STŘEDOČESKÁ OVOCNÁ STEZKA

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "STŘEDOČESKÁ OVOCNÁ STEZKA"

Transkript

1 STŘEDOČESKÁ OVOCNÁ STEZKA vytvoření tematicky zaměřené (ovocné) stezky a posílení aktivit venkovských území s využitím společných zájmů partnerů Projekt pro X. kolo výzvy Programu rozvoje venkova Opatření IV.2.1 Realizace projektů spolupráce Koordinační MAS: Partnerská MAS: MAS, o.p.s. Region, o.p.s. Červen 2010 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí 1

2 Obsah projektu: 1 Název projektu a základní informace Název projektu Hlavní, příp. vedlejší opatření, na základě kterých bude projekt realizován Hlavní předmět projektu Účastníci spolupráce Výchozí situace a zdůvodnění projektu Popis výchozí situace Způsob naplnění cílů opatření PRV Popis konkrétních cílů projektu, které budou dosaženy projektem Spolupráce a jak přispěje projekt k plnění cílů rozvojové strategie každé partnerské MAS Konkrétní cíle projektu Příspěvek projektu k plnění cílů rozvojové strategie partnerských MAS Výstupy, výsledky a dopady projektu Výstupy projektu Výsledky projektu Dopady projektu Návaznost na jiné strategické dokumenty rozvoje území a další podstatné informace vztahující se k odůvodnění důležitosti projektu Návaznost na Program rozvoje územního obvodu Středočeského kraje Strategie rozvoje cest ruchu Stř.kraje + Akční plán Strategie zapojených MAS Místo a časový rámec realizace projektu Místo realizace výstupu projektu a datum realizace MAS Region Místo dopadů projektu a doba účinku projektu Fáze projektu Příprava projektu Spolupráce Koordinace projektu spolupráce Vlastní realizace projektu spolupráce Zdůvodnění inovativnosti projektu Následné využití Technické řešení projektu Označení stezky Informační panely Software... Chyba! Záložka není definována. 5.4 Průvodce Parkování na kola Odpadkové koše Ekonomické informace Souhrnný rozpočet projektu Rozpis způsobilých a nezpůsobilých výdajů projektu Způsobilé výdaje, ze kterých je stanovena dotace Nezpůsobilé výdaje projektu Realizované projekty MAS, o.p.s Region, o.p.s

3 8 Přílohy Povinné přílohy: Nepovinné přílohy

4 1 Název projektu a základní informace 1.1 Název projektu Středočeská ovocná stezka vytvoření tematicky zaměřené (ovocné) cyklistické stezky a posílení aktivit venkovských území s využitím společných zájmů partnerů 1.2 Hlavní, příp. vedlejší opatření, na základě kterých bude projekt realizován Hlavní opatření pro realizaci projektu: Vedlejší opatření pro realizaci projektu: III. 1.3 Podpora cestovního ruchu Záměr a) pěší trasy, vinařské stezky, hippostezky IV. 2.1 Realizace projektů spolupráce 1.3 Hlavní předmět projektu Projekt rozšíří aktivity místních aktérů (ovocnáři) směrem k venkovské turistice. V rámci projektu vznikne turistická a cyklistická tématická (ovocná) stezka na území MAS a Regionu, která propojí místní aktéry, kteří se pohybují v oblasti ovocnářství. Z tohoto důvodu bylo vybráno jako hlavní opatření III Stezky značené informačními směrovkami s logem stezky a doplněné odpočívadly, s parkováním pro kola a odpadkovými koši, a dvěmi úseky s interaktivními tabulemi, provedou turisty a cykloturisty tradičně ovocnářským krajem. U obce Ždánice bude zpřístupněna cesta. Informační panel umístěný u odpočívadel, seznámí návštěvníky s tradicí ovocnářství a jeho historií, mapa seznámí s turistickou nabídkou okolí, interaktivní informační panely prověří získané znalosti návštěvníků stezky. Výstupem projektu bude také tištěný průvodce, s mapou a popisem stezky, který zajistí propagaci. Pro děti i dospělé sběratele turistických razítek bude přichystáno originální razítko Středočeské ovocné stezky. Toto razítko bude umístěno u ovocnářů. Stezku představí také novinka ve značení turistických cílů a stezek Taggy (mobilní kódy). Informace o celém projektu, včetně mapy trasy s popisem, budou umístěny na samostatné stránce www jednotlivých MAS. Kompletní turistický balíček bude v jednotném vizuálním stylu. K distribuci tištěných informačních materiálů bude využito informačních míst a infomíst na území partnerských regionů. Celý projekt bude podpořen kampaní v tisku. Pro prezentaci na veletrzích a různých akcích budou sloužit mobilní stojany roll-up bannery, které jsou osvědčenou formou propagace. Výstupy projektu podpoří zlepšení kvality života ve venkovských oblastech a diverzifikaci ekonomických aktivit na území místních akčních skupin zapojených do projektu. Jako podklad pro vytvoření shora uvedených nástrojů propagace využijeme Studii ovocnářství Kolínska, která vznikla ve spolupráci Agentury pro zemědělství a venkov Kolín, Českou ovocnářskou unií a MAS, o.p.s. Do projektu jsou zapracovány připomínky a požadavky, které vyplynuly z komunitních projednání k tomuto projektu. 4

5 Jak ze shora uvedeného vyplývá, pojem spolupráce tento projekt naplňuje v několika rovinách. V první řadě je zde spolupráce dvou MAS, které si v rámci projektu budou předávat zkušenosti jak v rámci tohoto projektu, tak využívat a předávat zkušenosti z projektů již realizovaných viz kapitola 7 Realizované projekty. Dále pak spolupráce ovocnářů, starostů a v neposlední řadě i místních lidí. Cílem projektu je spolupráce zapojených aktérů a zlepšení informovanosti místních obyvatel a návštěvníků o místních pěstitelích a produktech, jejich historii a tradici. Stezka je plánována v návaznosti na již stávající turistickou trasu a cyklotrasu (Křečhoř žlutá značka KČT a cyklotrasa č.0110) a na železnici (Český Brod). Rozšíří možnost příměstské turistiky s vazbou na blízkost Prahy a Kolína. Shrnutí: vznik tematické cyklistické a turistické stezky spojující území dvou MAS rozvoj a podpora venkovské turistiky úprava veřejného prostranství (obnova cesty u obce Ždánice) vybavení stezky mobiliářem s informacemi propagace stezky, ovocnářství a obou regionů aktivní zapojení ovocnářů 1.4 Účastníci spolupráce Koordinační pracovní skupina Člen MAS Člen MAS Jméno a příjmení Pozice Člen Role a pravomoci v KPS MAS Ing.Markéta Pošíková předseda KMAS Řízení projektu Iveta Minaříková člen KMAS Realizační manažer projektu, klíčová komunikace s obcemi na území MAS Ing.Ewa Chmelíková člen KMAS Organizační zajištění partnerů projektu, spolupráce na propagaci projektu Mgr. Miloslav Oliva člen PMAS Klíčová komunikace s obcemi na území Region Bc. Jakub Nekolný člen PMAS Organizační zajištění partnerů projektu, odborný konzultant Bc. Martina Procházková člen PMAS Realizační manažer projektu, příprava podkladů pro zpracování projektové dokumentace Koordinační pracovní skupina se řídí jednacím řádem, který je nedílnou součástí Smlouvy o spolupráci k tomuto projektu. Jednací řád je k dispozici v kancelářích obou MAS. 5

6 Schůzka pracovní skupiny projektu Koordinační MAS - MAS, o.p.s., Tř.Jana Švermy 141, Pečky, zastoupená ing. Jiřím Kubečkem předsedou Správní rady MAS. Kontaktní osoba pro projekt spolupráce: Iveta Minaříková, Chvalovická 1076, Pečky, tel: , Místní akční skupina, o.p.s. je nositelem myšlenky vzniku předkládaného projektu. Vychází z požadavku místních aktérů ovocnářů, na vytvoření tématicky zaměřeného produktu v oblasti cestovního ruchu, který bude zároveň propagovat regionální přírodní bohatství a tradice, kam pěstitelé ovoce rozhodně patří. MAS, o.p.s. bude prostřednictvím svého manažera koordinovat projekt Středočeská ovocná stezka. Kromě koordinace celého projektu bude MAS financovat a realizovat: - výrobu infotabulí pro odpočívadla; - výrobu a umístění taggů v terému; - výrobu a umístění infotabulí na mostech; - tisk průvodce; - výrobu propagačních razítek; - výrobu propagačního posteru; - výrobu a umístění směrových tabulí; - zpřístupnění stezky v k.ú. obce a Ždánice Partnerská MAS Region, o.p.s., Hradešín 73, Český Brod, Tagg -vzor zastoupená Bc. Jakubem Nekolným předsedou Správní rady MAS Kontaktní osoba pro projekt spolupráce: Bc. Martina Procházková, Nám. Arnošta z Pardubice 56, Český Brod Tel , Region bude financovat, koordinovat a realizovat : - přípravu a realizaci inzerce; - výrobu www stránek; - výrobu a umístění vstupních tabulí; 6

