Čl. 1. Název a sídlo. Čl. 2. Statut sdružení

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Čl. 1. Název a sídlo. Čl. 2. Statut sdružení"

Transkript

1 Čl. 1. Název a sídlo Název: Občanské sdružení Janus (dále jen sdružení ) Sídlo: Popkova 1005, Kuřim Čl. 2 Statut sdružení 1. Sdružení je dobrovolné, nezávislé, sdružující členy na základě společného zájmu. 2. Sdružení je právnickou osobou a není založeno za účelem dosažení zisku. A) Hlavním posláním je: Čl. 3 Cíl činnosti sdružení 1. Podporovat rozvoj ohrožených dětí, dospívajících a mladých dospělých v různých oblastech života, rozvíjet jejich potenciály, zdroje a všestranné složky jejich osobnosti. Sdružení tak pomáhá v pozvolném přechodu do samostatného, dospělého života a umožňuje tak znevýhodněným mladistvým a mladým dospělým lépe se začlenit do společnosti. Snaží se zmírnit riziko jejich sociálního vyloučení během osamostatnění. 2. Podporovat a spolupodílet se na rozvoji kvality poskytovaných služeb pro ohrožené děti. B) Sdružení dosahuje svého poslání zejména těmito činnostmi: 1. Rozvíjí klientovy osobní, osobnostní, sociální schopnosti, pracovní dovednosti a dovednosti v běžných denních činnostech díky sociální, terapeutické, poradenské, výchovné a vzdělávací činnosti. 2. Podporuje postupné sociální začlenění ohrožených dětí, mladistvých a mladých dospělých do společnosti. 3. Pomáhá klientům v nalezení nového adekvátního bydlení, v nalezení práce a získávání pracovních návyků, podporuje rozvoj finanční gramotnosti klientů. 4. Vytváří prostor pro aktivní vzdělávání, podporuje klienta při soustavné přípravě na budoucí povolání a při vlastním dalším vzdělávání. 5. Působí preventivně v oblasti sociálně patologických jevů, snaží se o minimalizaci negativních důsledků působících na ohrožené děti a mládež. 6. Umožňuje mimoškolní vzdělávání v oblasti kultury, historie, vědy, sportu atd. 7. Poskytuje a podporuje neformální vzdělávání pedagogických pracovníků ústavních zařízení, pěstounů a ostatních odborníků z oblasti pomáhajících profesí za účelem zvyšování profesionality a odborných kompetencí.

2 8. Může vyvíjet vlastní ekonomickou činnost za účelem získání prostředků pro realizaci služeb a aktivit v souladu s posláním 9. Spolupracuje s institucemi a organizacemi státního i nestátního sektoru, kteří se zabývají problematikou ohrožených dětí a mládeže. C) Cílová skupina: 1. Děti a mládež vyrůstající v ústavních zařízeních nebo se zkušeností s pobytem v ústavních zařízeních. 2. Děti a mládež z náhradní rodinné péče. 3. Pedagogičtí pracovníci v ústavních zařízeních, pěstouni, pracovníci jiných institucí a organizací státního i nestátního sektoru, ostatní odborníci z oblasti pomáhajících profesí. Čl. 4 Členství 1. Členem sdružení mohou být fyzické osoby starší 18 let a právnické osoby, které souhlasí se stanovami a cíli 2. O přijetí za člena sdružení rozhoduje na základě písemné přihlášky Rada 3. Členství vzniká dnem přijetí za člena. 4. Členství zaniká: 1. vystoupením člena písemným oznámením Radě, 2. úmrtím člena, 3. u právnické osoby jejím zánikem, 4. zrušením členství na základě rozhodnutí Valné hromady, 5. zánikem 5. Dokladem členství je potvrzení vydané Radou 1. Člen sdružení má právo: Čl. 5 Práva a povinnosti členů účastnit se jednání členské schůze, volit orgány sdružení, být volen do orgánů sdružení, obracet se na orgány sdružení s podněty a stížnostmi a žádat o jejich vyjádření. 2. Člen má povinnost zejména: dodržovat stanovy sdružení, aktivně se podílet na plnění cílů sdružení, svědomitě vykonávat funkce v orgánech sdružení, platit členské příspěvky ve výši stanovené Valnou hromadou, dbát na to, aby nebyly poškozovány zájmy a dobré jméno

