Nouzová svítidla Bezpeènost ve vašich rukou

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Nouzová svítidla Bezpeènost ve vašich rukou"

Transkript

1 Nouzová svítidla Bezpeènost ve vašich rukou PRÙVODCE NOUZOVÝMI SVÍTIDLY PRO INTERIÉRY A EXTERIÉRY

2 2 Nouzové osvìtlení zvyšuje bezpeèí osob pøi nenadálé situaci a pomáhá provést kroky nezbytné k úniku z nebezpeèné oblasti, dokonèení èinností, které nemohou být ukonèeny okamžitì, snazší orientace a provedení nezbytných záchranných opatøení apod. Nouzová svítidla jsou ve vìtšinì pøípadù svítidla s autonomním zdrojem - baterií, která vydrží svítit minimálnì 1 hodinu, pøípadnì i více (2, 3 hodiny) podle typu. Døíve byla nouzová svítidla brána jako urèitá nutnost a svítidla sama o sobì mìla a dodnes mají pøíslušný design nouzového svítidla. S rostoucími nároky na kvalitu prostøedí, ve kterém se pohybujeme, je stále vìtší poptávka po nouzových svítidlech, které lze umístit nejen do reprezentativních prostorù, chodeb, foyer apod., ale i do bìžných prostorù. Nouzová svítidla se stávají souèástí elektrické instalace a novì i prvkem, který nemusí být v interiéru témìø viditelný, pøípadnì se mùže stát vhodným doplòkem designu celého interiéru. Pro tento pøípad existují dvì možnosti, použít dekorativní svítidlo bez nouzového režimu a vybavit ho inverterem, který zajistí nouzový režim, nebo použít nouzové svítidlo s dekorativním designem. Je zapotøebí pøipomenout, že pro zajištìní dostateèného svìtelného toku pøi zachování minimálních rozmìrù, dlouhé životnosti zdroje a také v neposlední øadì s ohledem na vlastní spotøebu elektrické energie, se používá výhradnì (až na výjimky) svìtelných zdrojù na bázi nízkotlakých výbojek tedy záøivek ať už lineárních nebo kompaktních, pøípadnì i dalších speciálních výbojek jako jsou záøivky se studenou katodou, pøíp. LED diod. V oblasti nouzových svítidel je vidìt neustálý pokrok v dokonalosti svítidel, centrálního a dálkového ovládání nouzových svítidel. Proto i spoleènost Legrand nezùstává pozadu a pøináší v každé nové øadì nìjakou inovaci, která pøispívá ke zvýšení komfortu užívání a ovládání, bezúdržbovosti systému a snižování spotøeby elektrické energie.

3 Reference v ÈR a zahranièí Parkhotel Plzeò, ÈR Nouzová svítidla G5, S8, U21 Hotel Sychrov Liberec, ÈR Svítidla adresovatelná G5 Hotel Vìtruše, Ústí nad Labem, ÈR Svítidla G5 4* hotel Novotel, Valladolid, Španìlsko Svítidla U21 a B44 (celkem 230 ks) Gran Casino, Aranujez, Španìlsko Svítidla adresovatelná G5 (900 ks) Casino Asturias, Gijón, Španìlsko Svítidla Lipso (700 ks) a G5 (150 ks) Basilica del Pilar, Španìlsko Svítidla G5 Congress hotel Don Plaza, Rostov na Donu, Rusko Svítidla U21 Centre de réeducation de Kerpap, Ploemeur, Francie Systém adresovatelných nouzových svítidel Obytný soubor Polygono 14, Huesca, Španìlsko Svítidla U21 5* Gran hotel la Florida Barcelona, Španìlsko Svítidla G5 Administrativní budova centra PO C.D.F., León, Španìlsko Svítidla: U21 3

4 Nouzové osvìtlení Tento text byl zpracován na základì informací obsažených v èeských technických normách, které se vztahují k nouzovému osvìtlení. Cílem je napomoci pøi základní orientaci v problematice nouzového osvìtlení. Vzhledem k závažnosti tohoto tématu je zapotøebí vždy vyhledat v pøíslušné normì pøesné znìní a jím se øídit. 4

5 Rozdìlení nouzového osvìtlení Nouzové osvìtlení je osvìtlení, které se zøizuje pro použití v pøípadech selhání normálního osvìtlení. Dùvody selhání napájení mohou být rùzné, od výpadku napájení ze sítì, poruše na pøívodním vedení, zapùsobení prvku ochrany, pøíp. havárii na rozvodném zaøízení. Proto je nezbytné napájení svítidel nouzového osvìtlení realizovat ze zdroje nezávislého na tom, který napájí normální osvìtlení. Z hlediska funkce se rozdìluje nouzové osvìtlení na náhradní osvìtlení a nouzové únikové osvìtlení, které se dále èlení na nouzové osvìtlení únikových cest, prostorù s velkým rizikem a protipanické osvìtlení. Náhradní osvìtlení funguje jako pøímá náhrada normálního osvìtlení, umožòuje pokraèování v bìžné èinnosti bez významných omezení. Ve vìtšinì pøípadù je otázkou øešení dodávky elektrické energie z jiného zdroje pøimìøeného výkonu. Úèelem nouzového osvìtlení únikových cest je umožnit pøítomným bezpeèný odchod z prostoru, pøi výpadku normálního napájení, poskytnutím vhodných podmínek pro vidìní a urèení smìru na únikových cestách a na zvláštních místech a zajistit snadné dosažení a použití protipožárních a bezpeènostních zaøízení. Úèelem protipanického osvìtlení ve veøejných prostorech je omezit nebezpeèí paniky a umožnit pøítomným bezpeèný pohyb smìrem k únikovým cestám zajištìním dostateèných zrakových podmínek a urèením smìru úniku. Je používáno v prostorech, ve kterých nejsou urèeny únikové cesty, tj. v halách nebo Požadavky na nouzové osvìtlení prostorech s podlahovou plochou vìtší než 60 m 2, nebo v menších prostorech, pokud v nich je pøídavné riziko, jako je používání prostoru velkým množstvím lidí. Smìr svìtla na únikových cestách a ve veøejných prostorech má být dolù k pracovní rovinì, osvìtleny však mají být také všechny pøekážky do výšky 2 m nad touto plochou. Úèelem nouzového osvìtlení prostorù s velkým rizikem je zajistit bezpeènost lidí pøi potenciálnì nebezpeèných procesech nebo situacích a umožnit jim øádné ukonèení èinností uskuteèòovaných pro bezpeènost ostatních uživatelù tìchto prostorù. Pro zajištìní viditelnosti pøi evakuaci je osvìtlení požadováno v celém prostoru. Toto doporuèení lze splnit montáží svítidel do výšky alespoò 2 m nad podlahou. Pro nouzové osvìtlení je nezbytné použít svítidla urèeného pro nouzové osvìtlení splòujícího vedle obecných normativních požadavkù zejména požadavky normy pro svítidla pro nouzové osvìtlení ÈSN EN Svítidlo nouzového osvìtlení splòující požadavky normy ÈSN EN musí být umístìno tak, aby zajistilo dostateènou osvìtlenost v blízkosti každých únikových dveøí a v místech, kde je nezbytné zdùraznit možné nebezpeèí nebo bezpeènostní zaøízení. Místa, která musí být zdùraznìna: a) každé dveøe urèené pro nouzový východ; b) v blízkosti* schodištì; c) v blízkosti* každé jiné zmìny úrovnì; d) naøízené únikové východy a bezpeènostní znaèky; e) pøi každé zmìnì smìru; f) pøi každém køížení chodeb; g) vnì a v blízkosti každého koneèného východu; h) v blízkosti* každého místa první pomoci; i) v blízkosti* každého hasicího prostøedku a požárního hlásièe. * V blízkosti se rozumí namìøená vodorovná vzdálenost menší než 2 m Místa uvedená pod body h) nebo i), nejsou-li na únikové cestì ani v prostoru s protipanickým osvìtlením, musí být osvìtlena minimálnì 5 lx na úrovni podlahy. Nouzové únikové osvìtlení musí zajistit, aby osvìtlení bylo poskytnuto vèas, automaticky a po potøebnou dobu na urèeném místì v dobì, kdy má normální napájení bìžného osvìtlení výpadek. Nouzové únikové osvìtlení musí týt aktivováno nejen pøi úplném výpadku napájení normálního osvìtlení, ale i v pøípadì, že se jedná o omezenou poruchu, jako je napø. porucha v koncovém obvodu. Nouzové únikové osvìtlení není navrženo k tomu, aby umožòovalo pokraèování normální èinnosti v provozních nebo obytných prostorech v pøípadì výpadku normálního nebo náhradního osvìtlení. Instalace musí zajistit, aby nouzové únikové osvìtlení splòovalo tyto podmínky: a) osvìtlovalo oznaèení únikové cesty, b) zajišťovalo osvìtlení na tìchto cestách a po celé jejich délce tak, aby byl umožnìn bezpeèný pohyb smìrem k východùm a tìmito východy na místo bezpeèí, c) zajišťovalo to, aby požární hlásièe a požární zaøízení podél únikových cest mohla být snadno lokalizována a použita, d) umožòovalo provádìt èinnost související s bezpeènostními opatøeními. Požadavky na svìtelnì technické charakteristiky nouzového osvìtlení Pro únikové cesty do šíøky 2 m nesmí být horizontální osvìtlenost na podlaze podél osy únikové cesty menší než 1 lx a støedový pás, široký alespoò polovinu šíøe cesty, musí být osvìtlen minimálnì na 50 % této hodnoty. Širší únikové cesty mohou být uvažovány jako nìkolik 2 m širokých pásù nebo mohou být opatøeny protipanickým osvìtlením (pro veøejné prostory). Pomìr maximální a minimální osvìtlenosti podél únikové cesty nesmí být vìtší než 40:1. Omezující oslnìní musí být zmenšeno omezením svítivosti svítidel v zorném poli. Detailní požadavky jsou uvedeny v pøíslušné normì. Minimální doba svícení únikového osvìtlení pøípustná pro únikové úèely musí být 1 hodina. Nouzové osvìtlení únikových cest musí dosáhnout 50 % požadované osvìtlenosti do 5 s a plné požadované osvìtlenosti do 60 s. V prostorech s velkým rizikem se u nouzového osvìtlení požaduje následující: udržovaná osvìtlenost na srovnávací rovinì nesmí být menší než 10 % požadované udržované osvìtlenosti pro danou èinnost, avšak nesmí být menší než 15 lx. Rovnomìrnost nouzového osvìtlení nesmí být menší než 0,1. Minimální doba svícení musí být rovna dobì trvání nebezpeèí pro osoby. Nouzové osvìtlení musí poskytovat požadovanou osvìtlenost trvale nebo do 0,5 s s v závislosti na jeho použití. Použije-li se bezpeènostních znaèek pro nouzový únik a první pomoc, pak musí být osvìtleny na 50 % požadované hodnoty do 5 s a na plnou požadovanou hodnotu do 60 s. Znaèky musí odpovídat požadavkùm normy ISO Pøi výpoètech je zapotøebí vzít v úvahu, že pro úèely návrhu jsou požadavky uvedené v pøíslušných normách minimální a platí pro celé vymezené období i pro konec projektovaného života zaøízení. Pøíspìvek osvìtlenosti od odraženého svìtla se zanedbává. 5

