DOMOV MLÁDEŽE STUDENTSKÁ VNITŘNÍ ŘÁD PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "DOMOV MLÁDEŽE STUDENTSKÁ VNITŘNÍ ŘÁD PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016"

Transkript

1 DOMOV MLÁDEŽE STUDENTSKÁ DOMOV MLÁDEŽE A ŠKOLNÍ JÍDELNA PRAHA 6 DEJVICE, STUDENTSKÁ 10 e- mail: r ed tska.cz en tska.cz t el.: VNITŘNÍ ŘÁD PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 HLAVNÍ BUDOVA STUDENTSKÁ I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1.1 Domov mládeže a školní jídelna, Praha 6 - Dejvice, Studentská 10 (dále jen domov mládeže) je školské výchovné ubytovací zařízení, které poskytuje ubytování, celodenní stravování a výchovné působení žákům středních škol a studentům vyšších odborných škol (dále jen studentům). Jeho činnost se řídí zákonem č. 561/2004 Sb., školský zákon a vyhláškou č. 108/2005 Sb., o školských výchovných a ubytovacích zařízeních a školských účelových zařízeních. II. PRÁVA A POVINNOSTI UBYTOVANÝCH STUDENTŮ V DOMOVĚ MLÁDEŽE 2.1 Studenti mají právo: ) požadovat zajištění optimálních podmínek ke studiu včetně hry na vlastní hudební nástroj (případně nástroj ve vlastnictví domova mládeže) s ohledem na spolubydlící; a) na zajištění celodenního stravování v domově mládeže; b) používat veškeré zařízení domova mládeže určené pro studenty, hudební nástroje domova mládeže pak po předchozím souhlasu vychovatele; c) předkládat návrhy ke zlepšení ustanovení vnitřního řádu a k činnosti domova mládeže; d) požadovat základní vybavení pokoje a výměnu lůžkovin dle vyhlášky; e) využívat nabídek domova mládeže pro volný čas, a to jak pořádané domovem mládeže (besedy, sportovním hudební, výtvarné činnosti aj.), tak zprostředkované domovem mládeže (divadlo, koncerty, výstavy, exkurze aj.), a předkládat návrhy k obohacení volnočasových aktivit; f) po předchozím schválení a po předložení dokladu o provedené revizi používat vlastní elektrické přístroje (notebook, fén), u některých s podmínkou úhrady příspěvku na el. energii (vlastní TV, chladnička apod.); g) na individuální výzdobu pokojů po předběžném schválení skupinovým vychovatelem a to tak, že výzdoba nenarušuje funkčnost pokoje, osobní svobodu spolubydlících a nepoškozuje výmalbu nebo nábytek; h) využívat připojení na bezdrátový internet za poplatek za správu sítě; i) žádat skupinového vychovatele o vycházku nebo o prodlouženou vycházku, plní-li student řádně své povinnosti a je bez studijních a výchovných problémů. 2.2 Povinnosti studentů: a) dodržovat ustanovení VNITŘNÍHO ŘÁDU domova mládeže a z něho vyplývající činnosti v průběhu dne;

