Nouzová svítidla Bezpeènost ve vašich rukou

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Nouzová svítidla Bezpeènost ve vašich rukou"

Transkript

1 Nouzová svítidla Bezpeènost ve vašich rukou PRÙVODCE NOUZOVÝMI SVÍTIDLY PRO INTERIÉRY A EXTERIÉRY

2 2 Nouzové osvìtlení zvyšuje bezpeèí osob pøi nenadálé situaci a pomáhá provést kroky nezbytné k úniku z nebezpeèné oblasti, dokonèení èinností, které nemohou být ukonèeny okamžitì, snazší orientace a provedení nezbytných záchranných opatøení apod. Nouzová svítidla jsou ve vìtšinì pøípadù svítidla s autonomním zdrojem - baterií, která vydrží svítit minimálnì 1 hodinu, pøípadnì i více (2, 3 hodiny) podle typu. Døíve byla nouzová svítidla brána jako urèitá nutnost a svítidla sama o sobì mìla a dodnes mají pøíslušný design nouzového svítidla. S rostoucími nároky na kvalitu prostøedí, ve kterém se pohybujeme, je stále vìtší poptávka po nouzových svítidlech, které lze umístit nejen do reprezentativních prostorù, chodeb, foyer apod., ale i do bìžných prostorù. Nouzová svítidla se stávají souèástí elektrické instalace a novì i prvkem, který nemusí být v interiéru témìø viditelný, pøípadnì se mùže stát vhodným doplòkem designu celého interiéru. Pro tento pøípad existují dvì možnosti, použít dekorativní svítidlo bez nouzového režimu a vybavit ho inverterem, který zajistí nouzový režim, nebo použít nouzové svítidlo s dekorativním designem. Je zapotøebí pøipomenout, že pro zajištìní dostateèného svìtelného toku pøi zachování minimálních rozmìrù, dlouhé životnosti zdroje a také v neposlední øadì s ohledem na vlastní spotøebu elektrické energie, se používá výhradnì (až na výjimky) svìtelných zdrojù na bázi nízkotlakých výbojek tedy záøivek ať už lineárních nebo kompaktních, pøípadnì i dalších speciálních výbojek jako jsou záøivky se studenou katodou, pøíp. LED diod. V oblasti nouzových svítidel je vidìt neustálý pokrok v dokonalosti svítidel, centrálního a dálkového ovládání nouzových svítidel. Proto i spoleènost Legrand nezùstává pozadu a pøináší v každé nové øadì nìjakou inovaci, která pøispívá ke zvýšení komfortu užívání a ovládání, bezúdržbovosti systému a snižování spotøeby elektrické energie.

3 Reference v ÈR a zahranièí Parkhotel Plzeò, ÈR Nouzová svítidla G5, S8, U21 Hotel Sychrov Liberec, ÈR Svítidla adresovatelná G5 Hotel Vìtruše, Ústí nad Labem, ÈR Svítidla G5 4* hotel Novotel, Valladolid, Španìlsko Svítidla U21 a B44 (celkem 230 ks) Gran Casino, Aranujez, Španìlsko Svítidla adresovatelná G5 (900 ks) Casino Asturias, Gijón, Španìlsko Svítidla Lipso (700 ks) a G5 (150 ks) Basilica del Pilar, Španìlsko Svítidla G5 Congress hotel Don Plaza, Rostov na Donu, Rusko Svítidla U21 Centre de réeducation de Kerpap, Ploemeur, Francie Systém adresovatelných nouzových svítidel Obytný soubor Polygono 14, Huesca, Španìlsko Svítidla U21 5* Gran hotel la Florida Barcelona, Španìlsko Svítidla G5 Administrativní budova centra PO C.D.F., León, Španìlsko Svítidla: U21 3

4 Nouzové osvìtlení Tento text byl zpracován na základì informací obsažených v èeských technických normách, které se vztahují k nouzovému osvìtlení. Cílem je napomoci pøi základní orientaci v problematice nouzového osvìtlení. Vzhledem k závažnosti tohoto tématu je zapotøebí vždy vyhledat v pøíslušné normì pøesné znìní a jím se øídit. 4

5 Rozdìlení nouzového osvìtlení Nouzové osvìtlení je osvìtlení, které se zøizuje pro použití v pøípadech selhání normálního osvìtlení. Dùvody selhání napájení mohou být rùzné, od výpadku napájení ze sítì, poruše na pøívodním vedení, zapùsobení prvku ochrany, pøíp. havárii na rozvodném zaøízení. Proto je nezbytné napájení svítidel nouzového osvìtlení realizovat ze zdroje nezávislého na tom, který napájí normální osvìtlení. Z hlediska funkce se rozdìluje nouzové osvìtlení na náhradní osvìtlení a nouzové únikové osvìtlení, které se dále èlení na nouzové osvìtlení únikových cest, prostorù s velkým rizikem a protipanické osvìtlení. Náhradní osvìtlení funguje jako pøímá náhrada normálního osvìtlení, umožòuje pokraèování v bìžné èinnosti bez významných omezení. Ve vìtšinì pøípadù je otázkou øešení dodávky elektrické energie z jiného zdroje pøimìøeného výkonu. Úèelem nouzového osvìtlení únikových cest je umožnit pøítomným bezpeèný odchod z prostoru, pøi výpadku normálního napájení, poskytnutím vhodných podmínek pro vidìní a urèení smìru na únikových cestách a na zvláštních místech a zajistit snadné dosažení a použití protipožárních a bezpeènostních zaøízení. Úèelem protipanického osvìtlení ve veøejných prostorech je omezit nebezpeèí paniky a umožnit pøítomným bezpeèný pohyb smìrem k únikovým cestám zajištìním dostateèných zrakových podmínek a urèením smìru úniku. Je používáno v prostorech, ve kterých nejsou urèeny únikové cesty, tj. v halách nebo Požadavky na nouzové osvìtlení prostorech s podlahovou plochou vìtší než 60 m 2, nebo v menších prostorech, pokud v nich je pøídavné riziko, jako je používání prostoru velkým množstvím lidí. Smìr svìtla na únikových cestách a ve veøejných prostorech má být dolù k pracovní rovinì, osvìtleny však mají být také všechny pøekážky do výšky 2 m nad touto plochou. Úèelem nouzového osvìtlení prostorù s velkým rizikem je zajistit bezpeènost lidí pøi potenciálnì nebezpeèných procesech nebo situacích a umožnit jim øádné ukonèení èinností uskuteèòovaných pro bezpeènost ostatních uživatelù tìchto prostorù. Pro zajištìní viditelnosti pøi evakuaci je osvìtlení požadováno v celém prostoru. Toto doporuèení lze splnit montáží svítidel do výšky alespoò 2 m nad podlahou. Pro nouzové osvìtlení je nezbytné použít svítidla urèeného pro nouzové osvìtlení splòujícího vedle obecných normativních požadavkù zejména požadavky normy pro svítidla pro nouzové osvìtlení ÈSN EN Svítidlo nouzového osvìtlení splòující požadavky normy ÈSN EN musí být umístìno tak, aby zajistilo dostateènou osvìtlenost v blízkosti každých únikových dveøí a v místech, kde je nezbytné zdùraznit možné nebezpeèí nebo bezpeènostní zaøízení. Místa, která musí být zdùraznìna: a) každé dveøe urèené pro nouzový východ; b) v blízkosti* schodištì; c) v blízkosti* každé jiné zmìny úrovnì; d) naøízené únikové východy a bezpeènostní znaèky; e) pøi každé zmìnì smìru; f) pøi každém køížení chodeb; g) vnì a v blízkosti každého koneèného východu; h) v blízkosti* každého místa první pomoci; i) v blízkosti* každého hasicího prostøedku a požárního hlásièe. * V blízkosti se rozumí namìøená vodorovná vzdálenost menší než 2 m Místa uvedená pod body h) nebo i), nejsou-li na únikové cestì ani v prostoru s protipanickým osvìtlením, musí být osvìtlena minimálnì 5 lx na úrovni podlahy. Nouzové únikové osvìtlení musí zajistit, aby osvìtlení bylo poskytnuto vèas, automaticky a po potøebnou dobu na urèeném místì v dobì, kdy má normální napájení bìžného osvìtlení výpadek. Nouzové únikové osvìtlení musí týt aktivováno nejen pøi úplném výpadku napájení normálního osvìtlení, ale i v pøípadì, že se jedná o omezenou poruchu, jako je napø. porucha v koncovém obvodu. Nouzové únikové osvìtlení není navrženo k tomu, aby umožòovalo pokraèování normální èinnosti v provozních nebo obytných prostorech v pøípadì výpadku normálního nebo náhradního osvìtlení. Instalace musí zajistit, aby nouzové únikové osvìtlení splòovalo tyto podmínky: a) osvìtlovalo oznaèení únikové cesty, b) zajišťovalo osvìtlení na tìchto cestách a po celé jejich délce tak, aby byl umožnìn bezpeèný pohyb smìrem k východùm a tìmito východy na místo bezpeèí, c) zajišťovalo to, aby požární hlásièe a požární zaøízení podél únikových cest mohla být snadno lokalizována a použita, d) umožòovalo provádìt èinnost související s bezpeènostními opatøeními. Požadavky na svìtelnì technické charakteristiky nouzového osvìtlení Pro únikové cesty do šíøky 2 m nesmí být horizontální osvìtlenost na podlaze podél osy únikové cesty menší než 1 lx a støedový pás, široký alespoò polovinu šíøe cesty, musí být osvìtlen minimálnì na 50 % této hodnoty. Širší únikové cesty mohou být uvažovány jako nìkolik 2 m širokých pásù nebo mohou být opatøeny protipanickým osvìtlením (pro veøejné prostory). Pomìr maximální a minimální osvìtlenosti podél únikové cesty nesmí být vìtší než 40:1. Omezující oslnìní musí být zmenšeno omezením svítivosti svítidel v zorném poli. Detailní požadavky jsou uvedeny v pøíslušné normì. Minimální doba svícení únikového osvìtlení pøípustná pro únikové úèely musí být 1 hodina. Nouzové osvìtlení únikových cest musí dosáhnout 50 % požadované osvìtlenosti do 5 s a plné požadované osvìtlenosti do 60 s. V prostorech s velkým rizikem se u nouzového osvìtlení požaduje následující: udržovaná osvìtlenost na srovnávací rovinì nesmí být menší než 10 % požadované udržované osvìtlenosti pro danou èinnost, avšak nesmí být menší než 15 lx. Rovnomìrnost nouzového osvìtlení nesmí být menší než 0,1. Minimální doba svícení musí být rovna dobì trvání nebezpeèí pro osoby. Nouzové osvìtlení musí poskytovat požadovanou osvìtlenost trvale nebo do 0,5 s s v závislosti na jeho použití. Použije-li se bezpeènostních znaèek pro nouzový únik a první pomoc, pak musí být osvìtleny na 50 % požadované hodnoty do 5 s a na plnou požadovanou hodnotu do 60 s. Znaèky musí odpovídat požadavkùm normy ISO Pøi výpoètech je zapotøebí vzít v úvahu, že pro úèely návrhu jsou požadavky uvedené v pøíslušných normách minimální a platí pro celé vymezené období i pro konec projektovaného života zaøízení. Pøíspìvek osvìtlenosti od odraženého svìtla se zanedbává. 5