7 - výrobu a umístění odpočinkových míst (včetně stojanů pro kola a košů); - výrobu a umístění interaktivních informačních tabulí Na přípravě podkladových materiálů pro jednotlivé propagační materiály se budou partneři podílet rovným dílem (pracovní tým složený ze zástupců obou partnerských MAS). Zpracovatel projektu Zpracovatel projektu: Michaela Roškotová, MAS, o.p.s. Kontaktní adresa: Chvalovická 1076, Pečky Elektronická adresa: Mobilní telefon: Výchozí situace a zdůvodnění projektu 2.1 Popis výchozí situace Území MAS a Regionu leží ve východní části Středočeského kraje. Úrodné území obou regionů je přetvářeno lidským úsilím již několik tisíciletí. Slované soustavně měnili tuto krajinu pro zemědělské hospodaření. Převážnou část dotčeného území tvoří zemědělská krajina, která je z velké části využívána pro pěstování ovoce konkrétně území obcí Dobré Pole, Vitice, Molitorov, Křečhoř, Kouřim, Tuchoraz, Tismice, Vrátkov jsou ovocnářskou oblastí s rozsáhlými ovocnými sady. V obci Dobré Pole, která je obecní částí obce Vitice, sídlí Středočeská unie ovocnářské a školkařské družstvo (Dobré Pole, Vitice, IČ ). Informovanost místních obyvatel i návštěvníků těchto regionů o místních pěstitelích a produktech, jejich historii a tradici však schází. MAS, o.p.s. je partnerem mnoha akcí, které přispívají k propagaci regionu. Jednou z těchto akcí je i Jarní kostelecké kolvětrání a slavnost květů a Podzimní kostelecké kolvětrání a slavnost sadů. Tyto akce pořádá Občanské sdružení Asanace (sídlo Palackého 1026, Kostelec nad Černými lesy) ve spolupráci se středočeskými ovocnáři. Tato akce probíhá pouze dvakrát ročně převážně na území regionu, trasy vedou z velké části neoznačenými cestami a stezkami a provázejí účastníky místními sady. Právě účastníci těchto akcí iniciovali projektový záměr vytvořit ve venkovském regionu síť stezek, které by jednak přispívaly k rozvoji cestovního ruchu a permanentně nabízely turistům zajímavá místa, jednak podporovaly místní aktéry v oblasti ovocnářství. Chystaná razítka, která budou k dostání u ovocnářů, budou motivací k návštěvě sadů a palírem a k ochutnávce místních produktů. Grafiku pro projekt vytvoří pan Jiří Vančura, který připravuje obrázky pro shora uvedené akce. 7

8 Obrázek použitý na plakátu akce Podzimní kostelecké kolvětrání a slavnost sadů 2009 Cílem projektu je vytvořit v dotčeném regionu (území Koordinační MAS a partnerské MAS) podmínky pro aktivní trávení volného času v turistické sezoně. Tématická stezka včetně mobiliáře (odpočívadla, stojany na kola, mapy, informační tabule aj.) přispěje i k rozvoji poznání o dotčeném regionu, projekt podporuje místní aktéry v oblasti ovocnářství informační tabule poskytují informace o místních produktech (jablka, třešně, švestky, jahody.), o sadech a jejich zvláštnostech. Dále je také nutné v současné době globalizace a přesycenosti trhu zahraničními výrobky ukázat, že máme širokou škálu vlastních místních produktů. Návaznost na výstupy předchozích projektů Výstupy projektu Vandrování Podlipanskem Výroba propagačních materiálů dle harmonogramu - cyklomapa - kalendáře (stolní i kapesní) - letáky o zajímavostech regionu (8 variací dle typu zajímavosti) - leták s nasmlouvanými infomísty - leták Kalendárium - Tajuplná místa Podlipanska 2008 (kresby i texty z místních zdrojů) - Katalog služeb - pexeso - kvarteto - DVD - reklamní předměty s logem projektu Systém provozování infomíst Realizační manažer natipoval 20 infomíst a následně postupně podepsal smlouvy o provozování infomíst. Infomísta byla vybavena stojany s mapou u vstupu a stojany na kola. 8

9 Tipování tajuplných míst regionu, včetně industriálních památek Označení tajuplných míst Podlipanska. Zároveň vyšel i průvodce: Tajuplná místa Podlipanska brožura, ve které je ke každému tajuplnému místu je uvedena pověst. Brožurky lze získat v infomístech. Vazba: - Využití zkušeností se značením a umisťováním v terénu - Nalezení sjednocujícího tématu v terénu - Přenesení zkušeností se značením v terénu mezi MAS Výstupy projektu Cesty, které nás spojují - Síť opravených, původních polních cest se značením, důraz na bezpečnost - Odpočinková místa herní s tématem starého života v obcích Vazba: - Využití myšlenky interaktivních hracích prvků na odpočinková místa - V mapách značení bezpečnosti cest barevně (červená výstraha, zelená-bezpečné) Výstupy projektu Studie ovocnářství na Kolínsku - Dokument studie Vazba: - Využití textů na panely v odpočinkových místech 2.2 Způsob naplnění cílů opatření PRV Předkládaný projekt je realizován v rámci opatření III. 1.3 Podpora cestovního ruchu, záměr a) pěší trasy, vinařské stezky, hippostezky a podopatření IV Realizace projektu Spolupráce Opatření III je zaměřeno na rozvoj aktivit v rámci venkovské ekonomiky směrem k činnostem v cestovním ruchu. Předkládaný projekt Středočeská ovocná stezka, je plně v souladu s cílem rozvíjet a podpořit různorodost venkovské ekonomiky. Projekt významně přispívá k rozvoji venkovské ekonomiky těmito aktivitami 1. vytvoření dobrých podmínek pro pěší turistiku, pro cykloturistiku a případné další volnočasové aktivity (př. nordic walking apod.) 2. zvýšení atraktivity regionu projekt má inovativní charakter tématická turistická ovocná stezka je unikátní nabídka pro návštěvníky regionu i pro místní obyvatele, zapojuje ovocnáře do hry pomocí razítek 3. při realizaci projektu budou pro dodávky služeb osloveni místné dodavatelé 4. projekt propaguje místní pěstitele ovoce 5. projekt zlepší informovanost místních obyvatel a návštěvníků venkovských oblastí o místních pěstitelích a produktech, jejich historii a tradici Předkládaný projekt je vystavěn na partnerských principech (jsou do něho zapojeny dvě MAS z území České republiky). Projekt je postaven na spolupráci místních aktérů a bude sloužit pro povzbuzení akceschopnosti zapojených venkovských území. 9

10 Předkládaný projekt využije jednak spolupráce členů jednotlivých MAS (obce, neziskové organizace a podnikatelé) a jednak spolupráce zúčastněných MAS jako celků. Projekt vychází z principu metody LEADER. 2.3 Popis konkrétních cílů projektu, které budou dosaženy projektem Spolupráce a jak přispěje projekt k plnění cílů rozvojové strategie každé partnerské MAS Konkrétní cíle projektu Konkrétním cílem projektu je vyznačit pěší a cyklistickou tematickou stezku sjednocujícím tématem je ovoce, které se zde již tradičně pěstuje a pěstitelé ovoce jsou jednak významnými aktéry rozvoje venkova v dotčených regionech, jednak aktivními partnery v rámci činnosti místních akčních skupin. Projekt má zřetelný inovativní charakter tématická turistická ovocná stezka je unikátní nabídka pro návštěvníky regionu i pro místní obyvatele po celou turistickou sezonu na jaře láká do rozkvetlých sadů, v létě a na podzim přívětivě upozorňuje na plody (jahody, třešně, višně, jablka, hrušky aj.). Návštěvníci regionu i místní obyvatelé mohou nejen aktivně trávit svůj volný čas ve venkovském regionu, ale získají i mnoho zajímavých poznatků o ovoci, které se zde pěstuje, i o těch, kteří tyto hodnoty vytvářejí. Při návštěvě sadů, ke které bude motivovat získání originálního razítka, mohou zájemci i ochutnat a zakoupit místní produkty. Aktivity projektu: turistická ovocná stezka okruh značené stezky obsahující směrové označení, taggy, informační tabule, odpočívadla včetně stojanů na kola a odpadkových košů informační systém spojující území Podlipanska a propagace projektu jednotnými propagačními materiály společná propagace v médiích www stránky Středočeské ovocné stezky obnovení cesty v k.ú. obce Ždánice interaktivní tabule pro ověření získaných znalostí návštěvníků Návrh vzhledu interaktivních tabulí 10

11 2.3.2 Příspěvek projektu k plnění cílů rozvojové strategie partnerských MAS MAS 1. Venkov a kulturní dědictví Úprava veřejných prostranství Budování nových stálých expozic a muzeí s vazbou na místní historii, zajímavosti, kulturní a umělecké aktivity Budování, obnova a rekonstrukce turistických tras a stezek (pěší, hippoturistické, ) včetně odpočívadel a značení v terénu Str. 20 SPL Cesty k lidem 5. Podpora místních mikropodniků Výstavba, rekonstrukce a vybavení drobných výroben a podpora zpracování místních produktů Zřizování a vybavení prodejen místních produktů a podpora přímého prodeje Výstavba, rekonstrukce a vybavení řemeslných výroben a provozoven služeb včetně projektových dokumentací Str. 22 SPL Cesty k lidem 6. Venkovský cestovní ruch Využití místních atraktivit pro venkovský cestovní ruch a budování doprovodné infrastruktury Vznik nových turistických atraktivit Obnova a rozvoj tradic jako možnost pro další ekonomický rozvoj Podpora vzniku balíčků cestovního ruchu Str. 22 SPL Cesty k lidem 7. Regionální, národní a mezinárodní partnerství Tato oblast podpory se v celkové koncepci SPL projevuje jako samostatné opatření, jehož realizace se předpokládá v souvislosti s projekty spolupráce (Opatření PRV IV.2.1.). K tématickému vymezení projektů spolupráce slouží na jedné straně stanovení témat v jednotlivých fichích z 1. až 3. priority a na straně druhé uzavřené rámcové smlouvy o spolupráci s několika českými MAS a s Místní akční skupinou z Francie. To však současně neznamená, že by okruh spolupracujících MAS byl tímto uzavřen a nemohl se v budoucnu rozšiřovat. Str. 23 SPL Cesty k lidem 8. Partnerství uvnitř území MAS Partnerství je průřezová priorita, která bude přítomna ve všech třech předchozích prioritních oblastech. Její naplňování bude zaručeno tím, že v preferenčních kritériích bude přítomno kritérium, které bude naplňování této priority posuzovat. Str. 23 SPL Cesty k lidem MAS A Rozvoj služeb a vybavenosti obcí A.2. Základní služby a cestovní ruch A.2.2. Šetrný cestovní ruch a venkovská turistika (ubytování, stravování, další služby, rekreační zařízení, nabídky pro turistiky, cyklostezky, pěší a naučené stezky), rozvoj příměstského CR a zážitkové turistiky, propagace regionu Str.33 SPL Náš Region C Podpora místní ekonomiky a zemědělství 11

