Registr práv a povinností. Příklady převodu vybraných právních předpisů na údaje agend

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Registr práv a povinností. Příklady převodu vybraných právních předpisů na údaje agend"

Transkript

1 Registr práv a povinností Příklady převodu vybraných právních předpisů na údaje agend

2 OBSAH 1 Úvod Analýza právních předpisů vztahujících se k vybraným agendám A115 - Evidence obyvatel a rodná čísla Právní předpisy Znění ustanovení zákona definující údaje Definované Objekty /subjekty a jejich údaje Obyvatel Rodné číslo A117 - Občanské průkazy Právní předpisy Znění ustanovení zákona definující údaje Definované Objekty /subjekty a jejich údaje Občanský průkaz A118 - Cestovní doklady občanů České republiky Právní předpisy Znění ustanovení zákona definující údaje Definované Objekty /subjekty a jejich údaje Cestovní pas, průkaz a jiný cestovní doklad Diplomatický nebo služební pas A116 - Agenda cizinecká a ochrany státních hranic Právní předpisy Znění ustanovení zákona definující údaje Definované Objekty /subjekty a jejich údaje Cizinec A565 - Územní plánování a stavební řád Právní předpisy Znění ustanovení zákona definující údaje Definované Objekty /subjekty a jejich údaje Územně analytické podklady Územní studie Politika územního rozvoje Zásady územního rozvoje Územní plán Regulační plán Rozhodnutí o umístění stavby Rozhodnutí o změně využití území Rozhodnutí o změně vlivu užívání stavby na území Rozhodnutí o dělení nebo scelování pozemků Rozhodnutí o ochranném pásmu Územní řízení Ohlášení stavby Stavební povolení Stavební řízení Autorizovaný inspektor list č.2/68

3 1 Úvod Dokument obsahuje příklady vymezení Objektu / Subjektu a údajů o nich vedených pro agendy: q q q q q A115 - Evidence obyvatel a rodná čísla, A117 - Občanské průkazy, A118 - Cestovní doklady občanů České republiky, A116 - Agenda cizinecká a ochrany státních hranic, A565 - Územní plánování a stavební řád) návrh úprav ZR RPP vzhledem k rozšíření popisu agendy o informace vztahující se k: Vymezení vychází pouze z textů právních předpisů bez zohlednění dalších podkladů (Metodické pokyny, funkcionality agendových informačních systému pro podporu daných agend, praktické zkušenosti s danými agendami, ), které bude mít k dispozici ohlašovatel agendy. Tyto další podklady mohou mít vliv na konečnou podobu definice Objektu / Subjektu a údajů o nich vedených. list č.3/68

4 2 Analýza právních předpisů vztahujících se k vybraným agendám 2.1 A115 - Evidence obyvatel a rodná čísla Právní předpisy Hlavní 133/ Zákon o a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o ), ve znění pozdějších předpisů Doplňkový 296/ Vyhláška č. 296/2004 Sb., kterou se provádí zákon o, ve znění pozdějších předpisů 111/ Zákon o základních registrech, ve znění pozdějších předpisů Znění ustanovení zákona definující údaje 3 zákona č. 133/2000 Sb., o (3) V informačním systému se o občanech vedou tyto údaje: a) jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení, b) datum narození, c) pohlaví, d) místo a okres narození a u občana, který se narodil v cizině, místo a stát, kde se občan narodil; uvedené místo a okres narození na území České republiky jsou vedeny ve formě referenční vazby (kódu územního prvku) na referenční údaj v základním registru územní identifikace, adres a nemovitostí, e) rodné číslo, f) státní občanství, popřípadě více státních občanství, g) adresa místa trvalého pobytu ( 10 odst. 1), včetně předchozích adres místa trvalého pobytu, případně též adresa, na kterou mají být doručovány písemnosti podle zvláštního právního předpisu; uvedené adresy jsou vedeny ve formě referenční vazby (kódu adresního místa) na referenční údaj o adrese v základním registru územní identifikace, adres a nemovitostí; v případě předchozích trvalých pobytů a adresy, na kterou mají být doručovány písemnosti podle zvláštního právního předpisu, kterou je údaj o identifikaci poštovní přihrádky nebo dodávací schránky nebo adresa mimo území České republiky, se vede i adresa, které kód adresního místa v základním registru územní identifikace, adres a nemovitostí přidělen nebyl, h) počátek trvalého pobytu, popřípadě datum zrušení údaje o místu trvalého pobytu nebo datum ukončení trvalého pobytu na území České republiky; datum podle 10b odst. 3, jeho změna nebo zrušení, i) datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o schválení smlouvy o nápomoci nebo zastoupení členem domácnosti 5e ) včetně uvedení soudu, který smlouvu nebo zastoupení schválil, datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o omezení svéprávnosti, jméno, popřípadě jména, příjmení a rodné číslo opatrovníka, datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o zrušení omezení svéprávnosti, datum odvolání podpůrce soudem a datum zániku zastoupení členem domácnosti; nebylo-li opatrovníkovi rodné číslo přiděleno, vede se datum, místo a okres jeho narození a u opatrovníka, který se narodil v cizině, místo a stát, kde se narodil, a agendový identifikátor fyzické list č.4/68

5 osoby, pokud opatrovníkovi byl přidělen; uvedené místo a okres narození na území České republiky jsou vedeny ve formě referenční vazby (kódu územního prvku) na referenční údaj v základním registru územní identifikace, adres a nemovitostí; je-li opatrovníkem ustanovena právnická osoba, vede se název a adresa sídla; tyto údaje jsou vedeny ve formě referenčních vazeb na referenční údaje ze základního registru právnických osob, podnikajících fyzických osob a orgánů veřejné moci, j) zákaz pobytu 25 ), místo zákazu pobytu a doba jeho trvání, k) jméno, popřípadě jména, příjmení a rodné číslo otce, matky, popřípadě jiného zákonného zástupce; v případě, že jeden z rodičů nebo jiný zákonný zástupce nemá přiděleno rodné číslo, vede se jméno, popřípadě jména, příjmení a datum narození a agendový identifikátor fyzické osoby, pokud mu byl přidělen; je-li jiným zákonným zástupcem dítěte právnická osoba, vede se název a adresa sídla; tyto údaje jsou vedeny ve formě referenčních vazeb na referenční údaje v základním registru osob, l) rodinný stav, datum, místo a okres uzavření manželství, došlo-li k uzavření manželství mimo území České republiky, vede se místo a stát, datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o prohlášení manželství za neplatné 5f ), datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o neexistenci manželství 5g ), datum zániku manželství smrtí jednoho z manželů, nebo datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o prohlášení jednoho z manželů za mrtvého a den, který byl v pravomocném rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako den smrti, popřípadě jako den, který nepřežil 5h ), anebo datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o rozvodu manželství 5i ); uvedené místo a okres uzavření manželství na území České republiky jsou vedeny ve formě referenční vazby (kódu územního prvku) na referenční údaj v základním registru územní identifikace, adres a nemovitostí, m) datum, místo a okres vzniku partnerství 5l ), došlo-li ke vzniku partnerství mimo území České republiky, vede se místo a stát, datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o neplatnosti nebo o neexistenci partnerství 5m ), datum zániku partnerství smrtí jednoho z partnerů, nebo datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o prohlášení jednoho z partnerů za mrtvého a den, který byl v pravomocném rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako den smrti, popřípadě jako den, který nepřežil, anebo datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o zrušení partnerství 5n ); uvedené místo a okres vzniku partnerství na území České republiky je vedeno ve formě referenční vazby (kódu územního prvku) na referenční údaj v základním registru územní identifikace, adres a nemovitostí, n) jméno, popřípadě jména, příjmení a rodné číslo manžela nebo partnera; je-li manželem nebo partnerem fyzická osoba, která nemá přiděleno rodné číslo, vede se jméno, popřípadě jména, příjmení manžela nebo partnera a datum jeho narození a agendový identifikátor fyzické osoby, pokud mu byl přidělen, o) jméno, popřípadě jména, příjmení a rodné číslo dítěte; je-li dítě cizinec, který nemá přiděleno rodné číslo, vede se jméno, popřípadě jména, příjmení dítěte a datum jeho narození a agendový identifikátor fyzické osoby, pokud mu byl přidělen, p) o osvojenci údaje v rozsahu 1. stupeň osvojení, 2. původní a nové jméno, popřípadě jména, příjmení osvojence, 3. původní a nové rodné číslo osvojence a jeho agendový identifikátor fyzické osoby, pokud mu byl přidělen, 4. datum, místo a okres narození a u osvojence, který se narodil v cizině, místo a stát, kde se narodil; místo a okres narození na území České republiky jsou vedeny ve formě referenční vazby (kódu územního prvku) na referenční údaj v základním registru územní identifikace, adres a nemovitostí, list č.5/68

6 5. jméno, popřípadě jména, příjmení a rodná čísla osvojitelů, v případě, že osvojiteli nebylo přiděleno rodné číslo, vedou se údaje o jménu, popřípadě jménech, příjmení a datu narození osvojitele; agendový identifikátor fyzické osoby, pokud jim byl přidělen, 6. jméno, popřípadě jména, příjmení a rodná čísla otce a matky 7a ); pokud jim nebylo přiděleno, jejich jméno, popřípadě jména, příjmení a datum narození; agendový identifikátor fyzické osoby, pokud jim byl přidělen; tyto údaje se nevedou, pokud se jedná o osvojence narozeného ženě s trvalým pobytem v České republice, která jej porodila a písemně požádala o utajení své osoby v souvislosti s porodem, 7. datum nabytí právní moci rozhodnutí o osvojení nebo rozhodnutí o zrušení osvojení, q) záznam o poskytnutí údajů ( 8 odst. 10), r) datum, místo a okres úmrtí; jde-li o úmrtí občana mimo území České republiky, vede se datum úmrtí, místo a stát, na jehož území k úmrtí došlo; uvedené místo a okres úmrtí na území České republiky jsou vedeny ve formě referenční vazby (kódu územního prvku) na referenční údaj v základním registru územní identifikace, adres a nemovitostí, s) den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za nezvěstného uveden jako den, kdy nastaly účinky prohlášení nezvěstnosti, a datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o prohlášení za nezvěstného, t) den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako den smrti, popřípadě jako den, který nepřežil, a datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého, u) agendový identifikátor fyzické osoby pro agendu evidence obyvatel, v) poznámky k údajům uvedeným v písmenech a) až u). (4) V informačním systému se o cizincích uvedených v 1 odst. 1 písm. c) vedou údaje v rozsahu a) jméno, popřípadě jména, b) příjmení, c) rodné číslo, nemá-li přidělené rodné číslo, vede se datum narození, d) agendový identifikátor fyzické osoby pro agendu evidence obyvatel, pokud mu byl přidělen. (7) V informačním systému se o všech v něm vedených údajích zpracovávají a vedou rovněž jejich změny, a to včetně dat, ke kterým tyto změny nastaly, jsou-li správci informačního systému známa. (8) V informačním systému se při zpracování údajů podle 3 odst. 5 a 6, 3a až 6 a 8 vedou rovněž záznamy o přístupech do informačního systému, které obsahují: a) kód agendy, uživatelské jméno oprávněné osoby vykonávající agendu a označení subjektu, pro jehož účel se údaje poskytují, b) den, měsíc, rok a čas zpracování, c) agendový identifikátor fyzické osoby pro agendu evidence obyvatel obyvatele, jehož údaje jsou poskytovány, nebo jiný údaj, který je pro vyhledání tohoto obyvatele rozhodující, přičemž vyhledání příslušného obyvatele se uskuteční prostřednictvím dalších obyvatel, pro něž je rozhodující údaj společný, d) důvod a konkrétní účel přístupu do informačního systému. 8 zákona č. 133/2000 Sb., o (10) O poskytnutí údajů podle odstavců 1, 3 až 6 a odstavců 8 a 9 se provede v informačním systému záznam o datu a hodině výdeje a komu byly údaje poskytnuty podle odstavce 1. Záznam o poskytnutí údajů podle věty první lze na žádost obyvatele poskytnout za období 2 let zpětně od data podání žádosti obyvatele. 13b zákona č. 133/2000 Sb., o list č.6/68

