VÝROBKY A SYSTÉMY PRO ELEKTRICKÉ INSTALACE A DATOVÉ ROZVODY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROBKY A SYSTÉMY PRO ELEKTRICKÉ INSTALACE A DATOVÉ ROZVODY"

Transkript

1 VÝROBKY A SYSTÉMY PRO ELEKTRICKÉ INSTALACE A DATOVÉ ROZVODY Nouzové osvětlení Nouzová svítidla, komponenty adresovatelného osvětlení, invertery Str. 492 Systém adresovatelných svítidel Str. 500 Strio 2 Str. 509 Náhradní zářivky a baterie Nouzové osvětlení Centrála pro ovládání instalace adresovatelných nouzových svítidel (str. 495) 490

2 Str. 495 Komponenty pro ovládání adresovatelných svítidel Str. 496 G5 nouzová svítidla Str. 497 Arcor 2 nouzová svítidla Str. 502 S8 nouzová svítidla Str. 504 U21 nouzová svítidla Str. 506 B65, NT65, NFL65 nouzová svítidla Str. 508 Twin spot light nouzová svítidla Str. 508 Ochranné moduly nouzových svítidel Str. 510 Invertery pro interiérová svítidla Novinky 2007 Strio 2 nouzová svítidla v adresovatelné i standardní verzi (str. 500) Invertery pro vybavení interiérových svítidel nouzovým režimem (str. 510) 491

3 [ NOUZOVÁ SVÍTIDLA ] Výrobky a systémy Nouzová svítidla Systém adresovatelných nouzových svítidel Pomocí adresovatelných nouzových svítidel lze realizovat rozsáhlý systém nouzového osvětlení s ovládáním z jednoho místa NOUZOVÁ SVÍTIDLA - Nouzová svítidla splňují požadavky normy EN V provedení pro netrvalé, trvalé a kombinované svícení - Délka autonomního provozu 1 a 3 hodiny Strio 2 8 W adresovatelná verze G5 8 a 11 W adresovatelná verze S8 8 W standardní verze Arcor 2 zářivka se studenou katodou h adresovatelná verze B65, NT65, NFL 65 6, 8 a 13 W adresovatelná verze U21 6 W standardní verze Twin spot lights 2 nebo 4 zdroje adresovatelná verze Pro více informací o svítidlech neuvedených v katalogu kontaktujte Legrand 492

4 MONITOROVACÍ PROGRAM Program pro ovládání a monitorování celé instalace nouzových svítidel s jednou nebo více centrálami pro ovládání instalace adresovatelných nouzových svítidel Stav nouzových svítidel je viditelný na plánu budovy (AutoCAD), zobrazení nefunkčních svítidel s popisem poruchy BLOK ROZ ÍŘENÍ Centrála umožňuje přímé připojení max. 250 svítidel a do max. vzdálenosti 700 m, blok rozšíření umožňuje rozšíření instalace o dalších 250 svítidel, nebo zvýšení vzdálenosti nejvzdálenějšího svítidla o více než 700 m CENTRÁLA Zobrazení stavu všech adresovatelných nouzových svítidel Kapacita 1023 adresovatelných svítidel Kontrola stavu svítidel každých 6 hodin Tisk zprávy o stavu instalace Centrálu lze spojit s PC sběrnicí RS232-TCP/IP protokolem, možnost komunikace s monitorovacím programem přes LAN INVERTERY Kompaktní rozměry Plně kompatibilní s elektronickými předřadníky Pro klasické zářivky i pro zářivky T5 Automatické svorky Ni-Cd baterie (Ni-MH baterie kontaktujte Legrand) V souladu s normou EN CHCETE VĚDĚT VÍCE Kontaktujte technickou podporu Informujte se o možnosti školení Navštivte internetové stránky 493

5 Výběrová tabulka nouzových svítidel ARCOR 2 Auto-test Adresovatelné (4) Obj. ãíslo Provedení Krytí Autonomie Zdroj Svûteln tok (lm) (3) (3) T IP 20 1h (3) (3) N IP 20 1h 45 G5 Standardní Adresovatelné (4) (1) - N IP 42 1h 1 x 8 W (1) N IP 42 1h 1 x 8 W (1) N IP 42 3h 1 x 8 W (1) N IP 42 1h 1 x 8 W (1) N IP 42 1h 1 x 11 W (1) N IP 42 1h 1 x 8 W N IP 42 3h 1 x 8 W N IP 42 3h 1 x 8 W N IP 42 1h 1 x 11 W K IP 42 1h 2 x 8 W K IP 42 3h 2 x 8 W K IP 42 1h 2 x 8 W (2) (2) K IP 42 1h 2 x 8 W (2) (2) K IP 42 3h 2 x 8 W (2) K IP 42 1h 2 x 8 W 310 STRIO 2 Standardní Adresovatelné (4) N IP 41 1h 1 x 8 W T IP 41 1h 1 x 8 W K IP 41 1h 2 x 8 W N IP 41 3h 1 x 8 W T IP 41 3h 1 x 8 W K IP 41 3h 2 x 8 W 130 S8 Standardní N IP 42 1h 1 x 8 W T IP 42 1h 1 x 8 W K IP 42 1h 2 x 8 W N IP 42 3h 1 x 8 W T IP 42 3h 1 x 8 W K IP 42 3h 2 x 8 W 110 U21 Standardní N IP 42 1h 1 x 6 W N IP 42 1h 1 x 6 W N IP 42 1h 1 x 6 W K IP 42 1h 1 x 6 W N IP 42 1h 1 x 6 W K IP 42 1h 2 x 6 W K IP 42 1h 2 x 6 W N IP 42 1h 1 x 6 W N IP 42 3h 1 x 6 W 120 B65 / NFL65 Standardní Adresovatelné (4) N IP 65 1h 1 x 6 W N IP 65 1h 1 x 6 W N IP 65 1h 1 x 6 W N IP 65 1h 1 x 11 W K IP 65 1h 2 x 6 W N IP 65 1h 1 x 8 W N IP 65 1h 1 x 8 W N IP 65 1h 1 x 11 W K IP 65 1h 2 x 8 W N IP 65 1h 1 x 13 W 800 TWIN SPOT LIGHT Standardní Adresovatelné (4) N IP 55 1h 2 x 15 W N IP 55 1h 2 x 35 W N IP 55 1h 2 x 75 W N IP 55 1h 4 x 15 W N IP 55 1h 4 x 35 W N IP 55 1h 2 x 55 W 2000 N: Netrvalé T: Trvalé (1) Se 2 signalizaãními LED diodami (3) Pro více informací kontaktujte Legrand K: Kombinované (2) Oboustranné pro závûsnou nebo boãní montáï (4) Verze s auto-testem 494 Objednací ãísla ãervenû: Nové v robky

6 Systém adresovatelných nouzových svítidel stavební prvky systému Zobrazení kaïdého svítidla na plánu Zobrazení svítidel s poruchou Automatick tisk náhradních dílû Balení Obj. ã. Centrála pro ovládání adresovateln ch nouzov ch svítidel Periodicky kontroluje stav nouzov ch svítidel Komunikace mezi adresovateln mi svítidly a centrálou je zaji Èována pfies busovou linku Kapacita centrály: - max. poãet svítidel: max. poãet pfiímo zapojen ch svítidel: 250 Dal í svítidla je nutné zapojit pomocí bloku roz ífiení obj. ã Blok roz ífiení je nutné pouïít také v pfiípadû pfiekroãení max. délky vedení 700 m (mezi centrálou a nejvzdálenûj ím svítidlem) Funkce: Ovládání tlaãítky pomocí pfiehledného menu zobrazeného na velkém LCD displeji - nastavení parametrû centrály - zjednodu ené adresování svítidel - správa pfiístupov ch oprávnûní - údrïba instalace s lokalizací nefunkãních svítidel - pfiímé pfiepnutí svítidel do klidového reïimu - nepfietrïité zálohování pamûti s nastavením instalace - signalizace funkce centrály a nouzov ch svítidel s poruchou Pfiímé v stupy centrály: - konektor RS 232 (19-pin) pro pfiipojení k PC, modemu nebo jinému rozhraní - konektor SUB-D (125 pin) pro pfiipojení tiskárny MoÏnosti pfiipojení k PC, internetu: - pfiímo pfies RS 232 sériov port (do 5 m) - pfies pfievodník RS 232 / RS 485 (není souãástí dodávky) - pfies pfievodník RS 232 / Ethernet (není souãástí dodávky) Napájení: 230 VA / 50 Hz Ni-Cd baterie 8.4 V / 0,15 Ah Tfiída II O Krytí: IP 20 Balení Obj. ã. Blok roz ífiení Pro roz ífiení instalace nouzov ch svítidel nad 250 nebo pro pfiípady, kdy je pfiekroãena max. délka vedení 700 m (od centrály k nejvzdálenûj ímu svítidlu) Napájení: 230 VA / 50 Hz Ni-Cd baterie 8.4 V / 0,15 Ah Tfiída II O Krytí: IP 20 Rozmûry: 6 modulû.17,5 mm Monitorovací program Program pro ovládání a monitoring celé instalace nouzov ch svítidel s jednou nebo více centrálami pro ovládání instalace adresovateln ch nouzov ch svítidel bez ohledu na rozsah instalace Monitorování instalace podle zvolen ch zón dan ch instalací nebo podle zón dan ch konfigurací svítidel (stromová struktura podle objektû, pater, funkãních oblastí, apod.) Stav vybraného nouzového svítidla je viditeln na pozadí zóny daného objektu (plánu) Objekty lze zobrazit v programu pomocí importu grafického souboru ve formátu DXF AutoCAD (vektory) nebo ve formátu bitmapy (GIF, apod.) Pfiímé zobrazení svítidel s poruchou na plánu vãetnû identifikace typu poruchy Dal í roz ífiené funkce: - zobrazení statistick ch údajû (poãet a procentní pomûr svítidel s poruchou) pro vybranou zónu (objekt, patro apod.) - automatické zobrazení seznamu náhradních dílû s objednacími ãísly Legrand - automatické zobrazení seznamu nouzov ch svítidel s poruchou, jejich lokalizací a seznamem operací nutn ch k jejich uvedení zpût do provozu 495

