KRIMINALISTIKA. Tato studijní opora je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "KRIMINALISTIKA. Tato studijní opora je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky."

Transkript

1 KRIMINALISTIKA Tato studijní opora je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

2 Na vzniku této studijní opory se podíleli: JUDr. Milan Vichlenda, Ph.D. Studijní oporu zajišťuje: Střední odborná škola ochrany osob a majetku s.r.o. Karviná 2011

3 OBSAH Strany Seznam použitých značek, symbolů a zkratek... 1 ÚVOD ÚVOD DO KRIMINALISTIKY Pojem, předmět a systém kriminalistiky Místo kriminalistiky systému věd Metody kriminalistické vědy a kriminalistické praktické činnosti Historie kriminalistiky Společenská funkce kriminalistiky Kontrolní otázky Použitá literatura KRIMINALISTICKÉ UČENÍ O TRESTNÉM ČINU Pojem kriminalistická charakteristika trestného činu Součásti kriminalistické charakteristiky trestného činu Význam kriminalistické charakteristiky trestného činu Kontrolní otázky Použitá literatura Test KRIMINALISTICKÁ STOPA Pojem a podstata stopy v kriminalistice Klasifikace kriminalistických stop Význam kriminalistických stop Kontrolní otázky Použitá literatura KRIMINALISTICKÁ IDENTIFIKACE Pojem a východiska kriminalistické identifikace Objekty kriminalistické identifikace Druhy kriminalistické identifikace Metodika identifikačního zkoumání Kontrolní otázky Použitá literatura Test KRIMINALISTICKOTECHNICKÁ A ZNALECKÁ ČINNOST Pojem a podstata kriminalistickotechnické činnosti Kriminalistickotechnické metody Kriminalistickotechnická a znalecká (expertizní) činnost Kontrolní otázky Použitá literatura Test KRIMINALISTICKÁ DAKTYLOSKOPIE Pojem, význam a objekty daktyloskopie Druhy daktyloskopických stop Vyhledávání, vyvolávání a zajišťování daktyloskopických stop Způsoby daktyloskopické identifikace Kontrolní otázky: Použitá literatura Test... 81

4 7 PORTRÉTNÍ IDENTIFIKACE Pojem a podstata kriminalistickotechnické činnosti Sestavování portrétu osoby podle vnějších znaků Způsoby sestavování portrétu osoby Identifikace osob podle fotografie a identifikace neznámých mrtvol Kontrolní otázky Použitá literatura KRIMINALISTICKÁ BIOLOGIE Pojem, význam a objekty kriminalistické biologie Druhy biologických stop Zajišťování biologických stop Kontrolní otázky Použitá literatura KRIMINALISTICKÁ FONOSKOPIE Pojem a význam kriminalistické fonoskopie Objekty kriminalistické fonoskopie Zajišťování a zkoumání fonoskopických stop Kontrolní otázky Použitá literatura KRIMINALISTICKÁ ODOROLOGIE Pojem, předmět a význam odorologie Vznik odorologických stop a jejich druhy Vyhledávání, zajišťování a zkoumání pachových stop Kontrolní otázky Použitá literatura Test GRAFICKÉ EXPERTIZY Objasnění základních pojmů a obsahu zkoumání Identifikace osob podle ručního písma Identifikace psacích strojů Grafická diagnostika Kontrolní otázky Použitá literatura Test KRIMINALISTICKÁ MECHANOSKOPIE Pojem, podstata a význam kriminalistické mechanoskopie Charakteristika mechanoskopických objektů a stop Způsoby vyhledávání, zajišťování a zasílání mechanoskopických stop Způsoby a metody zkoumání mechanoskopických stop Kontrolní otázky Použitá literatura KRIMINALISTICKÁ BALISTIKA Pojem, význam a objekty kriminalistických balistických zkoumání Druhy zbraní a střeliva Vznik balistických stop a místa jejich výskytu Kriminalistická balistická zkoumání Kontrolní otázky Použitá literatura KRIMINALISTICKÁ TRASOLOGIE Pojem, význam a objekty trasologie

5 14.2 Charakteristika jednotlivých druhů trasologických stop Vyhledávání a zajišťování trasologických stop Zkoumání trasologických stop Kontrolní otázky Použitá literatura Test KRIMINALISTICKÁ PYROTECHNIKA Pojem a obsah kriminalistické pyrotechniky Objekty kriminalistické pyrotechniky Vyhledávání, zajišťování a zkoumání pyrotechnických stop Kontrolní otázky Použitá literatura Test KRIMINALISTICKÁ CHEMIE Pojem kriminalistická chemie, její význam, objekty zkoumání a zajišťování stop Zjišťování technických příčin vzniku požárů Toxikologická zkoumání léků a drog, nátěrových hmot, a další zkoumání Kontrolní otázky Použitá literatura NEIDENTIFIKAČNÍ ZKOUMÁNÍ Defektoskopické zkoumání vad kovových a nekovových materiálů Metalografické zkoumání Elektrotechnická zkoumání Kontrolní otázky Použitá literatura Test KRIMINALISTICKÁ DOKUMENTACE Pojem, předmět a význam kriminalistické dokumentace Protokol Obrazová dokumentace Topografická dokumentace Jiné druhy kriminalistické dokumentace Kontrolní otázky Použitá literatura ÚVOD DO KRIMINALISTICKÉ TAKTIKY Pojem, předmět a místo kriminalistické taktiky Kriminalistickotaktické metody Kriminalistickotaktické postupy a operace Kontrolní otázky Použitá literatura KRIMINALISTICKÉ VERZE, PLÁNOVÁNÍ A ORGANIZACE VYŠETŘOVÁNÍ Pojem, podstata a druhy kriminalistických verzí Tvorba a prověrka kriminalistických verzí Pojem, podstata a principy plánování a organizace vyšetřování Druhy plánování a organizace vyšetřování Kontrolní otázky Použitá literatura Test

6 21 VYUŽITÍ ZNALCŮ A ODBORNÍKŮ V KRIMINALISTICKÉ PRAXI Pojem, podstata a formy využití odborných znalostí v kriminalistické Znalecké zkoumání Znalecký posudek, odborné vyjádření, znalec, expert Kontrolní otázky Použitá literatura OHLEDÁNÍ MÍSTA ČINU Pojem, podstata a význam místa činu Zajištění místa činu Ohledání Druhy ohledání Taktika ohledání místa činu Dokumentace ohledání místa činu Kontrolní otázky Použitá literatura Test VÝSLECH A KONFRONTACE Pojem, podstata a druhy výslechu Příprava výslechu Taktika výslechu Dokumentace průběhu a výsledků výslechu Konfrontace Kontrolní otázky Použitá literatura Test REKOGNICE Pojem, podstata, druhy a význam rekognice Příprava a provedení rekognice Taktika provedení rekognice Dokumentace a vyhodnocení rekognice Kontrolní otázky Použitá literatura Test KRIMINALISTICKÁ REKONSTRUKCE Pojem, podstata a význam kriminalistické rekonstrukce Druhy kriminalistické rekonstrukce Taktika rekonstrukce trestného činu Dokumentace a hodnocení výsledků rekonstrukce Kontrolní otázky Použitá literatura KRIMINALISTICKÝ EXPERIMENT Pojem, podstata a význam kriminalistického experimentu Příprava kriminalistického experimentu Taktika provedení kriminalistického experimentu Dokumentace průběhu a výsledků kriminalistického experimentu Kontrolní otázky Použitá literatura Test PROHLÍDKA Pojem, podstata a význam prohlídky

7 27.2 Druhy prohlídky Příprava prohlídky Taktické zásady pro vykonání prohlídky Taktické postupy vykonání vybraných druhů prohlídek Dokumentace průběhu a výsledku prohlídky Kontrolní otázky Použitá literatura PÁTRANÍ Pojetí, pojem a význam pátrání Druhy pátrání Taktické zásady a metodika pátrání Kontrolní otázky Použitá literatura KRIMINALISTICKÁ INFORMATIKA Pojem IS, dělení IS používaných Policii ČR, jeho význam a funkce Přehled celostátních kriminalistických evidencí Charakteristika nejdůležitějších kriminalistických evidencí a sbírek Kontrolní otázky Použitá literatura Test OBECNÉ OTÁZKY METODIKY VYŠETŘOVÁNÍ Pojem, předmět a funkce metodiky vyšetřování Systém metodiky vyšetřování jednotlivých druhů trestných činů Zásady metodiky vyšetřování jednotlivých druhů trestných činů Kontrolní otázky Použitá literatura Seznam zkratek

8 Seznam použitých značek, symbolů a zkratek Průvodce studiem, kapitolou Průvodce kapitolou, textem, podnět Shrnutí Výstupy z učení Čas potřebný ke studiu Kontrolní otázka Samostatný úkol Test a otázka Řešení a odpovědi, návody Korespondenční úkoly Zapamatujte si Řešený příklad Definice Úkol k zamyšlení Část pro zájemce Další zdroje 1

