předseda kriz. štábu člen kriz. štábu člen kriz. štábu člen kriz. štábu člen kriz. štábu člen kriz. štábu

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "předseda kriz. štábu člen kriz. štábu člen kriz. štábu člen kriz. štábu člen kriz. štábu člen kriz. štábu"

Transkript

1 K OLODĚJSKÉ N OVINY červen 2013 ZPRAVODAJ ÚŘADU MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA KOLODĚJE V sobotu začala stoupat hladina Rokytky a v Kolodějích kulminovala v neděli dopoledne. Dle odhadů hydrologů se Rokytkou prohnala nejméně stoletá voda. Takový stav nebyl ani v roce 2002; údajně se Rokytka podobně rozvodnila cca před 60ti lety. Pro stručnost uvádím jen fakta: S pomocí dobrovolných hasičů a díky koordinaci se starostou Běchovic jsme hned v neděli po poledni zajistili pytle s pískem na ochranu nejpostiženějšího objektu, kde voda již dosa- Povodně hovala téměř do přízemí rodinného domu. Po krátké úvaze jsme přistoupili k částečné demolici jezu pod mostkem v ulici K Dubči, kde úzký průchod jezem nebezpečně zvyšoval hladinu. Po ubourání levé části jezu voda okamžitě klesla o půl metru a riziko zatopení domů bylo zažehnáno. Pročistili jsme vpusti a záchytné koše dešťové kanalizace v ulici Ponrepova, kde se situace okamžitě zlepšila. V době nejvyššího srážkového úhrnu nebyla schopna přečerpávací stanice Slovo starosty Ačkoliv měly tyto KN vyjít až v létě, běh událostí si vyžádal jejich urychlení. Rád bych vás informoval o důležitých aktualitách v naší městské části. Povodním, školce a první velké sportovní akci po mnoha letech triatlonu se věnujeme v samostatných článcích. Jinak jak jsem slíbil byly ukončeny opravy hlavních silnic i ulic. Rozsah bych si představoval větší, ale děláme, co je v našich finančních možnostech, spíše nemožnostech. Byly vyhlášeny výsledky grantových řízení, uspěly projekty rekonstrukce povrchu tenisových kurtů, 1. fáze (živel voda) rozsáhlého projektu zvelebování školní zahrady, projekty spojené s rekonstrukcí fotbalového hřiště budou na vyhlášení ještě čekat, Praha převedla fotbalové dotace na pražský fotbalový svaz an bloc a taktéž žádost o grant na víceúčelové hřiště ve škole bylo (ne)systémově přeřazeno do oblasti školství, kam však magistrát jaksi opomněl převést dodatečné prostředky na krytí těchto projektů. Telefonní spojení krizového štábu MČ Praha- Koloděje Jméno, příjmení, Zbyněk Passer, starosta MČ Praha - Koloděje Zdeněk Kovář, místostarosta (neuvolněný) MČ Praha - Koloděje Ilona Chalupská, tajemník úřadu MČ Praha Koloděje Mgr. Zdeněk Dolanský, ředitel ZŠ komisař Zdeněk Skolil, Městská policie Jiří Beneš starosta SDH Koloděje Petr Vystavěl st., velitel Sboru dobr. hasičů v Kolodějích funkce předseda člen člen člen člen člen kriz. štábu člen kriz. štábu PVK pobrat průtok z kanalizace v této ulici a kanálově vpusti v nižších částech ulice naopak vodu vyvrhovaly. I na toto jsme po poradě s PVK do budoucna připraveni a budeme umět přetíženou kanalizaci odlehčit tak, aby nedocházelo k nadměrnému zaplavování zahrad okolních domů Pročistili jsme koryto pro odtok dešťových vod podél Blatovské aleje a ulevili tak přečerpávací pokračování na str. 2 V pracovní době V mimopracovní době telefon stát. spojení fax mobil jiné spoj Jiří Vitáček Rybáři Koloděje člen kriz.št

