Nouzová svítidla Bezpeènost ve vašich rukou

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Nouzová svítidla Bezpeènost ve vašich rukou"

Transkript

1 Nouzová svítidla Bezpeènost ve vašich rukou PRÙVODCE NOUZOVÝMI SVÍTIDLY PRO INTERIÉRY A EXTERIÉRY

2 2 Nouzové osvìtlení zvyšuje bezpeèí osob pøi nenadálé situaci a pomáhá provést kroky nezbytné k úniku z nebezpeèné oblasti, dokonèení èinností, které nemohou být ukonèeny okamžitì, snazší orientace a provedení nezbytných záchranných opatøení apod. Nouzová svítidla jsou ve vìtšinì pøípadù svítidla s autonomním zdrojem - baterií, která vydrží svítit minimálnì 1 hodinu, pøípadnì i více (2, 3 hodiny) podle typu. Døíve byla nouzová svítidla brána jako urèitá nutnost a svítidla sama o sobì mìla a dodnes mají pøíslušný design nouzového svítidla. S rostoucími nároky na kvalitu prostøedí, ve kterém se pohybujeme, je stále vìtší poptávka po nouzových svítidlech, které lze umístit nejen do reprezentativních prostorù, chodeb, foyer apod., ale i do bìžných prostorù. Nouzová svítidla se stávají souèástí elektrické instalace a novì i prvkem, který nemusí být v interiéru témìø viditelný, pøípadnì se mùže stát vhodným doplòkem designu celého interiéru. Pro tento pøípad existují dvì možnosti, použít dekorativní svítidlo bez nouzového režimu a vybavit ho inverterem, který zajistí nouzový režim, nebo použít nouzové svítidlo s dekorativním designem. Je zapotøebí pøipomenout, že pro zajištìní dostateèného svìtelného toku pøi zachování minimálních rozmìrù, dlouhé životnosti zdroje a také v neposlední øadì s ohledem na vlastní spotøebu elektrické energie, se používá výhradnì (až na výjimky) svìtelných zdrojù na bázi nízkotlakých výbojek tedy záøivek ať už lineárních nebo kompaktních, pøípadnì i dalších speciálních výbojek jako jsou záøivky se studenou katodou, pøíp. LED diod. V oblasti nouzových svítidel je vidìt neustálý pokrok v dokonalosti svítidel, centrálního a dálkového ovládání nouzových svítidel. Proto i spoleènost Legrand nezùstává pozadu a pøináší v každé nové øadì nìjakou inovaci, která pøispívá ke zvýšení komfortu užívání a ovládání, bezúdržbovosti systému a snižování spotøeby elektrické energie.

3 Reference v ÈR a zahranièí Parkhotel Plzeò, ÈR Nouzová svítidla G5, S8, U21 Hotel Sychrov Liberec, ÈR Svítidla adresovatelná G5 Hotel Vìtruše, Ústí nad Labem, ÈR Svítidla G5 4* hotel Novotel, Valladolid, Španìlsko Svítidla U21 a B44 (celkem 230 ks) Gran Casino, Aranujez, Španìlsko Svítidla adresovatelná G5 (900 ks) Casino Asturias, Gijón, Španìlsko Svítidla Lipso (700 ks) a G5 (150 ks) Basilica del Pilar, Španìlsko Svítidla G5 Congress hotel Don Plaza, Rostov na Donu, Rusko Svítidla U21 Centre de réeducation de Kerpap, Ploemeur, Francie Systém adresovatelných nouzových svítidel Obytný soubor Polygono 14, Huesca, Španìlsko Svítidla U21 5* Gran hotel la Florida Barcelona, Španìlsko Svítidla G5 Administrativní budova centra PO C.D.F., León, Španìlsko Svítidla: U21 3

4 Nouzové osvìtlení Tento text byl zpracován na základì informací obsažených v èeských technických normách, které se vztahují k nouzovému osvìtlení. Cílem je napomoci pøi základní orientaci v problematice nouzového osvìtlení. Vzhledem k závažnosti tohoto tématu je zapotøebí vždy vyhledat v pøíslušné normì pøesné znìní a jím se øídit. 4

5 Rozdìlení nouzového osvìtlení Nouzové osvìtlení je osvìtlení, které se zøizuje pro použití v pøípadech selhání normálního osvìtlení. Dùvody selhání napájení mohou být rùzné, od výpadku napájení ze sítì, poruše na pøívodním vedení, zapùsobení prvku ochrany, pøíp. havárii na rozvodném zaøízení. Proto je nezbytné napájení svítidel nouzového osvìtlení realizovat ze zdroje nezávislého na tom, který napájí normální osvìtlení. Z hlediska funkce se rozdìluje nouzové osvìtlení na náhradní osvìtlení a nouzové únikové osvìtlení, které se dále èlení na nouzové osvìtlení únikových cest, prostorù s velkým rizikem a protipanické osvìtlení. Náhradní osvìtlení funguje jako pøímá náhrada normálního osvìtlení, umožòuje pokraèování v bìžné èinnosti bez významných omezení. Ve vìtšinì pøípadù je otázkou øešení dodávky elektrické energie z jiného zdroje pøimìøeného výkonu. Úèelem nouzového osvìtlení únikových cest je umožnit pøítomným bezpeèný odchod z prostoru, pøi výpadku normálního napájení, poskytnutím vhodných podmínek pro vidìní a urèení smìru na únikových cestách a na zvláštních místech a zajistit snadné dosažení a použití protipožárních a bezpeènostních zaøízení. Úèelem protipanického osvìtlení ve veøejných prostorech je omezit nebezpeèí paniky a umožnit pøítomným bezpeèný pohyb smìrem k únikovým cestám zajištìním dostateèných zrakových podmínek a urèením smìru úniku. Je používáno v prostorech, ve kterých nejsou urèeny únikové cesty, tj. v halách nebo Požadavky na nouzové osvìtlení prostorech s podlahovou plochou vìtší než 60 m 2, nebo v menších prostorech, pokud v nich je pøídavné riziko, jako je používání prostoru velkým množstvím lidí. Smìr svìtla na únikových cestách a ve veøejných prostorech má být dolù k pracovní rovinì, osvìtleny však mají být také všechny pøekážky do výšky 2 m nad touto plochou. Úèelem nouzového osvìtlení prostorù s velkým rizikem je zajistit bezpeènost lidí pøi potenciálnì nebezpeèných procesech nebo situacích a umožnit jim øádné ukonèení èinností uskuteèòovaných pro bezpeènost ostatních uživatelù tìchto prostorù. Pro zajištìní viditelnosti pøi evakuaci je osvìtlení požadováno v celém prostoru. Toto doporuèení lze splnit montáží svítidel do výšky alespoò 2 m nad podlahou. Pro nouzové osvìtlení je nezbytné použít svítidla urèeného pro nouzové osvìtlení splòujícího vedle obecných normativních požadavkù zejména požadavky normy pro svítidla pro nouzové osvìtlení ÈSN EN Svítidlo nouzového osvìtlení splòující požadavky normy ÈSN EN musí být umístìno tak, aby zajistilo dostateènou osvìtlenost v blízkosti každých únikových dveøí a v místech, kde je nezbytné zdùraznit možné nebezpeèí nebo bezpeènostní zaøízení. Místa, která musí být zdùraznìna: a) každé dveøe urèené pro nouzový východ; b) v blízkosti* schodištì; c) v blízkosti* každé jiné zmìny úrovnì; d) naøízené únikové východy a bezpeènostní znaèky; e) pøi každé zmìnì smìru; f) pøi každém køížení chodeb; g) vnì a v blízkosti každého koneèného východu; h) v blízkosti* každého místa první pomoci; i) v blízkosti* každého hasicího prostøedku a požárního hlásièe. * V blízkosti se rozumí namìøená vodorovná vzdálenost menší než 2 m Místa uvedená pod body h) nebo i), nejsou-li na únikové cestì ani v prostoru s protipanickým osvìtlením, musí být osvìtlena minimálnì 5 lx na úrovni podlahy. Nouzové únikové osvìtlení musí zajistit, aby osvìtlení bylo poskytnuto vèas, automaticky a po potøebnou dobu na urèeném místì v dobì, kdy má normální napájení bìžného osvìtlení výpadek. Nouzové únikové osvìtlení musí týt aktivováno nejen pøi úplném výpadku napájení normálního osvìtlení, ale i v pøípadì, že se jedná o omezenou poruchu, jako je napø. porucha v koncovém obvodu. Nouzové únikové osvìtlení není navrženo k tomu, aby umožòovalo pokraèování normální èinnosti v provozních nebo obytných prostorech v pøípadì výpadku normálního nebo náhradního osvìtlení. Instalace musí zajistit, aby nouzové únikové osvìtlení splòovalo tyto podmínky: a) osvìtlovalo oznaèení únikové cesty, b) zajišťovalo osvìtlení na tìchto cestách a po celé jejich délce tak, aby byl umožnìn bezpeèný pohyb smìrem k východùm a tìmito východy na místo bezpeèí, c) zajišťovalo to, aby požární hlásièe a požární zaøízení podél únikových cest mohla být snadno lokalizována a použita, d) umožòovalo provádìt èinnost související s bezpeènostními opatøeními. Požadavky na svìtelnì technické charakteristiky nouzového osvìtlení Pro únikové cesty do šíøky 2 m nesmí být horizontální osvìtlenost na podlaze podél osy únikové cesty menší než 1 lx a støedový pás, široký alespoò polovinu šíøe cesty, musí být osvìtlen minimálnì na 50 % této hodnoty. Širší únikové cesty mohou být uvažovány jako nìkolik 2 m širokých pásù nebo mohou být opatøeny protipanickým osvìtlením (pro veøejné prostory). Pomìr maximální a minimální osvìtlenosti podél únikové cesty nesmí být vìtší než 40:1. Omezující oslnìní musí být zmenšeno omezením svítivosti svítidel v zorném poli. Detailní požadavky jsou uvedeny v pøíslušné normì. Minimální doba svícení únikového osvìtlení pøípustná pro únikové úèely musí být 1 hodina. Nouzové osvìtlení únikových cest musí dosáhnout 50 % požadované osvìtlenosti do 5 s a plné požadované osvìtlenosti do 60 s. V prostorech s velkým rizikem se u nouzového osvìtlení požaduje následující: udržovaná osvìtlenost na srovnávací rovinì nesmí být menší než 10 % požadované udržované osvìtlenosti pro danou èinnost, avšak nesmí být menší než 15 lx. Rovnomìrnost nouzového osvìtlení nesmí být menší než 0,1. Minimální doba svícení musí být rovna dobì trvání nebezpeèí pro osoby. Nouzové osvìtlení musí poskytovat požadovanou osvìtlenost trvale nebo do 0,5 s s v závislosti na jeho použití. Použije-li se bezpeènostních znaèek pro nouzový únik a první pomoc, pak musí být osvìtleny na 50 % požadované hodnoty do 5 s a na plnou požadovanou hodnotu do 60 s. Znaèky musí odpovídat požadavkùm normy ISO Pøi výpoètech je zapotøebí vzít v úvahu, že pro úèely návrhu jsou požadavky uvedené v pøíslušných normách minimální a platí pro celé vymezené období i pro konec projektovaného života zaøízení. Pøíspìvek osvìtlenosti od odraženého svìtla se zanedbává. 5