2 b) rámcově dodržovat časový program činnosti dne: 06:00 08:00 individuální vstávání, větrání ložnic, úklid pokojů; 06:30 07:45 snídaně ve školní jídelně, případně příprava snídaně v kuchyňce; 07:30 08:00 hlášení špatného zdravotního stavu v recepci, odchody k lékaři, důvody absence na školní výuce; 08:00 12:00 studijní klid, příprava na výuku, odchody do školy dle rozvrhu studentů; 12:00 14:50 oběd ve školní jídelně; 14:00 18:00 studijní klid, organizovaný program, osobní volno, vycházky, volnočasové aktivity v budově nebo mimo domov mládeže; 18:00 19:00 večeře ve školní jídelně; 19:00 21:30 studijní klid, organizovaný program, osobní volno, vycházky, volnočasové aktivity v budově nebo mimo domov mládeže; 21:30 22:00 příprava na večerku, osobní hygiena; 22:00 06:00 noční klid. c) dodržovat bezpečnostní, hygienické a protipožární předpisy a provozní řády jednotlivých společných prostor domova mládeže (dále jen DM); d) dodržovat platební podmínky DM termíny úhrad za ubytování a stravu; e) před odchodem z pokoje odpojit elektrická zařízení od sítě (nabíječky, adaptéry, PC); f) pokoj při odchodu vždy uzamknout, a to i v případě jeho krátkodobého opuštění, okna i balkónové dveře v zimním období zavřít, v době mimo zimní období mohou zůstat otevřené ventilace; g) udržovat čistotu a pořádek v osobních věcech, v pokoji i v celém okolí budovy DM; h) před odchodem z DM si uložit finanční hotovost, cennosti nebo dražší elektronické přístroje do své uzamykatelné skříňky (např. notebook, stravenky, doklady); i) při odchodu z DM (do školy, na vycházku, při odjezdu) si vyzvednout v recepci svoji průkazku a při návratu ji opět v recepci odevzdat; j) nejpozději ve čtvrtek nahlásit pedagogickému pracovníkovi v recepci odjezd na víkend a současně nahlásit den příjezdu. V příjezdový den se dostavit do DM do 21:00 hod.; k) ve zcela výjimečném případě lze požádat ředitele DM o zajištění ubytování mimo dny školního vyučování v budově U Boroviček. Akceptovatelným důvodem může být doložená školní akce, maturitní ples, koncert apod. Za osobu a noc se hradí poplatek 50,- Kč. l) nahlásit pedagogickému pracovníkovi v recepci mimořádný odjezd a příjezd. Mladiství studenti si údaje o odjezdu a údaje o dni příjezdu zaznamenají do odjezdové kartičky a předloží vychovateli k podpisu; m) u nezletilých studentů jsou rodiče (zákonní zástupci) povinni informaci o změně nahlášeného odjezdu a příjezdu oznámit průkazných způsobem ( em apod.) pedagogickému pracovníkovi v recepci DM; n) při příjezdu do DM nezletilý student předloží v recepci odjezdovou kartičku ke kontrole podpisu zákonných zástupců; o) šetřit zařízení DM, nakládat hospodárně s elektrickou energií, vodou a spotřebním materiálem, třídit odpad; p) podílet se na úklidu své ložnice; q) každý čtvrtek provádět generální úklid pokoje (utřít prach, složit si osobní věci); r) neprodleně hlásit pedagogickému pracovníkovi v recepci škody a zjištěné závady; s) úmyslně nebo z nedbalosti způsobené škody na majetku DM uhradit ve výši nákladů na pořízení opravy zařízení nebo uvést do původního stavu (poškození nábytku, dveří, malby, výzdoby, reproduktorů školního rozhlasu, uhradit ztrátu klíčů od pokoje příp. předsíňky, ztrátu čipu); t) dodržovat vždy pravidla slušného a ohleduplného jednání vůči všem zaměstnancům; Stránka 2 z 6

