STŘEDOČESKÁ OVOCNÁ STEZKA

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "STŘEDOČESKÁ OVOCNÁ STEZKA"

Transkript

1 STŘEDOČESKÁ OVOCNÁ STEZKA vytvoření tematicky zaměřené (ovocné) stezky a posílení aktivit venkovských území s využitím společných zájmů partnerů Projekt pro X. kolo výzvy Programu rozvoje venkova Opatření IV.2.1 Realizace projektů spolupráce Koordinační MAS: Partnerská MAS: MAS, o.p.s. Region, o.p.s. Červen 2010 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí 1

2 Obsah projektu: 1 Název projektu a základní informace Název projektu Hlavní, příp. vedlejší opatření, na základě kterých bude projekt realizován Hlavní předmět projektu Účastníci spolupráce Výchozí situace a zdůvodnění projektu Popis výchozí situace Způsob naplnění cílů opatření PRV Popis konkrétních cílů projektu, které budou dosaženy projektem Spolupráce a jak přispěje projekt k plnění cílů rozvojové strategie každé partnerské MAS Konkrétní cíle projektu Příspěvek projektu k plnění cílů rozvojové strategie partnerských MAS Výstupy, výsledky a dopady projektu Výstupy projektu Výsledky projektu Dopady projektu Návaznost na jiné strategické dokumenty rozvoje území a další podstatné informace vztahující se k odůvodnění důležitosti projektu Návaznost na Program rozvoje územního obvodu Středočeského kraje Strategie rozvoje cest ruchu Stř.kraje + Akční plán Strategie zapojených MAS Místo a časový rámec realizace projektu Místo realizace výstupu projektu a datum realizace MAS Region Místo dopadů projektu a doba účinku projektu Fáze projektu Příprava projektu Spolupráce Koordinace projektu spolupráce Vlastní realizace projektu spolupráce Zdůvodnění inovativnosti projektu Následné využití Technické řešení projektu Označení stezky Informační panely Software... Chyba! Záložka není definována. 5.4 Průvodce Parkování na kola Odpadkové koše Ekonomické informace Souhrnný rozpočet projektu Rozpis způsobilých a nezpůsobilých výdajů projektu Způsobilé výdaje, ze kterých je stanovena dotace Nezpůsobilé výdaje projektu Realizované projekty MAS, o.p.s Region, o.p.s

3 8 Přílohy Povinné přílohy: Nepovinné přílohy

4 1 Název projektu a základní informace 1.1 Název projektu Středočeská ovocná stezka vytvoření tematicky zaměřené (ovocné) cyklistické stezky a posílení aktivit venkovských území s využitím společných zájmů partnerů 1.2 Hlavní, příp. vedlejší opatření, na základě kterých bude projekt realizován Hlavní opatření pro realizaci projektu: Vedlejší opatření pro realizaci projektu: III. 1.3 Podpora cestovního ruchu Záměr a) pěší trasy, vinařské stezky, hippostezky IV. 2.1 Realizace projektů spolupráce 1.3 Hlavní předmět projektu Projekt rozšíří aktivity místních aktérů (ovocnáři) směrem k venkovské turistice. V rámci projektu vznikne turistická a cyklistická tématická (ovocná) stezka na území MAS a Regionu, která propojí místní aktéry, kteří se pohybují v oblasti ovocnářství. Z tohoto důvodu bylo vybráno jako hlavní opatření III Stezky značené informačními směrovkami s logem stezky a doplněné odpočívadly, s parkováním pro kola a odpadkovými koši, a dvěmi úseky s interaktivními tabulemi, provedou turisty a cykloturisty tradičně ovocnářským krajem. U obce Ždánice bude zpřístupněna cesta. Informační panel umístěný u odpočívadel, seznámí návštěvníky s tradicí ovocnářství a jeho historií, mapa seznámí s turistickou nabídkou okolí, interaktivní informační panely prověří získané znalosti návštěvníků stezky. Výstupem projektu bude také tištěný průvodce, s mapou a popisem stezky, který zajistí propagaci. Pro děti i dospělé sběratele turistických razítek bude přichystáno originální razítko Středočeské ovocné stezky. Toto razítko bude umístěno u ovocnářů. Stezku představí také novinka ve značení turistických cílů a stezek Taggy (mobilní kódy). Informace o celém projektu, včetně mapy trasy s popisem, budou umístěny na samostatné stránce www jednotlivých MAS. Kompletní turistický balíček bude v jednotném vizuálním stylu. K distribuci tištěných informačních materiálů bude využito informačních míst a infomíst na území partnerských regionů. Celý projekt bude podpořen kampaní v tisku. Pro prezentaci na veletrzích a různých akcích budou sloužit mobilní stojany roll-up bannery, které jsou osvědčenou formou propagace. Výstupy projektu podpoří zlepšení kvality života ve venkovských oblastech a diverzifikaci ekonomických aktivit na území místních akčních skupin zapojených do projektu. Jako podklad pro vytvoření shora uvedených nástrojů propagace využijeme Studii ovocnářství Kolínska, která vznikla ve spolupráci Agentury pro zemědělství a venkov Kolín, Českou ovocnářskou unií a MAS, o.p.s. Do projektu jsou zapracovány připomínky a požadavky, které vyplynuly z komunitních projednání k tomuto projektu. 4

5 Jak ze shora uvedeného vyplývá, pojem spolupráce tento projekt naplňuje v několika rovinách. V první řadě je zde spolupráce dvou MAS, které si v rámci projektu budou předávat zkušenosti jak v rámci tohoto projektu, tak využívat a předávat zkušenosti z projektů již realizovaných viz kapitola 7 Realizované projekty. Dále pak spolupráce ovocnářů, starostů a v neposlední řadě i místních lidí. Cílem projektu je spolupráce zapojených aktérů a zlepšení informovanosti místních obyvatel a návštěvníků o místních pěstitelích a produktech, jejich historii a tradici. Stezka je plánována v návaznosti na již stávající turistickou trasu a cyklotrasu (Křečhoř žlutá značka KČT a cyklotrasa č.0110) a na železnici (Český Brod). Rozšíří možnost příměstské turistiky s vazbou na blízkost Prahy a Kolína. Shrnutí: vznik tematické cyklistické a turistické stezky spojující území dvou MAS rozvoj a podpora venkovské turistiky úprava veřejného prostranství (obnova cesty u obce Ždánice) vybavení stezky mobiliářem s informacemi propagace stezky, ovocnářství a obou regionů aktivní zapojení ovocnářů 1.4 Účastníci spolupráce Koordinační pracovní skupina Člen MAS Člen MAS Jméno a příjmení Pozice Člen Role a pravomoci v KPS MAS Ing.Markéta Pošíková předseda KMAS Řízení projektu Iveta Minaříková člen KMAS Realizační manažer projektu, klíčová komunikace s obcemi na území MAS Ing.Ewa Chmelíková člen KMAS Organizační zajištění partnerů projektu, spolupráce na propagaci projektu Mgr. Miloslav Oliva člen PMAS Klíčová komunikace s obcemi na území Region Bc. Jakub Nekolný člen PMAS Organizační zajištění partnerů projektu, odborný konzultant Bc. Martina Procházková člen PMAS Realizační manažer projektu, příprava podkladů pro zpracování projektové dokumentace Koordinační pracovní skupina se řídí jednacím řádem, který je nedílnou součástí Smlouvy o spolupráci k tomuto projektu. Jednací řád je k dispozici v kancelářích obou MAS. 5

