Zveřejnění zpracovávaných osobních údajů nepodléhajících oznamovací povinnosti

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zveřejnění zpracovávaných osobních údajů nepodléhajících oznamovací povinnosti"

Transkript

1 Zveřejnění zpracovávaných osobních údajů nepodléhajících oznamovací povinnosti Osobní údaje zpracovávané Městským úřadem Nový Jičín nepodléhající oznamovací povinnosti Úřadu pro ochranu osobních údajů (dle 18 odst. 2 zákona 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších právních předpisů) Odbor vnitřních věcí Městský úřad Nový Jičín, Odbor vnitřních věcí provádí dle ust. 18 odst. 1 písm. b) zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších právních předpisů zpracovávání určitých osobních údajů, které mu ukládá zvláštní zákon nebo je takových osobních údajů třeba k uplatnění práv a povinností vyplývajících ze zvláštního právního předpisu. Podle ust. 18 odst. 2 zákona o ochraně osobních údajů je Městský úřad Nový Jičín Odbor vnitřních věcí ( oddělení evidence obyvatel, občanských průkazů a cestovních dokladů a oddělení matrik) povinen zajistit, aby informace týkající se zejména účelu zpracování, kategorií osobních údajů, kategorií subjektů údajů, kategorií příjemců a doby uchovávání byly zpřístupněny dálkovým přístupem na internetových stránkách města Nový Jičín nebo jiným vhodným způsobem. Zpřístupnění zpracovávání výše uvedených osobních údajů je nutné vzhledem k tomu, že na toto zpracovávání se nevztahuje oznamovací povinnost podle 16 zákona o ochraně osobních údajů a uvedené zpracovávání tak není a nebude zaregistrováno ani zapsáno a vedeno Úřadem pro ochranu osobních údajů a veřejnost by se o nich nemohla dozvědět. S ohledem na výše uvedené zveřejňujeme: EDIDENCE OBYVATEL Zvláštním zákonem, který upravuje zpracovávání osobních údajů vedených v informačním systému evidence obyvatel je zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších právních předpisů (dále jen "citovaný zákon"), se kterým úzce souvisí i zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Evidence obyvatel je vedena v informačním systému evidence obyvatel, jehož správcem je ministerstvo vnitra. Tento informační systém je informačním systémem veřejné správy podle zvláštního zákona (zák.č. 365/2000 Sb.) Městský úřad Nový Jičín, jako obecní úřad obce s rozšířenou působností: JE ZPRACOVATELEM ÚDAJŮ VEDENÝCH V INFORMAČNÍM SYSTÉMU PRO MINISTERSTVO VNITRA, JE UŽIVATELEM ÚDAJŮ Z INFORMAČNÍHO SYSTÉMU O OBYVATELÍCH, KTEŘÍ SE PŘIHLÁSILI K TRVALÉMU POBYTU NEBO MAJÍ PODLE ZVLÁŠTNÍCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ POVOLEN POBYT V JEHO SPRÁVNÍM OBVODU V ROZSAHU ÚDAJŮ UVEDENÝCH V 3 S VÝJIMKOU ÚDAJŮ O OSVOJENÉM DÍTĚTI A ZÁZNAMECH O POSKYTNUTÍ ÚDAJŮ Z TOHOTO SYSTÉMU, NELZE-LI ZÁZNAM O POSKYTNUTÍ ÚDAJŮ PODLE TOHOTO ZÁKONA ZPŘÍSTUPNIT. TYTO ÚDAJE MŮŽE MĚSTSKÝ ÚŘAD NOVÝ JIČÍN VYUŽÍVAT, JEN JSOU-LI NEZBYTNÉ PRO VÝKON JEHO PŮSOBNOSTI

2 Kategorie subjektů údajů ( 1 citovaného zákona) V evidenci obyvatel se vedou údaje o STÁTNÍCH OBČANECH ČESKÉ REPUBLIKY (DÁLE JEN "OBČAN") CIZINCÍCH S POVOLENÝM TRVALÝM POBYTEM NA ÚZEMÍ ČESKÉ REPUBLIKY, CIZINCÍCH S POVOLENÝM PŘECHODNÝM POBYTEM NA ÚZEMÍ ČESKÉ REPUBLIKY NA DOBU DELŠÍ NEŽ 90 DNŮ A OBČANECH EVROPSKÉ UNIE, KTEŘÍ NA ÚZEMÍ ČESKÉ REPUBLIKY HODLAJÍ PŘECHODNĚ POBÝVAT PO DOBU DELŠÍ NEŽ 3 MĚSÍCE (DÁLE JEN CIZINCI S POVOLENÍM K POBYTU NA ÚZEMÍ ČESKÉ REPUBLIKY), PODLE ZVLÁŠTNÍHO PRÁVNÍHO PŘEDPISU, CIZINCÍCH, KTERÝM BYLA NA ÚZEMÍ ČESKÉ REPUBLIKY UDĚLENA MEZINÁRODNÍ OCHRANA FORMOU AZYLU NEBO DOPLŇKOVÉ OCHRANY. Kategorie osobních údajů ( 3 odst. 3 a 4 citovaného zákona) V informačním systému se o občanech vedou tyto údaje: JMÉNO, POPŘÍPADĚ JMÉNA, PŘÍJMENÍ, RODNÉ PŘÍJMENÍ DATUM NAROZENÍ POHLAVÍ MÍSTO A OKRES NAROZENÍ A U OBČANA, KTERÝ SE NARODIL V CIZINĚ, MÍSTO, A STÁT, KDE SE OBČAN NARODIL RODNÉ ČÍSLO STÁTNÍ OBČANSTVÍ, POPŘÍPADĚ VÍCE STÁTNÍCH OBČANSTVÍ ADRESA MÍSTA TRVALÉHO POBYTU, VČETNĚ PŘEDCHOZÍCH ADRES MÍSTA TRVALÉHO POBYTU, PŘÍPADNĚ TÉŽ ADRESA, NA KTEROU MAJÍ BÝT DORUČOVÁNY PÍSEMNOSTI PODLE ZVLÁŠTNÍHO PRÁVNÍHO PŘEDPISU POČÁTEK TRVALÉHO POBYTU, POPŘÍPADĚ DATUM ZRUŠENÍ ÚDAJE O MÍSTU TRVALÉHO POBYTU NEBO DATUM UKONČENÍ TRVALÉHO POBYTU NEBO DATUM UKONČENÍ TRVALÉHO POBYTU NA ÚZEMÍ ČESKÉ REPUBLIKY ZBAVENÍ NEBO OMEZENÍ ZPŮSOBILOSTI K PRÁVNÍM ÚKONŮM ZÁKAZ POBYTU, MÍSTO ZÁKAZU POBYTU A DOBA JEHO TRVÁNÍ RODNÉ ČÍSLO OTCE, MATKY, POPŘÍPADĚ JINÉHO ZÁKONNÉHO ZÁSTUPCE, V PŘÍPADĚ, ŽE JEDEN Z RODIČŮ NEBO JINÝ ZÁKONNÝ ZÁSTUPCE NEMÁ PŘIDĚLENÉ RODNÉ ČÍSLO, VEDE SE JEHO JMÉNO, POPŘÍPADĚ JMÉNA, PŘÍJMENÍ A DATUM NAROZENÍ RODINNÝ STAV, DATUM A MÍSTO UZAVŘENÍ MANŽELSTVÍ NEBO PARTNERSTVÍ RODNÉ ČÍSLO MANŽELA NEBO PARTNERA, JE-LI MANŽELEM NEBO PARTNEREM FYZICKÁ OSOBA, KTERÁ NEMÁ PŘIDĚLENO RODNÉ ČÍSLO, VEDE SE JEHO JMÉNO, POPŘÍPADĚ JMÉNA, PŘÍJMENÍ MANŽELA NEBO PARTNERA A DATUM JEHO NAROZENÍ RODNÉ ČÍSLO DÍTĚTE, JE-LI DÍTĚ CIZINEC, KTERÝ NEMÁ PŘIDĚLENO RODNÉ ČÍSLO, VEDE SE JEHO JMÉNO, POPŘÍPADĚ JMÉNA, PŘÍJMENÍ DÍTĚTE A DATUM JEHO NAROZENÍ O OSVOJENÉM DÍTĚTI ÚDAJ - STUPEŇ OSVOJENÍ, PŮVODNÍ A NOVÉ JMÉNO, POPŘÍPADĚ JMÉNA, PŘÍJMENÍ DÍTĚTE, PŮVODNÍ A NOVÉ RODNÉ ČÍSLO DÍTĚTE, DATUM A MÍSTO NAROZENÍ, RODNÁ ČÍSLA OSVOJITELŮ, V PŘÍPADĚ ŽE OSVOJITELI NEBYLO PŘIDĚLENO RODNÉ ČÍSLO, ÚDAJE O JMÉNU, POPŘÍPADĚ O JMÉNECH, PŘÍJMENÍ A DATU NAROZENÍ OSVOJITELE, RODNÁ ČÍSLA OTCE A MATKY, POKUD JIM NEBYLO PŘIDĚLENO, JEJICH JMÉNO, POPŘÍPADĚ JMÉNA A PŘÍJMENÍ. TENTO ÚDAJ SE NEVEDE, POKUD SE JEDNÁ O DÍTĚ NAROZENÉ ŽENĚ S TRVALÝM POBYTEM V ČESKÉ REPUBLICE, KTERÁ PORODILA DÍTĚ A PÍSEMNĚ POŽÁDALA O UTAJENÍ SVÉ OSOBY V SOUVISLOSTI S PORODEM, DATUM NABYTÍ PRÁVNÍ MOCI ROZHODNUTÍ O OSVOJENÍ NEBO ROZHODNUTÍ O ZRUŠENÍ OSVOJENÍ DÍTĚTE ÚDAJ O STUPNI OSVOJENÍ SE VEDE JAKO BLOKOVANÝ ÚDAJ, ZÁZNAM O POSKYTNUTÍ ÚDAJŮ DATUM, MÍSTO A OKRES ÚMRTÍ, JDE-LI O ÚMRTÍ OBČANA MIMO ÚZEMÍ ČESKÉ REPUBLIKY, VEDE SE DATUM ÚMRTÍ A STÁT, NA JEHOŽ ÚZEMÍ K ÚMRTÍ DOŠLO DEN, KTERÝ BYL V ROZHODNUTÍ SOUDU O PROHLÁŠENÍ ZA MRTVÉHO UVEDEN JAKO DEN ÚMRTÍ. V informačním systému se o cizincích s povolením k pobytu na území České republiky podle zvláštního právního předpisu a o cizincích, kterým byla na území České republiky udělena mezinárodní ochrana formou azylu nebo doplňkové ochrany, vedou tyto údaje:

