oznaète 'X' sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci obec - obec I È O Pøedmìt podnikání - hlavní èinnost - vedlejší èinnosti CZ-NACE

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "oznaète 'X' sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2010 - obec - obec I È O 00249831 Pøedmìt podnikání - hlavní èinnost - vedlejší èinnosti CZ-NACE"

Transkript

1 Ú È E T N Í Z Á V Ì R K A øádná X mimoøádná mezitimní * typ závìrky oznaète 'X' sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2010 NÁZEV ÚÈETNÍ JEDNOTKY Mìsto Milevsko Sídlo úèetní jednotky Místo podnikání - ulice,èp - obec - PSÈ,pošta - ulice,èp - obec - PSÈ,pošta I È O Právní forma neurèeno Pøedmìt podnikání - hlavní èinnost CZ-NACE - vedlejší èinnosti Název nadøízeného orgánu (zøizovatel) o obcích Okamžik sestavení :32:53 Kontaktní údaje - Telefon - Fax - - WWW stránky Razítko úèetní jednotky Osoba odpovìdná za úèetnictví Podpisový záznam osoby odpovìdné za správnost údajù Statutární zástupce (statutátor) Podpisový záznam statutárního orgánu Poznámka: Obsah úèetní závìrky se dále skládá z výkazù, které jsou obsaženy v pøíloze tohoto listu.

2 * Tato úèetní závìrka byla zpracována systémem GINIS(R) firmy GORDIC(R) spol. s r.o.*

3 Lic: MEMI * * * G O R D I C s o f t w a r e - U C R * * * Strana: 3 IÈO: Mìsto Milevsko Èas : 09:32:54 položky úèet B Ì Ž N É MINULÉ BRUTTO KOREKCE NETTO AKTIVA CELKEM , , , ,25 A. Stálá aktiva , , , ,09 I. Dlouhodobý nehmotný majetek , , , ,75 1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 012 0,00 0,00 0,00 0,00 2. Software ,30 0, , ,30 3. Ocenitelná práva 014 0,00 0,00 0,00 0,00 4. Povolenky na emise a preferenèní limity 015 0,00 0,00 0,00 0,00 5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek , , , ,95 6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek ,50 0, , ,50 7. Nedokonèený dlouhodobý nehmotný majetek ,00 0, , ,00 8. Uspoøádací úèet technického zhodnocení dlouhodobého nehmotného majetku 044 0,00 0,00 0,00 0,00 9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 051 0,00 0,00 0,00 0,00 II. Dlouhodobý hmotný majetek , , , ,02 1. Pozemky ,80 0, , ,60 2. Kulturní pøedmìty ,00 0, , ,00 3. Stavby ,48 0, , ,71 4. Samostatné movité vìci a soubory movitých vìcí ,78 0, , ,08 5. Pìstitelské celky trvalých porostù 025 0,00 0,00 0,00 0,00 6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek , , , ,29 7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 029 0,00 0,00 0,00 0,00 8. Nedokonèený dlouhodobý hmotný majetek ,75 0, , ,34 9. Uspoøádací úèet technického zhodn ocení dlouhodobého hmotného majetku 045 0,00 0,00 0,00 0, Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek ,00 0, ,00 0,00 III. Dlouhodobý finanèní majetek ,32 0, , ,32 1. Majetkové úèasti v osobách s rozhodujícím vlivem ,00 0, , ,00 2. Majetkové úèasti v osobách s podstatným vlivem 062 0,00 0,00 0,00 0,00 3. Dluhové cenné papíry držené do splatnosti 063 0,00 0,00 0,00 0,00 4. Pùjèky osobám ve skupinì ,42 0, , ,42 5. Jiné dlouhodobé pùjèky 067 0,00 0,00 0,00 0,00 6. Termínované vklady dlouhodobé 068 0,00 0,00 0,00 0,00 7. Ostatní dlouhodobý finanèní majetek ,90 0, , ,90 8. Poøizovaný dlouhodobý finanèní majetek 043 0,00 0,00 0,00 0,00 9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanèní majetek 053 0,00 0,00 0,00 0,00 IV. Dlouhodobé pohledávky ,90 0, , ,00 1. Poskytnuté návratné finanèní výpomoci dlouhodobé ,00 0, , ,00 2. Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvìrù 464 0,00 0,00 0,00 0,00 3. Dlouhodobé poskytnuté zálohy 465 0,00 0,00 0,00 0,00 4. Dlouhodobé pohledávky z ruèení 466 0,00 0,00 0,00 0,00 5. Dlouhodobé pohledávky z nástrojù spolufinancovaných ze zahranièí 468 0,00 0,00 0,00 0,00 6. Ostatní dlouhodobé pohledávky ,90 0, , ,00 B. Obìžná aktiva , , , ,16 I. Zásoby 0,00 0,00 0, ,00 1. Poøízení materiálu 111 0,00 0,00 0,00 0,00

