Licence: DJ5P XCRGURXA / RYC ( / ) Název položky úèet Brutto Korekce Netto

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Licence: DJ5P XCRGURXA / RYC (07042011 / 27012011) Název položky úèet Brutto Korekce Netto"

Transkript

1 Licence: DJP XCRGURXA / RYC (0700 / 700) ROZVAHA - BILANCE pøíspìvkové organizace (v Kè - formát CSÚIS) : / 0 IÈO: 777 Název: Domov penzion pro dùchodce v Lázních Knžvart Sestavená k rozvahovému dni prosinci 0 Sídlo úèetní jednotk Místo podnikání ulice, èp Polní 7 ulice, èp Polní 7 obec Láznì Knžvart obec Láznì Knžvart PSÈ, pošta PSÈ, pošta Údaje o organizaci identifikaèní èíslo právní forma Pøedmìt podnikání 777 hlavní èinnost Pøíspìvková organizace vedlejší èinnost zøizovatel Krajský úøad Karlovarského kraje CZ-NACE 00 Ubtování pro dùchodce Kontaktní údaje telefon 0 fax WWW stránk Razítko úèetní jednotk Osoba odpovìdná za úèetnictví Papajiková Jana Podpisový záznam osob odpovìdné za správnost údajù Statutární zástupce Ing Wohlrabová Lenka Podpisový záznam statutárního orgánu Okamžik sestavení (datum, èas): 000, h7ms Název úèet Brutto Korekce Netto AKTIVA CELKEM 7 0, ,, ,00 A Stálá aktiva 7 0, 00 00, 0, ,00 I Dlouhodobý nehmotný majetek 7,00 7,00 Nehmotné výsledk výzkumu a vývoje 0 Software 0 Ocenitelná práva 0 Povolenk na emise a preferenèní limit 0 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 0 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 0 7,00 7, h7ms Zpracováno sstémem UCR GORDIC spol s r o strana /

2 Licence: DJP XCRGURXA / RYC (0700 / 700) Název úèet Brutto Korekce Netto 7 Nedokonèený dlouhodobý nehmotný majetek 0 Uspoøádací úèet technického zhodnocení dlouhodobého nehmotného majetku Posktnuté záloh na dlouhodobý nehmotný majetek 0 0 II Dlouhodobý hmotný majetek 7, 0 7, 0, ,00 Pozemk 0 Kulturní pøedmìt 0 Stavb 0 Samostatné movité vìci a soubor movitých vìcí 0 Pìstitelské celk trvalých porostù 0 Drobný dlouhodobý hmotný majetek 0 7 Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 0 Nedokonèený dlouhodobý hmotný majetek 0 Uspoøádací úèet technického zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku 0 Posktnuté záloh na dlouhodobý hmotný majetek 0 III I V Dlouhodobý finanèní majetek Majetkové úèasti v osobách s rozhodujícím vlivem 0 Majetkové úèasti v osobách s podstatným vlivem 0 Dluhové cenné papír držené do splatnosti 0 Termínované vklad dlouhodobé 0 7 Ostatní dlouhodobý finanèní majetek 0 Dlouhodobé pohledávk Posktnuté návratné finanèní výpomoci dlouhodobé Dlouhodobé pohledávk z postoupených úvìrù Dlouhodobé posktnuté záloh Dlouhodobé pohledávk z nástrojù spolufinancovaných ze Ostatní dlouhodobé pohledávk 0 0,00 0,00 000,00 0,00 0,00 000,00 7,00 0,00 7 7, ,00,0 0,0 0 07, ,00 7,0 7,0 000,00 000,00 B Obìžná aktiva 0 7 0, , ,00 I Zásob Poøízení materiálu Materiál na skladì Materiál na cestì Nedokonèená výroba 000 h7ms Zpracováno sstémem UCR GORDIC spol s r o strana /