9 ÚVOD Vážení studenti, předkládaný učební text KRIMINALISTIKA obsahuje nejdůležitější problematiku ze všech částí této vědní disciplíny. Ze třiceti kapitol se čtyři zabývají teoretickým úvodem, čtrnáct kriminalistickou technikou, jedenáct kriminalistickou taktikou a jedna metodikou vyšetřování jednotlivých druhů trestných činů. Skripta jsou zpracována pro potřeby vzdělávání na středních odborných školách ochrany osob a majetku. Slovo autora Moji snahou jako autora bylo zpracovat text tak, aby Vám studentům poskytnul nezbytné množství poznatků, nutných pro úspěšné absolvování tohoto předmětu a podal přehledné informace o kriminalistice jako samostatné vědní disciplíně. Jednotlivé kapitoly proto nejsou vyčerpávající, ale dodávají potřebné poznatky. Kapitola o metodice vyšetřování jednotlivých druhů trestných činů doplňuje obecnou část kriminalistiky a poskytuje základní znalosti, čím se tato zvláštní část kriminalistiky zabývá. V případě potřeby nebo zájmu si můžete rozšířit své znalosti studiem literatury uvedené na konci každé kapitoly. Přeji mnoho úspěchů při studiu! JUDr. Milan Vichlenda, Ph.D. 2

10 VÝSTUPY Z UČENÍ Po prostudování textu a vypracování úkolů v rámci studijní opory Budete umět: Základní pojmy užívané v kriminalistice. Orientovat se v systému kriminalistiky. Rozebrat jednotlivé kriminalistickotechnické metody. Popsat strukturální a dílčí kriminalistickotaktické metody. Vysvětlit význam metodiky vyšetřování. Objasnit funkci kriminalistiky. Získáte: Znalosti o pojmovém aparátu v kriminalistice. Přehled o součastných kriminalistických metodách a jejich vývoji. Základní znalosti a dovednosti v kriminalistickotechnické činnosti a v kriminalistickotaktické činnosti. Budete schopni: Budete umět Získáte Budete schopni Charakterizovat základní kriminalistické aspekty u praktických příkladů. Prakticky provést základní kriminalistickotechnické úkony při zajišťování vybraných druhů stop. ČAS POTŘEBNÝ KE STUDIU 2 hodiny týdně ve 3. ročníku 3 hodiny týdně ve 4. ročníku 3

11 PRŮVODCE STUDIJNÍ OPOROU Oporu si lze průběžně doplňovat na základě výkladu učitelů, absolvovaných praktických cvičení, studia doporučené literatury a vlastních zkušeností. Tím si přizpůsobíte studijní materiál osobním potřebám, aby Vám co nejvíc vyhovoval k teoretické i praktické přípravě, zejména pak k maturitní zkoušce. Základní informace z oboru kriminalistika. Vysvětlení nejznámějších kriminalistickotechnických a kriminalistickotaktických metod, prostředků a postupů. Nenajdete zde jednotlivé metodiky vyšetřování, protože tato témata přesahují rámec školního vzdělávacího programu. Otázky k textu mají kontrolní funkci vzhledem k pochopení textu. Ve vybraných kapitolách jsou zadány úkoly k zamyšlení. Jejich řešení je uvedeno před kontrolními otázkami. Konkrétní úkoly budou zadávány jednotlivými vyučujícími. Postup při studiu Co zde najdete Co zde nenajdete Otázky textu Úkoly 4

12 1 ÚVOD DO KRIMINALISTIKY VÝSTUPY Z UČENÍ Po prostudování textu této kapitoly Budete umět: Budete umět Vysvětlit základní pojem kriminalistika Objasnit předmět a metody kriminalistiky Orientovat se v systému kriminalistiky Získáte: Získáte Přehled o vzniku a vývoji kriminalistiky Znalosti o základním pojmovém aparátu v kriminalistice Budete schopni: Charakterizovat pojem, předmět a sytém kriminalistiky Objasnit funkci kriminalistiky Budete schopni ČAS POTŘEBNÝ KE STUDIU KLÍČOVÁ SLOVA Kriminalistika, kriminalita, kriminologie, kriminální vědy, forenzní disciplíny, odhalování, objasňování, vyšetřování a prevence kriminality. PRŮVODCE KAPITOLOU. 5

13 1.1 Pojem, předmět a systém kriminalistiky Kriminalistika je samostatný vědní obor sloužící ochraně občanů a státu před trestnými činy tím, že objasňuje zákonitosti vzniku, vyhledávání, zajišťování, zkoumání a využívání stop a jiných kriminalisticky relevantních skutečností a tím, že vypracovává podle potřeb trestního zákona a trestního řádu metody, postupy, prostředky a operace v zájmu úspěšného odhalování, vyšetřování a předcházení trestné činnosti. Kriminalistika je relativně mladou samostatnou vědeckou disciplínou, přičemž existuje mnoho různých definic, z nichž však žádná není všeobecně uznávána. U řady autorů kriminalistických publikací se s definováním pojmu kriminalistiky nesetkáme, neboť vyčerpávající definice všech pojmových znaků by zapříčinila zánik přehlednosti a stručnosti definice. Všichni autoři se však zabývají předmětem kriminalistiky z pohledu různých zorných úhlů, neboť předmět kriminalistiky je značně obsáhlý. Je to dáno především tím, že škála trestných činů je velmi pestrá a proto i vzniklé stopy jsou různorodé. Kriminalistika jako věda se soustředí především na dva okruhy zákonitostí, které tvoří předmět kriminalistiky. Předmět kriminalistiky: a) zákonitosti vzniku, trvání a zániku stop a jiných kriminalisticky relevantních informací o spáchaných trestných činech, b) zákonitosti vyhledávání, zajišťování, zkoumání a využívání stop a jiných kriminalisticky relevantních informací o spáchaných trestných činech. Jak vyplývá z textu, mezi klíčové pojmy kriminalistiky patří pojem stopa, která je primárním zdrojem informací o trestném činu a východiskem poznávacího procesu při objasňování a vyšetřování trestných činů. Jiné kriminalisticky relevantní informace 6

14 nemají svůj původ ve stopách, ale jsou to informace sekundární načerpané především z kriminalistických evidencí nebo z tzv. srovnávacích materiálů. patří: Mezi klíčová slova kriminalistiky, jejichž význam je potřeba si osvojit Kriminalita neboli zločinnost = souhrn spáchaných trestných činů ve společnosti za určitý časový úsek. Odhalování = zjišťování skryté (latentní), organizované a utajované trestné činnosti. Objasňování = zjišťování podstatných skutečností týkajících se prověřované události, především je-li událost trestným činem a jakým, motiv, dobu činu, kdo je pachatel. Cílem objasňování je zodpovědět sedm základních kriminalistických otázek (kdo, co, kde, kdy, jak, čím, proč). Vyšetřování = postup podle trestního řádu. Poznatky zjištěné při objasňování se zprocesňují tj. provádějí se procesní úkony a opatřují se důkazy. Prevence = předcházení kriminalitě. Systém kriminalistiky. Systém kriminalistické vědy má tuto strukturu: I. Úvod do kriminalistiky a) předmět kriminalistiky, b) systém kriminalistiky, c) místo kriminalistiky v systému věd, d) metody kriminalistické vědy, e) historie kriminalistiky, f) společenská funkce kriminalistiky. II. Obecná část kriminalistiky 1. Kriminalistické učení o trestném činu. 7

15 2. Kriminalistické učení o stopách. 3. Kriminalistické metody odhalování, vyšetřování a prevence trestné činnosti. a) Obecná metodologie kriminalistické praxe. b) Technické a přírodovědné kriminalistické metody. c) Taktické kriminalistické metody. III. Zvláštní část kriminalistiky 1. Obecné otázky metodiky odhalování, vyšetřování a předcházení trestné činnosti 2. Jednotlivé metodiky Úvod do kriminalistiky je, co do obsahu, v porovnání s dalšími dvěma částmi, nejméně obsažný a zabývá se nejobecnějšími vztahy v teorii kriminalistiky. V principu se jedná o otázky obsažené v prvé kapitole této publikace. Obecnou část kriminalistiky můžeme rozdělit do tří částí, z nichž první se zabývá kriminalisticky relevantními znaky trestných činů. Druhá část je ústředním pojmem kriminalistiky a zabývá se stopami. Třetí část tvoří kriminalistické metody odhalování, vyšetřování a prevence trestné činnosti. Tato zahrnuje obecnou metodologii specifika poznání trestných činů, obecnou charakteristiku kriminalistických metod a kriminalistickou identifikaci, na níž navazuje metoda technická a přírodovědná a metoda taktická. Zvláštní část kriminalistiky pak obsahuje část obecné metodiky, která je poměrně stručná a navazující, velmi obsáhlou metodiku vyšetřování jednotlivých trestných činů či skupin trestných činů. V policejní praxi se můžeme tradičně setkat se zjednodušeným členěním kriminalistiky: 8

