New Inside Out Intermediate

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "New Inside Out Intermediate"

Transkript

1 New Inside Out Intermediate strana 1 z 31 New Inside Out Intermediate Unit 1 admire L]ÇDã~f]L= obdivovat Which famous person do you admire most? anonymously L]Dåflåfã]ëäáL= anonymně If you give something anonymously, you give it without telling people who you are. average LDôî(])êfÇwL= průměr; průměrný How many numbers does the average young person have on thein mobile phone? on average L?flå=Dôî(])êfÇwL= v průměru On average, how many friends do young people communicate regularly with online? brief LÄêáWÑL= stručný; krátký The film La Vie en Rose reminded David how brief life can be. brush (against) LÄê¾p=(]DÖ]åëí)L= otírat (se) If something brushes against you, you feel it touch your body. confide Lâ]åDÑ~fÇL= svěřit (se); důvěřovat If you confide in someone, you tell them your private thoughts and feelings. dinner party LDÇfå]=?é^WíáL= slavnostní večeře; banket A dinner party is a nice meal for several guests that is eaten in the evening at a friend s home. dive (off) LÇ~fî=(flÑ)L= seskočit If you dive off something, you move suddenly from it towards the ground. dream dinner L?ÇêáWã=DÇfå]= party/holiday etc é^wíáldüfläfçéfl= vysněný/ideální večírek Your dream dinner party is one where you invite all your favorite people. English-speaking LDfÏÖäfp?ëéáWâfÏL= anglicky mluvící The United States and Australia are English-speaking countries. fall in love L?ÑlWä=få=Dä¾îL= zamilovat se La Vie en Rose reminded David how wonderful it is to fall in love. fear LÑf]L= strach My greatest fear is standing on stage in front of thousands of people and forgetting what to say! funeral LDÑàìWåê]äL= pohřeb A funeral is a ceremony for someone who has died. gift LÖfÑíL= dárek; dar A gift is another word for a present. graduate LDÖêôÇwìÉfíL= absolvovat vysokou školu When Will and Tina graduated from university, they went their separate ways. guilty pleasure L?Öfäíá=DéäÉw]L= sladká neřest A guilty pleasure is one you enjoy but feel slightly ashamed of. improve LfãDéêìWîL= zlepšit; vylepšit Technology has improved the world in some ways, but not in others. Unit 1 About you: Q & A just taking it easy L?Çw¾ëí=?íÉfâfÏ=fí=DáWòáL=brát to s klidem What are you doing this weekend? Just relaxing and taking it easy. keep busy L?âáWé=DÄfòáL= mít pořád co dělat If you keep busy, you always have something to do. lifestyle LDä~fÑ?ëí~fäL= životní styl Will earns much more money than Tina so they have very different lifestyles. a living L]=DäfîfÏL= živobytí What do you do for a living? I m a doctor. local LDä]râäL= místní She was looking for someone to share the house and put an advertisement in the local newspaper. memory LDãÉã(])êáL= paměť Your earliest memory is the first thing you remember doing as a child. mortal LDãlWêíäL= smrtelný All human beings are mortal we are all going to die. the ocean (AmE) L?afW=D]rpåL= oceán The ocean is an American expression that means the same as the British expression the sea. realise LDêf]ä~fòL= uvědomit si David was happiest before he realised his family were all mortal. receive LêfDëáWîL= obdržet; dostat Do you prefer giving or receiving gifts? remind LêfDã~fåÇL= připomenout The film reminded David of how brief life is. rent LêÉåíL= pronajmout si; půjčit si (auto) Tina and Will rented the same house. replace LêfDéäÉfëL= nahradit; zaměnit; vrátit na původní místo Technology has replaced a lot of face-to-face interaction. research LêfDë WípX=DêáWë WípL= výzkum Hi, Carole, can I ask you a question for some research we re doing? satisfaction L?ëôífëDÑôâpåL= uspokojení I don t earn a lot but I get a lot of satisfaction from my job. share LpÉ]L= podílet se (na něčem); sdílet (něco) We shared the same house for nearly three years. on stage L?flå=DëíÉfÇwL= na jevišti; na scéně When an actor is on stage, he or she is performing in a theatre in front of an audience. straightaway L?ëíêÉfí]DïÉfL= rovnou; hned If something happens straightaway, it happens immediately. stressed LëíêÉëíL= stresovaný Does technology make us happier or more stressed? be supposed to be LÄf=ë]?é]ròÇ=í]=Äf= doing sth DÇìWfÏ=?ë¾ãqfÏLL= mít (dělat) I m sorry, I ve forgotten what I m supposed to be doing. survey LDë WîÉfL= průzkum (veřejného mínění) If you do a survey, you ask a lot of people their opinion about something. topic LDífléfâL= téma A topic is a subject you talk or write about.

2 New Inside Out Intermediate strana 2 z 31 untidy L¾åDí~fÇáL= neupravený; nedbalý Tina was very untidy I don t think she knew where we kept the vakuum cleaner! Unit 1 Adverbs of frequency/ Adverb phrases of frequency all the time L?lWä=a]=Dí~fãL= pořád Sharon texts all the time. always LDlWäïÉfòL= vždy; stále She s always online chatting with friends. every day/week/weekend L?Éîêá= DÇÉfLDïáWâLDïáWâÉåÇL= každý den/týden/víkend She calls me on Skype from Australia every weekend. from time to time LÑê]ã=?í~fã=í]=Dí~fãL= čas od času; občas Adam texts from time to time, but not very often. never LDåÉî]L= nikdy Sharon never sends s. normally LDålWãä(])áL= obyčejně; normálně Carole normally uses the telephone. not very often L?åflí=îÉêó=DflÑåL= ne moc často Sharon doesn t speak on the phone very often. now and again L?å~r=]å=]DÖÉåL= občas Now and again she uses Skype. occasionally L]DâÉfwå]äáL= příležitostně; sem tam A dam texts occasionally, but not very often. once/twice/three L?ï¾åëL?íï~fëL?qêáW= times etc a í~fãò=]=dçéfldïáwâll= day/week jednou za den He checks his s twice a day. rarely LDêÉ]äáL= zřídka I rarely write letters nowadays. regularly LDêÉÖàrä]äáL= pravidelně A lot of young people regularly use messaging. usually LDàìWwr]äáL= obvykle How do you usually contact your friends? Unit 1 Communication and Technology chat (with) Lípôí=(ïfa)L= povídat si s Sharon is always online and chats with friends every evening. check your L?ípÉâ=à]ê=DáWãÉfäL= podívat se do ové schránky How often do you check your ? close friendship L?âä]rë=DÑêÉåÇpféL= důverné přátelství A close friendship is one in which two people know each other very well. communicate Lâ]DãàìWåfâÉfíL= sdělit; být ve styku Nowadays a lot of people communicate regularly online. contact LDâflåíôâíL= kontaktovat (koho) How do you usually contact your friends by phone, or text? LDáWãÉfäL= How often do you check your ? face-to-face L?ÑÉfë=í]=DÑÉfëL= osobně; z očí do očí Do you prefer communicating online or face to face? face-to-face L?ÑÉfë=í]=?ÑÉfë= interaction fåí]êdôâpål= osobní kontakt Technology has replaced a lot of face-to-face interaction. letter LDäÉí]L= písmeno; dopis Carole rarely writes letters nowadays. (online) messaging L=(flåä~få)=DãÉëfÇwfÏL= online messaging Sharon uses online messaging to chat with her friends. mobile phone L?ã]rÄ~fä=DÑ]råL= mobilní telefon; mobil How many numbers do you have on your mobile phone? online LflåDä~fåL= připojený (k počítačové síti) Do men or women spend most time online? by L?Ä~f= phone/ /text DÑ]råLDáWãÉfäLDíÉâëíL= telefonicky; em; esemeskou How do you usually contact your friends by phone, or text? pick up the phone L?éfâ=¾é=a]=DÑ]råL= zvednout telefon Carole usually contacts her friends by picking up the phone. Skype Lëâ~féL= Skype Skype is a technology that allows you to use your computer like a telephone. social networking L?ë]rpä=DåÉíï WâfÏL= sociální sítě Facebook and myspace are social networking sites. text LíÉâëíL= esemeska How many texts do you get a day? text LíÉâëíL= esemeskovat Adam texts from time to time but usually uses the phone. Unit 1 Friendship expressions become close LÄf?â¾ã=âä]rë= friends DÑêÉåÇòL= stát se důvěrnými přáteli We had a lot in common and quickly became close friends. click (straightaway) Lâäfâ=(ëíêÉfí]ïÉf)L= hodit se k sobě; sednout si We clicked straightaway and I told Will he could move in. come from different L?â¾ã=Ñê]ã=?ÇfÑê]åí= backgrounds DÄôâÖê~råÇòL= pocházet z různých poměrů If two people come from different backgrounds they have very different lifestyles drift apart L?ÇêfÑí=]Dé^WíL= rozejít se; přestat si rozumět Their lifestyles are very different now and they ve drifted apart. fall out L?ÑlWä=D~ríL= vypadnout ven If two people fall out, they have an argument. get on well L?ÖÉí=flå=DïÉä= (together) (í]öéa])l= vycházet dobře We get on well together and are close friends. go your separate L?Ö]r=à]=?ëÉéê]í= ways DïÉfòL= rozdělit se (životní cesty) After university, they went their separate ways. have a lot in L?Üôî=]=?äflí=få= common Dâflã]åL= mít hodně společného We have one thing in common we re both crazy about football. have your ups and L?Üôî=à]ê=?¾éë=]å= downs DÇ~råòL= dobré a špatné okamžiky Everyone has ups and downs good moments and bad moments. hit it off L?Üfí=fí=DflÑL= dokonale si rozumět When two people hit it off, they like each other a lot.

3 New Inside Out Intermediate strana 3 z 31 be opposites LÄáW=Dflé]òfíëL= být protiklady Despite being friends, Antonia and Jackie are opposites in many ways. She ll/he ll always L?páWäL?ÜáWä=lWäïÉfò=Äf= be there for me. být pro někoho Although our lifestyles are different, Tina will always be there for me. DaÉ]==Ñə=ãáWLL= Unit 1 Meeting friends unexpectedly Greetings = How are things? L?Ü~r=]=DqfÏL= Jak se máš? How are things? Fine. How s it going? Not L?Ü~rò=fí=Ö]rfÏ=åflí= bad. DÄôÇL= Jde to. How s it going? Not bad. How s life? L?Ü~rò=Dä~fÑL= Jak se máš? How s life? Great, thanks! Saying things are OK Fine. LÑ~fåL= Dobře! How are things? Fine. Great! LÖêÉfíL= Výborně! How s life? Great! Asking for news What are you up to L?ïflí=]=àìW=D¾é=íìW= these days? aáwò=çéfòl= What have you been up to lately? L?ïflí=]î=à]=Äfå=D¾é= íìw=äéfíäál= Jak se ti teď vede? Co v poslední době děláš? What are you up to these days? Oh, keeping busy, you know. What have you been up to lately? Not a lot, really. Saying you re in a hurry Better get back to L?ÄÉí]=ÖÉí=?Äôâ=í]=aáW= Měl bych se vrátit do the office. DflÑfëL= kanceláře. Better get back to the office. See you. I m afraid I can t L?~fã=]?ÑêÉfÇ=~f=â^Wåí= stop. Bohužel nemohu přestat. DëífléL= I m afraid I can t stop. Take care. Look, I must dash. L?ärâ=~f=?ã¾ëí=DÇôpL= Hele, musím běžet. Look, I must dash I ll give you a call. Goodbyes I ll give you a call. L^ä=?Öfî=àìW=]=DâlWäL= Zavolám. Look, I must dash I ll give you a call. See you. LDëáW=?àìWL= Ahoj. Nashledanou. (pozdrav na rozloučenou) Better get back to the office. See you. Take care. L?íÉfâ=DâÉ]L= Měj se.; Dej na sebe pozor. I m afraid I can t stop. Take care. Unit 2 attack L]DíôâL= napadení; útok; napadnout The dog ran towards Jake and tried to attack him. awesome LDlWë(])ãL= super; fantastický; boží Something that is awesome is very enjoyable or exciting. bark LÄ^WâL= štěkat An enormous dog ran towards me, barking like mad. best-equipped L?ÄÉëífDâïféíL= nejlépe vybavený The best-equipped sports shop is the one that sells the most equipment. book LÄrâL= rezervovat (si); objednat předem I called the skydiving centre and booked my first jump. bump into sb LDľãé=?fåí]= ë¾ãä]çál= narazit na (někoho) While I was walking to work, I bumped into an old friend. cloudless LDâä~rÇä]ëL= bez mráčku A cloudless day is fine and sunny with no clouds. collide (with) Lâ]Dä~fÇ=(ïfa)L= srazit se s A skydiver collided with Mike s parachute and he fell and hit the ground. disaster struck LÇfDò^Wëí]=?ëíê¾âL= zasáhnout (katastrofa) Disaster struck on Mike s 1040th jump when he had a serious accident. drive into sth L?Çê~fî=Dfåí]=ë¾ãqfÏL= najet do (autem) The car appeared out of nowhere and I nearly drove into it! fancy LDÑôåëáL= představit si; mít chuť If you fancy someone, you think that they are very attractive. female-only L?ÑáWãÉfäD]råäáL= jen pro ženy Female-only courses are designed to encourage women to start rock climbing. for charity LÑ]=Dípôê]íáL= pro dobročinné účely If you do something for charity, you do it to make money for an organization that helps people. free-fall LDÑêáW?ÑlWäL= volný pád Mike experienced a rush of adrenalin when he was free-falling. gallop LDÖôä]éL= hnát se; utíkat; hnát koně When a horse gallops, it runs very fast. go down L?Ö]r=DÇ~råL= zajít; zapadnout The sun goes down at the end of the day. heavily LDÜÉîfäáL= silně; intenzivně If you fall heavily, you hit the ground very hard when you fall. be hooked (on sth) LÄf=DÜrâí=flåL= být posedlý; být závislý na Mike is hooked on skydiving and can t live without it. jump LÇw¾ãéL= skočit; skákat From the first skydiving jump, Mike was hooked. kick-off LDâfâ?flÑL= výkop; začátek zápasu The kick-off in football or rugby is the moment when the match starts. knock sb over L?åflâ=ë¾ãÄ]Çá=D]rî]L=povalit někoho A player from the other team knocked Andy over and he fell heavily. motivation L?ã]rífDîÉfpåL= motivace; stimul Mike s only motivation to get better was so that he could start skydiving again.

