domů stojí často před rozhodnutím, jaký typ stínicí techniky použít. Venkovní žaluzie umožňují regulaci průchodu světla. Mají však nižší odolnost proti větru a za větru nejsou bezhlučné. Hliníkové lamelové rolety jsou odolné proti větru, ale standardní lamely při stažení propouštějí nedostatek denního světla. Tuto nevýhodu rolet řeší patentované lamely Denní světlo vyvinuté společností HELLA. S roletami Denní světlo si uživatelé mohou individuálně regulovat prostup světla až po zatemnění a mohou se rozhodnout, kolik světla a tepla pronikne do místnosti. Přes stažené rolety s rozvinutým pancířem Denní světlo prochází do místnosti denní světlo a roleta současně izoluje nežádoucí teplo nebo zimu Rolety HELLA izolují přímé sluneční záření tak jako standardní rolety, ale využívají rozptýleného denního světla k přirozenému osvětlení. Rušivé odrazy světla od okolních budov nebo parkujících aut jsou rozptýleny. Světlo nedopadá do místnosti v pruzích, ale rozptýlené. HELLA nabízí dvě varianty profilů. Profil pancíře rolet Denní světlo T37 se skládá ze dvou dílů. Z dvouplášťového protlačovaného hliníkového profilu o rozměru 38,4 x 8,5 mm s práškově lakovanými povrchovými plochami, kombinovaného s extrudovaným plastovým meziprofilem z PMMA s podílem difúzního materiálu o rozměru 21,9 x 3,5 mm. Difúzní podíl přenáší denní světlo do místnosti jako rozptýlené bez pruhů. Meziprofily jsou v dolní části pancíře opatřeny větracími štěrbinami. Novinkou je profil pancíře Denní světlo TR37 z dvouplášťového profilu z válcovaného hliníkového plechu, vypěněného polyuretanem, o rozměru 37,0 x 7,7 mm kombinovaného s extrudovaným plastovým profilem z PMMA o rozměru 17,0 x 3,1 mm. Tento plastový profil je možno volit ze dvou variant: - s podílem difúzního materiálu (průchod rozptýleného světla do místnosti) nebo - transparentní (umožňuje výhled do exteriéru). Meziprofily jsou v dolní části pancíře rovněž opatřeny větracími štěrbinami. ÚSPORA NÁKLADŮ NA ENERGII Izolující vzduchové mezery mezi roletou a oknem drží nežádoucí teplo a chlad venku. V létě nedochází k přehřívání místností a v zimě klesají náklady na vytápění. Vedle toho je důležitá i ochrana před oslňujícím světlem, nežádoucími pohledy, hlukem a v neposlední řadě před vloupáním. Rolety Denní světlo chrání atmosféru soukromí a zabraňují průniku hluku z ulice. Speciální konstrukcí ztěžuje HELLA navíc život lupičům. Výsledkem je příjemná atmosféra bydlení a tepelná pohoda. Velkými mezerami vytvořenými plastovými meziprofily proniká do místnosti velké množství denního světla INTELIGENTNÍ ŘÍZENÍ PŘINÁŠÍ KOMFORT DO OVLÁDÁNÍ Rolety Denní světlo mohou být ovládány elektromotory nebo klikou. Na přání je možno rolety vybavit i fotovoltaickými moduly. Uživatel pak může provozovat svoje rolety ekologicky a energeticky soběstačně. V ovládání rolet s elektromotory je možno volit mezi samostatným řízením každé rolety spínačem, skupinovým řízením i s automatickými funkcemi, dálkovými ovladači, či řízením přes smartphony nebo inteligentním řízením domů. Roztažené profily HELLA Denní světlo umožňují jemné dávkování procházejícího světla a udržování příjemného prostředí v místnosti. Žaluzie. Markýzy. Rolety. HELLA stínící technika s. r. o. Türkova 828/20, Praha 4 Chodov, tel.: , fax: , Palackého nám. 91/2, Brno Řečkovice, tel: , fax: , Průmyslová zóna Vysokov 201, Vysokov, tel.: , fax: , 18

19 Naše motoricky ovládané dveře splňují STAVEBNÍ A INVESTORSKÉ NOVINY NOVOU BEZPEČNOSTNÍ NORMU ČSN EN Nová technická harmonizovaná norma ČSN EN komplexně řeší požadavky na bezpečnost automatických posuvných, kyvných i karuselových dveří, přičemž označení CE mohou nést pouze automatické dveře splňující tuto normu. Automatické dveře, které normu nesplňují jsou v rozporu s právními předpisy a v případě úrazu chodce nese odpovědnost majitel či provozovatel automatických dveří! Porovnání ovládání dveří dle původní a aktuální normy ČSN EN POSUVNÉ DVEŘE KYVNÉ DVEŘE přítomnostní pole přítomnostní pole přítomnostní paprsek Původní norma Přítomnostní paprsek detekuje stojící osobu pouze v mezidveřním prostoru za dveřními křídly může dojít k poranění stojící osoby či zvířete. aktivační pole ČSN EN Aktivační pole je rozšířeno o pole přítomnostní, které detekuje stojící osoby či předměty a nedovolí zavření dveřního křídla. Detekce probíhá před vstupem do mezidveřního prostoru. Původní norma Nedochází k detekci překážek v mezidveřním prostoru může dojít k poranění stojící osoby či zvířete. ČSN EN Na dveřním křídle je umístěno přítomnostní čidlo, které brání samovolnému zavření dveří při detekci překážky v tomto poli. ASSA ABLOY ENTRANCE SYSTEMS sdružuje následující značky dveří a vrat: CRAWFORD & MEGADOOR průmyslová vrata a dokovací systémy Stropní sekční vrata Skládací vrata Dokovací systémy Používají se především v průmyslových a komerčních aplikacích (přeprava a logistika, obchodní řetězce, výroba, letectví, přístavy a těžba). BESAM komplexní nabídka řešení dveří pro chodce Posuvné dveře Výkyvné dveře Karuselové dveře Vzduchové clony & Dveřní zavírače Používají se primárně ve zdravotnictví, maloobchodě, dopravě, pohostinství, veřejných i soukromých budovách. ALBANY světový lídr pro vysokorychlostní vratové systémy Rychloběžná rolovací vrata Vrata do čistého prostředí Vrata chránící stroje Vrata pro potravinářství Použití zejména pro automobilky, chladírny, potravinářský průmysl, farmacie, doprava a logistika, maloobchod, parkování, odpadové hospodářství. ASSA ABLOY Entrance Systems, spol. s r. o. U Blaženky 2155/18, Praha - Smíchov, tel.: , fax: , 19

20 JAROŠ CZ s. r. o. se podílela na výstavbě SUPERPOČÍTAČOVÉHO CENTRA V OSTRAVĚ Společnost JAROŠ CZ je ryze českou firmou, která působí na trhu od roku Zabývá se komplexním výrobním programem, který zahrnuje výrobu a montáž celohliníkových prosklených fasád, plastových a hliníkových oken a dveří všech typů a tvarů, zimních zahrad a světlíků. V březnu 2014 předala do užívání svou část výstavby budovy Superpočítačového centra, která vyrostla v areálu VŠB v Ostravě. Jedná se o významnou budovu, která bude provozovat datová centra a je zcela unikátní co do požadovaných rozměrů a použitých technologií. Hlavním účelem stavby je efektivní využití výkonné počítačové techniky a superpočítačových metod, které budou úzce propojeny s VŠB v Ostravě. Superpočítač Ostrava je stavbou, která již svým vzhledem evokuje poslání a oblast, pro kterou byla určena. Samotná budova se podobá jakési krabici na počítač. Na budově je aplikován motiv schématu převedené základní desky. Vertikální spoje procházejí přes celou výšku budovy a na dynamice jejich zalomování je postaven celkový výraz budovy. Tyto spoje jsou tvořeny hliníkovou prosklenou fasádou s pevnými neprůhlednými pásy a průhlednými otvíravými okny. Fasáda je řešena z hliníkového fasádního systému v prove- 20

OKENNÍ A DVEŘNÍ SYSTÉM 200. OSVĚDČENÁ ŘEŠENÍ PRO VĚTŠÍ KOMFORT BYDLENÍ.