16 a) kriminalistická technika, b) kriminalistická taktika, c) metodika vyšetřování jednotlivých druhů trestných činů. Tomuto dělení odpovídají i speciální odborná pracoviště služby kriminální policie a vyšetřování. 1.2 Místo kriminalistiky systému věd V počátcích svého historického vývoje nebyla kriminalistika chápána jako vědní disciplína, nýbrž byla pokládána spíše za umění úspěšného boje se zločinem. Později byla označována za pomocnou vědu trestního práva. Teprve od druhé poloviny 19. století je považována za samostatnou vědní disciplínu. Za zakladatele moderní kriminalistiky je považován rakouský profesor Hans Gross, který zavedl výuku kriminalistiky na vysokých školách a ve Štýrském Hradci založil první kriminalistický ústav na světě. Kriminalistika vznikla jako prostředek boje s kriminalitou. Její samostatnost je dána především specifickým předmětem jejího zkoumání, jímž se nezabývá žádná jiná vědní disciplína. Kriminalistika má silně interdisciplinární povahu, jsou v ní zastoupeny jak prvky společenskovědní, tak přírodovědné i technické. Většinou bývá zařazována do společenských věd, protože chrání společnost před kriminalitou. Ve společenských vědách bývá řazena k právním, policejním nebo kriminálním (penitenciárním) vědám. Řazení do právních věd je již dnes ojedinělé a neopodstatněné. Řazení do policejních věd má význam především z důvodů konstruování obecné teorie policejní vědy a určitých pedagogických hledisek. Nejrozšířenější je řazení kriminalistiky mezi kriminální vědy. Kriminální vědy se zabývají kriminalitou (zločinností) a případně dalšími sociálně patologickými jevy, které s kriminalitou souvisí. Mezi kriminální vědy řadíme: 9

17 Trestní právo hmotné určuje znaky trestného činu, skutkové podstaty trestných činů, trestně odpovědného pachatele, čímž kriminalistice vymezuje hlavní působiště. Kriminalistické metody lze však využít i při objasňování jiných sociálně patologických jevů než trestných činů (sebevraždy, přestupky apod.). Trestní právo procesní upravuje postup orgánů činných v trestním řízení, ale provádění procesních úkonů nemá jen právní povahu, nýbrž také organizační, technickou, taktickou a metodickou, což je předmětem zájmu kriminalistiky. Proto má trestní právo procesní, zejména jeho část zabývající se dokazováním, velmi úzký vztah s kriminalistikou. Kriminalistické metody, které nebyly převzaty do právní úpravy, mají jen povahu doporučení a nejsou právně závazná, ale jejich nedodržení může znamenat neobjasněný trestný čin. Kriminalistické metody, které se dlouhodobě úspěšně v praxi uplatňují, se postupně zavádějí do trestního řádu a stávají se tak zároveň procesními úkony, např. novela trestního řádu účinná od včlenila do V. hlavy oddíl třetí Některé zvláštní způsoby dokazování ( 104a Konfrontace, 104b Rekognice, 104c Vyšetřovací pokus, 104d Rekonstrukce, 104e Prověrka výpovědi na místě). Kriminologie je věda o kriminalitě, jejích pachatelích, obětech a o kontrole kriminality. Protože nejenom laická veřejnost si zaměňuje kriminalistiku s kriminologií, rozebereme si, čím se kriminologie zabývá. Kriminologie zkoumá: stav, strukturu a dynamiku kriminality (kriminální fenomenologie), příčiny a podmínky kriminality (kriminální etiologie), osobnost pachatele (klinická kriminologie), oběti (viktimologie), kontrolu kriminality (prevence, represe). 10

18 Z pohledu předmětu kriminalistiky a kriminologie vypracujte několik typických otázek (co která vědní disciplína bude zkoumat) k případu vloupání do bytu. Viktimologie je věda o oběti. V užším slova smyslu bývá chápána jako relativně samostatná součást kriminologie tj. zabývá se jen oběťmi trestných činů. V širším slova smyslu bývá považována za samostatnou vědní disciplínu, která se zabývá všemi oběťmi, tedy ne pouze trestných činů, ale i oběťmi válečných hrůz, hladomorů, přírodních katastrof, epidemií, hromadných dopravních nehod apod. Penologie je věda zabývající se výkonem a účinky všech trestů a ochranných opatření. Někdy bývá nepřesně označována jako vězenství. Penitenciaristika je část penologie zabývající se výkonem a účinky trestu odnětí svobody. Postpenitenciaristika je věda zabývající se problematikou, jak působit na osoby propuštěné z výkonu trestu odnětí svobody, aby se řádně začlenili do společnosti a nepáchali trestnou činnost. Forenzní disciplíny jsou soudní lékařství, soudní psychologie, soudní psychiatrie, soudní sexuologie, soudní chemie a soudní inženýrství. Tyto obory, které vznikly na bázi svých mateřských disciplín, se v historickém vývoji stále více soustřeďovaly na řešení specifických úkolů právní praxe, obohacovaly se poznatky ze znalecké praxe a vyvíjely specializovanou výzkumnou činnost, což vedlo k jejich úzkému přimknutí ke kriminalistice a k trestnímu právu procesnímu. V 70. letech dvacátého století se objevily názory, že forenzní disciplíny patří v širším slova smyslu do kriminalistiky. Samotní představitelé těchto disciplín se tomuto zařazení bránili a argumentovali tím, že i když ke kriminalistice mají velmi blízko, ještě užší spojení mají se svými mateřskými disciplínami. Naopak koncem 90. let se objevily názory, že kriminalistika je jen jednou z forenzních disciplín. I o správnosti tohoto názoru lze mít pochybnosti, protože kriminalistika nevznikla na bázi nějaké mateřské disciplíny, ale vznikla jako specifická věda sloužící boji proti kriminalitě. 11

19 Kriminalistika má blízko také ke správnímu právu, zejména k jeho části policejnímu právu. V policejních zákonech a prováděcích předpisech nižší právní síly jsou upraveny taktické, technické a metodické úkony, organizační členění policie, postupy při vyšetřování i operativně pátrací činnost. V některých dílčích oblastech souvisí kriminalistika i s jinými právními oblastmi, např. předpisy o znalcích a tlumočnících nebo předpisy o ochraně osobních dat. Mnoho společného má kriminalistika také s přírodními a technickými metodami, ve kterých stále nalézá nejvíce podnětů pro svůj rozvoj. Kriminalistika mapuje aktuální stav vědeckého poznání v co nejširším spektru disciplín a to, co je využitelné pro boj s kriminalitou, transformuje. Tak kriminalistika získala mnoho poznatků z fyziky, chemie, biologie, lékařství, psychologie a mnoha dalších odvětví. Část poznatků a metod přebírá kriminalistika z jiných věd v nezměněné podobě a ty zůstávají i nadále součástí mateřské disciplíny, ale pokud je kriminalistika tvůrčím způsobem přepracuje, stávají se jejím obsahem = je obecně závazné pravidlo chování, které upravuje práva a povinnosti subjektů a je vyjádřeno ve zvláštní státem uznané právní formě a jehož dodržování je zabezpečováno státním donucením. 1.3 Metody kriminalistické vědy a kriminalistické praktické činnosti Kriminalistika používá svých metod k tomu, aby jednak zkoumala předmět svého poznání, jednak aby vytvářela doporučení a metody určené pro kriminalistickou praxi. Z tohoto hlediska dělíme metody na metody kriminalistické vědy a metody kriminalistické praktické činnosti, kterými jsou metody vyhledávání, zajišťování, zkoumání a využívání kriminalistických stop a jiných kriminalisticky relevantních informací. Metody kriminalistické vědy lze rozdělit do tří skupin: 1) Obecné metody používané ve všech oblastech vědeckého a praktického poznání (např. pozorování, popisování, měření, srovnávání, analýza, syntéza, indukce, dedukce, analogie, apod.). 12