7 Nouzová svítidla G5 verze adresovatelná a standardní Nouzová svítidla splàují poïadavky normy EN Svítidla s nízkou spotfiebou elektrické energie jsou v provedení: - netrvalé svícení jedna záfiivková trubice svítí pfii v padku napájení - kombinované svícení jedna záfiivková trubice svítí pfii pfiítomnosti napájení a druhá trubice pfii v padku napájení Autonomní provoz v délce 1 hodina nebo 3 hodiny Nouzová svítidla v adresovatelné verzi jsou vybaveny Auto-testem, komunikace je zaji tûna buì pfiímo s centrálou pro ovládání adresovateln ch svítidel nebo nepfiímo pfies blok roz ífiení Svítidla jsou osazena: - lineárními záfiivkami 8 W s vysokou svítivostí nebo kompaktními záfiivkami 11 W - Ni-Cd bateriemi podle EN , ãas dobíjení baterie: 24 hodin Signalizace provozních stavû je zaji tûna LED diodami s vysokou svítivostí a Ïivotností hodin LED diody u svítidel G5: - 1 zelená LED umístûná na spodní hranû uprostfied (standartní verze) - 1 zelená a Ïlutá LED umístûná na spodní hranû uprostfied (adresovatelná verze) - 2 oranïové LED se svisl mi obdelníkov mi svûtlovody na bocích difuzoru (standartní verze) Napájení: 230 VA ± 10 %, 50/60 Hz Integrovaná elektronická ochrana PTC Krytí: IP 42, IK 07, tfiída II O F MoÏnost instalace i na bûïnû hofilavé povrchy Kapacita roubov ch svorek: 4 mm 2 pro napájení a 2,5 mm 2 pro komunikaci Vstup pro kabely: 1 x horní 20 mm, 1 x zadní obdélníkov MoÏnost pfieru ení reïimu trvalého svícení spínaãem MoÏnost vyfiazení nouzového reïimu viz str. 508 Signalizace provozních stavû adresovateln ch nouzov ch svítidel: Zelená LED dioda svítí: standardní provozní stav Zelená LED dioda bliká: probíhá testování Îlutá LED dioda svítí: porucha trubice - v mûna trubice pro trvalé svícení je-li na konci Ïivota - spu tûní auto-testu tlaãítkem, nerozsvítí-li se trubice pak je nutná v mûna trubice pro netrvalé svícení Îlutá LED dioda bliká pomalu: porucha baterie Îlutá LED dioda bliká rychle: porucha elektroniky svítidla Balení Obj. ã. G5 adresovatelná nouzová svítidla Netrvalé Svûteln tok (lm) Autonomie Zdroj h 8 W h 8 W h 8 W h 11 W Kombinované MoÏnost pfieru ení reïimu trvalého svícení spínaãem Svûteln tok (lm) Autonomie Zdroj h 2 x 8 W h 2 x 8 W h 2 x 8 W Kombinované závûsná montáï MoÏnost pfieru ení reïimu trvalého svícení spínaãem Svûteln tok (lm) Autonomie Zdroj h 2 x 8 W h 2 x 8 W h 2 x 8 W Balení Obj. ã. G5 standardní nouzová svítidla Netrvalé 2 LED diody Diody signalizují pfiítomnost napájení a funkãnost baterie Zhasnutí diod pfii pfiítomnosti napájení indikuje vadnou baterii, kterou je nutné vymûnit Svûteln tok (lm) Autonomie Zdroj h 8 W h 8 W h 8 W h 8 W h 11 W Netrvalé 1 LED dioda Dioda signalizuje pfiítomnost napájení a funkãnost baterie Zhasnutí diody pfii pfiítomnosti napájení indikuje vadnou baterii, kterou je nutné vymûnit Svûteln tok (lm) Autonomie Zdroj h 8 W h 8 W h 11 W Kombinované MoÏnost pfieru ení reïimu trvalého svícení spínaãem 1 LED dioda signalizuje pfiítomnost napájení a funkãnost baterie Zhasnutí diody pfii pfiítomnosti napájení indikuje vadnou baterii, kterou je nutné vymûnit Svûteln tok (lm) Autonomie Zdroj h 2 x 8 W h 2 x 8 W h 2 x 8 W Kombinované závûsná montáï MoÏnost pfieru ení reïimu trvalého svícení spínaãem 1 LED dioda signalizuje pfiítomnost napájení a funkãnost baterie Zhasnutí diody pfii pfiítomnosti napájení indikuje vadnou baterii, kterou je nutné vymûnit Svûteln tok (lm) Autonomie Zdroj h 2 x 8 W h 2 x 8 W 496

8 Nouzová svítidla G5 příslušenství NOUZOVÉ OSVĚTLENÍ >>> Arcor TM 2 Estetické a bezpečné Typy montáïe svítidel G5: - pfiímá povrchová montáï ve svislé nebo vodorovné poloze - ãásteãnû zapu tûná montáï s pouïitím barevn ch rámeãkû obj.ã /84/85/86 - zapu tûná montáï s pouïitím barevn ch rámeãkû obj.ã /88/89/90 - zapu tûná svislá stropní montáï s pouïitím obj.ã a svitidel /47/74/75/76 - zapu tûná boãní stropní montáï s pouïitím obj.ã a svitidel /47/74/75/76 - povrchová stropní s oboustran m difuzorem obj.ã Balení Obj. ã. Závûsná montáï Souprava pro závûsnou svislou montáï Urãena pouze pro svítidla obj. ã /47/74/75/76 Vzdálenost od stropu: 400 mm Provedení: chrom Souprava pro závûsnou boãní montáï Urãena pouze pro svítidla obj. ã /47/74/75/76 Provedení: chrom Pfiíslu enství Oboustrann difuzor Pro stropní montáï nouzov ch svítidel MontáÏ: difuzor dodávan se svítidlem se nahradí oboustrann m difuzorem Bíl Ocelov Hliníkov Dekorativní rámeãky âásteãnû zapu tûná montáï Pro instalaci svítidel na stûnu nebo do podhledu Hloubka zapu tûní: 52 mm Rozmûr otvoru pro montáï: 344 x 128 mm > Zapuštěná, povrchová nebo boční montáž > Transparentní tabulky pro lepší světelný efekt > Adresovatelná a standardní verze > Provedení: hliník > Montáž povrchová nebo boční Bronzov Zapu tûná montáï Pro instalaci svítidel na stûnu nebo do podhledu Hloubka zapu tûní: 64 mm Rozmûr otvoru pro montáï: 344 x 158 mm Bíl Ocelov Hliníkov > Provedení: bílá > Montáž povrchová nebo boční Bronzov Piktogramy (str. 509) Pro více informací kontaktujte Legrand 497

9 Nouzová svítidla G5 technické údaje Rozmûry (mm) Nástûnná montáï Zapu tûná montáï Tabulka pro návrh nouzového osvûtlení Rozteã svítidel a vzdálenost od stûn (m) pro zaji tûní minimální úrovnû osvûtlení 1 lx Instalaãní Osvûtlenost Vzdálenost od Rozteã mezi Rozteã mezi Vzdálenost od v ka pod stûny svítidly svítidly stûny (m) svítidlem (lx) D (m) D (m) D (m) D (m) Stropní montáï âásteãnû zapu tûná montáï s rámeãkem Závûsná svislá montáï Náhradní zdroje a baterie 39 Obj. ã. Zdroj Baterie / / / / / / / / / / / / âásteãnû zapu tûná montáï Závûsná boãní montáï /41/60/ /42/61/ / /44/63/ / / / / /

10 Kfiivky svítivosti (cd/1000 lm) Obj. ã Obj. ã /41/60/70 Obj. ã /42/61/71 30 cd 75 cd 50 cd Obj. ã /62 Obj. ã /44/63/73 Obj. ã / cd 175 cd 75 cd Obj. ã /65 Obj. ã /66 50 cd 100 cd Obj. ã /74 Obj. ã / Obj. ã cd 40 cd 60 cd. CO-C

11 Nouzová svítidla STRIO 2 verze adresovatelná a standardní Nouzová svítidla STRIO 2 technické údaje Rozmûry (mm) Povrchová montáï Balení Obj. ã. Strio 2 nouzová svítidla SplÀují poïadavky normy EN Napájení: 230/240 VA, 50/60 Hz Krytí: IP 41, IK 07, tfiída II O Svítidlo má na spodní ãásti základnu, která usnadàuje instalaci a údrïbu, svítidlo se pouze naklapne na základnu, pfii údrïbû se vyjme pouze svítidlo a základna zûstává na svém místû Svítidla jsou osazena: - lineárními záfiivkami 8 W s vysokou svítivostí - Ni-Cd bateriemi vysokoteplotního typu podle EN ãas dobíjení baterie: 24 hodin Indikátor dobíjení baterie (zelená LED) Adresovatelná verze s auto-testem má indikaci provozního stavu (Ïlutá LED): - porucha záfiivky - porucha baterie - porucha jiného typu MoÏnost pfieru ení reïimu trvalého svícení spínaãem u provedení pro trvalé nebo kombinované svícení MoÏnost vyfiazení nouzového reïimu viz str. 508 Standardní Auto-test 8 W 1 h adresovatelné Netrvalé 200 lm Netrvalé 250 lm Trvalé 170 lm Kombinované 200 lm Kombinované 250 lm 8 W 3 h Netrvalé 130 lm Trvalé 140 lm Kombinované 130 lm Základna , ,6 Stropní montáï s oboustrann m difuzorem Zapu tûná montáï s rámeãkem Pfiíslu enství Rámeãek pro zapu tûnou montáï Oboustrann difuzor Ochranná mfiíïka Zapu tûná montáï s rámeãkem a oboustrann m difuzorem Piktogramy (str. 509) Objednací ãísla ãervenû: Nové v robky

12 Nouzová svítidla STRIO 2 technické údaje Tabulka pro návrh nouzového osvûtlení Rozteã svítidel a vzdálenost od stûn (m) pro zaji tûní minimální úrovnû osvûtlení 1 lx Kfiivky svítivosti (cd/1000 lm) Obj. ã /21/23/24/30/31/33/34 (cd/1000 lm) Instalaãní Osvûtlenost Vzdálenost od Rozteã mezi Rozteã mezi Vzdálenost od v ka pod stûny svítidly svítidly stûny (m) svítidlem D (m) (lux) D (m) D (m) D (m) / / / / / / / / /9 10/ / /3.5 9/ / / / / / / / / / / /33/24/ / / / /2.8 7/ / / / / / / / / /10 2.8/ /2 7.4/8 8.6/9.8 2/ / 6.8/ /8.8 / / /9 10/11.6 4/ /3.8 9/ / / /3.9 10/ / / / /11 12/ / / /11 12/ / C0 - C180 C90 - C270 Obj. ã /25/32/ (cd/1000 lm) C0 - C180 C90 - C Náhradní zdroje a baterie Obj. ã. Zdroj Baterie /21/22/30/31/32/40/ /24/25/33/34/

13 Nouzová svítidla S8 verze standardní Nouzová svítidla S8 technické údaje Rozmûry (mm) Povrchová montáï Stropní montáï s oboustrann m difuzorem Zapu tûná montáï s rámeãkem Balení Obj. ã. S8 nouzová svítidla SplÀují poïadavky normy EN Napájení: 230 VA ± 10 %, 50/60 Hz Integrovaná elektronická ochrana PTC Krytí: IP 42, IK 07, tfiída II O Samozhá iv materiál Svítidla jsou osazena: - lineárními záfiivkami 8 W s vysokou svítivostí - Ni-Cd bateriemi vysokoteplotního typu - ãas dobíjení baterie: 24 hodin Indikátor dobíjení baterie (zelená LED) Funkce auto-testu tlaãítkem na svítidle Kapacita pfiipojovacích svorek: 4 mm 2 MoÏnost pfieru ení reïimu trvalého svícení spínaãem u provedení pro trvalé nebo kombinované svícení MoÏnost vyfiazení nouzového reïimu viz str W 1 h Netrvalé 140 lm Trvalé 140 lm Kombinované 140 lm 8 W 3 h Netrvalé 110 lm Trvalé 110 lm Kombinované 110 lm S oboustrann m difuzorem Pfiíslu enství Rámeãek pro zapu tûnou montáï Oboustrann difuzor Piktogramy (str. 509) 502

