Zveřejnění zpracovávaných osobních údajů nepodléhajících oznamovací povinnosti

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zveřejnění zpracovávaných osobních údajů nepodléhajících oznamovací povinnosti"

Transkript

1 Zveřejnění zpracovávaných osobních údajů nepodléhajících oznamovací povinnosti Osobní údaje zpracovávané Městským úřadem Nový Jičín nepodléhající oznamovací povinnosti Úřadu pro ochranu osobních údajů (dle 18 odst. 2 zákona 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších právních předpisů) Odbor vnitřních věcí Městský úřad Nový Jičín, Odbor vnitřních věcí provádí dle ust. 18 odst. 1 písm. b) zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších právních předpisů zpracovávání určitých osobních údajů, které mu ukládá zvláštní zákon nebo je takových osobních údajů třeba k uplatnění práv a povinností vyplývajících ze zvláštního právního předpisu. Podle ust. 18 odst. 2 zákona o ochraně osobních údajů je Městský úřad Nový Jičín Odbor vnitřních věcí ( oddělení evidence obyvatel, občanských průkazů a cestovních dokladů a oddělení matrik) povinen zajistit, aby informace týkající se zejména účelu zpracování, kategorií osobních údajů, kategorií subjektů údajů, kategorií příjemců a doby uchovávání byly zpřístupněny dálkovým přístupem na internetových stránkách města Nový Jičín nebo jiným vhodným způsobem. Zpřístupnění zpracovávání výše uvedených osobních údajů je nutné vzhledem k tomu, že na toto zpracovávání se nevztahuje oznamovací povinnost podle 16 zákona o ochraně osobních údajů a uvedené zpracovávání tak není a nebude zaregistrováno ani zapsáno a vedeno Úřadem pro ochranu osobních údajů a veřejnost by se o nich nemohla dozvědět. S ohledem na výše uvedené zveřejňujeme: EDIDENCE OBYVATEL Zvláštním zákonem, který upravuje zpracovávání osobních údajů vedených v informačním systému evidence obyvatel je zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších právních předpisů (dále jen "citovaný zákon"), se kterým úzce souvisí i zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Evidence obyvatel je vedena v informačním systému evidence obyvatel, jehož správcem je ministerstvo vnitra. Tento informační systém je informačním systémem veřejné správy podle zvláštního zákona (zák.