OKENNÍ A DVEŘNÍ SYSTÉM 200. OSVĚDČENÁ ŘEŠENÍ PRO VĚTŠÍ KOMFORT BYDLENÍ. OKENNÍ A DVEŘNÍ SYSTÉM 200. OSVĚDČENÁ ŘEŠENÍ PRO VĚTŠÍ KOMFORT BYDLENÍ. 02 VÍCE KVALITY PRO VÁŠ DOMOV VĚTŠÍ KOMFORT BYDLENÍ SNÍŽENÉ NÁKLADY NA ENERGIE MINIMÁLNÍ NÁROČNOST NA OPRAVY A ÚDRŽBU FINSTRAL vyrábí

Více

dokonalý koncept energie systém posuvně-zdvihacích dveří geneo. www.rehau.cz Stavebnictví Automotive Průmysl

dokonalý koncept energie systém posuvně-zdvihacích dveří geneo. www.rehau.cz Stavebnictví Automotive Průmysl dokonalý koncept energie systém posuvně-zdvihacích dveří geneo. www.rehau.cz Stavebnictví Automotive Průmysl 1 systémová rodina se rozšiřuje systém posuvně-zdvihacích dveří geneo. Posuvně-zdvihací systém

Více

Unlimited Polymer Solutions. vchodové DVeře REHAU Brillant-Design Atraktivní výrobek se stabilní hodnotou. Stavebnictví Automotive Průmysl

Unlimited Polymer Solutions. vchodové DVeře REHAU Brillant-Design Atraktivní výrobek se stabilní hodnotou. Stavebnictví Automotive Průmysl Unlimited Polymer Solutions vchodové DVeře REHAU Brillant-Design Atraktivní výrobek se stabilní hodnotou www.rehau.cz Stavebnictví Automotive Průmysl dlouhodobě v nejlepší formě Vchodové dveře REHAU Brillant-Design

Více

Schüco ThermoSlide. Plastové posuvně-zvedací dveře s vynikající tepelnou izolací

Schüco ThermoSlide. Plastové posuvně-zvedací dveře s vynikající tepelnou izolací Schüco ThermoSlide Plastové posuvně-zvedací dveře s vynikající tepelnou izolací Zelená technologie pro modrou planetu Čistá energie ze solárních systémů a oken 2 Schüco ThermoSlide Perfektní propojení

Více

9 roků na trhu Středisko výroby a montáže

9 roků na trhu Středisko výroby a montáže 9 roků na trhu Středisko výroby a montáže Plastových a hliníkových oken a dveří a jejich doplňků v kompletním sortimentu Garážových vrat všech druhů provedení a posuvných a otevíravých bran Kontaktní místo

Více

10. Energeticky úsporné stavby

10. Energeticky úsporné stavby 10. Energeticky úsporné stavby Klíčová slova: Nízkoenergetický dům, pasivní dům, nulový dům, aktivní dům, solární panely, fotovoltaické články, tepelné ztráty objektu, součinitel prostupu tepla. Anotace

Více

Technické parametry plastových oken

Technické parametry plastových oken Technické parametry plastových oken Schüco Corona CT 70 Nadčasový, bezpečný, efektivní systém Okenní systém Corona CT 70 je univerzálem v oblasti plastových okenních systémů s vysokou tepelnou izolací

Více

LEGISLATIVNÍ A NORMOVÉ POŽADAVKY NA DODÁVKU OKEN

LEGISLATIVNÍ A NORMOVÉ POŽADAVKY NA DODÁVKU OKEN LEGISLATIVNÍ A NORMOVÉ POŽADAVKY NA DODÁVKU OKEN vše co je třeba znát a respektovat při nabízení, dodávání a montáži výplní otvorů Ing. Roman Šnajdr snajdr@cklop.cz leden 2012 UVÁDĚNÍ STAVEBNÍCH VÝROBKŮ

Více

OBSAH VERTIKÁLNÍ ŽALUZIE 3-5 6-8 9 ROLETY MAXI 10-11 MINIKAZETA PLISSÉ 12-18 KONTAKT 19

OBSAH VERTIKÁLNÍ ŽALUZIE 3-5 6-8 9 ROLETY MAXI 10-11 MINIKAZETA PLISSÉ 12-18 KONTAKT 19 TEXTILNÍ STÍNĚNÍ CZ OBSAH VERTIKÁLNÍ ŽALUZIE 3-5 ROLETY MAXI 6-8 9 MINIKAZETA 10-11 PLISSÉ 12-18 KONTAKT 19 VERTIKÁLNÍ ŽALUZIE Nosný profil Vertikální látková žaluzie Ovládání řetízek/ šňůra MAXIMÁLNÍ

Více

KOMPLETNÍ ŘEŠENÍ STAVBY

KOMPLETNÍ ŘEŠENÍ STAVBY HALY STŘECHY OPLÁŠTĚNÍ KOMPLETNÍ ŘEŠENÍ STAVBY REALIZACE O NÁS Firma ZEMAN PEM se věnuje realizaci halových staveb, ocelových konstrukcí a opláštění. Budujeme průmyslové objekty, sportovní haly, výstavní

Více

posuvně-zdvihací dveře REHAU brillant-design mimořádný komfort bydlení www.rehau.cz Stavebnictví Automotive Průmysl

posuvně-zdvihací dveře REHAU brillant-design mimořádný komfort bydlení www.rehau.cz Stavebnictví Automotive Průmysl posuvně-zdvihací dveře REHAU brillant-design mimořádný komfort bydlení www.rehau.cz Stavebnictví Automotive Průmysl krásný výhled posuvně-zdvihací dveře REHAU Brillant-Design Vysokojakostní zpracování

Více

automatické dveře www.trido.cz

automatické dveře www.trido.cz automatické dveře www.trido.cz 03 / 2012 07/ 2014 Automatické dveře TRIDO systém TINA - splňuje normu ČSN EN 16005 Automatické lineárně posuvné dveře nachází uplatnění jako vstupní i jako interiérové dveře

Více

Hliníková okna, dveře, fasády systém Heroal

Hliníková okna, dveře, fasády systém Heroal Výrobky z hliníkových profilů Oproti plastovým systémům či prvkům z Euro hranolu je možné navrhovat větší rozměry a výplně s vyšší hmotností. Jejich použití je také vhodnější do budov se zvýšenou frekvencí