6 Schůzka pracovní skupiny projektu Koordinační MAS - MAS, o.p.s., Tř.Jana Švermy 141, Pečky, zastoupená ing. Jiřím Kubečkem předsedou Správní rady MAS. Kontaktní osoba pro projekt spolupráce: Iveta Minaříková, Chvalovická 1076, Pečky, tel: , Místní akční skupina, o.p.s. je nositelem myšlenky vzniku předkládaného projektu. Vychází z požadavku místních aktérů ovocnářů, na vytvoření tématicky zaměřeného produktu v oblasti cestovního ruchu, který bude zároveň propagovat regionální přírodní bohatství a tradice, kam pěstitelé ovoce rozhodně patří. MAS, o.p.s. bude prostřednictvím svého manažera koordinovat projekt Středočeská ovocná stezka. Kromě koordinace celého projektu bude MAS financovat a realizovat: - výrobu infotabulí pro odpočívadla; - výrobu a umístění taggů v terému; - výrobu a umístění infotabulí na mostech; - tisk průvodce; - výrobu propagačních razítek; - výrobu propagačního posteru; - výrobu a umístění směrových tabulí; - zpřístupnění stezky v k.ú. obce a Ždánice Partnerská MAS Region, o.p.s., Hradešín 73, Český Brod, Tagg -vzor zastoupená Bc. Jakubem Nekolným předsedou Správní rady MAS Kontaktní osoba pro projekt spolupráce: Bc. Martina Procházková, Nám. Arnošta z Pardubice 56, Český Brod Tel , Region bude financovat, koordinovat a realizovat : - přípravu a realizaci inzerce; - výrobu www stránek; - výrobu a umístění vstupních tabulí; 6

7 - výrobu a umístění odpočinkových míst (včetně stojanů pro kola a košů); - výrobu a umístění interaktivních informačních tabulí Na přípravě podkladových materiálů pro jednotlivé propagační materiály se budou partneři podílet rovným dílem (pracovní tým složený ze zástupců obou partnerských MAS). Zpracovatel projektu Zpracovatel projektu: Michaela Roškotová, MAS, o.p.s. Kontaktní adresa: Chvalovická 1076, Pečky Elektronická adresa: Mobilní telefon: Výchozí situace a zdůvodnění projektu 2.1 Popis výchozí situace Území MAS a Regionu leží ve východní části Středočeského kraje. Úrodné území obou regionů je přetvářeno lidským úsilím již několik tisíciletí. Slované soustavně měnili tuto krajinu pro zemědělské hospodaření. Převážnou část dotčeného území tvoří zemědělská krajina, která je z velké části využívána pro pěstování ovoce konkrétně území obcí Dobré Pole, Vitice, Molitorov, Křečhoř, Kouřim, Tuchoraz, Tismice, Vrátkov jsou ovocnářskou oblastí s rozsáhlými ovocnými sady. V obci Dobré Pole, která je obecní částí obce Vitice, sídlí Středočeská unie ovocnářské a školkařské družstvo (Dobré Pole, Vitice, IČ ). Informovanost místních obyvatel i návštěvníků těchto regionů o místních pěstitelích a produktech, jejich historii a tradici však schází. MAS, o.p.s. je partnerem mnoha akcí, které přispívají k propagaci regionu. Jednou z těchto akcí je i Jarní kostelecké kolvětrání a slavnost květů a Podzimní kostelecké kolvětrání a slavnost sadů. Tyto akce pořádá Občanské sdružení Asanace (sídlo Palackého 1026, Kostelec nad Černými lesy) ve spolupráci se středočeskými ovocnáři. Tato akce probíhá pouze dvakrát ročně převážně na území regionu, trasy vedou z velké části neoznačenými cestami a stezkami a provázejí účastníky místními sady. Právě účastníci těchto akcí iniciovali projektový záměr vytvořit ve venkovském regionu síť stezek, které by jednak přispívaly k rozvoji cestovního ruchu a permanentně nabízely turistům zajímavá místa, jednak podporovaly místní aktéry v oblasti ovocnářství. Chystaná razítka, která budou k dostání u ovocnářů, budou motivací k návštěvě sadů a palírem a k ochutnávce místních produktů. Grafiku pro projekt vytvoří pan Jiří Vančura, který připravuje obrázky pro shora uvedené akce. 7

8 Obrázek použitý na plakátu akce Podzimní kostelecké kolvětrání a slavnost sadů 2009 Cílem projektu je vytvořit v dotčeném regionu (území Koordinační MAS a partnerské MAS) podmínky pro aktivní trávení volného času v turistické sezoně. Tématická stezka včetně mobiliáře (odpočívadla, stojany na kola, mapy, informační tabule aj.) přispěje i k rozvoji poznání o dotčeném regionu, projekt podporuje místní aktéry v oblasti ovocnářství informační tabule poskytují informace o místních produktech (jablka, třešně, švestky, jahody.), o sadech a jejich zvláštnostech. Dále je také nutné v současné době globalizace a přesycenosti trhu zahraničními výrobky ukázat, že máme širokou škálu vlastních místních produktů. Návaznost na výstupy předchozích projektů Výstupy projektu Vandrování Podlipanskem Výroba propagačních materiálů dle harmonogramu - cyklomapa - kalendáře (stolní i kapesní) - letáky o zajímavostech regionu (8 variací dle typu zajímavosti) - leták s nasmlouvanými infomísty - leták Kalendárium - Tajuplná místa Podlipanska 2008 (kresby i texty z místních zdrojů) - Katalog služeb - pexeso - kvarteto - DVD - reklamní předměty s logem projektu Systém provozování infomíst Realizační manažer natipoval 20 infomíst a následně postupně podepsal smlouvy o provozování infomíst. Infomísta byla vybavena stojany s mapou u vstupu a stojany na kola. 8

