Statut Rady pro rozvoj lidských zdrojů Královéhradeckého kraje

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Statut Rady pro rozvoj lidských zdrojů Královéhradeckého kraje"

Transkript

1 Statut Rady pro rozvoj lidských zdrojů Královéhradeckého kraje I. Postavení rady 1. Rada pro rozvoj lidských zdrojů (RRLZ) je kolektivním, koordinačním, poradním a iniciativním orgánem krajské a místní samosprávy, státní správy, sociálních partnerů, podnikatelského a nestátní ho sektoru a dalších významných subjektů ve věci praktického uplatňování politiky rozvoje lidských zdrojů (RLZ) na regionální úrovni. Ve své činnosti se řídí zákony a ostatními obecně závaznými právními předpisy. Rada je založena na principech dobrovolnosti, rovnosti, partnerství a vzájemné spolupráce. 2. Rada prostřednictvím aktivit všech zúčastněných subjektů podporuje rozvoj lidského potenciálu kraje jako jednoho z pilířů pozitivního hospodářského vývoje a sociální a kulturní úrovně kraje. 3. RRLZ sdružuje subjekty, které využívají výstupy z činnosti RRLZ a zároveň jsou schopny a ochotny poskytovat potřebné informace, stanoviska a návrhy a usilovat o spolupráci s dalšími subjekty, které mají zájem přispět k dosažení stanovených cílů v oblasti RLZ. II. Vymezení působnosti RRLZ 1. Působnost RRLZ je vymezena územním obvodem Královéhradeckého kraje, dále pak kontakty s Radou vlády pro rozvoj lidských zdrojů a případně dalšími partnery včetně regionů Evropské unie. 2. Věcná příslušnost RRLZ je v oblasti veřejných služeb a pak zejména v oblastech vzdělávání, zaměstnanosti a sociálně zdravotních služeb. III. Struktura RRLZ 1. RRLZ tvoří zástupci orgánů veřejné správy, podnikatelského sektoru, nestátního sektoru a dalších participujících subjektů, kteří jsou odborníky ve své profesní oblasti a mají kompetence účinně ovlivňovat podmínky rozvoje lidského potenciálu kraje. 2. RRLZ může na základě potřeby vyvolané projednávanými a řešenými problémy vytvářet specializované pracovní skupiny, jako své odborné zázemí. 3. RRLZ jmenuje vedoucí svých pracovních skupin zpravidla ze svých členů. Další členové pracovních skupin mohou být ze subjektů zastoupených v RRLZ a dalších institucí. IV. Úkoly RRLZ 1. RRLZ zpracovává a předkládá samosprávným orgánům, orgánům státní správy, sociálním partnerům a veřejnosti v kraji návrhy strategických přístupů, podněty a podklady v oblasti rozvoje lidského potenciálu. 2. RRLZ navrhuje významné programy a projekty v oblasti RLZ, spolupracuje na jejich prosazování, sleduje a vyhodnocuje jejich účinnost. 3. Specializované pracovní skupiny RRLZ zpracovávají podle svého zaměření aktuální konkrétní analýzy, prognózy, postupy řešení apod. jako podklady pro jednání RRLZ.