20 2) Speciální metody vznikly a jsou užívány v jiných vědních oborech (např. fyzikální, chemické, biologické, psychologické apod.). Kriminalistika je využívá, aniž by je nějak upravovala. 3) Specifické metody jsou ty metody, které si vytvořila sama kriminalistická teorie pro poznání svého předmětu zkoumání a které jsou využívány výlučně v ní. Jedná se tyto o dvě specifické metody kriminalistické vědy: a) Zevšeobecňování poznatků z policejní, vyšetřovací a soudní praxe. Tato metoda spojuje kriminalistickou vědu s praxí. Úkolem není pouhý popis a komentování praxe, ale proniknutí do podstaty kriminalistické praktické činnosti cestou studia a generalizací výsledků. Teprve potom je věda schopna vypracovat kvalitativně nové a dokonalejší nástroje boje s kriminalitou. b) Tvůrčí přizpůsobování a přetváření poznatků a metod jiných věd. Tato metoda umožňuje kriminalistice udržovat kontakt s rozvojem ostatních vědních disciplín. Kriminalistická věda sleduje rozvoj vědeckého poznání v přírodních, technických a společenských vědách a hledá vše, co by mohlo být využitelné pro potírání kriminality. Získané poznatky se snaží tvořivě transformovat a dodat jim novou kvalitu uzpůsobenou potřebám boje s kriminalitou. Metody kriminalistické praktické činnosti můžeme, stejně jako metody kriminalistické vědy, rozdělit do tří skupin: 1) Obecně poznávací metody používají se ve všech, respektive ve většině oblastí lidské praxe (pozorování, měření, srovnávání, analogie, generalizace, indukce, dedukce, analýza, syntéza). Tyto metody se při použití v kriminalistické praxi přizpůsobují specifickým objektům a podmínkám, ale jejich gnozeologický základ je stejný jako v jakékoli jiné oblasti lidského poznání. 2) Speciální metody metody převzaté z jiných vědních disciplín vykazují dynamický rozvoj a uplatňují se v kriminalistické praxi velmi široce. Mezi nejpoužívanější patří matematické a kybernetické metody, fyzikální, fyzikálně 13

21 chemické a chemické metody, biologické a antropologické metody, psychologické metody. 3) Specifické metody vznikly v kriminalistice a využívají se převážně v ní. Rozeznáváme kriminalistickotechnické metody (daktyloskopické, trasologické, mechanoskopické, balistické apod.) a kriminalistickotaktické metody (ohledání, výslech, konfrontace, rekognice, rekonstrukce apod.). V kriminalistické praxi můžeme použít pouze ty metody, které splňují kritéria: neodporují platným právním normám, jsou založeny na vědeckém základě, jsou ověřeny kriminalistickou praxí, jsou uznány kriminalistickou praxí. 1.4 Historie kriminalistiky Jak již bylo konstatováno v úvodu prvé kapitoly, kriminalistika jako vědecká disciplína je poměrně mladá a počala psát své dějiny na konci 19. století. Lidská společnost ve svém vývoji postupně zaváděla do svého života jistá pravidla, jejichž vyústěním byl vznik státu a tím stanovená pravidla organizace společnosti a vznik práva se stanovením chování lidí ve společnosti. Rovněž byla stanovena pravidla, jak bude naloženo s osobami, které poruší právní předpisy a dopustí se zločinu. Ve starověku a středověku se důkazní matriál opíral téměř výhradně o výslechy svědků a obviněných. Korunním důkazem bylo doznání obviněného. K získání takového důkazu byly používány metody, které lze bez nadsázky označit za primitivní až drastické, mezi nimiž významné místo zaujímala tortura (mučení jako prostředek k donucení výpovědi) a ordály (boží soudy). 14

22 V 18. a 19. století došlo v Evropě ke společenským změnám, které přinesly i zásadní reformy trestního práva na kontinentu. Stávající inkviziční model byl postupně nahrazen tzv. reformním kontinentálním procesem. Zásadní změna byla zaznamenána i v oblasti dokazování, zejména zákaz tortury a jiných forem nátlaku na obviněné. Tato humánní změna však vedla k nárůstu zločinnosti a proto bylo nutno vytvořit orgány policie a justice vybavené takovými nástroji, se kterými by se dalo účinně proti zločinnosti bojovat. Jedním z východisek bylo zakládání nových útvarů kriminální policie, mezi kterými je nutno připomenout vznik Surete v Paříži roku 1810, za jejíhož zakladatele je považován Eugen Francois Vidocq a rok 1829 v Londýně, kde byl sirem Robertem Peelem založen Scotland Yard. Tyto nové organizace s sebou přinesly nové metody práce, zejména evidence pachatelů, nové způsoby komunikace a především nové metody dokazování. Tato doba je rovněž charakteristická vědeckým rozvojem a výsledky vědních oborů společenských, přírodních a technických věd byly zapracovávány do činnosti justice a policie. Nemalý podíl na zapracování novinek do praxe měl i rozvoj vzdělanosti právníků, soudních lékařů a policistů. Z prvotních ojedinělých poznatků byly zpracovávány systematické důkazy v podobě např. znaleckých posudků předkládaných u soudů. tyto: Mezi osobnosti, jež se zasloužily o rozvoj kriminalistiky lze zařadit především Hans Gross ( ), rakouský profesor na univerzitě v Grazu, který je pokládán za zakladatele vědecké kriminalistiky. Nejprve pracoval jako vyšetřující soudce a tuto svou praxi zužitkoval na univerzitě, kde založil první katedru kriminalistiky. Jeho základní dílo se nazývá Handbuch für Untersuchungsrichter, překládáno jako Příručka pro vyšetřující soudce. Je zde uvedena naléhavost výuky kriminalistiky na vysokých školách a její znalost pro právníky. V roce 1899 založil kriminalistický vědecký časopis pod názvem Archiv für Kriminalantropologie und Kriminalistik, který je dodnes vydáván ve Franfurktu n. M. pod názvem Archiv für Kriminologie. Alphons Bertillon ( ), pařížský úředník policejní prefektury a pozdější šéf identifikačního oddělení, jehož jméno je spojováno především s metodou 15

Předmět Kriminalistika I. Ing. Jaroslav Kothánek, Ph.D.

Předmět Kriminalistika I. Ing. Jaroslav Kothánek, Ph.D. Předmět Kriminalistika I Ing. Jaroslav Kothánek, Ph.D. Předmět kriminalistiky a její vztah k jiným vědám Pojem kriminalistiky citace Kriminalistika ISBN:80-7179-878-9 : Kriminalistika je samostatný vědní

Více

Kriminalistická identifikace Podstata:

Kriminalistická identifikace Podstata: Kriminalistická identifikace Podstata: Teorie kriminalistické identifikace je učením o obecných principech ztotožňování různých objektů podle jejich odrazů, a to za účelem získání trestně procesních a

Více

VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, O.P.S. Výzkumný projekt

VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, O.P.S. Výzkumný projekt VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, O.P.S. Výzkumný projekt Nové postupy a metody finančního šetření, zajišťování majetku a identifikace legalizace výnosů z trestné činnosti Metodika finančního šetření Bratislav

Více

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Martin Fryauf Název materiálu: Kriminalistická chemie Označení materiálu:vy_32_inovace_fry14 Datum vytvoření:

Více

Mechanoskopie. Pojem:

Mechanoskopie. Pojem: Mechanoskopie Pojem: Mechanoskopie se zabývá posuzováním zákonitostí vzniku, trvání (existence) a zániku stop vytvořených nejrůznějšími nástroji a v řadě případů i identifikací nástrojů podle jimi vytvořených

Více

Seznam použitých zkratek... 15 Předmluva ke čtvrtému vydání... 17 DÍL PRVNÍ: OBECNÁ ČÁST... 19

Seznam použitých zkratek... 15 Předmluva ke čtvrtému vydání... 17 DÍL PRVNÍ: OBECNÁ ČÁST... 19 Obsah Seznam použitých zkratek... 15 Předmluva ke čtvrtému vydání... 17 DÍL PRVNÍ: OBECNÁ ČÁST... 19 KAPITOLA I: Pojem, předmět a úkoly kriminologie... 21 1 Pojem a předmět kriminologie... 21 2 Základní

Více

Předmět Kriminalistika I. Ing. Jaroslav Kothánek, Ph.D.

Předmět Kriminalistika I. Ing. Jaroslav Kothánek, Ph.D. Předmět Kriminalistika I Ing. Jaroslav Kothánek, Ph.D. Předmět kriminalistiky a její vztah k jiným vědám Pojem kriminalistiky citace Kriminalistika ISBN:80-7179-878-9 : Kriminalistika je samostatný vědní

Více

Kriminalistickotechnická dokumentace pojem, podstata, význam, druhy

Kriminalistickotechnická dokumentace pojem, podstata, význam, druhy Kriminalistickotechnická dokumentace pojem, podstata, význam, druhy Pojem: Kriminalistická dokumentace zachycuje průběh a výsledky kriminalisticky relevantní události, včetně kriminalistických metod použitých

Více

Člověk a společnost. 10. Psychologie. Psychologie. Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová. www.isspolygr.cz. DUM číslo: 10. Psychologie.