6 Bezpeènostní znaèky Bezpeènostní znaèky jsou velmi dùležitou souèástí bezpeènostního informaèního systému zejména proto, že komunikují prostøednictvím normalizovaných piktogramù a barev, což poskytuje univerzální sdìlení bezpeènostní informace. Normativní úprava bezpeènostních znaèek obsahuje soubor norem, z nichž nejdùležitìjší jsou normy ISO 3864 a ISO Znaèky musí být umístìny tak, aby osoba pohybující se v jejich blízkosti, byla k nouzovému východu jednoznaènì navedena. Východ nebo smìrová znaèka musí být viditelné ze všech míst únikové cesty. Pokud není možné východ pøímo vidìt a pokud mohou o jeho umístìní vznikat pochybnosti, musí se použít smìrové znaèky (nebo soubory tìchto znaèek) tak, aby se usnadnil postup smìrem k nouzovému východu. Všechny znaèky oznaèující východy a únikové cesty v jednotlivých prostorech musí být jednotné barvy a jednotného provedení. Strategicky umístìnými znaèkami ukazujícími cestu ven z prostoru lze velmi úèinnì zmírnit pocity úzkosti a zmatku vyvolané pøítomným nebo potenciálním nebezpeèím. Znaèky, jež jsou na všech východech a podél únikových cest urèeny k použití ve stavu nouze, musí být osvìtleny, aby jednoznaènì ukazovaly cestu úniku k bezpeènému místu. Osvìtlení bezpeènostních znaèek musí vyhovovat EN Svítidla pro nouzové osvìtlení Na svítidla se vztahuje norma EN , která definuje základní požadavky na parametry svítidel pro nouzové osvìtlení. Norma rozlišuje následující typy nouzových svítidel a režimù nouzového osvìtlení. Typy nouzových svítidel: Svítidlo pro trvalé nouzové osvìtlení (nouzové svítidlo v trvalém provozu) má svìtelné zdroje pro nouzové osvìtlení zapnuté po celou dobu, po kterou je potøebné normální nebo nouzové osvìtlení. Svítidlo pro doèasné nouzové osvìtlení (nouzové svítidlo v pohotovostním provozu) má svìtelné zdroje pro nouzové osvìtlení v èinnosti pouze tehdy, když je napájení normálního osvìtlení pøerušeno. Kombinované svítidlo pro nouzové osvìtlení (kombinované nouzové svítidlo) má dva a více svìtelných zdrojù, ze kterých je alespoò jeden pøipojen na napájení nouzového osvìtlení a ostatní na napájení normálního osvìtlení, kombinované svítidlo mùže být pro trvalé nebo doèasné nouzové osvìtlení. Samostatné svítidlo pro nouzové osvìtlení má všechny souèásti jako je baterie, svìtelný zdroj, ovládací jednotky, zkušební a monitorovací zaøízení. Typy režimù nouzových svítidel: Normální režim je stav samostatného svítidla pro nouzové osvìtlení, které je pøipravené na nouzový provoz, když je zapnuté normální napájení, v pøípadì poruchy normálního napájení se samostatné svítidlo pøepne automaticky na nouzový režim. Nouzový režim je stav samostatného svítidla pro nouzové osvìtlení, které zabezpeèuje osvìtlení pøi napájení ze svého vnitøního napájecího zdroje, když nastala porucha normálního napájení. Režim klidového stavu je stav samostatného svítidla pro nouzové osvìtlení, které je zámìrnì zhasnuté, když se vypne normální napájení a v pøípadì obnovení normálního napájení se vrátí automaticky do normálního režimu. Všechna svítidla pro nouzové osvìtlení se musí zatøídit jako svítidla vhodná pro pøímou montáž a na normálnì zápalné podkladové plochy (oznaèení F). 6

7 Specifické požadavky na únikové nouzové osvìtlení Pro nìkteré objekty jsou v normativních odkazech týkajících se požární bezpeènosti staveb uvedeny specifické požadavky na nouzové osvìtlení spojené pøedevším s návrhem únikových cest. Únikovou cestou se normativnì rozumí komunikace v objektu nebo na objektu umožòující bezpeènou evakuaci osob z objektu ohroženého požárem nebo z jeho èásti na volné prostranství, popø. postup požárních jednotek do prostorù napadených požárem. Èlení se na chránìnou a nechránìnou z pohledu ochrany proti úèinkùm požáru. Únikové cesty musí umožnit bezpeènou a vèasnou evakuaci všech osob z požárem ohroženého objektu nebo jeho èásti na volné prostranství a pøístup požárních jednotek do prostorù napadených požárem. Chránìné únikové cesty se dále èlení na 3 typy: A, B a C podle ochrany vùèi úèinkùm požáru a doby, po kterou se na ní mohou zdržovat evakuované osoby, pøesné vymezení je uvedeno v pøíslušné normì. Nevýrobní objekty Pro nevýrobní objekty platí následující informace obsažené v pøíslušné normì: Nouzové osvìtlení musí být v chránìných únikových cestách typu B, C a dále v cestách typu A, pokud slouží k úniku více než 300 osob. V ostatních pøípadech se nouzové osvìtlení doporuèuje. Nouzové osvìtlení se navrhuje podle ÈSN EN Nouzové osvìtlení musí být funkèní i v dobì požáru v objektu u chránìných únikových cest typu A nejménì po dobu 15 minut, typu B po dobu 30 minut a typu C po dobu 45 minut. Chránìné únikové cesty sloužící souèasnì jako vnitøní zásahové cesty musí mít nouzové osvìtlení funkèní nejménì po dobu 60 minut. Zajištìní elektrické energie pro nouzové osvìtlení se navrhuje podle následujícího doporuèení: Elektrické rozvody zajišťující funkci nebo ovládání zaøízení sloužících k protipožárnímu zabezpeèení stavebních objektù (napø. požární výtah, evakuaèní výtah, posilovací èerpadlo požární vody, nouzové osvìtlení) musí mít zajištìnou dodávku elektrické energie alespoò ze dvou na sobì nezávislých napájecích zdrojù, z nichž každý musí mít takový výkon, aby pøi pøerušení dodávky z jednoho zdroje byly dodávky plnì zajištìny po dobu pøedpokládané funkce zaøízení ze zdroje druhého. Pøepnutí na druhý napájecí zdroj musí být samoèinné nebo musí být zabezpeèeno zásahem obsluhy stálé služby; v tomto pøípadì musí být porucha na kterékoliv napájecí soustavì signalizována do požární ústøedny nebo jiného místa se stálou službou. Trvalou dodávku elektrické energie z druhého zdroje lze zajistit napø. samostatným generátorem, akumulátorovými bateriemi apod. Dalším velmi dùležitým aspektem pøi návrhu nouzového osvìtlení, jako èásti systému ochrany, je oznaèení únikových cest. V budovách nebo v provozech se musí zøetelnì oznaèit podle ÈSN ISO 3864 smìr úniku všude, kde východ na volné prostranství není pøímo viditelný. Pokud jsou únikové cesty používány též dopravními vozíky apod., musí se na podlaze vyznaèit (napø. pruhy typu zebra) èásti únikové cesty, na nichž platí zákaz odstavení vozíkù, materiálù apod. Výrobní objekty Pro výrobní objekty platí následující informace obsažené v pøíslušné normì: Nouzové osvìtlení musí být v chránìných únikových cestách typu B, C a dále v cestách typu A, pokud slouží k úniku více než 300 osob. V ostatních pøípadech se nouzové osvìtlení doporuèuje, zejména jedná-li se o náhradní únikové cesty tvoøící chránìnou únikovou cestu (možnost použití žebøíkù a tyèí v ostatních prostorech (sklad, manipulace apod.) a únikové žebøíky pøekonávající vìtší výšku než 6 m. Nouzové osvìtlení se navrhuje podle ÈSN EN Nouzové osvìtlení musí být funkèní i v dobì požáru v objektu u chránìných únikových cest typu A nejménì po dobu 15 minut, typu B po dobu 30 minut a typu C po dobu 45 minut. Chránìné únikové cesty sloužící souèasnì jako vnitøní zásahové cesty musí mít nouzové osvìtlení funkèní nejménì po dobu 60 minut. Zajištìní elektrické energie se navrhuje stejnì jako je uvedeno v odstavci v èásti u nevýrobních objektù. V objektech, kde východ na volné prostranství není pøímo viditelný, musí se smìr úniku zøetelnì oznaèit podle ÈSN ISO V místech se sníženou viditelností se doporuèuje doplnit znaèení smìru úniku znaèkami ze svítících barev, s vnitøním zdrojem svìtla nebo jinou obdobnou úpravou. Pokud jsou únikové cesty používány též dopravními vozíky apod., musí se na podlaze vyznaèit (napø. pruhy typu zebra) èásti únikové cesty, na nichž platí zákaz odstavení vozíkù, materiálù apod. 7

8 Shromažïovací prostory Pro shromažïovací prostory platí požadavky obsažené v normì pro nevýrobní objekty a následující specifické požadavky: 1. Vnitøní shromažïovací prostory Nouzové osvìtlení podle ÈSN EN 1838 se musí zøídit: a) v každém shromažïovacím prostoru jako osvìtlení únikové a protipanikové; b) v navazujících nechránìných i chránìných únikových cestách; c) v provoznì souvisících prostorech, za bìžného provozu pøístupných návštìvníkùm shromažïovacího prostoru (hygienické pøíslušenství, šatny apod.); d) v místì pro øízení evakuace, popø. v dalších místech kontroly a ovládání protipožárního zabezpeèení a technického vybavení objektu (ohlašovny požáru, velíny, strojovny apod.). Nouzové osvìtlení musí jednoznaènì informovat o urèené trase úniku, zmìnách jejího smìru nebo sklonu, a to zejména v tìch pøípadech, kdy východ urèený k evakuaci není vidìt z pùdorysné plochy shromažïovacího prostoru, vymezené mezní délkou únikových cest, smìøujících k posuzovanému východu. Dále se doporuèuje nouzovým osvìtlením vyznaèit také všechna místa, v nichž se mìní výšková úroveò podlahy (stupnì, rampy apod.). Únikové cesty uvnitø shromažïovacího prostoru a v navazujících vnitøních komunikacích musí být oznaèeny znaèkami podle ÈSN ISO 3864 tak, aby unikající osoby byly v každém místì jednoznaènì informovány o smìru úniku. Zároveò se musí oznaèit také všechny cesty nebo východy, které k úniku nelze použít. Znaèky musí být viditelné i pøi výpadku dodávky elektrického proudu z distribuèní sítì (svítidla nouzového osvìtlení, luminiscenèní znaèky a pásy apod.). Východy ze shromažïovacího prostoru, které se v bìžném provozu nepoužívají, se doporuèuje oznaèit svìtelnými znaèkami s dynamickými efekty (rytmické zmìny intenzity, barvy apod.). Ve shromažïovacích prostorech s provozem pøi zatemnìní (kina, divadla apod.), v šeru nebo se svìtelnými efekty (taneèní kluby, diskotéky apod.) musí znaèky s vnitøním osvìtlením svítit po celou dobu provozu shromažïovacího prostoru. Dále musí být v tìchto prostorech po vyhlášení požárního poplachu svítit bílé povšechné osvìtlení stálé barvy a intenzity. Toto osvìtlení mùže být elektricky napájeno z bìžných zdrojù (z distribuèní sítì), pokud je nouzové osvìtlení (viz první odstavec) zajištìno oddìlenì a samostatnì. Zároveò musí být pøerušeno provozní ozvuèení a nahrazeno rozhlasem k organizaci evakuace. Zmìna osvìtlení a zvuèení má být vyvolána signálem elektrické požární signalizace. 2. Vnìjší shromažïovací prostory Ve venkovních shromažïovacích prostorech urèených i pro veèerní, popø. noèní provoz, musí mít nainstalováno elektrické osvìtlení únikových cest a východù, napájené ze dvou vzájemnì nezávislých zdrojù nebo doplnìné nouzovým osvìtlením. Za postaèující se považuje i napájení z mobilního zdroje, který je trvale akceschopný po celou provozní dobu tohoto venkovního shromažïovacího prostoru. 3. Specifické požadavky na vybrané druhy shromažïovacích prostorù Schodišťové stupnì ve shromažïovacích prostorech hledišť urèených pro provoz pøi zatemnìní (hledištì kin, divadel apod.), se musí osvìtlit nouzovým osvìtlením, a to buï: a) tak, aby intenzita osvìtlení na celé hranì každého stupnì byla alespoò 0,5 lx; nebo b) v podstupnici, a to alespoò jedním svítidlem na každých 1,5 m délky stupnì. 8