2 4. RRLZ se podílí na doplňování a aktualizaci banky informací a inspirací RLZ, informační a komunikační sítě a tím přispívá k provázanosti a součinnosti při uplatňování politiky RLZ na regionální úrovni. 5. RRLZ spolupracuje s Radou vlády pro rozvoj lidských zdrojů a s dalšími odpovídajícími institucemi a nezávislými odborníky na principu vzájemné prospěšnosti. V. Složení RRLZ 1. Radu tvoří: předseda, místopředseda, tajemník a členové 2. Předsedu a místopředsedu volí RRLZ ze svých členů. Funkční období je dvouleté. 3. Tajemníkem je zástupce odboru sociálních věcí a zdravotnictví Krajského úřadu Královéhradeckého kraje. Jeho úkolem je koordinovat činnost rady. 4. RRLZ je tvořena zástupci Královéhradeckého kraje, Krajského úřadu, úřadů práce, vzdělávacích institucí, profesních sdružení a komor, zaměstnaneckých svazů, odborů, poradenských institucí, nestátních neziskových subjektů, významných zaměstnavatelů, Českého statistického úřadu, Centra evropského projektování a dalších sociálních partnerů. Jmenný seznam členů je Přílohou č. 1 tohoto statutu. 5. Člen RRLZ se může vzdát své funkce i bez udání důvodů. Na uvolněné místo může RRLZ zvolit nového člena. 6. RRLZ může odvolat svého člena většinou hlasů. 7. Členství v RRLZ je čestné a nezastupitelné. 8. RRLZ může rozhodnout o svém rozšíření i zúžení o další členy. VI. Práva a povinnosti členů RRLZ 1. Člen RRLZ má zejména právo: - přístupu ke všem relevantním informacím - obracet se na orgány RRLZ s náměty, stížnostmi a připomínkami - posuzovat materiály orgánů a institucí vztahujících se k RLZ - využívat všech relevantních informací pro zpracování vlastních specifických záměrů v oblasti RLZ v kraji. 2. Člen RRLZ má zejména následující povinnosti: - účastnit se všech jednání RRLZ - podílet na tvorbě všech, zejména koncepčních a realizačních materiálů a projektů. - informovat členy RRLZ kraje o uskutečněných jednáních ve své působnosti a jejich závěrech majících vztah ke strategii a koncepci RLZ kraje. - respektovat autoritu společně přijatých rozhodnutí a doporučení, včetně poskytování informací o činnosti RRLZ a prosazovat je ve své profesní působnosti. VII. Jednací řád RRLZ 1. Jednání RRLZ je neveřejné. 2. Jednání svolává a řídí její předseda. V případě jeho nepřítomnosti jednání řídí pověřený místopředseda. 3. Rada se k jednání schází podle potřeby, nejméně však 4 krát ročně.

3 4. Mimořádné jednání rady svolává její předseda v případech hodných zvláštního zřetele. Vždy tak učiní, požádá-li o to alespoň jedna třetina členů RRLZ. 5. Rada jedná a je schopna usnášení, pokud se sejde nadpoloviční většina jejích členů. 6. V případě nepřítomnosti dotčený člen sdělí předsedovi písemně svoje stanovisko k projednávaným záležitostem. 7. Rada rozhoduje nadpoloviční většinou hlasů všech přítomných členů RRLZ. V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy, v případě jeho nepřítomnosti hlas místopředsedy. 8. Rada může k jednání přizvat další osoby, zejména konkrétní sociální partnery, členy specializovaných pracovních skupin, případně nezávislé odborníky. 9. Další osoby přizvané na jednání rady nemají hlasovací právo. 10. Písemnosti na jednání RRLZ a podklady pro její jednání pošle tajemník RRLZ všem členům v dostatečném časovém předstihu. 11. Tajemník RRLZ zpracuje z jednání zápis, který zasílá všem jejím členům. 12. Za RRLZ jedná a ve vnějších vztazích vystupuje předseda a místopředseda, popřípadě jiný pověřený člen rady. 13. Specializované pracovní skupiny jednají podle potřeby. Jejich jednání svolává vedoucí příslušné pracovní skupiny. 14. Zápisy z jednání specializovaných pracovních skupin předává vedoucí příslušné pracovní skupiny předsedovi RRLZ. VIII. Závěrečné ustanovení Tento statut a jednací řád nabývají účinnosti dnem schválení a je platný pro všechny členy RRLZ. V Hradci Králové, dne