Člověk a společnost. 10. Psychologie. Psychologie. Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová. www.isspolygr.cz. DUM číslo: 10. Psychologie. Člověk a společnost 10. www.isspolygr.cz Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová Strana: 1 Škola Ročník Název projektu Číslo projektu Číslo a název šablony Autor Tematická oblast Název DUM Pořadové číslo DUM

Více

Vzdělávání v oblasti forenzní genetiky reg. č. CZ.1.07/2.3.00/09.0080

Vzdělávání v oblasti forenzní genetiky reg. č. CZ.1.07/2.3.00/09.0080 INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ Vzdělávání v oblasti forenzní genetiky reg. č. CZ.1.07/2.3.00/09.0080 INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním

Více

Ošetřovatelská péče v komunitní a domácí péči

Ošetřovatelská péče v komunitní a domácí péči Ošetřovatelská péče v komunitní a domácí péči Studijní opora Mgr. Alena Pelcová Liberec 2014 Cíle předmětu Studenti umí vysvětlit pojem prevence a umí definovat druhy prevence. Studenti umí definovat základy

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Bezpečnostně právní akademie, s.r.o., střední škola. 17. listopadu 177, 542 34 Malé Svatoňovice ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Název: Ochrana osob a majetku Obor vzdělání: 68-42-M/01 Bezpečnostně právní činnost

Více

IV. znalostní test zaměřený na kriminalistiku správné řešení

IV. znalostní test zaměřený na kriminalistiku správné řešení IV. znalostní test zaměřený na kriminalistiku správné řešení 1. Policisté ze služby kriminální policie a vyšetřování mají za úkol a) odhalovat skutečnosti nasvědčující tomu, že byl spáchán trestný čin,

Více

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Martin Fryauf Název materiálu: Kriminalistické

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Martin Fryauf Název materiálu: Kriminalistické Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Martin Fryauf Název materiálu: Kriminalistické zkoumání ručního písma Označení materiálu:vy_32_inovace_fry10

Více

16.10.2011 KRIMINALISTICKÁ GENETIKA V ČESKÉ REPUBLICE. Praxe a legislativa

16.10.2011 KRIMINALISTICKÁ GENETIKA V ČESKÉ REPUBLICE. Praxe a legislativa KRIMINALISTICKÁ GENETIKA V ČESKÉ REPUBLICE Praxe a legislativa Genetické zkoumání v PČR Kriminalistická genetická analýza standardní kriminalistická znalecká metoda PČR zkoumá lidský biologický materiál

Více

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Martin Fryauf Název materiálu: Identifikace podle

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Martin Fryauf Název materiálu: Identifikace podle Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Martin Fryauf Název materiálu: Identifikace podle vnějších znaků zjišťování totožnosti mrtvoly Označení

Více

Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace. Šablona 04 VY 32 INOVACE 0114 0204

Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace. Šablona 04 VY 32 INOVACE 0114 0204 Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace Šablona 04 VY 32 INOVACE 0114 0204 VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Číslo projektu Číslo a název šablony Autor Tematická

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

Obsah. ÚVOD 1 Poděkování 3

Obsah. ÚVOD 1 Poděkování 3 ÚVOD 1 Poděkování 3 Kapitola 1 CO JE TO PROCES? 5 Co všechno musíme vědět o procesním řízení, abychom ho mohli zavést 6 Různá důležitost procesů 13 Strategické plánování 16 Provedení strategické analýzy

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz. III/ 2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz. III/ 2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název školy: Číslo a název projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Označení materiálu: Typ materiálu: Předmět, ročník, obor: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28.

Více

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. Mgr. Monika Řezáčová

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. Mgr. Monika Řezáčová Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Leden 2011 Mgr. Monika Řezáčová věda o psychické regulaci chování a jednání člověka a o jeho vlastnostech

Více

Předmět Kriminalisticko-technická činnost Kriminalistika VII. Mechanoskopie

Předmět Kriminalisticko-technická činnost Kriminalistika VII. Mechanoskopie Předmět Kriminalisticko-technická činnost Kriminalistika VII. Mechanoskopie Ing. Jaroslav Kothánek, Ph.D. ZPP č. 100/2001 (ZPP = Závazný pokyn policejního prezidenta) z veřejných zdrojů Internetu Je odvětví

Více

Moravské gymnázium Brno s.r.o. Kateřina Proroková

Moravské gymnázium Brno s.r.o. Kateřina Proroková Číslo projektu Název školy Autor Tematická oblast Téma CZ.1.07/1.5.00/34.0743 Moravské gymnázium Brno s.r.o. Kateřina Proroková Základy společenských věd Psychologické Ročník 1. Datum tvorby 17.9.2012

Více

Dotazník (B 61) Vzdělávací potřeby policejních manažerů

Dotazník (B 61) Vzdělávací potřeby policejních manažerů Dotazník (B 61) Vzdělávací potřeby policejních manažerů Vážená (ý) paní (pane), oddělení vzdělávání a rozvoje ve spolupráci s katedrou managementu a informatiky připravilo projekt výzkumu vzdělávacích

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Číslo projektu Označení materiálu Název školy Autor Tematická oblast Ročník Anotace Metodický pokyn Zhotoveno CZ.1.07/1.5.00/34.0061 VY_32_INOVACE_F.3.14 Integrovaná střední škola

Více

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Martin Fryauf Název materiálu: Kriminalistická

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Martin Fryauf Název materiálu: Kriminalistická Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Martin Fryauf Název materiálu: Kriminalistická fonoskopie Označení materiálu:vy_32_inovace_fry8 Datum

Více

XD16MPS Manažerská psychologie pro kombinované studium. Úvod do manažerské psychologie Předmět, význam, vývoj

XD16MPS Manažerská psychologie pro kombinované studium. Úvod do manažerské psychologie Předmět, význam, vývoj XD16MPS Manažerská psychologie pro kombinované studium Úvod do manažerské psychologie Předmět, význam, vývoj Mgr. Petra Halířová ZS 2009/10 Literatura Bedrnová, Nový: Psychologie a sociologie řízení, s.

Více

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU ROZPOČTY STAVEB Název školního vzdělávacího programu: Kód a název oboru vzdělání: Management ve stavebnictví 63-41-M/001 Celkový počet hodin za studium: 3. ročník = 66 hodin/ročník

Více

Vzdělávací aktivity ve vzdělávání

Vzdělávací aktivity ve vzdělávání Vzdělávací aktivity ve vzdělávání dospělých Cíle výuky, učební cíl Cíl výuky zachycuje to, co má účastník na konci učební jednotky vědět nebo umět. Učební cíl tedy popisuje ne to, co lektoři chtějí nebo

Více

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU FYZIKA ( čtyřleté studium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia)

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU FYZIKA ( čtyřleté studium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia) CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU FYZIKA ( čtyřleté studium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia) 1. Obsahové vymezení předmětu v předmětu fyzika se realizuje obsah vzdělávacího oboru Fyzika ze vzdělávací oblasti

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Příjemce: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538 Jazyk a jazyková komunikace Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura má komplexní charakter a pro přehlednost je rozdělen do tří složek: Komunikační

Více

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Katedra řízení podniku a podnikové ekonomiky. Metodické listy pro předmět ŘÍZENÍ PODNIKU 2

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Katedra řízení podniku a podnikové ekonomiky. Metodické listy pro předmět ŘÍZENÍ PODNIKU 2 Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Katedra řízení podniku a podnikové ekonomiky Metodické listy pro předmět ŘÍZENÍ PODNIKU 2 Studium předmětu umožní studentům základní orientaci v procesech, které

Více

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem.

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem. 1. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň poskytovaného : Pedagogické lyceum 78-42-M/03 Pedagogické lyceum čtyřleté denní studium střední s maturitní zkouškou 1. 1. Týdenní ročníkový

Více

Studijní texty. Název předmětu: Krizové řízení. Krizové řízení v České republice. Ing. Miroslav Jurenka, Ph.D.

Studijní texty. Název předmětu: Krizové řízení. Krizové řízení v České republice. Ing. Miroslav Jurenka, Ph.D. Studijní texty Název předmětu: Krizové řízení Téma: Krizové řízení v České republice Zpracoval: Ing. Miroslav Jurenka, Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace

Více

Do odvolání změna prodejní doby V nutných případech volat linku 828 070 nebo 828 630

Do odvolání změna prodejní doby V nutných případech volat linku 828 070 nebo 828 630 Prodejna skript PA ČR Lhotecká 559/7 143 01 PRAHA 4 tel: 974 828 612 prodejní doba PO 9 00-11 30 12 00-15 00 ÚT 9 00-11 30 12 00-15 00 ST 9 00-11 30 12 00-15 00- ČT 9 00-11 30 - PÁ 9 00-13 00 - Do odvolání

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA MISTRA JANA HUSA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HUSINEC Kostnická ulice 227 Telefon: ZŠ 388331234 Husinec PSČ 384 21

ZÁKLADNÍ ŠKOLA MISTRA JANA HUSA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HUSINEC Kostnická ulice 227 Telefon: ZŠ 388331234 Husinec PSČ 384 21 ZÁKLADNÍ ŠKOLA MISTRA JANA HUSA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HUSINEC Kostnická ulice 227 Telefon: ZŠ 388331234 Husinec PSČ 384 21 MŠ ŠJ 388331127 388331418 IČO 47 258 365 E-mail: reditel@zshusinec.cz www.zshusinec.cz

Více

KAPITOLY Z POLITOLOGIE A PRÁVA. TRESTNÍ PRÁVO PROCESNÍ I.část

KAPITOLY Z POLITOLOGIE A PRÁVA. TRESTNÍ PRÁVO PROCESNÍ I.část KAPITOLY Z POLITOLOGIE A PRÁVA TRESTNÍ PRÁVO PROCESNÍ I.část TRESTNÍ PRÁVO PROCESNÍ Stanovuje postup orgánů činných v trestním řízení Konkretizuje, jak postupovat při zjišťování trestných činů, prokazování

Více

ODŮVODNĚNÍ vyhlášky č. 372/2013 Sb., kterou se mění vyhláška č. 22/2013 Sb., o vzdělávání na úseku ochrany zvířat proti týrání I.