3 JMÉNO, POPŘÍPADĚ JMÉNA, PŘÍJMENÍ, RODNÉ PŘÍJMENÍ DATUM NAROZENÍ POHLAVÍ MÍSTO A STÁT, KDE SE CIZINEC NARODIL, V PŘÍPADĚ, ŽE SE CIZINEC NARODIL NA ÚZEMÍ ČESKÉ REPUBLIKY, UVÁDÍ SE MÍSTO A OKRES NAROZENÍ RODNÉ ČÍSLO STÁTNÍ OBČANSTVÍ, POPŘÍPADĚ VÍCE STÁTNÍCH OBČANSTVÍ DRUH A ADRESA MÍSTA POBYTU, PŘÍPADNĚ TÉŽ ADRESA, NA KTEROU MAJÍ BÝT DORUČOVÁNY PÍSEMNOSTI PODLE ZVLÁŠTNÍHO PRÁVNÍHO PŘEDPISU ČÍSLO A PLATNOST POVOLENÍ K POBYTU POČÁTEK POBYTU, POPŘÍPADĚ DATUM UKONČENÍ POBYTU ZBAVENÍ NEBO OMEZENÍ ZPŮSOBILOSTI K PRÁVNÍM ÚKONŮM SPRÁVNÍ VYHOŠTĚNÍ A DOBA, PO KTEROU NENÍ UMOŽNĚN VSTUP NA ÚZEMÍ ČESKÉ REPUBLIKY RODINNÝ STAV, DATUM A MÍSTO UZAVŘENÍ MANŽELSTVÍ NEBO PARTNERSVÍ JMÉNO, POPŘÍPADĚ JMÉNA, PŘÍJMENÍ MANŽELA NEBO PARTNERA A JEHO RODNÉ ČÍSLO, JE-LI MANŽEL NEBO PARTNER CIZINEC, KTERÝ NEMÁ PŘIDĚLENO RODNÉ ČÍSLO, VEDE SE JMÉNO, POPŘÍPADĚ JMÉNA, PŘÍJMENÍ A DATUM NAROZENÍ JMÉNO, POPŘÍPADĚ JMÉNA, PŘÍJMENÍ DÍTĚTE, POKUD JE OBYVATELEM, A JEHO RODNÉ ČÍSLO, V PŘÍPADĚ, ŽE DÍTĚTI NEBYLO RODNÉ ČÍSLO PŘIDĚLENO, VEDE SE JEHO JMÉNO, POPŘÍPADĚ JMÉNA, PŘÍJMENÍ DÍTĚTE A DATUM JEHO NAROZENÍ JMÉNO, POPŘÍPADĚ JMÉNA, PŘÍJMENÍ OTCE, MATKY, POPŘÍPADĚ JINÉHO ZÁKONNÉHO ZÁSTUPCE, POKUD JSOU OBYVATELI, A JEJICH RODNÉ ČÍSLO, V PŘÍPADĚ, ŽE JEDEN Z RODIČŮ NEBO JINÝ ZÁKONNÝ ZÁSTUPCE NEMÁ PŘIDĚLENO RODNÉ ČÍSLO, VEDE SE JEHO JMÉNO, POPŘÍPADĚ JMÉNA, PŘÍJMENÍ A DATUM NAROZENÍ O OSVOJENÉM DÍTĚTI, POKUD JE OBYVATELEM,- STUPEŇ OSVOJENÍ, PŮVODNÍ A NOVÉ JMÉNO, POPŘÍPADĚ JMÉNA, PŘÍJMENÍ DÍTĚTE, PŮVODNÍ A NOVÉ RODNÉ ČÍSLO DÍTĚTE, DATUM A MÍSTO NAROZENÍ, RODNÁ ČÍSLA OSVOJITELŮ, V PŘÍPADĚ ŽE OSVOJITELI NEBYLO PŘIDĚLENO RODNÉ ČÍSLO, ÚDAJE O JMÉNU, POPŘÍPADĚ JMÉNECH, PŘÍJMENÍ A DATU NAROZENÍ OSVOJITELE, RODNÁ ČÍSLA OTCE A MATKY, POKUD JIM NE BYLO PŘIDĚLENO, JEJICH JMÉNO, POPŘÍPADĚ JMÉNA A PŘÍJMENÍ, TENTO ÚDAJ SE NEVEDE, POKUD SE JEDNÁ O DÍTĚ NAROZENÉ ŽENĚ S TRVALÝM POBYTEM V ČESKÉ REPUBLICE, KTERÁ PORODILA DÍTĚ A PÍSEMNĚ POŽÁDALA O UTAJENÍ SVÉ OOSBY V SOUVISLOSTI S PORODEM, DATUM NABYTÍ PRÁVNÍ MOCI ROZHODNUTÍ O OSVOJENÍ NEBO ROZHODNUTÍ O ZRUŠENÍ OSVOJENÍ DÍTĚTE, ÚDAJ O STUPNI OSVOJENÍ SE VEDE JAKO BLOKOVANÝ ÚDAJ VYHOŠTĚNÍ A DOBA, PO KTEROU NENÍ UMOŽNĚN VSTUP NA ÚZEMÍ ČESKÉ REPUBLIKY ZÁZNAM O POSKYTNUTÍ ÚDAJŮ DATUM, MÍSTO A OKRES ÚMRTÍ, JDE-LI O ÚMRTÍ MIMO ÚZEMÍ ČESKÉ REPUBLIKY, VEDE SE STÁT, NA JEHOŽ ÚZEMÍ K ÚMRTÍ DOŠLO, POPŘÍPADĚ DATUM ÚMRTÍ DEN, KTERÝ BYL V ROZHODNUTÍ SOUDU O PROHLÁŠENÍ ZA MRTVÉHO UVEDEN JAKO DEN ÚMRTÍ JMÉNO, POPŘÍPADĚ JMÉNA, PŘÍJMENÍ : 1.ZLETILÉHO NEZAOPATŘENÉHO DÍTĚTE CIZINCE S POVOLENÍM K POBYTU NA ÚZEMÍ ČESKÉ REPUBLIKY,2.NEZLETILÉHO CIZINCE, KTERÝ BYL CIZINCI S POVOLENÍM K POBYTU NA ÚZEMÍ ČESKÉ REPUBLIKY NEBO JEHO MANŽELU ROZHODNUTÍM PŘÍSLUŠNÉHO ORGÁNU SVĚŘEN DO NÁHRADNÍ RODINNÉ PÉČE, NEBO KTERÝ BYL CIZINCEM S POVOLENÍM K POBYTU NA ÚZEMÍ ČESKÉ REPUBLIKY NEBO JEHO MANŽELEM OSVOLEJEN ANEBO JEHOŽ PORUČNÍKEM NEBO MANŽELEM JEHO PORUČNÍKA JE CIZINEC S POVOLENÍM K POBYTU NA ÚZEMÍ ČESKÉ REPUBLIKY, 3.OSAMĚLÉHO CIZINCE STARŠÍHO 65 LET NEBO BEZ OHLEDU NA VĚK CIZINCE, KTERÝ SE O SEBE NEDOKÁŽE ZE ZDRAVOTNÍCH DŮVODŮ SÁM POSTARAT, JDE-LI O SLOUČENÍ RODINY S RODIČEM NEBO DÍTĚTEM S POVOLENÍM K POBYTU NA ÚZEMÍ ČESKÉ REPUBLIKY, 4. CIZINCE, KTERÝ JE NEZAOPATŘENÝM PŘÍMÝM PŘÍBUZNÝM VE VZESTUPNÉ NEBO SESTUPNÉ LINII NEBO TAKOVÝM PŘÍBUZNÝM MANŽELA OBČANA EVROPSKÉ UNIE, 5. RODIČE NEZLETILÉHO CIZINCE, KTERÉMU BYL UDĚLEN AZYL PODLE ZVLÁŠTNÍHO PRÁVNÍHO PŘEDPISU A JEHO RODNÉ ČÍSLO, JDE-LI O CIZINCE, KTEŘÍ NEMAJÍ PŘIDĚLENO RODNÉ ČÍSLO, VEDE SE JMÉNO, POPŘÍPADĚ JMÉNA, PŘÍJMENÍ A DATUM NAROZENÍ. Kategorie příjemců ( 8 citovaného zákona) Městský úřad Nový Jičín, jako obecní úřad obce s rozšířenou působností, poskytuje údaje z informačního systému pouze na základě písemné žádosti, a to v rozsahu

