tohoto listu. * Tato úèetní závìrka byla zpracována systémem GINIS(R) firmy GORDIC(R) spol. s r.o.*

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "tohoto listu. * Tato úèetní závìrka byla zpracována systémem GINIS(R) firmy GORDIC(R) spol. s r.o.*"

Transkript

1 Ú È E T N Í Z Á V Ì R K A øádná X mimoøádná mezitimní * typ závìrky oznaète 'X' sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2010 NÁZEV ÚÈETNÍ JEDNOTKY Statutární mìsto Èeské Budìjovice Sídlo úèetní jednotky - ulice,èp námìstí Pøemysla Otakara II. 1,2/1 - obec Èeské Budìjovice - PSÈ,pošta Místo podnikání - ulice,èp námìstí Pøemysla Otakara II. 1,2/1 - obec Èeské Budìjovice - PSÈ,pošta I È O Právní forma obec Pøedmìt podnikání - hlavní èinnost - vedlejší èinnosti CZ-NACE Název nadøízeného orgánu (zøizovatel) Právnická osoba - ÚSC - zøízena na základì zákona o Okamžik sestavení :54:29 Kontaktní údaje - Telefon - Fax - - WWW stránky Razítko úèetní jednotky Osoba odpovìdná za úèetnictví Podpisový záznam osoby odpovìdné za správnost údajù Statutární zástupce (statutátor) Podpisový záznam statutárního orgánu Poznámka: Obsah úèetní závìrky se dále skládá z výkazù, které jsou obsaženy v pøíloze tohoto listu. * Tato úèetní závìrka byla zpracována systémem GINIS(R) firmy GORDIC(R) spol. s r.o.*

2 Lic: MMCB * * * G O R D I C s o f t w a r e - U C R# * * * IÈO: Mìsto Èeské Budìjovice Statutární mìsto Èeské Budìjovice ROZVAHA - BILANCE organizaèních složek státu, územních samosprávných celkù, pøíspìvkových organizací a reg (v tis. Kè) I È O Název úèetní jednotky Období Statutární mìsto Èeské Budìjovice 12/2010 Èíslo Název položky Syntetický položky úèet B Ì Ž BRUTTO KOREK AKTIVA CELKEM , A. Stálá aktiva , I. Dlouhodobý nehmotný majetek , Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje , Software , Ocenitelná práva , Povolenky na emise a preferenèní limity 015 0, Drobný dlouhodobý nehmotný majetek , Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek , Nedokonèený dlouhodobý nehmotný majetek , Uspoøádací úèet technického zhodnocení dlouhodobého nehmotného majetku 044 0, Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 051 0,00 0 II. Dlouhodobý hmotný majetek , Pozemky , Kulturní pøedmìty , Stavby , Samostatné movité vìci a soubory movitých vìcí , Pìstitelské celky trvalých porostù 025 0, Drobný dlouhodobý hmotný majetek , Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 029 0, Nedokonèený dlouhodobý hmotný majetek , Uspoøádací úèet technického zhodn ocení dlouhodobého hmotného majetku 045 0, Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek ,95 0 III. Dlouhodobý finanèní majetek , Majetkové úèasti v osobách s rozhodujícím vlivem , Majetkové úèasti v osobách s podstatným vlivem , Dluhové cenné papíry držené do splatnosti 063 0, Pùjèky osobám ve skupinì 066 0, Jiné dlouhodobé pùjèky 067 0, Termínované vklady dlouhodobé 068 0, Ostatní dlouhodobý finanèní majetek , Poøizovaný dlouhodobý finanèní majetek 043 0, Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanèní majetek 053 0,00 0 IV. Dlouhodobé pohledávky , Poskytnuté návratné finanèní výpomoci dlouhodobé , Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvìrù 464 0, Dlouhodobé poskytnuté zálohy , Dlouhodobé pohledávky z ruèení 466 0,00 0