4 New Inside Out Intermediate strana 4 z 31 my mind went Lã~f=?ã~fåÇ=ïÉåí= blank DÄäôÏâL= vypadnout (mozek) If your mind goes blank, you are unable to remember or think about anything. nine-to-five day L?å~fåí]?Ñ~fî=DÇÉfL= pracovní den od 9 do 5 A nine-to-five day is a typical day at work for people who work in offices. No way! L?å]r=DïÉfL= V žádném případě! Would you like to do a parachute jump? No way! I m too frightened! nothing else mattered L?å¾qfÏ=Éäë=Dãôí]ÇL= nezáležet na ničem jiném Skydiving became my reason for living nothing else mattered. roller coaster L?ê]rä]=Dâ]rëí]L= horská dráha A roller-coaster is a large structure at a fair that you have fast rides on. runway LDê¾åïÉfL= rozjezdová/přistávací dráha A runway is a long road used by planes to land and take off. rush of adrenalin L?ê¾p=]î=]DÇêÉå]äfåL= nával adrenalilnu Mike experienced a rush of adrenalin when he was free-falling. show off L?p]r=DflÑL= předvést; ukázat If you show off, you behave in a way that attracts people s attention and makes them admire you. sign Lë~fåL= podepsat (se); značka If you sign a document, you write your name on it using a pen. slow down L?ëä]r=DÇ~råL= zpomalit Cindy started to slow down, ready to turn off the motorway. be suspended in LÄf=ë]?ëéÉåÇfÇ=få=aáW= the air být zavěšen ve vzduchu DÉ]L= Hangtime is when you jump and try to stay suspended in the air for as long as possible. tiny LDí~fåáL= malý; malinkatý; drobný Five of us walked to the runway and got into a tiny plane. traffic jam LDíêôÑfâ=?ÇwôãL= dopravní zácpa I often get stuck in traffic jams on the way to work. training LDíêÉfåfÏL= trénink; výcvik; výuka We had a day s training before doing our first jump. turn off L?í Wå=DflÑL= vypnout; zhasnout Cindy started to slow down, ready to turn off the motorway. Unit 2 Adjectives angry LDôÏÖêáL= rozhněvaný; rozzlobený; rozčilený She was angry when he arrived half an hour late. astonished L]DëíflåfpíL= užaslý When you are astonished, you feel extremely surprised. boiling LDÄlfäfÏL= rozpálený; velmi horký It s hot in here. Hot? It s absolutely boiling! cold Lâ]räÇL= chladno; zima (ráz počasí); studený It s cold in here. Cold? It s absolutely freezing! dirty LDÇ WíáL= špinavý His clothes weren t just dirty they were absolutely filthy! exciting LfâDë~fífÏL= zajímavý For Mike, skydiving is more than exciting, it s absolutely thrilling. exhausted LfÖDòlWëífÇL= vyčerpaný When you are exhausted, you feel extremely tired. fascinating LDÑôëfåÉfífÏL= okouzlující; strhující She s a very interesting person to talk to fascinating, in fact. filthy LDÑfäqáL= špinavý; ušpiněný His clothes weren t just dirty they were really filthy! freezing LDÑêáWòfÏL= mrazivý; ledový, It s cold in here. Cold? It s absolutely freezing! frightened LDÑê~fíåÇL= vyděšený; vystrašený When Jake saw the dog, he wasn t just frightened, he was terrified! funny LDѾåáL= legrační; divný It was a funny film. Funny? It was hilarious! furious LDÑàr]êá]ëL= zuřivý; vzteklý She was furious that he forgot to phone her. gorgeous LDÖlWÇw]ëL= nádherný; skvělý She s a pretty girl, isn t she? Pretty? She s absolutely gorgeous! hilarious LÜfDäÉ]êá]ëL= veselý; legrační It was a funny film. Funny? It was hilarious! hot LÜflíL= horký; horko It s hot in here. Hot? It s absolutely boiling! interesting LDfåíê]ëífÏL= zajímavý She s a very interesting person to talk to fascinating, in fact. pretty LDéêfíáL= pěkný, hezký, půvabný She s a pretty girl, isn t she? Pretty? She s absolutely gorgeous! surprised Lë]Déê~fòÇL= překvapený I didn t think I would pass the exam so I was surprised to get 70%. terrified LDíÉê]Ñ~fÇL= vyděšený; vystrašený When Jake saw the dog, he wasn t just frightened, he was terrified! thrilling LDqêfäfÏL= vzrušující; napínavý For Mike, skydiving is more than exciting, it s absolutely thrilling. tired LDí~f]ÇL= unavený; vyčerpaný When you are exhausted, you feel extremely tired. Unit 2 Complaints/ injuries a bag of ice L]=?ÄôÖ=]î=D~fëL= sáček s ledem You d better put a bag of ice on that black eye. a black eye L]=DÄäôâ=?~fL= modřina; monokl The ball hit me in the face and I got a black eye. blisters LDÄäfëí]òL= puchýře We d walked 25 kilometres and had terrible blisters on our feet. a broken arm/leg/thumb etc L]=?Äê]râå= D^WãLDäÉÖLDq¾ãL= zlomená ruka/noha/palec I got a broken thumb playing tennis. cream LâêáWãL= krém Put some cream on your nose it s really red. cramp LâêôãéL= křeč People often get cramp when they haven t drunk enough liquid. hurt your L?Ü Wí=à]= back/arm/foot etc DÄŽâLD^WãLDÑríL= zranit si záda/ruku/nohu She hurt her back lifting some heavy boxes. keep your leg up L?âáWé=à]=DäÉÖ=¾éL= nechat nohu nahoře If you ve got a twisted ankle, you should lie down and keep your leg up. lie down L?ä~f=DÇ~råL= lehnout; ulehnout If you ve got a twisted ankle, you should lie down and keep your leg up. plaster LDéä^Wëí]L= náplast; sádra You need to put some plasters on those blisters.

5 New Inside Out Intermediate strana 5 z 31 be stung (by a LÄf=Dëí¾Ï=(Ä~f=]= wasp) ïflëé)l= být poštípán If you re stung by a wasp, you should put some ice on the sting. sunburn LDë¾å?Ä WåL= opálení, spálení sluncem You ve got sunburn your nose is really red! swollen LDëï]rä]åL= oteklý My wrist is swollen I think I ve twisted it. a twisted ankle L]=?íïfëífÇ=DôÏâäL= zvrtnutý kotník Andy fell heavily on his leg and had a twisted ankle. Unit 2 Sports athletics LôqDäÉífâëL= (lehká) atletika Athletics are sports events such as running races, jumping and throwing things. badminton LDÄôÇãfåí]åL= badminton Badminton is a game in which two or four players hit a shuttlecock across a net. baseball LDÄÉfë?ÄlWäL= baseball Baseball is a very popular sport in the USA, but not very popular in the UK. basketball LDÄ^Wëâfí?ÄlWäL= basketbal; košíková Basketball is a game for two teams who get points by throwing a ball through a net. boxing LDÄflâëfÏL= box Boxing is a very dangerous sport. bungee jumping LDľåÇwáW=?Çw¾ãéfÏL= bungee jumping Bungee jumping is a sport in which you jump from a high place attached to a long piece of rubber. cycling LDë~fâäfÏL= cyklistika; jízda na kole I enjoy cycling and love watching the Tour de France. fishing LDÑfpfÏL= rybaření; rybolov Fishing is a peaceful and relaxing sport. football LDÑríÄlWäL= fotbal; kopaná; kopací míč Do you have a favourite football team? golf LÖfläÑL= golf Golf is a sport in which you try to hit a small white ball into a hole, using a stick. horse-riding LDÜlWë?ê~fÇfÏL= ježdění na koni Do you agree that horse-riding is more popular with girls? ice hockey LD~fë=?ÜflâáL= lední hokej Ice hockey is a sport played on ice in which two teams try to hit an object into the other team s net. judo LDÇwìWÇ]rL= džudo; judo Judo is a sport in which you use your body to try to throw your opponent to the ground. karate Lâ]Dê^WíáL= karate Karate is a sport from Japan in which people hit each other using thein hands, feet, arms and legs. kite surfing LDâ~fí=?ë WÑfÏL= kite surfing Toby says that kite surfing is the most exciting thing he s ever done. rock climbing LDêflâ=?âä~fãfÏL= lezení na skály Rock climbing can be dangerous so you must have the right equipment. rugby LDê¾ÖÄáL= ragby Rugby is a team sport that is played with a ball shaped like an egg. running LDê¾åfÏL= běh (sport); běhání Running is a popular way to keep fit. sailing LDëÉfäfÏL= plachtění; plachtařský sport Sailing is the sport of travelling across water in a boat. scuba diving LDëâìWÄ]=?Ç~fîfÏL= hlubinné potápění (s přístrojem) Scuba diving is the activity of swimming under water with a container of air on your back and a tube for breathing through. skating LDëâÉfífÏL= bruslení Skating is an activity in which you move quickly over a surface using special footwear called skates. skiing LDëâáWfÏL= lyžování Skiing is the sport of moving over snow using special footwear called skis. skydiving LDëâ~f?Ç~fîfÏL= skydiving Skydiving is a sport in which you jump from a plane using a parachute. snowboarding LDëå]r?ÄlWÇfÏL= snowboarding Snowboarding is a sport in which you move over the snow using a special board. surfing LDë WÑfÏL= surfing Surfing is a sport in which you move over waves on the sea using a special board. swimming LDëïfãfÏL= plavání Swimming after work helps me relax. table tennis LDíÉfÄä=?íÉåfëL= stolní tenis Table tennis is a sport in which players hit a small white ball over a net in the middle of a table. tennis LDíÉåfëL= tenis Rafael Nadal and Roger Federer are both famous tennis players. volleyball LDîfläá?ÄlWäL= volejbal; odbíjená Volleyball is a sport in which two teams hit a ball to each other over a high net. windsurfing LDïfåÇ?ë WÑfÏL= windsurfing Windsurfing is a sport in which you move across water standing on a flat board with a sail. Unit 3 appalled L]DélWäÇL= zděšený When Bill proposed to Ruth on the radio, his mother was shocked and appalled. be like chalk and LÄá=ä~fâ=?íplWâ=]å= cheese DípáWòL= být úplně jiný Ben and Tony are very different in fact they re like chalk and cheese. carry around L?âôêá=]Dê~råÇL= nosit u sebe A lot of people carry photos of their family around. challenge LDípôä]åÇwL= výzva If you challenge someone s opinions, you do not always accept or agree with them. frown (at sb) LÑê~rå=(]í=ë¾ãÄ]Çá)L= mračit se na When you frown at someone, you look at them as if you are annoyed.

6 New Inside Out Intermediate strana 6 z 31 get a story L?ÖÉí=]=DëílWêáL= mít příběh The tabloid press have been waiting for us to split so they can get a story. lovers LDä¾î]òL= milenci Two lovers are two people who have a romantic or sexual relationship. make sb s life hell L?ãÉfâ=ë¾ãÄ]Çáò=?ä~fÑ= udělat ze života peklo DÜÉäL= The tabloid press wouldn t leave us alone and made our lives hell! mess about L?ãÉë=]DÄ~ríL= poflakovat se; blbnout When you mess about, you behave in a silly way. precious LDéêÉp]ëL= vzácný; drahý This photo is precious because it reminds me of why I m sponzoring Amanda. run a competition L?ê¾å=]=?âflãé]DífpåL= pořádat soutěž A radio station was running a competition called Two Strangers and awedding. sponsor LDëéflåë]L= sponzor Debra is sponsoring a child in India through Action Aid. spot LëéflíL= všimnout si; zahlédnout Clare spotted Stan at the airport immediately he looked just like his photo. stare (at) LëíÉ](ê)=(]í)L= zírat na Ruth and Bill can t walk down the street without people staring at them. tabloid press L?íôÄälfÇ=DéêÉëL= bulvární tisk The tabloid press are newspapers that are not very serious. tension LDíÉåpåL= napětí Chris and his girlfriend were playing the part of lovers so there was a lot of tension on the set. Unit 3 Adjectives od Character ambitious LôãDÄfp]ëL= ambiciózní Someone who is ambitious wants to be successful. amusing L]DãàìWòfÏL= zábavný Someone who is amusing makes you laugh. arrogant LDôê]Ö]åíL= arogantní Someone who is arrogant thinks they are better or more important than other people. artistic L^WDífëífâL= umělecký Artistic people are creative and sensitive. big-headed L?ÄfÖDÜÉÇfÇL= domýšlivý Big-headed is a word that means the same as arrogant. bossy LDÄflëáL= panovačný Someone who is bossy likes telling other people what to do. broad-minded L?ÄêlWÇ=Dã~fåÇfÇL= tolerantní Someone who is broad-minded accepts different opinions and ways of behaving. cheerful LDípf]ÑäL= veselý; radostný Someone who is cheerful is usually in a good mood. confident LDâflåÑfÇ(])åíL= sebejistý; přesvědčený Someone who is confident believes in themselves and is not nervous or frightened. considerate Lâ]åDëfÇ(])ê]íL= ohleduplný; taktní Someone who is considerate thinks about what other people want or feel. controlling Lâ]åDíê]räfÏL= panovačný; dominantní Someone who is controlling likes to control or dominate situations. creative LâêáDÉfífîL= tvořivý; tvůrčí Someone who is creative has imagination and new ideas. demanding LÇfDã^WåÇfÏL= náročný Someone who is demanding needs a lot of attention. down-to-earth L?Ç~råíìD WqL= s nohama na zemi Someone who is down-to-earth is practical and realistic. dull LǾäL= nezajímavý; jednotvárný Someone who is dull is not very interesting. easygoing L?áWòáDÖ]rfÏL= tolerantní; mírný Someone who is easygoing is relaxed and calm. faithful LDÑÉfqÑäL= věrný Someone who is faithful supports their partner and does not haverelationships with anyone else. generous LDÇwÉå]ê]ëL= velkorysý; štědrý Someone who is generous happily gives other people their time or money. hardworking L?Ü^WÇDï WâfÏL= pracovitý; pilný Someone who is hardworking works hard to achieve things. helpful LDÜÉäéÑäL= nápomocný Someone who is helpful is ready to help other people. impractical LfãDéêôâífâäL= nepraktický Someone who is impractical is not sensible or good at doing practical things. independent L?fåÇfDéÉåÇ]åíL= nezávislý Someone who is independent prefers to do things by themselves. kind Lâ~fåÇL= laskavý; přívětivý; vlídný Someone who is kind behaves in a way that shows you care about other people. loyal LDälf]äL= loajální Loyal is a word that means the same as faithful. mean LãáWåL= lakomý; zlý Someone who is mean is unkind or unpleasant. miserable LDãfò(])ê]ÄäL= nešťastný; utrápený Someone who is miserable is unhappy or always in a bad mood. modest LDãflÇfëíL= skromný; rozumný Someone who is modest does not tell other people about their abilities or achievements. narrow-minded L?åôê]rDã~fåÇfÇL= úzkoprsý; malicherný Someone who is narrow-minded does not accept different opinions or ways of behaving. optimistic L?fléífDãfëífâL= optimistický Someone who is optimistic is cheerful and thinks that good things will happen. outgoing L?~ríDÖ]rfÏL= společenský; otevřený Someone who is outgoing is friendly and likes meeting other people. polite Lé]Dä~fíL= zdvořilý Someone who is polite behaves towards other people in a pleasant way that does not offend them. practical LDéêôâífâäL= praktický Someone who is practical makes sensible decisions or choices. realistic L?êf]DäfëífâL= realistický; střízlivý Someone who is realistic accepts and understands things as they are. relaxed LêfDäôâëíL= odpočatý Someone who is relaxed does not easily get upset or annoyed.

7 New Inside Out Intermediate strana 7 z 31 reliable LêfDä~f]ÄäL= spolehlivý; hodnověrný Someone who is reliable does what they say they will do. romantic Lê]rDãôåífâL= romantický Someone who is romantic believes that things are better or more exciting than they are. rude LêìWÇL= hrubý; hulvátský; neomalený Someone who is rude says or does things that offend other people. self-assured L?ëÉäÑ]DplWÇL= sebejistý Self-assured is a word that means the same as confident. self-centred L?ëÉäÑDëÉåí]ÇL= egocentrický; sobecký Someone who is self-centred is only interested in themselves and does not think of other people. selfish LDëÉäÑfpL= sobecký; egocentrický Selfish is a word that means the same as self-centred. sensitive LDëÉåë]ífîL= citlivý Someone who is sensitive is aware of the needs of other people. serious LDëf]êá]ëL= vážný; uzavřený; přemýšlivý Someone who is serious thinks carefully about things and does not laugh much. shy Lp~fL= plachý, nesmělý, stydlivý Someone who is shy feels nervous or embarrassed when they are with other people. sociable LDë]rp]ÄäL= společenský; družný Sociable is a word that means the same as outgoing. talkative LDílWâ]ífîL= hovorný; ukecaný Someone who is talkative likes talking a lot. thoughtful LDqlWíÑäL= ohleduplný; pozorný (ke komu); hloubavý Someone who is thoughtful thinks carefully about what other people want or need. thoughtless LDqlWíä]ëL= bezmyšlenkovitý Thoughtless means the opposite of thoughtful. tolerant LDíflä]ê]åíL= shovívavý; tolerantní Someone who is tolerant is willing to accept different ways of behavingor thinking. trustworthy Líê¾ëíï WaáL= důvěryhodný; spolehlivý Someone who is trustworthy can be trusted to do what they say Theky will do. unfaithful L¾åDÑÉfqÑäL= nevěrný Someone who is unfaithful does not always support their partner and has relationships with other people. unfriendly L¾åDÑêÉåÇäáL= nepřátelský; nevlídný Someone who is unfriendly does not like other people or want to help them. unrealistic L?¾åêf]DäfëífâL= nerealistický Someone who is unrealistic does not accept or understand things as they are. unreliable L¾åêfDä~f]ÄäL= nespolehlivý Someone who is unreliable does not do what they say they will do. unselfish L¾åDëÉäÑfpL= nesobecký Someone who is unselfish thinks of other people rather than themselves. witty LDïfíáL= vtipný Someone who is witty says amusing things and makes people laugh. Unit 3 Family aunt L~WåíL= teta Your aunt is the sister of your mother or father. boyfriend LDÄlf?ÑêÉåÇL= přítel; milenec Liz s new boyfriend is called John. brother LDÄê¾a]L= bratr Do you have any brothers or sisters? brother/mother-inlaw etc LDÄê¾a]LDã¾a]=få?älWL= příbuzný z partnerovy strany Your brother/mother-in-law is the brother/mother of your husband or wife. child (n)/children (pl) Líp~fäÇLDípfäÇê]åL= dítě/děti Some people name their children after famous people. cousin LDâ¾òåL= bratranec; sestřenice Your cousins are the children of your aunt or uncle. daughter LDÇlWí]L= dcera Madonna named her daughter Lourdes, after the town in France. ex-boyfriend/wife etc L?ÉâëD=ÄlfÑêÉåÇLDï~fÑL=bývalý Your ex-boyfriend is the boy or man you used to go out with.your ex-wife is the woman you are divorced from. father LDÑ~Wa]L= otec Your father is your male parent. girlfriend LDÖ Wä?ÑêÉåÇL= přítelkyně; milenka Chris s girlfriend is an actor too. grandchild/grandpaldöêôå?=íp~fäçldöêôå?= rents etc vnouče/prarodiče éé]ê]åíël= Your grandchild is the child of your son or daughter. Your grandparents are the parents of your mother or father. greataunt/grandfather L?ÖêÉfí= D~WåíLDÖêôåÑ~Wa]L= etc prateta/praprarodiče Your great-aunt/grandfather is the aunt/grandfather of your mother or father. half-brother/sister L?Ü~WÑDDÄê¾a]LDëfëí]L= nevlastní bratr/sestra A half-brother/sister is a brother/sister who has either the same mother or the same father as you. husband LDܾòÄ]åÇL= manžel; muž Your husband is the man you are married to. mother LDã¾a]L= matka Your mother is your female parent. nephew LDåÉÑàìWL= synovec Your nephew is a son of your brother or sister. niece LåáWëL= neteř Your niece is a daughter of your brother or sister. only child L?]råäá=Díp~fäÇL= jedináček An only child does not have brothers or sisters. parents LDéÉ]ê]åíëL= rodiče Teenagers often have problems with their parents. partner LDé~Wíå]L= partner; partnerka Your partner is the person you live with but who you are not married to. relative LDêÉä]ífîL= příbuzný; přízeň Your relatives are the people in your family.