7 (3) V registru ministerstvo vede a) důvod přidělení rodného čísla ( 16), b) označení výdejového místa, které rodné číslo přidělilo, c) rodné číslo, d) v případě změny rodného čísla původní rodné číslo, a to jako blokovaný údaj, 14c ) e) důvod provedení změny rodného čísla, f) jméno, popřípadě jména, příjmení, popřípadě rodné příjmení nositele rodného čísla, jejich případné změny, g) datum přidělení rodného čísla; u rodných čísel přidělených před účinností zákona se tento údaj vede pouze, pokud jej lze zjistit z archivních materiálů, h) datum, místo a okres narození a u nositele rodného čísla, který se narodil v cizině, místo a stát, na jehož území se narodil; uvedené místo a okres narození na území České republiky jsou vedeny ve formě referenční vazby (kódu územního prvku) na referenční údaj v základním registru územní identifikace, adres a nemovitostí, i) agendový identifikátor fyzické osoby pro agendu evidence obyvatel Definované Objekty /subjekty a jejich údaje Obyvatel Kód Název Obyvatel Popis Osoba vedená v, to je - státní občan České republiky ("občan"), - osoba, která pozbyla státní občanství České republiky, - cizinec, který je matkou, otcem, popřípadě jiným zákonným zástupcem, manželem, registrovaným partnerem nebo dítětem občana. Ustanovení právního předpisu typ 1 odst. 2 zákona č. 133/2000 Sb., o subjekt Kód Název Popis Ustanovení právního předpisu Jméno 3 odst. 3 písm. a) zákona č. 133/2000 Sb., o Příjmení 3 odst. 3 písm. a) zákona č. 133/2000 Sb., o Rodné příjmení 3 odst. 3 písm. a) zákona č. 133/2000 Sb., o Datum narození 3 odst. 3 písm. b) zákona č. 133/2000 Sb., o Pohlaví 3 odst. 3 písm. c) zákona č. 133/2000 Sb., o Místo narození 3 odst. 3 písm. d) zákona č. 133/2000 Sb., o list č.7/68

8 Rodné číslo 3 odst. 3 písm. e) zákona č. 133/2000 Sb., o Státní občanství 3 odst. 3 písm. f) zákona č. 133/2000 Sb., o Adresa místa trvalého pobytu Předchozí adresy místa trvalého pobytu Adresa, na kterou mají být doručovány písemnosti 3 odst. 3 písm. g) zákona č. 133/2000 Sb., o 3 odst. 3 písm. g) zákona č. 133/2000 Sb., o 3 odst. 3 písm. g) zákona č. 133/2000 Sb., o Počátek trvalého pobytu 3 odst. 3 písm. h) zákona č. 133/2000 Sb., o Datum zrušení údaje o místu trvalého pobytu Datum ukončení trvalého pobytu na území České republiky Datum, od kterého občan žádá, o doručování písemností na doručovací adresu Datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o schválení smlouvy o nápomoci nebo zastoupení členem domácnosti Soudu, který smlouvu nebo zastoupení schválil Datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o omezení svéprávnosti 3 odst. 3 písm. h) zákona č. 133/2000 Sb., o 3 odst. 3 písm. h) zákona č. 133/2000 Sb., o 3 odst. 3 písm. h) zákona č. 133/2000 Sb., o 3 odst. 3 písm. i) zákona č. 133/2000 Sb., o 3 odst. 3 písm. i) zákona č. 133/2000 Sb., o 3 odst. 3 písm. i) zákona č. 133/2000 Sb., o Jméno opatrovníka 3 odst. 3 písm. i) zákona č. 133/2000 Sb., o Příjmení opatrovníka 3 odst. 3 písm. i) zákona č. 133/2000 Sb., o Rodné číslo opatrovníka 3 odst. 3 písm. i) zákona č. 133/2000 Sb., o Datum narození opatrovníka Místo narození opatrovníka Název právnické osoby byla li ustanovené opatrovníkem 3 odst. 3 písm. i) zákona č. 133/2000 Sb., o 3 odst. 3 písm. i) zákona č. 133/2000 Sb., o 3 odst. 3 písm. i) zákona č. 133/2000 Sb., o list č.8/68

9 Adresa sídla právnické osoby byla li ustanovené opatrovníkem Datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o zrušení omezení svéprávnosti Datum odvolání podpůrce soudem Datum zániku zastoupení členem domácnosti 3 odst. 3 písm. i) zákona č. 133/2000 Sb., o 3 odst. 3 písm. i) zákona č. 133/2000 Sb., o 3 odst. 3 písm. i) zákona č. 133/2000 Sb., o 3 odst. 3 písm. i) zákona č. 133/2000 Sb., o Zákaz pobytu 3 odst. 3 písm. j) zákona č. 133/2000 Sb., o Místo zákazu pobytu 3 odst. 3 písm. j) zákona č. 133/2000 Sb., o Doba trvání zákazu pobytu 3 odst. 3 písm. j) zákona č. 133/2000 Sb., o Jméno zákonného zástupce Příjmení zákonného zástupce Rodné číslo zákonného zástupce Datum narození zákonného zástupce Název právnické osoby zastupující dítě Adresa sídla právnické osoby zastupující dítě 3 odst. 3 písm. k) zákona č. 133/2000 Sb., o 3 odst. 3 písm. k) zákona č. 133/2000 Sb., o 3 odst. 3 písm. k) zákona č. 133/2000 Sb., o 3 odst. 3 písm. k) zákona č. 133/2000 Sb., o 3 odst. 3 písm. k) zákona č. 133/2000 Sb., o 3 odst. 3 písm. k) zákona č. 133/2000 Sb., o Rodinný stav 3 odst. 3 písm. l) zákona č. 133/2000 Sb., o Datum uzavření manželství 3 odst. 3 písm. l) zákona č. 133/2000 Sb., o Místo uzavření manželství 3 odst. 3 písm. l) zákona č. 133/2000 Sb., o Datum ukončení manželství 3 odst. 3 písm. l) zákona č. 133/2000 Sb., o Datum vzniku partnerství 3 odst. 3 písm. m) zákona č. 133/2000 Sb., o Místo vzniku partnerství 3 odst. 3 písm. m) zákona č. 133/2000 Sb., o Datum zániku partnerství 3 odst. 3 písm. m) zákona č. 133/2000 Sb., o Jméno manžela nebo partnera 3 odst. 3 písm. n) zákona č. 133/2000 Sb., o list č.9/68

10 Příjmení manžela nebo partnera Rodné číslo manžela nebo partnera Datum narození manžela nebo partnera 3 odst. 3 písm. n) zákona č. 133/2000 Sb., o 3 odst. 3 písm. n) zákona č. 133/2000 Sb., o 3 odst. 3 písm. n) zákona č. 133/2000 Sb., o Jméno dítěte 3 odst. 3 písm. o) zákona č. 133/2000 Sb., o Příjmení dítěte 3 odst. 3 písm. o) zákona č. 133/2000 Sb., o Rodné číslo dítěte 3 odst. 3 písm. o) zákona č. 133/2000 Sb., o Datum narození dítěte 3 odst. 3 písm. o) zákona č. 133/2000 Sb., o Stupeň osvojení 3 odst. 3 písm. p) zákona č. 133/2000 Sb., o Původní jméno osvojence 3 odst. 3 písm. p) zákona č. 133/2000 Sb., o Původní příjmení osvojence Původní rodné číslo osvojence 3 odst. 3 písm. p) zákona č. 133/2000 Sb., o 3 odst. 3 písm. p) zákona č. 133/2000 Sb., o Nové jméno osvojence 3 odst. 3 písm. p) zákona č. 133/2000 Sb., o Nové příjmení osvojence 3 odst. 3 písm. p) zákona č. 133/2000 Sb., o Nové rodné číslo osvojence 3 odst. 3 písm. p) zákona č. 133/2000 Sb., o Datum narození osvojence 3 odst. 3 písm. p) zákona č. 133/2000 Sb., o Místo narození osvojence 3 odst. 3 písm. p) zákona č. 133/2000 Sb., o Jméno osvojitele 3 odst. 3 písm. p) zákona č. 133/2000 Sb., o Příjmení osvojitele 3 odst. 3 písm. p) zákona č. 133/2000 Sb., o Rodné příjmení osvojitele 3 odst. 3 písm. p) zákona č. 133/2000 Sb., o Datum narození osvojitele 3 odst. 3 písm. p) zákona č. 133/2000 Sb., o Jméno otce osvojence 3 odst. 3 písm. p) zákona č. 133/2000 Sb., o Příjmení otce osvojence 3 odst. 3 písm. p) zákona č. 133/2000 Sb., o list č.10/68

11 Rodné příjmení otce osvojence Datum narození otce osvojence 3 odst. 3 písm. p) zákona č. 133/2000 Sb., o 3 odst. 3 písm. p) zákona č. 133/2000 Sb., o Jméno matky osvojence 3 odst. 3 písm. p) zákona č. 133/2000 Sb., o Příjmení matky osvojence 3 odst. 3 písm. p) zákona č. 133/2000 Sb., o Rodné příjmení matky osvojence Datum narození matky osvojence Datum nabytí právní moci rozhodnutí o osvojení Datum nabytí právní moci rozhodnutí o zrušení osvojení 3 odst. 3 písm. p) zákona č. 133/2000 Sb., o 3 odst. 3 písm. p) zákona č. 133/2000 Sb., o 3 odst. 3 písm. p) zákona č. 133/2000 Sb., o 3 odst. 3 písm. p) zákona č. 133/2000 Sb., o Záznam o poskytnutí údajů 3 odst. 3 písm. q) zákona č. 133/2000 Sb., o Datum úmrtí 3 odst. 3 písm. r) zákona č. 133/2000 Sb., o Místo úmrtí 3 odst. 3 písm. r) zákona č. 133/2000 Sb., o Den, kdy nastaly účinky prohlášení nezvěstnosti Datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o prohlášení za nezvěstného Den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako den smrti Datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého Poznámky k údajům uvedeným v písmenech Záznamy o přístupech do informačního systému 3 odst. 3 písm. s) zákona č. 133/2000 Sb., o 3 odst. 3 písm. s) zákona č. 133/2000 Sb., o 3 odst. 3 písm. t) zákona č. 133/2000 Sb., o 3 odst. 3 písm. t) zákona č. 133/2000 Sb., o 3 odst. 3 písm. v) zákona č. 133/2000 Sb., o 3 odst. 8 zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel list č.11/68

