Dokumentace výběrového řízení pro veřejnou zakázku malého rozsahu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Dokumentace výběrového řízení pro veřejnou zakázku malého rozsahu"

Transkript

1 Dokumentace výběrového řízení pro veřejnou zakázku malého rozsahu dle 18 odst. 5 ve spojení s 6 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky: Dodávka vozidel kategorie M1 pro příspěvkové organizace zřizované Jihomoravským krajem Zadavatel: CEJIZA, s.r.o. se sídlem Brno, Žerotínovo náměstí 3/5, PSČ IČO:

2 1. Identifikační údaje o zadavateli, kontaktní osoba Název zadavatele: CEJIZA, s.r.o. IČO: DIČ: CZ sídlo zadavatele: Brno, Žerotínovo náměstí 3/5, PSČ statutární orgán: MUDr. Bořek Semrád, jednatel Adresa profilu zadavatele: https://ezak.cejiza.cz/ Uvedený zadavatel je centrálním zadavatelem (dále jen centrální zadavatel ), který provádí výběrové řízení veřejné zakázky malého rozsahu ve smyslu 3 odst. 1 písm. b) zákona, a to na základě uzavřené smlouvy o centralizovaném zadávání na účet pověřujících zadavatelů uvedených v příloze č. 1 této dokumentace (dále jen jednotliví zadavatelé ). Kontaktní osoba centrálního zadavatele Kontaktní osobou ve věcech souvisejících s tímto výběrovým řízením je obchodní společnost Fiala, Tejkal a partneři, advokátní kancelář, s.r.o., IČO: , se sídlem Brno, Helfertova 2040/13, PSČ , tel.: Kontaktní osoba zajišťuje veškerou komunikaci centrálního zadavatele s dodavateli (tím není dotčeno oprávnění statutárního orgánu či jiné pověřené osoby centrálního zadavatele) a je pověřena zastupováním centrálního zadavatele v tomto výběrovém řízení. 2. Název veřejné zakázky 2.1 Centrální zadavatel přidělil veřejné zakázce malého rozsahu zadávané v tomto výběrovém řízení název: Dodávka vozidel kategorie M1 pro příspěvkové organizace zřizované Jihomoravským krajem. (dále jen veřejná zakázka ) 2.2 Centrální zadavatel přidělil veřejné zakázce spisovou značku: CEOSA Účel a předmět veřejné zakázky 3.1 Účel veřejné zakázky Účelem veřejné zakázky je zabezpečení dodávky vozidel 4 kusů kategorie M1 pro jednotlivé zadavatele. 3.2 Předpokládaná hodnota veřejné zakázky Předpokládaná hodnota veřejné zakázky určená centrálním zadavatelem činí: ,-- Kč bez DPH. 3.3 Předmět plnění veřejné zakázky Předmětem veřejné zakázky je dodávka 4 kusů nových vozidel kategorie M1, které jsou podrobně specifikovány v přílohách č. 2 a 3 této dokumentace (dále jen osobní automobily ). Dodavatel je dále povinen v souladu s návrhem smluv tvořících přílohy č. 4 a 5 této dokumentace odkoupit automobil ve vlastnictví Domova na Jarošce, příspěvkové organizace a automobil ve vlastnictví Centra služeb pro seniory Kyjov, příspěvkové organizace. Dokumentace výběrového řízení CEOSA1114 Stránka 2 z 12

3 3.4 Součástí dodávky osobních automobilů je: a) dodání osobních automobilů jednotlivým zadavatelům do místa plnění; b) dodání veškerého příslušenství osobních automobilů nezbytného k jejich řádnému užívání; c) dodání dokumentace vztahující se k osobním automobilům. 3.5 Další podrobnosti týkající se podmínek dodávky osobních automobilů jednotlivým zadavatelům jsou uvedeny v závazném návrhu kupní smlouvy, který tvoří přílohu č. 3 této dokumentace. 3.6 Technické podmínky Centrální zadavatel požaduje, aby osobní automobily splňovaly technické podmínky uvedené v přílohách č. 2 a 3 této dokumentace. 4. Doba plnění veřejné zakázky 4.1 Uchazeč dodá osobní automobily jednotlivým zadavatelům do 30 dnů ode dne uzavření smlouvy. 5. Místo plnění veřejné zakázky 5.1 Místem plnění veřejné zakázky jsou sídla jednotlivých zadavatelů nacházející se na území Jihomoravského kraje. 6. Kvalifikace 6.1 Vymezení kvalifikace Každý dodavatel je povinen prokázat, že je kvalifikovaný pro plnění veřejné zakázky. Kvalifikovaným pro plnění veřejné zakázky je dodavatel, který prokáže splnění níže uvedených kvalifikačních předpokladů a předloží čestné prohlášení o své ekonomické a finanční způsobilosti splnit veřejnou zakázku. 6.2 Základní kvalifikační předpoklady Dodavatel musí prokázat splnění níže uvedených základních kvalifikačních předpokladů. 6.3 Základní kvalifikační předpoklady splňuje dodavatel, a) který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný ve prospěch organizované zločinecké skupiny, trestný čin účasti na organizované zločinecké skupině, legalizace výnosů z trestné činnosti, podílnictví, přijetí úplatku, podplacení, nepřímého úplatkářství, podvodu, úvěrového podvodu, včetně případů, kdy jde o přípravu nebo pokus nebo účastenství na takovém trestném činu, nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu; jde-li o právnickou osobu, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku či žádost o účast zahraniční Dokumentace výběrového řízení CEOSA1114 Stránka 3 z 12

4 právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; tento základní kvalifikační předpoklad musí dodavatel splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště, b) který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s předmětem podnikání dodavatele podle zvláštních právních předpisů nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu; jde-li o právnickou osobu, musí tuto podmínku splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku či žádost o účast zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; tento základní kvalifikační předpoklad musí dodavatel splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště, c) který v posledních 3 letech nenaplnil skutkovou podstatu jednání nekalé soutěže formou podplácení podle zvláštního právního předpisu, d) vůči jehož majetku neprobíhá nebo v posledních 3 letech neproběhlo insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo nebyl konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující nebo zavedena nucená správa podle zvláštních právních předpisů, e) který není v likvidaci, f) který nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele, g) který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele, h) který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele, i) který není veden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek, j) kterému nebyla v posledních 3 letech pravomocně uložena pokuta za umožnění výkonu nelegální práce podle zvláštního právního předpisu. 6.4 Splnění základních kvalifikačních předpokladů prokazuje dodavatel předložením čestného prohlášení, které bude podepsáno osobou prokazatelně oprávněnou zastupovat dodavatele, z jehož obsahu musí být zřejmé, že dodavatel splňuje příslušné základní kvalifikační předpoklady požadované centrálním zadavatelem. Čestné prohlášení o splnění základních kvalifikačních předpokladů doporučuje centrální zadavatel zpracovat dle předlohy, jež tvoří přílohu č. 6 této dokumentace. Dokumentace výběrového řízení CEOSA1114 Stránka 4 z 12

5 6.5 Profesní kvalifikační předpoklady Splnění profesních kvalifikačních předpokladů prokáže dodavatel: a) předložením výpisu z obchodního rejstříku dodavatele, pokud je v něm zapsán, či předložením výpisu z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán. b) předložením dokladu o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, a to předložením živnostenského listu, výpisu z živnostenského rejstříku nebo koncesní listiny. Dodavatel prokáže splnění tohoto profesního kvalifikačního předpokladu předložením živnostenského listu nebo výpisu z živnostenského rejstříku pro živnost ohlašovací - volnou Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona. 6.6 Splnění profesních kvalifikačních předpokladů prokazuje dodavatel předložením prosté kopie výše uvedených dokladů. Výpis z obchodního rejstříku či z jiné obdobné evidence, pokud je v ní dodavatel zapsán, nesmí být k poslednímu dni lhůty pro podání nabídky starší 90 kalendářních dnů. 6.7 Technické kvalifikační předpoklady Prokázání splnění technických kvalifikačních předpokladů centrální zadavatel nepožaduje. 6.8 Čestné prohlášení o ekonomické a finanční způsobilosti Dodavatel předloží čestné prohlášení o své ekonomické a finanční způsobilosti splnit veřejnou zakázku podepsané osobou prokazatelně oprávněnou zastupovat dodavatele. Čestné prohlášení o ekonomické a finanční způsobilosti dodavatel zpracuje dle předlohy, jež tvoří přílohu č. 7 této dokumentace. 6.9 Forma splnění kvalifikace Doklady požadované k prokázání splnění kvalifikace budou předloženy v prosté kopii. Požaduje-li centrální zadavatel před uzavřením smlouvy předložit originály nebo ověřené kopie dokladů, prokazujících splnění kvalifikace, je dodavatel, se kterým má být uzavřena smlouva, povinen je předložit, a to ve lhůtě stanovené centrálním zadavatelem. Centrální zadavatel může požadovat po dodavateli, aby písemně objasnil předložené informace či doklady nebo předložil další informace či doklady prokazující splnění kvalifikace. Dodavatel je povinen splnit tuto povinnost ve lhůtě stanovené centrálním zadavatelem. Pokud není dodavatel schopen prokázat splnění určité části kvalifikace v plném rozsahu, je oprávněn splnění kvalifikace v chybějícím rozsahu prokázat prostřednictvím subdodavatele. Dodavatel je v takovém případě povinen centrálnímu zadavateli předložit: a) doklady prokazující splnění základního kvalifikačního předpokladu podle odst. 6.3 písm. i) této dokumentace a profesního kvalifikačního předpokladu podle odst. 6.5 písm. a) této dokumentace subdodavatelem a b) smlouvu uzavřenou se subdodavatelem, z níž vyplývá závazek subdodavatele k poskytnutí plnění určeného k plnění veřejné zakázky dodavatelem či k poskytnutí věcí či práv, s nimiž bude dodavatel oprávněn disponovat v rámci plnění veřejné zakázky, a to alespoň v rozsahu, v jakém subdodavatel prokázal splnění kvalifikace podle odst. 6.5 této dokumentace. Dodavatel není oprávněn prostřednictvím subdodavatele prokázat splnění kvalifikace podle odst. 6.5 písm. a) této dokumentace. Dokumentace výběrového řízení CEOSA1114 Stránka 5 z 12