3 u) respektovat soukromí spolubydlících. 2.3 Studentům je zakázáno: a) chlapcům je zakázáno navštěvovat dívky v jejich ložnicích a dívkám je zakázáno navštěvovat chlapce v jejich ložnicích (setkávání chlapců a dívek je možné ve školní jídelně, ve vestibulu DM nebo na školní zahradě); b) zamykat se na pokojích; c) vstupovat na balkóny, vyklánět se z oken, posedávat na parapetech, vyhazovat věci nebo vylévat tekutiny z oken; d) odkládat potraviny na vnějších parapetech oken; e) vynášet nádobí ze školní jídelny (příbory, malé lžičky, talíře, hrnky, sklenice, podnosy); f) kouřit a manipulovat s otevřeným ohněm v prostorách DM (zapalovat svíčky, vonné tyčinky); g) užívat a přechovávat alkohol nebo jiné omamné, psychotropní a jiné zdraví škodlivé látky, včetně jejich distribuce; h) přechovávat různé střelné, sečné a bodné zbraně a manipulovat s nimi; i) uplatňovat vůči ostatním žákům a studentům jakékoliv projevy násilí a nesnášenlivosti; j) přechovávat na pokojích domácí či exotická zvířata a živočichy; k) přemisťovat nábytek na pokojích; l) bez svolení pedagogického pracovníka v recepci vodit do DM návštěvy. III. PRÁVA A POVINNOSTI ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ 3.1 Práva rodičů (zákonných zástupců) nezletilých studentů: a) na informace o průběhu výchovného působení v DM. 3.2 Povinnosti rodičů (zákonných zástupců) nezletilých studentů: a) hlásit skupinovému vychovateli neprodleně všechny změny (změny bydliště, kontaktních telefonů, ových adres, zdravotní pojišťovny apod.) a dále změny údajů obsažených ve školní matrice; b) hlásit prokazatelným způsobem pozdní příjezd studenta, onemocnění, setrvání studenta v DM v době, kdy neprobíhá vyučování; c) žádat skupinového vychovatele o případné prodloužení vycházky; d) aktivně spolupracovat se skupinovým vychovatelem; e) dodržovat platební podmínky DM a plnit tím řádně své finanční závazky vůči DM. IV. HYGIENICKÁ, BEZPEČNOSTNÍ A PROTIPOŽÁRNÍ PRAVIDLA 4.1 Hygienická pravidla: a) v DM se ubytovaní studenti přezouvají v přízemí do domácí obuvi v místě přiděleného uzamykatelného botníku; b) nemocný student se odjíždí léčit domů. DM nedisponuje izolační místností. Pobyt v DM je povolen pouze studentům, kteří netrpí infekční nebo přenosnou chorobou, kteří nejsou v rekonvalescenci, po vážném úrazu, nejsou nachlazeni, nemají zvýšené teploty, průjmová onemocnění apod.; c) student dodržuje základní pravidla osobní hygieny; d) do jídelny chodí studenti upraveni, chovají se slušně a dodržují pravidla správného stolování. Stránka 3 z 6

4 4.2 Bezpečnostní a protipožární pravidla: a) student je povinen na požádání vychovatele umožnit kontrolu jeho osobních věcí v přiděleném nábytku; b) nespotřebované potraviny určené k další konzumaci je možné skladovat pouze v chladničce; c) při odchodu z pokoje si student uzamkne cennosti do přiděleného nábytku a chrání tím svůj majetek, zkontroluje zhasnutí světel a odpojení elektrických přístrojů ze sítě; d) větší finanční hotovost si může každý student uschovat u skupinového vychovatele nebo v trezoru DM; e) v budově DM studenti neběhají, svůj pohyb na chodbách a schodištích přizpůsobují svým tělesným schopnostem a vlastnostem domácí obuvi, kterou používají. 4.3 Hlášení provozních závad a požáru: a) recepce DM je ohlašovnou požáru, ohlašovnou poruch technického charakteru i případně dalších zjištěných závad a základnou první lékařské pomoci. V. ORGANIZACE A PROVOZ DOMOVA MLÁDEŽE 5.1 Návštěvy v domově mládeže: a) návštěvy v budově DM mohou studenti přijímat pouze po předchozím souhlasu pedagogického pracovníka v recepci, a to ve vestibulu DM nebo v prostorách školní jídelny, a to max. do 21 hod.; b) do ložnic studentů je přístup cizím osobám zakázán. Výjimku z tohoto pravidla může povolit pouze pedagogický pracovník, zpravidla rodičům. 5.2 Vycházky: a) k evidenci vycházek slouží ubytovaným studentům průkazka domova mládeže; b) v případě nepředvídané události vzniklé během vycházky jsou nezletilí studenti nebo jejich zákonní zástupci a plnoletí studenti povinni telefonicky oznámit tuto skutečnost službě v recepci; c) za předpokladu, že student je plnoletý, může vychovatele v recepci požádat o noční vycházku s návratem až druhý den ráno; d) v případě žádosti nezletilého studenta o povolení delší vycházky, než umožňuje svými pravidly VNITŘNÍ ŘÁD, je její povolení podmíněno předložením písemného souhlasu zákonného zástupce (rodičů) skupinovému vychovateli; e) vycházky nezletilých studentů mohou být zkráceny skupinovým vychovatelem, případně u nezletilých studentů na žádost rodičů (zákonných zástupců). f) příjezdy do DM probíhají v neděli od 16-21:00 hodin. V den příjezdu nejsou vycházky 5.3 Délka vycházek: a) základní délka vycházek se odvíjí od věku ubytovaných studentů; b) délka vycházek může být zkrácena skupinovým vychovatelem, pakliže si student ubytovaný v domově mládeže neplní své povinnosti nebo má nedostatečný prospěch ve škole a jiná výchovná opatření selhávají; Stránka 4 z 6