č. 365/2000 Sb.) Městský úřad Nový Jičín, jako obecní úřad obce s rozšířenou působností: JE ZPRACOVATELEM ÚDAJŮ VEDENÝCH V INFORMAČNÍM SYSTÉMU PRO MINISTERSTVO VNITRA, JE UŽIVATELEM ÚDAJŮ Z INFORMAČNÍHO SYSTÉMU O OBYVATELÍCH, KTEŘÍ SE PŘIHLÁSILI K TRVALÉMU POBYTU NEBO MAJÍ PODLE ZVLÁŠTNÍCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ POVOLEN POBYT V JEHO SPRÁVNÍM OBVODU V ROZSAHU ÚDAJŮ UVEDENÝCH V 3 S VÝJIMKOU ÚDAJŮ O OSVOJENÉM DÍTĚTI A ZÁZNAMECH O POSKYTNUTÍ ÚDAJŮ Z TOHOTO SYSTÉMU, NELZE-LI ZÁZNAM O POSKYTNUTÍ ÚDAJŮ PODLE TOHOTO ZÁKONA ZPŘÍSTUPNIT. TYTO ÚDAJE MŮŽE MĚSTSKÝ ÚŘAD NOVÝ JIČÍN VYUŽÍVAT, JEN JSOU-LI NEZBYTNÉ PRO VÝKON JEHO PŮSOBNOSTI

2 Kategorie subjektů údajů ( 1 citovaného zákona) V evidenci obyvatel se vedou údaje o STÁTNÍCH OBČANECH ČESKÉ REPUBLIKY (DÁLE JEN "OBČAN") CIZINCÍCH S POVOLENÝM TRVALÝM POBYTEM NA ÚZEMÍ ČESKÉ REPUBLIKY, CIZINCÍCH S POVOLENÝM PŘECHODNÝM POBYTEM NA ÚZEMÍ ČESKÉ REPUBLIKY NA DOBU DELŠÍ NEŽ 90 DNŮ A OBČANECH EVROPSKÉ UNIE, KTEŘÍ NA ÚZEMÍ ČESKÉ REPUBLIKY HODLAJÍ PŘECHODNĚ POBÝVAT PO DOBU DELŠÍ NEŽ 3 MĚSÍCE (DÁLE JEN CIZINCI S POVOLENÍM K POBYTU NA ÚZEMÍ ČESKÉ REPUBLIKY), PODLE ZVLÁŠTNÍHO PRÁVNÍHO PŘEDPISU, CIZINCÍCH, KTERÝM BYLA NA ÚZEMÍ ČESKÉ REPUBLIKY UDĚLENA MEZINÁRODNÍ OCHRANA FORMOU AZYLU NEBO DOPLŇKOVÉ OCHRANY. Kategorie osobních údajů ( 3 odst. 3 a 4 citovaného zákona) V informačním systému se o občanech vedou tyto údaje: JMÉNO, POPŘÍPADĚ JMÉNA, PŘÍJMENÍ, RODNÉ PŘÍJMENÍ DATUM NAROZENÍ POHLAVÍ MÍSTO A OKRES NAROZENÍ A U OBČANA, KTERÝ SE NARODIL V CIZINĚ, MÍSTO, A STÁT, KDE SE OBČAN NARODIL RODNÉ ČÍSLO STÁTNÍ OBČANSTVÍ, POPŘÍPADĚ VÍCE STÁTNÍCH OBČANSTVÍ ADRESA MÍSTA TRVALÉHO POBYTU, VČETNĚ PŘEDCHOZÍCH ADRES MÍSTA TRVALÉHO POBYTU, PŘÍPADNĚ TÉŽ ADRESA, NA KTEROU MAJÍ BÝT DORUČOVÁNY PÍSEMNOSTI PODLE ZVLÁŠTNÍHO PRÁVNÍHO PŘEDPISU POČÁTEK TRVALÉHO POBYTU, POPŘÍPADĚ DATUM ZRUŠENÍ ÚDAJE O MÍSTU TRVALÉHO POBYTU NEBO DATUM UKONČENÍ TRVALÉHO POBYTU NEBO DATUM UKONČENÍ TRVALÉHO POBYTU NA ÚZEMÍ ČESKÉ REPUBLIKY ZBAVENÍ NEBO OMEZENÍ ZPŮSOBILOSTI K PRÁVNÍM ÚKONŮM ZÁKAZ POBYTU, MÍSTO ZÁKAZU POBYTU A DOBA JEHO TRVÁNÍ RODNÉ ČÍSLO OTCE, MATKY, POPŘÍPADĚ JINÉHO ZÁKONNÉHO ZÁSTUPCE, V PŘÍPADĚ, ŽE JEDEN Z RODIČŮ NEBO JINÝ ZÁKONNÝ ZÁSTUPCE NEMÁ PŘIDĚLENÉ RODNÉ ČÍSLO, VEDE SE JEHO JMÉNO, POPŘÍPADĚ JMÉNA, PŘÍJMENÍ A DATUM NAROZENÍ RODINNÝ STAV, DATUM A MÍSTO UZAVŘENÍ MANŽELSTVÍ NEBO PARTNERSTVÍ RODNÉ ČÍSLO MANŽELA NEBO PARTNERA, JE-LI MANŽELEM NEBO PARTNEREM FYZICKÁ OSOBA, KTERÁ NEMÁ PŘIDĚLENO