8 New Inside Out Intermediate strana 8 z 31 second L?ëÉâ]åÇDܾòÄ]åÇDï~ husband/wife druhý manžel/manželka fñl= She s been married before Dave s her second husband. single parent L?ëfÏÖä=DéÉ]ê]åíL= svobodný rodič A single parent looks after their children alone and has no partner. sister LDëfëí]L= sestra Do you have any brothers or sisters? son Lë¾åL= syn David and Victoria Beckham named their son Brooklyn after an area in New York. stepfather/stepmot LDëíÉé?Ñ~Wa]L?ã¾a]L= her etc nevlastní otec/matka Your stepfather is your mother s second husband. Your stepmother is your father s second wife. (identical) twin LíïfåL= jednovaječná dvojčata Ben and Tony are identical twins. uncle LD¾ÏâäL= strýc Your uncle is the brother of your father or mother. wife LDï~fÑL= manželka; žena Your wife is the woman you are married to. Unit 3 Relationships deserve someone LÇf?ò Wî=ë¾ãï¾å= special DëéÉpäL= zasloužit si někoho mimořádného Liz is so lovely she deserves someone special. discuss things LÇfëDâ¾ë=qfÏòL= diskutovat o věcech In a relationship, it s important to discuss things. get in touch L?ÖÉí=få=Dí¾ípL= zavolat si/napsat si/poslat si Clare and Stan got in touch through an online dating site. get married L?ÖÉí=DãôêfÇL= oženit se; vdát se My mother-in-law hasn t spoken to us since the day we got married! give each other space L?Öfî=áWíp=?¾a]=DëéÉfëL= poskytnout si prostor If partners give each other space, they allow each other to have some freedom and time alone. go your separate L?Ö]r=à]=?ëÉéê]í= ways DïÉfòL= jít samostatnými (životními) cestami Couples soon go their separate ways if they don t have anything in common. be looking for Mr LÄá=?ärâfÏ=Ñ]=?ãfëí]= Right Dê~fíL= hledat toho pravého Clare is still single and looking for Mr Right. love at first sight L?ä¾î=]í=Ñ Wëí=Dë~fíL= láska na první pohled Do you believe in love at first sight? the man/woman of La]=?ãôåL?ïrã]å=]î= your dreams vysněný muž/žena à]=dçêáwãòl= When Clare got in touch with Stan, she thought she had found the man of her dreams. sb s new L?ë¾ãÄ]Çfò=åàìW= man/woman Dãôã=Dïrã]å=L= něčí nový přítel/přítelkyně What do you think of John, Liz s new man? online dating site L?flåä~få=DÇÉfífÏ=ë~fíL= internetová seznamka Clare and Stan got in touch through an online dating site. propose (to sb) Léê]Dé]rò=(í]= ë¾ãä]çf)l= pořádat o ruku Bill proposed to Ruth on the radio, with 50,000 people listening! split up L?ëéäfí=D¾éL= rozejít se We didn t have much in common and split up after 6 months. There was no real LaÉ]=ï]ò=?å]r=?êf]ä= spark. Dëé^WâL= nejiskřilo to Their relationship didn t work out there was no real spark. be together for 6 months/a year etc LÄá=í]?ÖÉa]=Ñ]=?ëfâëDã¾åqëL]=Dàf]LL= být spolu 6 měsíců/rok We ve been together for a year and are having a party to celebrate. Unit 4 candelabra L?âôåÇ]Dä^WÄê]L= svícen In the 18th century craftsmen used candelabra to light up their workshops. cardboard LDâ^WÇÄlWÇL= lepenka Nowadays the life-like statues are made of cardboard. change your mind L?ípÉfåÇw=à]=Dã~fåÇL= změnit názor; rozmyslet se Where s Suzy? Oh, she changed her mind at the last minute. craftsman LDâê^WÑíëã]åL= řemeslník Craftsmen are people who make beautiful or practical objects using their hands. Do you fancy...? L?ÇìW=à]=DÑôåëáL= Chceš? Do you fancy coming to the cinema? Yes, good idea. dumplings LDǾãéäfÏòL= knedlíčky Dumplings are small pieces of cooked food made from flour and water. get down to sth L?ÖÉí=DÇ~rå=í]= ë¾ãqfïl= dát se do; pustit se do At night people get down to some serious celebrating. get over sth L?ÖÉí=D]rî]=ë¾ãqfÏL= dostat se z čeho; překonat co It will take me weeks to get over Las Fallas but I ve had the time of my life. high heels L?Ü~f=DÜáWäòL= (boty s) vysoké podpatky Paul dressed up as Marilyn Monroe and wore lipstick and high heels! life-like LDä~fÑ?ä~fâL= realistický; vypadající jako věrná napodobenina Life-like statues were dressed up to look like well-known local characters. light up L?ä~fí=D¾éL= osvětlit In the 18th century craftsmen used candelabra to light up their workshops. lipstick LDäfé?ëífâL= rtěnka Lipstick is a coloured substance that women put on their lips. the locals La]=Dä]râäòL= místní (lidé) The locals are the people who actually live in a city or area. workshop LDï Wâ?pfléL= dílna; seminář In the 18th century craftsmen used candelabra to light up their workshops. be worth $200,000 LÄá=?ï Wq=íìW=?ܾåÇê]Ç=?q~rò]åÇ= Dàr]ê]ròL=L= mít cenu Some of the statues are worth $200,000.

9 New Inside Out Intermediate strana 9 z 31 Unit 4 Collocations with make & do do some decorating L?ÇìW=ë]ã= DÇÉâ]êÉfífÏL= (vy)malovat; zkrášlovat They re doing some decorating in the new house. do a degree L?ÇìW=]=ÇfDÖêáWL= vystudovat VŠ; udělat si titul apod. She did a degree in French and Spanish. do some exercise L?ÇìW=ë]ã=DÉâë]ë~fòL= cvičit You should do more exercise. do your homework L?ÇìW=à]=DÜ]rãï WâL= udělat (si) domácí úlohu I do my homework every evening after school. do the ironing L?ÇìW=afW=D~f]åfÏL= žehlit I hate doing the ironing! do a job L?ÇìW=]=DÇwflÄL= mít zaměstnání What sort of job does he do? do some research L?ÇìW=ë]ã= êfdë WípLDêáWë WípL= dělat výzkum At the moment she s doing some research at the university. do some skiing L?ÇìW=ë]ã=DëâáWfÏL= lyžovat We thought we d do some skiing over Christmas. make L?ãÉfâ= arrangements ]DêÉfåÇwã]åíëL= dělat přípravy; zařizovat They re making arrangements for a party. make a comment L?ãÉfâ=]=DâflãÉåíL= poznamenat Could I just make a quick comment? make a decision L?ãÉfâ=]=ÇfDëfwåL= rozhodnout se Come on! It s time to make a decision. make an excuse L?ãÉfâ=]å=fâDëâàìWëL= vymlouvat se She made an excuse about why she couldn t come. make a mistake L?ãÉfâ=]=ãfDëíÉfâL= (u)dělat chybu Everyone makes mistakes from time to time. make money L?ãÉfâ=Dã¾åáL= vydělávat peníze It s important to some people to make a lot of money make a noise L?ãÉfâ=]=DålfòL= hlučet Stop making a noise! make a profit L?ãÉfâ=]=DéêflÑfíL= vytvořit zisk The company made a good profit this year. make progress L?ãÉfâ=Déê]rÖêÉëL= udělat pokrok The children are all making good progress. make something clear L?ãÉfâ=ë¾ãqfÏ=Dâäf]L= vyjasnit Make it clear that you want your guests to dress up. make a suggestion L?ãÉfâ=]= navrhnout Could I make a suggestion, please? ë]dçwéëíp(])ål= make sure L?ãÉfâ=Dpr]L= zkontrolovat; ujistit se Make sure that there s enough space for people to dance. Unit 4 Festivals bonfire LDÄflåÑ~f]L= hranice; oheň To celebrate the end of winter, they burnt candelabra on bonfires. brass band L?Äê^Wë=DÄôåÇL= dechová kapela A brass band wakes everyone up in the mornings! burn down L?Ä Wå=DÇ~råL= shořet When the last statue burns down the party is over. buzzing LDľòfÏL= bzučící The city is alive and buzzing all week. celebrate LDëÉä]ÄêÉfíL= (o)slavit; oslavovat How do you celebrate New Year? celebrations L?ëÉä]DÄêÉfp]åòL= oslavy Chinese New Year celebrations go on for about three days. the Chinese New Year La]=?íp~fåáWò=åàìW=Dàf]L=čínský Nový rok The Chinese New Year usually takes place in early February. decorate LDÇÉâ]êÉfíL= (vy)zdobit Children decorate the statue of the Virgin Mary with flowers. decorations L?ÇÉâ]DêÉfp]åòL= dekorace Chinese people put red paper decorations on the walls. a display of L]=Çfë?éäÉf=]î= fireworks DÑ~f]ï WâëL= přehlídka ohňostrojů There is a display of fireworks in the park at midnight. dress (sth) up L?ÇêÉë=(ë¾ãqfÏ)=D¾éL= elegantně se obléci The statues were dressed up to look like unpopular local characters. the early hours of LafW=? Wäá=?~r]ò=]î=a]= the morning DãlWåfÏL= časné ranní hodiny People carry on eating and drinking until the early hours of the morning. a family dinner L]=?Ñôã(])äá=DÇfå]L= rodinný oběd On New Year s Eve we have a big family dinner. fill up L?Ñfä=D¾éL= naplnit The bars fill up at night and people carry on eating and drinking. firecrackers LDÑ~f]?âêôâ]òL= dělbuchy Firecrackers are fireworks that make a lot of loud noises. fireworks LDÑ~f]?ï WâëL= ohňostroj Fireworks are things that explode and produce coloured lights and noises at parties or festivals. flower parade LDÑä~r]=é]?êÉfÇL= květinový průvod For many people the highlight of the festival is the flower parade. frighten away bad L?Ñê~fí]å=]?ïÉf=ÄôÇ= luck Dä¾âL= zahnat smůlu Red is the colour that frightens away bad luck. go off L?Ö]r=DflÑL= spustit; vybuchnout; vystřelit Firecrackers go off every second or two. go on for a L?Ö]r=flå=Ñ]ê=]= day/week etc DÇÉfLDïáWâL= pokračovat; trvat Las Fallas, Valencia s famous festival, goes on for a week. go up in flames LÖ]r=?¾é=få=DÑäÉfãòL= vzplanout All the statues go up in flames before the end of the festival. highlight LDÜ~f?ä~fíL= zlatý hřeb (čeho) For many people the highlight of the festival is the flower parade. join in L?Çwlfå=DfåL= zapojit se Everybody joins in the preparations for the festival. keep up with sb L?âáWé=D¾é=ïfa= ë¾ãä]çál= držet krok s After only an hour s sleep it s difficult for guests to keep up with the Valencians.

10 New Inside Out Intermediate strana 10 z 31 look forward to L?ärâ=DÑlWï]Ç=íìWL= těšit se na Valencians really look forward to Las Fallas, which takes place in March. make New Year s L?ãÉfâ=åàìW= Resolutions àf]ò?êéò]däìwp]åò=l= udělat novoroční předsevzetí He made a New Year s Resolution to stop smoking. New Year L?åàìW=Dàf]L= Nový rok In Europe we celebrate New Year on 1st January. New Year s Eve L?åàìW=àf]ò=DáWîL= Silvestr The 31st December is New Year s Eve. organise LDlWÖ]å~fòL= (z)organizovat; zařídit It takes a year to organise Las Fallas. outfit LD~ríÑfíL= oblečení (pro konkrétní příležitost) I usually try on several outfits before I go to a party. prepare (for sth) LéêfDéÉ]L= připravovat se na Everybody spends the month before the Chinese New Year preparing for it. procession Léê]DëÉpåL= procesí, průvod A procession of 200,000 children march into the city centre. public holiday L?é¾Ääfâ=DÜfläfÇÉfL= státní svátek A public holiday is a day when people do not work. put on a party L?érí=flå=]=Dé^WíáL= zorganizovat The Valencians really know how to put on a party. reach its climax L?êáWíp=fíë=Dâä~fãôâëL= dosáhnout vrcholu The festival reaches its climax on 19th March when the statues are burnt. sb s wishes come Lë¾ãÄ]Çáò=?ïfp]ò= true â¾ã=díêìwl= splnit se sny If your wishes come true, the things you hope for actually come true. serious celebrating L?ëf]êá]ë=DëÉä]ÄêÉfífÏL= pořádné oslavy The bars fill up and people get down to some serious celebrating. a shower of L]=?p~r]=]î= explosions fâdëéä]rw]åòl= záplava výbuchů Fireworks go off and midnight passes in a shower of explosions. spectacular LëéÉâDíôâà]ä]L= velkolepý; honosný The fireworks display is absolutely spectacular! sweep away the L?ëïáWé=]ïÉf=a]=?ÄôÇ= bad luck odmést smůlu Dä¾âL= Chinese people clean their houses to sweep away the bad luck. have the time of LÜôî=a]=?í~fã=]î=à]= your life Dä~fÑL= mít se nezapomenutelně I really enjoyed the festival in fact, I had the time of my life! traditional dress Líê]?Çfpå(])ä=DÇêÉëL= tradiční oděv A procession of 200,000 children, all wearing traditional dress, march into the city centre. try on L?íê~f=DflåL= zkusit I usually try on several outfits before I go to a party. turn (the music) down L?í Wå=(a]=ãàìWòfâ)= DÇ~råL= zeslabit The music s too loud. Could you turn it down? Unit 4 Parties atmosphere LDôíã]ëÑf]L= atmosféra; nálada; ovzduší It s important to create a good atmosphere for a party. balloon LÄ]DäìWåL= balón (k létání) Balloons and candles add to the party atmosphere. candle LDâôåÇäL= svíčka Balloons and candles add to the party atmosphere. clear up (the mess) L?âäf]ê=D¾é=(a]=ãÉë)L= uklidit nepořádek I hate clearing up the mess after a party. delegate LDÇÉä]ÖÉfíL= delegovat; předat úkol Delegate jobs you can t do everything yourself! fairy lights LDÑÉ]êá=?ä~fíëL= řetěz žárovek Fairy lights are small lights used to decorate something. fancy dress L?Ñôåëá=DÇêÉëL= kostým (maškarní) Paul dressed up in fancy dress as Marilyn Monroe. fancy dress party L?Ñôåëá=DÇêÉë=é^WíáL= maškarní ples A fancy dress party is one where everyone has to dress up. farewell/leaving party LÑÉ]DïÉäLDäáWîfÏ=?é^WíáL=večírek na rozloučenou A farewell/leaving party is one that takes place to say goodbye to someone. get people in the LÖÉí=?éáWéä=få=a]= mood DãìWÇL= dostat lidi do nálady Soft lighting helps to get people in the mood for a party. golden rule L?Ö]räÇ]å=DêìWäL= zlaté pravidlo What are the three golden rules for organising a party? host LÜ]rëíL= hostitel; pořadatel The host is the person who organises a party. housewarming party L?Ü~rëïlWãfÏ=Dé^WíáL= oslava nastěhování do nového bytu/domu A housewarming party is one that people have when they have just moved into a new house. ice-breaker LD~fë=?ÄêÉfâ]L= co prolomí ledy (mezi cizími An ice-breaker is something that encourages people to be friendly to each lidmi) other. light-bulbs LDä~fí?ľäÄòL= žárokva Before the party, push back the furniture and change a few light bulbs. the mess La]=DãÉëL= nepořádek I hate clearing up the mess after a party. meet and greet L?ãáWí=]å=DÖêáWíL= přivítat It s important to have someone to meet and greet the new guests. mingle (with) LDãfÏÖä=(ïfa)L= vmísit se (do davu) If you mingle with other people, you go and talk to them. mix LãfâëL= (s)míchat (se); směs She was happy that everyone mixed so well at her party. mixer LDãfâë]L= kdo se rád a snadno druží s novými lidmi Invite some good mixers who ll mingle with the other guests. party animal LDé^Wíá=?ôåfãäL= vymetač večírků Invite some party animals who ll get the dancing started. party clothes LDé^Wíá=?âä]rôòL= šaty na večírek Nobody wants to be dressed as a gorilla when everyone else is in glamorous party clothes. push back L?érp=DÄôâL= odtlačit Push back the furniture to make space for the dancing. run out of sth L?ê¾å=D~rí=]î=ë¾ãqfÏL=dojít (o zásobách) Make sure you don t run out of food and drink.

