předseda kriz. štábu člen kriz. štábu člen kriz. štábu člen kriz. štábu člen kriz. štábu člen kriz. štábu

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "předseda kriz. štábu člen kriz. štábu člen kriz. štábu člen kriz. štábu člen kriz. štábu člen kriz. štábu"

Transkript

1 K OLODĚJSKÉ N OVINY červen 2013 ZPRAVODAJ ÚŘADU MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA KOLODĚJE V sobotu začala stoupat hladina Rokytky a v Kolodějích kulminovala v neděli dopoledne. Dle odhadů hydrologů se Rokytkou prohnala nejméně stoletá voda. Takový stav nebyl ani v roce 2002; údajně se Rokytka podobně rozvodnila cca před 60ti lety. Pro stručnost uvádím jen fakta: S pomocí dobrovolných hasičů a díky koordinaci se starostou Běchovic jsme hned v neděli po poledni zajistili pytle s pískem na ochranu nejpostiženějšího objektu, kde voda již dosa- Povodně hovala téměř do přízemí rodinného domu. Po krátké úvaze jsme přistoupili k částečné demolici jezu pod mostkem v ulici K Dubči, kde úzký průchod jezem nebezpečně zvyšoval hladinu. Po ubourání levé části jezu voda okamžitě klesla o půl metru a riziko zatopení domů bylo zažehnáno. Pročistili jsme vpusti a záchytné koše dešťové kanalizace v ulici Ponrepova, kde se situace okamžitě zlepšila. V době nejvyššího srážkového úhrnu nebyla schopna přečerpávací stanice Slovo starosty Ačkoliv měly tyto KN vyjít až v létě, běh událostí si vyžádal jejich urychlení. Rád bych vás informoval o důležitých aktualitách v naší městské části. Povodním, školce a první velké sportovní akci po mnoha letech triatlonu se věnujeme v samostatných článcích. Jinak jak jsem slíbil byly ukončeny opravy hlavních silnic i ulic. Rozsah bych si představoval větší, ale děláme, co je v našich finančních možnostech, spíše nemožnostech. Byly vyhlášeny výsledky grantových řízení, uspěly projekty rekonstrukce povrchu tenisových kurtů, 1. fáze (živel voda) rozsáhlého projektu zvelebování školní zahrady, projekty spojené s rekonstrukcí fotbalového hřiště budou na vyhlášení ještě čekat, Praha převedla fotbalové dotace na pražský fotbalový svaz an bloc a taktéž žádost o grant na víceúčelové hřiště ve škole bylo (ne)systémově přeřazeno do oblasti školství, kam však magistrát jaksi opomněl převést dodatečné prostředky na krytí těchto projektů. Telefonní spojení krizového štábu MČ Praha- Koloděje Jméno, příjmení, Zbyněk Passer, starosta MČ Praha - Koloděje Zdeněk Kovář, místostarosta (neuvolněný) MČ Praha - Koloděje Ilona Chalupská, tajemník úřadu MČ Praha Koloděje Mgr. Zdeněk Dolanský, ředitel ZŠ komisař Zdeněk Skolil, Městská policie Jiří Beneš starosta SDH Koloděje Petr Vystavěl st., velitel Sboru dobr. hasičů v Kolodějích funkce předseda člen člen člen člen člen kriz. štábu člen kriz. štábu PVK pobrat průtok z kanalizace v této ulici a kanálově vpusti v nižších částech ulice naopak vodu vyvrhovaly. I na toto jsme po poradě s PVK do budoucna připraveni a budeme umět přetíženou kanalizaci odlehčit tak, aby nedocházelo k nadměrnému zaplavování zahrad okolních domů Pročistili jsme koryto pro odtok dešťových vod podél Blatovské aleje a ulevili tak přečerpávací pokračování na str. 2 V pracovní době V mimopracovní době telefon stát. spojení fax mobil jiné spoj Jiří Vitáček Rybáři Koloděje člen kriz.št

2 strana 2 povodně - pokračování ze str. 1 stanici v Ponrepově. SDH odčerpalo krátce po jeho vytvoření i jezero, které se utvořilo v Panenkách, kde sice dešťová kanalizace funguje skvěle, ale vpusti jsou nešťastně umístěné jezero se vytvořilo přesně mezi nimi. Obnovili jsme činnost krizového štábu a v den, kdy vyhlásil MHMP uzavření škol jsme ji nechali otevřenou jako krizové centrum, což ulevilo rodičům, které už tak trápila svízelná doprava po Praze. Hned v neděli jsem kontaktoval starosty a hrázné výše proti toku Rokytky, abychom byli informováni o stavu přehrad a rybníků nad námi. Během neděle byly děsivé zejména zprávy o nevalném stavu hráze Říčanského rybníka a stavu hráze kolodějského rybníka. Obě tato vodní díla se nyní již opravují, říčanský rybník je vypuštěn a hájecká přehrada již řízeně upouští. Ve středu ráno jsem inicioval vznik Krizového štábu pro povodí Rokytky, který bude sdružovat všechny starosty, vedoucí místních krizových štábů a hrázné na všech rybnících a přehradách. Rokytka pramení v černokosteleckých lesích nad Říčany a má mnoho přítoků, které je též nutné hlídat. Těžko lze vinit magistrát, že zapříčinil situaci na Botiči a Rokytce, ale z druhé strany také není pravda, že by za ni odpovídali jednotliví starostové městských částí. Rokytka protéká dvěma kraji a sedmi městskými částmi a bez koordinace MHMP je do budoucna řešení krizových situací nemyslitelné. Právě proto jsme se jako starostové spojili a již vzniká zpráva, mapující průběh a následky, jakož i nutné stavebně technické úpravy koryt, mostů a vodních děl na Rokytce, jakož i systém včasného varování, který bude vycházet ze Říčan. Systém bude spouštěn při ohlášení prvního stupně povodňové aktivity, aby bylo dost času na zasednutí krizového štábu, přípravu technických opatření a zejména na řízené odpouštění všech vodních děl s retenční kapacitou (pro nás jsou podstatné rybníky v Říčanech a zámecké oboře a přehrada v Hájku). Sledujeme i práce na opravě hráze a stavidla právě v zámecké oboře. Pro občany bydlící dole u Rokytky: Prosím, nepřeceňujte retenční funkci přehrad, v Hájku mě hrázný pan Ptáček informoval, že v době nejrychlejší kulminace rostla hladina přehrady o 15 cm za hodinu, zatímco upustit řízeně stejné množství trvá prý téměř den. I tak ale můžeme zvýšením retence na nádržích a systémem včasného varování už z Říčan získat alespoň čas na odvezení aut, přenesení věcí z níže položených částí pozemku, případně na rozmístění pytlů a přípravě čerpadel. Již jsem ve spojení s odborem městského investora MHMP kvůli opravám a úpravám koryta Rokytky a jezu pod mostkem. Úpravy koryta Rokytky v úseku od zdi zámku po druhý kolodějský rybník budou zásadní koryto je třeba významně prohloubit a zatáčku toku pod mostkem zpevnit opěrnou zdí, vyvýšenou ješ- tě nad okolní terén. Přírodní koryto v navazujícím úseku bude třeba pročistit od kamenů a padlých stromů. Všechny tři projekty projednávám s Odborem městského investora pražského magistrátu a s Povodím Vltavy. Nyní vzniká přibližné nacenění prací. Podstatné bude, zda a kolik peněz magistrát uvolní. Budou to dvě vlny odstranění přímých škod a následně preventivní práce, v tomto duchu i připravuji podklady pro MHMP. Vůle Povodí Vltavy se o tok Rokytky starat a investovat do něj je bohužel mizivá. Iniciativu za přípravu projektů jsem sice převzal, ale zda je hotové proplatí a zda najdou peníze na realizaci je věc druhá, ale zkoušet to budeme. Pokusíme se s ohledem na poškození pěší lávky přes Rokytku podél ulice K Dubči tuto bez prodlení opravit a zároveň žádat vybudování druhé, vyvýšené, po druhé straně mostku, která zároveň významně ulehčí občanům, bydlícím podél pravé strany ulice K Dubči ve směru z Koloděj. Kdy se velká voda do Koloděj vrátí, lze sice jen spekulovat, ale naší snahou je být na ni co KOLODĚJSKÉ NOVINY nejlépe připraveni a minimalizovat případné škody na majetku. V rámci protipovodňových opatření a pro zlepšení situace při a po deštích v Ponrepově ulici jsem přistoupil k odvodnění jezírka, které se tvoří nad Ponrepovou ulicí a k prohloubení odtoku ve spodní části Ponrepovy Velké poděkování patří dobrovolným hasičům, kteří se aktivně účastnili prací nejen zde v Kolodějích ale i v dalších částech Prahy i mimo ní. Činili tak ve svém volném čase, v těžkých podmínkách a s minimem odpočinku. Bez jejich pomoci by nebylo možné ochránit nejen Koloděje, ale zejména ty městské části, kdy byly velmi rychle vystavěny protipovodňové bariéry. Pro vaši informovanost uvádím čísla na místní krizový štáb, v případě potřeby je užijte. Pozornost prosím věnujte i informacím o dekontaminaci studní, zalitých dešťovou vodou a potravin ze zatopených sklepů. Jen pro pořádek a zachování nervů SDH uvádím, že SDH NEVYJÍŽDÍ k zatopeným zahradám, ale pouze k zatopeným komunikacím, nebo rodinným domům. Pravidla základní hygieny po záplavách ZÁKLADNÍ HYGIENICKÉ PRAVIDLO: Myjte si pečlivě a často ruce!!! Ruce si myjte pitnou vodou a mýdlem a utírejte do papírových ubrousků vždy zejména po styku s povrchy, které byly v kontaktu se záplavovou vodou nebo kaly, vždy před jídlem, pitím a také před kouřením. Dále vždy, než se dotýkáte obličeje, ale i před a samozřejmě po použití WC. Ruce a obličej utírejte do papírových ubrousků. Máte-li rýmu, používejte papírové kapesníky pro jedno použití. Při styku s infekčním materiálem suché ruce dezinfikujte alkoholovými přípravky (např. Spitaderm, Sterilium, Promanum N, Spitacid). DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ: K pití používejte pouze vodu, jejíž zdravotní nezávadnost je ověřena!!! Při všech pracích užívejte ochranné pomůcky, především gumové rukavice a pevnou nepromokavou gumovou obuv!!! PO VSTUPU DO DOMU ČI BYTU ZKONTROLUJTE IHNED STAV POTRAVIN!!! Zaplavené potraviny: Nejezte zaplavené potraviny s výjimkou potravin hermeticky balených ve skle a plechu (konzervy). Tyto konzervy je však nutno před použitím očistit a dezinfikovat. Zaplavené potraviny s výjimkou hermeticky balených zlikvidujte (uložte do označených kontejnerů).