2 strana 2 povodně - pokračování ze str. 1 stanici v Ponrepově. SDH odčerpalo krátce po jeho vytvoření i jezero, které se utvořilo v Panenkách, kde sice dešťová kanalizace funguje skvěle, ale vpusti jsou nešťastně umístěné jezero se vytvořilo přesně mezi nimi. Obnovili jsme činnost krizového štábu a v den, kdy vyhlásil MHMP uzavření škol jsme ji nechali otevřenou jako krizové centrum, což ulevilo rodičům, které už tak trápila svízelná doprava po Praze. Hned v neděli jsem kontaktoval starosty a hrázné výše proti toku Rokytky, abychom byli informováni o stavu přehrad a rybníků nad námi. Během neděle byly děsivé zejména zprávy o nevalném stavu hráze Říčanského rybníka a stavu hráze kolodějského rybníka. Obě tato vodní díla se nyní již opravují, říčanský rybník je vypuštěn a hájecká přehrada již řízeně upouští. Ve středu ráno jsem inicioval vznik Krizového štábu pro povodí Rokytky, který bude sdružovat všechny starosty, vedoucí místních krizových štábů a hrázné na všech rybnících a přehradách. Rokytka pramení v černokosteleckých lesích nad Říčany a má mnoho přítoků, které je též nutné hlídat. Těžko lze vinit magistrát, že zapříčinil situaci na Botiči a Rokytce, ale z druhé strany také není pravda, že by za ni odpovídali jednotliví starostové městských částí. Rokytka protéká dvěma kraji a sedmi městskými částmi a bez koordinace MHMP je do budoucna řešení krizových situací nemyslitelné. Právě proto jsme se jako starostové spojili a již vzniká zpráva, mapující průběh a následky, jakož i nutné stavebně technické úpravy koryt, mostů a vodních děl na Rokytce, jakož i systém včasného varování, který bude vycházet ze Říčan. Systém bude spouštěn při ohlášení prvního stupně povodňové aktivity, aby bylo dost času na zasednutí krizového štábu, přípravu technických opatření a zejména na řízené odpouštění všech vodních děl s retenční kapacitou (pro nás jsou podstatné rybníky v Říčanech a zámecké oboře a přehrada v Hájku). Sledujeme i práce na opravě hráze a stavidla právě v zámecké oboře. Pro občany bydlící dole u Rokytky: Prosím, nepřeceňujte retenční funkci přehrad, v Hájku mě hrázný pan Ptáček informoval, že v době nejrychlejší kulminace rostla hladina přehrady o 15 cm za hodinu, zatímco upustit řízeně stejné množství trvá prý téměř den. I tak ale můžeme zvýšením retence na nádržích a systémem včasného varování už z Říčan získat alespoň čas na odvezení aut, přenesení věcí z níže položených částí pozemku, případně na rozmístění pytlů a přípravě čerpadel. Již jsem ve spojení s odborem městského investora MHMP kvůli opravám a úpravám koryta Rokytky a jezu pod mostkem. Úpravy koryta Rokytky v úseku od zdi zámku po druhý kolodějský rybník budou zásadní koryto je třeba významně prohloubit a zatáčku toku pod mostkem zpevnit opěrnou zdí, vyvýšenou ješ- tě nad okolní terén. Přírodní koryto v navazujícím úseku bude třeba pročistit od kamenů a padlých stromů. Všechny tři projekty projednávám s Odborem městského investora pražského magistrátu a s Povodím Vltavy. Nyní vzniká přibližné nacenění prací. Podstatné bude, zda a kolik peněz magistrát uvolní. Budou to dvě vlny odstranění přímých škod a následně preventivní práce, v tomto duchu i připravuji podklady pro MHMP. Vůle Povodí Vltavy se o tok Rokytky starat a investovat do něj je bohužel mizivá. Iniciativu za přípravu projektů jsem sice převzal, ale zda je hotové proplatí a zda najdou peníze na realizaci je věc druhá, ale zkoušet to budeme. Pokusíme se s ohledem na poškození pěší lávky přes Rokytku podél ulice K Dubči tuto bez prodlení opravit a zároveň žádat vybudování druhé, vyvýšené, po druhé straně mostku, která zároveň významně ulehčí občanům, bydlícím podél pravé strany ulice K Dubči ve směru z Koloděj. Kdy se velká voda do Koloděj vrátí, lze sice jen spekulovat, ale naší snahou je být na ni co KOLODĚJSKÉ NOVINY nejlépe připraveni a minimalizovat případné škody na majetku. V rámci protipovodňových opatření a pro zlepšení situace při a po deštích v Ponrepově ulici jsem přistoupil k odvodnění jezírka, které se tvoří nad Ponrepovou ulicí a k prohloubení odtoku ve spodní části Ponrepovy Velké poděkování patří dobrovolným hasičům, kteří se aktivně účastnili prací nejen zde v Kolodějích ale i v dalších částech Prahy i mimo ní. Činili tak ve svém volném čase, v těžkých podmínkách a s minimem odpočinku. Bez jejich pomoci by nebylo možné ochránit nejen Koloděje, ale zejména ty městské části, kdy byly velmi rychle vystavěny protipovodňové bariéry. Pro vaši informovanost uvádím čísla na místní krizový štáb, v případě potřeby je užijte. Pozornost prosím věnujte i informacím o dekontaminaci studní, zalitých dešťovou vodou a potravin ze zatopených sklepů. Jen pro pořádek a zachování nervů SDH uvádím, že SDH NEVYJÍŽDÍ k zatopeným zahradám, ale pouze k zatopeným komunikacím, nebo rodinným domům. Pravidla základní hygieny po záplavách ZÁKLADNÍ HYGIENICKÉ PRAVIDLO: Myjte si pečlivě a často ruce!!! Ruce si myjte pitnou vodou a mýdlem a utírejte do papírových ubrousků vždy zejména po styku s povrchy, které byly v kontaktu se záplavovou vodou nebo kaly, vždy před jídlem, pitím a také před kouřením. Dále vždy, než se dotýkáte obličeje, ale i před a samozřejmě po použití WC. Ruce a obličej utírejte do papírových ubrousků. Máte-li rýmu, používejte papírové kapesníky pro jedno použití. Při styku s infekčním materiálem suché ruce dezinfikujte alkoholovými přípravky (např. Spitaderm, Sterilium, Promanum N, Spitacid). DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ: K pití používejte pouze vodu, jejíž zdravotní nezávadnost je ověřena!!! Při všech pracích užívejte ochranné pomůcky, především gumové rukavice a pevnou nepromokavou gumovou obuv!!! PO VSTUPU DO DOMU ČI BYTU ZKONTROLUJTE IHNED STAV POTRAVIN!!! Zaplavené potraviny: Nejezte zaplavené potraviny s výjimkou potravin hermeticky balených ve skle a plechu (konzervy). Tyto konzervy je však nutno před použitím očistit a dezinfikovat. Zaplavené potraviny s výjimkou hermeticky balených zlikvidujte (uložte do označených kontejnerů).