12 Rodné číslo Kód Název Popis Ustanovení právního předpisu typ Rodné číslo Identifikátor fyzické osoby, která splňuje podmínky pro jeho přidělení podle zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel 13 zákona č. 133/2000 Sb., o objekt Kód Název Popis Ustanovení právního předpisu Důvod přidělení rodného čísla 13b odst. 3 písm. a) zákona č. 133/2000 Sb., o Výdejové místo 13b odst. 3 písm. b) zákona č. 133/2000 Sb., o Rodné číslo 13b odst. 3 písm. c) zákona č. 133/2000 Sb., o Původní rodné číslo 13b odst. 3 písm. d) zákona č. 133/2000 Sb., o Důvod provedení změny rodného čísla, Jméno nositele rodného čísla Příjmení nositele rodného čísla Datum přidělení rodného čísla Datum narození nositele rodného čísla Místo narození nositele rodného čísla Agendový identifikátor fyzické osoby pro agendu evidence obyvatel. 13b odst. 3 písm. e) zákona č. 133/2000 Sb., o 13b odst. 3 písm. f) zákona č. 133/2000 Sb., o 13b odst. 3 písm. f) zákona č. 133/2000 Sb., o 13b odst. 3 písm. g) zákona č. 133/2000 Sb., o 13b odst. 3 písm. h) zákona č. 133/2000 Sb., o 13b odst. 3 písm. h) zákona č. 133/2000 Sb., o 13b odst. 3 písm. k) zákona č. 133/2000 Sb., o list č.12/68

13 2.2 A117 - Občanské průkazy Právní předpisy Hlavní 328/ Zákon o občanských průkazech Doplňkový 111/ Zákon o základních registrech 400/ Vyhláška č. 400/2011 Sb., kterou se provádí zákon o občanských průkazech a zákon o cestovních dokladech Znění ustanovení zákona definující údaje 17 zákona č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech (2) Evidence občanských průkazů je vedena na prostředcích výpočetní techniky a obsahuje údaje v rozsahu a) jméno, popřípadě jména, příjmení občana, agendový identifikátor fyzické osoby pro agendu občanských průkazů, b) rodné číslo občana, c) místo a okres narození a u občana, který se narodil v cizině, místo a stát narození, d) číslo, popřípadě sérii občanského průkazu, e) datum vydání a datum převzetí občanského průkazu, f) označení úřadu, který občanský průkaz vydal, g) datum skončení platnosti občanského průkazu, h) digitální zpracování podoby občana a jeho podpisu, i) bezpečnostní osobní kód v šifrované podobě, která k němu neumožňuje přístup, a datum jeho změny, j) hodinu, den, měsíc a rok zablokování a odblokování elektronické autentizace občanského průkazu, k) čísla, popřípadě série ztracených, odcizených, zničených nebo neplatných občanských průkazů a datum ohlášení ztráty, odcizení nebo zničení občanského průkazu, l) čísla vydaných potvrzení o občanském průkazu a pro každé potvrzení o občanském průkazu dobu jeho platnosti a označení úřadu, který jej vydal, m) čísla vydaných potvrzení o změně údajů zapisovaných do občanského průkazu a důvod jejich vydání, n) čísla vydaných potvrzení o změně místa trvalého pobytu, o) číslo žádosti o vydání občanského průkazu, p) žádosti o vydání občanského průkazu v elektronické podobě, q) den, měsíc a rok poskytnutí údaje a označení oprávněného subjektu, kterému byl údaj poskytnut z evidence občanských průkazů prostřednictvím základních registrů, r) hodinu, den, měsíc a rok poskytnutí údaje podle tohoto zákona, s) hodinu, den, měsíc a rok elektronické identifikace držitele občanského průkazu, subjekt a místo provádějící identifikaci, t) číslo kontaktního elektronického čipu. (3) V evidenci občanských průkazů se při poskytování údajů podle 18 odst. 1 vedou rovněž záznamy o přístupech do tohoto informačního systému, které obsahují údaje o list č.13/68

14 a) přiděleném uživatelském jménu oprávněné osoby vstupující do informačního systému, b) dni, měsíci, roku a čase poskytnutí údajů, c) agendovém identifikátoru fyzické osoby pro agendu občanských průkazů, jejíž údaje jsou poskytovány, d) důvodu přístupu do evidence občanských průkazů. 18a zákona č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech (7) O poskytnutí údajů podle odstavce 1 se v evidenci občanských průkazů provede záznam o datu výdeje a subjektu, který údaje poskytl Definované Objekty /subjekty a jejich údaje Občanský průkaz Kód Název Popis Ustanovení právního předpisu typ Občanský průkaz Veřejná listina, kterou občan prokazuje své jméno, popřípadě jména, příjmení, podobu a státní občanství České republiky ( státní občanství"), jakož i další údaje v ní zapsané podle tohoto zákona. 2 odst. 1 zákona č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech objekt Kód Název Popis Ustanovení právního předpisu Jméno občana 17 odst. 2 písm. a) zákona č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech Příjmení občana 17 odst. 2 písm. a) zákona č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech Rodné číslo občana 17 odst. 2 písm. b) zákona č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech Místo narození občana 17 odst. 2 písm. c) zákona č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech Číslo občanského průkazu 17 odst. 2 písm. d) zákona č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech Série občanského průkazu 17 odst. 2 písm. d) zákona č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech Datum vydání občanského průkazu Datum převzetí občanského průkazu Označení úřadu, který občanský průkaz vydal 17 odst. 2 písm. e) zákona č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech 17 odst. 2 písm. e) zákona č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech 17 odst. 2 písm. f) zákona č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech Datum skončení platnosti 17 odst. 2 písm. g) zákona č. 328/1999 Sb., list č.14/68

15 občanského průkazu o občanských průkazech Digitální zpracování podoby občana Digitální zpracování podpisu občana 17 odst. 2 písm. h) zákona č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech 17 odst. 2 písm. h) zákona č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech Bezpečnostní osobní kód 17 odst. 2 písm. i) zákona č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech Datum změny bezpečnostní osobní kód Časový údaj o zablokování elektronické autentizace občanského průkazu Časový údaj o odblokování elektronické autentizace občanského průkazu Ztracení, odcizení, zničení nebo zneplatnění občanského průkazů Datum ohlášení ztráty, odcizení nebo zničení občanského průkazu Číslo vydaného potvrzení o občanském průkazu Doba platnosti občanského průkazu Označení úřadu, který občanský průkaz vydal Číslo vydaného potvrzení o změně údaje zapisovaných do občanského průkazu Důvod vydání potvrzení o změně údaje zapisovaných do občanského průkazu Číslo vydaného potvrzení o změně místa trvalého pobytu Číslo žádosti o vydání občanského průkazu Žádost o vydání občanského průkazu v elektronické podobě Záznam o poskytnutí údaje prostřednictvím základních registrů Záznam o poskytnutí údaje podle tohoto zákona 17 odst. 2 písm. i) zákona č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech 17 odst. 2 písm. j) zákona č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech 17 odst. 2 písm. j) zákona č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech 17 odst. 2 písm. k) zákona č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech 17 odst. 2 písm. k) zákona č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech 17 odst. 2 písm. l) zákona č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech 17 odst. 2 písm. l) zákona č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech 17 odst. 2 písm. l) zákona č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech 17 odst. 2 písm. m) zákona č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech 17 odst. 2 písm. m) zákona č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech 17 odst. 2 písm. n) zákona č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech 17 odst. 2 písm. o) zákona č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech 17 odst. 2 písm. p) zákona č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech 17 odst. 2 písm. q) zákona č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech 17 odst. 2 písm. r) zákona č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech list č.15/68

16 Záznam o elektronické identifikace držitele občanského průkazu Číslo kontaktního elektronického čipu 17 odst. 2 písm. s) zákona č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech 17 odst. 2 písm. t) zákona č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech list č.16/68

17 2.3 A118 - Cestovní doklady občanů České republiky Právní předpisy Hlavní 329/ Zákon o cestovních dokladech Doplňkový 415/ Vyhláška, kterou se stanoví technické podmínky a postup při pořizování a dalším zpracovávání biometrických údajů obsažených v nosiči dat cestovního dokladu 111/ Zákon o základních registrech 400/ Vyhláška č. 400/2011 Sb., kterou se provádí zákon o občanských průkazech a zákon o cestovních dokladech Znění ustanovení zákona definující údaje 29 zákona č. (2) Evidence cestovních dokladů je vedena na prostředcích výpočetní techniky a obsahuje údaje: a) o žádosti o vydání cestovního dokladu: 1. číslo žádosti o vydání cestovního pasu se strojově čitelnými údaji a s nosičem dat s biometrickými údaji, 2. údaje obsažené v žádosti o vydání cestovního dokladu podle bodu 1, včetně digitálního zpracování fotografie a podpisu žadatele, 3. biometrické údaje, jde-li o žádost o vydání cestovního dokladu se strojově čitelnými údaji a s nosičem dat s biometrickými údaji, b) o vydání cestovního dokladu: 1. jméno, popřípadě jména, příjmení a agendový identifikátor fyzické osoby pro agendu cestovních dokladů držitele, 2. rodné číslo držitele, 3. místo a okres narození a u občana, který se narodil v cizině, pouze stát narození, 4. číslo a druh vydaného cestovního dokladu, 5. datum vydání cestovního dokladu, 6. datum převzetí cestovního dokladu, 7. datum skončení platnosti cestovního dokladu, 8. označení orgánu, který cestovní doklad vydal, 9. digitální zpracování fotografie a podpisu držitele; v případě, že se o zobrazení obličeje pořizuje biometrický údaj, vede se digitalizovaná podoba obličeje držitele cestovního dokladu podle 21a odst. 2, 10. prodloužení doby platnosti cestovního dokladu, c) o nosiči dat s biometrickými údaji a o záznamech údajů v nosiči 1. číslo nosiče dat, 2. kód vyjadřující základní charakteristiku částí údajů uložených na nosiči dat v souladu s tímto zákonem, 3. kód veřejné části uznávaného elektronického podpisu osoby, která vložila údaje do nosiče dat, d) o ztracených, odcizených nebo neplatných cestovních dokladech: list č.17/68

