VÝROBKY A SYSTÉMY PRO ELEKTRICKÉ INSTALACE A DATOVÉ ROZVODY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROBKY A SYSTÉMY PRO ELEKTRICKÉ INSTALACE A DATOVÉ ROZVODY"

Transkript

1 VÝROBKY A SYSTÉMY PRO ELEKTRICKÉ INSTALACE A DATOVÉ ROZVODY Nouzové osvětlení Nouzová svítidla, komponenty adresovatelného osvětlení, invertery Str. 492 Systém adresovatelných svítidel Str. 500 Strio 2 Str. 509 Náhradní zářivky a baterie Nouzové osvětlení Centrála pro ovládání instalace adresovatelných nouzových svítidel (str. 495) 490

2 Str. 495 Komponenty pro ovládání adresovatelných svítidel Str. 496 G5 nouzová svítidla Str. 497 Arcor 2 nouzová svítidla Str. 502 S8 nouzová svítidla Str. 504 U21 nouzová svítidla Str. 506 B65, NT65, NFL65 nouzová svítidla Str. 508 Twin spot light nouzová svítidla Str. 508 Ochranné moduly nouzových svítidel Str. 510 Invertery pro interiérová svítidla Novinky 2007 Strio 2 nouzová svítidla v adresovatelné i standardní verzi (str. 500) Invertery pro vybavení interiérových svítidel nouzovým režimem (str. 510) 491

3 [ NOUZOVÁ SVÍTIDLA ] Výrobky a systémy Nouzová svítidla Systém adresovatelných nouzových svítidel Pomocí adresovatelných nouzových svítidel lze realizovat rozsáhlý systém nouzového osvětlení s ovládáním z jednoho místa NOUZOVÁ SVÍTIDLA - Nouzová svítidla splňují požadavky normy EN V provedení pro netrvalé, trvalé a kombinované svícení - Délka autonomního provozu 1 a 3 hodiny Strio 2 8 W adresovatelná verze G5 8 a 11 W adresovatelná verze S8 8 W standardní verze Arcor 2 zářivka se studenou katodou h adresovatelná verze B65, NT65, NFL 65 6, 8 a 13 W adresovatelná verze U21 6 W standardní verze Twin spot lights 2 nebo 4 zdroje adresovatelná verze Pro více informací o svítidlech neuvedených v katalogu kontaktujte Legrand 492

4 MONITOROVACÍ PROGRAM Program pro ovládání a monitorování celé instalace nouzových svítidel s jednou nebo více centrálami pro ovládání instalace adresovatelných nouzových svítidel Stav nouzových svítidel je viditelný na plánu budovy (AutoCAD), zobrazení nefunkčních svítidel s popisem poruchy BLOK ROZ ÍŘENÍ Centrála umožňuje přímé připojení max. 250 svítidel a do max. vzdálenosti 700 m, blok rozšíření umožňuje rozšíření instalace o dalších 250 svítidel, nebo zvýšení vzdálenosti nejvzdálenějšího svítidla o více než 700 m CENTRÁLA Zobrazení stavu všech adresovatelných nouzových svítidel Kapacita 1023 adresovatelných svítidel Kontrola stavu svítidel každých 6 hodin Tisk zprávy o stavu instalace Centrálu lze spojit s PC sběrnicí RS232-TCP/IP protokolem, možnost komunikace s monitorovacím programem přes LAN INVERTERY Kompaktní rozměry Plně kompatibilní s elektronickými předřadníky Pro klasické zářivky i pro zářivky T5 Automatické svorky Ni-Cd baterie (Ni-MH baterie kontaktujte Legrand) V souladu s normou EN CHCETE VĚDĚT VÍCE Kontaktujte technickou podporu Informujte se o možnosti školení Navštivte internetové stránky 493

5 Výběrová tabulka nouzových svítidel ARCOR 2 Auto-test Adresovatelné (4) Obj. ãíslo Provedení Krytí Autonomie Zdroj Svûteln tok (lm) (3) (3) T IP 20 1h (3) (3) N IP 20 1h 45 G5 Standardní Adresovatelné (4) (1) - N IP 42 1h 1 x 8 W (1) N IP 42 1h 1 x 8 W (1) N IP 42 3h 1 x 8 W (1) N IP 42 1h 1 x 8 W (1) N IP 42 1h 1 x 11 W (1) N IP 42 1h 1 x 8 W N IP 42 3h 1 x 8 W N IP 42 3h 1 x 8 W N IP 42 1h 1 x 11 W K IP 42 1h 2 x 8 W K IP 42 3h 2 x 8 W K IP 42 1h 2 x 8 W (2) (2) K IP 42 1h 2 x 8 W (2) (2) K IP 42 3h 2 x 8 W (2) K IP 42 1h 2 x 8 W 310 STRIO 2 Standardní Adresovatelné (4) N IP 41 1h 1 x 8 W T IP 41 1h 1 x 8 W K IP 41 1h 2 x 8 W N IP 41 3h 1 x 8 W T IP 41 3h 1 x 8 W K IP 41 3h 2 x 8 W 130 S8 Standardní N IP 42 1h 1 x 8 W T IP 42 1h 1 x 8 W K IP 42 1h 2 x 8 W N IP 42 3h 1 x 8 W T IP 42 3h 1 x 8 W K IP 42 3h 2 x 8 W 110 U21 Standardní N IP 42 1h 1 x 6 W N IP 42 1h 1 x 6 W N IP 42 1h 1 x 6 W K IP 42 1h 1 x 6 W N IP 42 1h 1 x 6 W K IP 42 1h 2 x 6 W K IP 42 1h 2 x 6 W N IP 42 1h 1 x 6 W N IP 42 3h 1 x 6 W 120 B65 / NFL65 Standardní Adresovatelné (4) N IP 65 1h 1 x 6 W N IP 65 1h 1 x 6 W N IP 65 1h 1 x 6 W N IP 65 1h 1 x 11 W K IP 65 1h 2 x 6 W N IP 65 1h 1 x 8 W N IP 65 1h 1 x 8 W N IP 65 1h 1 x 11 W K IP 65 1h 2 x 8 W N IP 65 1h 1 x 13 W 800 TWIN SPOT LIGHT Standardní Adresovatelné (4) N IP 55 1h 2 x 15 W N IP 55 1h 2 x 35 W N IP 55 1h 2 x 75 W N IP 55 1h 4 x 15 W N IP 55 1h 4 x 35 W N IP 55 1h 2 x 55 W 2000 N: Netrvalé T: Trvalé (1) Se 2 signalizaãními LED diodami (3) Pro více informací kontaktujte Legrand K: Kombinované (2) Oboustranné pro závûsnou nebo boãní montáï (4) Verze s auto-testem 494 Objednací ãísla ãervenû: Nové v robky

6 Systém adresovatelných nouzových svítidel stavební prvky systému Zobrazení kaïdého svítidla na plánu Zobrazení svítidel s poruchou Automatick tisk náhradních dílû Balení Obj. ã. Centrála pro ovládání adresovateln ch nouzov ch svítidel Periodicky kontroluje stav nouzov ch svítidel Komunikace mezi adresovateln mi svítidly a centrálou je zaji Èována pfies busovou linku Kapacita centrály: - max. poãet svítidel: max. poãet pfiímo zapojen ch svítidel: 250 Dal í svítidla je nutné zapojit pomocí bloku roz ífiení obj. ã Blok roz ífiení je nutné pouïít také v pfiípadû pfiekroãení max. délky vedení 700 m (mezi centrálou a nejvzdálenûj ím svítidlem) Funkce: Ovládání tlaãítky pomocí pfiehledného menu zobrazeného na velkém LCD displeji - nastavení parametrû centrály - zjednodu ené adresování svítidel - správa pfiístupov ch oprávnûní - údrïba instalace s lokalizací nefunkãních svítidel - pfiímé pfiepnutí svítidel do klidového reïimu - nepfietrïité zálohování pamûti s nastavením instalace - signalizace funkce centrály a nouzov ch svítidel s poruchou Pfiímé v stupy centrály: - konektor RS 232 (19-pin) pro pfiipojení k PC, modemu nebo jinému rozhraní - konektor SUB-D (125 pin) pro pfiipojení tiskárny MoÏnosti pfiipojení k PC, internetu: - pfiímo pfies RS 232 sériov port (do 5 m) - pfies pfievodník RS 232 / RS 485 (není souãástí dodávky) - pfies pfievodník RS 232 / Ethernet (není souãástí dodávky) Napájení: 230 VA / 50 Hz Ni-Cd baterie 8.4 V / 0,15 Ah Tfiída II O Krytí: IP 20 Balení Obj. ã. Blok roz ífiení Pro roz ífiení instalace nouzov ch svítidel nad 250 nebo pro pfiípady, kdy je pfiekroãena max. délka vedení 700 m (od centrály k nejvzdálenûj ímu svítidlu) Napájení: 230 VA / 50 Hz Ni-Cd baterie 8.4 V / 0,15 Ah Tfiída II O Krytí: IP 20 Rozmûry: 6 modulû.17,5 mm Monitorovací program Program pro ovládání a monitoring celé instalace nouzov ch svítidel s jednou nebo více centrálami pro ovládání instalace adresovateln ch nouzov ch svítidel bez ohledu na rozsah instalace Monitorování instalace podle zvolen ch zón dan ch instalací nebo podle zón dan ch konfigurací svítidel (stromová struktura podle objektû, pater, funkãních oblastí, apod.) Stav vybraného nouzového svítidla je viditeln na pozadí zóny daného objektu (plánu) Objekty lze zobrazit v programu pomocí importu grafického souboru ve formátu DXF AutoCAD (vektory) nebo ve formátu bitmapy (GIF, apod.) Pfiímé zobrazení svítidel s poruchou na plánu vãetnû identifikace typu poruchy Dal í roz ífiené funkce: - zobrazení statistick ch údajû (poãet a procentní pomûr svítidel s poruchou) pro vybranou zónu (objekt, patro apod.) - automatické zobrazení seznamu náhradních dílû s objednacími ãísly Legrand - automatické zobrazení seznamu nouzov ch svítidel s poruchou, jejich lokalizací a seznamem operací nutn ch k jejich uvedení zpût do provozu 495

7 Nouzová svítidla G5 verze adresovatelná a standardní Nouzová svítidla splàují poïadavky normy EN Svítidla s nízkou spotfiebou elektrické energie jsou v provedení: - netrvalé svícení jedna záfiivková trubice svítí pfii v padku napájení - kombinované svícení jedna záfiivková trubice svítí pfii pfiítomnosti napájení a druhá trubice pfii v padku napájení Autonomní provoz v délce 1 hodina nebo 3 hodiny Nouzová svítidla v adresovatelné verzi jsou vybaveny Auto-testem, komunikace je zaji tûna buì pfiímo s centrálou pro ovládání adresovateln ch svítidel nebo nepfiímo pfies blok roz ífiení Svítidla jsou osazena: - lineárními záfiivkami 8 W s vysokou svítivostí nebo kompaktními záfiivkami 11 W - Ni-Cd bateriemi podle EN , ãas dobíjení baterie: 24 hodin Signalizace provozních stavû je zaji tûna LED diodami s vysokou svítivostí a Ïivotností hodin LED diody u svítidel G5: - 1 zelená LED umístûná na spodní hranû uprostfied (standartní verze) - 1 zelená a Ïlutá LED umístûná na spodní hranû uprostfied (adresovatelná verze) - 2 oranïové LED se svisl mi obdelníkov mi svûtlovody na bocích difuzoru (standartní verze) Napájení: 230 VA ± 10 %, 50/60 Hz Integrovaná elektronická ochrana PTC Krytí: IP 42, IK 07, tfiída II O F MoÏnost instalace i na bûïnû hofilavé povrchy Kapacita roubov ch svorek: 4 mm 2 pro napájení a 2,5 mm 2 pro komunikaci Vstup pro kabely: 1 x horní 20 mm, 1 x zadní obdélníkov MoÏnost pfieru ení reïimu trvalého svícení spínaãem MoÏnost vyfiazení nouzového reïimu viz str. 508 Signalizace provozních stavû adresovateln ch nouzov ch svítidel: Zelená LED dioda svítí: standardní provozní stav Zelená LED dioda bliká: probíhá testování Îlutá LED dioda svítí: porucha trubice - v mûna trubice pro trvalé svícení je-li na konci Ïivota - spu tûní auto-testu tlaãítkem, nerozsvítí-li se trubice pak je nutná v mûna trubice pro netrvalé svícení Îlutá LED dioda bliká pomalu: porucha baterie Îlutá LED dioda bliká rychle: porucha elektroniky svítidla Balení Obj. ã. G5 adresovatelná nouzová svítidla Netrvalé Svûteln tok (lm) Autonomie Zdroj h 8 W h 8 W h 8 W h 11 W Kombinované MoÏnost pfieru ení reïimu trvalého svícení spínaãem Svûteln tok (lm) Autonomie Zdroj h 2 x 8 W h 2 x 8 W h 2 x 8 W Kombinované závûsná montáï MoÏnost pfieru ení reïimu trvalého svícení spínaãem Svûteln tok (lm) Autonomie Zdroj h 2 x 8 W h 2 x 8 W h 2 x 8 W Balení Obj. ã. G5 standardní nouzová svítidla Netrvalé 2 LED diody Diody signalizují pfiítomnost napájení a funkãnost baterie Zhasnutí diod pfii pfiítomnosti napájení indikuje vadnou baterii, kterou je nutné vymûnit Svûteln tok (lm) Autonomie Zdroj h 8 W h 8 W h 8 W h 8 W h 11 W Netrvalé 1 LED dioda Dioda signalizuje pfiítomnost napájení a funkãnost baterie Zhasnutí diody pfii pfiítomnosti napájení indikuje vadnou baterii, kterou je nutné vymûnit Svûteln tok (lm) Autonomie Zdroj h 8 W h 8 W h 11 W Kombinované MoÏnost pfieru ení reïimu trvalého svícení spínaãem 1 LED dioda signalizuje pfiítomnost napájení a funkãnost baterie Zhasnutí diody pfii pfiítomnosti napájení indikuje vadnou baterii, kterou je nutné vymûnit Svûteln tok (lm) Autonomie Zdroj h 2 x 8 W h 2 x 8 W h 2 x 8 W Kombinované závûsná montáï MoÏnost pfieru ení reïimu trvalého svícení spínaãem 1 LED dioda signalizuje pfiítomnost napájení a funkãnost baterie Zhasnutí diody pfii pfiítomnosti napájení indikuje vadnou baterii, kterou je nutné vymûnit Svûteln tok (lm) Autonomie Zdroj h 2 x 8 W h 2 x 8 W 496

8 Nouzová svítidla G5 příslušenství NOUZOVÉ OSVĚTLENÍ >>> Arcor TM 2 Estetické a bezpečné Typy montáïe svítidel G5: - pfiímá povrchová montáï ve svislé nebo vodorovné poloze - ãásteãnû zapu tûná montáï s pouïitím barevn ch rámeãkû obj.ã /84/85/86 - zapu tûná montáï s pouïitím barevn ch rámeãkû obj.ã /88/89/90 - zapu tûná svislá stropní montáï s pouïitím obj.ã a svitidel /47/74/75/76 - zapu tûná boãní stropní montáï s pouïitím obj.ã a svitidel /47/74/75/76 - povrchová stropní s oboustran m difuzorem obj.ã Balení Obj. ã. Závûsná montáï Souprava pro závûsnou svislou montáï Urãena pouze pro svítidla obj. ã /47/74/75/76 Vzdálenost od stropu: 400 mm Provedení: chrom Souprava pro závûsnou boãní montáï Urãena pouze pro svítidla obj. ã /47/74/75/76 Provedení: chrom Pfiíslu enství Oboustrann difuzor Pro stropní montáï nouzov ch svítidel MontáÏ: difuzor dodávan se svítidlem se nahradí oboustrann m difuzorem Bíl Ocelov Hliníkov Dekorativní rámeãky âásteãnû zapu tûná montáï Pro instalaci svítidel na stûnu nebo do podhledu Hloubka zapu tûní: 52 mm Rozmûr otvoru pro montáï: 344 x 128 mm > Zapuštěná, povrchová nebo boční montáž > Transparentní tabulky pro lepší světelný efekt > Adresovatelná a standardní verze > Provedení: hliník > Montáž povrchová nebo boční Bronzov Zapu tûná montáï Pro instalaci svítidel na stûnu nebo do podhledu Hloubka zapu tûní: 64 mm Rozmûr otvoru pro montáï: 344 x 158 mm Bíl Ocelov Hliníkov > Provedení: bílá > Montáž povrchová nebo boční Bronzov Piktogramy (str. 509) Pro více informací kontaktujte Legrand 497

9 Nouzová svítidla G5 technické údaje Rozmûry (mm) Nástûnná montáï Zapu tûná montáï Tabulka pro návrh nouzového osvûtlení Rozteã svítidel a vzdálenost od stûn (m) pro zaji tûní minimální úrovnû osvûtlení 1 lx Instalaãní Osvûtlenost Vzdálenost od Rozteã mezi Rozteã mezi Vzdálenost od v ka pod stûny svítidly svítidly stûny (m) svítidlem (lx) D (m) D (m) D (m) D (m) Stropní montáï âásteãnû zapu tûná montáï s rámeãkem Závûsná svislá montáï Náhradní zdroje a baterie 39 Obj. ã. Zdroj Baterie / / / / / / / / / / / / âásteãnû zapu tûná montáï Závûsná boãní montáï /41/60/ /42/61/ / /44/63/ / / / / /

10 Kfiivky svítivosti (cd/1000 lm) Obj. ã Obj. ã /41/60/70 Obj. ã /42/61/71 30 cd 75 cd 50 cd Obj. ã /62 Obj. ã /44/63/73 Obj. ã / cd 175 cd 75 cd Obj. ã /65 Obj. ã /66 50 cd 100 cd Obj. ã /74 Obj. ã / Obj. ã cd 40 cd 60 cd. CO-C

11 Nouzová svítidla STRIO 2 verze adresovatelná a standardní Nouzová svítidla STRIO 2 technické údaje Rozmûry (mm) Povrchová montáï Balení Obj. ã. Strio 2 nouzová svítidla SplÀují poïadavky normy EN Napájení: 230/240 VA, 50/60 Hz Krytí: IP 41, IK 07, tfiída II O Svítidlo má na spodní ãásti základnu, která usnadàuje instalaci a údrïbu, svítidlo se pouze naklapne na základnu, pfii údrïbû se vyjme pouze svítidlo a základna zûstává na svém místû Svítidla jsou osazena: - lineárními záfiivkami 8 W s vysokou svítivostí - Ni-Cd bateriemi vysokoteplotního typu podle EN ãas dobíjení baterie: 24 hodin Indikátor dobíjení baterie (zelená LED) Adresovatelná verze s auto-testem má indikaci provozního stavu (Ïlutá LED): - porucha záfiivky - porucha baterie - porucha jiného typu MoÏnost pfieru ení reïimu trvalého svícení spínaãem u provedení pro trvalé nebo kombinované svícení MoÏnost vyfiazení nouzového reïimu viz str. 508 Standardní Auto-test 8 W 1 h adresovatelné Netrvalé 200 lm Netrvalé 250 lm Trvalé 170 lm Kombinované 200 lm Kombinované 250 lm 8 W 3 h Netrvalé 130 lm Trvalé 140 lm Kombinované 130 lm Základna , ,6 Stropní montáï s oboustrann m difuzorem Zapu tûná montáï s rámeãkem Pfiíslu enství Rámeãek pro zapu tûnou montáï Oboustrann difuzor Ochranná mfiíïka Zapu tûná montáï s rámeãkem a oboustrann m difuzorem Piktogramy (str. 509) Objednací ãísla ãervenû: Nové v robky

12 Nouzová svítidla STRIO 2 technické údaje Tabulka pro návrh nouzového osvûtlení Rozteã svítidel a vzdálenost od stûn (m) pro zaji tûní minimální úrovnû osvûtlení 1 lx Kfiivky svítivosti (cd/1000 lm) Obj. ã /21/23/24/30/31/33/34 (cd/1000 lm) Instalaãní Osvûtlenost Vzdálenost od Rozteã mezi Rozteã mezi Vzdálenost od v ka pod stûny svítidly svítidly stûny (m) svítidlem D (m) (lux) D (m) D (m) D (m) / / / / / / / / /9 10/ / /3.5 9/ / / / / / / / / / / /33/24/ / / / /2.8 7/ / / / / / / / / /10 2.8/ /2 7.4/8 8.6/9.8 2/ / 6.8/ /8.8 / / /9 10/11.6 4/ /3.8 9/ / / /3.9 10/ / / / /11 12/ / / /11 12/ / C0 - C180 C90 - C270 Obj. ã /25/32/ (cd/1000 lm) C0 - C180 C90 - C Náhradní zdroje a baterie Obj. ã. Zdroj Baterie /21/22/30/31/32/40/ /24/25/33/34/

13 Nouzová svítidla S8 verze standardní Nouzová svítidla S8 technické údaje Rozmûry (mm) Povrchová montáï Stropní montáï s oboustrann m difuzorem Zapu tûná montáï s rámeãkem Balení Obj. ã. S8 nouzová svítidla SplÀují poïadavky normy EN Napájení: 230 VA ± 10 %, 50/60 Hz Integrovaná elektronická ochrana PTC Krytí: IP 42, IK 07, tfiída II O Samozhá iv materiál Svítidla jsou osazena: - lineárními záfiivkami 8 W s vysokou svítivostí - Ni-Cd bateriemi vysokoteplotního typu - ãas dobíjení baterie: 24 hodin Indikátor dobíjení baterie (zelená LED) Funkce auto-testu tlaãítkem na svítidle Kapacita pfiipojovacích svorek: 4 mm 2 MoÏnost pfieru ení reïimu trvalého svícení spínaãem u provedení pro trvalé nebo kombinované svícení MoÏnost vyfiazení nouzového reïimu viz str W 1 h Netrvalé 140 lm Trvalé 140 lm Kombinované 140 lm 8 W 3 h Netrvalé 110 lm Trvalé 110 lm Kombinované 110 lm S oboustrann m difuzorem Pfiíslu enství Rámeãek pro zapu tûnou montáï Oboustrann difuzor Piktogramy (str. 509) 502

14 Nouzová svítidla S8 technické údaje Tabulka pro návrh nouzového osvûtlení Rozteã svítidel a vzdálenost od stûn (m) pro zaji tûní minimální úrovnû osvûtlení 1 lx Kfiivky svítivosti (cd/1000 lm) Obj. ã Obj. ã Instalaãní Osvûtlenost Vzdálenost od Rozteã mezi Rozteã mezi Vzdálenost od v ka pod stûny svítidly svítidly stûny (m) svítidlem (lux) D (m) D (m) D (m) D (m) / / / / / / /5 3.2/ / / /5 2.8/ / / / / / / / / / / / / / / /4.3 2/ / / cd Obj. ã Obj. ã cd Obj. ã Obj. ã cd 30 cd 50 cd 30 cd Náhradní zdroje a baterie Obj. ã. Zdroj Baterie /01/ /04/

