Projekty silniční dopravní infrastruktury podporované z prostředků Evropské unie. Zlínský kraj

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Projekty silniční dopravní infrastruktury podporované z prostředků Evropské unie. Zlínský kraj"

Transkript

1 Projekty silniční dopravní infrastruktury podporované z prostředků Evropské unie Zlínský kraj stav k /0

2 Ředitelství silnic a dálnic ČR se daří připravovat projekty tak, aby odpovídaly parametrům pro schválení Evropskou unií a mohly získat příslušné finanční prostředky z Operačního programu Doprava. Uvedená finanční podpora je alokována z prostředků Fondu soudržnosti a Evropského fondu pro regionální rozvoj poskytovanou v rámci Operačního programu Doprava. Příjemcem podpory je Ředitelství silnic a dálnic ČR, které bude realizaci těchto projektů zajišťovat. Spolufinancování je poskytováno v rámci Prioritní osy Výstavba a modernizace dálniční a silniční sítě TEN-T a prioritní osy Modernizace silnic I. třídy mimo TEN-T z Operačního programu Doprava. Aktuálně (podzim 0) schválená částka nevratné pomoci pro projekty dosud schválené v rámci Priority činí, miliardy korun. Prostředky budou investovány do následujících projektů: Název projektu Výše schválené podpory z EU (v Kč) Operační program Doprava základní informace Finanční podpora z fondů Evropské unie pro sektor dopravy v České republice je pro období 0- realizována zejména prostřednictvím Operačního programu Doprava (dále jen OP Doprava). OP Doprava je největší operační program v České republice - připadá na něj, mld. EUR, tj. zhruba % ze všech prostředků pro Českou republiku z fondů EU pro období 0-. V rámci OP Doprava jsou realizovány zejména dopravní aspekty hlavních strategických cílů Národního rozvojového plánu. OP Doprava je zaměřen na sledování priorit evropského a nadregionálního významu, přičemž je v jejich plnění komplementární s dopravními intervencemi v rámci Regionálních operačních programů. OP Doprava je zároveň zaměřen na realizaci priorit a cílů daných Dopravní politikou České republiky na léta 0- a dalšími strategickými dokumenty, jako například Harmonogramem výstavby dopravní infrastruktury na období 0-. Naplňování všech zmíněných priorit a cílů bude samozřejmě provázeno i respektováním cílů udržitelného rozvoje. Specifickými cíli OP Doprava jsou: Výstavba a modernizace sítě TEN-T a sítí navazujících Výstavba a modernizace regionálních sítí drážní dopravy Výstavba a rozvoj dálniční sítě a sítě silnic I. třídy mimo TEN-T Zlepšování kvality dopravy a ochrany životního prostředí z hlediska problematiky dopravy Výstavba a modernizace důležitých dopravních spojení na území hl. m. Prahy OP Doprava obsahuje prioritních os rozdělujících operační program na logické celky, a ty jsou dále konkretizovány prostřednictvím tzv. oblastí podpory, které vymezují, jaké typy projektů mohou být v rámci příslušné prioritní osy podpořeny. Celková alokace OP Doprava je 0 EUR. Díky Operačnímu programu Doprava nebude zatížení českého státního rozpočtu ve spojitosti s výstavbou nových tuzemských dálnic a silnic tak masivní. Prostředky z fondů Evropské unie jsou při financování dopravních staveb velkým přínosem. V mnoha případech totiž dosahují až % celkové částky za výstavbu. Celkově se do roku bude jednat až o miliard korun (v závislosti na pohybu kurzu koruny vůči euru). Díky Operačnímu programu Doprava bude zatížení českého I/ Řepov hr. okr. Jičín... I/ Jablonec nad Nisou Tanvald I/ hr. okr. JC a MB obchvat Sobotky Samšina Ohařice křiž. Lochov I/ hr. okr. SY Mohelnice I/ Kolín obchvat I/ Nymburk přeložka II. a III. stavba I/ Nová Hospoda Kočov přeložka I/ Třemošná přeložka I/ Velká Hleďsebe I/ Velemyšleves obchvat a přemostění Chomutovky I/ Liberec Kunratická. etapa I/ Stráž n. N. Krásná Studánka I/ Liberec Kunratická. etapa I/ obchvat Dubá I/ Děčín Vilsnice I/ Žiželice obchvat a přemostění I/ Komořany Most... 0 I/ Sosnová MÚK I/ Vamberk jižní přeložka. stavba I/ Opatov obchvat... 0 I/ Česká Bělá obchvat R Otrokovice obchvat JV I/ Bánov obchvat I/ Vizovice Lhotsko I/ Moravské Budějovice obchvat I/ Mokré Lazce hranice okresů Opava Ostrava I/ Vlachov Rájec I/ Jablunkov obchvat I/ Semetín Bystřička I. stavba I/ a I/ propojení spojka S v Opavě I/0 Javorník obchvat I/ Příbor obchvat I/ Dobroměřice Odolice I/ Most Litvínov I/ Hrobice Ohrazenice I/ Březhrad Opatovice I/ Habry Havlíčkův obnova živičného krytu..... I/ Brno Rajhrad I/ Hrádek průtah ( SŽDC) I/ Sedlec most ev. č.-0a I/ Třebušice MÚK. etapa most ev. č.-0 přes trať ČD I/ Děčín most ev. č.-0 Pravobřežní estakáda R křižovatka I/ Nová Hospoda R Mirotice Třebkov R Nové Sedlo Jenišov R Nové Sedlo Sokolov R Sokolov Tisová R Tisová Kamenný Dvůr R Panenský Týnec zkapacitnění obchvatu R Chlumčany zkapacitnění R Louny zkapacitnění obchvatu R Postoloprty zkapacitnění obchvatu R Postoloprty MÚK Bitozeves R MÚK Bítozeves MÚK Vysočany R MÚK Vysočany MÚK Droužkovice R Vysočany MÚK... R Sulec obchvat... 0 R Bílý Kostel Hrádek n.n. R Králové (Sedlice) Opatovice R Rychaltice Frýdek Místek I/ Plzeň Nová Hospoda přeložka D 00 A Trasa dálnice D 00 B Most Vchynice D 00 C Most Oparno D 00 D Most Dobkovičky D 00 E Tunel Prackovice D 00 F Tunel Radejčín D 00 B most přes Lužnici D 00 C most přes údolí Černovického potoka D 00 B most přes rybník Koberný D 00 A Tábor Soběslav D 00 A Soběslav Veselí nad Lužnicí R Suchdol Březiněves R Ruzyně Suchdol R Vestec Lahovice R D Vestec D 0 Kroměříž východ Říkovice R 0 Skalka Hulín I/ Holice obchvat I/ Jihlava obchvat jih I/ Český Těšín obchvat I/ Zlín Malenovice II. I/ Červenohorské sedlo sever Alokace finanční pomoci na výše uvedené projekty přispěje k zajištění kvalitního vnitrostátního silničního spojení, které bude mít pozitivní dopad na ekonomické a sociální prostředí jednotlivých dotčených regionů a na snížení negativních důsledků dopravy na životní prostředí. Na jednotlivé projekty v rámci uvedených Priorit bude poskytnuta dotace z Fondu soudržnosti a nebo z Evropského fondu pro regionální rozvoj až do výše % celkových uznatelných nákladů. Celková alokace z fondů Evropské unie na období let 0 pro ŘSD ČR bude činit EUR. Zbývající část nákladů bude hrazena z rozpočtu SFDI a z úvěru poskytnutého Evropskou investiční bankou.