3 Čl. 6 Orgány sdružení Orgány sdružení jsou: a) Valná hromada b) Rada sdružení c) Předseda d) Místopředseda e) Revizor Čl. 7 Valná hromada 1. Valná hromada je nejvyšším orgánem 2. Valnou hromadu tvoří všichni členové 3. Valná hromada je svolávána podle potřeby, nejméně však jedenkrát ročně. První Valnou hromadu svolá přípravný výbor sdružení nejpozději do 1 měsíce od vzniku Rada sdružení svolává Valnou hromadu vždy, když o to požádá nejméně polovina členů Valnou hromadu může svolat i kterýkoli z členů, získá-li pro tento úkon souhlas nejméně poloviny členů. Valná hromada zejména: a) Rozhoduje o změnách stanov b) Schvaluje úkoly sdružení pro příslušné období, výroční zprávu sdružení, rozpočet a roční závěrku hospodaření. c) Volí členy Rady sdružení a Revizora. d) Rozhoduje o počtu členů Rady e) Rozhoduje o zrušení členství ve f) Rozhoduje o zrušení g) Rozhoduje o naložení s likvidačním zůstatkem sdružení po zániku h) Valná hromada je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina všech členů. i) Každý člen má jeden hlas. Hlasy všech členů jsou rovné. j) Valná hromada rozhoduje na základě hlasování. Rozhodnutí je přijato, jestliže pro něj hlasuje prostá většina přítomných členů. Rozhodnutí o změně stanov a o zrušení sdružení je přijato, jestliže pro něj hlasují alespoň dvě třetiny všech členů Čl. 8 Rada sdružení 1. Rada sdružení je výkonným orgánem sdružení, který za svou činnost odpovídá Valné hromadě. Rada řídí činnost sdružení v období mezi zasedáními Valné hromady. 2. Členství v Radě vzniká volbou na Valné hromadě na základě návrhu některého ze členů.

4 3. Rada má nejméně 3 členy, kteří jsou voleni Valnou hromadou na funkční období 3 let, a to i opakovaně. 4. Radu svolává Předseda, v jeho nepřítomnosti Místopředseda, nejméně 4 x ročně. Rada zejména: a) Volí ze svých členů Předsedu a Místopředsedu. b) Koordinuje činnost c) Svolává Valnou hromadu. d) Zpracovává podklady pro rozhodnutí Valné hromady. e) Rozhoduje o přijetí za člena f) Rada je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina všech jejích členů. g) Rada rozhoduje nadpoloviční většinou přítomných členů. h) Jestliže se přes opakované nejméně dvojí svolání v průběhu 5 měsíců nesejde usnášeníschopná Valná hromada, přebírá její pravomoci Rada Čl. 9 Předseda 1. Předseda je statutárním orgánem sdružení, naplňuje rozhodnutí Rady a zastupuje sdružení navenek, jedná jeho jménem, přijímá zaměstnance sdružení do pracovního poměru a rozhoduje o běžných záležitostech Rozsah pravomocí Předsedy stanoví Rada 2. Předsedu volí Rada sdružení a jeho funkční období je 3 roky, a to i opakovaně. 3. Předseda je odpovědný za plnění rozhodnutí Rady, vedení účetní evidence a plynulý chod 4. Předseda připravuje podklady pro jednání Rady sdružení a Valné hromady. Čl. 10 Místopředseda Místopředseda je statutárním orgánem sdružení, naplňuje rozhodnutí Rady a zastupuje sdružení navenek, jedná jeho jménem, rozhoduje o běžných záležitostech Místopředsedu volí Rada sdružení a jeho funkční období je 3 roky, a to i opakovaně. Rozsah pravomocí Místopředsedy stanoví Rada. Čl. 11 Revizor 1. Kontrolním orgánem sdružení je Revizor. Funkční období Revizora je 3 roky. Prvního revizora jmenuje přípravný výbor. Další revizory volí Valná hromada. Revizor není členem

5 2. Revizor nesmí být členem Rady sdružení, má však právo účastnit se všech jednání Rady sdružení s hlasem poradním. V působnosti Revizora je upozorňovat Radu sdružení na vady hospodaření sdružení a podávat mu návrhy na jejich odstranění. Čl. 12 Zásady hospodaření 1. Sdružení hospodaří s movitým i nemovitým majetkem. 2. Zdroji majetku jsou zejména: 1. dary a příspěvky právnických a fyzických osob, 2. výnosy z majetku, 3. dotace a granty, 4. a další příjmy z veřejných rozpočtů i soukromých zdrojů 3. Za hospodaření sdružení odpovídá Rada sdružení, která každoročně předkládá Valné hromadě zprávu o hospodaření, včetně účetní uzávěrky. 4. Hospodaření se uskutečňuje podle ročního rozpočtu schváleného Valnou hromadou. Čl. 13 Závěrečná ustanovení 1. Sdružení může na základě rozhodnutí Valné hromady vydat organizační a jednací řád 2. Sdružení má právo v souladu s cíli své činnosti obracet se na státní orgány s peticemi.