4 nezbytně nutném a za podmínek stanovených zákonem o evidenci obyvatel nebo zvláštním právním předpisem. Bez výslovného zákonného zmocnění nelze osobní údaje z informačního systému evidence obyvatel poskytovat! Subjekty, které získávají osobní údaje z informačního systému podle zvláštního právního předpisu NEJSOU OPRÁVNĚNY K JEJICH SHROMAŽĎOVÁNÍ, PŘEDÁVÁNÍ A VYUŽÍVÁNÍ MIMO PŮSOBNOST STANOVENOU V ZÁKONĚ JSOU POVINNY ZAJISTIT OCHRANU DAT PŘED NÁHODNÝM NEBO NEOPRÁVNĚNÝM PŘÍSTUPEM NEBO ZPRACOVÁVÁNÍM. Obyvateli staršímu 15 let, na základě písemné žádosti poskytuje Městský úřad Nový Jičín jako obecní úřad obce s rozšířenou působností, písemně údaje vedené v informačním systému k jeho osobě s výjimkou údajů o osvojení, které se poskytují pouze obyvateli staršímu 18 let. V žádosti obyvatel uvede: JMÉNO, POPŘÍPADĚ JMÉNA, PŘÍJMENÍ, RODNÉ PŘÍJMENÍ RODNÉ ČÍSLO ČÍSLO OBČANSKÉHO PRŮKAZU, CESTOVNÍHO DOKLADU, PRŮKAZU O POVOLENÍ K POBYTU PRO CIZINCE NEBO PRŮKAZU POVOLENÍ K POBYTU AZYLANTA ADRESU MÍSTA TRVALÉHO POBYTU OBČANA NEBO MÍSTA POBYTU CIZINCE ŽÁDOST OPATŘÍ ÚŘEDNĚ OVĚŘENÝM PODPISEM (POVINNOST ÚŘEDNÍHO OVĚŘENÍ PODPISU NEPLATÍ, POKUD OBYVATEL PŘEDLOŽÍ SVŮJ DOKLAD TOTOŽNOSTI A ŽÁDOST PODEPÍŠE PŘED ORGÁNEM PŘÍSLUŠNÝM K POSKYTOVÁNÍ ÚDAJŮ). Za obyvatele mladšího 15 let a za občana zbaveného způsobilosti k právním úkonům nebo občana, jehož způsobilost k právním úkonům byla rozhodnutím soudu omezena tak, že není způsobilý k podání žádosti, žádá o poskytnutí údajů jejich zákonný zástupce. Doba uchovávání ( 9 citovaného zákona) Po úmrtí obyvatele nebo po prohlášení osoby za mrtvou se údaje vedené na prostředcích výpočetní techniky uchovávají po dobu 50 let. Při archivování dokumentace související s vedením informačního systému se postupuje podle zákona č. 97/1974 Sb., o archivnictví, ve znění pozdějších předpisů. OBČANSKÉ PRŮKAZY S ohledem na výše uvedené zveřejňujeme: Zvláštním zákonem, který upravuje zpracovávání osobních údajů obsažených v občanských průkazech a údaje o jejich držitelích je zákon č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, ve znění pozdějších právních předpisů (dále jen "citovaný zákon"), se kterým úzce souvisí i zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Údaje o občanských průkazech a jejich držitelích jsou zpracovávány v evidenci občanských průkazů, jejímž správcem je ministerstvo vnitra. Evidence občanských průkazů je vedena na prostředcích výpočetní techniky. Městský úřad Nový Jičín, jako obecní úřad obce s rozšířenou působností, JE ZPRACOVATELEM ÚDAJŮ VEDENÝCH V EVIDENCI OBČANSKÝCH PRŮKAZŮ PRO MINISTERSTVO VNITRA, VEDE PŘEHLED ÚDAJŮ O OBČANSKÝCH PRŮKAZECH, KTERÉ VYDAL, A JEJICH DRŽITELÍCH, A TO a) na žádostech, které obsahují údaje uvedené v 3 odst. 1 až 4 citovaného zákona, čísla vydaných potvrzení o občanském průkazu, čísla vydaných potvrzení o změně místa trvalého pobytu, čísla vydaných potvrzení o změně údajů zapisovaných do občanského průkazu a důvod jejich vydání,