3 Èeská republika Selb Bayreuth Aš Plauen Františkovy Láznì Nìme c ko Nürnberg Cheb Chemnitz Jirkov Most Litvínov Žiželice obchvat a pøemostìní Chomutov Velemyšleves Klášterec obchvat a pøemostìní Chomutovky nad Ohøí Silnice Kraslice I/ Kadaò Nejdek MÚK Horní Lomany Vojtanov MÚK Støížov Horní Ves Rychlostní silnice R Karlovy MÚK Vysoèany MÚK Droužkovice Chodov Vary Ostrov Vysoèany MÚK Žatec Habartov MÚK Bítozeves MÚK Vysoèany Sokolov Postoloprty MÚK Bitozeves Kynšperk Podboøany nad Ohøí Postoloprty, zkapacitnìní obchvatu Silnice I/ Velká Hleïsebe Nová Hospoda Koèov pøeložka Tachov Cham Mariánské Láznì Horní Slavkov Planá Rychlostní silnice R Tisová - Kamenný Dvùr Silnice I/ Støíbro Plzeò Nová Hospoda pøeložka Nýøany N ì mecko Domažlice Kdynì Deggendorf Nýrsko Silnice I/ Nové Sedlo Jenišov Nové Sedlo Sokolov Sokolov Tisová N ì m e c k o Klatovy Dobøany Silnice I/ Pøeštice Sušice Nìm e cko Plzeò Passau Chemnitz Komoøany Most Tøebušice MÚK. et. - most pøes ÈD Silnice I/ Tøemošná pøeložka Vimperk Rokycany Strakonice Litvínov Most Rakovník Rychlostní silnice R Blatná Mirotice Tøebkov køižovatka I/ Nová Hospoda Horažïovice R a kousk o Prachatice Postoloprty Hoøovice Pøíbram Louny Nové Strašecí Dresden Silnice I/ Sedlec most ev.è.-0a 0 Bílina Stochov Vodòany Teplice Písek Beroun Silnice I/ Dìèín Vilsnice Èeský Krumlov Kladno Dobøíš Protivín Slaný Èeské Budìjovice 0 Lovosice Hostivice Milevsko Silnice I/ Dobromìøice Odolice Králùv Dvùr Rychlostní silnice R Jílovištì PHS Øitka PHS nad Labem Èernošice Sedlèany Bechynì Týn nad Vltavou Kaplice Litomìøice Kralupy nad Vltavou Dìèín Roudnice nad Labem Roztoky Pirna Dálnice D 00 Lovosice Øehlovice Praha Štìtí Rychlostní silnice R Louny, zkapacitnìní obchvatu Chlumèany zkapacitnìní Sulec obchvat Panenský Týnec, zkap. obch. Tábor Sezimovo Mìlník Neratovice Benátky n. J. Silnièní okruh kolem Prahy 0 Suchdol Bøezinìves Brandýs n. L.- St. Boleslav Sobìslav Tøeboò Rakousko Týnec Veselí nad Lužnicí Rumburk Øíèany Benešov N ì m ecko Silnice I/ Dìèín most ev.è.-0 Pravobøežní estakáda VarnsdorfBílý Kostel Hrádek n. N. Bor Èeská Lípa Èelákovice Úvaly Jindøichùv Mimoò Silnice I/ Sosnová MÚK Obchvat Dubá Schrems Doksy Bautzen Silnice I/ Vlašim Mnichovo Bìlá p. Bez. Mladá Boleslav Lysá n. L. Nymburk È. Pacov Milovice Silnièní okruh kolem Prahy D Vestec Vestec Lahovice Hrádek nad Nisou Dálnice D Tábor Veselí nad Lužnicí Chrastava 0 Zruè Liberec Zgorzelec Podìbrady Ledeè Pelhøimov Frýdlant Stráž n. N. Krásná Studánka Kolín Kutná Hora Svìtlá Humpolec Telè Daèice Rak ou sk o Silnice I/ Jablonec nad Nisou Turnov Èáslav Silnice I/ Habry Havlíèkùv obnova živièného krytu Silnice I/ Jihlava obchvat jih 0 Rychlostní silnice R Tøeš Železný Pols k o 0 Tanvald Semily Pøelouè Havlíèkùv Jihlava Chotìboø Polná Vrchlabí Jilemnice Øepov hr. okr. Lomnice Hr. okr. n. Popelkou JC a MB obchvat Sobotky Samšina - Ohaøice - køiž. Lochov Nová Paka Silnice I/ Bydžov Nymburk pøeložka II. a III. stavba Kolín obchvat Chlumec nad Cidlinou Sedlice Opatovice silnice I/ Moravské Budìjovice obchvat Silnice I/ Liberec Kunratická. etapa Liberec Kunratická. etapa Jablonec nad Nisou Tanvald Silnice I/ 0 R a ko u sko Hoøice Chrudim Moravské Budìjovice Pols ko Znojmo Žïár Tøebíè Pardubice Hlinsko Dvùr Králové n. Lab. Králové Velké Trutnov Holice Skuteè Silnice I/ Èeská Bìlá obchvat N. Mìsto na Mor. Námìš n. Osl. Jaromìø Úpice Èervený Kostelec Èeská Skalice Vel. Bíteš Dobruška Tøebechovice Silnice I/ pod Orebem Bøezhrad Opatovice Týništì Hrobice Ohrazenice n. Pern. Kostelec Vysoké Mýto Litomyšl Opatov obchvat Ivanèice Moravský Krumlov Náchod Nové Mìsto nad Metují Polièka Rosice Hronov Rychnov n. Knìž. Tišnov Broumov Kuøim Svitavy Èeská Tøebová Hustopeèe Lanškroun Moravská Tøebová Letovice B Boskovice Blansko Brno Šlapanice Slavkov u Brna Zábøeh Vyškov Buèovice Dubòany Hodonín Vamberk Žamberk Èervenohorské sedlo sever Silnice I/ Vamberk jižní pøeložka. st. Choceò Letohrad Silnice I/ Silnice I/ Letovice Rozhraní Silnice I/ Brno Rajhrad Silnice I/ hr. okr. SY Mohelnice Silnice I/ Mohelnice Prostìjov Kojetín Chropynì 0 Kromìøíž východ Øíkovice Kyjov Šumperk Litovel 0 Unièov Jeseník Silnice I/ Vlachov Rájec Dálnice D Šternberk Olomouc Rychlostní silnice R 0 Skalka - Hulín 0 Otrokovice obchvat JV Strážnice Pøehled staveb pozemních komunikací navržených ke spolufinancování z fondù EU v rámci Operaèního programu Doprava Silnice I/0 Javorník obchvat Veselí nad Moravou Rýmaøov Hulín Kromìøíž Otrokovice St. Mìsto Napajedla Uherské Kunovice Vrbno p. Prad. Pøerov Prudnik Bruntál Holešov Semetín Bystøièka I. stavba Silnice I/ Bánov obchvat Uherský p. Host. Zlín Luhaèovice Krnov Propojení spojka S v Opavì nad Moravicí Lipník n. Beè. Prudnik Vítkov Studénka Rychlostní silnice R Val. Opava Bílovec Frýdek-Místek Fulnek pøipojení na R G³ubczyce Silnice I/ a I/ Silnice I/ Silnice I/ Mokré Lazce hranice okresù OP/OV Rychlostní silnice R Odry Silnice I/ Valašské Vizovice Lhotsko Klobouky Slavièín Zlín Malenovice II Brumov- -Bylnice Trenèín Vsetín Kravaøe Rychaltice Frýdek-Místek Hranice Silnice I/ Pøíbor obchvat 0 Zubøí Slove n sko Nemšová Legenda Rožnov p. Radh. Racibórz Púchov Hluèín Ostrava Pols ko úseky spolufinancované z OPD stávající sí (..0) jiné plánované úseky dálnice, rychlostní silnice silnice I. tøídy, pruhové, smìrovì dìlené silnice I. tøídy silnice II. tøídy Vratimov Gliwice Bohumín Rychvald Petøvald Šenov Frýdek- -Místek Gliwice Orlová Havíøov Bytèa Petrovice u Karv. Pøíbor Silnice I/ Kopøivnice Frýdlant n. O. Èeský Tìšín obchvat Hrádek prùtah (SŽDC) Frenštát p. Radh. Jablunkov obchvat Karviná Bielsko-Bia³a Èeský Tìšín Tøinec Žilina Jablunkov hranice kraje státní hranice mìsta (nad 000 obyv.) èíslo dálnice èíslo rychlostní silnice èíslo silnice I. tøídy Linz Rakousko Mikulov 0 Bøeclav Holíè Myjava N. Mesto n. Váh. Bratislava infografika cz-mapa-opd-(0) km

4 Zlínský kraj Pøehled staveb pozemních komunikací navržených ke spolufinancování z fondù EU v rámci Operaèního programu Doprava 0 Legenda úseky spolufinancované z OPD stávající sí (..0) jiné plánované úseky dálnice, rychlostní silnice silnice I. tøídy, pruhové, smìrovì dìlené silnice I. tøídy silnice II. tøídy hranice kraje státní hranice mìsta (nad 000 obyv.) èíslo dálnice èíslo rychlostní silnice èíslo silnice I. tøídy Brno Jihom oravs ký k ra j Brno Rychlostní silnice R 0 Skalka - Hulín 0 Otrokovice obchvat JV Hodonín Chropynì Hulín Kromìøíž Otrokovice St. Mìsto Myjava (SK) Napajedla Uherské Kunovice Pøerov Silnice I/ Bánov obchvat Olomoucký kraj Dálnice D Holešov Uherský p. Host. 0 Kromìøíž východ Øíkovice Zlín Silnice I/ Vizovice Lhotsko Zlín Malenovice II Luhaèovice Hranice Slavièín Valašské Trenèín Vsetín Valašské Klobouky Brumov- -Bylnice Zubøí Rožnov Silnice p. Radh. I/ Semetín Bystøièka I. stavba S lo v e ns k o Nemšová Púchov Pøíbor M oravsk o - s le zs k ý kraj Frýdek-Místek Bytèa 0 0 km infografika kraj-z-opd-0 N. Mesto n. Váh.