Více

KONSTRUKCE POZEMNÍCH STAVEB komplexní přehled

KONSTRUKCE POZEMNÍCH STAVEB komplexní přehled ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta stavební KONSTRUKCE POZEMNÍCH STAVEB komplexní přehled Petr Hájek, Ctislav Fiala Praha 2011 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti

Více

Technická specifikace

Technická specifikace Veřejná zakázka malého rozsahu Výměna prosklené stěny a vchodových dveří Technická specifikace Položka 6-8 pouze montáž 1 1 4 ks 1 2 500 1375 1375 2750 Křídlo: 2 * bez křídla Těsnění: Šedé/Šedé 2 F Pevné

Více

SYSTÉM OKEN A DVE Í TOP 72. Osvědčená řešení pro větší komfort bydlení

SYSTÉM OKEN A DVE Í TOP 72. Osvědčená řešení pro větší komfort bydlení SYSTÉM OKEN A DVE Í TOP 72 Osvědčená řešení pro větší komfort bydlení 2 Více kvality pro váš domov Větší komfort bydlení snížené náklady na energie minimální náročnost na opravy a údržbu FINSTRAL vyrábí

Více

Společnost DAFE-PLAST Jihlava, s.r.o., která. vznikla v roce 1992 se zabývá nejen výrobou. a montáží plastových a hliníkových oken,

Společnost DAFE-PLAST Jihlava, s.r.o., která. vznikla v roce 1992 se zabývá nejen výrobou. a montáží plastových a hliníkových oken, Společnost DAFE-PLAST Jihlava, s.r.o., která vznikla v roce 1992 se zabývá nejen výrobou a montáží plastových a hliníkových oken, dveří, prosklených stěn a zimních zahrad, ale i poradenstvím, odbornými

Více

DRUHY A FUNKCE OTVORŮ

DRUHY A FUNKCE OTVORŮ 3. OTVORY VE ZDECH DRUHY A FUNKCE OTVORŮ OKENNÍ OTVORY - PLNÍ FUNKCÍ PROSVĚTLENÍ A ODVĚTRÁNÍ MÍSTNOSTI DVEŘNÍ OTVORY - PLNÍ FUNKCI VSTUPU DO MÍSTNOSTI A SPOJENÍ MÍSTNOSTÍ VRATOVÉ OTVORY - PLNÍ FUNKCI

Více

OKENNÍ A DVEŘNÍ SYSTÉM 200. OSVĚDČENÁ ŘEŠENÍ PRO VĚTŠÍ KOMFORT BYDLENÍ.

OKENNÍ A DVEŘNÍ SYSTÉM 200. OSVĚDČENÁ ŘEŠENÍ PRO VĚTŠÍ KOMFORT BYDLENÍ. OKENNÍ A DVEŘNÍ SYSTÉM 200. OSVĚDČENÁ ŘEŠENÍ PRO VĚTŠÍ KOMFORT BYDLENÍ. 02 VÍCE KVALITY PRO VÁŠ DOMOV VĚTŠÍ KOMFORT BYDLENÍ SNÍŽENÉ NÁKLADY NA ENERGIE MINIMÁLNÍ NÁROČNOST NA OPRAVY A ÚDRŽBU FINSTRAL vyrábí

Více

HLINÍKOVÉ FASÁDY HUECK+HARTMANN

HLINÍKOVÉ FASÁDY HUECK+HARTMANN HLINÍKOVÉ SYSTÉMY HLINÍKOVÉ FASÁDY JSTE NÁROČNÍ, JDETE ZA SVÝM CÍLEM A NECHCETE BÝT OMEZENI VE VAŠICH PŘEDSTAVÁCH? Jedině Vám jsou určeny naše hliníkové sestavy a výrobky. Uspokojí i ty nejnáročnější zákazníky,

Více

SADA DODATEČNÝCH INFORMACÍ K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. 1

SADA DODATEČNÝCH INFORMACÍ K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. 1 SADA DODATEČNÝCH INFORMACÍ K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. 1 dle 49 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky Druh veřejné zakázky Druh zadávacího

Více

Designo nová generace střešních oken Roto

Designo nová generace střešních oken Roto Designo nová generace střešních oken Roto Úspora energie, funkčnost, inovace Roto - Střešní okna. Solární systémy. Designo nová generace střešních oken Roto Inovace od společnosti Roto Roto Designo R8

Více

energetická hospodárnost v souladu s designem

energetická hospodárnost v souladu s designem energetická hospodárnost v souladu s designem vchodové dveře GENEO www.rehau.cz Stavebnictví Automotive Průmysl vchodové dveře GENEO vchodové dveře z profilového systému GENEO a výjimečného materiálu rau-fipro

Více

Termografická diagnostika pláště objektu

Termografická diagnostika pláště objektu Termografická diagnostika pláště objektu Firma AFCITYPLAN s.r.o. Jindřišská 17 Praha 1 Zkušební technik: Ing. Daniel Bubenko Telefon: EMail: +420 739 057 826 daniel.bubenko@afconsult. com Přístroj TESTO

Více

Společnost heroal na veletrhu BAU 2015

Společnost heroal na veletrhu BAU 2015 Složky pro novináře BAU 2015 Tisková zpráva: Produktová informace heroal BAU 2015 Společnost heroal na veletrhu BAU 2015 Modulární systémy heroal pro opláštění budov Jednoduše. Lépe. Mnichov/Verl, leden

Více

Kvalita, která přesvědčí Einbauen. Wohlfühlen.

Kvalita, která přesvědčí Einbauen. Wohlfühlen. Okenní systémy Energie zůstává uvnitř vše ostatní venku Kvalita, která přesvědčí Vaše výhody s Výrobek Vám nabízí vhodné řešení všech problémů, které vzniknou při stavbě či rekonstrukci. Bohatý výběr systémů,

Více

Okna, střešní okna, a, střešní okna,

Okna, střešní okna, a, střešní okna, Okna, střešní okna, a, střešní okna, a vchodové dveře Seznam výrobků Okna PVC 4 PRIME 4 ENCORE 5 OVLO 6 OVLO CLASSIC 7 AVANTGARDE 9000 8 AVANTGARDE 7000 9 Vchodové dveře PVC 12 AVANTGARDE 7000 10 Střešní

Více

vyšší hodnota a tepelná izolace pro váš domov www.rehau.cz Stavebnictví Automotive Průmysl

vyšší hodnota a tepelná izolace pro váš domov www.rehau.cz Stavebnictví Automotive Průmysl okna ze systému Euro-DESIGN ed86 vyšší hodnota a tepelná izolace pro váš domov www.rehau.cz Stavebnictví Automotive Průmysl okna z Euro-DESIGN ED86 plus vyšší hodnota pro váš domov Úspora energií díky

Více

Systém okenních profilů Eforte Špičková technologie pro energeticky úsporné bydlení

Systém okenních profilů Eforte Špičková technologie pro energeticky úsporné bydlení Systém okenních profilů Eforte Špičková technologie pro energeticky úsporné bydlení EFORTE ŘEŠENÍ OKEN PODLE VAŠICH PŘEDSTAV Okenní profil Eforte pro moderní a energeticky úsporné bydlení. Rozmanitost