3 KOLODĚJSKÉ NOVINY strana 3 Čištění konzerv: Umyjte konzervu v čisté vodě se saponátem, poté v roztoku dezinfekčního prostředku a opláchněte pitnou vodou. Zlikvidujte konzervy, jestliže mají narušený nebo silně pomačkaný obal, zvlhlý obsah, silně znečištěný uzávěr!! Zlikvidujte chlazené nebo mražené potraviny, jestliže chlazené potraviny byly ponechány nad teplotou 6 C déle než 4 hodiny a jestliže mražené potraviny roztály a byly tak ponechány déle než 2 hodiny. Zlikvidujte všechny následující potraviny vystavené zátopové vodě, jedná-li se o otevřená balení, která byla v kontaktu se záplavovou vodou, dále všechna i neotevřená papírová, sáčková, látková a celofánová balení a všechny potravin neuzavřené hermeticky. Nekonzumujte zaplavené zemědělské plodiny, je nutno považovat je za zdravotně závadné! Zemědělské plodiny, které nebyly zcela zatopeny a dále rostou, doporučujeme využívat až po hygienické kontrole, nejdříve po třech týdnech po skončení záplav. Ovoce na stromech a keřích, které nebylo zaplaveno, je možno jíst po důkladném umytí pitnou vodou. Máte-li jakékoli pochybnosti o nezávadnosti potraviny, zlikvidujte ji! V případě prvních příznaků onemocnění (bolení břicha a křeče v břichu, průjem, zvracení, teplotu, vyrážku) raději kontaktujte svého lékaře. Nepodceňujte počáteční lehké příznaky! PO NÁVRATU JE NUTNO BYT VYSUŠIT, UKLIDIT a DEZINFIKOVAT!!! Větrat objekt průvanem. Odborně zkontrolovat statiku objektu a stanovit rozsah poškození a návrh postupu asanačních prací. Zprovoznit inženýrské sítě: elektřinu, plyn, telefon, vodu (před zapojením kontrolu provedou odborníci). Musí se odklidit všechny nečistoty, nánosy bahna, zeminy, zničené předměty a zařízení. Vysoušet zdivo pomocí přístrojů, ale vždy za přístupu čerstvého vzduchu. Z místnosti vyklidit veškerý poškozený nábytek, koberce, předměty apod., postupovat od horních pater směrem dolů. Vždy při práci používat osobní ochranné pomůcky včetně gumových rukavic a nepromokavých bot. Nepoškozený nábytek a předměty dezinfikovat, dopravní prostředky nechat asanovat v servisu. Zabezpečit odvoz poškozených výrobků a jejich likvidaci. V okolí objektů zajistit trvalé a důsledné odvodňování (vyčištění kalů, odpadů, dešťovodů, kontrola komínů). Je nutno zlikvidovat všechny výrobky z nasákavých a porézních materiálů, které byly zasaženy záplavovou vodou nebo bahnem (papír, filtrační materiály, dřevo, folie z plastů). Elektrická a strojní zařízení, kde je demontáž problematická a neodborný zásah či opětovné neodborné smontování výrobku by mohlo ohrozit uživatele či obsluhu, je nutné, aby po mechanické očistě tyto úkony provedla servisní služba nebo výrobce. Čistit a dezinfikovat je nutné všechny části výrobku včetně skrytých prostor a otvorů z vnější i vnitřní strany. Pokud tato zařízení či výrobky přicházejí do přímého styku s potravinami a po provedené sanitaci vykazují viditelné změny (popraskání, poškrábání, odloupání povrchových vrstev, zrezivění apod.), nebo zapáchají, mění barvu a chuť, nelze je pro styk s potravinami použít. Totéž platí i pro keramické výrobky, plastové tenkostěnné obaly a plastové kanystry. Výrobky, které jsou nasákavé a odolávají působení dezinfekčních a čisticích prostředků se očistí nejlépe tlakovou vodou, omyjí se roztoky detergentů, opláchnou pitnou vodou a dezinfikují (např. chlorovými přípravky - Savo, Chloramin T v koncentracích a době působení doporučených výrobcem), opět se opláchnou pitnou vodou a osuší. Lze použít i fyzikální postup dezinfekce (var po dobu 10 minut, horký suchý vzduch v troubě při teplotě 160 ºC po dobu 60 minut, myčky nádobí s dezinfekčním roztokem atd.). POKUD NEJSTE NAPOJENI NA VEŘEJNÝ VODOVOD, NEODEBÍREJTE VODU Z VLASTNÍHO ZDROJE, NENÍ-LI SANOVÁN A NENÍ-LI PROVEDEN ROZBOR KVALITY VODY S USPOKOJIVÝM VÝSLEDKEM!!! Postup při sanaci zatopených studní: Očista a dezinfekce studní se provádí za přítomnosti nejméně 3 osob, pro případ poskytnutí první pomoci osobě, která sestupuje do studny. Základní postup: Mechanicky očistit vnější stěny studny a čerpací zařízení od nánosů bahna a nečistot a opravit poškozené části vnějšího krytu studny. Důkladně opláchnout čistou vodou, nejlépe tlakovou. Otevřít studnu a úplně vyčerpat vodu. Zjistit, zda se ve studni nevyskytují jedovaté plyny a zda je u dna dostatek kyslíku - nejjednodušší způsob kontroly je spuštění zapálené svíčky na dno studny. V případě bezkyslíkatého prostředí svíčka zhasne, v případě výskytu metanu dojde ke vzplanutí. Důkladně mechanicky (např. kartáčem nebo tlakovou vodou) očistit vnitřní stěny studny, čerpací zařízení a dno studny. Důkladně opláchnout čistou vodou a vodu opět úplně vyčerpat. Omýt vnitřní stěny studny 0,05% roztokem chlornanu sodného (pokud používáte přípravek Savo, získáte tento roztok nadávkováním 100 ml Sava do 10 litrů vody). Kontejnery na objemný odpad Z důvodu odstraňování následků povodní je pravidelné umisťování kontejnerů zrušeno, prosím sledujte webové stránky úřadu a úřední desku, kde Vám poskytneme aktuální informace. Doplnění informačního materiálu PRAVIDLA ZÁKLADNÍ HYGIENY PO ZÁPLAVÁCH V souvislosti s povodňovou situací doplňuje Ministerstvo zdravotnictví informace o likvidaci plísní, jejichž výskyt velmi úzce souvisí s vlhkostí, která je v zaplavených objektech díky povodním i změněným klimatickým podmínkám neustále vysoká. Pokud je likvidace plísní dle níže uvedených pravidel neúspěšná, doporučuje Ministerstvo zdravotnictví obrátit se na místně a věcně příslušnou krajskou hygienickou stanici nebo specializovanou firmu. PRAVIDLA PŘI LIKVIDACI PLÍSNÍ V BUDOVÁCH V ZAPLAVENÝCH OBLASTECH: Na narostlou plíseň na stěnách je vhodné použít k prvnímu dezinfekčnímu zásahu přípravky s fungicidními (protiplísňovými) účinky. Podle rozsahu plísně je nutné volit vhodný aplikační postup postřik, omytí, otření včetně různých kombinací těchto postupů, a dezinfekci provádět i opakovaně. Mechanicky odstranit po dezinfekci zbytky plísně (dle individuální situace volit nejvhodnější způsob škrábání, otlučení na omítku). Plíseň nikdy neodstraňovat za sucha před aplikací přípravku, aby nedošlo k rozptýlení zdraví škodlivých výtrusů. Při likvidaci plísně používat ochranné pracovní pomůcky a ochranu dýchacích cest. Odstranit primární příčiny (stavební či teplotně vlhkostní poměry), které zajišťují vhodné podmínky pro rozvoj plísní. Po dezinfekci a na zaschlé stěny je vhodné aplikovat přípravky k preventivní ochraně proti plísním ve formě nátěrů před malbou i přímo na omítku. Neprovádět jiné práce, dokud stěny nezaschnou. Zajistit vhodné proudění vzduchu (intenzivní a časté větrání). Postup při sanaci zatopené studny Při postižení individuálního zdroje pitné vody (studny) je možné k jeho sanaci (vyčištění a znovuuvedení do použitelného stavu) přistoupit až tehdy, kdy to nejenom dovolí vnější