12 C.1. Podpora moderního zemědělství a výroby potravin C.1.2. Spolupráce výrobců potravinářských produktů (např. pěstitelé jablek) Str. 33 SPL Náš Region C.2. Rozvoj Podnikání C.2.2. Propagace místních výrobků (zemědělských i nezemědělských), podpora podnikání s místními produkty Str. 34 SPL Náš Region 2.4 Výstupy, výsledky a dopady projektu Výstupy projektu 1. tematická Středočeská ovocná stezka 2. 2 vstupní tabule s informacemi o stezce odpočívadel se stříškou, lavicemi, stolem, informačním panelem a parkováním na kola taggů/mobilních kódů s možností stahovat informace o stezce do mobilního telefonu interaktivních panelů ks kovových štítků s logem stezky značení ks průvodců po Středočeské ovocné stezce 8. www stránky s turistickou nabídkou Středočeské ovocné stezky 9. umístění 2 informačních panelů o stezce na mostech na ½ roku propagace projektu 10. propagace projektu 4 inzeráty v tisku 11. stezka vznikne na území dvou MAS a bude realizována v obvodu 23 obcí 12. minimálně 11 podnikatelských subjektů zapojených do projektu razítka 13. jedna obnovená cesta Vzor pro bodpočívky Přehled míst, kde budou jednotlivé výstupy projektu viz kapitola

13 2.4.2 Výsledky projektu Výsledkem projektu bude vyznačená tématická stezka s 11 odpočívadly, která provede návštěvníky tradičním krajem ovocnářů a seznámí s jeho atraktivitami. Interaktivní části stezky prověří získané znalosti návštěvníků. Tento produkt, zaměřený na cestovní ruch je určen nejen návštěvníkům, ale i obyvatelům obou zapojených regionů. Představí tradici ovocnářství, přírodní a kulturní bohatství Dopady projektu Dopady předkládaného projektu lze očekávat v rovině zhodnocování a zvyšování účinnosti lidských, sociálních, hospodářských zdrojů území a na životní prostředí. Dopady na lidské zdroje - Rozšíření nabídky aktivit společenského, sportovního a kulturního charakteru a dalších volnočasových aktivit dopadem je zlepšení fyzického a duševního zdraví, rozvoj znalostí a dovedností, motivace k dalšímu poznávání regionu Dopady na sociální zdroje - Seznámení s místní pěstitelskou tradicí povede k pozitivním kvalitativním změnám ve vztazích mezi místními aktéry - Zapojení místních aktérů do projektu a propagace společného cíle nabídne firmám, spolkům, rodinám, komunitám, neformálním přátelským uskupením, dobrovolným organizacím atd. prostor a účinné nástroje pro zvyšování hodnoty místních sociálních vazeb a struktur ve prospěch obyvatel území Dopady na hospodářské zdroje - Cílením projektu se rozšíří turistická nabídka regionu, zvýší se návštěvnost a poptávka obyvatel i návštěvníků území po místních produktech a službách. Zlepší se kvalita a rozsah nabízených služeb a dodávek zboží od místních podnikatelských subjektů zvýší se aktivita a dojde k oživení místního podnikatelského prostředí. - Předpokládáme vznik nových pracovních příležitostí na místním trhu práce - Vzhledem k trvalému monitoringu rozsahu a kvality místního podnikatelského prostředí předpokládáme zvýšení kvality nabízených služeb a zboží - předpokládáme zvýšení se příjmů, obratu a zisků místních firem a dalších podnikatelských subjektů - Předpokládáme aktivizaci a oživení místního podnikatelského prostředí Dopady na životní prostředí - Záměrem je pro dřevěná odpočívadla využít místních přírodních zdrojů (doplnit foto) - Na jednotlivá odpočinková místa budou umístěny odpadkové koše úklid řeší obce v rámci údržby (partnerské smlouvy) - Na propagačních materiálech budou výzvy k ochraně přírody Zdůvodnění inovativnosti projektu Projekt vychází ze základních tezí profesora M. Moseleyho (University of Gloucester, GB), jejichž naplněním lze dosáhnout inovativnosti projektů. Návaznosti na tyto obecné teze jsou pro předkládaný projekt uvedeny v následujících bodech: 1) Stavět na tom, co je ze samé podstaty projektu, která vychází z ovocnářské tradice regionů, jsou vytvářeny komplexní podmínky pro zhodnocování místních hmotných a nehmotných zdrojů území ve smyslu výrobních, kulturních, přírodních či historických potenciálů a je orientován i na využití lidských a sociálních zdrojů území. 13

14 2) Dělat to jinak, než bylo dosud obvyklé projekt je připraven tak, aby bylo v rámci zájmových území při respektování místních, technických i legislativních podmínek, vytvořeno něco nového, následováníhodného. Jedná se o cyklistickou ovocnou stezku, vybavenou společným informačním systémem, který je zaměřen na šíření informací pro podporu a rozvoj místních produktů. Je příkladem pro zakládání místních mezirezortních partnerství, řetězení projektů a zakládání dalších partnerských přístupů na národní úrovni. Prostřednictvím originálních razítek budou do projektu aktivně vtaženi i ovocnáři, u kterých bude k dispozici k otištění do Průvodce stezky, nebo do cestovatelského zápisníku návštěvníka. Pro propagaci projektu a šíření informací bude využito i Taggů mobilních kódů, které umožňují stahování informací mobilního telefonu, případně jejich uchování. 3) Dbát na to, aby byl projekt viditelný, prospěšný, aby navazoval na realizované či připravované projekty, aby byl jednoduchý a snadno přizpůsobitelný změnám Viditelnost projektu bude zajištěna prostřednictvím panelů ve vybraných, do projektu zapojených zájmových území MAS. Stezka bude značena vlastním logem, které pro ni bude specifické. Taggy (mobilní kódy s možností stahovat informace o stezce do mobilního telefonu) umožní jednoduchým způsobem nejen informace o stezce získat, ale i uchovat pro pozdější využití (předání známým, ke studijním účelům, ) Stezka bude prezentována na stáncích do projektu zapojených MAS široké veřejnosti na veletrzích cestovního ruchu. Například Regiony v Lysé nad Labem, Země živitelka v Českých Budějovicích a dalších. O nové turistické nabídce budou po fyzické realizaci zveřejňovány informační články prostřednictvím tištěných a elektronických médií. Prospěšnosti projektu bude dosaženo tím, že je zaměřen na poskytování informací obyvatelům venkovského prostoru, přitom se jedná o informace směřující k lepšímu využití místních lidských, sociálních a hospodářských zdrojů. Projekt je jednoduchý, což je nezbytný předpoklad jeho fungování, ve smyslu technického a organizačního řešení. Přizpůsobitelnost změnám je zajištěna základní filozofií přípravy, realizace i provozní fáze projektu, kterou je spolupráce a budování a sdílení společného know-how obou do projektu zapojených partnerů místních akčních skupin. 4) Definovat cílové skupiny a analyzovat jejich potřeby projekt má jasně definovánu skupinu uživatelů jsou jí všichni obyvatelé zájmových území a návštěvnicí území. Analýzy potřeb obyvatel zájmových území byly provedeny a vyjádřeny ve strategických dokumentech. Jakým způsobem bude projekt směřovat k dosažení strategických cílů zapojených MAS je zdůvodněno v podkapitole Příspěvek projektu k plnění cílů rozvojové strategie partnerských MAS. 5) Originalita a odlišnost od konkurence projekt originálním způsobem využívá místní tradice ovocnářů pro zajištění aktivace zájmových venkovských území prostřednictvím lepšího zhodnocení místních lidských, sociálních a hospodářských zdrojů. Projekt posiluje pozici a přispívá ke zlepšení výchozích podmínek do něho zapojených zájmových území s ohledem na proces probíhající světové globalizace Tabulka souladu projektu s preferenčními kriterii - část 1 a 2 Preferenční kritéria - část 1 1. Projekt mezinárodní spolupráce Ne Soulad 2. Účast MAS, která není podpořena v rámci opatření IV.1.1 Ne 3. Počet partnerů je 2-4 Ano (2) 14

15 4. Podíl obcí MAS ČR do 500 obyvatel, na jejichž území je realizován konečný výstup projektu Spolupráce, je % 5. KMAS nebyla jako KMAS v rámci opatření IV.2.1 dosud schválena 6. 1.Při zpracování projektu byla zapojena veřejnost komunitním způsobem plánování ve všech MAS ČR společně. 7. Mezi partnery je uzavřena Smlouva o spolupráci již při registraci Žádosti o dotaci. 8. Projekt navazuje na probíhající nebo již zrealizovaný a ukončený projekt MAS, která je jedním z partnerů 9.2 Zkušenosti žadatele s projekty národní nebo mezinárodní spolupráce. Ano, 65% obcí je pod 500 ob.(viz kap.3.1), 15 obcí do 500 ob, 8 obcí nad 500 ob. Ne Ano viz nepovinná příloha č.2a. 2b. Ano - viz nepovinná příloha č.3 Ano - Projekt volně navazuje na projekt Vandrování Podlipanskem, ve kterém byla vytvořena značka Polabí regionální produkt, k propagaci místních výrobků a produktů Ano viz nepovinná příloha č.2 a. 2b KMAS je plátcem DPH Ano 11. Výstupy projektu budou realizovány minimálně ve 3 obcích v každé spolupracující Ano viz Seznam obcí MAS ČR. Preferenční kritéria - část 2 Soulad Inovativní projekt Ano viz kapitola Projekt je realizován společně všemi Ano partnery dohromady 14. Kvalita zpracování projektu (projekt je vnitřně ucelený a nejsou v něm žádné vážné Ano rozpory, výstup je jednoznačný, smysluplný a celistvý) 15. Projekt naplňuje dva a více společných Ano - viz kapitola cílů MAS 16. Projekt přináší výsledky s dlouhodobým využitím bez nutnosti dalších finančních Ano nákladů 2.5 Návaznost na jiné strategické dokumenty rozvoje území a další podstatné informace vztahující se k odůvodnění důležitosti projektu Návaznost na Program rozvoje územního obvodu Středočeského kraje Na území Středočeského kraje působí obě místní akční skupiny zapojené do předkládaného projektu: MAS o.p.s., Region o.p.s. 15