4 Příloha č. 1 Statutu Rady pro rozvoj lidských zdrojů Královéhradeckého kraje Seznam členů Rady pro rozvoj lidských zdrojů k Miloslav Plass, člen Rady s gescí sociálních věcí, místopředseda RRLZ Helmut Dohnálek, člen Rady s gescí regionálního rozvoje Ing. Zdeněk Kraus, člen Rady s gescí školství - Úřad práce Hradec Králové Ing. David Kafka, ředitel, předseda RRLZ - Úřad práce Náchod Ing. Michal Pejskar, ředitel - Univerzita Hradec Králové Doc. RNDr. Jaroslava Mikulecká, CSc., rektorka - Regionální hospodářská komora Ing. Vlastimil Juppa, předseda - Agrární komora Ing. Pavel Veselý, předseda - Českomoravská konfederace odborových svazů Ing. Růžena Ryglová - Český statistický úřad Krajská reprezentace Hradec Králové Mgr. Miroslav Hartmann, ředitel - Regionální poradenské a informační centrum Ing. Jan Bartoš, ředitel - Občanské poradenské středisko, o. p. s. Mgr. Jan Hloušek, ředitel - Klub personalistů PaedDr. Ivana Krupičková - VEBA textilní závody a. s., Broumov Ing. Roman Jirman, personální ředitel - Svaz průmyslu a obchodu PhDr. Jiří Pellar, personální ředitel Východočeské energetiky a. s. - Asociace institucí vzdělávání dospělých, krajské zastoupení Jana Veselá, Profit klub - vzdělávací centrum v. o. s. - Centrum evropského projektování RNDr. Zita Kučerová - Odbor školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Královéhradeckého kraje Ing. Eva Stehlíková, vedoucí odboru - Odbor sociálních věcí a zdravotnictví Krajského úřadu Královéhradeckého kraje PhDr. Martin Scháněl, Ph.D., vedoucí odboru - Odbor regionálního rozvoje, územního plánování a stavebního řádu Krajského úřadu Královéhradeckého kraje RNDr. Miroslava Holanová, vedoucí odd. strategického plánování Mgr. Petr Kmoch, předseda Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Mgr. Libor Mojžíš, předseda Výboru pro regionální rozvoj RNDr. Jiří Stejskal, předseda Výboru sociálního a zdravotního

5 Tajemník: Mgr. Olga Zumrová, odbor sociálních věcí a zdravotnictví KÚ V Hradci Králové dne 15. března 2006

Statut Rady pro výzkum, vývoj a inovace Královéhradeckého kraje

Statut Rady pro výzkum, vývoj a inovace Královéhradeckého kraje Statut Rady pro výzkum, vývoj a inovace Královéhradeckého kraje I. Úvodní ustanovení (1) Rada pro výzkum vývoj a inovace Královéhradeckého kraje (dále jen RVVI ) je koordinačním, poradním a iniciativním

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Statut Rady vlády pro konkurenceschopnost a informační společnost

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Statut Rady vlády pro konkurenceschopnost a informační společnost VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Příloha k usnesení vlády ze dne 4. prosince 2013 č. 927 Statut Rady vlády pro konkurenceschopnost a informační společnost Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Rada vlády pro konkurenceschopnost

Více

Hospodářská komora okresu Karviná SEKCE VZDĚLÁVÁNÍ. Karviná

Hospodářská komora okresu Karviná SEKCE VZDĚLÁVÁNÍ. Karviná Hospodářská komora okresu Karviná SEKCE VZDĚLÁVÁNÍ Karviná 2004 1 Hospodářská komora okresu Karviná sekce vzdělávání ORGANIZAČNÍ STRUKTURA: Představenstvo Hospodářské komory okresu Karviná Sekce vzdělávání

Více

SME FIT: Business Support Programme II. SOCIÁLNÍ DIALOG V ČESKÉ REPUBLICE A V EVROPĚ

SME FIT: Business Support Programme II. SOCIÁLNÍ DIALOG V ČESKÉ REPUBLICE A V EVROPĚ SME FIT: Business Support Programme II. SOCIÁLNÍ DIALOG V ČESKÉ REPUBLICE A V EVROPĚ 1 Sociální dialog v České republice a v Evropě materiál vypracovaný v souvislosti s projektem Business Support Programme