5 c) výjimku v návratech do DM tvoří u nezletilých studentů jejich účast na plánované školní akci. Tuto skutečnost student předem oznamuje pedagogickému pracovníkovi v recepci před odchodem z DM; Věk žáků a studentů Délka vycházky 14 let do 19:30 hodin 15 let do 20:00 hodin 16 let do 21:00 hodin 17 let do 22:00 hodin 18 let a starší do 23:00 hodin VI. UBYTOVÁNÍ A STRAVOVÁNÍ 6.1 Ubytování: a) ubytování v DM není nárokové; b) podmínkou faktického ubytování je splnění platebních podmínek (viz. Pokyny k platbám ) a předložení souhlasu s inkasem. Výše příspěvku se odvíjí od kategorie ubytování a je stanovena vyhláškou MŠMT; c) umístění studenta do DM platí vždy jen pro konkrétní školní rok; d) do doby vybudování elektronického docházkového systému obdrží každý ubytovaný student bezpečnostní klíč od pokoje, případně společné předsíně ložnic (při ztrátě klíčů se platí poplatek za duplikát ve výši 200,- Kč za každý klíč, 150,- Kč za ztrátu elektronického čipu), soupravu lůžkovin a protokolárně mu bude předán přidělený konkrétní inventář k osobnímu užívání (lůžko, nábytková stěna nebo skříň, stůl, židle, lampička apod. dle vybavení pokoje). 6.2 Stravování: a) studenti ubytovaní v DM se stravují ve školní jídelně; b) příspěvek na náklady spojené se stravováním (tzv. stravné) se hradí společně s platbou za ubytování k 15. dni předchozího měsíce (viz. Pokyny k platbám ); c) odhlášky ze stravování s nalepenými stravenkami např. z důvodu nemoci, školní praxe apod. se odevzdávají minimálně 24 hodin předem, nejdéle však do 9:00 hod. do schránky vedoucí školní jídelny. Odhlášky na pátek, popř. na jiný odjezdový den se přijímají nejméně 2 dny předem (např. odhláška na pátek se provádí do středy do 9:00 hod.); d) odhlášení ze stravování je možné v případě absence na domově mládeže na vedoucí jídelny e) připravená strava se konzumuje výlučně ve školní jídelně. Platné hygienické předpisy neumožňují konzumaci stravy ze školní jídelny na ložnicích studentů. VII. UKONČENÍ UBYTOVÁNÍ a) Student, který končí ubytování, je povinen uvést své lůžko a přidělený nábytek (stěnu) do původního stavu, prostor vyčistit, odevzdat vypůjčené věci, průkazku domova mládeže a klíče. V opačném případě je ubytovanému vyúčtována škoda, kterou způsobil, i náhrada za nevrácené věci. b) Ubytování studentů v DM končí automaticky poslední den školního roku 2015/2016. Pro ukončení ubytování v dřívějším termínu platí měsíční výpovědní lhůta. Žádost musí podat zákonný zástupce nezletilého studenta nebo plnoletý student písemně vedoucímu vychovateli Stránka 5 z 6