5 b) na tiskopisech, které obsahují čísla, popřípadě série ztracených nebo odcizených občanských průkazů, datum ohlášení ztráty nebo odcizení občanského průkazu a jméno, popřípadě jména, příjmení a rodné číslo držitele. Pro výkon státní správy na úseku občanských průkazů využívá Městský úřad Nový Jičín z informačního systému evidence obyvatel tyto údaje: a) jméno, popřípadě jména, příjmení, popřípadě jejich změnu, rodné příjmení, b) datum narození, c) pohlaví a jeho změnu, d) místo a okres narození a u občana, který se narodil v cizině, pouze stát narození, e) rodné číslo, f) státní občanství, g) adresu místa trvalého pobytu, včetně předchozí adresy místa trvalého pobytu, h) počátek trvalého pobytu, popřípadě datum zrušení údaje o místu trvalého pobytu nebo datum ukončení trvalého pobytu na území České republiky, i) zbavení nebo omezení způsobilosti k právním úkonům, j) zákaz pobytu, místo zákazu pobytu a dobu jeho trvání, k) rodné číslo otce, matky, popřípadě jiného zákonného zástupce; v případě, že jeden z rodičů nebo jiný zákonný zástupce nemá přiděleno rodné číslo, jméno, popřípadě jména, příjmení a datum narození, l) rodinný stav, datum jeho změny a místo uzavření manželství, m) jméno, popřípadě jména, příjmení a rodné číslo manžela; je-li manžel cizinec, který nemá přiděleno rodné číslo, datum narození, n) jméno, popřípadě jména, příjmení a rodné číslo dítěte; je-li dítě cizinec, který nemá přiděleno rodné číslo, datum narození, o) datum, místo a okres úmrtí; jde-li o úmrtí občana mimo území České republiky, datum a stát, na jehož území k úmrtí došlo. Kategorie subjektů údajů V evidenci občanských průkazů se vedou údaje o státních občanech České republiky, kteří dosáhli věku 15 let a mají trvalý pobyt na území České republiky a jsou plně způsobilí k právním úkonům, jakož i občané, jejichž způsobilost k právním úkonům byla rozhodnutím soudu omezena. Občan, který byl rozhodnutím soudu zbaven způsobilosti k právním úkonům, může mít občanský průkaz jen v případě, že o jeho vydání požádá soudem ustanovený opatrovník. Kategorie osobních údajů ( 17 odst. 2 citovaného zákona) V evidenci občanských průkazů se vedou tyto údaje: a) jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení a rodné číslo občana, b) místo a okres narození a u občana, který se narodil v cizině, pouze stát narození, c) číslo, popřípadě sérii občanského průkazu, d) datum vydání občanského průkazu, e) označení úřadu, který občanský průkaz vydal, f) dobu platnosti občanského průkazu, g) digitální zpracování fotografie a podpisu občana, h) údaj o omezení nebo zbavení způsobilosti k právním úkonům, i) jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné číslo a adresu místa trvalého pobytu opatrovníka u občana zbaveného způsobilosti k právním úkonům; je-li opatrovníkem ustanoven orgán místní správy, uvede se jeho název a sídlo, j) místo zákazu pobytu a dobu jeho trvání,

6 k) jméno, popřípadě jména, příjmení a rodné číslo manžela zapsaného v občanském průkazu; v případě, že nemá přiděleno rodné číslo, uvádí se datum narození, l) jméno, popřípadě jména, příjmení a rodné číslo dítěte zapsaného v občanském průkazu; v případě, že nemá přiděleno rodné číslo, uvádí se datum narození, m) titul nebo vědeckou hodnost občana, zapsané v občanském průkazu, n) čísla, popřípadě série ztracených, odcizených nebo neplatných občanských průkazů a datum ohlášení ztráty nebo odcizení občanského průkazu, o) čísla vydaných potvrzení o občanském průkazu a pro každé potvrzení o občanském průkazu dobu jeho platnosti a označení úřadu, který jej vydal, p) čísla vydaných potvrzení o změně údajů zapisovaných do občanského průkazu a důvod jejich vydání, q) čísla vydaných potvrzení o změně místa trvalého pobytu, r) číslo žádosti, s) hodinu, den, měsíc a rok poskytnutí údaje.. Kategorie příjemců ( 18, 18a citovaného zákona) Městský úřad Nový Jičín, jako obecní úřad obce s rozšířenou působností, poskytuje údaje z evidence občanských průkazů pouze pokud tak stanoví zvláštní právní předpis nebo mezinárodní smlouva, kterou je Česká republika vázána, a to v rozsahu a způsobem v nich vymezených. Pokud fyzické nebo právnické osoby nakládají s údaji z evidence občanských průkazů na základě zvláštního souhlasu ministerstva, jsou povinny s údaji, které nemají povahu osobních údajů podle zvláštního právního předpisu, nakládat výlučně způsobem a v rozsahu, které určí ministerstvo. Údaje týkající se čísla, popřípadě série ztracených, odcizených nebo neplatných občanských průkazů a datum ohlášení ztráty nebo odcizení občanského průkazu může ministerstvo zveřejnit způsobem umožňujícím dálkový přístup. Městský úřad Nový Jičín,jako obecní úřad obce s rozšířenou působností, poskytuje občanovi staršímu 15 let údaje, které jsou k jeho osobě vedeny v evidenci občanských průkazů, a to na základě písemné žádosti. Jednou za kalendářní rok jsou požadované údaje poskytovány bezplatně. V žádosti občan uvede jméno, popřípadě jména a příjmení, rodné číslo, číslo, popřípadě sérii občanského průkazu, adresu místa trvalého pobytu, rozsah požadovaných údajů. Žádost musí být opatřena úředně ověřeným podpisem občana. Úředně ověřený podpis občana se nevyžaduje, pokud občan předloží svou žádost osobně, podepíše ji před orgánem příslušným k poskytování údajů a předloží zároveň svůj občanský průkaz. Za občana zbaveného způsobilosti k právním úkonům nebo občana, jehož způsobilost k právním úkonům byla omezena tak, že není způsobilý k podání žádosti, může žádost o poskytnutí údajů podat jeho zákonný zástupce. O poskytnutí údajů se v evidenci občanských průkazů provede záznam o datu a hodině výdeje. Doba uchovávání ( 17 odst. 4 a 6 citovaného zákona) Údaje v evidenci občanských průkazů se vedou na prostředcích výpočetní techniky ještě po dobu 15 let po smrti občana nebo prohlášení občana za mrtvého. Městský úřad Nový Jičín jako obecní úřad obce s rozšířenou působností, vede přehled údajů na žádostech o vydání občanského průkazu, a to o občanských průkazech, které vydal a jejich držitelích po dobu 15 let od vydání občanského průkazu.