6 Bezpeènostní znaèky Bezpeènostní znaèky jsou velmi dùležitou souèástí bezpeènostního informaèního systému zejména proto, že komunikují prostøednictvím normalizovaných piktogramù a barev, což poskytuje univerzální sdìlení bezpeènostní informace. Normativní úprava bezpeènostních znaèek obsahuje soubor norem, z nichž nejdùležitìjší jsou normy ISO 3864 a ISO Znaèky musí být umístìny tak, aby osoba pohybující se v jejich blízkosti, byla k nouzovému východu jednoznaènì navedena. Východ nebo smìrová znaèka musí být viditelné ze všech míst únikové cesty. Pokud není možné východ pøímo vidìt a pokud mohou o jeho umístìní vznikat pochybnosti, musí se použít smìrové znaèky (nebo soubory tìchto znaèek) tak, aby se usnadnil postup smìrem k nouzovému východu. Všechny znaèky oznaèující východy a únikové cesty v jednotlivých prostorech musí být jednotné barvy a jednotného provedení. Strategicky umístìnými znaèkami ukazujícími cestu ven z prostoru lze velmi úèinnì zmírnit pocity úzkosti a zmatku vyvolané pøítomným nebo potenciálním nebezpeèím. Znaèky, jež jsou na všech východech a podél únikových cest urèeny k použití ve stavu nouze, musí být osvìtleny, aby jednoznaènì ukazovaly cestu úniku k bezpeènému místu. Osvìtlení bezpeènostních znaèek musí vyhovovat EN Svítidla pro nouzové osvìtlení Na svítidla se vztahuje norma EN , která definuje základní požadavky na parametry svítidel pro nouzové osvìtlení. Norma rozlišuje následující typy nouzových svítidel a režimù nouzového osvìtlení. Typy nouzových svítidel: Svítidlo pro trvalé nouzové osvìtlení (nouzové svítidlo v trvalém provozu) má svìtelné zdroje pro nouzové osvìtlení zapnuté po celou dobu, po kterou je potøebné normální nebo nouzové osvìtlení. Svítidlo pro doèasné nouzové osvìtlení (nouzové svítidlo v pohotovostním provozu) má svìtelné zdroje pro nouzové osvìtlení v èinnosti pouze tehdy, když je napájení normálního osvìtlení pøerušeno. Kombinované svítidlo pro nouzové osvìtlení (kombinované nouzové svítidlo) má dva a více svìtelných zdrojù, ze kterých je alespoò jeden pøipojen na napájení nouzového osvìtlení a ostatní na napájení normálního osvìtlení, kombinované svítidlo mùže být pro trvalé nebo doèasné nouzové osvìtlení. Samostatné svítidlo pro nouzové osvìtlení má všechny souèásti jako je baterie, svìtelný zdroj, ovládací jednotky, zkušební a monitorovací zaøízení. Typy režimù nouzových svítidel: Normální režim je stav samostatného svítidla pro nouzové osvìtlení, které je pøipravené na nouzový provoz, když je zapnuté normální napájení, v pøípadì poruchy normálního napájení se samostatné svítidlo pøepne automaticky na nouzový režim. Nouzový režim je stav samostatného svítidla pro nouzové osvìtlení, které zabezpeèuje osvìtlení pøi napájení ze svého vnitøního napájecího zdroje, když nastala porucha normálního napájení. Režim klidového stavu je stav samostatného svítidla pro nouzové osvìtlení, které je zámìrnì zhasnuté, když se vypne normální napájení a v pøípadì obnovení normálního napájení se vrátí automaticky do normálního režimu. Všechna svítidla pro nouzové osvìtlení se musí zatøídit jako svítidla vhodná pro pøímou montáž a na normálnì zápalné podkladové plochy (oznaèení F). 6

7 Specifické požadavky na únikové nouzové osvìtlení Pro nìkteré objekty jsou v normativních odkazech týkajících se požární bezpeènosti staveb uvedeny specifické požadavky na nouzové osvìtlení spojené pøedevším s návrhem únikových cest. Únikovou cestou se normativnì rozumí komunikace v objektu nebo na objektu umožòující bezpeènou evakuaci osob z objektu ohroženého požárem nebo z jeho èásti na volné prostranství, popø. postup požárních jednotek do prostorù napadených požárem. Èlení se na chránìnou a nechránìnou z pohledu ochrany proti úèinkùm požáru. Únikové cesty musí umožnit bezpeènou a vèasnou evakuaci všech osob z požárem ohroženého objektu nebo jeho èásti na volné prostranství a pøístup požárních jednotek do prostorù napadených požárem. Chránìné únikové cesty se dále èlení na 3 typy: A, B a C podle ochrany vùèi úèinkùm požáru a doby, po kterou se na ní mohou zdržovat evakuované osoby, pøesné vymezení je uvedeno v pøíslušné normì. Nevýrobní objekty Pro nevýrobní objekty platí následující informace obsažené v pøíslušné normì: Nouzové osvìtlení musí být v chránìných únikových cestách typu B, C a dále v cestách typu A, pokud slouží k úniku více než 300 osob. V ostatních pøípadech se nouzové osvìtlení doporuèuje. Nouzové osvìtlení se navrhuje podle ÈSN EN Nouzové osvìtlení musí být funkèní i v dobì požáru v objektu u chránìných únikových cest typu A nejménì po dobu 15 minut, typu B po dobu 30 minut a typu C po dobu 45 minut. Chránìné únikové cesty sloužící souèasnì jako vnitøní zásahové cesty musí mít nouzové osvìtlení funkèní nejménì po dobu 60 minut. Zajištìní elektrické energie pro nouzové osvìtlení se navrhuje podle následujícího doporuèení: Elektrické rozvody zajišťující funkci nebo ovládání zaøízení sloužících k protipožárnímu zabezpeèení stavebních objektù (napø. požární výtah, evakuaèní výtah, posilovací èerpadlo požární vody, nouzové osvìtlení) musí mít zajištìnou dodávku elektrické energie alespoò ze dvou na sobì nezávislých napájecích zdrojù, z nichž každý musí mít takový výkon, aby pøi pøerušení dodávky z jednoho zdroje byly dodávky plnì zajištìny po dobu pøedpokládané funkce zaøízení ze zdroje druhého. Pøepnutí na druhý napájecí zdroj musí být samoèinné nebo musí být zabezpeèeno zásahem obsluhy stálé služby; v tomto pøípadì musí být porucha na kterékoliv napájecí soustavì signalizována do požární ústøedny nebo jiného místa se stálou službou. Trvalou dodávku elektrické energie z druhého zdroje lze zajistit napø. samostatným generátorem, akumulátorovými bateriemi apod. Dalším velmi dùležitým aspektem pøi návrhu nouzového osvìtlení, jako èásti systému ochrany, je oznaèení únikových cest. V budovách nebo v provozech se musí zøetelnì oznaèit podle ÈSN ISO 3864 smìr úniku všude, kde východ na volné prostranství není pøímo viditelný. Pokud jsou únikové cesty používány též dopravními vozíky apod., musí se na podlaze vyznaèit (napø. pruhy typu zebra) èásti únikové cesty, na nichž platí zákaz odstavení vozíkù, materiálù apod. Výrobní objekty Pro výrobní objekty platí následující informace obsažené v pøíslušné normì: Nouzové osvìtlení musí být v chránìných únikových cestách typu B, C a dále v cestách typu A, pokud slouží k úniku více než 300 osob. V ostatních pøípadech se nouzové osvìtlení doporuèuje, zejména jedná-li se o náhradní únikové cesty tvoøící chránìnou únikovou cestu (možnost použití žebøíkù a tyèí v ostatních prostorech (sklad, manipulace apod.) a únikové žebøíky pøekonávající vìtší výšku než 6 m. Nouzové osvìtlení se navrhuje podle ÈSN EN Nouzové osvìtlení musí být funkèní i v dobì požáru v objektu u chránìných únikových cest typu A nejménì po dobu 15 minut, typu B po dobu 30 minut a typu C po dobu 45 minut. Chránìné únikové cesty sloužící souèasnì jako vnitøní zásahové cesty musí mít nouzové osvìtlení funkèní nejménì po dobu 60 minut. Zajištìní elektrické energie se navrhuje stejnì jako je uvedeno v odstavci v èásti u nevýrobních objektù. V objektech, kde východ na volné prostranství není pøímo viditelný, musí se smìr úniku zøetelnì oznaèit podle ÈSN ISO V místech se sníženou viditelností se doporuèuje doplnit znaèení smìru úniku znaèkami ze svítících barev, s vnitøním zdrojem svìtla nebo jinou obdobnou úpravou. Pokud jsou únikové cesty používány též dopravními vozíky apod., musí se na podlaze vyznaèit (napø. pruhy typu zebra) èásti únikové cesty, na nichž platí zákaz odstavení vozíkù, materiálù apod. 7

8 Shromažïovací prostory Pro shromažïovací prostory platí požadavky obsažené v normì pro nevýrobní objekty a následující specifické požadavky: 1. Vnitøní shromažïovací prostory Nouzové osvìtlení podle ÈSN EN 1838 se musí zøídit: a) v každém shromažïovacím prostoru jako osvìtlení únikové a protipanikové; b) v navazujících nechránìných i chránìných únikových cestách; c) v provoznì souvisících prostorech, za bìžného provozu pøístupných návštìvníkùm shromažïovacího prostoru (hygienické pøíslušenství, šatny apod.); d) v místì pro øízení evakuace, popø. v dalších místech kontroly a ovládání protipožárního zabezpeèení a technického vybavení objektu (ohlašovny požáru, velíny, strojovny apod.). Nouzové osvìtlení musí jednoznaènì informovat o urèené trase úniku, zmìnách jejího smìru nebo sklonu, a to zejména v tìch pøípadech, kdy východ urèený k evakuaci není vidìt z pùdorysné plochy shromažïovacího prostoru, vymezené mezní délkou únikových cest, smìøujících k posuzovanému východu. Dále se doporuèuje nouzovým osvìtlením vyznaèit také všechna místa, v nichž se mìní výšková úroveò podlahy (stupnì, rampy apod.). Únikové cesty uvnitø shromažïovacího prostoru a v navazujících vnitøních komunikacích musí být oznaèeny znaèkami podle ÈSN ISO 3864 tak, aby unikající osoby byly v každém místì jednoznaènì informovány o smìru úniku. Zároveò se musí oznaèit také všechny cesty nebo východy, které k úniku nelze použít. Znaèky musí být viditelné i pøi výpadku dodávky elektrického proudu z distribuèní sítì (svítidla nouzového osvìtlení, luminiscenèní znaèky a pásy apod.). Východy ze shromažïovacího prostoru, které se v bìžném provozu nepoužívají, se doporuèuje oznaèit svìtelnými znaèkami s dynamickými efekty (rytmické zmìny intenzity, barvy apod.). Ve shromažïovacích prostorech s provozem pøi zatemnìní (kina, divadla apod.), v šeru nebo se svìtelnými efekty (taneèní kluby, diskotéky apod.) musí znaèky s vnitøním osvìtlením svítit po celou dobu provozu shromažïovacího prostoru. Dále musí být v tìchto prostorech po vyhlášení požárního poplachu svítit bílé povšechné osvìtlení stálé barvy a intenzity. Toto osvìtlení mùže být elektricky napájeno z bìžných zdrojù (z distribuèní sítì), pokud je nouzové osvìtlení (viz první odstavec) zajištìno oddìlenì a samostatnì. Zároveò musí být pøerušeno provozní ozvuèení a nahrazeno rozhlasem k organizaci evakuace. Zmìna osvìtlení a zvuèení má být vyvolána signálem elektrické požární signalizace. 2. Vnìjší shromažïovací prostory Ve venkovních shromažïovacích prostorech urèených i pro veèerní, popø. noèní provoz, musí mít nainstalováno elektrické osvìtlení únikových cest a východù, napájené ze dvou vzájemnì nezávislých zdrojù nebo doplnìné nouzovým osvìtlením. Za postaèující se považuje i napájení z mobilního zdroje, který je trvale akceschopný po celou provozní dobu tohoto venkovního shromažïovacího prostoru. 3. Specifické požadavky na vybrané druhy shromažïovacích prostorù Schodišťové stupnì ve shromažïovacích prostorech hledišť urèených pro provoz pøi zatemnìní (hledištì kin, divadel apod.), se musí osvìtlit nouzovým osvìtlením, a to buï: a) tak, aby intenzita osvìtlení na celé hranì každého stupnì byla alespoò 0,5 lx; nebo b) v podstupnici, a to alespoò jedním svítidlem na každých 1,5 m délky stupnì. 8