RODNÉ ČÍSLO, VEDE SE JEHO JMÉNO, POPŘÍPADĚ JMÉNA, PŘÍJMENÍ MANŽELA NEBO PARTNERA A DATUM JEHO NAROZENÍ RODNÉ ČÍSLO DÍTĚTE, JE-LI DÍTĚ CIZINEC, KTERÝ NEMÁ PŘIDĚLENO RODNÉ ČÍSLO, VEDE SE JEHO JMÉNO, POPŘÍPADĚ JMÉNA, PŘÍJMENÍ DÍTĚTE A DATUM JEHO NAROZENÍ O OSVOJENÉM DÍTĚTI ÚDAJ - STUPEŇ OSVOJENÍ, PŮVODNÍ A NOVÉ JMÉNO, POPŘÍPADĚ JMÉNA, PŘÍJMENÍ DÍTĚTE, PŮVODNÍ A NOVÉ RODNÉ ČÍSLO DÍTĚTE, DATUM A MÍSTO NAROZENÍ, RODNÁ ČÍSLA OSVOJITELŮ, V PŘÍPADĚ ŽE OSVOJITELI NEBYLO PŘIDĚLENO RODNÉ ČÍSLO, ÚDAJE O JMÉNU, POPŘÍPADĚ O JMÉNECH, PŘÍJMENÍ A DATU NAROZENÍ OSVOJITELE, RODNÁ ČÍSLA OTCE A MATKY, POKUD JIM NEBYLO PŘIDĚLENO, JEJICH JMÉNO, POPŘÍPADĚ JMÉNA A PŘÍJMENÍ. TENTO ÚDAJ SE NEVEDE, POKUD SE JEDNÁ O DÍTĚ NAROZENÉ ŽENĚ S TRVALÝM POBYTEM V ČESKÉ REPUBLICE, KTERÁ PORODILA DÍTĚ A PÍSEMNĚ POŽÁDALA O UTAJENÍ SVÉ OSOBY V SOUVISLOSTI S PORODEM, DATUM NABYTÍ PRÁVNÍ MOCI ROZHODNUTÍ O OSVOJENÍ NEBO ROZHODNUTÍ O ZRUŠENÍ OSVOJENÍ DÍTĚTE ÚDAJ O STUPNI OSVOJENÍ SE VEDE JAKO BLOKOVANÝ ÚDAJ, ZÁZNAM O POSKYTNUTÍ ÚDAJŮ DATUM, MÍSTO A OKRES ÚMRTÍ, JDE-LI O ÚMRTÍ OBČANA MIMO ÚZEMÍ ČESKÉ REPUBLIKY, VEDE SE DATUM ÚMRTÍ A STÁT, NA JEHOŽ ÚZEMÍ K ÚMRTÍ DOŠLO DEN, KTERÝ BYL V ROZHODNUTÍ SOUDU O PROHLÁŠENÍ ZA MRTVÉHO UVEDEN JAKO DEN ÚMRTÍ. V informačním systému se o cizincích s povolením k pobytu na území České republiky podle zvláštního právního předpisu a o cizincích, kterým byla na území České republiky udělena mezinárodní ochrana formou azylu nebo doplňkové ochrany, vedou tyto údaje:

3 JMÉNO, POPŘÍPADĚ JMÉNA, PŘÍJMENÍ, RODNÉ PŘÍJMENÍ DATUM NAROZENÍ POHLAVÍ MÍSTO A STÁT, KDE SE CIZINEC NARODIL, V PŘÍPADĚ, ŽE SE CIZINEC NARODIL NA ÚZEMÍ ČESKÉ REPUBLIKY, UVÁDÍ SE MÍSTO A OKRES NAROZENÍ RODNÉ ČÍSLO STÁTNÍ OBČANSTVÍ, POPŘÍPADĚ VÍCE STÁTNÍCH OBČANSTVÍ DRUH A ADRESA MÍSTA POBYTU, PŘÍPADNĚ TÉŽ ADRESA, NA KTEROU MAJÍ BÝT DORUČOVÁNY PÍSEMNOSTI PODLE ZVLÁŠTNÍHO PRÁVNÍHO PŘEDPISU ČÍSLO A PLATNOST POVOLENÍ K POBYTU POČÁTEK POBYTU, POPŘÍPADĚ DATUM UKONČENÍ POBYTU ZBAVENÍ NEBO OMEZENÍ ZPŮSOBILOSTI K PRÁVNÍM ÚKONŮM SPRÁVNÍ VYHOŠTĚNÍ A DOBA, PO KTEROU NENÍ UMOŽNĚN VSTUP NA ÚZEMÍ ČESKÉ REPUBLIKY RODINNÝ STAV, DATUM A MÍSTO UZAVŘENÍ MANŽELSTVÍ NEBO PARTNERSVÍ JMÉNO, POPŘÍPADĚ JMÉNA, PŘÍJMENÍ MANŽELA NEBO PARTNERA A JEHO RODNÉ ČÍSLO, JE-LI MANŽEL NEBO PARTNER CIZINEC, KTERÝ NEMÁ PŘIDĚLENO RODNÉ ČÍSLO, VEDE SE JMÉNO, POPŘÍPADĚ JMÉNA, PŘÍJMENÍ A DATUM NAROZENÍ JMÉNO, POPŘÍPADĚ JMÉNA, PŘÍJMENÍ DÍTĚTE, POKUD JE OBYVATELEM, A JEHO RODNÉ ČÍSLO, V PŘÍPADĚ, ŽE DÍTĚTI NEBYLO RODNÉ ČÍSLO PŘIDĚLENO, VEDE SE JEHO JMÉNO, POPŘÍPADĚ JMÉNA, PŘÍJMENÍ DÍTĚTE A DATUM JEHO NAROZENÍ JMÉNO, POPŘÍPADĚ JMÉNA, PŘÍJMENÍ OTCE, MATKY, POPŘÍPADĚ JINÉHO ZÁKONNÉHO ZÁSTUPCE, POKUD JSOU OBYVATELI, A JEJICH RODNÉ ČÍSLO, V PŘÍPADĚ, ŽE JEDEN Z RODIČŮ NEBO JINÝ ZÁKONNÝ ZÁSTUPCE NEMÁ PŘIDĚLENO RODNÉ ČÍSLO, VEDE SE JEHO JMÉNO, POPŘÍPADĚ JMÉNA, PŘÍJMENÍ A DATUM NAROZENÍ O OSVOJENÉM DÍTĚTI, POKUD JE OBYVATELEM,- STUPEŇ OSVOJENÍ, PŮVODNÍ A NOVÉ JMÉNO, POPŘÍPADĚ JMÉNA, PŘÍJMENÍ DÍTĚTE, PŮVODNÍ A NOVÉ RODNÉ ČÍSLO DÍTĚTE, DATUM A MÍSTO NAROZENÍ, RODNÁ ČÍSLA OSVOJITELŮ, V PŘÍPADĚ ŽE OSVOJITELI NEBYLO PŘIDĚLENO RODNÉ ČÍSLO, ÚDAJE O JMÉNU, POPŘÍPADĚ JMÉNECH, PŘÍJMENÍ A DATU NAROZENÍ OSVOJITELE, RODNÁ ČÍSLA OTCE A MATKY, POKUD JIM NE BYLO PŘIDĚLENO, JEJICH JMÉNO, POPŘÍPADĚ JMÉNA A PŘÍJMENÍ, TENTO ÚDAJ SE NEVEDE, POKUD SE JEDNÁ O DÍTĚ NAROZENÉ ŽENĚ S TRVALÝM POBYTEM V ČESKÉ REPUBLICE, KTERÁ PORODILA DÍTĚ A PÍSEMNĚ POŽÁDALA O UTAJENÍ SVÉ OOSBY V SOUVISLOSTI S PORODEM, DATUM NABYTÍ PRÁVNÍ MOCI ROZHODNUTÍ O OSVOJENÍ NEBO ROZHODNUTÍ O ZRUŠENÍ OSVOJENÍ DÍTĚTE, ÚDAJ O STUPNI OSVOJENÍ SE VEDE JAKO BLOKOVANÝ ÚDAJ VYHOŠTĚNÍ A DOBA, PO KTEROU NENÍ UMOŽNĚN VSTUP NA ÚZEMÍ ČESKÉ REPUBLIKY ZÁZNAM O POSKYTNUTÍ ÚDAJŮ DATUM, MÍSTO A OKRES ÚMRTÍ, JDE-LI O ÚMRTÍ MIMO ÚZEMÍ ČESKÉ REPUBLIKY, VEDE SE STÁT, NA JEHOŽ ÚZEMÍ K ÚMRTÍ DOŠLO, POPŘÍPADĚ DATUM ÚMRTÍ DEN, KTERÝ BYL V ROZHODNUTÍ SOUDU O PROHLÁŠENÍ ZA MRTVÉHO UVEDEN JAKO DEN ÚMRTÍ JMÉNO, POPŘÍPADĚ JMÉNA, PŘÍJMENÍ : 1.ZLETILÉHO NEZAOPATŘENÉHO DÍTĚTE CIZINCE S POVOLENÍM K POBYTU NA ÚZEMÍ ČESKÉ REPUBLIKY,2.NEZLETILÉHO CIZINCE, KTERÝ BYL CIZINCI S POVOLENÍM K POBYTU NA ÚZEMÍ ČESKÉ REPUBLIKY NEBO JEHO MANŽELU ROZHODNUTÍM PŘÍSLUŠNÉHO ORGÁNU SVĚŘEN DO NÁHRADNÍ RODINNÉ PÉČE, NEBO KTERÝ BYL CIZINCEM S POVOLENÍM K POBYTU NA ÚZEMÍ ČESKÉ REPUBLIKY NEBO JEHO MANŽELEM OSVOLEJEN ANEBO JEHOŽ PORUČNÍKEM NEBO MANŽELEM JEHO PORUČNÍKA JE CIZINEC S POVOLENÍM K POBYTU NA ÚZEMÍ ČESKÉ REPUBLIKY, 3.OSAMĚLÉHO CIZINCE STARŠÍHO 65 LET NEBO BEZ OHLEDU NA VĚK CIZINCE, KTERÝ SE O SEBE NEDOKÁŽE ZE ZDRAVOTNÍCH DŮVODŮ SÁM POSTARAT, JDE-LI O SLOUČENÍ RODINY S RODIČEM NEBO DÍTĚTEM S POVOLENÍM K POBYTU NA ÚZEMÍ ČESKÉ REPUBLIKY, 4. CIZINCE, KTERÝ JE NEZAOPATŘENÝM PŘÍMÝM PŘÍBUZNÝM VE VZESTUPNÉ NEBO SESTUPNÉ LINII NEBO TAKOVÝM