7 CESTOVNÍ DOKLADY S ohledem na výše uvedené zveřejňujeme: Zvláštním zákonem, který upravuje zpracovávání osobních údajů obsažených v cestovních dokladech a údajů o jejich držitelích je zákon č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších právních předpisů (dále jen "citovaný zákon"), se kterým úzce souvisí i zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Údaje o cestovních dokladech a jejich držitelích jsou zpracovávány v evidenci cestovních dokladů, jejímž správcem je ministerstvo vnitra. Evidence cestovních dokladů je vedena na prostředcích výpočetní techniky.městský úřad Nový Jičín, jako obecní úřad obce s rozšířenou působností a jako orgán příslušný k vydání cestovního dokladu JE ZPRACOVATELEM ÚDAJŮ VEDENÝCH V EVIDENCI CESTOVNÍCH DOKLADŮ PRO MINISTERSTVO VNITRA, TO NEPLATÍ PRO ÚDAJE TÝKAJÍCÍ SE ČÍSLA A DRUHU VYDANÉHO DOKLADU, DATA VYDÁNÍ CESTOVNÍHO DOKLADU A ÚDAJŮ O NOSIČI DAT S BIOMETRICKÝMI ÚDAJI A O ZÁZNAMECH ÚDAJŮ V NOSIČI, JEJICHŽ ZPRACOVATELEM JE V PŘÍPADĚ CESTOVNÍHO PASU SE STROJOVĚ ČITELNÝMI ÚDAJI A S NOSIČEM DAT S BIOMETRICKÝMI ÚDAJI MINISTERSTVO VNITRA, KTERÉ TYTO ÚDAJE ZÍSKÁVÁ OD JEHO VÝROBCE. JE UŽIVATELEM ÚDAJŮ Z EVIDENCE CESTOVNÍCH DOKLADŮ PRO ÚČELY VÝKONU SVÉ PŮSOBNOSTI S VÝJIMKOU ÚDAJŮ O ZÁZNAMECH O PŘÍSTUPU DO INFORMAČNÍHO SYSTÉMU EVIDENCE CESTOVNÍCH DOKLADŮ. VEDE SPISOVOU DOKUMENTACI ŽÁDOSTÍ A DALŠÍCH PÍSEMNOSTÍ NÁLEŽEJÍCÍCH KE SPRÁVNÍMU ŘÍZENÍ O VYDÁNÍ CESTOVNÍHO DOKLADU, PROVEDENÍ ZMĚN ÚDAJŮ NEBO DOPLNĚNÍ ÚDAJŮ V CESTOVNÍM DOKLADU,, ODNĚTÍ CESTOVNÍHO DOKLADU, PŘESTUPCÍCH NA ÚSEKU CESTOVNÍCH DOKLADŮ, SKONČENÍ PLATNOSTI CESTOVNÍHO DOKLADU. DÁLE VEDE SPISOVOU DOKUMENTACI O ZTRÁTĚ, ODCIZENÍ, NÁLEZU, POŠKOZENÍ, ZNIČENÍ NEBO ZNEUŽITÍ CESTOVNÍHO DOKLADU. Pro výkon státní správy na úseku cestovních dokladů využívá Městský úřad Nový Jičín z informačního systému evidence obyvatel tyto údaje: a) jméno, popřípadě jména, příjmení, popřípadě jejich změnu, rodné příjmení, b) datum narození, c) pohlaví a jeho změnu, d) místo a okres narození a u občana, který se narodil v cizině, pouze stát narození, e) rodné číslo, f) státní občanství, g) adresu místa trvalého pobytu, včetně předchozí adresy místa trvalého pobytu, h) počátek trvalého pobytu, popřípadě datum zrušení údaje o místu trvalého pobytu nebo datum ukončení trvalého pobytu na území České republiky, i) zbavení nebo omezení způsobilosti k právním úkonům, j) rodné číslo otce, matky, popřípadě jiného zákonného zástupce; v případě, že jeden z rodičů nebo jiný zákonný zástupce nemá přiděleno rodné číslo, jméno, popřípadě jména, příjmení a datum narození, k) jméno, popřípadě jména, příjmení, datum narození, pohlaví a rodné číslo dítěte, které má být zapsáno do cestovního dokladu Kategorie subjektů údajů ( 1 citovaného zákona) V evidenci cestovních dokladů se vedou údaje o státních občanech České republiky. Kategorie osobních údajů ( 29 odst. 2 citovaného zákona)

8 V evidenci cestovních dokladů se vedou tyto údaje: a) o žádosti o vydání cestovního dokladu: 1.číslo žádosti o vydání cestovního pasu se strojově čitelnými údaji a s nosičem dat s biometrickými údaji, 2.údaje obsažené v žádosti o vydání cestovního dokladu včetně digitálního zpracování fotografie a podpisu žadatele, 3. biometrické údaje, jde-li o žádost o vydání cestovního dokladu se strojově čitelnými údaji a s nosičem dat s biometrickými údaji, b) o vydání cestovního dokladu:1. jméno, popřípadě jména, příjmení a rodné číslo držitele,2. místo a okres narození a u občana, který se narodil v cizině, pouze stát narození,3. číslo a druh vydaného cestovního dokladu,4. datum vydání cestovního dokladu,5. datum převzetí cestovního dokladu, 6. dobu platnosti cestovního dokladu, 7. označení orgánu, který cestovní doklad vydal,8. digitální zpracování fotografie a podpisu držitele,v případě, že se o zobrazení obličeje pořizuje biometrický údaj, vede se digitalizovaná podoba obličeje držitele cestovního dokladu, 9. údaje uvedené v 7 písm. a),10. jméno, popřípadě jména, příjmení, datum narození a pohlaví občana mladšího 15 let zapsaného v cestovním průkazu rodiče,11. prodloužení doby platnosti cestovního dokladu, c) o nosiči dat s biometrickými údaji a o záznamech údajů v nosiči:1.číslo nosiče dat, 2.kód vyjadřující základní charakteristiku části údajů uložených na nosiči dat v souladu se zákonem o cestovních dokladech, 3. kód veřejné části elektronického podpisu osoby, která vložila údaje do nosiče dat, d) o ztracených, odcizených nebo neplatných cestovních dokladech: číslo a druh ztraceného, odcizeného nebo neplatného cestovního dokladu, e) o zadržení cestovního dokladu:1. druh a číslo cestovního dokladu, který má být nebo byl zadržen,2. označení orgánu, který požádal o zadržení cestovního dokladu, 3. označení orgánu, který cestovní doklad zadržel,4. datum a důvod zadržení cestovního dokladu,5. datum a důvod vrácení zadrženého cestovního dokladu,6. jméno, popřípadě jména, příjmení a rodné číslo držitele, f) o odepření vydání nebo odnětí cestovního dokladu:1. druh a číslo cestovního dokladu, který byl odňat,2. označení orgánu, který požádal o odepření vydání nebo odnětí cestovního dokladu,3. označení orgánu, který rozhodl o odepření vydání nebo odnětí cestovního dokladu,4. datum a důvod odepření vydání nebo odnětí cestovního dokladu,5. datum a důvod vrácení odňatého cestovního dokladu,6. datum a důvod zrušení odepření vydání cestovního dokladu,7. jméno, popřípadě jména, příjmení a rodné číslo občana, k němuž se vztahují údaje o odepření vydání nebo odnětí cestovního dokladu, g) hodinu, den, měsíc a rok poskytnutí údaje. Kategorie příjemců ( 30 odst. 5, 6,7, 30a citovaného zákona) Městský úřad Nový Jičín, jako obecní úřad obce s rozšířenou působností a orgán příslušný k vydání cestovního dokladu, poskytuje údaje z evidence cestovních dokladů pouze pokud tak stanoví zvláštní právní předpis nebo mezinárodní smlouva, kterou je Česká republika vázána, a to v rozsahu a způsobem v nich vymezených. Neposkytují se biometrické údaje, jde-li o cestovní doklad se strojově čitelnými údaji a s nosičem dat s biometrickými údaji Pokud fyzické nebo právnické osoby nakládají s údaji z evidence cestovních dokladů na základě zvláštního souhlasu ministerstva vnitra, jsou povinny s údaji, které nemají povahu osobních údajů podle zvláštního právního předpisu, nakládat výlučně způsobem a v rozsahu,