15 Nouzová svítidla U21 verze standardní Nouzová svítidla U21 technické údaje Rozmûry (mm) Povrchová montáï Zapu tûná montáï do podhledu Balení Obj. ã. U21 nouzová svítidla SplÀují poïadavky normy EN Napájení: 230 VA ± 10 %, 50/60 Hz Integrovaná elektronická ochrana PTC Krytí: IP 42, IK 04, tfiída II O Samozhá iv materiál F MoÏnost instalace i na bûïnû hofilavé povrchy Svítidla jsou osazena: - lineárními záfiivkami 6 W s vysokou svítivostí - Ni-Cd bateriemi vysokoteplotního typu - ãas dobíjení baterie: 24 hodin Indikace nabíjení 2 LED diodami s vysokou Ïivotností h Nesvítí-li obû LED diody, pak - není pfiítomno síèové napûtí - baterie se nenabíjí Kapacita roubov ch svorek: 4 mm 2 pro napájení a 2,5 mm 2 pro komunikaci (ochrana pfied pfiipojením 230 VA) Kabelové vstupy: pfiedlisované otvory 20 mm na obou boãních, horní a zadní stranû, obdélníkov otvor na zadní stranû Bez moïnosti pfieru ení reïimu trvalého svícení spínaãem MoÏnost vyfiazení nouzového reïimu viz str W netrvalé h 45 lm h 70 lm h 100 lm h 120 lm h 155 lm h 210 lm h 310 lm 6 W kombinované h 85 lm h 175 lm Zapu tûná montáï do zdiva Pfiíslu enství Rámeãek pro zapu tûnou montáï do podhledu Instalaãní krabice pro zapu tûnou montáï do zdiva S pfiedlisovan mi otvory pro vstup kabelû PouÏití spolu s rámeãkem pro zapu tûnou montáï Piktogramy (str. 509) 504 Objednací ãísla ãervenû: Nové v robky

16 Nouzová svítidla U21 technické údaje Kfiivky svítivosti (cd/1000 lm) Obj. ã Obj. ã Tabulka pro návrh nouzového osvûtlení Rozteã svítidel a vzdálenost od stûn (m) pro zaji tûní minimální úrovnû osvûtlení 1 lx Instalaãní Osvûtlenost Vzdálenost od Rozteã mezi Rozteã mezi Vzdálenost od v ka pod stûny svítidly svítidly stûny (m) svítidlem (lx) D (m) D (m) D (m) D (m) 20 cd Obj. ã cd Obj. ã cd. 40 cd Obj. ã Obj. ã Náhradní zdroje a baterie Obj. ã. Zdroj Baterie /02/ / cd cd Obj. ã Obj. ã Obj. ã cd. 75 cd. 15 cd

17 Nouzová svítidla NFL65 verze adresovatelná a standardní Nouzová svítidla B65, NT65 verze adresovatelná a standardní Nouzová svítidla splàují poïadavky normy EN Svítidla s nízkou spotfiebou elektrické energie jsou v provedení pro netrvalé svícení jedna záfiivková trubice svítí pfii v padku napájení Autonomní provoz v délce 1 hodina Nouzová svítidla v adresovatelné verzi jsou vybaveny Auto-testem, komunikace je zaji tûna buì pfiímo s centrálou pro ovládání adresovateln ch svítidel nebo nepfiímo pfies blok roz ífiení Svítidla jsou osazena: - lineárními záfiivkami 13 W - Ni-Cd bateriemi podle EN , ãas dobíjení baterie: 24 hodin Indikace nabíjení LED diodou s vysokou Ïivotností h u standardní verze Nesvítí-li LED dioda, pak není pfiítomno síèové napûtí a baterie se nenabíjí Napájení: 230 VA ± 10 %, 50/60 Hz Integrovaná elektronická ochrana PTC Krytí: IP 65, IK 07, tfiída I Samozhá iv materiál F MoÏnost instalace i na bûïnû hofilavé povrchy Kapacita roubov ch svorek: 4 mm 2 pro napájení a 2,5 mm 2 pro komunikaci Vstup pro kabely: pfiedlisovan otvor 20 mm na obou bocích MoÏnost vyfiazení nouzového reïimu viz str. 508 Signalizace provozních stavû adresovateln ch nouzov ch svítidel: Zelená LED dioda svítí: standardní provozní stav Zelená LED dioda bliká: probíhá testování Îlutá LED dioda svítí: porucha trubice - v mûna trubice pro trvalé svícení je-li na konci Ïivota - spu tûní auto-testu tlaãítkem, nerozsvítí-li se trubice pak je nutná v mûna trubice pro netrvalé svícení Îlutá LED dioda bliká pomalu: porucha baterie Îlutá LED dioda bliká rychle: porucha elektroniky svítidla Balení Obj. ã. NFL65 nouzová svítidla 13 W 1 h Standardní Auto-test adresovatelné Netrvalé 800 lm Piktogramy (str. 509) Nouzová svítidla splàují poïadavky normy EN Svítidla s nízkou spotfiebou elektrické energie jsou v provedení: - netrvalé svícení jedna záfiivková trubice svítí pfii v padku napájení - kombinované svícení jedna záfiivková trubice svítí pfii pfiítomnosti napájení a druhá trubice pfii v padku napájení Autonomní provoz v délce 1 hodina Nouzová svítidla v adresovatelné verzi jsou vybaveny Auto-testem, komunikace je zaji tûna buì pfiímo s centrálou pro ovládání adresovateln ch svítidel nebo nepfiímo pfies blok roz ífiení Svítidla jsou osazena: - lineárními záfiivkami 6 W a kompaktními záfiivkami 11 W - Ni-Cd bateriemi podle EN , ãas dobíjení baterie: 24 hodin Indikace nabíjení 2 LED diodami s vysokou Ïivotností h u standardní verze Nesvítí-li obû LED diody, pak není pfiítomno síèové napûtí a baterie se nenabíjí Indikace provozního stavu adresovateln ch svítidel viz lev odstavec Napájení: 230 VA ± 10 %, 50/60 Hz Integrovaná elektronická ochrana PTC Krytí: IP 65, IK 07, tfiída II O Samozhá iv materiál F MoÏnost instalace i na bûïnû hofilavé povrchy Kapacita roubov ch svorek: 4 mm 2 pro napájení a 2,5 mm 2 pro komunikaci MoÏnost pfieru ení reïimu trvalého svícení spínaãem MoÏnost vyfiazení nouzového reïimu viz str. 508 Balení Obj. ã. B65 nouzová svítidla Standardní Auto-test adresovatelné Vstup pro kabely: 2 na boku a 1 nahofie pro v vodky ISO 20, nebo PG 13 Dodáváno s 1 v vodkou a 2 záslepkami 6 W 1 h Netrvalé 90 lm Netrvalé 165 lm Netrvalé 315 lm Kombinované 155 lm 11 W 1 h Netrvalé 450 lm Standardní Auto-test adresovatelné NT65 nouzová svítidla Vstup pro kabely 20 mm: 1 na boku a 1 nahofie Dodáváno s 1 v vodkou a 1 záslepkou 8 W 1 h Netrvalé 100 lm Netrvalé 240 lm Kombinované 400 lm 11 W 1 h Netrvalé 750 lm Piktogramy (str. 509) 506

18 Nouzová svítidla NFL65, B65, NT65 technické údaje Rozmûry (mm) B65 NT65 NFL Tabulka pro návrh nouzového osvûtlení Rozteã svítidel a vzdálenost od stûn (m) pro zaji tûní minimální úrovnû osvûtlení 1 lx Instalaãní Osvûtlenost Vzdálenost od Rozteã mezi Rozteã mezi Vzdálenost od v ka pod stûny svítidly svítidly stûny (m) svítidlem (lx) D (m) D (m) D (m) D (m) (90 Im) (155 Im) (315 Im) Kfiivky svítivosti (cd/1000 lm) Obj. ã Obj. ã /67 Náhradní zdroje a baterie Obj. ã. Zdroj Baterie /66/ / Obj. ã. Zdroj Baterie / /49 2 x o o Obj. ã Obj. ã /69 o o o o o o o o o o 20 cd. 40 cd Obj. ã o +30 o Obj. ã o -30 o 0 o 75 cd. +30 o -30 o 150 cd. 0 o +30 o o o o o Obj. ã Obj. ã /35 o o o o 60 cd Obj. ã o Obj. ã /49 0 o 25 cd. +30 o o o o -30 o o 60 cd. 0 o +30 o o 200 cd. -30 o 0 o +30 o o o o 100 cd. 175 cd o 0 o +30 o 507

19 Nouzová svítidla Twin spot light verze adresovatelná a standardní ochranné moduly pro nouzová svítidla Nouzová svítidla Twin spot light technické údaje Rozmûry (mm) Obj. ã /42/43 C D A B E Obj. ã. Rozmûry (mm) A B C D E / Obj. ã / Balení Obj. ã. Twin spot light nouzová svítidla Nouzová svítidla splàují poïadavky normy EN Autonomní netrval provoz v délce 1 hodina Nouzová svítidla v adresovatelné verzi jsou vybaveny Auto-testem, komunikace je zaji tûna buì pfiímo s centrálou pro ovládání adresovateln ch svítidel nebo nepfiímo pfies blok roz ífiení Standardní verze je vybavena testovacím tlaãítkem Svítidla jsou osazena: - halogenov mi Ïárovkami 15, 35, 55 a 75 W - Ni-Cd bateriemi podle EN , ãas dobíjení baterie: 24 hodin Napájení: 230 VA +6/-10 %, 50/60 Hz MoÏnost vyfiazení nouzového reïimu viz dole Standardní verze Krytí: IP 55, IK 07, tfiída II O Barva edá T 029 Indikace nabíjení LED diodou Závûsná montáï pomocí patek obj. ã Svûteln tok (lm) Autonomie Zdroj 5 min. 60 min h 2 x 15 W h 2 x 35 W h 2 x 75 W h 2 x 15 W h 2 x 35 W Adresovatelná verze Indikace provozního stavu zelenou a Ïlutou LED diodou s vysokou Ïivotností h Krytí: IP 55, IK 08, tfiída II O Svûteln tok (lm) Autonomie Zdroj h 2 x 55 W Ochranné moduly SlouÏí pro pfievedení nouzov ch svítidel do reïimu stand-by (vyfiazení nouzového reïimu) v pfiípadech, úmyslného odpojení napájení napfi. pro opravy, údrïbu apod. UmoÏÀují provádûní vizuálního testu funkãnosti sepnutím svítidel MoÏnost vytváfiení sekcí pro ovládání a test instalace Kapacita: max. 300 svítidel, dal í svítidla zapojením modulû do kaskády Dálkové ovládání spínaãem na klíã obj. ã pfiímo u obj. ã nebo prostfiednictvím obj. ã Pro schémata zapojení a detailní informace o funkcích modulû kontaktujte Legrand MontáÏ na DIN li tu 3 Napájení: 230 V, 50 Hz Záloha chodu: 9 V baterie Ni-Cd nebo NiMH Multifunkãní modul Standardní modul Modul roz ífiení Obj. ã / cd Obj. 039/01/ Obj. ã Obj. ã cd Obj. ã / cd mm min. 508 Objednací ãísla ãervenû: Nové v robky