6 Bezpeènostní znaèky Bezpeènostní znaèky jsou velmi dùležitou souèástí bezpeènostního informaèního systému zejména proto, že komunikují prostøednictvím normalizovaných piktogramù a barev, což poskytuje univerzální sdìlení bezpeènostní informace. Normativní úprava bezpeènostních znaèek obsahuje soubor norem, z nichž nejdùležitìjší jsou normy ISO 3864 a ISO Znaèky musí být umístìny tak, aby osoba pohybující se v jejich blízkosti, byla k nouzovému východu jednoznaènì navedena. Východ nebo smìrová znaèka musí být viditelné ze všech míst únikové cesty. Pokud není možné východ pøímo vidìt a pokud mohou o jeho umístìní vznikat pochybnosti, musí se použít smìrové znaèky (nebo soubory tìchto znaèek) tak, aby se usnadnil postup smìrem k nouzovému východu. Všechny znaèky oznaèující východy a únikové cesty v jednotlivých prostorech musí být jednotné barvy a jednotného provedení. Strategicky umístìnými znaèkami ukazujícími cestu ven z prostoru lze velmi úèinnì zmírnit pocity úzkosti a zmatku vyvolané pøítomným nebo potenciálním nebezpeèím. Znaèky, jež jsou na všech východech a podél únikových cest urèeny k použití ve stavu nouze, musí být osvìtleny, aby jednoznaènì ukazovaly cestu úniku k bezpeènému místu. Osvìtlení bezpeènostních znaèek musí vyhovovat EN Svítidla pro nouzové osvìtlení Na svítidla se vztahuje norma EN , která definuje základní požadavky na parametry svítidel pro nouzové osvìtlení. Norma rozlišuje následující typy nouzových svítidel a režimù nouzového osvìtlení. Typy nouzových svítidel: Svítidlo pro trvalé nouzové osvìtlení (nouzové svítidlo v trvalém provozu) má svìtelné zdroje pro nouzové osvìtlení zapnuté po celou dobu, po kterou je potøebné normální nebo nouzové osvìtlení. Svítidlo pro doèasné nouzové osvìtlení (nouzové svítidlo v pohotovostním provozu) má svìtelné zdroje pro nouzové osvìtlení v èinnosti pouze tehdy, když je napájení normálního osvìtlení pøerušeno. Kombinované svítidlo pro nouzové osvìtlení (kombinované nouzové svítidlo) má dva a více svìtelných zdrojù, ze kterých je alespoò jeden pøipojen na napájení nouzového osvìtlení a ostatní na napájení normálního osvìtlení, kombinované svítidlo mùže být pro trvalé nebo doèasné nouzové osvìtlení. Samostatné svítidlo pro nouzové osvìtlení má všechny souèásti jako je baterie, svìtelný zdroj, ovládací jednotky, zkušební a monitorovací zaøízení. Typy režimù nouzových svítidel: Normální režim je stav samostatného svítidla pro nouzové osvìtlení, které je pøipravené na nouzový provoz, když je zapnuté normální napájení, v pøípadì poruchy normálního napájení se samostatné svítidlo pøepne automaticky na nouzový režim. Nouzový režim je stav samostatného svítidla pro nouzové osvìtlení, které zabezpeèuje osvìtlení pøi napájení ze svého vnitøního napájecího zdroje, když nastala porucha normálního napájení. Režim klidového stavu je stav samostatného svítidla pro nouzové osvìtlení, které je zámìrnì zhasnuté, když se vypne normální napájení a v pøípadì obnovení normálního napájení se vrátí automaticky do normálního režimu. Všechna svítidla pro nouzové osvìtlení se musí zatøídit jako svítidla vhodná pro pøímou montáž a na normálnì zápalné podkladové plochy (oznaèení F). 6