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ Čl. 1. Název a sídlo Název: Cultura Africa (dále jen sdružení ) Sídlo: Gerská 1237/14, Plzeň 323 23 Čl. 2 Statut sdružení 1. Sdružení je dobrovolné, nezávislé, sdružující členy

Více

Stanovy Univerzitní Liga, z.s.

Stanovy Univerzitní Liga, z.s. Stanovy Univerzitní Liga, z.s. Čl. 1 Název a sídlo Název: Univerzitní Liga, z.s. (dále jen,,spolek ) Sídlo: Masarykova univerzita, Žerotínovo náměstí 617/9, 601 77 Brno, Česká republika IČO: 02046211 Čl.

Více

STANOVY. Občanského sdružení pro podporu Tyfloturistického oddílu

STANOVY. Občanského sdružení pro podporu Tyfloturistického oddílu STANOVY Občanského sdružení pro podporu Tyfloturistického oddílu 1 Čl. I Úvodní ustanovení Název občanského sdružení: Občanské sdružení pro podporu Tyfloturistického oddílu (dále jen sdružení ) Sídlo:

Více

STANOVY ČÁST 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Čl. 1 Název a sídlo. Čl. 2 Statut spolku. Čl. 3 Cíl činnosti spolku

STANOVY ČÁST 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Čl. 1 Název a sídlo. Čl. 2 Statut spolku. Čl. 3 Cíl činnosti spolku 1 HARANT - Hry a rozmanité aktivity nadšených táborníků, z. s., stanovy STANOVY ČÁST 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ Čl. 1 Název a sídlo Název: HARANT - Hry a rozmanité aktivity nadšených táborníků, z. s. Sídlo: U

Více

Čl. 1. Název a sídlo. Čl. 2 Statut sdružení. Čl. 3 Cíl činnosti sdružení

Čl. 1. Název a sídlo. Čl. 2 Statut sdružení. Čl. 3 Cíl činnosti sdružení STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ Čl. 1. Název a sídlo Název: Dobrotety (dále jen sdružení ) Sídlo: Slávy Horníka 23/200, 150 00 Praha 5 Působnost: celé území České republiky Čl. 2 Statut sdružení Občanské sdružení

Více

MUZEUM OLOMOUCKÉ PEVNOSTI, O.S. STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ

MUZEUM OLOMOUCKÉ PEVNOSTI, O.S. STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ MUZEUM OLOMOUCKÉ PEVNOSTI, O.S. STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ Článek I. Úvodní ustanovení Název občanského sdružení: Muzeum Olomoucké pevnosti, o.s. Sídlo občanského sdružení: Michalská 1141/8, 772 00 Olomouc

Více

P o m o c b e z h r a n i c

P o m o c b e z h r a n i c Stanovy občanského sdružení P o m o c b e z h r a n i c Článek I Úvodní ustanovení Název občanského sdružení: Pomoc bez hranic Sídlo sdružení: Neústupného 1839/8, Praha 5 Článek II Právní postavení sdružení

Více

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ MATEŘSKÉ CENTRUM STUDÁNKA ZLIČÍN o.s.

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ MATEŘSKÉ CENTRUM STUDÁNKA ZLIČÍN o.s. STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ MATEŘSKÉ CENTRUM STUDÁNKA ZLIČÍN o.s. Článek I Úvodní ustanovení: Název občanského sdružení: Mateřské centrum Studánka Zličín Sídlo: Nedašovská 354, Praha 5 Zličín, 155 21 Článek

Více

Stanovy občanského sdruženi: SPOLEČNOST GENERÁLA M. R. ŠTEFÁNIKA. Čl. I. Úvodní ustanovení

Stanovy občanského sdruženi: SPOLEČNOST GENERÁLA M. R. ŠTEFÁNIKA. Čl. I. Úvodní ustanovení Stanovy občanského sdruženi: SPOLEČNOST GENERÁLA M. R. ŠTEFÁNIKA Čl. I. Úvodní ustanovení Název občanského sdružení: Společnost generála M.R.Štefánika (dále jen "Sdružení ) Sídlo: Hvězdárna M.R.Štefánika,

Více

Stanovy Asociace poskytovatelů služeb studentům se specifickými potřebami na vysokých školách