Více

KLOMAX. E u r o s u š á k y a d r ž á k y p r o p l a s t o v á o k n a. Revitalizace panelových domů, program Panel a Zelená úsporám

KLOMAX. E u r o s u š á k y a d r ž á k y p r o p l a s t o v á o k n a. Revitalizace panelových domů, program Panel a Zelená úsporám KLOMAX O k n a a d v e ř e v š e c h t y p ů E u r o s u š á k y a d r ž á k y p r o p l a s t o v á o k n a Revitalizace panelových domů, program Panel a Zelená úsporám Solární systémy, tepelná čerpadla

Více

HORIZONTÁLNÍ ŽALUZIE

HORIZONTÁLNÍ ŽALUZIE CZ HORIZONTÁLNÍ ŽALUZIE 1 OBSAH MAX 25 3 IKD 5 SUPER 6 MONO SC 7 INT 35/50 9 KONTAKT 10 2 MAX 25 Žaluzie MAX 25 Vnitřní žaluzie MAX 25 představuje z pohledu designu a funkčnosti špičku v nabídce žaluzií

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA MATEŘSKÁ ŠKOLA

TECHNICKÁ ZPRÁVA MATEŘSKÁ ŠKOLA 1 TECHNICKÁ ZPRÁVA MATEŘSKÁ ŠKOLA Stavba: STAVEBNÍ ÚPRAVY MATEŘSKÉ ŠKOLY TŘEBÍČ, ul. CYRILOMETODĚJSKÁ 754/6 VÝMĚNA VÝPLNÍ OTVORŮ Místo: Třebíč Investor: Město Třebíč Vypracoval: Staprom CZ, spol. s r.o,

Více

PREZENTACE FIRMY KVALITNÍ KONSTRUKCE A MODERNÍ DESIGN. www.volmut.cz

PREZENTACE FIRMY KVALITNÍ KONSTRUKCE A MODERNÍ DESIGN. www.volmut.cz PREZENTACE FIRMY KVALITNÍ KONSTRUKCE A MODERNÍ DESIGN www.volmut.cz HISTORIE FIRMY Firma VOLMUT vznikla v roce 1991 jako fyzická osoba. K transformaci na společnost s ručením omezeným došlo začátkem roku

Více

HSW EASY SAFE - BEZPEČNÉ UCHYCENÍ I PRO LEPENÉ BEZPEČNOSTNÍ SKLO (VSG)

HSW EASY SAFE - BEZPEČNÉ UCHYCENÍ I PRO LEPENÉ BEZPEČNOSTNÍ SKLO (VSG) HSW EASY SAFE - BEZPEČNÉ UCHYCENÍ I PRO LEPENÉ BEZPEČNOSTNÍ SKLO (VSG) Nové horizontálně posuvné dělící stěny díky technologii Clamp & Glue používají lepené bezpečnostní sklo pro bezpečnost a snadnější

Více

Montované technologie. Technologie staveb Jan Kotšmíd,3.S

Montované technologie. Technologie staveb Jan Kotšmíd,3.S Montované technologie Technologie staveb Jan Kotšmíd,3.S Montované železobetonové stavby U montovaného skeletu je rozdělena nosná část sloupy, průvlaky a stropní panely) a výplňová část (stěny): Podle

Více

Město Varnsdorf Nám. E. Beneše 470 407 47 Varnsdorf

Město Varnsdorf Nám. E. Beneše 470 407 47 Varnsdorf Město Varnsdorf Nám. E. Beneše 470 407 47 Varnsdorf vyzývá zájemce o veřejnou zakázku malého rozsahu: Výměna oken v bytovém domě č.p. 2290 ve Varnsdorfu 1. Veřejný zadavatel Úřední název: Město Varnsdorf

Více

Střední odborné učiliště elektrotechnické Plzeň PAVILON 7 - VÝMĚNA OKEN A VNĚJŠÍCH DVEŘÍ TECHNICKÁ ZPRÁVA A 1411

Střední odborné učiliště elektrotechnické Plzeň PAVILON 7 - VÝMĚNA OKEN A VNĚJŠÍCH DVEŘÍ TECHNICKÁ ZPRÁVA A 1411 OBJEDNATEL Střední odborné učiliště elektrotechnické Plzeň SPOL. S.R.O. nám. M. Horákové 2, 326 00 Plzeň, tel.: 377 244 451, e-mail:mvachuda@centrum.cz MÍSTO Areál SOU elektrotechnického, Vejprnická 56,

Více

www.okna.eu e-mail: okna@okna.eu telefon: 773 360 000

www.okna.eu e-mail: okna@okna.eu telefon: 773 360 000 h l i n í k o v á o k n a BENEŠOV Křižíkova 1703 tel.: 773 360 015 BEROUN Plzeňská 341 tel.: 773 360 069 ČESKÝ BROD Palackého 491 tel.: 773 360 008 Vrchlabí DOBŘICHOVICE V Zahradách 1084 tel.: 773 360

Více

Nové hliníkové domovní dveře

Nové hliníkové domovní dveře NOVINKA Domovní dveře ThermoCarbon Mistr světa v tepelné izolaci u hliníkových domovních dveří Koeficient UD až 0,7 W(m² K) Nové hliníkové domovní dveře ThermoSafe / ThermoCarbon: Elegantní design, nejvyšší

Více

Proč se vyplatí koupit rolety Oknoplast?

Proč se vyplatí koupit rolety Oknoplast? rolety Proč se vyplatí koupit rolety Oknoplast? Je to kvalita zaručená renomovaným výrobcem. Parametry našich rolet jsou potvrzeny nezávislými výzkumnými ústavy. Pancíř rolety patří k těm nejsilnějším

Více

Posudek k určení vzniku kondenzátu na izolačním zasklení oken

Posudek k určení vzniku kondenzátu na izolačním zasklení oken Posudek k určení vzniku kondenzátu na izolačním zasklení oken Firma StaniOn s.r.o. Kamenec 1685 Bystřice pod Hostýnem Zkušební technik: Stanislav Ondroušek Telefon: 773690977 EMail: stanion@stanion.cz

Více

Barvířská 738, 470 01 Česká Lípa IČ: 00005622, zaps. v OR u KS Ústí n.l., oddíl Dr. XXVI, vložka 320

Barvířská 738, 470 01 Česká Lípa IČ: 00005622, zaps. v OR u KS Ústí n.l., oddíl Dr. XXVI, vložka 320 Žádost o předložení cenové nabídky. Okresní stavební bytové družstvo Česká Lípa Barvířská 738, 470 01 Česká Lípa IČ: 5622, zaps. v OR u KS Ústí n.l., oddíl Dr. XXVI, vložka 320 OSBD Česká Lípa plánuje

Více

AZ PROJECT spol. s r.o. projektová a inženýrská kancelář U Křižovatky 608 280 02 Kolín IV tel. 321 728 755, e-mail kadlecek@azproject.