7 Specifické požadavky na únikové nouzové osvìtlení Pro nìkteré objekty jsou v normativních odkazech týkajících se požární bezpeènosti staveb uvedeny specifické požadavky na nouzové osvìtlení spojené pøedevším s návrhem únikových cest. Únikovou cestou se normativnì rozumí komunikace v objektu nebo na objektu umožòující bezpeènou evakuaci osob z objektu ohroženého požárem nebo z jeho èásti na volné prostranství, popø. postup požárních jednotek do prostorù napadených požárem. Èlení se na chránìnou a nechránìnou z pohledu ochrany proti úèinkùm požáru. Únikové cesty musí umožnit bezpeènou a vèasnou evakuaci všech osob z požárem ohroženého objektu nebo jeho èásti na volné prostranství a pøístup požárních jednotek do prostorù napadených požárem. Chránìné únikové cesty se dále èlení na 3 typy: A, B a C podle ochrany vùèi úèinkùm požáru a doby, po kterou se na ní mohou zdržovat evakuované osoby, pøesné vymezení je uvedeno v pøíslušné normì. Nevýrobní objekty Pro nevýrobní objekty platí následující informace obsažené v pøíslušné normì: Nouzové osvìtlení musí být v chránìných únikových cestách typu B, C a dále v cestách typu A, pokud slouží k úniku více než 300 osob. V ostatních pøípadech se nouzové osvìtlení doporuèuje. Nouzové osvìtlení se navrhuje podle ÈSN EN Nouzové osvìtlení musí být funkèní i v dobì požáru v objektu u chránìných únikových cest typu A nejménì po dobu 15 minut, typu B po dobu 30 minut a typu C po dobu 45 minut. Chránìné únikové cesty sloužící souèasnì jako vnitøní zásahové cesty musí mít nouzové osvìtlení funkèní nejménì po dobu 60 minut. Zajištìní elektrické energie pro nouzové osvìtlení se navrhuje podle následujícího doporuèení: Elektrické rozvody zajišťující funkci nebo ovládání zaøízení sloužících k protipožárnímu zabezpeèení stavebních objektù (napø. požární výtah, evakuaèní výtah, posilovací èerpadlo požární vody, nouzové osvìtlení) musí mít zajištìnou dodávku elektrické energie alespoò ze dvou na sobì nezávislých napájecích zdrojù, z nichž každý musí mít takový výkon, aby pøi pøerušení dodávky z jednoho zdroje byly dodávky plnì zajištìny po dobu pøedpokládané funkce zaøízení ze zdroje druhého. Pøepnutí na druhý napájecí zdroj musí být samoèinné nebo musí být zabezpeèeno zásahem obsluhy stálé služby; v tomto pøípadì musí být porucha na kterékoliv napájecí soustavì signalizována do požární ústøedny nebo jiného místa se stálou službou. Trvalou dodávku elektrické energie z druhého zdroje lze zajistit napø. samostatným generátorem, akumulátorovými bateriemi apod. Dalším velmi dùležitým aspektem pøi návrhu nouzového osvìtlení, jako èásti systému ochrany, je oznaèení únikových cest. V budovách nebo v provozech se musí zøetelnì oznaèit podle ÈSN ISO 3864 smìr úniku všude, kde východ na volné prostranství není pøímo viditelný. Pokud jsou únikové cesty používány též dopravními vozíky apod., musí se na podlaze vyznaèit (napø. pruhy typu zebra) èásti únikové cesty, na nichž platí zákaz odstavení vozíkù, materiálù apod. Výrobní objekty Pro výrobní objekty platí následující informace obsažené v pøíslušné normì: Nouzové osvìtlení musí být v chránìných únikových cestách typu B, C a dále v cestách typu A, pokud slouží k úniku více než 300 osob. V ostatních pøípadech se nouzové osvìtlení doporuèuje, zejména jedná-li se o náhradní únikové cesty tvoøící chránìnou únikovou cestu (možnost použití žebøíkù a tyèí v ostatních prostorech (sklad, manipulace apod.) a únikové žebøíky pøekonávající vìtší výšku než 6 m. Nouzové osvìtlení se navrhuje podle ÈSN EN Nouzové osvìtlení musí být funkèní i v dobì požáru v objektu u chránìných únikových cest typu A nejménì po dobu 15 minut, typu B po dobu 30 minut a typu C po dobu 45 minut. Chránìné únikové cesty sloužící souèasnì jako vnitøní zásahové cesty musí mít nouzové osvìtlení funkèní nejménì po dobu 60 minut. Zajištìní elektrické energie se navrhuje stejnì jako je uvedeno v odstavci v èásti u nevýrobních objektù. V objektech, kde východ na volné prostranství není pøímo viditelný, musí se smìr úniku zøetelnì oznaèit podle ÈSN ISO V místech se sníženou viditelností se doporuèuje doplnit znaèení smìru úniku znaèkami ze svítících barev, s vnitøním zdrojem svìtla nebo jinou obdobnou úpravou. Pokud jsou únikové cesty používány též dopravními vozíky apod., musí se na podlaze vyznaèit (napø. pruhy typu zebra) èásti únikové cesty, na nichž platí zákaz odstavení vozíkù, materiálù apod. 7

8 Shromažïovací prostory Pro shromažïovací prostory platí požadavky obsažené v normì pro nevýrobní objekty a následující specifické požadavky: 1. Vnitøní shromažïovací prostory Nouzové osvìtlení podle ÈSN EN 1838 se musí zøídit: a) v každém shromažïovacím prostoru jako osvìtlení únikové a protipanikové; b) v navazujících nechránìných i chránìných únikových cestách; c) v provoznì souvisících prostorech, za bìžného provozu pøístupných návštìvníkùm shromažïovacího prostoru (hygienické pøíslušenství, šatny apod.); d) v místì pro øízení evakuace, popø. v dalších místech kontroly a ovládání protipožárního zabezpeèení a technického vybavení objektu (ohlašovny požáru, velíny, strojovny apod.). Nouzové osvìtlení musí jednoznaènì informovat o urèené trase úniku, zmìnách jejího smìru nebo sklonu, a to zejména v tìch pøípadech, kdy východ urèený k evakuaci není vidìt z pùdorysné plochy shromažïovacího prostoru, vymezené mezní délkou únikových cest, smìøujících k posuzovanému východu. Dále se doporuèuje nouzovým osvìtlením vyznaèit také všechna místa, v nichž se mìní výšková úroveò podlahy (stupnì, rampy apod.). Únikové cesty uvnitø shromažïovacího prostoru a v navazujících vnitøních komunikacích musí být oznaèeny znaèkami podle ÈSN ISO 3864 tak, aby unikající osoby byly v každém místì jednoznaènì informovány o smìru úniku. Zároveò se musí oznaèit také všechny cesty nebo východy, které k úniku nelze použít. Znaèky musí být viditelné i pøi výpadku dodávky elektrického proudu z distribuèní sítì (svítidla nouzového osvìtlení, luminiscenèní znaèky a pásy apod.). Východy ze shromažïovacího prostoru, které se v bìžném provozu nepoužívají, se doporuèuje oznaèit svìtelnými znaèkami s dynamickými efekty (rytmické zmìny intenzity, barvy apod.). Ve shromažïovacích prostorech s provozem pøi zatemnìní (kina, divadla apod.), v šeru nebo se svìtelnými efekty (taneèní kluby, diskotéky apod.) musí znaèky s vnitøním osvìtlením svítit po celou dobu provozu shromažïovacího prostoru. Dále musí být v tìchto prostorech po vyhlášení požárního poplachu svítit bílé povšechné osvìtlení stálé barvy a intenzity. Toto osvìtlení mùže být elektricky napájeno z bìžných zdrojù (z distribuèní sítì), pokud je nouzové osvìtlení (viz první odstavec) zajištìno oddìlenì a samostatnì. Zároveò musí být pøerušeno provozní ozvuèení a nahrazeno rozhlasem k organizaci evakuace. Zmìna osvìtlení a zvuèení má být vyvolána signálem elektrické požární signalizace. 2. Vnìjší shromažïovací prostory Ve venkovních shromažïovacích prostorech urèených i pro veèerní, popø. noèní provoz, musí mít nainstalováno elektrické osvìtlení únikových cest a východù, napájené ze dvou vzájemnì nezávislých zdrojù nebo doplnìné nouzovým osvìtlením. Za postaèující se považuje i napájení z mobilního zdroje, který je trvale akceschopný po celou provozní dobu tohoto venkovního shromažïovacího prostoru. 3. Specifické požadavky na vybrané druhy shromažïovacích prostorù Schodišťové stupnì ve shromažïovacích prostorech hledišť urèených pro provoz pøi zatemnìní (hledištì kin, divadel apod.), se musí osvìtlit nouzovým osvìtlením, a to buï: a) tak, aby intenzita osvìtlení na celé hranì každého stupnì byla alespoò 0,5 lx; nebo b) v podstupnici, a to alespoò jedním svítidlem na každých 1,5 m délky stupnì. 8

9 Budovy pro bydlení a ubytování Pro budovy pro bydlení a ubytování platí požadavky obsažené v normì pro nevýrobní objekty a následující specifické požadavky: Budovy pro ubytování jsou èlenìny do dvou skupin, a to na malá ubytovací zaøízení (napø. penziony) oznaèené OB3 a vìtší ubytovací zaøízení (napø. hotely) oznaèené OB4. Budovy OB3 Únikové cesty musí mít elektrické osvìtlení. Jsou-li únikové cesty navrženy jako nechránìné únikové cesty, které mohou být použity jako únikové cesty vedoucí do chránìné únikové cesty, musí mít nouzové osvìtlení podle následujícího odstavce. Nouzové osvìtlení se navrhuje podle ÈSN EN Nouzové osvìtlení musí být funkèní i v dobì požáru v objektu u chránìných únikových cest typu A nejménì po dobu 15 minut, typu B po dobu 30 minut a typu C po dobu 45 minut. Chránìné únikové cesty sloužící souèasnì jako vnitøní zásahové cesty musí mít nouzové osvìtlení funkèní nejménì po dobu 60 minut. Nouzové osvìtlení alespoò po dobu 15 minut musí mít i nechránìné únikové cesty vedoucí z obytných bunìk do chránìné únikové cesty. Nouzové osvìtlení se doporuèuje i u nechránìných únikových cest navržených jako nechránìné únikové cesty, které mohou být použity jako únikové cesty vedoucí na volné prostranství budov skupiny OB3 (domy pro ubytování o projektované ubytovací kapacitì nejvýše 60 osob umístìných nejvýše do 3. nadzemního podlaží), pokud délka cesty není vìtší než 45 m. Budovy OB4 Únikové cesty (vèetnì nechránìných) musí mít elektrické a nouzové osvìtlení. Nouzové osvìtlení musí být v chránìných únikových cestách typu B, C a dále v cestách typu A, pokud slouží k úniku více než 300 osob. V ostatních pøípadech se nouzové osvìtlení doporuèuje. Nouzové osvìtlení se navrhuje podle ÈSN EN Nouzové osvìtlení musí být funkèní i v dobì požáru v objektu u chránìných únikových cest typu A nejménì po dobu 15 minut, typu B po dobu 30 minut a typu C po dobu 45 minut. Chránìné únikové cesty sloužící souèasnì jako vnitøní zásahové cesty musí mít nouzové osvìtlení funkèní nejménì po dobu 60 minut. Požaduje se rovnìž nouzové osvìtlení nechránìných únikových cest po dobu evakuace, nejménì však 15 minut. Sklady Pro sklady platí požadavky obsažené v normì pro výrobní objekty a následující specifické požadavky: Nouzové osvìtlení musí být zøízeno na únikových cestách alespoò v prostorech bez denního osvìtlení. V ostatních pøípadech se nouzové osvìtlení únikových cest doporuèuje. Pro oznaèení únikových cest se podle ÈSN jsou doporuèeny svítící znaèky nebo znaèky ze svítících barev. Sportovištì U sportovišť platí pro návrh osvìtlení norma ÈSN EN 12193, která urèuje osvìtlení krytých i otevøených sportovišť pro ty druhy sportù, které jsou v Evropì nejèastìjší. Dále stanoví tzv. bezpeènostní osvìtlení, které musí být uvedeno v èinnost okamžitì pøi výpadku celkového osvìtlení a musí trvat nejménì po stanovenou dobu. Z hlediska nouzového osvìtlení jsou pro sportovištì rozhodující požadavky normy ÈSN EN