20 Nouzová svítidla zářivky a baterie Nouzová svítidla piktogramy Balení Obj. ã. Záfiivky Lineární záfiivky Záfiivky s vysokou svítivostí W W Kompaktní záfiivka W Ni-Cd baterie SplÀují poïadavky normy EN PouÏití viz technické údaje k jednotliv m nouzov m svítidlûm ,0 V 1,6 Ah ,2 V 1,6 Ah ,4 V 1,2 Ah ,4 V 1,5 Ah ,6 V 1.5 Ah ,8 V 1,5 Ah ,0 V 1,5 Ah ,2 V 1,5 Ah ,4 V 4 Ah ,8 V 4 Ah ,4 V 1,5 Ah ,8 V 1,6 Ah ,2 V 1,6 Ah Balení Obj. ã. Piktogramy SplÀují poïadavky normy ISO 3864 a CEE x 26 mm x 107 mm x 107 mm x 107 mm x 107 mm x 107 mm x 90 mm x 90 mm x 45 mm x 90 mm x 45 mm x 110 mm x 110 mm x 110 mm x 112 mm x 112 mm x 112 mm x 112 mm x 112 mm x 112 mm x 112 mm x 112 mm Objednací ãísla ãervenû: Nové v robky 509

21 Invertery pro interiérová svítidla pro všechny typy zářivek od 6 do 58 W Technické údaje (str. 511 aï 515) SplÀují poïadavky normy EN Invertery slouïí pro vytvofiení reïimu nouzového svícení v pfiípadû v padku napájení svítidel urãen ch pro obecné osvûtlení v interiéru Kompatibilní s feromagnetick mi pfiedfiadníky a vût inou elektronick ch pfiedfiadníkû Autonomní provoz zaji tûn bateriemi inverteru v délce 1 nebo 3 h Inverter je sloïen z elektronického modulu pro ovládání a nabíjení baterií Osazeno vysokoteplotními Ni-Cd bateriemi podle EN , ãas dobíjení baterie: 24 hodin V pfiípadû potfieby je moïné invertery osadit Ni-MH bateriemi etrn mi k Ïivotnímu prostfiedí Indikace nabíjení zelenou LED diodou Napájení: 230 VA, 50/60 Hz, obj. ã : 230/240 VA, 50/60 Hz Provozní teplota okolí: + 10 aï + 40 C Vhodné pro integraci do svítidel s vnitfiní teplotou do 50 C, v ostatních pfiípadech je nutné inverter instalovat mimo svítidlo Kapacita automatick ch svorek: 1,5 mm 2 MoÏnost vyfiazení nouzového reïimu u obj. ã /42/46/48 viz str. 508 Balení Obj. ã. Invertery standardní verze Autonomie 1 h V echny typy záfiivek mimo T Pro záfiivky od 10 do 18 W Pro záfiivky od 13 do 38 W Pro záfiivky od 26 do 58 W Pro záfiivky od 6 do 36 W Pro záfiivky od 6 do 58 W Pro záfiivky od 6 do 58 W Pouze pro záfiivky T Pro záfiivky od 14 do 24 W Pro záfiivky od 28 do 54 W Autonomie 3 h V echny typy záfiivek mimo T Pro záfiivky od 10 do 18 W Pro záfiivky od 13 do 38 W Pro záfiivky od 26 do 58 W Pro záfiivky od 6 do 58 W Balení Obj. ã. Invertery adresovatelná verze Integrovaná funkce auto-testu Automatické testování: - t dnû: zapnutí nouzového reïimu po dobu 15 s - ãtvrtletnû: zapnutí nouzového reïimu po dobu jmenovité délky autonomního provozu, tedy 1 nebo 3 h Signalizace provozních stavû adresovateln ch inverterû zelenou a Ïlutou LED diodou, doplnûnou bzuãákem Komunikace je zaji tûna buì pfiímo s centrálou pro ovládání adresovateln ch nouzov ch svítidel nebo nepfiímo pfies blok roz ífiení Autonomie 1 h Pro záfiivky od 10 do 58 W Autonomie 3 h Pro záfiivky od 10 do 58 W Pouze pro záfiivky T Pro záfiivky od 14 do 24 W Pro záfiivky od 28 do 54 W 510

22 Invertery pro interiérová svítidla technické údaje Rozmûry (mm) Obj.ã /42/46/48 Obj.ã /76/77 mezi otvory: B A C D 31 mezi otvory: B A C D 30 mezi otvory: B 31 Elektronick modul B A C D Baterie Obj. ã. A B C D Stick x Obj. ã. A B C D Obj.ã /79 30 Obj.ã /71/72 mezi otvory: B A C D Obj. ã. A B C D Obj. ã. A B C D Stick x Stick x Obj.ã /74 A C D Obj. ã. A B C D Stick x

23 Invertery pro interiérová svítidla technické údaje Tabulka BLF (ballast lumen factor) BLF udává pomûr mezi skuteãn m svûteln m tokem (lm) a jmenovit m svûteln m tokem pro dan svûteln zdroj mûfien s referenãním pfiedfiadníkem BLF Svûteln zdroj Typ zdroje Pfiíkon T5 14 W HF 16 W 0.28 (2) 0.62 (3) TL (T8) 18 W T5 21 W TL 23 W (3) 0.18 T5 24 W T5 28 W HF 32 W 0.24 (2) (3) 0.19 T5 35 W TL (T8) 36 W T5 49 W HF 50 W T5 54 W TL (T8) 58 W W 0.16 PLC 13 W 18 W 26 W 18 W W (3) 0.23 (3) 0.18 PLL 36 W (3) 0.20 (2) W 0.18 (4) W 0.13 (4) W PLT 26 W 32 W 42 W 10 W 0.40 (2) W 0.48 (2) 0.90 (3) 0.42 (3) D 21 W (3) 0.33 (3) W (3) 0.28 (3) W W W C 32 W W (2) 0.19 (3) 0.19 (1) Je nutné odstranit spínaã (2) Autonomie > 90 min (3) Autonomie > 105 min (4) Autonomie > 45 min Obj. ã. Typ baterie Parametry baterie Ni-Cd 6.0 V Ah Ni-Cd 7.2 V - 4 Ah Ni-Cd 3.6 V - 4 Ah Ni-Cd 7.2 V - 4 Ah Ni-Cd 3.6 V - 4/4.5 Ah Ni-Cd 4.8 V - 4/4.5 Ah Ni-Cd 6.0 V - 4/4.5 Ah Ni-Cd 4.8 V - 4/4.5 Ah Ni-Cd 7.2 V - 4/4.5 Ah Ni-Cd 4.8 V - 1.5/1.6 Ah Ni-Cd 6.0 V - 1.5/1.6 Ah Ni-Cd 8.4 V - 1.5/1.6 Ah Ni-Cd 9.6 V - 1.5/1.6 Ah Ni-Cd 13.2 V - 1.5/1.6 Ah Ni-Cd 9.6 V Ah Ni-Cd 9.6 V - 4 Ah 512

24 (1) 0.23 (1) (1) 0.17 (1) 0.09 (1) 0.14 (1)

25 Invertery pro interiérová svítidla technické údaje Schéma zapojení v trvalém reïimu Pro obj. ã /42/46/48 S feromagnetick m pfiedfiadníkem, nebo pfiedfiadníkem integrovan m ve svûtelném zdroji L N 8 V min. Spínaã Pfiedfiadník Pro obj. ã /71/72 S elektronick m pfiedfiadníkem s jednou záfiivkou L N Spínaã Elektronick pfiedfiadník Baterie Pro obj. ã /42/46/48 S elektronick m pfiedfiadníkem s jednou záfiivkou Pro obj. ã /74 S elektronick m pfiedfiadníkem s jednou záfiivkou L N 8 V min. Spínaã Elektronick pfiedfiadník L N Spínaã Elektronick pfiedfiadník Baterie Pro obj. ã /71/72 S feromagnetick m pfiedfiadníkem L N Pro obj. ã /74 S elektronick m pfiedfiadníkem (6 svorek) a dvûmi záfiivkami L N Spínaã Pfiedfiadník Spínaã Elektronick pfiedfiadník

26 Invertery pro interiérová svítidla technické údaje Schéma zapojení v trvalém reïimu Pro obj. ã /76/77 S feromagnetick m pfiedfiadníkem L N Spínaã Pfiedfiadník Pro obj. ã /79 S elektronick m pfiedfiadníkem s jednou záfiivkou L N Spínaã Elektronick pfiedfiadník Pro obj. ã /76/77 S elektronick m pfiedfiadníkem s jednou záfiivkou L N Spínaã Elektronick pfiedfiadník Pro obj. ã /79 S elektronick m pfiedfiadníkem (6 svorek) a dvûmi záfiivkami L N Spínaã Elektronick pfiedfiadník

HELIOS. nouzové a orientační osvětlení. POUŽITÍ VÝHODY IP42 IP65

HELIOS. nouzové a orientační osvětlení. POUŽITÍ VÝHODY IP42 IP65 HELIOS nouzové a orientační osvětlení. POUŽITÍ Svítidlo je vhodné pro nouzové osvětlení chodeb, kanceláří, skladů a výrobních hal. VÝHODY Krytí svítidla P42 nebo IP65 Difuzor: polykarbonát Nouzový modul

Více

Tyto výrobky jsou součástí systému nouzového osvětlení > Ni-Cd baterie. Ni-MH baterie. Splňují požadavky normy ISO 3864 a CEE 92-58.

Tyto výrobky jsou součástí systému nouzového osvětlení > Ni-Cd baterie. Ni-MH baterie. Splňují požadavky normy ISO 3864 a CEE 92-58. Nouzová svítidla zářivky a baterie Bal. Obj. č. Zářivky Lineární zářivky Zářivky s vysokou svítivostí. 07 W 09 8 W Kompaktní zářivka 07 W Ni-Cd baterie Splňují požadavky normy EN 08-. Použití viz technické

Více

Řešení nouzového osvětlení

Řešení nouzového osvětlení Řešení nouzového osvětlení Nouzová nebo kombinovaná svítidla s nouzovým modulem LIDER, LIDER EVG LIDER pro zářivková svítidla s tlumivkou LIDER EVG pro zářivková svítidla s elektronickým předřadníkem nebo

Více

PIR technologie US technologie

PIR technologie US technologie Jednoduché a úsporné senzory Legrand nabízí moderní senzory pro efektivní řešení řízení osvětlení. Samostatné autonomní senzory 1 výstup: Autonomní pohybové senzory (str. 134 a 136) Autonomní přítomnostní

Více

KATALOG VÝROBKŮ PRO SKLADY, PROVOZY A DOMÁCNOST. ZÁRUKA MINIMÁLNù 2 ROKY. Ceny jsou uvádûny bez DPH. Vá prodejce: DOPRAVU A MONTÁÎ ZBOÎÍ ZAJISTÍME

KATALOG VÝROBKŮ PRO SKLADY, PROVOZY A DOMÁCNOST. ZÁRUKA MINIMÁLNù 2 ROKY. Ceny jsou uvádûny bez DPH. Vá prodejce: DOPRAVU A MONTÁÎ ZBOÎÍ ZAJISTÍME KATALOG VÝROBKŮ PRO SKLADY, PROVOZY A DOMÁCNOST ZÁRUKA MINIMÁLNù 2 ROKY Ceny jsou uvádûny bez DPH Vá prodejce: DOPRAVU A MONTÁÎ ZBOÎÍ ZAJISTÍME Regály URSUS s velk mi policemi nosnost 300 kg na polici