14 Nouzová svítidla S8 technické údaje Tabulka pro návrh nouzového osvûtlení Rozteã svítidel a vzdálenost od stûn (m) pro zaji tûní minimální úrovnû osvûtlení 1 lx Kfiivky svítivosti (cd/1000 lm) Obj. ã Obj. ã Instalaãní Osvûtlenost Vzdálenost od Rozteã mezi Rozteã mezi Vzdálenost od v ka pod stûny svítidly svítidly stûny (m) svítidlem (lux) D (m) D (m) D (m) D (m) / / / / / / /5 3.2/ / / /5 2.8/ / / / / / / / / / / / / / / /4.3 2/ / / cd Obj. ã Obj. ã cd Obj. ã Obj. ã cd 30 cd 50 cd 30 cd Náhradní zdroje a baterie Obj. ã. Zdroj Baterie /01/ /04/

15 Nouzová svítidla U21 verze standardní Nouzová svítidla U21 technické údaje Rozmûry (mm) Povrchová montáï Zapu tûná montáï do podhledu Balení Obj. ã. U21 nouzová svítidla SplÀují poïadavky normy EN Napájení: 230 VA ± 10 %, 50/60 Hz Integrovaná elektronická ochrana PTC Krytí: IP 42, IK 04, tfiída II O Samozhá iv materiál F MoÏnost instalace i na bûïnû hofilavé povrchy Svítidla jsou osazena: - lineárními záfiivkami 6 W s vysokou svítivostí - Ni-Cd bateriemi vysokoteplotního typu - ãas dobíjení baterie: 24 hodin Indikace nabíjení 2 LED diodami s vysokou Ïivotností h Nesvítí-li obû LED diody, pak - není pfiítomno síèové napûtí - baterie se nenabíjí Kapacita roubov ch svorek: 4 mm 2 pro napájení a 2,5 mm 2 pro komunikaci (ochrana pfied pfiipojením 230 VA) Kabelové vstupy: pfiedlisované otvory 20 mm na obou boãních, horní a zadní stranû, obdélníkov otvor na zadní stranû Bez moïnosti pfieru ení reïimu trvalého svícení spínaãem MoÏnost vyfiazení nouzového reïimu viz str W netrvalé h 45 lm h 70 lm h 100 lm h 120 lm h 155 lm h 210 lm h 310 lm 6 W kombinované h 85 lm h 175 lm Zapu tûná montáï do zdiva Pfiíslu enství Rámeãek pro zapu tûnou montáï do podhledu Instalaãní krabice pro zapu tûnou montáï do zdiva S pfiedlisovan mi otvory pro vstup kabelû PouÏití spolu s rámeãkem pro zapu tûnou montáï Piktogramy (str. 509) 504 Objednací ãísla ãervenû: Nové v robky

16 Nouzová svítidla U21 technické údaje Kfiivky svítivosti (cd/1000 lm) Obj. ã Obj. ã Tabulka pro návrh nouzového osvûtlení Rozteã svítidel a vzdálenost od stûn (m) pro zaji tûní minimální úrovnû osvûtlení 1 lx Instalaãní Osvûtlenost Vzdálenost od Rozteã mezi Rozteã mezi Vzdálenost od v ka pod stûny svítidly svítidly stûny (m) svítidlem (lx) D (m) D (m) D (m) D (m) 20 cd Obj. ã cd Obj. ã cd. 40 cd Obj. ã Obj. ã Náhradní zdroje a baterie Obj. ã. Zdroj Baterie /02/ / cd cd Obj. ã Obj. ã Obj. ã cd. 75 cd. 15 cd

17 Nouzová svítidla NFL65 verze adresovatelná a standardní Nouzová svítidla B65, NT65 verze adresovatelná a standardní Nouzová svítidla splàují poïadavky normy EN Svítidla s nízkou spotfiebou elektrické energie jsou v provedení pro netrvalé svícení jedna záfiivková trubice svítí pfii v padku napájení Autonomní provoz v délce 1 hodina Nouzová svítidla v adresovatelné verzi jsou vybaveny Auto-testem, komunikace je zaji tûna buì pfiímo s centrálou pro ovládání adresovateln ch svítidel nebo nepfiímo pfies blok roz ífiení Svítidla jsou osazena: - lineárními záfiivkami 13 W - Ni-Cd bateriemi podle EN , ãas dobíjení baterie: 24 hodin Indikace nabíjení LED diodou s vysokou Ïivotností h u standardní verze Nesvítí-li LED dioda, pak není pfiítomno síèové napûtí a baterie se nenabíjí Napájení: 230 VA ± 10 %, 50/60 Hz Integrovaná elektronická ochrana PTC Krytí: IP 65, IK 07, tfiída I Samozhá iv materiál F MoÏnost instalace i na bûïnû hofilavé povrchy Kapacita roubov ch svorek: 4 mm 2 pro napájení a 2,5 mm 2 pro komunikaci Vstup pro kabely: pfiedlisovan otvor 20 mm na obou bocích MoÏnost vyfiazení nouzového reïimu viz str. 508 Signalizace provozních stavû adresovateln ch nouzov ch svítidel: Zelená LED dioda svítí: standardní provozní stav Zelená LED dioda bliká: probíhá testování Îlutá LED dioda svítí: porucha trubice - v mûna trubice pro trvalé svícení je-li na konci Ïivota - spu tûní auto-testu tlaãítkem, nerozsvítí-li se trubice pak je nutná v mûna trubice pro netrvalé svícení Îlutá LED dioda bliká pomalu: porucha baterie Îlutá LED dioda bliká rychle: porucha elektroniky svítidla Balení Obj. ã. NFL65 nouzová svítidla 13 W 1 h Standardní Auto-test adresovatelné Netrvalé 800 lm Piktogramy (str. 509) Nouzová svítidla splàují poïadavky normy EN Svítidla s nízkou spotfiebou elektrické energie jsou v provedení: - netrvalé svícení jedna záfiivková trubice svítí pfii v padku napájení - kombinované svícení jedna záfiivková trubice svítí pfii pfiítomnosti napájení a druhá trubice pfii v padku napájení Autonomní provoz v délce 1 hodina Nouzová svítidla v adresovatelné verzi jsou vybaveny Auto-testem, komunikace je zaji tûna buì pfiímo s centrálou pro ovládání adresovateln ch svítidel nebo nepfiímo pfies blok roz ífiení Svítidla jsou osazena: - lineárními záfiivkami 6 W a kompaktními záfiivkami 11 W - Ni-Cd bateriemi podle EN , ãas dobíjení baterie: 24 hodin Indikace nabíjení 2 LED diodami s vysokou Ïivotností h u standardní verze Nesvítí-li obû LED diody, pak není pfiítomno síèové napûtí a baterie se nenabíjí Indikace provozního stavu adresovateln ch svítidel viz lev odstavec Napájení: 230 VA ± 10 %, 50/60 Hz Integrovaná elektronická ochrana PTC Krytí: IP 65, IK 07, tfiída II O Samozhá iv materiál F MoÏnost instalace i na bûïnû hofilavé povrchy Kapacita roubov ch svorek: 4 mm 2 pro napájení a 2,5 mm 2 pro komunikaci MoÏnost pfieru ení reïimu trvalého svícení spínaãem MoÏnost vyfiazení nouzového reïimu viz str. 508 Balení Obj. ã. B65 nouzová svítidla Standardní Auto-test adresovatelné Vstup pro kabely: 2 na boku a 1 nahofie pro v vodky ISO 20, nebo PG 13 Dodáváno s 1 v vodkou a 2 záslepkami 6 W 1 h Netrvalé 90 lm Netrvalé 165 lm Netrvalé 315 lm Kombinované 155 lm 11 W 1 h Netrvalé 450 lm Standardní Auto-test adresovatelné NT65 nouzová svítidla Vstup pro kabely 20 mm: 1 na boku a 1 nahofie Dodáváno s 1 v vodkou a 1 záslepkou 8 W 1 h Netrvalé 100 lm Netrvalé 240 lm Kombinované 400 lm 11 W 1 h Netrvalé 750 lm Piktogramy (str. 509) 506

18 Nouzová svítidla NFL65, B65, NT65 technické údaje Rozmûry (mm) B65 NT65 NFL Tabulka pro návrh nouzového osvûtlení Rozteã svítidel a vzdálenost od stûn (m) pro zaji tûní minimální úrovnû osvûtlení 1 lx Instalaãní Osvûtlenost Vzdálenost od Rozteã mezi Rozteã mezi Vzdálenost od v ka pod stûny svítidly svítidly stûny (m) svítidlem (lx) D (m) D (m) D (m) D (m) (90 Im) (155 Im) (315 Im) Kfiivky svítivosti (cd/1000 lm) Obj. ã Obj. ã /67 Náhradní zdroje a baterie Obj. ã. Zdroj Baterie /66/ / Obj. ã. Zdroj Baterie / /49 2 x o o Obj. ã Obj. ã /69 o o o o o o o o o o 20 cd. 40 cd Obj. ã o +30 o Obj. ã o -30 o 0 o 75 cd. +30 o -30 o 150 cd. 0 o +30 o o o o o Obj. ã Obj. ã /35 o o o o 60 cd Obj. ã o Obj. ã /49 0 o 25 cd. +30 o o o o -30 o o 60 cd. 0 o +30 o o 200 cd. -30 o 0 o +30 o o o o 100 cd. 175 cd o 0 o +30 o 507

19 Nouzová svítidla Twin spot light verze adresovatelná a standardní ochranné moduly pro nouzová svítidla Nouzová svítidla Twin spot light technické údaje Rozmûry (mm) Obj. ã /42/43 C D A B E Obj. ã. Rozmûry (mm) A B C D E / Obj. ã / Balení Obj. ã. Twin spot light nouzová svítidla Nouzová svítidla splàují poïadavky normy EN Autonomní netrval provoz v délce 1 hodina Nouzová svítidla v adresovatelné verzi jsou vybaveny Auto-testem, komunikace je zaji tûna buì pfiímo s centrálou pro ovládání adresovateln ch svítidel nebo nepfiímo pfies blok roz ífiení Standardní verze je vybavena testovacím tlaãítkem Svítidla jsou osazena: - halogenov mi Ïárovkami 15, 35, 55 a 75 W - Ni-Cd bateriemi podle EN , ãas dobíjení baterie: 24 hodin Napájení: 230 VA +6/-10 %, 50/60 Hz MoÏnost vyfiazení nouzového reïimu viz dole Standardní verze Krytí: IP 55, IK 07, tfiída II O Barva edá T 029 Indikace nabíjení LED diodou Závûsná montáï pomocí patek obj. ã Svûteln tok (lm) Autonomie Zdroj 5 min. 60 min h 2 x 15 W h 2 x 35 W h 2 x 75 W h 2 x 15 W h 2 x 35 W Adresovatelná verze Indikace provozního stavu zelenou a Ïlutou LED diodou s vysokou Ïivotností h Krytí: IP 55, IK 08, tfiída II O Svûteln tok (lm) Autonomie Zdroj h 2 x 55 W Ochranné moduly SlouÏí pro pfievedení nouzov ch svítidel do reïimu stand-by (vyfiazení nouzového reïimu) v pfiípadech, úmyslného odpojení napájení napfi. pro opravy, údrïbu apod. UmoÏÀují provádûní vizuálního testu funkãnosti sepnutím svítidel MoÏnost vytváfiení sekcí pro ovládání a test instalace Kapacita: max. 300 svítidel, dal í svítidla zapojením modulû do kaskády Dálkové ovládání spínaãem na klíã obj. ã pfiímo u obj. ã nebo prostfiednictvím obj. ã Pro schémata zapojení a detailní informace o funkcích modulû kontaktujte Legrand MontáÏ na DIN li tu 3 Napájení: 230 V, 50 Hz Záloha chodu: 9 V baterie Ni-Cd nebo NiMH Multifunkãní modul Standardní modul Modul roz ífiení Obj. ã / cd Obj. 039/01/ Obj. ã Obj. ã cd Obj. ã / cd mm min. 508 Objednací ãísla ãervenû: Nové v robky