10 Budovy zdravotnických zaøízení a sociální péèe Pro budovy zdravotnických zaøízení a sociální péèe platí požadavky obsažené v normì pro nevýrobní objekty a následující specifické požadavky: Únikové cesty ve zdravotnických zaøízení skupiny AZ 2, které slouží evakuaci pacientù, musí být vybaveny nouzovým osvìtlením. V komunikaèních prostorech, jimiž vedou únikové cesty pacientù, musí být vyznaèen smìr úniku znaèkami podle ÈSN ISO 3864 a ÈSN ISO Zdravotnická zaøízení skupiny AZ 2 tvoøí ambulantní zdravotnické zaøízení, ve kterém jsou více než tøi lékaøská pracovištì tvoøící provozní celek; do skupiny AZ 2 se zatøiïují sdružená ambulantní zaøízení (polikliniky), lékárenské zaøízení (kromì lékáren základního typu) a také vyšetøovací i léèebné složky pro více než 30 pacientù v lázeòských léèebnách. Únikové cesty ve zdravotnických zaøízení skupiny LZ2, kterými se evakuují pacienti, musí mít: a) nouzové osvìtlení podle ustanovení normy pro nevýrobní objekty (viz výše); b) vyznaèen smìr úniku znaèkami podle ÈSN ISO 3864 a ÈSN ISO Zdravotnická zaøízení skupiny LZ2 tvoøí lùžkové zdravotnické zaøízení s jednou a více lùžkovými jednotkami. V zaøízeních sociální péèe (v domech s peèovatelskou službou a v ústavech sociální péèe) v komunikaèních prostorech, jimiž vedou únikové cesty pacientù, musí být vyznaèen smìr úniku znaèkami podle ÈSN ISO 3864 a ÈSN ISO V ústavech sociální péèe musí být únikové cesty vybaveny nouzovým osvìtlením. U zvláštních zdravotnických zaøízení pro dìti v kojeneckých ústavech a dìtských domovech pro dìti do 3 let se návrh provádí stejným zpùsobem jako u zdravotnických zaøízení skupiny LZ2. Objekty pro zemìdìlskou výrobu V pøípadì návrhu se postupuje podle požadavkù normy pro výrobní objekty. Norma pro objekty pro zemìdìlskou výrobu neuvádí specifické požadavky na nouzové osvìtlení. Objekty spojù a poštovních provozù V pøípadì návrhu se postupuje podle požadavkù normy pro nevýrobní objekty a výrobní objekty v závislosti na druhu objektu. Norma pro objekty spojù a poštovních provozù neuvádí specifické požadavky na nouzové osvìtlení. 10

11 Návrh nouzového osvìtlení Pøi návrhu nouzového osvìtlení je zapotøebí vzít v úvahu dùležitost nouzového osvìtlení a pøedevším mít stále na pamìti, že jde o osvìtlení pro pøípad nouze, kde èasto jde nejen o zdraví osob, ale pøedevším o jejich životy. Je nezbytné zajistit, aby nouzové únikové osvìtlení bylo spolehlivé. Osvìtlení samostatné èásti únikové cesty systémem nouzového únikového osvìtlení musí být provedeno pomocí dvou nebo více svítidel. Je to proto, aby se pøi poruše jednoho svítidla úniková cesta neponoøila do naprosté tmy a aby se celý systém urèování smìru k východu nestal neúèinným. Ze stejného dùvodu se musí v každém otevøeném (protipanickém) prostoru používat dvou nebo více svítidel. Aby bylo zajištìno, že systém nouzového osvìtlení bude navržen v souladu s EN 1838, musí být pøedtím, než se zaène s vypracováním návrhu, k dispozici pøíslušné stavební výkresy znázoròující dispozice budovy a všech existujících nebo navrhovaných únikových cest a ukazující, kde jsou situována místa hlášení požáru a požárních zaøízení a kde jsou konstrukèní prvky, které mohou bránit úniku. Požadavky na provoz Po ukonèení práce musí být pøedány výkresy nouzového únikového osvìtlení a musí v pøíslušných prostorech zùstat k dispozici. Na výkresech musí být uvedena a urèena všechna svítidla a veškeré hlavní souèásti osvìtlení. Výkresy musí být pravidelnì aktualizovány a musí do nich být doplòovány veškeré následné zmìny systému. Provozní deník musí být veden odpovìdnou osobou jmenovanou provozovatelem. Do deníku se zaznamenávají bìžné prohlídky, zkoušky, poškození a zmìny. Minimální rozsah údajù je uveden v pøíslušné normì. Základem spolehlivého systému je pravidelná údržba a testování. Testy je nutné provádìt v dobì, kdy bude s vysokou pravdìpodobností následovat èasový interval nízkého nebezpeèí umožòující opìtné nabití baterií, pøíp. je zapotøebí provést doèasná opatøení do doby, než budou baterie nabity. Dennì musí být kontrolovány ukazatele èinnosti centrálního napájení, zda øádnì fungují. Jednou za mìsíc musí být provedeny zkoušky všech svítidel a znaèek s vlastním osvìtlením z jejich baterie. Kontrola zahrnuje zjištìní, zda jsou na svých místech, zda svítí, zda jsou èistá a zda øádnì fungují. Na závìr zkoušky by mìlo být znovu zapnuto napájení normálního osvìtlení a mìly by být zkontrolovány veškeré indikaèní signálky nebo indikaèní pøístroje, zda ukazují, že normální napájení bylo znovu obnoveno. U centrálních bateriových systémù se musí navíc zkontrolovat správná èinnost monitorovacího systému. Jestliže jsou použity automatické zkušební pøístroje, musí být zaznamenávány výsledky funkèních zkoušek. Jednou za rok je nutné provést zkoušku, která se provádí jednou za mìsíc s tím, že zkouška svítidel a znaèek s vnitøním osvìtlením musí trvat po celou jmenovitou dobu provozu, a to v souladu s informací výrobce. Dále se musí zkontrolovat, zda nabíjecí zaøízení øádnì funguje. Jestliže jsou požita automatická zkušební zaøízení, musí být zaznamenány výsledky zkoušek pro plnou jmenovitou dobu provozu. Normativní odkazy ÈSN EN 1838 Svìtlo a osvìtlení Nouzové osvìtlení ÈSN ISO 3864 Bezpeènostní barvy a bezpeènostní znaèky ÈSN ISO Grafické znaèky Bezpeènostní barvy a bezpeènostní znaèky Zásady navrhování bezpeènostních znaèek na pracovištích a ve veøejných prostorech ÈSN EN Systémy nouzového únikového osvìtlení ÈSN EN Svítidla Zvláštní požadavky Svítidla pro nouzové osvìtlení ÈSN : Požární bezpeènost staveb Nevýrobní objekty ÈSN Požární bezpeènost staveb Výrobní objekty ÈSN Požární bezpeènost staveb Shromažïovací prostory ÈSN Požární bezpeènost staveb Budovy pro bydlení a ubytování ÈSN Požární bezpeènost staveb Budovy zdravotnických zaøízení a sociální péèe ÈSN Požární bezpeènost staveb Objekty pro zemìdìlskou výrobu ÈSN Požární bezpeènost staveb Objekty spojù a poštovních provozù ÈSN Požární bezpeènost staveb Sklady 11