6 6.10 Prokazování splnění kvalifikace výpisem ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů nebo certifikátem Dodavatel může k prokázání splnění kvalifikace předložit výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů nebo certifikát ve smyslu části šesté zákona Prokázání kvalifikace v případě společné nabídky Má-li být předmět veřejné zakázky plněn několika dodavateli společně a za tímto účelem podávají společnou nabídku, je každý z dodavatelů povinen prokázat splnění základních kvalifikačních předpokladů a profesního kvalifikačního předpokladu podle odst. 6.5 písm. a) této dokumentace v plném rozsahu Splnění kvalifikace podle odst. 6.5 písm. b) této dokumentace musí prokázat všichni dodavatelé společně Důsledek nesplnění kvalifikace Nabídku dodavatele, který nesplní kvalifikaci v požadovaném rozsahu, centrální zadavatel vyřadí a tato nebude dále posuzována a hodnocena. 7. Obchodní a platební podmínky 7.1 Centrální zadavatel stanoví obchodní a platební podmínky formou a) závazného návrhu kupní smlouvy, který tvoří přílohu č. 3 této dokumentace (Zadavatel stanoví, že s vybraným uchazečem uzavře každý jednotlivý zadavatel jako konečný odběratel samostatnou kupní smlouvu. Pro účely zjednodušení administrativní zátěže byl návrh kupní smlouvy zpracován jako společný návrh zahrnující požadavky na dodávky všech jednotlivých zadavatelů. Uchazeč tak předloží v rámci svojí nabídky jeden podepsaný návrh kupní smlouvy bez doplněných údajů o kupujícím a se všemi variantami příloh. Při podpisu kupních smluv s jednotlivými zadavateli na realizaci této veřejné zakázky pak budou doplněny údaje o kupujícím, tj. příslušném zadavateli a ke kupní smlouvě bude připojena jedna příslušná příloha.); b) závazného návrhu smlouvy na odkup automobilu pro Domov na Jarošce, příspěvkovou organizaci, který tvoří přílohu č. 4 této dokumentace; c) závazného návrhu smlouvy na odkup automobilu pro Centrum služeb pro seniory Kyjov, příspěvkovou organizaci, který tvoří přílohu č. 5 této dokumentace. Návrhy smluv jsou dále označovány jednotlivě jen jako návrh smlouvy a hromadně jako návrhy smluv. 7.2 Návrhy smluv musí být ze strany uchazeče podepsány statutárním orgánem nebo osobou prokazatelně oprávněnou zastupovat uchazeče; v takovém případě doloží uchazeč toto oprávnění v originálu či v úředně ověřené kopii v nabídce. Předložení nepodepsaného návrhu smlouvy nebo kopie podepsaného návrhu smlouvy není předložením řádného návrhu smlouvy. 7.3 Uchazeč je povinen upravit návrhy smluv v části identifikující smluvní strany na straně uchazeče, a to v souladu se skutečným stavem, aby bylo vymezení uchazeče jednoznačné a dostatečně jasné. V případě nabídky podávané společně několika dodavateli (jako jedním uchazečem) jsou dodavatelé dále povinni doplnit návrhy smluv o ustanovení o společné odpovědnosti dodavatelů a oprávněni upravit právní zkratky označující smluvní stranu dodavatele, a tomu odpovídající slovní tvary v návrzích smluv a počet stejnopisů návrhů smluv. 7.4 Uchazeč doplní do návrhů smluv a příloh návrhů smluv předpokládané údaje, přičemž není Dokumentace výběrového řízení CEOSA1114 Stránka 6 z 12

7 oprávněn činit další změny či doplnění návrhů smluv, s výjimkou údajů, které jsou výslovně vyhrazeny pro doplnění ze strany uchazeče nebo u kterých to vyplývá z této dokumentace. 7.5 Podává-li nabídku více dodavatelů společně (jako jeden uchazeč), jsou povinni přiložit k návrhům smluv originál nebo úředně ověřenou kopii smlouvy, z níž bude závazně vyplývat, že všichni tito dodavatelé budou vůči zadavateli a jakýmkoliv třetím osobám z jakýchkoliv závazků vzniklých v souvislosti s plněním předmětu veřejné zakázky či vzniklých v důsledku prodlení či jiného porušení smluvních nebo jiných povinností v souvislosti s plněním předmětu veřejné zakázky, zavázáni společně a nerozdílně, a to po celou dobu plnění veřejné zakázky i po dobu trvání jiných závazků vyplývajících z veřejné zakázky. Příslušná smlouva musí rovněž zřetelně vymezovat, který z dodavatelů je oprávněn jednat za ostatní účastníky ve věcech spojených s poskytováním plnění veřejné zakázky či její určité části, který dodavatel bude fakturačním místem, a kterou konkrétní část plnění hodlá fakticky poskytovat každý z dodavatelů. 7.6 V případě, že část veřejné zakázky bude plněna formou subdodávky, požaduje zadavatel v příloze návrhů smluv uvést, jaká konkrétní část plnění veřejné zakázky bude zadána třetím osobám, a které osoby to budou. Tím není dotčena výlučná odpovědnost uchazeče za poskytování řádného plnění. 7.7 Právní vztah vzniklý na základě návrhů smluv se bude řídit platnými a účinnými právními předpisy České republiky a všeobecně závaznými právními předpisy Evropské unie. 7.8 Návrhy smluv musí rovněž respektovat ustanovení zákona, občanského zákoníku a dalších právních předpisů, které se vztahují na provádění veřejné zakázky. 7.9 Návrhy smluv nesmí vyloučit či žádným způsobem omezovat oprávnění centrálního zadavatele ani jednotlivých zadavatelů uvedených v této dokumentaci; v opačném případě nabídka nesplňuje podmínky výběrového řízení. 8. Požadavky na způsob zpracování ceny plnění 8.1 Cena plnění musí být v nabídkách uvedena v následujícím členění: Cena plnění Cena osobního automobilu pro Centrum služeb pro seniory Kyjov, příspěvková organizace (1) Cena osobního automobilu pro Sociální služby Šebetov, příspěvková organizace (2) Cena osobního automobilu pro Domov na Jarošce, příspěvková organizace (3) Cena osobního automobilu pro Zámeček Střelice, příspěvková organizace (4) Cena za odkup automobilu ve vlastnictví Domov na Jarošce, příspěvková organizace (5) Cena za odkup automobilu ve vlastnictví Centrum služeb pro seniory Kyjov, příspěvková organizace (6) Nabídková cena (7) Kč bez DPH (doplní uchazeč) (doplní uchazeč) (doplní uchazeč) (doplní uchazeč) (doplní uchazeč) (doplní uchazeč) (doplní uchazeč) sazba DPH v % (doplní uchazeč) (doplní uchazeč) (doplní uchazeč) (doplní uchazeč) částka DPH v Kč (doplní uchazeč) (doplní uchazeč) (doplní uchazeč) (doplní uchazeč) Kč s DPH (doplní uchazeč) (doplní uchazeč) (doplní uchazeč) (doplní uchazeč) Dokumentace výběrového řízení CEOSA1114 Stránka 7 z 12

8 Poznámky: (1) Cena osobního automobilu může činit maximálně ,-- Kč včetně DPH. Cenu uvede uchazeč do návrhu smlouvy (viz příloha č. 3 této dokumentace). (2) Cena osobního automobilu může činit maximálně ,-- Kč včetně DPH. Cenu uvede uchazeč do návrhu smlouvy (viz příloha č. 3 této dokumentace). (3) Cena osobního automobilu může činit maximálně ,-- Kč včetně DPH. Cenu uvede uchazeč do návrhu smlouvy (viz příloha č. 3 této dokumentace). (4) Cena osobního automobilu může činit maximálně ,-- Kč včetně DPH. Cenu uvede uchazeč do návrhu smlouvy (viz příloha č. 3 této dokumentace). (5) Cenu uvede uchazeč do návrhu smlouvy (viz příloha č. 4 této dokumentace). (6) Cenu uvede uchazeč do návrhu smlouvy (viz příloha č. 5 této dokumentace). (7) Nabídková cena bude stanovena jako součet cen (bez DPH) všech osobních automobilů prodávaných jednotlivým zadavatelům, přičemž od takto součtem stanovené hodnoty bude odečtena cena za odkup automobilu ve vlastnictví Domova na Jarošce, příspěvkové organizace a automobilu ve vlastnictví Centra služeb pro seniory Kyjov, příspěvkové organizace. Nabídkovou cenu uvede uchazeč na krycím listu (viz příloha č. 8 této dokumentace). 8.2 Centrální zadavatel nepřipouští u ceny některé z položek uvedení nulové nebo žádné hodnoty; v opačném případě nabídka nesplňuje podmínky výběrového řízení. Nabídku dodavatele, která nesplňuje podmínky výběrového řízení, centrální zadavatel vyřadí a tato nebude dále posuzována a hodnocena. 8.3 Ceny dle odstavce 8.1 této dokumentace výběrového řízení musí být stanoveny jako závazné, nejvýše přípustné a nepřekročitelné. Uchazeč je povinen do cen zahrnout veškeré případné náklady, poplatky či další výdaje, které mu při realizaci veřejné zakázky dle této dokumentace vzniknou nebo mohou vzniknout (např. náklady na dopravu, mzdové náklady uchazeče apod.). 8.4 DPH se pro účely této veřejné zakázky rozumí peněžní částka, jejíž výše odpovídá výši daně z přidané hodnoty vypočtené dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. DPH bude v nabídkách uvedena ve výši platné ke dni podání nabídky. Není-li uchazeč registrovaným plátcem DPH, potom DPH nevyčíslí a skutečnost, že není jejím plátcem, výslovně uvede prohlášením v návrhu smlouvy. 8.5 Jednotlivé číselné údaje je uchazeč povinen zaokrouhlit na dvě desetinná místa. 9. Hodnocení nabídek 9.1 Hodnocení nabídek bude provedeno podle hodnotícího kritéria nejnižší nabídková cena. 9.2 Nejnižší nabídkovou cenou se pro účely hodnocení rozumí nejnižší celková nabídková cena za všechny osobní automobily v Kč bez DPH, která bude stanovena jako součet cen (bez DPH) všech osobních automobilů prodávaných jednotlivým zadavatelům, přičemž od takto součtem stanovené hodnoty bude odečtena cena za odkup automobilu ve vlastnictví Domova na Jarošce, příspěvkové organizace a automobilu ve vlastnictví Centra služeb pro seniory Kyjov, příspěvkové organizace. 9.3 Pokud budou podány dvě nabídky se stejnou nejnižší nabídkovou cenou stanovenou dle předchozího odstavce, rozhodne los. 9.4 Pro hodnocení jsou rozhodné ceny bez DPH. Dokumentace výběrového řízení CEOSA1114 Stránka 8 z 12