9 Budovy pro bydlení a ubytování Pro budovy pro bydlení a ubytování platí požadavky obsažené v normì pro nevýrobní objekty a následující specifické požadavky: Budovy pro ubytování jsou èlenìny do dvou skupin, a to na malá ubytovací zaøízení (napø. penziony) oznaèené OB3 a vìtší ubytovací zaøízení (napø. hotely) oznaèené OB4. Budovy OB3 Únikové cesty musí mít elektrické osvìtlení. Jsou-li únikové cesty navrženy jako nechránìné únikové cesty, které mohou být použity jako únikové cesty vedoucí do chránìné únikové cesty, musí mít nouzové osvìtlení podle následujícího odstavce. Nouzové osvìtlení se navrhuje podle ÈSN EN Nouzové osvìtlení musí být funkèní i v dobì požáru v objektu u chránìných únikových cest typu A nejménì po dobu 15 minut, typu B po dobu 30 minut a typu C po dobu 45 minut. Chránìné únikové cesty sloužící souèasnì jako vnitøní zásahové cesty musí mít nouzové osvìtlení funkèní nejménì po dobu 60 minut. Nouzové osvìtlení alespoò po dobu 15 minut musí mít i nechránìné únikové cesty vedoucí z obytných bunìk do chránìné únikové cesty. Nouzové osvìtlení se doporuèuje i u nechránìných únikových cest navržených jako nechránìné únikové cesty, které mohou být použity jako únikové cesty vedoucí na volné prostranství budov skupiny OB3 (domy pro ubytování o projektované ubytovací kapacitì nejvýše 60 osob umístìných nejvýše do 3. nadzemního podlaží), pokud délka cesty není vìtší než 45 m. Budovy OB4 Únikové cesty (vèetnì nechránìných) musí mít elektrické a nouzové osvìtlení. Nouzové osvìtlení musí být v chránìných únikových cestách typu B, C a dále v cestách typu A, pokud slouží k úniku více než 300 osob. V ostatních pøípadech se nouzové osvìtlení doporuèuje. Nouzové osvìtlení se navrhuje podle ÈSN EN Nouzové osvìtlení musí být funkèní i v dobì požáru v objektu u chránìných únikových cest typu A nejménì po dobu 15 minut, typu B po dobu 30 minut a typu C po dobu 45 minut. Chránìné únikové cesty sloužící souèasnì jako vnitøní zásahové cesty musí mít nouzové osvìtlení funkèní nejménì po dobu 60 minut. Požaduje se rovnìž nouzové osvìtlení nechránìných únikových cest po dobu evakuace, nejménì však 15 minut. Sklady Pro sklady platí požadavky obsažené v normì pro výrobní objekty a následující specifické požadavky: Nouzové osvìtlení musí být zøízeno na únikových cestách alespoò v prostorech bez denního osvìtlení. V ostatních pøípadech se nouzové osvìtlení únikových cest doporuèuje. Pro oznaèení únikových cest se podle ÈSN jsou doporuèeny svítící znaèky nebo znaèky ze svítících barev. Sportovištì U sportovišť platí pro návrh osvìtlení norma ÈSN EN 12193, která urèuje osvìtlení krytých i otevøených sportovišť pro ty druhy sportù, které jsou v Evropì nejèastìjší. Dále stanoví tzv. bezpeènostní osvìtlení, které musí být uvedeno v èinnost okamžitì pøi výpadku celkového osvìtlení a musí trvat nejménì po stanovenou dobu. Z hlediska nouzového osvìtlení jsou pro sportovištì rozhodující požadavky normy ÈSN EN

10 Budovy zdravotnických zaøízení a sociální péèe Pro budovy zdravotnických zaøízení a sociální péèe platí požadavky obsažené v normì pro nevýrobní objekty a následující specifické požadavky: Únikové cesty ve zdravotnických zaøízení skupiny AZ 2, které slouží evakuaci pacientù, musí být vybaveny nouzovým osvìtlením. V komunikaèních prostorech, jimiž vedou únikové cesty pacientù, musí být vyznaèen smìr úniku znaèkami podle ÈSN ISO 3864 a ÈSN ISO Zdravotnická zaøízení skupiny AZ 2 tvoøí ambulantní zdravotnické zaøízení, ve kterém jsou více než tøi lékaøská pracovištì tvoøící provozní celek; do skupiny AZ 2 se zatøiïují sdružená ambulantní zaøízení (polikliniky), lékárenské zaøízení (kromì lékáren základního typu) a také vyšetøovací i léèebné složky pro více než 30 pacientù v lázeòských léèebnách. Únikové cesty ve zdravotnických zaøízení skupiny LZ2, kterými se evakuují pacienti, musí mít: a) nouzové osvìtlení podle ustanovení normy pro nevýrobní objekty (viz výše); b) vyznaèen smìr úniku znaèkami podle ÈSN ISO 3864 a ÈSN ISO Zdravotnická zaøízení skupiny LZ2 tvoøí lùžkové zdravotnické zaøízení s jednou a více lùžkovými jednotkami. V zaøízeních sociální péèe (v domech s peèovatelskou službou a v ústavech sociální péèe) v komunikaèních prostorech, jimiž vedou únikové cesty pacientù, musí být vyznaèen smìr úniku znaèkami podle ÈSN ISO 3864 a ÈSN ISO V ústavech sociální péèe musí být únikové cesty vybaveny nouzovým osvìtlením. U zvláštních zdravotnických zaøízení pro dìti v kojeneckých ústavech a dìtských domovech pro dìti do 3 let se návrh provádí stejným zpùsobem jako u zdravotnických zaøízení skupiny LZ2. Objekty pro zemìdìlskou výrobu V pøípadì návrhu se postupuje podle požadavkù normy pro výrobní objekty. Norma pro objekty pro zemìdìlskou výrobu neuvádí specifické požadavky na nouzové osvìtlení. Objekty spojù a poštovních provozù V pøípadì návrhu se postupuje podle požadavkù normy pro nevýrobní objekty a výrobní objekty v závislosti na druhu objektu. Norma pro objekty spojù a poštovních provozù neuvádí specifické požadavky na nouzové osvìtlení. 10

11 Návrh nouzového osvìtlení Pøi návrhu nouzového osvìtlení je zapotøebí vzít v úvahu dùležitost nouzového osvìtlení a pøedevším mít stále na pamìti, že jde o osvìtlení pro pøípad nouze, kde èasto jde nejen o zdraví osob, ale pøedevším o jejich životy. Je nezbytné zajistit, aby nouzové únikové osvìtlení bylo spolehlivé. Osvìtlení samostatné èásti únikové cesty systémem nouzového únikového osvìtlení musí být provedeno pomocí dvou nebo více svítidel. Je to proto, aby se pøi poruše jednoho svítidla úniková cesta neponoøila do naprosté tmy a aby se celý systém urèování smìru k východu nestal neúèinným. Ze stejného dùvodu se musí v každém otevøeném (protipanickém) prostoru používat dvou nebo více svítidel. Aby bylo zajištìno, že systém nouzového osvìtlení bude navržen v souladu s EN 1838, musí být pøedtím, než se zaène s vypracováním návrhu, k dispozici pøíslušné stavební výkresy znázoròující dispozice budovy a všech existujících nebo navrhovaných únikových cest a ukazující, kde jsou situována místa hlášení požáru a požárních zaøízení a kde jsou konstrukèní prvky, které mohou bránit úniku. Požadavky na provoz Po ukonèení práce musí být pøedány výkresy nouzového únikového osvìtlení a musí v pøíslušných prostorech zùstat k dispozici. Na výkresech musí být uvedena a urèena všechna svítidla a veškeré hlavní souèásti osvìtlení. Výkresy musí být pravidelnì aktualizovány a musí do nich být doplòovány veškeré následné zmìny systému. Provozní deník musí být veden odpovìdnou osobou jmenovanou provozovatelem. Do deníku se zaznamenávají bìžné prohlídky, zkoušky, poškození a zmìny. Minimální rozsah údajù je uveden v pøíslušné normì. Základem spolehlivého systému je pravidelná údržba a testování. Testy je nutné provádìt v dobì, kdy bude s vysokou pravdìpodobností následovat èasový interval nízkého nebezpeèí umožòující opìtné nabití baterií, pøíp. je zapotøebí provést doèasná opatøení do doby, než budou baterie nabity. Dennì musí být kontrolovány ukazatele èinnosti centrálního napájení, zda øádnì fungují. Jednou za mìsíc musí být provedeny zkoušky všech svítidel a znaèek s vlastním osvìtlením z jejich baterie. Kontrola zahrnuje zjištìní, zda jsou na svých místech, zda svítí, zda jsou èistá a zda øádnì fungují. Na závìr zkoušky by mìlo být znovu zapnuto napájení normálního osvìtlení a mìly by být zkontrolovány veškeré indikaèní signálky nebo indikaèní pøístroje, zda ukazují, že normální napájení bylo znovu obnoveno. U centrálních bateriových systémù se musí navíc zkontrolovat správná èinnost monitorovacího systému. Jestliže jsou použity automatické zkušební pøístroje, musí být zaznamenávány výsledky funkèních zkoušek. Jednou za rok je nutné provést zkoušku, která se provádí jednou za mìsíc s tím, že zkouška svítidel a znaèek s vnitøním osvìtlením musí trvat po celou jmenovitou dobu provozu, a to v souladu s informací výrobce. Dále se musí zkontrolovat, zda nabíjecí zaøízení øádnì funguje. Jestliže jsou požita automatická zkušební zaøízení, musí být zaznamenány výsledky zkoušek pro plnou jmenovitou dobu provozu. Normativní odkazy ÈSN EN 1838 Svìtlo a osvìtlení Nouzové osvìtlení ÈSN ISO 3864 Bezpeènostní barvy a bezpeènostní znaèky ÈSN ISO Grafické znaèky Bezpeènostní barvy a bezpeènostní znaèky Zásady navrhování bezpeènostních znaèek na pracovištích a ve veøejných prostorech ÈSN EN Systémy nouzového únikového osvìtlení ÈSN EN Svítidla Zvláštní požadavky Svítidla pro nouzové osvìtlení ÈSN : Požární bezpeènost staveb Nevýrobní objekty ÈSN Požární bezpeènost staveb Výrobní objekty ÈSN Požární bezpeènost staveb Shromažïovací prostory ÈSN Požární bezpeènost staveb Budovy pro bydlení a ubytování ÈSN Požární bezpeènost staveb Budovy zdravotnických zaøízení a sociální péèe ÈSN Požární bezpeènost staveb Objekty pro zemìdìlskou výrobu ÈSN Požární bezpeènost staveb Objekty spojù a poštovních provozù ÈSN Požární bezpeènost staveb Sklady 11

12 Výběrová tabulka nouzových svítidel Arcor TM 2 G5 Strio 2 S8 L31 U21 ATEX B65 / NT65 / NFL65 Twin spot light Auto-test Typ Světelný Obj. č. Provedení Krytí Autonomie baterie Světelný zdroj tok (lm) Auto-test Adresovatelné T IP 20 1 h Ni-Cd zářivka se N IP 20 1 h Ni-Cd studenou katodou Standard Auto-test Adresovatelné K IP 42 1 h Ni-Cd 2 x 8 W K IP 42 1 h Ni-Cd 2 x 8 W K IP 42 3 h Ni-Cd 2 x 8 W (1) - N IP 42 1 h Ni-Cd 1 x 8 W (1) (1) N IP 42 1 h Ni-Cd 1 x 8 W (1) (1) N IP 42 1 h Ni-Cd 1 x 8 W (1) (1) N IP 42 1 h Ni-Cd 1 x 11 W (1) (1) N IP 42 3 h Ni-Cd 1 x 8 W (2) (2) K IP 42 1 h Ni-Cd 2 x 8 W (2) (2) K IP 42 3 h Ni-Cd 2 x 8 W (2) K IP 42 3 h Ni-Cd 2 x 8 W 310 Standard Auto-test Adresovatelné N IP 41 1 h Ni-Cd 1 x 8 W T IP 41 1 h Ni-Cd 1 x 8 W K IP 41 1 h Ni-Cd 2 x 8 W N IP 41 3 h Ni-Cd 1 x 8 W T IP 41 3 h Ni-Cd 1 x 8 W K IP 41 3 h Ni-Cd 2 x 8 W 130 Standard N IP 42 1 h Ni-Cd 1 x 8 W T IP 42 1 h Ni-Cd 1 x 8 W K IP 42 1 h Ni-Cd 2 x 8 W N IP 42 3 h Ni-Cd 1 x 8 W T IP 42 3 h Ni-Cd 1 x 8 W K IP 42 3 h Ni-Cd 2 x 8 W 110 Standard Auto-test Adresovatelné N IP 42 1 h Ni-Mh 1 x 6 W N IP 42 1 h Ni-Mh 2 x 6 W N IP 42 2 h Ni-Mh 1 x 6 W N IP 42 1 h Ni-Mh 2 x 6 W N IP 42 1 h Ni-Cd 1 x 6 W N IP 42 1 h Ni-Cd 1 x 6 W N IP 42 1 h Ni-Cd 1 x 6 W N IP 42 1 h Ni-Cd 1 x 6 W K IP 42 1 h Ni-Cd 2 x 6 W K IP 42 2 h Ni-Cd 2 x 6 W N IP 42 3 h Ni-Cd 1 x 6 W N IP 42 1 h Ni-Cd 1 x 6 W N IP 42 1 h Ni-Cd 1 x 6 W N IP 42 1 h Ni-Cd 1 x 6 W N IP 42 1 h Ni-Cd 1 x 6 W N IP 42 1 h Ni-Cd 1 x 6 W N IP 42 1 h Ni-Cd 1 x 6 W K IP 42 1 h Ni-Cd 2 x 6 W K IP 42 1 h Ni-Cd 2 x 6 W N IP 42 3 h Ni-Cd 1 x 6 W 120 Auto-test Adresovatelné Standard Standard N IP 66/67 1 h Ni-Cd 1 x 8 W 360 Auto-test Adresovatelné N IP 65 1 h Ni-Cd 1 x 6 W N IP 65 1 h Ni-Cd 1 x 6 W N IP 65 1 h Ni-Cd 1 x 6 W N IP 65 1 h Ni-Cd 1 x 11 W K IP 65 1 h Ni-Cd 2 x 6 W K IP 65 1 h Ni-Cd 2 x 8 W N IP 65 1 h Ni-Cd 1 x 11 W N IP 65 1 h Ni-Cd 1 x 13 W N IP 55 1 h Ni-Cd 4 x 20 W N IP 45 1 h Ni-Cd 4 x 25 W N IP 55 1 h Ni-Cd 2 x 35 W N IP 45 1 h Ni-Cd 2 x 65 W N: netrvalé. K: kombinované. T: trvalé. (1) Se dvěma LED diodami. (2) Oboustranné pro závěsnou nebo boční montáž Objednací čísla červeně: Nové výrobky.