12 Výběrová tabulka nouzových svítidel Arcor TM 2 G5 Strio 2 S8 L31 U21 ATEX B65 / NT65 / NFL65 Twin spot light Auto-test Typ Světelný Obj. č. Provedení Krytí Autonomie baterie Světelný zdroj tok (lm) Auto-test Adresovatelné T IP 20 1 h Ni-Cd zářivka se N IP 20 1 h Ni-Cd studenou katodou Standard Auto-test Adresovatelné K IP 42 1 h Ni-Cd 2 x 8 W K IP 42 1 h Ni-Cd 2 x 8 W K IP 42 3 h Ni-Cd 2 x 8 W (1) - N IP 42 1 h Ni-Cd 1 x 8 W (1) (1) N IP 42 1 h Ni-Cd 1 x 8 W (1) (1) N IP 42 1 h Ni-Cd 1 x 8 W (1) (1) N IP 42 1 h Ni-Cd 1 x 11 W (1) (1) N IP 42 3 h Ni-Cd 1 x 8 W (2) (2) K IP 42 1 h Ni-Cd 2 x 8 W (2) (2) K IP 42 3 h Ni-Cd 2 x 8 W (2) K IP 42 3 h Ni-Cd 2 x 8 W 310 Standard Auto-test Adresovatelné N IP 41 1 h Ni-Cd 1 x 8 W T IP 41 1 h Ni-Cd 1 x 8 W K IP 41 1 h Ni-Cd 2 x 8 W N IP 41 3 h Ni-Cd 1 x 8 W T IP 41 3 h Ni-Cd 1 x 8 W K IP 41 3 h Ni-Cd 2 x 8 W 130 Standard N IP 42 1 h Ni-Cd 1 x 8 W T IP 42 1 h Ni-Cd 1 x 8 W K IP 42 1 h Ni-Cd 2 x 8 W N IP 42 3 h Ni-Cd 1 x 8 W T IP 42 3 h Ni-Cd 1 x 8 W K IP 42 3 h Ni-Cd 2 x 8 W 110 Standard Auto-test Adresovatelné N IP 42 1 h Ni-Mh 1 x 6 W N IP 42 1 h Ni-Mh 2 x 6 W N IP 42 2 h Ni-Mh 1 x 6 W N IP 42 1 h Ni-Mh 2 x 6 W N IP 42 1 h Ni-Cd 1 x 6 W N IP 42 1 h Ni-Cd 1 x 6 W N IP 42 1 h Ni-Cd 1 x 6 W N IP 42 1 h Ni-Cd 1 x 6 W K IP 42 1 h Ni-Cd 2 x 6 W K IP 42 2 h Ni-Cd 2 x 6 W N IP 42 3 h Ni-Cd 1 x 6 W N IP 42 1 h Ni-Cd 1 x 6 W N IP 42 1 h Ni-Cd 1 x 6 W N IP 42 1 h Ni-Cd 1 x 6 W N IP 42 1 h Ni-Cd 1 x 6 W N IP 42 1 h Ni-Cd 1 x 6 W N IP 42 1 h Ni-Cd 1 x 6 W K IP 42 1 h Ni-Cd 2 x 6 W K IP 42 1 h Ni-Cd 2 x 6 W N IP 42 3 h Ni-Cd 1 x 6 W 120 Auto-test Adresovatelné Standard Standard N IP 66/67 1 h Ni-Cd 1 x 8 W 360 Auto-test Adresovatelné N IP 65 1 h Ni-Cd 1 x 6 W N IP 65 1 h Ni-Cd 1 x 6 W N IP 65 1 h Ni-Cd 1 x 6 W N IP 65 1 h Ni-Cd 1 x 11 W K IP 65 1 h Ni-Cd 2 x 6 W K IP 65 1 h Ni-Cd 2 x 8 W N IP 65 1 h Ni-Cd 1 x 11 W N IP 65 1 h Ni-Cd 1 x 13 W N IP 55 1 h Ni-Cd 4 x 20 W N IP 45 1 h Ni-Cd 4 x 25 W N IP 55 1 h Ni-Cd 2 x 35 W N IP 45 1 h Ni-Cd 2 x 65 W N: netrvalé. K: kombinované. T: trvalé. (1) Se dvěma LED diodami. (2) Oboustranné pro závěsnou nebo boční montáž Objednací čísla červeně: Nové výrobky.

13 adresovatelných nouzových svítidel stavební prvky systému Zobrazení každého svítidla na plánu Zobrazení svítidel s poruchou Automatický tisk náhradních dílů Bal. Obj. č. Centrála pro ovládání adresovatelných nouzových svítidel Periodicky kontroluje stav nouzových svítidel. Komunikace mezi adresovatelnými svítidly a centrálou je zajišťována přes komunikační sběrnici. Kapacita centrály: - max. počet svítidel: 1 023, - max. počet přímo zapojených svítidel: 250. Další svítidla je nutné zapojit pomocí bloku rozšíření obj. č Blok rozšíření je nutné použít také v případě překročení max. délky vedení 700 m (mezi centrálou a nejvzdálenějším svítidlem). Funkce: Ovládání tlačítky pomocí přehledného menu zobrazeného na velkém LCD displeji: - nastavení parametrů centrály, - zjednodušené adresování svítidel, - správa přístupových oprávnění, - údržba instalace s lokalizací nefunkčních svítidel, - přímé přepnutí svítidel do klidového režimu, - nepřetržité zálohování paměti s nastavením instalace, - signalizace funkce centrály a nouzových svítidel s poruchou. Přímé výstupy centrály: - konektor RS 232 (19 pin) pro připojení k PC, modemu nebo jinému rozhraní, - konektor SUB-D (125 pin) pro připojení tiskárny. Možnosti připojení k PC, internetu: - přímo přes RS 232 sériový port (do 5 m), - přes převodník RS 232 / RS 485 (není součástí dodávky), - přes převodník RS 232 / Ethernet (není součástí dodávky). Napájení: 230 VA / 50 Hz. Ni-Cd baterie 8,4 V / 0,15 Ah. Třída II O. Krytí: IP 20. Bal. Obj. č. Monitorovací program Program pro ovládání a monitoring celé instalace nouzových svítidel s jednou nebo více centrálami pro ovládání instalace adresovatelných nouzových svítidel bez ohledu na rozsah instalace Monitorování instalace podle zvolených zón daných instalací nebo podle zón daných konfigurací svítidel (stromová struktura podle objektů, pater, funkčních oblastí apod.). Stav vybraného nouzového svítidla je viditelný na pozadí zóny daného objektu (plánu). Objekty lze zobrazit v programu pomocí importu grafického souboru ve formátu DXF AutoCAD (vektory) nebo ve formátu bitmapy (GIF apod.). Přímé zobrazení svítidel s poruchou na plánu včetně identifikace typu poruchy. Další rozšířené funkce: - zobrazení statistických údajů (počet a procentní poměr svítidel s poruchou) pro vybranou zónu (objekt, patro apod.), - automatické zobrazení seznamu náhradních dílů s objednacími čísly Legrand, - automatické zobrazení seznamu nouzových svítidel s poruchou, jejich lokalizací a seznamem operací nutných k jejich uvedení zpět do provozu. Blok rozšíření Pro rozšíření instalace nouzových svítidel nad 250 nebo pro případy, kdy je překročena max. délka vedení 700 m (od centrály k nejvzdálenějšímu svítidlu). Napájení: 230 VA / 50 Hz. Ni-Cd baterie 8,4 V / 0,15 Ah. Třída II O. Krytí: IP 20. Rozměry: 6 DIN š.17,5 mm. Tyto výrobky jsou součástí systému nouzového osvětlení > str