AZ PROJECT spol. s r.o. projektová a inženýrská kancelář U Křižovatky 608 280 02 Kolín IV tel. 321 728 755, e-mail kadlecek@azproject. AZ PROJECT spol. s r.o. projektová a inženýrská kancelář U Křižovatky 608 280 02 Kolín IV tel. 321 728 755, e-mail kadlecek@azproject.cz Stavebník : Stavba : Místo stavby : Městský úřad: Kraj: MĚSTO KOLÍN,

Více

NEXT SD 101, SD 111 BEZPEČNOSTNÍ DVEŘE EVROPSKÝ STANDARD

NEXT SD 101, SD 111 BEZPEČNOSTNÍ DVEŘE EVROPSKÝ STANDARD NEXT SD 0, SD BEZPEČNOSTNÍ DVEŘE EVROPSKÝ STANDARD BEZPEČNOSTNÍ DVEŘE SD 0, SD Nejvyšší bezpečnost a komfort poskytují při použití se zárubní NEXT SF. Bezpečnostní dveře NEXT SD 0 jsou nejpoužívanější

Více

dělat okna hračka je pro nás w w w.okna.eu

dělat okna hračka je pro nás w w w.okna.eu dělat okna je pro nás hračka w w w.okna.eu h l i n í k o v á o k n a zimní zahrady Hliníkové zimní zahrady vyrábíme s použitím kvalitních hliníkových profilů tradičních německých značek Heroal nebo Schüco

Více

S 9000 zdvižně posuvné dveře S 9000. + + funkční + + orientované na design + + mnohostranné + + šetřící energii INOVACE SE SYSTÉMEM

S 9000 zdvižně posuvné dveře S 9000. + + funkční + + orientované na design + + mnohostranné + + šetřící energii INOVACE SE SYSTÉMEM S 9000 zdvižně posuvné dveře + + funkční + + orientované na design + + mnohostranné + + šetřící energii S 9000 INOVACE SE SYSTÉMEM Všestranně použitelné Moderní vzhled bez omezení Posuvné elementy jsou

Více

K L J O. ± 0.000 = 206,50 m.n.m.

K L J O. ± 0.000 = 206,50 m.n.m. I K L H M G J O N ± 0.000 = 206,50 m.n.m. VÝŠKOVÝ SYSTÉM Bpv - - 12/2013 DPS 01.AST DPS 01 AST 412 - A TABULKA OKEN - objekt H TABULKA OKEN OBJEKT "H" POZNÁMKY: napojovací prvky na konstrukci (např. nesystémové

Více

Ing. Zbyněk Valdmann &

Ing. Zbyněk Valdmann & Ing. Zbyněk Valdmann & NERGIE ÝŠKOVÝCH UDOV ENERGIE ÚVOD - CENY ENERGIE: včera, dnes a zítra, vývoj - NÁKLADY vs. NORMA pro tepelnou ochranu budov na pozadí konstrukcí s požární odolností a bez požární

Více

AA 720 DVEŘE TEPELNĚ IZOLOVANÉ PROTIPOŽÁRNÍ. Nejvyšší modularita a nejjednodušší integrace zvláštních požadavků.

AA 720 DVEŘE TEPELNĚ IZOLOVANÉ PROTIPOŽÁRNÍ. Nejvyšší modularita a nejjednodušší integrace zvláštních požadavků. AA 720 DVEŘE TEPELNĚ IZOLOVANÉ PROTIPOŽÁRNÍ Nejvyšší modularita a nejjednodušší integrace zvláštních požadavků. Náš princip: Vidíme úkoly očima našich zákazníků. Erkennen, worum es geht. Mit System. Rozpoznáme,

Více

Nízkoenergetické a pasivní domy

Nízkoenergetické a pasivní domy Nízkoenergetické a pasivní domy www.domypetricek.cz Představení firmy Domy Petříček Naše firma Domy Petříček se od roku 1996, kdy byla založena, věnuje zateplováním, rekonstrukcím a výstavbě rodinných

Více

NEJMODERNĚJŠÍ TECHNOLOGIE V ČESKÉ REPUBLICE

NEJMODERNĚJŠÍ TECHNOLOGIE V ČESKÉ REPUBLICE NEJMODERNĚJŠÍ TECHNOLOGIE V ČESKÉ REPUBLICE Jako první v České republice využívá naše firma nejmodernější technologie výroby eurooken a vchodových dveří. V lednu 2012 jsme zahájili výrobu na německém obráběcím

Více

Všeobecný rozsah prací vč. popisu jednotlivých částí díla

Všeobecný rozsah prací vč. popisu jednotlivých částí díla Okresní stavební bytové družstvo Česká Lípa Barvířská 738, 470 01 Česká Lípa IČ: 5622, zaps. v OR u KS Ústí n.l., oddíl Dr. XXVI, vložka 320 Žádost o předložení cenové nabídky. OSBD Česká Lípa plánuje

Více

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. 2 ZE DNE 26.8.2013

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. 2 ZE DNE 26.8.2013 DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. 2 ZE DNE 26.8.2013 ZADAVATEL: Město Vyškov Sídlem: Masarykovo náměstí 108/1, 682 01 Vyškov Jednající: Ing. Karel Goldemund, starosta města IČ: 00292427 VEŘEJNÁ

Více

Plastové okno 71 Systém Inoutic Arcade s rovným křídlem (dorazové těsnění)

Plastové okno 71 Systém Inoutic Arcade s rovným křídlem (dorazové těsnění) Plastové okno 71 Systém Inoutic Arcade s rovným křídlem (dorazové těsnění) Produkty s pětikomorovým profilem Inoutic Arcade vynikají elegantním designem, výbornou tepelnou a zvukovou izolací, snadnou údržbou

Více

střešní okna střešní prosklení střešní výstupy Výroba Montáž Katalog s ceníkem

střešní okna střešní prosklení střešní výstupy Výroba Montáž Katalog s ceníkem střešní okna střešní prosklení střešní výstupy Výroba Montáž Katalog s ceníkem platný od 1. 9. 2013 Střešní okna Střešní okna Solara jsou výborné řešení pro moderní bydlení. Svou robustní konstrukcí, zasklením

Více

automatické dveře www.trido.cz

automatické dveře www.trido.cz Q automatické dveře www.trido.cz 03 04 / 2012 Automatické dveře systém TINA Automatické lineárně posuvné dveře nachází uplatnění jako vstupní i jako interiérové dveře všude tam, kde je vysoká frekvence

Více

Pozemní stavitelství VÝPLNĚ OTVORŮ. Okna Dveře Vrata. Ing. Jana Pexová 01/2009

Pozemní stavitelství VÝPLNĚ OTVORŮ. Okna Dveře Vrata. Ing. Jana Pexová 01/2009 Pozemní stavitelství VÝPLNĚ OTVORŮ Okna Dveře Vrata Ing. Jana Pexová 01/2009 Doporučená a použitá literatura Vyhlášky: vyhláška MMR č.137/1998 Sb. O obecných technických požadavcích na výstavbu www stránky:

Více

SÍTĚ PROTI HMYZU. Velmi vhodný doplněk, pokud toužíte po klidném spánku. www.minirol.eu volejte zdarma 800 400 115. Specialisté na rolovací systémy

SÍTĚ PROTI HMYZU. Velmi vhodný doplněk, pokud toužíte po klidném spánku. www.minirol.eu volejte zdarma 800 400 115. Specialisté na rolovací systémy SÍTĚ PROTI HMYZU www.minirol.eu volejte zdarma 800 400 115 Velmi vhodný doplněk, pokud toužíte po klidném spánku Specialisté na rolovací systémy Unikátní systém sítí proti hmyzu Extrudované profily sítí