Více

Stanovy Místní akční skupiny Jablunkovsko. Čl. I. Název a sídlo sdružení

Stanovy Místní akční skupiny Jablunkovsko. Čl. I. Název a sídlo sdružení Stanovy Místní akční skupiny Jablunkovsko Název: MAS Jablunkovsko, z. s. IČO: 00739286 Sídlo: Bystřice 334, PSČ 739 95 Čl. I. Název a sídlo sdružení Čl. II. Úvodní ustanovení MAS Jablunkov, z. s. (dále

Více

STANOVY JESENÍKY - SDRUŽENÍ CESTOVNÍHO RUCHU (schválené Valnou hromadou dne 30. 3. 2012)

STANOVY JESENÍKY - SDRUŽENÍ CESTOVNÍHO RUCHU (schválené Valnou hromadou dne 30. 3. 2012) STANOVY JESENÍKY - SDRUŽENÍ CESTOVNÍHO RUCHU (schválené Valnou hromadou dne 30. 3. 2012) Preambule Jeseníky - Sdružení cestovního ruchu je registrované, nepolitické, odborné, nezávislé, otevřené a dobrovolné

Více

Výroční zpráva o činnosti Rady vlády pro nestátní neziskové organizace v roce 2012

Výroční zpráva o činnosti Rady vlády pro nestátní neziskové organizace v roce 2012 Výroční zpráva o činnosti Rady vlády pro nestátní neziskové organizace v roce II 2 OBSAH: 1 ÚVOD... 5 2 VYMEZENÍ ČINNOSTI RVNNO... 6 3 VÝBORY RVNNO... 6 3.1 CHARAKTERISTIKA VÝBORŮ RVNNO... 6 3.1.1 Výbor

Více

Statut Pracovní skupiny pro dialog o hlubinném úložišti

Statut Pracovní skupiny pro dialog o hlubinném úložišti Statut Pracovní skupiny pro dialog o hlubinném úložišti ustavené s cílem posílení transparentního procesu výběru vhodné lokality pro hlubinné úložiště s respektováním zájmů veřejnosti (dále jen Pracovní

Více

MUZEUM OLOMOUCKÉ PEVNOSTI, O.S. STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ

MUZEUM OLOMOUCKÉ PEVNOSTI, O.S. STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ MUZEUM OLOMOUCKÉ PEVNOSTI, O.S. STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ Článek I. Úvodní ustanovení Název občanského sdružení: Muzeum Olomoucké pevnosti, o.s. Sídlo občanského sdružení: Michalská 1141/8, 772 00 Olomouc

Více

ORGANIZAČNÍ A JEDNACÍ ŘÁD Českého národního komitétu historiků

ORGANIZAČNÍ A JEDNACÍ ŘÁD Českého národního komitétu historiků ORGANIZAČNÍ A JEDNACÍ ŘÁD Českého národního komitétu historiků ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. Organizační a jednací řád Českého národního komitétu historiků (dále jen komitét) vymezuje poslání a úkoly komitétu,

Více

STANOVY ASOCIACE PRO VODU ČR z.s.

STANOVY ASOCIACE PRO VODU ČR z.s. STANOVY ASOCIACE PRO VODU ČR z.s. 1. Název spolku: Asociace pro vodu ČR z.s. Článek I. Základní ustanovení 2. Sídlo spolku: Brno, Trnitá, Masná 189/5, PSČ 602 00 3. Identifikační číslo spolku: 44994397

Více

STATUT KRAJSKÉHO CENTRA DALŠÍHO PROFESNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ A CENTRA UZNÁVÁNÍ A CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ ZLÍNSKÉHO KRAJE, O. P. S.

STATUT KRAJSKÉHO CENTRA DALŠÍHO PROFESNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ A CENTRA UZNÁVÁNÍ A CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ ZLÍNSKÉHO KRAJE, O. P. S. STATUT KRAJSKÉHO CENTRA DALŠÍHO PROFESNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ A CENTRA UZNÁVÁNÍ A CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ ZLÍNSKÉHO KRAJE, O. P. S. Správní rada Krajského centra dalšího profesního vzdělávání a Centra uznávání a celoživotního