9 Tipování tajuplných míst regionu, včetně industriálních památek Označení tajuplných míst Podlipanska. Zároveň vyšel i průvodce: Tajuplná místa Podlipanska brožura, ve které je ke každému tajuplnému místu je uvedena pověst. Brožurky lze získat v infomístech. Vazba: - Využití zkušeností se značením a umisťováním v terénu - Nalezení sjednocujícího tématu v terénu - Přenesení zkušeností se značením v terénu mezi MAS Výstupy projektu Cesty, které nás spojují - Síť opravených, původních polních cest se značením, důraz na bezpečnost - Odpočinková místa herní s tématem starého života v obcích Vazba: - Využití myšlenky interaktivních hracích prvků na odpočinková místa - V mapách značení bezpečnosti cest barevně (červená výstraha, zelená-bezpečné) Výstupy projektu Studie ovocnářství na Kolínsku - Dokument studie Vazba: - Využití textů na panely v odpočinkových místech 2.2 Způsob naplnění cílů opatření PRV Předkládaný projekt je realizován v rámci opatření III. 1.3 Podpora cestovního ruchu, záměr a) pěší trasy, vinařské stezky, hippostezky a podopatření IV Realizace projektu Spolupráce Opatření III je zaměřeno na rozvoj aktivit v rámci venkovské ekonomiky směrem k činnostem v cestovním ruchu. Předkládaný projekt Středočeská ovocná stezka, je plně v souladu s cílem rozvíjet a podpořit různorodost venkovské ekonomiky. Projekt významně přispívá k rozvoji venkovské ekonomiky těmito aktivitami 1. vytvoření dobrých podmínek pro pěší turistiku, pro cykloturistiku a případné další volnočasové aktivity (př. nordic walking apod.) 2. zvýšení atraktivity regionu projekt má inovativní charakter tématická turistická ovocná stezka je unikátní nabídka pro návštěvníky regionu i pro místní obyvatele, zapojuje ovocnáře do hry pomocí razítek 3. při realizaci projektu budou pro dodávky služeb osloveni místné dodavatelé 4. projekt propaguje místní pěstitele ovoce 5. projekt zlepší informovanost místních obyvatel a návštěvníků venkovských oblastí o místních pěstitelích a produktech, jejich historii a tradici Předkládaný projekt je vystavěn na partnerských principech (jsou do něho zapojeny dvě MAS z území České republiky). Projekt je postaven na spolupráci místních aktérů a bude sloužit pro povzbuzení akceschopnosti zapojených venkovských území. 9

10 Předkládaný projekt využije jednak spolupráce členů jednotlivých MAS (obce, neziskové organizace a podnikatelé) a jednak spolupráce zúčastněných MAS jako celků. Projekt vychází z principu metody LEADER. 2.3 Popis konkrétních cílů projektu, které budou dosaženy projektem Spolupráce a jak přispěje projekt k plnění cílů rozvojové strategie každé partnerské MAS Konkrétní cíle projektu Konkrétním cílem projektu je vyznačit pěší a cyklistickou tematickou stezku sjednocujícím tématem je ovoce, které se zde již tradičně pěstuje a pěstitelé ovoce jsou jednak významnými aktéry rozvoje venkova v dotčených regionech, jednak aktivními partnery v rámci činnosti místních akčních skupin. Projekt má zřetelný inovativní charakter tématická turistická ovocná stezka je unikátní nabídka pro návštěvníky regionu i pro místní obyvatele po celou turistickou sezonu na jaře láká do rozkvetlých sadů, v létě a na podzim přívětivě upozorňuje na plody (jahody, třešně, višně, jablka, hrušky aj.). Návštěvníci regionu i místní obyvatelé mohou nejen aktivně trávit svůj volný čas ve venkovském regionu, ale získají i mnoho zajímavých poznatků o ovoci, které se zde pěstuje, i o těch, kteří tyto hodnoty vytvářejí. Při návštěvě sadů, ke které bude motivovat získání originálního razítka, mohou zájemci i ochutnat a zakoupit místní produkty. Aktivity projektu: turistická ovocná stezka okruh značené stezky obsahující směrové označení, taggy, informační tabule, odpočívadla včetně stojanů na kola a odpadkových košů informační systém spojující území Podlipanska a propagace projektu jednotnými propagačními materiály společná propagace v médiích www stránky Středočeské ovocné stezky obnovení cesty v k.ú. obce Ždánice interaktivní tabule pro ověření získaných znalostí návštěvníků Návrh vzhledu interaktivních tabulí 10

11 2.3.2 Příspěvek projektu k plnění cílů rozvojové strategie partnerských MAS MAS 1. Venkov a kulturní dědictví Úprava veřejných prostranství Budování nových stálých expozic a muzeí s vazbou na místní historii, zajímavosti, kulturní a umělecké aktivity Budování, obnova a rekonstrukce turistických tras a stezek (pěší, hippoturistické, ) včetně odpočívadel a značení v terénu Str. 20 SPL Cesty k lidem 5. Podpora místních mikropodniků Výstavba, rekonstrukce a vybavení drobných výroben a podpora zpracování místních produktů Zřizování a vybavení prodejen místních produktů a podpora přímého prodeje Výstavba, rekonstrukce a vybavení řemeslných výroben a provozoven služeb včetně projektových dokumentací Str. 22 SPL Cesty k lidem 6. Venkovský cestovní ruch Využití místních atraktivit pro venkovský cestovní ruch a budování doprovodné infrastruktury Vznik nových turistických atraktivit Obnova a rozvoj tradic jako možnost pro další ekonomický rozvoj Podpora vzniku balíčků cestovního ruchu Str. 22 SPL Cesty k lidem 7. Regionální, národní a mezinárodní partnerství Tato oblast podpory se v celkové koncepci SPL projevuje jako samostatné opatření, jehož realizace se předpokládá v souvislosti s projekty spolupráce (Opatření PRV IV.2.1.). K tématickému vymezení projektů spolupráce slouží na jedné straně stanovení témat v jednotlivých fichích z 1. až 3. priority a na straně druhé uzavřené rámcové smlouvy o spolupráci s několika českými MAS a s Místní akční skupinou z Francie. To však současně neznamená, že by okruh spolupracujících MAS byl tímto uzavřen a nemohl se v budoucnu rozšiřovat. Str. 23 SPL Cesty k lidem 8. Partnerství uvnitř území MAS Partnerství je průřezová priorita, která bude přítomna ve všech třech předchozích prioritních oblastech. Její naplňování bude zaručeno tím, že v preferenčních kritériích bude přítomno kritérium, které bude naplňování této priority posuzovat. Str. 23 SPL Cesty k lidem MAS A Rozvoj služeb a vybavenosti obcí A.2. Základní služby a cestovní ruch A.2.2. Šetrný cestovní ruch a venkovská turistika (ubytování, stravování, další služby, rekreační zařízení, nabídky pro turistiky, cyklostezky, pěší a naučené stezky), rozvoj příměstského CR a zážitkové turistiky, propagace regionu Str.33 SPL Náš Region C Podpora místní ekonomiky a zemědělství 11