3 KOLODĚJSKÉ NOVINY strana 3 Čištění konzerv: Umyjte konzervu v čisté vodě se saponátem, poté v roztoku dezinfekčního prostředku a opláchněte pitnou vodou. Zlikvidujte konzervy, jestliže mají narušený nebo silně pomačkaný obal, zvlhlý obsah, silně znečištěný uzávěr!! Zlikvidujte chlazené nebo mražené potraviny, jestliže chlazené potraviny byly ponechány nad teplotou 6 C déle než 4 hodiny a jestliže mražené potraviny roztály a byly tak ponechány déle než 2 hodiny. Zlikvidujte všechny následující potraviny vystavené zátopové vodě, jedná-li se o otevřená balení, která byla v kontaktu se záplavovou vodou, dále všechna i neotevřená papírová, sáčková, látková a celofánová balení a všechny potravin neuzavřené hermeticky. Nekonzumujte zaplavené zemědělské plodiny, je nutno považovat je za zdravotně závadné! Zemědělské plodiny, které nebyly zcela zatopeny a dále rostou, doporučujeme využívat až po hygienické kontrole, nejdříve po třech týdnech po skončení záplav. Ovoce na stromech a keřích, které nebylo zaplaveno, je možno jíst po důkladném umytí pitnou vodou. Máte-li jakékoli pochybnosti o nezávadnosti potraviny, zlikvidujte ji! V případě prvních příznaků onemocnění (bolení břicha a křeče v břichu, průjem, zvracení, teplotu, vyrážku) raději kontaktujte svého lékaře. Nepodceňujte počáteční lehké příznaky! PO NÁVRATU JE NUTNO BYT VYSUŠIT, UKLIDIT a DEZINFIKOVAT!!! Větrat objekt průvanem. Odborně zkontrolovat statiku objektu a stanovit rozsah poškození a návrh postupu asanačních prací. Zprovoznit inženýrské sítě: elektřinu, plyn, telefon, vodu (před zapojením kontrolu provedou odborníci). Musí se odklidit všechny nečistoty, nánosy bahna, zeminy, zničené předměty a zařízení. Vysoušet zdivo pomocí přístrojů, ale vždy za přístupu čerstvého vzduchu. Z místnosti vyklidit veškerý poškozený nábytek, koberce, předměty apod., postupovat od horních pater směrem dolů. Vždy při práci používat osobní ochranné pomůcky včetně gumových rukavic a nepromokavých bot. Nepoškozený nábytek a předměty dezinfikovat, dopravní prostředky nechat asanovat v servisu. Zabezpečit odvoz poškozených výrobků a jejich likvidaci. V okolí objektů zajistit trvalé a důsledné odvodňování (vyčištění kalů, odpadů, dešťovodů, kontrola komínů). Je nutno zlikvidovat všechny výrobky z nasákavých a porézních materiálů, které byly zasaženy záplavovou vodou nebo bahnem (papír, filtrační materiály, dřevo, folie z plastů). Elektrická a strojní zařízení, kde je demontáž problematická a neodborný zásah či opětovné neodborné smontování výrobku by mohlo ohrozit uživatele či obsluhu, je nutné, aby po mechanické očistě tyto úkony provedla servisní služba nebo výrobce. Čistit a dezinfikovat je nutné všechny části výrobku včetně skrytých prostor a otvorů z vnější i vnitřní strany. Pokud tato zařízení či výrobky přicházejí do přímého styku s potravinami a po provedené sanitaci vykazují viditelné změny (popraskání, poškrábání, odloupání povrchových vrstev, zrezivění apod.), nebo zapáchají, mění barvu a chuť, nelze je pro styk s potravinami použít. Totéž platí i pro keramické výrobky, plastové tenkostěnné obaly a plastové kanystry. Výrobky, které jsou nasákavé a odolávají působení dezinfekčních a čisticích prostředků se očistí nejlépe tlakovou vodou, omyjí se roztoky detergentů, opláchnou pitnou vodou a dezinfikují (např. chlorovými přípravky - Savo, Chloramin T v koncentracích a době působení doporučených výrobcem), opět se opláchnou pitnou vodou a osuší. Lze použít i fyzikální postup dezinfekce (var po dobu 10 minut, horký suchý vzduch v troubě při teplotě 160 ºC po dobu 60 minut, myčky nádobí s dezinfekčním roztokem atd.). POKUD NEJSTE NAPOJENI NA VEŘEJNÝ VODOVOD, NEODEBÍREJTE VODU Z VLASTNÍHO ZDROJE, NENÍ-LI SANOVÁN A NENÍ-LI PROVEDEN ROZBOR KVALITY VODY S USPOKOJIVÝM VÝSLEDKEM!!! Postup při sanaci zatopených studní: Očista a dezinfekce studní se provádí za přítomnosti nejméně 3 osob, pro případ poskytnutí první pomoci osobě, která sestupuje do studny. Základní postup: Mechanicky očistit vnější stěny studny a čerpací zařízení od nánosů bahna a nečistot a opravit poškozené části vnějšího krytu studny. Důkladně opláchnout čistou vodou, nejlépe tlakovou. Otevřít studnu a úplně vyčerpat vodu. Zjistit, zda se ve studni nevyskytují jedovaté plyny a zda je u dna dostatek kyslíku - nejjednodušší způsob kontroly je spuštění zapálené svíčky na dno studny. V případě bezkyslíkatého prostředí svíčka zhasne, v případě výskytu metanu dojde ke vzplanutí. Důkladně mechanicky (např. kartáčem nebo tlakovou vodou) očistit vnitřní stěny studny, čerpací zařízení a dno studny. Důkladně opláchnout čistou vodou a vodu opět úplně vyčerpat. Omýt vnitřní stěny studny 0,05% roztokem chlornanu sodného (pokud používáte přípravek Savo, získáte tento roztok nadávkováním 100 ml Sava do 10 litrů vody). Kontejnery na objemný odpad Z důvodu odstraňování následků povodní je pravidelné umisťování kontejnerů zrušeno, prosím sledujte webové stránky úřadu a úřední desku, kde Vám poskytneme aktuální informace. Doplnění informačního materiálu PRAVIDLA ZÁKLADNÍ HYGIENY PO ZÁPLAVÁCH V souvislosti s povodňovou situací doplňuje Ministerstvo zdravotnictví informace o likvidaci plísní, jejichž výskyt velmi úzce souvisí s vlhkostí, která je v zaplavených objektech díky povodním i změněným klimatickým podmínkám neustále vysoká. Pokud je likvidace plísní dle níže uvedených pravidel neúspěšná, doporučuje Ministerstvo zdravotnictví obrátit se na místně a věcně příslušnou krajskou hygienickou stanici nebo specializovanou firmu. PRAVIDLA PŘI LIKVIDACI PLÍSNÍ V BUDOVÁCH V ZAPLAVENÝCH OBLASTECH: Na narostlou plíseň na stěnách je vhodné použít k prvnímu dezinfekčnímu zásahu přípravky s fungicidními (protiplísňovými) účinky. Podle rozsahu plísně je nutné volit vhodný aplikační postup postřik, omytí, otření včetně různých kombinací těchto postupů, a dezinfekci provádět i opakovaně. Mechanicky odstranit po dezinfekci zbytky plísně (dle individuální situace volit nejvhodnější způsob škrábání, otlučení na omítku). Plíseň nikdy neodstraňovat za sucha před aplikací přípravku, aby nedošlo k rozptýlení zdraví škodlivých výtrusů. Při likvidaci plísně používat ochranné pracovní pomůcky a ochranu dýchacích cest. Odstranit primární příčiny (stavební či teplotně vlhkostní poměry), které zajišťují vhodné podmínky pro rozvoj plísní. Po dezinfekci a na zaschlé stěny je vhodné aplikovat přípravky k preventivní ochraně proti plísním ve formě nátěrů před malbou i přímo na omítku. Neprovádět jiné práce, dokud stěny nezaschnou. Zajistit vhodné proudění vzduchu (intenzivní a časté větrání). Postup při sanaci zatopené studny Při postižení individuálního zdroje pitné vody (studny) je možné k jeho sanaci (vyčištění a znovuuvedení do použitelného stavu) přistoupit až tehdy, kdy to nejenom dovolí vnější