20 Nouzová svítidla zářivky a baterie Nouzová svítidla piktogramy Balení Obj. ã. Záfiivky Lineární záfiivky Záfiivky s vysokou svítivostí W W Kompaktní záfiivka W Ni-Cd baterie SplÀují poïadavky normy EN PouÏití viz technické údaje k jednotliv m nouzov m svítidlûm ,0 V 1,6 Ah ,2 V 1,6 Ah ,4 V 1,2 Ah ,4 V 1,5 Ah ,6 V 1.5 Ah ,8 V 1,5 Ah ,0 V 1,5 Ah ,2 V 1,5 Ah ,4 V 4 Ah ,8 V 4 Ah ,4 V 1,5 Ah ,8 V 1,6 Ah ,2 V 1,6 Ah Balení Obj. ã. Piktogramy SplÀují poïadavky normy ISO 3864 a CEE x 26 mm x 107 mm x 107 mm x 107 mm x 107 mm x 107 mm x 90 mm x 90 mm x 45 mm x 90 mm x 45 mm x 110 mm x 110 mm x 110 mm x 112 mm x 112 mm x 112 mm x 112 mm x 112 mm x 112 mm x 112 mm x 112 mm Objednací ãísla ãervenû: Nové v robky 509

21 Invertery pro interiérová svítidla pro všechny typy zářivek od 6 do 58 W Technické údaje (str. 511 aï 515) SplÀují poïadavky normy EN Invertery slouïí pro vytvofiení reïimu nouzového svícení v pfiípadû v padku napájení svítidel urãen ch pro obecné osvûtlení v interiéru Kompatibilní s feromagnetick mi pfiedfiadníky a vût inou elektronick ch pfiedfiadníkû Autonomní provoz zaji tûn bateriemi inverteru v délce 1 nebo 3 h Inverter je sloïen z elektronického modulu pro ovládání a nabíjení baterií Osazeno vysokoteplotními Ni-Cd bateriemi podle EN , ãas dobíjení baterie: 24 hodin V pfiípadû potfieby je moïné invertery osadit Ni-MH bateriemi etrn mi k Ïivotnímu prostfiedí Indikace nabíjení zelenou LED diodou Napájení: 230 VA, 50/60 Hz, obj. ã : 230/240 VA, 50/60 Hz Provozní teplota okolí: + 10 aï + 40 C Vhodné pro integraci do svítidel s vnitfiní teplotou do 50 C, v ostatních pfiípadech je nutné inverter instalovat mimo svítidlo Kapacita automatick ch svorek: 1,5 mm 2 MoÏnost vyfiazení nouzového reïimu u obj. ã /42/46/48 viz str. 508 Balení Obj. ã. Invertery standardní verze Autonomie 1 h V echny typy záfiivek mimo T Pro záfiivky od 10 do 18 W Pro záfiivky od 13 do 38 W Pro záfiivky od 26 do 58 W Pro záfiivky od 6 do 36 W Pro záfiivky od 6 do 58 W Pro záfiivky od 6 do 58 W Pouze pro záfiivky T Pro záfiivky od 14 do 24 W Pro záfiivky od 28 do 54 W Autonomie 3 h V echny typy záfiivek mimo T Pro záfiivky od 10 do 18 W Pro záfiivky od 13 do 38 W Pro záfiivky od 26 do 58 W Pro záfiivky od 6 do 58 W Balení Obj. ã. Invertery adresovatelná verze Integrovaná funkce auto-testu Automatické testování: - t dnû: zapnutí nouzového reïimu po dobu 15 s - ãtvrtletnû: zapnutí nouzového reïimu po dobu jmenovité délky autonomního provozu, tedy 1 nebo 3 h Signalizace provozních stavû adresovateln ch inverterû zelenou a Ïlutou LED diodou, doplnûnou bzuãákem Komunikace je zaji tûna buì pfiímo s centrálou pro ovládání adresovateln ch nouzov ch svítidel nebo nepfiímo pfies blok roz ífiení Autonomie 1 h Pro záfiivky od 10 do 58 W Autonomie 3 h Pro záfiivky od 10 do 58 W Pouze pro záfiivky T Pro záfiivky od 14 do 24 W Pro záfiivky od 28 do 54 W 510

22 Invertery pro interiérová svítidla technické údaje Rozmûry (mm) Obj.ã /42/46/48 Obj.ã /76/77 mezi otvory: B A C D 31 mezi otvory: B A C D 30 mezi otvory: B 31 Elektronick modul B A C D Baterie Obj. ã. A B C D Stick x Obj. ã. A B C D Obj.ã /79 30 Obj.ã /71/72 mezi otvory: B A C D Obj. ã. A B C D Obj. ã. A B C D Stick x Stick x Obj.ã /74 A C D Obj. ã. A B C D Stick x

23 Invertery pro interiérová svítidla technické údaje Tabulka BLF (ballast lumen factor) BLF udává pomûr mezi skuteãn m svûteln m tokem (lm) a jmenovit m svûteln m tokem pro dan svûteln zdroj mûfien s referenãním pfiedfiadníkem BLF Svûteln zdroj Typ zdroje Pfiíkon T5 14 W HF 16 W 0.28 (2) 0.62 (3) TL (T8) 18 W T5 21 W TL 23 W (3) 0.18 T5 24 W T5 28 W HF 32 W 0.24 (2) (3) 0.19 T5 35 W TL (T8) 36 W T5 49 W HF 50 W T5 54 W TL (T8) 58 W W 0.16 PLC 13 W 18 W 26 W 18 W W (3) 0.23 (3) 0.18 PLL 36 W (3) 0.20 (2) W 0.18 (4) W 0.13 (4) W PLT 26 W 32 W 42 W 10 W 0.40 (2) W 0.48 (2) 0.90 (3) 0.42 (3) D 21 W (3) 0.33 (3) W (3) 0.28 (3) W W W C 32 W W (2) 0.19 (3) 0.19 (1) Je nutné odstranit spínaã (2) Autonomie > 90 min (3) Autonomie > 105 min (4) Autonomie > 45 min Obj. ã. Typ baterie Parametry baterie Ni-Cd 6.0 V Ah Ni-Cd 7.2 V - 4 Ah Ni-Cd 3.6 V - 4 Ah Ni-Cd 7.2 V - 4 Ah Ni-Cd 3.6 V - 4/4.5 Ah Ni-Cd 4.8 V - 4/4.5 Ah Ni-Cd 6.0 V - 4/4.5 Ah Ni-Cd 4.8 V - 4/4.5 Ah Ni-Cd 7.2 V - 4/4.5 Ah Ni-Cd 4.8 V - 1.5/1.6 Ah Ni-Cd 6.0 V - 1.5/1.6 Ah Ni-Cd 8.4 V - 1.5/1.6 Ah Ni-Cd 9.6 V - 1.5/1.6 Ah Ni-Cd 13.2 V - 1.5/1.6 Ah Ni-Cd 9.6 V Ah Ni-Cd 9.6 V - 4 Ah 512

24 (1) 0.23 (1) (1) 0.17 (1) 0.09 (1) 0.14 (1)

25 Invertery pro interiérová svítidla technické údaje Schéma zapojení v trvalém reïimu Pro obj. ã /42/46/48 S feromagnetick m pfiedfiadníkem, nebo pfiedfiadníkem integrovan m ve svûtelném zdroji L N 8 V min. Spínaã Pfiedfiadník Pro obj. ã /71/72 S elektronick m pfiedfiadníkem s jednou záfiivkou L N Spínaã Elektronick pfiedfiadník Baterie Pro obj. ã /42/46/48 S elektronick m pfiedfiadníkem s jednou záfiivkou Pro obj. ã /74 S elektronick m pfiedfiadníkem s jednou záfiivkou L N 8 V min. Spínaã Elektronick pfiedfiadník L N Spínaã Elektronick pfiedfiadník Baterie Pro obj. ã /71/72 S feromagnetick m pfiedfiadníkem L N Pro obj. ã /74 S elektronick m pfiedfiadníkem (6 svorek) a dvûmi záfiivkami L N Spínaã Pfiedfiadník Spínaã Elektronick pfiedfiadník

26 Invertery pro interiérová svítidla technické údaje Schéma zapojení v trvalém reïimu Pro obj. ã /76/77 S feromagnetick m pfiedfiadníkem L N Spínaã Pfiedfiadník Pro obj. ã /79 S elektronick m pfiedfiadníkem s jednou záfiivkou L N Spínaã Elektronick pfiedfiadník Pro obj. ã /76/77 S elektronick m pfiedfiadníkem s jednou záfiivkou L N Spínaã Elektronick pfiedfiadník Pro obj. ã /79 S elektronick m pfiedfiadníkem (6 svorek) a dvûmi záfiivkami L N Spínaã Elektronick pfiedfiadník

PIR technologie US technologie

PIR technologie US technologie Jednoduché a úsporné senzory Legrand nabízí moderní senzory pro efektivní řešení řízení osvětlení. Samostatné autonomní senzory 1 výstup: Autonomní pohybové senzory (str. 134 a 136) Autonomní přítomnostní

Více

NexiTech LED TM. Nová řada LED nouzových svítidel

NexiTech LED TM. Nová řada LED nouzových svítidel NexiTech LED TM Nová řada LED nouzových svítidel NexiTech LED spolehlivost Automatický test funkčnosti ve shodě s normou ČSN EN 50172 Autonomní verze svítidla NexiTech LED TM přichází s chytrým řešením

Více

VSTUPNÍ PANELY PRO VENKOVNÍ JEDNOTKY AUDIO A VIDEO

VSTUPNÍ PANELY PRO VENKOVNÍ JEDNOTKY AUDIO A VIDEO Giotto 1266-1336 "Svatba v Káni galilejské" Scrovegnská kaple (Padova) VSTUPNÍ PANELY PRO VENKOVNÍ JEDNOTKY AUDIO A VIDEO ELVOX vytvofiil pro své domovní telefony a videotelefony série panelû, které jsou

Více

LED svítidlo GANYMA. LED MINI panely G03000-3 G15551 G03000-6

LED svítidlo GANYMA. LED MINI panely G03000-3 G15551 G03000-6 LED svítidlo výklopné LED výklopné svítidlo pro použití v interéru s elektronickým předřadníkem (transformátorem) v plastovém stříbrném plášti. Dodává se bez připojovacího kabelu a montážního materiálu.