9 Budovy pro bydlení a ubytování Pro budovy pro bydlení a ubytování platí požadavky obsažené v normì pro nevýrobní objekty a následující specifické požadavky: Budovy pro ubytování jsou èlenìny do dvou skupin, a to na malá ubytovací zaøízení (napø. penziony) oznaèené OB3 a vìtší ubytovací zaøízení (napø. hotely) oznaèené OB4. Budovy OB3 Únikové cesty musí mít elektrické osvìtlení. Jsou-li únikové cesty navrženy jako nechránìné únikové cesty, které mohou být použity jako únikové cesty vedoucí do chránìné únikové cesty, musí mít nouzové osvìtlení podle následujícího odstavce. Nouzové osvìtlení se navrhuje podle ÈSN EN Nouzové osvìtlení musí být funkèní i v dobì požáru v objektu u chránìných únikových cest typu A nejménì po dobu 15 minut, typu B po dobu 30 minut a typu C po dobu 45 minut. Chránìné únikové cesty sloužící souèasnì jako vnitøní zásahové cesty musí mít nouzové osvìtlení funkèní nejménì po dobu 60 minut. Nouzové osvìtlení alespoò po dobu 15 minut musí mít i nechránìné únikové cesty vedoucí z obytných bunìk do chránìné únikové cesty. Nouzové osvìtlení se doporuèuje i u nechránìných únikových cest navržených jako nechránìné únikové cesty, které mohou být použity jako únikové cesty vedoucí na volné prostranství budov skupiny OB3 (domy pro ubytování o projektované ubytovací kapacitì nejvýše 60 osob umístìných nejvýše do 3. nadzemního podlaží), pokud délka cesty není vìtší než 45 m. Budovy OB4 Únikové cesty (vèetnì nechránìných) musí mít elektrické a nouzové osvìtlení. Nouzové osvìtlení musí být v chránìných únikových cestách typu B, C a dále v cestách typu A, pokud slouží k úniku více než 300 osob. V ostatních pøípadech se nouzové osvìtlení doporuèuje. Nouzové osvìtlení se navrhuje podle ÈSN EN Nouzové osvìtlení musí být funkèní i v dobì požáru v objektu u chránìných únikových cest typu A nejménì po dobu 15 minut, typu B po dobu 30 minut a typu C po dobu 45 minut. Chránìné únikové cesty sloužící souèasnì jako vnitøní zásahové cesty musí mít nouzové osvìtlení funkèní nejménì po dobu 60 minut. Požaduje se rovnìž nouzové osvìtlení nechránìných únikových cest po dobu evakuace, nejménì však 15 minut. Sklady Pro sklady platí požadavky obsažené v normì pro výrobní objekty a následující specifické požadavky: Nouzové osvìtlení musí být zøízeno na únikových cestách alespoò v prostorech bez denního osvìtlení. V ostatních pøípadech se nouzové osvìtlení únikových cest doporuèuje. Pro oznaèení únikových cest se podle ÈSN jsou doporuèeny svítící znaèky nebo znaèky ze svítících barev. Sportovištì U sportovišť platí pro návrh osvìtlení norma ÈSN EN 12193, která urèuje osvìtlení krytých i otevøených sportovišť pro ty druhy sportù, které jsou v Evropì nejèastìjší. Dále stanoví tzv. bezpeènostní osvìtlení, které musí být uvedeno v èinnost okamžitì pøi výpadku celkového osvìtlení a musí trvat nejménì po stanovenou dobu. Z hlediska nouzového osvìtlení jsou pro sportovištì rozhodující požadavky normy ÈSN EN

10 Budovy zdravotnických zaøízení a sociální péèe Pro budovy zdravotnických zaøízení a sociální péèe platí požadavky obsažené v normì pro nevýrobní objekty a následující specifické požadavky: Únikové cesty ve zdravotnických zaøízení skupiny AZ 2, které slouží evakuaci pacientù, musí být vybaveny nouzovým osvìtlením. V komunikaèních prostorech, jimiž vedou únikové cesty pacientù, musí být vyznaèen smìr úniku znaèkami podle ÈSN ISO 3864 a ÈSN ISO Zdravotnická zaøízení skupiny AZ 2 tvoøí ambulantní zdravotnické zaøízení, ve kterém jsou více než tøi lékaøská pracovištì tvoøící provozní celek; do skupiny AZ 2 se zatøiïují sdružená ambulantní zaøízení (polikliniky), lékárenské zaøízení (kromì lékáren základního typu) a také vyšetøovací i léèebné složky pro více než 30 pacientù v lázeòských léèebnách. Únikové cesty ve zdravotnických zaøízení skupiny LZ2, kterými se evakuují pacienti, musí mít: a) nouzové osvìtlení podle ustanovení normy pro nevýrobní objekty (viz výše); b) vyznaèen smìr úniku znaèkami podle ÈSN ISO 3864 a ÈSN ISO Zdravotnická zaøízení skupiny LZ2 tvoøí lùžkové zdravotnické zaøízení s jednou a více lùžkovými jednotkami. V zaøízeních sociální péèe (v domech s peèovatelskou službou a v ústavech sociální péèe) v komunikaèních prostorech, jimiž vedou únikové cesty pacientù, musí být vyznaèen smìr úniku znaèkami podle ÈSN ISO 3864 a ÈSN ISO V ústavech sociální péèe musí být únikové cesty vybaveny nouzovým osvìtlením. U zvláštních zdravotnických zaøízení pro dìti v kojeneckých ústavech a dìtských domovech pro dìti do 3 let se návrh provádí stejným zpùsobem jako u zdravotnických zaøízení skupiny LZ2. Objekty pro zemìdìlskou výrobu V pøípadì návrhu se postupuje podle požadavkù normy pro výrobní objekty. Norma pro objekty pro zemìdìlskou výrobu neuvádí specifické požadavky na nouzové osvìtlení. Objekty spojù a poštovních provozù V pøípadì návrhu se postupuje podle požadavkù normy pro nevýrobní objekty a výrobní objekty v závislosti na druhu objektu. Norma pro objekty spojù a poštovních provozù neuvádí specifické požadavky na nouzové osvìtlení. 10

11 Návrh nouzového osvìtlení Pøi návrhu nouzového osvìtlení je zapotøebí vzít v úvahu dùležitost nouzového osvìtlení a pøedevším mít stále na pamìti, že jde o osvìtlení pro pøípad nouze, kde èasto jde nejen o zdraví osob, ale pøedevším o jejich životy. Je nezbytné zajistit, aby nouzové únikové osvìtlení bylo spolehlivé. Osvìtlení samostatné èásti únikové cesty systémem nouzového únikového osvìtlení musí být provedeno pomocí dvou nebo více svítidel. Je to proto, aby se pøi poruše jednoho svítidla úniková cesta neponoøila do naprosté tmy a aby se celý systém urèování smìru k východu nestal neúèinným. Ze stejného dùvodu se musí v každém otevøeném (protipanickém) prostoru používat dvou nebo více svítidel. Aby bylo zajištìno, že systém nouzového osvìtlení bude navržen v souladu s EN 1838, musí být pøedtím, než se zaène s vypracováním návrhu, k dispozici pøíslušné stavební výkresy znázoròující dispozice budovy a všech existujících nebo navrhovaných únikových cest a ukazující, kde jsou situována místa hlášení požáru a požárních zaøízení a kde jsou konstrukèní prvky, které mohou bránit úniku. Požadavky na provoz Po ukonèení práce musí být pøedány výkresy nouzového únikového osvìtlení a musí v pøíslušných prostorech zùstat k dispozici. Na výkresech musí být uvedena a urèena všechna svítidla a veškeré hlavní souèásti osvìtlení. Výkresy musí být pravidelnì aktualizovány a musí do nich být doplòovány veškeré následné zmìny systému. Provozní deník musí být veden odpovìdnou osobou jmenovanou provozovatelem. Do deníku se zaznamenávají bìžné prohlídky, zkoušky, poškození a zmìny. Minimální rozsah údajù je uveden v pøíslušné normì. Základem spolehlivého systému je pravidelná údržba a testování. Testy je nutné provádìt v dobì, kdy bude s vysokou pravdìpodobností následovat èasový interval nízkého nebezpeèí umožòující opìtné nabití baterií, pøíp. je zapotøebí provést doèasná opatøení do doby, než budou baterie nabity. Dennì musí být kontrolovány ukazatele èinnosti centrálního napájení, zda øádnì fungují. Jednou za mìsíc musí být provedeny zkoušky všech svítidel a znaèek s vlastním osvìtlením z jejich baterie. Kontrola zahrnuje zjištìní, zda jsou na svých místech, zda svítí, zda jsou èistá a zda øádnì fungují. Na závìr zkoušky by mìlo být znovu zapnuto napájení normálního osvìtlení a mìly by být zkontrolovány veškeré indikaèní signálky nebo indikaèní pøístroje, zda ukazují, že normální napájení bylo znovu obnoveno. U centrálních bateriových systémù se musí navíc zkontrolovat správná èinnost monitorovacího systému. Jestliže jsou použity automatické zkušební pøístroje, musí být zaznamenávány výsledky funkèních zkoušek. Jednou za rok je nutné provést zkoušku, která se provádí jednou za mìsíc s tím, že zkouška svítidel a znaèek s vnitøním osvìtlením musí trvat po celou jmenovitou dobu provozu, a to v souladu s informací výrobce. Dále se musí zkontrolovat, zda nabíjecí zaøízení øádnì funguje. Jestliže jsou požita automatická zkušební zaøízení, musí být zaznamenány výsledky zkoušek pro plnou jmenovitou dobu provozu. Normativní odkazy ÈSN EN 1838 Svìtlo a osvìtlení Nouzové osvìtlení ÈSN ISO 3864 Bezpeènostní barvy a bezpeènostní znaèky ÈSN ISO Grafické znaèky Bezpeènostní barvy a bezpeènostní znaèky Zásady navrhování bezpeènostních znaèek na pracovištích a ve veøejných prostorech ÈSN EN Systémy nouzového únikového osvìtlení ÈSN EN Svítidla Zvláštní požadavky Svítidla pro nouzové osvìtlení ÈSN : Požární bezpeènost staveb Nevýrobní objekty ÈSN Požární bezpeènost staveb Výrobní objekty ÈSN Požární bezpeènost staveb Shromažïovací prostory ÈSN Požární bezpeènost staveb Budovy pro bydlení a ubytování ÈSN Požární bezpeènost staveb Budovy zdravotnických zaøízení a sociální péèe ÈSN Požární bezpeènost staveb Objekty pro zemìdìlskou výrobu ÈSN Požární bezpeènost staveb Objekty spojù a poštovních provozù ÈSN Požární bezpeènost staveb Sklady 11

12 Výběrová tabulka nouzových svítidel Arcor TM 2 G5 Strio 2 S8 L31 U21 ATEX B65 / NT65 / NFL65 Twin spot light Auto-test Typ Světelný Obj. č. Provedení Krytí Autonomie baterie Světelný zdroj tok (lm) Auto-test Adresovatelné T IP 20 1 h Ni-Cd zářivka se N IP 20 1 h Ni-Cd studenou katodou Standard Auto-test Adresovatelné K IP 42 1 h Ni-Cd 2 x 8 W K IP 42 1 h Ni-Cd 2 x 8 W K IP 42 3 h Ni-Cd 2 x 8 W (1) - N IP 42 1 h Ni-Cd 1 x 8 W (1) (1) N IP 42 1 h Ni-Cd 1 x 8 W (1) (1) N IP 42 1 h Ni-Cd 1 x 8 W (1) (1) N IP 42 1 h Ni-Cd 1 x 11 W (1) (1) N IP 42 3 h Ni-Cd 1 x 8 W (2) (2) K IP 42 1 h Ni-Cd 2 x 8 W (2) (2) K IP 42 3 h Ni-Cd 2 x 8 W (2) K IP 42 3 h Ni-Cd 2 x 8 W 310 Standard Auto-test Adresovatelné N IP 41 1 h Ni-Cd 1 x 8 W T IP 41 1 h Ni-Cd 1 x 8 W K IP 41 1 h Ni-Cd 2 x 8 W N IP 41 3 h Ni-Cd 1 x 8 W T IP 41 3 h Ni-Cd 1 x 8 W K IP 41 3 h Ni-Cd 2 x 8 W 130 Standard N IP 42 1 h Ni-Cd 1 x 8 W T IP 42 1 h Ni-Cd 1 x 8 W K IP 42 1 h Ni-Cd 2 x 8 W N IP 42 3 h Ni-Cd 1 x 8 W T IP 42 3 h Ni-Cd 1 x 8 W K IP 42 3 h Ni-Cd 2 x 8 W 110 Standard Auto-test Adresovatelné N IP 42 1 h Ni-Mh 1 x 6 W N IP 42 1 h Ni-Mh 2 x 6 W N IP 42 2 h Ni-Mh 1 x 6 W N IP 42 1 h Ni-Mh 2 x 6 W N IP 42 1 h Ni-Cd 1 x 6 W N IP 42 1 h Ni-Cd 1 x 6 W N IP 42 1 h Ni-Cd 1 x 6 W N IP 42 1 h Ni-Cd 1 x 6 W K IP 42 1 h Ni-Cd 2 x 6 W K IP 42 2 h Ni-Cd 2 x 6 W N IP 42 3 h Ni-Cd 1 x 6 W N IP 42 1 h Ni-Cd 1 x 6 W N IP 42 1 h Ni-Cd 1 x 6 W N IP 42 1 h Ni-Cd 1 x 6 W N IP 42 1 h Ni-Cd 1 x 6 W N IP 42 1 h Ni-Cd 1 x 6 W N IP 42 1 h Ni-Cd 1 x 6 W K IP 42 1 h Ni-Cd 2 x 6 W K IP 42 1 h Ni-Cd 2 x 6 W N IP 42 3 h Ni-Cd 1 x 6 W 120 Auto-test Adresovatelné Standard Standard N IP 66/67 1 h Ni-Cd 1 x 8 W 360 Auto-test Adresovatelné N IP 65 1 h Ni-Cd 1 x 6 W N IP 65 1 h Ni-Cd 1 x 6 W N IP 65 1 h Ni-Cd 1 x 6 W N IP 65 1 h Ni-Cd 1 x 11 W K IP 65 1 h Ni-Cd 2 x 6 W K IP 65 1 h Ni-Cd 2 x 8 W N IP 65 1 h Ni-Cd 1 x 11 W N IP 65 1 h Ni-Cd 1 x 13 W N IP 55 1 h Ni-Cd 4 x 20 W N IP 45 1 h Ni-Cd 4 x 25 W N IP 55 1 h Ni-Cd 2 x 35 W N IP 45 1 h Ni-Cd 2 x 65 W N: netrvalé. K: kombinované. T: trvalé. (1) Se dvěma LED diodami. (2) Oboustranné pro závěsnou nebo boční montáž Objednací čísla červeně: Nové výrobky.