4 strana 4 podmínky (odpadnutí povodňové vlny, odstranění nánosů ad.), ale až dojde též k poklesu zvýšené hladiny spodních vod. Pokud nebyla studna povodní přímo zasažena, stačí provést revizi zdroje a okolí, provést jednorázovou šokovou dezinfekci a nechat provést rozbor vody. Pokud studna byla povodní zasažena, bývá většinou nutné provést kompletní sanaci. Postup při sanaci studní: 1. Odstraňujeme-li následky záplav, je možné s asanací začít až po opadnutí povodňové vlny a poklesu hladiny podzemních vod. Mechanicky očistíme vnější stěny studny a čerpací zařízení od nánosů bahna a nečistot a opravíme poškozené části vnějšího krytu studny. Důkladně opláchneme čistou vodou, nejlépe tlakovou. 2. Odstraníme zákrytovou desku a otevřeme studnu. 3. Instalujeme čerpací zařízení (kalové čerpadlo). 4. Pokud jde o silně znečištěnou studnu, např. zaplavenou bahnem, vyčerpáme celý objem vody. 5. Před vstupem do studny pomocí detektoru nebo svíčky zjistíme, zda ve studni nejsou jedovaté plyny pokud ano, odstraníme je vývěvou nebo kompresorem. Při práci ve studni nutno dodržovat zásady bezpečnosti a hygieny práce (především používáme ochranné pomůcky). 6. Velmi důkladně (např. kartáčem) očistíme vnitřní stěny studny, čerpací zařízení a dno studny. Důkladně vše opláchneme čistou vodou a vodu opět úplně vyčerpáme. Veškerou vyčerpanou vodu v průběhu asanace odvádíme do odpadu nebo dostatečně daleko od studny po sklonu terénu, aby se zabránilo druhotnému znečištění vody ve studni asanované, ale i studních okolních. Není-li to možné nebo obsahuje-li voda vysokou koncentraci desinfekčního přípravku, je nutné ji odvézt do čistírny odpadních vod, aby nedošlo k poškození vegetace a půdního prostředí. 7. Omyjeme vnitřní stěny studny a čerpací zařízení koncentrovanějším roztokem dezinfekčního prostředku, který obsahuje chlor (chloramin 5 10 %, chlornan sodný 5 %, roztok chlorového vápna 10 %) v množství vyšším než je uvedeno na etiketách výrobků. Nutno pracovat v gumových rukavicích. Pokud chlorový roztok nestačí důkladně umýt stěny, lze použít i roztok mýdlový. ČR - Ministerstvo zdravotnictví, Palackého náměstí 4, Praha 2 tel./fax: / , e- mail: 8. Vše opláchneme čistou vodou a vodu vyčerpáme. 9. Pokud nebyla studna záplavovou vodou přímo zasažena, odčerpáme vodu ze studny asi na 1 m výšky vodního sloupce. Přechlorujeme vodu dezinfekčním přípravkem (nejlépe na bázi chloru) a myjeme stěny zpětným proudem přechlorované vody. Úplně vyčerpáme vodu ze studny. Pozor: před vstupem do studny nutno postupovat podle odstavce 5. KOLODĚJSKÉ NOVINY Opláchnout stěny studny čistou vodou a vodu znovu vyčerpat. Odstranit stávající pokryv dna (štěrk, hrubozrnný písek) a vyměnit za nový, případně za důkladně propraný starý. Nechat studnu naplnit vodou a v případě, že je voda dále kalná, pokračovat v čerpání až do vymizení zákalu. Provést konečnou dezinfekci vody. Při provádění dezinfekce respektujte návod k použití daného výrobku. K tomu je vždy potřeba znát aspoň přibližně objem vody ve studni. V případě použití chlorového přípravku, použijete dávku odpovídající 1 mg aktivního chloru na litr vody (pokud používáte přípravek Savo, znamená to dávku 100 ml Sava na 1 m³ vody). Přípravek nalijte opatrně do studny a krátkým zapnutím čerpadla či jiným způsobem promíchejte. Nechte působit alespoň 8 hodin, je vhodné po 2 až 3 hodinách nasát dezinfikovanou vodou také do potrubí, kterým se voda ze studny čerpá do domu nebo na zahradu. Teprve po provedené dezinfekci a obměně vody za čerstvou je možno odebrat vzorek vody k provedení laboratorní kontroly. U vrtaných studní se doporučuje, aby vyčerpání a dezinfekci provedla odborná firma. Do doby, než lze vodou použít jako pitnou je nutné k pití, výplachu úst či vaření pokrmů používat výhradně vodu balenou. Vodu lze použít jako užitkovou k mytí, výjimečně ji lze pít pouze po 5 minutovém převaření. DEZINFEKCE ODPADNÍCH SIFONŮ A ŽUMP Provádět dezinfekci obsahu žump má smysl pouze před povodní, kdy se očekává její vyplavení (1 kg chlorového vápna na 1 m³ obsahu žumpy); k dezinfekci odpadních sifonů před povodní použijte 5% roztok Chloraminu T (20 vrchovatých polévkových lžic na 10 litrů vody) nebo zalijte odpad neředěným přípravkem Savo. NEZAPOMEŇTE OČISTIT A DEZINFIKOVAT ODĚVY A PRÁDLO!!! Silně znečištěné prádlo namočte na 4 hodiny do 3 % roztoku Chloraminu T (připravíte rozpuštěním 12 vrchovatých polévkových lžic prášku v 10 litrech studené vody) nebo na 8 hodin do roztoku Sava (připravíte nalitím 1 litru Sava do 9 litrů vody). Méně znečištěné prádlo namočte po dobu 1 hodiny do 1% roztoku Chloraminu T (připravíte rozpouštění 4 vrchovatých polévkových lžic v 10 litrech vody) nebo do SAVA (1 litr SAVA nalijte do 9 litrů vody). Prádlo po dezinfekci vyperte obvyklým způsobem za použití pracího prášku. Pozor! Chloramin T a SAVO mají bělící účinky! Cennější šatstvo, které nelze dezinfikovat, vysušte, vykartáčujte, nechte vyčistit v profesionální čistírně. Prádlo, které snese vyvářku, perte při teplotě nejméně 90 C nebo vyvařte po dobu 10 minut a následně vyperte. Prádlo vyžehlete. Je nutné zabránit kartáčování a prášení. Totéž platí pro polštáře a přikrývky. PÉČE O POKOŽKU OSOB PO SKONČENÍ ÚKLIDOVÝCH PRACÍ Po skončení úklidových prací ruce dezinfikujte přípravkem s virucidní (protivirovou) účinností, postupujte podle doporučení výrobce. Alkoholové přípravky nanášejte na suchou pokožku! Po dezinfekci ruce umyjte pitnou vodou a mýdlem, osušte jednorázovým ubrouskem a ošetřete regeneračním krémem. Pokožku celého těla a vlasy umyjte vodou a šamponem případně s dezinfekčním účinkem (např. Octenisan), utřete a ošetřete regeneračním krémem. Veškerá poranění pokožky, hnisání, vyrážky apod. konzultujte s lékařem. V případě zvýšeného výskytu bodavého hmyzu používejte repelenty. RIZIKO INFEKČNÍCH ONEMOCNĚNÍ Při práci v zatopených prostorách a při jejich čištění jsou osoby vystaveny riziku infekce. Jedná se jednak o infekce přenášené vodou kontaminovanou lidskými výkaly pocházejícími z žump a čističek odpadních vod a vodou kontaminovanou výkaly zvířat v případě některých infekcí přenosných na člověka (např. leptospiróza či tularémie). Jejich původci mohou vniknout do organismu člověka i nepatrně poškozenou kůží (např. oděrkami a záděrami). Snažte se tedy omezit styk vody a bláta s tělem pokud možno co nejvíce. Při práci používejte vždy holínky a gumové rukavice. Ruce si po skončení práce vždy řádně umyjte a dezinfikujte. Znečištěné prádlo ošetřete výše uvedeným způsobem. Hnisající oděrky, boláky, bodnutí hmyzem, vyrážka, teplota, dýchací či zažívací potíže je nutné lékařsky vyšetřit a ošetřit. Ošetřujícího lékaře je nutno upozornit na skutečnost, že nemocný byl v kontaktu se záplavovou vodou. Lidé se mohou v záplavových oblastech nakazit zejména salmonelózou, úplavicí, břišním tyfem a paratyfem, leptospirózou, listeriózou, tularémií, žloutenkou typu A a B. Při přemnožení komárů hrozí záplavové horečky. Zkontrolujte si platnost očkování proti tetanu (přeočkování po letech). Pokud zjistíte jakoukoliv odchylku od normálního zdravotního stavu (např. zvýšenou teplotu), ihned navštivte lékaře a informujte ho, že jste pracovali v zatopeném prostředí. V některých případech se podle místní epidemiologické situace doporučuje i další očkování (např. proti hepatitidě typu A, břišnímu tyfu apod.) Onemocnění infekčními nemocemi mohou i domácí mazlíčci a užitková zvířata. některá onemocněnízvířat se mohou přenášet i na lidi. Další informace Ministerstvo zdravotnictví ČR: doc. MUDr. Leoš Heger, CSc. Hlavní hygienik ČR: tel.: , ministr zdravotnictví České republiky

5 KOLODĚJSKÉ NOVINY strana 5 1. ročník triatlonu KRÁKODUH proběhne již v sobotu 22. června Historicky první ročník amatérského triatlonu nazvaného KRÁKODUH se uskuteční 22. června v katastru pražských obcí Královice, Koloděje, Dubče a Uhříněvsi. Na této společné sportovní akci se domluvili starostové uvedených městských částí jako na aktu přátelství a spolupráce. Uvedené městské části zároveň společnému podniku propůjčili první písmena svých obcí tak, aby vytvořila netradiční název KraKo- DUh. Akce je otevřená všem zájemcům, amatérských sportovcům i rodinám, chceme z ní vybudovat pěknou místní tradici, vysvětlil starosta Kolodějí a předseda organizačního výboru závodu Zbyněk Passer. Veškeré propozice, mapky závody, přihlášky i další aktuální informace zájemci naleznou na zvláštních stránkách facebookovém profilu Krakoduh, případně na jednotlivých radničních webech. Plavání v délce 0,5 km se uskuteční v Podleském rybníku, kde bude samozřejmě k dispozici i záchranná služba. 10 km na kole a 3,5 km běhu se pak zrealizuje na trasách v okolí Dubče, Netluk, Královic, Stupic a Kolodějí. Partnery akce jsou Balance Club Brumlovka, Pizzerie 110, Kola Wagner, Max Area, Dr. K racing team a SDH Dubeč a CCG Czech Communication Group. Poděkování patří též společnosti Essox Fish za pronájem Podleského rybníka a Městské policii a PČR z Prahy 22. Každá městská část převzala patronát nad jednou z kategorií a partneři dodali hodnotné ceny. Restaurace Jízdárna pro všechny diváky, závodníky i jejich doprovod připraví v Parku skála občerstvení, přislíben je i gril. Přijďte 10. Odstraníme znečištěný pokryv dna (štěrk, písek). Vytěžíme kal a bahno ze dna studny, odstraníme případné pevné součásti, pečlivě vyčistíme dno studny, včetně vtokových otvorů na dně studny. 11. Vyspravíme stěny studny podle druhu jejího zdiva skruže, cihly, kameny. U skružených studní opravíme spárování mezi skružemi. 12. Provedeme konečné mytí stěn a dna studny, vodu vyčerpáme. 13 Provedeme pokryv dna nejlépe novým štěrkem nebo hrubozrnným pískem, v nouzi též možno vrátit důkladně propraný starý materiál. 14. Necháme studnu naplnit vodou a v případě, že je voda dále kalná, pokračujeme v čerpání až do vymezení zákalu. 15. Demontujeme čerpací zařízení (kalové čerpadlo) včetně přípojky elektrického proudu. 16. Přidáme prostředek pro dezinfekci pitné vody podle návodu na použití. U chlorových preparátů udržujeme obsah volného chloru na 0,5 1 mg/l. Je možno též použít k desinfekci prostředky na bázi koloidního stříbra (Sagen). Dezinfekční prostředek musí působit nejméně 24 hodin, v případě Sagenu 48 hodin. Po několika hodinách odpustíme trochu vody, a tím načerpáme vodu ze studny za účelem dezinfekce rozvodného potrubí. 17. Uzavřeme studnu zákrytovou deskou. Asanujeme a upravíme okolí studny. 18. Asi za 2 až 3 týdny necháme provést základní rozbor. Poznámka: Popsaný způsob je samozřejmě možné použít pouze u šachtových studní. U studní vrtaných je svépomocně možné maximálně studnu vyčerpat a dezinfikovat. Další práce je nutné přenechat odborné firmě, která má možnost vrt prohlédnout pomocí speciální televizní kamery. pokračování 1. ročník triatlonu KRÁKODUH tedy v sobotu dopoledne posedět a povzbudit závodníky. Sraz pro účastníky (kteří se musí registrovat na výše uvedeném webu) je v 9:30 v Parku Skála, kde si odloží věci na běh. Poté se na kolech a s výbavou pro plavání přesunou do Dubečku, kde absolvují plaveckou disciplínu, nasednou na kolo a dojedou zpět do Koloděj po určené trase, vedoucí po mixu asfaltových a přírodních stezek, mimo hlavní silnice. Přejezdy silnic kompletně zabezpečuje policie. Po dojetí na kole zpět do Parku Skála vyběhnou na běžecký úsek směrem na Hájek. PO doběhnutí zpět do Koloděj bude následovat vyhlášení vítězů. Doběh závodníků očekáváme mezi 11:15 a 12:00, kdy zároveň vyprší časový limit a závod končí. Vyhlášení bude mezi 12:30 a 13:00. Všichni účastníci jsou poté zváni od 14:00 dle nálady buď na oslavy 700 let od založení Hájku, nebo na dětský den do Dubče. Jan Charvát, CCG