Více

Nouzová svítidla Bezpeènost ve vašich rukou

Nouzová svítidla Bezpeènost ve vašich rukou Nouzová svítidla Bezpeènost ve vašich rukou PRÙVODCE NOUZOVÝMI SVÍTIDLY PRO INTERIÉRY A EXTERIÉRY 2 Nouzové osvìtlení zvyšuje bezpeèí osob pøi nenadálé situaci a pomáhá provést kroky nezbytné k úniku z

Více

Součásti systému LOGICA

Součásti systému LOGICA Součásti systému LOGICA Autonomní nouzová svítidla, svítidla s bezpečnostními tabulkami a elektroinvertery umožňují instalaci systému nouzového osvětlení do malých, středně velkých i velkých aplikací.

Více

TRZ 12-2. Polski 2 âesky 9 Slowensko 15 Magyar 21 Slovensky 28. Hrvatski 34 Latviski 41 Eesti keel 47 Lietuvi klb. 54 По русски 61

TRZ 12-2. Polski 2 âesky 9 Slowensko 15 Magyar 21 Slovensky 28. Hrvatski 34 Latviski 41 Eesti keel 47 Lietuvi klb. 54 По русски 61 OSW Polski 2 âesky 9 Slowensko 15 Magyar 21 Slovensky 28 Hrvatski 34 Latviski 41 Eesti keel 47 Lietuvi klb. 54 По русски 61 Obsah Technické údaje: 1 Údaje o regulátoru 9 2 Instalace 10 3 Obsluha 11 Bezpeãnostní

Více

Napájení a data. na dosah ruky

Napájení a data. na dosah ruky Napájení a data na dosah ruky POP-UP KRABICE Nové, elegantní, ergonomicky tvarované vysouvací pop-up krabice nabízejí snadné použití a rychlé připojení přístrojů a zařízení, např.: PC, mobilní telefony,

Více

architectural lighting

architectural lighting architectural lighting 08 KATALOG moderní vestavná svítidla CORONA FRAME - Moderní design - Jednoduchost - Elegance - Úspornost CORONA a FRAME Moderní vestavná svítidla čistého designu, vyrobená ze speciálního

Více

OBSAH. MontáÏ... 1 Ovládání... 2 Zmûna filtraãního provedení na odtahové... 2 Obrázky... 3 Filtr na zachycení mastnoty... 4 Îárovka osvûtlení...

OBSAH. MontáÏ... 1 Ovládání... 2 Zmûna filtraãního provedení na odtahové... 2 Obrázky... 3 Filtr na zachycení mastnoty... 4 Îárovka osvûtlení... V e s t a v n é s p o t ř e b i č e K u c h y ň s k é o d s a v a č e p a r C F T 1 6 1 N á v o d n a m o n t á ž,, p o u ž i t í a ú d r ž b u OBSAH MontáÏ... 1 Ovládání... 2 Zmûna filtraãního provedení

Více

Když bezpečnost závisí na našich rozhodnutích

Když bezpečnost závisí na našich rozhodnutích Sirios LED Přehled produktu Když bezpečnost závisí na našich rozhodnutích Nouzové osvětlení Sirios LED 2 Nouzové svítidlo Sirios LED Přehled produktu www.eaton.cz Nouzová svítidla Sirios LED Řada nouzových

Více

AURATON 30 AURATON TH-3

AURATON 30 AURATON TH-3 AURATON 30 AURATON TH-3 (s externím ãidlem 2,5 m) ELEKTRONICK TERMOSTAT NÁVOD K OBSLUZE Termostaty fiady AURATON 30 (TH-3) jsou urãeny pro teplotní kontrolu vytápûcího systému. Termostat má na v bûr ze

Více

LF8 Flu. HLAVNÍ POUŽITÍ Průmysl. Sklady. Tunely. Podzemní stanice. Baldachýny. Obchodní prostory.

LF8 Flu. HLAVNÍ POUŽITÍ Průmysl. Sklady. Tunely. Podzemní stanice. Baldachýny. Obchodní prostory. LF8 je vysoce účinné svítidlo v krytí IP 65 vhodné pro vnitřní i vnější aplikace, zvláště pro extrémní klimatické podmínky. Tělo svítidla tvoří odlitek z tlakem litého u. Svítidlo se vyrábí ve dvou provedeních:

Více

FORLINE. Osvětlovací systém FORLINE je typová řada systémových závěsných a stropních zářivkových a LED svítidel pro osvětlování interiérů.

FORLINE. Osvětlovací systém FORLINE je typová řada systémových závěsných a stropních zářivkových a LED svítidel pro osvětlování interiérů. FORLINE Osvětlovací systém FORLINE je typová řada systémových závěsných a stropních zářivkových a LED svítidel pro osvětlování interiérů. spojená do řad nebo pomocí spojovacích dílů do různých geometrických

Více

BE27-12-110W BEST LED žárovka E27, 240V, 12W, 1100lm, WW 169,00 204,49. BE27-12-1170C BEST LED žárovka E27, 240V, 12W, 1170lm, CW 169,00 204,49

BE27-12-110W BEST LED žárovka E27, 240V, 12W, 1100lm, WW 169,00 204,49. BE27-12-1170C BEST LED žárovka E27, 240V, 12W, 1170lm, CW 169,00 204,49 LED ŽÁROVKY Best-LED BE27-12-110W BEST LED žárovka E27, 240V, 12W, 1100lm, WW 169,00 204,49 BE27-12-1170C BEST LED žárovka E27, 240V, 12W, 1170lm, CW 169,00 204,49 BE27-9-730W BEST LED žárovka E27, 240V,

Více

Pofiádek musí b t. reca boxy. Nové boxy reca jsou ideálním fie ením pro v echny mobilní poïadavky v fiemeslné v robû a servisu.

Pofiádek musí b t. reca boxy. Nové boxy reca jsou ideálním fie ením pro v echny mobilní poïadavky v fiemeslné v robû a servisu. reca boxy 1 reca boxy Pofiádek musí b t. Nové boxy reca jsou ideálním fie ením pro v echny mobilní poïadavky v fiemeslné v robû a servisu. reca box optimalizuje pracovní procesy a zaji Èuje inteligentní

Více

FC2020 Ústředna požární signalizace

FC2020 Ústředna požární signalizace FC00 Sinteso TM Ústředna požární signalizace Řada FS0 Kompaktní, předsestavená, mikroprocesorová ústředna elektrické požární signalizace s integrovaným ovládacím terminálem pro až 5 prvků Ústředna může

Více

LEDWELL klasik. LEDWELL guard LEDWELL sporo. technika s budoucností

LEDWELL klasik. LEDWELL guard LEDWELL sporo. technika s budoucností LEDWELL klasik technika s budoucností Nová řada LED reflektorů se špičkovým světelným výkonem a nízkou spotřebou energie, na které se můžete spolehnout. LEDWELL guard LEDWELL sporo LED reflektory - řada

Více

Úvod. iroká kála pfiíslu enství zahrnuje:

Úvod. iroká kála pfiíslu enství zahrnuje: Úvod Existuje celá fiada uïivatelû mobilních radiostanic. KaÏd má své specifické potfieby, poïadavky a pracuje v rûzn ch podmínkách. Spoleãnost Motorola dodává kompletní fie ení a nabízí irok v bûr mikrofonû,

Více

SGH-S300 ProhlíÏeã WAP Návod k pouïití

SGH-S300 ProhlíÏeã WAP Návod k pouïití * Obsah uveden v tomto návodu nemusí pfiesnû souhlasit s va ím telefonem, v závislosti na nainstalovaném softwaru nebo na va em poskytovali sluïeb. SGH-S300 ProhlíÏeã WAP Návod k pouïití ELECTRONICS World

Více

KNIHA SVÍTIDEL. Dům sociálních služeb S.K. Neumanna, Praha

KNIHA SVÍTIDEL. Dům sociálních služeb S.K. Neumanna, Praha KNIHA SVÍTIDEL Dům sociálních služeb S.K. Neumanna, Praha A1 Svítidlo na zářivky T8 pro přisazenou montáž. Šedý kryt a transparentní difuzor vyrobený z PC. Vnitřní reflektor z ocelového plechu, práškově

Více

Osmoz: nepodsvětlené hlavice tlačítek

Osmoz: nepodsvětlené hlavice tlačítek OVLÁDCÍ SIGNLIZČNÍ PRVKY OSMOZ Ovládání a signalizace přesně podle vašich potřeb Inovace hrají klíčovou roli. Posloucháme, co potřebujete, a sledujeme vás při práci. Výsledkem jsou produkty, které splní

Více

Založeno 1990. Vypracoval: Ing. Vladimír Povolný HATEL. 168 x 118 x 54 mm. provozní teplota -5 až +50 C ochrana IP 30 24V DC (20 až 30V), 0 je uzeměná

Založeno 1990. Vypracoval: Ing. Vladimír Povolný HATEL. 168 x 118 x 54 mm. provozní teplota -5 až +50 C ochrana IP 30 24V DC (20 až 30V), 0 je uzeměná Technická specifikace Založeno 1990 Vypracoval: Ing. Vladimír Povolný Datum: 14. červen 2006 pracuje jako komunikační brána. Zařízení je vybaveno dvěma sériovými komunikačními kanály, servisním sériovým

Více

Flexibilní modulární technika Instalaãní pfiístroje Modul 45

Flexibilní modulární technika Instalaãní pfiístroje Modul 45 Flexibilní modulární technika Instalaãní pfiístroje EGS modulární technika pro podparapetní kanály, přístrojové sloupy a podlahové systémy EGS Systémy instalaãních pfiístrojû Modulární technika pro každého

Více

Multifunkční terminál AXT-300/310

Multifunkční terminál AXT-300/310 TECHNICKÁ DOKUMENTACE VÝROBKU Multifunkční terminál AXT-300/310 Popis zařízení: Terminál s integrovanou 1.3 MegaPixeovou kamerou je založený na platformě průmyslového PC (x86). Je vhodný pro systémy docházky,

Více

Kombinovaný adaptér se síťovou zásuvkou chráněnou svodičem přepětí. Adaptér chrání síťový zdroj a datové vstupy připojeného telekomunikačního

Kombinovaný adaptér se síťovou zásuvkou chráněnou svodičem přepětí. Adaptér chrání síťový zdroj a datové vstupy připojeného telekomunikačního DEHN chrání. 909 300 DPO 230 TV 909 300 4013364117723 4-3-1 233,8 g 1 Stk. 86,00 909 310 DPO 230 NT 909 310 4013364117747 4-3-1 212 g 1 Stk. 75,50 909 320 DPO 230 ISDN 909 320 4013364136885 4-3-1 215 g

Více

Tempus Digital Digitální časové spínací hodiny s ročním D GB CZ BZT26440. Návod k montáži a pužití BZT26440. Připojení různých vnějších. přípustné!