13 adresovatelných nouzových svítidel stavební prvky systému Zobrazení každého svítidla na plánu Zobrazení svítidel s poruchou Automatický tisk náhradních dílů Bal. Obj. č. Centrála pro ovládání adresovatelných nouzových svítidel Periodicky kontroluje stav nouzových svítidel. Komunikace mezi adresovatelnými svítidly a centrálou je zajišťována přes komunikační sběrnici. Kapacita centrály: - max. počet svítidel: 1 023, - max. počet přímo zapojených svítidel: 250. Další svítidla je nutné zapojit pomocí bloku rozšíření obj. č Blok rozšíření je nutné použít také v případě překročení max. délky vedení 700 m (mezi centrálou a nejvzdálenějším svítidlem). Funkce: Ovládání tlačítky pomocí přehledného menu zobrazeného na velkém LCD displeji: - nastavení parametrů centrály, - zjednodušené adresování svítidel, - správa přístupových oprávnění, - údržba instalace s lokalizací nefunkčních svítidel, - přímé přepnutí svítidel do klidového režimu, - nepřetržité zálohování paměti s nastavením instalace, - signalizace funkce centrály a nouzových svítidel s poruchou. Přímé výstupy centrály: - konektor RS 232 (19 pin) pro připojení k PC, modemu nebo jinému rozhraní, - konektor SUB-D (125 pin) pro připojení tiskárny. Možnosti připojení k PC, internetu: - přímo přes RS 232 sériový port (do 5 m), - přes převodník RS 232 / RS 485 (není součástí dodávky), - přes převodník RS 232 / Ethernet (není součástí dodávky). Napájení: 230 VA / 50 Hz. Ni-Cd baterie 8,4 V / 0,15 Ah. Třída II O. Krytí: IP 20. Bal. Obj. č. Monitorovací program Program pro ovládání a monitoring celé instalace nouzových svítidel s jednou nebo více centrálami pro ovládání instalace adresovatelných nouzových svítidel bez ohledu na rozsah instalace Monitorování instalace podle zvolených zón daných instalací nebo podle zón daných konfigurací svítidel (stromová struktura podle objektů, pater, funkčních oblastí apod.). Stav vybraného nouzového svítidla je viditelný na pozadí zóny daného objektu (plánu). Objekty lze zobrazit v programu pomocí importu grafického souboru ve formátu DXF AutoCAD (vektory) nebo ve formátu bitmapy (GIF apod.). Přímé zobrazení svítidel s poruchou na plánu včetně identifikace typu poruchy. Další rozšířené funkce: - zobrazení statistických údajů (počet a procentní poměr svítidel s poruchou) pro vybranou zónu (objekt, patro apod.), - automatické zobrazení seznamu náhradních dílů s objednacími čísly Legrand, - automatické zobrazení seznamu nouzových svítidel s poruchou, jejich lokalizací a seznamem operací nutných k jejich uvedení zpět do provozu. Blok rozšíření Pro rozšíření instalace nouzových svítidel nad 250 nebo pro případy, kdy je překročena max. délka vedení 700 m (od centrály k nejvzdálenějšímu svítidlu). Napájení: 230 VA / 50 Hz. Ni-Cd baterie 8,4 V / 0,15 Ah. Třída II O. Krytí: IP 20. Rozměry: 6 DIN š.17,5 mm. Tyto výrobky jsou součástí systému nouzového osvětlení > str

14 Nouzová svítidla G5 verze adresovatelná a standardní Splňují požadavky normy EN Napájení: 230 VA ± 10 %, 50/60 Hz. Různé druhy montáže (povrchová, závěsná, zapuštěná). Možnost instalace i na běžně hořlavé povrchy. Svítidla s nízkou spotřebou elektrické energie v provedení netrvalém nebo kombinovaném. Standardní i adresovatelné verze s autotestem pro použití s centrálou pro nouzové osvětlení obj. č a monitorovacím programem obj. č pro centrální testování instalace. Možnost připojení modulu obj. č /01 pro vyřazení nouzového režimu. Režim trvalého svícení u kombinovaných svítidel lze vyřadit pomocí spínače. Autonomní provoz v délce 1 nebo 3 hodiny. Svítidla jsou osazena: - bateriemi Ni-Cd (vysokoteplotní provedení), - lineárními zářivkami 8 W nebo 11 W s vysokou svítivostí, - LED diodami pro signalizaci stavu svítidla. Doba nabíjení: 24 hodin. Kapacita šroubových svorek: 2 x 2,5 mm (napájení). Krytí: IP 42, IK 07, třída II, O. Bal. Obj. č. G5 nouzová svítidla Auto-test Standardní adresovatelné Netrvalé h 90 lm (1 x 8 W), Ni-Cd h 210 lm (1 x 8 w), Ni-Cd h 155 lm (1 x 8 W), Ni-Cd h 345 lm (1 x 8 W), Ni-Cd h 500 lm (1 x 11 W), Ni-Cd Kombinované h 200 lm (2 x 8 W), Ni-Cd h 120 lm (2 x 8 W), Ni-Cd h 310 lm (2 x 8 W), Ni-Cd Kombinované oboustranné h 235 lm (2 x 8 W), Ni-Cd h 145 lm (2 x 8 W), Ni-Cd h 310 lm (2 x 8 W), Ni-Cd Bal. Obj. č. Závěsná montáž Souprava pro závěsnou stropní montáž Určena pouze pro svítidla obj. č /47/74/75/76 Vzdálenost od stropu: 400 mm. Provedení: chrom. Souprava pro závěsnou boční montáž Určena pouze pro svítidla obj. č /47/74/75/76 Provedení: chrom. Příslušenství Oboustranný difuzor 1 Pro stropní montáž nouzových svítidel Montáž: difuzor dodávaný se svítidlem se nahradí oboustranným difuzorem Bílý Ocelový Hliníkový Bronzový Bílý Ocelový Hliníkový Bronzový Dekorativní rámečky Částečně zapuštěná montáž Pro instalaci svítidel do zdi nebo do podhledu. Hloubka zapuštění: 52 mm. Rozměr otvoru pro montáž: 344 x 128 mm. Zapuštěná montáž Pro instalaci svítidel do podhledu. Hloubka zapuštění: 64 mm. Rozměr otvoru pro montáž: 344 x 158 mm. Tyto výrobky jsou součástí systému nouzového osvětlení > str Piktogramy (str. 187) 31) 14

15 Nouzová svítidla G5 technické údaje Rozměry (mm) Nástěnná montáž Zapuštěná montáž Tabulka pro návrh nouzového osvětlení Rozteč svítidel a vzdálenost od stěn (m) pro zajištění minimální úrovně osvětlení 1 lx Instalační Osvětlenost Vzdálenost od Rozteč mezi Rozteč mezi Vzdálenost od výška pod stěny svítidly svítidly stěny (m) svítidlem (lx) D (m) D (m) D (m) D (m) Stropní montáž Částečně zapuštěná montáž Závěsná svislá montáž Náhradní zdroje a baterie 39 Obj. č. Zářivky Baterie / / / / / / / / / Částečně zapuštěná montáž s rámečkem Závěsná boční montáž ,5 5,0 2,7 7,0 7,0 2,7 3,0 3,5 2,7 7,4 7,4 2,7 4,0 2,0 2,0 7,6 7,6 2,5 5,0 1,3 1,7 7,4 7,4 1, /60 2,5 11,6 3,7 9,2 9,2 3,7 3,0 8,0 3,9 10,0 10,0 3,9 4,0 4,5 4,1 10,8 10,8 4,1 5,0 2,9 4,1 10,3 10,3 4,1 6,0 2,0 3,8 11,6 11,6 3, /61 2,5 8,9 3,4 8,6 8,6 3,4 3,0 6,2 3,5 9,0 9,0 3,5 4,0 3,5 3,6 9,8 9,8 3,6 5,0 2,2 3,4 10,2 10,2 3,4 6,0 1,5 2,8 10,2 10,2 2, /62 2,5 19,1 4,4 10,6 10,6 4,4 3,0 13,3 4,7 11,6 11,6 4,7 4,0 7,5 5,0 12,8 12,8 5,0 5,0 4,8 5,2 13,8 13,8 5,2 6,0 3,3 5,2 14,4 14,4 5, /63 2,5 29,0 4,9 12,0 12,0 4,9 3,0 20,0 5,3 13,0 13,0 5,3 4,0 11,3 5,9 14,6 14,6 5,9 5,0 7,3 6,2 16,0 16,0 6,2 6,0 5,0 6,4 16,8 16,8 6, /64 2,5 11,2 3,6 9,2 9,2 3,6 3,0 7,8 3,8 9,8 9,8 3,8 4,0 4,4 4,0 10,6 10,6 4,0 5,0 2,8 4,0 11,2 11,2 4,0 6,0 2,0 3,6 11,4 11,4 3, /65 2,5 7,8 3,2 8,2 8,2 3,2 3,0 5,5 3,3 8,6 8,6 3,3 4,0 3,0 3,3 9,4 9,4 3,3 5,0 2,0 3,0 9,5 9,5 3,0 6,0 1,3 2,4 9,4 9,4 2, /66 2,5 17,4 4,3 10,4 10,4 4,3 3,0 12,1 4,5 11,2 11,2 4,5 4,0 6,8 4,9 12,4 12,4 4,9 5,0 4,3 5,0 13,4 13,4 5,0 6,0 3,0 5,0 14,0 14,0 5, /74 2,5 6,2 3,0 7,6 7,6 3,0 3,0 4,3 3,0 8,0 8,2 3,0 4,0 2,4 2,9 8,4 8,6 3,0 5,0 1,5 2,4 8,4 8,6 2,5 6,0 1,0 1,2 8,0 8,2 1, /75 2,5 3,9 2,4 6,4 6,6 2,5 3,0 2,7 2,3 6,6 6,8 2,4 4,0 1,5 1,9 6,8 6,8 2,0 5,0 1,0-6,2 6,4-15

16 Nouzová svítidla G5 (pokračování) technické údaje Křivky svítivosti (cd / 1000 lm) Obj. č Obj. č /41/60/70 Obj. č /42/61/ cd cd cd Obj. č /62 Obj. č /44/63/73 Obj. č / cd cd cd Obj. č /65 Obj. č / cd cd Obj. č /74 Obj. č / Obj. č cd 40 cd 60 cd

17 Nouzová svítidla Arcor TM 2 verze adresovatelná a standardní Nouzová svítidla Arcor TM 2 tabulky s piktogramy zapuštěná stropní montáž Splňují požadavky normy EN Napájení: 230 VA ± 10 %, 50/60 Hz. Různé druhy montáže (závěsná přisazená, stropní zapuštěná). Montáž do zdvojených stropů pomocí příchytek. Možnost instalace i na běžně hořlavé povrchy. Svítidla s nízkou spotřebou elektrické energie v provedení netrvalém nebo trvalém. Standardní i adresovatelné verze s autotestem pro použití s centrálou pro nouzové osvětlení obj. č a monitorovacím programem obj. č pro centrální testování instalace. Možnost připojení modulu obj. č /01 pro vyřazení nouzového režimu. Autonomní provoz v délce 1 hodiny. Svítidla jsou osazena: - bateriemi Ni-Cd, - zářivkami se studenou katodou s dlouhou životností, - LED diodami pro signalizaci stavu svítidla, - testovacím tlačítkem. Doba nabíjení: 24 hodin. Kapacita šroubových svorek: 2 x 1,5 mm (napájení). Krytí: IP 20, třída II, O. Bal. Obj. č Arcor TM 2 Auto-test Auto-test adresovatelné Netrvalé h 45 lm, Ni-Cd Trvalé h 45 lm, Ni-Cd Polykarbonátové tabulky s piktogramy. Odpovídají standardům ISO a ISO Bal. Obj. č Tabulky s piktogramy Pro nouzové východy Východ vlevo/vpravo Východ směrem dolů Východ Pro protipožární body Hasicí přístroj Hydrant Barva hliník Barva bílá Montážní set pro přisazenou montáž Tyto výrobky jsou součástí systému nouzového osvětlení > str