6 strana 6 Provoz úřadu MČ Praha-Koloděje v době letních prázdnin V červenci a srpnu budeme čerpat řádnou dovolenou. Budeme se snažit zajistit provoz pro veřejnost v běžném rozsahu, ale při malém počtu zaměstnanců je někdy obtížné zajistit v době dovolených plnohodnotnou zastupitelnost. Pro případ přihlášení k pobytu, vydání rybářského lístku a provedení vidimace a legalizace se může stát, že bude provoz omezen, proto vám doporučujeme informovat se předem na podatelně. Telefon podatelna: Děkujeme za pochopení a všem přejeme příjemné a klidné letní dny. Ilona Chalupská tajemnice ÚM Školka KOLODĚJSKÉ NOVINY Nejen že je hotová projektová dokumentace, už bylo vydáno i stavební povolení k výstavbě naší nové MŠ. v době vydání těchto KN by již mělo být pravomocné. Projednávání financování v radě hlavního města se zaseklo na nerelevantních námitkách o nadsazeném počtu neumístěných dětí, které už jsem následně nestihl vyvrátit, neboť pár dní poté se rada (ODS a TOP 09) fakticky rozpadla a přestala pracovat a za dalších 14 dnů přišly povodně. Při našem napjatém časovém harmonogramu to je nepříjemný zásek. Nyní jsem musel projekt představovat znovu a snažil jsem se znovu jej zařadit na program městské rady, což je v nynější době velmi náročné. Mám ale příslib, že financování školky bude radou projednáno ještě v červnu a zastupitelstvo by jej mělo schválit na svém nejbližším následujícím zasedání, což bude v září. Nyní se snažím sponzorskou formou získat prostředky, abychom zatím jako městská část využili čas mezitím a připravili stavbu až po základovou desku, včetně přípravy staveniště. Věřím, že ušetříme nejen čas, ale i peníze zemní práce už mám přislíbeny zdarma. Zároveň se sloučeným územním a stavebním řízením jsem pověřil společnost Accon přípravou veřejné zakázky na generálního dodavatele stavby. Do něj se přihlásilo 9 společností, z čehož 4 předložily nabídky, z nichž dvě nesplnily předepsané náležitosti. Výběrové řízení provázely vzájemné tvrdé ataky soutěžících, výhrady proti projektantovi, proti společnosti Accon. Nadto dvě platné nabídky z mého úhlu pohledu nenabídly tu nejlepší možnou cenu. V souběhu s v té době aktuální informací o zastavení projednávání financování MŠ v radě jsem učinil nelehké (z hlediska časování realizace výstavby) a jako zadavatel jsem výše uvedené výběrové řízení zrušil. V těchto dnech dokončujeme přípravu nového VŘ s odlišnými parametry, neboť nebude soutěžena příprava staveniště, zemní práce a základová deska, což by mělo zbytek stavby zrychlit i zlevnit. Dále připustíme maximum možných technologických variant, což by mělo umožnit účast více firem a nám získat lepší cenu. V podkroví projekt do budoucna počítá s vestavbou čtyř nájemních sociálních bytů, pakliže se nám podaří získat příslušný grant Ministerstva pro místní rozvoj. Zbytek plánujeme dofinancovat hypotékou, splácenou právě z výnosů nájmů těchto čtyř bytů. Realizace této druhé etapy vestavby bytů - je však nyní neprioritní, nyní se soustředíme na co nejbližší zahájení výstavby tak, aby kolaudace nové MŠ mohla proběhnout ve čtvrtém kvartálu letošního roku. Čarodějnice Dne proběhl první oficiální slet čarodějnic z Koloděj na kolodějské Skále. Akci připravil Úřad městské části společně s Lucií Horkou z restaurace Jízdárna. Akc e se vydařila nejen díky nadšeným pořadatelům a velkému počtu návštěvníků, kteří se přišli pobavit. Už se všichni těšíme na příští rok, kdy se opět u ohně sejdeme.

7 KOLODĚJSKÉ NOVINY strana 7 Dětské rybářské závody Dne se uskutečnily v Kolodějích dětské rybářské závody. Počasí nám tentokrát nepřálo, přesto se zúčastnilo dvacet malých rybářů. Na prvním místě se umístil Antonín Plášek s výsledkem 348 cm nachytaných ryb. Druhý byl Marek Božko se 136 cm a třetí Pavel Rathouský se 114 cm. Po skončení závodu byl proveden nábor dětí do nově založeného rybářského kroužku. Bude se konat každý čtvrtek od 17:00 hod. u rybářské chaty. Pokud by měl někdo další zájem, může nás kontaktovat na adrese případně na tel Zatím se přihlásilo 8 dětí. Děkujeme sponzorům MÚ Koloděje, Autoservis Jan Frk a Pekařství Kollinger a především všem zúčastněným. O podzimním termínu rybářských závodů budete včas informováni. Rybáři Koloděje

8 strana 8 Nové knihy v knihovně Beletrie: J. Fousek: Buďme k sobě vlídní V. Vondruška: Strana štěstí H. Rytířová: Život byl pes K. Letteová: O mé rodině a jiných mimozemšťanech N. Robertsová: Sedmé znamení D. Crombie: Cizí rukou G. Cooper: Desátá síň H. Coben: Přistižen J. Hanibal: Osudová setkání W. Serno: Doktorka z Boloně A. Cleevesová: Černý krkavec N. Marni: Tajná zbraň I. Pekárková: Multykulty pindy jedný český mindy M. Kallentoft: Podzimní vražda T. Enger: Kamenný déšť E. L. James: Padesát odstínů temnoty J. Nesbo: Netopýr Dětské a pro mládež: F. Nepil: Pohádky z pekelce J. Lebeaume: Víš, jak věci fungují? M. Drijverová: Domov pro Marťany M. Kšajtová: Panenka a auťáci E. Horáková: Pohádkový svět T. L. Stewart: Tajemné bratrstvo pana Benedikta M. Vetešková: Jak maminka Ch. Priestley: vylezla na věž Příšerné příběhy z temného tunelu J. Eichlerová: Logopedické pohádky F. Place: Létající celnice Na čtenáře se těší Hana Videtičová knihovnice Střípky z MŠ Koloděje Čaroďky 2013 Na konci dubna proběhla na zahradě školy i školky společná akce pro děti i rodiče Čaroďky Děti i dospělí soutěžili v létání na koštěti, prolézání netopýří jeskyní, v dojení čarodějnických koz atd. Pak nejvyšší čaroděj zapálil zlou ježibabu, abychom společně vymýtili nečisté síly a všichni si později mohli opékat buřtíky a jiné dobroty. Kolodějova zahrada života Děti z MŠ společně s dětmi ze ZŠ, vytvářely plány nové zahrady na téma: Zahrada mých snů práce byly vystavené v jídelně ZŠ. Mgr. Petráková ( ZŠ a MŠ Koloděje) společně s Ing. Vlčkovou (rodičovské sdružení) zpraco- KOLODĚJSKÉ NOVINY valy tyto návrhy do projektu s názvem Kolodějova zahrada života, se kterým se můžete podrobněji seznámit na stránkách Společně jsme Nadaci Zahrada hrou podali žádost o grant na obnovu školní zahrady a napjatě čekáme na výsledek. Vodní prvek Na podzim r Mgr. Petráková (ZŠ a MŠ Koloděje) společně s Ing. Vlčkovou (rodičovské sdružení) podaly žádost o grant na magistrát hl. m. Prahy, za účelem vybudování vodního prvku na zahradě školy i školky. Tento grant byl schválen. Soutěž V červnu se MŠ přihlásila s panáčkem Rabáskem, kterého děti s paní učitelkami vyrobily, do soutěže o sportovní hřiště, kterou vyhlásila fa Hřiště s.r.o. v rámci ekologické výchovy. Svůj hlas nám můžete dát na adrese: e z e p ro d e t i. c z kliknutím na ZŠ a MŠ Koloděje. Výlet Ke konci května jela celá mateřská škola na výlet do zábavního parku Mirakulum. Členové divadla Vysmáto jim zde připravili nádherný a vyčerpávající program. Kupodivu přálo i počasí a výlet se vydařil. Nikdo se nezranil a všichni byli sice unavení, ale spokojení. Placená inzerce Koupím dům s pozemkem nebo pozemek v Kolodějích. Přímý zájemce KOLODĚJSKÉ NOVINY vydává Úřad městské části Praha-Koloděje redakce Zdeněk Kovář grafika Zdeněk Šidák tiskárna Betis, spol. s r.o. Praha-Běchovice vychází jednou za měsíc či dva v nákladu 550 ks reg. číslo ČR E neprodejné

PRAVIDLA ZÁKLADNÍ HYGIENY PO ZÁPLAVÁ

PRAVIDLA ZÁKLADNÍ HYGIENY PO ZÁPLAVÁ PRAVIDLA ZÁKLADNÍ HYGIENY PO ZÁPLAVÁ ZÁKLADNÍ HYGIENICKÉ PRAVIDLO: MYJTE SI PEČLIVĚ A ČASTO RUCE Ruce si myjte pitnou vodou a mýdlem a utírejte do papírových ubrousků vždy zejména po styku s povrchy, které

Více

PRAVIDLA ZÁKLADNÍ HYGIENY PO ZÁPLAVÁCH

PRAVIDLA ZÁKLADNÍ HYGIENY PO ZÁPLAVÁCH PRAVIDLA ZÁKLADNÍ HYGIENY PO ZÁPLAVÁCH ZÁKLADNÍ HYGIENICKÉ PRAVIDLO: Myjte si pečlivě a často ruce!!! Ruce si myjte pitnou vodou a mýdlem a utírejte do papírových ubrousků vždy zejména po styku s povrchy,

Více

Základní hygienické zásady pro obyvatelstvo k likvidaci negativních důsledků záplav

Základní hygienické zásady pro obyvatelstvo k likvidaci negativních důsledků záplav Základní hygienické zásady pro obyvatelstvo k likvidaci negativních důsledků záplav POZOR Často si důkladně myjte ruce a pouţijte dezinfekční prostředek (viz. tabulka níže) vždy po styku s povrchy, které

Více

K R A J S K Á H Y G I E N I C K Á S T A N I C E OLOMOUCKÉHO KRAJE SE SÍDLEM V OLOMOUCI Wolkerova 6, 779 11 Olomouc, tel.: 585 719 211, fax: 585 719

K R A J S K Á H Y G I E N I C K Á S T A N I C E OLOMOUCKÉHO KRAJE SE SÍDLEM V OLOMOUCI Wolkerova 6, 779 11 Olomouc, tel.: 585 719 211, fax: 585 719 K R A J S K Á H Y G I E N I C K Á S T A N I C E OLOMOUCKÉHO KRAJE SE SÍDLEM V OLOMOUCI Wolkerova 6, 779 11 Olomouc, tel.: 585 719 211, fax: 585 719 245, e-mail: podatelna@khsolc.cz Základní hygienické

Více

PRAVIDLA ZÁKLADNÍ HYGIENY PO ZÁPLAVÁCH

PRAVIDLA ZÁKLADNÍ HYGIENY PO ZÁPLAVÁCH PRAVIDLA ZÁKLADNÍ HYGIENY PO ZÁPLAVÁCH ZÁKLADNÍ HYGIENICKÉ PRAVIDLO: MYJTE SI PEČLIVĚ A ČASTO RUCE!!! Ruce si myjte pitnou vodou a mýdlem a utírejte do papírových ubrousků vždy zejména po styku s povrchy,

Více

MUDr. Zdeněk Velikovský ředitel KHS Jihočeského kraje se sídlem v Českých Budějovicích

MUDr. Zdeněk Velikovský ředitel KHS Jihočeského kraje se sídlem v Českých Budějovicích Vážení spoluobčané, současná situace v povodněmi zasažených oblastech Jihočeského kraje přináší mimořádná rizika pro lidské zdraví. Prostředí, vodní zdroje i potraviny mohou být kontaminovány, stresové

Více

Provozování vodovodu při a po záplavách (extrémních klimatických podmínkách)

Provozování vodovodu při a po záplavách (extrémních klimatických podmínkách) Provozování vodovodu při a po záplavách (extrémních klimatických podmínkách), Praha 2010 MUDr. F.Kožíšek, CSc. Extrémní klimatické podmínky Déletrvající sucha /nedostatečné množství vody ve zdroji, snížená