PŘÍBUZNÝM MANŽELA OBČANA EVROPSKÉ UNIE, 5. RODIČE NEZLETILÉHO CIZINCE, KTERÉMU BYL UDĚLEN AZYL PODLE ZVLÁŠTNÍHO PRÁVNÍHO PŘEDPISU A JEHO RODNÉ ČÍSLO, JDE-LI O CIZINCE, KTEŘÍ NEMAJÍ PŘIDĚLENO RODNÉ ČÍSLO, VEDE SE JMÉNO, POPŘÍPADĚ JMÉNA, PŘÍJMENÍ A DATUM NAROZENÍ. Kategorie příjemců ( 8 citovaného zákona) Městský úřad Nový Jičín, jako obecní úřad obce s rozšířenou působností, poskytuje údaje z informačního systému pouze na základě písemné žádosti, a to v rozsahu

4 nezbytně nutném a za podmínek stanovených zákonem o evidenci obyvatel nebo zvláštním právním předpisem. Bez výslovného zákonného zmocnění nelze osobní údaje z informačního systému evidence obyvatel poskytovat! Subjekty, které získávají osobní údaje z informačního systému podle zvláštního právního předpisu NEJSOU OPRÁVNĚNY K JEJICH SHROMAŽĎOVÁNÍ, PŘEDÁVÁNÍ A VYUŽÍVÁNÍ MIMO PŮSOBNOST STANOVENOU V ZÁKONĚ JSOU POVINNY ZAJISTIT OCHRANU DAT PŘED NÁHODNÝM NEBO NEOPRÁVNĚNÝM PŘÍSTUPEM NEBO ZPRACOVÁVÁNÍM. Obyvateli staršímu 15 let, na základě písemné žádosti poskytuje Městský úřad Nový Jičín jako obecní úřad obce s rozšířenou působností, písemně údaje vedené v informačním systému k jeho osobě s výjimkou údajů o osvojení, které se poskytují pouze obyvateli staršímu 18 let. V žádosti obyvatel uvede: JMÉNO, POPŘÍPADĚ JMÉNA, PŘÍJMENÍ, RODNÉ PŘÍJMENÍ RODNÉ ČÍSLO ČÍSLO OBČANSKÉHO PRŮKAZU, CESTOVNÍHO DOKLADU, PRŮKAZU O POVOLENÍ K POBYTU PRO CIZINCE NEBO PRŮKAZU POVOLENÍ K POBYTU AZYLANTA ADRESU MÍSTA TRVALÉHO POBYTU OBČANA NEBO MÍSTA POBYTU CIZINCE ŽÁDOST OPATŘÍ ÚŘEDNĚ OVĚŘENÝM PODPISEM (POVINNOST ÚŘEDNÍHO OVĚŘENÍ PODPISU NEPLATÍ, POKUD OBYVATEL PŘEDLOŽÍ SVŮJ DOKLAD TOTOŽNOSTI A ŽÁDOST PODEPÍŠE PŘED ORGÁNEM PŘÍSLUŠNÝM K POSKYTOVÁNÍ ÚDAJŮ). Za obyvatele mladšího 15 let a za občana zbaveného způsobilosti k právním úkonům nebo občana, jehož způsobilost k právním úkonům byla rozhodnutím soudu omezena tak, že není způsobilý k podání žádosti, žádá o poskytnutí údajů jejich zákonný zástupce. Doba uchovávání ( 9 citovaného zákona) Po úmrtí obyvatele nebo po prohlášení osoby za mrtvou se údaje vedené na prostředcích výpočetní techniky uchovávají po dobu 50 let. Při archivování dokumentace související s vedením informačního systému se postupuje podle zákona č. 97/1974 Sb., o archivnictví, ve znění pozdějších předpisů. OBČANSKÉ PRŮKAZY S ohledem na výše uvedené zveřejňujeme: Zvláštním