11 New Inside Out Intermediate strana 11 z 31 send invitations L?ëÉåÇ=fåîfDíÉfp]åòL= poslat pozvánky If you want your guests to dress up, make it clear when you send invitations. soft lighting L?ëflÑí=Dä~fífÏL= měkké světlo Soft lighting helps to create a party atmosphere. stock up (on) L?ëíflâ=D¾é=(flå)L= udělat si zásoby Stock up on chopped carrots for the vegetarians! theme LqáWãL= téma The theme of the party was that everyone dressed up as something beginning with the letter M. throw a party L?qê]r=]=Dé^WíáL= pořádat večírek What are the golden rules for throwing a party? a warm welcome L]=?ïlWã=DïÉäâ]ãL= vřelé přivítání A warm welcome makes your guests feel special. Unit 5 adventurous L]ÇDîÉåíp(])ê]ëL= riskující; podnikavý I m not as adventurous as you and I haven t travelled as much. ant LôåíL= mravenec An ant is a small insect that lives in a large group. a balanced view L]=?Äôä]åëí=DîàìWL= vyvážený pohled A happy childhood gives you a balanced view of food. caterpillar LDâôí]?éfä]L= housenka While Mark was in Africa he ate caterpillars. childhood LDíp~fäÇ?ÜrÇL= dětství Your childhood is the period of your life when you are a child. chop LípfléL= (roz)sekat; krájet Julio used to chop vegetables in the kitchen. cobra LDâ]rÄê]L= kobra A cobra is a large poisonous snake. cockroach LDâflâê]rípL= šváb When Mark was in Indonesia he ate roasted cockroaches as a main course. consumer Lâ]åDëàWã]L= spotřebitel; konzument The Swiss are the world s biggest chocolate consumers. experiment (with) LfâDëéÉêfã]åí=(ïfa)L= experimentovat s Emma Bunton s family used to experiment with food. a good source of... L]=?ÖrÇ=DëlWë=]îL= dobrý zdroj Insects are a good source of protein and minerals. grasshopper LDÖê^Wë?Üflé]L= saranče; kobylka Mark ate lots of fried grasshoppers in Thailand. grow up L?Öê]r=D¾éL= vyrůst(at) When I was growing up, we all used to eat round a table. lifetime LDä~fÑ?í~fãL= život (jednotlivce); doba života; doživotní The average person will consume 10,000 chocolate bars in a lifetime. per capita L?é]=Dâôéfí]L= na hlavu The Swiss are the world s biggest per capita chocolate consumers. shoot LpìWíL= střílet; vystřelit The shower scene in Psycho took seven days to shoot. treat LíêáWíL= požitek; potěšení; zábava Restaurants were a treat for Emma when she was growing up. Unit 5 - Food Fish anchovies LDôåíp]îfòL= ančovičky Anchovies are small fish that taste of salt. cod LâflÇL= treska Cod is a common type of white fish. hake LÜÉfâL= hejk Hake is a large fish eaten as food. lobster LDäflÄëí]L= humr Lobster is a type of seafood with a long body, eight legs and two large claws. mussels LDã¾ë]äòL= mušle Mussels are a type of seafood consisting of a soft body inside a hard black shell. prawns LéêlWåòL= krevety Prawns are small and pink and are a type of seafood. salmon LDëôã]åL= losos Salmon is a common type of fish with pink flesh. sardines Lë^WDÇáWåòL= sardinky Sardines are small silver fish that people often buy in tins. trout Líê~ríL= pstruh A trout is a fish commonly eaten in food that lives in rivers or lakes. tuna LDíàìWå]L= tuňák Tuna is a large fish that people often buy in tins. Fruit apple LDôéäL= jablko An apple is a hard round fruit with green, red or yellow skin. cherry LDípÉêáL= třešeň, višeň A cherry is a small round red or or black fruit. fig LÑfÖL= fík A fig is a soft fruit with purple or green skin and a lot of seeds inside. grapefruit LDÖêÉfé?ÑêìWíL= grapefruit A grapefruit is a fruit with yellow skin that looks like an orange. lime Lä~fãL= limetka A lime is a fruit with green skin that looks like a lemon. mango LDãôÏÖ]rL= mango A mango is a tropical fruit with red or green skin that is yellow inside. melon LDãÉä]åL= meloun A melon is a large round fruit with yellow or green skin and orange, green or white flesh inside. orange LDflêfåÇwL= pomeranč An orange is a common round fruit with orange skin. peach LéáWípL= broskev A peach is a fruit with furry yellowish-pink skin. plum Léä¾ãL= švestka A plum is a small round fruit with purple, red or yellow skin. raspberry LDê^Wò?Ä]êáL= malina A raspberry is a small soft red fruit that grows on a bush. strawberry LDëíêlW?Ä(])êáL= jahoda; jahodový A strawberry is a small soft red fruit with a lot of very small seeds on its skin.

12 New Inside Out Intermediate strana 12 z 31 Meat bacon LDÄÉfâ]åL= slanina Bacon is meat from a pig that British people sometimes eat for breakfast. chicken LDípfâfåL= kuře Cobra tastes meaty a bit like chicken. lamb LäôãL= jehněčí (maso) Lamb is the meat from a young sheep. sausages LDëflëfÇw]òL= párky, klobásy Sausages consist of a long thin tube of skin containing small pieces of meat. turkey LDí WâáL= krůta; krocan Turkey is white meat that is similar to chicken. veal LîáWäL= telecí Veal is the meat from a young cow. Vegetables aubergine LD]rÄ]?wáWåL= lilek; baklažán Aubergines are long vegetables with purple skin. bean LÄáWåL= bob; fazole; zrnko There are many different types of beans including green beans and soya beans. cabbage LDâôÄfÇwL= zelí A cabbage is a hard round vegetable with large green leaves. carrot LDâôê]íL= mrkev; karotka A carrot is a long thin orange vegetable. cauliflower LDâfläá?Ñä~r]L= květák A cauliflower is a vegetable with a hard, round white part in the centre of green leaves. celery LDëÉä]êáL= řapíkatý celer Celery is a long thin green vegetable, usually eaten raw in salads. courgette LâlWDwÉíL= cuketa A courgette is a long vegetable with dark green skin that looks like a cucumber. cucumber LDâàìWâ¾ãÄ]L= okurek; okurka A cucumber is a long thin vegetable with green skin and is white inside, often eaten in salads. garlic LDÖ^WäfâL= česnek Garlic is a round white vegetable with strong flavour that is often addend to food. leek LäáWâL= pórek A leek is a long thin vegetable that is white at one end with green leaves at the other. lettuce LDäÉífëL= hlávkový salát A lettuce is a vegetable with large thin green leaves, eaten raw in salads. mushroom LDã¾p?êìWãL= houba A mushroom is grey or brown vegetable with a round top and a short stem. olive LDfläfîL= olivově zelený Olives are small and black or green they are eaten raw or used for their oil. onion LD¾åà]åL= cibule An onion is a round vegetable with thin brown skin that tastes and smells very strong. pepper LDéÉé]L= pepř; paprika A pepper is a red, green or yellow vegetable with small white seeds inside. potato Lé]DíÉfí]rL= brambor Potatoes are common vegetables that are cooked in many different wals and often eaten as chips. radish LDêôÇfpL= ředkvička A radish is a small pink or purple vegetable, eaten raw in salads. spinach LDëéfåfÇwL= špenát Spinach is a vegetable with dark green leaves that are cooked or eaten raw in salads. tomato Lí]Dã^Wí]rL= rajče A tomato is round and red and often eaten in salads. Other antioxidant L?ôåíáDflâëfÇ(])åíL= antioxidant Chocolate contains antioxidants which protect the body against cancer. bake LÄÉfâL= péct (nikoli maso) When you bake something, you put it in the oven. biscuit LDÄfëâfíL= keks; sušenka I often have a cup of tea with a biscuit as a snack. bottled LDÄflíäÇL= v láhvi A lot of people drink bottled water nowadays. bread LÄêÉÇL= chléb I usually have bread and jam for breakfast. burger and chips L?Ä WÖ]=]å=DípféëL= hamburger s hranolkami Kids love eating burgers and chips. caffeine LDâôÑáWåL= kofein Chocolate contains caffeine. chocolate-covered LDípflâä]í?â¾î]ÇL= pokrytý čokoládou Have you ever eaten chocolate-covered peanuts? cocoa LDâ]râ]rL= kakao White chocolate doesn t contain any cocoa. cooked LârâíL= uvařený Do you prefer raw or cooked vegetables? crème caramel L?âêÉã=âôê]DãÉäL= karamelový krém Crème caramel is a sweet food made from cream, eggs and sugar. crisp LâêfëéL= křehký; svěží Don t eat too many crisps they re bad for you. curry LDâ¾êáL= kari Curry is a hot, spicy dish from India. dark chocolate L?Ç^Wâ=Dípflâä]íL= tmavá čokoláda Dark chocolate is healthier than milk chocolate. deep-fry L?ÇáWéDÑê~fL= smažit When you deep-fry something, you cook it in a lot of hot oil. dish LÇfpL= jídlo; pokrm; nádoba; mísa Mark has tasted many unusual dishes from around the world. draught LÇê^WÑíL= průvan Do you prefer bottled or draught beer? egg LÉÖL= vejce Bacon and eggs is a traditional British breakfast. fast food LDÑ^Wëí=?ÑìWÇL= rychlé občerstvení Fast food is food such as burgers and chips. feast LÑáWëíL= hody; svátek Mark had a feast of insects when he was in Indonesia. flavour LDÑäÉfî]L= chuť; příchuť What s your favourite ice-cream flavour?

13 New Inside Out Intermediate strana 13 z 31 fresh LÑêÉpL= čerstvý; osvěžující I prefer eating fresh fish to frozen fish. frozen LDÑê]ròåL= zmrzlý; mražený I prefer eating fresh fish to frozen fish. fry LÑê~fL= smažit (se); opékat (se) When you fry something, you cook it in hot oil. main course LDãÉfå=?âlWëL= hlavní jídlo When Mark was in Indonesia he ate roasted cockroaches as a main course. mild Lã~fäÇL= mírný; příjemný Mild is a word that means the opposite of strong. milk chocolate L?ãfäâ=Dípflâä]íL= mléčná čokoláda A lot of milk chocolate contains very little cocoa. mineral LDãfå(])ê]äL= minerál Insects are a good source of protein and minerals. over-cooked L?]rî]rDârâíL= rozvařený Vegetables that are over-cooked don t have much flavour. peas LéáWòL= hrách; hrášek Peas are very small round green vegetables. popcorn LDéflé?âlWåL= popcorn I love eating popcorn at the cinema. protein LDéê]ríáWåL= protein Insects are a good source of protein and minerals. raw LêlWL= syrový Raw meat or fish has not been cooked. red (meat) LêÉÇ=(ãáWí)L= červené maso Beef is a type of red meat. rice Lê~fëL= rýže Most Indian and Chinese dishes contain rice. roast Lê]rëíL= péct; pečený; pečeně (maso) When you roast something, you cover it with oil and cook it in the oven. salt LëlWäíL= sůl Eating too much salt is bad for you. salted peanuts L?ëlWäí]Ç=DéáWå¾íëL= slané buráky Salted peanuts are crunchy and salty. seafood LDëáW?ÑìWÇL= mořské ryby; korýši apod. jako potrava Lobster and mussels are types of seafood. strong LëíêflÏL= silný Do you like strong, black coffee? sugar LDprÖ]L= cukr Too much sugar is bad for you. syrup LDëfê]éL= sirup Chocolate syrup was used for blood in the shower scene in Psycho. tinned LífåÇL= v konzervě Tinned food is food that you buy in a tin. tray dinner L?íêÉf=DÇfå]L= večeře na podnose On Saturday we had a tray dinner in front of the TV as a treat. vitamin LDîfí]ãfåL= vitamin Fruit and vegetables contain important vitamins. weak LïáWâL= slabý I prefer my coffee weak, with lots of milk. white (meat) Lï~fí=(ãáWí)L= bílé maso Chicken and turkey are types of white meat. white chocolate L?ï~fí=Dípflâä]íL= bílá čokoláda White chocolate doesn t contain any cocoa. Partitives = a bar of L]=?Ä^Wê=]î= chocolate/soap Dípflâä]íLDë]réLL= a bowl of L]=?Ä]rä=]î= fruit/sugar DÑêìWíLDprÖ]LL= a box of L]=?Äflâë=]î= chocolates/matche Dípflâä]íëLDãôípfòLL= s a bunch of L]=?ľåíp=]î= bananas/flowers Ä]Då~Wå]òLDÑä~r]òLL= a jar of honey/instant coffee a packet of cigarettes/crisps L]=?Çw^Wê=]î= DܾåáLfåëí]åí=DâflÑáLL= L]=?éôâfí=]î= ëfö]dêéíëldâêfëéëll= tabulka čokolády/kostka mýdla miska. krabička. svazek; trs. sklenice. balíček. Taste bitter LDÄfí]L= hořký Lemons have a bitter taste. bland LÄäôåÇL= neslaný nemastný Something that is bland doesn t have much taste. delicious LÇfDäfp]ëL= lahodný Cobra is a little tough and chewy, but delicious. disgusting LÇfëDÖ¾ëífÏL= nechutný; odporný Something that tastes disgusting has a taste that you really dislike. fishy LDÑfpáL= po rybě Does Cobra taste fishy? No, it tastes meaty. fruity LDÑêìWíáL= po ovoci There s a rich liquid inside the cockroaches that tastes sweet and fruity. meaty LDãáWíáL= po mase Does Cobra taste fishy? No, it tastes meaty. revolting LêfDî]räífÏL= odporný; nechutný Revolting is a word that means the same as disgusting. salty LDëlWäíáL= slaný Something that is salty tastes of salt. spicy LDëé~fëáL= kořeněný; pikantní; pálivý Curry is a hot, spicy dish. sweet LëïáWíL= sladký; příjemný Children often like sweet food. tasty LDíÉfëíáL= chutný Fried grasshoppers are really crisp and tasty..