5 I Semetin-Bystricka, I stavba_kor.indd..0 :0: Silnice I/ tvoří severojižní páteřovou komunikaci spojující Opavu, Fulnek, Jičín, Valašské Meziříčí, Vsetín s ukončením na hranici se u republikou. Úsek Valašské Meziříčí Vsetín je nejzatíženějším úsekem celé trasy a páteří dopravního systému v údolí Vsetínské Bečvy. Výstavba rychlostní směrově rozdělené komunikace bude mít zásadní vliv na rozvoj dopravních vztahů v území, protože se stane novou dopravní osou urbanizovaného území a zároveň zajistí napojení na dálnici D Přerov Lipník nad Bečvou Hranice Ostrava. Stavba I/ Semetín Bystřička, I. stavba řeší jednu z etap výstavby silnice R Valašské Meziříčí Vsetín v úseku Bystřička Jablůnka. Výstavba tohoto úseku zahájí přeložku silnice I/ mimo zastavěné území. Převedením dopravy na rychlostní silnici se stávající silnici výrazně odlehčí a pro jízdu bude k dispozici kapacitní a bezpečná komunikace bez dopravních závad. Těch je na současné trase celá řada. Nevýhodné prostorové uspořádání stávající trasy má negativní vliv na plynulost dopravy, omezuje možnosti předjíždění a snižuje tím kapacitu komunikace. Trasa v zastavěné části sídel, úrovňové křížení s tratí ČD a úrovňové křižovatky způsobují časté vytváření kolon vozidel.,vzhledem k těmto skutečnostem není možné provedení rekonstrukce silnice I/ ve stávajícím vedení trasy. Převedením dopravy na rychlostní komunikaci se výrazně zlepší životní prostředí v dotčených obcích a dále se výrazně sníží nehodovost. UMÍSTĚNÍ A POPIS STAVBY Silnice I/ je navržena jako rychlostní komunikace, ale dopravně bude zatím značena jako silnice. Po zprovoznění většího úseku bude silnice přeznačena. Jedná se o. stavbu silnice I/ km,00 0,0 v úseku Jablůnka Semetín. Začátek úseku. stavby je v km,00 před mimoúrovňovou křižovatkou (MÚK) Ratiboř s nadjezdem silnice II/. Zde je provizorní napojení na stávající silnici I/ směrem na železniční přejezd v Jablůnce a dále na Valašské Meziříčí. V rámci této stavby začíná přeložka silnice II/ okružní křižovatkou v místě křížení s větvemi MÚK. Přeložka silnice II/ od okružní křižovatky překonává mostem rychlostní komunikaci, zátopové území překračuje inundačním mostem a napojuje se na stávající silnici II/ těsně před stávajícím mostem přes Vsetínskou Bečvu. Na silnice II/ a napojení stávající silnice I/ jsou navrženy autobusové zastávky umožňující přestup mezi dvěma směry. Mimoúrovňová křižovatka Ratiboř je osmičkovitá se všemi směry odbočení. Do ní se napojuje i stávající silnice I/. Hlavní trasa silnice I/ dále překračuje na dvou místech Vsetínskou Bečvu a mezi nimi ještě vodoteč. Další MÚK Semetín je navržena v km,0, v nadjezdu je vedena silnice Semetín Jablůnka. Jedná se také o osmičkovou mimoúrovňovou křižovatku, její větve jsou však netradičně částečně tvořeny kolektorovou a doprovodnou komunikací. V prostoru Vsetína Bobrk je R doplněna vpravo o kolektorovou komunikaci a vlevo o doprovodnou komunikaci. Obě souběžné komunikace umožňují obsluhu okolní průmyslové zóny. Tomu odpovídá též množství sjezdů a napojení. Doprovodná komunikace je napojena na stávající silnici III/0 do Vsetína. Zde budou autobusové zastávky s propojením a chodníky přes most směrem na Semetín a kolektorovou komunikaci. Doprovodná komunikace bude zařazena jako silnice II/. Stávající silnice I/ směrem na Jablůnku provizorní sjezd zůstává silnicí I/. Stávající silnice III/0 na Semetín zůstane společně s nadjezdem pod tímto číslem. Kolektorová komunikace bude společně s částí původní III/0 k napojení nadjezdu větví křižovatky silnice R. Na konci úpravy se pravým pásem R napojuje na silnici I/ do Vsetína, která je navržena také jako polovina budoucího čtyřpruhu. STAV PŘÍPRAVY V současné době je stavba jak z hlediska věcného, tak i finančního v polovině v ýstavby. V měsíci 0/0 se připravilo zprůjezdnění mimoúrovňové křižovatky Ratiboř a mimoúrovňové křižovatky Semetín. MÚK na Ratiboř byla zprůjezdněna začátkem srpna 0. Předpokládané uvedení stavby do provozu je v sedmém měsíci roku 0. Pozn.: Tento leták byl zpracován v září 0. Jelikož výstavbu významných dopravních jsou uvedená data pouze orientační. stav k 0/0 stav k 0/0 I Semetin-Bystricka, I stavba_kor.indd..0 :0:0 Kromeriz vychod-rikovice_.indd..0 :: Trasa dálnice D v úseku Kroměříž východ Říkovice, řešená v rámci stavby 0, je součástí budované sítě dálnic a rychlostních silnic České republiky, která tvoří základní dopravní kostru čtyřpruhových komunikací. Stavba 0 je jednou ze souboru staveb v úseku Vyškov Hulín Přerov Lipník nad Bečvou, který kromě předmětné stavby 0 zahrnuje stavby 0 Vyškov Mořice, která je v provozu od října 0, 0. Mořice Kojetín, 0. Kojetín Kroměříž západ a 0. Kroměříž západ Kroměříž východ, které jsou momentálně ve výstavbě. Dále směrem k Lipníku nad Bečvou pokračuje uvedený úsek dálnice D stavbami 0 Říkovice Přerov a 0 Přerov Lipník nad Bečvou, kde se napojuje na D Lipník Ostrava. Stávající silniční síť v zájmovém území zcela nevyhovuje současným dynamicky se rozvíjejícím přepravním potřebám regionu. Dopravní problémy v Kroměříži částečně zlepšilo převedení tahu silnice I/ do trasy budované dálnice D. Dobudování uceleného dálničního tahu D a D, spojujícího hlavní průmyslové oblasti státu v ose Praha Brno Ostrava, je jednou ze základních podmínek efektivního napojení ekonomiky státu na evropské struktury a tím i zajištění dalšího rozvoje České republiky samotné i výhledové infrastruktury Evropské unie. Vyvedením dopravy ze zastavěného území dojde k zásadnímu zlepšení životního prostředí především ve městech Kroměříž a Hulín a následně i v Přerově. UMÍSTĚNÍ A POPIS STAVBY Stavba 0 dálnice D Kroměříž východ Říkovice je řešena v úseku od mimoúrovňové křižovatky (MÚK) Kroměříž východ (km,000) po provizorní napojení na I/ před Horními Moštěnicemi (km,00). Součástí stavby je i úsek rychlostní komunikace R ve směru od Otrokovic od staničení km 0,00 po napojení na D v prostoru MÚK Hulín v km,0 R. V úseku Hulín Přerov je v peáži s dálnicí D vedena rychlostní komunikace R. Na trasu D ve směru od Otrokovic se R napojuje v MÚK Hulín a směrem k Olomouci se R z D odpojuje v MÚK Přerov-sever. Významným prvkem vymezujícím polohu komunikací v zájmovém území jsou trasy stávajících inženýrských sítí, poloha železničních tratí Hulín Přerov i Hulín Holešov a samozřejmě i další stávající překážky vodoteče, státní silnice, polní cesty a podobně. Z výše uvedených podmínek a požadavků a na základě koridoru tras vyšší sítě pozemních komunikací územního plánu velkého územního celku zlínské aglomerace vychází návrh trasy řešené stavby. Trasa dálnice D i rychlostní silnice R jsou navrženy jako čtyřpruhové směrově dělené komunikace. Jsou v převážné části stavby vedeny v násypu výšky v průměru asi metry nad stávajícím terénem, výjimkou jsou místa křížení s železničními tratěmi, kde je výška násypu až metrů. Na trase jsou navrženy křižovatky, které umožňují jednak rozpojení komunikací vyšší komunikační sítě (D a R MÚK Hulín) nebo napojení dálnice či rychlostní silnice na nižší komunikační síť (na I/ MÚK Hulín západ; na II/ MÚK Hulín východ). Na začátku stavby se počítá s napojením na budovanou dálnici D stavbu 0. Kroměříž západ Kroměříž východ, na konci stavby je navrženo provizorní napojení na stávající silnici I/. Návaznost na stavby R Hulín Skalka a R Hulín Fryšták v MÚK Hulín bude upřesněna v dalším vývoji jak z hlediska priorit, tak i projekční přípravy a financování těchto staveb rychlostních komunikací. Všechny ostatní dotčené pozemní komunikace jsou vykřížené mimoúrovňově bez připojení na dálnici, během výstavby bude v místě křížení zajištěn provoz po provizorní komunikaci pro minimalizaci dopadů výstavby na stávající dopravu. Převážná část staveništní dopravy by měla být vedena po trase dálnice nebo po souběžných manipulačních pruzích. STAV PŘÍPRAVY Stavba má pravomocné územní rozhodnutí a pravomocnou převážnou většinu stavebních povolení. Výstavba bude zahájena ve čtrvtém měsíci roku 0. Předpokládané uvedení stavby do provozu je v jedenáctém měsíci roku 0. Pozn.: Tento leták byl zpracován v březnu 0. Jelikož výstavbu významných dopravních jsou uvedená data pouze orientační. I Semetin-Bystricka, I stavba_kor.indd..0 :0: 0 Kromeriz vychod-rikovice_.indd..0 :: Kromeriz vychod-rikovice_.indd..0 ::