Více

ENERGETICKÁ OPTIMALIZACE PAVILONU ŠKOLNÍ JÍDELNY - ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU

ENERGETICKÁ OPTIMALIZACE PAVILONU ŠKOLNÍ JÍDELNY - ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU ENERGETICKÁ OPTIMALIZACE PAVILONU ŠKOLNÍ JÍDELNY - ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU Technická zpráva 1.Identifikační údaje Název stavby: Energetická optimalizace školní jídelny Ždírec nad Doubravou Místo stavby: Kraj:

Více

1. Všeobecné informace: 2. Předpisy: 3. Výroba: 4. Zemní práce. 5. Základy a základová deska. Provedení: Standard Hrubá stavba plus

1. Všeobecné informace: 2. Předpisy: 3. Výroba: 4. Zemní práce. 5. Základy a základová deska. Provedení: Standard Hrubá stavba plus Provedení: Standard Hrubá stavba plus Platnost: 1.1.2010-31.12.2010 - technické změny vyhrazeny 1. Všeobecné informace: Standardní vybavení rodinných domů je jeho základní provedení v dodávce Hrubá stavba.

Více

Nový program zdvižně posuvných kování pro dveře a okna ze dřeva, plastu a kovu

Nový program zdvižně posuvných kování pro dveře a okna ze dřeva, plastu a kovu Nová generace Nový program zdvižně posuvných kování pro dveře a okna ze dřeva, plastu a kovu Zdvižně posuvná a zdvižně posuvná/sklopná kování HS-Master HS-SPEED Limiter Podlahový práh G.U-thermostep Zdvižně

Více

Novinka firmy. Roto. se ozve, když je na správném místě!

Novinka firmy. Roto. se ozve, když je na správném místě! Novinka firmy Roto se ozve, když je na správném místě! Roto german made Společnost Roto Frank AG se sídlem v Leinfelden- Echterdingenu u Stuttgartu je německá skupina podniků. Firma Roto se stabilně rozrostla

Více

Oprava a modernizace bytového domu Odborný posudek revize č.1 Václava Klementa 336, Mladá Boleslav

Oprava a modernizace bytového domu Odborný posudek revize č.1 Václava Klementa 336, Mladá Boleslav Obsah: Úvod... 1 Identifikační údaje... 1 Seznam podkladů... 2 Tepelné technické posouzení... 3 Energetické vlastnosti objektu... 10 Závěr... 11 Příloha č.1: Tepelně technické posouzení konstrukcí obálky

Více

průmyslová vrata www.trido.cz

průmyslová vrata www.trido.cz Q průmyslová vrata www.trido.cz 04 / 2012 PRŮMYSLOVÁ VRATA SEKČNÍ VÝSUVNÁ Bezpečnost, spolehlivost a dlouhá životnost jsou určujicí pro konstrukci průmyslových vrat. Veškeré vratové komponenty jsou vhodné

Více

MILT-BLS Mobilní posuvné stěny MILT-BLS umožňují rychlé dispoziční změny prostoru při zachování vysokých požadavků na akustickou pohodu.

MILT-BLS Mobilní posuvné stěny MILT-BLS umožňují rychlé dispoziční změny prostoru při zachování vysokých požadavků na akustickou pohodu. MILT-BLS Mobilní posuvné stěny MILT-BLS umožňují rychlé dispoziční změny prostoru při zachování vysokých požadavků na akustickou pohodu. KANCELÁŘ PRAHA Kováků 24 150 00 Praha 5 Tel.: 225 067 945 KANCELÁŘ

Více

Nízkoenergetický rodinný dům v Roztokách u Prahy - praktické zkušenosti z realizace dřevostavby, porovnání s návrhem

Nízkoenergetický rodinný dům v Roztokách u Prahy - praktické zkušenosti z realizace dřevostavby, porovnání s návrhem Nízkoenergetický rodinný dům v Roztokách u Prahy - praktické zkušenosti z realizace dřevostavby, porovnání s návrhem Jan Růžička*) **), Radek Začal**) *) Fakulta stavební ČVUT v Praze, Thákurova 7, 166

Více

Systém oken a dveří TOP 90. Kvalitní bydlení s nejmodernějším designem.

Systém oken a dveří TOP 90. Kvalitní bydlení s nejmodernějším designem. NOVINKA Systém oken a dveří TOP 90. Kvalitní bydlení s nejmodernějším designem. 3 Perfektní souznění tepelné izolace, techniky a designu. Moderní okna nemusí vyhovovat pouze estetickým měřítkům moderní

Více

Vchodové hliníkové dveře

Vchodové hliníkové dveře Vchodové hliníkové dveře Energeticky úsporné systémy hliníkových oken a dveří Zelená technologie pro modrou planetu Čistá energie ze solárních systémů a oken 2 Schüco Hliníkové vchodové dveře Individuální

Více

065 A) VD otvíravé dovnitř 065 B) VD otvíravé dovnitř poutec 065 BÍLÁ RAL ELOX SVĚTLÉ ODSTÍNY

065 A) VD otvíravé dovnitř 065 B) VD otvíravé dovnitř poutec 065 BÍLÁ RAL ELOX SVĚTLÉ ODSTÍNY TECHNICKÁ KNIHOVNA: 065 A) VD otvíravé dovnitř 065 B) VD otvíravé dovnitř poutec 065 BÍLÁ RAL ELOX SVĚTLÉ ODSTÍNY BÍLÁ RAL ELOX SVĚTLÉ ODSTÍNY RENOLIT RAL ELOX TMAVÉ ODSTÍNY RENOLIT RAL ELOX TMAVÉ ODSTÍNY

Více

Hliníkové a plastové vstupní dveře a portály DVEŘE DO VAŠEHO DOMOVA

Hliníkové a plastové vstupní dveře a portály DVEŘE DO VAŠEHO DOMOVA Hliníkové a plastové vstupní dveře a portály DVEŘE DO VAŠEHO DOMOVA Hliníkové vstupní dveře řady H900 pro rodinné domy Hliníkové vstupní dveře od společnosti HOCO BAUELEMENTE, spol. s r.o. zajistí dokonalou

Více

NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM (NZU) REALIZACE NA DOTACI Bc. Aleš Makový

NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM (NZU) REALIZACE NA DOTACI Bc. Aleš Makový NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM (NZU) REALIZACE NA DOTACI Bc. Aleš Makový Tvorba vzdělávacího programu Dřevěné konstrukce a dřevostavby CZ.1.07/3.2.07/04.0082 1 OBSAH: 1. ŮVOD 2. POPIS RODINNÉHO DOMU 3. OTOPNÝ SYSTÉM,

Více

Problematika dodržení normy ČSN 730540 při výrobě oken

Problematika dodržení normy ČSN 730540 při výrobě oken Problematika dodržení normy ČSN 730540 při výrobě oken Tato norma platná od 1.12.2002 stanovuje z hlediska výroby oken určených pro nepřerušovaně vytápěné prostory 2 zásadní hodnoty: 1.součinitel prostupu