4 strana 4 podmínky (odpadnutí povodňové vlny, odstranění nánosů ad.), ale až dojde též k poklesu zvýšené hladiny spodních vod. Pokud nebyla studna povodní přímo zasažena, stačí provést revizi zdroje a okolí, provést jednorázovou šokovou dezinfekci a nechat provést rozbor vody. Pokud studna byla povodní zasažena, bývá většinou nutné provést kompletní sanaci. Postup při sanaci studní: 1. Odstraňujeme-li následky záplav, je možné s asanací začít až po opadnutí povodňové vlny a poklesu hladiny podzemních vod. Mechanicky očistíme vnější stěny studny a čerpací zařízení od nánosů bahna a nečistot a opravíme poškozené části vnějšího krytu studny. Důkladně opláchneme čistou vodou, nejlépe tlakovou. 2. Odstraníme zákrytovou desku a otevřeme studnu. 3. Instalujeme čerpací zařízení (kalové čerpadlo). 4. Pokud jde o silně znečištěnou studnu, např. zaplavenou bahnem, vyčerpáme celý objem vody. 5. Před vstupem do studny pomocí detektoru nebo svíčky zjistíme, zda ve studni nejsou jedovaté plyny pokud ano, odstraníme je vývěvou nebo kompresorem. Při práci ve studni nutno dodržovat zásady bezpečnosti a hygieny práce (především používáme ochranné pomůcky). 6. Velmi důkladně (např. kartáčem) očistíme vnitřní stěny studny, čerpací zařízení a dno studny. Důkladně vše opláchneme čistou vodou a vodu opět úplně vyčerpáme. Veškerou vyčerpanou vodu v průběhu asanace odvádíme do odpadu nebo dostatečně daleko od studny po sklonu terénu, aby se zabránilo druhotnému znečištění vody ve studni asanované, ale i studních okolních. Není-li to možné nebo obsahuje-li voda vysokou koncentraci desinfekčního přípravku, je nutné ji odvézt do čistírny odpadních vod, aby nedošlo k poškození vegetace a půdního prostředí. 7. Omyjeme vnitřní stěny studny a čerpací zařízení koncentrovanějším roztokem dezinfekčního prostředku, který obsahuje chlor (chloramin 5 10 %, chlornan sodný 5 %, roztok chlorového vápna 10 %) v množství vyšším než je uvedeno na etiketách výrobků. Nutno pracovat v gumových rukavicích. Pokud chlorový roztok nestačí důkladně umýt stěny, lze použít i roztok mýdlový. ČR - Ministerstvo zdravotnictví, Palackého náměstí 4, Praha 2 tel./fax: / , e- mail: 8. Vše opláchneme čistou vodou a vodu vyčerpáme. 9. Pokud nebyla studna záplavovou vodou přímo zasažena, odčerpáme vodu ze studny asi na 1 m výšky vodního sloupce. Přechlorujeme vodu dezinfekčním přípravkem (nejlépe na bázi chloru) a myjeme stěny zpětným proudem přechlorované vody. Úplně vyčerpáme vodu ze studny. Pozor: před vstupem do studny nutno postupovat podle odstavce 5. KOLODĚJSKÉ NOVINY Opláchnout stěny studny čistou vodou a vodu znovu vyčerpat. Odstranit stávající pokryv dna (štěrk, hrubozrnný písek) a vyměnit za nový, případně za důkladně propraný starý. Nechat studnu naplnit vodou a v případě, že je voda dále kalná, pokračovat v čerpání až do vymizení zákalu. Provést konečnou dezinfekci vody. Při provádění dezinfekce respektujte návod k použití daného výrobku. K tomu je vždy potřeba znát aspoň přibližně objem vody ve studni. V případě použití chlorového přípravku, použijete dávku odpovídající 1 mg aktivního chloru na litr vody (pokud používáte přípravek Savo, znamená to dávku 100 ml Sava na 1 m³ vody). Přípravek nalijte opatrně do studny a krátkým zapnutím čerpadla či jiným způsobem promíchejte. Nechte působit alespoň 8 hodin, je vhodné po 2 až 3 hodinách nasát dezinfikovanou vodou také do potrubí, kterým se voda ze studny čerpá do domu nebo na zahradu. Teprve po provedené dezinfekci a obměně vody za čerstvou je možno odebrat vzorek vody k provedení laboratorní kontroly. U vrtaných studní se doporučuje, aby vyčerpání a dezinfekci provedla odborná firma. Do doby, než lze vodou použít jako pitnou je nutné k pití, výplachu úst či vaření pokrmů používat výhradně vodu balenou. Vodu lze použít jako užitkovou k mytí, výjimečně ji lze pít pouze po 5 minutovém převaření. DEZINFEKCE ODPADNÍCH SIFONŮ A ŽUMP Provádět dezinfekci obsahu žump má smysl pouze před povodní, kdy se očekává její vyplavení (1 kg chlorového vápna na 1 m³ obsahu žumpy); k dezinfekci odpadních sifonů před povodní použijte 5% roztok Chloraminu T (20 vrchovatých polévkových lžic na 10 litrů vody) nebo zalijte odpad neředěným přípravkem Savo. NEZAPOMEŇTE OČISTIT A DEZINFIKOVAT ODĚVY A PRÁDLO!!! Silně znečištěné prádlo namočte na 4 hodiny do 3 % roztoku Chloraminu T (připravíte rozpuštěním 12 vrchovatých polévkových lžic prášku v 10 litrech studené vody) nebo na 8 hodin do roztoku Sava (připravíte nalitím 1 litru Sava do 9 litrů vody). Méně znečištěné prádlo namočte po dobu 1 hodiny do 1% roztoku Chloraminu T (připravíte rozpouštění 4 vrchovatých polévkových lžic v 10 litrech vody) nebo do SAVA (1 litr SAVA nalijte do 9 litrů vody). Prádlo po dezinfekci vyperte obvyklým způsobem za použití pracího prášku. Pozor! Chloramin T a SAVO mají bělící účinky! Cennější šatstvo, které nelze dezinfikovat, vysušte, vykartáčujte, nechte vyčistit v profesionální čistírně. Prádlo, které snese vyvářku, perte při teplotě nejméně 90 C nebo vyvařte po dobu 10 minut a následně vyperte. Prádlo vyžehlete. Je nutné zabránit kartáčování a prášení. Totéž platí pro polštáře a přikrývky. PÉČE O POKOŽKU OSOB PO SKONČENÍ ÚKLIDOVÝCH PRACÍ Po skončení úklidových prací ruce dezinfikujte přípravkem s virucidní (protivirovou) účinností, postupujte podle doporučení výrobce. Alkoholové přípravky nanášejte na suchou pokožku! Po dezinfekci ruce umyjte pitnou vodou a mýdlem, osušte jednorázovým ubrouskem a ošetřete regeneračním krémem. Pokožku celého těla a vlasy umyjte vodou a šamponem případně s dezinfekčním účinkem (např. Octenisan), utřete a ošetřete regeneračním krémem. Veškerá poranění pokožky, hnisání, vyrážky apod. konzultujte s lékařem. V případě zvýšeného výskytu bodavého hmyzu používejte repelenty. RIZIKO INFEKČNÍCH ONEMOCNĚNÍ Při práci v zatopených prostorách a při jejich čištění jsou osoby vystaveny riziku infekce. Jedná se jednak o infekce přenášené vodou kontaminovanou lidskými výkaly pocházejícími z žump a čističek odpadních vod a vodou kontaminovanou výkaly zvířat v případě některých infekcí přenosných na člověka (např. leptospiróza či tularémie). Jejich původci mohou vniknout do organismu člověka i nepatrně poškozenou kůží (např. oděrkami a záděrami). Snažte se tedy omezit styk vody a bláta s tělem pokud možno co nejvíce. Při práci používejte vždy holínky a gumové rukavice. Ruce si po skončení práce vždy řádně umyjte a dezinfikujte. Znečištěné prádlo ošetřete výše uvedeným způsobem. Hnisající oděrky, boláky, bodnutí hmyzem, vyrážka, teplota, dýchací či zažívací potíže je nutné lékařsky vyšetřit a ošetřit. Ošetřujícího lékaře je nutno upozornit na skutečnost, že nemocný byl v kontaktu se záplavovou vodou. Lidé se mohou v záplavových oblastech nakazit zejména salmonelózou, úplavicí, břišním tyfem a paratyfem, leptospirózou, listeriózou, tularémií, žloutenkou typu A a B. Při přemnožení komárů hrozí záplavové horečky. Zkontrolujte si platnost očkování proti tetanu (přeočkování po letech). Pokud zjistíte jakoukoliv odchylku od normálního zdravotního stavu (např. zvýšenou teplotu), ihned navštivte lékaře a informujte ho, že jste pracovali v zatopeném prostředí. V některých případech se podle místní epidemiologické situace doporučuje i další očkování (např. proti hepatitidě typu A, břišnímu tyfu apod.) Onemocnění infekčními nemocemi mohou i domácí mazlíčci a užitková zvířata. některá onemocněnízvířat se mohou přenášet i na lidi. Další informace Ministerstvo zdravotnictví ČR: doc. MUDr. Leoš Heger, CSc. Hlavní hygienik ČR: tel.: , ministr zdravotnictví České republiky