9 10. Závaznost požadavků centrálního zadavatele, prohlídka automobilu 10.1 Informace a údaje uvedené v jednotlivých částech této dokumentace a v jejích přílohách vymezují závazné požadavky centrálního zadavatele na plnění veřejné zakázky. Tyto požadavky je uchazeč povinen plně a bezvýhradně respektovat při zpracování své nabídky. Neakceptování požadavků centrálního zadavatele uvedených v této dokumentaci bude považováno za nesplnění podmínek výběrového řízení. Nabídku dodavatele, která nesplňuje podmínky výběrového řízení, centrální zadavatel vyřadí a tato nebude dále posuzována a hodnocena V případě, že podmínky výběrového řízení obsahují odkazy na specifická označení výrobků a služeb, která platí pro určitého podnikatele (osobu) za příznačná, umožňuje centrální zadavatel použití i jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení, které však bezvýhradně a prokazatelně naplní centrálním zadavatelem zamýšlený účel realizace této veřejné zakázky Zadavatel umožní všem dodavatelům prohlídku automobilu ve vlastnictví Domova na Jarošce, příspěvkové organizace a automobilu ve vlastnictví Centra služeb pro seniory Kyjov, příspěvkové organizace. Prohlídka automobilu slouží výhradně k seznámení se dodavatelů s odkupovaným automobilem Prohlídky automobilů se uskuteční v tomto termínu: automobil ve vlastnictví Centra služeb pro seniory Kyjov, příspěvkové organizace: , zahájení prohlídky v 9:00 hodin, sraz účastníků prohlídky před sídlem zadavatele na adrese Strážovská 1095, Kyjov; automobil ve vlastnictví Domova na Jarošce, příspěvkové organizace: , zahájení prohlídky v 11:00 hodin, sraz účastníků prohlídky před sídlem zadavatele na adrese Jarošova 3, Hodonín Prohlídky automobilu se mohou zúčastnit nejvýše 2 zástupci dodavatele. Dodavatel je povinen svůj zájem o prohlídku automobilu písemně ( em) oznámit kontaktní osobě zadavatele uvedené v čl. 1 této dokumentace alespoň jeden pracovní den předem. V opačném případě centrální zadavatel negarantuje uskutečnění prohlídky automobilu. 11. Lhůta a místo pro podání nabídek 11.1 Lhůta pro podání nabídek: do , 10:30 hod Místo podání nabídek: Fiala, Tejkal a partneři, advokátní kancelář, s.r.o. se sídlem Brno, Helfertova 2040/13, PSČ na recepci v pracovní dny od 10:00 do 15:00 hod Nabídka musí být podána nejpozději do konce lhůty pro podání nabídek stanovené výše. Za včasné doručení nabídky nese odpovědnost uchazeč. Rozhodující pro doručení nabídky je okamžik převzetí nabídky centrálním zadavatelem, resp. kontaktní osobou centrálního zadavatele (nikoli předání k poštovnímu doručení) Centrální zadavatel neumožňuje podávání nabídek elektronickými prostředky a nástroji Nabídky se podávají písemně v listinné podobě, v uzavřené obálce zapečetěné proti Dokumentace výběrového řízení CEOSA1114 Stránka 9 z 12

10 neoprávněné manipulaci přelepením, označené názvem veřejné zakázky s uvedením výzvy Neotevírat a názvem a adresou centrálního zadavatele i uchazeče Nabídky musí být zadavateli doručeny do konce lhůty pro podání nabídek. Odvolání zaslané nabídky je možno učinit písemnou formou nejpozději do konce lhůty pro podání nabídek. 12. Lhůta, po kterou jsou uchazeči vázáni nabídkami (dále jen zadávací lhůta ) 12.1 Každý uchazeč, který předložil nabídku, je svou nabídkou vázán po celou dobu trvání zadávací lhůty. Zadávací lhůta začíná běžet okamžikem skončení lhůty pro podání nabídek a končí dnem doručení oznámení centrálního zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky. Centrální zadavatel stanoví zadávací lhůtu v délce trvání 90 dnů. Zadávací lhůta se prodlužuje uchazečům, kteří se umístili jako první, druhý a třetí v pořadí, a to až do doby uzavření smlouvy nebo do zrušení tohoto výběrového řízení. 13. Nabídka 13.1 Požadavky na zpracování nabídky a) nabídka bude zpracována v českém jazyce v písemné formě, cizojazyčné doklady musí být předloženy spolu s úředně ověřeným překladem do českého jazyka (tato podmínka se nevztahuje na doklady prokazující splnění kvalifikace ve slovenském jazyce); b) nabídka bude podepsána uchazečem nebo osobou prokazatelně oprávněnou zastupovat uchazeče (u osob zapsaných v obchodním rejstříku bude podepsána v souladu se způsobem jednání zapsaným v obchodním rejstříku), v případě podpisu jinou osobou je uchazeč povinen doložit v nabídce plnou moc zmocňující k podání nabídky, a to v originále či v úředně ověřené kopii; c) nabídka bude předložena v jednom vyhotovení a bude obsahovat všechny doklady, informace a přílohy stanovené podmínkami tohoto výběrového řízení, a to v pořadí, které vyplývá z požadované struktury nabídky; d) nabídka musí být dostatečným způsobem zajištěna proti manipulaci s jednotlivými listy, všechny listy nabídky musí být pevně spojeny a očíslovány vzestupnou řadou čísel počínající číslem 1; e) součástí nabídky budou návrhy smluv v jednom vyhotovení. Návrhy smluv budou pevně spojeny s nabídkou. Návrhy smluv musí akceptovat veškeré požadavky stanovené centrálním zadavatelem v této dokumentaci, a to požadavky věcné i právní Struktura nabídky a) krycí list nabídky (vzor krycího listu nabídky tvoří přílohu č. 8 této dokumentace). Krycí list bude podepsán uchazečem nebo osobou oprávněnou zastupovat uchazeče; b) obsah nabídky s uvedením čísel stran kapitol nabídky, včetně seznamu příloh; c) doklady prokazující splnění kvalifikace; d) řádně doplněné a podepsané návrhy smluv; e) doklad o oprávnění osoby zastupovat uchazeče - např. plná moc, pověření apod. Předkládá se jen, pokud se nejedná o statutárního zástupce uchazeče, jehož oprávnění Dokumentace výběrového řízení CEOSA1114 Stránka 10 z 12

11 k jednání vyplývá z obchodního rejstříku či jiné evidence, nebo pokud se nejedná o uchazeče - fyzickou osobu, který nabídku podepsal sám; f) informaci a doklad (např. smlouva o sdružení) o tom, která osoba je zmocněna k jednání jménem dodavatele, pokud nabídku podává více osob společně; g) případně další dokumenty. 14. Závěrečné informace 14.1 Uchazeč může podat pouze jednu nabídku. Uchazeč, který podá nabídku, nesmí být současně subdodavatelem, jehož prostřednictvím jiný uchazeč v tomtéž výběrovém řízení prokazuje kvalifikaci. Pokud uchazeč podá více nabídek samostatně nebo společně s dalšími uchazeči, nebo je subdodavatelem, jehož prostřednictvím jiný uchazeč v tomtéž výběrovém řízení prokazuje kvalifikaci, centrální zadavatel všechny nabídky podané takovým uchazečem vyřadí. Nabídky, které byly centrálním zadavatelem vyřazeny, nebudou dále posuzovány a hodnoceny Centrální zadavatel nepřipouští varianty nabídky Náklady uchazečů spojené s účastí ve výběrovém řízení centrální zadavatel nehradí Nabídky nebudou uchazečům vráceny a zůstávají u centrálního zadavatele jako součást dokumentace výběrového řízení Uchazeč je povinen ohlásit do 7 dnů centrálnímu zadavateli změny, které nastaly po podání nabídky, před rozhodnutím centrálního zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky a které se dotýkají údajů požadovaných centrálním zadavatelem Centrální zadavatel prohlašuje, že poskytnuté údaje o jednotlivých uchazečích považuje za důvěrné a bude je využívat jen pro účely tohoto výběrového řízení Centrální zadavatel si vyhrazuje právo ověřit informace obsažené v nabídce uchazeče i u třetích osob a uchazeč je povinen mu v tomto ohledu poskytnout veškerou potřebnou součinnost Nabídka, která: a) nebude splňovat požadavky centrálního zadavatele stanovené v podmínkách tohoto výběrového řízení, zejm. nebude úplná nebo nebude obsahovat veškeré doklady, informace a přílohy stanovené podmínkami tohoto výběrového řízení nebo b) bude doručena po uplynutí lhůty pro podání nabídek nebo c) bude obsahovat cenu převyšující některou z částek uvedených v odstavci 8.1 této dokumentace, nesplňuje podmínky výběrového řízení. Nabídku dodavatele, která nesplňuje podmínky výběrového řízení, centrální zadavatel vyřadí a tato nebude posuzována a hodnocena Centrální zadavatel si vyhrazuje právo: a) v průběhu lhůty pro podání nabídek doplnit či upřesnit podmínky výběrového řízení a plnění veřejné zakázky shodně pro všechny dodavatele; b) odmítnout všechny nabídky, a to i bez uvedení důvodu; c) neuzavřít smlouvu s žádným uchazečem, a to i bez uvedení důvodu; d) výběrové řízení zrušit, a to až do doby podpisu smlouvy s vybraným uchazečem; e) oznámit výběr nejvhodnější nabídky, odmítnutí všech nabídek nebo zrušení výběrového řízení prostřednictvím profilu zadavatele CEJIZA. Dokumentace výběrového řízení CEOSA1114 Stránka 11 z 12

12 14.10 Uchazeč je povinen poskytnout centrálnímu zadavateli nezbytnou součinnost k uzavření smlouvy tak, aby mohla být smlouva uzavřena nejpozději ve lhůtě do 15 dnů od rozhodnutí centrálního zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky. Neposkytne-li uchazeč centrálnímu zadavateli nezbytnou součinnost k podpisu smlouvy ve výše uvedené lhůtě, je centrální zadavatel oprávněn uzavřít smlouvu s uchazečem, který se umístil jako další v pořadí Uchazeč je povinen si vyjasnit případné nejasnosti podmínek výběrového řízení před podáním nabídky. Nedostatečná informovanost, mylné chápání podmínek výběrového řízení, chybně navržená nabídková cena apod. neopravňuje uchazeče požadovat dodatečnou úhradu nákladů nebo zvýšení ceny plnění veřejné zakázky Na výběrové řízení prováděné na základě této dokumentace se nevztahuje zákon, s výjimkou 6 zákona. Pokud tato dokumentace odkazuje na ustanovení zákona, užijí se ustanovení zákona pouze přiměřeně. 15. Přílohy 1. Příloha č. 1 - Seznam jednotlivých zadavatelů 2. Příloha č. 2 - Technická specifikace 3. Příloha č. 3 - Návrh smlouvy na koupi automobilu 4. Příloha č. 4 - Návrh smlouvy na odkup automobilu pro Domov na Jarošce, příspěvkovou organizaci 5. Příloha č. 5 - Návrh smlouvy na odkup automobilu pro Centrum služeb pro seniory Kyjov, příspěvkovou organizaci 6. Příloha č. 6 - Předloha čestného prohlášení o splnění základních kvalifikačních předpokladů 7. Příloha č. 7 - Předloha čestného prohlášení o ekonomické a finanční způsobilosti 8. Příloha č. 8 - Krycí list nabídky 9. Příloha č. 9 - technický průkaz automobilu OPEL ASTRA 10. Příloha č technický průkaz automobilu ŠKODA FABIA V Brně dne CEJIZA, s.r.o. v.z. Fiala, Tejkal a partneři, advokátní kancelář, s.r.o. Mgr. Jan Tejkal, advokát společník a jednatel Dokumentace výběrového řízení CEOSA1114 Stránka 12 z 12