Více

OBO ve dvojité sadě GEK-K Rapid 45 a GEK-K s vrchním dílem 80 mm

OBO ve dvojité sadě GEK-K Rapid 45 a GEK-K s vrchním dílem 80 mm OBO ve dvojité sadě Rapid 45 a s vrchním dílem 80 mm Top modely OBO LFS Systémy ukládání vedení Jednoduše více místa Rapid 45 Vysokou míru flexibility poskytuje kanál pro vestavbu pfiístrojû Rapid 45,

Více

Katalog 2006. Rozvádûãové systémy Rozvádûãe a pfiíslu enství Klimatizace

Katalog 2006. Rozvádûãové systémy Rozvádûãe a pfiíslu enství Klimatizace Katalog 2006 Rozvádûãové systémy Rozvádûãe a pfiíslu enství Klimatizace Kompletní nabídka Rozvádûãe a rozvodnice uplíkové rozvádûãe pro motorové v vody a rozvod elektrické energie do 6 300 Okken krytí

Více

ZÁŘIVKOVÁ SVÍTIDLA CELOPLASTOVÁ pro nouzové a orientační osvětlení

ZÁŘIVKOVÁ SVÍTIDLA CELOPLASTOVÁ pro nouzové a orientační osvětlení ZÁŘIVKOVÁ SVÍTIDLA CELOPLASTOVÁ pro nouzové a orientační osvětlení HELIOS jsou universální nouzová zářivková svítidla určená pro orientační osvětlení a dočasné i trvalé nouzové osvětlení prostorů, s teplotou

Více

NexiTech LED TM. Nová řada LED nouzových svítidel

NexiTech LED TM. Nová řada LED nouzových svítidel NexiTech LED TM Nová řada LED nouzových svítidel NexiTech LED spolehlivost Automatický test funkčnosti ve shodě s normou ČSN EN 50172 Autonomní verze svítidla NexiTech LED TM přichází s chytrým řešením

Více

ovládací pulty IP55 pulty Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

ovládací pulty IP55 pulty Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com). pulty vnûj í rozmûry poãet pulty bez konzoly pulty s konzolou dvefií ocelov plech RAL 32 nerezové provedení ocelov plech v h pevná zadní odnímatelná pevná zadní RAL 32 stûna zadní stûna stûna 1000 600

Více

Geberit Monolith Obsah. Obsah

Geberit Monolith Obsah. Obsah Geberit Monolith Projektování a montáž mono_zlom_12 8.1.2013 10:24 Stránka 1 Obsah Obsah 1. Popis systému........................................................ 2 1.1 SloÏení.........................................................

Více

Bal. Obj. č. 19 datové rozváděče Altis IP 55, IK 10. 1 473 62 42 U 600 x 600 2 000 1 473 91 42 U 600 x 800 2 000

Bal. Obj. č. 19 datové rozváděče Altis IP 55, IK 10. 1 473 62 42 U 600 x 600 2 000 1 473 91 42 U 600 x 800 2 000 VDI pro rozvodnice s vyšším krytím příslušenství 329 46 332 40 340 71 Princip instalace (str. 161) Bal. Obj. č. Nástěnné 19 VDI držáky určené do rozvodnic Atlantic, Atlantic inox a Marina 1 340 70 VDI

Více

řízení osvětlení řídící členy

řízení osvětlení řídící členy řízení osvětlení řídící členy řídící členy s montáží do podhledu + DALI 1 DALI 2 0 488 23 (otočná hlava) 0 488 51 0 488 72 0 488 68 0 882 35 0 882 30 Technické charakteristiky (str. 142) Tabulka zátěží

Více

Vysokopólová konektorová spojení dle DIN 46352

Vysokopólová konektorová spojení dle DIN 46352 Vysokopólová konektorová spojení dle DIN 46352 Konstrukãní provedení pouïití ve strojírenství, fiídící a spínací technice spolehlivé propojovací komponenty pro silové a fiídící kabely robustní hliníkov

Více

Katalog. Modulární rozvodnice Pragma V dokonalé harmonii

Katalog. Modulární rozvodnice Pragma V dokonalé harmonii Katalog 2007 Modulární rozvodnice Pragma V dokonalé harmonii Kompletní nabídka Rozvádûãe a rozvodnice uplíkové rozvádûãe pro motorové v vody a rozvod elektrické energie do 6 300 A Okken krytí IP 31, IP

Více

VSTUPNÍ PANELY PRO VENKOVNÍ JEDNOTKY AUDIO A VIDEO

VSTUPNÍ PANELY PRO VENKOVNÍ JEDNOTKY AUDIO A VIDEO Giotto 1266-1336 "Svatba v Káni galilejské" Scrovegnská kaple (Padova) VSTUPNÍ PANELY PRO VENKOVNÍ JEDNOTKY AUDIO A VIDEO ELVOX vytvofiil pro své domovní telefony a videotelefony série panelû, které jsou

Více

TYPOVÉ OZNAâENÍ SVÍTIDEL

TYPOVÉ OZNAâENÍ SVÍTIDEL BASIC 2003 TYPOVÉ OZNAâENÍ SVÍTIDEL âíslo svítidla (ãíslice) Druh svûtelného zdroje (ãíslice) Poãet svûteln ch zdrojû (ãíslice) Pfiíkon svûtelného zdroje (ãíslice) ZpÛsob el. zapojení (písmeno) Druh mfiíïky

Více

Kontrola pfiístupu. systém vyuïívající samostatn ch digitálních kódov ch zámkû

Kontrola pfiístupu. systém vyuïívající samostatn ch digitálních kódov ch zámkû Kontrola pfiístupu Systémy kontroly pfiístupu umoïàují kontrolovat vstup osob do objektû jako jsou kanceláfie, bytové domy, koly a v ude tam, kde je potfieba zamezit vniku nepovolan m osobám. Videx vyrábí

Více

PIR technologie US technologie

PIR technologie US technologie Jednoduché a úsporné senzory Legrand nabízí moderní senzory pro efektivní řešení řízení osvětlení. Samostatné autonomní senzory 1 výstup: Autonomní pohybové senzory (str. 134 a 136) Autonomní přítomnostní

Více

Plexo - IP55 Kompletní řada přístrojů do náročného prostředí

Plexo - IP55 Kompletní řada přístrojů do náročného prostředí Plexo - IP55 Kompletní řada přístrojů do náročného prostředí PŘÍSTROJE V KRYTÍ IP55 Plexo IP 55 Široké použití díky modulárním mechanismům > Kompletní přístroj Plexo pro všechny základní funkce > Maximální

Více

je nov, elegantní a praktick systém z PVC pro jednoduchou instalaci potrubí klimatizaãních a chladicích okruhû. Canalsplit

je nov, elegantní a praktick systém z PVC pro jednoduchou instalaci potrubí klimatizaãních a chladicích okruhû. Canalsplit Kanály analsplit je nov, elegantní a praktick systém z PV pro jednoduchou instalaci potrubí klimatizaãních a chladicích okruhû. analsplit se lehce montuje pomocí vrutû a hmoïdinek. Trubky jsou uchyceny

Více

Nyní máte úplnou volnost

Nyní máte úplnou volnost Nyní máte úplnou volnost Výkon přizpůsoben vaší volnosti Objevte úplně novou řadu! Řada XL 3 představuje systém rozvodu nízkého napětí. Tato řada byla vyvinuta Legrandem pro zjednodušení výběru toho pravého

Více

Plexo komplety IP 55 IK 07

Plexo komplety IP 55 IK 07 Plexo komplety povrchová montáž 697 11 697 12 697 31 697 79 916 55 Kompletní p ístroje pro povrchovou instalaci. Dv membránové pr chodky v jednom p ístroji. Signálka je sou ástí dodávky (podsv tlené p

Více

LED svítidlo GANYMA. LED MINI panely G03000-3 G15551 G03000-6

LED svítidlo GANYMA. LED MINI panely G03000-3 G15551 G03000-6 LED svítidlo výklopné LED výklopné svítidlo pro použití v interéru s elektronickým předřadníkem (transformátorem) v plastovém stříbrném plášti. Dodává se bez připojovacího kabelu a montážního materiálu.

Více

Nouzová svítidla Bezpeènost ve vašich rukou

Nouzová svítidla Bezpeènost ve vašich rukou Nouzová svítidla Bezpeènost ve vašich rukou PRÙVODCE NOUZOVÝMI SVÍTIDLY PRO INTERIÉRY A EXTERIÉRY 2 Nouzové osvìtlení zvyšuje bezpeèí osob pøi nenadálé situaci a pomáhá provést kroky nezbytné k úniku z

Více

Součásti systému LOGICA

Součásti systému LOGICA Součásti systému LOGICA Autonomní nouzová svítidla, svítidla s bezpečnostními tabulkami a elektroinvertery umožňují instalaci systému nouzového osvětlení do malých, středně velkých i velkých aplikací.

Více

Kvalitní pohon garázovych vrat

Kvalitní pohon garázovych vrat POHON GARÁÎOV CH VRAT _ Made by Hörmann Kvalitní pohon garázovych vrat 5P 5P 5P BezúdrÏbová technika s ozuben m pásem - Ïádn levn fietûz jízdního kola Pfiedmontovaná vodící kolejnice - za 90 sekund pfiipravená

Více

Programovatelné relé Zelio Logic Komunikace bez hranic

Programovatelné relé Zelio Logic Komunikace bez hranic Programovatelné relé Zelio Logic Komunikace bez hranic Jednoduše si vyberte ze iroké nabídky Zelio Logic Programovatelné relé Zelio Logic je urãeno pro fiízení jednoduch ch automatizaãních systémû od 10

Více

Modulové přístroje. Technické změny vyhrazeny H.159

Modulové přístroje. Technické změny vyhrazeny H.159 Modulové Technické změny vyhrazeny H.159 Soumrakové spínače - řízení umělého osvětlení v závislosti na intenzitě denního osvětlení Pomocí těchto přístrojů lze jednoduše řídit umělé osvětlení v závislosti

Více

SONOMETER 1000 Kompaktní ultrazvukov mûfiiã tepla

SONOMETER 1000 Kompaktní ultrazvukov mûfiiã tepla SONOMETER 1000 Kompaktní ultrazvukov mûfiiã tepla Popis/PouÏití SONOMETER 1000, statick kompaktní ultrazvukov mûfiiã tepla s plnû elektronick m zpûsobem mûfiení, je zaloïen na principu mûfiení ultrazvuku.