Stanovy Asociace poskytovatelů služeb studentům se specifickými potřebami na vysokých školách Stanovy Asociace poskytovatelů služeb studentům se specifickými potřebami na vysokých školách Čl. 1. Název a sídlo Název: Asociace poskytovatelů služeb studentům se specifickými potřebami na vysokých školách

Více

Stanovy Spolku rodičů a přátel ZŠ a MŠ Zeleneč. Čl. I. Úvodní ustanovení. Čl.II. Účel, cíle a činnost spolku

Stanovy Spolku rodičů a přátel ZŠ a MŠ Zeleneč. Čl. I. Úvodní ustanovení. Čl.II. Účel, cíle a činnost spolku Stanovy Spolku rodičů a přátel ZŠ a MŠ Zeleneč Čl. I. Úvodní ustanovení Název spolku: Spolek rodičů a přátel ZŠ a MŠ Zeleneč (dále jen spolek ) je dobrovolným, nepolitickým, nezávislým spolkem rodičů a

Více

Stanovy spolku. Asociace MISA ČR

Stanovy spolku. Asociace MISA ČR Stanovy spolku Asociace MISA ČR STANOVY spolku Asociace MISA ČR Anglický ekvivalent názvu: Massage in Schools Association Česká republika. Dále jen Asociace MISA ČR Pod zastřešením mezinárodní asociace

Více

Občanské sdružení. a čeho. Mgr. Josef Šplíchal MV ČR

Občanské sdružení. a čeho. Mgr. Josef Šplíchal MV ČR Občanské sdružení Jak je založit, jak je provozovat a čeho se vyvarovat. aneb Desatero pro občany. Mgr. Josef Šplíchal MV ČR Manuál byl vytvořen jako součást projektu MV ČR Zpřehledňování fungování neziskového

Více

Statut. Okresní hospodářské komory Olomouc. Část první Základní ustanovení

Statut. Okresní hospodářské komory Olomouc. Část první Základní ustanovení Statut Okresní hospodářské komory Olomouc Část první Základní ustanovení čl. 1 1. Okresní hospodářská komora Olomouc (dále jen Komora) je ustavena na základě zákona č. 301/1992 Sb. v platném znění o Hospodářské

Více

na základě ustanovení 214 a násl. občanského zákoníku v platném znění mezi 1. paní Olgou Královou (dále jen členové spolku ) Založení spolku

na základě ustanovení 214 a násl. občanského zákoníku v platném znění mezi 1. paní Olgou Královou (dále jen členové spolku ) Založení spolku ZALOŽENÍ SPOLKU na základě ustanovení 214 a násl. občanského zákoníku v platném znění mezi 1. paní Olgou Královou r.č. 765120/1580 bytem Chrášťany 63 2. paní Jitkou Fukovou r.č. 755823/1593 bytem Chrášťany

Více

STANOVY SPOLKU RODIČŮ PŘI ZŠ BRATRANCŮ VEVERKOVÝCH PARDUBICE

STANOVY SPOLKU RODIČŮ PŘI ZŠ BRATRANCŮ VEVERKOVÝCH PARDUBICE STANOVY SPOLKU RODIČŮ PŘI ZŠ BRATRANCŮ VEVERKOVÝCH PARDUBICE Název spolku je: Článek I. Úvodní ustanovení Spolek rodičů při ZŠ Bratranců Veverkových, Pardubice" Sídlo spolku je: ul. Bratranců Veverkových

Více

STANOVY Sdružení přátel Jaroslava Foglara, z. s.

STANOVY Sdružení přátel Jaroslava Foglara, z. s. STANOVY Sdružení přátel Jaroslava Foglara, z. s. Článek I: Úvodní ustanovení Název: Sdružení přátel Jaroslava Foglara, z. s., (dále jen SPJF). Sídlo: Brno. Článek II: Účel spolku 1. SPJF je dobrovolný,

Více

STANOVY. Autisté jihu, spolek. Čl. 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

STANOVY. Autisté jihu, spolek. Čl. 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ STANOVY Autisté jihu, spolek Čl. 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Při vědomí potřebnosti zkvalitnění života našich dětí s poruchou autistického spektra (dále jen PAS) jsme se rozhodli založit tento spolek. Spolek

Více

Stanovy občanského sdružení

Stanovy občanského sdružení 1 Název a sídlo 1.Přesný název sdružení je Opři se, o. s. Stanovy občanského sdružení 2.Adresa sdružení je Boženy Koutníkové 2022, Čelákovice, 250 88. 2 Náplň sdružení 1.Podpora dětí vyrůstajících v dětských