14 New Inside Out Intermediate strana 14 z 31 Texture chewy LDípìWáL= žvýkací Cobra is a little tough and chewy, but delicious. crisp LâêfëéL= křehký; svěží Fried grasshoppers are really crisp and tasty. crunchy LDâê¾åípáL= křupavý Roasted cockroaches are really crunchy on the outside. dry LÇê~fL= suchý; sucho Do you prefer dry or sweet wine? greasy LDÖêáWëáL= tučný; mastný Something that tastes greasy has been cooked in too much oil. tough Lí¾ÑL= pevný; tuhý; neústupný Something that is tough is difficult to chew. Unit 6 casual LDâôwì]äL= neformální (oblečení) A casual attitude is one that is not very strict. category LDâôí]Ö(])êáL= kategorie Des writes a list of things to do and then organises them into categories. a chain of L]=?ípÉfå=]î= supermarkets DëìWé]ã^WâfíëL= obchodní řetězec Julie Rost is chief executive of a chain of supermarkets. a comfort L]=Dâ¾ãÑ]íL= pohodlí Lists are a comfort to me because I feel I won t forget things. complain Lâ]ãDéäÉfåL= stěžovat si I am writing to complain about the damage caused by your company when they delivered my sofa. confirm Lâ]åDÑ WãL= potvrdit; upevnit We would be grateful if you could confirm your reservation in writing. damage LDÇôãfÇwL= škoda; poškodit I am writing to complain about the damage caused by your company when they delivered my sofa. disastrous LÇfDò^Wëíê]ëL= katastrofický Disastrous results are results that are very bad. dividing wall LÇf?î~fÇfÏ=DïlWäL= dělící stěny An open-plan office is an office without dividing walls. downside LDÇ~rå?ë~fÇL= stinná stránka The downside of working from home is that I have to phone soubody if I want a chat. effectively LfDÑÉâífîäáL= efektivně What time of day do you work most effectively? global warming L?Öä]rÄä=DïlWãfÏL= globální otepolování Global warming is damaging the environment. grab LÖêôÄL= popadnout; chňapnout He grabbed an envelope and scribbled a list on it. high-powered LDÜ~f?é~r]ÇL= důležité (postavení); náročný A high-powered job is one in which you have a responsible position and are (práce); vysoce postavený very busy. irregular LfDêÉÖàrä]L= nepravidelný I don t mind working irregular hours as I love my job. list-maker LDäfëí?ãÉfâ]L= kdo si dělá seznamy There are two types of list-makers: those who make orderly lists and those who write them in a panic! orderly LDlWÇ]äáL= přesný; organizovaný An orderly list is neat and well-arranged. personal organiser L?é Wëå]ä=DlWÖ]å~fò]L= organizér; diář (papírový i elektronický) A personal organiser is a book, like a diary, in which you write appointments. rigid LDêfÇwfÇL= upjatý A rigid attitude is the opposite of a casual attitude. scribble LDëâêfÄäL= (na)čmárat (nečitelně) He grabbed an envelope and scribbled a list on it. service-oriented LDë Wîfë?lWêáÉåífÇL= se schopností jednat s lidmi Service-oriented people are people who are interested in customers and their needs. (be ~) být umístěn set in L?ëÉí=DfåL= (kde)/zasazen (kam) (např. o Some people wait until panic sets in before making a list. ději knihy) set to work on sth L?ëÉí=í]=Dï Wâ=flå= ë¾ãqfïl= dát se do práce na Type A makes lists and calmly sets to work on them. sigh with relief L?ë~f=ïfa=êfDäáWÑL= vydechnout s úlevou Type B sighs with relief when they have written a list, and then loses it! stress level LDëíêÉëë=?äÉîäL= úroveň stresu People with a casual attitude to time-keeping usually have low stress levels. take pride in sth L?íÉfâ=Déê~fÇ=få= ë¾ãqfïl= být pyšný na Flight attendants should take pride in their appearance. at the top of the L]í=a]=?íflé=]î=aáW= agenda ]DÇwÉåÇ]L= nejpalčivější problém The Global Earth Party puts the environment at the top of the agenda. Unit 6 Business Letters apply (for) L]Déä~f=(ÑlW)L= žádat o I would like to apply for the position of IT assistant. attend L]DíÉåÇL= (z)účastnit se I would be pleased to attend an interview at any time convenient to you. enclose LfåDâä]ròL= přiložit I enclose my curriculum vitae for your attention. for your attention LÑ]=?àlW=]DíÉåpåL= pro vás I enclose my curriculum vitae for your attention. in response to Lfå=êfDëéflåë=íìWL= v reakci na I am writing in response to your advertisement in The Guardian. I look forward to hearing from you I would be pleased to... L~f=?ärâ=?ÑlWï]Ç=í]= DÜf]êfÏô=Ñêflã=àìL= L?~f=ïrÇ=Äá=DéäáWòÇ= íìwl= těším se na vaši odpověď byl bych potěšen, kdybych mohl I look forward to hearing from you as soon as possible. I would be pleased to attend an interview at any time convenient to you.

15 New Inside Out Intermediate strana 15 z 31 I would like to apply for... L?~f=ïrÇ=?ä~fâ=íìW= ]Déä~f=ÑlWL= Unit 6 Phrasal verbs calm sb down L?â^Wã=ë¾ãÄ]Çá= DÇ~råL= rád bych pořádal o uklidnit koho I would like to apply for the position of IT assistant. Making lists is relaxing it calms you down. come up with sth L?â¾ã=D¾é=ïfa= ë¾ãqfïl= přijít s (myšlenkou) A couple of years Jane Levy came up with a new system. cross sth off L?âêflë=ë¾ãqfÏ=DflÑL= vyškrtnout If you cross something off a list, you delete it. get by L?ÖÉí=DÄ~fL= vystačit s penězi; domluvit se (cizím jazykem) Few people with high-powered jobs get by without lists. put (sth) off Lérí=(ë¾ãqfÏ)=DflÑL= odložit If you put something off, you delay it. rely on LêfDä~f=flåL= spoléhat se; počítat s A lot of people rely on personal organisers in order not to forget things. Unit 6 Time Expressions be ahead of schedule LÄáW=]?ÜÉÇ=]î=DpÉÇàìWäL= mít náskok vzhledem k harmonogramu If you are ahead of schedule, you are making good time. Better late than never. L?ÄÉí]=?äÉfí=a]å=DåÉî]L=Lepé pozdě, než nikdy. Better late than never is a proverb meaning that it is better to do something late than not at all. the day after La]=?ÇÉf=?^WÑí]= tomorrow í]dãflê]rl= pozítří Today is Monday the day after tomorrow is Wednesday. the day before La]=?ÇÉf=Äf?ÑlW= yesterday DàÉëí]ÇÉfL= předevčírem Today is Monday the day before yesterday was Saturday. The early bird catches the worm. L?afW= Wäá=Ä WÇ=âôíp]ò= Raní ptáče dál doskáče. a]dï Wã=L= The early bird catches the worm is a proverb meaning that you do more if you get up early. have time to spare LÜôî=?í~fã=í]=Dëé]L= mít času nazbyt If you have time to spare, you have enough time left to do something. in good time Lfå=?ÖrÇ=Dí~fãL= včas If you are in good time, you are early. in time for Lfå=Dí~fã=ÑlWL= včas na We arrived just in time for the beginning of the meeting. in two/three days Lfå=?íìWL?qêáW=ÇÉfò= time Dí~fãL= za dva/tři dny I ll give you a call in two or three days time. kill time L?âfä=Dí~fãL= zabít čas I arrived early at the airport so killed time by having a cup of coffee. leave something until the last minute L?äáWî=ë¾ãqfÏ=¾åífä=a]= nechat něco na poslední?ä^wëídãfåfí=l= chvíli Leaving things until the last minute makes you feel stressed. be making good LÄá=?ãÉfâfÏ=ÖrÇ= time Dí~fãL= být s prací napřed If you are making good time, you are ahead of schedule. meet deadlines L?ãáWí=DÇÉÇä~fåòL= dodržet termín I prefer to meet deadlines in good time. the (Sunday) after La]=(?ã¾åÇÉf)=^WÑí]= next DåÉâëíL= od neděle za týden We re having a barbecue the Sunday after next. not have much L?åflí=Üôî=ã¾íp=Dí~fã= time left nemít moc času nazbyt äéñíl= Hurry up! We haven t got much time left. one at a time L?ï¾å=]í=]=Dí~fãL= po jednom Stop pushing, children! One at a time through the door. prioritise Léê~fDflêfí~fòL= určit/dát prioritu If you prioritise things, you put them in order of importance or in the order in which they need to be done. promptly LDéêflãéíäáL= okamžitě; pohotově If you do something promptly, you do it immediately. punctual LDé¾Ïâípì]äL= přesný; dochvilný If you are punctual, you always arrive on time for meetings or other appointments. repeatedly LêfDéáWífÇäáL= opakovaně If you do something repeatedly, you do it time and time again. be ruled by the LÄá=?êìWäÇ=Ä~f=a]= clock DâäflâL= muset se řídit podle hodin I love being on holiday I hate being ruled by the clock. be running out of LÄá=?ê¾åfÏ=~rí=]î= time Dí~fãL= docházet čas If you are running out of time, you do not have much time left to do something. There s no time LaÉ]ò=å]r=?í~fã=ä~fâ= like the present. Není nad to udělat to hned. a]=déêéò]åíl= There s no time like the present is a proverb meaning that the best time to do something is now. time and time again L?í~fã=]å=?í~fã=]DÖÉåL=znovu a znovu The Global Earth Party have asked the government the same question time and time again. time flies L?í~fã=DÑä~fòL= čas letí If time flies, it goes very quickly. time-keeping LDí~fã?âáWéfÏL= dochvilnost If you have a healthy attitude to time-keeping, you do things on time but your life is not ruled by the clock. time-saving LDí~fã?ëÉfîfÏL= šetřící čas The article on p. 50 is about time-saving tips that help you not to waste time. waste precious time L?ïÉfëí=éêÉp]ë=Dí~fãL= plýtvat drahocenným časem Jane used to write lists, forget where she put them, and then waste precious time looking for them! the weekend La]=?ïáWâÉåÇ=ÄfÑlW= before last Dä^WëíL= předminulý víkend We went to Paris for two days the weekend before last.

16 New Inside Out Intermediate strana 16 z 31 Unit 6 Work extra pay L?Éâëíê]=DéÉfL= peníze navíc Unfortunately we don t get extra pay for working overtime. flexible hours L?ÑäÉâë]Ää=D~r]òL= klouzavá pracovní doba If you work flexible hours, you can start and finish work when you like. have a break L?Üôî=]=DÄêÉfâL= mít přestávku When you re working to a deadline, you can t always find time to have a break. head office L?ÜÉÇ=DflÑfëL= ředitelství; centrála He works for an American law firm whose head office is in Washington DC. the lunch hour La]=Dä¾åíp=~r]L= doba oběda Sometimes I m so busy I work right through the lunch hour. newsroom LDåàìWòêìWãL= zpravodajská místnost A newsroom is an office where journalists work. open-plan office L?]ré]åéäôå=DflÑfëL= open space kanceláře Open-plan offices can be very noisy. qualifications L?âïfläfÑfDâÉfp]åòL= způsobilost; kvalifikace You don t have to have any particular qualifications for this job. shift LpfÑíL= směna I hate working the night shift! training course LDíêÉfåfÏ=?âlWëL= školení You have to go on a training course to be a train driver. work overtime L?ï Wâ=D]rî]í~fãL= pracovat přesčas Unfortunately we don t get extra pay for working overtime. work to a deadline L?ï Wâ=íìW=]=DÇÉÇä~fåL= pracovat se stanoveným termínem When you re working to a deadline, you can t always find time to have a break. work unsociable L?ï Wâ=¾åë]rp]Ää= hours D~r]òL= pracovat v nekřesťanskou dobu I often work unsociable hours at nights or at weeke nds. Rewiew B all-night L?lWäDå~fíL= non-stop At the Oyster Festival there s a party in the evening, with all-night dancing. ancient times L=DÉfåp(])åí=?í~fãòL= dávné časy The Midsummer festival dates from ancient times. colourful L=Dâ¾ä]ÑäL= pestrý; zajímavý; osobitý Everybody wears colourful clothes and fancy dress. dessert LÇfDò WíL= zákusek A dessert is a main dish eaten after the main part of a meal. get together L?ÖÉí=í]DÖÉa]L= sejít se; dát se dohromady On Midsummer morning, people get together and dance around a wooden pole. herring L=DÜÉêfÏL= sleď A herring is a long thin silver fish that lives in the sea. hold a festival L?Ü]räÇ=]=DÑÉëífîäL= pořádat slavnost For four days every year, Galway holds its International Oyster Festival. non-stop L=?åflåDëífléL= bez přestávky The festival is a long weekend of non-stop entertainment. oyster L=Dlfëí]L= ústřice An oyster is a type of seafood with a rough shell that is usually eaten raw. pole Lé]räL= tyč On Midsummer morning, people get together and dance around a wooden pole. settler LDëÉíä]L= osadník Mardi Gras has been celebrated for centuries since French settlers first came to the USA. wild flowers L?ï~fäÇ=DÑä~r]òL= divoké květiny There are wild flowers everywhere at midsummer and the sun never sets. Unit 7 according to L]DâlWÇfÏ=íìWL= podle According to financial observers the central bank will reduce interest rates by 1%. asthma LDôëã]L= astma Asthma is a medical condition that makes it difficult to breathe. break down L?ÄêÉfâ=DÇ~råL= zhroutit se He broke down and cried when he was sentenced to seven years in jail. bully LDÄräáL= týrat; zastrašovat; šikanovat Pia s previous boss was a real bully. claim LâäÉfãL= tvrdit Burglar Frank Gort broke down and cried, claiming seven was his unlucky number! cry Lâê~fL= plakat; křičet He broke down and cried when he was sentenced to seven years in jail. dislocated LDÇfëä]âÉfí]ÇL= vykloubený If part of your body is dislocated, the bone is not in its normal position. divorce proceedings LÇfDîlWë=éê]?ëáWÇfÏòL= rozvodové řízení Divorce proceedings are the legal processes that take place when a couple divorce. exhaustion LfÖDòlWëíp]åL= vyčerpání, únava Doctors are treating the film star for exhaustion at a rehabilitation centre. hailstorm LDÜÉfä?ëílWãL= krupobití A hailstorm is a storm in which balls of ice fall from the sky. hostage LDÜflëífÇwL= rukojmí Kidnappers released the hostages last night. interest rate LDfåíê]ëí=?êÉfíL= úroková sazba A ccording to financial observers the central bank will reduce interest rates by 1%. kidnapper LDâfÇåôé]L= únosce (lidí) Kidnappers are criminals who take other people away illegally, often for money. long-awaited LDäflÏ=]?ïÉfí]ÇL= dlouho očekávaný The record company has finally released the singer s long-awaited album. nomination L?åflãfDåÉfpåL= nominace The Oscar committee has announced the Oscar nominations. observer L]ÄDò Wî]L= pozorovatel Financial observers are experts in finance whose opinions are broadcast or published. personalised L?é Wëå]ä~fòÇ= registration number?êéçwfdëíêéfpå=å¾ãä]= registrační značka na přání L= A personalised registration number on a car is one that has your name or initials on it.