Více

Postup při sanaci studní postižených povodněmi

Postup při sanaci studní postižených povodněmi Postup při sanaci studní postižených povodněmi Při povodních může být individuální zdroj pitné vody (studna) viditelně postižen, pokud hladina záplavové vody dosáhne zhlaví studny nebo se dokonce přes

Více

Základní hygienické zásady pro obyvatelstvo k likvidaci negativních důsledků záplav

Základní hygienické zásady pro obyvatelstvo k likvidaci negativních důsledků záplav Základní hygienické zásady pro obyvatelstvo k likvidaci negativních důsledků záplav POZOR Často si důkladně myjte ruce a použijte dezinfekční prostředek (viz. tabulka níže) vždy po styku s povrchy, které

Více

Individuální zdroje pitné vody v oblastech postižených záplavami

Individuální zdroje pitné vody v oblastech postižených záplavami KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE KRAJE VYSOČINA SE SÍDLEM V JIHLAVĚ Tolstého 1914/15, 586 01 Jihlava, tel.: 567 564 551, fax: 567 305 352, e-mail: podatelna@khsjih.cz, ID: 4uuai3w Individuální zdroje pitné vody

Více

PRAVIDLA ZÁKLADNÍ HYGIENY PO ZÁPLAVÁCH

PRAVIDLA ZÁKLADNÍ HYGIENY PO ZÁPLAVÁCH PRAVIDLA ZÁKLADNÍ HYGIENY PO ZÁPLAVÁCH ZÁKLADNÍ HYGIENICKÉ PRAVIDLO: MYJTE SI PEČLIVĚ A ČASTO RUCE!!! Ruce si myjte pitnou vodou a mýdlem a utírejte do papírových ubrousků vždy zejména po styku s povrchy,

Více

Informace pro nově zvolené starosty obcí s rozšířenou působností. Zákon o ochraně veřejného zdraví č. 258/2000 Sb.

Informace pro nově zvolené starosty obcí s rozšířenou působností. Zákon o ochraně veřejného zdraví č. 258/2000 Sb. Informace pro nově zvolené starosty obcí s rozšířenou působností Zákon o ochraně veřejného zdraví č. 258/2000 Sb. Obecné informace 1. Při vzniku krizové sitauce a v době jejího řešení zveřejňuje Ministerstvo

Více

POVODNĚ 2013. Praktické rady občanům

POVODNĚ 2013. Praktické rady občanům POVODNĚ 2013 Praktické rady občanům POVODNĚ 2013 Praktické rady občanům Praha 2013 Ministerstvo práce a sociálních věcí, 2013-2 - Úvodem Účelem této publikace je usnadnit orientaci těch, kteří již byli

Více

Opatření po povodni Vaše obydlí

Opatření po povodni Vaše obydlí Opatření po povodni Vaše obydlí Před vstupem do domu si nechte odborně posoudit jeho stav (statickou narušenost, rozvody energií - plyn a elektřina, rozvody vody). Pokud hodláte použít svítilnu, rozsviťte

Více

ZPRAVODAJ ZPRAVODAJ. Obecního úřadu Budiměřice

ZPRAVODAJ ZPRAVODAJ. Obecního úřadu Budiměřice ZPRAVODAJ ZPRAVODAJ Budiměřice, Obecního úřadu Budiměřice zvláštní vydání 11.6.2013 Milí spoluobčané, držíte v rukou mimořádné vydání Zpravodaje. Je určen především těm z vás, kteří nedostávají průběžně

Více

Bezpečnostní list. podle nařízení (ES) č. 1907/2006. L2301 Silica 3 Reagent. emea.productstewardship@ge.com

Bezpečnostní list. podle nařízení (ES) č. 1907/2006. L2301 Silica 3 Reagent. emea.productstewardship@ge.com Strana 1 z 5 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Číslo CAS: Číslo ES: 7757-83-7 231-821-4 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití

Více

Bezpečnostní list Strana 1 z 5

Bezpečnostní list Strana 1 z 5 Bezpečnostní list Strana 1 z 5 1. Označení látky nebo přípravku Údaje o výrobku Obchodní název: Použití: Sítotisková barva vodou ředitelná VU K potisku přírodního textilu sítotiskovou technikou. Výrobce:

Více

Bezpečnostní list. podle nařízení (ES) č. 1907/2006. 2978 Cathode polishing powder

Bezpečnostní list. podle nařízení (ES) č. 1907/2006. 2978 Cathode polishing powder Strana 1 z 5 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Použití látky nebo směsi Činidlo pro

Více

Holičství, kadeřnictví, pedikúry a manikúry

Holičství, kadeřnictví, pedikúry a manikúry 5.6.17.6. Holičství, kadeřnictví, pedikúry a manikúry http://www.guard7.cz/lexikon/lexikon-bozp/sektory-bozp/holicstvikadernictvi-pedikury-a-manikury Pracovní činnosti při provozování kadeřnictví, pedikúry,

Více

Sanační práce a obnova objektů po povodni

Sanační práce a obnova objektů po povodni Sanační práce a obnova objektů po povodni Zdroj: MZd, Pravidla základní hygieny po záplavách I. a II. HZS ČR - http://www.hzscr.cz ADRA - Brožura Obnova bytových domů po záplavách Brožura je samostatnou

Více

Sanační práce a obnova objektů po povodni

Sanační práce a obnova objektů po povodni Sanační práce a obnova objektů po povodni Zdroj: MZd, Pravidla základní hygieny po záplavách I. a II. HZS ČR - http://www.hzscr.cz ADRA - Brožura Obnova bytových domů po záplavách ČKAIT www.ckait.cz Brožura

Více

Sanační práce a obnova objektů po povodni

Sanační práce a obnova objektů po povodni Sanační práce a obnova objektů po povodni Zdroj: Revize: MZd, Pravidla základní hygieny po záplavách I. a II. HZS ČR - http://www.hzscr.cz ADRA - Brožura Obnova bytových domů po záplavách Hasičský záchranný

Více

Nebezpečí infekce. Zpracoval: Ondráček Zdeněk 2008

Nebezpečí infekce. Zpracoval: Ondráček Zdeněk 2008 Zpracoval: Ondráček Zdeněk 2008 Infekce je proces, při kterém se choroboplodné mikroorganismy (bakterie, viry, paraziti) dostávají do styku s hostitelským makroorganismem a vyvolávají jeho onemocnění.

Více

POVODEŇ V PRAZE 2002 opatření před, během a po povodni

POVODEŇ V PRAZE 2002 opatření před, během a po povodni POVODEŇ V PRAZE 2002 opatření před, během a po povodni Odbor bezpečnosti a krizového řízení MHMP Ing. Rostislav Guth vedoucí oddělení ochrany obyvatelstva Největší povodně v Praze do katastrofální povodně

Více

17 Informace pro Vás INFORMACE. Informace pro postižené povodní PRAVIDLA ZÁKLADNÍ HYGIENY PO ZÁPLAVÁCH

17 Informace pro Vás INFORMACE. Informace pro postižené povodní PRAVIDLA ZÁKLADNÍ HYGIENY PO ZÁPLAVÁCH 17 Informace pro Vás INFORMACE Informace pro postižené povodní pro Vás PRAVIDLA ZÁKLADNÍ HYGIENY PO ZÁPLAVÁCH ZÁKLADNÍ HYGIENICKÉ PRAVIDLO: MYJTE SI PEČLIVĚ A ČASTO RUCE!!! Ruce si myjte pitnou vodou a

Více

Název školy Odborná škola výroby a služeb, Plzeň, Vejprnická 56. VY_32_inovace_ZZ29 1 KB. Podlahy a zařízení na údržbu a sanitaci provozovny 2.

Název školy Odborná škola výroby a služeb, Plzeň, Vejprnická 56. VY_32_inovace_ZZ29 1 KB. Podlahy a zařízení na údržbu a sanitaci provozovny 2. Název školy Odborná škola výroby a služeb, Plzeň, Vejprnická 56 Název projektu Číslo projektu Digitalizace výuky CZ.1.07/1.5.00/34.0977 Číslo šablony VY_32_inovace_ZZ29 Číslo materiálu 29 Autor Bc. Miroslav

Více

Vodní hospodářství krajiny 2 3. cvičení

Vodní hospodářství krajiny 2 3. cvičení 3. cvičení Václav David K143 e-mail: vaclav.david@fsv.cvut.cz Konzultační hodiny: dle dohody Vodní hospodářství krajiny 2 Obsah cvičení Úprava rybniční stoky Úprava prostoru zátopy Úprava prostoru kolem

Více

Provozní řád sauny. Větrání jednotlivých místností je zajištěno centrální vzduchotechnickou jednotkou.

Provozní řád sauny. Větrání jednotlivých místností je zajištěno centrální vzduchotechnickou jednotkou. Provozní řád sauny 1 ÚVOD Název provozovny : Penzion Horácko Adresa : 592 04 Tři Studně 104 Majitel objektu : Dana Dušková IČO 62838512 Živnostenské oprávnění č.j. MU/OŽ/213/2013/U/3 vydán ŽÚ Žďár n.s.

Více

Vyjádření k povodňové situaci v obci Běloky, zápis ze setkání

Vyjádření k povodňové situaci v obci Běloky, zápis ze setkání Vyjádření k povodňové situaci v obci Běloky, zápis ze setkání 26.6.2015 Přítomní: Ing. Jaroslav Cejnar, starosta obce Běloky Ing. Jan Papež, firma Koordinace Bc. Tomáš Barth, firma Koordinace Průběh setkání:

Více

Bezpečnostní list. podle nařízení (ES) č. 1907/2006. Varybond High Temperature Bearing

Bezpečnostní list. podle nařízení (ES) č. 1907/2006. Varybond High Temperature Bearing Strana 1 z 5 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Nedoporučované způsoby použití Jen pro

Více

Zápis z jednání zastupitelstva obce Olešná, které se konalo dne 5. září 2016 od 18,00 hod. v budově VCZ Olešná čp.94

Zápis z jednání zastupitelstva obce Olešná, které se konalo dne 5. září 2016 od 18,00 hod. v budově VCZ Olešná čp.94 Obecní úřad Olešná Olešná čp. 94, 393 01 Pelhřimov IČ: 00515761, bankovní spojení KB Pelhřimov 30521261/0100 telefon 565 323 772, mobil starosta 724 787 489 e-mail: ou.olesna@seznam.cz případně ou.olesna@quick.cz

Více

Opatření před povodní

Opatření před povodní Činnost při povodni Na možné ohrožení budete upozorněni varovným signálem (sirénami) a následnou slovní informací. O nebezpečí budou informovat také hromadné informační prostředky. Další informace budou

Více

VY_32_INOVACE_07_B_19.notebook. July 08, 2013

VY_32_INOVACE_07_B_19.notebook. July 08, 2013 1 Škola Autor Název Téma SOŠ a SOU Milevsko Mgr. Jaroslava Neumannová VY_32_INOVACE_07_B_19_ZDR Alimentární nákazy Datum tvorby 12.4.2013 Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0557III/2 Inovace a zkvalitněnívýuky