zákonem, který upravuje zpracovávání osobních údajů obsažených v občanských průkazech a údaje o jejich držitelích je zákon č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, ve znění pozdějších právních předpisů (dále jen "citovaný zákon"), se kterým úzce souvisí i zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Údaje o občanských průkazech a jejich držitelích jsou zpracovávány v evidenci občanských průkazů, jejímž správcem je ministerstvo vnitra. Evidence občanských průkazů je vedena na prostředcích výpočetní techniky. Městský úřad Nový Jičín, jako obecní úřad obce s rozšířenou působností, JE ZPRACOVATELEM ÚDAJŮ VEDENÝCH V EVIDENCI OBČANSKÝCH PRŮKAZŮ PRO MINISTERSTVO VNITRA, VEDE PŘEHLED ÚDAJŮ O OBČANSKÝCH PRŮKAZECH, KTERÉ VYDAL, A JEJICH DRŽITELÍCH, A TO a) na žádostech, které obsahují údaje uvedené v 3 odst. 1 až 4 citovaného zákona, čísla vydaných potvrzení o občanském průkazu, čísla vydaných potvrzení o změně místa trvalého pobytu, čísla vydaných potvrzení o změně údajů zapisovaných do občanského průkazu a důvod jejich vydání,

5 b) na tiskopisech, které obsahují čísla, popřípadě série ztracených nebo odcizených občanských průkazů, datum ohlášení ztráty nebo odcizení občanského průkazu a jméno, popřípadě jména, příjmení a rodné číslo držitele. Pro výkon státní správy na úseku občanských průkazů využívá Městský úřad Nový Jičín z informačního systému evidence obyvatel tyto údaje: a) jméno, popřípadě jména, příjmení, popřípadě jejich změnu, rodné příjmení, b) datum narození, c) pohlaví a jeho změnu, d) místo a okres narození a u občana, který se narodil v cizině, pouze stát narození, e) rodné číslo, f) státní občanství, g) adresu místa trvalého pobytu, včetně předchozí adresy místa trvalého pobytu, h) počátek trvalého pobytu, popřípadě datum zrušení údaje o místu trvalého pobytu nebo datum ukončení trvalého pobytu na území České republiky, i) zbavení nebo omezení způsobilosti k právním úkonům, j) zákaz pobytu, místo zákazu pobytu a dobu jeho trvání, k) rodné číslo otce, matky, popřípadě jiného zákonného zástupce; v případě, že jeden z rodičů nebo jiný zákonný zástupce nemá přiděleno rodné číslo, jméno, popřípadě jména, příjmení a datum narození, l) rodinný stav, datum jeho změny a místo uzavření manželství, m) jméno, popřípadě jména, příjmení a rodné číslo manžela; je-li manžel cizinec, který nemá