3 Licence: DJP XCRGURXA / RYC (0700 / 700) Název úèet Brutto Korekce Netto Polotovar vlastní výrob Výrobk 7 Poøízení zboží Zboží na skladì Zboží na cestì 0 Ostatní zásob II Krátkodobé pohledávk 7 7,70 7 7, ,00 Odbìratelé Krátkodobé posktnuté záloh Jiné pohledávk z hlavní èinnosti Posktnuté návratné finanèní výpomoci krátkodobé 0 Pohledávk za zamìstnanci Zúètování s institucemi sociálního zapezpeèení a zdravot pojištìní Daò z pøíjmù Jiné pøímé danì Daò z pøidané hodnot Jiné danì a poplatk Pohledávk za ústøedními rozpoèt 7 Pohledávk za územními rozpoèt Pohledávk za úèastník sdružení Krátkodobé pohledávk z nástrojù spolufinancovaných ze Posktnuté záloh na transfer 7 Náklad pøíštích období Pøíjm pøíštích období 7 Dohadné úèt aktivní Ostatní krátkodobé pohledávk 7 7 I V 7 0,00 0,00 7,70 7, ,00 0,00 0,00 000,00,00,00 000,00,00,00 Krátkodobý finanèní majetek 0,7 0, ,00 Termínované vklad krátkodobé Jiné bìžné úèt Bìžný úèet 0 Bìžný úèet FKSP Cenin 7, 7, 000,00 0,7 0,7 000,00 0,00 0, ,00 0,00 0, h7ms Zpracováno sstémem UCR GORDIC spol s r o strana /

4 Licence: DJP XCRGURXA / RYC (0700 / 700) Název úèet Brutto Korekce Netto Peníze na cestì 7 Pokladna 00,00 00,00 000, h7ms Zpracováno sstémem UCR GORDIC spol s r o strana /

5 Licence: DJP XCRGURXA / RYC (0700 / 700) Název úèet PASIVA CELKEM, ,00 C Vlastní kapitál 0 7, 0 000,00 I Jmìní úèetní jednotk a upravující,00 000,00 Jmìní úèetní jednotk 0 Transfer na poøízení dlouhodobého majetku 0 Kurzové rozdíl 0 Oceòovací rozdíl pøi zmìnì metod 0 7 Jiné oceòovací rozdíl 0 7 Oprav chb minulých období 0,00 000,00 000,00 II Fond úèetní jednotk 0, 000,00 III Fond odmìn Fond kulturních a sociálních potøeb Rezervní fond tvoøený ze zlepšeného výsledku hospodaøení Rezervní fond z ostatních titulù Fond reprodukce majetku, investièní fond Ostatní fond,00, ,00 70, ,00 7, 7 000,00 0, 0 000,00 Výsledek hospodaøení, 7 000,00 Výsledek hospodaøení bìžného úèetního období Výsledek hospodaøení ve schvalovacím øízení Nerozdìlený zisk, neuhrazená ztráta minulých let, 7 000,00 D II III I V Cizí zdroje 7, 7 000,00 Rezerv Rezerv Dlouhodobé závazk Dlouhodobé úvìr Pøijaté návratné finanèní výpomoci dlouhodobé Závazk z pronájmu Dlouhodobé pøijaté záloh Dlouhodobé závazk z nástrojù spolufinancovaných ze Ostatní dlouhodobé závazk Krátkodobé závazk 7, 7 000,00 Krátkodobé úvìr 000 h7ms Zpracováno sstémem UCR GORDIC spol s r o strana /

6 Licence: DJP XCRGURXA / RYC (0700 / 700) Název úèet Jiné krátkodobé pùjèk Dodavatelé Krátkodobé pøijaté záloh 0 Pøijaté návratné finanèní výpomoci krátkodobé Zamìstnanci Jiné závazk vùèi zamìstnancùm Zúètování s institucemi SZ a ZP 7 Daò z pøíjmù Jiné pøímé danì Daò z pøidané hodnot 0 Jiné danì a poplatk Závazk k ústøedním rozpoètùm 7 Závazk k územním rozpoètùm Závazk k úèastníkùm sdružení Krátkodobé závazk z nástrojù spolufinancovaných ze 0 Pøijaté záloh na transfer 7 Výdaje pøíštích období Výnos pøíštích období Dohadné úèt pasivní Ostatní krátkodobé závazk 7 7 * Konec sestav * 7, 000,00 7,00 000,00 7,00 000,00 00,00 000,00,00 000,00 000, , ,00 0 7, ,00 7 7, , h7ms Zpracováno sstémem UCR GORDIC spol s r o strana /

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 13 / 2011 IÈO: 00600598 Název: Obec Holštejn Sestavená k