5 KOLODĚJSKÉ NOVINY strana 5 1. ročník triatlonu KRÁKODUH proběhne již v sobotu 22. června Historicky první ročník amatérského triatlonu nazvaného KRÁKODUH se uskuteční 22. června v katastru pražských obcí Královice, Koloděje, Dubče a Uhříněvsi. Na této společné sportovní akci se domluvili starostové uvedených městských částí jako na aktu přátelství a spolupráce. Uvedené městské části zároveň společnému podniku propůjčili první písmena svých obcí tak, aby vytvořila netradiční název KraKo- DUh. Akce je otevřená všem zájemcům, amatérských sportovcům i rodinám, chceme z ní vybudovat pěknou místní tradici, vysvětlil starosta Kolodějí a předseda organizačního výboru závodu Zbyněk Passer. Veškeré propozice, mapky závody, přihlášky i další aktuální informace zájemci naleznou na zvláštních stránkách facebookovém profilu Krakoduh, případně na jednotlivých radničních webech. Plavání v délce 0,5 km se uskuteční v Podleském rybníku, kde bude samozřejmě k dispozici i záchranná služba. 10 km na kole a 3,5 km běhu se pak zrealizuje na trasách v okolí Dubče, Netluk, Královic, Stupic a Kolodějí. Partnery akce jsou Balance Club Brumlovka, Pizzerie 110, Kola Wagner, Max Area, Dr. K racing team a SDH Dubeč a CCG Czech Communication Group. Poděkování patří též společnosti Essox Fish za pronájem Podleského rybníka a Městské policii a PČR z Prahy 22. Každá městská část převzala patronát nad jednou z kategorií a partneři dodali hodnotné ceny. Restaurace Jízdárna pro všechny diváky, závodníky i jejich doprovod připraví v Parku skála občerstvení, přislíben je i gril. Přijďte 10. Odstraníme znečištěný pokryv dna (štěrk, písek). Vytěžíme kal a bahno ze dna studny, odstraníme případné pevné součásti, pečlivě vyčistíme dno studny, včetně vtokových otvorů na dně studny. 11. Vyspravíme stěny studny podle druhu jejího zdiva skruže, cihly, kameny. U skružených studní opravíme spárování mezi skružemi. 12. Provedeme konečné mytí stěn a dna studny, vodu vyčerpáme. 13 Provedeme pokryv dna nejlépe novým štěrkem nebo hrubozrnným pískem, v nouzi též možno vrátit důkladně propraný starý materiál. 14. Necháme studnu naplnit vodou a v případě, že je voda dále kalná, pokračujeme v čerpání až do vymezení zákalu. 15. Demontujeme čerpací zařízení (kalové čerpadlo) včetně přípojky elektrického proudu. 16. Přidáme prostředek pro dezinfekci pitné vody podle návodu na použití. U chlorových preparátů udržujeme obsah volného chloru na 0,5 1 mg/l. Je možno též použít k desinfekci prostředky na bázi koloidního stříbra (Sagen). Dezinfekční prostředek musí působit nejméně 24 hodin, v případě Sagenu 48 hodin. Po několika hodinách odpustíme trochu vody, a tím načerpáme vodu ze studny za účelem dezinfekce rozvodného potrubí. 17. Uzavřeme studnu zákrytovou deskou. Asanujeme a upravíme okolí studny. 18. Asi za 2 až 3 týdny necháme provést základní rozbor. Poznámka: Popsaný způsob je samozřejmě možné použít pouze u šachtových studní. U studní vrtaných je svépomocně možné maximálně studnu vyčerpat a dezinfikovat. Další práce je nutné přenechat odborné firmě, která má možnost vrt prohlédnout pomocí speciální televizní kamery. pokračování 1. ročník triatlonu KRÁKODUH tedy v sobotu dopoledne posedět a povzbudit závodníky. Sraz pro účastníky (kteří se musí registrovat na výše uvedeném webu) je v 9:30 v Parku Skála, kde si odloží věci na běh. Poté se na kolech a s výbavou pro plavání přesunou do Dubečku, kde absolvují plaveckou disciplínu, nasednou na kolo a dojedou zpět do Koloděj po určené trase, vedoucí po mixu asfaltových a přírodních stezek, mimo hlavní silnice. Přejezdy silnic kompletně zabezpečuje policie. Po dojetí na kole zpět do Parku Skála vyběhnou na běžecký úsek směrem na Hájek. PO doběhnutí zpět do Koloděj bude následovat vyhlášení vítězů. Doběh závodníků očekáváme mezi 11:15 a 12:00, kdy zároveň vyprší časový limit a závod končí. Vyhlášení bude mezi 12:30 a 13:00. Všichni účastníci jsou poté zváni od 14:00 dle nálady buď na oslavy 700 let od založení Hájku, nebo na dětský den do Dubče. Jan Charvát, CCG

6 strana 6 Provoz úřadu MČ Praha-Koloděje v době letních prázdnin V červenci a srpnu budeme čerpat řádnou dovolenou. Budeme se snažit zajistit provoz pro veřejnost v běžném rozsahu, ale při malém počtu zaměstnanců je někdy obtížné zajistit v době dovolených plnohodnotnou zastupitelnost. Pro případ přihlášení k pobytu, vydání rybářského lístku a provedení vidimace a legalizace se může stát, že bude provoz omezen, proto vám doporučujeme informovat se předem na podatelně. Telefon podatelna: Děkujeme za pochopení a všem přejeme příjemné a klidné letní dny. Ilona Chalupská tajemnice ÚM Školka KOLODĚJSKÉ NOVINY Nejen že je hotová projektová dokumentace, už bylo vydáno i stavební povolení k výstavbě naší nové MŠ. v době vydání těchto KN by již mělo být pravomocné. Projednávání financování v radě hlavního města se zaseklo na nerelevantních námitkách o nadsazeném počtu neumístěných dětí, které už jsem následně nestihl vyvrátit, neboť pár dní poté se rada (ODS a TOP 09) fakticky rozpadla a přestala pracovat a za dalších 14 dnů přišly povodně. Při našem napjatém časovém harmonogramu to je nepříjemný zásek. Nyní jsem musel projekt představovat znovu a snažil jsem se znovu jej zařadit na program městské rady, což je v nynější době velmi náročné. Mám ale příslib, že financování školky bude radou projednáno ještě v červnu a zastupitelstvo by jej mělo schválit na svém nejbližším následujícím zasedání, což bude v září. Nyní se snažím sponzorskou formou získat prostředky, abychom zatím jako městská část využili čas mezitím a připravili stavbu až po základovou desku, včetně přípravy staveniště. Věřím, že ušetříme nejen čas, ale i peníze zemní práce už mám přislíbeny zdarma. Zároveň se sloučeným územním a stavebním řízením jsem pověřil společnost Accon přípravou veřejné zakázky na generálního dodavatele stavby. Do něj se přihlásilo 9 společností, z čehož 4 předložily nabídky, z nichž dvě nesplnily předepsané náležitosti. Výběrové řízení provázely vzájemné tvrdé ataky soutěžících, výhrady proti projektantovi, proti společnosti Accon. Nadto dvě platné nabídky z mého úhlu pohledu nenabídly tu nejlepší možnou cenu. V souběhu s v té době aktuální informací o zastavení projednávání financování MŠ v radě jsem učinil nelehké (z hlediska časování realizace výstavby) a jako zadavatel jsem výše uvedené výběrové řízení zrušil. V těchto dnech dokončujeme přípravu nového VŘ s odlišnými parametry, neboť nebude soutěžena příprava staveniště, zemní práce a základová deska, což by mělo zbytek stavby zrychlit i zlevnit. Dále připustíme maximum možných technologických variant, což by mělo umožnit účast více firem a nám získat lepší cenu. V podkroví projekt do budoucna počítá s vestavbou čtyř nájemních sociálních bytů, pakliže se nám podaří získat příslušný grant Ministerstva pro místní rozvoj. Zbytek plánujeme dofinancovat hypotékou, splácenou právě z výnosů nájmů těchto čtyř bytů. Realizace této druhé etapy vestavby bytů - je však nyní neprioritní, nyní se soustředíme na co nejbližší zahájení výstavby tak, aby kolaudace nové MŠ mohla proběhnout ve čtvrtém kvartálu letošního roku. Čarodějnice Dne proběhl první oficiální slet čarodějnic z Koloděj na kolodějské Skále. Akci připravil Úřad městské části společně s Lucií Horkou z restaurace Jízdárna. Akc e se vydařila nejen díky nadšeným pořadatelům a velkému počtu návštěvníků, kteří se přišli pobavit. Už se všichni těšíme na příští rok, kdy se opět u ohně sejdeme.