6 UMÍSTĚNÍ A POPIS STAVBY UMÍSTĚNÍ A POPIS STAVBY R Skalka - Hulín_ve vystavbe.indd..0 ::0 Projektovaná akce je součástí souboru staveb rychlostní silnice R Olomouc Břeclav. Stávající silnice I/ je důležitým dopravním spojením vedeným ve směru Olomouc, Přerov, Hulín, Tlumačov, Otrokovice, Napajedla, Uherské Hradiště, Hodonín a Břeclav. V některých úsecích přesáhlo dopravní zatížení již dávno únosnou mez. Ve jmenovaných sídlech je současná doprava vedena středem města nebo obce, což má negativní vliv na život a zdraví obyvatel ve zmiňovaných městech a obcích (velká nehodovost často se smrtelnými zraněními hluk, exhalace, rozdělení obce). Realizací stavby rychlostní silnice R v úseku Skalka Hulín (stavba 0) dojde k dopravnímu uvolnění současné silnice I/ a tím ke zmírnění negativních vlivů dopravy na život v uvedených obcích. Po vybudování stavby 0 rychlostní silnice R dojde k propojení s dálnicí D a tím i rychlostní silnicí R. Zlepší se tím spojení mezi moravskými kraji, urychlí se osobní a nákladní doprava mezi Českou republikou a Polskem a umožní napojení průmyslových zón na vyšší komunikační síť. Stavba je připravována k zahájení v roce 0. S jejím zprovozněním se počítá v roce. Nová trasa rychlostní silnice R, stavba 0 bude ve sprá- vě Ředitelství silnic a dálnic ČR. 0 stav k 0/0 R Skalka - Hulín_ve vystavbe.indd..0 ::0 0 Rychlostní silnice R, úsek Skalka Hulín, stavba 0, navazuje na severovýchodní obchvat Otrokovic, který je v provozu od roku 0. Konec stavby R 0 rychlostní silnice R v km 0,00 tvoří rozhraní se stavbou D 0 Kroměříž Říkovice. Stavba je navržena v kategorii R,/ v celkové délce 0, km, třída dopravního zatížení I, s asfaltobetonovým krytem. Trasa je vedena volným nezastavěným územím převážně po zemědělských pozemcích, s minimálním zásahem do lesních porostů. V trase není situována žádná mimoúrovňová křižovatka. V km, je umístěno obratiště vozidel údržby a v km, oboustranná odpočívka. Stavba R0 zahrnuje kromě hlavní trasy přeložky silnic III. třídy III/ Tlumačov Machová v km,00, III/ Tlumačov Kurovice v km,, III/ Záhlinice Kurovice v km,, III/0 Záhlinice Chrášťany v km,, dále přeložku místní komunikace Hulín Chrášťany v km,0 a úpravu místní komunikace Skály Peškov v km,, 0 přeložek účelových komunikací a polních cest, mostních objektů, zárubní zdi, vybudování systému odvodnění, dopravního značení, přeložky inženýrských sítí, stavbu protihlukové clony a realizaci vegetačních úprav. Trasa po krátkém klesání na začátku stavby přechází v km, ve stoupání místní komunikaci mezi osadou Skály a Peškovem, v nejvyšším místě stavby 0 zářezem částečně zasahuje do lesa Hrabůvky. V klesání k obci Tlumačov v km,00 ji kříží nadjezdem silnice III/ Tlumačov Machová. Na hluboký zářez u nejbližší zástavby obce Tlumačov navazuje násyp v km,00,00. Most přes příjezdnou cestu k lomu v km,000 bude sloužit i k obracení vozidel údržby. Nežádoucímu vjezdu a výjezdu z rychlostní silnice budou sloužit závory. Zářezem hlubokým až metrů míjí v km,0,0 trasu velmi vysokého napětí vlevo a skládku technického a komunálního odpadu vpravo. V místě nejhlubšího zářezu ji kříží v km, silnice III/ Tlumačov Kurovice. V pokračujícím úseku kopíruje niveleta trasy stávající terén. V tomto úseku je navržena v km,0 oboustranná odpočívka a rychlostní silnici přechází v km, nadjezdem silnice III/ Záhlinice Kurovice a v km, III/0 Záhlinice Chrášťany. Aktualizovaná hluková studie prokázala nutnost protihlukových opatření pro obec Chrášťany. Obec Chrášťany je chráněna proti hluku stěnou, která probíhá bez přerušení pod nadjezdem silnice III/0 v km, a překračuje mosty přes říčku Mojenu v km, a přes místní komunikaci Hu- lín Chrášťany v km,0. Trasa R0 přibližně od km, mírně stoupá a mimoúrovňově kříží v km 0, trať ČD Hulín Valašské Meziříčí a končí v km 0,00 před MÚK Hulín-východ. STAV PŘÍPRAVY Stavba byla oficiálně zahájena. července 0. Zhotovitelem stavby je Sdružení Skalka Hulín R, tvořené společnostmi Stavby silnic a železnic a.s. STRABAG, a.s., OHL ŽS, a.s. a PSVS, a.s. Předpokládané uvedení stavby do provozu je ve dvanáctém měsící roku. Pozn.: Tento leták byl zpracován v červenci 0. Jelikož výstavbu významných dopravních jsou uvedená data pouze orientační. 0 R Skalka - Hulín_ve vystavbe.indd..0 ::0 I Bánov, obchvat_kor.indd..0 :: Stavba přeložky silnice I/ Bánov obchvat je dlouhodobě sledovanou investicí. Silnice I/ je zároveň evropskou silnicí E a je tedy důležitou dopravní tepnou. Silnice I/ je vedena ve směru od Brna z mimoúrovňové křižovatky (MÚK) Holubice (na dálnici D) přes Slavkov Bučovice Buchlovice Uherské Hradiště Uherský na hraniční přechod Starý Hrozenkov. Celý tah silnice I/ prochází výraznou přestavbou, která se snaží o odstranění dosavadních dopravně nevyhovujících úseků a zlepšení prostředí v obcích, kterými silnice procházela. Průjezd obcí Bánov je v současné době největší dopravní závadou na celém průběhu silnice I/, protože průjezdní úsek je veden velmi nevhodným směrovým a výškovým uspořádáním. Ani šířkové poměry neodpovídají požadavkům ČSN. Průjezd silnice evropského významu obcí přináší uvnitř Bánova několik dopravních napojení, která jsou pro tuto komunikaci zcela nepřípustná. Významnou negativní stránkou jsou časté dopravní nehody v obci. Realizací přeložky dojde k dopravnímu zklidnění uvnitř obce a podstatně se zvýší bezpečnost dopravy, ale zejména bezpečnost chodců v Bánově. Jedná se o úsek, který je nedaleko od hraničního přechodu Starý Hrozenkov Drietoma na. Význam stavby z mezinárodního hlediska je zřejmý z toho, že je předmětný úsek nejen součástí silnice I. třídy sítě silnic ČR, ale je i součástí evropského tahu E. Přestože je přeložka o něco delší než dosavadní trasa po silnici přes obec, bude doba jízdy po přeložce kratší a levnější. Přeložka silnice I/ Bánov obchvat je rozdělena na dva úseky: I. úsek km 0,000,0 a II. úsek,0,, přičemž jako první, bude realizován druhý úsek. Zprovoznění celého obchvatu se předpokládá po dokončení úprav silnice III/ a před zahájením prací na napojení Bánov-západ. Nejsou však vyloučeny ani jiné možnosti uvádění do provozu. První i druhý úsek přeložky silnice I/ je navržen téměř výhradně na zemědělsky využívaných pozemcích v blízkosti obce Bánov. Současná silnice prochází po celé délce obce jejím středem. Optimálně navržená nová trasa nezasahuje žádné stávající ekosystémy, flóru ani faunu. Nepřetíná ani žádný funkční biokoridor a nedotýká se žádné přírodní lokality nebo chráněného území. Nezasahuje do oblasti surovinových zdrojů a není v kontaktu s dřívější těžbou. Svojí polohou ve svažitém území bude pozitivně působit jako rozdělovací prvek v oblasti zvýšené vodní eroze, která odnáší zemědělskou půdu. Trasa je vedena mimo běžné pozemní stavby nebo objekty, proto nejsou vyžádány žádné demolice. Stavba se však dostává do kontaktu s řadou inženýrských sítí. Některé zůstávají zachovány bez úprav. Řada z nich však bude v rámci stavby přeložena nebo upravena. I. úsek: km 0,000,0 Přeložka silnice I/ je ústředním stavebním objektem celé stavby prvního úseku. Tento úsek bude realizován až po dokončení druhého úseku. Komunikace je navržena v kategorii S,/0. Délka přeložky je 0 metrů. V trase prvního úseku přeložky jsou navrženy dvě úrovňové křižovatky a jeden přejezd polní cesty. V km,0 je navrženo mimoúrovňové křížení s místní komunikací bez možnosti vzájemného dopravního propojení. II. úsek: km,0, Tento úsek bude realizován jako první. Výstavbou II. úseku doje k realizaci téměř celé úrovňové křižovatky Bánov-východ. Zde budou vozidla nucena pro odbočení do obce snížit rychlost a nebudou dosahovat na začátku obce takových rychlostí jako v současnosti. Komunikace je navržena v kategorii S,/0. Rozšíření na levé straně pro odbočovací pruh však zasahuje až do km,0 a úpravy svahu po pravé straně do km,. STAV PŘÍPRAVY Příprava stavby je ve stádiu, kdy probíhají inženýrské činnosti. V současné době je zpracovaná projektová dokumentace PDPS (projektové dokumentace pro provedení stavby) a probíhá výběrové řízení na zhotovitele stavby. Předpokládané uvedení stavby do provozu je v šestém měsíci roku. Pozn.: Tento leták byl zpracován v září 0. Jelikož výstavbu významných dopravních jsou uvedená data pouze orientační. stav k 0/0 I Bánov, obchvat_kor.indd..0 :: I Bánov, obchvat_kor.indd..0 ::