Více

Stanovy FONDU OHROŽENÝCH DĚTÍ

Stanovy FONDU OHROŽENÝCH DĚTÍ Stanovy FONDU OHROŽENÝCH DĚTÍ (úplné znění po změnách ze dne 24. 2. 1996, 20. 6. 1998, 5. 6. 1999, 16. 6. 2001 a 19. 6. 2004) čl. I Název, sídlo a působnost Občanské sdružení Fond ohrožených dětí je právnickou

Více

1 STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ POP BALET. Článek I. Základní ustanovení

1 STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ POP BALET. Článek I. Základní ustanovení 1 STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ POP BALET Článek I. Základní ustanovení Založení a vznik a) Občanské sdružení POP BALET (dále v textu jen sdružení, nebo PB). b) Sdružení bylo založeno ustavující valnou hromadou,

Více

Stanovy Spolku přátel Třeboně

Stanovy Spolku přátel Třeboně Stanovy Spolku přátel Třeboně strana 1 Stanovy Spolku přátel Třeboně Článek 1. Název a sídlo 1. Název občanského sdružení je: Spolek přátel Třeboně ( dále jen Spolek ) 2. Sídlem Spolku přátel Třeboně je:

Více

S T A N O V Y ------------------------------------------------------------------------------------ Č Á S T : I. S P O L E K

S T A N O V Y ------------------------------------------------------------------------------------ Č Á S T : I. S P O L E K S T A N O V Y M í s t n í a k č n í s k u p i n y H r u b ý J e s e n í k ------------------------------------------------------------------------------------ Č Á S T : I. S P O L E K Č l. I. N á z e v

Více

2.2 Sdružení je (podle 1 zákona č.83/1990 Sb. o sdružování občanů, platném ve znění pozdějších předpisů) dobrovolné a nezávislé.

2.2 Sdružení je (podle 1 zákona č.83/1990 Sb. o sdružování občanů, platném ve znění pozdějších předpisů) dobrovolné a nezávislé. STANOVY občanského sdružení Debatní klub Olomouc, o.s. Obsah: Článek 1: Úvodní ustanovení Článek 2: Právní postavení sdružení Článek 3: Cíle činnosti sdružení Článek 4: Členství Článek 5: Práva a povinnosti

Více

15. července 2008 STANOVY - Taneční klub MANGO Olomouc, O.S.

15. července 2008 STANOVY - Taneční klub MANGO Olomouc, O.S. Článek 1. Základní ustanovení 1. Název sdružení: Taneční klub MANGO Olomouc, o.s. 2. Sídlo sdružení: Olomouc, Bacherova 1267/9. 3. Sdružení se nečlení na organizační jednotky-celé sdružení je místně příslušnou

Více

Stanovy. LT U SMRKU o.s.

Stanovy. LT U SMRKU o.s. Stanovy LT U SMRKU o.s. Článek 1 Název, sídlo, symboly 1) LT U SMRKU o.s. je suverénním a dobrovolným občanským sdružením (o.s.) na základě zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších

Více

STANOVY. Most k naději

STANOVY. Most k naději STANOVY Most k naději HLAVA I ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Název občanského sdružení: Most k naději Zkratka názvu: MONA Úvodní ustanovení Sídlo sdružení: 434 01 Most, Petra Jilemnického 1929 IČ: 63125137 Článek

Více

STANOVY SPOLKU. Frank Bold Kids z. s. Čl. 1. Název, forma a sídlo

STANOVY SPOLKU. Frank Bold Kids z. s. Čl. 1. Název, forma a sídlo STANOVY SPOLKU Frank Bold Kids z. s. Čl. 1. Název, forma a sídlo Frank Bold Kids z. s. (dále jen spolek ) je dobrovolným spolkem fyzických a právnických osob ve smyslu ustanovení 214 a násl. zákona č.

Více

článek IV Práva a povinnosti členů

článek IV Práva a povinnosti členů Stanovy občanského sdružení s názvem Aktovka 1. Občanské sdružení má název Aktovka Článek I Název a sídlo 2. Občanské sdružení s názvem Aktovka (dále jen sdružení ) sídlí na adrese Žimrovice 25, Hradec

Více

Stanovy zapsaného spolku Hortensia IČ 270 25 951

Stanovy zapsaného spolku Hortensia IČ 270 25 951 Stanovy zapsaného spolku Hortensia IČ 270 25 951 Článek 1 Název a sídlo 1. Název zapsaného spolku je: Hortensia, z. s. (dále jen spolek) 2. Sídlem spolku Hortensia je: Panská 174/7, 370 01 České Budějovice

Více