18 číslo, druh, datum vydání a datum skončení platnosti ztraceného, odcizeného nebo neplatného cestovního dokladu a datum a místo ohlášení jeho ztráty nebo odcizení, e) o omezení spočívajícím v zákazu vycestování do zahraničí: 1. označení orgánu, který uložil omezení spočívající v zákazu vycestování do zahraničí, 2. druh a číslo cestovního dokladu, který byl orgánu uvedenému v bodě 1 vydán nebo který tento orgán podle zvláštního právního předpisu 14 ) odňal, datum vydání nebo odnětí cestovního dokladu, 3. datum odepření vydání cestovního dokladu, 4. jméno, popřípadě jména, příjmení a rodné číslo občana, k němuž se vztahují údaje o omezení spočívajícím v zákazu vycestování do zahraničí, f) den, měsíc a rok poskytnutí údaje a označení oprávněného subjektu, kterému byl údaj poskytnut z evidence cestovních dokladů prostřednictvím základních registrů, g) hodinu, den, měsíc a rok poskytnutí údaje podle tohoto zákona. (3) V evidenci cestovních dokladů podle 29 se při poskytování údajů podle 30 odst. 6 vedou rovněž záznamy o přístupech do tohoto informačního systému, které obsahují údaje o: a) přiděleném uživatelském jménu příjemce údajů, b) dni, měsíci, roku a čase poskytnutí údajů, c) agendovém identifikátoru fyzické osoby pro agendu cestovních dokladů držitele, jehož údaje jsou poskytovány, nebo o jiném údaji, který je pro vyhledání tohoto držitele rozhodující, přičemž vyhledání příslušného držitele se uskuteční prostřednictvím dalších držitelů, pro něž je rozhodující údaj společný, d) důvodu přístupu do evidence cestovních dokladů. 29a zákona č. (2) Evidence diplomatických a služebních pasů je vedena na prostředcích výpočetní techniky a obsahuje údaje: a) o žádosti o vydání diplomatického nebo služebního pasu: 1. číslo žádosti o vydání diplomatického nebo služebního pasu se strojově čitelnými údaji a s nosičem dat s biometrickými údaji, 2. údaje obsažené v žádosti o vydání diplomatického nebo služebního pasu podle bodu 1, včetně digitálního zpracování fotografie a podpisu žadatele, 3. biometrické údaje, b) o vydání diplomatického nebo služebního pasu: 1. jméno, popřípadě jména, příjmení a agendový identifikátor fyzické osoby pro agendu diplomatických a služebních pasů držitele, 2. rodné číslo držitele, 3. místo a okres narození a u občana, který se narodil v cizině, pouze stát narození, 4. číslo a druh vydaného diplomatického nebo služebního pasu, 5. datum vydání diplomatického nebo služebního pasu, 6. datum převzetí cestovního dokladu, 7. datum skončení platnosti diplomatického nebo služebního pasu, 8. označení orgánu, který diplomatický nebo služební pas vydal, 9. digitální zpracování fotografie a podpisu držitele, c) o nosiči dat s biometrickými údaji a o záznamech údajů v nosiči: 1. číslo nosiče dat, list č.18/68

19 2. kód vyjadřující základní charakteristiku částí údajů uložených na nosiči dat v souladu s tímto zákonem, 3. kód veřejné části uznávaného elektronického podpisu osoby, která vložila údaje do nosiče dat, d) o ztracených, odcizených nebo neplatných diplomatických nebo služebních pasech: číslo, druh, datum vydání a datum skončení platnosti ztraceného, odcizeného nebo neplatného diplomatického nebo služebního pasu a datum a místo ohlášení jeho ztráty nebo odcizení, e) o omezení spočívajícím v zákazu vycestování do zahraničí: 1. označení orgánu, který uložil omezení spočívající v zákazu vycestování do zahraničí, 2. druh a číslo cestovního dokladu, který byl orgánu uvedenému v bodě 1 vydán nebo který tento orgán podle zvláštního právního předpisu 14 ) odňal, datum vydání nebo odnětí cestovního dokladu, 3. datum odepření vydání cestovního dokladu, 4. jméno, popřípadě jména, příjmení a rodné číslo občana, k němuž se vztahují údaje o omezení spočívajícím v zákazu vycestování do zahraničí, f) den, měsíc a rok poskytnutí údaje a označení oprávněného subjektu, kterému byl údaj poskytnut z evidence cestovních dokladů prostřednictvím základních registrů, g) hodinu, den, měsíc a rok poskytnutí údaje podle tohoto zákona. (3) V evidenci diplomatických a služebních pasů se při poskytování údajů podle 30 odst. 6 vedou rovněž záznamy o přístupech do tohoto informačního systému, které obsahují údaje o: a) přiděleném uživatelském jménu příjemce údajů, b) dni, měsíci, roku a čase poskytnutí údajů, c) agendovém identifikátoru fyzické osoby pro agendu diplomatických a služebních pasů držitele, jehož údaje jsou poskytovány, nebo o jiném údaji, který je pro vyhledání tohoto držitele rozhodující, přičemž vyhledání příslušného držitele se uskuteční prostřednictvím dalších držitelů, pro něž je rozhodující údaj společný, d) důvodu přístupu do evidence diplomatických a služebních pasů. Údaje uvedené v odstavci 2 písm. a) bodě 2 se po předání diplomatického nebo služebního pasu jeho držiteli, popřípadě zástupci podle 17 odst. 3 až 8, převedou do části evidence diplomatických a služebních pasů podle odstavce 2 písm. b). Údaje uvedené v odstavci 2 písm. a) bodě 3 se vedou výlučně po dobu od jejich pořízení do uplynutí lhůty 60 dnů ode dne dodání vyrobeného cestovního dokladu Ministerstvu zahraničních věcí; po uplynutí této lhůty je správce evidence diplomatických a služebních pasů povinen neprodleně pořízené biometrické údaje zlikvidovat. 30a zákona č. (7) O poskytnutí údajů podle odstavce 1 se v evidenci cestovních dokladů provede záznam o datu výdeje a orgánu, který údaje poskytl. (8) Pro poskytování údajů z evidence diplomatických a služebních pasů se odstavce 1 až 7 použijí obdobně Definované Objekty /subjekty a jejich údaje Cestovní pas, průkaz a jiný cestovní doklad Kód list č.19/68

20 Název Popis Ustanovení právního předpisu typ Cestovní pas, průkaz a jiný cestovní doklad Veřejná listina opravňující občana k překračování státních hranic České republiky přes hraniční přechod, nestanoví-li jinak mezinárodní smlouva, jíž je Česká republika vázána. Cestovním dokladem občan prokazuje své jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné číslo, podobu, státní občanství České republiky ("státní občanství") a další údaje zapsané nebo zpracované v cestovním dokladu podle tohoto zákona. Jedná se všechny typy cestovních dokladů s výjimkou diplomatických a služebních pasů 12, 15, 15a a 16 zákona č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech objekt Kód Název Popis Ustanovení právního předpisu Číslo žádosti o vydání cestovního pasu 29 odst. 2 písm. a) bod 1. zákona č Jméno 6 odst. 3 písm. a) zákona č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech Příjmení 6 odst. 3 písm. a) zákona č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech Rodné číslo 6 odst. 3 písm. a) zákona č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech Pohlaví 6 odst. 3 písm. a) zákona č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech Státní občanství 6 odst. 3 písm. a) zákona č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech Datum a místo narození 6 odst. 3 písm. a) zákona č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech Úřední záznamy 6 odst. 3 písm. b) zákona č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech Územní platnost cestovního dokladu Časová platnost cestovního dokladu 6 odst. 3 písm. c) zákona č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech 6 odst. 3 písm. c) zákona č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech Číslo dokladu 6 odst. 3 písm. c) zákona č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech Datum jeho vydání 6 odst. 3 písm. c) zákona č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech Označení úřadu, který jej vydal 6 odst. 3 písm. c) zákona č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech Rodné příjmení občana 20 odst. 1 písm. a) zákona č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech Rodné číslo občana 20 odst. 1 písm. a) zákona č. 329/1999 Sb., list č.20/68

21 o cestovních dokladech Adresu místa trvalého pobytu v České republice Odůvodnění o vydání dalšího cestovního pasu Údaje, které jsou podmínkou vydání cestovního dokladu na základě mezinárodní smlouvy 20 odst. 1 písm. b) zákona č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech 20 odst. 1 písm. d) zákona č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech 20 odst. 1 písm. e) zákona č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech Biometrické údaje 29 odst. 2 písm. a) bod 3. zákona č Číslo nosiče dat 29 odst. 2 písm. c) bod 1. zákona č Kód vyjadřující základní charakteristiku částí údajů uložených na nosiči dat Kód veřejné části uznávaného elektronického podpisu osoby, která vložila údaje do nosiče dat 29 odst. 2 písm. c) bod 2. zákona č. 29 odst. 2 písm. c) bod 3. zákona č Jméno držitele 29 odst. 2 písm. b) bod 1. zákona č Příjmení držitele 29 odst. 2 písm. b) bod 1. zákona č Agendový identifikátor fyzické osoby pro agendu cestovních dokladů držitele 29 odst. 2 písm. b) bod 1. zákona č Rodné číslo držitele 29 odst. 2 písm. b) bod 2. zákona č Místo narození držitele 29 odst. 2 písm. b) bod 3. zákona č Číslo vydaného cestovního dokladu Druh vydaného cestovního dokladu Datum vydání cestovního dokladu Datum převzetí cestovního dokladu Datum skončení platnosti cestovního dokladu Označení orgánu, který cestovní doklad vydal 29 odst. 2 písm. b) bod 4. zákona č. 29 odst. 2 písm. b) bod 4. zákona č. 29 odst. 2 písm. b) bod 5. zákona č. 29 odst. 2 písm. b) bod 6. zákona č. 29 odst. 2 písm. b) bod 7. zákona č. 29 odst. 2 písm. b) bod 8. zákona č. list č.21/68

22 Digitální zpracování fotografie držitele Digitální zpracování podpisu držitele Digitalizovaná podoba obličeje držitele cestovního Prodloužení doby platnosti cestovního dokladu Ztracený, odcizený nebo neplatný cestovní doklad Datum ohlášení ztráty nebo odcizení Místo ohlášení ztráty nebo odcizení Označení orgánu, který uložil omezení spočívající v zákazu vycestování do zahraničí Vydán nebo odňatý cestovní doklad Datum vydání nebo odnětí cestovního dokladu Datum odepření vydání cestovního dokladu Jméno občana, k němuž se vztahují údaje o omezení spočívajícím v zákazu vycestování do zahraničí Příjmení občana, k němuž se vztahují údaje o omezení spočívajícím v zákazu vycestování do zahraničí Rodné číslo občana, k němuž se vztahují údaje o omezení spočívajícím v zákazu vycestování do zahraničí Záznam o poskytnutí údaje prostřednictvím základních registrů Záznam o poskytnutí údaje podle tohoto zákona 29 odst. 2 písm. b) bod 9. zákona č. 29 odst. 2 písm. b) bod 9. zákona č. 29 odst. 2 písm. b) bod 9. zákona č. 29 odst. 2 písm. b) bod 10. zákona č. 29 odst. 2 písm. d) zákona č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech 29 odst. 2 písm. d) zákona č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech 29 odst. 2 písm. d) zákona č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech 29 odst. 2 písm. e) bod 1. zákona č. 29 odst. 2 písm. e) bod 1. zákona č. 29 odst. 2 písm. e) bod 2. zákona č. 29 odst. 2 písm. e) bod 3. zákona č. 29 odst. 2 písm. e) bod 4. zákona č. 29 odst. 2 písm. e) bod 4. zákona č. 29 odst. 2 písm. e) bod 4. zákona č. 29 odst. 2 písm. f) zákona č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech 29 odst. 2 písm. g) zákona č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech list č.22/68

23 Diplomatický nebo služební pas Kód Název Popis Ustanovení právního předpisu typ Diplomatický nebo služební pas Veřejná listina opravňující občana k překračování státních hranic České republiky přes hraniční přechod, nestanoví-li jinak mezinárodní smlouva, jíž je Česká republika vázána. Cestovním dokladem občan prokazuje své jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné číslo, podobu, státní občanství České republiky ("státní občanství") a další údaje zapsané nebo zpracované v cestovním dokladu podle tohoto zákona. Vydává dle 13 a 13 zákona č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech Ministerstvo zahraničních věcí 13 zákona č. objekt Kód Název Popis Ustanovení právního předpisu Číslo žádosti o vydání diplomatického nebo služebního pasu 29a odst. 2 písm. a) bod 1. zákona č Jméno 6 odst. 3 písm. a) zákona č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech Příjmení 6 odst. 3 písm. a) zákona č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech Rodné číslo 6 odst. 3 písm. a) zákona č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech Pohlaví 6 odst. 3 písm. a) zákona č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech Státní občanství 6 odst. 3 písm. a) zákona č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech Datum a místo narození 6 odst. 3 písm. a) zákona č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech Diplomatická nebo služební hodnost 6 odst. 3 písm. a) zákona č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech Úřední záznamy 6 odst. 3 písm. b) zákona č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech Územní platnost cestovního dokladu Časová platnost cestovního dokladu 6 odst. 3 písm. c) zákona č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech 6 odst. 3 písm. c) zákona č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech Číslo dokladu 6 odst. 3 písm. c) zákona č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech Datum jeho vydání 6 odst. 3 písm. c) zákona č. 329/1999 Sb., o list č.23/68