6 odloučeného pracoviště U Boroviček. Výpovědní lhůta začíná běžet od 1. dne následujícího měsíce (např.: žádost o ukončení ubytování k musí být podána nejpozději 30.4.). c) Během školního roku ukončí ředitel ubytování studentovi v DM pokud: student nebo jeho zákonný zástupce neplatí řádně úhradu za ubytování a stravu; student ukončil studium ve škole; student přerušil studium; student se přestěhoval do místa, kde právnická osoba vykonává činnost školy, která ubytovanému studentovi poskytuje vzdělání. VIII. VYLOUČENÍ Z DOMOVA MLÁDEŽE 1. Pokud student porušuje VNITŘNÍ ŘÁD a veškerá výchovná opatření (u nezletilých projednaná se zákonnými zástupci) selhávají. V Praze dne 6. března 2015 Ing. Jan Kosek - ředitel Stránka 6 z 6

VNITŘNÍ ŘÁD DOMOVA MLÁDEŽE

VNITŘNÍ ŘÁD DOMOVA MLÁDEŽE Střední škola logistiky a chemie, Olomouc, U Hradiska 29 VNITŘNÍ ŘÁD DOMOVA MLÁDEŽE Vnitřní řád DM se řídí zákonem 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (Školský

Více

VNITŘNÍ ŘÁD DOMOVA MLÁDEŽE

VNITŘNÍ ŘÁD DOMOVA MLÁDEŽE VNITŘNÍ ŘÁD DOMOVA MLÁDEŽE Střední odborné učiliště Svitavy I. Základní ustanovení Vnitřní řád domova mládeže vychází ze zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon), vyhlášky č. 108/2005 Sb. o školských výchovných

Více

VNITŘNÍ ŘÁD DOMOVA MLÁDEŽE platný od 1. 9. 2014

VNITŘNÍ ŘÁD DOMOVA MLÁDEŽE platný od 1. 9. 2014 Domov mládeže a Školní jídelna, Písek, Budějovická 1664 Budějovická 1664, Písek, 397 01 VNITŘNÍ ŘÁD DOMOVA MLÁDEŽE platný od 1. 9. 2014 Motto: Ze všech věd, které člověk může a musí znát, tou hlavní je

Více

VNITŘNÍ ŘÁD INTERNÁTU BENEŠOVSKÁ

VNITŘNÍ ŘÁD INTERNÁTU BENEŠOVSKÁ S ttřed n íí š ko lla llodn íí dop r avy a tte chn iický ch ře me se ll Děč íín V II,, VNITŘNÍ ŘÁD INTERNÁTU BENEŠOVSKÁ I. Obecná ustanovení Vnitřní řád internátu vymezuje práva a povinnosti ubytovaných

Více

VNITŘNÍ ŘÁD DOMOVA MLÁDEŽE

VNITŘNÍ ŘÁD DOMOVA MLÁDEŽE Střední škola gastronomie a farmářství Jeseník VNITŘNÍ ŘÁD DOMOVA MLÁDEŽE Domov mládeže SŠ gastronomie a farmářství (dále jen DM) poskytuje ubytovací a stravovací služby žákům SOŠ gastronomie a farmáářství

Více

Střední škola gastronomie a farmářství Jeseník Školní řád Práva žáků a zákonných zástupců nezletilých žáků

Střední škola gastronomie a farmářství Jeseník Školní řád Práva žáků a zákonných zástupců nezletilých žáků Střední škola gastronomie a farmářství Jeseník Školní řád Školní řád SŠ, jehož nedílnou součástí je organizační řád školy a pravidla hodnocení žáků školy, je prostředkem k tomu, aby výchovně vzdělávací

Více

Jubilejní základní škola Masarykova a mateřská škola, Nové Bránice p.o. Nové Bránice 131, 664 64 Dolní Kounice I. ÚVOD

Jubilejní základní škola Masarykova a mateřská škola, Nové Bránice p.o. Nové Bránice 131, 664 64 Dolní Kounice I. ÚVOD ŠKOLNÍ ŘÁD OBSAH I. Úvod II. Práva a povinnosti žáků III. Práva a povinnosti zákonných zástupců žáků IV. Práva a povinnosti pracovníků školy V. Docházka do školy VI. Bezpečnost a ochrana zdraví VII. Provoz