12 C.1. Podpora moderního zemědělství a výroby potravin C.1.2. Spolupráce výrobců potravinářských produktů (např. pěstitelé jablek) Str. 33 SPL Náš Region C.2. Rozvoj Podnikání C.2.2. Propagace místních výrobků (zemědělských i nezemědělských), podpora podnikání s místními produkty Str. 34 SPL Náš Region 2.4 Výstupy, výsledky a dopady projektu Výstupy projektu 1. tematická Středočeská ovocná stezka 2. 2 vstupní tabule s informacemi o stezce odpočívadel se stříškou, lavicemi, stolem, informačním panelem a parkováním na kola taggů/mobilních kódů s možností stahovat informace o stezce do mobilního telefonu interaktivních panelů ks kovových štítků s logem stezky značení ks průvodců po Středočeské ovocné stezce 8. www stránky s turistickou nabídkou Středočeské ovocné stezky 9. umístění 2 informačních panelů o stezce na mostech na ½ roku propagace projektu 10. propagace projektu 4 inzeráty v tisku 11. stezka vznikne na území dvou MAS a bude realizována v obvodu 23 obcí 12. minimálně 11 podnikatelských subjektů zapojených do projektu razítka 13. jedna obnovená cesta Vzor pro bodpočívky Přehled míst, kde budou jednotlivé výstupy projektu viz kapitola

13 2.4.2 Výsledky projektu Výsledkem projektu bude vyznačená tématická stezka s 11 odpočívadly, která provede návštěvníky tradičním krajem ovocnářů a seznámí s jeho atraktivitami. Interaktivní části stezky prověří získané znalosti návštěvníků. Tento produkt, zaměřený na cestovní ruch je určen nejen návštěvníkům, ale i obyvatelům obou zapojených regionů. Představí tradici ovocnářství, přírodní a kulturní bohatství Dopady projektu Dopady předkládaného projektu lze očekávat v rovině zhodnocování a zvyšování účinnosti lidských, sociálních, hospodářských zdrojů území a na životní prostředí. Dopady na lidské zdroje - Rozšíření nabídky aktivit společenského, sportovního a kulturního charakteru a dalších volnočasových aktivit dopadem je zlepšení fyzického a duševního zdraví, rozvoj znalostí a dovedností, motivace k dalšímu poznávání regionu Dopady na sociální zdroje - Seznámení s místní pěstitelskou tradicí povede k pozitivním kvalitativním změnám ve vztazích mezi místními aktéry - Zapojení místních aktérů do projektu a propagace společného cíle nabídne firmám, spolkům, rodinám, komunitám, neformálním přátelským uskupením, dobrovolným organizacím atd. prostor a účinné nástroje pro zvyšování hodnoty místních sociálních vazeb a struktur ve prospěch obyvatel území Dopady na hospodářské zdroje - Cílením projektu se rozšíří turistická nabídka regionu, zvýší se návštěvnost a poptávka obyvatel i návštěvníků území po místních produktech a službách. Zlepší se kvalita a rozsah nabízených služeb a dodávek zboží od místních podnikatelských subjektů zvýší se aktivita a dojde k oživení místního podnikatelského prostředí. - Předpokládáme vznik nových pracovních příležitostí na místním trhu práce - Vzhledem k trvalému monitoringu rozsahu a kvality místního podnikatelského prostředí předpokládáme zvýšení kvality nabízených služeb a zboží - předpokládáme zvýšení se příjmů, obratu a zisků místních firem a dalších podnikatelských subjektů - Předpokládáme aktivizaci a oživení místního podnikatelského prostředí Dopady na životní prostředí - Záměrem je pro dřevěná odpočívadla využít místních přírodních zdrojů (doplnit foto) - Na jednotlivá odpočinková místa budou umístěny odpadkové koše úklid řeší obce v rámci údržby (partnerské smlouvy) - Na propagačních materiálech budou výzvy k ochraně přírody Zdůvodnění inovativnosti projektu Projekt vychází ze základních tezí profesora M. Moseleyho (University of Gloucester, GB), jejichž naplněním lze dosáhnout inovativnosti projektů. Návaznosti na tyto obecné teze jsou pro předkládaný projekt uvedeny v následujících bodech: 1) Stavět na tom, co je ze samé podstaty projektu, která vychází z ovocnářské tradice regionů, jsou vytvářeny komplexní podmínky pro zhodnocování místních hmotných a nehmotných zdrojů území ve smyslu výrobních, kulturních, přírodních či historických potenciálů a je orientován i na využití lidských a sociálních zdrojů území. 13