13 adresovatelných nouzových svítidel stavební prvky systému Zobrazení každého svítidla na plánu Zobrazení svítidel s poruchou Automatický tisk náhradních dílů Bal. Obj. č. Centrála pro ovládání adresovatelných nouzových svítidel Periodicky kontroluje stav nouzových svítidel. Komunikace mezi adresovatelnými svítidly a centrálou je zajišťována přes komunikační sběrnici. Kapacita centrály: - max. počet svítidel: 1 023, - max. počet přímo zapojených svítidel: 250. Další svítidla je nutné zapojit pomocí bloku rozšíření obj. č Blok rozšíření je nutné použít také v případě překročení max. délky vedení 700 m (mezi centrálou a nejvzdálenějším svítidlem). Funkce: Ovládání tlačítky pomocí přehledného menu zobrazeného na velkém LCD displeji: - nastavení parametrů centrály, - zjednodušené adresování svítidel, - správa přístupových oprávnění, - údržba instalace s lokalizací nefunkčních svítidel, - přímé přepnutí svítidel do klidového režimu, - nepřetržité zálohování paměti s nastavením instalace, - signalizace funkce centrály a nouzových svítidel s poruchou. Přímé výstupy centrály: - konektor RS 232 (19 pin) pro připojení k PC, modemu nebo jinému rozhraní, - konektor SUB-D (125 pin) pro připojení tiskárny. Možnosti připojení k PC, internetu: - přímo přes RS 232 sériový port (do 5 m), - přes převodník RS 232 / RS 485 (není součástí dodávky), - přes převodník RS 232 / Ethernet (není součástí dodávky). Napájení: 230 VA / 50 Hz. Ni-Cd baterie 8,4 V / 0,15 Ah. Třída II O. Krytí: IP 20. Bal. Obj. č. Monitorovací program Program pro ovládání a monitoring celé instalace nouzových svítidel s jednou nebo více centrálami pro ovládání instalace adresovatelných nouzových svítidel bez ohledu na rozsah instalace Monitorování instalace podle zvolených zón daných instalací nebo podle zón daných konfigurací svítidel (stromová struktura podle objektů, pater, funkčních oblastí apod.). Stav vybraného nouzového svítidla je viditelný na pozadí zóny daného objektu (plánu). Objekty lze zobrazit v programu pomocí importu grafického souboru ve formátu DXF AutoCAD (vektory) nebo ve formátu bitmapy (GIF apod.). Přímé zobrazení svítidel s poruchou na plánu včetně identifikace typu poruchy. Další rozšířené funkce: - zobrazení statistických údajů (počet a procentní poměr svítidel s poruchou) pro vybranou zónu (objekt, patro apod.), - automatické zobrazení seznamu náhradních dílů s objednacími čísly Legrand, - automatické zobrazení seznamu nouzových svítidel s poruchou, jejich lokalizací a seznamem operací nutných k jejich uvedení zpět do provozu. Blok rozšíření Pro rozšíření instalace nouzových svítidel nad 250 nebo pro případy, kdy je překročena max. délka vedení 700 m (od centrály k nejvzdálenějšímu svítidlu). Napájení: 230 VA / 50 Hz. Ni-Cd baterie 8,4 V / 0,15 Ah. Třída II O. Krytí: IP 20. Rozměry: 6 DIN š.17,5 mm. Tyto výrobky jsou součástí systému nouzového osvětlení > str

14 Nouzová svítidla G5 verze adresovatelná a standardní Splňují požadavky normy EN Napájení: 230 VA ± 10 %, 50/60 Hz. Různé druhy montáže (povrchová, závěsná, zapuštěná). Možnost instalace i na běžně hořlavé povrchy. Svítidla s nízkou spotřebou elektrické energie v provedení netrvalém nebo kombinovaném. Standardní i adresovatelné verze s autotestem pro použití s centrálou pro nouzové osvětlení obj. č a monitorovacím programem obj. č pro centrální testování instalace. Možnost připojení modulu obj. č /01 pro vyřazení nouzového režimu. Režim trvalého svícení u kombinovaných svítidel lze vyřadit pomocí spínače. Autonomní provoz v délce 1 nebo 3 hodiny. Svítidla jsou osazena: - bateriemi Ni-Cd (vysokoteplotní provedení), - lineárními zářivkami 8 W nebo 11 W s vysokou svítivostí, - LED diodami pro signalizaci stavu svítidla. Doba nabíjení: 24 hodin. Kapacita šroubových svorek: 2 x 2,5 mm (napájení). Krytí: IP 42, IK 07, třída II, O. Bal. Obj. č. G5 nouzová svítidla Auto-test Standardní adresovatelné Netrvalé h 90 lm (1 x 8 W), Ni-Cd h 210 lm (1 x 8 w), Ni-Cd h 155 lm (1 x 8 W), Ni-Cd h 345 lm (1 x 8 W), Ni-Cd h 500 lm (1 x 11 W), Ni-Cd Kombinované h 200 lm (2 x 8 W), Ni-Cd h 120 lm (2 x 8 W), Ni-Cd h 310 lm (2 x 8 W), Ni-Cd Kombinované oboustranné h 235 lm (2 x 8 W), Ni-Cd h 145 lm (2 x 8 W), Ni-Cd h 310 lm (2 x 8 W), Ni-Cd Bal. Obj. č. Závěsná montáž Souprava pro závěsnou stropní montáž Určena pouze pro svítidla obj. č /47/74/75/76 Vzdálenost od stropu: 400 mm. Provedení: chrom. Souprava pro závěsnou boční montáž Určena pouze pro svítidla obj. č /47/74/75/76 Provedení: chrom. Příslušenství Oboustranný difuzor 1 Pro stropní montáž nouzových svítidel Montáž: difuzor dodávaný se svítidlem se nahradí oboustranným difuzorem Bílý Ocelový Hliníkový Bronzový Bílý Ocelový Hliníkový Bronzový Dekorativní rámečky Částečně zapuštěná montáž Pro instalaci svítidel do zdi nebo do podhledu. Hloubka zapuštění: 52 mm. Rozměr otvoru pro montáž: 344 x 128 mm. Zapuštěná montáž Pro instalaci svítidel do podhledu. Hloubka zapuštění: 64 mm. Rozměr otvoru pro montáž: 344 x 158 mm. Tyto výrobky jsou součástí systému nouzového osvětlení > str Piktogramy (str. 187) 31) 14

15 Nouzová svítidla G5 technické údaje Rozměry (mm) Nástěnná montáž Zapuštěná montáž Tabulka pro návrh nouzového osvětlení Rozteč svítidel a vzdálenost od stěn (m) pro zajištění minimální úrovně osvětlení 1 lx Instalační Osvětlenost Vzdálenost od Rozteč mezi Rozteč mezi Vzdálenost od výška pod stěny svítidly svítidly stěny (m) svítidlem (lx) D (m) D (m) D (m) D (m) Stropní montáž Částečně zapuštěná montáž Závěsná svislá montáž Náhradní zdroje a baterie 39 Obj. č. Zářivky Baterie / / / / / / / / / Částečně zapuštěná montáž s rámečkem Závěsná boční montáž ,5 5,0 2,7 7,0 7,0 2,7 3,0 3,5 2,7 7,4 7,4 2,7 4,0 2,0 2,0 7,6 7,6 2,5 5,0 1,3 1,7 7,4 7,4 1, /60 2,5 11,6 3,7 9,2 9,2 3,7 3,0 8,0 3,9 10,0 10,0 3,9 4,0 4,5 4,1 10,8 10,8 4,1 5,0 2,9 4,1 10,3 10,3 4,1 6,0 2,0 3,8 11,6 11,6 3, /61 2,5 8,9 3,4 8,6 8,6 3,4 3,0 6,2 3,5 9,0 9,0 3,5 4,0 3,5 3,6 9,8 9,8 3,6 5,0 2,2 3,4 10,2 10,2 3,4 6,0 1,5 2,8 10,2 10,2 2, /62 2,5 19,1 4,4 10,6 10,6 4,4 3,0 13,3 4,7 11,6 11,6 4,7 4,0 7,5 5,0 12,8 12,8 5,0 5,0 4,8 5,2 13,8 13,8 5,2 6,0 3,3 5,2 14,4 14,4 5, /63 2,5 29,0 4,9 12,0 12,0 4,9 3,0 20,0 5,3 13,0 13,0 5,3 4,0 11,3 5,9 14,6 14,6 5,9 5,0 7,3 6,2 16,0 16,0 6,2 6,0 5,0 6,4 16,8 16,8 6, /64 2,5 11,2 3,6 9,2 9,2 3,6 3,0 7,8 3,8 9,8 9,8 3,8 4,0 4,4 4,0 10,6 10,6 4,0 5,0 2,8 4,0 11,2 11,2 4,0 6,0 2,0 3,6 11,4 11,4 3, /65 2,5 7,8 3,2 8,2 8,2 3,2 3,0 5,5 3,3 8,6 8,6 3,3 4,0 3,0 3,3 9,4 9,4 3,3 5,0 2,0 3,0 9,5 9,5 3,0 6,0 1,3 2,4 9,4 9,4 2, /66 2,5 17,4 4,3 10,4 10,4 4,3 3,0 12,1 4,5 11,2 11,2 4,5 4,0 6,8 4,9 12,4 12,4 4,9 5,0 4,3 5,0 13,4 13,4 5,0 6,0 3,0 5,0 14,0 14,0 5, /74 2,5 6,2 3,0 7,6 7,6 3,0 3,0 4,3 3,0 8,0 8,2 3,0 4,0 2,4 2,9 8,4 8,6 3,0 5,0 1,5 2,4 8,4 8,6 2,5 6,0 1,0 1,2 8,0 8,2 1, /75 2,5 3,9 2,4 6,4 6,6 2,5 3,0 2,7 2,3 6,6 6,8 2,4 4,0 1,5 1,9 6,8 6,8 2,0 5,0 1,0-6,2 6,4-15

16 Nouzová svítidla G5 (pokračování) technické údaje Křivky svítivosti (cd / 1000 lm) Obj. č Obj. č /41/60/70 Obj. č /42/61/ cd cd cd Obj. č /62 Obj. č /44/63/73 Obj. č / cd cd cd Obj. č /65 Obj. č / cd cd Obj. č /74 Obj. č / Obj. č cd 40 cd 60 cd

17 Nouzová svítidla Arcor TM 2 verze adresovatelná a standardní Nouzová svítidla Arcor TM 2 tabulky s piktogramy zapuštěná stropní montáž Splňují požadavky normy EN Napájení: 230 VA ± 10 %, 50/60 Hz. Různé druhy montáže (závěsná přisazená, stropní zapuštěná). Montáž do zdvojených stropů pomocí příchytek. Možnost instalace i na běžně hořlavé povrchy. Svítidla s nízkou spotřebou elektrické energie v provedení netrvalém nebo trvalém. Standardní i adresovatelné verze s autotestem pro použití s centrálou pro nouzové osvětlení obj. č a monitorovacím programem obj. č pro centrální testování instalace. Možnost připojení modulu obj. č /01 pro vyřazení nouzového režimu. Autonomní provoz v délce 1 hodiny. Svítidla jsou osazena: - bateriemi Ni-Cd, - zářivkami se studenou katodou s dlouhou životností, - LED diodami pro signalizaci stavu svítidla, - testovacím tlačítkem. Doba nabíjení: 24 hodin. Kapacita šroubových svorek: 2 x 1,5 mm (napájení). Krytí: IP 20, třída II, O. Bal. Obj. č Arcor TM 2 Auto-test Auto-test adresovatelné Netrvalé h 45 lm, Ni-Cd Trvalé h 45 lm, Ni-Cd Polykarbonátové tabulky s piktogramy. Odpovídají standardům ISO a ISO Bal. Obj. č Tabulky s piktogramy Pro nouzové východy Východ vlevo/vpravo Východ směrem dolů Východ Pro protipožární body Hasicí přístroj Hydrant Barva hliník Barva bílá Montážní set pro přisazenou montáž Tyto výrobky jsou součástí systému nouzového osvětlení > str