7 UMÍSTĚNÍ A POPIS STAVBY Navržená trasa přeložky silnice I/ v kategorii S,/0 a MS 0// je vedena okrajovou částí města Vizovice, podél stávající zástavby pěti rodinných domů vpravo a průmyslových areálů vlevo. Dále pak pokračuje při dodržení návrhových prvků dle ČSN 0 pro danou kategorii vozovky a návrhovou rychlost volným terénem mimo zástavbu. Úpravu napojení na stávající silnici I/ do Lhotska řeší dvě úrovňové křižovatky v km 0, a v km,00. Mimoúrovňové křížení s biocentrem B, Dubovským a Lhotským potokem a polní cestou je řešeno s dostatečnou výškovou rezervou pod mostními objekty. V trase jsou navrženy tři úrovňové stykové křižovatky tvaru T. První mostní objekt řeší přemostění Dubovského potoka a nejcennější části biocentra B s místním názvem Pod Hrbatým, druhé přemostění Lhotského potoka a polní cesty umožňující přístup z obce Lhotsko na zemědělské pozemky. Pro pohyb pěších je v km 0,000 0, navržen po levé straně komunikace chodník šířky, metru. Na základě požadavku obce Bratřejov je zahrnuto jako součást stavby též vybudování zálivů oboustranných autobusových zastávek u odbočky Na Chrámečné (místní část obce Bratřejov) ve vzdálenosti přibližně 00 metrů za koncem úpravy silnice I/. Pozn.: Tento leták byl zpracován v září 0. Jelikož výstavbu významných dopravních jsou uvedená data pouze orientační. Stavba je součástí připravovaného tahu rychlostní silnice R, která svým severním směrem povede na Hulín zde bude tvořit významnou dálniční křižovatku s D a R a jižním směrem povede na Uherské Hra-diště a dálnici D u Břeclavi. Po úplné realizaci umožní komfortní dopravní spojení Olomouce a Břeclavi. UMÍSTĚNÍ A POPIS STAVBY Stavba je umístěna v katastrálních územích obcí Napajedla, Pohořelice u Napajedel a Kvítkovice u Otrokovic. Na severu se obchvat JV připojí na rea-lizovanou stavbu R Otrokovice, obchvat SV, dále trasa pokračuje jižně od obce Kvítkovice a končí severně od města Napajedel, před řekou Moravou. Ve směru na jih navazuje na jihovýchodní obchvat připravovaná stavba R Napajedla Babice. Hlavní trasa rychlostní silnice R JV obchvatu Otrokovic začíná přibližně metrů za budoucím novým mostem přes řeku Moravu. Osa nové rychlostní silnice je od stávající silnice I/ odsazena vpravo tak, aby stavba v začátku úseku nezasahovala do průjezdného profilu této silnice. Na opačném konci je předmětný silniční úsek napojen v km,0 na nově dokončenou stavbu R Otrokovice obchvat SV. V trase rychlostní silnice R jsou řešeny tři mimoúrovňová křížení. V km 0, se jedná o křížení stav k 0/0 Stavba musí být z důvodu zajištění obslužnosti obce Lhotsko prováděna stav k 0/0 přeložky silnice III/ (MÚK Napajedla-sever). V km, se jedná v pěti etapách. V I. etapě bude provedeno sejmutí ornice, vykácení porostů o křížení silnice III/ a připojených komunikací, na konci úpravy navazují dvě rampy mimoúrovňového křížení se silnicí I/. a výstavba přeložky v km 0,00,00 včetně všech navazujících stavebních objektů. Ve II. etapě bude realizováno napojení přeložky silnice I/ na stávající silnici do Lhotska (nově zatříděnou jako silnice III/0). Třetí etapa Celý předmětný úsek stavby 0 obchvatu Otrokovic JV tedy začíná I Vizovice-Lhotsko_kor.indd..0 :: řeší výstavbu přeložky v km 0,000 0,00. V této etapě bude vybudována R Otrokovice, obchvat_kor.indd..0 :: Navržená přeložka silnice I/ řeší vyloučení dopravně nevhodného úseku Projekt rychlostní silnice R stavba 0 Otrokovice obchvat JV navazuje za budoucím mostem přes Moravu a dále pokračuje přes zemědělské pozemky na jihovýchodní straně města Otrokovic. Hlavní trasa protíná stáva- levá strana komunikace na výjezdu z Vizovic. Současně bude provedena stávající silnice I/ v rozsahu od výjezdu z Vizovic, dále vedoucího přes na již realizovaný severovýchodní obchvat a tvoří tak část silničního obchvatu Otrokovic, který s definitivní platností vyloučí veškerou tranzitní dopravu jící silnice III. třídy (III/, III/ a III/) a kolem objektů Plemenář- výstavba levostranného chodníku, napojení místní komunikace v katastrálním území Vizovice. Dále bude zřízena rekonstrukce kanalizace a v samém obec Lhotsko po napojení na zrekonstruovaný úsek silnice I/ před obcí Bratřejov. Zmíněný úsek je problematický z důvodu nevhodného směrového z intravilánu města. Stávající dopravní zátěž na silnici I/ dlouhodobě patří ského podniku a.s. pokračuje ke křížení s nově přeloženou silnicí I/, jejíž závěru bude dokončeno odvodnění a provedena zárubní zídka. vedení trasy s malými poloměry směrových oblouků, a to zejména v obci k největší na české komunikační síti. Realizací této stavby bude dosaženo rekonstrukce proběhla v rámci již dokončené stavby R, stavba 0, Lhotsko. Nevyhovující je i výškové vedení trasy představující malé poloměry vyloučení tranzitní dopravy z průjezdního úseku města Otrokovice, což povede k podstatnému omezení exhalací a hluku z dopravy a tedy k podstatnému,/0, směrově uspořádané jako dělený čtyřpruh. Součástí trasy stavby úsek Otrokovice SV. Jedná se o novostavbu rychlostní silnice kategorie R Ve IV. etapě bude vybudována pravá strana komunikace na výjezdu výškových oblouků a velké podélné spády. Trasa je nepřehledná a neumožňuje také vlivem malé šířky vozovky v celém úseku bezpečné předjíždění. zlepšení životního prostředí v Otrokovicích. jsou tři mimoúrovňová křížení se silnicemi I. a III. třídy. Celková délka úpra- z Vizovic a budou provedeny veškeré přeložky podzemních vedení inženýrských sítí v předmětném úseku. Současně bude provedeno napojení Za nepříznivých klimatických podmínek zejména v zimním období se situace značně zhoršuje. Ostré zatáčky jsou příčinou častých dopravních nehod. Vzhledem k předpokládaným značným intenzitám dopravy na silnici I/, je a účelových komunikací, kanalizace, odvodňovací příkop, protihlukové vy je 0 m. V rámci stavby budou prováděny úpravy a přeložky místních vjezdů do RD. V poslední etapě bude rozebrán a zrekultivován stávající úsek silničního tělesa silnice I/ v km 0,00 0,, polních cest a budou Celkově je prostorové vedení trasy stávající komunikace značně omezujícím počítáno se zprovozněním hlavní trasy a stavebních objektů, které umožní stěny, přeložky vodovodů, plynovodů, vedení a kabelů, objekty telematiky, provedeny rekultivace skládkových ploch. prvkem plynulosti dopravy, zejména pak dopravy kamionové. připojení na stávající silnici I/, před kompletním dokončením ostatních ob- jektů stavby. oplocení, vegetační úpravy, rekultivace a opravy objízdných tras. Odklonění tranzitní dopravy mimo obec Lhotsko bude mít významný kladný dopad na životní prostředí obyvatel obce právě z hlediska výrazného snížení STAV PŘÍPRAVY V souladu se záměry Ředitelství silnic a dálnic ČR tvoří JV část obchvatu propojení mezi stávající silnicí I/ od řeky Moravy s již dokončenou stavbou ob- STAV PŘÍPRAVY emisní, hlukové a dopravní zátěže. Do obce bude nadále zajíždět pouze autobusová linka, dopravní obsluha, zásobování a místní osobní doprava. V současné době je zpracovaná projektová dokumentace pro stavební povolení a probíhá inženýrská činnost. O stavební povolení bude požádáno chvatu Otrokovice SV. Celá trasa rychlostní silnice R včetně mimoúrovňové V rámci přípravy stavby je nyní zpracována projektová dokumentace pro křižovatky (MÚK) Napajedla-sever, je zahrnuta do závazné části ÚPN VÚC stavební povolení ( DSP) termín odevzdání 0/0. S realizací stavby se Trasa přeložky byla zvolena tak, aby míjela stávající obytnou zástavbu a zároveň umožnila napojení obce Lhotsko a prostřednictvím hospodářských náctém měsíci roku 0. Předpokládané uvedení stavby do provozu je tí schváleného územního plánu města Otrokovice, který byl schválen v roce v první polovině příštího roku. Předpokládané zahájení stavby je ve dva- Zlínské aglomerace, která nabyla účinnosti dne.. 0. Stavba je součás- předpokládá v období 0/0 0/. sjezdů byl umožněn přístup na pozemky v okolí trasy. v šestém měsíci roku. a je rovněž součástí územního plánu města Napajedla z roku 0. I Vizovice-Lhotsko_kor.indd..0 :: R Otrokovice, obchvat_kor.indd..0 :: Pozn.: Tento leták byl zpracován v září 0. Jelikož výstavbu významných dopravních jsou uvedená data pouze orientační. I Vizovice-Lhotsko_kor.indd..0 :: R Otrokovice, obchvat_kor.indd..0 ::