4 Lic: MEMI * * * G O R D I C s o f t w a r e - U C R * * * Strana: 4 položky úèet B Ì Ž N É MINULÉ BRUTTO KOREKCE NETTO Materiál na skladì 112 0,00 0,00 0, ,00 3. Materiál na cestì 119 0,00 0,00 0,00 0,00 4. Nedokonèená výroba 121 0,00 0,00 0,00 0,00 5. Polotovary vlastní výroby 122 0,00 0,00 0,00 0,00 6. Výrobky 123 0,00 0,00 0,00 0,00 7. Poøízení zboží 131 0,00 0,00 0,00 0,00 8. Zboží na skladì 132 0,00 0,00 0,00 0,00 9. Zboží na cestì 138 0,00 0,00 0,00 0, Ostatní zásoby 139 0,00 0,00 0,00 0,00 II. Krátkodobé pohledávky , , , ,55 1. Odbìratelé , , , ,15 2. Smìnky k inkasu 312 0,00 0,00 0,00 0,00 3. Pohledávky za eskontované cenné papíry 313 0,00 0,00 0,00 0,00 4. Krátkodobé poskytnuté zálohy ,00 0, , ,00 5. Jiné pohledávky z hlavní èinnosti ,07 0, , ,19 6. Poskytnuté návratné finanèní výpomoci krátkodobé 316 0,00 0,00 0,00 0,00 7. Krátkodobé pohledávky z postoupených úvìrù 317 0,00 0,00 0,00 0, Pohledávky za zamìstnanci ,00 0, ,00 0, Zúètování s institucemi sociálního zabezpeèení a zdravotního pojištìní 336 0,00 0,00 0,00 0, Daò z pøíjmù 341 0,00 0,00 0,00 0, Jiné pøímé danì 342 0,00 0,00 0,00 0, Daò z pøidané hodnoty ,79 0, , , Jiné danì a poplatky 345 0,00 0,00 0,00 0, Pohledávky za státním rozpoètem 346 0,00 0,00 0,00 0, Pohledávky za rozpoètem územních samosprávných celkù ,45 0, ,45 0, Pohledávky za úèastníky sdružení 351 0,00 0,00 0,00 0, Krátkodobé pohledávky z ruèení 361 0,00 0,00 0,00 0, Pevné termínové operace a opce 363 0,00 0,00 0,00 0, Pohledávky z finanèního zajištìní 365 0,00 0,00 0,00 0, Pohledávky z vydaných dluhopisù 367 0,00 0,00 0,00 0, Krátkodobé pohledávky z nástrojù spolufinancovaných ze zahranièí 371 0,00 0,00 0,00 0, Poskytnuté zálohy na dotace ,00 0, ,00 0, Náklady pøíštích období ,00 0, ,00 0, Pøíjmy pøíštích období 385 0,00 0,00 0,00 0, Dohadné úèty aktivní ,55 0, ,55 0, Ostatní krátkodobé pohledávky ,00 0, , ,00 IV. Krátkodobý finanèní majetek ,52 0, , ,61 1. Majetkové cenné papíry k obchodování 251 0,00 0,00 0,00 0,00 2. Dluhové cenné papíry k obchodování 253 0,00 0,00 0,00 0,00 3. Jiné cenné papíry 256 0,00 0,00 0,00 0,00 4. Termínované vklady krátkodobé 244 0,00 0,00 0,00 0,00 5. Jiné bìžné úèty ,00 0, , ,00 9. Bìžný úèet ,34 0, , , Základní bìžný úèet územních samosprávných celkù ,64 0, , , Bìžné úèty fondù územních samosprávných celkù ,54 0, , , Ceniny ,00 0, , , Peníze na cestì 262 0,00 0,00 0,00 0,00