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 12 / 2011 IÈO: 70809721 Název: Mikroregion Podralsko Sestavená

Více

Licence: DA10 XCRGURXA / RXA (08032012 / 01012012) položky Název položky úèet Brutto Korekce Netto

Licence: DA10 XCRGURXA / RXA (08032012 / 01012012) položky Název položky úèet Brutto Korekce Netto ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) : 12 / 2012 IÈO: 00190900 Název: Obec Spojil AKTIVA CELKEM 48 538

Více

ROZVAHA - BILANCE. 12 / 2014 71220046 Domov důchodců Jindřichovice pod Smrkem, příspěvková organizace

ROZVAHA - BILANCE. 12 / 2014 71220046 Domov důchodců Jindřichovice pod Smrkem, příspěvková organizace Licence: DNTU XCRGURXA / RYA (17032014 / 01012012) ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: IČO: Název: 12 / 2014 71220046 Domov důchodců Jindřichovice

Více

Licence: D53C XCRGURXA / RYA (17032014 / 01012012)

Licence: D53C XCRGURXA / RYA (17032014 / 01012012) ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 13 / 2014 IČO: 00281301 Název: Obec Vysočany Sestavená k

Více

Licence: DT3P XCRGURXA / RXA (14102010 / 01012010) Číslo Syntetický Běžné Minulé položky Název položky účet Brutto Korekce Netto

Licence: DT3P XCRGURXA / RXA (14102010 / 01012010) Číslo Syntetický Běžné Minulé položky Název položky účet Brutto Korekce Netto ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace (v Kč) : 12 / 2010 IČO: 72033801 Název: Sport Hluk, příspěvková organizace AKTIVA CELKEM 37 589 392,46 18 776 245,78 18 813 146,68 A. Stálá aktiva 36 756 691,63

Více

PØÍLOHA za období : 12/2014

PØÍLOHA za období : 12/2014 Zpracoval: Dana Milotová Okamžik sestavení: 22.01.2015 11h44m15s Strana: 1 PØÍLOHA za období : 12/2014 I È O :48897426 NÁZEV ÚÈETNÍ JEDNOTKY: Základní škola Žïár nad Sázavou, Komenského 2 Žïár nad Sázavou

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU územních samosprávných celkù, dobrovolných svazkù obcí a regionálních rad sestavený k 13 / 2011 (v Kè na dvì desetinná místa) Rok Mìsíc IÈO 2011

Více

ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace

ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 12 / 2012 IČO: 70868476 Název: Centrum intervenčních a psychosociálních služeb Libereckého kraje AKTIVA CELKEM 26 565

Více

ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace

ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 13 / 2013 IČO: 71220020 Název: Domov důchodců Český Dub, příspěvková organizace AKTIVA CELKEM 45 836 055,31 22 147

Více

Licence: DD06 XCRGURXA / RXA (10012013 / 01012012)

Licence: DD06 XCRGURXA / RXA (10012013 / 01012012) ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 12 / 2013 IČO: 60252600 Název: Střední uměleckoprůmyslová škola a VOŠ, Jablonec nad Nisou, Horní náměstí 1, příspěvková

Více

Licence: D53C XCRGURXA / RXA (17032014 / 01012012) Číslo Syntetický Běžné Minulé položky Název položky účet Brutto Korekce Netto

Licence: D53C XCRGURXA / RXA (17032014 / 01012012) Číslo Syntetický Běžné Minulé položky Název položky účet Brutto Korekce Netto ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 13 / 2014 IČO: 75021480 Název: Mateřská škola Suchý AKTIVA CELKEM 702 959,41 328 747,08 374 212,33 378 747,81 A. Stálá

Více

ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace

ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 12 / 2014 IČO: 71004343 Název: ZŠ a MŠ Opatov AKTIVA CELKEM 1 583 212,15 886 284,50 696 927,65 757 662,37 A. Stálá

Více

Licence: DIUQ XCRGURXA / RXA (17032014 / 01012012) Číslo Syntetický Běžné Minulé položky Název položky účet Brutto Korekce Netto

Licence: DIUQ XCRGURXA / RXA (17032014 / 01012012) Číslo Syntetický Běžné Minulé položky Název položky účet Brutto Korekce Netto ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 12 / 2014 IČO: 75017881 Název: Základní škola Dukel. bojovníků a mateřská škola, Dubenec AKTIVA CELKEM 3 916 395,24