16 Aktualizace Programu rozvoje územního obvodu Středočeského kraje je zpracována pro časové období let 2006, resp s ohledem na sedmileté programovací období EU. Program rozvoje kraje je přímým zdrojem pro zpracování Regionálního operačního programu (ROP) na uvedené plánovací období EU. Program je zveřejněn na webové stránce kraje Předkládaný projekt je v souladu s těmito strategickými cíli a směry uvedenými v Programu 15 STRATEGICKÝ CÍL C.3 PRACOVNÍ PŘÍLEŽITOSTI NA VENKOVĚ (viz Program str.87) C.3.1 Rozvoj provozů zpracovávajících místní produkty C.3.2 Rozvoj služeb (obchod, řemesla, distanční zaměstnávání, služby, sociální služby, kulturní služby) C.3.4 Marketingová podpora výrobků a služeb produkovaných ve venkovských oblastech STRATEGICKÝ CÍL C.4 SLUŽBY NA VENKOVĚ (viz Program str. 88) C.4.3 Podpora rozvoje služeb v síti mikroregionálních a regionálních center (dostupná vzdálenost je maximálně 20 km) STRATEGICKÝ CÍL C.5 KULTURNÍ A SPOLEČENSKÝ ŽIVOT NA VENKOVĚ (viz Program str. 88) C.5.1 Rozvoj místních kulturních, spolkových a sportovních aktivit C.5.3 Propagace a medializace významných společenských, kulturních a dalších aktivit vesnického obyvatelstva Strategie rozvoje cest ruchu Stř.kraje + Akční plán Strategie zapojených MAS MAS Integrovaná strategie území MAS Strategický plán LEADER MAS Strategie rozvoje cestovního ruch MAS Region Strategický plán LEADER MAS Integrovaná strategie území MAS Region Studie Cyklotrasy Česká hrouda 16

17 12/ / /2011 9/2011 8/2011 7/2011 6/2011 5/2011 4/2011 3/2011 2/2011 1/2011 Pro vyznačení Středočeské ovocné stezky bude použito cykloturistické značení. Kolo bude nahrazeno logem stezky. 3 Místo a časový rámec realizace projektu Předkládaný projekt bude realizován v období od ledna 2011 do prosince 2011 tj. po dobu 12 měsíců. Více strukturovaných informací o časovém rámci projektu je graficky znázorněno v Harmonogramu koordinační a realizační fáze projektu Středočeská ovocná stezka. Projekt bude realizován na území dvou místních akčních skupin, které je tvořeno 90 obcemi s celkovým počtem obyvatel. Z celkového počtu 23 do projektu zapojených obcí je 15 tj. 65 % obcí, ve kterých žije méně než 500 obyvatel. Mapa stezky Harmonogram projektu spolupráce "Středočeská ovocná stezka" Měsíc projektu: Předpokládaný kalendářní měsíc: Koordinační fáze: Koordinační schůzka KPS Koordinační schůzka KPS Zodpovídá /Oponuje: 17

18 Administrace a řízení projektu, příprava vyúčtování a hodnotících zpráv Výběr dodavatele infotabulí pro odpočívadla Výběr dodavetele pro výrobu taggů Výběr dodavatele informačních tabulí na mosty Výběr dodavatele průvodců Výběr dodavatele inzerátů / / Výběr dodavatele www stránek Výběr dodavatele razítek a propagačních posterů Výběr dodavatele směrových tabulí Výběr dodavatele vstupních tabulí Výběr dodavatele odpočinkových míst, včetně odpadkových košů a stojanů na kola Výběr dodavatele interaktivních infotabulí Realizační fáze: Výroba a instalace infotabulí pro odpočívadla Výroba taggů, umístění v terénu Výroba a umístění informačních tabulí na mostech Tisk průvodců Inzerce Tvorba www stránek Výroba propagačních razítek Výroba propagačních posterů Vytvoření návrhu interaktivních tabulí Vytvoření grafického stylu projektu Výroba a instalace směrových tabulí Výroba a instalace vstupních tabulí Výroba a instalace odpočinkových míst, včetně odpadkových košů a stojanů na kola Výroba a instala interaktivních infotabulí Tvorba stezky, vyklučení povrchu - Ždánice Příprava podkladů pro informační tabule, průvodce, www, taggy / Podipansko / 18

19 Počet obyvatel k Místo realizace výstupu projektu a datum realizace MAS MAS Podlipanko sdružuje celkem 54 obcí, na území žije k obyvatel. Z celkového počtu 54 obcí je 28 obcí, ve kterých žije méně než 500 obyvatel. Tabulka umístění realizace projektu: Obec (spadová obec) Výstup projektu Břežany I, Chocenice ks štítků s logem stezky Klášterní Skalice ks štítku s logem stezky Kouřim ks štítků s logem stezky Křečhoř 424 (uvítací) informační tabule, 5 ks štítků s logem stezky, odpočívadlo s informační tabulí s mapou, odpadkový koš a stojan na kolo Bulánka (Oleška) ks štítků s logem stezky Blinka (Plaňany) ks štítků s logem stezky, odpočívadlo s informační tabulí s mapou Miškovice (Třebovle) ks štítků s logem stezky Vitice, Dobré Pole Zalešany ks štítků s logem stezky Žabonosy 222 Ždánice ks štítků s logem stezky, 2 ks odpočívadla s informační tabulí s mapou 9 ks štítků s logem stezky, odpočívadlo s informační tabulí s mapou, odpadkový koš a stojan na kola 12 ks štítků s logem stezky, odpočívadlo s informační tabulí s mapou, odpadkový koš, stojan na kola, 5 ks interaktivních tabulí Tabulka místění (uvítací) informační tabule, odpočívadel a interaktivních tabulí: Obec Výstup projektu Katastrální území: Parcelní číslo: Křečhoř (uvítací) informační tabule Křečhoř /36 Křečhoř (Bříství) odpočivadlo Křečhoř /9 Plaňany (Blinka) odpočivadlo Blinka /4 Žabonosy odpočivadlo Žabonosy /2 Ždánice odpočivadlo Ždánice u Kouřimi /2 Ždánice interaktivní tabule Ždánice u Kouřimi Ždánice obnova stezky Ždánice u Kouřimi /2 Vitice odpočivadlo Vitice /6 Vitice (Dobré Pole u Vitic) odpočivadlo Dobré Pole u Vitic Technická dokumentace a nákres stezky viz příloha 7b.- 7.c Celý technický projekt značení stezky je k dispozici v sídle koordinační MAS. 19

20 Počet obyvatel k Region Region sdružuje celkem 36 obcí, na území žije k obyvatel. Z celkového počtu 36 obcí je 18 obcí, ve kterých žije méně než 500 obyvatel. Tabulka umístění realizace projektu: Obec (spadová obec) Výstup projektu Kšely ks štítků s logem stezky, odpočívadlo s informační tabulí,s mapou, odpadkový koš a stojan na kolo Přistoupim ks štítku s logem stezky Tuchoraz ks štítků s logem stezky Vrátkov ks štítků s logem stezky Tismice Mrzky ks štítků s logem stezky, 6 ks interaktivních tabulí 3 ks štítků s logem stezky Hradešín ks štítku s logem stezky Přišimasy ks štítků s logem stezky, 1 ks odpočívadla s informační tabulí s mapou, odpadkový koš a stojan na kolo Rostoklaty ks štítků s logem stezky Břežany II Tuklaty Český Brod ks štítků s logem stezky, 1 x odpočívadlo s informační tabulí s mapou, odpadkový koš a stojan na kola ks štítků s logem stezky, 1 x odpočívadlo s informační tabulí s mapou, odpadkový koš a stojan na kola ks štítků s logem stezky Tabulka místění (uvítací) informační tabule, odpočívadel a interaktivních tabulí: Obec Výstup projektu Katastrální území: Parcelní číslo: 735/5 736/6 Kšely odpočívadlo Kšely Přišimasy odpočivadlo Přišimasy 601/1 Tuklaty odpočivadlo Tlustovousy 47/2 Břežany II odpočivadlo Břežany II 92/12 Tismice Interaktivní tabule Limuzy Místo dopadů projektu a doba účinku projektu Místem dopadu projektu je území obcí Křečhoř, Břežany I, Plaňany, Žabonosy, Zalešany, Třebovle, Klášterní Skalice, Kouřim, Ždánice, Oleška, Vitice, Kšely, Břežany II, Český Brod, Hradešín, Mrzky, Přistoupim, Přišimasy, Rostoklaty, Tismice, Tuchoraz, Tuklaty, Vrátkov, tj. 23 obcí do projektu zapojených obou místních akčních skupin. 20

Metodický manuál (5)

Metodický manuál (5) MAS Moravská cesta (Litovelsko-Pomoraví), o.s. Svatoplukova žadatele 16, Červenka, 784 01 www.moravska-cesta.cz IČO: 270 37 932 Číslo účtu: 1816129389/0800 Metodický manuál (5) Osnova projektu k 2. výzvě