5 Lic: MEMI * * * G O R D I C s o f t w a r e - U C R * * * Strana: 5 položky úèet B Ì Ž N É MINULÉ BRUTTO KOREKCE NETTO Pokladna 261 0,00 0,00 0,00 0,00

6 Lic: MEMI * * * G O R D I C s o f t w a r e - U C R * * * Strana: 6 položky úèet BÌŽNÉ MINULÉ 1 2 PASIVA CELKEM , ,25 C. Vlastní kapitál , ,71 I. Jmìní úèetní jednotky a upravující položky , ,85 1. Jmìní úèetní jednotky , ,85 3. Dotace na poøízení dlouhodobého majetku , ,00 5. Kurzové rozdíly 405 0,00 0,00 6. Oceòovací rozdíly pøi zmìnì metody ,48 0,00 7. Jiné oceòovací rozdíly 407 0,00 0,00 8. Opravy chyb minulých období ,00 0,00 II. Fondy úèetní jednotky , ,64 6. Ostatní fondy , ,64 III. Výsledek hospodaøení , ,22 1. Výsledek hospodaøení bìžného úèetního období ,56 0,00 2. Výsledek hospodaøení ve schvalovacím øízení 431 0, ,22 3. Nerozdìlený zisk, neuhrazená ztráta minulých let 432 0,00 0,00 D. Cizí zdroje , ,54 I. Výdajové úèty rozpoètového hospodaøení 0,00 0,00 1. Zvláštní výdajový úèet 223 0,00 0,00 II. Rezervy 0,00 0,00 1. Rezervy 441 0,00 0,00 III. Dlouhodobé závazky , ,00 1. Dlouhodobé úvìry , ,00 2. Pøijaté návratné finanèní výpomoci dlouhodobé 452 0,00 0,00 3. Vydané dluhopisy 453 0,00 0,00 4. Závazky z pronájmu 454 0,00 0,00 5. Dlouhodobé pøijaté zálohy , ,00 6. Dlouhodobé závazky z ruèení 456 0,00 0,00 7. Dlouhodobé smìnky k úhradì 457 0,00 0,00 8. Dlouhodobé závazky z nástrojù spolufinancovaných ze zahranièí 458 0,00 0,00 9. Ostatní dlouhodobé závazky 459 0,00 0,00 IV. Krátkodobé závazky , ,54 1. Krátkodobé úvìry 281 0,00 0,00 2. Eskontované krátkodobé dluhopisy (smìnky) 282 0,00 0,00 3. Vydané krátkodobé dluhopisy 283 0,00 0,00 4. Jiné krátkodobé pùjèky 289 0,00 0,00 5. Dodavatelé , ,26 6. Smìnky k úhradì 322 0,00 0,00 8. Krátkodobé pøijaté zálohy , ,00 9. Závazky z dìlené správy a kaucí , , Pøijaté návratné finanèní výpomoci krátkodobé 326 0,00 0, Pøijaté zálohy daní 327 0,00 0, Zamìstnanci , ,00