13 Příloha č. 1 dokumentace výběrového řízení - Seznam jednotlivých zadavatelů JM IČ DIČ Název příspěvkové organizace Sídlo Požadovaný počet automobilů JM_ není plátce DPH Zámeček Střelice, příspěvková organizace Tetčická 311/69, Střelice u Brna 1 JM_ není plátce DPH Centrum služeb pro seniory Kyjov, příspěvková organizace Strážovská 1095, Kyjov 1 JM_ JM_ není plátce DPH není plátce DPH Sociální služby Šebetov, příspěvková organizace Domov na Jarošce, příspěvková organizace Šebetov 1, Šebetov Jarošova 3, Hodonín 1 1 Dokumentace výběrového řízení CEOSA1114 příloha č. 1 Stránka 1 z 1

14 Příloha č. 2 dokumentace výběrového řízení - Technické podmínky předmětu veřejné zakázky 1. Osobní automobily musí splňovat tyto technické podmínky: Karoserie Samosnosná typ Délka Rozvor combi, hatchback, liftback min mm min mm Objem zavazadlového prostoru (pozn. nesklopená sedadla) min. 550 l Počet míst k sezení (včetně sedadla řidiče) 5 Počet dveří 5 Motor Palivo Výkon benzin min. 70 kw Kombinovaná spotřeba paliva (l/100km) max. 7 Manuální převodovka min. 5 stupňů Emisní limity EURO EURO 5 2. Osobní automobily musí dále splňovat: a. požadavky stanovené v návrhu kupní smlouvy pro jednotlivé zadavatele a b. požadavky na minimální výbavu uvedené v příloze návrhu kupní smlouvy pro jednotlivé zadavatele. Dokumentace výběrového řízení CEOSA1114 příloha č. 2 Stránka 1 z 1

15 Příloha č. 3 dokumentace výběrového řízení - Návrh smlouvy na koupi automobilu Kupní smlouva na koupi automobilu I. SMLUVNÍ STRANY 1. Jméno: [ doplní zadavatel ] (název jednoho ze zadavatelů, s nímž bude vybraný uchazeč v souladu s odst. 7.1 písm. a) dokumentace výběrového řízení uzavírat smlouvu) sídlo: [ doplní zadavatel ] zastoupený: [ doplní zadavatel ] IČO: [ doplní zadavatel ] DIČ: [ doplní zadavatel ] (případně informace, že není plátcem DPH) bankovní spojení (číslo účtu): [ doplní zadavatel ] [ doplní zadavatel ] a (dále jen Kupující ) 2. Jméno: sídlo: zastoupený: IČO: DIČ: (případně informace, že není plátcem DPH) zapsán v (např. v obchodním rejstříku) vedeném (např. Krajským soudem v ) pod sp. zn. bankovní spojení (číslo účtu): (dále jen Prodávající ) Kupující a Prodávající společně v dalším textu také jen Smluvní strany uzavřeli v souladu s 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen Občanský zákoník ) tuto kupní smlouvu (dále jen Kupní smlouva ). II. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 3. Kupní smlouva je uzavřena na základě výsledků výběrového řízení (dále jen Řízení veřejné zakázky ) veřejné zakázky s názvem Dodávka automobilů kategorie M1 pro příspěvkové organizace zřizované Jihomoravským krajem, sp. zn. CEOSA1114 (dále jen Veřejná Dokumentace výběrového řízení CEOSA1114 příloha č. 3 Stránka 1 z 18

16 zakázka ). Jednotlivá ustanovení Kupní smlouvy tak budou vykládána v souladu s podmínkami Veřejné zakázky. III. PŘEDMĚT KOUPĚ 4. Předmětem koupě je motorové vozidlo, jakož i veškeré jeho součásti a příslušenství (dále jen Předmět koupě ). 5. Předmětem koupě je motorové vozidlo kategorie M1, tj. motorové vozidlo, které má nejméně čtyři kola a používá se pro přepravu osob, a které má nejvýše osm míst k přepravě osob, kromě místa řidiče. 6. Přesná specifikace Předmětu koupě je uvedena v Příloze č. 1 Kupní smlouvy. 7. Předmět koupě bude sloužit k účelům dopravy osob a věcí. 8. Předmět koupě musí být k okamžiku odevzdání Kupujícímu nový, v jakosti a provedení vyplývajícím z Přílohy č. 1 Kupní smlouvy. Novým se rozumí Předmět koupě, jehož stav počtu najetých kilometrů nevykazuje v okamžiku odevzdání Kupujícímu více než 100 km. Předmět koupě musí být dále v takové jakosti a provedení, 8.1. jež odpovídá vlastnostem, které Prodávající nebo výrobce popsal nebo které Kupující očekával s ohledem na povahu Předmětu koupě a na základě reklamy jimi prováděné. Předmět koupě musí zejména odpovídat plnění nabídnutému Prodávajícím v nabídce podané do Řízení veřejné zakázky, na jehož základě je Kupní smlouva uzavřena jež se hodí k účelu vyplývajícímu z Kupní smlouvy jež vyhovuje požadavkům právních předpisů ke dni odevzdání Předmětu koupě. 9. Předmět koupě musí být homologován pro provoz na pozemních komunikacích (tj. musí mít platné osvědčení o schválení technické způsobilosti typu vozidla) a musí být technicky způsobilý k provozu na pozemních komunikacích podle zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů. 10. Součástí Předmětu koupě musí být povinná výbava v rozsahu stanoveném obecně závaznými právními předpisy účinnými ke dni odevzdání Předmětu koupě Kupujícímu. V okamžiku odevzdání Předmětu koupě Kupujícímu musí být nádrž Předmětu koupě naplněna minimálně 10 litry pohonných hmot. IV. PŘEDMĚT ZÁVAZKU 11. Prodávající se zavazuje, že Kupujícímu odevzdá Předmět koupě se všemi jeho součástmi a příslušenstvím a umožní mu k němu nabýt vlastnické právo. 12. Kupující se zavazuje, že Předmět koupě se všemi jeho součástmi a příslušenstvím převezme a zaplatí Prodávajícímu sjednanou cenu a příslušnou DPH, je-li Prodávající povinen dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZoDPH ) uhradit DPH. 13. Povinnost Prodávajícího odevzdat Předmět koupě dle Kupní smlouvy zahrnuje tato plnění: dodání Předmětu koupě včetně jeho příslušenství Prodávajícím Kupujícímu do místa plnění dle Kupní smlouvy, Dokumentace výběrového řízení CEOSA1114 příloha č. 3 Stránka 2 z 18

17 13.2. předání dokladů potřebných k převzetí a užívání Předmětu koupě, a to v českém jazyce s výjimkou odborných technických výrazů (dále jen Doklady ). Doklady dle výslovné vůle smluvních stran tvoří příslušenství Předmětu koupě. Prodávající je povinen předat Kupujícímu zejména návod k obsluze a údržbě Předmětu koupě, servisní knížku k Předmětu koupě, pokud je k Předmětu koupě vydávána, osvědčení o technické způsobilosti Předmětu koupě a veškeré další listiny, jichž je třeba k nakládání s Předmětem koupě a k jeho řádnému užívání. 14. Prodávající je povinen plnit povinnosti z Kupní smlouvy na svůj náklad a nebezpečí řádně a včas. V. CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY 15. Kupní cena Předmětu koupě je uvedena v Příloze č. 1 Kupní smlouvy (dále jen Cena ). 16. Je-li Prodávající povinen dle ZoDHP uhradit v souvislosti s poskytováním plnění dle Kupní smlouvy DPH, je Kupující povinen Prodávajícímu takovou DPH uhradit vedle Ceny. Prodávající odpovídá za to, že sazba DPH bude ve vztahu ke všem plněním poskytovaným na základě Kupní smlouvy stanovena v souladu s právními předpisy platnými a účinnými k okamžiku uskutečnění zdanitelného plnění. 17. Cena zahrnuje veškeré náklady Prodávajícího spojené se splněním jeho povinností vyplývajících z Kupní smlouvy. Cena tak zahrnuje zejména cenu za odevzdání Předmětu koupě. Kupující není povinen hradit v souvislosti s Kupní smlouvou žádné jiné finanční částky, než Cenu a případně příslušnou DPH. Ustanovení tohoto odstavce není dotčeno právo Prodávajícího na případnou úhradu úroků z prodlení a právo na náhradu škody nebo nemajetkové újmy způsobené Kupujícím. 18. Vyplývá-li z informací zveřejněných správcem daně ve smyslu ZoDPH, že Prodávající je nespolehlivým plátcem DPH, je Kupující oprávněn příslušnou DPH uhradit přímo místně a věcně příslušnému správci daně Prodávajícího. 19. Cenu a případnou DPH je Kupující povinen uhradit Prodávajícímu do 30 dnů ode dne převzetí Předmětu koupě. 20. Cena a případná DPH je uhrazena dnem jejich odepsání z bankovního účtu Kupujícího. 21. Prodávající vyúčtuje Kupujícímu Cenu a případnou DPH fakturou (dále jen Faktura ). Faktura vystavená Prodávajícím musí splňovat náležitosti daňového dokladu dle 29 ZoDPH, v případě, že Prodávající není plátcem DPH, musí Faktura splňovat náležitosti účetního dokladu dle 11 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. Faktura vystavená Prodávajícím musí vždy splňovat náležitosti stanovené 435 Občanského zákoníku. 22. Fakturu je Prodávající povinen doručit Kupujícímu nejpozději 15 dnů před uplynutím doby uvedené v odstavci 19 Kupní smlouvy. 23. Splatnost Faktury musí být stanovena tak, aby nenastala dříve, než uplyne doba stanovená v odstavci 19 Kupní smlouvy. 24. Stanoví-li Faktura splatnost delší než je jako minimální stanovena v předchozím odstavci, je Kupující oprávněn uhradit Cenu a případnou DPH ve lhůtě splatnosti určené ve Faktuře. Dokumentace výběrového řízení CEOSA1114 příloha č. 3 Stránka 3 z 18