3 Lic: MMCB * * * G O R D I C s o f t w a r e - U C R# * * * IÈO: Mìsto Èeské Budìjovice Statutární mìsto Èeské Budìjovice Èíslo Název položky Syntetický položky úèet B Ì Ž BRUTTO KOREK 5. Dlouhodobé pohledávky z nástrojù spolufinancovaných ze zahranièí 468 0, Ostatní dlouhodobé pohledávky ,83 0 B. Obìžná aktiva , I. Zásoby 5 733, Poøízení materiálu 111 0, Materiál na skladì , Materiál na cestì 119 0, Nedokonèená výroba 121 0, Polotovary vlastní výroby 122 0, Výrobky 123 0, Poøízení zboží 131 0, Zboží na skladì , Zboží na cestì 138 0, Ostatní zásoby 139 0,00 0 II. Krátkodobé pohledávky , Odbìratelé , Smìnky k inkasu 312 0, Pohledávky za eskontované cenné papíry 313 0, Krátkodobé poskytnuté zálohy , Jiné pohledávky z hlavní èinnosti , Poskytnuté návratné finanèní výpomoci krátkodobé 316 0, Krátkodobé pohledávky z postoupených úvìrù 317 0, Pohledávky za zamìstnanci , Zúètování s institucemi sociálního zabezpeèení a zdravotního pojištìní 336 0, Daò z pøíjmù 341 0, Jiné pøímé danì 342 0, Daò z pøidané hodnoty 343 0, Jiné danì a poplatky 345 0, Pohledávky za státním rozpoètem 346 0, Pohledávky za rozpoètem územních samosprávných celkù , Pohledávky za úèastníky sdružení 351 0, Krátkodobé pohledávky z ruèení 361 0, Pevné termínové operace a opce 363 0, Pohledávky z finanèního zajištìní 365 0, Pohledávky z vydaných dluhopisù 367 0, Krátkodobé pohledávky z nástrojù spolufinancovaných ze zahranièí 371 0, Poskytnuté zálohy na dotace 373 0, Náklady pøíštích období , Pøíjmy pøíštích období 385 0, Dohadné úèty aktivní , Ostatní krátkodobé pohledávky ,40 0 IV. Krátkodobý finanèní majetek , Majetkové cenné papíry k obchodování 251 0, Dluhové cenné papíry k obchodování , Jiné cenné papíry 256 0, Termínované vklady krátkodobé 244 0, Jiné bìžné úèty , Bìžný úèet ,88 0

4 Lic: MMCB * * * G O R D I C s o f t w a r e - U C R# * * * IÈO: Mìsto Èeské Budìjovice Statutární mìsto Èeské Budìjovice Èíslo Název položky Syntetický položky úèet B Ì Ž BRUTTO KOREK 11. Základní bìžný úèet územních samosprávných celkù , Bìžné úèty fondù územních samosprávných celkù , Ceniny , Peníze na cestì 262 0, Pokladna 261 0,00 0

5 Lic: MMCB * * * G O R D I C s o f t w a r e - U C R# * * * Strana: IÈO: Mìsto Èeské Budìjovice Èas Datum: : 08: Statutární mìsto Èeské Budìjovice UCRGURUM Èíslo Název položky Syntetický O B D O B Í položky úèet BÌŽNÉ MINU PASIVA CELKEM , C. Vlastní kapitál , I. Jmìní úèetní jednotky a upravující položky , Jmìní úèetní jednotky , Dotace na poøízení dlouhodobého majetku , Kurzové rozdíly 405 0, Oceòovací rozdíly pøi zmìnì metody , Jiné oceòovací rozdíly , Opravy chyb minulých období 408 0,00 0 II. Fondy úèetní jednotky , Ostatní fondy , III. Výsledek hospodaøení , Výsledek hospodaøení bìžného úèetního období , Výsledek hospodaøení ve schvalovacím øízení 431 0, Nerozdìlený zisk, neuhrazená ztráta minulých let ,16 0 D. Cizí zdroje , I. Výdajové úèty rozpoètového hospodaøení 0, Zvláštní výdajový úèet 223 0,00 0 II. Rezervy 0, Rezervy 441 0,00 0 III. Dlouhodobé závazky , Dlouhodobé úvìry , Pøijaté návratné finanèní výpomoci dlouhodobé , Vydané dluhopisy 453 0, Závazky z pronájmu 454 0, Dlouhodobé pøijaté zálohy , Dlouhodobé závazky z ruèení 456 0, Dlouhodobé smìnky k úhradì 457 0, Dlouhodobé závazky z nástrojù spolufinancovaných ze zahranièí 458 0, Ostatní dlouhodobé závazky , IV. Krátkodobé závazky , Krátkodobé úvìry 281 0, Eskontované krátkodobé dluhopisy (smìnky) 282 0, Vydané krátkodobé dluhopisy 283 0, Jiné krátkodobé pùjèky 289 0, Dodavatelé , Smìnky k úhradì 322 0, Krátkodobé pøijaté zálohy 324 0, Závazky z dìlené správy a kaucí 325 0, Pøijaté návratné finanèní výpomoci krátkodobé 326 0, Pøijaté zálohy daní 327 0, Zamìstnanci , Jiné závazky vùèi zamìstnancùm 333 0, Zúètování s institucemi SZ a ZP , Daò z pøíjmù ,