Více

Český Krumlov - Protipovodňová opatření města na řece Vltavě

Český Krumlov - Protipovodňová opatření města na řece Vltavě Český Krumlov - Protipovodňová opatření města na řece Vltavě Vodní dílo Lipno, vybudované v letech 1952 až 1959, je vyprojektováno a postaveno jako víceúčelová nádrž a ve vztahu k povodním pouze pro částečnou

Více

Bezpečnostní list. podle nařízení (ES) č. 1907/2006. Z363130,00500 Stock Solution ph 4,0

Bezpečnostní list. podle nařízení (ES) č. 1907/2006. Z363130,00500 Stock Solution ph 4,0 Strana 1 z 5 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Použití látky nebo směsi Činidlo pro

Více

obchodní oddělení Nitranská 418, 460 01 Liberec 1 482712925, /fax 482712942, 724100064

obchodní oddělení Nitranská 418, 460 01 Liberec 1 482712925, /fax 482712942, 724100064 obchodní oddělení Nitranská 418, 460 01 Liberec 1 482712925, /fax 482712942, 724100064 výroba Desná č.p. 142, 468 61 Desná v Jiz. horách /fax 483 383 497, 483 383 229, 602 101 663 OBSAH OBSAH... 1 ZÁKLADNÍ

Více

Bezpečnostní list pro Bionorm U C00.001

Bezpečnostní list pro Bionorm U C00.001 1 IDENTIFIKACE PRODUKTU OBCHODNÍ NÁZEV : Bionorm U KATALOGOVÉ ČÍSLO : VÝROBCE: POUŽITÍ: BioVendor - Laboratorní medicína a.s.; sídlo: Tůmova 2265/60, 616 00 Brno Provozovna: Karásek 1767/1, 621 00 Brno

Více

Bezpečnostní list Podle nařízení (ES) č. 1907/2006 Datum vydání: 2.3.2009 Strana 1 ze 5

Bezpečnostní list Podle nařízení (ES) č. 1907/2006 Datum vydání: 2.3.2009 Strana 1 ze 5 Podle nařízení (ES) č. 1907/2006 Datum vydání: 2.3.2009 Strana 1 ze 5 šampon na čištění koberců- aktivní pěna 1. Identifikace látky nebo přípravku a společnosti nebo podniku Identifikace látky nebo přípravku

Více

Výsledky projednání zastupitelstva obce na 21. zasedání konaném dne:

Výsledky projednání zastupitelstva obce na 21. zasedání konaném dne: Výsledky projednání zastupitelstva obce na 21. zasedání konaném dne: 20.6.2013 ZO schválilo: Zastupitelstvo obce Rochlov schvaluje program veřejného zasedání. Pro 5 ( Patera, Hrách, Česánek, Rothmaierová,

Více

Škola jako centrum celoživotního učení další vzdělávání maloobchodních prodejců CZ.1.07/3.2.05/

Škola jako centrum celoživotního učení další vzdělávání maloobchodních prodejců CZ.1.07/3.2.05/ Škola jako centrum celoživotního učení další vzdělávání maloobchodních prodejců CZ.1.07/3.2.05/02.0024 Slide 1 MODUL 1 Hygienické požadavky na prodejny Číslo 4 ČIŠTĚNÍ Slide 2 atd Čištění je proces, kterým

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2003

V Ř E S K O V Á K květen 2003 V Ř E S K O V Á K květen 2003 Úvodní slovo Vážení spoluobčané,začínáte číst již páté číslo našeho Vřeskováka. Když říkám našeho mám na mysli to, že spousta vás vítá vydávání tohoto listu ( záporné odezvy

Více

VZOROVÉ PROVOZNÍ ŘÁDY KOUPALIŠŤ VE VOLNÉ PŘÍRODĚ, UMĚLÝCH KOUPALIŠŤ A SAUN

VZOROVÉ PROVOZNÍ ŘÁDY KOUPALIŠŤ VE VOLNÉ PŘÍRODĚ, UMĚLÝCH KOUPALIŠŤ A SAUN VZOROVÉ PROVOZNÍ ŘÁDY KOUPALIŠŤ VE VOLNÉ PŘÍRODĚ, UMĚLÝCH KOUPALIŠŤ A SAUN Koupaliště ve volné přírodě podle 6 (3c) zákona č.258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví (dále zákon.) Název koupaliště a umístění,

Více

B. Souhrnná technická zpráva

B. Souhrnná technická zpráva Zakázka číslo: 2015-010985-HecL B. Souhrnná technická zpráva OPRAVA ŠIKMÉ STŘECHY OBJEKTU POLICIE ČR Zjednodušená dokumentace pro opravu střechy Skladová hala při PČR Závodní 386/100 360 06 Karlovy Vary

Více

Hygiena a sanitace potravinářských výrob. Aneta Hniličková Tereza Matějcová

Hygiena a sanitace potravinářských výrob. Aneta Hniličková Tereza Matějcová Hygiena a sanitace potravinářských výrob Aneta Hniličková Tereza Matějcová Pojmy na úvod Správná výrobní praxe postupy zaměřené na zajišťování celkové jakosti výrobků tzn. způsobilosti k uvedenému či předpokládanému

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST Vápník 600 A

BEZPEČNOSTNÍ LIST Vápník 600 A 1 / 6 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI / PODNIKU Obchodní název přípravku Název : Další názvy přípravku: Kód: 204 Použití přípravku Určené nebo doporučené použití přípravku Diagnostická

Více

BEZPEČNOSTNÍ Dle Nařízení (ES) č. 1907/2006

BEZPEČNOSTNÍ Dle Nařízení (ES) č. 1907/2006 Strana: 1 Počet stran: 6 1. IDENTIFIKACE PŘÍPRAVKU 1.1 1.2 Použití výrobku: Lepová past s netoxickým lepem k odchytu škodlivého hmyzu 1.3. Výrobce: Kollant S.p.a., Via C. Colombo, 7/7A, 30030 Vigonovo,

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST (podle Nařízení vlády k (ES) 1907/2006 (REACH) ) Datum vydání: Strana: 1 ze 5 Datum revize: Název výrobku:

BEZPEČNOSTNÍ LIST (podle Nařízení vlády k (ES) 1907/2006 (REACH) ) Datum vydání: Strana: 1 ze 5 Datum revize: Název výrobku: Datum vydání:7.6.2011 Strana: 1 ze 5 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / PŘÍPRAVKU A VÝROBCE A DOVOZCE 1.1 Chemický název látky / obchodní název přípravku Název: Další názvy látky: Číslo výrobku: 1.2 Použití látky

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST (podle Nařízení ES č. 1907/2006) Datum vydání: 27.5.2008 Datum revize: Strana: 1 z 6 Název výrobku:

BEZPEČNOSTNÍ LIST (podle Nařízení ES č. 1907/2006) Datum vydání: 27.5.2008 Datum revize: Strana: 1 z 6 Název výrobku: Datum vydání: 27.5.2008 Datum revize: Strana: 1 z 6 1. IDENTIFIKACE LÁTKY NEBO PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI NEBO PODNIKU 1.1 Identifikace látky nebo přípravku Název: Chloramin TS Další názvy látky: přípravek

Více

KONCENTROVANÉ ČISTIČE

KONCENTROVANÉ ČISTIČE KONCENTROVANÉ ČISTIČE OBLAST UMÝVÁRENSKÁ OBLAST GENERÁLNÍ OBLAST SANITÁRNÍ OBLAST KUCHYŇSKÁ OBLAST SPECIÁLNÍ ODBORNÝ PORADENSKÝ SERVIS VZORKY K ODZKOUŠENÍ ZDARMA VYSOKÁ KVALITA ZA PŘIJATELNOU CENU OD TRADIČNÍHO

Více

České dráhy, a. s. Regionální správa majetku Ústí nad Labem K Můstku 1451/2, 400 01 Ústí nad Labem

České dráhy, a. s. Regionální správa majetku Ústí nad Labem K Můstku 1451/2, 400 01 Ústí nad Labem Příloha č. 4: Přehled úkolů a opatření při jednotlivých stupních povodňové aktivity I. stupeň povodňové aktivity platný pro ČD - STAV BDĚLOSTI Při I.stupni povodňové aktivity zahájí Povodňové komise ČD

Více

Oficiální statistika zásahů JSDHO Dobrá Voda u Českých Budějovic v letech 2002 2015

Oficiální statistika zásahů JSDHO Dobrá Voda u Českých Budějovic v letech 2002 2015 Oficiální statistika zásahů JSDHO Dobrá Voda u Českých Budějovic v letech 2002 2015 Obec: Starosta obce: Dobrá Voda u Českých Budějovic U Domova důchodců 33 37316 Dobrá Voda u Českých Budějovic Mgr. Jiří

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST / MSDS

BEZPEČNOSTNÍ LIST / MSDS 1 Identifikační údaje výrobku a společnosti Název výrobku HR1 Pool 2 Kód výrobku Použití Název společnosti Tísňový kontakt PRG-- HR1-- 01P2 Pouze kvalifikovaný personál smí manipulovat s tímto výrobkem,

Více

Návod pro užívání BIO-krbu Bezpečnostní předpisy

Návod pro užívání BIO-krbu Bezpečnostní předpisy Návod pro užívání BIO-krbu Bezpečnostní předpisy Bezpečnostní předpisy: Bio krb musí být namontován pouze na stěnu z nehořlavého materiálu. Bio krb spaluje kyslík v pokoji, ve kterém je umístěn. Tento

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST dle zákona 356/2003sb a vyhlášky 460/ /112/EG strana 1

BEZPEČNOSTNÍ LIST dle zákona 356/2003sb a vyhlášky 460/ /112/EG strana 1 dle zákona 356/2003sb a vyhlášky 460/2005 93/112/EG strana 1 ( Flüssig Wachs ) 1. Identifikace látky nebo přípravku a výrobce nebo dovozce: Flüssig Wachs Ciranova Debal Coatings NV, Industrieweg 29, B-8800

Více

BEZPECNOSTNl LIST podle nařízení (ES) č. 1907/2006 DESALTED WATER Datum revize 17.09.2009 Verze 1

BEZPECNOSTNl LIST podle nařízení (ES) č. 1907/2006 DESALTED WATER Datum revize 17.09.2009 Verze 1 1. IDENTIFIKACE LÁTKY/PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI/PODNIKU Údaje o výrobku Název výrobku : Kód výrobku : L0000089 Použití látky nebo přípravku : Ředidlo pro nátěry Firma : Lechler SpA Via Cecilio 17 22100 Como

Více

590/2002 Sb. VYHLÁŠKA. ze dne 19. prosince 2002. o technických požadavcích pro vodní díla. Změna: 367/2005 Sb.