18 Arcor TM 2 technické údaje NOUZOVÉ OSVĚTLENÍ >>> Rozměry (mm) Stropní zapuštěná montáž mm EMERLIGHT software pro projektování a výpočet nouzového osvětlení 19, ,7 280 Přisazená montáž Boční přisazení 364 mm 323, Přímé přisazení 332,7 323,2 133, , ,2 > Podporuje AutoCAD formát *.dxf. > Jednoduchá definice únikových cest a východů. > Široký výběr nouzových svítidel a piktogramů. 92,7 21,2 252,2 Zapuštěná montáž Přisazená montáž boční (pomocí montážní sady obj. č /81) Přisazená montáž přímá (pomocí montážní sady obj. č /81) > Různé formy zobrazení výsledných hodnot výpočtu. > Konečný výpočet a seznam materiálu. 18

19 Nouzová svítidla L31 verze adresovatelná a standardní Splňují požadavky normy EN Napájení: 230 VA ± 10 %, 50/60 Hz. Dodávána s obdélníkovým difuzorem. Různé druhy montáže (povrchová, zapuštěná). Možnost instalace i na běžně hořlavé povrchy. Svítidla s nízkou spotřebou elektrické energie v provedení netrvalém nebo kombinovaném. Standardní i adresovatelné verze s autotestem pro použií s centrálou pro nouzové osvětlení obj. č a monitorovacím programem obj. č pro centrální testování instalace. Možnost připojení modulu obj. č /01 pro vyřazení nouzového režimu. Autonomní provoz v délce 1,2 nebo 3 hodiny. Svítidla jsou osazena: - bateriemi Ni-Cd nebo ekologickýni bateriemi Ni-MH (vysokoteplotní provedení), - lineárními zářivkami 6 W s vysokou svítivostí, - LED diodami pro signalizaci stavu svítidla (zelená = OK, žlutá = porucha). Doba nabíjení: 24 hodin. Kapacita šroubových svorek: 2 x 1,5 mm 2. Krytí: IP 42, IK 07, třída II, O. Bal. Obj. č. L31 nouzová svítidla Auto-test Standardní adresovatelné Netrvalé h 100 lm (1 x 6 W), Ni-MH h 160 lm (1 x 6 W), Ni-MH h 70 lm (1 x 6 W), Ni-Cd h 100 lm (1 x 6 W), Ni-Cd h 160 lm (1 x 6 W), Ni-Cd h 200 lm (1 x 6 W), Ni-Cd h 75 lm (1 x 6 W), Ni-Cd h 250 lm (2 x 6 W), Ni-MH h 315 lm (2 x 6 W), Ni-MH Kombinované h 200 lm (2 x 6 W), Ni-Cd h 110 lm (2 x 6 W), Ni-Cd Bal. Obj. č. Příslušenství Krabice pro zapuštění do zdiva nebo suchých příček + rámeček Adaptér pro instalační trubky Ø 20 mm Tabulka pro piktogramy (oboustranný difuzor) Čtvercový difuzor Kruhový difuzor Kruhový rámeček pro zapuštění do suchých příček (doplňte o difuzor obj. č ) Čtvercový rámeček pro zapuštění do suchých příček (doplňte o difuzor obj. č ) Piktogramy (str. 187) 31) Objednací čísla červeně: Nové výrobky. 19

20 Nouzová svítidla L31 technické údaje Rozměry (mm) S difuzorem obj. č S obdélníkovým difuzorem (součást dodávky) Náhradní zářivky a baterie Zapuštěná montáž s rámečkem a krabicí obj. č S tabulkou pro piktogramy obj. č Zapuštěná montáž s rámečkem obj. č a difuzorem obj. č až 35 Ø Montáž s adaptérem pro instalační trubky Ø 20 mm obj. č S difuzorem obj. č Zapuštěná montáž s rámečkem obj. č a difuzorem obj. č až Obj. č. Zářivka Baterie / /20/31/ / / / / až

Nouzová svítidla G5. Tyto výrobky jsou součástí systému nouzového osvětlení > str verze adresovatelná a standardní.

Nouzová svítidla G5. Tyto výrobky jsou součástí systému nouzového osvětlení > str verze adresovatelná a standardní. Nouzová svítidla G5 verze adresovatelná a standardní 617 60 617 74 + 617 91 + 6608 67 617 46 + 6608 74 + 617 92 Splňují požadavky normy EN 60598-2-22. Napájení: 230 VA ± 10 %, 50/60 Hz. Různé druhy montáže

Více

Nouzová svítidla Bezpeènost ve vašich rukou

Nouzová svítidla Bezpeènost ve vašich rukou Nouzová svítidla Bezpeènost ve vašich rukou PRÙVODCE NOUZOVÝMI SVÍTIDLY PRO INTERIÉRY A EXTERIÉRY Nouzové osvìtlení zvyšuje bezpeèí osob pøi nenadálé situaci a pomáhá provést kroky nezbytné k úniku z nebezpeèné

Více

Tyto výrobky jsou součástí systému nouzového osvětlení > Ni-Cd baterie. Ni-MH baterie. Splňují požadavky normy ISO 3864 a CEE 92-58.

Tyto výrobky jsou součástí systému nouzového osvětlení > Ni-Cd baterie. Ni-MH baterie. Splňují požadavky normy ISO 3864 a CEE 92-58. Nouzová svítidla zářivky a baterie Bal. Obj. č. Zářivky Lineární zářivky Zářivky s vysokou svítivostí. 07 W 09 8 W Kompaktní zářivka 07 W Ni-Cd baterie Splňují požadavky normy EN 08-. Použití viz technické

Více

Řešení nouzového osvětlení

Řešení nouzového osvětlení Řešení nouzového osvětlení Nouzová nebo kombinovaná svítidla s nouzovým modulem LIDER, LIDER EVG LIDER pro zářivková svítidla s tlumivkou LIDER EVG pro zářivková svítidla s elektronickým předřadníkem nebo

Více

Bal. Obj. č. 19 datové rozváděče Altis IP 55, IK 10. 1 473 62 42 U 600 x 600 2 000 1 473 91 42 U 600 x 800 2 000

Bal. Obj. č. 19 datové rozváděče Altis IP 55, IK 10. 1 473 62 42 U 600 x 600 2 000 1 473 91 42 U 600 x 800 2 000 VDI pro rozvodnice s vyšším krytím příslušenství 329 46 332 40 340 71 Princip instalace (str. 161) Bal. Obj. č. Nástěnné 19 VDI držáky určené do rozvodnic Atlantic, Atlantic inox a Marina 1 340 70 VDI

Více

NexiTech LED TM. Nová řada LED nouzových svítidel

NexiTech LED TM. Nová řada LED nouzových svítidel NexiTech LED TM Nová řada LED nouzových svítidel NexiTech LED spolehlivost Automatický test funkčnosti ve shodě s normou ČSN EN 50172 Autonomní verze svítidla NexiTech LED TM přichází s chytrým řešením

Více

HELIOS. nouzové a orientační osvětlení. POUŽITÍ VÝHODY IP42 IP65

HELIOS. nouzové a orientační osvětlení. POUŽITÍ VÝHODY IP42 IP65 HELIOS nouzové a orientační osvětlení. POUŽITÍ Svítidlo je vhodné pro nouzové osvětlení chodeb, kanceláří, skladů a výrobních hal. VÝHODY Krytí svítidla P42 nebo IP65 Difuzor: polykarbonát Nouzový modul

Více

Nouzové osvětlení

Nouzové osvětlení 5.5.21. Nouzové osvětlení http://www.guard7.cz/lexikon/lexikon-po/nouzove-osvetleni Nouzové osvětlení je požárně bezpečnostní zařízení, které zajišťuje osvětlení pro bezpečnou evakuaci osob z budovy. Dodavatel

Více

ZÁŘIVKOVÁ SVÍTIDLA CELOPLASTOVÁ pro nouzové a orientační osvětlení

ZÁŘIVKOVÁ SVÍTIDLA CELOPLASTOVÁ pro nouzové a orientační osvětlení ZÁŘIVKOVÁ SVÍTIDLA CELOPLASTOVÁ pro nouzové a orientační osvětlení HELIOS jsou universální nouzová zářivková svítidla určená pro orientační osvětlení a dočasné i trvalé nouzové osvětlení prostorů, s teplotou

Více

řízení osvětlení řídící členy

řízení osvětlení řídící členy řízení osvětlení řídící členy řídící členy s montáží do podhledu + DALI 1 DALI 2 0 488 23 (otočná hlava) 0 488 51 0 488 72 0 488 68 0 882 35 0 882 30 Technické charakteristiky (str. 142) Tabulka zátěží

Více

PIR technologie US technologie

PIR technologie US technologie Jednoduché a úsporné senzory Legrand nabízí moderní senzory pro efektivní řešení řízení osvětlení. Samostatné autonomní senzory 1 výstup: Autonomní pohybové senzory (str. 134 a 136) Autonomní přítomnostní

Více

ZVÝRAZNÌNÉ DOPRAVNÍ ZNAÈKY S LED SVÌTELNÝMI ZDROJI D-180BL2 DYNASIG

ZVÝRAZNÌNÉ DOPRAVNÍ ZNAÈKY S LED SVÌTELNÝMI ZDROJI D-180BL2 DYNASIG ÁVOD K OBSUZE A ÚDRŽBÌ ZVÝRAZÌÉ DOPRAVÍ ZAÈKY S ED SVÌTEÝMI ZDROJI D-180B DYASIG Dopravní návìstidla se zabudovaným kmitaèem se používají pro zvýraznìní dopravních zneèek pøi pøechodných dopravních opatøeních,nebo

Více

Školení pro projektanty Zbůsoby řešení nouzového osvětlení Centrální bateriové systémy nouzového osvětlení Eaton. All Rights Reserved..

Školení pro projektanty Zbůsoby řešení nouzového osvětlení Centrální bateriové systémy nouzového osvětlení Eaton. All Rights Reserved.. Školení pro projektanty Zbůsoby řešení nouzového osvětlení Centrální bateriové systémy nouzového osvětlení 2017 Platné normy ČSN...... Platné normy ČSN... ČSN EN 1838 : 2000 Světlo a osvětlení nouzové

Více

HELIOS LED. nouzové a orientační. POUŽITÍ VÝHODY LED. Svítidlo je vhodné pro nouzové a orientační osvětlení chodeb, kanceláří, skladů, výrobních hal.

HELIOS LED. nouzové a orientační. POUŽITÍ VÝHODY LED. Svítidlo je vhodné pro nouzové a orientační osvětlení chodeb, kanceláří, skladů, výrobních hal. HELIOS LED nouzové a orientační. POUŽITÍ Svítidlo je vhodné pro nouzové a orientační osvětlení chodeb, kanceláří, skladů, výrobních hal. VÝHODY Nouzový modul 1h, 2h nebo 3h Vysokoteplotní NiCd baterie

Více

* Referenční výkon pro účely porovnání se zářivkami

* Referenční výkon pro účely porovnání se zářivkami UP LED AT Opticom LED nouzové svítidlo TECHNICKÁ DATA Ekvivalent* 11 24, 24 36 W Jmenovité napětí 230 V AC ±10 % 50 Hz Verze Stále svítící (SA), Nouzově svítící (SE) Normy EN 60598-1, EN60598-2-22, UNI

Více

LED TRUBICE LED REFLEKTORY LED ŽÁROVKY

LED TRUBICE LED REFLEKTORY LED ŽÁROVKY LED TRUBICE LED REFLEKTORY LED ŽÁROVKY PROÈ PØEMÝŠLET O LED OSVÌTLENÍ? stávající zdroje LED žárovky a záøivky jsou vyrábìny tak aby plnì nahradily stávající žárovky a záøivky. Nízké náklady na provoz a

Více

POŽÁRNÍ BEZPEČNOST STAVEB

POŽÁRNÍ BEZPEČNOST STAVEB POŽÁRNÍ BEZPEČNOST STAVEB Radek Procházka (prochazka@fel.cvut.cz) Projektování v elektroenergetice ZS 2010/11 PRÁVNÍ RÁMEC ( požární kodex ) Zákon č. 133/1985 Sb. o požární ochraně (ve znění 186/2006 Sb.)