18 Arcor TM 2 technické údaje NOUZOVÉ OSVĚTLENÍ >>> Rozměry (mm) Stropní zapuštěná montáž mm EMERLIGHT software pro projektování a výpočet nouzového osvětlení 19, ,7 280 Přisazená montáž Boční přisazení 364 mm 323, Přímé přisazení 332,7 323,2 133, , ,2 > Podporuje AutoCAD formát *.dxf. > Jednoduchá definice únikových cest a východů. > Široký výběr nouzových svítidel a piktogramů. 92,7 21,2 252,2 Zapuštěná montáž Přisazená montáž boční (pomocí montážní sady obj. č /81) Přisazená montáž přímá (pomocí montážní sady obj. č /81) > Různé formy zobrazení výsledných hodnot výpočtu. > Konečný výpočet a seznam materiálu. 18

19 Nouzová svítidla L31 verze adresovatelná a standardní Splňují požadavky normy EN Napájení: 230 VA ± 10 %, 50/60 Hz. Dodávána s obdélníkovým difuzorem. Různé druhy montáže (povrchová, zapuštěná). Možnost instalace i na běžně hořlavé povrchy. Svítidla s nízkou spotřebou elektrické energie v provedení netrvalém nebo kombinovaném. Standardní i adresovatelné verze s autotestem pro použií s centrálou pro nouzové osvětlení obj. č a monitorovacím programem obj. č pro centrální testování instalace. Možnost připojení modulu obj. č /01 pro vyřazení nouzového režimu. Autonomní provoz v délce 1,2 nebo 3 hodiny. Svítidla jsou osazena: - bateriemi Ni-Cd nebo ekologickýni bateriemi Ni-MH (vysokoteplotní provedení), - lineárními zářivkami 6 W s vysokou svítivostí, - LED diodami pro signalizaci stavu svítidla (zelená = OK, žlutá = porucha). Doba nabíjení: 24 hodin. Kapacita šroubových svorek: 2 x 1,5 mm 2. Krytí: IP 42, IK 07, třída II, O. Bal. Obj. č. L31 nouzová svítidla Auto-test Standardní adresovatelné Netrvalé h 100 lm (1 x 6 W), Ni-MH h 160 lm (1 x 6 W), Ni-MH h 70 lm (1 x 6 W), Ni-Cd h 100 lm (1 x 6 W), Ni-Cd h 160 lm (1 x 6 W), Ni-Cd h 200 lm (1 x 6 W), Ni-Cd h 75 lm (1 x 6 W), Ni-Cd h 250 lm (2 x 6 W), Ni-MH h 315 lm (2 x 6 W), Ni-MH Kombinované h 200 lm (2 x 6 W), Ni-Cd h 110 lm (2 x 6 W), Ni-Cd Bal. Obj. č. Příslušenství Krabice pro zapuštění do zdiva nebo suchých příček + rámeček Adaptér pro instalační trubky Ø 20 mm Tabulka pro piktogramy (oboustranný difuzor) Čtvercový difuzor Kruhový difuzor Kruhový rámeček pro zapuštění do suchých příček (doplňte o difuzor obj. č ) Čtvercový rámeček pro zapuštění do suchých příček (doplňte o difuzor obj. č ) Piktogramy (str. 187) 31) Objednací čísla červeně: Nové výrobky. 19

20 Nouzová svítidla L31 technické údaje Rozměry (mm) S difuzorem obj. č S obdélníkovým difuzorem (součást dodávky) Náhradní zářivky a baterie Zapuštěná montáž s rámečkem a krabicí obj. č S tabulkou pro piktogramy obj. č Zapuštěná montáž s rámečkem obj. č a difuzorem obj. č až 35 Ø Montáž s adaptérem pro instalační trubky Ø 20 mm obj. č S difuzorem obj. č Zapuštěná montáž s rámečkem obj. č a difuzorem obj. č až Obj. č. Zářivka Baterie / /20/31/ / / / / až

NexiTech LED TM. Nová řada LED nouzových svítidel

NexiTech LED TM. Nová řada LED nouzových svítidel NexiTech LED TM Nová řada LED nouzových svítidel NexiTech LED spolehlivost Automatický test funkčnosti ve shodě s normou ČSN EN 50172 Autonomní verze svítidla NexiTech LED TM přichází s chytrým řešením

Více

PIR technologie US technologie

PIR technologie US technologie Jednoduché a úsporné senzory Legrand nabízí moderní senzory pro efektivní řešení řízení osvětlení. Samostatné autonomní senzory 1 výstup: Autonomní pohybové senzory (str. 134 a 136) Autonomní přítomnostní

Více

KNIHA SVÍTIDEL. Dům sociálních služeb S.K. Neumanna, Praha

KNIHA SVÍTIDEL. Dům sociálních služeb S.K. Neumanna, Praha KNIHA SVÍTIDEL Dům sociálních služeb S.K. Neumanna, Praha A1 Svítidlo na zářivky T8 pro přisazenou montáž. Šedý kryt a transparentní difuzor vyrobený z PC. Vnitřní reflektor z ocelového plechu, práškově

Více

architectural lighting

architectural lighting architectural lighting 08 KATALOG moderní vestavná svítidla CORONA FRAME - Moderní design - Jednoduchost - Elegance - Úspornost CORONA a FRAME Moderní vestavná svítidla čistého designu, vyrobená ze speciálního

Více

Součásti systému LOGICA

Součásti systému LOGICA Součásti systému LOGICA Autonomní nouzová svítidla, svítidla s bezpečnostními tabulkami a elektroinvertery umožňují instalaci systému nouzového osvětlení do malých, středně velkých i velkých aplikací.

Více

Když bezpečnost závisí na našich rozhodnutích

Když bezpečnost závisí na našich rozhodnutích Sirios LED Přehled produktu Když bezpečnost závisí na našich rozhodnutích Nouzové osvětlení Sirios LED 2 Nouzové svítidlo Sirios LED Přehled produktu www.eaton.cz Nouzová svítidla Sirios LED Řada nouzových

Více

LF8 Flu. HLAVNÍ POUŽITÍ Průmysl. Sklady. Tunely. Podzemní stanice. Baldachýny. Obchodní prostory.

LF8 Flu. HLAVNÍ POUŽITÍ Průmysl. Sklady. Tunely. Podzemní stanice. Baldachýny. Obchodní prostory. LF8 je vysoce účinné svítidlo v krytí IP 65 vhodné pro vnitřní i vnější aplikace, zvláště pro extrémní klimatické podmínky. Tělo svítidla tvoří odlitek z tlakem litého u. Svítidlo se vyrábí ve dvou provedeních:

Více

LED svítidlo GANYMA. LED MINI panely G03000-3 G15551 G03000-6

LED svítidlo GANYMA. LED MINI panely G03000-3 G15551 G03000-6 LED svítidlo výklopné LED výklopné svítidlo pro použití v interéru s elektronickým předřadníkem (transformátorem) v plastovém stříbrném plášti. Dodává se bez připojovacího kabelu a montážního materiálu.

Více

Osmoz: nepodsvětlené hlavice tlačítek

Osmoz: nepodsvětlené hlavice tlačítek OVLÁDCÍ SIGNLIZČNÍ PRVKY OSMOZ Ovládání a signalizace přesně podle vašich potřeb Inovace hrají klíčovou roli. Posloucháme, co potřebujete, a sledujeme vás při práci. Výsledkem jsou produkty, které splní

Více

Napájení a data. na dosah ruky

Napájení a data. na dosah ruky Napájení a data na dosah ruky POP-UP KRABICE Nové, elegantní, ergonomicky tvarované vysouvací pop-up krabice nabízejí snadné použití a rychlé připojení přístrojů a zařízení, např.: PC, mobilní telefony,

Více

FORLINE. Osvětlovací systém FORLINE je typová řada systémových závěsných a stropních zářivkových a LED svítidel pro osvětlování interiérů.

FORLINE. Osvětlovací systém FORLINE je typová řada systémových závěsných a stropních zářivkových a LED svítidel pro osvětlování interiérů. FORLINE Osvětlovací systém FORLINE je typová řada systémových závěsných a stropních zářivkových a LED svítidel pro osvětlování interiérů. spojená do řad nebo pomocí spojovacích dílů do různých geometrických

Více

BEZPEČNOSTNÍ TABULKY

BEZPEČNOSTNÍ TABULKY BEZPEČNOSTNÍ TABULKY Od prvního ledna roku 2003 musí být podle vl.nař.č. 11/2002 Sb. informativní značky pro únik a evakuaci osob a značky překážek na únikových cestách viditelné a rozpoznatelné i při

Více

Podlahové zásuvkové bloky. Zásuvkové bloky xxxxxxx pro zasedací místnosti a stolní zásuvkové bloky PODLAHOVÉ ZÁSUVKOVÉ BLOKY BEZ P IPOJOVACÍHO KABELU

Podlahové zásuvkové bloky. Zásuvkové bloky xxxxxxx pro zasedací místnosti a stolní zásuvkové bloky PODLAHOVÉ ZÁSUVKOVÉ BLOKY BEZ P IPOJOVACÍHO KABELU Podlahové zásuvkové bloky PODLAHOVÉ ZÁSUVKOVÉ BLOKY BEZ P IPOJOVACÍHO KABELU PODLAHOVÉ ZÁSUVKOVÉ BLOKY SE SILOVÝMI ZÁSUVKAMI 3 zásuvky 2P+T 534 00 4 zásuvky 2P+T 534 01 6 zásuvek 2P+T 534 02 3 zásuvky

Více

Micron IZS-M. IP-66 IK 10 El. tøída I. Rezidenèní zóny. Svítidla pro osvìtlení pìších zón, rezidenèních

Micron IZS-M. IP-66 IK 10 El. tøída I. Rezidenèní zóny. Svítidla pro osvìtlení pìších zón, rezidenèních Micron IZS-M IP-66 IK 0 El. tøída I Výložník IBS-S Pìší zóny Rezidenèní zóny Svítidla pro osvìtlení pìších zón, rezidenèních zón, vyhrazených stezek pro cyklisty a obslužných pruhù. Obsahuje minireflektor

Více

Katalog výrobků Podskupina č. 5.1 osvětlovací zařízení/ svítidla

Katalog výrobků Podskupina č. 5.1 osvětlovací zařízení/ svítidla Katalog výrobků Podskupina č. 5.1 osvětlovací zařízení/ svítidla 5.1 Svítidla pro lineární a kompaktní zářivky s výjimkou svítidel pro domácnost. (původní název: Svítidla se zářivkami s výjimkou svítidel

Více

O SPOLEČNOSTI NABÍZENÉ SLUŽBY VYSVĚTLIVKY PIKTOGRAMŮ UVÁDĚNÝCH U JEDNOTLIVÝCH SVÍTIDEL

O SPOLEČNOSTI NABÍZENÉ SLUŽBY VYSVĚTLIVKY PIKTOGRAMŮ UVÁDĚNÝCH U JEDNOTLIVÝCH SVÍTIDEL O SPOLEČNOSTI Zajišťujeme komplexní služby od prvotního návrhu osvětlení přes výrobu, montáž a instalaci až po kvalitní záruční a pozáruční servis. Svým zákazníkům přinášíme individuální a inovativní řešení

Více

Nabídka LED osvětlení pro rok 2013 ÚSPORNÁ LED OSVĚTLENÍ INOXLED

Nabídka LED osvětlení pro rok 2013 ÚSPORNÁ LED OSVĚTLENÍ INOXLED Nabídka LED osvětlení pro rok 2013 ÚSPORNÁ LED OSVĚTLENÍ INOXLED www.appost.cz OSVĚTLENÍ INOXLED AUDIT A PROJEKT Bezplatný audit a návrh nového osvětlení. FINANCOVÁNÍ Úspora CASH při prvním rozsvícení.