ODŮVODNĚNÍ vyhlášky č. 372/2013 Sb., kterou se mění vyhláška č. 22/2013 Sb., o vzdělávání na úseku ochrany zvířat proti týrání I. ODŮVODNĚNÍ vyhlášky č. 372/2013 Sb., kterou se mění vyhláška č. 22/2013 Sb., o vzdělávání na úseku ochrany zvířat proti týrání I. Obecná část Název Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 22/2013 Sb.,

Více

Předškolní a mimoškolní pedagogika Odborné předměty Výchova a vzdělávání Metody výchovy a vzdělávání

Předškolní a mimoškolní pedagogika Odborné předměty Výchova a vzdělávání Metody výchovy a vzdělávání VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 10, S 17 JMÉNO AUTORA: DATUM VYTVOŘENÍ: 9.2. 2013 PRO ROČNÍK: OBORU: VZDĚLÁVACÍ OBLAST. TEMATICKÝ OKRUH: Bc. Blažena Nováková 1. ročník Předškolní a mimoškolní pedagogika

Více

VÝVOJ KRIMINALISTIKY

VÝVOJ KRIMINALISTIKY Z ÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI F a k u l t a p r á v n i c k á VÝVOJ KRIMINALISTIKY (Diplomová práce) Filip Příhoda Plzeň 2014 Z ÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI F a k u l t a p r á v n i c k á K a t e d

Více

ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název a adresa školy: Střední odborná škola energetická a stavební, Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola, Na Průhoně 4800, 430 11 Chomutov IZO: 600 170 586 Zřizovatel:

Více

KYBERNETICKÁ KRIMINALITA ÚSTAVNÍ ZÁKLADY KYBERNETICKÉ KRIMINALITY

KYBERNETICKÁ KRIMINALITA ÚSTAVNÍ ZÁKLADY KYBERNETICKÉ KRIMINALITY KYBERNETICKÁ KRIMINALITA ÚSTAVNÍ ZÁKLADY KYBERNETICKÉ KRIMINALITY MGR. RADIM VIČAR UNIVERZITA OBRANY, FAKULTA EKONOMIKY A MANAGEMENTU radim.vicar@unob.cz Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

Dodatek č. 1. ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013. Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač

Dodatek č. 1. ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013. Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač Střední škola pro tělesně postižené GEMINI, Brno, Vaculíkova 14 Dodatek č. 1 ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013 Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač Vypracoval:

Více

Mgr. Petra Kadlecová. Reflexe primární protidrogové prevence v oblasti středního školství

Mgr. Petra Kadlecová. Reflexe primární protidrogové prevence v oblasti středního školství Mgr. Petra Kadlecová Reflexe primární protidrogové prevence v oblasti středního školství Kapitola 1 strana 2 Prevence rizik návykových látek Prevence (dle WHO): soubor intervencí s cílem zamezit a snížit

Více

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem.

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň poskytovaného : Pedagogické lyceum 78-42-M/03 Pedagogické lyceum čtyřleté denní studium střední s maturitní zkouškou Týdenní ročníkový plán

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015 PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015 Gymnázium a obchodní akademie Chodov Smetanova 738, 357 35 Chodov Poradenské služby ve škole odrážejí specifika školy i regionu. Jsou koordinovány se

Více

Vzdělávací oblast - Člověk a svět práce

Vzdělávací oblast - Člověk a svět práce Vzdělávací oblast - Člověk a svět práce Pracovní činnosti Charakteristika vyučovacího předmětu 2.stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení Časová dotace v učebním plánu je 1 vyučovací hodina týdně.

Více

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající A. Koncepce činnosti, aktivity, orientace B.1. Základní charakteristika zařízení Pedagogicko-psychologická poradna (PPP) zajišťuje spektrum psychologických a speciálně pedagogických služeb, které jsou

Více

Obecná psychologie. Kurz pro zájemce o psychologii 16/3/2013

Obecná psychologie. Kurz pro zájemce o psychologii 16/3/2013 Obecná psychologie Kurz pro zájemce o psychologii 16/3/2013 Přehled doporučené literatury o o o o o o o o Atkinsonová, R.L., Atkinson, R.C. (2003). Psychologie. Victoria Publishing. Kern, H. a kol.(1997):

Více

Dokazování v trestním řízení (přípravné řízení)

Dokazování v trestním řízení (přípravné řízení) Dokazování v trestním řízení (přípravné řízení) m jr. R O S T I S L A V Š E N K S l u ž b a k r i m i n á l n í p o l i c i e a v y š e t ř o v á n í K r a j s k é ř e d i t e l s t v í p o l i c i e J

Více

Hodnocení a klasifikace při výuce F na SŠ. Jiří Tesař

Hodnocení a klasifikace při výuce F na SŠ. Jiří Tesař Hodnocení a klasifikace při výuce F na SŠ Jiří Tesař Hodnocení a klasifikace Většinou nejneoblíbenější činnost učitele: stresové a konfliktní situace musí se rychle rozhodnout musí zdůvodnit své rozhodnutí

Více

PEDAGOGICKOPSYCHOLOGICKÁ DIAGNOSTIKA

PEDAGOGICKOPSYCHOLOGICKÁ DIAGNOSTIKA PEDAGOGICKOPSYCHOLOGICKÁ DIAGNOSTIKA Pedagogickopsychologická diagnostika je učitelův nástroj poznání podmínek, průběhu a výsledků řízeného procesu. Snaží se o poznání příčin, které učiteli umožní na základě

Více

I ÚVOD DO PEDAGOGIKY...

I ÚVOD DO PEDAGOGIKY... Obsah 5 OBSAH PŘEDMLUVA............................................ 7 I ÚVOD DO PEDAGOGIKY.............................. 9 II PEDAGOGIKA VOLNÉHO ČASU....................... 25 III PŘEDŠKOLNÍ PEDAGOGIKA..........................

Více

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Bc. Miloslav Holub Název materiálu: Spolupráce a další vztahy policie I. Označení materiálu: Datum vytvoření:

Více

S T R A T E G I C K Ý M A N A G E M E N T

S T R A T E G I C K Ý M A N A G E M E N T S T R A T E G I C K Ý M A N A G E M E N T 3 LS, akad.rok 2014/2015 Strategický management - VŽ 1 Proces strategického managementu LS, akad.rok 2014/2015 Strategický management - VŽ 2 Strategický management

Více

Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace. Šablona 01 VY 32 INOVACE 0114 0301

Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace. Šablona 01 VY 32 INOVACE 0114 0301 Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace Šablona 01 VY 32 INOVACE 0114 0301 VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková

Více

Prevence rizikových forem chování a MŠMT

Prevence rizikových forem chování a MŠMT Prevence rizikových forem chování a MŠMT VII. ročník krajské konference k primární prevenci rizikového chování 24. října 2013 Kroměříž Ing. Radka Heřmánková odbor vzdělávání, oddělení prevence a speciálního

Více

PŘÍLOHA k Závěrečné zprávě projektu Interní vzdělávací agentury VFU Brno. č. 2015FaF/3110/74

PŘÍLOHA k Závěrečné zprávě projektu Interní vzdělávací agentury VFU Brno. č. 2015FaF/3110/74 PŘÍLOHA k Závěrečné zprávě projektu Interní vzdělávací agentury VFU Brno č. 2015FaF/3110/74 PRVNÍ ETAPA PŘÍPRAVY A REALIZACE FARMACEUTICKO-HISTORICKÉ EXPOZICE NA FAF VFU BRNO Veronika Deáková, PharmDr.

Více

PROPOJENÍ VĚDY, VÝZKUMU, VZDĚLÁVÁNÍ A PODNIKOVÉ PRAXE. PhDr. Dana Pokorná, Ph.D. Mgr. Jiřina Sojková, Státní zámek Sychrov, 21. 23. 5.