24 cestovních dokladech Označení úřadu, který jej vydal 6 odst. 3 písm. c) zákona č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech Rodné příjmení občana 20 odst. 1 písm. a) zákona č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech Rodné číslo občana 20 odst. 1 písm. a) zákona č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech Adresu místa trvalého pobytu v České republice Jméno manžela nebo rodičů Příjmení číslo manžela nebo rodičů, Rodné číslo manžela nebo rodičů, Odůvodnění o vydání dalšího cestovního pasu Údaje, které jsou podmínkou vydání cestovního dokladu na základě mezinárodní smlouvy 20 odst. 1 písm. b) zákona č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech 20 odst. 1 písm. c) zákona č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech 20 odst. 1 písm. c) zákona č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech 20 odst. 1 písm. c) zákona č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech 20 odst. 1 písm. d) zákona č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech 20 odst. 1 písm. e) zákona č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech Biometrické údaje 29a odst. 2 písm. a) bod 3. zákona č Číslo nosiče dat 29a odst. 2 písm. c) bod 1. zákona č Kód vyjadřující základní charakteristiku částí údajů uložených na nosiči dat Kód veřejné části uznávaného elektronického podpisu osoby, která vložila údaje do nosiče dat 29a odst. 2 písm. c) bod 2. zákona č. 29a odst. 2 písm. c) bod 3. zákona č Jméno držitele 29a odst. 2 písm. b) bod 1. zákona č Příjmení držitele 29a odst. 2 písm. b) bod 1. zákona č Agendový identifikátor fyzické osoby pro agendu diplomatických a služebních pasů držitele 29a odst. 2 písm. b) bod 1. zákona č Rodné číslo držitele 29a odst. 2 písm. b) bod 2. zákona č Místo narození držitele 29a odst. 2 písm. b) bod 3. zákona č. list č.24/68

25 Číslo vydaného diplomatického nebo služebního pasu Druh vydaného diplomatického nebo služebního pasu Datum vydání diplomatického nebo služebního pasu Datum převzetí diplomatického nebo služebního pasu Datum skončení platnosti diplomatického nebo služebního pasu Označení orgánu, který diplomatického nebo služebního pasu vydal Digitální zpracování fotografie držitele Digitální zpracování podpisu držitele Ztracený, odcizený nebo neplatný diplomatický nebo služební pas Datum ohlášení ztráty nebo odcizení Místo ohlášení ztráty nebo odcizení Označení orgánu, který uložil omezení spočívající v zákazu vycestování do zahraničí Vydán nebo odňatý cestovní doklad Datum vydání nebo odnětí cestovního dokladu Datum odepření vydání cestovního dokladu Jméno občana, k němuž se vztahují údaje o omezení spočívajícím v zákazu vycestování do zahraničí Příjmení občana, k němuž se vztahují údaje o omezení spočívajícím v 29a odst. 2 písm. b) bod 4. zákona č. 29a odst. 2 písm. b) bod 4. zákona č. 29a odst. 2 písm. b) bod 5. zákona č. 29a odst. 2 písm. b) bod 6. zákona č. 29a odst. 2 písm. b) bod 7. zákona č. 29a odst. 2 písm. b) bod 8. zákona č. 29a odst. 2 písm. b) bod 9. zákona č. 29a odst. 2 písm. b) bod 9. zákona č. 29a odst. 2 písm. d) zákona č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech 29a odst. 2 písm. d) zákona č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech 29a odst. 2 písm. d) zákona č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech 29a odst. 2 písm. e) bod 1. zákona č. 29a odst. 2 písm. e) bod 1. zákona č. 29a odst. 2 písm. e) bod 2. zákona č. 29a odst. 2 písm. e) bod 3. zákona č. 29a odst. 2 písm. e) bod 4. zákona č. 29a odst. 2 písm. e) bod 4. zákona č. list č.25/68

26 zákazu vycestování do zahraničí Rodné číslo občana, k němuž se vztahují údaje o omezení spočívajícím v zákazu vycestování do zahraničí Záznam o poskytnutí údaje prostřednictvím základních registrů Záznam o poskytnutí údaje podle tohoto zákona 29a odst. 2 písm. e) bod 4. zákona č. 29a odst. 2 písm. f) zákona č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech 29a odst. 2 písm. g) zákona č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech list č.26/68

27 2.4 A116 - Agenda cizinecká a ochrany státních hranic Právní předpisy Hlavní 326/1999 -Zákon o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů Doplňkový 97/ Zákon o archivnictví 200/ Zákon o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů 310/ Zákon o pobytu ozbrojených sil jiných států na území České republiky 325/ Zákon o azylu a o změně zákona č. 283/1999 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů (zákon o azylu) 329/ Zákon o cestovních dokladech a o změně zákona č. 283/1999 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů (zákon o cestovních dokladech) 150/ Soudní řád správní 216/ Zákon o ochraně státních hranic České republiky a o změně některých zákonů (zákon o ochraně státních hranic) 221/ Zákon o dočasné ochraně cizinců, ve znění pozdějších předpisů 435/ Zákon o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů 500/ Správní řád 415/ Vyhláška, kterou se stanoví technické podmínky a postup při pořizování a dalším zpracovávání biometrických údajů obsažených v nosiči dat cestovního dokladu 111/ Zákon o základních registrech, ve znění pozdějších předpisů 88/ Vyhláška o technických podmínkách a postupu při pořizování biometrických údajů a podpisu cizince pro účely vydání průkazu o povolení k pobytu Znění ustanovení zákona definující údaje 158 zákona č. 326/1999 Sb., (1) Policie při výkonu působnosti podle tohoto zákona provozuje informační systém cizinců, jehož je správcem a který obsahuje jméno, popřípadě jména, příjmení, včetně dřívějších jmen a příjmení, den, měsíc a rok narození, pohlaví a státní příslušnost cizince, jeho rodné číslo, nebo jiný identifikační údaj sdělený tímto cizincem, obrazový záznam, například fotografii, cizince a jeho daktyloskopické otisky. Dále se v informačním systému cizinců o cizinci vedou a) údaje v rozsahu 1. žádosti o udělení víza ( 54), povolení k dlouhodobému pobytu ( 42 odst. 5), povolení k trvalému pobytu ( 70 odst. 1), 2. žádosti o vydání potvrzení o přechodném pobytu na území, pobytové karty rodinného příslušníka občana Evropské unie, průkazu o povolení k trvalému pobytu občana Evropské unie nebo průkazu o povolení k trvalému pobytu ( 87x), 3. žádosti o vydání cizineckého pasu, cestovního průkazu totožnosti a cestovního dokladu podle 108 odst. 1 písm. f) ( 111 odst. 1), 4. výjezdního příkazu ( 50 odst. 6), hraniční průvodky ( 14), tiskopisu pozvání ( 180 odst. 2) a přihlašovacího tiskopisu ( 97), b) údaje o list č.27/68

Registr práv a povinností. Příklady převodu vybraných právních předpisů na údaje agend

Registr práv a povinností. Příklady převodu vybraných právních předpisů na údaje agend Registr práv a povinností Příklady převodu vybraných právních předpisů na údaje agend OBSAH 1 Úvod... 3 2 Analýza právních předpisů vztahujících se k vybraným agendám... 4 2.1 A117 - Občanské průkazy...

Více

Informace dle 18 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Informace dle 18 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů Informace dle 18 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů ODBOR: EVIDENČNÍCH SPRÁVNÍCH SLUŽEB A OBECNÍHO ŽIVNOSTENSKÉHO ÚŘADU Oddělení:

Více

Informační systém evidence obyvatel

Informační systém evidence obyvatel Informační systém evidence obyvatel Informační systém evidence obyvatel, upravený zákonem č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel),

Více

Informační systém evidence obyvatel

Informační systém evidence obyvatel Informační systém evidence obyvatel Informační systém evidence obyvatel, upravený zákonem č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel),

Více

Odbor správních a vnitřních věcí

Odbor správních a vnitřních věcí Odbor správních a vnitřních věcí Matrika vedení knih narození, manželství a úmrtí a souvisejících sbírek listin a vydávání výpisů z těchto knih podle zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Částka 52 Sbírka zákonů č. 142 / 2012 Strana 2251 142 ZÁKON ze dne 11. dubna 2012 o změně některých zákonů v souvislosti se zavedením základních registrů Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Více

Text novelizovaných zákonů v platném znění s vyznačením navrhovaných změn a doplnění. Ustanovení zákona o evidenci obyvatel

Text novelizovaných zákonů v platném znění s vyznačením navrhovaných změn a doplnění. Ustanovení zákona o evidenci obyvatel Text novelizovaných zákonů v platném znění s vyznačením navrhovaných změn a doplnění K části první: Ustanovení zákona o evidenci obyvatel Informační systém evidence obyvatel 3 (1) Evidence obyvatel je

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2012 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 52 Rozeslána dne 7. května 2012 Cena Kč 90, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2012 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 52 Rozeslána dne 7. května 2012 Cena Kč 90, O B S A H : Ročník 2012 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 52 Rozeslána dne 7. května 2012 Cena Kč 90, O B S A H : 141. Zákon, kterým se mění zákon č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením

Více

V l á d n í n á v r h. ZÁKON ze dne ,

V l á d n í n á v r h. ZÁKON ze dne , V l á d n í n á v r h ZÁKON ze dne.. 2015, kterým se mění zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), ve znění pozdějších předpisů,

Více

Zveřejnění zpracovávaných osobních údajů nepodléhajících oznamovací povinnosti

Zveřejnění zpracovávaných osobních údajů nepodléhajících oznamovací povinnosti Zveřejnění zpracovávaných osobních údajů nepodléhajících oznamovací povinnosti Osobní údaje zpracovávané Městským úřadem Nový Jičín nepodléhající oznamovací povinnosti Úřadu pro ochranu osobních údajů

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Strana 4278 Sbírka zákonů č. 318 / 2015 318 ZÁKON ze dne 11. listopadu 2015, kterým se mění zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel),

Více

10. funkční období. (Navazuje na sněmovní tisk č. 498 ze 7. volebního období PS PČR) Lhůta pro projednání Senátem uplyne 18.

10. funkční období. (Navazuje na sněmovní tisk č. 498 ze 7. volebního období PS PČR) Lhůta pro projednání Senátem uplyne 18. 137 10. funkční období 137 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), ve znění pozdějších předpisů,

Více

Texty novelizovaných částí zákonů s vyznačením navrhovaných změn

Texty novelizovaných částí zákonů s vyznačením navrhovaných změn Texty novelizovaných částí zákonů s vyznačením navrhovaných změn (k návrhu zákona, kterým se mění některé zákony související s oblastí evidence obyvatel) Platné znění novelizovaných ustanovení zákona č.