14 2) Dělat to jinak, než bylo dosud obvyklé projekt je připraven tak, aby bylo v rámci zájmových území při respektování místních, technických i legislativních podmínek, vytvořeno něco nového, následováníhodného. Jedná se o cyklistickou ovocnou stezku, vybavenou společným informačním systémem, který je zaměřen na šíření informací pro podporu a rozvoj místních produktů. Je příkladem pro zakládání místních mezirezortních partnerství, řetězení projektů a zakládání dalších partnerských přístupů na národní úrovni. Prostřednictvím originálních razítek budou do projektu aktivně vtaženi i ovocnáři, u kterých bude k dispozici k otištění do Průvodce stezky, nebo do cestovatelského zápisníku návštěvníka. Pro propagaci projektu a šíření informací bude využito i Taggů mobilních kódů, které umožňují stahování informací mobilního telefonu, případně jejich uchování. 3) Dbát na to, aby byl projekt viditelný, prospěšný, aby navazoval na realizované či připravované projekty, aby byl jednoduchý a snadno přizpůsobitelný změnám Viditelnost projektu bude zajištěna prostřednictvím panelů ve vybraných, do projektu zapojených zájmových území MAS. Stezka bude značena vlastním logem, které pro ni bude specifické. Taggy (mobilní kódy s možností stahovat informace o stezce do mobilního telefonu) umožní jednoduchým způsobem nejen informace o stezce získat, ale i uchovat pro pozdější využití (předání známým, ke studijním účelům, ) Stezka bude prezentována na stáncích do projektu zapojených MAS široké veřejnosti na veletrzích cestovního ruchu. Například Regiony v Lysé nad Labem, Země živitelka v Českých Budějovicích a dalších. O nové turistické nabídce budou po fyzické realizaci zveřejňovány informační články prostřednictvím tištěných a elektronických médií. Prospěšnosti projektu bude dosaženo tím, že je zaměřen na poskytování informací obyvatelům venkovského prostoru, přitom se jedná o informace směřující k lepšímu využití místních lidských, sociálních a hospodářských zdrojů. Projekt je jednoduchý, což je nezbytný předpoklad jeho fungování, ve smyslu technického a organizačního řešení. Přizpůsobitelnost změnám je zajištěna základní filozofií přípravy, realizace i provozní fáze projektu, kterou je spolupráce a budování a sdílení společného know-how obou do projektu zapojených partnerů místních akčních skupin. 4) Definovat cílové skupiny a analyzovat jejich potřeby projekt má jasně definovánu skupinu uživatelů jsou jí všichni obyvatelé zájmových území a návštěvnicí území. Analýzy potřeb obyvatel zájmových území byly provedeny a vyjádřeny ve strategických dokumentech. Jakým způsobem bude projekt směřovat k dosažení strategických cílů zapojených MAS je zdůvodněno v podkapitole Příspěvek projektu k plnění cílů rozvojové strategie partnerských MAS. 5) Originalita a odlišnost od konkurence projekt originálním způsobem využívá místní tradice ovocnářů pro zajištění aktivace zájmových venkovských území prostřednictvím lepšího zhodnocení místních lidských, sociálních a hospodářských zdrojů. Projekt posiluje pozici a přispívá ke zlepšení výchozích podmínek do něho zapojených zájmových území s ohledem na proces probíhající světové globalizace Tabulka souladu projektu s preferenčními kriterii - část 1 a 2 Preferenční kritéria - část 1 1. Projekt mezinárodní spolupráce Ne Soulad 2. Účast MAS, která není podpořena v rámci opatření IV.1.1 Ne 3. Počet partnerů je 2-4 Ano (2) 14

15 4. Podíl obcí MAS ČR do 500 obyvatel, na jejichž území je realizován konečný výstup projektu Spolupráce, je % 5. KMAS nebyla jako KMAS v rámci opatření IV.2.1 dosud schválena 6. 1.Při zpracování projektu byla zapojena veřejnost komunitním způsobem plánování ve všech MAS ČR společně. 7. Mezi partnery je uzavřena Smlouva o spolupráci již při registraci Žádosti o dotaci. 8. Projekt navazuje na probíhající nebo již zrealizovaný a ukončený projekt MAS, která je jedním z partnerů 9.2 Zkušenosti žadatele s projekty národní nebo mezinárodní spolupráce. Ano, 65% obcí je pod 500 ob.(viz kap.3.1), 15 obcí do 500 ob, 8 obcí nad 500 ob. Ne Ano viz nepovinná příloha č.2a. 2b. Ano - viz nepovinná příloha č.3 Ano - Projekt volně navazuje na projekt Vandrování Podlipanskem, ve kterém byla vytvořena značka Polabí regionální produkt, k propagaci místních výrobků a produktů Ano viz nepovinná příloha č.2 a. 2b KMAS je plátcem DPH Ano 11. Výstupy projektu budou realizovány minimálně ve 3 obcích v každé spolupracující Ano viz Seznam obcí MAS ČR. Preferenční kritéria - část 2 Soulad Inovativní projekt Ano viz kapitola Projekt je realizován společně všemi Ano partnery dohromady 14. Kvalita zpracování projektu (projekt je vnitřně ucelený a nejsou v něm žádné vážné Ano rozpory, výstup je jednoznačný, smysluplný a celistvý) 15. Projekt naplňuje dva a více společných Ano - viz kapitola cílů MAS 16. Projekt přináší výsledky s dlouhodobým využitím bez nutnosti dalších finančních Ano nákladů 2.5 Návaznost na jiné strategické dokumenty rozvoje území a další podstatné informace vztahující se k odůvodnění důležitosti projektu Návaznost na Program rozvoje územního obvodu Středočeského kraje Na území Středočeského kraje působí obě místní akční skupiny zapojené do předkládaného projektu: MAS o.p.s., Region o.p.s. 15

16 Aktualizace Programu rozvoje územního obvodu Středočeského kraje je zpracována pro časové období let 2006, resp s ohledem na sedmileté programovací období EU. Program rozvoje kraje je přímým zdrojem pro zpracování Regionálního operačního programu (ROP) na uvedené plánovací období EU. Program je zveřejněn na webové stránce kraje Předkládaný projekt je v souladu s těmito strategickými cíli a směry uvedenými v Programu 15 STRATEGICKÝ CÍL C.3 PRACOVNÍ PŘÍLEŽITOSTI NA VENKOVĚ (viz Program str.87) C.3.1 Rozvoj provozů zpracovávajících místní produkty C.3.2 Rozvoj služeb (obchod, řemesla, distanční zaměstnávání, služby, sociální služby, kulturní služby) C.3.4 Marketingová podpora výrobků a služeb produkovaných ve venkovských oblastech STRATEGICKÝ CÍL C.4 SLUŽBY NA VENKOVĚ (viz Program str. 88) C.4.3 Podpora rozvoje služeb v síti mikroregionálních a regionálních center (dostupná vzdálenost je maximálně 20 km) STRATEGICKÝ CÍL C.5 KULTURNÍ A SPOLEČENSKÝ ŽIVOT NA VENKOVĚ (viz Program str. 88) C.5.1 Rozvoj místních kulturních, spolkových a sportovních aktivit C.5.3 Propagace a medializace významných společenských, kulturních a dalších aktivit vesnického obyvatelstva Strategie rozvoje cest ruchu Stř.kraje + Akční plán Strategie zapojených MAS MAS Integrovaná strategie území MAS Strategický plán LEADER MAS Strategie rozvoje cestovního ruch MAS Region Strategický plán LEADER MAS Integrovaná strategie území MAS Region Studie Cyklotrasy Česká hrouda 16

17 12/ / /2011 9/2011 8/2011 7/2011 6/2011 5/2011 4/2011 3/2011 2/2011 1/2011 Pro vyznačení Středočeské ovocné stezky bude použito cykloturistické značení. Kolo bude nahrazeno logem stezky. 3 Místo a časový rámec realizace projektu Předkládaný projekt bude realizován v období od ledna 2011 do prosince 2011 tj. po dobu 12 měsíců. Více strukturovaných informací o časovém rámci projektu je graficky znázorněno v Harmonogramu koordinační a realizační fáze projektu Středočeská ovocná stezka. Projekt bude realizován na území dvou místních akčních skupin, které je tvořeno 90 obcemi s celkovým počtem obyvatel. Z celkového počtu 23 do projektu zapojených obcí je 15 tj. 65 % obcí, ve kterých žije méně než 500 obyvatel. Mapa stezky Harmonogram projektu spolupráce "Středočeská ovocná stezka" Měsíc projektu: Předpokládaný kalendářní měsíc: Koordinační fáze: Koordinační schůzka KPS Koordinační schůzka KPS Zodpovídá /Oponuje: 17