18 25. Bude-li Faktura obsahovat číslo bankovního účtu určeného k úhradě Ceny a případné DPH, které není správcem daně ve smyslu ZoDPH zveřejněno jako číslo bankovního účtu, které je Prodávajícím používáno pro ekonomickou činnost, je Kupující oprávněn uhradit Cenu a případnou DPH na bankovní účet zveřejněný správcem daně ve smyslu ZoDPH jako bankovní účet, který je Prodávajícím používán pro ekonomickou činnost. 26. Nebude-li příslušná Faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo bude-li chybně stanovena Cena, DPH nebo jiná náležitost Faktury, je Kupující oprávněn tuto Fakturu vrátit Prodávajícímu k provedení opravy s vyznačením důvodu vrácení. Prodávající je povinen opravit Fakturu dle pokynů Kupujícího. VI. MÍSTO PLNĚNÍ 27. Prodávající je povinen odevzdat Předmět koupě v sídle Kupujícího. 28. Smluvní strany se mohou dohodnout, že Kupující si převezme Předmět koupě v provozovně Prodávajícího. VII. DOBA PLNĚNÍ 29. Prodávající je povinen dodat Předmět koupě Kupujícímu do 30 dnů od uzavření Kupní smlouvy. 30. Ustanovení 1912 Občanského zákoníku se neužije. VIII. ODEVZDÁNÍ A PŘEVZETÍ PŘEDMĚTU KOUPĚ 31. Prodávající splní povinnost odevzdat Předmět koupě: převezme-li Kupující Předmět koupě, nebo umožní-li Kupujícímu nakládat s Předmětem koupě v místě plnění uvedeném v odstavci 27 Kupní smlouvy a v době uvedené v odstavci 29 Kupní smlouvy a Kupující v rozporu s odstavcem 34 odmítne Předmět koupě převzít. 32. Kupující je oprávněn provést před samotným převzetím Předmětu koupě kontrolu, zda Předmět koupě splňuje veškeré požadované vlastnosti a požadavky dle platných právních předpisů a Kupní smlouvy. 33. O odevzdání Předmětu koupě je Prodávající povinen sepsat písemný předávací protokol, který musí obsahovat alespoň následující náležitosti: označení Smluvních stran; datum a místo předání Předmětu koupě; označení Předmětu koupě, jenž je na základě předávacího protokolu odevzdáván Prodávajícím Kupujícímu; podpisy Smluvních stran, resp. jimi pověřených osob. 34. Kupující je oprávněn odmítnout převzít Předmět koupě zejména v následujících případech: Předmět koupě nebude mít vlastnosti požadované Kupní smlouvou, platnými a účinnými právními předpisy nebo Předmět koupě bude vykazovat znaky zjevného poškození nebo Dokumentace výběrového řízení CEOSA1114 příloha č. 3 Stránka 4 z 18

19 34.3. Prodávající nesplní některou ze svých povinností dle odstavce 13 Kupní smlouvy. 35. V případě, že Kupující Předmět koupě odmítne převzít, bude mezi Smluvními stranami sepsán záznam s uvedením důvodu nepřevzetí Předmětu koupě a s uvedením stanovisek Smluvních stran. Zpracování záznamu zajistí Prodávající. Nebude-li záznam dle tohoto odstavce sepsán, sdělí Kupující důvody pro odmítnutí převzetí Předmětu koupě Prodávajícímu na jeho žádost. Poté, co Prodávající odstraní vytknuté vady, dohodnou se Smluvní strany na opětovném termínu odevzdání Předmětu koupě. Dohodou na opětovném termínu odevzdání Předmětu koupě nedochází ke změně doby plnění dle odstavce 29 Kupní smlouvy. IX. NABYTÍ VLASTNICKÉHO PRÁVA A PŘECHOD NEBEZPEČÍ ŠKODY 36. Vlastnické právo k Předmětu koupě Kupující nabývá okamžikem, kdy Prodávající splní dle odstavce 31 Kupní smlouvy povinnost odevzdat Předmět koupě. 37. Nebezpečí škody na Předmětu koupě přechází na Kupujícího okamžikem, kdy Prodávající splní dle odstavce 31 Kupní smlouvy povinnost odevzdat Předmět koupě. X. VADY PLNĚNÍ A ZÁRUKA 38. Předmět koupě musí být prostý všech faktických a právních vad a Prodávající je povinen zajistit, aby dodáním a užíváním Předmětu koupě nebyla porušena práva Prodávajícího nebo třetích osob vyplývající z práv duševního vlastnictví. Předmět koupě má právní vadu, pokud k němu uplatňuje právo třetí osoba. 39. Prodávající poskytuje Kupujícímu záruku za jakost Předmětu koupě, jíž se Prodávající zaručuje, že Předmět koupě bude po záruční dobu způsobilý pro použití k účelu stanovenému Kupní smlouvou a že si zachová vlastnosti sjednané v Příloze č. 1 Kupní smlouvy a nebude mít právní vady. Záruční doba činí 36 měsíců (dále jen Záruční doba ). Záruční doba začíná běžet dnem, kdy Prodávající splní dle odstavce 31 Kupní smlouvy povinnost odevzdat Předmět koupě. 40. Předmět koupě bude vadný, nebude-li: při převzetí Kupujícím mít vlastnosti stanovené Kupní smlouvou nebo kdykoli v průběhu Záruční doby způsobilý pro použití k účelu stanovenému Kupní smlouvou nebo kdykoli v průběhu Záruční doby mít vlastnosti sjednané Kupní smlouvou nebo při převzetí Kupujícím nebo kdykoli v průběhu Záruční doby prostý právních vad. 41. Kupující má práva z vadného plnění i v případě, jedná-li se o vadu, kterou musel s vynaložením obvyklé pozornosti poznat již při uzavření Kupní smlouvy. 42. Prodávající nenese odpovědnost za vady způsobené Kupujícím nebo třetími osobami, ledaže Kupující nebo takové osoby postupovaly v souladu s dokumenty nebo pokyny, které obdržely od Prodávajícího. 43. Kupující nemá práva z vadného plnění, způsobila-li vadu po přechodu nebezpečí škody na věci na Kupujícího vnější událost. To neplatí, způsobil-li vadu Prodávající nebo jakákoliv třetí osoba, jejímž prostřednictvím plnil své povinnosti vyplývající z Kupní smlouvy. Dokumentace výběrového řízení CEOSA1114 příloha č. 3 Stránka 5 z 18

20 44. Prodávající neodpovídá za vady spočívající v opotřebení Předmětu koupě, které je obvyklé u věcí stejného nebo obdobného druhu jako Předmět koupě. XI. UPLATNĚNÍ PRÁV Z VADNÉHO PLNĚNÍ 45. Odpovídá-li Prodávající za vady Předmětu koupě, má Kupující práva z vadného plnění. 46. Kupující je oprávněn vady reklamovat u Prodávajícího jakýmkoliv způsobem. Prodávající je povinen přijetí reklamace bez zbytečného odkladu písemně potvrdit. V reklamaci Kupující uvede popis vady nebo uvede, jak se vada projevuje. 47. Vada je uplatněna včas, je-li písemná forma reklamace odeslána Prodávajícímu nejpozději v poslední den Záruční doby nebo je-li mu reklamace sdělena jakoukoli jinou formou v poslední den Záruční doby. Připadne-li konec Záruční doby na sobotu, neděli nebo svátek, je vada včas uplatněna, je-li písemná forma reklamace odeslána Prodávajícímu nejblíže následující pracovní den. 48. Má-li Předmět koupě vady, za které Prodávající odpovídá, má Kupující právo na dodání nového Předmětu koupě bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady zcela zřejmě nepřiměřené, není-li to možné, může odstoupit od Kupní smlouvy, na odstranění vady bezplatnou opravou Předmětu koupě, na přiměřenou slevu z Ceny, nebo odstoupit od Kupní smlouvy. 49. Kupující je oprávněn požadovat odstranění vady dodáním nového Předmětu koupě, vyskytla-li se stejná vada po její první opravě znovu, nebo nemůže-li Kupující řádně užívat Předmět koupě pro větší počet vad. 50. Kupující sdělí Prodávajícímu volbu nároku z vady v reklamaci, nebo bez zbytečného odkladu po reklamaci. Provedenou volbu nemůže Kupující změnit bez souhlasu Prodávajícího; to neplatí, žádal-li Kupující opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná. 51. Nesdělí-li Kupující Prodávajícímu, jaké právo si zvolil ani bez zbytečného odkladu poté, co jej k tomu Prodávající vyzval, musí Prodávající odstranit vady, a to podle své volby opravou nebo dodáním nového Předmětu koupě; volba nesmí Kupujícímu způsobit nepřiměřené náklady. 52. Kupující má právo na náhradu nákladů účelně vynaložených v souvislosti s uplatněním práv z odpovědnosti za vady Předmětu koupě. XII. PODMÍNKY ODSTRANĚNÍ VAD 53. Prodávající je povinen odstranit Kupujícím reklamovanou vadu nejpozději do 14 kalendářních dnů ode dne oznámení vady Prodávajícímu. 54. Nebude-li vada odstraněna ve lhůtě dle předcházejícího odstavce, je Kupující oprávněn zajistit odstranění vady jinou odborně způsobilou osobou, požadovat slevu z Ceny, nebo od Kupní smlouvy odstoupit. Dokumentace výběrového řízení CEOSA1114 příloha č. 3 Stránka 6 z 18

Výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace

Výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace Výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace Podlimitní veřejná zakázka na služby s názvem: Poskytnutí kontokorentního úvěru vyhlášená ve zjednodušeném podlimitním řízení dle 38 zákona č. 137/2006

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON )

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) Zakázka je zadávána v souladu s 21 odst. 1 písm. f)

Více

Výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace

Výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace Výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky zadávanou mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon ) a dle

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE Příloha č. 1 KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE 1. OBECNÉ POŽADAVKY ZADAVATELE NA PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE... 2 1.1 Kvalifikační předpoklady... 2 1.2 Prokázání splnění určité části kvalifikace prostřednictvím

Více

Kvalifikační dokumentace

Kvalifikační dokumentace FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO Jihlavská 20, 625 00 Brno tel: 532 231 111 ŘEDITELSTVÍ ředitel FN Brno: MUDr. Roman Kraus, MBA tel.: 532 232 000, fax: 543 211 185 e-mail: rkraus@fnbrno.cz IČO: 652 697 05, DIČ:

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE Veřejná zakázka malého rozsahu zadávaná podle ustanovení 6, 12 odstavec (3) a 18 odstavec (5) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů (dále jen Zákon) Pravidelná revize,