6 Lic: MMCB * * * G O R D I C s o f t w a r e - U C R# * * * Strana: IÈO: Mìsto Èeské Budìjovice Èas Datum: : 08: Statutární mìsto Èeské Budìjovice UCRGURUM Èíslo Název položky Syntetický O B D O B Í položky úèet BÌŽNÉ MINU 18. Jiné pøímé danì , Daò z pøidané hodnoty , Jiné danì a poplatky 345 0, Závazky ke státnímu rozpoètu 347 0, Závazky k rozpoètùm územních samosprávných celkù 349 0, Závazky k úèastníkùm sdružení 352 0, Krátkodobé závazky z ruèení 362 0, Pevné termínové operace a opce 363 0, Závazky z finanèního zajištìní 366 0, Závazky z upsaných nesplacených cenných papírù a podílù 368 0, Krátkodobé závazky z nástrojù spolufinancovaných ze zahranièí 372 0, Pøijaté zálohy na dotace , Výdaje pøíštích období 383 0, Výnosy pøíštích období , Dohadné úèty pasivní , Ostatní krátkodobé závazky , *** Konec sestavy za NS 0001 *** Topologické omezení: IÈO: Pevné omezení dat:

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 13 / 2011 IÈO: 00600598 Název: Obec Holštejn Sestavená k

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 13 / 2011 IÈO: 00252671 Název: Obec Pohnání Sestavená k rozvahovému

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 12 / 2011 IÈO: 70809721 Název: Mikroregion Podralsko Sestavená

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) : 13 / 2011 IÈO: 00542300 Název: obec Oøechov AKTIVA CELKEM 66

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kè - formát CSÚIS) : 13 / 2011 IÈO: 72040971 Název: Svazek obcí Hluboké - Krokoèín - Újezd u Rosic AKTIVA

Více

ROZVAHA - BILANCE. (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2013 IÈO: 72064455. Sestavená k rozvahovému dni 31.

ROZVAHA - BILANCE. (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2013 IÈO: 72064455. Sestavená k rozvahovému dni 31. ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2013 IÈO: 72064455 Název: Dobrovolný svazek obcí Èistší

Více

Licence: DA10 XCRGURXA / RXA (08032012 / 01012012) položky Název položky úèet Brutto Korekce Netto

Licence: DA10 XCRGURXA / RXA (08032012 / 01012012) položky Název položky úèet Brutto Korekce Netto ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) : 12 / 2012 IÈO: 00190900 Název: Obec Spojil AKTIVA CELKEM 48 538

Více

Licence: DESA XCRGURXA / RXA (08032012 / 01012012) položky Název položky úèet Brutto Korekce Netto

Licence: DESA XCRGURXA / RXA (08032012 / 01012012) položky Název položky úèet Brutto Korekce Netto ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) : 12 / 2012 IÈO: 00271870 Název: Obec Nemyceves AKTIVA CELKEM 37

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) : 12 / 2012 IÈO: 45671745 Název: Vod.a kan. Znojemsko ZSO AKTIVA

Více

Licence: DJ5P XCRGURXA / RYC (07042011 / 27012011) Název položky úèet Brutto Korekce Netto

Licence: DJ5P XCRGURXA / RYC (07042011 / 27012011) Název položky úèet Brutto Korekce Netto Licence: DJP XCRGURXA / RYC (0700 / 700) ROZVAHA - BILANCE pøíspìvkové organizace (v Kè - formát CSÚIS) : / 0 IÈO: 777 Název: Domov penzion pro dùchodce v Lázních Knžvart Sestavená k rozvahovému dni prosinci

Více

List1. sestavena k : 31.12.2009. Název položky úèet položka Stav k 1.1. Stav k 31.12.2009

List1. sestavena k : 31.12.2009. Název položky úèet položka Stav k 1.1. Stav k 31.12.2009 R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celkù sestavena k : 31.12.2009 v Kè Název, sídlo a právní forma rok mìsíc IÈO úèetní jednotky Blanský les - podhùøí 2009 13 70819963 Husova 212 37382