Více

NÁVOD K OBSLUZE A ÚDRŽBÌ

NÁVOD K OBSLUZE A ÚDRŽBÌ NÁVOD K OBSLUZE A ÚDRŽBÌ ZÁLOHOVANÝ NAPÁJECÍ ZDROJ NZZ-12 DYNASIG Zálohovaný zdroj NZZ-12 urèen pro napájení zaøízení dopravní signalizace (zejména návìstidly zvýraznìných dopravníchn znaèek ),tam kde

Více

Lighting people and places. Voyager Sigma. Nouzové svítidlo pro označení nouzových východů využívající předností LED diod

Lighting people and places. Voyager Sigma. Nouzové svítidlo pro označení nouzových východů využívající předností LED diod Lighting people and places Voyager Sigma Nouzové svítidlo pro označení nouzových východů využívající předností LED diod Pro označení nouzových východů zvolte svítidlo Voyager Sigma se snadnou instalací

Více

KNIHA SVÍTIDEL. Dům sociálních služeb S.K. Neumanna, Praha

KNIHA SVÍTIDEL. Dům sociálních služeb S.K. Neumanna, Praha KNIHA SVÍTIDEL Dům sociálních služeb S.K. Neumanna, Praha A1 Svítidlo na zářivky T8 pro přisazenou montáž. Šedý kryt a transparentní difuzor vyrobený z PC. Vnitřní reflektor z ocelového plechu, práškově

Více

: REVITALIZACE PROSTOR ÚSTAVU 423, OBJ.B AREÁL MENDELU, ZEMĚDĚLSKÁ 1, BRNO 613 00

: REVITALIZACE PROSTOR ÚSTAVU 423, OBJ.B AREÁL MENDELU, ZEMĚDĚLSKÁ 1, BRNO 613 00 STAVBA : REVITALIZACE PROSTOR ÚSTAVU 423, OBJ.B AREÁL MENDELU, ZEMĚDĚLSKÁ 1, BRNO 613 00 D.1.4 SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA 1. TECHNICKÁ ZPRÁVA Místo stavby: Zemědělská 1, Brno 613 00 Investor: Mendelova

Více

Napájení a data. moderně

Napájení a data. moderně Napájení a data moderně KRABICE POP-UP 2 Nové, elegantní, ergonomicky tvarované vysouvací pop-up krabice nabízejí snadné použití a rychlé připojení přístrojů a zařízení, např.: PC, mobilní telefony, audio-video

Více

Napájení a data. moderně

Napájení a data. moderně Napájení a data moderně KRABICE POP-UP 2 Nové, elegantní, ergonomicky tvarované vysouvací pop-up krabice nabízejí snadné použití a rychlé připojení přístrojů a zařízení, např.: PC, mobilní telefony, audio-video

Více

Niloé Jednoduše elegantní

Niloé Jednoduše elegantní Niloé Jednoduše elegantní SVĚTOVÝ SPECIALISTA PRO ELEKTRICKÉ INSTALACE A DATOVÉ ROZVODY NILOÉ SE MĚNÍ Ještě snadnější instalace Z Á S U V K Y S P Í N AČ E Instalace krytky a rámečku bez nutnosti použít

Více

architectural lighting

architectural lighting architectural lighting 08 KATALOG moderní vestavná svítidla CORONA FRAME - Moderní design - Jednoduchost - Elegance - Úspornost CORONA a FRAME Moderní vestavná svítidla čistého designu, vyrobená ze speciálního

Více

PIR technologie US technologie

PIR technologie US technologie Jednoduché a úsporné senzory Legrand nabízí moderní senzory pro efektivní řešení řízení osvětlení. Samostatné autonomní senzory 1 výstup: Autonomní pohybové senzory (str. 134 a 136) Autonomní přítomnostní

Více

A LED svítidlo kancelářské - přisazené

A LED svítidlo kancelářské - přisazené A LED svítidlo kancelářské - přisazené Kancelářské LED svítidlo se speciálním rozložením jednotlivých LED čipů a optikami pro omezení oslnění Subtilní kovové tělo svítidla v bílé barvě UGR < 16 Životnost

Více

VÝROBKY A SYSTÉMY PRO ELEKTRICKÉ INSTALACE A DATOVÉ ROZVODY

VÝROBKY A SYSTÉMY PRO ELEKTRICKÉ INSTALACE A DATOVÉ ROZVODY VÝROBKY A SYSTÉMY PRO ELEKTRICKÉ INSTALACE A DATOVÉ ROZVODY Nouzové osvětlení Nouzová svítidla, komponenty adresovatelného osvětlení, invertery Str. 492 Systém adresovatelných svítidel Str. 500 Strio 2

Více

Modulové přístroje. Technické změny vyhrazeny H.159

Modulové přístroje. Technické změny vyhrazeny H.159 Modulové Technické změny vyhrazeny H.159 Soumrakové spínače - řízení umělého osvětlení v závislosti na intenzitě denního osvětlení Pomocí těchto přístrojů lze jednoduše řídit umělé osvětlení v závislosti

Více

Stropní LED svítidlo UFO4

Stropní LED svítidlo UFO4 Návod k použití CZ Stropní LED svítidlo UFO4 Dìkujeme Vám za projevenou dùvìru zakoupením výrobku znaèky FK technics. Tento návod Vás seznámí s uvedeným výrobkem, jeho funkcemi a správnou obsluhou. NEPØEHLÉDNÌTE

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA (DRS)

TECHNICKÁ ZPRÁVA (DRS) STAVEBNÍ ÚPRAVY, VESTAVBA ŠATNY A SKLADU 11/2015 STÁVAJÍCÍ VÝROBNÍ HALY MEKTEC na pozemku p.č. 1815/1 a 1815/5, v k.ú. Č. Budějovice ELEKTROINSTALACE SILNOPROUD TECHNICKÁ ZPRÁVA (DRS) VYPRACOVAL: STUPEŇ:

Více

Strukturovaný kabelážní systém LCS10 Giga

Strukturovaný kabelážní systém LCS10 Giga LCS10 Giga zásuvky RJ 45 10 Giga 786 40 786 41 Certifikovány, spl ují požadavky normy ISO/IEC 11801 vyd. 2.0, EN 50173-1, ANSI/EIA/TIA 568-B.2-1 a IEEE P802.3: možnost op tovného p ipojení vodi v p ípad

Více

ARCHITECTURAL LIGHTING

ARCHITECTURAL LIGHTING ARCHITECTURAL 09 LIGHTING CORONA - záře, která fascinuje lidstvo od nepaměti... KATALOG MODERNÍ SVÍTIDLA M o d e r n í d e s i g n J e d n o d u c h o s t E l e g a n c e Ú s p o r n o s t CORONA, FRAME,

Více

INSPEKÈNí ZPRÁVA è. 63-5116/5

INSPEKÈNí ZPRÁVA è. 63-5116/5 / TI STROJíRENSKÝ ZKUŠEBNí ÚSTAV, s. p. TI - technická inspekce, akreditovaný inspekèní orgán è. 48 Hudcova 56b, 621 Brno Èj.: 2939/5/324/6.3/2 list è. ze6 INSPEKÈNí ZPRÁVA è. 63-5116/5 Výrobek: Elektrický

Více

Napájení a data. na dosah ruky

Napájení a data. na dosah ruky Napájení a data na dosah ruky POP-UP KRABICE Nové, elegantní, ergonomicky tvarované vysouvací pop-up krabice nabízejí snadné použití a rychlé připojení přístrojů a zařízení, např.: PC, mobilní telefony,

Více

Audio a video vstupní systémy

Audio a video vstupní systémy Audio a video vstupní systémy ØEŠENÍ PRO RODINNÉ DOMY, BYTY A BYTOVÉ DOMY Ochrana Bezpeèí Pohodlí Legrand Spoleènost Legrand Group je svìtovým leaderem v oblasti výrobkù a systémù pro elektrické instalace

Více

Audio a video vstupní systémy

Audio a video vstupní systémy Audio a video vstupní systémy ŘEŠENÍ PRO RODINNÉ DOMY, BYTY A BYTOVÉ DOMY ZAPUŠTĚNÁ MONTÁŽ > atraktivní design > dokonalý zvuk a zobrazení > kvalitní zpracování > dlouhá životnost rádiová audio vstupní

Více

Přisazená a závěsná svítidla

Přisazená a závěsná svítidla Přisazená a závěsná svítidla Tilia 02-01 12 Orion 03-01 14 Mira 04-01 17 Sirius 05-00 18 Sirius 05-01 19 Cubus 07-04 21 Canes 09-01 22 Gemma 11-01 24 Gemini 12-01 29 Pavo 13-01 32 Avior 15-01 36 Avior

Více

LF8 Flu. HLAVNÍ POUŽITÍ Průmysl. Sklady. Tunely. Podzemní stanice. Baldachýny. Obchodní prostory.

LF8 Flu. HLAVNÍ POUŽITÍ Průmysl. Sklady. Tunely. Podzemní stanice. Baldachýny. Obchodní prostory. LF8 je vysoce účinné svítidlo v krytí IP 65 vhodné pro vnitřní i vnější aplikace, zvláště pro extrémní klimatické podmínky. Tělo svítidla tvoří odlitek z tlakem litého u. Svítidlo se vyrábí ve dvou provedeních:

Více

přídavné ovládače stmívačů elektronické transformátory

přídavné ovládače stmívačů elektronické transformátory stmívače přídavné ovládače stmívačů elektronické transformátory 0 036 59 0 036 7 0 784 0 0 420 56 Napájení: 230 V± 50/60 Hz. Bal. Obj. č. Stmívače Nezávislé ovládání Paměť poslední nastavené intenzity

Více

ARCHITECTURAL LIGHTING

ARCHITECTURAL LIGHTING ARCHITECTURAL 09 LIGHTING CORONA - záře, která fascinuje lidstvo od nepaměti... KATALOG MODERNÍ SVÍTIDLA M o d e r n í d e s i g n J e d n o d u c h o s t E l e g a n c e Ú s p o r n o s t CORONA, FRAME,

Více

D e k o r a t i v n í s v í t i d l a

D e k o r a t i v n í s v í t i d l a Dekorativní svítidla Castelo 66-05 82 Castelo 66-07 83 Castelo 66-08 84 Girasole Spot GSSLED 85 Girasole GSLED 86 Spyder SPYLED 87 Draco BS710 88 Sabik 72-00 90 Sorento 72-01 91 Korona 72-02 92 Lotus 72-94

Více

Když bezpečnost závisí na našich rozhodnutích

Když bezpečnost závisí na našich rozhodnutích Sirios LED Přehled produktu Když bezpečnost závisí na našich rozhodnutích Nouzové osvětlení Sirios LED 2 Nouzové svítidlo Sirios LED Přehled produktu www.eaton.cz Nouzová svítidla Sirios LED Řada nouzových

Více

ValenaTM TECHNOLOGIE A ELEGANCE V IDEÁLNÍM SPOJENÍ

ValenaTM TECHNOLOGIE A ELEGANCE V IDEÁLNÍM SPOJENÍ ValenaTM TECHNOLOGIE A ELEGANCE V IDEÁLNÍM SPOJENÍ NOVINKA! metalické barvy elegantní øešení Vašeho interiéru Valena pøidává do svého portfolia nové barvy i funkce! Pøístroj v krytí do vlhkého prostøedí,

Více

Napájení a data. na dosah ruky

Napájení a data. na dosah ruky Napájení a data na dosah ruky POP-UP KRABICE KABELOVÉ PRŮCHODKY Nové, elegantní, ergonomicky tvarované vysouvací pop-up krabice nabízejí snadné použití a rychlé připojení přístrojů a zařízení, např.: PC,

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA. ATELIER A02 Spol. s.r.o. Čechova 59 České Budějovice STUPEŇ: DATUM: 9/2014

TECHNICKÁ ZPRÁVA. ATELIER A02 Spol. s.r.o. Čechova 59 České Budějovice STUPEŇ: DATUM: 9/2014 STAVEBNÍ ÚPRAVY STÁVAJÍCÍ VÝROBNÍ HALY - MEKTEC NA POZEMKU P.Č.1815/1 A 1815/5, V K.Ú. ČESKÉ BUDĚJOVICE 4 D.2 PRODEJNÍ SKLAD LEVNÉ ELEKTRO D.2.4.g ZAŘÍZENÍ SILNOPROUDÉ ELEKTROTECHNICKY VČETNĚ BLESKOSVODŮ

Více

Součásti systému LOGICA

Součásti systému LOGICA Součásti systému LOGICA Autonomní nouzová svítidla, svítidla s bezpečnostními tabulkami a elektroinvertery umožňují instalaci systému nouzového osvětlení do malých, středně velkých i velkých aplikací.

Více

KONCOVKY A PRODLUŽOVACÍ PŘÍVODY

KONCOVKY A PRODLUŽOVACÍ PŘÍVODY KONCOVKY A PRODLUŽOVACÍ PŘÍVODY DOKONALÉ SPOJENÍ RYCHLE A JEDNODUŠE SVĚTOVÝ SPECIALISTA V PRODUKTECH A SYSTÉMECH PRO ELEKTRICKÉ INSTALACE A DATOVÉ ROZVODY + INOVACE PŘIDANÉ FUNKCE NA KONCOVKÁCH Koncovka

Více

Ideální řešení jak pro novostavby, tak pro rekonstrukce. Umožňuje výborně pracovat s rozpočty a zároveň uspokojit potřeby současných elektroinstalací.