9 které určí ministerstvo. Údaje o ztracených, odcizených nebo neplatných cestovních dokladech (číslo a druh ztraceného, odcizeného nebo neplatného dokladu ) může ministerstvo vnitra zveřejnit způsobem umožňujícím dálkový přístup. Městský úřad Nový Jičín, jako obecní úřad obce s rozšířenou působností, poskytuje občanovi staršímu 18 let údaje, které jsou k jeho osobě vedeny v evidenci cestovních dokladů, a to na základě písemné žádosti. Jednou za kalendářní rok jsou požadované údaje poskytovány bezplatně. V žádosti občan uvede jméno, popřípadě jména a příjmení, rodné číslo, číslo platného cestovního dokladu, adresu místa trvalého pobytu, rozsah požadovaných údajů. Žádost musí být opatřena úředně ověřeným podpisem občana. Úředně ověřený podpis občana se nevyžaduje, pokud občan předloží svou žádost osobně, podepíše ji před orgánem příslušným k poskytování údajů a předloží zároveň svůj občanský průkaz. Za občana zbaveného způsobilosti k právním úkonům nebo občana, jehož způsobilost k právním úkonům byla omezena tak, že není způsobilý k podání žádosti, může žádost o poskytnutí údajů podat jeho zákonný zástupce. O poskytnutí údajů se v evidenci občanských průkazů provede záznam o datu a hodině výdeje. Doba uchovávání ( 29, odst.4,5 citovaného zákona) Údaje z evidence cestovních dokladů týkající se vydání cestovního dokladu a údaje o ztracených, odcizených nebo neplatných cestovních dokladech a záznamy o přístupech do informačního systému se uchovávají po dobu 15 let od skončení platnosti cestovního dokladu, údaje o zadržení cestovního dokladu se uchovávají po dobu nezbytnou ke splnění účelu zadržení cestovního dokladu a údaje o odepření vydání nebo odnětí cestovního dokladu se uchovávají po dobu trvání důvodu pro odepření vydání cestovního dokladu, nejméně však po dobu 3 let ode dne nabytí právní moci rozhodnutí, jedná-li se o odepření vydání cestovního dokladu, a po dobu ještě 15 let od skončení platnosti cestovního dokladu,jedná-li se o jeho odnětí. Biometrické údaje se vedou výlučně po dobu od jejich pořízení do uplynutí lhůty 60 dnů ode dne dodání vyrobeného cestovního dokladu, po uplynutí této lhůty je správce evidence cestovních dokladů povinen neprodleně pořízené biometrické údaje zlikvidovat. MATRIKA S ohledem na výše uvedené zveřejňujeme : Zvláštním zákonem, který upravuje zpracovávání osobních údajů obsažených v evidenci narození (kniha narození), evidenci manželství (kniha manželství) a evidenci úmrtí (kniha úmrtí), která se vede souběžně pomocí výpočetní techniky, je zákon č.301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů. MĚSTSKÝ ÚŘAD NOVÝ JIČÍN JAKO MATRIČNÍ ÚŘAD JE ZPRACOVATELEM OSOBNÍCH ÚDAJŮ VEDENÝCH VE STÁTNÍCH EVIDENCÍCH (KNIHA NAROZENÍ, KNIHA MANŽELSTVÍ, KNIHA ÚMRTÍ), V NICHŽ SE ZAZNAMENÁVAJÍ MATRIČNÍ UDÁLOSTI (NAROZENÍ, MANŽELSTVÍ, ÚMRTÍ) FYZICKÝCH OSOB, K NIMŽ DOŠLO V JEHO SPRÁVNÍM ÚZEMÍ A MATRIČNÍ SKUTEČNOSTI (JIMIŽ SE MĚNÍ A DOPLŇUJÍ ZÁPISY V MATRIČNÍ KNIZE). MĚSTSKÝ ÚŘAD NOVÝ JIČÍN DÁLE VEDE SBÍRKU LISTIN ZA KAŽDÝ ROK OBSAHUJÍCÍ OSOBNÍ ÚDAJE, KTERÉ SLOUŽÍ JAKO PODKLAD PRO MATRIČNÍ ZÁPISY, JEHO ZMĚNY ČI OPRAVU (PŘ.HLÁŠENÍ ZDRAVOTNICKÉHO ZAŘÍZENÍ O NAROZENÍ DÍTĚTE, PROTOKOL O UZAVŘENÍ MANŽELSTVÍ, LISTY O PROHLÍDCE MRTVÉHO, HLÁŠENÍ

10 SOUDU O ROZVODU MANŽELSTVÍ, PROHLÁŠENÍ O URČENÍ OTCOVSTVÍ ).SBÍRKA LISTIN ZA KAŽDÝ ROK JE NEJPOZDĚJI DO KONCE ÚNORA NÁSLEDUJÍCÍHO ROKU PŘEDÁVÁNA KRAJSKÉMU ÚŘADU DO ÚSCHOVY. MĚSTSKÝ ÚŘAD NOVÝ JIČÍN VEDE SPISOVOU DOKUMENTACI ŽÁDOSTÍ A DALŠÍCH PÍSEMNOSTÍ NÁLEŽEJÍCÍCH KE SPRÁVNÍM ŘÍZENÍM VEDENÝM PODLE MATRIČNÍHO ZÁKONA (PŘ. O ZMĚNĚ JMÉNA (JMEN), PŘÍJMENÍ, V PŘÍPADĚ ROZHODOVÁNÍ PŘI NEVYHOVĚNÍ ŽADATELI ( 87 MATRIČNÍHO ZÁKONA). Kategorie fyzických osob ( 1 citovaného zákona) V matričních knihách se vedou údaje o fyzických osobách, které se narodily, uzavřely manželství nebo zemřely ve správním území MěÚ Nový Jičín jako matričního úřadu (území obcí :Nový Jičín, Bernartice nad Odrou, Hladké Životice, Hostašovice, Kunín, Rybí,Šenov u Nového Jičína, Životice u Nového Jičína ) Kategorie osobních údajů ( 14,20,21 citovaného zákona) V knize narození se vedou tyto údaje : a) jméno, popřípadě jména a příjmení dítěte b) den, měsíc a rok narození dítěte c) rodné číslo, místo narození a pohlaví dítěte d) jména, popřípadě jména, příjmení, popřípadě rodná příjmení, data a místa narození, rodná čísla, státní občanství a místo trvalého pobytu rodičů Údaje pod bodem d) se do knihy narození nezapisují v případě, že matka dítěte požádala o utajení své osoby v souvislosti s porodem. V knize manželství se vedou tyto údaje : a) jméno, příjmení,popřípadě rodné příjmení, den měsíc, rok a místo narození, rodná čísla, osobní stav a státní občanství muže a ženy, kteří uzavřeli manželství (dále jen manželé) b) den, měsíc, rok a místo uzavření manželství c) jméno a příjmení, popřípadě rodná příjmení, den, měsíc, rok a místo narození rodičů manželů d) dohodu manželů o příjmení a v případě, že si manželé ponechají dosavadní příjmení, i dohoda o příjmení dětí v mužském a ženském tvaru e) jména, příjmení a rodná čísla svědků, jde-li o cizince, který nemá rodné číslo, datum a místo jeho narození V knize úmrtí se vedou tyto údaje : a) den, měsíc, rok a místo úmrtí b) jméno, popřípadě jména, příjmení, popřípadě rodné příjmení, den, měsíc, rok a místo narození, rodné číslo, osobní stav, pohlaví, státní občanství a místo trvalého pobytu zemřelého c) jméno, popřípadě jména, příjmení, popřípadě rodné příjmení a rodné číslo žijícího manžela, partnera Kategorie příjemců ( 8,24,25 citovaného zákona) Městský úřad Nový Jičín jako matriční úřad poskytuje osobní údaje z jím vedené evidence narození, manželství a úmrtí tak, že vystavuje na žádost potvrzení o 12 údajích zapsaných v matričních knihách, vydává prvopisy matričních dokladů (rodné listy, oddací listy, úmrtní listy) a na žádost druhopisy matričních dokladů. Ze sbírky listin vydává matriční úřad na žádost potvrzení o údajích v ní uváděných.do zápisů v matričních knihách lze rovněž nahlédnout. Potvrzení o údajích uváděných ve sbírce listin, kterou vede a uchovává, vydá