8 l Selb Bayreuth Aš Františkovy Láznì Legenda Èeská republika Pøedpokládaný postup výstavby a uvádìní nových úsekù do provozu v letech 0 0 Plauen N ì mec k o Nürnberg K Cheb K úseky ve výstavbì Habartov Kynšperk nad Ohøí K K K Tachov Cham Kraslice Sokolov P úseky uvádìné do provozu stávající sí (..0) plánované úseky (pouze D a R) K Chodov Mariánské Láznì K Horní Slavkov P Planá P dálnice, rychlostní silnice hranice kraje silnice I. tøídy, pruhové, smìrovì dìlené státní hranice silnice I. tøídy mìsta (nad 000 obyv.) silnice II. tøídy èíslo dálnice èíslo rychlostní silnice èíslo silnice I. tøídy Pouèení: Tato mapa byla zpracována v èervnu 0. Jelikož výstavbu významných dopravních komunikací ovlivòuje velké množství faktorù, které se nedají pøedem pøedvídat, jsou uvedená data pouze orientaèní. K Nejdek Domažlice Karlovy Vary P Kdynì Deggendorf Støíbro K Nýrsko Chemnitz Ostrov K N ì m e cko K Nýøany Klatovy Klášterec nad Ohøí P K Dobøany P0 Chemnitz U U P Pøeštice P P Sušice Nìm e ck o U Kadaò Podboøany P P Plzeò P Passau U U C Jirkov Vimperk Chomutov U Žatec S Horažïovice U Rokycany S Rakovník Strakonice R a kousk o U Most U U U0 S Prachatice C Litvínov U U Blatná C S U Postoloprty U Nové Strašecí Hoøovice Pøíbram C Louny U Dresden Bílina U U S S Stochov Králùv Dvùr Vodòany Teplice C C C Písek U Beroun S S U C S Èeský Krumlov Kladno Dobøíš Protivín S0 S Slaný Èeské Budìjovice C C 0 U0 nad Labem Hostivice 0 Lovosice Milevsko C0 Linz A Èernošice A Sedlèany Bechynì Týn nad Vltavou C U C C C Kaplice Litomìøice Kralupy nad Vltavou C A A S C C Dìèín U Roudnice nad Labem Roztoky S C Pirna S Odolena Voda Praha S C c S S Štìtí S Tábor Sezimovo A Sobìslav Mìlník Tøeboò Rakousko L L L A Neratovice Týnec L S Veselí nad Lužnicí Brandýs n. L.- St. Boleslav S A Øíèany Benešov S C C a+b L Rumburk U C Varnsdorf Bor Èeská Lípa Èelákovice Úvaly Jindøichùv C Doksy Benátky n. J. 0 Schrems Bautzen Vlašim Mimoò Bìlá p. Bez. Mladá Boleslav Lysá n. L. È. Pacov S Milovice C Zittau Hrádek nad Nisou L Mnichovo Nymburk J 0 Zruè J L L Chrastava Liberec S S Zgorzelec Podìbrady Ledeè Pelhøimov L L L0 Jablonec nad Nisou Kutná Hora Kolín Svìtlá Humpolec Telè Daèice R akou sko L Frýdlant 0 Turnov Èáslav H Tøeš J Železný J J Pols k o Semily Lomnice n. Popelkou J 0 Tanvald Bydžov J Pøelouè Havlíèkùv J Jihlava Nová Paka Chlumec nad Cidlinou J0 0 J Jilemnice J H E E Chotìboø J Polná R a ko u sk o E Chrudim Moravské Budìjovice Vrchlabí Hoøice H E E Znojmo H Žïár Tøebíè E Pardubice E E Hlinsko B E E0 Dvùr Králové n. Lab. H Králové Velké E J B H Trutnov E Holice Skuteè H H N. Mìsto na Mor. Námìš n. Osl. B E Jaromìø Tøebechovice pod Orebem E Úpice Èervený Kostelec Èeská Skalice H Vel. Bíteš H n. Pern. Dobruška Týništì Kostelec Vysoké Mýto Litomyšl Ivanèice Moravský Krumlov Náchod Nové Mìsto nad Metují Choceò Polièka Rosice H Rakousko Hronov B Rychnov n. Knìž. E Tišnov B E B Broumov Vamberk B Kuøim Svitavy E B Jihomoravský kraj R Pohoøelice Ivaò B výhled B R Ivaò Perná výhled B R Perná st.hranice výhled ÈR/Rak. B R 0 Moravský Písek Bzenec výhled B R 0 Bzenec Bzenec Pøívoz výhled B R Bzenec Pøívoz Rohatec výhled B0 R Rohatec Lužice výhled B R Lužice Bøeclav výhled B I/ Znojmo, obchvat I 0 0 B I/ Znojmo, obchvat II 0 0 B I/ Brno, VMO, Dobrovského B 0 B I/ Brno, VMO, MÚK, Dobrovského, Svitavská radiála 0 B I/ Brno, VMO, Tomkovo námìstí 0 B I/ Letovice Rozhraní 0 B I/ Buèovice, pøeložka 0 B I/ Hodonín, MDO II 0 0 B0 I/ Hodonín, obchvat 0 B I/ Lechovice, obchvat 0 0 B I/ Krhov Vodìrady 0 0 B I/ Èeská Kuøim výhled Èeská Tøebová Žamberk E B B Hustopeèe Mikulov Letohrad Lanškroun Moravská Tøebová Letovice B P o lsko Blansko B Brno 0 E Boskovice Šlapanice Bøeclav M Slavkov u Brna B Zábøeh M Vyškov Buèovice Hodonín B0 Dubòany B0 B M M Mohelnice Prostìjov Kyjov B Šumperk B Holíè B Litovel M M B Jihoèeský kraj C D 00 Tábor Sobìslav 0 Ca D 00A Sobìslav Veselí 0 n. L. Cb D 00B most pøes Lužnici 0 Cc D 00C Veselí n. L. Bošilec 0 C D 00/I Bošilec Ševìtín C D 00/II Ševìtín Borek C D 00/III Borek Úsilné C D 00/I Úsilné Hodìjovice C D 00/II Hodìjovice Tøebonín C R 0 Tøebonín Kaplice nádraží 0 C R 0/I Kaplice nádraží Nažidla 0 C0 R 0/II Nažidla D. Dvoøištì st. hr. 0 C R Lety Èimelice 0 C R Èimelice Mirotice 0 C R Mirotice, rozšíøení C R Mirotice Tøebkov 0 C I/ Vimperk Solná Lhota 0 C I/ Chýnov 0 C I/ Hnìvkov Sedlice 0 C I/ Nová Olešná 0 C I/ Lišov 0 C I/ propojení DO Èeské Budìjovice 0 0 C I/ Stráž nad Nežárkou Lásenice 0 C I/ Èerná v Pošumaví 0 0 C I/ Horní Planá 0 C I/ R Tøebonín MUK I/ Rájov 0 0 M 0 M Unièov Jeseník Z Z Šternberk Olomouc Z M Kojetín Strážnice M Chropynì Z Z Veselí nad Moravou Rýmaøov M M Hulín Kromìøíž Otrokovice Z M St. Mìsto Napajedla Uherské Kunovice Vrbno p. Prad. Pøerov M Z Myjava Prudnik Bruntál Z Holešov Z T Z Z M Lipník n. Beè. Z Uherský Z p. Host. Zlín Prudnik Luhaèovice Krnov T Vítkov Z Odry Hranice N. Mesto n. Váh. Pardubický kraj E R Sedlice Opatovice 0 0 E R Opatovice Èasy po roce 0 E R Èasy Ostrov po roce 0 E R Ostrov Vysoké Mýto po roce E R Vysoké Mýto Hrušová po roce E R Hrušová Janov po roce E R Janov Opatovec po roce E R Opatovec Staré Mìsto po roce E I/ Pardubice jihovýchodní obchvat 0 E I/ Holice obchvat 0 0 E I/ Bøezhrad Opatovice 0 0 E I/ Hrobice Ohrazenice 0 0 E I/ MÚK Doubravice odboèovací pruh 0 E I/ Pardubice MÚK Palackého, dostavba 0 E I/ Pardubice Trojice 0 E I/ Chrudim obchvat (Medlešice I/) 0 E0 I/ Chrudim obchvat (I/ Slatiòany) 0 E I/ nad Svitavou Laènov 0 E I/ Opatov obchvat 0 0 Královéhradecký kraj H D 0- Osièky Králové 0 0 H D 0 Králové Smiøice 0 0 H D 0 Smiøice Jaromìø 0 H R 0 Jaromìø Trutnov výhled H R 0 Trutnov státní hranice výhled H I/ Vamberk jižní pøeložka,. stavba 0 0 H I/ Nová Paka obchvat 0 H I/ ìves pøeložka 0 H I/ Jaromìø obchvat 0 H I/ Èeská Skalice obchvat 0 0 H I/ Náchod obchvat 0 G³ubczyce Z T Z Slavièín nad Moravicí T Z Z Val. Z Fulnek Z Trenèín Z Opava T Vsetín T T T Z0 Valašské Klobouky Brumov- -Bylnice Bílovec T Kravaøe T Studénka T T0 Zubøí S ovensko Nemšová T0 T Rožnov p. Radh. Racibórz Kopøivnice T T Ostrava T Púchov Pøíbor Hluèín T Frenštát p. Radh. T Olomoucký kraj D 0 Øíkovice Pøerov M 0 M D 0 Pøerov Lipník 0 M D 0 Lipník Bìlotín 0 0 M R 0. Køelov Slavonín výhled.etapa M R 0 Olomouc Kokory po roce M R 0 Kokory Pøerov po roce M R Staré Mìsto Maletín po roce M R Maletín Mohlenice po roce M I/ Vlachov Rájec 0 0 M I/ Rájec Zábøeh 0 0 M I/ Šternberk obchvat 0 M I/ MÚK s ÈD Pøerov Pøedmostí 0 M I/0 Javorník obchvat 0 0 M I/ Èervenohorské sedlo jih 0 M I/ Èervenohorské sedlo sever 0 0 T T Vratimov T Gliwice T Kraj Vysoèina J I/ Žïár Mìlkovice pøeložka 0 J I/ Božejov Ondøejov 0 J I/ Ondøejov Pelhøimov 0 J I/ Rouš any Pohled 0 J I/ Èeská Bìlá obchvat 0 0 J I/ Jihlava obchvat jih 0 0 J I/ Moravské Budìjovice obchvat 0 J I/ Ranèíøov Vílanec výhled J I/ Stonaøov, pøeložka výhled J I/ Dlouhá Brtnice, pøeložka výhled J0 I/ Markvartice, køiž. Kasárna výhled J I/ Želetava, pøeložka výhled J I/ Jakubov, pøeložka výhled Karlovarský kraj K R Knínice Bošov 0 K R Žalmanov Knínice 0 K R Olšová Vrata Žalmanov 0 K R Karlovy Vary Olšová Vrata 0 K R Nové Sedlo Jenišov 0 0 K R Nové Sedlo Sokolov 0 K R Sokolov Tisová 0 K R Tisová Kamenný Dvùr 0 0 K I/ Trstìnice Drmoul 0 K I/ Velká Hleïsebe 0 0 K I/, I/ MÚK Horní Lomany 0 K I/ MÚK Horní Lomany Vojtanov 0 Liberecký kraj L I/ Dubá obchvat 0 L I/ Sosnová MÚK 0 0 L I/ Dubice Dolní Libchava obchvat 0 L I/, I/ Okrouhlá MÚK 0 0 L I/ Rynoltice Lvová pøeložka silnice 0 L I/ Stráž n.n. Krásná Studánka 0 L I/ Liberec Kunratická.etapa 0 0 L I/ Liberec Kunratická.etapa 0 0 L0 I/ Kunratice Jablonec n. N. 0 L I/ Kravaøe obchvat 0 L I/ Bílý Kostel Hrádek n. N. 0 L I/ Hrádek n. N. st. hr. ÈR/ 0 0 Bohumín Petøvald Šenov Frýdek- -Místek T0 T Rychvald Frýdlant n. O. Gliwice Orlová Havíøov T Bytèa Petrovice u Karv. T T Karviná T Èeský Tìšín T T Bielsko-Bia³a T T Tøinec Žilina Jablunkov Plzeòský kraj P I/ a II/ Plzeò, Plaská Na Roudné Chrástecká 0 P I/ Plzeò, K Dráze Jasmínová 0 0 P I/ Nová Hospoda Koèov pøel. 0 0 P I/ Nová Hospoda Koèov pøel.,. st. 0 P I/ Planá Trstìnice pøeložka 0 P I/ Plzeò, Nová Hospoda pøeložka 0 0 P I/ Staòkov pøeložka 0 P0 I/ Klatovy pøeložka. stavba 0 P I/ Plzeò, Tyršùv sad Sukova. st. 0 0 P I/ Šlovice Pøeštice pøeložka 0 P I/ Tøemošná pøeložka 0 P I/ Plasy, most ev.è Støedoèeský kraj A R Bìchovice D 0 A R D Vestec 0 0 A R Vestec Lahovice 0 0 A R Lahovice Slivenec 0 0 A R Ruzynì Suchdol 0 A R Suchdol Bøezinìves 0 A R Bøezinìves Satalice S D 00 Praha Jílové po roce S D 00 Jílové Hostìradice po roce S D 00 Hostìradice Neštìtice po roce S D 00 Neštìtice Voraèice po roce S D 00 I Voraèice Nová Hospoda po roce S D 00 II Nová Hospoda Mezno 0 0 S R Skalka køižovatka II/ 0 S R køižovatka II/ Milín 0 S R Milín Lety 0 S0 R Praha Pavlov 0 0 S R Nové Strašecí Øevnièov S R Øevnièov obchvat 0 S R Krupá, pøeložka 0 S R Hoøesedly, pøeložka S R Hoøovièky obchvat S R Slaný hranice kraje S I/ Olbramovice, pøeložka 0 S I/ Libeznice obchvat 0 0 S I/, I/ Mìlník obchvat,. stavba 0 S I/ Slaný Velvary 0 S I/ Luštìnice Újezd 0 S I/ Nymburk obchvat II. a III. stavba 0 S I/ Kolín obchvat 0 0 Moravskoslezský kraj T D 0 Bìlotín Hladké Životice 0 0 T D 0 Hladké Životice Bílovec 0 0 T D 0 Bílovec Ostrava, Rudná 0 0 T D 0 Bohumín st. hranice ÈR/PR 0 0 T R MÚK Bìlotín Rybí 0 T R Rybí MÚK Rychaltice 0 T R Rychaltice Frýdek-Místek 0 T0 R Frýdek-Místek obchvat 0 T R Frýdek-Místek, pøipojení na R 0 T R MÚK Nošovice 0 0 T I/ a I/ propojení spojka S v Opavì 0 0 T I/ Opava severní obchvat vých. èást 0 T I/ Mokré Lazce hranice okr. opa/ova 0 T I/ Èeský Tìšín obchvat 0 0 T I/ Tøanovice Nebory 0 T I/ Nebory Oldøichovice 0 T I/ Oldøichovice 0 T I/ Hrádek prùtah (SŽDC) 0 T I/ Jablunkov obchvat 0 0 T0 I/ Ostrava prodloužená Rudná 0 T I/ Bruntál východní obchvat 0 T I/ Severní spoj I. stavba 0 0 T I/ Ostrava prodl. Místecká I. stavba 0 0 T I/ Ostrava prodl. Místecká II. stavba 0 0 T I/ Ostrava prodl. Místecká III. stavba 0 T I/ Hladké Životice obchvat 0 0 T I/ Krnov SV obchvat 0 T I/ Mošnov obchvat 0 T0 I/ Pøíbor Skotnice 0 T I/ Pøíbor obchvat 0 T I/ Karviná obchvat 0 T I/ Skøeèoò Bohumín, obchvat 0 0 Ústecký kraj U D 00 Lovosice Øehlovice 0 0 U R køiž.i/ (Petrohrad) Lubenec výhled U R Lubenec, obchvat 0 U R Lubenec Bošov 0 U R Panenský Týnec, zkap. obchvatu 0 0 U R Sulec obchvat 0 0 U R Chlumèany zkapacitnìní 0 U R Louny, zkapacitnìní obchvatu 0 0 U R Postoloprty, zkapacitnìní obchvatu 0 U0 R Postoloprty MÚK Bitozeves 0 0 U R MÚK Bitozeves MÚK Vysoèany 0 0 U R Vysoèany MÚK 0 0 U R MÚK Vysoèany MÚK Droužkovice 0 U R MÚK Droužkovice MÚK N. Spoøice 0 U I/ Lesné pøeložka 0 0 U I/ køižovatka Vernéøov 0 0 U I/ Komoøany Most 0 0 U I/ Most Litvínov 0 U I/ Velemyšleves obchvat a pøemostìní 0 0 U I/ Žiželice obchvat a pøemostìní 0 0 U I/ Dobromìøice Odolice 0 0 U I/0 nad Labem, dopravní opatøení povodòová hráz 0 0 U I/ Dìèín Vilsnice 0 0 U0 I/ Dìèín D Zlínský kraj Z D 0./II Moøice Kojetín. etapa 0 0 Z D 0. Kojetín Kromìøíž západ 0 0 Z D 0. Kromìøíž západ Kromìøíž východ 0 0 Z D 0 Kromìøíž vých. Øíkovice 0 Z R 0 Hulín Fryšták 0 Z R 0. Fryšták Lípa. 0 etapa Z R 0. Fryšták Lípa.etapa výhled Z R 0 Lípa Pozdìchov výhled Z R 0 Pozdìchov Horní výhled Lideè Z0 R 0 Horní Lideè st. hr. ÈR/SR výhled Z R 0 Skalka Hulín 0 Z R 0 Otrokovice, obchvat JV 0 Z R 0 Napajedla Babice výhled Z R 0 Babice Staré Mìsto výhled Z R 0 Staré Mìsto Mor. Písek výhled Z I/ Valašské Lešná,.etapa 0 0 Z I/ Valašské Lešná,.etapa 0 Z I/ Vizovice Lhotsko 0 Z I/ Bánov, obchvat 0 Z I/ Semetín Bystøièka,.stavba 0 0 Z I/ Semetín Bystøièka,.stavba 0 Z I/ Malenovice Otrokovice km Bratislava