590/2002 Sb. VYHLÁŠKA. ze dne 19. prosince 2002. o technických požadavcích pro vodní díla. Změna: 367/2005 Sb. 590/2002 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 19. prosince 2002 o technických požadavcích pro vodní díla Změna: 367/2005 Sb. Ministerstvo zemědělství stanoví podle 143 odst. 4 písm. b) zákona č. 50/1976 Sb., o územním

Více

pro použití k vlhkostním loggerům typových řad Lxxxx, Sxxxx a Rxxxx, commeterům C3121 a D3121 a snímačům řady Txxxx, NHxxx a HGxxx Návod k použití

pro použití k vlhkostním loggerům typových řad Lxxxx, Sxxxx a Rxxxx, commeterům C3121 a D3121 a snímačům řady Txxxx, NHxxx a HGxxx Návod k použití Nádobka pro kalibraci a justování vlhkosti MD046 pro použití k vlhkostním loggerům typových řad Lxxxx, Sxxxx a Rxxxx, commeterům C3121 a D3121 a snímačům řady Txxxx, NHxxx a HGxxx Návod k použití Návod

Více

Vodohospodářské stavby BS001 Rybníky a účelové nádrže, ochrana před povodněmi

Vodohospodářské stavby BS001 Rybníky a účelové nádrže, ochrana před povodněmi Vodohospodářské stavby BS001 Rybníky a účelové nádrže, ochrana před povodněmi CZ.1.07/2.2.00/15.0426 Posílení kvality bakalářského studijního programu Stavební Inženýrství Harmonogram přednášek 1. Úvod

Více

Činnost jednotek požární ochrany při povodních. plk. Mgr. Štěpán Kavan, Ph.D. Hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje

Činnost jednotek požární ochrany při povodních. plk. Mgr. Štěpán Kavan, Ph.D. Hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje Činnost jednotek požární ochrany při povodních plk. Mgr. Štěpán Kavan, Ph.D. Hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje 1 Bezpečnost komplexně Úkolem vlády ČR a orgánů všech územních samosprávných celků

Více

Chodské vodárny a kanalizace, a.s. Domažlice

Chodské vodárny a kanalizace, a.s. Domažlice Chodské vodárny a kanalizace, a.s. Domažlice CHVaK, a.s. Domažlice poskytují komplexní vodohospodářské služby městům, obcím, průmyslovým a zemědělským podnikům, orgánům státní správy i obyvatelstvu. Činnost

Více

Dubečský zpravodaj 3/2006 (90)

Dubečský zpravodaj 3/2006 (90) Dubečský zpravodaj 3/2006 (90) 1 Zprávy z rady RMČ Praha Dubeč schvaluje: - smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene mezi MČ Praha Dubeč a Pražskou Plynárenskou - pojistnou smlouvu

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST. Obchodní název přípravku Název : Další názvy přípravku: Kód: 104. HOŘČÍK 600 A Mg 600A

BEZPEČNOSTNÍ LIST. Obchodní název přípravku Název : Další názvy přípravku: Kód: 104. HOŘČÍK 600 A Mg 600A 1 / 5 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI / PODNIKU Obchodní název přípravku Název : Další názvy přípravku: Kód: 104 Použití přípravku Určené nebo doporučené použití přípravku diagnostická

Více

3 ODVÁDĚNÍ A ČÍŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD

3 ODVÁDĚNÍ A ČÍŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD 3 ODVÁDĚNÍ A ČÍŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD Tabulky 3.1 Trubní vedení kanalizace potrubí uložené v nezpevněné ploše nebo v poli 3.2 Potrubí uložené v asfaltové vozovce 3.3 Betonové trouby vejčitého profilu 3.4

Více

Povodňový plán obce Svinošice

Povodňový plán obce Svinošice Povodňový plán obce Svinošice Okres Blansko Vodní tok přítok Kuřimky Správce vodního toku: přítok Kuřimky - ZVHS Brno Hlinky 60 Vypracoval: Zdeněk Smrž datum: 2.11.2003 Schválil: Obecní zastupitelstvo

Více

PROVOZNĚ MANIPULAČNÍ ŘÁD BIOLOGICKÝ SEPTIK BS 4 EO BS 20 EO

PROVOZNĚ MANIPULAČNÍ ŘÁD BIOLOGICKÝ SEPTIK BS 4 EO BS 20 EO AQUA CONTACT www.aquacontact.cz PROVOZNĚ MANIPULAČNÍ ŘÁD BIOLOGICKÝ SEPTIK BS 4 EO BS 20 EO AQUA-CONTACT s.r.o. 5. května 287 Josefov Jaroměř mobil: 603 494 860 551 02 733 107 017 IČ: 601 10 112 tel: 491

Více

VÍCEÚČELOVÝ ČISTÍCÍ PROSTŘEDEK DEZINFEKCE

VÍCEÚČELOVÝ ČISTÍCÍ PROSTŘEDEK DEZINFEKCE VÍCEÚČELOVÝ ČISTÍCÍ PROSTŘEDEK DEZINFEKCE Hrnek (125 ml) přírodního mýdla, 4 litry horké vody. Pro vůni čistoty a pro lepší odmašťovací vlastnosti přilijte 1 hrnek (60ml) citrónové šťávy. Tímto roztokem

Více

Návod k obsluze, údržbě a opravám oken a dveří

Návod k obsluze, údržbě a opravám oken a dveří K tomu, aby si nový výrobek udržel co nejdéle svou životnost, sestavili jsme pro Vás návod k obsluze, údržbě a opravám. Stejně jako např. Vaše auto, vyžadují i Vaše okna-dveře určitou péči a údržbu. Pokud

Více

Montážní a provozní návod

Montážní a provozní návod Kostečka Group spol. s r.o. Borského 1011/1 CZ 152 00 Praha 5 IČ: 14501899 DIČ: CZ14501899 Montážní a provozní návod JUDO JRSF DN65-DN100 -filtr pro studenou vodu JUDO JRSF-HW DN65-DN100 -filtr pro horkou

Více

Protiplísňové. přípravky

Protiplísňové. přípravky Protiplísňové přípravky Likvidace plísní Fungispray Likvidace plísní Fungispray Super Chlorový přípravek s fungicidním a bělícím účinkem určený k likvidaci plísní v interiérech domácností, zejména v koupelnách

Více

PL A TNÉ ZNĚ NÍ ČÁST PRVNÍ ZÁKON O VODÁCH (VODNÍ ZÁKON) HLAVA I ÚVODNÍ USTANOVENÍ

PL A TNÉ ZNĚ NÍ ČÁST PRVNÍ ZÁKON O VODÁCH (VODNÍ ZÁKON) HLAVA I ÚVODNÍ USTANOVENÍ V. PL A TNÉ ZNĚ NÍ zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, s v y z n ačením navrhovaných změn: ČÁST PRVNÍ ZÁKON O VODÁCH (VODNÍ ZÁKON) HLAVA

Více

Školení starostů správního obvodu obce s rozšířenou působností Písek. Písek, duben 2015

Školení starostů správního obvodu obce s rozšířenou působností Písek. Písek, duben 2015 Školení starostů správního obvodu obce s rozšířenou působností Písek Písek, duben 2015 Motta: Neštěstí nechodí po horách, ale po obcích. Pozdě bycha honiti. Kdo je připraven, není událostí zaskočen. Finanční

Více

Kanalizace, stoka G - informace pro občany

Kanalizace, stoka G - informace pro občany Kanalizace, stoka G - informace pro občany Městské části Praha-Dubeč byla předložena k odsouhlasení změna územního plánu za účelem vybudování hlavní stoky splaškové kanalizace, která bude vedena naší městskou

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST (podle Nařízení ES č. 1907/2006) Datum vydání: 22.12.2004 Datum revize: 16.10.2008 Strana: 1 z 6 Název výrobku:

BEZPEČNOSTNÍ LIST (podle Nařízení ES č. 1907/2006) Datum vydání: 22.12.2004 Datum revize: 16.10.2008 Strana: 1 z 6 Název výrobku: Datum vydání: 22.12.2004 Datum revize: 16.10.2008 Strana: 1 z 6 1. IDENTIFIKACE LÁTKY NEBO PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI NEBO PODNIKU 1.1 Identifikace látky nebo přípravku Název: Chloramin T Další názvy látky:

Více

CT 1800/E CT 1810 CT 3010

CT 1800/E CT 1810 CT 3010 CT 1800/E CT 1810 CT 3010 CT 3010 CT 1810 CZ Návod k použití Pokyny k použití Blahopřejeme Vám, zvolili jste speciální Ceran varnou desku! Před použitím doporučujeme, abyste si pozorně přečetli následující

Více

Obec Kamenné Zboží. Obecně závazná vyhláška obce Kamenné Zboží. číslo 03/2004 ze dne 22. dubna Požární řád obce

Obec Kamenné Zboží. Obecně závazná vyhláška obce Kamenné Zboží. číslo 03/2004 ze dne 22. dubna Požární řád obce Obec Kamenné Zboží Obecně závazná vyhláška obce Kamenné Zboží číslo 03/2004 ze dne 22. dubna 2004 Požární řád obce Zastupitelstvo obce Kamenné Zboží příslušné podle 84 odst. 2 písm. i) zákona č. 128/2000

Více

1. Identifikace látky nebo přípravku a společnosti nebo podniku. Identifikace výrobce, dovozce, prvního distributora nebo distributora

1. Identifikace látky nebo přípravku a společnosti nebo podniku. Identifikace výrobce, dovozce, prvního distributora nebo distributora Bezpečnostní list List: 1 z 5 1. Identifikace látky nebo přípravku a společnosti nebo podniku Identifikace látky nebo přípravku Obchodní název přípravku: MERKUR prací gel color Použití látky nebo přípravku:

Více

Povodňová rizika v hlavním městě Praze. a přijatá řešení ke zmírnění jejich následků

Povodňová rizika v hlavním městě Praze. a přijatá řešení ke zmírnění jejich následků Povodňová rizika v hlavním městě Praze a přijatá řešení ke zmírnění jejich následků Ing. Rostislav Guth vedoucí oddělení ochrany obyvatelstva odboru krizového řízení Magistrátu hlavního města Prahy Charakteristika

Více

SAVO PEREX svěží vůně / SAVO PEREX květinová vůně

SAVO PEREX svěží vůně / SAVO PEREX květinová vůně Datum vydání: 31.5.2004 Datum revize: 3.12.2009 Strana: 1 z 5 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI 1.1 Chemický název látky / obchodní název přípravku Název: Další názvy látky: Savo Perex 1.2

Více

FungiSPRAY bezchlorový. FungiSPRAY chlorový. Likvidace plísní s okamžitým účinkem. Likvidace plísní s dlouhodobým účinkem

FungiSPRAY bezchlorový. FungiSPRAY chlorový. Likvidace plísní s okamžitým účinkem. Likvidace plísní s dlouhodobým účinkem FungiSPRAY chlorový Likvidace plísní s okamžitým účinkem spáry sprchy bělicí obklady dlažba Spáry u oken Spáry u dlažby sprchový kout Chlorový přípravek s fungicidním a bělicím účinkem určený k likvidaci

Více

ALFA farm s r.o. Obchodní název látky nebo přípravku (totožný s označením na obale) Číslo CAS: 5949-29-1. Číslo ES (EINECS): 201-069-1

ALFA farm s r.o. Obchodní název látky nebo přípravku (totožný s označením na obale) Číslo CAS: 5949-29-1. Číslo ES (EINECS): 201-069-1 1. IDENTIFIKACE LÁTKY PŘÍPRAVKU 1.1. IDENTIFIKACE LÁTKY NEBO PŘÍPRAVKU Obchodní název látky nebo přípravku (totožný s označením na obale) ATAK Číslo CAS: 5949-29-1 Číslo ES (EINECS): 201-069-1 Další název

Více

Na obecním úřadě vám pomůžeme zřídit datovou schránku Odpadové hospodářství obce

Na obecním úřadě vám pomůžeme zřídit datovou schránku Odpadové hospodářství obce Obyvatelstvo K 31.12.2013 žilo v obci 349 obyvatel. Tříkrálová sbírka V Tříkrálové sbírce 2014 se v obci vybrala částka 5.007,- Kč. Všem občanům, kteří přispěli děkujeme. Poděkování patří také dětským

Více

Datum vytvoření: 23.08.2004 verze č.: 3 Upraveno: 9. 8. 2006; 9. 11. 2006; 22.6.2007;19.5.2008, 02.12.2010 PŘÍPRAVEK NA OCHRANU ROSTLIN - FUNGICID

Datum vytvoření: 23.08.2004 verze č.: 3 Upraveno: 9. 8. 2006; 9. 11. 2006; 22.6.2007;19.5.2008, 02.12.2010 PŘÍPRAVEK NA OCHRANU ROSTLIN - FUNGICID PŘÍPRAVEK NA OCHRANU ROSTLIN - FUNGICID Casoar Postřikový přípravek ve formě suspenzního koncentrátu k ochraně brambor proti plísni bramborové, obsahující plně systemickou i kontaktní složku. Účinná látka:

Více

HYGIENICKO SANITAČNÍ ŘÁD STRAVOVACÍHO ZAŘÍZENÍ VÝDEJNY POKRMŮ

HYGIENICKO SANITAČNÍ ŘÁD STRAVOVACÍHO ZAŘÍZENÍ VÝDEJNY POKRMŮ HYGIENICKO SANITAČNÍ ŘÁD STRAVOVACÍHO ZAŘÍZENÍ VÝDEJNY POKRMŮ Mateřská škola Petříkov č.p. 6 Obec Petříkov u Velkých Popovic Zpracovala: Ing. Hana Svobodová Vydání: 1 Celkem 8 stran Platnost od 1.9.2011.