Více

Kvalifikační dokumentace dílčí část 1 Konsolidace IT a nové služby TC ORP Zábřeh

Kvalifikační dokumentace dílčí část 1 Konsolidace IT a nové služby TC ORP Zábřeh Kvalifikační dokumentace dílčí část 1 Konsolidace IT a nové služby TC ORP Zábřeh Zadávací řízení je zadáváno dle ustanovení 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE Příloha č. 1 Kvalifikační dokumentace KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE na veřejnou zakázku Propagace a prezentace důchodové reformy zadávanou v otevřeném nadlimitním řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE pro veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce zadávanou ve smyslu zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon) Název zakázky Rozvoj kapacity MŠ Pěnčín

Více

Kvalifikační dokumentace k veřejné zakázce

Kvalifikační dokumentace k veřejné zakázce FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO Jihlavská 20, 625 00 Brno tel: 532 231 111 ŘEDITELSTVÍ ředitel FN Brno: MUDr. Roman Kraus, MBA tel.: 532 232 000, fax: 543 211 185 e-mail: rkraus@fnbrno.cz IČO: 652 697 05, DIČ:

Více

Vývoj metodologie stáží v podnicích a trénink rozvoje kompetencí pedagogů středních odborných škol

Vývoj metodologie stáží v podnicích a trénink rozvoje kompetencí pedagogů středních odborných škol VÝZVA ZAJEMCŮM K PODÁNÍ NABÍDKY VE VEŘEJNÉ ZAKÁZCE Vývoj metodologie stáží v podnicích a trénink rozvoje kompetencí pedagogů středních odborných škol VZ/2010/01 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY podle 38 k veřejné

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE V SOULADU S 44 ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ Osvětlení tělocvičny ZŠ Šlapanice I. NÁZEV ZAKÁZKY... 1 II. ÚDAJE O OZNÁMENÍ

Více

Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11. SPŠE a VOŠ Pardubice oprava prosklené stěny schodiště

Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11. SPŠE a VOŠ Pardubice oprava prosklené stěny schodiště Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11 Veřejná zakázka Pardubický kraj jako veřejný zadavatel vyzývá k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu *: SPŠE a VOŠ Pardubice oprava

Více

Tato kvalifikační dokumentace (dále jen KD ) upravuje podrobným způsobem vymezení a způsob prokázání kvalifikačních předpokladů.

Tato kvalifikační dokumentace (dále jen KD ) upravuje podrobným způsobem vymezení a způsob prokázání kvalifikačních předpokladů. Kvalifikační dokumentace k nadlimitní veřejné zakázce na služby dle přílohy č.2 vyhlášené v zadávacím řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon

Více

Modernizace a obnova přístrojového vybavení části komplexního onkologického centra FN Brno

Modernizace a obnova přístrojového vybavení části komplexního onkologického centra FN Brno Kvalifikační dokumentace k nadlimitní veřejné zakázce na dodávky zadávané v otevřeném řízení dle 27 a násl. zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon )

Více

Zpracovatel Programu rozvoje města Hrádek nad Nisou

Zpracovatel Programu rozvoje města Hrádek nad Nisou Příloha č. 1 TITULNÍ (KRYCÍ) LIST NABÍDKY podaný v zadávacím řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu: - Uchazeč: (název uchazeče) IČ: (u FO rovněž RČ: ) Sídlo uchazeče: (místo podnikání nebo bydliště)

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE. Nákup náhradních dílů do vrtulníků typu Mi, motorů a reduktorů

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE. Nákup náhradních dílů do vrtulníků typu Mi, motorů a reduktorů Příloha č. 2 KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE k nadlimitní veřejné zakázce na dodávky Nákup náhradních dílů do vrtulníků typu Mi, motorů a reduktorů zadané v oblasti obrany nebo bezpečnosti v užším řízení dle

Více

VÝZVA K PODÁNÍ CENOVÉ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE PRO ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU NA DODÁVKY (dále jen Výzva )

VÝZVA K PODÁNÍ CENOVÉ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE PRO ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU NA DODÁVKY (dále jen Výzva ) VÝZVA K PODÁNÍ CENOVÉ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE PRO ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU NA DODÁVKY (dále jen Výzva ) Tato výzva je zároveň zadávací dokumentací a obsahuje veškeré údaje

Více

Výzva k podání nabídek na veřejnou zakázku Oprava kanalizace

Výzva k podání nabídek na veřejnou zakázku Oprava kanalizace Č.j.: DM-030/1531/2014 Sp.zn.: 030/80/0007-1/2014 Pardubice 12.09.2014 Výzva k podání nabídek na veřejnou zakázku Oprava kanalizace V souladu s ustanoveními 9 odst. 1 písm. c) a 18 odst. 5 zákona č. 137/2006

Více

Výzva k podání nabídek na veřejnou zakázku Vybavení a doplnění pokojů nábytkem

Výzva k podání nabídek na veřejnou zakázku Vybavení a doplnění pokojů nábytkem Č.j.: DM-030/1367/2016 Sp.č.: 030/80/04-1/2016 Pardubice 24.06.2016 Výzva k podání nabídek na veřejnou zakázku Vybavení a doplnění pokojů nábytkem V souladu s ustanoveními 8 odst. 2 zákona č. 137/2006

Více

Zadávací dokumentace k výzvě pro předložení nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu

Zadávací dokumentace k výzvě pro předložení nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu Zadávací dokumentace k výzvě pro předložení nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu Obnova počítačového vybavení dodávka notebooků Datum vyhlášení: 8. 7. 2016 1 ZÁKLADNÍ INFORMACE 1.1 Zadavatel Instituce:

Více

Výzva k podání nabídky

Výzva k podání nabídky Výzva k podání nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávku osobního automobilu pod názvem Obnova vozového parku nákup 1 nového služebního osobního vozidla v souladu s 18 odst. 5 zákona č. 137/2006

Více

Výzva k podání nabídek a prokázání kvalifikace

Výzva k podání nabídek a prokázání kvalifikace Název zakázky: Výzva k podání nabídek a prokázání kvalifikace Datum vyhlášení zakázky: 25. 7. 2012 Název/ obchodní firma zadavatele: Sídlo zadavatele: Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele, vč. kontaktních

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÁ UNIVERZITA BRNO Příloha č. 1 Výzvy k podání nabídky ZADÁVACÍ DOKUMENTACE veřejné zakázky malého rozsahu Energetický audit areálu VFU Brno zadávané v souladu s ustanovením 18

Více

marketingu a komunikace, tisková mluvčí

marketingu a komunikace, tisková mluvčí Kvalifikační dokumentace k veřejné zakázce na služby dle přílohy č.1 vyhlášené v podlimitním otevřeném řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon

Více

Praha 6, Na Ořechovce 580/4, PSČ: 162 00

Praha 6, Na Ořechovce 580/4, PSČ: 162 00 Příloha 3 Kvalifikační dokumentace KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE NA SLUŽBY ZADANÉ V OTEVŘENÉM ŘÍZENÍ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN

Více

Zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu Magazín Jihomoravského kraje

Zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu Magazín Jihomoravského kraje JIHOMORAVSKÝ KRAJ Krajský úřad Jihomoravského kraje Odbor kancelář hejtmana Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno PŘÍLOHA Zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu Magazín Jihomoravského kraje

Více

IČ: 00831999 Petr Soldatek, starosta obce Kontaktní osoba zadavatele:

IČ: 00831999 Petr Soldatek, starosta obce Kontaktní osoba zadavatele: VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE podle pravidel Programu rozvoje venkova a zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen Zákon ) NA STAVEBNÍ PRÁCE Rekonstrukce

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA

STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA ZADÁVACÍ DOKUMENTACE - KVALIFIKAČNÍ ČÁST k veřejné zakázce na dodávky dle 8, zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen Zákon) zadávané v otevřeném řízení dle 27 zákona ve

Více

Příloha 3a. Čestné prohlášení dle ust. podle 53 odst. 1 zákona č.137/2006sb. ZÁKLADNÍ KVALIFIKAČNÍ PŘEDPOKLADY

Příloha 3a. Čestné prohlášení dle ust. podle 53 odst. 1 zákona č.137/2006sb. ZÁKLADNÍ KVALIFIKAČNÍ PŘEDPOKLADY Příloha 3a Čestné prohlášení dle ust. podle 53 odst. 1 zákona č.137/2006sb. ZÁKLADNÍ KVALIFIKAČNÍ PŘEDPOKLADY Název obchodní firmy- uchazeč: D Já, níže podepsaný statutární zástupce uchazeče tímto čestně

Více

Název veřejné zakázky: Revitalizace úprava kongresového sálu a recepce vzdělávacího střediska IVS Praha v Benešově

Název veřejné zakázky: Revitalizace úprava kongresového sálu a recepce vzdělávacího střediska IVS Praha v Benešově Kvalifikační dokumentace k podlimitní veřejné zakázce na stavební práce zadávané v otevřeném řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Pro zpracování nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu mimo režim zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách (dále jen zákon) 1 VYMEZENÍ PŘEDMĚTU PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Předmětem

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY Nejedná se o zadávací řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění. Název zakázky: Číslo zakázky: Forma zadání: Název projektu: Registrační číslo projektu:

Více

Kvalifikační dokumentace k veřejné zakázce

Kvalifikační dokumentace k veřejné zakázce FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO Jihlavská 20, 625 00 Brno tel: 532 231 111 ŘEDITELSTVÍ ředitel FN Brno: MUDr. Roman Kraus, MBA tel.: 532 232 000, fax: 543 211 185 e-mail: rkraus@fnbrno.cz IČO: 652 697 05, DIČ:

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE Příloha č. 1 ZD - Kvalifikační dokumentace KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE na veřejnou zakázku Zajištění odborných školení pro pracovníky projektové kanceláře MPSV Část 2 - Školení se zaměřením na IT zadávanou

Více

Příloha č. 2 Zadávací dokumentace - KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU

Příloha č. 2 Zadávací dokumentace - KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU Příloha č. 2 Zadávací dokumentace - KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU: ANALÝZA BILATERÁLNÍCH VZTAHŮ MEZI SUBJEKTY Z ČESKÉ REPUBLIKY A SUBJEKTY

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÁ UNIVERZITA BRNO Příloha č. 1 Výzvy k podání nabídky ZADÁVACÍ DOKUMENTACE veřejné zakázky malého rozsahu Výpočetní technika 2015 zadávané v souladu s ustanovením 18 odst. 5 zákona

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU Veřejná zakázka malého rozsahu (dále jen veřejná zakázka ) je zadávána dle 6 a 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších

Více

Příloha č. 1 Zadávací dokumentace

Příloha č. 1 Zadávací dokumentace Příloha č. 1 Zadávací dokumentace 1. Obchodní podmínky Uchazeč předloží zadavateli návrh smlouvy, která bude obsahovat min. následující Obchodní podmínky. 1. Nabídková cena je konečná a nepřekročitelná

Více

Výběr zhotovitele a poskytovatele služeb v oblasti montáží, oprav a odečtů bytových vodoměrů SV a TV, RTN KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE

Výběr zhotovitele a poskytovatele služeb v oblasti montáží, oprav a odečtů bytových vodoměrů SV a TV, RTN KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE Veřejná zakázka na služby zadávaná podle ustanovení 10, 12 odstavec (1), 15, 21 odstavec (1) písmeno a) a souvisejících zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále rovněž jen Zákon

Více

Výzva. Předmětem VZ je Zateplení a fasáda bytového domu čp. 199 K Sokolovně Uhříněves

Výzva. Předmětem VZ je Zateplení a fasáda bytového domu čp. 199 K Sokolovně Uhříněves Výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem Zateplení a fasáda bytového domu čp. 199 K Sokolovně Uhříněves Veřejný zadavatel Městská část Praha

Více

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace ve zjednodušeném podlimitním řízení

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace ve zjednodušeném podlimitním řízení Identifikace zadavatele Úřední název zadavatele: Česká republika Drážní inspekce Sídlo/místo podnikání: Těšnov 1163/5, Praha - 11000, CZ IČ: 75009561 Spisová značka zadavatele: Osoba oprávněná jednat jménem

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Příloha č. 1 Výzvy k podání nabídky Počet stran: 8 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU CEITEC - Elektroporátor část název poznámka 1. Úvodní ustanovení strana 2 2. Požadavky zadavatele

Více

1/7. Supervize projektu Plzeňský vědecko technologický park II

1/7. Supervize projektu Plzeňský vědecko technologický park II Kvalifikační dokumentace k veřejné zakázce vyhlášené v zadávacím řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky: Supervize

Více

Obec Radimovice. VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon )

Obec Radimovice. VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon ) Obec Radimovice VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon ) v rámci veřejné zakázky malého rozsahu PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE REKONSTRUKCE KOMUNIKACE

Více

ÚDRŽBA, PROVOZ A OPRAVY VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ OBCE KAČICE

ÚDRŽBA, PROVOZ A OPRAVY VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ OBCE KAČICE ZADAVATEL: Obec Kačice Se sídlem: Masarykova 20, 273 04 Kačice IČ: 002 34 494 Bankovní spojení: KB Kladno, č.ú. 4121-141/0100 zastoupená: Vítem Kolmanem, starostou Č.j. 200/Ko 0BVÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZVZ )

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZVZ ) KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZVZ ) 1. NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Název veřejné zakázky: Rozšíření

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE Dodavatel prokáže splnění kvalifikace ve lhůtě pro podání nabídek. V případě, kdy zadavatel v rámci prokázání kvalifikace požaduje předložení čestného prohlášení dodavatele o splnění

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek OBEC HORNÍ BEČVA Výzva k podání nabídek pro zadání veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce zadávané mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, dle Závazných pokynů pro žadatele

Více

Výměna oken, oprava skladu v budově MěÚ Mnichovice

Výměna oken, oprava skladu v budově MěÚ Mnichovice VÝZVA poptávkové řízení č. 13/2013 K PODÁNÍ NABÍDEK na zakázku malého rozsahu na stavební práce dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název veřejné

Více

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu Identifikace zadavatele Úřední název zadavatele: Obec Kamenice Sídlo/místo podnikání: Ringhofferovo náměstí 434, Kamenice -Olešovice 25168, CZ IČ: 00240273 Spisová značka zadavatele: Osoba oprávněná jednat

Více

Výzva k podání nabídek na veřejnou zakázku Vytvoření zázemí pro ubytování

Výzva k podání nabídek na veřejnou zakázku Vytvoření zázemí pro ubytování Č.j.: DM-030/1557/2016 Sp.č.: 030/80/07-1/2016 Pardubice 18.7.2016 Výzva k podání nabídek na veřejnou zakázku Vytvoření zázemí pro ubytování V souladu s ustanoveními 8 odst. 2 zákona č. 137/2006 Sb., o

Více

STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU OBECNÍHO Ú

STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU OBECNÍHO Ú Příloha č. 7 Kvalifikační dokumentace k veřejné zakázce vyhlášené v zadávacím řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky:

Více

Kostel sv. Floriána v Nemochovicích. Zadavatel

Kostel sv. Floriána v Nemochovicích. Zadavatel Výzva více zájemcům k podání nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce jedná se o zadávací řízení mimo režim zákona č. 137/2006 Sb. Název zakázky: Kostel sv. Floriána v Nemochovicích

Více

Rekonstrukce bytu č.p. 40, Svitávka

Rekonstrukce bytu č.p. 40, Svitávka Výzva k podání cenové nabídky č.j. 155/2014 Veřejná zakázka malého rozsahu dle 18, odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách na stavební práce, v platném znění, v souladu s ustanovením 6 zákona

Více

Propagace města Chebu v rozhlasovém vysílání

Propagace města Chebu v rozhlasovém vysílání Město Cheb Propagace města Chebu v rozhlasovém vysílání Propagace města Chebu v rozhlasovém vysílání 1 / 6 Oznámení o zahájení otevřeného zadávacího řízení Zadávací dokumentace Město Cheb oznamuje zahájení

Více

Zadavatel Vás jako zájemce o výše uvedenou veřejnou zakázku zadávanou jako zakázku malého rozsahu mimo režim zákona vyzývá k předložení nabídky.

Zadavatel Vás jako zájemce o výše uvedenou veřejnou zakázku zadávanou jako zakázku malého rozsahu mimo režim zákona vyzývá k předložení nabídky. VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K PODÁNÍ NABÍDKY Zadavatel: Sídlem: Město Kouřim Mírové náměstí 145, 281 61 Kouřim IČ 00235482 Veřejná zakázka: Okna Střelnice Zadavatel Vás jako zájemce o výše uvedenou veřejnou

Více

ZADÁVACÍ PODMÍNKY VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU REKONSTRUKCE IT UČEBNY VYBAVENÍ TECHNIKOU

ZADÁVACÍ PODMÍNKY VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU REKONSTRUKCE IT UČEBNY VYBAVENÍ TECHNIKOU ZADÁVACÍ PODMÍNKY VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU REKONSTRUKCE IT UČEBNY VYBAVENÍ TECHNIKOU Článek I Základní údaje o zadavateli Zadavatel: ZŠaMŠ Staré Město, okres Frýdek-Místek Sídlo: Jamnická 270, 738

Více

k podání nabídky na zadání zakázky malého rozsahu v souladu s ust. 12 odst. 3 se zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění.

k podání nabídky na zadání zakázky malého rozsahu v souladu s ust. 12 odst. 3 se zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění. Č. j.: S-35113/Ř/11 Výzva k podání nabídky na zadání zakázky malého rozsahu v souladu s ust. 12 odst. 3 se zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění. Název zakázky Nájem a podnájem nebytových

Více

Nám. E. Beneše 470, Varnsdorf. Oprava a zateplení fasády na objektu I. stupně ZŠ Edisonova 2821, Varnsdorf

Nám. E. Beneše 470, Varnsdorf. Oprava a zateplení fasády na objektu I. stupně ZŠ Edisonova 2821, Varnsdorf Město Varnsdorf Nám. E. Beneše 470, Varnsdorf vyzývá k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu dle 6 a 12 odst.6 zák. č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách v platném znění (dále jen zákon): Oprava

Více

Sedlčany dne

Sedlčany dne Sedlčany dne 5. 6. 2013 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY na podlimitní veřejnou zakázku na dodávky zadanou ve zjednodušeném podlimitním řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění (dále

Více

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace ve zjednodušeném podlimitním řízení

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace ve zjednodušeném podlimitním řízení Identifikace zadavatele Úřední název zadavatele: Česká republika Drážní inspekce Sídlo/místo podnikání: Těšnov 1163/5, Praha - 11000, CZ IČ: 75009561 Spisová značka zadavatele: Osoba oprávněná jednat jménem

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE Název veřejné zakázky Č. j./evidenční číslo VZ Druh zadávacího řízení dle 21 odst. 1 písm. a) a 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, (dále jen zákon) KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE nadlimitní veřejné

Více

OBEC ZDÍKOV, ZDÍKOV 215, 384 72 ZDÍKOV

OBEC ZDÍKOV, ZDÍKOV 215, 384 72 ZDÍKOV OBEC ZDÍKOV, ZDÍKOV 215, 384 72 ZDÍKOV Výzva k podání nabídky V režimu veřejná zakázka malého rozsahu na služby zadávaná mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách. Na služby Výměna oken,

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek Název zakázky: Výběrové řízení na osobní automobil Předmět zakázky (služba, dodávka nebo stavební práce): Dodávka Datum vyhlášení zakázky: 10. 5. 2012 Název programu: Registrační

Více

Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11

Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11 Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11 Podlimitní veřejná zakázka na zpracování projektové dokumentace na stavbu " Zlepšení dostupnosti turistických atraktivit v oblasti masivu Sněžníka

Více

Veřejný zadavatel tímto vyzývá

Veřejný zadavatel tímto vyzývá Veřejný zadavatel tímto vyzývá v souladu s ustanovením 12 odst. 3 a 18 odst. 5, v návaznosti na 6 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE veřejné zakázky

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE veřejné zakázky ZADÁVACÍ DOKUMENTACE veřejné zakázky Zajištění úklidových prací a úklidových prostředků včetně dezinfekce v příspěvkové organizaci Centrum sociálních služeb Praha 2 1. NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Zajištění úklidových

Více

Výzva k podání nabídky na služby

Výzva k podání nabídky na služby VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU Výzva k podání nabídky na služby Úvěr na částečné financování akce Rekonstrukce a revitalizace Mírového náměstí v Horažďovicích ve výši 30.000.000 Kč Město Horažďovice Mírové

Více

Traktor s čelním nakladačem a vyžínacím ramenem

Traktor s čelním nakladačem a vyžínacím ramenem VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU tato veřejná zakázka není zadávána v režimu zákona 137/2006Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen zákon) Traktor s čelním nakladačem

Více

Obec Nekmíř ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ÚVĚR PRO OBEC NEKMÍŘ PRO ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY V JEDNACÍM ŘÍZENÍ BEZ UVEŘEJNĚNÍ. V Nekmíři dne 18.7.