Více

cihelné bloky pro pasivní a nízkoenergetické stavby U až 0,15 W/m 2 K

cihelné bloky pro pasivní a nízkoenergetické stavby U až 0,15 W/m 2 K cihelné bloky HELUZ FAMILY pro pasivní a nízkoenergetické stavby U až 0,15 W/m 2 K nadstandardní jednovrstvé zdivo heluz family 50 Společnost HELUZ uvedla na trh v roce 2009 unikátní broušený cihelný blok,

Více

průmyslová vrata www.trido.cz

průmyslová vrata www.trido.cz průmyslová vrata www.trido.cz 8 / 2015 průmyslová vrata Bezpečnost, spolehlivost a dlouhá životnost jsou určující pro konstrukci průmyslových vrat. Veškeré vratové komponenty jsou vhodné pro vysoké provozní

Více

INPROJEKT, spol. s r.o. Ostende 87/II, 290 01 Poděbrady

INPROJEKT, spol. s r.o. Ostende 87/II, 290 01 Poděbrady INPROJEKT, spol. s r.o. Ostende 87/II, 290 01 Poděbrady http: www.inprojekt-podebrady.cz, e-mail: info@inprojekt-podebrady.cz, tel.: +420/325610079, fax: +420/325610215 DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ ŘÍZENÍ

Více

VÝPIS VÝPLNÍ OTVORŮ NA AKCI - DUBÍ ZELENÝ DŮM Datum: 12.1.2015

VÝPIS VÝPLNÍ OTVORŮ NA AKCI - DUBÍ ZELENÝ DŮM Datum: 12.1.2015 Stránka č. 1 z 5 VÝPIS VÝPLNÍ OTVORŮ NA AKCI - DUBÍ ZELENÝ DŮM Datum: 12.1.2015 PVC systém :Okna budou vyrobena z vysoce kvalitního 5-tikomorového a 6-tikomorového plastového profilu ( třídy A dle ČSN

Více

Dveře mohou být vyplněny sklem (pro větší bezpečnost doporučujeme zvolit sklo bezpečnostní), plastovými výplněmi nebo ozdobnými výplněmi PERITO.

Dveře mohou být vyplněny sklem (pro větší bezpečnost doporučujeme zvolit sklo bezpečnostní), plastovými výplněmi nebo ozdobnými výplněmi PERITO. Plastová okna jsou v dnešní době výhodným řešením pro Vaše bydlení. Plastová okna mají výborné izolační vlastnosti, díky nimž ušetříte na vytápění Vašeho domu či bytu. Ať už bydlíte v bytě nebo rodinném

Více

Střední odborné učiliště elektrotechnické Plzeň PAVILON 7 - VÝMĚNA OKEN A VNĚJŠÍCH DVEŘÍ Výpis dveří, oken a vnějších KOPIE parapetů A 1411

Střední odborné učiliště elektrotechnické Plzeň PAVILON 7 - VÝMĚNA OKEN A VNĚJŠÍCH DVEŘÍ Výpis dveří, oken a vnějších KOPIE parapetů A 1411 OBJEDNATEL Střední odborné učiliště elektrotechnické Plzeň SPOL. S.R.O. nám. M. Horákové 2, 326 00 Plzeň, tel.: 377 244 451, e-mail:mvachuda@centrum.cz MÍSTO Areál SOU elektrotechnického, Vejprnická 56,

Více

Otevírač nadsvětlíků GEZE OL90 N

Otevírač nadsvětlíků GEZE OL90 N - Tisk č.: 0 0 CZ - Otevírač nadsvětlíků GEZE OL0 N - Nahoře uložený otevírač oken a nadsvětlíků pro svisle osazovaná okna pravoúhlého tvaru s šířkou otevření 0 mm - velká šířka otevření 0 mm - plná šířka

Více

design v interiéru ... nádech intimity. plisse vertikální žaluzie japonské stěny

design v interiéru ... nádech intimity. plisse vertikální žaluzie japonské stěny design v interiéru plisse vertikální žaluzie japonské stěny... nádech intimity. PLISSe VERTIKÁLNÍ ŽALUZIE JAPONSKÉ STĚNY Buďte netradiční a zvolte originální alternativu k interiérovým roletám a žaluziím.

Více

Příloha 8: Projektové listy k opatření 3 (OP ŽP, mimo vlastní IPRM)

Příloha 8: Projektové listy k opatření 3 (OP ŽP, mimo vlastní IPRM) Příloha 8: Projektové listy k opatření 3 (OP ŽP, mimo vlastní IPRM) - 1 - Projektový list 1. Název projektu A - Zateplení ZŠ Šrámkova 2. Předkladatel projektu Statutární město Opava 3. Název OP oblasti

Více

Přestavitelné příčky MILT

Přestavitelné příčky MILT Přestavitelné příčky MILT Přestavitelné příčky MILT umožňují provedení interiéru splňujícího nejnáročnější požadavky na špičkový design, případné budoucí snadné změny dispozic interiéru při zachování akustické

Více

HLINÍKOVÉ SYSTÉMY PRO OKNA, DVEŘE A FASÁDY

HLINÍKOVÉ SYSTÉMY PRO OKNA, DVEŘE A FASÁDY HLINÍKOVÉ SYSTÉMY PRO OKNA, DVEŘE A FASÁDY COR 70 INDUSTRIAL s PTM MILLENNIUM 2000 bez PTM MILLENNIUM Plus FASÁDNÍ SYSTÉM TP-52 ZDVIŽNĚ POSUVNÝ SYSTÉM 4500 A 4600 s PTM vyrobeno z profilů HLINÍKOVÁ OKNA,

Více

stylos H 260 Plastová okna

stylos H 260 Plastová okna Plastová okna 08 09 Kvalita, která přesvědčí... Nejmodernější technika pro váš dům Funkčnost v každém detailu Zešikmení profilů u systému stylos působí opticky velmi harmonicky. Systém je vhodný pro instalaci

Více

* CENOVOU KALKULACI NA VÝMĚNU DVEŘNÍHO OTVORU O8 VČETNĚ MONTÁŽE PROVÉST ZVLÁŠŤ ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ

* CENOVOU KALKULACI NA VÝMĚNU DVEŘNÍHO OTVORU O8 VČETNĚ MONTÁŽE PROVÉST ZVLÁŠŤ ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ POZNÁMKA: * SCHEMA OKEN I DVEŘÍ JE KRESLENO PŘI POHLEDU ZEVNITŘ * VŠECHNY UVEDENÉ ROZMĚRY JE NUTNÉ OVĚŘIT PŘED ZADÁNÍM OKEN A DVEŘÍ DO VÝROBY * OKNA I DVEŘE BUDOU Z PLASTOVÝCH PROFILŮ V BÍLÉM ODSTÍNU RÁMU,

Více

Protipožární systémy

Protipožární systémy Profilový systém OCEL A NEREZ V ARCHITEKTUŘE Economy Systém neizolovaných profilů pro okna, dveře a stěny Janisol Systém profilů s přerušeným tepelným mostem pro okna, dveře a stěny VISS Izolované fasádní

Více

Spolehlivá okna a dveře SULKO splní i nejnáročnější požadavky zákazníků díky inovativnímu kování GU za stejnou cenu.