Více

POPLACH. Co vše mojepco umožòuje? 12:47

POPLACH. Co vše mojepco umožòuje? 12:47 PŘÍRUČKA UŽIVATELE Co vše mojepco umožòuje? Mobilní telefon s pøipojením k internetu a mojepco, mi umožòují neustálou kontrolu nad: stavem objektu zabezpeèovacím zaøízením (vypnuto/zapnuto) pøípadnými

Více

NÍZKOFREKVENČNÍ GENERÁTOR BG3

NÍZKOFREKVENČNÍ GENERÁTOR BG3 NÍZKOFREKVENČNÍ GENERÁTOR BG3 Popis a provoz zařízení bg3 Jiří Matějka, Čtvrtky 702, Kvasice, 768 21, e-mail: podpora@wmmagazin.cz Obsah: 1. Určení výrobku 2. Technické parametry generátoru 3. Indikační

Více

LEDWELL klasik. LEDWELL guard LEDWELL sporo. technika s budoucností

LEDWELL klasik. LEDWELL guard LEDWELL sporo. technika s budoucností LEDWELL klasik technika s budoucností Nová řada LED reflektorů se špičkovým světelným výkonem a nízkou spotřebou energie, na které se můžete spolehnout. LEDWELL guard LEDWELL sporo LED reflektory - řada

Více

p r ů m y s l o v á s v í t i d l a

p r ů m y s l o v á s v í t i d l a průmyslová svítidla Leader 21-01, 21-04 94 BS100, BS110 95 Tores 23-01 96 Castor 25-05 97 Lumino 26-91 98 Leo 40-01 99 Aterix 43-05 100 Aterix 43-09 101 Leone 45-00 102 Leone 45-01 103 Leone 45-02 104

Více

Bezpeènostní dveøe NEXT SD 102, 121 (F) Instalaèní manuál 1.12.2006

Bezpeènostní dveøe NEXT SD 102, 121 (F) Instalaèní manuál 1.12.2006 Bezpeènostní dveøe SD 102, 121 (F) Instalaèní manuál 1.12.2006 spol. s r.o. Pobøežní 8, Praha 8, 186 00 Tel: 224 816 458 Fax: 224 816 459 Nonstop infolinka: 602 335 878, 777 335 878 e-mail: next@next.cz

Více

Třífázový statický ELEktroměr

Třífázový statický ELEktroměr Třífázový statický ELEktroměr ZE 312 Elektroměr ZE312.Dx je třífázový jedno nebo dvoutarifní elektroměr určený pro měření spotřeby elektrické energie v obytných a obchodních prostorách a v lehkém průmyslu.

Více

Sundaram KS. Vysoce účinný sinusový měnič a nabíječ. Uživatelská konfigurace provozu. Snadná montáž. Detailní displej.

Sundaram KS. Vysoce účinný sinusový měnič a nabíječ. Uživatelská konfigurace provozu. Snadná montáž. Detailní displej. Sundaram KS Vysoce účinný sinusový měnič a nabíječ Sundaram KS 1K/2K/3K Sundaram KS 4K/5K > Střídač s čistým sinusovým průběhem > Výběr rozsahu vstupního napětí pro domácí spotřebiče a osobní počítače

Více

www.mobatime.cz KATALOG 2011 Digitální hodiny řady DE

www.mobatime.cz KATALOG 2011 Digitální hodiny řady DE www.mobatime.cz KATALOG 2011 Digitální hodiny řady DE 3 Exteriérové digitální hodiny řady DE Tento typ univerzálních digitálních hodin určený pro použití ve venkovním prostředí najde své uplatnění také

Více

Vzpùsobeno pøedevším zdravotními pomùckami, které tyto osoby používají. U vozíèkáøù

Vzpùsobeno pøedevším zdravotními pomùckami, které tyto osoby používají. U vozíèkáøù 7. Základní parametry a rozmìrové požadavky na pohyb a orientaci v prostoru Základním problémem pohybu jakkoliv handicapovaného v daném prostøedí je potøeba prostoru a možnosti dobré orientace v nìm. Filipiová,

Více

slamp veřejné LED osvětlení s přirozeným světlem a ekonomickým provozem

slamp veřejné LED osvětlení s přirozeným světlem a ekonomickým provozem Svítidlo oceněno mezinárodním veletrhem veřejné LED osvětlení s přirozeným světlem a ekonomickým provozem LED osvětlení v podobě je mimořádně univerzální, hodí se pro všechny typy veřejných ploch. nahrazuje

Více

Tempus Digital Digitální časové spínací hodiny s ročním D GB CZ BZT26440. Návod k montáži a pužití BZT26440. Připojení různých vnějších. přípustné!

Tempus Digital Digitální časové spínací hodiny s ročním D GB CZ BZT26440. Návod k montáži a pužití BZT26440. Připojení různých vnějších. přípustné! 310365 01 Tempus Digital Digitální časové spínací hodiny s ročním BZT26440 L N 230-240V~ 3 µ 50-60Hz R10a -25T 2 1 16(4)A 250V~ CZ Návod k montáži a pužití MENU OK D GB CZ PL HR 3 BTZ26440 2 1 N L L Připojení

Více

Regulátor TERM 2.0 NÁVOD K OBSLUZE A MONTÁ NÍ PØÍRUÈKA

Regulátor TERM 2.0 NÁVOD K OBSLUZE A MONTÁ NÍ PØÍRUÈKA Regulátor TERM 2.0 NÁVOD K OBSLUZE A MONTÁŽNÍ PØÍRUÈKA Návod k obsluze regulátoru TERM 2.0 Úvod TERM 2.0 je mikroprocesorový regulátor s analogovým ovládáním a je urèen k regulaci teploty výstupní vody

Více

01/2013 POL NÁZEV VÝROBEK POČET MJ JC CELKEM

01/2013 POL NÁZEV VÝROBEK POČET MJ JC CELKEM 01/2013 POL NÁZEV VÝROBEK POČET MJ JC CELKEM 1. 2. 3. 4. Rozpočet včetně montáže a zapojení, ceny bez DPH ZŠ BRNO, BAKALOVO NÁBŘEŽÍ 8, NÁSTAVBA ADMINISTRATIVNÍ ČÁSTI BUDOVY SOP 01 BUDOVA ŠKOLY Zadávací

Více

BE27-12-110W BEST LED žárovka E27, 240V, 12W, 1100lm, WW 169,00 204,49. BE27-12-1170C BEST LED žárovka E27, 240V, 12W, 1170lm, CW 169,00 204,49

BE27-12-110W BEST LED žárovka E27, 240V, 12W, 1100lm, WW 169,00 204,49. BE27-12-1170C BEST LED žárovka E27, 240V, 12W, 1170lm, CW 169,00 204,49 LED ŽÁROVKY Best-LED BE27-12-110W BEST LED žárovka E27, 240V, 12W, 1100lm, WW 169,00 204,49 BE27-12-1170C BEST LED žárovka E27, 240V, 12W, 1170lm, CW 169,00 204,49 BE27-9-730W BEST LED žárovka E27, 240V,

Více

KNIHA SVÍTIDEL VÝZKUMNÉ CENTRUM JOSEFA RESSELA, S002. Jihomoravský kraj, katastrální území Vranov u Brna, Útěchov u Brna

KNIHA SVÍTIDEL VÝZKUMNÉ CENTRUM JOSEFA RESSELA, S002. Jihomoravský kraj, katastrální území Vranov u Brna, Útěchov u Brna KNIHA SVÍTIDEL NÁZEV AKCE VÝZKUMNÉ CENTRUM JOSEFA RESSELA, S002 MÍSTO STAVBY Jihomoravský kraj, katastrální území Vranov u Brna, Útěchov u Brna STAVEBNÍK Mendelova univerzita v Brně, Zemědělská 1, 613

Více

light design catalogue

light design catalogue KATALOG SVÍTIDEL I. light design catalogue obsah stropní přisazená svítidla čtvercová, obdélníková...04 17 kruhová...18 27 stropní závěsná svítidla čtvercová... 28-29 kruhová...30-31 obdélníková...32

Více

LU!EBNÍ ZÁVODY DRASLOVKA a.s., KOLÍN

LU!EBNÍ ZÁVODY DRASLOVKA a.s., KOLÍN LU!EBNÍ ZÁVODY DRASLOVKA a.s., KOLÍN V rámci pøípravy projektu byla provedena analýza budov rozsáhlého areálu chemického závodu a na základì výbìrových kritérií vyhodnoceno 5 objektù jako nejvhodnìjší

Více

P r ů m y s l o v á s v í t i d l a

P r ů m y s l o v á s v í t i d l a Průmyslová svítidla BS 103 3G salvaspazio 112 BS 103 3G salvatempo 113 Leader 21-01, 21-04 114 BS100, BS110 115 Tores 23-01 116 Castor 25-05 117 Lumino 26-91 118 Leo 40-01 119 Aterix 43-05 120 Aterix 43-09

Více

Pouliční LED lampy nové generace

Pouliční LED lampy nové generace FUN LIGHT AMUSEMENTS, s.r.o. Bubenská 1536, Praha 7 Pracoviště : Pražská 298, Brandýs nad Labem Pouliční LED lampy nové generace 2012 1. Pouliční LED osvětlení Pouliční LED lampa Ledcent Pouliční osvětlení

Více

AQC - Basic. 230V / 50Hz. min. 40W, max. 1500 W Příkon řídící jednotky Krytí IP 44

AQC - Basic. 230V / 50Hz. min. 40W, max. 1500 W Příkon řídící jednotky Krytí IP 44 Návod k obsluze mikroprocesorové řídící jednotky Typ: AQC Basic Mikroprocesorová řídící jednotka OXI control AQC typ Basic slouží na automatické dávkování množství vzduchu do domovních čistíren MICROCLAR

Více

E/Fact Slim. Kompaktní pochozí svítidlo vhodné k zapuštění do chodníků a cest

E/Fact Slim. Kompaktní pochozí svítidlo vhodné k zapuštění do chodníků a cest E/Fact Slim Kompaktní pochozí svítidlo vhodné k zapuštění do chodníků a cest Velký výběr možností a uplatnění Mělká, zapuštěná venkovní svítidla vhodná k použití na zahradě, chodnících, cestách a prostorech

Více

ABB s.r.o., Elektro-Praga. Modul spínací dveře/světlo, řadový. Objednací číslo: 8300-0-0123. Návod na instalaci

ABB s.r.o., Elektro-Praga. Modul spínací dveře/světlo, řadový. Objednací číslo: 8300-0-0123. Návod na instalaci ABB s.r.o., Elektro-Praga Modul spínací dveře/světlo, řadový Objednací číslo: 8300-0-0123 Návod na instalaci Obsah 1. Bezpečnostní upozornění... 3 2. Zamýšlené použití... 3 3. Ochrana životního prostředí...

Více

VÍCEKANÁLOVÝ REGISTRÁTOR ELEKTRICKÝCH VELIÈIN SÉRIE DL

VÍCEKANÁLOVÝ REGISTRÁTOR ELEKTRICKÝCH VELIÈIN SÉRIE DL VÍCEKANÁLOVÝ REGISTRÁTOR ELEKTRICKÝCH VELIÈIN SÉRIE DL Použití Mìøící pøístroj DL je vícekanálovým zaøízením mìøícím: teplotu, odpor, elektrický proud v rozsahu 0/4 20mA, napìtí -5 0 mv nebo 0 10V. Též

Více

REGULACE NADŘAZENOU REGULACI KOTLŮ MŮŽEME ROZDĚLIT TAKTO. Spínací termostaty. Inteligentní jednozónové regulátory. Projekční podklady

REGULACE NADŘAZENOU REGULACI KOTLŮ MŮŽEME ROZDĚLIT TAKTO. Spínací termostaty. Inteligentní jednozónové regulátory. Projekční podklady REGULACE Thermona spol. s r.o. nabízí ke svým plynovým i elektrickým kotlům také různé typy nadřazené regulace, která doplňuje možnosti vestavěné regulace. NADŘAZENOU REGULACI KOTLŮ MŮŽEME ROZDĚLIT TAKTO

Více

Řada 10 - Spínač soumrakovy kompaktní, 12-16 A

Řada 10 - Spínač soumrakovy kompaktní, 12-16 A Řada 10 - Spínač soumrakovy kompaktní, 12-16 A Řada 10 soumrakový spínač k ovládání osvětlení venkovních schodišť, vchodů, komunikací, výloh atd. 10.32 10.41 V-2015, www.findernet.com k decentralizovanému

Více

ED362/ED363 NEREZ OCELOVÁ LAMPA S FOTOBUŇKOU

ED362/ED363 NEREZ OCELOVÁ LAMPA S FOTOBUŇKOU / NEREZ OCELOVÁ LAMPA S FOTOBUŇKOU 1 Horní kryt (Nerezová ocel) 2 Stínítko 3 Kryt nástěnného úchytu 4 Senzor fotobuňky ÚVOD OCELOVÁ LAMPA S FOTOBUŇKOU je chytré/inteligentní osvětlení, které se automaticky

Více

katalog úsporných svítidel * jaro 2011

katalog úsporných svítidel * jaro 2011 efekt: tah na pozadí plochou LED lištou Al mivvy ENERGY délka expozice: 2 s závěrka clony: f/10 ohnisková vzdálenost: 24 mm ISO: 100 katalog úsporných svítidel * jaro 2011 Jaká je hranice mezi tmou a světlem?