Ideální řešení jak pro novostavby, tak pro rekonstrukce. Umožňuje výborně pracovat s rozpočty a zároveň uspokojit potřeby současných elektroinstalací. Ideální řešení jak pro novostavby, tak pro rekonstrukce. Umožňuje výborně pracovat s rozpočty a zároveň uspokojit potřeby současných elektroinstalací. jasně bílá světle šedá krémová béžová hnědá 38, L

Více

PHIL A VIRTUE LED (LINE)

PHIL A VIRTUE LED (LINE) PHIL A VIRTUE LED (LINE) Stavebnicový modulární systém pro LED liniové osvětlení na bázi profilu PHIL A a světelné výzbroje VIRTUE LED G4. Interiérová svítidla do podhledu nebo do stěny vyráběná v různých

Více

*Správné připojení je nezbytné k bezvadné funkci zapojení průchodu

*Správné připojení je nezbytné k bezvadné funkci zapojení průchodu 2 2 310 321 01 LUNA LUNA 109 109 0 100, 109 0 200 110 0 100, 110 0 200 Návod na montáž a obsluhu Soumrakový spínač Test 2 2000 LUNA 109 I:2-35 II : 35-200 III : 200-1000 min max IV:1-5klx V: 5-50klx min

Více

Niloé. jednoduše elegantní

Niloé. jednoduše elegantní Niloé jednoduše elegantní Je zde pro vás i životní prostředí kolem vás Eco produkt > řada Niloé se vyrábí se speciální ohleduplností k životnímu prostředí podle ISO 14001. Snížení spotřeby elektrické energie

Více

OVĚŘENÁ KVALITA. VÝBORNÁ CENA.

OVĚŘENÁ KVALITA. VÝBORNÁ CENA. OVĚŘENÁ KVALITA. VÝBORNÁ CENA. PRACOVNÍ SVĚTLOMETY JEDNOFUNKČNÍ OSVĚTLENÍ SDRUŽENÉ OSVĚTLENÍ HELLA VALUEFIT Osvědčená kvalita. Skvělá cena. V podobě řady HELLA VALUEFIT nabízí společnost HELLA specifický

Více

NAPÁJENÍ A DATA MODERNĚ

NAPÁJENÍ A DATA MODERNĚ NAPÁJENÍ A DATA MODERNĚ ŘEŠENÍ DO NÁBYTKU I DO PODLAHY SVĚTOVÝ SPECIALISTA PRO ELEKTRICKÉ INSTALACE A DATOVÉ ROZVODY KRABICE POP-UP 2 Nové, elegantní, ergonomicky tvarované vysouvací pop-up krabice nabízejí

Více

MDO DO MDO+DO β MDO DO MDO+DO

MDO DO MDO+DO β MDO DO MDO+DO Úvod Projektová dokumentace je řeší provedení rozvodů silnoproudu pro hlavní, nouzové a bezpečnostní osvětlení, rozvodů pro zdravotnickou technologii a rozvodů pro technická zařízení VZT, ZTI, UT. Elektroinstalace

Více

Ústředna EPS a řízení SHZ 8010 série 3. Certifikace G Jmenovitý proud Jmenovité napětí. Teplota okolního prostředí

Ústředna EPS a řízení SHZ 8010 série 3. Certifikace G Jmenovitý proud Jmenovité napětí. Teplota okolního prostředí LMST 8010 série 3 Příklad zapojení 788012 Ústředna EPS a řízení SHZ 8010 série 3 Certifikace G 205064 Řídící systém SHZ s integrovanou částí detekce požáru pro jednu oblast hašení dle VdS 2496. Ústředna

Více

Obj. číslo Typ Obj. číslo Typ 111442 SU-TS/TA 248254 Z-SGS/TA 111443 SU-TS/1W-TA 268626 SU-GS/1W-TA 111444 SU-TS/WO 268627 SU-GS/1W-WO 111445

Obj. číslo Typ Obj. číslo Typ 111442 SU-TS/TA 248254 Z-SGS/TA 111443 SU-TS/1W-TA 268626 SU-GS/1W-TA 111444 SU-TS/WO 268627 SU-GS/1W-WO 111445 SOUMRAKOVÉ SPÍNAČE SPÍNACÍ HODINY Výběrová pomůcka Platnost od 1.2.2008 PŘEVODNÍ TABULKA Nový typ Starý typ Obj. číslo Typ Obj. číslo Typ 111442 SU-TS/TA 248254 Z-SGS/TA 111443 SU-TS/1W-TA 268626 SU-GS/1W-TA

Více

OBSLUŽNÉ POLE POŽÁRNÍ OCHRANY FBF 3

OBSLUŽNÉ POLE POŽÁRNÍ OCHRANY FBF 3 OPPO FBF-3 OBSLUŽNÉ POLE POŽÁRNÍ OCHRANY FBF 3 VdS Nr. G 200 122 Obsah 1.0 Popis Strana 2 2.0 Technická data Strana 2 3.0 Montáž Strana 3 4.0 Popis panelu Strana 3 5.0 Elektrické zapojení Strana 4 6.0

Více

Dveøní zavíraè DORMA TS 73 V

Dveøní zavíraè DORMA TS 73 V Dveøní zavíraè DORMA TS 73 V Dorma TS 73 V Dveøní zavíraè Kompaktní, jednoduchá, rychlá montáž, zajištìná kvalita DORMA TS 73 V - dveøní zavíraè urèený pro interiérová a exteriérová dveøní køídla. Dle

Více

suchá údržba, vytírání

suchá údržba, vytírání Øešení do podlahy Za úèelem zabezpeèení komfortu pracovníkù v kanceláøských budovách, Legrand nabízí rùzné typy systémù na rozvod silno a slaboproudu v závislosti na typu podlahy. Komplexní øešení pøipojení

Více

MODUS LV LEDOS LV LEDOS. www.modus.cz. Moderní LED svítidlo pro veřejné osvětlení.

MODUS LV LEDOS LV LEDOS. www.modus.cz. Moderní LED svítidlo pro veřejné osvětlení. MODUS LV LEDOS LV LEDOS Moderní LED svítidlo pro veřejné osvětlení. Výhodná náhrada stávajících svítidel pro veřejné osvětlení využívající klasické technologie kompaktní zářivky, rtuťové nebo sodíkové

Více

44 Swing, Swing L ABB Katalog 2016 Domovní elektroinstalační materiál

44 Swing, Swing L ABB Katalog 2016 Domovní elektroinstalační materiál 44, L ABB Katalog 2016 Domovní elektroinstalační materiál Inspirace v barvách listí a hub, které s jednoduchostí nachystal v lese podzim. V korunách i na zemi. Stejně tak jednoduchá je příprava lahodného

Více

HLAVNÍ KATALOG. ver. 15.1

HLAVNÍ KATALOG. ver. 15.1 ver. 15.1 OBSAH OSVĚTLENÍ NOUZOVÝCH ÚNIKOVÝCH CEST 5 AXN 6 AXP 8 LOVATO N 10 LOVATO P 12 EYE LED ROUND 14 EYE LED SQUARE 16 INFINITY PO 18 SK 8 19 EXIT 20 SPY 21 HELIOS LED 23 HELIOS 25 TIGER LED 26 TIGER

Více

PHIL B VIRTUE LED (LINE)

PHIL B VIRTUE LED (LINE) PHIL B VIRTUE LED (LINE) Stavebnicový modulární systém pro LED liniové osvětlení na bázi profilu PHIL A a světelné výzbroje VIRTUE LED G4. Interiérová přisazená svítidla vyráběná v různých délkách. Moduly

Více

SonoMeter 31 Měřiče tepla

SonoMeter 31 Měřiče tepla SonoMeter 31 Měřiče tepla Popis Danfoss SonoMeter 31 je řada ultrazvukových, kompaktních měřičů tepla určených k měření spotřeby energie při vytápění a chlazení pro účely fakturace. Tyto měřiče jsou určeny

Více

LED svítidlo GANYMA. LED MINI panely G03000-3 G15551 G03000-6

LED svítidlo GANYMA. LED MINI panely G03000-3 G15551 G03000-6 LED svítidlo výklopné LED výklopné svítidlo pro použití v interéru s elektronickým předřadníkem (transformátorem) v plastovém stříbrném plášti. Dodává se bez připojovacího kabelu a montážního materiálu.

Více

RS 250 1 250 300, 2 400 9 600 232, RS 485, USB, GSM/GPRS

RS 250 1 250 300, 2 400 9 600 232, RS 485, USB, GSM/GPRS Vzdálené vyčítání jednotkou M Bus Až 250 měřidel na jednotku M Bus Master, prostřednictvím kaskádování lze do systému zahrnout až 1 250 měřidel Podpora primárního, sekundárního a rozšířeného adresování,

Více

Dokonalé spojení rychle a jednoduše

Dokonalé spojení rychle a jednoduše Dokonalé spojení rychle a jednoduše ZÁSUVKY, VIDLICE, PRODLUŽOVACÍ PŘÍVODY, SVÍTIDLA, BEZDRÁTOVÉ ZVONKY A ELEKTROINSTALAČNÍ MATERIÁL GUMOVÉ ZÁSUVKY A VIDLICE >>> Dokonalé spojení rychle a jednoduše! Šetřete

Více

Kód Osazení Zdroj Patice LxBxH (mm) Modul Mont. otvor (mm)kg

Kód Osazení Zdroj Patice LxBxH (mm) Modul Mont. otvor (mm)kg Svítidla zářivková vestavná - direkt/indirekt 34-02, 34-04 carella těleso: ocelový plech povrchově chráněný lakem nanášeným práškovou technologií barva: bílá RAL 9003 odrazný reflektor: matovaný hliníkový

Více

FORLINE. Osvětlovací systém FORLINE je typová řada systémových závěsných a stropních zářivkových a LED svítidel pro osvětlování interiérů.

FORLINE. Osvětlovací systém FORLINE je typová řada systémových závěsných a stropních zářivkových a LED svítidel pro osvětlování interiérů. FORLINE Osvětlovací systém FORLINE je typová řada systémových závěsných a stropních zářivkových a LED svítidel pro osvětlování interiérů. spojená do řad nebo pomocí spojovacích dílů do různých geometrických

Více

SYSTÉMOVÁ SVÍTIDLA SAMOSTATNÁ SVÍTIDLA AKCENTNÍ SVÍTIDLA KLASICKÁ SVÍTIDLA DOWNLIGHTY SKLENĚNÁ SVÍTIDLA. Serie 41

SYSTÉMOVÁ SVÍTIDLA SAMOSTATNÁ SVÍTIDLA AKCENTNÍ SVÍTIDLA KLASICKÁ SVÍTIDLA DOWNLIGHTY SKLENĚNÁ SVÍTIDLA. Serie 41 SYSTÉMOVÁ SVÍTIDLA 4 43 Serie 01 Serie 02 Serie 03 Serie 10 Strana 4 Strana 12 Strana 18 Strana 32 SAMOSTATNÁ SVÍTIDLA 44 71 Serie 12 Serie 13 Serie 14 Serie 15 Serie 18 Strana 44 Strana 48 Strana 58 Strana

Více

4.1 Binární vstupní modul 07 DI 92 32 binárních vstupů 24 V DC, galvanicky oddělených po skupinách, CS31 - linie

4.1 Binární vstupní modul 07 DI 92 32 binárních vstupů 24 V DC, galvanicky oddělených po skupinách, CS31 - linie 4.1 Binární vstupní modul 07 DI 9 3 binárních vstupů 4 V DC, galvanicky oddělených po skupinách, CS31 - linie 1 3 4 1 Obr. 4.1-1: Binární vstupní modul 07 DI 9 Obsah Účel použití... 4.1-1 Zobrazovací a

Více

Pøepì ová ochrana videomonitorovacích systémù s analogovými kamerami Témìø celý povrch naší planety je pokrytý hustou sítí elektrických propojení. Kromì energetických sítí nyní zažívají bouølivý rozvoj

Více

Univerzální LED modul UMC R240 30W pro stropní a nástěnné osvětlení

Univerzální LED modul UMC R240 30W pro stropní a nástěnné osvětlení Univerzální LED modul UMC R240 30W pro stropní a nástěnné osvětlení Instalační a uživatelský manuál Technické parametry a informace Univerzální kruhové světelné moduly řady UMC jsou určeny k instalaci

Více

Schlumberger Europe Regulator

Schlumberger Europe Regulator (1/7) Schlumberger Europe Regulator S.E.R. 10 II - 7 (2/7) Základní vlastnosti - 2-stupòový regulátor se zabudovaným bezpeènostním uzávìrem (HTB) - s ochranou proti poklesu tlaku bezpeènostní membránou