9 Ředitelství silnic a dálnic ČR Čerčanská, 0 00 PRAHA

POLITIKA ÚZEMNÍHO ROZVOJE České republiky, ve znění Aktualizace č. 1

POLITIKA ÚZEMNÍHO ROZVOJE České republiky, ve znění Aktualizace č. 1 POLITIKA ÚZEMNÍHO ROZVOJE České republiky, ve znění Aktualizace č. 1 Ministerstvo pro místní rozvoj OBSAH 1 ÚVOD... 7 1.1 Účel Politiky územního rozvoje České republiky... 7 1.2 Vazby Politiky územního

Více

Politika územního rozvoje České republiky

Politika územního rozvoje České republiky Politika územního rozvoje České republiky p ř í l o h a č a s o p i s u U & Ú R 3 / 2 0 0 6 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Ústav územního rozvoje Vláda České republiky USNESENÍ VládY České republiky

Více

POLITIKA ÚZEMNÍHO ROZVOJE České republiky 2008

POLITIKA ÚZEMNÍHO ROZVOJE České republiky 2008 III. POLITIKA ÚZEMNÍHO ROZVOJE České republiky 2008 Ministerstvo pro místní rozvoj III. OBSAH 1 ÚVOD... 7 1.1 Účel Politiky územního rozvoje České republiky... 7 1.2 Vazby Politiky územního rozvoje České

Více

POLITIKA ÚZEMNÍHO ROZVOJE ČESKÉ REPUBLIKY 2008

POLITIKA ÚZEMNÍHO ROZVOJE ČESKÉ REPUBLIKY 2008 POLITIKA ÚZEMNÍHO ROZVOJE ČESKÉ REPUBLIKY 2008 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ÚSTAV ÚZEMNÍHO ROZVOJE POLITIKA ÚZEMNÍHO ROZVOJE ČESKÉ REPUBLIKY 2008 Brno, Ústav územního rozvoje 2009 ISBN 978-80-87318-04-1

Více

Projekty silniční dopravní infrastruktury podporované z prostředků Evropské unie

Projekty silniční dopravní infrastruktury podporované z prostředků Evropské unie Prokty ilniční doprvní infrtruktury podporovné z tředků Evropké unie Plzeňký krj Jihočeký krj Královehrdecký krj Krj Vyočin Olomoucký krj Jihomorvký krj tv k 0/0 Řediteltví ilnic dálnic ČR dří připrvovt

Více

Plán dopravní obsluhy území vlaky celostátní dopravy

Plán dopravní obsluhy území vlaky celostátní dopravy Plán dopravní obsluhy území vlaky celostátní dopravy zásady objednávky dálkové dopravy pro období 2012-2016 Obsah Úvod... 3 1 2 3 Vymezení přepravních potřeb... 4 1.1 Dostupná data a možnosti jejich zpracování...

Více

je projekt obsažen v materiálu "Dopravní sektorové strategie, 2. fáze"? předpokládaná hodnota zakázky bez rezervy a bez DPH v tis.

je projekt obsažen v materiálu Dopravní sektorové strategie, 2. fáze? předpokládaná hodnota zakázky bez rezervy a bez DPH v tis. III. SEZNAM VŠECH VÝZNAMNÝCH VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK REZORTU DOPRAVY za rok 2015 ve smylu 16a zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů P. č. Resort Zadavatel Název projektu

Více

Návrh. AKTUALIZACE č. 1 POLITIKY ÚZEMNÍHO ROZVOJE ČESKÉ REPUBLIKY. Bodový text

Návrh. AKTUALIZACE č. 1 POLITIKY ÚZEMNÍHO ROZVOJE ČESKÉ REPUBLIKY. Bodový text Návrh AKTUALIZACE č. 1 POLITIKY ÚZEMNÍHO ROZVOJE ČESKÉ REPUBLIKY Bodový text Politika územního rozvoje České republiky 2008 schválená usnesením vlády č. 929 ze dne 20. července 2009 se mění takto: 1. Článek

Více

ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO DOPRAVY MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ. Operační program Infrastruktura. Výroční zpráva za rok 2006

ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO DOPRAVY MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ. Operační program Infrastruktura. Výroční zpráva za rok 2006 ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO DOPRAVY MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Operační program Infrastruktura Výroční zpráva za rok 2006 Květen 2007 OBSAH: 1. ÚVOD... 1 1.1. ZPRACOVÁNÍ VÝROČNÍ ZPRÁVY... 1 1.2.