Více

Napájení a data. na dosah ruky

Napájení a data. na dosah ruky Napájení a data na dosah ruky POP-UP KRABICE Nové, elegantní, ergonomicky tvarované vysouvací pop-up krabice nabízejí snadné použití a rychlé připojení přístrojů a zařízení, např.: PC, mobilní telefony,

Více

Manuál k uïití ochranné známky âeské televize a pfiedpisy související

Manuál k uïití ochranné známky âeské televize a pfiedpisy související Manuál k uïití ochranné známky âeské televize a pfiedpisy související I/1 Základní podoba logotypu, síèová konstrukce a ochrann prostor ; y ; y Ochrannou známkou âeské televize je logotyp tvofien grafick

Více

Niloé. jednoduše elegantní

Niloé. jednoduše elegantní Niloé jednoduše elegantní Je zde pro vás i životní prostředí kolem vás Eco produkt > řada Niloé se vyrábí se speciální ohleduplností k životnímu prostředí podle ISO 14001. Snížení spotřeby elektrické energie

Více

architectural lighting

architectural lighting architectural lighting 08 KATALOG moderní vestavná svítidla CORONA FRAME - Moderní design - Jednoduchost - Elegance - Úspornost CORONA a FRAME Moderní vestavná svítidla čistého designu, vyrobená ze speciálního

Více

přídavné ovládače stmívačů elektronické transformátory

přídavné ovládače stmívačů elektronické transformátory stmívače přídavné ovládače stmívačů elektronické transformátory 0 036 59 0 036 7 0 784 0 0 420 56 Napájení: 230 V± 50/60 Hz. Bal. Obj. č. Stmívače Nezávislé ovládání Paměť poslední nastavené intenzity

Více

Napájení a data. na dosah ruky

Napájení a data. na dosah ruky Napájení a data na dosah ruky POP-UP KRABICE KABELOVÉ PRŮCHODKY Nové, elegantní, ergonomicky tvarované vysouvací pop-up krabice nabízejí snadné použití a rychlé připojení přístrojů a zařízení, např.: PC,

Více

OBSAH. MontáÏ... 1 Ovládání... 2 Zmûna filtraãního provedení na odtahové... 2 Obrázky... 3 Filtr na zachycení mastnoty... 4 Îárovka osvûtlení...

OBSAH. MontáÏ... 1 Ovládání... 2 Zmûna filtraãního provedení na odtahové... 2 Obrázky... 3 Filtr na zachycení mastnoty... 4 Îárovka osvûtlení... V e s t a v n é s p o t ř e b i č e K u c h y ň s k é o d s a v a č e p a r C F T 1 6 1 N á v o d n a m o n t á ž,, p o u ž i t í a ú d r ž b u OBSAH MontáÏ... 1 Ovládání... 2 Zmûna filtraãního provedení

Více

Uživatelský manuál. DALIrel4

Uživatelský manuál. DALIrel4 DALIrel4 Uživatelský manuál verze 1.1 4 kanálová reléová jednotka do 10A 2 přepínací a 2 spínací relé řízení po sběrnici DALI podle ČSN EN 62386-208 testovací tlačítka na čelním panelu indikace napájení

Více

Napájení a data. moderně

Napájení a data. moderně Napájení a data moderně KRABICE POP-UP 2 Nové, elegantní, ergonomicky tvarované vysouvací pop-up krabice nabízejí snadné použití a rychlé připojení přístrojů a zařízení, např.: PC, mobilní telefony, audio-video

Více

VÝROBKY A SYSTÉMY PRO ELEKTRICKÉ INSTALACE A DATOVÉ ROZVODY

VÝROBKY A SYSTÉMY PRO ELEKTRICKÉ INSTALACE A DATOVÉ ROZVODY VÝROBKY A SYSTÉMY PRO ELEKTRICKÉ INSTALACE A DATOVÉ ROZVODY Galea TM Life str. 290 Ovládací prvky Galea Life Valena TM str. 306 Ovládací prvky Valena Cariva TM str. 318 Přístroje Cariva Přístrojové instalační

Více

ARCHITECTURAL LIGHTING

ARCHITECTURAL LIGHTING ARCHITECTURAL 09 LIGHTING CORONA - záře, která fascinuje lidstvo od nepaměti... KATALOG MODERNÍ SVÍTIDLA M o d e r n í d e s i g n J e d n o d u c h o s t E l e g a n c e Ú s p o r n o s t CORONA, FRAME,

Více

Obj. číslo Typ Obj. číslo Typ 111442 SU-TS/TA 248254 Z-SGS/TA 111443 SU-TS/1W-TA 268626 SU-GS/1W-TA 111444 SU-TS/WO 268627 SU-GS/1W-WO 111445

Obj. číslo Typ Obj. číslo Typ 111442 SU-TS/TA 248254 Z-SGS/TA 111443 SU-TS/1W-TA 268626 SU-GS/1W-TA 111444 SU-TS/WO 268627 SU-GS/1W-WO 111445 SOUMRAKOVÉ SPÍNAČE SPÍNACÍ HODINY Výběrová pomůcka Platnost od 1.2.2008 PŘEVODNÍ TABULKA Nový typ Starý typ Obj. číslo Typ Obj. číslo Typ 111442 SU-TS/TA 248254 Z-SGS/TA 111443 SU-TS/1W-TA 268626 SU-GS/1W-TA

Více

Geniální uzavření: Systém OBO Quick-Pipe

Geniální uzavření: Systém OBO Quick-Pipe Geniální uzavření: Systém OBO Quick-Pipe Tři kroky ke štěstí: Zaklapnout, vloïit, otoãit 1. Zatlačte trubku Quick-Pipe do příchytky Jednoduch úkol, protoïe trubka Quick-Pipe je optimálnû pfiizpûsobena

Více

DOMOVNÍ VIDEOTELEFONY

DOMOVNÍ VIDEOTELEFONY Giotto - "Poslední soud" Scrovegnská kaple (Padova) DOMOVNÍ Koncepce a exkluzivní technologie vyvíjené firmou Elvox pfiispûly k realizaci nov ch a lep ích v robkû. VIDEOMOVING umoïàuje pohybovat kamerou,

Více

TRZ 12-2. Polski 2 âesky 9 Slowensko 15 Magyar 21 Slovensky 28. Hrvatski 34 Latviski 41 Eesti keel 47 Lietuvi klb. 54 По русски 61

TRZ 12-2. Polski 2 âesky 9 Slowensko 15 Magyar 21 Slovensky 28. Hrvatski 34 Latviski 41 Eesti keel 47 Lietuvi klb. 54 По русски 61 OSW Polski 2 âesky 9 Slowensko 15 Magyar 21 Slovensky 28 Hrvatski 34 Latviski 41 Eesti keel 47 Lietuvi klb. 54 По русски 61 Obsah Technické údaje: 1 Údaje o regulátoru 9 2 Instalace 10 3 Obsluha 11 Bezpeãnostní

Více

Komunikační cenrála slouží k dálkové osluze a kontrole LPB zařízení s maximálně 16 regulátory.

Komunikační cenrála slouží k dálkové osluze a kontrole LPB zařízení s maximálně 16 regulátory. Komunikační centrála pro LPB zařízení OCI6... Komunikační cenrála slouží k dálkové osluze a kontrole LPB zařízení s maximálně 6 regulátory. Použití Zařízení Budovy Provozovatel Centrála je součástí LPB

Více

BE27-12-110W BEST LED žárovka E27, 240V, 12W, 1100lm, WW 169,00 204,49. BE27-12-1170C BEST LED žárovka E27, 240V, 12W, 1170lm, CW 169,00 204,49

BE27-12-110W BEST LED žárovka E27, 240V, 12W, 1100lm, WW 169,00 204,49. BE27-12-1170C BEST LED žárovka E27, 240V, 12W, 1170lm, CW 169,00 204,49 LED ŽÁROVKY Best-LED BE27-12-110W BEST LED žárovka E27, 240V, 12W, 1100lm, WW 169,00 204,49 BE27-12-1170C BEST LED žárovka E27, 240V, 12W, 1170lm, CW 169,00 204,49 BE27-9-730W BEST LED žárovka E27, 240V,

Více

Audio a video vstupní systémy

Audio a video vstupní systémy Audio a video vstupní systémy ŘEŠENÍ PRO RODINNÉ DOMY, BYTY A BYTOVÉ DOMY ZAPUŠTĚNÁ MONTÁŽ > atraktivní design > dokonalý zvuk a zobrazení > kvalitní zpracování > dlouhá životnost rádiová audio vstupní

Více

Termostat TH-3. Návod k obsluze

Termostat TH-3. Návod k obsluze Termostat TH-3 Návod k obsluze Termostaty fiady TH-2 jsou urãeny pro teplotní kontrolu vytápûcího systému. Termostat má na v bûr ze dvou funkcí, a to b t v provozu (vytápût) nebo b t vypnut. Termostat

Více

FORLINE. Osvětlovací systém FORLINE je typová řada systémových závěsných a stropních zářivkových a LED svítidel pro osvětlování interiérů.

FORLINE. Osvětlovací systém FORLINE je typová řada systémových závěsných a stropních zářivkových a LED svítidel pro osvětlování interiérů. FORLINE Osvětlovací systém FORLINE je typová řada systémových závěsných a stropních zářivkových a LED svítidel pro osvětlování interiérů. spojená do řad nebo pomocí spojovacích dílů do různých geometrických

Více

Jednofázové bezpeãnostní transformátory dle VDE 0570, EN 61558 ãást 2-6

Jednofázové bezpeãnostní transformátory dle VDE 0570, EN 61558 ãást 2-6 Jednofázové bezpeãnostní transformátory dle VDE 0570, EN 61558 ãást 2-6 Typová fiada W 40 aï W 160 (Série FTE) Plá Èov transformátor / EI - plechy Rozsah u 63-250 VA. Frekvence 50 / 60 Hz El. krytí IP

Více

ARCHITECTURAL LIGHTING

ARCHITECTURAL LIGHTING ARCHITECTURAL 09 LIGHTING CORONA - záře, která fascinuje lidstvo od nepaměti... KATALOG MODERNÍ SVÍTIDLA M o d e r n í d e s i g n J e d n o d u c h o s t E l e g a n c e Ú s p o r n o s t CORONA, FRAME,

Více

Pofiádek musí b t. reca boxy. Nové boxy reca jsou ideálním fie ením pro v echny mobilní poïadavky v fiemeslné v robû a servisu.

Pofiádek musí b t. reca boxy. Nové boxy reca jsou ideálním fie ením pro v echny mobilní poïadavky v fiemeslné v robû a servisu. reca boxy 1 reca boxy Pofiádek musí b t. Nové boxy reca jsou ideálním fie ením pro v echny mobilní poïadavky v fiemeslné v robû a servisu. reca box optimalizuje pracovní procesy a zaji Èuje inteligentní

Více

Interiérová a venkovní svítidla

Interiérová a venkovní svítidla Siteco Österreich GmbH office industry traffic shopping public sports Puchgasse 2 A-1220 Wien Tel. 0043 (1) 25 0 24-0 Fax 0043 (1) 25 0 24-255 email: info@siteco.at Internet: www.siteco.at Katalog interiérov

Více

Když bezpečnost závisí na našich rozhodnutích

Když bezpečnost závisí na našich rozhodnutích Sirios LED Přehled produktu Když bezpečnost závisí na našich rozhodnutích Nouzové osvětlení Sirios LED 2 Nouzové svítidlo Sirios LED Přehled produktu www.eaton.cz Nouzová svítidla Sirios LED Řada nouzových

Více

POPIS EAN DOSTUPNOST STORE OBJ. Č. PGR SVÍTIDLA PRO CENTRÁLNÍ BATERIOVÉ SYSTÉMY S ADRESNÝM DOHLEDOVÁNÍM. Design SE LED/3h 230V AC stropní

POPIS EAN DOSTUPNOST STORE OBJ. Č. PGR SVÍTIDLA PRO CENTRÁLNÍ BATERIOVÉ SYSTÉMY S ADRESNÝM DOHLEDOVÁNÍM. Design SE LED/3h 230V AC stropní W DESIGN LM - POZOROVACÍ VZDÁLENOST 22 m Design LM 6/ 230V EVG nástěnné 9004840237627 NLLMW612ML 5161 Design LM 6/ 230V EVG stropní 9004840237764 NLLMD612ML 5161 Design LM LED/230V AC/DC nástěnné 9004840237634