Více

193/1999 Sb. ZÁKON. ze dne 29. července 1999. o státním občanství některých bývalých československých státních občanů

193/1999 Sb. ZÁKON. ze dne 29. července 1999. o státním občanství některých bývalých československých státních občanů 193/1999 Sb. ZÁKON ze dne 29. července 1999 o státním občanství některých bývalých československých státních občanů Změna: 320/2002 Sb. Změna: 46/2006 Sb. Změna: 142/2012 Sb. Parlament ve snaze zmírnit

Více

... Druhy cestovních dokladů

... Druhy cestovních dokladů Text části zákona č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o cestovních dokladech), v platném znění, s vyznačením

Více

Odbor správních a vnitřních věcí

Odbor správních a vnitřních věcí Odbor správních a vnitřních věcí M a t r i k a 1) vedení knih narození, manželství a úmrtí a souvisejících sbírek listin a vydávání výpisů z těchto knih podle zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu

Více

Text novelizovaných zákonů v platném znění s vyznačením navrhovaných změn a doplnění

Text novelizovaných zákonů v platném znění s vyznačením navrhovaných změn a doplnění Text novelizovaných zákonů v platném znění s vyznačením navrhovaných změn a doplnění K části první: Ustanovení zákona o evidenci obyvatel Informační systém evidence obyvatel 3 (1) Evidence obyvatel je

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2010 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 147 Rozeslána dne 30. prosince 2010 Cena Kč 50, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2010 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 147 Rozeslána dne 30. prosince 2010 Cena Kč 50, O B S A H : Ročník 2010 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 147 Rozeslána dne 30. prosince 2010 Cena Kč 50, O B S A H : 423. Zákon, kterým se mění zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších

Více

Cestovní doklady. Kdo a za jakých podmínek. Jak a kam se obrátit. Cestovní pas se vydává:

Cestovní doklady. Kdo a za jakých podmínek. Jak a kam se obrátit. Cestovní pas se vydává: Cestovní doklady Cestovní pas se vydává: ve lhůtě 30 dnů, je-li žádost podána u zastupitelského úřadu, ve lhůtě 120 dnů, ve lhůtě 6 pracovních dnů, pokud občan požádá o vydání cestovního pasu v kratší

Více

Účel zpracování osobních údajů: evidence fyzických osob z důvodu ověřených podpisů

Účel zpracování osobních údajů: evidence fyzických osob z důvodu ověřených podpisů Odbor správní Matrika Účel zpracování osobních údajů: vedení matrik, změny jména a příjmení adresní a identifikační údaje Stanoveno zákonem č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých

Více

(2) Pro účely tohoto zákona se obyvatelem rozumí osoba uvedená v odstavci 1.

(2) Pro účely tohoto zákona se obyvatelem rozumí osoba uvedená v odstavci 1. 133/2000 Sb. ZÁKON ze dne 12. dubna 2000 o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel) ve znění zákonů č. 2/2002 Sb., č. 320/2002 Sb., č. 53/2004 Sb., č.

Více

Platné znění zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, s vyznačením navrhovaných změn

Platné znění zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, s vyznačením navrhovaných změn Platné znění zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, s vyznačením navrhovaných změn 29 Změna pohlaví (1) Změna pohlaví člověka nastává chirurgickým zákrokem při současném

Více

ČÁST PRVNÍ Změna zákona o obětech trestných činů Čl. I

ČÁST PRVNÍ Změna zákona o obětech trestných činů Čl. I N á v r h III. ZÁKON ze dne 2015, kterým se mění zákon č. 45/2013 Sb., o obětech trestných činů a o změně některých zákonů (zákon o obětech trestných činů), ve znění zákona č. 77/2015 Sb., a další související

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2010 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 94 Rozeslána dne 8. září 2010 Cena Kč 51, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2010 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 94 Rozeslána dne 8. září 2010 Cena Kč 51, O B S A H : Ročník 2010 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 94 Rozeslána dne 8. září 2010 Cena Kč 51, O B S A H : 257. Úplné znění zákona č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech a o změně zákona č. 283/1991 Sb.,

Více

133/2000 Sb. ZÁKON. ze dne 12. dubna o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů. (zákon o evidenci obyvatel) ČÁST PRVNÍ

133/2000 Sb. ZÁKON. ze dne 12. dubna o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů. (zákon o evidenci obyvatel) ČÁST PRVNÍ Změna: 2/2002 Sb. Změna: 320/2002 Sb. Změna: 53/2004 Sb. Změna: 501/2004 Sb., 444/2005 Sb. Změna: 68/2006 Sb. Změna: 161/2006 Sb. Změna: 115/2006 Sb. Změna: 342/2006 Sb. Změna: 165/2006 Sb. Změna: 239/2008

Více

o cestovních dokladech a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů,

o cestovních dokladech a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, 329/1999 Sb. ZÁKON ze dne 30. listopadu 1999 o cestovních dokladech a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o cestovních dokladech) Změna: 217/2002

Více

o cestovních dokladech a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o cestovních dokladech)

o cestovních dokladech a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o cestovních dokladech) 329/1999 Sb. ZÁKON ze dne 30. listopadu 1999 o cestovních dokladech a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o cestovních dokladech) Změna: 217/2002

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2009 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 68 Rozeslána dne 24. července 2009 Cena Kč 131, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2009 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 68 Rozeslána dne 24. července 2009 Cena Kč 131, O B S A H : Ročník 2009 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 68 Rozeslána dne 24. července 2009 Cena Kč 131, O B S A H : 227. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o základních registrech

Více

ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ. ODBOR: EVIDENČNÍCH SPRÁVNÍCH SLUŽEB A OBECNÍHO ŽIVNOSTENSKÉHO ÚŘADU Oddělení: evidenčně správních agend a matriky

ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ. ODBOR: EVIDENČNÍCH SPRÁVNÍCH SLUŽEB A OBECNÍHO ŽIVNOSTENSKÉHO ÚŘADU Oddělení: evidenčně správních agend a matriky ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ ODBOR: EVIDENČNÍCH SPRÁVNÍCH SLUŽEB A OBECNÍHO ŽIVNOSTENSKÉHO ÚŘADU Oddělení: evidenčně správních agend a matriky 1. Zpracování osobních údajů za účelem uzavření inominátní smlouvy

Více

Osobní údaje zpracovávané MěÚ Rosice nepodléhající oznamovací povinnosti úřadu pro ochranu osobních údajů A Odbor dopravy

Osobní údaje zpracovávané MěÚ Rosice nepodléhající oznamovací povinnosti úřadu pro ochranu osobních údajů A Odbor dopravy Osobní údaje zpracovávané MěÚ Rosice nepodléhající oznamovací povinnosti úřadu pro ochranu osobních údajů (podle 18 odst. 2 zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a změně některých zákonů, ve znění

Více

Vydávání cestovních dokladů

Vydávání cestovních dokladů 1. Identifikační číslo 2. Kód 3. Pojmenování (název) životní situace Vydávání cestovních dokladů 4. Základní informace k životní situaci Doba platnosti cestovního pasu Cestovní pas se vydává občanům ve

Více

2. V 2 písmeno e) zní: e) agendou ucelená oblast působnosti orgánu veřejné

2. V 2 písmeno e) zní: e) agendou ucelená oblast působnosti orgánu veřejné Strana 3036 Sbírka zákonů č. 192 / 2016 Částka 72 192 ZÁKON ze dne 25. května 2016, kterým se mění zákon č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony Parlament

Více

Cestovní doklady. Vydávání cestovních pasů. Kdo a za jakých podmínek. Jak a kam se obrátit. Doba platnosti cestovního pasu

Cestovní doklady. Vydávání cestovních pasů. Kdo a za jakých podmínek. Jak a kam se obrátit. Doba platnosti cestovního pasu Cestovní doklady Vydávání cestovních pasů Doba platnosti cestovního pasu Cestovní pas se vydává občanům ve věku do 15 let s dobou platnosti na 5 let, občanům starším 15 let s dobou platnosti na 10 let.

Více

Podmínky a postup při vydávání občanských průkazů

Podmínky a postup při vydávání občanských průkazů Občanské průkazy Kdo je povinen mít občanský průkaz občan České republiky, který dosáhl věku 15 let a má trvalý pobyt na území České republiky Povinnost podat žádost o vydání občanského průkazu je po dovršení

Více

Ministerstvo vnitra odbor správních činností

Ministerstvo vnitra odbor správních činností odbor správních činností Z A D Á N Í F U N K C I O N A L I T aplikace agendového informačního systému evidence občanských průkazů (doplněné) z hlediska výkonu státní správy Zpracoval: odbor správních činností

Více

Rodná čísla Novelizace zákonů Datové schránky. Peter Garláthy

Rodná čísla Novelizace zákonů Datové schránky. Peter Garláthy Rodná čísla Novelizace zákonů Datové schránky Peter Garláthy 26.11.2009 1 Předání sestav rodných čísel V případě sestav rodných čísel v elektronické podobě je nutné popisovat CD názvem výdejového místa,

Více

Změny od výňatek sazebníku zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích. Evidence obyvatel. Ohlášení změny místa trvalého pobytu

Změny od výňatek sazebníku zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích. Evidence obyvatel. Ohlášení změny místa trvalého pobytu Změny od 1.1.2016 - výňatek sazebníku zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích Evidence obyvatel Ohlášení změny místa trvalého pobytu Podání návrhu na zrušení údaje o místu trvalého pobytu podle

Více

4 kategorie subjektů údajů Občané hlášení k trvalému pobytu ve správním obvodu MČ Praha 8.

4 kategorie subjektů údajů Občané hlášení k trvalému pobytu ve správním obvodu MČ Praha 8. Správce: Úřad městské části Praha, Zenklova 1/35, Praha Libeň, 00, IČO: 0003, telefon: 05 111, email: posta@praha.cz pověřenec pro ochranu osobních údajů: JUDr. Eva Janečková, tel.: 05 53, email: eva.janeckova@praha.cz

Více

Text novelizovaných zákonů v platném znění s vyznačením navrhovaných změn a doplnění. Ustanovení zákona o občanských průkazech.