Více

ÚVOD...5. Základní údaje...6. Pořizovatel a zpracovatel...6. Použité podklady zdroje...6. Dopravní plány...6. Zdrojová data...7. Územní rozsah...

ÚVOD...5. Základní údaje...6. Pořizovatel a zpracovatel...6. Použité podklady zdroje...6. Dopravní plány...6. Zdrojová data...7. Územní rozsah... Koordinátor veřejné dopravy Zlínského kraje, s.r.o. Plán dopravní obslužnosti území Zlínský kraj na léta - Obsah ÚVOD.... Základní údaje..... Pořizovatel a zpracovatel..... Použité podklady zdroje......

Více

SOCIODEMOGRAFICKÁ ANALÝZA. Ministerstvo práce a sociálních věcí

SOCIODEMOGRAFICKÁ ANALÝZA. Ministerstvo práce a sociálních věcí SOCIODEMOGRAFICKÁ ANALÝZA w MAPY ROZLOŽENÍ OHROŽENÍ DĚTÍ A RODIN V ČR Ministerstvo práce a sociálních věcí SocioFactor s.r.o. 2013 Podklad k návrhu optimalizace řízení a financování systému péče o ohrožené

Více

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY Ročník: 2013 V Praze dne 5. března 2013 Částka: 16 O B S A H : Část I. Část II. 16. Pokyn generálního

Více

II. STRATEGICKÁ ZPRÁVA České republiky pro programové období 2007 2013

II. STRATEGICKÁ ZPRÁVA České republiky pro programové období 2007 2013 II. STRATEGICKÁ ZPRÁVA České republiky pro programové období 2007 2013 Příloha č. 14 PŘÍKLADY DOBRÉ PRAXE prosinec 2012 Úvod V souladu s pokynem Evropské komise jsou součástí II. Strategické zprávy České

Více

2.12 DOPRAVA ÚVOD 2.12.1 ŽELEZNIČNÍ DOPRAVA

2.12 DOPRAVA ÚVOD 2.12.1 ŽELEZNIČNÍ DOPRAVA 2.12 DOPRAVA ÚVOD Doprava výrazným způsobem ovlivňuje rozvoj ekonomiky, její konkurenceschopnost v prostředí celosvětové globalizace, úroveň kvality dopravy představuje výrazný rozhodovací faktor pro investory,

Více

ČÁST B Specifické podmínky pro poskytnutí dotace na základě Programu rozvoje venkova České republiky

ČÁST B Specifické podmínky pro poskytnutí dotace na základě Programu rozvoje venkova České republiky ČÁST B Specifické podmínky pro poskytnutí dotace na základě Programu rozvoje venkova České republiky Opatření III.2.1 Obnova a rozvoj vesnic, občanské vybavení a služby Podopatření III.2.1.2 Občanské vybavení

Více

REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS II SEVEROZÁPAD PRO OBDOBÍ 2007 2013

REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS II SEVEROZÁPAD PRO OBDOBÍ 2007 2013 Regionální operační program NUTS II Severozápad pro období 2007-2013 9. listopadu 2007 REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS II SEVEROZÁPAD PRO OBDOBÍ 2007 2013 9. LISTOPADU 2007 1 OBSAH 1 ÚVOD...8 1.1 KONTEXT

Více

REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS II SEVEROZÁPAD

REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS II SEVEROZÁPAD REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS II SEVEROZÁPAD PRO OBDOBÍ 2007 2013 9. LISTOPADU 2007 OBSAH 1 ÚVOD... 8 1.1 KONTEXT ROP NUTS II SEVEROZÁPAD... 8 1.2 METODICKÝ POSTUP ZPRACOVÁNÍ A RESPEKTOVÁNÍ PRINCIPU

Více

ZPRÁVA o plnění úkolů Radonového programu České republiky v roce 2001. Státní úřad pro jadernou bezpečnost Státní ústav radiační ochrany

ZPRÁVA o plnění úkolů Radonového programu České republiky v roce 2001. Státní úřad pro jadernou bezpečnost Státní ústav radiační ochrany ZPRÁVA o plnění úkolů Radonového programu České republiky v roce 2001 Státní úřad pro jadernou bezpečnost Státní ústav radiační ochrany Praha, březen 2002 ZPRÁVA o plnění úkolů Radonového programu ČR v

Více

INTEGROVANÝ PLÁN MOBILITY OSTRAVA

INTEGROVANÝ PLÁN MOBILITY OSTRAVA MOBILITA INTEGROVANÝ PLÁN MOBILITY OSTRAVA ást I. - strategická EDSTAVÍTE-LI SI VAŠE MSTO ZA DVACET LET, JAK BYSTE CHTLI, ABY VYPADALO? Integrovaný plán mobility Ostrava část I. - strategická Finální verze

Více

2.4. Havárie spojené s únikem nebezpečných látek (dále jen havárie )... 20 2.4.1. Dopad havárií... 21 2.4.2. Činnost zabezpečovaná složkami IZS...

2.4. Havárie spojené s únikem nebezpečných látek (dále jen havárie )... 20 2.4.1. Dopad havárií... 21 2.4.2. Činnost zabezpečovaná složkami IZS... Zajištění odolnosti a vybavenosti základních složek integrovaného záchranného systému Policie ČR a Hasičského záchranného sboru ČR (včetně JSDH) v území, s důrazem na přizpůsobení se změnám klimatu a novým

Více

1 Příloha Modelové příklady

1 Příloha Modelové příklady 1 Příloha Modelové příklady Modelové příklady navazují na strategické cíle a jejich opatření z kapitoly 3. Cílem je prezentovat daná opatření, jak jsou konkrétně realizována v jiných regionech. Dalším

Více

OBSAH DOKUMENTACE. Atelier URBI spol. s r.o. 1. Odůvodnění územního plánu: Textová část: B. Odůvodnění řešení územního plánu

OBSAH DOKUMENTACE. Atelier URBI spol. s r.o. 1. Odůvodnění územního plánu: Textová část: B. Odůvodnění řešení územního plánu OBSAH DOKUMENTACE Odůvodnění územního plánu: Textová část: B. Odůvodnění řešení územního plánu Grafická část: 8. Koordinační výkres 1 : 5 000 9. Předpokládaný zábor ZPF a PUPFL 1 : 5 000 10. Širší vztahy

Více

Nebezpečné přechody pro chodce na silnicích I. tříd na území ČR zaslání podkladů

Nebezpečné přechody pro chodce na silnicích I. tříd na území ČR zaslání podkladů POLICEJNÍ PREZIDIUM ČESKÉ REPUBLIKY Ředitelství služby dopravní policie Nebezpečné přechody pro chodce na silnicích I. tříd na území ČR zaslání podkladů Na základě závěrů ze společného ústního jednání

Více

3. CHARAKTERISTIKA ÚZEMÍ...

3. CHARAKTERISTIKA ÚZEMÍ... Strategický plán rozvoje mikroregionu Moravskotřebovska a Jevíčska Svazek II Profiill miikroregiionu Moravskotřebovska a Jevííčska DHV CR, spol. s r.o. OBSAH: 1. ÚVOD... 4 1. 1 OBECNÉ SOUVISLOSTI... 4

Více

VYHODNOCENÍ VLIVŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU PÍŠŤ NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ

VYHODNOCENÍ VLIVŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU PÍŠŤ NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ VYHODNOCENÍ VLIVŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU PÍŠŤ NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ Projekt Územní plán Píšť byl spolufinancován z prostředků Evropské unie, Evropského fondu pro regionální rozvoj. KNESL + KYNČL s.r.o. architektonický

Více

AKTUALIZACE Č. 1 POLITIKY ÚZEMNÍHO

AKTUALIZACE Č. 1 POLITIKY ÚZEMNÍHO VI. CENTRUM PRO ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A HODNOCENÍ KRAJINY AKTUALIZACE Č. 1 POLITIKY ÚZEMNÍHO ROZVOJE ČR Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území Část - Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj ZADAVATEL

Více

Přestavba železničního uzlu Brno

Přestavba železničního uzlu Brno Přestavba železničního uzlu Brno Autoři článku: Ing. arch. Jaroslav Dokoupil, hlavni architekt Arch.Design Group, spoluautor současného urbanistického řešení ŽUB Ing. Michal Babič, do roku 2014 technický

Více

Vyhodnocení vlivů návrhu územního plánu Mníšek pod Brdy na udržitelný rozvoj území (dále jen vyhodnocení )

Vyhodnocení vlivů návrhu územního plánu Mníšek pod Brdy na udržitelný rozvoj území (dále jen vyhodnocení ) Vyhodnocení vlivů návrhu územního plánu Mníšek pod Brdy na udržitelný rozvoj území (dále jen vyhodnocení ) (podle přílohy 5 vyhlášky 500/2006 Sb., včetně Vyhodnocení vlivů návrhu územního plánu Mníšek

Více

I. Obsah územního plánu Metylovice

I. Obsah územního plánu Metylovice 1 I. Obsah územního plánu Metylovice I. A. TEXTOVÁ ČÁST strana 1. VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ 2 2. KONCEPCE ROZVOJE ÚZEMÍ OBCE, OCHRANY A ROZVOJE JEHO HODNOT 2 3. URBANISTICKÁ KONCEPCE, VČETNĚ VYMEZENÍ

Více

Regionální a územní rozvoj v ČR

Regionální a územní rozvoj v ČR Abstrakt Regionální a územní rozvoj v ČR Ing. Milan Damborský Vysoká škola ekonomická v Praze, Národohospodářská fakulta Katedra regionálních studií nám. W. Churchilla 4 130 67 Praha 3 e-mail: mdamborsky@centrum.cz

Více