7 KOLODĚJSKÉ NOVINY strana 7 Dětské rybářské závody Dne se uskutečnily v Kolodějích dětské rybářské závody. Počasí nám tentokrát nepřálo, přesto se zúčastnilo dvacet malých rybářů. Na prvním místě se umístil Antonín Plášek s výsledkem 348 cm nachytaných ryb. Druhý byl Marek Božko se 136 cm a třetí Pavel Rathouský se 114 cm. Po skončení závodu byl proveden nábor dětí do nově založeného rybářského kroužku. Bude se konat každý čtvrtek od 17:00 hod. u rybářské chaty. Pokud by měl někdo další zájem, může nás kontaktovat na adrese případně na tel Zatím se přihlásilo 8 dětí. Děkujeme sponzorům MÚ Koloděje, Autoservis Jan Frk a Pekařství Kollinger a především všem zúčastněným. O podzimním termínu rybářských závodů budete včas informováni. Rybáři Koloděje

8 strana 8 Nové knihy v knihovně Beletrie: J. Fousek: Buďme k sobě vlídní V. Vondruška: Strana štěstí H. Rytířová: Život byl pes K. Letteová: O mé rodině a jiných mimozemšťanech N. Robertsová: Sedmé znamení D. Crombie: Cizí rukou G. Cooper: Desátá síň H. Coben: Přistižen J. Hanibal: Osudová setkání W. Serno: Doktorka z Boloně A. Cleevesová: Černý krkavec N. Marni: Tajná zbraň I. Pekárková: Multykulty pindy jedný český mindy M. Kallentoft: Podzimní vražda T. Enger: Kamenný déšť E. L. James: Padesát odstínů temnoty J. Nesbo: Netopýr Dětské a pro mládež: F. Nepil: Pohádky z pekelce J. Lebeaume: Víš, jak věci fungují? M. Drijverová: Domov pro Marťany M. Kšajtová: Panenka a auťáci E. Horáková: Pohádkový svět T. L. Stewart: Tajemné bratrstvo pana Benedikta M. Vetešková: Jak maminka Ch. Priestley: vylezla na věž Příšerné příběhy z temného tunelu J. Eichlerová: Logopedické pohádky F. Place: Létající celnice Na čtenáře se těší Hana Videtičová knihovnice Střípky z MŠ Koloděje Čaroďky 2013 Na konci dubna proběhla na zahradě školy i školky společná akce pro děti i rodiče Čaroďky Děti i dospělí soutěžili v létání na koštěti, prolézání netopýří jeskyní, v dojení čarodějnických koz atd. Pak nejvyšší čaroděj zapálil zlou ježibabu, abychom společně vymýtili nečisté síly a všichni si později mohli opékat buřtíky a jiné dobroty. Kolodějova zahrada života Děti z MŠ společně s dětmi ze ZŠ, vytvářely plány nové zahrady na téma: Zahrada mých snů práce byly vystavené v jídelně ZŠ. Mgr. Petráková ( ZŠ a MŠ Koloděje) společně s Ing. Vlčkovou (rodičovské sdružení) zpraco- KOLODĚJSKÉ NOVINY valy tyto návrhy do projektu s názvem Kolodějova zahrada života, se kterým se můžete podrobněji seznámit na stránkách Společně jsme Nadaci Zahrada hrou podali žádost o grant na obnovu školní zahrady a napjatě čekáme na výsledek. Vodní prvek Na podzim r Mgr. Petráková (ZŠ a MŠ Koloděje) společně s Ing. Vlčkovou (rodičovské sdružení) podaly žádost o grant na magistrát hl. m. Prahy, za účelem vybudování vodního prvku na zahradě školy i školky. Tento grant byl schválen. Soutěž V červnu se MŠ přihlásila s panáčkem Rabáskem, kterého děti s paní učitelkami vyrobily, do soutěže o sportovní hřiště, kterou vyhlásila fa Hřiště s.r.o. v rámci ekologické výchovy. Svůj hlas nám můžete dát na adrese: e z e p ro d e t i. c z kliknutím na ZŠ a MŠ Koloděje. Výlet Ke konci května jela celá mateřská škola na výlet do zábavního parku Mirakulum. Členové divadla Vysmáto jim zde připravili nádherný a vyčerpávající program. Kupodivu přálo i počasí a výlet se vydařil. Nikdo se nezranil a všichni byli sice unavení, ale spokojení. Placená inzerce Koupím dům s pozemkem nebo pozemek v Kolodějích. Přímý zájemce KOLODĚJSKÉ NOVINY vydává Úřad městské části Praha-Koloděje redakce Zdeněk Kovář grafika Zdeněk Šidák tiskárna Betis, spol. s r.o. Praha-Běchovice vychází jednou za měsíc či dva v nákladu 550 ks reg. číslo ČR E neprodejné

MUDr. Zdeněk Velikovský ředitel KHS Jihočeského kraje se sídlem v Českých Budějovicích

MUDr. Zdeněk Velikovský ředitel KHS Jihočeského kraje se sídlem v Českých Budějovicích Vážení spoluobčané, současná situace v povodněmi zasažených oblastech Jihočeského kraje přináší mimořádná rizika pro lidské zdraví. Prostředí, vodní zdroje i potraviny mohou být kontaminovány, stresové

Více

Sanační práce a obnova objektů po povodni

Sanační práce a obnova objektů po povodni Sanační práce a obnova objektů po povodni Zdroj: MZd, Pravidla základní hygieny po záplavách I. a II. HZS ČR - http://www.hzscr.cz ADRA - Brožura Obnova bytových domů po záplavách Brožura je samostatnou

Více

Sanační práce a obnova objektů po povodni

Sanační práce a obnova objektů po povodni Sanační práce a obnova objektů po povodni Zdroj: MZd, Pravidla základní hygieny po záplavách I. a II. HZS ČR - http://www.hzscr.cz ADRA - Brožura Obnova bytových domů po záplavách ČKAIT www.ckait.cz Brožura

Více

POMOC PO POVODNÍCH. stručný manuál pro účinnou pomoc dobrovolníků v oblastech zasažených povodněmi

POMOC PO POVODNÍCH. stručný manuál pro účinnou pomoc dobrovolníků v oblastech zasažených povodněmi POMOC PO POVODNÍCH stručný manuál pro účinnou pomoc dobrovolníků v oblastech zasažených povodněmi Autorský kolektiv: Miroslav Dvorský, MUDr. Pavel Hoffer, RNDr. Miloš Holzer, Ing. Aleš Máchal, Milan Orálek,

Více

Informace pro nově zvolené starosty obcí s rozšířenou působností. Zákon o ochraně veřejného zdraví č. 258/2000 Sb.