Více

Kritéria přijatelnosti

Kritéria přijatelnosti Sdružení podnikatelů, neziskových organizací a samospráv na území Adamova, Borku, Hluboké nad Vltavou, Hosína, Hrdějovic, Hůr, Hvozdce, Chotýčan, Jivna, Libína, Libníče, Lišova, Rudolfova, Ševětína, Štěpánovic,

Více

VHODNÉ AKTIVITY. rekonstrukce, revitalizace a jiná opatření k zachování a obnově přírodních a kulturních atraktivit

VHODNÉ AKTIVITY. rekonstrukce, revitalizace a jiná opatření k zachování a obnově přírodních a kulturních atraktivit PRIORITNÍ OSA 2 ROZVOJ POTENCIÁLU PŘÍRODNÍCH A KULTURNÍCH ZDROJŮ PRO PODPORU ZAMĚSTNANOSTI VHODNÉ AKTIVITY Detailní specifikace aktivit podporovaných v rámci prioritní osy 2 Rozvoj potenciálu přírodních

Více

UKÁZKA ÚSPĚŠNÝCH PROJEKTŮ. MAS Královská stezka o.p.s. Habry 66, 582 81 Habry www.kralovska-stezka.cz

UKÁZKA ÚSPĚŠNÝCH PROJEKTŮ. MAS Královská stezka o.p.s. Habry 66, 582 81 Habry www.kralovska-stezka.cz UKÁZKA ÚSPĚŠNÝCH PROJEKTŮ MAS Královská stezka o.p.s. Habry 66, 582 81 Habry www.kralovska-stezka.cz V roce 2008 MAS KS 10 200 obyvatel, nyní 34 100 obyvatel (65 obcí) MAS přináší do regionu ročně cca

Více

VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ

VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ Program LEADER ČR splňuje všechny podmínky nařízení Komise (ES) č. 1628/2006 ze dne 24. října 2006 o použití článků 87 a 88 Smlouvy na vnitrostátní regionální investiční podpory, vyhlášeného v Úředním

Více

PODANÉ RUCE MEZI ÚPOU A METUJÍ Oblast podpory v rámci 4. VÝZVY

PODANÉ RUCE MEZI ÚPOU A METUJÍ Oblast podpory v rámci 4. VÝZVY Výzva k předkládání žádostí o dotaci Místní akční skupina Mezi Úpou a Metují vyhlašuje 4. VÝZVU k předkládání žádostí o dotaci na realizaci projektů v rámci opatření IV.I.2 Realizace místní rozvojové strategie

Více

RÝMAŘOVSKO, o.p.s. nám. Míru 1 RÝMAŘOV 795 01

RÝMAŘOVSKO, o.p.s. nám. Míru 1 RÝMAŘOV 795 01 RÝMAŘOVSKO, o.p.s. nám. Míru 1 RÝMAŘOV 795 01 Místní akční skupina regionu obcí a měst Břidličná, Dětřichov nad Bystřicí, Dolní Moravice, Horní Město, Jiříkov, Lomnice, Malá Morávka, Malá Štáhle, Rýmařov,

Více

5.2.4 OSA IV - LEADER

5.2.4 OSA IV - LEADER 5.2.4 OSA IV - LEADER Účelem osy IV Leader je především zlepšení kvality života ve venkovských oblastech, posílení ekonomického potenciálu a zhodnocení přírodního a kulturního dědictví venkova, spolu s

Více

PODANÉ RUCE MEZI ÚPOU A METUJÍ Oblast podpory v rámci 6. VÝZVY

PODANÉ RUCE MEZI ÚPOU A METUJÍ Oblast podpory v rámci 6. VÝZVY Výzva k předkládání žádostí o dotaci Místní akční skupina Mezi Úpou a Metují vyhlašuje 6. VÝZVU k předkládání žádostí o dotaci na realizaci projektů v rámci opatření IV. I. 2 Realizace místní rozvojové

Více

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova European Agricultural Fund for Rural Development (EAFRD)

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova European Agricultural Fund for Rural Development (EAFRD) Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova European Agricultural Fund for Rural Development (EAFRD) Ing. arch. Kamila Matoušková, CSc. odbor řídící orgán EAFRD Ministerstvo zemědělství 221812189, matouskovak@mze.cz

Více

Místní akční skupina Hrubý Jeseník Zámecké nám. 19/4, Bruntál 1 IČ:

Místní akční skupina Hrubý Jeseník Zámecké nám. 19/4, Bruntál 1 IČ: Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Místní akční skupina Hrubý Jeseník Zámecké nám. 19/4, 792 01 Bruntál 1 IČ: 27028640 Místní akční skupina Hrubý Jeseník

Více

Podpora cestovního ruchu z ROP Strední Cechy

Podpora cestovního ruchu z ROP Strední Cechy Podpora cestovního ruchu z ROP Strední Cechy Vážení žadatelé, v oblasti cestovního ruchu, nastává jedinečná možnost, jak zrealizovat vaše vize na území Středočeského kraje. Dotace z EU Vám usnadní start

Více

Program rozvoje venkova podpora venkova a metoda LEADER

Program rozvoje venkova podpora venkova a metoda LEADER Program rozvoje venkova podpora venkova a metoda LEADER IVIII. Setkání starostů a místostarostů Plzeňského kraje 4. 10. 2012 Plzeň HISTORIE METODY LEADER V ČR 2004 2006 2004 2008 2007 2013 2014 2020 LEADER+

Více

VYHLÁŠENÍ VÝZVY. Priorita 1 Rozvoj prosperity regionu. Rozvoj cestovního ruchu pro podnikatelské subjekty. Priorita 2 Rozvoj zdraví a krásy regionu

VYHLÁŠENÍ VÝZVY. Priorita 1 Rozvoj prosperity regionu. Rozvoj cestovního ruchu pro podnikatelské subjekty. Priorita 2 Rozvoj zdraví a krásy regionu VYHLÁŠENÍ VÝZVY MAS Luhačovské Zálesí v souladu se Strategickým plánem Leader Luhačovské Zálesí region zdraví, krásy a prosperity na období 2008-2013 vyhlašuje 1. výzvu k předkládání Žádostí o dotaci v

Více

Výzva k předkládání projektů

Výzva k předkládání projektů Výzva k předkládání projektů 1. Číslo výzvy 3 Program: Osa: Opatření: Program rozvoje venkova ČR na období 2007-2013/Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova (EAFRD) IV. Leader IV. 1.2 Realizace místní

Více

Vyhlašuje VIII. Výzvu

Vyhlašuje VIII. Výzvu Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Dne 30. listopadu 2011 místní akční skupina Vyhlídky,o.s.(dále jen MAS)se sídlem Nebužely 92, 277 34, Vyhlašuje VIII.

Více

6. výzvu k předkládání Žádostí o dotace na projekty

6. výzvu k předkládání Žádostí o dotace na projekty Místní akční skupina Královská stezka o.p.s. Registrační číslo žádosti: 08/005/41100/563/000109 Vyhlašuje v souladu se strategickým plánem LEADER (SPL) Zapomenutý kraj 6. výzvu k předkládání Žádostí o

Více

6. výzva k předkládání žádostí o dotaci

6. výzva k předkládání žádostí o dotaci M A S 6. výzva k předkládání žádostí o dotaci 2012 Místní akční skupina ORLICKO (dále jen MAS ORLICKO) vyhlašuje VI. výzvu k předkládání žádostí o dotaci na realizaci projektů v rámci opatření IV.I.2.

Více

Místní akční skupina Blanský les Netolicko o.p.s. Tel.: 388 325 356 e-mail: mas@netolice.cz www.mas-netolice.cz č.ú. 0644942319/0800 IČ: 260 80 575

Místní akční skupina Blanský les Netolicko o.p.s. Tel.: 388 325 356 e-mail: mas@netolice.cz www.mas-netolice.cz č.ú. 0644942319/0800 IČ: 260 80 575 A) Obecná část 1. Název projektu Osnova projektu uveďte stručný a výstižný název projektu, uveďte název MAS, uveďte název Fiche, v rámci které projekt předkládáte, její číselné označení a název hlavního

Více

Seminář pro žadatele z území MAS 21, o. p. s. k 6. výzvě Strategického plánu LEADER pro období MÚ Lázně Kynžvart

Seminář pro žadatele z území MAS 21, o. p. s. k 6. výzvě Strategického plánu LEADER pro období MÚ Lázně Kynžvart Seminář pro žadatele z území MAS 21, o. p. s. k 6. výzvě Strategického plánu LEADER pro období 2009 2013 7. 1. 2014 MÚ Lázně Kynžvart Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských

Více

Smlouva o národní Spolupráci

Smlouva o národní Spolupráci Smlouva o národní Spolupráci Název projektu Spolupráce: Kontakty Koordinační MAS: Dětem pro radost Společná CIDLINA, o.s. Zastoupená: Jiřím Šustrem, předsedou Kontaktní osoba: Jana Bitnerová Kontaktní

Více

Novinky v Programu rozvoje venkova, OSA LEADER v MAS Sdružení SPLAV, o.s. a MAS Vyhlídka,o.s. od r.2011

Novinky v Programu rozvoje venkova, OSA LEADER v MAS Sdružení SPLAV, o.s. a MAS Vyhlídka,o.s. od r.2011 Novinky v Programu rozvoje venkova, OSA LEADER v MAS Sdružení SPLAV, o.s. a MAS Vyhlídka,o.s. od r.2011 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Osnova prezentace

Více

16. Plénum MAS ad 4/ Integrovaná strategie rozvoje území

16. Plénum MAS ad 4/ Integrovaná strategie rozvoje území 16. Plénum MAS ad 4/ Integrovaná strategie rozvoje území 2014-2020 1) Informace ze SPL - sumář za 5 výzev MAS 2) ISRÚ kdy, co, jak a proč? 3) Co by obce a jejich území potřebovalo/nepotřebovalo/chtělo?