18 Administrace a řízení projektu, příprava vyúčtování a hodnotících zpráv Výběr dodavatele infotabulí pro odpočívadla Výběr dodavetele pro výrobu taggů Výběr dodavatele informačních tabulí na mosty Výběr dodavatele průvodců Výběr dodavatele inzerátů / / Výběr dodavatele www stránek Výběr dodavatele razítek a propagačních posterů Výběr dodavatele směrových tabulí Výběr dodavatele vstupních tabulí Výběr dodavatele odpočinkových míst, včetně odpadkových košů a stojanů na kola Výběr dodavatele interaktivních infotabulí Realizační fáze: Výroba a instalace infotabulí pro odpočívadla Výroba taggů, umístění v terénu Výroba a umístění informačních tabulí na mostech Tisk průvodců Inzerce Tvorba www stránek Výroba propagačních razítek Výroba propagačních posterů Vytvoření návrhu interaktivních tabulí Vytvoření grafického stylu projektu Výroba a instalace směrových tabulí Výroba a instalace vstupních tabulí Výroba a instalace odpočinkových míst, včetně odpadkových košů a stojanů na kola Výroba a instala interaktivních infotabulí Tvorba stezky, vyklučení povrchu - Ždánice Příprava podkladů pro informační tabule, průvodce, www, taggy / Podipansko / 18

19 Počet obyvatel k Místo realizace výstupu projektu a datum realizace MAS MAS Podlipanko sdružuje celkem 54 obcí, na území žije k obyvatel. Z celkového počtu 54 obcí je 28 obcí, ve kterých žije méně než 500 obyvatel. Tabulka umístění realizace projektu: Obec (spadová obec) Výstup projektu Břežany I, Chocenice ks štítků s logem stezky Klášterní Skalice ks štítku s logem stezky Kouřim ks štítků s logem stezky Křečhoř 424 (uvítací) informační tabule, 5 ks štítků s logem stezky, odpočívadlo s informační tabulí s mapou, odpadkový koš a stojan na kolo Bulánka (Oleška) ks štítků s logem stezky Blinka (Plaňany) ks štítků s logem stezky, odpočívadlo s informační tabulí s mapou Miškovice (Třebovle) ks štítků s logem stezky Vitice, Dobré Pole Zalešany ks štítků s logem stezky Žabonosy 222 Ždánice ks štítků s logem stezky, 2 ks odpočívadla s informační tabulí s mapou 9 ks štítků s logem stezky, odpočívadlo s informační tabulí s mapou, odpadkový koš a stojan na kola 12 ks štítků s logem stezky, odpočívadlo s informační tabulí s mapou, odpadkový koš, stojan na kola, 5 ks interaktivních tabulí Tabulka místění (uvítací) informační tabule, odpočívadel a interaktivních tabulí: Obec Výstup projektu Katastrální území: Parcelní číslo: Křečhoř (uvítací) informační tabule Křečhoř /36 Křečhoř (Bříství) odpočivadlo Křečhoř /9 Plaňany (Blinka) odpočivadlo Blinka /4 Žabonosy odpočivadlo Žabonosy /2 Ždánice odpočivadlo Ždánice u Kouřimi /2 Ždánice interaktivní tabule Ždánice u Kouřimi Ždánice obnova stezky Ždánice u Kouřimi /2 Vitice odpočivadlo Vitice /6 Vitice (Dobré Pole u Vitic) odpočivadlo Dobré Pole u Vitic Technická dokumentace a nákres stezky viz příloha 7b.- 7.c Celý technický projekt značení stezky je k dispozici v sídle koordinační MAS. 19

20 Počet obyvatel k Region Region sdružuje celkem 36 obcí, na území žije k obyvatel. Z celkového počtu 36 obcí je 18 obcí, ve kterých žije méně než 500 obyvatel. Tabulka umístění realizace projektu: Obec (spadová obec) Výstup projektu Kšely ks štítků s logem stezky, odpočívadlo s informační tabulí,s mapou, odpadkový koš a stojan na kolo Přistoupim ks štítku s logem stezky Tuchoraz ks štítků s logem stezky Vrátkov ks štítků s logem stezky Tismice Mrzky ks štítků s logem stezky, 6 ks interaktivních tabulí 3 ks štítků s logem stezky Hradešín ks štítku s logem stezky Přišimasy ks štítků s logem stezky, 1 ks odpočívadla s informační tabulí s mapou, odpadkový koš a stojan na kolo Rostoklaty ks štítků s logem stezky Břežany II Tuklaty Český Brod ks štítků s logem stezky, 1 x odpočívadlo s informační tabulí s mapou, odpadkový koš a stojan na kola ks štítků s logem stezky, 1 x odpočívadlo s informační tabulí s mapou, odpadkový koš a stojan na kola ks štítků s logem stezky Tabulka místění (uvítací) informační tabule, odpočívadel a interaktivních tabulí: Obec Výstup projektu Katastrální území: Parcelní číslo: 735/5 736/6 Kšely odpočívadlo Kšely Přišimasy odpočivadlo Přišimasy 601/1 Tuklaty odpočivadlo Tlustovousy 47/2 Břežany II odpočivadlo Břežany II 92/12 Tismice Interaktivní tabule Limuzy Místo dopadů projektu a doba účinku projektu Místem dopadu projektu je území obcí Křečhoř, Břežany I, Plaňany, Žabonosy, Zalešany, Třebovle, Klášterní Skalice, Kouřim, Ždánice, Oleška, Vitice, Kšely, Břežany II, Český Brod, Hradešín, Mrzky, Přistoupim, Přišimasy, Rostoklaty, Tismice, Tuchoraz, Tuklaty, Vrátkov, tj. 23 obcí do projektu zapojených obou místních akčních skupin. 20

Strategický plán Leader

Strategický plán Leader Místní akční skupina Brána Písecka 1 Obsah 6 Strategie... 4 6.1 Priority a cíle... 5 6.1.1 Vize... 5 6.1.2 Struktura priorit a opatření... 5 6.1.3 Přehled priorit a opatření... 6 6.1.4 Návaznost strategického

Více

Plán rozvoje udržitelného cestovního ruchu Máchova jezera. Akční plán udržitelného rozvoje cestovního ruchu Máchova jezera