14 Nouzová svítidla G5 verze adresovatelná a standardní Splňují požadavky normy EN Napájení: 230 VA ± 10 %, 50/60 Hz. Různé druhy montáže (povrchová, závěsná, zapuštěná). Možnost instalace i na běžně hořlavé povrchy. Svítidla s nízkou spotřebou elektrické energie v provedení netrvalém nebo kombinovaném. Standardní i adresovatelné verze s autotestem pro použití s centrálou pro nouzové osvětlení obj. č a monitorovacím programem obj. č pro centrální testování instalace. Možnost připojení modulu obj. č /01 pro vyřazení nouzového režimu. Režim trvalého svícení u kombinovaných svítidel lze vyřadit pomocí spínače. Autonomní provoz v délce 1 nebo 3 hodiny. Svítidla jsou osazena: - bateriemi Ni-Cd (vysokoteplotní provedení), - lineárními zářivkami 8 W nebo 11 W s vysokou svítivostí, - LED diodami pro signalizaci stavu svítidla. Doba nabíjení: 24 hodin. Kapacita šroubových svorek: 2 x 2,5 mm (napájení). Krytí: IP 42, IK 07, třída II, O. Bal. Obj. č. G5 nouzová svítidla Auto-test Standardní adresovatelné Netrvalé h 90 lm (1 x 8 W), Ni-Cd h 210 lm (1 x 8 w), Ni-Cd h 155 lm (1 x 8 W), Ni-Cd h 345 lm (1 x 8 W), Ni-Cd h 500 lm (1 x 11 W), Ni-Cd Kombinované h 200 lm (2 x 8 W), Ni-Cd h 120 lm (2 x 8 W), Ni-Cd h 310 lm (2 x 8 W), Ni-Cd Kombinované oboustranné h 235 lm (2 x 8 W), Ni-Cd h 145 lm (2 x 8 W), Ni-Cd h 310 lm (2 x 8 W), Ni-Cd Bal. Obj. č. Závěsná montáž Souprava pro závěsnou stropní montáž Určena pouze pro svítidla obj. č /47/74/75/76 Vzdálenost od stropu: 400 mm. Provedení: chrom. Souprava pro závěsnou boční montáž Určena pouze pro svítidla obj. č /47/74/75/76 Provedení: chrom. Příslušenství Oboustranný difuzor 1 Pro stropní montáž nouzových svítidel Montáž: difuzor dodávaný se svítidlem se nahradí oboustranným difuzorem Bílý Ocelový Hliníkový Bronzový Bílý Ocelový Hliníkový Bronzový Dekorativní rámečky Částečně zapuštěná montáž Pro instalaci svítidel do zdi nebo do podhledu. Hloubka zapuštění: 52 mm. Rozměr otvoru pro montáž: 344 x 128 mm. Zapuštěná montáž Pro instalaci svítidel do podhledu. Hloubka zapuštění: 64 mm. Rozměr otvoru pro montáž: 344 x 158 mm. Tyto výrobky jsou součástí systému nouzového osvětlení > str Piktogramy (str. 187) 31) 14

15 Nouzová svítidla G5 technické údaje Rozměry (mm) Nástěnná montáž Zapuštěná montáž Tabulka pro návrh nouzového osvětlení Rozteč svítidel a vzdálenost od stěn (m) pro zajištění minimální úrovně osvětlení 1 lx Instalační Osvětlenost Vzdálenost od Rozteč mezi Rozteč mezi Vzdálenost od výška pod stěny svítidly svítidly stěny (m) svítidlem (lx) D (m) D (m) D (m) D (m) Stropní montáž Částečně zapuštěná montáž Závěsná svislá montáž Náhradní zdroje a baterie 39 Obj. č. Zářivky Baterie / / / / / / / / / Částečně zapuštěná montáž s rámečkem Závěsná boční montáž ,5 5,0 2,7 7,0 7,0 2,7 3,0 3,5 2,7 7,4 7,4 2,7 4,0 2,0 2,0 7,6 7,6 2,5 5,0 1,3 1,7 7,4 7,4 1, /60 2,5 11,6 3,7 9,2 9,2 3,7 3,0 8,0 3,9 10,0 10,0 3,9 4,0 4,5 4,1 10,8 10,8 4,1 5,0 2,9 4,1 10,3 10,3 4,1 6,0 2,0 3,8 11,6 11,6 3, /61 2,5 8,9 3,4 8,6 8,6 3,4 3,0 6,2 3,5 9,0 9,0 3,5 4,0 3,5 3,6 9,8 9,8 3,6 5,0 2,2 3,4 10,2 10,2 3,4 6,0 1,5 2,8 10,2 10,2 2, /62 2,5 19,1 4,4 10,6 10,6 4,4 3,0 13,3 4,7 11,6 11,6 4,7 4,0 7,5 5,0 12,8 12,8 5,0 5,0 4,8 5,2 13,8 13,8 5,2 6,0 3,3 5,2 14,4 14,4 5, /63 2,5 29,0 4,9 12,0 12,0 4,9 3,0 20,0 5,3 13,0 13,0 5,3 4,0 11,3 5,9 14,6 14,6 5,9 5,0 7,3 6,2 16,0 16,0 6,2 6,0 5,0 6,4 16,8 16,8 6, /64 2,5 11,2 3,6 9,2 9,2 3,6 3,0 7,8 3,8 9,8 9,8 3,8 4,0 4,4 4,0 10,6 10,6 4,0 5,0 2,8 4,0 11,2 11,2 4,0 6,0 2,0 3,6 11,4 11,4 3, /65 2,5 7,8 3,2 8,2 8,2 3,2 3,0 5,5 3,3 8,6 8,6 3,3 4,0 3,0 3,3 9,4 9,4 3,3 5,0 2,0 3,0 9,5 9,5 3,0 6,0 1,3 2,4 9,4 9,4 2, /66 2,5 17,4 4,3 10,4 10,4 4,3 3,0 12,1 4,5 11,2 11,2 4,5 4,0 6,8 4,9 12,4 12,4 4,9 5,0 4,3 5,0 13,4 13,4 5,0 6,0 3,0 5,0 14,0 14,0 5, /74 2,5 6,2 3,0 7,6 7,6 3,0 3,0 4,3 3,0 8,0 8,2 3,0 4,0 2,4 2,9 8,4 8,6 3,0 5,0 1,5 2,4 8,4 8,6 2,5 6,0 1,0 1,2 8,0 8,2 1, /75 2,5 3,9 2,4 6,4 6,6 2,5 3,0 2,7 2,3 6,6 6,8 2,4 4,0 1,5 1,9 6,8 6,8 2,0 5,0 1,0-6,2 6,4-15

16 Nouzová svítidla G5 (pokračování) technické údaje Křivky svítivosti (cd / 1000 lm) Obj. č Obj. č /41/60/70 Obj. č /42/61/ cd cd cd Obj. č /62 Obj. č /44/63/73 Obj. č / cd cd cd Obj. č /65 Obj. č / cd cd Obj. č /74 Obj. č / Obj. č cd 40 cd 60 cd

17 Nouzová svítidla Arcor TM 2 verze adresovatelná a standardní Nouzová svítidla Arcor TM 2 tabulky s piktogramy zapuštěná stropní montáž Splňují požadavky normy EN Napájení: 230 VA ± 10 %, 50/60 Hz. Různé druhy montáže (závěsná přisazená, stropní zapuštěná). Montáž do zdvojených stropů pomocí příchytek. Možnost instalace i na běžně hořlavé povrchy. Svítidla s nízkou spotřebou elektrické energie v provedení netrvalém nebo trvalém. Standardní i adresovatelné verze s autotestem pro použití s centrálou pro nouzové osvětlení obj. č a monitorovacím programem obj. č pro centrální testování instalace. Možnost připojení modulu obj. č /01 pro vyřazení nouzového režimu. Autonomní provoz v délce 1 hodiny. Svítidla jsou osazena: - bateriemi Ni-Cd, - zářivkami se studenou katodou s dlouhou životností, - LED diodami pro signalizaci stavu svítidla, - testovacím tlačítkem. Doba nabíjení: 24 hodin. Kapacita šroubových svorek: 2 x 1,5 mm (napájení). Krytí: IP 20, třída II, O. Bal. Obj. č Arcor TM 2 Auto-test Auto-test adresovatelné Netrvalé h 45 lm, Ni-Cd Trvalé h 45 lm, Ni-Cd Polykarbonátové tabulky s piktogramy. Odpovídají standardům ISO a ISO Bal. Obj. č Tabulky s piktogramy Pro nouzové východy Východ vlevo/vpravo Východ směrem dolů Východ Pro protipožární body Hasicí přístroj Hydrant Barva hliník Barva bílá Montážní set pro přisazenou montáž Tyto výrobky jsou součástí systému nouzového osvětlení > str

18 Arcor TM 2 technické údaje NOUZOVÉ OSVĚTLENÍ >>> Rozměry (mm) Stropní zapuštěná montáž mm EMERLIGHT software pro projektování a výpočet nouzového osvětlení 19, ,7 280 Přisazená montáž Boční přisazení 364 mm 323, Přímé přisazení 332,7 323,2 133, , ,2 > Podporuje AutoCAD formát *.dxf. > Jednoduchá definice únikových cest a východů. > Široký výběr nouzových svítidel a piktogramů. 92,7 21,2 252,2 Zapuštěná montáž Přisazená montáž boční (pomocí montážní sady obj. č /81) Přisazená montáž přímá (pomocí montážní sady obj. č /81) > Různé formy zobrazení výsledných hodnot výpočtu. > Konečný výpočet a seznam materiálu. 18