Více

PräsenzLight 180, PräsenzLight 360

PräsenzLight 180, PräsenzLight 360 Čidla přítomnosti PräsenzLight 180, PräsenzLight 360 Obj. č. 200 0 050 Obj. č. 200 0 000 Návod k obsluze 2 Obsah 1. Bezpečnost... 3 2. Funkční a výkonové charakteristiky... 4 3. Umístění / Montáž... 5

Více

FC2020 Ústředna požární signalizace

FC2020 Ústředna požární signalizace FC00 Sinteso TM Ústředna požární signalizace Řada FS0 Kompaktní, předsestavená, mikroprocesorová ústředna elektrické požární signalizace s integrovaným ovládacím terminálem pro až 5 prvků Ústředna může

Více

Rozvody nn část I. Rozvody nn v obytných a průmyslových prostorách. Ing. M. Bešta

Rozvody nn část I. Rozvody nn v obytných a průmyslových prostorách. Ing. M. Bešta Rozvody nn v obytných a průmyslových prostorách 1) Bytová rozvodnice BR Bytovou rozvodnicí začíná bytový rozvod nn. Většinou je bytová rozvodnice místem rozdělení vodiče PEN na vodič střední a ochranný,

Více

Detektory úniku plynu

Detektory úniku plynu Detektory úniku plynu Pro rychlý přehled testo 317-2 testo 316-1 testo 316-2 testo gas detector testo 316-Ex CH 4 C 3 H 2 Kontrola úniku plynu Stále znovu dochází díky netěsným plynovým potrubím k ničivým

Více

DataLab LCD Panelové LCD monitory s dotykovou obrazovkou

DataLab LCD Panelové LCD monitory s dotykovou obrazovkou DataLab LCD Panelové LCD monitory s dotykovou obrazovkou n ě D Tato publikace byla vytvořena ve snaze poskytnout přesné a úplné informace. Společnost Moravské přístroje a.s. nepřejímá žádné záruky týkající

Více

ZPA EKOREG s.r.o. Ústí nad Labem. Regulátor TERM 2.2u

ZPA EKOREG s.r.o. Ústí nad Labem. Regulátor TERM 2.2u ZPA EKOREG s.r.o. Ústí nad Labem Regulátor TERM 2.2u NÁVOD K OBSLUZE A MONTÁŽNÍ PØÍRUÈKA 2 Návod k obsluze regulátoru TERM 2.2u Úvod Regulátor TERM 2.2u je zjednodušenou verzí regulátoru TERM 2.2 a je

Více

POZEMNÍ STAVITELSTVÍ II

POZEMNÍ STAVITELSTVÍ II POZEMNÍ STAVITELSTVÍ II Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace a podpora

Více

Polygrafický prùmysl. Systémy barvového hospodáøství LINCOLN pro ofsetové tiskárny

Polygrafický prùmysl. Systémy barvového hospodáøství LINCOLN pro ofsetové tiskárny Polygrafický prùmysl Systémy barvového hospodáøství LINCOLN pro ofsetové tiskárny Barvové hospodáøství LINCOLN Automatizace a centralizace zásobování barvami ve Vaší tiskárnì - to je naše úloha, náš cíl.

Více

Saunový regulátor S 2000 NÁVOD NA OBSLUHU www.mctsro.com 2 1. Popis Saunový regulátor S 2000 je urèen k ovládání a øízení provozu sauny. Je urèen k øízení provozu všech typù saun od suché až po parní.

Více

Manuál Systém pro řízení výstražných signalizačních světel pro hasiče

Manuál Systém pro řízení výstražných signalizačních světel pro hasiče Manuál Systém pro řízení výstražných signalizačních světel pro hasiče Verze: v1.04 Ing. Stanislav Saska - 1 - Obsah: Úvod... 3 Bezpečnostní instrukce... 3 Bezpečnost práce a záruky výrobce... 3 Popis systému

Více

Hlavní obrazovka displeje je rozdìlena do pìti základních monitorovacích oken a tlaèítka slou ícího ke vstupu do nastavení zaøízení.

Hlavní obrazovka displeje je rozdìlena do pìti základních monitorovacích oken a tlaèítka slou ícího ke vstupu do nastavení zaøízení. OBSLUHA REGULACE 1. HLAVNÍ OBRAZOVKA Hlavní obrazovka displeje je rozdìlena do pìti základních monitorovacích oken a tlaèítka slou ícího ke vstupu do nastavení zaøízení. Aktuální èas a datum Venkovní teplota

Více

Úvodní slovo po celou dobu dodržovali podmínky B. Charakteristika Spoleèného regionálního operaèního programu C. Pravidla pro užívání loga SROP

Úvodní slovo po celou dobu dodržovali podmínky B. Charakteristika Spoleèného regionálního operaèního programu C. Pravidla pro užívání loga SROP Evropská unie Úvodní slovo Tento manuál slouží jako dùležitý dokument a zároveò pomùcka, která by jasnì a pøehlednì informovovala a pøitom se stala srozumitelným prùvodcem pøi používání a využívání loga

Více

ROLETY VOLEJTE ZDARMA. www.minirol.eu

ROLETY VOLEJTE ZDARMA. www.minirol.eu ROLETY VOLEJTE ZDARMA 800 400 115 www.minirol.eu www.minirol.eu Popruhem, šòùrou nebo klikou Ka dá variata má své specifické výhody. Popruh se mnohem lépe dr í v ruce, ale musí být vyveden z boxu pøímo.

Více

Čtečka EDK2-OEM. Návod pro instalaci. Identifikační systém ACS-line. Popis EDK2-OEM.doc - strana 1 (celkem 5)

Čtečka EDK2-OEM. Návod pro instalaci. Identifikační systém ACS-line. Popis EDK2-OEM.doc - strana 1 (celkem 5) Čtečka EDK2-OEM Identifikační systém ACS-line Návod pro instalaci Popis EDK2-OEM.doc - strana 1 (celkem 5) Popis funkce Čtečky EDK2-OEM slouží pro čtení kontaktních čipů Dallas nebo bezkontaktních karet

Více

Multifunkční terminál AXT-300/310

Multifunkční terminál AXT-300/310 TECHNICKÁ DOKUMENTACE VÝROBKU Multifunkční terminál AXT-300/310 Popis zařízení: Terminál s integrovanou 1.3 MegaPixeovou kamerou je založený na platformě průmyslového PC (x86). Je vhodný pro systémy docházky,

Více

Katalog LED osvětlovací techniky

Katalog LED osvětlovací techniky Katalog LED osvětlovací techniky Ing. Zdeněk Švéda COLOR SET Jungmannova 30 533 03 DAŠICE Tel. (fax): + 420 466 951 759 Ukázka svítidla 60x60 cm Popis Ukázka sortimentu Ukázka svítidla kulatého Plochá

Více

Wieslaw Orszulik KATALOG výhradní obchodní zástupce pro ČR a SR 2010/01. ROZVÁDĚČE NÍZKÉHO NAPĚTÍ Modulové - TYP RP

Wieslaw Orszulik KATALOG výhradní obchodní zástupce pro ČR a SR 2010/01. ROZVÁDĚČE NÍZKÉHO NAPĚTÍ Modulové - TYP RP ROZVÁDĚČE NÍZKÉHO NAPĚTÍ Modulové - TYP RP Uplatnění : Technické údaje : rozváděče nn pro vnitřní použití jsou určené jmenovitý stálý proud : ln 100 A v závislostí na vybavení pro rozvod, jmenovité napětí

Více

Ovládací a signalizační prvky kompaktní řada Nová řada ovládačů a signálek, 22 mm

Ovládací a signalizační prvky kompaktní řada Nová řada ovládačů a signálek, 22 mm Ovládací a signalizační prvky kompaktní řada Nová řada ovládačů a signálek, 22 mm ABB/NN 08/01CZ_07/04 Přístroje nízkého napětí Ovládací a signalizační prvky Tato kompaktní řada představuje novou výběrovou

Více

Plane. Zapuštěné modulární venkovní osvětlení s využitím technologie LED

Plane. Zapuštěné modulární venkovní osvětlení s využitím technologie LED Plane Zapuštěné modulární venkovní osvětlení s využitím technologie LED Vývoj technologie LED vedl ke vzniku řady Plane inovačního modulárního svítidla, které v sobě slučuje nejlepší výkonnost světelného

Více

MSA PLUS Elektrosvařovací jednotky

MSA PLUS Elektrosvařovací jednotky Elektrosvařovací jednotky Nová generace jednotek Nová rukojeť Ochrana kabelů proti poškození Grafický displej Dobře čitelný, s nastavitelným kontrastem Jednoduchá klávesnice pro snadné ovládání v uživatelském

Více

Svítidla IK plus Elektro-Praga Vysoká odolnost, design a úspory LED technologie

Svítidla IK plus Elektro-Praga Vysoká odolnost, design a úspory LED technologie Svítidla IK plus Elektro-Praga Vysoká odolnost, design a úspory LED technologie Svítidla IK plus Variabilní, úsporná a velmi odolná Ideální osvětlení veřejných prostor, ve kterém se snoubí extrémní odolnost,

Více

15. Požární ochrana budov

15. Požární ochrana budov 15. Požární ochrana budov Øešení požární bezpeènosti stavebních objektù vychází ze dvou základních norem: ÈSN 73 0802 Požární bezpeènost staveb Nevýrobní objekty ÈSN 73 0804 Požární bezpeènost staveb Výrobní

Více

Céliane TM SCS/BUS ovládač scénářů

Céliane TM SCS/BUS ovládač scénářů Céliane TM SCS/BUS ovládač scénářů dotykové panely, rozhraní a příslušenství 672 82 (Corian Pompeii red) 672 83 (Kaolínové sklo) 672 85 (Titanové sklo) Bal. Obj. č. Dotykové panely,2 dotykový panel.2 dotykové

Více

Pøíloha è. 2 I VÁZANÉ ŽIVNOSTI. Prùkaz zpùsobilosti 2

Pøíloha è. 2 I VÁZANÉ ŽIVNOSTI. Prùkaz zpùsobilosti 2 SKUPINA 0: Obor Kovy a kovové výrobky I VÁZANÉ ŽIVNOSTI Prùkaz zpùsobilosti Poznámka Výroba slitin drahých kovù pro klenotnické a dentální úèely SKUPINA 0: Osvìdèení o splnìní dalších podmínek podle 48

Více

ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO

ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO REGIONÁLNÍ ROZVOJOVÁ AGENTURA ÚSTECKÉHO KRAJE èíslo 47 ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO CENTRA PØI RRA ÚK 01 ÈTRNÁCTÉ KOLO PØÍJMU ŽÁDOSTÍ O DOTACE Z PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA SPUŠTÌNO V ØÍJNU 2011 Ve 14. kole pøíjmu

Více

bestseller v LED osvětlení nanolight technologie japonské komponenty úspory až 60% nákladů vlastní výroba

bestseller v LED osvětlení nanolight technologie japonské komponenty úspory až 60% nákladů vlastní výroba Historie společnosti SNAGGI Lighting s.r.o. začíná již v roce 1995, kdy jsme začali pod divizí Snaggi s.r.o. sbírat zkušenosti v oblasti elektronických komponent s důrazem na LED, LCD a PCB. Prvotřídním

Více

Uživatelský manuál Dotykový zobrazovací LCD displej. Typ: SR-RM-3

Uživatelský manuál Dotykový zobrazovací LCD displej. Typ: SR-RM-3 Uživatelský manuál Dotykový zobrazovací LCD displej Typ: SR-RM-3 Obsah balení Název Množství LCD 1 USB(2m) 1 Uživatelský manuál 1 Montážní matice M3 4 Vážený uživateli: Velice Vám děkujeme za výběr našich

Více

Smart[4] SYSTÉM LED pro PRŮMYSLOVÉ OSVĚTLENÍ a SVĚTLOMETY

Smart[4] SYSTÉM LED pro PRŮMYSLOVÉ OSVĚTLENÍ a SVĚTLOMETY SYSTÉM LED pro PRŮMYSLOVÉ OSVĚTLENÍ a SVĚTLOMETY SMART [4] skutečně udržitelné osvětlení SMART [4] je univerzální, lze ho použít jako zavěšené nebo přisazené svítidlo nebo jako světlomet a to i díky různým

Více

Bezdrátový systém GRAFIK Eye QS Uživatelem nastavitelná regulace osvětlení, stínění a spotřeby energie

Bezdrátový systém GRAFIK Eye QS Uživatelem nastavitelná regulace osvětlení, stínění a spotřeby energie Open Preset Close Meeting Video Conference A/V Off Bezdrátový systém GRAFIK Eye QS Uživatelem nastavitelná regulace osvětlení, stínění a spotřeby energie Photography Nic Lehoux CO ZNAMENÁ BEZDRÁTOVÝ SYSTÉM