PROPOJENÍ VĚDY, VÝZKUMU, VZDĚLÁVÁNÍ A PODNIKOVÉ PRAXE. PhDr. Dana Pokorná, Ph.D. Mgr. Jiřina Sojková, Státní zámek Sychrov, 21. 23. 5. PROPOJENÍ VĚDY, VÝZKUMU, VZDĚLÁVÁNÍ A PODNIKOVÉ PRAXE PhDr. Dana Pokorná, Ph.D. Mgr. Jiřina Sojková, Státní zámek Sychrov, 21. 23. 5. 2012 APSYS Aplikovatelný systém dalšího vzdělávání pracovníků ve vědě

Více

SMĚRNICE DĚKANA Č. 4/2013

SMĚRNICE DĚKANA Č. 4/2013 Vysoké učení technické v Brně Datum vydání: 11. 10. 2013 Čj.: 076/17900/2013/Sd Za věcnou stránku odpovídá: Hlavní metodik kvality Za oblast právní odpovídá: --- Závaznost: Fakulta podnikatelská (FP) Vydává:

Více

Gymnázium Uherské Hradiště Charakteristika volitelných předmětů 3. ročník (dvouhodinové předměty, žák si vybírá dva)

Gymnázium Uherské Hradiště Charakteristika volitelných předmětů 3. ročník (dvouhodinové předměty, žák si vybírá dva) Gymnázium Uherské Hradiště Charakteristika volitelných předmětů 3. ročník (dvouhodinové předměty, žák si vybírá dva) Seminář z českého jazyka Rozšiřuje, prohlubuje a procvičuje učivo gramatiky, slohu a

Více

Daktyloskopie. identifikaci mrtvol neznámé totožnosti pokud ještě mají obrazce papilárních linií způsobilé k identifikaci,

Daktyloskopie. identifikaci mrtvol neznámé totožnosti pokud ještě mají obrazce papilárních linií způsobilé k identifikaci, Daktyloskopie Pojem : Daktyloskopie je vědný obor, který zkoumá obrazce papilárních linií na vnitřní straně posledních článků prstů rukou, na dlaních a prstech nohou a chodidlech z hlediska zákonitosti

Více

VÝSLECH V PŘESTUPKOVÉM ŘÍZENÍ

VÝSLECH V PŘESTUPKOVÉM ŘÍZENÍ JUDr. František NOVOTNÝ Fakulta bezpečnostně právní Policejní akademie České republiky v Praze katedra kriminalistiky VÝSLECH V PŘESTUPKOVÉM ŘÍZENÍ Úvod Obdobně jako v trestním řízení uplatňuje se i v

Více

Středoškolská odborná činnost SOČ

Středoškolská odborná činnost SOČ Středoškolská odborná činnost SOČ 33. ročník - 2010/2011 1. CO JE SOČ? Středoškolská odborná činnost (SOČ) je dobrovolná zájmová činnost studentů středních škol. Výsledkem SOČ je samostatně vypracovaná

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE,

ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE, ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE, okres Hodonín, ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Máš na to! Příloha č.1: Pravidla pro hodnocení žáků Verze z 30.08.2009 zpracována podle RVP ZV Platnost : 1.9.2009

Více

SSOS_ON_1.11 Trestní právo I

SSOS_ON_1.11 Trestní právo I Číslo a název projektu Číslo a název šablony DUM číslo a název CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT SSOS_ON_1.11

Více

OBSAH VZDĚLÁVÁNÍ, UČIVO

OBSAH VZDĚLÁVÁNÍ, UČIVO OBSAH VZDĚLÁVÁNÍ, UČIVO Vzdělání Učivo patří mezi jeden ze tří hlavních činitelů výuky. Za dva zbývající prvky se řadí žák a učitel. Každé rozhodování o výběru učiva a jeho organizaci do kurikula vychází

Více

Učební cíl: Obsahová náplň předmětu:

Učební cíl: Obsahová náplň předmětu: Učební cíl: V rámci studia mají absolventi zvládnout soubor poznatků specializované činnosti, bez které se neobejde žádný větší organizační celek, pochopit rozdíl mezi vedením a řízení, zorientovat se

Více

T R A S O L O G I E. Pojem:

T R A S O L O G I E. Pojem: T R A S O L O G I E Pojem: Trasologie je obor kriminalistické techniky, který se zabývá vyhledáváním, zajišťováním a zkoumáním stop nohou, obuvi, dopravních prostředků a stop dalších objektů podobného

Více

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky Katedra aplikované matematiky STATISTIKA I.

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky Katedra aplikované matematiky STATISTIKA I. Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky Katedra aplikované matematiky STATISTIKA I. pro kombinované a distanční studium Radim Briš Martina Litschmannová

Více

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou 1. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň dosaženého vzdělání: Učitelství pro mateřské školy a vychovatelství RVP 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika čtyřleté denní

Více

2. Metodologie vědy, vědecké metody a metodika práce

2. Metodologie vědy, vědecké metody a metodika práce 2. Metodologie vědy, vědecké metody a metodika práce Neodpovídají-li fakta vaší teorii, je třeba se jich co nejrychleji zbavit. /Murphyho zákon/ V rámci této kapitoly: budete umět definovat a rozlišovat

Více

Gymnázium, Český Krumlov

Gymnázium, Český Krumlov Gymnázium, Český Krumlov Vyučovací předmět Fyzika Třída: 6.A - Prima (ročník 1.O) Úvod do předmětu FYZIKA Jan Kučera, 2011 1 Organizační záležitosti výuky Pomůcky související s výukou: Pracovní sešit (formát

Více

ABC s.r.o. Výtisk číslo: PŘÍRUČKA ENVIRONMENTU. Zpracoval: Ověřil: Schválil: Č.revize: Počet příloh: Účinnost od:

ABC s.r.o. Výtisk číslo: PŘÍRUČKA ENVIRONMENTU. Zpracoval: Ověřil: Schválil: Č.revize: Počet příloh: Účinnost od: ABC s.r.o. PŘÍRUČKA EMS Výtisk číslo: Zpracoval: Ověřil: Schválil: Tento dokument je duševním vlastnictvím společnosti ABC s.r.o. Rozmnožování a předávání třetí straně bez souhlasu jejího jednatele není

Více

Aktuální otázky bezpečnosti, kriminality a prevence kriminality v 21. století

Aktuální otázky bezpečnosti, kriminality a prevence kriminality v 21. století Aktuální otázky bezpečnosti, kriminality a prevence kriminality v 21. století Sborník abstraktů z diskusního setkání Consulte, o. s. pořádá pod záštitou místostarosty Města Horní bříza 8. 11. 2012 od 13.00

Více

Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace. Šablona 05 VY 32 INOVACE 0114 0105

Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace. Šablona 05 VY 32 INOVACE 0114 0105 Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace Šablona 05 VY 32 INOVACE 0114 0105 VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Číslo projektu Číslo a název šablony Vyšší odborná škola

Více

Průvodce studiem modulu pro kombinovanou formu studia. Modul č. 13 UPLATNĚNÍ NA TRHU PRÁCE - dílčí část II Bakalářský seminář + příprava na praxi

Průvodce studiem modulu pro kombinovanou formu studia. Modul č. 13 UPLATNĚNÍ NA TRHU PRÁCE - dílčí část II Bakalářský seminář + příprava na praxi Průvodce studiem modulu pro kombinovanou formu studia Modul č. 13 UPLATNĚNÍ NA TRHU PRÁCE - dílčí část II Bakalářský seminář + příprava na praxi Autor: František Prášek Ostrava 2010 Úvodní slovo garanta

Více

aktivita A0705 Metodická a faktografická příprava řešení regionálních disparit ve fyzické dostupnosti bydlení v ČR

aktivita A0705 Metodická a faktografická příprava řešení regionálních disparit ve fyzické dostupnosti bydlení v ČR aktivita A0705 Metodická a faktografická příprava řešení regionálních disparit ve fyzické dostupnosti bydlení v ČR 1 aktivita A0705 Metodická a faktografická příprava řešení regionálních disparit ve fyzické

Více

K pojetí a funkci bakalářských prací kombinovaného pedagogického studia. PhDr. Jiřina Novotná, NÚV 13.10. 2011 TTnet workshop

K pojetí a funkci bakalářských prací kombinovaného pedagogického studia. PhDr. Jiřina Novotná, NÚV 13.10. 2011 TTnet workshop K pojetí a funkci bakalářských prací kombinovaného pedagogického studia PhDr. Jiřina Novotná, NÚV 13.10. 2011 TTnet workshop 1. Změny ve vzdělávání učitelů společné evropské trendy Srovnávací přístup:

Více

POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY ÚTVAR ODHALOVÁNÍ KORUPCE A FINANČNÍ KRIMINALITY SKPV

POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY ÚTVAR ODHALOVÁNÍ KORUPCE A FINANČNÍ KRIMINALITY SKPV POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY ÚTVAR ODHALOVÁNÍ KORUPCE A FINANČNÍ KRIMINALITY SKPV ředitel útvaru: plk. Mgr. Ing. Jaroslav Vild adresa: Celetná 31, Praha 1 telefon: 00420 974 863 416 fax: 00420 974 863 808 email:

Více

5.1.7 Informatika a výpočetní technika. Časové, obsahové a organizační vymezení. ročník 1. 2. 3. 4. hodinová dotace 2 2 0 0

5.1.7 Informatika a výpočetní technika. Časové, obsahové a organizační vymezení. ročník 1. 2. 3. 4. hodinová dotace 2 2 0 0 5.1.7 Informatika a výpočetní technika Časové, obsahové a organizační vymezení ročník 1. 2. 3. 4. hodinová dotace 2 2 0 0 Realizuje se vzdělávací obor Informatika a výpočetní technika RVP pro gymnázia.