Více

Mateřská škola, základní škola a střední škola Daneta, s.r.o., Hradec Králové, Nerudova 1180

Mateřská škola, základní škola a střední škola Daneta, s.r.o., Hradec Králové, Nerudova 1180 Mateřská škola, základní škola a střední škola Daneta, s.r.o., Hradec Králové, Nerudova 1180 Školní řád Č.j.: 27/03/14 Účinnost od: 1. 9. 2014 Počet příloh: 3 Změny: pozbývá platnosti předchozí školní

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD Gymnázium Jana Nerudy, škola hlavního města Prahy Hellichova 3, Praha 1 RNDr. Juraj Liška, ředitel školy

ŠKOLNÍ ŘÁD Gymnázium Jana Nerudy, škola hlavního města Prahy Hellichova 3, Praha 1 RNDr. Juraj Liška, ředitel školy ŠKOLNÍ ŘÁD Gymnázium Jana Nerudy, škola hlavního města Prahy Hellichova 3, Praha 1 RNDr. Juraj Liška, ředitel školy Ze dne: 31.8.2013 Platnost od 2.9. 2013 1 A. OBECNÁ USTANOVENÍ Školní řád Gymnázia Jana

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vyškov, Sochorova 15

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vyškov, Sochorova 15 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vyškov, Sochorova 15, příspěvková organizace se sídlem Sochorova 15, 682 01 Vyškov ŠKOLNÍ ŘÁD Vypracoval: Schválil: Mgr. Eva Novotná RNDr. Petr Hájek Pedagogická

Více

Dětský domov a Školní jídelna, Melč 4, příspěvková organizace Č.j. :DDMelč/5/2014

Dětský domov a Školní jídelna, Melč 4, příspěvková organizace Č.j. :DDMelč/5/2014 Dětský domov a Školní jídelna, Melč 4, příspěvková organizace Č.j. :DDMelč/5/2014 Vnitřní řád v souladu se zákonem č. 109/2002 Sb. v platném znění a vyhl. č. 438/2006 Sb., vč. přílohy a dle zák.č.333/2012

Více

Střední škola řemesel a služeb, Děčín IV, Ruská 147, příspěvková organizace. 405 02 Děčín, telefon: 412 151 411, fax: 412 151 413 Š K O L N Í Ř Á D

Střední škola řemesel a služeb, Děčín IV, Ruská 147, příspěvková organizace. 405 02 Děčín, telefon: 412 151 411, fax: 412 151 413 Š K O L N Í Ř Á D Střední škola řemesel a služeb, Děčín IV, Ruská 147, příspěvková organizace 405 02 Děčín, telefon: 412 151 411, fax: 412 151 413 E-mail: skola@sosruska.cz, Web: www.sosruska.cz Š K O L N Í Ř Á D Každé

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD střední škola. Schváleno školskou radou. Ing. Mgr. Pavel Vlach 1. 9. 2014

ŠKOLNÍ ŘÁD střední škola. Schváleno školskou radou. Ing. Mgr. Pavel Vlach 1. 9. 2014 , ŠKOLNÍ ŘÁD střední škola Schváleno školskou radou Ing. Mgr. Pavel Vlach 1. 9. 2014 1 Obsah strana I. Podrobnosti k výkonu práv a povinností žáků a jejich zákonných zástupců ve škole a podrobnosti o pravidlech

Více

II. PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ III. VNITŘNÍ ŘÁD DOMOVA MLÁDEŽE

II. PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ III. VNITŘNÍ ŘÁD DOMOVA MLÁDEŽE I. ŠKOLNÍ ŘÁD II. PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ III. VNITŘNÍ ŘÁD DOMOVA MLÁDEŽE Školní řád, Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků a Vnitřní řád domova mládeže Střední odborné

Více

Školní řád Obchodní akademie

Školní řád Obchodní akademie Obchodní akademie a Jazyková škola S PRÁVEM STÁTNÍ JAZYKOVÉ ZKOUŠKY, Čelakovského 200, 397 01 Písek Školní řád Obchodní akademie Školní řád Obchodní akademie a Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky

Více

Školní řád. ON_16/01092012 Verze : 1.4. Střední škola technická a ekonomická, Brno, Olomoucká 61 Příručka kvality příloha č. 4.14

Školní řád. ON_16/01092012 Verze : 1.4. Střední škola technická a ekonomická, Brno, Olomoucká 61 Příručka kvality příloha č. 4.14 Střední škola technická a ekonomická, Brno, Olomoucká 61 Příručka kvality příloha č. 4.14 ON_16/01092012 Verze : 1.4 Počet stran: 27 Počet příloh: 1 Školní řád Dokument v listinné podobě bez podpisu ředitele

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD I. PRAVIDLA CHOVÁNÍ ŽÁKŮ

ŠKOLNÍ ŘÁD I. PRAVIDLA CHOVÁNÍ ŽÁKŮ ŠKOLNÍ ŘÁD Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Roudnice n. L., Neklanova 1806, příspěvková organizace Školní řád Střední odborné školy a Středního odborného učiliště (dále jen školní řád)

Více

Speciální základní škola Bystré, příspěvková organizace se sídlem: Zámecká 1, Bystré 569 92 ORGAIZAČÍ ŘÁD ŠKOLY ŠKOLÍ ŘÁD

Speciální základní škola Bystré, příspěvková organizace se sídlem: Zámecká 1, Bystré 569 92 ORGAIZAČÍ ŘÁD ŠKOLY ŠKOLÍ ŘÁD Č.j.: Vypracoval: Speciální základní škola Bystré, příspěvková organizace se sídlem: Zámecká 1, Bystré 569 92 ORGAIZAČÍ ŘÁD ŠKOLY ŠKOLÍ ŘÁD Pedagogická rada projednala dne 9.10.2012 SZSBy-240/2012 Školská

Více

1.2. Práva uvedená v odstavci 1.1. pod písmeny b), c) a e) mají také zákonní zástupci nezletilých žáků.

1.2. Práva uvedená v odstavci 1.1. pod písmeny b), c) a e) mají také zákonní zástupci nezletilých žáků. Školní řád GYMNÁZIA JANA PALACHA Úvodní část Školní řád (dále jen ŠŘ), vydaný v souladu s 30 zák. č. 561/2004 Sb. (školský zákon), je interním předpisem GJP (dále jen škola), jehož dodržování je závazné

Více

DOMÁCÍ VNITŘNÍ ŘÁD DĚTSKÉHO DOMOVA A ŠKOLNÍ JÍDELNY, příspěvková organizace

DOMÁCÍ VNITŘNÍ ŘÁD DĚTSKÉHO DOMOVA A ŠKOLNÍ JÍDELNY, příspěvková organizace 1 Dětský domov a Školní jídelna, příspěvková organizace Lipová u Šluknova 417, 407 81 Lipová u Šluknova Tel.: 412 391 322, fax.: 412 391 714, e-mail.: ddlip@interdata.cz IČ: 0041074 DOMÁCÍ VNITŘNÍ ŘÁD

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD ČÁST PRVNÍ

ŠKOLNÍ ŘÁD ČÁST PRVNÍ ŠKOLNÍ ŘÁD Školní řád Základní umělecké školy Chrudim vydává na základě zákona č. 561/2004 Sb., Zákona o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), 30, odst.

Více

Školní řád. Organizační řád školy školní řád - součást 2 školní řád strana 1

Školní řád. Organizační řád školy školní řád - součást 2 školní řád strana 1 Sportovní soukromá základní škola s.r.o. Podkrušnohorská 1677, 436 01 Litvínov Organizační řád školy Část č. 2 školní řád Čj.: Vypracoval:. Mgr.Pavel Škramlík, ředitel školy Schválil: Mgr.Pavel Škramlík,

Více

Centrum sociálních služeb Staroměstská České Budějovice

Centrum sociálních služeb Staroměstská České Budějovice Centrum sociálních služeb Staroměstská České Budějovice příspěvková organizace, Staroměstská 2469/27, 370 04 České Budějovice VNITŘNÍ PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY V DOMOVĚ PRO SENIORY CSS STAROMĚSTSKÁ