Více

UNIVERZÁLNÍ STABILIZOVANÉ NAPÁJECÍ ZDROJE

UNIVERZÁLNÍ STABILIZOVANÉ NAPÁJECÍ ZDROJE UNIVERZÁLNÍ STABILIZOVANÉ NAPÁJECÍ ZDROJE Pro spolehlivé napájení elektronických zařízení v průmyslovém prostředí Ochrana proti zkratu a proudovému přetížení Optická indikace zapnutí, zátěže a zkratu pomocí

Více

Základní tvary žárovek A55 T55 P45 B35 BXS35 BW35. R50 G120 Stick Spiral R63 PAR16 A 55. Průměr v mm. Tvar (mezinárodní norma)

Základní tvary žárovek A55 T55 P45 B35 BXS35 BW35. R50 G120 Stick Spiral R63 PAR16 A 55. Průměr v mm. Tvar (mezinárodní norma) Základní tvary žárovek A55 T55 P45 B35 BXS35 BW35 R50 G120 Stick Spiral R63 PAR16 A 55 Průměr v mm Tvar (mezinárodní norma) Základní druhy patic E14 E27 G4 GY6,35 G9 GU4 GU5.3 GU10 R7S G53 GX53 G13 G5

Více

Katalog produktù VSTUPNÍ SYSTÉMY A PØÍSLUŠENSTVÍ

Katalog produktù VSTUPNÍ SYSTÉMY A PØÍSLUŠENSTVÍ Katalog produktù VSTUPNÍ SYSTÉMY A PØÍSLUŠENSTVÍ OBSAH Vstupní systémy 3 Pøíslušenství ke vstupním systémùm RFID karty, RFID èipy Systémy dálkového ovládání LED svìtelné zdroje 7 9 13 14 PØÍSTUPOVÉ SYSTÉMY

Více

JAGA OVLÁDÁNÍ PRO JEDNOTLIVÉ MÍSTNOSTI Ovládáníprovícemístností(až4zóny)

JAGA OVLÁDÁNÍ PRO JEDNOTLIVÉ MÍSTNOSTI Ovládáníprovícemístností(až4zóny) JAGA OVLÁDÁNÍ PRO JEDTLIVÉ ÍSTSTI Ovládáníprovícemístností(až4zóny) Pro spuštění motoru ventilátoru těles(a) Clima Canal, nastavte Jaga tlačítko výkonu Ovládání pro jednotlivé místnosti na 4 volty. Strana

Více

skupina PASPORTAPROJEKT OBECBOROVÁ

skupina PASPORTAPROJEKT OBECBOROVÁ skupina PASPORTAPROJEKT DOPRAVNÍHOZNAČ ENÍ ISO901:209 ISO1401:205 OHSAS1801:208 OBEC Vypracoval:MichalŠ ustek Datum:ř íjen2012 Pasport a projekt dopravního znaèení - obec Borová 1. ÚVOD K PASPORTU A PROJEKTU

Více

KATALOG VÝROBKÙ 3/2012

KATALOG VÝROBKÙ 3/2012 KATALOG VÝROBKÙ 3/2012 PRODUKTY: ZÁLOHOVANÉ NAPÁJECÍ ZDROJE INDIVIDUÁLNÍ ØEŠENÍ SYSTÉM ZÁLOHOVÁNÍ WIFI SÍTÍ PØÍSTUPOVÉ SYSTÉMY PRO VÝTAHY ZAKÁZKOVÁ VÝROBA ELEKTRONICKÝCH ZAØÍZENÍ OSAZOVÁNÍ, PÁJENÍ A OŽIVOVÁNÍ

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Přehled komponentů systému GILD

Přehled komponentů systému GILD Přehled komponentů systému GILD www.gildsystem.com GR-U01 - Rozvaděčová řídící jednotka Autonomní rozvaděčová řídící jednotka, slouží k připojení a ovládání rozvaděčových modulů. Jednotlivé moduly jsou

Více

Procesní automatizační systém PC 8000. Stručné informace

Procesní automatizační systém PC 8000. Stručné informace Procesní automatizační systém Stručné Strana 2 PC systém se skládá z několika modulů Ovládací jednotka průmyslového počítače Více kontrolních jednotek (momentálně vždy 1x PAS a FEED) Síťová část a nepřetržité

Více

Jednoduchý frekvenční měnič ABB ACS55-0,18 až 2,2 kw

Jednoduchý frekvenční měnič ABB ACS55-0,18 až 2,2 kw Jednoduchý frekvenční měnič BB CS55-0,18 až 2,2 k Technický katalog OBCHONÍ PROFIL PRŮMYSL PROUKTY PLIKCE EXPERTIZY PRTNEŘI SERVIS Jednoduchý frekvenční měnič BB Co je jednoduchý frekvenční měnič BB? Jednoduché

Více

ÚSTAV SOCIÁLNÍ PÉÈE BRTNÍKY

ÚSTAV SOCIÁLNÍ PÉÈE BRTNÍKY GRAFICKÁ ZNAÈKA /LOGO/ ÚSTAV SOCIÁLNÍ PÉÈE BRTNÍKY ZÁKLADNÍ MANUÁL ZPRACOVATEL: CHRÁNÌNÁ GRAFICKÁ DÍLNA SLUNEÈNICE OBSAH 1....... 2....... 3....... 4-5..... 6....... 7....... 8....... OBECNÉ POKYNY ZÁKLADNÍ

Více

Bezpečí bez starostí. elektrická požární signalizace. analogový adresovatelný systém. konvenční systém

Bezpečí bez starostí. elektrická požární signalizace. analogový adresovatelný systém. konvenční systém Bezpečí bez starostí elektrická požární signalizace analogový adresovatelný systém konvenční systém Sídlo společnosti: Provozovna: Lites Liberec s.r.o. Oblouková 135 463 03 Stráž nad Nisou Lites Liberec

Více

Technické podmínky a návod k použití zdroje NZ23

Technické podmínky a návod k použití zdroje NZ23 Technické podmínky a návod k použití zdroje NZ23 Napájecí zdroj NZ23 slouží k napájení jednoho nebo více kusů detektorů plynu. Zdroj NZ23 umožňuje také zpracovat výstupní signál z detektorů. Relé, která

Více

TECHNICKÝ PŘEHLED. Spolehlivost SPR/TPR: VYSOCE VÝKONNÝ FLEXIBILNÍ SS SYSTÉM

TECHNICKÝ PŘEHLED. Spolehlivost SPR/TPR: VYSOCE VÝKONNÝ FLEXIBILNÍ SS SYSTÉM TECHNICKÝ PŘEHLED SPR/TPR: VYSOCE VÝKONNÝ FLEXIBILNÍ SS SYSTÉM SPOLEHLIVOST A JEDNODUCHOST Průmyslový usměrňovač SPR (jednofázový) a TPR (trojfázový) užívají technologii s mikroprocesorově řízenými tyristory,

Více

K O N T A K T : Smart Technologies, s.r.o. ul.28. øíjna 70 301 00 Plzeò Èeská Republika

K O N T A K T : Smart Technologies, s.r.o. ul.28. øíjna 70 301 00 Plzeò Èeská Republika K O N T A K T : Smart Technologies, s.r.o. ul.28. øíjna 70 301 00 Plzeò Èeská Republika Tel: +420 378 019 601 e-mail: info@smart-tech.cz web: www.smart-tech.cz DESIGN Design Jednání s klientem a pochopení

Více

Stykače a relé. Pro tiché a spolehlivé ovládání

Stykače a relé. Pro tiché a spolehlivé ovládání Stykače a relé Pro tiché a spolehlivé ovládání Kompaktní typy: Nové stykače a relé pro bytovou a komerční výstavbu Modernější, výkonnější a ještě snadněji montovatelné takto lze charakterizovat tři nové

Více

Nový záložní zdroj APC Smart-UPS

Nový záložní zdroj APC Smart-UPS Nový záložní zdroj APC Smart-UPS Vyspělá interaktivní ochrana napájení pro servery a síťová zařízení. > Nejoblíbenější záložní zdroje pro sítě a servery. Zdroj Smart-UPS spolehlivě ochrání Vaše kritická

Více

Zesilovač rádiového signálu

Zesilovač rádiového signálu 2 704 Synco living Zesilovač rádiového signálu ERF910 Bezdrátový zesilovač k prodloužení dosahu rádiové komunikace Rádiová komunikace protokolem KNX RF (868 MHz, obousměrně) Napájecí napětí AC 2 V (externí

Více

SVĚTELNÉ INFORMAČNÍ TABULE

SVĚTELNÉ INFORMAČNÍ TABULE SVĚTELNÉ INFORMAČNÍ TABULE Světelné tabule Securit nabízí možnost výrazné a atraktivní prezentace, která zaujme kolemjdoucí. Jsou vhodné do venkovních prostor, odolné povětrnostním podmínkám. V případě

Více

ZAM SERVIS s.r.o. KŘÍŠTANOVA 1116/14, 702 00, OSTRAVA - PŘÍVOZ. Uživatelská příručka DATOVÝ PŘEVODNÍK DOR-02-06. č. dokumentace: 210 15-40

ZAM SERVIS s.r.o. KŘÍŠTANOVA 1116/14, 702 00, OSTRAVA - PŘÍVOZ. Uživatelská příručka DATOVÝ PŘEVODNÍK DOR-02-06. č. dokumentace: 210 15-40 ZAM SERVIS s.r.o. KŘÍŠTANOVA 1116/14, 70 00, OSTRAVA - PŘÍVOZ DATOVÝ PŘEVODNÍK DOR-0-06 č. dokumentace: 10 15-40 Tato uživatelská příručka obsahuje: Návod pro montáž, instalaci, uvedení do provozu, používání,

Více

tradice a kvalita PLOŠINOVÉ VOZÍKY AKU ET AKUMULÁTOROVÉ

tradice a kvalita PLOŠINOVÉ VOZÍKY AKU ET AKUMULÁTOROVÉ tradice a kvalita PLOŠINOVÉ VOZÍKY AKUMULÁTOROVÉ AKU ET Snem každého kouče je mít ve svém týmu spolehlivého hráče, který tým podrží ve chvílích, kdy se zrovna nedaří, můžeme se o něho opřít a za jeho výsledky

Více

PØEHLED ZNAÈENÍ TEPLOT. * Vyšší teplota mùže být mírnì odlišná v závislosti na užitých tìsnících materiálech. ** V provedení DIN platí od -10 C.

PØEHLED ZNAÈENÍ TEPLOT. * Vyšší teplota mùže být mírnì odlišná v závislosti na užitých tìsnících materiálech. ** V provedení DIN platí od -10 C. RÙZNÉ ARMATURY evidenèní èíslo název RÙZNÉ ARMATURY jmenovitá svìtlost 15 20 25 32 40 50 65 80 100 125 150 200 250 300 350 400 C26 101 540 ventil odvodòovací X C26 103 516 ventil uzavírací s elektromagnetickým

Více

Předmětem nabídky musí být nová a nepoužitá technika. Celková cena musí být včetně ceny za dopravu do místa plnění zakázky.

Předmětem nabídky musí být nová a nepoužitá technika. Celková cena musí být včetně ceny za dopravu do místa plnění zakázky. Příloha č. 1 Rozsah a technická specifikace zakázky Předmětem zakázky je dodání ICT techniky a dalšího zařízení pro učebnu Centra Kašpar, o. s. Předmětem nabídky musí být nová a nepoužitá technika. Celková

Více

BABYSENSE II NÁVOD K POUŽITÍ

BABYSENSE II NÁVOD K POUŽITÍ BABYSENSE II NÁVOD K POUŽITÍ Babysense II je na obsluhu nenároèný pøístroj urèený pro použití v domácnostech i zdravotnických zaøízeních vhodný pro v zásadì zdravé kojence, vyjma kojencù s vysokým rizikem

Více

NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE SVÍTIDEL CITYLED DA

NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE SVÍTIDEL CITYLED DA Výrobce SMART LUMEN s.r.o. Výstaviště 1, 603 00 Brno provozovna Jihlavská 1007/2 591 01 Žďár nad Sázavou www.smartlumen.eu Technická specifikace svítidel Venkovní svítidla SMART LUMEN řady DA se používají

Více

Geniální přepravní řešení

Geniální přepravní řešení Geniální přepravní řešení IN MADE GERMANY s jedinečným pohonným systémem Jednoduše uchopte a jede se! touchmove Chytrý Přepravní přístroje, které jsou již v provozu nebo které jsou koncipovány ve spolupráci

Více

Maximální efektivnost a flexibilita.

Maximální efektivnost a flexibilita. Powador 25000xi Powador 30000xi Powador 33000xi Série Park Maximální efektivnost a flexibilita. Řešení pro solární elektrárny od 25 kw až do oblasti megawattového výkonu. Titáni mezi centrálními střídači.

Více