11 matriční úřad žadateli po osvědčení právního zájmu a nelze-li údaj zjistit z matričních knih. Potvrzení o údajích zapsaných v matričních knihách se vydá v případě, že obsahuje údaje potřebné pro uplatnění nároku fyzické osoby v cizině a dále v případě, že tak stanoví zvláštní zákon. Druhopis matričního dokladu se vydá nebo se povolí nahlédnout do matriční knihy nebo sbírky listin : a) fyzické osobě, které se zápis týká, nebo členům její rodiny, jejím sourozencům a zplnomocněným zástupcům b) pro úřední potřebu orgánů státu nebo orgánů územních samosprávných celků c) statutárním orgánům církví nebo duchovním jím zplnomocněným, jde-li o matriční knihy vedené těmito církvemi do d) fyzické osobě, která prokáže, že je to nezbytné pro uplatnění jejích práv před orgány státu nebo před orgány územních samosprávných celků V případě osvojení mohou nahlédnout do zápisu pouze osvojitelé a po dosažení zletilosti i osvojenec. Doba uchování ( 23 citovaného zákona) Matriční knihy zůstanou uloženy po provedení posledního zápisu u matričního úřadu: a) kniha narození po dobu 100 let b) kniha manželství po dobu 75 let c) kniha úmrtí po dobu 75 let. Po uplynutí stanovené doby se matriční knihy předají k archivaci příslušnému státnímu oblastnímu archivu. Poslední aktualizace: 22.července 2009 Zpracovala : JUDr.Dagmar Veličková

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2013 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 118 Rozeslána dne 4. října 2013 Cena Kč 78, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2013 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 118 Rozeslána dne 4. října 2013 Cena Kč 78, O B S A H : Ročník 2013 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 118 Rozeslána dne 4. října 2013 Cena Kč 78, O B S A H : 311. Zákon o převodu vlastnického práva k jednotkám a skupinovým rodinným domům některých bytových

Více

ČESKÁ REPUBLIKA O B S A H :

ČESKÁ REPUBLIKA O B S A H : Ročník 2011 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 80 Rozeslána dne 27. července 2011 Cena Kč 132, O B S A H : 224. Úplné znění zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně

Více

Zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, (neoficiální znění se stavem ke dni 1.1.

Zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, (neoficiální znění se stavem ke dni 1.1. Zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, (neoficiální znění se stavem ke dni 1.1. 2015) ve znění zákona č. 140/2001 Sb., zákona č. 151/2002 Sb., zákona

Více

Zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, (neoficiální znění se stavem ke dni 1. 5.

Zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, (neoficiální znění se stavem ke dni 1. 5. Zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, (neoficiální znění se stavem ke dni 1. 5. 2013) ve znění zákona č. 140/2001 Sb., zákona č. 151/2002 Sb., zákona

Více

č. 296/2009 Sb. ZÁKON ze dne 22. července 2009 o sčítání lidu, domů a bytů v roce 2011

č. 296/2009 Sb. ZÁKON ze dne 22. července 2009 o sčítání lidu, domů a bytů v roce 2011 č. 296/2009 Sb. ZÁKON ze dne 22. července 2009 o sčítání lidu, domů a bytů v roce 2011 Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: 1 Předmět úpravy Tento zákon upravuje přípravu a provedení sčítání

Více

108/2006 Sb. ZÁKON. ze dne 14. března 2006. o sociálních službách

108/2006 Sb. ZÁKON. ze dne 14. března 2006. o sociálních službách 108/2006 Sb. ZÁKON ze dne 14. března 2006 o sociálních službách Změna: 29/2007 Sb., Změna: 213/2007 Sb., Změna: 261/2007 Sb. (část), Změna: 261/2007 Sb., Změna: 124/2008 Sb., Změna: 129/2008 Sb., 274/2008

Více

ZÁKON ZE DNE 14. BŘEZNA 2006 O SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH. SBÍRKA: 108/2006 ČÁSTKA: 37/2006 Datum: 31.3.2006 108 ZÁKON ze dne 14.

ZÁKON ZE DNE 14. BŘEZNA 2006 O SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH. SBÍRKA: 108/2006 ČÁSTKA: 37/2006 Datum: 31.3.2006 108 ZÁKON ze dne 14. ZÁKON ZE DNE 14. BŘEZNA 2006 O SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH SBÍRKA: 108/2006 ČÁSTKA: 37/2006 Datum: 31.3.2006 108 ZÁKON ze dne 14. března 2006 o sociálních službách Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Strana 2250 Sbírka zákonů č. 239 / 2013 Částka 93 239 ZÁKON ze dne 3. července 2013, kterým se mění zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2008 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 98 Rozeslána dne 19. srpna 2008 Cena Kč 46, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2008 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 98 Rozeslána dne 19. srpna 2008 Cena Kč 46, O B S A H : Ročník 2008 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 98 Rozeslána dne 19. srpna 2008 Cena Kč 46, O B S A H : 299. Zákon o státním dluhopisovém programu na úhradu jistin státního dluhu, splatných v letech 2009

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA PRÁVNICKÁ DIPLOMOVÁ PRÁCE OBČANSKÉ PRŮKAZY, CESTOVNÍ DOKLADY A RODNÁ ČÍSLA 2012 ALEŠ ŠKAŘUPA

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA PRÁVNICKÁ DIPLOMOVÁ PRÁCE OBČANSKÉ PRŮKAZY, CESTOVNÍ DOKLADY A RODNÁ ČÍSLA 2012 ALEŠ ŠKAŘUPA ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA PRÁVNICKÁ DIPLOMOVÁ PRÁCE OBČANSKÉ PRŮKAZY, CESTOVNÍ DOKLADY A RODNÁ ČÍSLA 2012 ALEŠ ŠKAŘUPA Západočeská univerzita v Plzni Fakulta právnická Katedra správního práva

Více

ZÁKON o archivnictví a spisové službě

ZÁKON o archivnictví a spisové službě Strana 4122 Sbírka zákonů č. 329 / 2012 Částka 120 329 PŘEDSEDA VLÁDY vyhlašuje úplné znění zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, jak vyplývá ze změn provedených