7 Lic: MEMI * * * G O R D I C s o f t w a r e - U C R * * * Strana: 7 položky úèet BÌŽNÉ MINULÉ Jiné závazky vùèi zamìstnancùm , , Zúètování s institucemi SZ a ZP , , Daò z pøíjmù 341 0, , Jiné pøímé danì , , Daò z pøidané hodnoty 343 0,00 0, Jiné danì a poplatky 345 0,00 0, Závazky ke státnímu rozpoètu 347 0,00 0, Závazky k rozpoètùm územních samosprávných celkù , , Závazky k úèastníkùm sdružení 352 0,00 0, Krátkodobé závazky z ruèení 362 0,00 0, Pevné termínové operace a opce 363 0,00 0, Závazky z finanèního zajištìní 366 0,00 0, Závazky z upsaných nesplacených cenných papírù a podílù 368 0,00 0, Krátkodobé závazky z nástrojù spolufinancovaných ze zahranièí 372 0,00 0, Pøijaté zálohy na dotace ,00 0, Výdaje pøíštích období ,59 0, Výnosy pøíštích období ,00 9, Dohadné úèty pasivní ,00 0, Ostatní krátkodobé závazky , ,30 *** Konec sestavy za NS 001 *** Topologické omezení: IÈO: Pevné omezení dat:

tohoto listu. * Tato úèetní závìrka byla zpracována systémem GINIS(R) firmy GORDIC(R) spol. s r.o.*

tohoto listu. * Tato úèetní závìrka byla zpracována systémem GINIS(R) firmy GORDIC(R) spol. s r.o.* Ú È E T N Í Z Á V Ì R K A øádná X mimoøádná mezitimní * typ závìrky oznaète 'X' sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2010 NÁZEV ÚÈETNÍ JEDNOTKY Statutární mìsto Èeské Budìjovice Sídlo úèetní jednotky

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 13 / 2011 IÈO: 00600598 Název: Obec Holštejn Sestavená k

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 13 / 2011 IÈO: 00252671 Název: Obec Pohnání Sestavená k rozvahovému

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2011 IÈO: 00576905 Název: Obec Smilovice Sestavená k

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 12 / 2011 IÈO: 70809721 Název: Mikroregion Podralsko Sestavená

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 49458892 Název: Svazek vodovodù a kanalizací

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) : 13 / 2011 IÈO: 00542300 Název: obec Oøechov AKTIVA CELKEM 66

Více

ROZVAHA - BILANCE. (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2013 IÈO: 72064455. Sestavená k rozvahovému dni 31.

ROZVAHA - BILANCE. (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2013 IÈO: 72064455. Sestavená k rozvahovému dni 31. ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2013 IÈO: 72064455 Název: Dobrovolný svazek obcí Èistší

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kè - formát CSÚIS) : 13 / 2011 IÈO: 72040971 Název: Svazek obcí Hluboké - Krokoèín - Újezd u Rosic AKTIVA

Více

Licence: DA10 XCRGURXA / RXA (08032012 / 01012012) položky Název položky úèet Brutto Korekce Netto

Licence: DA10 XCRGURXA / RXA (08032012 / 01012012) položky Název položky úèet Brutto Korekce Netto ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) : 12 / 2012 IÈO: 00190900 Název: Obec Spojil AKTIVA CELKEM 48 538

Více

Licence: DESA XCRGURXA / RXA (08032012 / 01012012) položky Název položky úèet Brutto Korekce Netto

Licence: DESA XCRGURXA / RXA (08032012 / 01012012) položky Název položky úèet Brutto Korekce Netto ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) : 12 / 2012 IÈO: 00271870 Název: Obec Nemyceves AKTIVA CELKEM 37

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) : 12 / 2012 IÈO: 45671745 Název: Vod.a kan. Znojemsko ZSO AKTIVA

Více

Licence: DJ5P XCRGURXA / RYC (07042011 / 27012011) Název položky úèet Brutto Korekce Netto