19 Nouzová svítidla L31 verze adresovatelná a standardní Splňují požadavky normy EN Napájení: 230 VA ± 10 %, 50/60 Hz. Dodávána s obdélníkovým difuzorem. Různé druhy montáže (povrchová, zapuštěná). Možnost instalace i na běžně hořlavé povrchy. Svítidla s nízkou spotřebou elektrické energie v provedení netrvalém nebo kombinovaném. Standardní i adresovatelné verze s autotestem pro použií s centrálou pro nouzové osvětlení obj. č a monitorovacím programem obj. č pro centrální testování instalace. Možnost připojení modulu obj. č /01 pro vyřazení nouzového režimu. Autonomní provoz v délce 1,2 nebo 3 hodiny. Svítidla jsou osazena: - bateriemi Ni-Cd nebo ekologickýni bateriemi Ni-MH (vysokoteplotní provedení), - lineárními zářivkami 6 W s vysokou svítivostí, - LED diodami pro signalizaci stavu svítidla (zelená = OK, žlutá = porucha). Doba nabíjení: 24 hodin. Kapacita šroubových svorek: 2 x 1,5 mm 2. Krytí: IP 42, IK 07, třída II, O. Bal. Obj. č. L31 nouzová svítidla Auto-test Standardní adresovatelné Netrvalé h 100 lm (1 x 6 W), Ni-MH h 160 lm (1 x 6 W), Ni-MH h 70 lm (1 x 6 W), Ni-Cd h 100 lm (1 x 6 W), Ni-Cd h 160 lm (1 x 6 W), Ni-Cd h 200 lm (1 x 6 W), Ni-Cd h 75 lm (1 x 6 W), Ni-Cd h 250 lm (2 x 6 W), Ni-MH h 315 lm (2 x 6 W), Ni-MH Kombinované h 200 lm (2 x 6 W), Ni-Cd h 110 lm (2 x 6 W), Ni-Cd Bal. Obj. č. Příslušenství Krabice pro zapuštění do zdiva nebo suchých příček + rámeček Adaptér pro instalační trubky Ø 20 mm Tabulka pro piktogramy (oboustranný difuzor) Čtvercový difuzor Kruhový difuzor Kruhový rámeček pro zapuštění do suchých příček (doplňte o difuzor obj. č ) Čtvercový rámeček pro zapuštění do suchých příček (doplňte o difuzor obj. č ) Piktogramy (str. 187) 31) Objednací čísla červeně: Nové výrobky. 19

20 Nouzová svítidla L31 technické údaje Rozměry (mm) S difuzorem obj. č S obdélníkovým difuzorem (součást dodávky) Náhradní zářivky a baterie Zapuštěná montáž s rámečkem a krabicí obj. č S tabulkou pro piktogramy obj. č Zapuštěná montáž s rámečkem obj. č a difuzorem obj. č až 35 Ø Montáž s adaptérem pro instalační trubky Ø 20 mm obj. č S difuzorem obj. č Zapuštěná montáž s rámečkem obj. č a difuzorem obj. č až Obj. č. Zářivka Baterie / /20/31/ / / / / až

Pomocné zkušební otázky z profese elektro k ústnímu pohovoru

Pomocné zkušební otázky z profese elektro k ústnímu pohovoru Pomocné zkušební otázky z profese elektro k ústnímu pohovoru Tyto otázky byly vypracovány jako podpůrný materiál pro zkušební komise, do jejíchž oborů patří profese elektro. Otázky vycházejí ze stavu elektrotechnických

Více

ZÁVĚSNÉ PLYNOVÉ KOTLE

ZÁVĚSNÉ PLYNOVÉ KOTLE ZÁVĚSNÉ PLYNOVÉ KOTLE MORA 5106.100 MORA 5107.100 MORA 5108.100 MORA 5109.100 MORA 5110.100 MORA 5111.100 MORA 511.100 MORA 511.100 (18 KK) (18 SK) (18 KT) (18 ST) ( KK) ( SK) ( KT) ( ST) Servisní manuál

Více

VZOROVÁ ŘEŠENÍ OSVĚTLENÍ ŠKOLNÍCH TŘÍD OSVĚTLENÍ ŠKOLNÍCH TŘÍD

VZOROVÁ ŘEŠENÍ OSVĚTLENÍ ŠKOLNÍCH TŘÍD OSVĚTLENÍ ŠKOLNÍCH TŘÍD VZOROVÁ ŘEŠENÍ OSVĚTLENÍ ŠKOLNÍCH TŘÍD OSVĚTLENÍ ŠKOLNÍCH TŘÍD Sortiment svítidel MODUS I AL I ALDP, MTDP I ALMAT I B I ALS I ALU I T5, model A I T5, model B I T5, model C I T5, model D IKP, IKO I KP/IP54,

Více

VYHLÁŠKA Ministerstva vnitra č. 246/2001 Sb.,

VYHLÁŠKA Ministerstva vnitra č. 246/2001 Sb., VYHLÁŠKA Ministerstva vnitra č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci) Ministerstvo vnitra (dále jen ministerstvo ) podle

Více

PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH STAV BOZP SOCIÁLNÍ DIALOG V ZEMÌDÌLSTVÍ

PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH STAV BOZP SOCIÁLNÍ DIALOG V ZEMÌDÌLSTVÍ PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH STAV BOZP SOCIÁLNÍ DIALOG V ZEMÌDÌLSTVÍ Václavské náměstí 21 113 60 Praha 1 Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR tel.: 222 324 985

Více

Sdružení hasièù Èech, Moravy a Slezska SMÌRNICE. pro èinnost dorostu SH ÈMS. platnost od 1. 9. 2007

Sdružení hasièù Èech, Moravy a Slezska SMÌRNICE. pro èinnost dorostu SH ÈMS. platnost od 1. 9. 2007 Sdružení hasièù Èech, Moravy a Slezska SMÌRNICE pro èinnost dorostu SH ÈMS platnost od 1. 9. 2007 Praha, 2007 1 2 OBSAH I. Úvodní ustanovení... 5 II. Všeobecné podmínky úèasti èinnost dorostu... 6 9 III.

Více

VYHLÁŠKA ze dne 12. srpna 2009 o technických požadavcích na stavby

VYHLÁŠKA ze dne 12. srpna 2009 o technických požadavcích na stavby Strana 3702 Sbírka zákonů č. 268 / 2009 Částka 81 268 VYHLÁŠKA ze dne 12. srpna 2009 o technických požadavcích na stavby Ministerstvo pro místní rozvoj stanoví podle 194 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb.,

Více

UPS Schrack USMLT 30 a 40 kva

UPS Schrack USMLT 30 a 40 kva UPS Schrack USMLT 30 a 40 kva Návod na obsluhu Úvod Děkujeme Vám, že jste zvolili náš výrobek. Naše firma se mimo jiné zabývá komplexní podporou v oblasti záložních zdrojů elektrické energie (UPS) počínaje

Více

23/2008 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 29. ledna 2008. o technických podmínkách požární ochrany staveb

23/2008 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 29. ledna 2008. o technických podmínkách požární ochrany staveb 23/2008 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 29. ledna 2008 o technických podmínkách požární ochrany staveb časopisu 112 číslo 5/2008 Obsah Komentář k vyhl. č.23/2008 Sb. o technických podmínkách požární ochrany staveb....................................3

Více

Profesionální elektroinstalace. Jak na to!

Profesionální elektroinstalace. Jak na to! Profesionální elektroinstalace. Jak na to! S námi ovládáte světlo Stmívače Snímače pohybu Žaluziové spínače Určeno EEKTRO specialistům ABB s.r.o. Elektro-Praga Vážení elektromontéři, projektanti a všichni

Více

verze 1.6, leden 2012 Robot:

verze 1.6, leden 2012 Robot: Uživatelská příručka verze 1.6, leden 2012 Robot: XXXZNÁMKASOZNAČENÍMTYPUROBOTAXXX a XXXZNÁMKASOZNAČENÍMTYPUOVLÁDACÍJEDNOTKYXXX XXXZNÁMKASOZNAČENÍME67XXX 2 UR5 Obsah 1 Začínáme 7 1.1 Úvod......................................