Více

Elegantní fie ení dispozic interiéru - snadno a rychle. OMEGA 100 Montované přestavitelné příčky

Elegantní fie ení dispozic interiéru - snadno a rychle. OMEGA 100 Montované přestavitelné příčky Elegantní fie ení dispozic interiéru - snadno a rychle OMEGA 100 Montované přestavitelné příčky Montované pfiíãky FORM-A-ROOM, typ Omega 100 Montované pfiestavitelné pfiíãky FORM-A-ROOM vyrábí firma LIKO-S

Více

AURATON 30 AURATON TH-3

AURATON 30 AURATON TH-3 AURATON 30 AURATON TH-3 (s externím ãidlem 2,5 m) ELEKTRONICK TERMOSTAT NÁVOD K OBSLUZE Termostaty fiady AURATON 30 (TH-3) jsou urãeny pro teplotní kontrolu vytápûcího systému. Termostat má na v bûr ze

Více

WC a koupelna kdekoli... a nyní i bezbariérovû. Katalog novinek

WC a koupelna kdekoli... a nyní i bezbariérovû. Katalog novinek WC a koupelna kdekoli... a nyní i bezbariérovû Katalog novinek SANIBROY sanitární kalová čerpadla 2011 WC a koupelna bez bariér kdekoli SANICONDENS Best sanitární čerpadlo SANICONDENS Best je ãerpadlo

Více

POE-EXT, POE-SPT a BSU-48100

POE-EXT, POE-SPT a BSU-48100 EXT* SPT* BSU* I EXT -výstup PoE + 12VDC-1A I SPT - výstup 12VDC-0,5A I BSU - zálohované zdroje I Provozní teplota od 40 C OBJEDNACÍ NÁZEV KÓD NAPÁJENÍ POE-EXT-1212-BOX** 4-100-110 PoE+ POE-SPT-05-1212-BOX

Více

SFERA funkční moduly 30 2VODIČOVÝ SYSTÉM AUDIO JEDNOTKA

SFERA funkční moduly 30 2VODIČOVÝ SYSTÉM AUDIO JEDNOTKA SFERA funkční moduly AUDIO JEDNOTKA 342170 342350 342170 Digitální audio jednotka se 2 tlačítky v jednom sloupci. Obsahuje zakončovací člen, který se zasouvá do posledního tlačítkového modulu, podsvětlení

Více

SERIE 48 KRABICE ROZBOČOVACÍ POD OMÍTKU

SERIE 48 KRABICE ROZBOČOVACÍ POD OMÍTKU SERIE 48 KRABICE ROZBOČOVACÍ POD OMÍTKU 48 21 SERIE 48 KRABICE ROZBOČOVACÍ POD OMÍTKU VLASTNOSTI A VÝHODY KRABICE PRO KAŽDOU APLIKACI Krabice Serie 48 jsou ideální pro primární a sekundární rozbočení.

Více

přenosu Měření dat s možností MĚŘENÍ ELEKTRICKÉ ENERGIE EMDX3: multifunkční měřicí centrála

přenosu Měření dat s možností MĚŘENÍ ELEKTRICKÉ ENERGIE EMDX3: multifunkční měřicí centrála MĚŘENÍ ELEKTRICKÉ ENERGIE EMDX3: multifunkční měřicí centrála montáž na DIN lištu Měření s možností přenosu dat 0 06 76 Technické charakteristiky (str. 50) Nové přístroje pro měření EMDX umožňují vzdálený

Více

prodej opravy výkup transformátorů

prodej opravy výkup transformátorů prodej opravy výkup transformátorů Pozistorová tepelná ochrana s vyhodnocovacím relé MSF 220 V (VU) Tepelné pozistorové relé MSF 220 představuje třístupňový vypínací přístroj s vlastním vyhodnocením a

Více

Pohon Program Počet kanálů Typové označení Objed. číslo Balení (ks) /řaz. kontaktů. WA_SG 04812 Popis Typové označení Objed.

Pohon Program Počet kanálů Typové označení Objed. číslo Balení (ks) /řaz. kontaktů. WA_SG 04812 Popis Typové označení Objed. Digitální spínací hodiny TSDW... SG 58512 WA_SG 04712 Automatické nebo manuální ovládání Automatický přechod letní/zimní čas Zpracování přestupného roku Bezšroubové svorky - vždy dva vodiče pro jednu svorku

Více

Spacial 18500 samostatnû stojící skfiínû IP 55

Spacial 18500 samostatnû stojící skfiínû IP 55 Spacial 18500 samostatnû stojící skfiínû IP 55 Samonosn rám, iroké pfiíslu enství, snadná a rychlá instalace, krytí IP 55. technické údaje Krytí: IP 55. Mechanická odolnost IK 10 (20 J) dle EN 50102. Konstrukce:

Více

KATALOG 2013 LED a Halogenové zdroje

KATALOG 2013 LED a Halogenové zdroje KATALOG 2013 LED a Halogenové zdroje OBSAH LED KATALOG LED světelné zdroje LED Pásky Profily pro LED pásky Napáječe a ovládací moduly LED svítidla RTF DOWNLIGHT SLIMFLUX KATALOG HALOGENOVÝCH ZDROJŮ Halogenové

Více

HLAVNÍ KATALOG. ver. 15.1

HLAVNÍ KATALOG. ver. 15.1 ver. 15.1 OBSAH OSVĚTLENÍ NOUZOVÝCH ÚNIKOVÝCH CEST 5 AXN 6 AXP 8 LOVATO N 10 LOVATO P 12 EYE LED ROUND 14 EYE LED SQUARE 16 INFINITY PO 18 SK 8 19 EXIT 20 SPY 21 HELIOS LED 23 HELIOS 25 TIGER LED 26 TIGER

Více

FC2040 Ústředna požární signalizace

FC2040 Ústředna požární signalizace FC2040 Sinteso TM Ústředna požární signalizace Řada FS20 Kompaktní, předsestavená, mikroprocesorová ústředna elektrické požární signalizace s integrovaným ovládacím terminálem pro až 504 prvků Ústředna

Více

Tempus Lux Soumrakový spínač D GB CZ BZT27731. Návod na montáž a obsluhu BZT27731

Tempus Lux Soumrakový spínač D GB CZ BZT27731. Návod na montáž a obsluhu BZT27731 2 310380 01 Tempus Lux Soumrakový spínač BZT27731 CZ 0 6 12 18 24 Návod na montáž a obsluhu MENU OK 2 Lux 2000 BTZ27731 1 D GB CZ PL HR 1-2 2600 W 1-2-3 16A-10AX 250V~ 0,5mm - 2,5mm 2 1 2 3 8mm 230-240V~

Více

Sfera Sfera ROBUR NOVÁ. antivandal. Dokonalá modularita funkcí a povrchových úprav poskytuje bezkonkurenční všestrannost

Sfera Sfera ROBUR NOVÁ. antivandal. Dokonalá modularita funkcí a povrchových úprav poskytuje bezkonkurenční všestrannost Nová Sfera a Sfera Robur vstupní panely NOVÁ Sfera Sfera ROBUR antivandal Kryty v barvách KOV, OCEL a BÍLÁ Kryty v provedení antivandal IP 54, IK 08 IP 54, IK 10 Dokonalá modularita funkcí a povrchových

Více

Ocel v architektufie JANISOL SYSTÉMY SYSTÉMY OCELOV CH PROFILÒ PRO DVE NÍ A OKENNÍ KONSTRUKCE S P ERU EN M TEPELN M MOSTEM

Ocel v architektufie JANISOL SYSTÉMY SYSTÉMY OCELOV CH PROFILÒ PRO DVE NÍ A OKENNÍ KONSTRUKCE S P ERU EN M TEPELN M MOSTEM SYSTÉMY SYSTÉMY OCELOV CH PROFILÒ PRO DVE NÍ A OKENNÍ KONSTRUKCE S P ERU EN M TEPELN M MOSTEM Tímto systémem profilû (stavební hloubka 60 mm) lze velmi rychle a hospodárnû zhotovit jedno- a dvoukfiídlé

Více

MODUS LV LEDOS LV LEDOS. www.modus.cz. Moderní LED svítidlo pro veřejné osvětlení.

MODUS LV LEDOS LV LEDOS. www.modus.cz. Moderní LED svítidlo pro veřejné osvětlení. MODUS LV LEDOS LV LEDOS Moderní LED svítidlo pro veřejné osvětlení. Výhodná náhrada stávajících svítidel pro veřejné osvětlení využívající klasické technologie kompaktní zářivky, rtuťové nebo sodíkové

Více

DS-75 JE TO TAK SNADNÉ. kombinace produktivity v estrannosti a pohodlí

DS-75 JE TO TAK SNADNÉ. kombinace produktivity v estrannosti a pohodlí DS-75 JE TO TAK SNADNÉ kombinace produktivity v estrannosti a pohodlí DS-75 OBÁLKOVÁNÍ JE TAK SNADNÉ Pracujete v prostfiedí, kde je zpracování zásilek klíãová otázka? Kompaktní obálkovací stroj má mnoho

Více

LiYY-BL/LiYCY-BL. Kabely do v bu ného prostfiedí, bez zeleno-ïluté Ïíly, EMC* Technická data. Konstrukce kabelu LiYY-BL. Konstrukce kabelu LiYCY-BL

LiYY-BL/LiYCY-BL. Kabely do v bu ného prostfiedí, bez zeleno-ïluté Ïíly, EMC* Technická data. Konstrukce kabelu LiYY-BL. Konstrukce kabelu LiYCY-BL LiYY-BL/LiYCY-BL Kabely do v bu ného prostfiedí, bez zeleno-ïluté Ïíly, EMC* Konstrukce LiYY-BL - Lanûné mûdûné jádro dle normy DIN VDE 0295 a IEC 60228 tfi. 5 (plné jádro na vyïádání) - Jádro izolováno

Více

FC2020 Ústředna požární signalizace

FC2020 Ústředna požární signalizace FC00 Sinteso TM Ústředna požární signalizace Řada FS0 Kompaktní, předsestavená, mikroprocesorová ústředna elektrické požární signalizace s integrovaným ovládacím terminálem pro až 5 prvků Ústředna může

Více

7 let záruka NILOÉ. jednoduše. elegantní SVĚTOVÝ SPECIALISTA PRO ELEKTRICKÉ INSTALACE A DATOVÉ ROZVODY

7 let záruka NILOÉ. jednoduše. elegantní SVĚTOVÝ SPECIALISTA PRO ELEKTRICKÉ INSTALACE A DATOVÉ ROZVODY 7 let záruka NILOÉ jednoduše elegantní SVĚTOVÝ SPECIALISTA PRO ELEKTRICKÉ INSTALACE A DATOVÉ ROZVODY Je zde pro vás i životní prostředí Eco produkt Eco řešení Rychlá instalace Snižuje negativní vliv na

Více

PXM50. Dotykový panel 15.6 DESIGO. Pro použití s webovým rozhraním PXG3.W100

PXM50. Dotykový panel 15.6 DESIGO. Pro použití s webovým rozhraním PXG3.W100 s 9 293 DESIGO Dotykový panel 15.6 Pro použití s webovým rozhraním PXG3.W100 PXM50 Kompaktní konstrukce s malou vestavnou hloubkou, pro montáž do dveří rozvaděče TFT displej s vysokým rozlišením, 16,7