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O PODPORU PROJEKTŮ z Programu rozvoje venkova, OSA IV., LEADER, kterou vyhlašuje MAS LUŽNICE, o.s.

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O PODPORU PROJEKTŮ z Programu rozvoje venkova, OSA IV., LEADER, kterou vyhlašuje MAS LUŽNICE, o.s. VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O PODPORU PROJEKTŮ z Programu rozvoje venkova, OSA IV., LEADER, kterou vyhlašuje MAS LUŽNICE, o.s. 3. kolo Výzvy Název strategického plánu Název Fiche Strategický plán Leader

Více

Dotace na podporu cestovního ruchu v Programu rozvoje venkova

Dotace na podporu cestovního ruchu v Programu rozvoje venkova Konference Dopad finanční krize na rozvoj v ČR 4.prosince 2013 Dotace na podporu cestovního ruchu v Programu rozvoje venkova Obsah 1. Program rozvoje venkova ČR na období 2007 2013 2. Opatření III.1.3

Více

Aktivity a záměry Olomouckého kraje v oblasti cestovního ruchu

Aktivity a záměry Olomouckého kraje v oblasti cestovního ruchu Aktivity a záměry Olomouckého kraje v oblasti cestovního ruchu Konference Společně správným směrem spolupráce s partnery i médii Vyhodnocení činnosti v letech 2008 2009 a nástin další spolupráce Ostrava

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O PODPORU PROJEKTŮ

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O PODPORU PROJEKTŮ VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O PODPORU PROJEKTŮ z Programu rozvoje venkova, OSA IV., LEADER, kterou vyhlašuje MAS LUŽNICE, o.s. 5. kolo Výzvy Název strategického plánu Název Fiche Strategický plán Leader

Více

Výzva č. 3 k předkládání žádostí o dotaci

Výzva č. 3 k předkládání žádostí o dotaci MAS Hlučínsko o.s. Mírové náměstí 24/23, 748 01 Hlučín Doručovací adresa: MAS Hlučínsko, Výhon 182, 747 31 Velké Hoštice www.mashlucinsko.cz hlucinsko@seznam.cz tel. 553 764 082/kl.19 OD PRUSKÉ MINULOSTI

Více

Termíny příjmu žádostí

Termíny příjmu žádostí Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Místní akční skupina Podještědí o.s. Vyhlašuje 3. VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI z Programu rozvoje venkova ČR

Více

Zpráva o činnosti MAS Sokolovsko za rok 2009

Zpráva o činnosti MAS Sokolovsko za rok 2009 Zpráva o činnosti MAS Sokolovsko za rok 2009 V průběhu hodnoceného období se uskutečnila zasedání orgánů MAS v těchto dnech: Valná hromada: dne 11. 6. 2009 Dozorčí rada: dne 11. 6. 2009 Správní rada: dne

Více

(projektová žádost dle osnovy, formuláře ISPROFIN, povinné přílohy)

(projektová žádost dle osnovy, formuláře ISPROFIN, povinné přílohy) Nabídka zpracování projektové žádosti do PRV 2007-2013 a LEADER Kompletní zpracování projektu do Programu rozvoje venkova ČR 2007-2013 a opatření LEADER (projektová žádost dle osnovy, formuláře ISPROFIN,

Více

IDENTIFIKACE MAS. Zámecké náměstí 79, 783 53 Velká Bystřice STRATEGICKÝ PLÁN, VYHLAŠOVANÉ FICHE

IDENTIFIKACE MAS. Zámecké náměstí 79, 783 53 Velká Bystřice STRATEGICKÝ PLÁN, VYHLAŠOVANÉ FICHE MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINA BYSTŘIČKA VYHLAŠUJE VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V SOULADU SE STRATEGICKÝM PLÁNEM LEADER REGIONU BYSTŘIČKA A S PRAVIDLY PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA, OSA IV. LEADER IDENTIFIKACE MAS Název

Více

Obce a podpora venkovského cestovního ruchu

Obce a podpora venkovského cestovního ruchu VENKOVSKÁ TURISTIKA A AGROTURISTIKA Obce a podpora venkovského cestovního ruchu PaeDdr. Václav Petrus I. Obecné předpoklady Zk. 128/2000 Sb. o obcích, orgány obce Zk. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech,

Více

Závazná osnova projektu pro fichi č. 2 Občanská vybavenost a kulturní dědictví venkova,

Závazná osnova projektu pro fichi č. 2 Občanská vybavenost a kulturní dědictví venkova, Budujeme region se společnou budoucností Závazná osnova projektu pro fichi č. 2 Občanská vybavenost a kulturní dědictví venkova, 1. Název projektu: hlavní opatření III. 2.1.2. občanské vybavení a služby

Více

Termín a místo pro podávání žádostí o dotaci

Termín a místo pro podávání žádostí o dotaci Místní akční skupina Mikulovsko, o.p.s. (zkrácený název: MAS Mikulovsko) Registrační číslo MAS na SZIF: 07/002/41100/562/000096 Výzva číslo 2/2010 V souladu se záměrem Strategického plánu LEADER MAS Mikulovsko

Více

PRAHA. Podpora cestovního ruchu ze strukturálních fondů Krátké zhodnocení přínosu strukturálních fondů pro rozvoj cestovního ruchu

PRAHA. Podpora cestovního ruchu ze strukturálních fondů Krátké zhodnocení přínosu strukturálních fondů pro rozvoj cestovního ruchu 4.10.2012 PRAHA Podpora cestovního ruchu ze strukturálních fondů Krátké zhodnocení přínosu strukturálních fondů pro rozvoj cestovního ruchu Osnova prezentace Co se podařilo zrealizovat v oblasti podpory

Více

4. VÝZVA PODCHLUMÍ o. s.

4. VÝZVA PODCHLUMÍ o. s. Místní akční skupina Podchlumí o.s. vyhlašuje dne 16.4.2012 v rámci 16. kola příjmu žádostí o dotace z Programu rozvoje venkova a v souladu se Strategickým plánem Leader Na společné cestě krajinou ovoce

Více

PROJEKTY ROP Střední Morava turistická destinace Moravská jantarová stezka

PROJEKTY ROP Střední Morava turistická destinace Moravská jantarová stezka Střední Morava Sdružení cestovního ruchu PROJEKTY ROP Střední Morava turistická destinace Moravská jantarová stezka Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

Více

5. VÝZVA. K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O PODPORU PROJEKTŮ z Programu rozvoje venkova, OSA IV., LEADER, kterou vyhlašuje MAS VLTAVA, o.s.

5. VÝZVA. K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O PODPORU PROJEKTŮ z Programu rozvoje venkova, OSA IV., LEADER, kterou vyhlašuje MAS VLTAVA, o.s. 5. VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O PODPORU PROJEKTŮ z Programu rozvoje venkova, OSA IV., LEADER, kterou vyhlašuje MAS VLTAVA, o.s. Strategický plán Leader MAS VLTAVA, o.s. na období 2007 2013 podporuje v

Více

PŘÍLOHA 3. Osnova projektu (stručná charakteristika projektu Spolupráce)

PŘÍLOHA 3. Osnova projektu (stručná charakteristika projektu Spolupráce) PŘÍLOHA 3 Osnova projektu (stručná charakteristika projektu Spolupráce) 1. Název projektu a základní informace 1.1. Název projektu 1.2. Hlavní, příp. vedlejší opatření, na základě kterých bude projekt

Více

VYHLÁŠENÍ 4. VÝZVY MAS LUHAČOVSKÉ ZÁLESÍ, o.p.s.

VYHLÁŠENÍ 4. VÝZVY MAS LUHAČOVSKÉ ZÁLESÍ, o.p.s. VYHLÁŠENÍ 4. VÝZVY MAS LUHAČOVSKÉ ZÁLESÍ, o.p.s. Luhačovské Zálesí, o.p.s. v souladu se Strategickým plánem Leader Luhačovské Zálesí region zdraví, krásy a prosperity na období 2008-2013 vyhlašuje 4. výzvu

Více

Hodnotící tabulky. Příloha č. 3c

Hodnotící tabulky. Příloha č. 3c Příloha č. 3c Hodnotící tabulky Bodová hodnotící kritéria pro výběr projektů předkládaných v rámci prioritní osy 2 podpora prosperity regionu, 2.2.1 Výstavba, revitalizace a modernizace turistické infrastruktury,

Více

1. výzva k předkládání žádostí o dotace

1. výzva k předkládání žádostí o dotace Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí MAS Ekoregion Úhlava, o.s. 1. výzva k předkládání žádostí o dotace Strategický plán LEADER (SPL) Marketingová značka

Více

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V souladu s Regionálním operačním programem regionu soudržnosti Střední Morava (dále jen ROP Střední Morava) vyhlašuje Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava

Více

Místní akční skupina Živé pomezí Krumlovsko Jevišovicko vyhlašuje ke dni 4.4.2013. 8. výzvu 2013

Místní akční skupina Živé pomezí Krumlovsko Jevišovicko vyhlašuje ke dni 4.4.2013. 8. výzvu 2013 Místní akční skupina Živé pomezí Krumlovsko Jevišovicko vyhlašuje ke dni 4.4.2013 8. výzvu 2013 příjmu žádostí o finanční podporu v rámci opatření IV. 1.2. Realizace místní rozvojové strategie Programu

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ STRATEGIE MĚSTA

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ STRATEGIE MĚSTA STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ STRATEGIE MĚSTA Finální verze prosinec 2008 OBSAH: 1. ÚVOD... 4 2. STRATEGICKÁ VIZE MĚSTA... 5 3. STRATEGICKÉ CÍLE... 6 3 1. ÚVOD Nezbytnou součástí Strategického

Více

Přehled programových rámců

Přehled programových rámců Přehled programových rámců Programový rámec IROP Programový rámec OPZ Programový rámec PRV alokace: 54,4 mi. Kč alokace: 11 mil Kč alokace: 26,58 Fiche 1/ opatření Bezpečná doprava vazba na SCLLD: 1.1.2,

Více

Zámecké náměstí 79, Velká Bystřice

Zámecké náměstí 79, Velká Bystřice MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINA BYSTŘIČKA VYHLAŠUJE VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V SOULADU SE STRATEGICKÝM PLÁNEM LEADER REGIONU BYSTŘIČKA A S PRAVIDLY PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA, OSA IV. LEADER IDENTIFIKACE MAS Název

Více

Přehled fichí. MAS Sedlčansko, o.p.s.