17 New Inside Out Intermediate strana 17 z 31 piercing LDéf]ëfÏL= piercing, propichování The headmistress said that Paula knew that piercing was against the school rules. promotion Léê]Dã]rpåL= povýšení She worked really hard at her job and got a promotion. rave reviews L?êÉfî=êfDîàìWòL= pozitivní kritika Rave reviews are reports in a newspaper that say that a CD or film is extremely good. release LêfDäáWëL= propustit (vězně); vypustit; uvolnit When a record company releases an album, it makes it available for people to buy. relieved LêfDäáWîÇL= (be ~) oddechnout si I hurried home and was relieved to find her asleep in bed. retire LêfDí~f]L= odejít do důchodu; ukončit kariéru Pia has been a lot happier since her previous boss retired. starvation diet Lëí^WDîÉfpå=?Ç~f]íL= dieta hladověním A starvation diet is one in which people eat very little in order to lose weight quickly. stressful LDëíêÉëÑäL= stresový Sorry I haven t replied sooner, but work s been really stressful. take pity on sb L?íÉfâ=Défíá=flå= ë¾ãä]çál= slitovat se (nad), zželet se If you take pity on someone, you feel sorry for them. the slow lane La]=Dëä]r=?äÉfåL= pomalý pruh The slow lane of a motorway is the one used by vehicles travelling at a slower speed. troubled LDíê¾ÄäÇL= ustaraný Someone who is troubled is very upset or worried because they have a lot of problems. water hydrant LDïlWí]=?Ü~fÇê]åíL= hydrant A water hydrant is an upright water pipe in the street. wheelchair LDïáWä?ípÉ]L= invalidní vozík A wheelchair is a chair with large wheels used by someone who cannot walk. Unit 7 Celebrities the attention LafW=]DíÉåpåL= pozornost Celebrities should change their job if they don t enjoy the attention. celebrity Lë]DäÉÄê]íáL= známá osobnost; celebrita Kate Moss and Nicole Kidman are both well-known celebrities. chase LípÉfëL= pronásledovat A female photographer was chasing Kate Moss in New York and fell over a water hydrant! cooperate Lâ]rDflé]êÉfíL= spolupracovat Many celebrities refuse to cooperate with the paparazzi. definitive LÇfDÑfå]ífîL= nejlepší Nowadays there are more paparazzi than ever, all trying to get the definitive celebrity photo. desperate LDÇÉëéê]íL= zoufale toužit po I m desperate to become rich and famous. I d do anything to be a celebrity. draw the line L?ÇêlW=a]=Dä~fåL= jasně určit hranici If you draw the line in a situation, you decide what is acceptable and what is not. follow LDÑflä]rL= (ná)sledovat In an interview she complained that the paparazzi followed her everywhere. get a shot L?ÖÉí=]=DpflíL= udělat fotku Nicole Kidman always agrees to smile for the camera so the paparazzi get their shot. glamorous LDÖäôã]ê]ëL= okouzlující People are obsessed with the glamorous lifestyles of celebrities. gossip LDÖflëféL= klepy; šířit klepy Do you enjoy reading gossip about famous people? hypocritical L?Üfé]DâêfífâäL= pokrytecký Jack thinks that some celebrities are hypocritical they want publicity but don t like being chased by the paparazzi. be increasingly L?ÄáW=få?âêáWëfÏäá= obsessed ]ÄDëÉëíL= být stále víc posedlý Society is increasingly obsessed with celebrities. insensitive LfåDëÉåë]ífîL= necitlivý; necitelný The paparazzi are not completely insensitive they try not to involve children. invade sb s privacy Lfå?îÉfÇ=ë¾ãÄ]Çáò= Déêfî]ëáL= narušit něčí soukromí If you invade someone s privacy, you refuse to leave them alone. leave sb alone L?äáWî=ë¾ãÄ]Çá=]Dä]råL=nechat koho na pokoji Once the paparazzi get their shot of a celebrity, they then leave them alone. paparazzi L?éôé]DêôíëáL= paparazzi Paparazzi are photographers who take photos of celebrities as their job. photogenic L?Ñ]rí]rDÇwÉåfâL= fotogenický Someone who is photogenic looks good in photographs. be photographed L=Äá=DÑ]rí]Öê^WÑíL= být fotografován Do you think celebrities enjoy being photographed by the paparazzi? photographer LÑ]DíflÖê]Ñ]L= fotograf Paparazzi are photographers who take photos of celebrities as their job. play the game L?éäÉf=a]=DÖÉfãL= hrát hru Nicole plays the game and always agrees to smile for the camera. the press L?a]=DéêÉëL= tisk The press is an expression meaning newspapers and magazines. private life LDéê~fî]í=?ä~fÑL= soukromý život My boss was a real bully, but apparently she was unhappy in her private life. reason with sb LDêáWòå=?ïfa=ë¾ãÄ]ÇáL= domlouvat někomu; argumentovat We try to reason with the celebrities and explain that we don t want to upset them. smile for the camera L?ëã~fä=Ñ]=a]=Dâôãê]L=usmát se do fotoaparátu Everyone smile for the camera, please! swear LëïÉ]L= nadávat; mluvit hrubě Celebrities often shout and swear at the paparazzi. take photos of L?íÉfâ=DÑ]rí]rò=]îL= fotit It s not OK when paparazzi take photos of celebrities children. unflattering L¾åDÑäôí(])êfÏL= nelichotivý Unflattering photos of celebrities show they re not perfect.

18 New Inside Out Intermediate strana 18 z 31 upset Unit 7 Crime L¾éDëÉíL= rozrušený; zneklidněný; rozčilený We try to reason with the celebrities and explain that we don t want to upset them. arrest L]DêÉëíL= zatknout; zajistit (podezřelého) Sanders was arrested after ringing the FBI to ask if he was still on its wanted list! burglar LDÄ WÖä]L= lupič; zloděj A burglar is someone who steals things from people s houses. catch criminals L?âôíp=Dâêfãfå]äòL= chytat zločince Police officers fight crime and try to catch criminals. commit a crime L?â]ãfí=]=Dâê~fãL= spáchat zločin People on a wanted list have committed crimes but haven t been arrested yet. convicted thief Lâ]å?îfâífÇ=DqáWÑL= odsouzený zločinec Convicted thief, Cass Mei, escaped from guards at the prison hospital. court LâlWíL= soud A judge is someone who sentences criminals in court. a dramatic chase L]=Çê]?ãôípfâ=DípÉfëL= dramatická honička Police cars were involved in a dramatic chase along the motorway. escape LfëDâÉféL= uprchnout; utéct Prison authorities were embarrassed by the escape of convicted thief, Cass Mei. escape from jail Lfë?âÉfé=Ñê]ã=DÇwÉfäL= utéct z vězení A fugitive is someone who has escaped from jail. escort sb off the LÉë?âlWí=ë¾ãÄ]Çá=flÑ= motorway a]ã]rí]ïéf=l= eskortovat z dálnice An 85-year-old man was escorted off the M4 motorway because he was riding in a wheelchair! fight crime L?Ñ~fí=Dâê~fãL= bojovat proti zločinu Police officers fight crime and try to catch criminals. fugitive LDÑàìWÇw]ífîL= uprchlík A fugitive is someone who has escaped from jail and is hiding from the police. guard LÖ^WÇL= obrana; hlídač; strážce He escaped from guards at the prison hospital. in jail L?få=DÇwÉfäL= ve vězení The judge sentenced him to seven years in jail. judge LÇw¾ÇwL= soudce; soudit A judge is someone who sentences criminals in court. kidnap LDâfÇåôéL= unést; únos The notice in the back of the car said, Help us, we have been kidnapped. patrol Lé]Díê]räL= hlídka Traffic police are police who patrol roads and motorways. police car Lé]DäáWë=?â^WL= policejní auto Police cars were involved in a dramatic chase along the motorway. police officer Lé]DäáWë=?flÑfë]L= policista; strážník Police officers fight crime and try to catch criminals. police station Lé]DäáWë=?ëíÉfpåL= policejní stanice A TV set was stolen from a Liverpool police station while officers were out fighting crime! prison authorities LDéêfòå=lW?qflê]ífòL= vedení věznice Prison authorities were embarrassed by the escape of convicted thief, Cass Mei. prison hospital L?éêfòå=DÜflëéfíäL= vězeňská nemocnice He escaped from guards at the prison hospital. sentence LDëÉåí]åëL= (od)soudit A judge is someone who sentences criminals in court. shoplifting LDpflé?äfÑífÏL= (drobná) krádež v obchodě Shoplifting is the crime of stealing things from shops or supermarkets. steal LëíáWäL= (u)krást; odcizit A convicted thief is someone who has stolen something and been sentenced in court. traffic police LDíêôÑfâ=é]?äáWëL= dopravní policie Traffic police are police who patrol roads and motorways. wanted list LDïflåí]Ç=?äfëíL= seznam hledaných osob People on a wanted list have committed crimes but haven t been arrested yet. Unit 7 News/ Headlines not available for Låflí=]?îÉfä]Ää=Ñ]= comment DâflãÉåíL= nemoci se vyjádřit z důvodu nepřítomnosti) The Minister is out of the country and not available for comment. bar LÄ^WL= zakázat přístup He was barred from the Olympics after failing a drugs test. break out L?ÄêÉfâ=D~ríL= vypuknout An argument broke out amongst the delegates. (missing) cash probe L=(ãfëfÏ)=Dâôp=?éê]rÄL=vyšetřování zmizení peněz A missing cash probe is an investigation that takes place when a large amount of money is missing. delegate LDÇÉä]Ö]íL= delegát A delegate is someone who is chosen to represent a group of other people at a meeting. freak storm/accident etc L?ÑêáWâ= DëílWãLDôâëfÇ]åíL= nevysvětlitelný; abnormální A freak storm or accident is one that is very unusual. hit LÜfíL= zasáhnout; trefit se Freak storm hits harvest. jobless LDÇwflÄä]ëL= bez práce Jobless means the same as unemployed. minister LDãfåfëí]L= ministr The minister quit his job after an investigation into missing money. the mysterious disappearance La]= ãfë?íf]êá]ëçfë]déf]ê] záhadné zmizení åë=]î=l= the opposition LafW=?flé]DòfpåL= opozice order an investigation L?lWÇ]=]å= få?îéëífdöéfpål= nařídit vyšetřování An investigation was ordered into the mysterious disappearance of a large amount of money. The opposition has called for the government to provide more jobs in the area. An investigation was ordered into the mysterious disappearance of alarge amount of money.

19 New Inside Out Intermediate strana 19 z 31 peace LéáWë=?ílWâë= talks/negotiations åɪ Öəʊ ʃ á Éɪ ʃ ə åmírové rozhovory òl= Peace talks end in row. quit LâïfíL= skončit; dát výpověď If you quit your job, you resign. resign LêfDò~fåL= odstoupit; vzdát se funkce If you resign from your job, you stop doing it. row Lê~rL= hádka; spor A row is another word for an argument. soar LëlWL= vyletět nahoru (např. ceny) If figures or interest rates soar, they increase very quickly. spokesman LDëé]râëã]åL= mluvčí A spokesman for the Minister said he was unavailable for comment. the unemployed LafW=?¾åfãDéälfÇL= nezaměstnaní The unemployed are all the people without work. wed LïÉÇL= uzavřít sňatek Wed is a word often used in newspaper headlines meaning to get married. Unit 7 Useful phrases How exciting/annoying etc! Oh, congratulations! Oh, I m sorry to hear that. Oh no. That s terrible! L?Ü~r= fâdë~fífïl]dålffïl= L?]r= â]å?öêôíprdäéfp]åòl= To je ale Gratuluji! L?]r=~fã=Dëflêá=í]=?Üf]ê= To je mi líto. ôôíl= L]r=?å]r=ôôíë=DíÉê]ÄäL=To je strašné! My car s broken down again. How annoying! My wife s just had a baby. Oh, congratulations! Shirley and I have split up. Oh, I m sorry to hear that. I ve failed all my exams. Oh no, that s terrible! Well done! L?ïÉä=DǾåL= Výborně! I ve passed all my exams. Well done! Unit 8 airborne LDÉ]?ÄlWåL= ve vzduchu (o letadle) By the time the plane was airborne, I d forgotten England even existed. to sb s amazement LíÉ=?ë¾ãÄ]Çfò= ]DãÉfòã]åíL= k (něčímu) překvapení To Nick s amazement, the man offered him $2,000 for the motorbike. animal feed LDôåfãä=?ÑáWÇL= krmení pro zvířata Animal feed is food given to animals. armrest LD^Wã?êÉëíL= opěradlo pro ruce The seat was uncomfortable because the armrest was broken. back-street LDÄôâ?ëíêáWíL= pokoutní; nezákonný He bought the second-hand bike from a back-street garage in Miami. bike LÄ~fâL= jet na kole I biked over to my dad s flat and asked to borrow some cash. broaden LDÄêlWÇåL= rozšířit Travel broadens your experience of the world. a broken heart L]=?Äê]râå=DÜ^WíL= zlomené srce If you have a broken heart, you are very upset because someone you love has left you. cork LâlWâL= korek Cork is the substance used for making corks that block the top of bottles. cross LâêflëL= přejít; přejet (napříč) Nick wanted to cross the United States from east to west by motorbike. diamond LDÇ~f]ã]åÇL= diamant; briliant A diamond is a hard, clear colourless stone used in expensive jewellery. dynamite fishing LDÇ~få]ã~fí=?ÑfpfÏL= rybaření dynamitem Dynamite fishing damages the environment. emotionally Lf?ã]rpå]äá= blackmail DÄäôâãÉfäL= citově vydírat If you emotionally blackmail someone, you persuade them to do something by making them feel guilty. engraved LfåDÖêÉfîÇL= vyrytý Engraved under the seat were the words: To Elvis. Love James Dean. flock to LDÑäflâ=?íìWL= sjíždět se Tourists flock to Bondi Beach from all over the world. hang out L?ÜôÏ=D~ríL= trčet; vyvěsit Bondi Beach is the place where beautiful young people go to hang out. the heart and soul La]=?Ü^Wí=]å=Dë]rä=]îL= of srdce a duše (něčeho) Bondi Beach is the heart and soul of Sydney s beach community. hellish LDÜÉäfpL= pekelný; hrozný After three hellish days and nights, I realised I was close to losing my head. inscription LfåDëâêfépåL= nápis, věnování Engraved under the seat was the inscription: To Elvis. Love James Dean. lend LäÉåÇL= (za)půjčit He emotionally blackmailed his dad into lending him some cash. light up L?ä~fí=D¾éL= osvětlit As the plane takes off, the seat belt signs light up. lose your head L?äìWò=à]=DÜÉÇL= ztratit hlavu After three hellish days and nights, I realised I was close to losing my head. meaningless LDãáWåfÏä]ëL= beze smyslu From the moment I boarded the flight, life in England became meaningless. oil LlfäL= ropa Which countries are big exporters of oil? overnight L?]rî]Då~fíL= přes noc; přenocovat The young mechanic told Nick to leave the bike overnight. the guy/girl in La]=?Ö~fL?Ö Wä=få= question DâïÉëíp]åL= inkriminovaný člověk It seemed that the guy in question was going to show up in London soon. run out of L?ê¾å=?~rí=]î= luck/steam etc Dä¾âLDëíáWãL= opusilo ho štěsí/nadšení He ran out of luck when the motorbike broke down five kilometres from Atlanta. second-hand LDëÉâ]åÇ?ÜôåÇL= z druhé ruky He bought the second-hand bike from a back-street garage in Miami. a serious girlfriend L]=?ëf]êá]ë=DÖ WäÑêÉåÇL= vážná známost A serious girlfriend is a girl a girl you have a long relationship with. show up L?p]r=D¾éL= ukázat se; objevit se The idea of the Belgian guy showing up drove Alex mad.

20 New Inside Out Intermediate strana 20 z 31 stop off L?ëíflé=DflÑL= zastavit se; udělat si přestávku Conrad stopped off in Singapore for a day or two. sun lounger LDë¾å=?ä~råÇw]L= lehátko There are sun loungers for hire on the beach. suntan LDë¾å?íôåL= opálení (sluncem) Do you enjoy lying on the beach and getting a suntan? switch off L?ëïfíp=DflÑL= vypnout; odpojit If your problems are switched off, you have forgotten about them. take a break L?íÉfâ=]=DÄêÉfâL= udělat si pauzu She decided to take a break from her career and went to Australia for a year. take precedence L?íÉfâ=DéêÉëfÇ]åë= over ]rî]l= mít přednost před Broken armrests took precedence over broken hearts. trawling net LDíêlWäfÏ=?åÉíL= vlečná síť The white sands and coral gardens have never been damaged by trawling nets. the underside L?afW=D¾åÇ]ë~fÇL= spodek The underside is a formal expression meaning under. Unit 8 Fixed Expressions it s all or nothing Lfíë=?lWä=lW=Då¾qfÏL= všechno nebo nic I don t eat chocolate at all for weeks, then I eat three bars in a day it s all or nothing with me. clean and tidy L?âäáWå=]å=Dí~fÇáL= vypucovaný She s always vacuuming she likes the house clean and tidy. come and go L?â¾ã=]å=DÖ]rL= přicházet a odcházet The kids come and go and treat this house as a hotel. give or take... L?Öfî=lW=DíÉfâL= plus mínus They live 100 km from here give or take a few kilometres. hit the road L?Üfí=a]=Dê]rÇL= vydat se na cestu When you hit the road, you start a journey by car or motorbike. make a deal L?ãÉfâ=]=DÇáWäL= dohodnout se The mechanic laughed and said, That s the worst deal you ll ever make, boy! It s now or never. Lfíë=?å~r=lW=DåÉî]L= teď nebo nikdy Nick finally decided it was now or never to make his dream trip. peace and quiet L?éáWë=]å=Dâï~f]íL= ticho a klid I like spending time on my own and having some peace and quiet. be soft in the head LÄá=?ëflÑí=få=a]=DÜÉÇL= být slabomyslný; hloupý If someone is soft in the head, they are slightly crazy. sooner or later L?ëìWå]=lW=DäÉfí]L= dříve nebo později Sooner or later you ll have to tell them the truth. I can take it or leave it. Unit 8 Description L~f=â]å=?íÉfâ=fí=lW=DäáWî= ber nebo nech být fíl= I don t particularly like watching TV. I can take it or leave it. attractive L]DíêôâífîL= atraktivní; přitažlivý; příjemný Portinatx is one of Ibiza s most attractive beaches. built up skyline L?Äfäí¾é=Dëâ~fä~fåL= silueta města s vysokými budovami A built-up skyline is one that consists of high-rise buildings seen against the sky. canopy LDâôå]éáL= baldachýn A canopy is a lot of leaves and branches that form a cover high above the ground. delightful LÇfDä~fíÑäL= nádherný; rozkošný Ibiza has lots of delightful hidden coves at the foot of towering cliffs. hidden (from) LDÜfÇå=(Ñê]ã)L= skrytý před The lagoon is hidden from the sea by a high, curving wall of rock. inland LDfå?äôåÇL= ve vnitrozemí; vnitrozemský Inland means the opposite of on the coast. overlooking L?]rî]DärâfÏL= nad; ze kterého je výhled na The most spectacular views can be seen from the cliffs overlooking the bay. packed with LDéôâí=?ïfaL= plný (něčeho) There are long, sandy beaches, packed with bars and watersport. popular with L?éfléàrä]=ïfa= tourists Dír]êfëíëL= oblíbený u turistů Bondi beach is popular with tourists and with local people. sandy LDëôåÇáL= písčitý The sandy beaches are surrounded by pine forests. scatter LDëâôí]L= rozházet; poházet Freshwater falls scatter the island means they are all over the island. spectacular view LëéÉâ?íôâàrä]=DîàìWL= velkolepý pohled The most spectacular views can be seen from the cliffs overlooking the bay. strangely coloured L?ëíêÉfåÇwäá=Dâ¾ä]ÇL= nezvykle barevný There are strangely coloured birds and monkeys in the trees. stretch (for ) LëíêÉíp=(ÑlW)L= táhnout se (do délky) The white sands of Bondi Beach stretch for roughly a kilometre. surrounded by Lë]Dê~råÇ]Ç=?Ä~fL= obklopený čím An island is an area of land surrounded by sea. untouched L¾åDí¾ípíL= nedotknutý Some of the plants have been untouched for a thousand years. wonderful scenery L?ï¾åÇ]Ñä=DëáWå]êáL= nádherná scenérie Suzi stared out of the window at the wonderful scenery. Unit 8 Location ancient ruins L?Éfåp]åí=DêìWfåòL= prastaré ruiny Ancient ruins are parts of very old buildings. bay LÄÉfL= záliv A bay is an area of the coast where the land curves inwards. cliff LâäfÑL= útes; sráz Cliffs are very steep rocks, often overlooking the sea. coastal path LDâ]rëíä=?é^WqL= pěšina podél pobřeží A coastal path is a path that people can walk along and look at the sea. coral gardens LDâflê]ä=?Ö^WÇ]åòL= korálové zahrady The white sands and coral gardens are unspoilt by human activity. cove Lâ]rîL= malá zátoka A cove is a small area of sea that is partly surrounded by land. desert LDÇÉò]íL= poušť The weather in a desert is usually hot and windy. freshwater falls L?ÑêÉpïlWí]=DÑlWäòL= sladkovodní vodopády Freshwater falls are found in different parts of the island. headland LDÜÉÇ?ä]åÇL= výběžek (pevniny do moře) Bondi Beach stretches for a kilometre between two headlands.