Více

Nouzová svítidla a svítidla s bezpečnostními značkami

Nouzová svítidla a svítidla s bezpečnostními značkami Nouzová svítidla a svítidla s bezpečnostními značkami CEAG Notlichtsysteme GmbH / Výhody v oblasti nákladů u automatického individuálního dohlížení pomocí systémových svítidel STYLE Náklady na nouzové

Více

V bûrov katalog. Rozvádûãové systémy Rozvádûãe a pfiíslu enství Klimatizace

V bûrov katalog. Rozvádûãové systémy Rozvádûãe a pfiíslu enství Klimatizace V bûrov katalog Rozvádûãové systémy Rozvádûãe a pfiíslu enství Klimatizace Kompletní nabídka Rozvádûãe a rozvodnice uplíkové rozvádûãe pro motorové v vody a rozvod elektrické energie do 6 300 A Okken krytí

Více

Osmoz: nepodsvětlené hlavice tlačítek

Osmoz: nepodsvětlené hlavice tlačítek OVLÁDCÍ SIGNLIZČNÍ PRVKY OSMOZ Ovládání a signalizace přesně podle vašich potřeb Inovace hrají klíčovou roli. Posloucháme, co potřebujete, a sledujeme vás při práci. Výsledkem jsou produkty, které splní

Více

NÁVOD K OBSLUZE. PrÛtokové ohfiívaãe

NÁVOD K OBSLUZE. PrÛtokové ohfiívaãe NÁVOD K OBSLUZE PrÛtokové ohfiívaãe 1 2 3 UPEV OVACÍ ROZMùRY 2 4 6 5 7 8 3 LEGENDA K OBRÁZKÒM 2 PrÛtokové ohfiívaãe ETA 0732, 1732, 2732 se smû ovací baterií a otoãn m ramínkem. MONTÁÎNÍ SCHÉMA 1. PrÛtokov

Více

T-Link. Programovací tabulky DSC-8083-1

T-Link. Programovací tabulky DSC-8083-1 T-Link Programovací tabulky DSC-8083-1 Před zahájením programování modulu T-Link musíte zjistit od správce sítě následující údaje: 1. IP adresu pro modul T-Link. (Sekce [001]) 2. Masku sítě pro modul T-Link.

Více

Ovladač příslušenství - XbusTCO

Ovladač příslušenství - XbusTCO V Ovladač příslušenství - XbusTCO A Úvod XbusTCO je vytvořen k ovládání příslušenství vybaveného DCC dekodéry z Optického ovládacího panelu (Tablero de Control Óptico / Turnout controller Optical) s použitím

Více

Galea TM Life. Design a technologie inspirované člověkem NOVÁ ŘADA OVLÁDACÍCH PŘÍSTROJU

Galea TM Life. Design a technologie inspirované člověkem NOVÁ ŘADA OVLÁDACÍCH PŘÍSTROJU Design a technologie inspirované člověkem NOVÁ ŘADA OVLÁDACÍCH PŘÍSTROJU o : nový design, Galea TM Life, nová řada ovládacích přístrojů od společnosti Legrand, přináší do Vašeho života jiný pohled na technickou

Více

Utility. * P EPRAVNÍ KO PRO VYSOKOU ST ECHU A DLOUH ROZVOR Vãetnû nakládacího váleãku. Max. nosnost 170 kg. ã. 71803625

Utility. * P EPRAVNÍ KO PRO VYSOKOU ST ECHU A DLOUH ROZVOR Vãetnû nakládacího váleãku. Max. nosnost 170 kg. ã. 71803625 Scudo Utility * P EPRAVNÍ KO PRO VYSOKOU ST ECHU A DLOUH ROZVOR Vãetnû nakládacího váleãku. Max. nosnost 170 kg. ã. 71803625 P EPRAVNÍ KO PRO NÍZKOU ST ECHU KRÁTK Vãetnû nakládacího váleãku. Max. nosnost

Více

Výrobková řada E 210 Vícenásobné signálky E 219 System pro M compact

Výrobková řada E 210 Vícenásobné signálky E 219 System pro M compact Výrobková řada E 210 Vícenásobné signálky E 219 System pro M compact Poloviční velikost silný efekt Nové signálky v šířce 9 mm od společnosti ABB pro montáž na lištu DIN 35 mm, v provedení System pro M

Více

Pfiíslu enství. Razítko dealerství. www.lancia.cz

Pfiíslu enství. Razítko dealerství. www.lancia.cz Pfiíslu enství Razítko dealerství www.lancia.cz Standardní v bava jednotliv ch modelû i pfiíslu ná v bava na pfiání se mûïe mûnit v závislosti na specifick ch trïních nebo právních poïadavcích. Údaje v

Více

GaleaTM Life spínače, tlačítka

GaleaTM Life spínače, tlačítka 7758 05 + 774 2 + 774 0 7758 02 + 774 5 + 774 0 Výběrová tabulka krytů (str. 572), rámečků (str. 576) a instalačních krabic (str. 604) 7758 27 + 773 34 + 773 0 7758 06 + 772 0 + 779 95 ktr 7758 0 + 774

Více

Lighting people and places. Voyager Sigma. Nouzové svítidlo pro označení nouzových východů využívající předností LED diod

Lighting people and places. Voyager Sigma. Nouzové svítidlo pro označení nouzových východů využívající předností LED diod Lighting people and places Voyager Sigma Nouzové svítidlo pro označení nouzových východů využívající předností LED diod Pro označení nouzových východů zvolte svítidlo Voyager Sigma se snadnou instalací

Více

LF8 Flu. HLAVNÍ POUŽITÍ Průmysl. Sklady. Tunely. Podzemní stanice. Baldachýny. Obchodní prostory.

LF8 Flu. HLAVNÍ POUŽITÍ Průmysl. Sklady. Tunely. Podzemní stanice. Baldachýny. Obchodní prostory. LF8 je vysoce účinné svítidlo v krytí IP 65 vhodné pro vnitřní i vnější aplikace, zvláště pro extrémní klimatické podmínky. Tělo svítidla tvoří odlitek z tlakem litého u. Svítidlo se vyrábí ve dvou provedeních:

Více

LED žárovky. Elektronické předřadníky k dichroickým halogenovým žárovkám MR11 a MR16 MRE-105 35 W 105 W MRE-200 70 W 200 W

LED žárovky. Elektronické předřadníky k dichroickým halogenovým žárovkám MR11 a MR16 MRE-105 35 W 105 W MRE-200 70 W 200 W E žárovky Elektronické předřadníky k dichroickým halogenovým žárovkám MR11 a MR16 Slouží na zabezpečení ovládacího napětí 12 V pro dichroické halogenové žárovky MR11 a MR16. Vypínání a zapínání svítidel

Více

KNIHA SVÍTIDEL. Dům sociálních služeb S.K. Neumanna, Praha

KNIHA SVÍTIDEL. Dům sociálních služeb S.K. Neumanna, Praha KNIHA SVÍTIDEL Dům sociálních služeb S.K. Neumanna, Praha A1 Svítidlo na zářivky T8 pro přisazenou montáž. Šedý kryt a transparentní difuzor vyrobený z PC. Vnitřní reflektor z ocelového plechu, práškově

Více

Projekt: Gymnázium Havlíčkův Brod Zpracoval: ing. Petr Martinkovič Datum: 24.6.2013

Projekt: Gymnázium Havlíčkův Brod Zpracoval: ing. Petr Martinkovič Datum: 24.6.2013 Projekt: Gymnázium Havlíčkův Brod Zpracoval: ing. Petr Martinkovič Datum: 24.6.2013 sv1, sv1+e, sv4, sv4+e LMD-GT1 T16 + VLDD Těleso svítidla: pevná profilovaná základna, oboustranně opatřená povrchovou

Více

KLIKNI SEM na kompletný sortiment obklady, dlažby a sanita, nájdete tu: http://www.obklady-dlazby-pezinok.sk

KLIKNI SEM na kompletný sortiment obklady, dlažby a sanita, nájdete tu: http://www.obklady-dlazby-pezinok.sk SPRCHOVÉ KOUTY De Luxe DE LUXE PF 120 cm v plà Satinato dvefie 120 cm levé T 1241 YB dvefie 120 cm pravé (T 1239 YB) Sprchová vaniãka keramická 120 x 80 cm (T 1076 01) DE LUXE Q 80 x 90 cm pravá TC 835

Více

NOVÁ ŘADA MODULÁRNÍCH PŘÍSTROJŮ. RX 3,TX 3 a DX 3 JIŠTĚNÍ, KTERÉ SPLŇUJE VAŠE POŽADAVKY SVĚTOVÝ SPECIALISTA PRO ELEKTRICKÉ INSTALACE A DATOVÉ ROZVODY

NOVÁ ŘADA MODULÁRNÍCH PŘÍSTROJŮ. RX 3,TX 3 a DX 3 JIŠTĚNÍ, KTERÉ SPLŇUJE VAŠE POŽADAVKY SVĚTOVÝ SPECIALISTA PRO ELEKTRICKÉ INSTALACE A DATOVÉ ROZVODY NOVÁ ŘADA MODULÁRNÍCH PŘÍSTROJŮ RX 3,TX 3 a DX 3 JIŠTĚNÍ, KTERÉ SPLŇUJE VAŠE POŽADAVKY SVĚTOVÝ SPECIALISTA PRO ELEKTRICKÉ INSTALACE A DATOVÉ ROZVODY Jističe str. 6 RX³ 6000 Jističe do 63 A Proudové chrániče

Více

RS 250 1 250 300, 2 400 9 600 232, RS 485, USB, GSM/GPRS

RS 250 1 250 300, 2 400 9 600 232, RS 485, USB, GSM/GPRS Vzdálené vyčítání jednotkou M Bus Až 250 měřidel na jednotku M Bus Master, prostřednictvím kaskádování lze do systému zahrnout až 1 250 měřidel Podpora primárního, sekundárního a rozšířeného adresování,

Více

zastávkové pfiístfie ky sportovní pfiístfie ky

zastávkové pfiístfie ky sportovní pfiístfie ky zastávkové pfiístfie ky sportovní pfiístfie ky classic Klasicky tvarovan pfiístfie ek dokonal ch proporcí a vysoké stability. Promy len systém podpûr nese pfiekvapivû rozmûrnou stfiechu s dvûma moïnostmi

Více

LUNA LUNA 120 top2 DK S FIN N H. Návod na montáž a obsluhu Soumrakový spínač. LUNA 120 top2 RUS

LUNA LUNA 120 top2 DK S FIN N H. Návod na montáž a obsluhu Soumrakový spínač. LUNA 120 top2 RUS 2 310 226 01 LUNA LUNA 120 top2 120 0 100 120 0 200 Návod na montáž a obsluhu Soumrakový spínač 0 6 12 18 24 MENU OK 1 2 Lux 2000 LUNA 120 top2 CZ DK S FIN N H 2600 W 16A-10AX 250V~ 0,5mm - 2,5mm 2 8mm

Více

EUR 098A TERMOSTAT. s jednoduch m ovládáním. UÏivatelská pfiíruãka

EUR 098A TERMOSTAT. s jednoduch m ovládáním. UÏivatelská pfiíruãka EUR 098A TERMOSTAT s jednoduch m ovládáním UÏivatelská pfiíruãka OBSAH 1 ÚVOD.............................. 2 2 INSTALCE.......................... 4 3 OVLÁDÁNÍ TEPLOTY.................. 13 4 PROVOZ P I

Více