Přehled fichí. MAS Sedlčansko, o.p.s. Přehled fichí Fiche č. 1: Podpora a vznik mikropodniků (minimální výše ZV 100 000, maximální výše ZV 500 000) 1) rekonstrukce a modernizace objektu, případně nová výstavba budov a ploch pro zakládání a

Více

Celkový popis realizace projektu Spolupráce

Celkový popis realizace projektu Spolupráce Celkový popis realizace projektu Spolupráce 1. Žádost 1.1 Registrační číslo: 11/013/4210a/671/000047 1.2 Časové rozložení: Datum zahájení přípravy Leden 2011 Datum zaregistrování Žádosti o Dotaci 6.1.2013

Více

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V 08 V31 1.0 V souladu s Regionálním operačním programem regionu soudržnosti Střední Morava (dále jen ROP Střední Morava) vyhlašuje Výbor Regionální rady regionu soudržnosti

Více

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Naděje o.p.s Valná hromada Místního partnerství března 2016

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Naděje o.p.s Valná hromada Místního partnerství března 2016 Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Naděje o.p.s. 2014-2020 Valná hromada Místního partnerství - 29. března 2016 Program Shrnutí postupů tvorby SCLLD Vize Mise Principy Strategické cíle =

Více

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINA BYSTŘIČKA VYHLAŠUJE VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V SOULADU SE STRATEGICKÝM PLÁNEM LEADER REGIONU BYSTŘIČKA A S PRAVIDLY PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA, OSA IV. LEADER IDENTIFIKACE MAS Název

Více

Návrh plánu aktivit MAS Podještědí na rok 2010

Návrh plánu aktivit MAS Podještědí na rok 2010 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí. Návrh plánu aktivit MAS Podještědí na rok 2010 Rozdělení prostředků na projekty a na činnost MAS : Roční rozpočet MAS

Více

5. výzvu k předkládání Žádostí o dotace na projekty

5. výzvu k předkládání Žádostí o dotace na projekty Místní akční skupina Královská stezka o.p.s. Registrační číslo žádosti: 08/005/41100/563/000109 Vyhlašuje v souladu se strategickým plánem LEADER (SPL) Zapomenutý kraj 5. výzvu k předkládání Žádostí o

Více

Setkání místních akčních skupin Olomouckého kraje k přípravě na nové plánovací období EU 2014+

Setkání místních akčních skupin Olomouckého kraje k přípravě na nové plánovací období EU 2014+ Setkání místních akčních skupin Olomouckého kraje k přípravě na nové plánovací období EU 2014+ Tvorba Integrované strategie rozvoje MAS Občané pro rozvoj venkova, o.s. Pozlovice, 13. listopad 2013 Základní

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O PODPORU PROJEKTŮ z Programu rozvoje venkova, OSA IV., LEADER, kterou vyhlašuje MAS LUŽNICE, o.s.

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O PODPORU PROJEKTŮ z Programu rozvoje venkova, OSA IV., LEADER, kterou vyhlašuje MAS LUŽNICE, o.s. VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O PODPORU PROJEKTŮ z Programu rozvoje venkova, OSA IV., LEADER, kterou vyhlašuje MAS LUŽNICE, o.s. 1. kolo Výzvy Název strategického plánu Název Fiche Strategický plán Leader

Více

Výzva k předkládání projektů

Výzva k předkládání projektů Výzva k předkládání projektů 1. Identifikace MAS Místní akční skupina: Místní akční skupina Dolní Poolšaví, o.s. Strategický plán Leader: Slovácko svébytné a barevné zvýšení úrovně života obyvatel slováckého

Více

Pracovní skupina LEADER se podílela na úpravě pravidel pro projekty spolupráce

Pracovní skupina LEADER se podílela na úpravě pravidel pro projekty spolupráce Pracovní skupina LEADER se podílela na úpravě pravidel pro projekty spolupráce Na základě připomínek členů PS LEADER, která funguje při Národní síti MAS ČR se podařilo se zástupci Ministerstva zemědělství

Více

Národní síť Místních akčních skupin České republiky, z.s.

Národní síť Místních akčních skupin České republiky, z.s. Název žadatele: Národní síť Místních akčních skupin České republiky, z.s. Termín realizace: 1. ledna 31. prosince 2016 Místo realizace: celá Česká republika Sídlo: Masarykovo náměstí 1, 256 01 Benešov

Více

4. výzvu k předkládání žádostí o dotaci

4. výzvu k předkládání žádostí o dotaci MAS Horní Pomoraví o.p.s. vyhlašuje v souladu se Strategickým plánem LEADER (SPL) V HARMONII S PŘÍRODOU 4. výzvu k předkládání žádostí o dotaci na realizaci projektů v rámci opatření IV.1.2. Realizace

Více

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V 08 V31 1.0 V souladu s Regionálním operačním programem regionu soudržnosti Střední Morava (dále jen ROP Střední Morava) vyhlašuje Výbor Regionální rady regionu soudržnosti

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINA STŘEDNÍ HANÁ VYHLAŠUJE VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V SOULADU SE STRATEGICKÝM PLÁNEM LEADER REGIONU STŘEDNÍ HANÁ A S PRAVIDLY PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA, OSA IV. LEADER IDENTIFIKACE

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 STANOVISKO. Ministerstva životního prostředí

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 STANOVISKO. Ministerstva životního prostředí MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne 11. srpna 2009 Č.j. : 61970/ENV09 STANOVISKO Ministerstva životního prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování

Více

Fiche opatření (dále jen Fiche)

Fiche opatření (dále jen Fiche) Název MAS NAD ORLICÍ, o.p.s. Fiche opatření (dále jen Fiche) 2.Číslo Fiche.Název Fiche 7 D.1 Stezky, pěšiny a mosty mezi lidmi.vymezení Fiche Zvyšovat atraktivitu a vybavenost území pro cestovní ruch.

Více

Dotační příležitosti Program rozvoje venkova ČR

Dotační příležitosti Program rozvoje venkova ČR Dotační příležitosti Program rozvoje venkova ČR Ing. Marcela Tomášová m.tomasova@regionhranicko.cz 14. října 2008 Program rozvoje venkova ČR Osnova prezentace: prioritní osy podpora podnikání cestovní

Více

Termíny příjmu žádostí

Termíny příjmu žádostí Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Místní akční skupina Podještědí o.s. Vyhlašuje 5. VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI z Programu rozvoje venkova ČR

Více

1. výzva MAS Podhostýnska

1. výzva MAS Podhostýnska Místní akční skupina Podhostýnska, o. s. vyhlašuje v souladu se Strategickým plánem Leader 2007-2013 Společná cesta k budoucnosti podhostýnského regionu schváleným Státním zemědělským intervenčním fondem

Více

Program rozvoje venkova ČR. Opatření IV.1.2. Realizace místní rozvojové strategie

Program rozvoje venkova ČR. Opatření IV.1.2. Realizace místní rozvojové strategie Program rozvoje venkova ČR Opatření IV.1.2. Realizace místní rozvojové strategie Výzva MAS pro příjem projektů konečných žadatelů - text každé výzvy zasílá MAS před vyhlášením k odsouhlasení na CP SZIF

Více

Vyhlašuje IX. Výzvu. v rámci 18. kola příjmu PRV žádostí o dotaci SZIF

Vyhlašuje IX. Výzvu. v rámci 18. kola příjmu PRV žádostí o dotaci SZIF Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí. Dne 7.12.2012 místní akční skupina Vyhlídky,o.s.(dále jen MAS)se sídlem Nebužely 92, 277 34, Vyhlašuje IX. Výzvu v

Více

Dotační příležitosti veřejná prostranství a hřiště

Dotační příležitosti veřejná prostranství a hřiště Dotační příležitosti veřejná prostranství a hřiště Jan Balek j.balek@regionhranicko.cz Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Resumé dotačních příležitostí

Více

5. výzvu k předkládání žádostí o dotaci

5. výzvu k předkládání žádostí o dotaci MAS Horní Pomoraví o.p.s. vyhlašuje v souladu se Strategickým plánem LEADER (SPL) V HARMONII S PŘÍRODOU 5. výzvu k předkládání žádostí o dotaci na realizaci projektů v rámci opatření IV.1.2. Realizace

Více

Místní akční skupina. Podhostýnska, o. s.