Více

499/2004 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ ARCHIVNICTVÍ A SPISOVÁ SLUŽBA

499/2004 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ ARCHIVNICTVÍ A SPISOVÁ SLUŽBA Změna: 413/2005 Sb., 444/2005 Sb. Změna: 112/2006 Sb. Změna: 181/2007 Sb. Změna: 296/2007 Sb. Změna: 32/2008 Sb. Změna: 190/2009 Sb. Změna: 227/2009 Sb. Změna: 424/2010 Sb. Změna: 167/2012 Sb. Změna: 89/2012

Více

499/2004 Sb. ZÁKON. ze dne 30.června 2004 o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů ČÁST PRVNÍ ARCHIVNICTVÍ A SPISOVÁ SLUŽBA HLAVA I

499/2004 Sb. ZÁKON. ze dne 30.června 2004 o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů ČÁST PRVNÍ ARCHIVNICTVÍ A SPISOVÁ SLUŽBA HLAVA I Změna: 413/2005 Sb., 444/2005 Sb. Změna: 112/2006 Sb. Změna: 181/2007 Sb. Změna: 296/2007 Sb. Změna: 32/2008 Sb. Změna: 190/2009 Sb. Změna: 227/2009 Sb. Změna: 424/2010 Sb. Změna: 167/2012 Sb. Změna: 89/2012

Více

303/2013 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ. Změna zákona o požární ochraně

303/2013 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ. Změna zákona o požární ochraně 303/2013 Sb. ZÁKON ze dne 12. září 2013, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím rekodifikace soukromého práva Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ Změna zákona

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2013 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 116 Rozeslána dne 30. září 2013 Cena Kč 268, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2013 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 116 Rozeslána dne 30. září 2013 Cena Kč 268, O B S A H : Ročník 2013 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 116 Rozeslána dne 30. září 2013 Cena Kč 268, O B S A H : 303. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím rekodifikace soukromého práva

Více

Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (účinné znění)

Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (účinné znění) Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (účinné znění) 101/2000 Sb. ZÁKON ze dne 4. dubna 2000 o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů ve znění zákona č. 227/2000 Sb., zákona č. 177/2001

Více

Aktualizováno k 3. září 2007

Aktualizováno k 3. září 2007 Aktualizováno k 3. září 2007 Zákon je uveden v aktualizovaném znění, jak vyplývá ze změn provedených sdělením č. 71/2001 Sb., zákonem č. 478/2001 Sb., zákonem č. 175/2002 Sb., zákonem č. 320/2002 Sb.,

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2012 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 147 Rozeslána dne 27. listopadu 2012 Cena Kč 103, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2012 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 147 Rozeslána dne 27. listopadu 2012 Cena Kč 103, O B S A H : Ročník 2012 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 147 Rozeslána dne 27. listopadu 2012 Cena Kč 103, O B S A H : 401. Zákon, kterým se mění zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění

Více

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY Ročník 2012 SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY PROFIL PŘEDPISU: Titul předpisu: Zákon, kterým se mění zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů, a další související

Více

Novela zákona č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu

Novela zákona č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu Novela zákona č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu Novela zákona č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu 23 Poučení a souhlas nemocného (1) Zdravotnický pracovník způsobilý k výkonu příslušného zdravotnického

Více

Platné znění příslušných částí novelizovaných zákonů s vyznačením navrhovaných změn

Platné znění příslušných částí novelizovaných zákonů s vyznačením navrhovaných změn Platné znění příslušných částí novelizovaných zákonů s vyznačením navrhovaných změn Zákon č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách 3 (1) Asistovanou reprodukcí se rozumí metody a postupy, při

Více

ČÁST PRVNÍ. Předmět úpravy

ČÁST PRVNÍ. Předmět úpravy Úplné znění zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, jak vyplývá ze změn provedených zákonem č. 517/2002 Sb., zákonem č. 413/2005 Sb., zákonem

Více

Sbírka zákonů ČR Předpis č. 313/2013 Sb.

Sbírka zákonů ČR Předpis č. 313/2013 Sb. Sbírka zákonů ČR Předpis č. 313/2013 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony Ze dne 12.09.2013 Částka 118/2013 Účinnost

Více

ZÁKON ze dne 18. července 2012 o volbě prezidenta republiky a o změně některých zákonů (zákon o volbě prezidenta republiky)

ZÁKON ze dne 18. července 2012 o volbě prezidenta republiky a o změně některých zákonů (zákon o volbě prezidenta republiky) Strana 3554 Sbírka zákonů č. 275 / 2012 275 ZÁKON ze dne 18. července 2012 o volbě prezidenta republiky a o změně některých zákonů (zákon o volbě prezidenta republiky) Parlament se usnesl na tomto zákoně

Více

ČÁST PRVNÍ Obecná ustanovení. Rozsah působnosti zákona a vymezení základních pojmů

ČÁST PRVNÍ Obecná ustanovení. Rozsah působnosti zákona a vymezení základních pojmů Úplné znění zákona č. 38/1994 Sb., zpracované pro zájemce o lepší orientaci v tomto obecně závazném právním předpisu. 38/1994 Sb. ZÁKON ze dne 15. února 1994 o zahraničním obchodu s vojenským materiálem

Více

4 Tento zákon nebo jeho jednotlivá ustanovení se použijí, neupravuje-li jiný zákon správu daní jinak. HLAVA II ZÁKLADNÍ ZÁSADY SPRÁVY DANÍ

4 Tento zákon nebo jeho jednotlivá ustanovení se použijí, neupravuje-li jiný zákon správu daní jinak. HLAVA II ZÁKLADNÍ ZÁSADY SPRÁVY DANÍ Zákon daňový řád Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ HLAVA I PŘEDMĚT A ÚČEL ÚPRAVY 1 (1) Tento zákon upravuje postup správců daní, práva a povinnosti daňových

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2009 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 87 Rozeslána dne 3. září 2009 Cena Kč 95, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2009 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 87 Rozeslána dne 3. září 2009 Cena Kč 95, O B S A H : Ročník 2009 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 87 Rozeslána dne 3. září 2009 Cena Kč 95, O B S A H : 280. Zákon daňový řád 281. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím daňového

Více

ZÁKON. ze dne 13. května 2004. o zaměstnanosti

ZÁKON. ze dne 13. května 2004. o zaměstnanosti Stav k 1. lednu. 2015 435/2004 Sb. ZÁKON ze dne 13. května 2004 o zaměstnanosti Změna: 202/2005 Sb. Změna: 168/2005 Sb. Změna: 253/2005 Sb. Změna: 428/2005 Sb. Změna: 350/2005 Sb. Změna: 495/2005 Sb. Změna:

Více

Programový systém pro řízení a zpracování mzdové a personální agendy

Programový systém pro řízení a zpracování mzdové a personální agendy Rozsah zpracování osobních údajů kancelář tajemníka Programový systém pro řízení a zpracování mzdové a personální agendy Účel zpracování: zajištění pracovně-právních vztahů a všech povinností s nimi spojených

Více

ZÁKON. ze dne 4. dubna 2000 ČÁST PRVNÍ OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ HLAVA I ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Předmět úpravy. Působnost zákona

ZÁKON. ze dne 4. dubna 2000 ČÁST PRVNÍ OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ HLAVA I ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Předmět úpravy. Působnost zákona 101 ZÁKON ze dne 4. dubna 2000 o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů Změna: 227/2000 Sb. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ HLAVA I ÚVODNÍ

Více