Více

Stropní LED svítidlo TPL pro přisazenou instalaci nebo zavěšení

Stropní LED svítidlo TPL pro přisazenou instalaci nebo zavěšení Stropní LED svítidlo TPL pro přisazenou instalaci nebo zavěšení Instalační a uživatelský manuál Svítidla řady TPL (TriproofLight) jsou v mnoha ohledech náhradou zastaralých zářivkových svítidel a mají

Více

Band. Dokonalé rovnoměrné širokopásmové osvětlení pomocí technologie LED

Band. Dokonalé rovnoměrné širokopásmové osvětlení pomocí technologie LED Band Dokonalé rovnoměrné širokopásmové osvětlení pomocí technologie LED Vývoj technologie LED a pokrok dosažený firmou Thorn vedl ke vzniku řady Band inovačního lineárního svítidla, které v sobě slučuje

Více

Micron IZS-M. IP-66 IK 10 El. tøída I. Rezidenèní zóny. Svítidla pro osvìtlení pìších zón, rezidenèních

Micron IZS-M. IP-66 IK 10 El. tøída I. Rezidenèní zóny. Svítidla pro osvìtlení pìších zón, rezidenèních Micron IZS-M IP-66 IK 0 El. tøída I Výložník IBS-S Pìší zóny Rezidenèní zóny Svítidla pro osvìtlení pìších zón, rezidenèních zón, vyhrazených stezek pro cyklisty a obslužných pruhù. Obsahuje minireflektor

Více

MOSAIC ŘEŠENÍ DO PODLAHY NAPÁJENÍ A DATA NA DOSAH RUKY SVĚTOVÝ SPECIALISTA PRO ELEKTRICKÉ INSTALACE A DATOVÉ ROZVODY

MOSAIC ŘEŠENÍ DO PODLAHY NAPÁJENÍ A DATA NA DOSAH RUKY SVĚTOVÝ SPECIALISTA PRO ELEKTRICKÉ INSTALACE A DATOVÉ ROZVODY MOSAIC ŘEŠENÍ DO PODLAHY NAPÁJENÍ A DATA NA DOSAH RUKY SVĚTOVÝ SPECIALISTA PRO ELEKTRICKÉ INSTALACE A DATOVÉ ROZVODY Řešení do podlahy moderní vzhled pro reprezentativní prostory Podlahové krabice Legrand

Více

Komunikační cenrála slouží k dálkové osluze a kontrole LPB zařízení s maximálně 16 regulátory.

Komunikační cenrála slouží k dálkové osluze a kontrole LPB zařízení s maximálně 16 regulátory. Komunikační centrála pro LPB zařízení OCI6... Komunikační cenrála slouží k dálkové osluze a kontrole LPB zařízení s maximálně 6 regulátory. Použití Zařízení Budovy Provozovatel Centrála je součástí LPB

Více

Osmoz: nepodsvětlené hlavice tlačítek

Osmoz: nepodsvětlené hlavice tlačítek OVLÁDCÍ SIGNLIZČNÍ PRVKY OSMOZ Ovládání a signalizace přesně podle vašich potřeb Inovace hrají klíčovou roli. Posloucháme, co potřebujete, a sledujeme vás při práci. Výsledkem jsou produkty, které splní

Více

POPLACH. Co vše mojepco umožòuje? 12:47

POPLACH. Co vše mojepco umožòuje? 12:47 PŘÍRUČKA UŽIVATELE Co vše mojepco umožòuje? Mobilní telefon s pøipojením k internetu a mojepco, mi umožòují neustálou kontrolu nad: stavem objektu zabezpeèovacím zaøízením (vypnuto/zapnuto) pøípadnými

Více

101 TEXTOVÁ ČÁST. Stavební úpravy bytu v objektu Jungmannovo nám. 437, Kutná Hora. D Silnoproudá elektrotechnika. Stupeň:

101 TEXTOVÁ ČÁST. Stavební úpravy bytu v objektu Jungmannovo nám. 437, Kutná Hora. D Silnoproudá elektrotechnika. Stupeň: Josef Pros projekce elektro e-mail: jpros@mybox.cz Vladislavova 335, 284 01 Kutná Hora GSM: 775357933 IČ: 10240578 101 TEXTOVÁ ČÁST Akce: Část: Stupeň: Stavební úpravy bytu v objektu Jungmannovo nám. 437,

Více

Kniha svítidel. 18. ledna Svítidla - stránka 1

Kniha svítidel. 18. ledna Svítidla - stránka 1 Kniha svítidel 18. ledna 2014 Akce -Stavební úpravy budovy 28.října 1 pro městskou knihovnu SO 01 -Stavební úpravy se změnou využití na Městskou knihovnu Šumperk D.1.4.g -Zařízení silnoproudé elektrotechniky

Více

Montážní návod. BITHERM Floor EN E U R O N O R M. Podlahový radiátor

Montážní návod. BITHERM Floor EN E U R O N O R M. Podlahový radiátor BITHERM Floor Podlahový radiátor Montážní návod EN E U R O N O R M 4 4 2 Popis Podlahový radiátor BITHERM Floor se umis uje pøed prosklenou stìnu zapuštìním do podlahy a je urèen k vytápìní vnitøního prostoru

Více

Saunový regulátor S 500 NÁVOD NA OBSLUHU www.mctsro.com 1. Popis Saunový regulátor S 500 je urèen k ovládání a øízení provozu sauny. Umožòuje okamžité zapnutí sauny nebo zapnutí se zpoždìním až do 24 hodin.

Více

Požární stanice Znojmo

Požární stanice Znojmo Projekt: Zpracoval: Datum: Požární stanice Znojmo Ing. Petr Martinkovič 30.10.2015 Podolí 474, 664 03 Brno - Slatina, tel: +420 515 915 022 fax: +420 515 915 028, info@lumidee.cz, www.lumidee.cz A Voděodolné

Více

NÁVOD K OBSLUZE A ÚDRŽBÌ

NÁVOD K OBSLUZE A ÚDRŽBÌ NÁVO K OSLUZ A ÚRŽÌ NÁVÌSTILO PRO SINALIZAI VÝJZU VOZIL ASIÈSKÉ ZÁRANNÉ SLUŽY VPV-S ; VPV-V YNASI Sestava návìstidel VPV slouží k zastavování vozidel na komunikaci pøi výjezdu vozidel hasièského záchranného

Více

Koncové měrky ocelové - HITEC. Koncové měrky - MITUTOYO. Koncové měrky - KOBA

Koncové měrky ocelové - HITEC. Koncové měrky - MITUTOYO. Koncové měrky - KOBA 530-32 Jednotlivě Koncové měrky pro kalibraci posuvných měřítek Použití: na kalibraci, kontrolu a seřizování posuvných měřidel Koncové měrky ocelové - HITEC Přesnost dle DIN 861/1 Obj. číslo Jmenovitý

Více

POWERLINE 3-3. www.ever.eu 10-33, 20-33, 30-33, 40-33, 50-33 KOMUNIKACE

POWERLINE 3-3. www.ever.eu 10-33, 20-33, 30-33, 40-33, 50-33 KOMUNIKACE K A R T A V Ý R O B K U POWERLINE 3-3 Nejnovìjší série technologicky vyspìlých napájecích zdrojù tøídy On-Line (VFI), urèených ke spolupráci se zaøízeními napájenými z tøífázové elektrické sítì ~30 V:

Více

O SPOLEČNOSTI NABÍZENÉ SLUŽBY VYSVĚTLIVKY PIKTOGRAMŮ UVÁDĚNÝCH U JEDNOTLIVÝCH SVÍTIDEL

O SPOLEČNOSTI NABÍZENÉ SLUŽBY VYSVĚTLIVKY PIKTOGRAMŮ UVÁDĚNÝCH U JEDNOTLIVÝCH SVÍTIDEL O SPOLEČNOSTI Zajišťujeme komplexní služby od prvotního návrhu osvětlení přes výrobu, montáž a instalaci až po kvalitní záruční a pozáruční servis. Svým zákazníkům přinášíme individuální a inovativní řešení

Více

VLASTNOSTI PARAMETRY SVÍTIDLA FUTUREPROOF VÝBAVA NA PØÁNÍ ROBUSTNÍ, KOMPAKTNÍ A VYBAVENÉ TECHNOLOGIEMI BUDOUCNOSTI ROZMÌRY

VLASTNOSTI PARAMETRY SVÍTIDLA FUTUREPROOF VÝBAVA NA PØÁNÍ ROBUSTNÍ, KOMPAKTNÍ A VYBAVENÉ TECHNOLOGIEMI BUDOUCNOSTI ROZMÌRY PARAMETRY SVÍTIDLA Krytí optické èásti: Krytí elektrické èásti: Aerodynamický odpor (CxS): Odolnost proti nárazu (PC): Napájecí napìtí: El. tøída izolace: Hmotnost(prázdný): Instalaèní výška: IP 66 LEDSafe

Více

Nabídka LED osvětlení pro rok 2013 ÚSPORNÁ LED OSVĚTLENÍ INOXLED

Nabídka LED osvětlení pro rok 2013 ÚSPORNÁ LED OSVĚTLENÍ INOXLED Nabídka LED osvětlení pro rok 2013 ÚSPORNÁ LED OSVĚTLENÍ INOXLED www.appost.cz OSVĚTLENÍ INOXLED AUDIT A PROJEKT Bezplatný audit a návrh nového osvětlení. FINANCOVÁNÍ Úspora CASH při prvním rozsvícení.

Více

Elektronické teplotní snímače a převodníky RS-9100 pro vnitřní použití. Vlastnosti a výhody

Elektronické teplotní snímače a převodníky RS-9100 pro vnitřní použití. Vlastnosti a výhody Sekce katalogu Informace o výrobku Datum vydání Řízení teploty RS-9100 19/100CZ Rev. Elektronické teplotní snímače a převodníky RS-9100 pro vnitřní použití Úvod Výstup z elektronických teplotních snímačů

Více

Seznam příloh. Textová část : Výkresová část : Technická zpráva Specifikace rozváděčů RS1, RS2, RS3 Výpis el.instalačního materiálu Legenda značek

Seznam příloh. Textová část : Výkresová část : Technická zpráva Specifikace rozváděčů RS1, RS2, RS3 Výpis el.instalačního materiálu Legenda značek Seznam příloh Textová část : Technická zpráva Specifikace rozváděčů RS1, RS2, RS3 Výpis el.instalačního materiálu Legenda značek 4 A4 1 A4 2 A4 1 A4 Výkresová část : 1. Přehledové schema instalačního rozvodu

Více

LED OSVĚTLENÍ VNITŘNÍCH PROSTOR BESTSELLERS

LED OSVĚTLENÍ VNITŘNÍCH PROSTOR BESTSELLERS LED OSVĚTLENÍ VNITŘNÍCH PROSTOR BESTSELLERS Reference: Jupiter Lounge, Sparta, Rotterdam, Nizozemsko 1 LED DOWNLIGHT, str. 6 3 MODULÁRNÍ LED DOWNLIGHT, str. 8 4 LED I-PANEL, str. 9 6 LED PRODISC MINI,

Více

BEZPEČNOSTNÍ TABULKY

BEZPEČNOSTNÍ TABULKY BEZPEČNOSTNÍ TABULKY Od prvního ledna roku 2003 musí být podle vl.nař.č. 11/2002 Sb. informativní značky pro únik a evakuaci osob a značky překážek na únikových cestách viditelné a rozpoznatelné i při

Více

PØÍMOÈARÝ ŠOUPÁTKOVÝ ROZVÁDÌÈ

PØÍMOÈARÝ ŠOUPÁTKOVÝ ROZVÁDÌÈ PØÍMOÈARÝ ŠOUPÁTKOVÝ ROZVÁDÌÈ RSE 4-10 D n 10 p max 32 MPa Q max 100 dm 3 /min KT 2019 05/02 nahrazuje 07/97 Hydraulické pøímoèaré šoupátkové rozvádìèe RSE 4-10 s elektromagnetickým ovládáním na stejnosmìrné

Více

přenosu Měření dat s možností MĚŘENÍ ELEKTRICKÉ ENERGIE EMDX3: multifunkční měřicí centrála

přenosu Měření dat s možností MĚŘENÍ ELEKTRICKÉ ENERGIE EMDX3: multifunkční měřicí centrála MĚŘENÍ ELEKTRICKÉ ENERGIE EMDX3: multifunkční měřicí centrála montáž na DIN lištu Měření s možností přenosu dat 0 06 76 Technické charakteristiky (str. 50) Nové přístroje pro měření EMDX umožňují vzdálený

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka Deska sběru dat Uživatelská příručka Vydání 2.1 Počet stran: 8 1 Obsah: 1 Úvod... 3 2 Obchodní informace... 3 2.1 Příslušenství... 3 2.2 Informace o výrobci... 3 3 Popis zařízení... 4 3.1 Popis funkce...

Více