Více

BEZPEČNOSTNÍ Dle Nařízení (ES) č. 1907/2006

BEZPEČNOSTNÍ Dle Nařízení (ES) č. 1907/2006 Strana: 1 Počet stran: 6 1. IDENTIFIKACE PŘÍPRAVKU 1.1 Název přípravku: KALIF DOGS AND CATS 1.2 Použití přípravku: Postřik zamezující přístupu psů a koček 1.3. Výrobce: Kollant S.p.a., Via C. Colombo,

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST. Název výrobku: Tekutá fólie FERMACELL. 1. Identifikace látky, přípravku, výrobce, dovozce, prvního distributora nebo distributora

BEZPEČNOSTNÍ LIST. Název výrobku: Tekutá fólie FERMACELL. 1. Identifikace látky, přípravku, výrobce, dovozce, prvního distributora nebo distributora Datum vydání: 01.09.2003 Datum revize: 30.06.2012 Strana: 1/5 1. Identifikace látky, přípravku, výrobce, dovozce, prvního distributora nebo distributora 1.1 Identifikace přípravku: Tekutá fólie Číslo CAS:

Více

EKOLOGICKÉ ČISTÍCÍ PROSTŘEDKY A ALTERNATIVNÍ ČIŠTĚNÍ

EKOLOGICKÉ ČISTÍCÍ PROSTŘEDKY A ALTERNATIVNÍ ČIŠTĚNÍ Projekt ROZŠÍŘENÍ VYBRANÝCH PROFESÍ O ENVIRONMENTÁLNÍ PŘESAH Č. CZ.1.07/3.2.04/05.0050 EKOLOGICKÉ ČISTÍCÍ PROSTŘEDKY A ALTERNATIVNÍ ČIŠTĚNÍ EKOZNAČKY Ekologicky šetrný výrobek šetrnější k životnímu prostředí

Více

Zásady hygieny rukou

Zásady hygieny rukou Zásady hygieny rukou Věstník MZ ČR částka 5/2012 str.15 METODICKÝ NÁVOD - HYGIENA RUKOU PŘI POSKYTOVÁNÍ ZDRAVOTNÍ PÉČE http://www.mzcr.cz/legislativa/dokumenty/vestnik-c5/2012_6452_2510_11.ht Ruce zdravotníka

Více

PROVOZNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY KOMETKA, s.r.o.

PROVOZNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY KOMETKA, s.r.o. PROVOZNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY KOMETKA, s.r.o. I. Údaje o zařízení Adresa: Kometka, Střední 26, 60200 Brno Telefon: 549 439 284, mob. 739 219 156 IČO: 01873784 Odpovědná osoba: Mgr. Lenka Řeholová, ředitelka

Více

ÚHYN ÚHOŘŮ NA VODNÍ NÁDRŽI ROZKOŠ

ÚHYN ÚHOŘŮ NA VODNÍ NÁDRŽI ROZKOŠ ÚHYN ÚHOŘŮ NA VODNÍ NÁDRŽI ROZKOŠ Informace Povodí Labe, státní podnik (Ing. L. Rederer, Ing. T. Zapletal) Vzhledem k pokračujícímu masivnímu úhynu úhoře říčního (Anguilla anguilla) na jižní části vodní

Více

Intumex AN. Intumex AN. Strana: 1/5 Bezpečnostní list Dle Nařízení (ES) 1907/2006 (REACH) Datum vydání: 03.12.2007 Datum revize: 02.01.

Intumex AN. Intumex AN. Strana: 1/5 Bezpečnostní list Dle Nařízení (ES) 1907/2006 (REACH) Datum vydání: 03.12.2007 Datum revize: 02.01. 1/5 1 Identifikace látky: Detaily o produktu: Obchodní název: List č.: 006 Popis: Vodou ředitelný přípravek na bázi akrylových polymerů s anorganickými plnidly. Doporučené použití látky / přípravku: Protipožání

Více

PROVOZNÍ ŘÁD ZÁVAZNÉ POKYNY PRO ÚČASTNÍKY KURZŮ POŘÁDANÝCH v Rodinném centru Čtyřlístek v PRAZE - PETROVICÍCH

PROVOZNÍ ŘÁD ZÁVAZNÉ POKYNY PRO ÚČASTNÍKY KURZŮ POŘÁDANÝCH v Rodinném centru Čtyřlístek v PRAZE - PETROVICÍCH PROVOZNÍ ŘÁD ZÁVAZNÉ POKYNY PRO ÚČASTNÍKY KURZŮ POŘÁDANÝCH v Rodinném centru Čtyřlístek v PRAZE - PETROVICÍCH Kurzy probíhají v prostorách bazénu Institutu Eda Robertse, ul. Milánská 471, Praha 10. vchod

Více

B E Z P E Č N O S T N Í L I S T Dle zákona č.356/2003 Sb. a vyhlášky č. 231/2004 Sb. Datum vypracování: Datum poslední revize: Strana 1 z 5

B E Z P E Č N O S T N Í L I S T Dle zákona č.356/2003 Sb. a vyhlášky č. 231/2004 Sb. Datum vypracování: Datum poslední revize: Strana 1 z 5 Datum poslední revize: Strana 1 z 5 1. Identifikace látky nebo přípravku a výrobce nebo dovozce 1.1. Obchodní název přípravku : 1.2. Doporučený účel použití: Avivážní prostředek 1.3. Identifikace výrobce/

Více

PROVOZNÍ ŘÁD ZÁCHYTNÉHO MÍSTA PRO OPUŠTĚNÁ A TOULAVÁ ZVÍŘATA MĚSTA CHODOV

PROVOZNÍ ŘÁD ZÁCHYTNÉHO MÍSTA PRO OPUŠTĚNÁ A TOULAVÁ ZVÍŘATA MĚSTA CHODOV PROVOZNÍ ŘÁD ZÁCHYTNÉHO MÍSTA PRO OPUŠTĚNÁ A TOULAVÁ ZVÍŘATA MĚSTA CHODOV Část I. Základní ustanovení Název a sídlo Záchytné místo pro zatoulaná a opuštěná zvířata Města Chodov Komenského 1077, 354 35

Více

DEZINFEKCE VE ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍCH. Kolářová M., Odd. epidemiologie infekčních nemocí ÚPL. 11/20/2013 KOLMA, Oš+PA 1

DEZINFEKCE VE ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍCH. Kolářová M., Odd. epidemiologie infekčních nemocí ÚPL. 11/20/2013 KOLMA, Oš+PA 1 DEZINFEKCE VE ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍCH Kolářová M., Odd. epidemiologie infekčních nemocí ÚPL 11/20/2013 KOLMA, Oš+PA 1 DEZINFEKCE - je soubor opatření ke zneškodňování mikroorganizmů pomocí fyzikálních,

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola Nymburk, Tyršova 446 příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Provozní řád školy Č.j.: /2014 Číslo směrnice: /2014 Vypracovala: Schválila: Mgr. Hana Procházková, vedoucí

Více

Směrnice tajemnice Městského úřadu Frýdlant nad Ostravicí č. 3/2013 (BENZÍN NATURAL 95)

Směrnice tajemnice Městského úřadu Frýdlant nad Ostravicí č. 3/2013 (BENZÍN NATURAL 95) Městský úřad Frýdlant nad Ostravicí Směrnice tajemnice Městského úřadu Frýdlant nad Ostravicí č. 3/2013 PRAVIDLA o bezpečnosti, ochraně zdraví a ochraně životního prostředí při práci s nebezpečnými chemickými

Více

Obec a její finanční zabezpečení krizových situací. Aleš Kudlák Město Písek

Obec a její finanční zabezpečení krizových situací. Aleš Kudlák Město Písek Obec a její finanční zabezpečení krizových situací Aleš Kudlák Město Písek 1 Motta: Neštěstí (povodeň) nechodí po horách, ale po obcích. Pozdě bycha honiti. Kdo je připraven, není povodní zaskočen. Protipovodňové

Více

KAPUT. Přípravek na ochranu rostlin Varovné označení! Chemický přípravek

KAPUT. Přípravek na ochranu rostlin Varovné označení! Chemický přípravek KAPUT Přípravek na ochranu rostlin Varovné označení! Chemický přípravek Postřikový herbicidní přípravek ve formě rozpustného koncentrátu pro ředění vodou k hubení vytrvalých a jednoletých plevelů na orné

Více

FOX citron 1. IDENTIFIKACE LÁTKY NEBO PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI NEBO PODNIKU 2. IDENTIFIKACE RIZIK 3. SLOŽENÍ NEBO INFORMACE O SLOŽKÁCH

FOX citron 1. IDENTIFIKACE LÁTKY NEBO PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI NEBO PODNIKU 2. IDENTIFIKACE RIZIK 3. SLOŽENÍ NEBO INFORMACE O SLOŽKÁCH Datum vydání: 3.2.2009 Strana: 1 ze 5 1. IDENTIFIKACE LÁTKY NEBO PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI NEBO PODNIKU 1.1 Identifikace látky nebo přípravku Název: Číslo CAS: Číslo ES (EINECS): Další název látky: 1.2 Použití

Více

Nebezpečné obsahové látky (Úplné znění uvedených vět R viz kapitola 16) č. ES č. CAS Název látky Obsah Symboly Věty R

Nebezpečné obsahové látky (Úplné znění uvedených vět R viz kapitola 16) č. ES č. CAS Název látky Obsah Symboly Věty R CMC PLUS 1. Označení látky/přípravku a označení firmy Materiálové číslo: 1.1 Obchodní název CMC PLUS Použití látky/přípravku Produkt ke stabilizaci vinného kamene ve víně. 1.2 Údaje o výrobci/dodavateli

Více