Plán rozvoje udržitelného cestovního ruchu Máchova jezera. Akční plán udržitelného rozvoje cestovního ruchu Máchova jezera Plán rozvoje udržitelného cestovního ruchu Máchova jezera Akční plán udržitelného rozvoje cestovního ruchu Máchova jezera Zpracovala: 2010 Ing. Pavla Bičíková Tento projekt Spoluprací a partnerstvím k

Více

Strategické plánování (v) regionu

Strategické plánování (v) regionu Strategické plánování (v) regionu Tomáš Šulák Strategické plánování je proces, který umožní efektivní řízení rozvoje kterékoliv společnosti (místní organizace, obec, mikroregion, MAS-region, správní obvod,

Více

Fiche opatření (dále jen Fiche)

Fiche opatření (dále jen Fiche) Název MAS NAD ORLICÍ, o.p.s. Fiche opatření (dále jen Fiche) Číslo Fiche Název Fiche 1 A.1 Upravený venkov - vlídná tvář našeho regionu Vymezení Fiche Cíle fiche: Podporovat obnovu a rozvoj obcí, jejich

Více

STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO MÍSTNÍHO ROZVOJE 2014 2020 MAS Mezi Hrady, z.s.p.o.

STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO MÍSTNÍHO ROZVOJE 2014 2020 MAS Mezi Hrady, z.s.p.o. STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO MÍSTNÍHO ROZVOJE 2014 2020 Místní akční skupina Mezi Hrady, z.s.p.o. Obsah 1 ZÁKLADNÍ INFORMACE O MAS... 4 1.1 IDENTIFIKACE MAS... 4 1.2 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ÚZEMÍ MAS MEZI HRADY...

Více

Euroregion Glacensis. Strategický plán rozvoje cyklotras na území Euroregionu Glacensis. Phare

Euroregion Glacensis. Strategický plán rozvoje cyklotras na území Euroregionu Glacensis. Phare Euroregion Glacensis Strategický plán rozvoje cyklotras na území Euroregionu Glacensis Program: Phare CBC CZ 9909 Společný fond malých projektů Číslo projektu: CZ9909.02.01.02.04.22. Zadavatel projektu:

Více

PROGRAM ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE PRO OBDOBÍ 2007 2013

PROGRAM ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE PRO OBDOBÍ 2007 2013 PROGRAM ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE PRO OBDOBÍ 2007 2013 AKČNÍ PLÁN KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ GaREP, spol. s r.o. Náměstí 28. října 3, 602 00 BRNO tel.+ fax: 545 211 053, tel: 545 242 846,

Více

Sedlčansko - pohoda v srdci Čech

Sedlčansko - pohoda v srdci Čech Strategický plán LEADER Sedlčansko - pohoda v srdci Čech Předkladatel: MAS Sedlčansko o.p.s. 1 OBSAH 1. Žadatel/předkladatel SPL..... 3 2. Základní údaje o území MAS.. 3 3. Zpracování SPL MAS. 4 3.1. Způsob

Více

3. Rozvojová část Místní akční skupina Veselsko Řečicko o.p.s.

3. Rozvojová část Místní akční skupina Veselsko Řečicko o.p.s. 3. Rozvojová část Místní akční skupina Veselsko Řečicko o.p.s. SPOLUFINANCOVÁNO EVROPSKOU UNIÍ EVROPSKÝM ZEMĚDĚLSKÝM ORIENTAČNÍM A ZÁRUČNÍM FONDEM ( EAGGF) 35 3.1. ÚVOD Rozvojová část obsahuje informace

Více

M A S STRATEGICKÝ PLÁN MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINY SVAZKU OBCÍ BLATENSKA NA OBDOBÍ 2008 2013

M A S STRATEGICKÝ PLÁN MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINY SVAZKU OBCÍ BLATENSKA NA OBDOBÍ 2008 2013 STRATEGICKÝ PLÁN MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINY SVAZKU OBCÍ BLATENSKA NA OBDOBÍ 2008 2013 M A S Místní akční skupina Svazku obcí Blatenska, o.p.s. Na Tržišti 727, Blatná 388 01 IČ: 26081822 1 z 36 Obsah: Strategický

Více

Průvodce podnikatele

Průvodce podnikatele Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky motivace invence podnikání Průvodce podnikatele programy podpory z Operačního programu průmysl a podnikání Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky

Více

POKYNY PRO ŽADATELE O PODPORU v rámci Programu podpory obcí ležících v regionech národních parků, podle Příloh IV Směrnice MŽP č.

POKYNY PRO ŽADATELE O PODPORU v rámci Programu podpory obcí ležících v regionech národních parků, podle Příloh IV Směrnice MŽP č. POKYNY PRO ŽADATELE O PODPORU v rámci Programu podpory obcí ležících v regionech národních parků, podle Příloh IV Směrnice MŽP č. 6/2010 Pokyny pro žadatele program podpory obcí ležících v regionech národních

Více

PROGRAM SOCIÁLNÍHO A EKONOMICKÉHO ROZVOJE REGIONU STRAKONICKA

PROGRAM SOCIÁLNÍHO A EKONOMICKÉHO ROZVOJE REGIONU STRAKONICKA PROGRAM SOCIÁLNÍHO A EKONOMICKÉHO ROZVOJE REGIONU Zadavatel : Sdružení obcí okresu Strakonice (finančně podpořeno MMR ČR v rámci Programu obnovy venkova) Zpracoval : ing. Jan Přikryl, CSc. PROODOS Praha

Více

Formulář žádosti o finanční podporu z OP RLZ

Formulář žádosti o finanční podporu z OP RLZ Formulář žádosti o finanční podporu z OP RLZ Vstávat, jde se do práce! - administrativní pracovník Unikátní kód žádosti: 1. Identifikace operačního programu a výzvy Číslo operačního programu: CZ.04.1.03

Více

METODICKÝ POKYN PRO VYUŽITÍ INTEGROVANÝCH NÁSTROJŮ V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2014 2020

METODICKÝ POKYN PRO VYUŽITÍ INTEGROVANÝCH NÁSTROJŮ V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2014 2020 ETODCKÝ POKYN PRO VYUŽTÍ NTEGROVANÝCH NÁSTROJŮ V PROGRAOVÉ OBDOBÍ 2014 2020 Verze: 1.1 ze dne 15. 5. 2014 NSTERSTVO PRO ÍSTNÍ ROZVOJ Staroměstské náměstí 6 110 15 Praha 1 E-mail: nok@mmr.cz Vydáno inisterstvem