Obec Nekmíř ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ÚVĚR PRO OBEC NEKMÍŘ PRO ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY V JEDNACÍM ŘÍZENÍ BEZ UVEŘEJNĚNÍ. V Nekmíři dne 18.7. Obec Nekmíř ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY V JEDNACÍM ŘÍZENÍ BEZ UVEŘEJNĚNÍ dle 23 odst. 1 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen

Více

Výzva k podání nabídky. DinoPark Ostrava dětské hřiště

Výzva k podání nabídky. DinoPark Ostrava dětské hřiště Výzva k podání nabídky dle Metodického pokynu pro zadávání veřejných zakázek v rámci Regionálního operačního programu NUTS 2 Moravskoslezsko 2007-2013 Název zakázky DinoPark Ostrava dětské hřiště Zadavatel

Více

Kvalifikační dokumentace

Kvalifikační dokumentace Kvalifikační dokumentace Výběrové řízení na stavební práce s názvem: vyhlášené v souladu s Pravidly pro výběr dodavatelů v rámci Operačního programu Podnikání a inovace Zadavatele: Holzindustrie Chanovice

Více

PŘÍLOHA č. 1 VÝZVY K PODÁNÍ NABÍDKY. Požadavky na prokázání splnění kvalifikačních předpokladů a další podmínky. zakázky s názvem. Penzion U Karla IV.

PŘÍLOHA č. 1 VÝZVY K PODÁNÍ NABÍDKY. Požadavky na prokázání splnění kvalifikačních předpokladů a další podmínky. zakázky s názvem. Penzion U Karla IV. PŘÍLOHA č. 1 VÝZVY K PODÁNÍ NABÍDKY Požadavky na prokázání splnění kvalifikačních předpokladů a další podmínky zakázky s názvem Penzion U Karla IV. 1 Tato příloha č. 1 výzvy k podání nabídky a k prokázání

Více

14/2014. CZ.1.07/1.5.00/34.1050 Název projektu: Modernizace výuky přírodovědných předmětů pro 21. Století Individualizace a inovace výuky.

14/2014. CZ.1.07/1.5.00/34.1050 Název projektu: Modernizace výuky přírodovědných předmětů pro 21. Století Individualizace a inovace výuky. Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE Příloha č. 1 k Zadávací dokumentaci KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce zadávané v otevřeném podlimitním zadávacím řízením na stavební práce podle 21 odst. 1 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných

Více

Nákup vozidel pro přepravu imobilních osob. článek 1 Identifikační údaje zadavatele (ust. 38 odst. 4 písm. a) zákona)

Nákup vozidel pro přepravu imobilních osob. článek 1 Identifikační údaje zadavatele (ust. 38 odst. 4 písm. a) zákona) Písemná výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace zjednodušené podlimitní řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY Název zakázky: Číslo zakázky: Forma zadání: Nákup aktivních prvků VZ/2013/1/010/7 veřejná zakázka malého rozsahu dle směrnice SM/24/03/13 Krajského úřadu Zlínského kraje 1. Identifikační

Více

pro veřejnou zakázku na dodávku zboží pro projekt TŘÍDĚNÍ BIOODPADU VE MĚSTĚ BŘECLAV I. ETAPA KOMPOSTÉRY FORMULÁŘ NABÍDKY

pro veřejnou zakázku na dodávku zboží pro projekt TŘÍDĚNÍ BIOODPADU VE MĚSTĚ BŘECLAV I. ETAPA KOMPOSTÉRY FORMULÁŘ NABÍDKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro veřejnou zakázku na dodávku zboží pro projekt TŘÍDĚNÍ BIOODPADU VE MĚSTĚ BŘECLAV I. ETAPA KOMPOSTÉRY ODDÍL I ZADÁVACÍ PODMÍNKY FORMULÁŘ NABÍDKY Číslo projektu: CZ.1.02/4.1.00/12.16345

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek Název zakázky: Předmět zakázky (služba/dodávka/stavební práce): Dodávka ICT techniky Dodávka 1 ks PC stanice pro grafiku 1 ks PC stanice 1 ks Notebook pro grafiku 14 ks Notebook

Více

Obecní dům Kadolec realizace úspor energie

Obecní dům Kadolec realizace úspor energie Obec Kadolec Kadolec 61 794 51 Kadolec IČ: 00599468 v souladu s ustanovením 12 odst. 3, zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v y p i s u j e výzvu k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace

Více

OBEC STUDENÁ Nám. sv. J. Nepomuckého 18, STUDENÁ

OBEC STUDENÁ Nám. sv. J. Nepomuckého 18, STUDENÁ OBEC STUDENÁ Nám. sv. J. Nepomuckého 18, 378 56 STUDENÁ VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY včetně Zadávací dokumentace (zakázka na služby malého rozsahu ZMR 2. kategorie) I. DRUH A NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY: Obec Studená,

Více

Svazek č. 1 KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE

Svazek č. 1 KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE Město Orlová Osvobození 796, 735 14 Orlová - Lutyně IČ 00297577 Svazek č. 1 KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce zadávané v otevřeném podlimitním zadávacím řízení na stavební práce podle zákona č.

Více

Dodávky osobních automobilů (dále také jako Veřejná zakázka )

Dodávky osobních automobilů (dále také jako Veřejná zakázka ) VÝZVA K PODÁNÍ ŽÁDOSTÍ O ÚČAST A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE (dále také jako Kvalifikační dokumentace ) pro jednací řízení s uveřejněním dle ust. 29 a násl. zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve

Více

Výzva k podání nabídky. Meziříčí:

Výzva k podání nabídky. Meziříčí: Výzva k podání nabídky (dle 18 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb. a vnitřní směrnice města Velké Meziříčí č. 4/2007 Zadávání veřejných zakázek malého rozsahu městem Velké Meziříčí) Vážené dámy a pánové, zamýšlíme

Více

Sběr a využití BRKO - obec Křičeň

Sběr a využití BRKO - obec Křičeň VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU 2. kategorie dle Závazných pokynů pro žadatele a příjemce OPŽP z 1.4.2015 tato veřejná zakázka není zadávána v režimu zákona 137/2006Sb., o zadávání veřejných

Více

Výzva k podání nabídky. DinoPark Ostrava 3D film

Výzva k podání nabídky. DinoPark Ostrava 3D film Výzva k podání nabídky dle Metodického pokynu pro zadávání veřejných zakázek v rámci Regionálního operačního programu NUTS 2 Moravskoslezsko 2007-2013 Název zakázky DinoPark Ostrava 3D film Zadavatel WEST

Více

Technická univerzita v Liberci Studentská 1402/2, Liberec IČ: 467 47 885 vyřizuje PRA - referent veřejných zakázek

Technická univerzita v Liberci Studentská 1402/2, Liberec IČ: 467 47 885 vyřizuje PRA - referent veřejných zakázek Technická univerzita v Liberci Studentská 1402/2, Liberec IČ: 467 47 885 vyřizuje PRA - referent veřejných zakázek Věc: Výzva k podání nabídek a k prokázání splnění kvalifikace č. j. 12/9130/0048-01 Zadavatel

Více

Dokumentace výběrového řízení pro veřejnou zakázku malého rozsahu

Dokumentace výběrového řízení pro veřejnou zakázku malého rozsahu Dokumentace výběrového řízení pro veřejnou zakázku malého rozsahu dle 18 odst. 5 ve spojení s 6 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název veřejné

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE Veřejná zakázka na dodávky zadávaná podle 21 odst. 1 písm. f) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon): Zařízení pro Výzkumné centrum JAMU ve vztahu k zákonu se jedná

Více

[ STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA - RENARKON ]

[ STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA - RENARKON ] ROP A: Kvalifikační dokumentace k výběrovému řízení na stavení práce Zakázka je zadaná, dle zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů, zjednodušené podlimitní řízení na

Více

Výzva k podání nabídky. Meziříčí:

Výzva k podání nabídky. Meziříčí: Výzva k podání nabídky (dle 18 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb. a vnitřní směrnice města Velké Meziříčí č. 4/2007 Zadávání veřejných zakázek malého rozsahu městem Velké Meziříčí) Vážené dámy a pánové, zamýšlíme

Více

Výzva k podání nabídky. Meziříčí:

Výzva k podání nabídky. Meziříčí: Výzva k podání nabídky (dle 18 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb. a vnitřní směrnice města Velké Meziříčí č. 4/2007 Zadávání veřejných zakázek malého rozsahu městem Velké Meziříčí) Vážené dámy a pánové, zamýšlíme

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE Poskytování nových metrologických služeb formou analýz a měření za pomocí RCT v návaznosti na úsporu času a materiálu při náběhu výroby plastových dílů - 3D multisenzorový měřicí

Více

Václavské náměstí 10, 561 51 Letohrad. Váš Dopis značky/ze dne Naše značka Vyřizuje V Letohradě dne 2868/2014/2060/86 Franc 11.6.

Václavské náměstí 10, 561 51 Letohrad. Váš Dopis značky/ze dne Naše značka Vyřizuje V Letohradě dne 2868/2014/2060/86 Franc 11.6. MĚSTO LETOHRAD Václavské náměstí 10, 561 51 Letohrad Váš Dopis značky/ze dne Naše značka Vyřizuje V Letohradě dne 2868/2014/2060/86 Franc 11.6.2014 Věc: Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého

Více

Oprava oplocení Kaunicových kolejí - 1. etapa zadávanou pod zn. VZ 1/2015

Oprava oplocení Kaunicových kolejí - 1. etapa zadávanou pod zn. VZ 1/2015 Příloha č. 1 Výzvy k podání nabídky ZADÁVACÍ DOKUMENTACE veřejné zakázky malého rozsahu Oprava oplocení Kaunicových kolejí - 1. etapa zadávanou pod zn. VZ 1/2015 O B S A H: část Název poznámka 1. Úvodní

Více

Tato kvalifikační dokumentace (dále jen KD ) upravuje podrobným způsobem vymezení a způsob prokázání kvalifikačních předpokladů.

Tato kvalifikační dokumentace (dále jen KD ) upravuje podrobným způsobem vymezení a způsob prokázání kvalifikačních předpokladů. Kvalifikační dokumentace k veřejné zakázce na stavební práce vyhlášené ve zjednodušeném podlimitním řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace dle 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) pro nadlimitní veřejnou zakázku na dodávky zadávanou v otevřeném řízení dle 27

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce malého rozsahu zadávané mimo režim zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, s dodržením zásad transparentnosti, rovného zacházení a

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE V SOULADU S 50 A NÁSLEDUJÍCÍMI ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH V PLATNÉM ZNĚNÍ Dodávka obalovaných směsí I. NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY... 1 II. ÚDAJE O OZNÁMENÍ ZADÁVACÍHO

Více