Více

oznaète "X" sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2009 - vedlejší èinnosti Pronájem bytových a nebytových prostor

oznaète X sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2009 - vedlejší èinnosti Pronájem bytových a nebytových prostor Ú È E T N Í Z Á V Ì R K A NÁZEV ÚÈETNÍ JEDNOTKY: Mateøská škola Chomutov, pøíspìvková organizace øádná mimoøádná mezitimní * typ závìrky oznaète "X" sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2009 Identifikaèní

Více

Licence: S00J XCRGUA60 / A60 (13102008 15:49 / 200801220925)

Licence: S00J XCRGUA60 / A60 (13102008 15:49 / 200801220925) ROZVAHA - BILANCE organizaèních složek státu, územních samosprávných celkù, pøíspìvkových organizací a regionálních rad (v Kè) Období: 13 / 2008 IÈO: 00283924 Název: Statutární mìsto Zlín A. STÁLÁ 01 9

Více

Licence: D0NG XCRGUA60 / A60 (01012007 / 16032007)

Licence: D0NG XCRGUA60 / A60 (01012007 / 16032007) ROZVAHA - BILANCE organizaèních složek státu, územních samosprávných celkù, pøíspìvkových organizací a regionálních rad (v Kè) Období: 13 / 2007 IÈO: 00302970 Název: Obec Mala Morava A. Stálá aktiva 01

Více

Licence: D90D XCRGUA60 / A60 (06052008 / 01012008)

Licence: D90D XCRGUA60 / A60 (06052008 / 01012008) ROZVAHA - BILANCE organizaèních složek státu, územních samosprávných celkù, pøíspìvkových organizací a regionálních rad (v Kè) Období: 13 / 2008 IÈO: 00303101 Název: Obec Oskava A. Stálá aktiva 01 141

Více

ROZVAHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2014 IČO: 00244732 Název: Statutární město České Budějovice NS:

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2014 IČO: 00252794 Název: Obec Ratibořské Hory Sestavená

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2014 IČO: 00228699 Název: Obec Předmíř Sestavená k rozvahovému

Více

ROZVAHA - BILANCE. (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2014 IČO: 00253201 Název: Obec Želeč

ROZVAHA - BILANCE. (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2014 IČO: 00253201 Název: Obec Želeč ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2014 IČO: 00253201 Název: Obec Želeč Sestavená k rozvahovému

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2014 IČO: 00635553 Název: Obec Závada Sestavená k rozvahovému

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2013 IČO: 69649740 Název: Podhostýnský mikroregion Sestavená

Více

Licence: D53C XCRGURXA / RYA (17032014 / 01012012)

Licence: D53C XCRGURXA / RYA (17032014 / 01012012) ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 13 / 2014 IČO: 00281301 Název: Obec Vysočany Sestavená k

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU územních samosprávných celkù, dobrovolných svazkù obcí a regionálních rad sestavený k 13 / 2011 (v Kè na dvì desetinná místa) Rok Mìsíc IÈO 2011

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2014 IČO: 49458892 Název: Svazek vodovodů a kanalizací

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč - minulé období zaokrouhleno na tisíce) : 12 / 2011 IČO: 00473715 Název: Obec Lipec AKTIVA CELKEM 14 541

Více

ROZVAHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti Licence: MUCH XCRGURUA / RUA1 (11052011 11:55 / 201201091642) ROZVAHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 12 / 2010 IČO:

Více

PØÍLOHA za období : 12/2014

PØÍLOHA za období : 12/2014 Zpracoval: Dana Milotová Okamžik sestavení: 22.01.2015 11h44m15s Strana: 1 PØÍLOHA za období : 12/2014 I È O :48897426 NÁZEV ÚÈETNÍ JEDNOTKY: Základní škola Žïár nad Sázavou, Komenského 2 Žïár nad Sázavou

Více

Rozvaha. ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Účetní jednotka: Název: Město Červený Kostelec

Rozvaha. ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Účetní jednotka: Název: Město Červený Kostelec Název 007566 Okamžik sestavení: 6..0 0:: AKTIVA CELKEM A. Stálá aktiva 066 068 79,6 5 706 68,5 7 6 08, 680 6 577,08 007 57 5,9 5 706 68,5 65 80 8, 68 006 85,78 I. Dlouhodobý nehmotný majetek 870 56,85

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 12 / 2012 IČO: 00365432 Název: Obec Skalička AKTIVA CELKEM 12 417

Více

Licence: DSBD XCRGURXA / RXA (08032012 / 01012012)

Licence: DSBD XCRGURXA / RXA (08032012 / 01012012) ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 12 / 2012 IČO: 68898461 Název: Sdružení pro rozvoj mikroregionu

Více