Informace pro nově zvolené starosty obcí s rozšířenou působností. Zákon o ochraně veřejného zdraví č. 258/2000 Sb. Informace pro nově zvolené starosty obcí s rozšířenou působností Zákon o ochraně veřejného zdraví č. 258/2000 Sb. Obecné informace 1. Při vzniku krizové sitauce a v době jejího řešení zveřejňuje Ministerstvo

Více

SLIVENECKÝ. časopis městské části Praha Slivenec 3 2011. Slivenecký jarmark v květu. Lenka Kudláková

SLIVENECKÝ. časopis městské části Praha Slivenec 3 2011. Slivenecký jarmark v květu. Lenka Kudláková SLIVENECKÝ M R A M O R časopis městské části Praha Slivenec 3 2011 Slivenecký jarmark v květu V celé krátké historii sliveneckých velikonočních jarmarků ještě nikdy nerozkvetla náves u rybníka tak, jako

Více

BĚCHOVIC. Čtyřicáté Mladé Běchovice. Zpravodaj MČ Praha-Běchovice Číslo 9 Září 2005 AKTUÁLNĚ

BĚCHOVIC. Čtyřicáté Mladé Běchovice. Zpravodaj MČ Praha-Běchovice Číslo 9 Září 2005 AKTUÁLNĚ BĚCHOVIC Zpravodaj MČ Praha-Běchovice Číslo 9 Září 2005 Čtyřicáté Mladé Běchovice Mládí pryč a do důchodu daleko tak bývá označován člověk ve čtyřicítce. Ale když některá sportovní akce přežije 40 let,

Více

Ročník VI Číslo 2 únor 2005

Ročník VI Číslo 2 únor 2005 Ročník VI Číslo 2 únor 2005 Sněhová nadílka v ulici Svatopluka Čecha v únoru 2004 foto: Jiří Šírek Plán rozvoje města Kojetín ZPRÁVA O PLNĚNÍ PROGRAMU HOSPODÁŘSKÉHO, SOCIÁLNÍHO A KULTURNÍHO ROZVOJE MĚSTA

Více

Občasník č. 3 Říjen 2008

Občasník č. 3 Říjen 2008 Občasník č. 3 Říjen 2008 28. říjen Státní svátek V letošním roce si připomeneme 90. výročí vzniku samostatného československého státu. Naše obec u příležitosti tohoto významného dne uctí památku padlých

Více

roudnické vinobraní navštívilo deset tisíc lidí J

roudnické vinobraní navštívilo deset tisíc lidí J Měsíčník pro Roudnici nad Labem a okolní obce Roudnické noviny říjen 2014 Do poštovních schránek zdarma / v infocentru a v knihovně 15 Kč roudnické vinobraní navštívilo deset tisíc lidí J ako každoročně

Více

10/2013. Strom neodepře pohodu stínu ani tomu, kdo jej přichází pokácet. přísloví. Cestovatel Leoš Šimánek. Park Komenského se změní.

10/2013. Strom neodepře pohodu stínu ani tomu, kdo jej přichází pokácet. přísloví. Cestovatel Leoš Šimánek. Park Komenského se změní. Strom neodepře pohodu stínu ani tomu, kdo jej přichází pokácet. přísloví 10/2013 Park Komenského se změní 4 Cestovatel Leoš Šimánek 19 Knihovna v novém 20 staré fotky Vážení příznivci starých fotografií,

Více

Život. MNICHOVIC ČASOPIS PRO OBYVATELE MĚSTA MNICHOVICE A OKOLÍ Ročník XXXXVIII 4/2007. Vážení občané našeho města, Slovo redakce OBSAH

Život. MNICHOVIC ČASOPIS PRO OBYVATELE MĚSTA MNICHOVICE A OKOLÍ Ročník XXXXVIII 4/2007. Vážení občané našeho města, Slovo redakce OBSAH Život 4/2007 MNICHOVIC ČASOPIS PRO OBYVATELE MĚSTA MNICHOVICE A OKOLÍ Ročník XXXXVIII OBSAH 1. Slovo redakce... 1 2. MTB Posázavím... 1 3. Mnichovické kramaření... 3 4. Zpráva o činnosti města... 3 5.

Více

září 2011 STODŮLECKÝ POSEL Zpravodaj Městské části Praha 13 Lodě z lahví brázdily rybník

září 2011 STODŮLECKÝ POSEL Zpravodaj Městské části Praha 13 Lodě z lahví brázdily rybník září 2011 STODŮLECKÝ POSEL Zpravodaj Městské části Praha 13 Lodě z lahví brázdily rybník FOTO: DAN NOVOTNÝ Zprávy ze zasedání rady a zastupitelstva Kompletní seznam usnesení a jejich úplné znění najdete

Více

Rekonstrukce Štefánikovy a Rýdlovy ulice. březen / 2014. Hlavní téma: Kompletní oprava ve čtyřech etapách bude trvat až do září

Rekonstrukce Štefánikovy a Rýdlovy ulice. březen / 2014. Hlavní téma: Kompletní oprava ve čtyřech etapách bude trvat až do září VĚSTNÍK MĚSTA A MĚSTSKÉHO ÚŘADU ŘÍČANY březen / 2014 Hlavní téma: Rekonstrukce Štefánikovy a Rýdlovy ulice Kompletní oprava ve čtyřech etapách bude trvat až do září Slovo úvodem Tomáš Mařík tajemník Vážení

Více

Informační list pro občany města Ústí nad Labem. Navštivte webové stránky města: www.usti-nad-labem.cz

Informační list pro občany města Ústí nad Labem. Navštivte webové stránky města: www.usti-nad-labem.cz MĚSTSKÉ NOVINY Informační list pro občany města Ústí nad Labem Navštivte webové stránky města: www.usti-nad-labem.cz číslo 35 duben - květen 2006 Město poskytne výhodné povodňové půjčky Až 100 tisíc korun

Více

HYGIENICKÉ MINIMUM PRO PRACOVNÍKY VE VODÁRENSTVÍ

HYGIENICKÉ MINIMUM PRO PRACOVNÍKY VE VODÁRENSTVÍ HYGIENICKÉ MINIMUM PRO PRACOVNÍKY VE VODÁRENSTVÍ MUDr. František Kožíšek, CSc. 1 Ing. Jiří Kos 2 Mgr. Petr Pumann 1 1 Státní zdravotní ústav, Praha 2 Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem

Více

O Vánocích řešili strážníci dvakrát sprejování, policisté chytali lupiče navigací

O Vánocích řešili strážníci dvakrát sprejování, policisté chytali lupiče navigací PRAHA 10 Ročník 24 číslo 1 17. 1. 2014 Náklad 75 tisíc výtisků Noviny jsou součástí projektu Český domov www.ceskydomov.cz Pro občany Prahy 10 ZDARMA Česká distribuční, a.s. Praha 10 pomáhá s deregulací