Náhradník Náhradník 5.A

Náhradník Náhradník 5.A 5. (Testovací klíč: GSZUTIZ) Počet správně zodpovězených otázek Počet nesprávně zodpovězených otázek 0 23 Poslech Čtení s porozuměním Slovní zásoba Gramatika Konverzace 04 02 07 08 02 Obecná škola Otázka

Více

VY_22_INOVACE_číslo přílohy 1_AJ_6A_29. Úvodní část seznámení s cílem hodiny pohádka The Ugly Ducklings

VY_22_INOVACE_číslo přílohy 1_AJ_6A_29. Úvodní část seznámení s cílem hodiny pohádka The Ugly Ducklings VY_22_INOVACE_číslo přílohy 1_AJ_6A_29 Úvodní část seznámení s cílem hodiny pohádka The Ugly Ducklings Hlavní část žák čte text s porozuměním, s textem pracuje, odpovídá na otázky, které se k textu vztahují,

Více

Present Simple and Continuous Přítomný čas prostý a průběhový Pracovní list

Present Simple and Continuous Přítomný čas prostý a průběhový Pracovní list VY_32_INOVACE_AJ_131 Present Simple and Continuous Přítomný čas prostý a průběhový Pracovní list PhDr. Zuzana Žantovská Období vytvoření: květen 2013 Ročník: 1. 4. ročník SŠ Tematická oblast: Gramatika

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Anglický jazyk

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

5. Učebnice str. 74, cvičení 5. Vybíráme podle jídelního lístku.

5. Učebnice str. 74, cvičení 5. Vybíráme podle jídelního lístku. 5. Učebnice str. 74, cvičení 5. Vybíráme podle jídelního lístku. What is on the menu? I like to eat and my parents like to go to restaurants. We like Chinese food. We go to Yellow River or Red Apple every

Více

VY_22_INOVACE_91 P4 U3 Revision

VY_22_INOVACE_91 P4 U3 Revision VY_22_INOVACE_91 P4 U3 Revision Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Anglický jazyk Ročník: 8. Revision P4 U3 1. Past continuous What was happening yesterday at 5 pm? 1. We (go)

Více

FOOTBALL MATCH INVITATION, WELCOME TO MY TOWN

FOOTBALL MATCH INVITATION, WELCOME TO MY TOWN FOOTBALL MATCH INVITATION, WELCOME TO MY TOWN writing skills Určeno studentům úrovně B1 Autor: Taťána Konečná Datum vytvoření: květen 2012 Ročník: 2. 4. ročník středních škol s maturitní zkouškou Klíčová

Více

seznamu nepravidelných sloves, osvojuje si správnou výslovnost, vede jednoduchý rozhovor

seznamu nepravidelných sloves, osvojuje si správnou výslovnost, vede jednoduchý rozhovor VY_22_INOVACE_číslo přílohy 1_AJ_6A_23 Úvodní část seznámení s cílem hodiny - nepravidelná slovesa Hlavní část nepravidelná slovesa vyhledávání v seznamu, správná výslovnost Závěrečná část zpětná vazba

Více

Anglický jazyk 5. ročník

Anglický jazyk 5. ročník nglický jazyk 5. ročník Pátá třída (Testovací klíč: PESYF) Počet správně zodpovězených otázek Počet nesprávně zodpovězených otázek 0 37 Poslech / Čtení s porozuměním Slovní zásoba / Gramatika / Konverzace

Více

KONVERZAČNÍ TÉMATA PRO SOU Mgr. Dita Hejlová

KONVERZAČNÍ TÉMATA PRO SOU Mgr. Dita Hejlová KONVERZAČNÍ TÉMATA PRO SOU Mgr. Dita Hejlová VÁNOCE VE VELKÉ BRITÁNII A USA VY_32_INOVACE_AH_3_16 OPVK 1.5 EU peníze středním školám CZ.1.07/1.500/34.0116 Modernizace výuky na učilišti Název školy Název

Více

like a different person 2 I met a girl in a club last Saturday. The next morning she looked other.

like a different person 2 I met a girl in a club last Saturday. The next morning she looked other. Another/Other other 1 In another countries, like England, they celebrate Christmas on 25 th December. like a different person 2 I met a girl in a club last Saturday. The next morning she looked other.

Více

EU PENÍZE ŠKOLÁM Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

EU PENÍZE ŠKOLÁM Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 e-mail: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

How to order in a restaurant

How to order in a restaurant How to order in a restaurant http://farmsandfields.wordpress.com/category/ff-food-art/ Ordering - objednávání Good afternoon, welcome to Dave s restaurant. Dobré odpoledne, vítejte v restauraci u Davea.

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

I prefer a small shop in front of shopping centers it is comfortable and not there many people.

I prefer a small shop in front of shopping centers it is comfortable and not there many people. Otázka: Shopping Jazyk: Angličtina Přidal(a): Maoam 1)DO YOU PREFER SMALL SHOPS TO SHOPPING CENTERS? UPŘEDNOSTŇUJETE MALÉ OBCHODY PŘED NÁKUPNÍMI CENTRY? I prefer a small shop in front of shopping centers

Více

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : POSLECH Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 5. třída Kamila Hejlíková aj5-usk-hej-pos-03.doc Z á k l a d o v ý t e x t : Mum is coming home and she is talking with her son Jack: Mum: Hello,

Více

Šablona: III/2 Sada: VY_22_INOVACE_57

Šablona: III/2 Sada: VY_22_INOVACE_57 Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3040 Šablona: III/2 Sada: VY_22_INOVACE_57 Třída / ročník 6.A,B/VI.ročník Datum vytvoření 30/7

Více

PAST SIMPLE AND PAST CONTINUOUS

PAST SIMPLE AND PAST CONTINUOUS PAST SIMPLE AND PAST CONTINUOUS Autor: Gabriela Vašátová Datum: 2.9. 2014 Cílový ročník: 9. Život jako leporelo, registrační číslo CZ.1.07/1.4.00/21.3763 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace

Více

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : POSLECH Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 9. třída Mgr. Martin Zicháček aj9-kap-zic-pos-01 Z á k l a d o v ý t e x t : After a Christmas holiday two friends are chatting at a school hall

Více

ZÁJMENA SOME, ANY, NO SOME Je to neurčité zájmeno, které můžeme použít jako podstatné jméno, přídavné jméno nebo zájmeno. Má stejný tvar pro jednotné i množné číslo. Překládáme ho jako NĚJAKÝ, NĚJACÍ,

Více

PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY 2015 - II. termín

PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY 2015 - II. termín ANGLICKÝ JAZYK Obor: 79-41-K/81 Součet bodů: Opravil: Kontroloval: 1. Vyškrtni jedno slovo ze tří v každém sloupci, které se liší výslovností samohlásky. draw son slim hat bike dad long class finish best

Více

ANGLICKÝ JAZYK 5. TŘÍDA

ANGLICKÝ JAZYK 5. TŘÍDA NEOTVÍREJ ZADÁNÍ, DOKUD NEDOSTANEŠ POKYN ANGLICKÝ JAZYK 5. TŘÍDA jméno: (Napiš své jméno ČITELNĚ TISKACÍM PÍSMEM.) OTÁZKY PŘED TESTEM. Vybranou odpověď dej celou do kroužku. 1. Jak dobře podle tvého názoru

Více

1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení.

1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení. Moje hlavní město Londýn řešení: 1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení. Klíčová slova: capital, double decker bus, the River Thames, driving

Více

Příprava na vyučování Anglického jazyka s cíli v oblasti čtenářství. Working Life. Working Life. Název učební jednotky (téma)

Příprava na vyučování Anglického jazyka s cíli v oblasti čtenářství. Working Life. Working Life. Název učební jednotky (téma) Working Life Příprava na vyučování Anglického jazyka s cíli v oblasti čtenářství Název učební jednotky (téma) Working Life Stručná anotace učební jednotky Při práci s textem si žáci rozšíří znalosti o

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

MAKE, DO, HAVE AND TAKE IN PHRASES

MAKE, DO, HAVE AND TAKE IN PHRASES DUM = Digitální Učební Materiál Gymnázium Dr. Karla Polesného, Znojmo Anglický jazyk MAKE, DO, HAVE AND TAKE IN PHRASES Autor: Mgr. Ivana Dvořáková Datum vytvoření: březen 2013 MAKE or DO? WHICH ONE TO

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Téma Slovenská 2. stupeň základní Angličtina Překladová

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3149 Šablona: III/2 č. materiálu: VY_32_INOVACE_140 Jméno autora: Marina Hozmanová Třída/ročník:

Více

PŘEDPŘÍTOMNÝ prostý ČAS - procvičení

PŘEDPŘÍTOMNÝ prostý ČAS - procvičení PŘEDPŘÍTOMNÝ prostý ČAS - procvičení Předmět Ročník a obor Kód sady Kód DUM Autor Anglický jazyk Všechny ročníky střední školy všech oborů AJ/ZA+SC+OS/01020+03+04/01 AJ/ZA+SC+OS/01+20+03+04/01/03-20 Mgr.

Více

ČTENÍ. Anglický jazyk. Hana Vavřenová. Z á k l a d o v ý t e x t ( 1 5 0 2 5 0 s l o v ) :

ČTENÍ. Anglický jazyk. Hana Vavřenová. Z á k l a d o v ý t e x t ( 1 5 0 2 5 0 s l o v ) : ČTENÍ Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 5. třída Hana Vavřenová aj5-rie-vav-cte-03 Z á k l a d o v ý t e x t ( 1 5 0 2 5 0 s l o v ) : It's Christmas. Andrea is visiting her friends during

Více

spn_5 Lekce: 2 - Kdo je kdo? www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA Cvičení: 1 - Dear Larry, WHO IS WHO? - UNIT TWO Dear Larry,

spn_5 Lekce: 2 - Kdo je kdo? www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA Cvičení: 1 - Dear Larry, WHO IS WHO? - UNIT TWO Dear Larry, www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA NÁHLED souboru / titulu spn_ (spn ukázka a lekce.jbb) spn_ Lekce: - Kdo je kdo? Cvičení: - Dear Larry, WHO IS WHO? - UNIT TWO KDO JE KDO? - LEKCE Dear Larry, Drahý Larry,

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162.

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162. Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 1) 5. ročník základní

Více

ČTENÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

ČTENÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : ČTENÍ Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 9. třída Mgr. Martin Zicháček aj9-kap-zic-cte-01 Z á k l a d o v ý t e x t ( 1 5 0 2 5 0 s l o v ) : Christmas Christmas is for many people in the

Více

Czech Survival Guide

Czech Survival Guide Czech Survival Guide English Phrases English Greetings Hi! Good morning! Good evening! Welcome! (to greet someone) How are you? I'm fine, thanks! And you? Good/ So-So. Thank you (very much)! You're welcome!

Více

PSANÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

PSANÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : PSANÍ Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 9. třída Markéta Zakouřilová aj9-jen-zak-psa-02 In the park (R reporter, B Bill) R: _1, may I ask you several questions? B: Yes, of course. R: What

Více

My Year Manager is Vedoucí našeho ročníku je. P.E. is on Tělocvik mám v

My Year Manager is Vedoucí našeho ročníku je. P.E. is on Tělocvik mám v EMTRAS [Czech] My Headteacher is Ředitel naší školy je My Year Manager is Vedoucí našeho ročníku je My Form Tutor is Můj třídní učitel(ka) je My Form is Moje třída je P.E. is on Tělocvik mám v I must bring

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních

Více

Test žáka. Zdroj testu: Celoplošná zkouška 2. Školní rok 2012/2013 ANGLICKÝ JAZYK. Jméno: Třída: Škola: Termín provedení testu:

Test žáka. Zdroj testu: Celoplošná zkouška 2. Školní rok 2012/2013 ANGLICKÝ JAZYK. Jméno: Třída: Škola: Termín provedení testu: Test žáka Zdroj testu: Celoplošná zkouška 2 Školní rok 2012/2013 ANGLICKÝ JAZYK Jméno: Třída: Škola: Termín provedení testu: Datum vytvoření: 14. 10. 2013 Obtížnost 1 Úloha 1 Boy: Can I speak to George?

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Název projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních

Více

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : POSLECH Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 9. třída Jitka Bärtlová aj9-doc-bar-pos-02 I n t e r v i e w w i t h a f a m o u s w r i t e r. Peter : Hello there, everyone here from Peter Grant

Více

Anglicky u snídaně - věty

Anglicky u snídaně - věty www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA NÁHLED souboru / titulu Anglicky u snídaně - věty (_anglicky_u_snidane_vety.jbb) Anglicky u snídaně - věty Lekce: Pozdravení a uvítání hosta Cvičení:. POZDRAVENÍ A UVÍTÁNÍ

Více

Školní občasník - 2/2014-15. 9. třída. Býti andělem není jednoduché A co teprve čertem

Školní občasník - 2/2014-15. 9. třída. Býti andělem není jednoduché A co teprve čertem Školní občasník - 2/2014-15 9. třída Býti andělem není jednoduché A co teprve čertem 5. 12. 2014 návštěva z nebe i pekla Tento pátek byl tradičně náročný. Všichni ve třídách se obávali o svoje dušičky

Více

7.VY_32_INOVACE_AJ_UMB7, Tázací dovětky.notebook. September 08, 2013

7.VY_32_INOVACE_AJ_UMB7, Tázací dovětky.notebook. September 08, 2013 1 2 3 SPECIAL CASES: 1. After Let s... the question tag is... shall we? 2. After the imperative (Do.../Don t... the tag is usually... will you? 3. Note that we say... aren t I? (=am I not?) instead of

Více

Luk aˇ s R uˇ ziˇ cka Pˇ redbudouc ı ˇ cas

Luk aˇ s R uˇ ziˇ cka Pˇ redbudouc ı ˇ cas aneb Perfektní budoucnost. 2013 Předminulý čas se v angličtině nazývá Future Perfect. Používáme jej tehdy, potřebujeme-li jasně vyjádřit, že nějaký děj proběhl ještě dříve než budoucí děj, o kterém hovoříme.

Více

Cestování, komunikace a svět kolem nás. časů v anglickém jazyce. Studenti si procvičí použití časů v anglickém jazyce.