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 12 / 2012 IČO: 00365432 Název: Obec Skalička AKTIVA CELKEM 12 417

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 12 / 2014 IČO: 00578321 Název: Obec Dřevěnice AKTIVA CELKEM 86

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 12 / 2014 IČO: 43750486 Název: Obec Veliká Ves AKTIVA CELKEM 28

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 12 / 2014 IČO: 00278165 Název: Obec Nemojov AKTIVA CELKEM 110 744

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 12 / 2014 IČO: 00239046 Název: Obec Činěves AKTIVA CELKEM 109 331

Více

Licence: D59N XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Mìsto Nová Role. (v Kè) sestavený ke dni 22.05.2012

Licence: D59N XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Mìsto Nová Role. (v Kè) sestavený ke dni 22.05.2012 Licence: D59N XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Mìsto Nová Role ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2011 (v Kè) sestavený ke dni 22.05.2012 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00254819 název Mìsto Nová Role ulice,

Více

Období běžné Období běžné Období běžné Číslo Syntetický BRUTTO KOREKCE NETTO MINULÉ

Období běžné Období běžné Období běžné Číslo Syntetický BRUTTO KOREKCE NETTO MINULÉ 28.01.2015 12:14:09 Okamžik sestavení: 28.01.2015 12h14m10s Strana: 1 BILANCE za období : 12/2014 ROZVAHA - územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionů soudržnosti (v Kč, s přesností

Více

ROZVAHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti Licence: MUCH XCRGURUA / RUA1 (11052011 11:55 / 201201091642) ROZVAHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 12 / 2010 IČO:

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 12 / 2014 IČO: 00235571 Název: Obec Nebovidy AKTIVA CELKEM 120

Více

R O Z V A H A Územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionů soudržnosti

R O Z V A H A Územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionů soudržnosti R O Z V A H A Územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionů soudržnosti Obec Bezkov, Bezkov 71 66902 Bezkov, Obec, IČ:00600121 sestaven k : 31.12.2011 za období: 12/2011 v Kč, s přesností

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 12 / 2014 IČO: 70963355 Název: Dobrovolný svazek obcí Holicka AKTIVA

Více

Mateřská škola Šubířo. pí Kalandrová Jarmila - ředitelka. ubířov 35. Roční zpráva příspěvkové organizace MŠ Šubířov za rok 2012

Mateřská škola Šubířo. pí Kalandrová Jarmila - ředitelka. ubířov 35. Roční zpráva příspěvkové organizace MŠ Šubířov za rok 2012 Mateřská škola Šubířo příspě ková organizace pí Kalandrová Jarmila - ředitelka ubířov 35 Roční zpráva příspěvkové organizace MŠ Šubířov za rok 2012 Mateřské škole Šubířov byla pro rok 2012 přidělena čá

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 13 / 2014 IČO: 00283932 Název: OÚ Halenkovice AKTIVA CELKEM 137

Více

Licence: D2HW XCRGURXA / RXA (23012014 / 01012012) Číslo Syntetický Běžné Minulé položky Název položky účet Brutto Korekce Netto

Licence: D2HW XCRGURXA / RXA (23012014 / 01012012) Číslo Syntetický Běžné Minulé položky Název položky účet Brutto Korekce Netto ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 12 / 2014 IČO: 70693544 Název: DSO Jizerské hory AKTIVA CELKEM

Více

A K T I V A B ě ž n é o b d o b í Minulé období Brutto Korekce Netto A K T I V A C E L K E M 205133418.63 7039282.02 198094136.61 204708000.

A K T I V A B ě ž n é o b d o b í Minulé období Brutto Korekce Netto A K T I V A C E L K E M 205133418.63 7039282.02 198094136.61 204708000. R O Z V A H A Územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionů soudržnosti Šatavsko, Bratčice 36 66467 Bratčice, DSO, IČ:68730756 sestaven k : 31.12.2011 za období: 12/2011 v Kč, s přesností

Více

Rozvaha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI sestavená k 31.12.2011 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Rozvaha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI sestavená k 31.12.2011 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Rozvaha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI sestavená k 31.12.2011 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Název účetní jednotky: Město Zábřeh Sídlo: Masarykovo

Více