Tempus Digital Digitální časové spínací hodiny s ročním D GB CZ BZT26440. Návod k montáži a pužití BZT26440. Připojení různých vnějších. přípustné! 310365 01 Tempus Digital Digitální časové spínací hodiny s ročním BZT26440 L N 230-240V~ 3 µ 50-60Hz R10a -25T 2 1 16(4)A 250V~ CZ Návod k montáži a pužití MENU OK D GB CZ PL HR 3 BTZ26440 2 1 N L L Připojení

Více

Uživatelský manuál Dotykový zobrazovací LCD displej. Typ: SR-RM-3

Uživatelský manuál Dotykový zobrazovací LCD displej. Typ: SR-RM-3 Uživatelský manuál Dotykový zobrazovací LCD displej Typ: SR-RM-3 Obsah balení Název Množství LCD 1 USB(2m) 1 Uživatelský manuál 1 Montážní matice M3 4 Vážený uživateli: Velice Vám děkujeme za výběr našich

Více

REGULACE NADŘAZENOU REGULACI KOTLŮ MŮŽEME ROZDĚLIT TAKTO. Spínací termostaty. Inteligentní jednozónové regulátory. Projekční podklady

REGULACE NADŘAZENOU REGULACI KOTLŮ MŮŽEME ROZDĚLIT TAKTO. Spínací termostaty. Inteligentní jednozónové regulátory. Projekční podklady REGULACE Thermona spol. s r.o. nabízí ke svým plynovým i elektrickým kotlům také různé typy nadřazené regulace, která doplňuje možnosti vestavěné regulace. NADŘAZENOU REGULACI KOTLŮ MŮŽEME ROZDĚLIT TAKTO

Více

KNIHA SVÍTIDEL VÝZKUMNÉ CENTRUM JOSEFA RESSELA, S002. Jihomoravský kraj, katastrální území Vranov u Brna, Útěchov u Brna

KNIHA SVÍTIDEL VÝZKUMNÉ CENTRUM JOSEFA RESSELA, S002. Jihomoravský kraj, katastrální území Vranov u Brna, Útěchov u Brna KNIHA SVÍTIDEL NÁZEV AKCE VÝZKUMNÉ CENTRUM JOSEFA RESSELA, S002 MÍSTO STAVBY Jihomoravský kraj, katastrální území Vranov u Brna, Útěchov u Brna STAVEBNÍK Mendelova univerzita v Brně, Zemědělská 1, 613

Více

Céliane TM SCS/BUS ovládač scénářů

Céliane TM SCS/BUS ovládač scénářů Céliane TM SCS/BUS ovládač scénářů dotykové panely, rozhraní a příslušenství 672 82 (Corian Pompeii red) 672 83 (Kaolínové sklo) 672 85 (Titanové sklo) Bal. Obj. č. Dotykové panely,2 dotykový panel.2 dotykové

Více

MSA PLUS Elektrosvařovací jednotky

MSA PLUS Elektrosvařovací jednotky Elektrosvařovací jednotky Nová generace jednotek Nová rukojeť Ochrana kabelů proti poškození Grafický displej Dobře čitelný, s nastavitelným kontrastem Jednoduchá klávesnice pro snadné ovládání v uživatelském

Více

Za bezpeãnost se zaruãujeme sv m dobr m jménem

Za bezpeãnost se zaruãujeme sv m dobr m jménem BEZPEâNÉ P ÍSTROJE OD FIRMY MESSER Za bezpeãnost se zaruãujeme sv m dobr m jménem Filtr z nerezové oceli Plynov zpûtn ventil zabraàuje zpûtnému toku media Eurorychlo umoïàuje rychlé plynotûsné pfiipojení

Více

Externí baterie na iphone 4/4S/5/5S s HD kamerou

Externí baterie na iphone 4/4S/5/5S s HD kamerou Externí baterie na iphone 4/4S/5/5S s HD kamerou Návod k použití Hlavní výhody produktu: Dokonalé maskování skryté kamery nová a neokoukaná Velmi kvalitní HD obraz a kvalitní zvuk Kompatibilita s modely

Více

Svítidla IK plus Elektro-Praga Vysoká odolnost, design a úspory LED technologie

Svítidla IK plus Elektro-Praga Vysoká odolnost, design a úspory LED technologie Svítidla IK plus Elektro-Praga Vysoká odolnost, design a úspory LED technologie Svítidla IK plus Variabilní, úsporná a velmi odolná Ideální osvětlení veřejných prostor, ve kterém se snoubí extrémní odolnost,

Více

Nabídka LED osvětlení pro rok 2013 ÚSPORNÁ LED OSVĚTLENÍ INOXLED

Nabídka LED osvětlení pro rok 2013 ÚSPORNÁ LED OSVĚTLENÍ INOXLED Nabídka LED osvětlení pro rok 2013 ÚSPORNÁ LED OSVĚTLENÍ INOXLED www.appost.cz OSVĚTLENÍ INOXLED AUDIT A PROJEKT Bezplatný audit a návrh nového osvětlení. FINANCOVÁNÍ Úspora CASH při prvním rozsvícení.

Více

PräsenzLight 180, PräsenzLight 360

PräsenzLight 180, PräsenzLight 360 Čidla přítomnosti PräsenzLight 180, PräsenzLight 360 Obj. č. 200 0 050 Obj. č. 200 0 000 Návod k obsluze 2 Obsah 1. Bezpečnost... 3 2. Funkční a výkonové charakteristiky... 4 3. Umístění / Montáž... 5

Více

Znaãka, barvy a písmo

Znaãka, barvy a písmo Znaãka, barvy a písmo kliknûte zde nápovûda pouïitím tlaãítek se pohybujte v pfiíslu né sekci jednotlivá loga najdete uloïena na CDromu znaãky âeského TELECOMU z manuálu lze tisknout, je v ak tfieba pfiihlédnout

Více

Podlahové zásuvkové bloky. Zásuvkové bloky xxxxxxx pro zasedací místnosti a stolní zásuvkové bloky PODLAHOVÉ ZÁSUVKOVÉ BLOKY BEZ P IPOJOVACÍHO KABELU

Podlahové zásuvkové bloky. Zásuvkové bloky xxxxxxx pro zasedací místnosti a stolní zásuvkové bloky PODLAHOVÉ ZÁSUVKOVÉ BLOKY BEZ P IPOJOVACÍHO KABELU Podlahové zásuvkové bloky PODLAHOVÉ ZÁSUVKOVÉ BLOKY BEZ P IPOJOVACÍHO KABELU PODLAHOVÉ ZÁSUVKOVÉ BLOKY SE SILOVÝMI ZÁSUVKAMI 3 zásuvky 2P+T 534 00 4 zásuvky 2P+T 534 01 6 zásuvek 2P+T 534 02 3 zásuvky

Více

Řada 10 - Spínač soumrakovy kompaktní, 12-16 A

Řada 10 - Spínač soumrakovy kompaktní, 12-16 A Řada 10 - Spínač soumrakovy kompaktní, 12-16 A Řada 10 soumrakový spínač k ovládání osvětlení venkovních schodišť, vchodů, komunikací, výloh atd. 10.32 10.41 V-2015, www.findernet.com k decentralizovanému

Více

LED žárovky. Klasického tvaru s paticí E27. Miňonky s paticí E14. Speciální žárovky. Stránka 1. LED eco LED žárovka v ekonomickém provedení

LED žárovky. Klasického tvaru s paticí E27. Miňonky s paticí E14. Speciální žárovky. Stránka 1. LED eco LED žárovka v ekonomickém provedení LED žárovky Klasického tvaru s paticí E27 Foto Typ Popis Nahrazuje žárovku: Světelný tok (lm) Příkon (W) Účinnost (lm/w) Patice Barva světla Stmívatelná Životnost (h) EAN kód Cena bez DPH LB-E27-400-2K7

Více

Katalog výrobků Podskupina č. 5.1 osvětlovací zařízení/ svítidla

Katalog výrobků Podskupina č. 5.1 osvětlovací zařízení/ svítidla Katalog výrobků Podskupina č. 5.1 osvětlovací zařízení/ svítidla 5.1 Svítidla pro lineární a kompaktní zářivky s výjimkou svítidel pro domácnost. (původní název: Svítidla se zářivkami s výjimkou svítidel

Více

Základní tvary žárovek A55 T55 P45 B35 BXS35 BW35. R50 G120 Stick Spiral R63 PAR16 A 55. Průměr v mm. Tvar (mezinárodní norma)

Základní tvary žárovek A55 T55 P45 B35 BXS35 BW35. R50 G120 Stick Spiral R63 PAR16 A 55. Průměr v mm. Tvar (mezinárodní norma) Základní tvary žárovek A55 T55 P45 B35 BXS35 BW35 R50 G120 Stick Spiral R63 PAR16 A 55 Průměr v mm Tvar (mezinárodní norma) Základní druhy patic E14 E27 G4 GY6,35 G9 GU4 GU5.3 GU10 R7S G53 GX53 G13 G5

Více

Nejlepší od OBO: B9/T. Odboãná krabice se stupnûm krytí IP67

Nejlepší od OBO: B9/T. Odboãná krabice se stupnûm krytí IP67 Nejlepší od OBO: B9/T. Odboãná krabice se stupnûm krytí IP67 Klasika pro každou oblast použití: OBO B9/T Měkká membrána Rychlá práce: Mûkká membrána se bez jak chkoli speciálních nástrojû protlaãí a automaticky

Více

ABB s.r.o., Elektro-Praga. Modul spínací dveře/světlo, řadový. Objednací číslo: 8300-0-0123. Návod na instalaci

ABB s.r.o., Elektro-Praga. Modul spínací dveře/světlo, řadový. Objednací číslo: 8300-0-0123. Návod na instalaci ABB s.r.o., Elektro-Praga Modul spínací dveře/světlo, řadový Objednací číslo: 8300-0-0123 Návod na instalaci Obsah 1. Bezpečnostní upozornění... 3 2. Zamýšlené použití... 3 3. Ochrana životního prostředí...

Více

light design catalogue

light design catalogue KATALOG SVÍTIDEL I. light design catalogue obsah stropní přisazená svítidla čtvercová, obdélníková...04 17 kruhová...18 27 stropní závěsná svítidla čtvercová... 28-29 kruhová...30-31 obdélníková...32

Více

Bezdrátový systém GRAFIK Eye QS Uživatelem nastavitelná regulace osvětlení, stínění a spotřeby energie

Bezdrátový systém GRAFIK Eye QS Uživatelem nastavitelná regulace osvětlení, stínění a spotřeby energie Open Preset Close Meeting Video Conference A/V Off Bezdrátový systém GRAFIK Eye QS Uživatelem nastavitelná regulace osvětlení, stínění a spotřeby energie Photography Nic Lehoux CO ZNAMENÁ BEZDRÁTOVÝ SYSTÉM

Více

O SPOLEČNOSTI NABÍZENÉ SLUŽBY VYSVĚTLIVKY PIKTOGRAMŮ UVÁDĚNÝCH U JEDNOTLIVÝCH SVÍTIDEL

O SPOLEČNOSTI NABÍZENÉ SLUŽBY VYSVĚTLIVKY PIKTOGRAMŮ UVÁDĚNÝCH U JEDNOTLIVÝCH SVÍTIDEL O SPOLEČNOSTI Zajišťujeme komplexní služby od prvotního návrhu osvětlení přes výrobu, montáž a instalaci až po kvalitní záruční a pozáruční servis. Svým zákazníkům přinášíme individuální a inovativní řešení

Více

i4wifi a.s. produktové novinky Říjen 2013

i4wifi a.s. produktové novinky Říjen 2013 i4wifi a.s. produktové novinky Říjen 2013 Mikrotik: RB2011UiAS-2HnD 5x Gbit LAN, 5x 100 Mbit LAN, SFP, USB, PoE, L5 RouterBoard RB2011UiAS-IN je osazen 5x Gbit ethernetovými porty, 5x 100 Mbit porty, 1x

Více

OMEGA termoãlánkové sondy

OMEGA termoãlánkové sondy ZPRAVODAJ#99-3 OMEGA termoãlánkové sondy h o l é t e r m o ã l á n k y i z o l o v a n é t e r m o ã l á n k y p l á È o v é s k o n e k t o r e m dvojité termoãlánky p l á È o v é s p fi í v o d n í m

Více

katalog úsporných svítidel * jaro 2011

katalog úsporných svítidel * jaro 2011 efekt: tah na pozadí plochou LED lištou Al mivvy ENERGY délka expozice: 2 s závěrka clony: f/10 ohnisková vzdálenost: 24 mm ISO: 100 katalog úsporných svítidel * jaro 2011 Jaká je hranice mezi tmou a světlem?