Více

Aplikace ergonomických norem při konstrukci strojního zařízení

Aplikace ergonomických norem při konstrukci strojního zařízení Úvod Ergonomický přístup k posuzování pracovního prostředí a pracovního procesu je možné převzít z jakéhokoliv projektu zabývajícího se navrhováním nebo nákupem pracovního zařízení. Ergonomický přístup

Více

Historie spoleènosti Telmo spol. s r.o. Souèasnost spoleènosti Telmo spol. s r.o. Naše nabídka slaboproudých slu eb. Proè si zvolit právì naši firmu

Historie spoleènosti Telmo spol. s r.o. Souèasnost spoleènosti Telmo spol. s r.o. Naše nabídka slaboproudých slu eb. Proè si zvolit právì naši firmu 01 02 03 04 06 08 09 10 13 14 16 18 20 21 22 23 25 26 28 29 30 Obsah Historie spoleènosti Telmo spol. s r.o. Souèasnost spoleènosti Telmo spol. s r.o. Naše nabídka slaboproudých slu eb Proè si zvolit právì

Více

Kapitola 15 OSVĚTLENÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ

Kapitola 15 OSVĚTLENÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ MINISTERSTVO DOPRAVY Odbor pozemních komunikací TECHNICKÉ KVALITATIVNÍ PODMÍNKY STAVEB POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ Kapitola 15 OSVĚTLENÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ Schváleno: MD-OPK č.j. 9/2015-120-TN/3, ze dne 2.2.2015,

Více

26. Vyhláška. o obecných technických požadavcích na výstavbu v hlavním městě Praze ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Čl. 1 Předmět úpravy. Čl. 2 Rozsah platnosti

26. Vyhláška. o obecných technických požadavcích na výstavbu v hlavním městě Praze ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Čl. 1 Předmět úpravy. Čl. 2 Rozsah platnosti 26. Vyhláška o obecných technických požadavcích na výstavbu v hlavním městě Praze Rada Zastupitelstva hlavního města Prahy se usnesla dne 19. 10. 1999 vydat podle 24 odst. 1 a 45 písm. l) zákona ČNR č.

Více

1 ÚVOD. Vážení čtenáři,

1 ÚVOD. Vážení čtenáři, 1 ÚVOD Vážení čtenáři, dostáváte do rukou publikaci, která si klade za cíl podat Vám pokud možno co nejjednodušším způsobem informace, s nimiž se setkáváte v každodenní praxi. Zaměřuje se proto na ty nejběžnější

Více

id23762671 pdfmachine by Broadgun Software - a great PDF writer! - a great PDF creator! - http://www.pdfmachine.com http://www.broadgun.

id23762671 pdfmachine by Broadgun Software - a great PDF writer! - a great PDF creator! - http://www.pdfmachine.com http://www.broadgun. 1 2 Zásady správné výrobní a hygienické praxe ve stravovacích službách Èást II. Výstup z projektu podpory jakosti è. 6/31/2006 Kolektiv autorù Národní informaèní støedisko pro podporu jakosti Praha 2006

Více

Tiger. Návod k obsluze a instalaci kotle. Závěsný kombinovaný kotel Výkon 9,5-23 (3,5-11,5) kw Ohřev TV v zásobníku

Tiger. Návod k obsluze a instalaci kotle. Závěsný kombinovaný kotel Výkon 9,5-23 (3,5-11,5) kw Ohřev TV v zásobníku Tiger Návod k obsluze a instalaci kotle 24 (12) KTZ / v.17 24 (12) KOZ / v.17 Závěsný kombinovaný kotel Výkon 9,5-23 (3,5-11,5) kw Ohřev TV v zásobníku CZ verze 0020004735_04 Protherm Tiger 24 (12) KTZ

Více

Fluke 434-II/435-II/437-II

Fluke 434-II/435-II/437-II Fluke 434-II/435-II/437-II Třífázový analyzátor kvality elektrické energie CS Leden 2012, rev.1 06/12 2012 Fluke Corporation. Všechna práva vyhrazena. Vytištěno v EU. Všechna jména výrobků jsou ochrannými

Více

Automatické hlásiče požáru LSN improved version FAP-DO420/FAP-420/FAH-420. Provozní příručka

Automatické hlásiče požáru LSN improved version FAP-DO420/FAP-420/FAH-420. Provozní příručka Automatické hlásiče požáru LSN improved FAP-DO420/FAP-420/FAH-420 cs Provozní příručka Automatické hlásiče požáru LSN improved Obsah cs 3 Obsah 1 Popis výrobku 5 2 Přehled systému 6 2.1 Konfigurace hlásiče

Více

JABLOTRON ALARMS a.s.

JABLOTRON ALARMS a.s. Poplachové systémy - Pravidla zřizování poplachových zabezpečovacích a tísňových systémů objektů (PZTS) JABLOTRON ALARMS a.s. 21. září 2011 Obsah 1 Všeobecně 2 1.1 Účel poplachového zabezpečovacího a tísňového

Více

Fronius CL 36.0 / 48.0 / 60.0

Fronius CL 36.0 / 48.0 / 60.0 / Perfect Charging / Perfect Welding / Solar Energy Fronius CL 6.0 / 48.0 / 60.0 CS Návod k obsluze Střídač pro fotovoltaická zařízení připojená k síti 4,046,0077,CS 00-005 0 Vážený zákazníku, CS Úvod

Více

Systém JABLOTRON 100. Produktová řada. Alarm s revolučním ovládáním

Systém JABLOTRON 100. Produktová řada. Alarm s revolučním ovládáním Systém JABLOTRON 100 Produktová řada Alarm s revolučním ovládáním OcENěNÍ Systém si získává tisíce zákazníků po celém světě nejen díky své variabilitě, ale i prestižním oceněním, které mu udělily odborné

Více

Kombi Kompakt HRE 24/18 HRE 28/24 HRE 36/30 HRE 36/39. Návod pro instalaci, obsluhu a údržbu

Kombi Kompakt HRE 24/18 HRE 28/24 HRE 36/30 HRE 36/39. Návod pro instalaci, obsluhu a údržbu Kombi Kompakt HRE 24/18 HRE 28/24 HRE 36/30 HRE 36/39 Návod pro instalaci, obsluhu a údržbu Před instalací a uvedením zařízení do provozu si prosím pečlivě přečtěte tento návod k montáži. Uchovávejte tento

Více

N720 DECT IP. Multicell System. Pruvodce planovanim a merenim

N720 DECT IP. Multicell System. Pruvodce planovanim a merenim N720 DECT IP Multicell System Pruvodce planovanim a merenim Obsah Obsah Bezpečnostní pokyny.............................................. 2 Úvod..............................................................

Více

PROVOZNÍ NÁVODY UPS PROTECT C.R PROTECT C. 1000 R (S) PROTECT C. 2000 R (S) PROTECT C. 3000 R (S) PROTECT C. 6000 R

PROVOZNÍ NÁVODY UPS PROTECT C.R PROTECT C. 1000 R (S) PROTECT C. 2000 R (S) PROTECT C. 3000 R (S) PROTECT C. 6000 R PROVOZNÍ NÁVODY UPS PROTECT C.R PROTECT C. 1000 R (S) PROTECT C. 2000 R (S) PROTECT C. 3000 R (S) PROTECT C. 6000 R 2 Děkujeme Vám za zakoupení UPS PROTECT C.R od firmy AEG Power Solutions. V tomto návodu

Více

Vyhláška Ministerstva pro místní rozvoj ČR

Vyhláška Ministerstva pro místní rozvoj ČR Vyhláška Ministerstva pro místní rozvoj ČR č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb VYHLÁŠKA č. 398/2009 Sb. ze dne 5. listopadu 2009 o obecných technických

Více

Podniková norma energetiky pro rozvod elektrické energie PROVOZ, NAVRHOVÁNÍ A ZKOUŠENÍ OCHRAN A AUTOMATIK

Podniková norma energetiky pro rozvod elektrické energie PROVOZ, NAVRHOVÁNÍ A ZKOUŠENÍ OCHRAN A AUTOMATIK ČEPS ČEZ distribuce E.ON distribuce, E.ON ČR, ZSE Podniková norma energetiky pro rozvod elektrické energie PROVOZ, NAVRHOVÁNÍ A ZKOUŠENÍ OCHRAN A AUTOMATIK PNE 38 4065 3.vydání Odsouhlasení normy Konečný

Více

SLR Digitální fotoaparát

SLR Digitální fotoaparát SLR Digitální fotoaparát Návod k použití Proètìte si nejprve tento návod k použití, abyste využili nejvyššího výkonu Vašeho fotoaparátu. Dìkujeme Vám, že jste si vybrali digitální fotoaparát PENTAX q.

Více

Kapitola 14 DOPRAVNÍ ZNAČKY A DOPRAVNÍ ZAŘÍZENÍ

Kapitola 14 DOPRAVNÍ ZNAČKY A DOPRAVNÍ ZAŘÍZENÍ MINISTERSTVO DOPRAVY Odbor infrastruktury TECHNICKÉ KVALITATIVNÍ PODMÍNKY STAVEB POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ Kapitola 14 DOPRAVNÍ ZNAČKY A DOPRAVNÍ ZAŘÍZENÍ Schváleno MD-OI č.j. 221/09-910-IPK/1 ze dne 25. 3.

Více