Místní akční skupina. Podhostýnska, o. s. Místní akční skupina Podhostýnska, o. s. Mapa území Rozloha: 215,5 km² Počet ob.: 18 937 Počet obcí: 17 Členská základna: 51 Právní forma: o.s. MAS Podhostýnska - představení MAS Podhostýnska, o. s. byla

Více

INFORMACE 11. O činnosti místní akční skupiny. Vážení čtenáři, vážení zakladatelé, členové a příznivci MAS Jemnicko,

INFORMACE 11. O činnosti místní akční skupiny. Vážení čtenáři, vážení zakladatelé, členové a příznivci MAS Jemnicko, INFORMACE 11 O činnosti místní akční skupiny Vážení čtenáři, vážení zakladatelé, členové a příznivci MAS Jemnicko, Místní akční skupina Jemnicko, o.p.s. (dále uváděná jako MAS Jemnicko, o.p.s.) vyhlašuje:

Více

Příručka pro žadatele o dotaci

Příručka pro žadatele o dotaci Příručka pro žadatele o dotaci MAS Luhačovské Zálesí na předkládání žádostí o dotaci na realizaci projektů v rámci opatření IV.1.2 Realizace místní rozvojové strategie v rámci Programu rozvoje venkova

Více

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkov: Evropa investuje do venkovských oblastí. Výzva k předkládání projektů

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkov: Evropa investuje do venkovských oblastí. Výzva k předkládání projektů Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkov: Evropa investuje do venkovských oblastí Výzva k předkládání projektů Místní akční skupina Vyhlídky,o.s. vyhlašuje VII. Výzvu k předkládání žádostí o dotaci na

Více

7. výzva k předkládání žádostí o dotaci

7. výzva k předkládání žádostí o dotaci M A S 7. výzva k předkládání žádostí o dotaci 2013 Místní akční skupina ORLICKO (dále jen MAS ORLICKO) vyhlašuje VII. výzvu k předkládání žádostí o dotaci na realizaci projektů v rámci opatření IV.I.2.

Více

1. 7. 2015. 3. 8. 2015 30.9.2015, do 14.00 hod. 7.330.000,- Kč

1. 7. 2015. 3. 8. 2015 30.9.2015, do 14.00 hod. 7.330.000,- Kč Po projednání Program č. 2.1 Program obnovy venkova Vyhlášení programu k předkládání žádostí o dotaci Číslo a název oblasti podpory: 2 regionální rozvoj Číslo a název programu: 2.1 Program obnovy venkova

Více

6. výzva MAS Ploština realizace Strategického plánu LEADER

6. výzva MAS Ploština realizace Strategického plánu LEADER 6. výzva MAS Ploština realizace Strategického plánu LEADER Občanské sdružení Místní akční skupina Ploština (dále jen MAS Ploština) tímto v souladu se strategickým plánem LEADER na období 2007-2013 MAS

Více

1. Název SPL: Uchování a obnova přírodního a kulturního dědictví jako zdrojů rozvoje cestovního ruchu

1. Název SPL: Uchování a obnova přírodního a kulturního dědictví jako zdrojů rozvoje cestovního ruchu VYHLÁŠENÍ VÝZVY Místní akční skupina Mikroregionu Buchlov, o.s. v souladu se Strategickým plánem Leader MAS Buchlov na období 2007-2013 vyhlašuje 2. výzvu k předkládání žádostí v následujících prioritách:

Více

MAS Lednicko-valtický areál, z.s. partner rozvoje Břeclavska

MAS Lednicko-valtický areál, z.s. partner rozvoje Břeclavska MAS Lednicko-valtický areál, z.s. partner rozvoje Břeclavska MAS Lednicko-valtický areál, z.s. Právní forma: zapsaný spolek Vznik: květen 2015 Počet členů: 27 Územní působnost: Břeclav, Bulhary, Hlohovec,

Více

Zámecké náměstí 79, 783 53 Velká Bystřice

Zámecké náměstí 79, 783 53 Velká Bystřice MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINA BYSTŘIČKA VYHLAŠUJE VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V SOULADU SE STRATEGICKÝM PLÁNEM LEADER REGIONU BYSTŘIČKA A S PRAVIDLY PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA, OSA IV. LEADER IDENTIFIKACE MAS Název

Více

Program rozvoje venkova

Program rozvoje venkova Program rozvoje venkova Možnosti čerpání evropských dotací pro obce, metoda LEADER Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Program rozvoje venkova Rozpočet

Více

2. výzva k předkládání žádostí o dotaci

2. výzva k předkládání žádostí o dotaci 2. výzva k předkládání žádostí o dotaci Místní akční skupina Podhorácko (dále MAS Podhorácko) vyhlašuje 2. výzvu k předkládání Žádostí o dotaci na realizaci projektů v rámci opatření IV.I.2 Realizace místní

Více

SEMINÁŘ 5. VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI NA REALIZACI PROJEKTŮ V RÁMCI STRATEGICKÉHO PLÁNU LEADER Vlachovo Březí Malenice - Chroboly srpen 2010 PORADCE LAG Kancelář ekonomického a finančního poradenství

Více

Program rozvoje venkova ČR na období / Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova (EAFRD) IV.1.2 Realizace místní rozvojové strategie

Program rozvoje venkova ČR na období / Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova (EAFRD) IV.1.2 Realizace místní rozvojové strategie Výzva k předkládání projektů 1. Číslo výzvy: 1/2011 Program: Osa: Opatření: Program rozvoje venkova ČR na období 2007 2013 / Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova (EAFRD) IV. Leader IV.1.2 Realizace

Více

Výzva pro příjem Žádostí o dotace

Výzva pro příjem Žádostí o dotace Výzva pro příjem Žádostí o dotace Číslo výzvy: 1/2013 18. kolo příjmu SZIF Program: Osa: Opatření: Program rozvoje venkova ČR na období 2007 2013 / Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova (EAFRD) IV.

Více

Projektový list pro výběr pilotního projektu

Projektový list pro výběr pilotního projektu Projektový list pro výběr pilotního projektu (shodný pro oba typy asistencí) Předkladatel projektu Obec Chornice Právní forma Obec IČO 276693 Sídlo Zodpovědný zástupce Telefon E-mail Hlavní kontaktní osoba

Více

5. výzva k předkládání projektů

5. výzva k předkládání projektů 5. výzva k předkládání projektů Místní akční skupina: Místní akční skupina Dolní Poolšaví, o.s. Strategický plán Leader: Slovácko svébytné a barevné zvýšení úrovně života obyvatel slováckého venkova Kontakt:

Více

Zápis z I. jednání. Pracovní skupiny Cestovní ruch

Zápis z I. jednání. Pracovní skupiny Cestovní ruch Zápis z I. jednání Pracovní skupiny Cestovní ruch Nepomuk, 15.7. 2014 Dokument obsahuje to, co jsme na setkání identifikovali a potvrdili jako problémy/potřeby v oblasti cestovního ruchu na území působnosti

Více

Program rozvoje venkova Zlínský kraj. Holešov 5. dubna 2011

Program rozvoje venkova Zlínský kraj. Holešov 5. dubna 2011 Program rozvoje venkova Zlínský kraj Holešov 5. dubna 2011 Program rozvoje venkova a možnosti podpory pro malé obce PRV je podpůrný nástroj k zvýšení konkurenceschopnosti zemědělství, potravinářství a

Více

vyhlašuje Výzvu č. 1

vyhlašuje Výzvu č. 1 Název MAS: MAS Sokolovsko o.p.s. Registrační číslo žádosti: 08/005/41100/341/000145 Předseda správní rady MAS: Miroslav Bouda tel.: 352 633 522 Manažer MAS: Ing. Miroslav Makovička tel.: 603 322 411, mas.sokolovsko@volny.cz

Více

30/09/2008 Roztoky Mgr. Petra Vašátová. Možnosti financování rozvoje obcí z Regionální operačního programu

30/09/2008 Roztoky Mgr. Petra Vašátová. Možnosti financování rozvoje obcí z Regionální operačního programu 30/09/2008 Roztoky Mgr. Petra Vašátová Možnosti financování rozvoje obcí z Regionální operačního programu Střední Čechy y Pár slov o Regionální operačním programu Regionální operační č program pro NUTS

Více

Místní akční skupina Živé pomezí Krumlovsko Jevišovicko vyhlašuje ke dni 15.8.2011. 6. výzvu

Místní akční skupina Živé pomezí Krumlovsko Jevišovicko vyhlašuje ke dni 15.8.2011. 6. výzvu Místní akční skupina Živé pomezí Krumlovsko Jevišovicko vyhlašuje ke dni 15.8.2011 6. výzvu příjmu žádostí o finanční podporu v rámci opatření IV. 1.2. Programu rozvoje venkova ČR na období 2007 2013 6.

Více

PROJEDNÁNÍ STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ MAS UNIČOVSKO, O.P.S. 2014-2020

PROJEDNÁNÍ STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ MAS UNIČOVSKO, O.P.S. 2014-2020 PROJEDNÁNÍ STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ MAS UNIČOVSKO, OPS 2014-2020 Ing Iveta Kopcová MAS Uničovsko ops projektový manažer Medlov, 1282014 Obsah prezentace 1 Zdroje informací ke strategické

Více

Vyhlášení výzvy. Strategický plán Leader MAS Hornolidečska na období SPL_MASH_3. VÝZVA

Vyhlášení výzvy. Strategický plán Leader MAS Hornolidečska na období SPL_MASH_3. VÝZVA Vyhlášení výzvy Místní akční skupina Hornolidečska, o.s. v souladu se Strategickým plánem Leader MAS Hornolidečska na období 2007-2013 vyhlašuje 3. výzvu k předkládání žádostí v následujících prioritách:

Více

Dovolená na jižní Moravě

Dovolená na jižní Moravě Projekt byl spolufinancován Evropskou unií a Jihomoravským krajem V Dolních Dunajovicích dne 3. října 2008 Realizátor projektu: Mikulovsko, dobrovolný svazek obcí Místo realizace: NUTS 2 Jihovýchod, kraj

Více

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V 32 V 42 1.0 V souladu s Regionálním operačním programem regionu soudržnosti Střední Morava (dále jen ROP Střední Morava) vyhlašuje Výbor Regionální rady regionu soudržnosti

Více

Opatření III.3.1 Vzdělávání a informace

Opatření III.3.1 Vzdělávání a informace Opatření III.3.1 Vzdělávání a informace Popis opatření Podpora je zaměřena na vzdělávání hospodářských subjektů 55 působících na venkově v oblastech podporovaných v ose III (tzn. v oblastech diverzifikace

Více