Více

Stanovy Odborná společnost letecká České republiky

Stanovy Odborná společnost letecká České republiky Stanovy Odborná společnost letecká České republiky HLAVA I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek l. 1. Odborná společnost letecká České republiky (dále jen společnost) byla založena dne 8. 5. 1990 jako dobrovolné,

Více

Stanovy zájmového sdružení právnických osob

Stanovy zájmového sdružení právnických osob Stanovy zájmového sdružení právnických osob Euroregion Pomezí Čech, Moravy a Kladska -Euroregion Glacensis (dále jen Stanovy ) čl. I Název, sídlo, územní vymezení a postavení sdružení Název: Euroregion

Více

METODIKA KOORDINOVANÉHO PŘÍSTUPU K SOCIÁLNĚ VYLOUČENÝM LOKALITÁM

METODIKA KOORDINOVANÉHO PŘÍSTUPU K SOCIÁLNĚ VYLOUČENÝM LOKALITÁM METODIKA KOORDINOVANÉHO PŘÍSTUPU K SOCIÁLNĚ VYLOUČENÝM LOKALITÁM Zpracovatelé: Agentura pro sociální začleňování ve spolupráci s Ministerstvem práce a sociálních věcí, Ministerstvem školství, mládeže a

Více

Organizační řád Asociace muzeí a galerií České republiky

Organizační řád Asociace muzeí a galerií České republiky Organizační řád Asociace muzeí a galerií České republiky Preambule Organizační řád Asociace muzeí a galerií České republiky (dále jen organizační řád ) je základním vnitřním řídícím dokumentem Asociace

Více

Stanovy Sdružení cestovního ruchu Klastr Amerika (schválené dne..)

Stanovy Sdružení cestovního ruchu Klastr Amerika (schválené dne..) Stanovy Sdružení cestovního ruchu Klastr Amerika (schválené dne..) Preambule Sdružení cestovního ruchu Klastr Amerika (případně Klastr Karlštejnsko) - je registrované, nepolitické, odborné, nezávislé,

Více

JEDNACÍ ŘÁD Okresní hospodářské komory Karviná

JEDNACÍ ŘÁD Okresní hospodářské komory Karviná JEDNACÍ ŘÁD Okresní hospodářské komory Karviná Část první Úvodní ustanovení 1 Okresní hospodářská komora Karviná (dále jen OHKK ) je sdružení podnikatelů fyzických a právnických osob, které bylo zřízeno

Více

Stanovy Českého svazu včelařů, o.s.

Stanovy Českého svazu včelařů, o.s. Stanovy Českého svazu včelařů, o.s. Část I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1 Název a charakteristika Českého svazu včelařů 1. Název sdružení je Český svaz včelařů, o.s., (dále rovněž Český svaz včelařů, ČSV, svaz).

Více

STANOVY ÚSTŘEDNÍHO AUTOMOTOKLUBU ČESKÉ REPUBLIKY. Část I Základní ustanovení

STANOVY ÚSTŘEDNÍHO AUTOMOTOKLUBU ČESKÉ REPUBLIKY. Část I Základní ustanovení STANOVY ÚSTŘEDNÍHO AUTOMOTOKLUBU ČESKÉ REPUBLIKY Část I Základní ustanovení Článek 1 Název organizace Ústřední automotoklub České republiky, dále jen ÚAMK. Symboly organizace jsou znak a vlajka. Článek

Více

STANOVY SPOLKU RODIČŮ PŘI ZŠ BRATRANCŮ VEVERKOVÝCH PARDUBICE

STANOVY SPOLKU RODIČŮ PŘI ZŠ BRATRANCŮ VEVERKOVÝCH PARDUBICE STANOVY SPOLKU RODIČŮ PŘI ZŠ BRATRANCŮ VEVERKOVÝCH PARDUBICE Název spolku je: Článek I. Úvodní ustanovení Spolek rodičů při ZŠ Bratranců Veverkových, Pardubice" Sídlo spolku je: ul. Bratranců Veverkových

Více

N Á V R H. S T ANOVY O DBOROVÉHO S V AZU pracovníků dopravy, silničního hospodářství a autoopravárenství Čech a Moravy