Více

S T ŘEDN Í PR Ů MY S L O VÁ Š K O LA, P r a h a 1 0, N a T ř e b e š í n ě 2 2 9 9 p ř í s p ě v k o v á o r g a n i z a c e z ř í z e n á H M P

S T ŘEDN Í PR Ů MY S L O VÁ Š K O LA, P r a h a 1 0, N a T ř e b e š í n ě 2 2 9 9 p ř í s p ě v k o v á o r g a n i z a c e z ř í z e n á H M P ŠKOLNÍ ŘÁD Ř002_01092013_Školní řád Stránka 1 z 9 Obsah ŠKOLNÍ ŘÁD... 1 1 Úloha školy... 3 2 Práva žáků žáci mají právo... 3 3 Povinnosti žáků žáci jsou povinni... 4 4 Žákům je zakázáno... 5 5 Práva a

Více

ŘÁD ŠKOLY (ŠKOLNÍ ŘÁD)

ŘÁD ŠKOLY (ŠKOLNÍ ŘÁD) ŘÁD ŠKOLY (ŠKOLNÍ ŘÁD) čj. ZD-004/08-2010 Střední škola informačních technologií, s.r.o. Vychází ze zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon), vyhlášky MŠMT č. 13/2005 Sb. o středním vzdělávání a z rámcových

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD SLEZSKÉHO GYMNÁZIA V OPAVĚ PRO ŠKOLNÍ ROK

ŠKOLNÍ ŘÁD SLEZSKÉHO GYMNÁZIA V OPAVĚ PRO ŠKOLNÍ ROK ŠKOLNÍ ŘÁD SLEZSKÉHO GYMNÁZIA V OPAVĚ PRO ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Školní řád je zpracován na základě zákona č. 561/2004 Sb., Školského zákona a příslušných prováděcích předpisů (zejména vyhlášky č. 13/2005

Více

Dětský domov se školou, základní škola a školní jídelna, Jiříkov, Čapkova 814/5 V n i t ř n í ř á d

Dětský domov se školou, základní škola a školní jídelna, Jiříkov, Čapkova 814/5 V n i t ř n í ř á d Dětský domov se školou, základní škola a školní jídelna, Jiříkov, Čapkova 814/5 V n i t ř n í ř á d Platný od 1. 1. 2014 Mgr. Dušan Šimonka ředitel DDŠ 2 Obsah: 1. Charakteristika a struktura dětského

Více

Organizace provozu mateřské školy

Organizace provozu mateřské školy Mateřská škola Kolín IV., Jeronýmova 772, Kolín IV. Školní řád MŠ Č.j.: 158/2014 Účinnost od: 1.9.2014 Spisový znak: * Skartační znak: Změny: Zřizovatel Mateřské školy Kolín IV. : město Kolín Neoficiální

Více

BONI PUERI základní umělecká škola, Hradec Králové. Československé armády 332/39, 500 03 Hradec Králové tel. 608200472 e-mail: bonipueri@bonipueri.

BONI PUERI základní umělecká škola, Hradec Králové. Československé armády 332/39, 500 03 Hradec Králové tel. 608200472 e-mail: bonipueri@bonipueri. BONI PUERI základní umělecká škola, Hradec Králové Československé armády 332/39, 500 03 Hradec Králové tel. 608200472 e-mail: bonipueri@bonipueri.cz Školní řád Zpracoval: PhDr. Pavel Horák, Ph.D., ředitel

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Školní řád stanoví základní pravidla a zásady platné pro všechny žáky bez výjimky.

ŠKOLNÍ ŘÁD. Školní řád stanoví základní pravidla a zásady platné pro všechny žáky bez výjimky. ŠKODA AUTO a.s. Střední odborné učiliště strojírenské odštěpný závod ŠKOLNÍ ŘÁD ŠKODA AUTO a.s., Střední odborné učiliště strojírenské, odštěpný závod (dále jen škola) je soukromou školou společnosti ŠKODA

Více