Spolehlivá okna a dveře SULKO splní i nejnáročnější požadavky zákazníků díky inovativnímu kování GU za stejnou cenu. ubaj Spolehlivá okna a dveře SULKO splní i nejnáročnější požadavky zákazníků díky inovativnímu kování GU za stejnou cenu. www.sulko.cz Pro více informací volejte: 800 155 156 SULKO Výrobou a montáží oken

Více

Geus okna, a.s. ISO 9001:2001 1 / 5. U Nikolajky 912, 150 00 Praha 5 - Smíchov Účinnost od: 1.1.2008. Technologický postup montáže oken OS 04 S

Geus okna, a.s. ISO 9001:2001 1 / 5. U Nikolajky 912, 150 00 Praha 5 - Smíchov Účinnost od: 1.1.2008. Technologický postup montáže oken OS 04 S ISO 9001:2001 1 / 5 V následujících bodech je popsán postup montáže oken do stavby. Jedná se o základní body, které mohou být modifikovány v závislosti na připravenosti a rozměrových tolerancích stavebního

Více

...inspirujte se přírodou. modulové dřevostavby. rekreaci, ateliér, kancelář a pro jiné komerční účely. určené pro celoroční bydlení,

...inspirujte se přírodou. modulové dřevostavby. rekreaci, ateliér, kancelář a pro jiné komerční účely. určené pro celoroční bydlení, ...inspirujte se přírodou modulové dřevostavby určené pro celoroční bydlení, rekreaci, ateliér, kancelář a pro jiné komerční účely komfortní způsob bydlení Bydlení v domech na bázi dřeva patři v dnešní

Více

Naše společnost s tradicí vlastní výroby oken

Naše společnost s tradicí vlastní výroby oken Česká okna, dveře a zimní zahrady Tradice od roku 1993 PŘEHLED PLASTOVÝCH A HLINÍKOVÝCH OTVOROVÝCH PRVKŮ Naše společnost s tradicí vlastní výroby oken od roku 1993 si klade za cíl stát se kompletním dodavatelem

Více

Více informací: www.kinplast.cz www.zahradni-akce.cz. http://youtu.be/8g416fyjvkg

Více informací: www.kinplast.cz www.zahradni-akce.cz. http://youtu.be/8g416fyjvkg Vítáme Vás ve světě špičkových produktů společnosti KIN holding. Společnost KIN je největším výrobcem polykarbonátu v Rusku vyráběného z nejlepších komponentů jedničky na světovém trhu petrochemie společnost

Více

Schüco VentoTherm Integrovaný okenní větrací systém s rekuperací

Schüco VentoTherm Integrovaný okenní větrací systém s rekuperací Schüco VentoTherm Integrovaný okenní větrací systém s rekuperací Schüco VentoTherm - efektivní systémové řešení větrání objektu Efektivní větrání budov je v současnosti téma, které stále více zaměstnává

Více

1. ÚVOD. 1.1 ÚČEL OBJEKTU Zůstává stávající. Prostory dotčené stavbou budou, stejně jako doposud, sloužit jako kanceláře a učebny, suché laboratoře.

1. ÚVOD. 1.1 ÚČEL OBJEKTU Zůstává stávající. Prostory dotčené stavbou budou, stejně jako doposud, sloužit jako kanceláře a učebny, suché laboratoře. - 1 - OBSAH 1. ÚVOD... 2 1.1 Účel objektu... 2 1.2 Funkční náplň... 2 1.3 Kapacitní údaje... 2 1.4 Architektonické, materiálové a dispoziční řešení... 2 1.5 Bezbariérové užívání stavby... 2 1.6 Celkové

Více

VCHODOVÉ DVEŘE PRO NÁS DŮM ZNAMENÁ VÍCE. www.dom.aluprof.eu

VCHODOVÉ DVEŘE PRO NÁS DŮM ZNAMENÁ VÍCE. www.dom.aluprof.eu VCHODOVÉ DVEŘE PRO NÁS DŮM ZNAMENÁ VÍCE www.dom.aluprof.eu 1 PANELOVÉ DVEŘE EKOdům z ALUPROF Vchodové dveře již dávno nejsou jen ochranou domova před chladem, deštěm, hlukem či nezvanými hosty. Mohou být

Více

PLASTOVÁ, HLINÍKOVÁ A DŘEVĚNÁ OKNA ARTOKNA

PLASTOVÁ, HLINÍKOVÁ A DŘEVĚNÁ OKNA ARTOKNA u PLASTOVÁ, HLINÍKOVÁ A DŘEVĚNÁ OKNA ARTOKNA s.r.o. Svatopetrská /7, 617 BRNO tel.: +42 4 221 8, +42 4 2 ww.artokna.com obchod@artokna.com PRAHA BRNO - HRADEC KRÁLOVÉ OLOMOUC LIBEREC - ŽĎÁR nad SÁZAVOU

Více

NABÍDKA PLASTOVÝCH OKEN A DVEŘÍ

NABÍDKA PLASTOVÝCH OKEN A DVEŘÍ Kontaktní adresa obchodního místa: Ing.Gajdoš Petr Stará 241 272 01 KLADNO Telefon: 312 250 525 E-mail: kladno@vorlicek-plast.cz Centra a.s. Tauchmann Jan Radlická 2000/3 152 00 PRAHA 5 725 915 715 Nabídka

Více

TĚSNÍCÍ A IZOLAČNÍ SYSTÉM aplikační manuál pro stavebníky

TĚSNÍCÍ A IZOLAČNÍ SYSTÉM aplikační manuál pro stavebníky TĚSNÍCÍ A IZOLAČNÍ SYSTÉM aplikační manuál pro stavebníky Těsnící a izolační systém Den Braven 3D Volba osazování výplní stavebních otvorů okenním systémem Den Braven 3D, je nový, dokonalejší způsob, jak

Více

SUPŠ sklářská Valašské Meziříčí přístavby odborných učeben a stavební úpravy č.p.603

SUPŠ sklářská Valašské Meziříčí přístavby odborných učeben a stavební úpravy č.p.603 SUPŠ sklářská Valašské Meziříčí přístavby odborných učeben a stavební úpravy č.p.603 Kontrolní den č.2 8.10.2014 Úprava trasy slaboproudých kabelů Telefonica mimo půdorys přístavby Nájezd vrtací soupravy

Více

O nás 3. Používané materiály a skladby 4. Difúzně otevřená konstrukce 5. Difúzně uzavřená konstrukce 6. Ukázky realizací v USA a ČR 7.

O nás 3. Používané materiály a skladby 4. Difúzně otevřená konstrukce 5. Difúzně uzavřená konstrukce 6. Ukázky realizací v USA a ČR 7. Obsah O nás 3 Používané materiály a skladby 4 Difúzně otevřená konstrukce 5 Difúzně uzavřená konstrukce 6 Ukázky realizací v USA a ČR 7 Typové domy 10 Kontaktní údaje 17 O nás VALA DŘEVOSTAVBY s.r.o. vyvíjí,

Více

changing the face Nová scéna Národního divadla

changing the face Nová scéna Národního divadla Produkty DuPont Corian DuPont Corian, exkluzivní produkt společnosti DuPont, je kompozitní materiál, který dokonale kombinuje funkčnost s estetickými vlastnostmi a je určen pro povrchové interiérové i

Více