N Á V R H. S T ANOVY O DBOROVÉHO S V AZU pracovníků dopravy, silničního hospodářství a autoopravárenství Čech a Moravy N Á V R H S T ANOVY O DBOROVÉHO S V AZU pracovníků dopravy, silničního hospodářství a autoopravárenství Čech a Moravy ÚVODNÍ USTANOVENÍ A POSLÁNÍ SVAZU Odborový svaz pracovníků dopravy, silničního hospodářství

Více

STANOVY POLITICKÉHO HNUTÍ ANO 2011

STANOVY POLITICKÉHO HNUTÍ ANO 2011 STANOVY POLITICKÉHO HNUTÍ ANO 2011 ve znění změn schválených Celostátním sněmem dne 2. března 2013 Politické hnutí ANO 2011 usiluje o odborně řízený, funkční a spravedlivý stát, který zajistí lepší kvalitu

Více

Statut. Okresní hospodářské komory Olomouc. Část první Základní ustanovení

Statut. Okresní hospodářské komory Olomouc. Část první Základní ustanovení Statut Okresní hospodářské komory Olomouc Část první Základní ustanovení čl. 1 1. Okresní hospodářská komora Olomouc (dále jen Komora) je ustavena na základě zákona č. 301/1992 Sb. v platném znění o Hospodářské

Více

STANOVY Sdružení přátel Jaroslava Foglara, z. s.

STANOVY Sdružení přátel Jaroslava Foglara, z. s. STANOVY Sdružení přátel Jaroslava Foglara, z. s. Článek I: Úvodní ustanovení Název: Sdružení přátel Jaroslava Foglara, z. s., (dále jen SPJF). Sídlo: Brno. Článek II: Účel spolku 1. SPJF je dobrovolný,

Více

Stanovy Asociace pro evropské fondy (APEF)

Stanovy Asociace pro evropské fondy (APEF) Stanovy Asociace pro evropské fondy (APEF) spolek Úplné znění ke dni 17. 9. 2014 Článek I. Základní ustanovení 1. Název spolku: Asociace pro evropské fondy, z.s. (dále jen spolek nebo také APEF ) 2. Spolek

Více

ŘÁDY ČESKÉ STOMATOLOGICKÉ KOMORY

ŘÁDY ČESKÉ STOMATOLOGICKÉ KOMORY ŘÁDY ČESKÉ STOMATOLOGICKÉ KOMORY 1/2009 Organizační řád... 1 Stanovy... 1 Stavovský řád... 11 Řád o celoživotním vzdělávání zubních lékařů... 17 Finanční řád... 25 Licenční řád... 30 Revizní řád... 34

Více

Stanovy FONDU OHROŽENÝCH DĚTÍ

Stanovy FONDU OHROŽENÝCH DĚTÍ Stanovy FONDU OHROŽENÝCH DĚTÍ (úplné znění po změnách ze dne 24. 2. 1996, 20. 6. 1998, 5. 6. 1999, 16. 6. 2001 a 19. 6. 2004) čl. I Název, sídlo a působnost Občanské sdružení Fond ohrožených dětí je právnickou

Více

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ČESKÁ SPOLEČNOST PRO NEDESTRUKTIVNÍ TESTOVÁNÍ, zapsaný spolek STANOVY

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ČESKÁ SPOLEČNOST PRO NEDESTRUKTIVNÍ TESTOVÁNÍ, zapsaný spolek STANOVY Vážení členové ČNDT, v návaznosti na nový občanský zákoník je nezbytné provést úpravu stanov České společnosti pro NDT. Vedení ČNDT připravilo návrh těchto stanov, který byl projednán na schůzi výboru

Více

Statut obecně prospěšné společnosti International Education and Consultation Centre, o. p. s.

Statut obecně prospěšné společnosti International Education and Consultation Centre, o. p. s. Statut obecně prospěšné společnosti International Education and Consultation Centre, o. p. s. I. Úvodní ustanovení 1. Dne 15. července 2003 uzavřeli zakladatelé: 1. Ing. Iva Kršňáková bytem Benešova 474,

Více