Více

jako zdroj pitné vody PŘÍRUČKA PRO UŽIVATELE DOMOVNÍCH A VEŘEJNÝCH STUDNÍ

jako zdroj pitné vody PŘÍRUČKA PRO UŽIVATELE DOMOVNÍCH A VEŘEJNÝCH STUDNÍ jako zdroj pitné vody PŘÍRUČKA PRO UŽIVATELE DOMOVNÍCH A VEŘEJNÝCH STUDNÍ jako zdroj pitné vody Příručka pro uživatele domovních a veřejných studní MUDr. František Kožíšek, CSc. Státní zdravotní ústav

Více

BEZPEČNOST PŘI PRÁCI S DĚTMI

BEZPEČNOST PŘI PRÁCI S DĚTMI 1 BEZPEČNOST PŘI PRÁCI S DĚTMI únor 2004 1. Základní předpisy pro práci s dětmi Pro jakoukoliv lidskou činnost stanoví platné právo určitý rámec. Platí to i pro osoby, které na základě svých pracovních

Více

Nisa odnesla témûfi pûl miliardy

Nisa odnesla témûfi pûl miliardy roãník 19, ãíslo fiíjen 2010 10 cena 12 Kã Koncerty pro Hrádek vynesly bezmála 200 tisíc Největší akcí letošního hrádeckého léta se místo městských slavností stal koncert Díky vám jsme nad vodou. Nabitý

Více

ČERVEN 2014 ROČNÍK XXIV. Běžecká škola Prahy 4 slaví úspěch! ČTĚTE NA STR. 8 9 MAGAZÍN 137 TISÍC OBYVATEL MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 4

ČERVEN 2014 ROČNÍK XXIV. Běžecká škola Prahy 4 slaví úspěch! ČTĚTE NA STR. 8 9 MAGAZÍN 137 TISÍC OBYVATEL MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 4 ČERVEN 2014 ROČNÍK XXIV Běžecká škola Prahy 4 slaví úspěch! ČTĚTE NA STR. 8 9 MAGAZÍN 137 TISÍC OBYVATEL MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 4 INZERCE SC-340666/09 SC-332515/07 Příměstské tábory v Oáze Říčany jsou velmi

Více

Louňovický zpravodaj

Louňovický zpravodaj Vydává Úřad městyse v Louňovicích pod Blaníkem pro městys Louňovice a obce Býkovice, Rejkovice, Světlá, Mrkvová Lhota ČERVEN 2007 Číslo 3 Slovo starostky Vážení spoluobčané, již je tu červen a my můžeme

Více

Územní plán Vimperk. Příspěvky neotištěné ve VN najdete na www.vimperk.cz. Uzávěrka dalšího čísla bude 24. 8. 2015 v 15 hodin.

Územní plán Vimperk. Příspěvky neotištěné ve VN najdete na www.vimperk.cz. Uzávěrka dalšího čísla bude 24. 8. 2015 v 15 hodin. Vimperské noviny Vydává město Vimperk 7 8/2015 Ročník XX Zdarma Územní plán Vimperk Již několikrát bylo psáno na stránkách těchto novin o územním plánu Vimperk. Jenom pro zopakování uvádím, že rozhodnutí

Více

ZÁMEK V KRÁSNÉM BŘEZNĚ OPRAVEN

ZÁMEK V KRÁSNÉM BŘEZNĚ OPRAVEN OBVODNÍ ZPRAVODAJ - INFORMAČNÍ LIST PRO OBYVATELE LISTOPAD 2011 ČÍSLO 2 KRÁSNÉ BŘEZNO NEŠTĚMICE MOJŽÍŘ ZOO V ZIMĚ ÚDRŽBA ZELENĚ V ROCE 2011 PRONÁJMY OBECNÍCH BYTŮ PODLE NOVÝCH PRAVIDEL ZÁMEK V KRÁSNÉM

Více

se již objevila a to ohledně kotelen. Chci se zeptat lidí z přípravného výboru - paní Santariusové a paní Putniorzové - zdali vždy v případě,

se již objevila a to ohledně kotelen. Chci se zeptat lidí z přípravného výboru - paní Santariusové a paní Putniorzové - zdali vždy v případě, ZPRAVODAJ města Český Těšín Číslo 2. Ročník I. Starosta k Těšínskému zrcadlu: Sami si byty koupili, ostatním je nepřejí. Iniciativa zrušení záměru prodeje městských bytů a domů z majetku města vznikla

Více

ÚJEZDSKÝ ZPRAVODAJ. periodický tisk MČ Praha 21 z d a r m a. červenec FOTO MĚSÍCE. Chystají se investice str. 2 Děti, sport a hobby str.

ÚJEZDSKÝ ZPRAVODAJ. periodický tisk MČ Praha 21 z d a r m a. červenec FOTO MĚSÍCE. Chystají se investice str. 2 Děti, sport a hobby str. ÚJEZDSKÝ periodický tisk MČ Praha 21 z d a r m a červenec srpen 2014 ZPRAVODAJ Chystají se investice str. 2 Děti, sport a hobby str. 4-5 ÚZ pokračuje v elektronické verzi na www.praha21.cz Vzhledem k blížícím

Více

Městský úřad Klimkovice Leden 2012. Z obsahu tohoto čísla:

Městský úřad Klimkovice Leden 2012. Z obsahu tohoto čísla: Městský úřad Klimkovice Leden 2012 Z obsahu tohoto čísla: 1. Slovo starosty 2. Dárce krve, Hýlov, Lázeňské okénko 3. Informace z rady a zastupitelstva 4. Plesy a PO 5. KlimNet 6. Kotle za hubičku 7. ZUŠ

Více

PRO OBČANY PRAHY SUCHDOLA A SEDLCE číslo 1/2007

PRO OBČANY PRAHY SUCHDOLA A SEDLCE číslo 1/2007 MOTTO I ten nejmohutnější strom pochází z malého semínka, i nejvyšší schodiště má první schod. STOJÍ ZA ZAPSÁNÍ 28.2. Diskusní pořad Horizont.. strana 11 1.3. Proužkovaný den... strana 11 13.3. Setkání

Více

PŘEHLED VÝSADEB: FOTO JAN BĚLOHUBÝ

PŘEHLED VÝSADEB: FOTO JAN BĚLOHUBÝ PRAHA Ročník 24 číslo 6 13. 6. 2014 Náklad 75 tisíc výtisků Noviny jsou součástí projektu 10 Český domov www.ceskydomov.cz Pro občany Prahy 10 ZDARMA Česká distribuční, a.s. Rok po povodni: je nebezpečí

Více

Konkurz na ředitele. srpen 2012. Letní ordinační hodiny dětské ambulance Pondělí 8-11 hod.

Konkurz na ředitele. srpen 2012. Letní ordinační hodiny dětské ambulance Pondělí 8-11 hod. srpen 2012 V těchto dnech se vám dostává do ruky další číslo Libčických novin, které se od května svým vzhledem a také, jak doufáme, svým obsahem, od těch předchozích liší. Naše noviny se staly barevnější,

Více