Licence: DJ5P XCRGURXA / RYC (07042011 / 27012011) Název položky úèet Brutto Korekce Netto Licence: DJP XCRGURXA / RYC (0700 / 700) ROZVAHA - BILANCE pøíspìvkové organizace (v Kè - formát CSÚIS) : / 0 IÈO: 777 Název: Domov penzion pro dùchodce v Lázních Knžvart Sestavená k rozvahovému dni prosinci

Více

List1. sestavena k : 31.12.2009. Název položky úèet položka Stav k 1.1. Stav k 31.12.2009

List1. sestavena k : 31.12.2009. Název položky úèet položka Stav k 1.1. Stav k 31.12.2009 R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celkù sestavena k : 31.12.2009 v Kè Název, sídlo a právní forma rok mìsíc IÈO úèetní jednotky Blanský les - podhùøí 2009 13 70819963 Husova 212 37382

Více

oznaète "X" sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2009 - vedlejší èinnosti Pronájem bytových a nebytových prostor

oznaète X sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2009 - vedlejší èinnosti Pronájem bytových a nebytových prostor Ú È E T N Í Z Á V Ì R K A NÁZEV ÚÈETNÍ JEDNOTKY: Mateøská škola Chomutov, pøíspìvková organizace øádná mimoøádná mezitimní * typ závìrky oznaète "X" sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2009 Identifikaèní

Více

Licence: S00J XCRGUA60 / A60 (13102008 15:49 / 200801220925)

Licence: S00J XCRGUA60 / A60 (13102008 15:49 / 200801220925) ROZVAHA - BILANCE organizaèních složek státu, územních samosprávných celkù, pøíspìvkových organizací a regionálních rad (v Kè) Období: 13 / 2008 IÈO: 00283924 Název: Statutární mìsto Zlín A. STÁLÁ 01 9

Více

Licence: D0NG XCRGUA60 / A60 (01012007 / 16032007)

Licence: D0NG XCRGUA60 / A60 (01012007 / 16032007) ROZVAHA - BILANCE organizaèních složek státu, územních samosprávných celkù, pøíspìvkových organizací a regionálních rad (v Kè) Období: 13 / 2007 IÈO: 00302970 Název: Obec Mala Morava A. Stálá aktiva 01

Více

Licence: D90D XCRGUA60 / A60 (06052008 / 01012008)

Licence: D90D XCRGUA60 / A60 (06052008 / 01012008) ROZVAHA - BILANCE organizaèních složek státu, územních samosprávných celkù, pøíspìvkových organizací a regionálních rad (v Kè) Období: 13 / 2008 IÈO: 00303101 Název: Obec Oskava A. Stálá aktiva 01 141

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2013 IČO: 00252794 Název: Obec Ratibořské Hory Sestavená

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2014 IČO: 00252794 Název: Obec Ratibořské Hory Sestavená

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2014 IČO: 00228699 Název: Obec Předmíř Sestavená k rozvahovému

Více

ROZVAHA - BILANCE. (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2014 IČO: 00253201 Název: Obec Želeč

ROZVAHA - BILANCE. (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2014 IČO: 00253201 Název: Obec Želeč ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2014 IČO: 00253201 Název: Obec Želeč Sestavená k rozvahovému

Více

ROZVAHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2014 IČO: 00244732 Název: Statutární město České Budějovice NS:

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2014 IČO: 00635553 Název: Obec Závada Sestavená k rozvahovému

Více

ROZVAHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 12 / 2013 IČO: 00240192 Název: Městská část Praha 20 - Horní Počernice Sestavená

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 13 / 2013 IČO: 48804711 Název: Obec Životice u Nového Jičína

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2014 IČO: 00273325 Název: Obec Bezděkov Sestavená k

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2013 IČO: 69649740 Název: Podhostýnský mikroregion Sestavená

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2014 IČO: 60803029 Název: DSO Verovany,Dub,Charvaty

Více

Licence: D53C XCRGURXA / RYA (17032014 / 01012012)

Licence: D53C XCRGURXA / RYA (17032014 / 01012012) ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 13 / 2014 IČO: 00281301 Název: Obec Vysočany Sestavená k

Více