Více

sensonic Měřič tepla a průtoku Nejmodernější elektronika pro měření tepla typové schválení TCM 311/00-3360 Měřič tepla

sensonic Měřič tepla a průtoku Nejmodernější elektronika pro měření tepla typové schválení TCM 311/00-3360 Měřič tepla sensonic Nejmodernější elektronika pro měření tepla II Měřič tepla a průtoku Popis funkce Novou generaci mûfiiãû tepla sensonic II tvofií dvû stavební fiady. Kompaktní verze sensonic II integruje poãítadlo,

Více

KARTA ŘADIČE DCF A GPS ME3

KARTA ŘADIČE DCF A GPS ME3 KARTA ŘADIČE DCF A GPS ME3 Popis ME3 Karta je určena pro inovované ústředny MU4N a MU3N a umožňuje: připojení přijímače časové informace DCF77 připojení přijímače časové informace GPS Karta udržuje autonomně

Více

NÍZKOFREKVENČNÍ GENERÁTOR BG3

NÍZKOFREKVENČNÍ GENERÁTOR BG3 NÍZKOFREKVENČNÍ GENERÁTOR BG3 Popis a provoz zařízení bg3 Jiří Matějka, Čtvrtky 702, Kvasice, 768 21, e-mail: podpora@wmmagazin.cz Obsah: 1. Určení výrobku 2. Technické parametry generátoru 3. Indikační

Více

Nový záložní zdroj APC Smart-UPS

Nový záložní zdroj APC Smart-UPS Nový záložní zdroj APC Smart-UPS Vyspělá interaktivní ochrana napájení pro servery a síťová zařízení. > Nejoblíbenější záložní zdroje pro sítě a servery. Zdroj Smart-UPS spolehlivě ochrání Vaše kritická

Více

S S. Pohon pro rolety a mark zy VariEco-868. MontáÏ

S S. Pohon pro rolety a mark zy VariEco-868. MontáÏ CZ Pohon pro rolety a mark zy VariEco868 Tento návod uschovejte! Po zabudování trubkového motoru upevnûte pro elektrikáfie tento návod na kabelu. Funkce zafiízení: Uvedení pohonu do provozu pomocí montáïního

Více

www.mobatime.cz KATALOG 2011 Digitální hodiny řady DE

www.mobatime.cz KATALOG 2011 Digitální hodiny řady DE www.mobatime.cz KATALOG 2011 Digitální hodiny řady DE 3 Exteriérové digitální hodiny řady DE Tento typ univerzálních digitálních hodin určený pro použití ve venkovním prostředí najde své uplatnění také

Více

DataLab LCD Panelové LCD monitory s dotykovou obrazovkou

DataLab LCD Panelové LCD monitory s dotykovou obrazovkou DataLab LCD Panelové LCD monitory s dotykovou obrazovkou n ě D Tato publikace byla vytvořena ve snaze poskytnout přesné a úplné informace. Společnost Moravské přístroje a.s. nepřejímá žádné záruky týkající

Více

bestseller v LED osvětlení nanolight technologie japonské komponenty úspory až 60% nákladů vlastní výroba

bestseller v LED osvětlení nanolight technologie japonské komponenty úspory až 60% nákladů vlastní výroba Historie společnosti SNAGGI Lighting s.r.o. začíná již v roce 1995, kdy jsme začali pod divizí Snaggi s.r.o. sbírat zkušenosti v oblasti elektronických komponent s důrazem na LED, LCD a PCB. Prvotřídním

Více

24V 3A SS ZDROJ ZD243, ZD2430 (REL)

24V 3A SS ZDROJ ZD243, ZD2430 (REL) 24V 3A SS ZDROJ ZD243, ZD2430 (REL) www.elso-ostrava.cz NÁVOD PRO OBSLUHU Technická specifikace zahrnující popis všech elektrických a mechanických parametrů je dodávána jako samostatná součást dokumentace.

Více

DOMOVNÍ DOROZUMÍVACÍ SYSTÉMY

DOMOVNÍ DOROZUMÍVACÍ SYSTÉMY 2009 DOMOVNÍ DOROZUMÍVACÍ SYSTÉMY OBSAH 1 Telefony série 3000 4 Videotelefony série 3000 6 Handsfree audiotelefony série 5000 7 Videotelefon ECLIPSE série 5000 10 Pfiíslu enství série 3000 11 Modulární

Více

Třífázový statický ELEktroměr

Třífázový statický ELEktroměr Třífázový statický ELEktroměr ZE 312 Elektroměr ZE312.Dx je třífázový jedno nebo dvoutarifní elektroměr určený pro měření spotřeby elektrické energie v obytných a obchodních prostorách a v lehkém průmyslu.

Více

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci... 10. Úvod... 11

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci... 10. Úvod... 11 Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci... 10 Úvod... 11 1 Novela zákona o DPH od 1. 4. 2011... 13 1 Oblasti, kter ch se t ká novela zákona o DPH... 19 2 Zmûny zákona o DPH spoãívající ve

Více

Převodník PRE 10/20/30

Převodník PRE 10/20/30 Převodník PRE 10/20/30 PRE10/20/30 slouží pro připojení zařízení Elektrobock (centrální jednotka PocketHome, termostatu PT41 aj.) do sítě Ethernet. Připojené zařízení je tak možno ovládat z libovolného

Více

Tlakové spínače. eshop.norgren.cz. Snadné objednávání 24/7

Tlakové spínače. eshop.norgren.cz. Snadné objednávání 24/7 Tlakové spínače Rozsáhlý sortiment tlakových spínačů, poskytuje celou řadu různých možností pro konverzi tlakových změn na elektrický signál. Tato řada zahrnuje elektromechanické a elektronické spínače

Více

Infrastruktura pro nabíjení elektromobilů Nabíjecí sloupky Terra

Infrastruktura pro nabíjení elektromobilů Nabíjecí sloupky Terra Produktový leták Infrastruktura pro nabíjení elektromobilů Nabíjecí sloupky Terra Nabíjecí sloupky Terra jsou elegantním řešením pro rychlé nabíjení a jsou konstruovány pro instalace ve vozovém parku majitelů

Více

P r ů m y s l o v á s v í t i d l a

P r ů m y s l o v á s v í t i d l a Průmyslová svítidla BS 103 3G salvaspazio 112 BS 103 3G salvatempo 113 Leader 21-01, 21-04 114 BS100, BS110 115 Tores 23-01 116 Castor 25-05 117 Lumino 26-91 118 Leo 40-01 119 Aterix 43-05 120 Aterix 43-09

Více

p r ů m y s l o v á s v í t i d l a

p r ů m y s l o v á s v í t i d l a průmyslová svítidla Leader 21-01, 21-04 94 BS100, BS110 95 Tores 23-01 96 Castor 25-05 97 Lumino 26-91 98 Leo 40-01 99 Aterix 43-05 100 Aterix 43-09 101 Leone 45-00 102 Leone 45-01 103 Leone 45-02 104

Více

NÁVOD K OBSLUZE ASO-2 SOUMRAKOVÝ SPÍNAČ

NÁVOD K OBSLUZE ASO-2 SOUMRAKOVÝ SPÍNAČ NÁVOD K OBSLUZE ASO-2 SOUMRAKOVÝ SPÍNAČ -1- Obsah 1. Obecná charakteristika... 2 1.1. Použití... 2 2. Technické údaje... 3 3. Popis činnosti a programování... 3 3.1. Čas... 4 3.2. Rok... 5 3.3. Měsíc...

Více

Grafick manuál znaãky. Odkaz na zfiizovatele

Grafick manuál znaãky. Odkaz na zfiizovatele Grafick manuál znaãky Odkaz na zfiizovatele Obsah Úvod 1 Znaãka 2 Základní barevná varianta 2.1 Inverzní barevná varianta 2.2 âernobílá pozitivní varianta 2.3 âernobílá inverzní varianta 2.4 Grafická definice

Více

Sundaram KS. Vysoce účinný sinusový měnič a nabíječ. Uživatelská konfigurace provozu. Snadná montáž. Detailní displej.

Sundaram KS. Vysoce účinný sinusový měnič a nabíječ. Uživatelská konfigurace provozu. Snadná montáž. Detailní displej. Sundaram KS Vysoce účinný sinusový měnič a nabíječ Sundaram KS 1K/2K/3K Sundaram KS 4K/5K > Střídač s čistým sinusovým průběhem > Výběr rozsahu vstupního napětí pro domácí spotřebiče a osobní počítače

Více

3NP1 pojistkové odpínače. Prezentace výrobku

3NP1 pojistkové odpínače. Prezentace výrobku 3NP1 pojistkové odpínače Prezentace výrobku Popis výrobku Technické údaje Výhody pro zákazníka Příklady použití Přehled výrobků 000 do 160A 00 do 160A 1 do 250A 2 do 400A 3 do 630A 2009-01-12 Slide 3/44

Více

Detektory úniku plynu

Detektory úniku plynu Detektory úniku plynu Pro rychlý přehled testo 317-2 testo 316-1 testo 316-2 testo gas detector testo 316-Ex CH 4 C 3 H 2 Kontrola úniku plynu Stále znovu dochází díky netěsným plynovým potrubím k ničivým

Více

SPA IP telefon VoIp. Voice. Uživatelská přiručka. Modely: SPA921, SPA922, SPA941, SPA942

SPA IP telefon VoIp. Voice. Uživatelská přiručka. Modely: SPA921, SPA922, SPA941, SPA942 VoIp Voice Uživatelská přiručka Modely: SPA921, SPA922, SPA941, SPA942 Autorská práva a ochrané známky Veškeré změny mohou být zpracovány bez upozornění. Linksys je obchodní a ochraná známka společnosti

Více

NÁVOD K OBSLUZE. merit - 34

NÁVOD K OBSLUZE. merit - 34 NÁVOD K OBSLUZE merit - 34 LACOSTE Legenda znaãky LACOSTE se zaãala psát v Bostonu v roce 1932, kdyï se René Lacoste, hvûzda tenisu 20. let dvacátého století, vsadil s kapitánem francouzského daviscupového

Více

Isola Powertekk. Ceník - doporučené ceny platný od 09/04. Powertekk Nordic s posypem Powertekk CC Classic Colour povrch z tvrzeného PUR laku