Cestování, komunikace a svět kolem nás. časů v anglickém jazyce. Studenti si procvičí použití časů v anglickém jazyce. VY_22_INOVACE_AJM46464JEŘ Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám Číslo projektu: Název projektu: Číslo šablony: CZ.1.07/1.5.00/34.0883 Rozvoj vzdělanosti II/2 Datum vytvoření:

Více

Anglický jazyk 1. lekce Jméno. 2. ročník. Správně spoj. Použij k tomu různé pastelky. Dobré odpoledne

Anglický jazyk 1. lekce Jméno. 2. ročník. Správně spoj. Použij k tomu různé pastelky. Dobré odpoledne Anglický jazyk 1. lekce Jméno. 2. ročník Správně spoj. Použij k tomu různé pastelky. Hello Bye Good morning Children Yes No Good afternoon Good night Good evening Dobrý den děti Ahoj Ano Dobrou noc Dobré

Více

DUM DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL ANGLIČTINA. Mgr. Kateřina Kasanová

DUM DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL ANGLIČTINA. Mgr. Kateřina Kasanová DUM DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL ANGLIČTINA Mgr. Kateřina Kasanová PRO VYJÁDŘENÍ PRAVDĚPODOBNOSTI SEKUNDÁRNÍ MODÁLNÍ SLOVESA základní informace must be must have been can t be can t have been may, might,

Více

Project 2. My projects

Project 2. My projects Project 2 My projects Project 2: Unit 1 About me Task: Write about you. Include your photo. Outcome: a poster, 15 sentences (15 points) Ideas: where you live your age what you usually do every day hobbies

Více

Refreshment / Občerstvení

Refreshment / Občerstvení unit 9 Refreshment / Občerstvení V této lekci budeme hovořit o návrzích a nápadech a jedním z nich bude jít do restaurace. Umíte seřadit následující chody tak, jak jdou za sebou? Dessert, starter, main

Více

The wife of Bath s Tale Anglický jazyk, 8. - 9. ročník II. stupeň ZŠ

The wife of Bath s Tale Anglický jazyk, 8. - 9. ročník II. stupeň ZŠ The wife of Bath s Tale Anglický jazyk, 8. - 9. ročník II. stupeň ZŠ Pokyny pro žáka: Na www.helpforenglish.cz si v sekci Četba Zjednodušená literární díla přečti povídku The wife of Bath s Tale (by Geofrey

Více

Luk aˇ s R uˇ ziˇ cka Podm ınkov e vˇ ety

Luk aˇ s R uˇ ziˇ cka Podm ınkov e vˇ ety aneb Dává táta ultimáta? 2013 se říká podmínkovým souvětím, které se skládají převážně ze dvou (hlavní a vedlejší) vět a jsou spojeny spojkou if. Pořadí podmínkových vět Na jejich pořadí nezáleží. Některé

Více

Angličtina hravě - první stupeň

Angličtina hravě - první stupeň INV E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky Projekt: Registrační číslo projektu: Každý máme šanci

Více

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : POSLECH Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 5. třída Kamila Hejlíková aj5-usk-hej-pos-02 Z á k l a d o v ý t e x t : The Browns are on their holiday in Italy. They arrived to the Four Gardens

Více

1 I. ŠKOLA VOLÁ - ZÁŘÍ...

1 I. ŠKOLA VOLÁ - ZÁŘÍ... Obsah Obsah... 1 I. ŠKOLA VOLÁ - ZÁŘÍ... 2 1.ZÁŘÍ "ŠKOLKA VOLÁ" - JÁ A MOJI KAMARÁDI... 2 A) Básnička s pohybem - ČJ - Školky čas... 2 B) Pracovní list - Školky čas... 2 C) Tvorba s dětmi - Naše školka...

Více

Název sady: Anglický jazyk pro 2. ročník čtyřletých maturitních uměleckořemeslných oborů

Název sady: Anglický jazyk pro 2. ročník čtyřletých maturitních uměleckořemeslných oborů Datum: 17. 3. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.1013 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_303 Škola: Akademie - VOŠ, Gymn. a SOŠUP Světlá nad

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Klíčová aktivita III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

Jméno autora: Mgr. Alena Chrastinová Datum vytvoření: 20.12.2012 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_12_AJ_G

Jméno autora: Mgr. Alena Chrastinová Datum vytvoření: 20.12.2012 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_12_AJ_G Jméno autora: Mgr. Alena Chrastinová Datum vytvoření: 20.12.2012 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_12_AJ_G Ročník: IV. Anglický jazyk Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: cizí jazyk

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt CZ.1.07/1.5.00/34.0415 Inovujeme, inovujeme Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT (DUM) Tématická oblast Anglický jazyk Příprava na maturitní zkoušku

Více

PSANÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

PSANÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : PSANÍ Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 9. třída Jitka Bärtlová aj9-doc-bar-psa-02 A letter from holiday My dearest Peter, I am finally here, in Reading. As I have told you, I am going to

Více

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : POSLECH Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 9. třída Mgr. Martin Zicháček aj9-kap-zic-pos-08 Z á k l a d o v ý t e x t : Helen: Hey Mike. What a surprise. Where are you going? To the airport?

Více

PRÁCE S UKÁZKAMI ODPOVĚDÍ MATURANTŮ NA DVD

PRÁCE S UKÁZKAMI ODPOVĚDÍ MATURANTŮ NA DVD CVIČENÍ K VIDEU 5 DVD PRÁCE S UKÁZKAMI ODPOVĚDÍ MATURANTŮ NA DVD Na DVD si můžeš prohlédnout 4 ukázky správných a 4 ukázky nesprávných odpovědí těchto částí ústní maturitní zkoušky z angličtiny: 1) Interakce

Více

Budějovice Název materiálu: Reported Speech. Datum (období) vytvoření: Srpen 2013. Autor materiálu: PhDr. Dalibor Vácha PhD. Zařazení materiálu:

Budějovice Název materiálu: Reported Speech. Datum (období) vytvoření: Srpen 2013. Autor materiálu: PhDr. Dalibor Vácha PhD. Zařazení materiálu: Projekt: Příjemce: Budějovice Název materiálu: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních

Více

Evropská integrace pro pedagogy s posílením aktivizačních metod ve výuce

Evropská integrace pro pedagogy s posílením aktivizačních metod ve výuce Formulář pro přípravu modelové hodiny 1. Název (téma) modelové hodiny Telefonování (Leaving s) 2. Cíle výuky v rámci modelové hodiny Procvičení se studenty telefonování v angličtině, přebírání a zanechávání

Více

Description of a Person

Description of a Person Description of a Person New English File Intermediate: Student s Book pp 40-43 Warm-up Pair work - ask and answer the following questions. 1 How tall are you? 2 How would you describe your build? 3 How

Více

Thema 4. Building Management Grammar: Expressing the future

Thema 4. Building Management Grammar: Expressing the future Thema 4 Building Management Grammar: Expressing the future Time needed for the studying of materials: 8 lessons Time needed for the testing of studied materials: 45 minutes KASÍKOVÁ, S., HORKÁ, H., NIVENOVÁ,

Více

Popis využití: Výukový materiál s úkoly pro žáky s využitím dataprojektoru, notebooku Čas: 15-20 minut

Popis využití: Výukový materiál s úkoly pro žáky s využitím dataprojektoru, notebooku Čas: 15-20 minut VY_32_INOVACE_AJPS2_5460CZE Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0883 Název projektu: Rozvoj vzdělanosti Číslo šablony: III/2 Datum vytvoření:

Více

5.VY_32_INOVACE_AJ_UMB5, Vztažné věty.notebook. September 09, 2013

5.VY_32_INOVACE_AJ_UMB5, Vztažné věty.notebook. September 09, 2013 1 (Click on the text to move to the section) Methodology Sources 2 We use We use We use We use We use for PEOPLE. for THINGS. for POSSESIONS. for PLACES. for TIME. 3 QUIZ: People: Do you know where are

Více

AJ 3_13_Health.notebook. March 28, 2014. 1.úvodní strana

AJ 3_13_Health.notebook. March 28, 2014. 1.úvodní strana 1.úvodní strana 1 HEALTH AJ 3 Konverzační témata DUM č. 13 třetí ročník čtyřletého gymnázia Mgr. Jitka Freundová Gymnázium Sušice Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Gymnázium Sušice Brána vzdělávání

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních

Více

aneb Will Smith nebo Will Scarlet?

aneb Will Smith nebo Will Scarlet? aneb Will Smith nebo Will Scarlet? 2013 Angličtina nemá žádný gramatický budoucí čas, tak jak ho známe z jiných jazyků. Pomáhá si tedy různými gramatickými konstrukcemi, které mají budoucí význam. Každou

Více

lisa, mary & the mall / 1 /

lisa, mary & the mall / 1 / lisa, mary & the mall / 1 / Lisa: Hi Mary, I can't believe I've run into you here. I haven't seen you in ages. How have you been? Mary: Great, actually. I can't complain. What have you been up to? It seems

Více

Past simple. = minulý prostý čas Použití: mluvíme o činnostech a aktivitách v. Časové výrazy: last week, yesterday, last year, on Monday

Past simple. = minulý prostý čas Použití: mluvíme o činnostech a aktivitách v. Časové výrazy: last week, yesterday, last year, on Monday Past simple Past simple = minulý prostý čas Použití: mluvíme o činnostech a aktivitách v minulosti Časové výrazy: last week, yesterday, last year, on Monday Past simple of to be Minulý čas slovesa to be

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Anglický jazyk

Více

Passive Trpný rod Pracovní list

Passive Trpný rod Pracovní list VY_32_INOVACE_AJ_137 Passive Trpný rod Pracovní list PhDr. Zuzana Žantovská Období vytvoření: květen 2013 Ročník: 2. 4. ročník SŠ Tematická oblast: Gramatika slovesa Předmět: Anglický jazyk Výstižný popis

Více

HEALTHY / FAST FOOD VY_32_INOVACE_73. Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace. Vzdělávací obor: Anglický jazyk. Ročník: 6.-7.

HEALTHY / FAST FOOD VY_32_INOVACE_73. Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace. Vzdělávací obor: Anglický jazyk. Ročník: 6.-7. HEALTHY / FAST FOOD VY_32_INOVACE_73 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Anglický jazyk Ročník: 6.-7. HEALTHY / FAST FOOD 1.Fast food restaurants are called : a) get-away b)

Více

Texty: Martin Lee Gore Counterfeit (1989)

Texty: Martin Lee Gore Counterfeit (1989) Texty: Martin Lee Gore Counterfeit (1989) Compulsion Charms in limited supply and refusing to stretch that inderfinable nothing somehow keeps pushing you finding the right words can be a problem how many

Více

(4) NOUNS 1.díl (členy) I) ARTICLES (a, an, the) se dávají před podstatná jména

(4) NOUNS 1.díl (členy) I) ARTICLES (a, an, the) se dávají před podstatná jména (4) NOUNS 1.díl (členy) I) ARTICLES (a, an, the) se dávají před podstatná jména A + vyslovená souhláska podstatného jména (a good idea) = neurčitý člen AN + vyslovená samohláska a,e,i,o,u podstatného jména

Více

Kontakt na redakci: pokud máte pocit, že byste nám chtěli sdělit něco ohledně této knihy, napište, prosím, na adresu: brenkova@grada.cz.

Kontakt na redakci: pokud máte pocit, že byste nám chtěli sdělit něco ohledně této knihy, napište, prosím, na adresu: brenkova@grada.cz. Michaela Opršalová Angličtina gramatická cvičení pro začátečníky a mírně pokročilé Vydala Grada Publishing, a. s. U Průhonu 22, 170 00 Praha 7 tel.: +420 220 386 401, fax: +420 220 386 400 www.grada.cz

Více

Název projektu: Multimédia na Ukrajinské

Název projektu: Multimédia na Ukrajinské Základní škola, Ostrava Poruba, Ukrajinská 1533, příspěvková organizace Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Multimédia na Ukrajinské číslo projektu: CZ1.07/1.4.00/21.3759

Více

1) Reading - ukázka GATEA2U6

1) Reading - ukázka GATEA2U6 1) Reading - ukázka GATEA2U6 Pracovní listy"reading" jsou speciálně vytvořeny pro studenty s dyslexií. Využívají se ve druhém ročníku podnikatelských oborů. Vybrané články odpovídají textům z učebnice,

Více

VY_22_INOVACE_81. P3 U4A Times and Places

VY_22_INOVACE_81. P3 U4A Times and Places VY_22_INOVACE_81 P3 U4A Times and Places Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Anglický jazyk Ročník: 7. P3 U4A Pracovní list A, Find in the map 1.Tokyo 2. Delhi 3. Sydney 4.

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 1) 9. ročník Nemocní

Více

Angličtina pro nejmenší (děti začátečníci):

Angličtina pro nejmenší (děti začátečníci): Angličtina pro nejmenší (děti začátečníci): Prostředky výuky: Každé dítě jinak vnímá. Učitel je povinen mu nabídnout takovou aktivitu, která podpoří jeho vnímání. Typy vnímání: vizuální typ sluchový typ

Více

Anglické časy. 1. Přítomné časy

Anglické časy. 1. Přítomné časy Anglické časy 1. Přítomné časy PRESENT SIMPLE (přítomný prostý čas) Používá se pro vyjádření obecné pravdy (I like ice-cream) nebo pravidelně se opakujícího děje za užití časových výrazů jako jsou "every

Více

20/ Řeč přímá a nepřímá

20/ Řeč přímá a nepřímá Úroveň jazyka Pre-Intermediate ( 1. 2. ročník ANJ jako první jazyk, středně pokročilí studen&) 2.sada (nebo 3. - 4. ročník - ANJ jako druhý jazyk, středně pokročilí studen&) 20/ Řeč přímá a nepřímá Citace

Více

19/ Přítomný podmiňovací způsob

19/ Přítomný podmiňovací způsob Úroveň jazyka Pre-Intermediate 19/ Přítomný podmiňovací způsob ( 2nd Conditional) Zpracovala: Mgr.Alena Závorová úvodní 1 Podmínkové věty typu 2 ( Second Conditional ) Vedlejší věty podmínkové vyjadřují

Více

www.zlinskedumy.cz Anotace Mgr. Filip Soviš (Autor) Angličtina, čeština Speciální vzdělávací potřeby - žádné -

www.zlinskedumy.cz Anotace Mgr. Filip Soviš (Autor) Angličtina, čeština Speciální vzdělávací potřeby - žádné - Anotace Autor Jazyk Očekávaný výstup Speciální vzdělávací potřeby Klíčová slova Druh učebního materiálu Druh interaktivity Cílová skupina Stupeň a typ vzdělávání Typická věková skupina Vazby na ostatní

Více

Jméno autora: Mgr. Alena Chrastinová Datum vytvoření: 2.02.2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_17_AJ_G

Jméno autora: Mgr. Alena Chrastinová Datum vytvoření: 2.02.2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_17_AJ_G Jméno autora: Mgr. Alena Chrastinová Datum vytvoření: 2.02.2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_17_AJ_G Ročník: IV. Anglický jazyk Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: cizí jazyk anglický

Více

GE - Vyšší kvalita výuky CZ.1.07/1.5.00/34.0925

GE - Vyšší kvalita výuky CZ.1.07/1.5.00/34.0925 Gymnázium, Brno, Elgartova 3 GE - Vyšší kvalita výuky CZ.1.07/1.5.00/34.0925 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Téma: Maturita Vocabulary Autor: Silvie Teclová Název: Sports and games

Více

VZDĚLÁVACÍ MATERIÁL. Závěrečná písemná práce pro 5. ročník z anglického jazyka Mgr. Iveta Milostná VY_32_INOVACE_A19 Pořadové číslo: 19.

VZDĚLÁVACÍ MATERIÁL. Závěrečná písemná práce pro 5. ročník z anglického jazyka Mgr. Iveta Milostná VY_32_INOVACE_A19 Pořadové číslo: 19. VZDĚLÁVACÍ MATERIÁL Název: Závěrečná písemná práce pro 5. ročník z anglického jazyka Autor: Mgr. Iveta Milostná Sada: VY_32_INOVACE_A19 Pořadové číslo: 19. Ročník: 5. ročník Datum vytvoření: 10. června

Více

ZÁKLADY ANGLICKÉ GRAMATIKY PRO SOU MGR. DITA HEJLOVÁ

ZÁKLADY ANGLICKÉ GRAMATIKY PRO SOU MGR. DITA HEJLOVÁ ZÁKLADY ANGLICKÉ GRAMATIKY PRO SOU MGR. DITA HEJLOVÁ POČITATELNÁ A NEPOČITATELNÁ PODSTATNÁ JMÉNA VY_32_INOVACE_AH_2_04 OPVK 1.5 EU peníze středním školám CZ.1.07/1.500/34.0116 Modernizace výuky na učilišti

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Název projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím

Více