Více

Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství

Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství Vysoké učení technické v Brně Ústav soudního inženýrství OBECNÁ METODIKA SOUDNÍHO INŽENÝRSTVÍ Doc. Ing. Robert Kledus, Ph.D. Brno 2012 Tyto e-learningové studijní opory byly napsány a vytisknuty za přispění

Více

VZDĚLÁVÁNÍ V OBLASTI KYBERNETICKÉ BEZPEČNOSTI NA UNIVERZITĚ OBRANY I. ČÁST. pplk. Ing. Petr HRŮZA, Ph.D. petr.hruza@unob.cz Univerzita obrany Brno

VZDĚLÁVÁNÍ V OBLASTI KYBERNETICKÉ BEZPEČNOSTI NA UNIVERZITĚ OBRANY I. ČÁST. pplk. Ing. Petr HRŮZA, Ph.D. petr.hruza@unob.cz Univerzita obrany Brno VZDĚLÁVÁNÍ V OBLASTI KYBERNETICKÉ BEZPEČNOSTI NA UNIVERZITĚ OBRANY I. ČÁST pplk. Ing. Petr HRŮZA, Ph.D. petr.hruza@unob.cz Univerzita obrany Brno Struktura Univerzity obrany Fakulta vojenského leadershipu

Více

KOMPETENCE K UČENÍ UČITEL vede žáky k vizuálně obraznému vyjádření

KOMPETENCE K UČENÍ UČITEL vede žáky k vizuálně obraznému vyjádření 1.1.4. VÝTVARNÁ VÝCHOVA I.ST. ve znění dodatku č.11 - platný od 1.9.2009, č.25 - platný id 1.9.2010, č.22 Etická výchova - platný od 1.9.2010 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační

Více

Vymezení a význam marketingového výzkumu pro manažerské rozhodování. Základní východiska empirického přístupu, vztah. Téma č. 1

Vymezení a význam marketingového výzkumu pro manažerské rozhodování. Základní východiska empirického přístupu, vztah. Téma č. 1 Vymezení a význam marketingového výzkumu pro manažerské rozhodování. Základní východiska empirického přístupu, vztah teorie a empirie. Téma č. 1 Výzkum trhu Historický vývoj: Výzkum veřejného mínění, sociologický

Více

K otázkám strategie zpřístupňování elektronických informačních zdrojů pro oblast výzkumu a vývoje

K otázkám strategie zpřístupňování elektronických informačních zdrojů pro oblast výzkumu a vývoje K otázkám strategie zpřístupňování elektronických informačních zdrojů pro oblast výzkumu a vývoje Úvod: Stanovisko Asociace knihoven vysokých škol ČR Předkládaný materiál shrnuje zkušenosti, poznatky a

Více

4.9.60. Seminář a cvičení z chemie

4.9.60. Seminář a cvičení z chemie 4.9.60. Seminář a cvičení z chemie Jednoletý Seminář a cvičení z chemie si mohou žáci zvolit ve čtvrtém ročníku. Navazuje na povinný předmět chemie a je určen žákům s hlubším zájmem o chemii. Umožňuje

Více

Zkušební řád pro znalce z oboru zdravotnictví, odvětví odškodňování nemateriálních újem na zdraví

Zkušební řád pro znalce z oboru zdravotnictví, odvětví odškodňování nemateriálních újem na zdraví Potřebné znalosti a zkušenosti z oboru zdravotnictví, odvětví odškodňování nemateriálních újem na zdraví podle 4 odst. 1 písm. e) zákona č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících, ve znění pozdějších předpisů

Více

Inventarizace majetku a závazků

Inventarizace majetku a závazků Inventarizace majetku a závazků Bc. Jitka Pohnerová, září 2011 Odborné semináře pro obce, Brno Cílem videokurzu je vysvětlit podstatu inventarizace, shrnout základní požadavky na zajištění inventarizace

Více

Vyhláška č. 423 r. 2004 Sb. (kreditní systém)

Vyhláška č. 423 r. 2004 Sb. (kreditní systém) 423/2004 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 30. června 2004, kterou se stanoví kreditní systém pro vydání osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez přímého vedení nebo odborného dohledu zdravotnických pracovníků

Více

423/2004 Sb. VYHLÁŠKA

423/2004 Sb. VYHLÁŠKA 423/2004 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 30. června 2004, kterou se stanoví kreditní systém pro vydání osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez přímého vedení nebo odborného dohledu zdravotnických pracovníků

Více

Dotazník (B 62) Vzdělávací potřeby policejních manažerů

Dotazník (B 62) Vzdělávací potřeby policejních manažerů Dotazník (B 62) Vzdělávací potřeby policejních manažerů Vážená (ý) paní (pane), oddělení vzdělávání a rozvoje ve spolupráci s katedrou managementu a informatiky připravilo projekt výzkumu vzdělávacích

Více

KONCEPCE ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ,VÝCHOVY A OSVĚTY VE ZLÍNSKÉM KRAJI

KONCEPCE ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ,VÝCHOVY A OSVĚTY VE ZLÍNSKÉM KRAJI Příloha č. 1 KONCEPCE ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ,VÝCHOVY A OSVĚTY VE ZLÍNSKÉM KRAJI - 1 - 1. Terminologie V koncepci environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty ve Zlínském kraji je jednotně užívána

Více

Inventarizace majetku a závazků

Inventarizace majetku a závazků Inventarizace majetku a závazků Cílem videokurzu je vysvětlit podstatu inventarizace, shrnout základní požadavky na zajištění inventarizace ve vybraných účetních jednotkách a seznámit se s povinnostmi,

Více

ZÁKLADNÍ POJMY etapy vzdělávání integrace vzdělávacího obsahu integrace žáků klíčové kompetence kurikulární dokumenty

ZÁKLADNÍ POJMY etapy vzdělávání integrace vzdělávacího obsahu integrace žáků klíčové kompetence kurikulární dokumenty ZÁKLADNÍ POJMY etapy vzdělávání legislativně vymezené, obsahově stanovené a časově ohraničené úseky vzdělávání, které odpovídají vzdělávání podle daného rámcového vzdělávacího programu integrace vzdělávacího

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Číslo projektu Označení materiálu Název školy Autor Tematická oblast Ročník Anotace Metodický pokyn Zhotoveno CZ.1.07/1.5.00/34.0061 VY_32_INOVACE_F.3.13 Integrovaná střední škola

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1. Vymezení organizace a realizace činnosti veřejné správy

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1. Vymezení organizace a realizace činnosti veřejné správy Číslo projektu Číslo materiálu Název školy Autor Název Téma hodiny Předmět Ročník /y/ CZ.1.07/1.5.00/34.0394 VY_32_INOVACE_04_CZSŘ_4.04_ Záruky zákonnosti ve veřejné správě NKÚ, Ombudsman Střední odborná

Více

Studium optiky a optometrie na Fakultě biomedicínského inženýrství ČVUT

Studium optiky a optometrie na Fakultě biomedicínského inženýrství ČVUT Studium optiky a optometrie na Fakultě biomedicínského inženýrství ČVUT Na Českém vysokém učení technickém v Praze studuje na osmi fakultách více než 24 000 studentů v bakalářských, magisterských a doktorských

Více

SPOLUPRÁCE ŠKOLY S POLICIÍ ČR PŘI PREVENCI A PŘI VYŠETŘOVÁNÍ KRIMINALITY DĚTÍ A MLÁDEŽE A KRIMINALITY NA DĚTECH A MLÁDEŽI PÁCHANÉ

SPOLUPRÁCE ŠKOLY S POLICIÍ ČR PŘI PREVENCI A PŘI VYŠETŘOVÁNÍ KRIMINALITY DĚTÍ A MLÁDEŽE A KRIMINALITY NA DĚTECH A MLÁDEŽI PÁCHANÉ Základní škola, Liberec, ul. 5.května 64/49, příspěvková organizace tel: 485 105 631 e-mail: info@zs5kveten.cz SPOLUPRÁCE ŠKOLY S POLICIÍ ČR PŘI PREVENCI A PŘI VYŠETŘOVÁNÍ KRIMINALITY DĚTÍ A MLÁDEŽE A

Více