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MIKROREGIONU UNIČOVSKO NÁVRHOVÁ ČÁST - STRATEGIE

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MIKROREGIONU UNIČOVSKO NÁVRHOVÁ ČÁST - STRATEGIE Dolní náměstí 22/43, 779 00 Olmouc Poradenská, konzultační, inženýrská a projektová činnost pro regionální rozvoj. STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MIKROREGIONU UNIČOVSKO NÁVRHOVÁ ČÁST - STRATEGIE Zpracovatelé

Více

Strategický plán rozvoje obce Záhoří. Místní program obnovy venkova

Strategický plán rozvoje obce Záhoří. Místní program obnovy venkova Strategický plán rozvoje obce Záhoří 2010 Strategický plán rozvoje obce Záhoří Místní program obnovy venkova Pohled na Horní Záhoří Tento Strategický plán rozvoje obce Záhoří - Místní program obnovy venkova

Více

Opatření IV. 1. 1. Místní akční skupina. Ministerstvo zemědělství Č.j.: 49725/2013-MZE-14113

Opatření IV. 1. 1. Místní akční skupina. Ministerstvo zemědělství Č.j.: 49725/2013-MZE-14113 Ministerstvo zemědělství Č.j.: 49725/2013-MZE-14113 PRAVIDLA, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace pro místní akční skupiny v rámci Programu rozvoj venkova ČR na období 2007-2013 (dále

Více

NÁVRH Manuál tvorby Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro programové období 2014 2020

NÁVRH Manuál tvorby Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro programové období 2014 2020 NÁVRH Manuál tvorby Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro programové období 2014 2020 Tento dokument je doporučením pro tvorbu Strategie komunitně vedeného místního rozvoje. Odbor rozvoje a

Více

Finální verze (VK-IP) Žádost o finanční podporu z OPVK IPo Oblast podpory 1.1, výzva č. 53

Finální verze (VK-IP) Žádost o finanční podporu z OPVK IPo Oblast podpory 1.1, výzva č. 53 Unikátní kód žádosti: 3FfØvPØØØ2 I. Souhrnné informace o projektu Číslo operačního programu: Název operačního programu: Číslo prioritní osy: Název prioritní osy: Číslo oblasti podpory: Název oblasti podpory:

Více

Klastr cestovního ruchu Amerika - technicko ekonomická studie

Klastr cestovního ruchu Amerika - technicko ekonomická studie Klastr cestovního ruchu Amerika - technicko ekonomická studie Středočeský kraj prosinec 2007 Část 3 NÁVRH NA VYTVOŘENÍ KLASTRU CESTOVNÍHO RUCHU Obsah: 1 Úvod... 2 2 Klastry... 2 2.1 Definice a principy

Více

Opatření IV. 1. 1. Místní akční skupina. Ministerstvo zemědělství ČR Č.j.: 37052/2010-10000

Opatření IV. 1. 1. Místní akční skupina. Ministerstvo zemědělství ČR Č.j.: 37052/2010-10000 Ministerstvo zemědělství ČR Č.j.: 37052/2010-10000 PRAVIDLA, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace pro místní akční skupiny v rámci Programu rozvoj venkova ČR na období 2007-2013 (dále jen

Více

Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Příručka pro žadatele o finanční podporu z OP VK Vydal ŘO OP VK INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost VERZE:

Více

Integrovaná strategie území působnosti místní akční skupiny pro programové období 2014 2020. Metodika tvorby obsahu

Integrovaná strategie území působnosti místní akční skupiny pro programové období 2014 2020. Metodika tvorby obsahu Integrovaná strategie území působnosti místní akční skupiny pro programové období 2014 2020 Metodika tvorby obsahu Odbor rozvoje a strategie regionální politiky MMR ČR Verze 10. 4. 2013 1 Obsah Obsah...

Více

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje Místní akční skupiny Labské skály pro období 2014-2020

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje Místní akční skupiny Labské skály pro období 2014-2020 Strategie komunitně vedeného místního rozvoje Místní akční skupiny Labské skály pro období 2014-2020 -1 Obsah Seznam použitých zkratek... 6 Seznam map... 7 Seznam tabulek... 7 Seznam grafů... 9 1. Úvod

Více

ISÚ vzniklo v roce 2008, aktualizace ISÚ byla provedena v březnu 2010. ISÚ MAS Královská stezka o.p.s. na období 2008 2015 (druhá aktualizace 2011)

ISÚ vzniklo v roce 2008, aktualizace ISÚ byla provedena v březnu 2010. ISÚ MAS Královská stezka o.p.s. na období 2008 2015 (druhá aktualizace 2011) ISÚ vzniklo v roce 2008, aktualizace ISÚ byla provedena v březnu 2010 ISÚ MAS Královská stezka o.p.s. na období 2008 2015 (druhá aktualizace 2011) Obsah 1. Lidé a společnost... 7 1.1 Sociodemografické

Více

Integrovaná strategie území MAS Havlíčkův kraj, o. p. s. pro období 2014 2020

Integrovaná strategie území MAS Havlíčkův kraj, o. p. s. pro období 2014 2020 Integrovaná strategie území MAS Havlíčkův kraj, o. p. s. pro období 2014 2020 3. pracovní návrh - květen 2015 Dokument byl zpracován v rámci projektu Podpora absorpční kapacity (CZ.1.08), jehož nositelem

Více

Obsah: Obsah:... 2 1. Úvod... 3 2. Vize Města... 4 3. Problémové okruhy strategie... 5 3. Opatření a aktivity...10

Obsah: Obsah:... 2 1. Úvod... 3 2. Vize Města... 4 3. Problémové okruhy strategie... 5 3. Opatření a aktivity...10 STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA HUMPOLEC (STRATEGIE MĚSTA) Verze 3.0 září 2006 Obsah: Obsah:... 2 1. Úvod... 3 2. Vize Města... 4 3. Problémové okruhy strategie... 5 3. Opatření a aktivity...10 Problémový

Více

Opatření IV. 1. 1. Místní akční skupina. Ministerstvo zemědělství Č.j.: 78434/2014-MZE-14113

Opatření IV. 1. 1. Místní akční skupina. Ministerstvo zemědělství Č.j.: 78434/2014-MZE-14113 Ministerstvo zemědělství Č.j.: 78434/2014-MZE-14113 PRAVIDLA, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace pro místní akční skupiny v rámci Programu rozvoj venkova ČR na období 2007 2013 (dále

Více

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro programové období 2014 2020

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro programové období 2014 2020 Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro programové období 2014 2020 Místní akční skupina Hlinecko, o. s. srpen 2014 OBSAH 1 Základní informace o MAS... 1 1.1 LOKALIZACE MAS... 1 1.2 IDENTIFIKACE

Více