Isola Powertekk. Ceník - doporučené ceny platný od 09/04. Powertekk Nordic s posypem Powertekk CC Classic Colour povrch z tvrzeného PUR laku Ceník - doporučené ceny platný od 09/04 0 9/04 IP-CZ Isola Powertekk Powertekk Nordic s posypem Powertekk CC Classic Colour povrch z tvrzeného PUR laku Isola Powertekk s.r.o. Ra kov 90 CZ-789 64 Bohdíkov

Více

Zesilovač rádiového signálu

Zesilovač rádiového signálu 2 704 Synco living Zesilovač rádiového signálu ERF910 Bezdrátový zesilovač k prodloužení dosahu rádiové komunikace Rádiová komunikace protokolem KNX RF (868 MHz, obousměrně) Napájecí napětí AC 2 V (externí

Více

Bezpečné koupelnové osvětlení NOVINKA! BASIC

Bezpečné koupelnové osvětlení NOVINKA! BASIC Bezpečné koupelnové osvětlení NOVINKA! BASIC Základním předpokladem koupelnového osvětlení musí být bezpečnost Bezpečná koupelnová svítidla H2O Basic a H2O Profi 1. Vyberte si, kam chcete svítidla umístit

Více

Návod k pouïití. Humidoru. ZKes 453

Návod k pouïití. Humidoru. ZKes 453 Návod k pouïití Humidoru ZKes 453 Mnohokrát dûkujeme za va i dûvûru Gratulujeme Vám ke koupi tohoto humidoru. Koupí tohoto produktu, kter se vyznaãuje tím, Ïe se snadno obsluhuje, je naprosto spolehliv

Více

Přístupové systémy Your Keeper

Přístupové systémy Your Keeper Přístupové systémy Your Keeper 1. Bez monitoringu průjezdu Vjezd a výjezd pomocí bezkontaktních karet SBC500/1000 (KP500) Řídící jednotka (KP500) Závora SBC007 (správa jednotky SBC) Paměťová jednotka SBC500/1000

Více

Katalog LED osvětlovací techniky

Katalog LED osvětlovací techniky Katalog LED osvětlovací techniky Ing. Zdeněk Švéda COLOR SET Jungmannova 30 533 03 DAŠICE Tel. (fax): + 420 466 951 759 Ukázka svítidla 60x60 cm Popis Ukázka sortimentu Ukázka svítidla kulatého Plochá

Více

Vnější LED osvětlení kolejových vozidel. Prezentace společnosti

Vnější LED osvětlení kolejových vozidel. Prezentace společnosti Vnější LED osvětlení kolejových vozidel Prezentace společnosti Kde nás najdete? MSV Elektronika s.r.o Poštovní 662 74213 Studénka tel./fax: 556 455 330/331 info@msvelektronika.cz Pobočka: Pávovská 2403

Více

Uživatelská příručka CQ-C005 / CQ-C008

Uživatelská příručka CQ-C005 / CQ-C008 Uživatelská příručka CQ-C005 / CQ-C008 Stolní přepínač 10/100M Fast Ethernet 5 portový / 8 portový Popis zařízení: 2 1 4 2 1 4 3 1 - LED kontrolka napájení 2 - LED kontrolky pro jednotlivé porty 3 - napájecí

Více

FC091 UC091. Regulátor a ovladač klimatizační jednotky s řízením podle CO 2. Shrnutí. Použití. Funkce. Funkční módy. domat FC091 1

FC091 UC091. Regulátor a ovladač klimatizační jednotky s řízením podle CO 2. Shrnutí. Použití. Funkce. Funkční módy. domat FC091 1 FC091 UC091 Regulátor a ovladač klimatizační jednotky s řízením podle CO 2 Shrnutí Souprava regulátoru FC091 a pokojového ovladače UC091 slouží k regulaci klimatizační jednotky ELAIR AC. Může buď pracovat

Více

Modul: Regulační technika

Modul: Regulační technika . Popis modulu ise smart connect KNX Vaillant je komunikační rozhraní umožňující napojit regulaci Vaillant multimatic 700 na řídící systém inteligentní budovy s protokolem KNX. Modul se skládá ze dvou

Více

TECHNICKÁ DOKUMENTACE TOUCHBOX

TECHNICKÁ DOKUMENTACE TOUCHBOX 1 TECHNICKÁ DOKUMENTACE TOUCHBOX VERZE: 2015-02-16 2 POPIS ZAŘÍZENÍ Komunikační terminál (PC) s 7 dotykovým displejem, mnoha komunikačními a ovládacími možnostmi. Řídicím modulem pro celou jednotku je

Více

Přístroje nízkého napětí. Regulátory účiníku Typ RVT SYSTÉMOVÝ INTEGRÁTOR ABB

Přístroje nízkého napětí. Regulátory účiníku Typ RVT SYSTÉMOVÝ INTEGRÁTOR ABB Přístroje nízkého napětí Regulátory účiníku Typ RVT SYSTÉMOVÝ INTEGRÁTOR ABB Měření a monitoring: P- Činný výkon (kw) S- Zdánlivý výkon (kva) Q- Jalový výkon (kvar) Chybějící jalového výkonu pro dosažení

Více

OBSAH ÚVOD... 3 PŘIPOJENÍ SÍŤOVÉHO MODULU... 3 INSTALACE SÍŤOVÉHO MODULU... 3 PŘÍKLADY SÍŤOVÉHO PŘIPOJENÍ... 6 ZMĚNA IP ADRESY...

OBSAH ÚVOD... 3 PŘIPOJENÍ SÍŤOVÉHO MODULU... 3 INSTALACE SÍŤOVÉHO MODULU... 3 PŘÍKLADY SÍŤOVÉHO PŘIPOJENÍ... 6 ZMĚNA IP ADRESY... Instalační manuál OBSAH ÚVOD... 3 PŘIPOJENÍ SÍŤOVÉHO MODULU... 3 INSTALACE SÍŤOVÉHO MODULU... 3 PŘÍKLADY SÍŤOVÉHO PŘIPOJENÍ... 6 ZMĚNA IP ADRESY... 7 ZMĚNA ADRESY MODBUS... 10-2 - ÚVOD Síťový modul Ping

Více

EN54-5A40 v.1.0/iii EN54 27,6V/5A/2x40Ah Napájecí zdroj pro požární poplachové systémy

EN54-5A40 v.1.0/iii EN54 27,6V/5A/2x40Ah Napájecí zdroj pro požární poplachové systémy KÓD TYP: EN54-5A40 v.1.0/iii EN54 27,6V/5A/2x40Ah Napájecí zdroj pro požární poplachové systémy : CZ** RED POWER 1438 CPR Prohlášení o vlastnostech CNBOP-PIB No 1438-CPR-0385 Vydáno na základě schválení

Více

Vakuum VAKUUM. Nemohu to najít volejte Express tým 00420 465 611 441

Vakuum VAKUUM. Nemohu to najít volejte Express tým 00420 465 611 441 Vakuum Nyní ze skladu Norgren Express, jednostupňové a vícestupňové vakuové pumpy, široký sortiment přísavných držáků, spínačů, vakuometrů a tlumičů hluku. Používejte průvodce rychlým vyhledáním pro přístup

Více

Signalizace a ovládací prvky. Konektory a připojení

Signalizace a ovládací prvky. Konektory a připojení PH-WEB je zařízení, sloužící ke správě jednotlivých prvků systému PocketHome přes webové rozhraní. Z libovolného místa na světě lze, prostřednictvím sítě Internet, zjišťovat informace o jednotlivých prvcích

Více

slamp veřejné LED osvětlení s přirozeným světlem a ekonomickým provozem

slamp veřejné LED osvětlení s přirozeným světlem a ekonomickým provozem Svítidlo oceněno mezinárodním veletrhem veřejné LED osvětlení s přirozeným světlem a ekonomickým provozem LED osvětlení v podobě je mimořádně univerzální, hodí se pro všechny typy veřejných ploch. nahrazuje

Více

Výkonová elektronika. Polovodičový stykač BF 9250

Výkonová elektronika. Polovodičový stykač BF 9250 Výkonová elektronika Polovodičový stykač BF 9250 BF 9250 do 10 A BF 9250 do 25 A podle EN 60 947-4-2, IEC 60 158-2, VDE 0660 část 109 1-, 2- a 3-pólová provedení řídící vstup X1 s malým příkonem proudu

Více

IPCorder KNR-100 Instala ní p íru ka

IPCorder KNR-100 Instala ní p íru ka IPCorder KNR-100 Instala ní p íru ka 12. srpna 2007 2 Obsah 1 Instalace 5 1.1 Obsah balení....................................... 5 1.2 Instalace pevného disku................................. 5 1.3 Zapojení

Více

Čtečka EDK2-OEM. Návod pro instalaci. Identifikační systém ACS-line. Popis EDK2-OEM.doc - strana 1 (celkem 5)

Čtečka EDK2-OEM. Návod pro instalaci. Identifikační systém ACS-line. Popis EDK2-OEM.doc - strana 1 (celkem 5) Čtečka EDK2-OEM Identifikační systém ACS-line Návod pro instalaci Popis EDK2-OEM.doc - strana 1 (celkem 5) Popis funkce Čtečky EDK2-OEM slouží pro čtení kontaktních čipů Dallas nebo bezkontaktních karet

Více

Řada 11 - Spínač soumrakovy, 12-16 A

Řada 11 - Spínač soumrakovy, 12-16 A Řada - Spínač soumrakovy, 12-16 A Řada soumrakový spínač k ovládání osvětlovacích zařízení s odděleným fotočidlem pro montáž do rozvaděčů.31.41 Typ.31-1Z / 16 A poměr úrovně osvětlení při vypnutí a zapnutí

Více

E KR20 Hybridní RFID přístupová čtečka

E KR20 Hybridní RFID přístupová čtečka ZÁKLADNÍ VLASTNOSTI SYSTÉMŮ ENTRY Přístupové systémy slouží k zajištění ochrany vstupu do prostorů s využitím bezkontaktních přístupových karet, číselných kódů nebo biometrických znaků. Využití systémů

Více

components team Lighting components essence... - 1 -

components team Lighting components essence... - 1 - POLAMP components team Lighting components essence... - 1 - světelné studio : U Náměstí 708 (vchod z náměstí) 252 41 Dolní Břežany Tel/fax : 241 402 565 e-mail : info@aulix.cz skype : studio.aulix www.aulix.cz

Více

produkt Digitální technika spalování oleje Olejové hofiáky Weishaupt WL10 aï WL40 (30 570 kw) Informace o kompaktních hofiácích

produkt Digitální technika spalování oleje Olejové hofiáky Weishaupt WL10 aï WL40 (30 570 kw) Informace o kompaktních hofiácích produkt Informace o kompaktních hofiácích Digitální technika spalování oleje Olejové hofiáky Weishaupt WL1 aï WL4 (3 7 kw) Hofiáky s kvalitním spalováním Na í motivací je prvenství v technice, které nás

Více

Řadové pojistkové odpínače

Řadové pojistkové odpínače Řadový pojistkový odpínač FH00 je určen pro nožové pojistkové vložky velikosti 000 a 00. Umožňuje bezpečně odpínat nejen jmenovité proudy, ale i nadproudy až do 8 násobku jmenovitého proudu. Jedno provedení

Více