Text novelizovaných zákonů v platném znění s vyznačením navrhovaných změn a doplnění. Ustanovení zákona o občanských průkazech. Text novelizovaných zákonů v platném znění s vyznačením navrhovaných změn a doplnění K části první: Ustanovení zákona o občanských průkazech 2 Občanský průkaz (1) Občanský průkaz je veřejná listina, 1)

Více

Odbor vnitřní správy

Odbor vnitřní správy Odbor vnitřní správy 1. MATRIKA vedení knih narození, manželství a úmrtí a souvisejících sbírek listin a vydávání výpisů z těchto knih podle zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně

Více

AIS Působnostní. Václav Hořeňovský. 12. dubna 2017

AIS Působnostní. Václav Hořeňovský. 12. dubna 2017 AIS Působnostní Václav Hořeňovský 12. dubna 2017 ZMĚNA AGENDY 2 Změna agendy Změna agendy Změna agendy Změna agendy Změna agendy Změna agendy Změna agendy Změna agendy Změna agendy Změna agendy Změna agendy

Více

Jaké typy občanských průkazů se vydávají? Podání žádosti o vydání občanského průkazu

Jaké typy občanských průkazů se vydávají? Podání žádosti o vydání občanského průkazu Kdo vydává občanský průkaz? Podle zák. č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, ve znění pozdějších předpisů, vydává občanský průkaz obecní úřad obce s rozšířenou působností, v jehož správním obvodu má

Více

133/2000 Sb. ZÁKON. ze dne 12. dubna 2000 o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů. (zákon o evidenci obyvatel) ČÁST PRVNÍ

133/2000 Sb. ZÁKON. ze dne 12. dubna 2000 o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů. (zákon o evidenci obyvatel) ČÁST PRVNÍ 133/2000 Sb. ZÁKON ze dne 12. dubna 2000 o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel) Změna: 2/2002 Sb. Změna: 320/2002 Sb. Změna: 53/2004 Sb. Změna: 501/2004

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Strana 580 Sbírka zákonů č. 56 / 2017 Částka 20 56 ZÁKON ze dne 19. ledna 2017, kterým se mění zákon č. 45/2013 Sb., o obětech trestných činů a o změně některých zákonů (zákon o obětech trestných činů),

Více

Základní registr obyvatel - ROB

Základní registr obyvatel - ROB Základní registr obyvatel - ROB státní občané ČR Evidované subjekty cizinci, kterým bylo vydáno povolení k trvalému pobytu na území ČR nebo povolení k přechodnému pobytu na dobu delší než 90 dnů občané

Více

133/2000 Sb. ZÁKON. ze dne 12. dubna 2000. o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů. (zákon o evidenci obyvatel)

133/2000 Sb. ZÁKON. ze dne 12. dubna 2000. o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů. (zákon o evidenci obyvatel) 133/2000 Sb. ZÁKON ze dne 12. dubna 2000 o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel) Změna: 2/2002 Sb. Změna: 320/2002 Sb. Změna: 53/2004 Sb. Změna: 501/2004

Více

c) cizincích, kteří jsou matkou, otcem, popřípadě jiným zákonným zástupcem, manželem, registrovaným partnerem (dále jen partner") nebo dítětem občana.

c) cizincích, kteří jsou matkou, otcem, popřípadě jiným zákonným zástupcem, manželem, registrovaným partnerem (dále jen partner) nebo dítětem občana. Zákon o evidenci obyvatel v úplném znění k dnešnímu dni (ve znění účinném od 1.1.2016) 133/2000 Sb. ZÁKON ze dne 12. dubna 2000 o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o

Více

11. funkční období. (Navazuje na sněmovní tisk č. 658 ze 7. volebního období PS PČR) Lhůta pro projednání Senátem uplyne 19.

11. funkční období. (Navazuje na sněmovní tisk č. 658 ze 7. volebního období PS PČR) Lhůta pro projednání Senátem uplyne 19. 32 11. funkční období 32 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 45/2013 Sb., o obětech trestných činů a o změně některých zákonů (zákon o obětech trestných činů), ve znění zákona č. 77/2015 Sb., a další

Více

2 (4) Občanský průkaz lze na žádost vydat i občanovi mladšímu 15 let nebo občanovi, který nemá trvalý pobyt na území České republiky.

2 (4) Občanský průkaz lze na žádost vydat i občanovi mladšímu 15 let nebo občanovi, který nemá trvalý pobyt na území České republiky. 1 2 2 (2) Občanovi se vydává a) občanský průkaz se strojově čitelnými údaji a s kontaktním elektronickým čipem, b) občanský průkaz se strojově čitelnými údaji, nebo c) občanský průkaz bez strojově čitelných

Více

Potřebujete nový cestovní pas nebo občanský průkaz?

Potřebujete nový cestovní pas nebo občanský průkaz? Potřebujete nový cestovní pas nebo občanský průkaz? Cestovní doklady Konec platnosti zápisu dětí do CD. Podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 444/2009, které je závazné pro všechny státy

Více

OBČANSKÉ PRŮKAZY. Od 01. 01. 2012 se vydává. - občanský průkaz se strojově čitelnými údaji. (vydání do 30 dnů ode dne podání žádosti)

OBČANSKÉ PRŮKAZY. Od 01. 01. 2012 se vydává. - občanský průkaz se strojově čitelnými údaji. (vydání do 30 dnů ode dne podání žádosti) OBČANSKÉ PRŮKAZY Od 01. 01. 2012 se vydává - občanský průkaz se strojově čitelnými údaji a s kontaktním elektronickým čipem (vydání do 30 dnů ode dne podání žádosti) - občanský průkaz se strojově čitelnými

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2015 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 135 Rozeslána dne 7. prosince 2015 Cena Kč 111, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2015 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 135 Rozeslána dne 7. prosince 2015 Cena Kč 111, O B S A H : Ročník 2015 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 135 Rozeslána dne 7. prosince 2015 Cena Kč 111, O B S A H : 317. Zákon, kterým se mění zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení,

Více

329/1999 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ CESTOVNÍ DOKLADY

329/1999 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ CESTOVNÍ DOKLADY Obsah 329/1999 Sb. ZÁKON ze dne 30. listopadu 1999 o cestovních dokladech a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o cestovních dokladech) Změna:

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VII. volební období 655/0

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VII. volební období 655/0 PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA VII. volební období 655/0 Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění pozdějších předpisů, a některé další

Více

Občanské průkazy. bezprostředně po nabytí českého státního občanství,

Občanské průkazy. bezprostředně po nabytí českého státního občanství, Občanské průkazy Občanský průkaz je povinen mít občan České republiky, který dosáhl věku 15 let a má trvalý pobyt na území České republiky. Občanský průkaz může mít i občan, jehož svéprávnost byla omezena.

Více

11. funkční období. Návrh zákona, kterým se mění volební zákony a některé další zákony

11. funkční období. Návrh zákona, kterým se mění volební zákony a některé další zákony 49 11. funkční období 49 Návrh zákona, kterým se mění volební zákony a některé další zákony (Navazuje na sněmovní tisk č. 899 ze 7. volebního období PS PČR) 2017 ZÁKON ze dne 2017, kterým se mění volební

Více

Sjednocující postup pro zapisovatele do agendového informačního systému evidence obyvatel

Sjednocující postup pro zapisovatele do agendového informačního systému evidence obyvatel Sjednocující postup pro zapisovatele do agendového informačního systému evidence obyvatel V souvislosti s nabytím účinnosti zákona č. 227/2009 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím

Více

1. Identifikační číslo. 2.Kód. 3. Pojmenování (název) životní situace. Vydání občanského průkazu. 4. Základní informace k životní situaci

1. Identifikační číslo. 2.Kód. 3. Pojmenování (název) životní situace. Vydání občanského průkazu. 4. Základní informace k životní situaci 1. Identifikační číslo 2.Kód 3. Pojmenování (název) životní situace Vydání občanského průkazu 4. Základní informace k životní situaci Občanský průkaz je povinen mít občan České republiky, který dosáhl

Více

Cestovní pas bez strojově čitelných údajů a bez nosiče dat s biometrickými údaji se vydává:

Cestovní pas bez strojově čitelných údajů a bez nosiče dat s biometrickými údaji se vydává: Životní situace Název: Vydání cestovního dokladu Základní informace: Cestovní pas se strojově čitelnými údaji a s nosičem dat s biometrickými údaji se vydává: občanům ve věku do 15 let s dobou platnosti

Více

ODBOR SPRÁVNÍ A ŽIVNOSTENSKÝ ÚŘAD, Městského úřadu Rychnov nad Kněžnou, odd. OP. EO CD

ODBOR SPRÁVNÍ A ŽIVNOSTENSKÝ ÚŘAD, Městského úřadu Rychnov nad Kněžnou, odd. OP. EO CD ODBOR SPRÁVNÍ A ŽIVNOSTENSKÝ ÚŘAD, Městského úřadu Rychnov nad Kněžnou, odd. OP. EO CD OBČANSKÉ PRŮKAZY Občanský průkaz je veřejná listina, kterou občan prokazuje své jméno, příjmení, rodné číslo, podobu

Více

ZÁKON č. 133/2000 Sb.,

ZÁKON č. 133/2000 Sb., ZÁKON č. 1/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel) ve znění zákona č. 2/2002 Sb., zákona č. 20/2002 Sb., zákona č. 5/2004 Sb. (úplné znění

Více

Krajské úřady. Obecní úřady obcí s rozšířenou působností. Matriční úřady. Ohlašovny. Soudy. Nabytí státního občanství Pozbytí státního občanství

Krajské úřady. Obecní úřady obcí s rozšířenou působností. Matriční úřady. Ohlašovny. Soudy. Nabytí státního občanství Pozbytí státního občanství Krajské úřady Nabytí státního občanství Pozbytí státního občanství Obecní úřady obcí s rozšířenou působností Matriční úřady K nově zavedenému občanu při nabytí státního občanství související údaje Přidělení

Více

Podání žádosti o vydání občanského průkazu

Podání žádosti o vydání občanského průkazu Kdo vydává občanský průkaz Podle zák. č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, ve znění pozdějších předpisů, vydává občanský průkaz obecní úřad obce s rozšířenou působností, v jehož správním obvodu má

Více

Občanský průkaz je povinen mít občan, který dosáhl věku 15 let a má trvalý pobyt na území České republiky.

Občanský průkaz je povinen mít občan, který dosáhl věku 15 let a má trvalý pobyt na území České republiky. Napsal uživatel Lenka Vlčková Aktualizováno Úterý, 09 Srpen 2016 08:08 3. Název životní situace: Vyřízení občanského průkazu 4. Základní informace: Občanský průkaz je povinen mít občan, který dosáhl věku

Více

ZÁKON č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech. a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel) ve znění

ZÁKON č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech. a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel) ve znění ZÁKON č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel) ve znění zákona č. 2/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 53/2004 Sb. (úplné znění

Více

Částka 71. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ Změna zákona o občanských průkazech

Částka 71. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ Změna zákona o občanských průkazech Strana 2028 Sbírka zákonů č. 195 / 2017 195 ZÁKON ze dne 31. května 2017, kterým se mění zákon č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony Parlament

Více

Vydávání občanských průkazů 1. Identifikační číslo 2. Kód 3. Pojmenování (název) životní situace Vydávání občanských průkazů 4. Základní informace k

Vydávání občanských průkazů 1. Identifikační číslo 2. Kód 3. Pojmenování (název) životní situace Vydávání občanských průkazů 4. Základní informace k Vydávání občanských průkazů 1. Identifikační číslo 2. Kód 3. Pojmenování (název) životní situace Vydávání občanských průkazů 4. Základní informace k životní situaci Občanský průkaz (dále jen OP) je povinen

Více

227/2009 Sb. ZÁKON. ze dne 17. června 2009, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o základních registrech ČÁST PRVNÍ

227/2009 Sb. ZÁKON. ze dne 17. června 2009, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o základních registrech ČÁST PRVNÍ 227/2009 Sb. ZÁKON ze dne 17. června 2009, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o základních registrech Změna: 101/2010 Sb. Změna: 291/2009 Sb., 306/2009 Sb., 159/2010 Sb. Změna:

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: 328/1999 Sb. ZÁKON ze dne 30. listopadu 1999 o občanských průkazech Změna: 491/2001 Sb. Změna: 320/2002 Sb. Změna: 53/2004 Sb. Změna: 559/2004 Sb. Změna: 395/2005 Sb. Změna: 559/2004 Sb. (část) Změna:

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2012 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 26 Rozeslána dne 7. března 2012 Cena Kč 53, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2012 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 26 Rozeslána dne 7. března 2012 Cena Kč 53, O B S A H : Ročník 2012 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 26 Rozeslána dne 7. března 2012 Cena Kč 53, O B S A H : 68. Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí 69. Úplné znění

Více

Občanské průkazy. Požádat o e-op může občan na kterémkoliv úřadě obce s rozšířenou působností (dále jen ORP).

Občanské průkazy. Požádat o e-op může občan na kterémkoliv úřadě obce s rozšířenou působností (dále jen ORP). Občanské průkazy Upravuje zákon č. 328/1999 Sb., zákon o občanských průkazech, ve znění pozdějších předpisů Nové elektronické občanské průkazy (dále jen e-op), upravuje zákon č. 328/1999 Sb., zákon o občanských

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY 21/2006 Sb. ZÁKON ze dne 20. prosince 2005 o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu a o změně některých zákonů (zákon o ověřování) Změna: 165/2006 Sb. 189/2008 Sb.,

Více

Registr práv a povinností. Údaje agendy A22 Stavební spoření. Stránka 1 z 7

Registr práv a povinností. Údaje agendy A22 Stavební spoření. Stránka 1 z 7 Registr práv a povinností Údaje agendy A22 Stavební spoření Stránka 1 z 7 Údaje vedené agendou A22 Stavební spoření Znění ustanovení zákona definující údaje vedené agendou 9a Informační systém zákona č.

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Strana 2397 204 ZÁKON ze dne 23. července 2015, kterým se mění zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů,

Více

40/1993 Sb. ZÁKON. České národní rady

40/1993 Sb. ZÁKON. České národní rady 40/1993 Sb. ZÁKON České národní rady ze dne 29. prosince 1992 o nabývání a pozbývání státního občanství České republiky Změna: 272/1993 Sb. Změna: 337/1993 Sb. Změna: 140/1995 Sb. Změna: 139/1996 Sb. Změna:

Více

INFORMACE O ZPRACOVÁVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

INFORMACE O ZPRACOVÁVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ K R A J S K Á H Y G I E N I C K Á S T A N I C E OLOMOUCKÉHO KRAJE SE SÍDLEM V OLOMOUCI Wolkerova 74/6, 779 11 Olomouc, tel. 585 719 111, e-mail: epodatelna@khsolc.cz, ID: 7zyai4b INFORMACE O ZPRACOVÁVÁNÍ

Více

ČESKÁ REPUBLIKA O B S A H : 239. Zákon, kterým se mění některé zákony související s registrovaným partnerstvím

ČESKÁ REPUBLIKA O B S A H : 239. Zákon, kterým se mění některé zákony související s registrovaným partnerstvím Ročník 2008 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 76 Rozeslána dne 1. července 2008 Cena Kč 22, O B S A H : 239. Zákon, kterým se mění některé zákony související s registrovaným partnerstvím 239 ZÁKON ze

Více

Informace o zpracování a ochraně osobních údajů

Informace o zpracování a ochraně osobních údajů Informace o zpracování a ochraně osobních údajů Níže uvedené informace jsou poskytovány v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU)

Více

133/2000 Sb. ZÁKON ze dne 12. dubna 2000 ČÁST PRVNÍ EVIDENCE OBYVATEL A RODNÝCH ČÍSEL

133/2000 Sb. ZÁKON ze dne 12. dubna 2000 ČÁST PRVNÍ EVIDENCE OBYVATEL A RODNÝCH ČÍSEL Systém ASPI - stav k 3.6.2009 do částky 45/2009 Sb. a 18/2009 Sb.m.s. Obsah a text 133/2000 Sb. - poslední stav textu nabývá účinnost až od 1. 1.2010 133/2000 Sb. ZÁKON ze dne 12. dubna 2000 o evidenci

Více

ŽIVOTNÍ SITUACE. Cestovní pas se strojově čitelnými údaji a nosičem dat - tzv. e-pas. Pojmenování (název) životní situace

ŽIVOTNÍ SITUACE. Cestovní pas se strojově čitelnými údaji a nosičem dat - tzv. e-pas. Pojmenování (název) životní situace ŽIVOTNÍ SITUACE Pojmenování (název) životní situace Základní informace k životní situaci Kde, kdy a s kým lze věc vyřídit Cestovní pas se strojově čitelnými údaji a nosičem dat - tzv. e-pas Cestovní pas

Více

Platné znění zákona č. 37/1995 Sb., o neperiodických publikacích

Platné znění zákona č. 37/1995 Sb., o neperiodických publikacích Platné znění zákona č. 37/1995 Sb., o neperiodických publikacích ve znění zákonů č. 320/2002 Sb., č. 142/2012 Sb. a č. 183/2017 Sb. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: 1 (1) Pro účely

Více

ZÁKON o občanských průkazech

ZÁKON o občanských průkazech Částka 26 Sbírka zákonů č. 69 / 2012 Strana 819 69 PŘEDSEDA VLÁDY vyhlašuje úplné znění zákona č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, jak vyplývá ze změn provedených zákonem č. 491/2001 Sb., zákonem

Více

Výše některých správních poplatků podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, v platném znění

Výše některých správních poplatků podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, v platném znění Výše některých správních poplatků podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, v platném znění Občanství (položka 8) a) Vydání osvědčení nebo potvrzení o státním občanství České republiky - Kč

Více

Zákony pro lidi - Monitor změn (

Zákony pro lidi - Monitor změn ( Platné znění příslušných ustanovení vyhlášky č. 31/2001 Sb., o řidičských průkazech a o registru řidičů, ve znění pozdějších předpisů, s vyznačením navrhovaných změn a doplnění V. ČÁST PRVNÍ ŘIDIČSKÉ PRŮKAZY

Více

V souvislosti s nabytím účinnosti zákona č. 227/2009 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o základních registrech, jímž

V souvislosti s nabytím účinnosti zákona č. 227/2009 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o základních registrech, jímž Krajské úřady Nabytí státního občanství Pozbytí státního občanství Obecní úřady obcí s rozšířenou působností K nově zavedenému občanu při nabytí státního občanství související údaje Matriční úřady Přidělení

Více

133/2000 Sb. ZÁKON ze dne 12. dubna 2000

133/2000 Sb. ZÁKON ze dne 12. dubna 2000 Systém ASPI - stav k 20.11.2011 do částky 116/2011 Sb. a 51/2011 Sb.m.s. Obsah a text 133/2000 Sb. - poslední stav textu Změna: 2/2002 Sb. Změna: 320/2002 Sb. Změna: 53/2004 Sb. Změna: 501/2004 Sb., 444/2005

Více

Czech POINT. Co je to Czech POINT. Kde najdu pobočky Czech POINT? Obecní úřad Ohrobec v současnosti poskytuje tyto služby:

Czech POINT. Co je to Czech POINT. Kde najdu pobočky Czech POINT? Obecní úřad Ohrobec v současnosti poskytuje tyto služby: Czech POINT Co je to Czech POINT Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál, tedy Czech POINT je projektem, který by měl zredukovat byrokracii ve vztahu občan - veřejná správa. Kde najdu pobočky

Více

Změny v informačním systému evidence obyvatel po 1. červenci 2010

Změny v informačním systému evidence obyvatel po 1. červenci 2010 Změny v informačním systému evidence obyvatel po 1. červenci 2010 Dnem 1. července 2010 nabude účinnosti významná novela zákona č. 133/2000 Sb. o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých

Více

ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ MĚSTSKÁ POLICIE PŘEROV 1. MP Manager Shromažďování, uchovávání, vyhledávání, ukládání a užití osobních údajů pro účely plnění úkolů vyplývajících ze zákona 553/1991 Sb. Sekundárně

Více

Zápis údajů o přidělení rodného čísla při narození

Zápis údajů o přidělení rodného čísla při narození Informace o činnostech matričních úřadů od 1.7.2010 v souvislosti se zapisováním údajů do agendového informačního systému evidence obyvatel ( dále jen ISEO ) Zápis údajů o přidělení rodného čísla při narození

Více

ROK Číslo Č. j. /ze dne Název informace Platnost

ROK Číslo Č. j. /ze dne Název informace Platnost ROK 2011 Číslo Č. j. /ze dne Název informace Platnost 1. MV-117452-2/VS-2010 ze dne 7. 1. 2011 2. MV-3742-1/VS-2011 ze dne 14. 1. 2011 Změny v souvislosti s novelizací zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu

Více

Vydání cestovního dokladu

Vydání cestovního dokladu 01. Identifikační kód 02. Kód 03. Pojmenování (název) životní situace Vydání cestovního dokladu 04. Základní informace k životní situaci Cestovní pas se strojově čitelnými údaji a s nosičem dat s biometrickými

Více

Odbor správních činností

Odbor správních činností Odbor správních činností 1 - zajišťuje komplexní výkon agendy evidence obyvatel v působnosti OÚORP 2 - zajišťuje komplexní výkon agendy OP v působnosti OÚORP pro občany ČR 3 - zajišťuje komplexní výkon

Více

JUDr. Jana Jurníková, Ph.D. Vnitřní správa

JUDr. Jana Jurníková, Ph.D. Vnitřní správa Správní právo JUDr. Jana Jurníková, Ph.D. Vnitřní správa Vnitřní správa V absolutistickém státě správa policejní - představovala veškerou vnitřní správní činnost Liberální právní stát vyčlenění specializovaných

Více

Občanský průkaz lze na žádost vydat i občanovi mladšímu 15 let nebo občanovi, který nemá trvalý pobyt na území České republiky.

Občanský průkaz lze na žádost vydat i občanovi mladšímu 15 let nebo občanovi, který nemá trvalý pobyt na území České republiky. Životní situace Název: Občanský průkaz Základní informace: Občanský průkaz je povinen mít občan České republiky, který dosáhl věku 15 let a má trvalý pobyt na území České republiky. Občanský průkaz může

Více

N á v r h. VYHLÁŠKA ze dne 2011, kterou se provádí zákon o občanských průkazech a zákon o cestovních dokladech ČÁST PRVNÍ OBČANSKÉ PRŮKAZY

N á v r h. VYHLÁŠKA ze dne 2011, kterou se provádí zákon o občanských průkazech a zákon o cestovních dokladech ČÁST PRVNÍ OBČANSKÉ PRŮKAZY N á v r h VYHLÁŠKA ze dne 2011, kterou se provádí zákon o občanských průkazech a zákon o cestovních dokladech Ministerstvo vnitra stanoví podle 12 odst. 5 a 26 zákona č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech,

Více

Ministerstvo vnitra odbor správních činností

Ministerstvo vnitra odbor správních činností Ministerstvo odbor správních činností Z A D Á N Í F U N K C I O N A L I T aplikace agendového informačního systému evidence cestovních dokladů (doplněné) z hlediska výkonu státní správy Zpracoval: odbor

Více

Občanský průkaz lze na žádost vydat i občanovi mladšímu 15 let nebo občanovi, který nemá trvalý pobyt na území České republiky.

Občanský průkaz lze na žádost vydat i občanovi mladšímu 15 let nebo občanovi, který nemá trvalý pobyt na území České republiky. Občanské průkazy Občanský průkaz je povinen mít občan České republiky, který dosáhl věku 15 let a má trvalý pobyt na území České republiky. Občanský průkaz může mít i občan, jehož svéprávnost byla omezena.

Více

Informa ní povinnost dle 18 odst. 2 zákona . 101/2000 Sb., o ochran osobních údaj a o zm kterých zákon , ve zn pozd jších p edpis Informa

Informa ní povinnost dle 18 odst. 2 zákona . 101/2000 Sb., o ochran osobních údaj a o zm kterých zákon , ve zn pozd jších p edpis Informa Informační povinnost dle 18 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů Informační povinnost dle 18 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb.,

Více