přiděleno rodné číslo, datum narození, n) jméno, popřípadě jména, příjmení a rodné číslo dítěte; je-li dítě cizinec, který nemá přiděleno rodné číslo, datum narození, o) datum, místo a okres úmrtí; jde-li o úmrtí občana mimo území České republiky, datum a stát, na jehož území k úmrtí došlo. Kategorie subjektů údajů V evidenci občanských průkazů se vedou údaje o státních občanech České republiky, kteří dosáhli věku 15 let a mají trvalý pobyt na území České republiky a jsou plně způsobilí k právním úkonům, jakož i občané, jejichž způsobilost k právním úkonům byla rozhodnutím soudu omezena. Občan, který byl rozhodnutím soudu zbaven způsobilosti k právním úkonům, může mít občanský průkaz jen v případě, že o jeho vydání požádá soudem ustanovený opatrovník. Kategorie osobních údajů ( 17 odst. 2 citovaného zákona) V evidenci občanských průkazů se vedou tyto údaje: a) jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení a rodné číslo občana, b) místo a okres narození a u občana, který se narodil v cizině, pouze stát narození, c) číslo, popřípadě sérii občanského průkazu, d) datum vydání občanského průkazu, e) označení úřadu, který občanský průkaz vydal, f) dobu platnosti občanského průkazu, g) digitální zpracování fotografie a podpisu občana, h) údaj o omezení nebo zbavení způsobilosti k právním úkonům, i) jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné číslo a adresu místa trvalého pobytu opatrovníka u občana zbaveného způsobilosti k právním úkonům; je-li opatrovníkem ustanoven orgán místní správy, uvede se jeho název a sídlo, j) místo zákazu pobytu a dobu jeho trvání,

6 k) jméno, popřípadě jména, příjmení a rodné číslo manžela zapsaného v občanském průkazu; v případě, že nemá přiděleno rodné číslo, uvádí se datum narození, l) jméno, popřípadě jména, příjmení a rodné číslo dítěte zapsaného v občanském průkazu; v případě, že nemá přiděleno rodné číslo, uvádí se datum narození, m) titul nebo vědeckou hodnost občana, zapsané v občanském průkazu, n) čísla, popřípadě série ztracených, odcizených nebo neplatných občanských průkazů a datum ohlášení ztráty nebo odcizení občanského průkazu, o) čísla vydaných potvrzení o občanském průkazu a pro každé potvrzení o občanském průkazu dobu jeho platnosti a označení úřadu, který jej vydal, p) čísla vydaných potvrzení o změně údajů zapisovaných do občanského průkazu a důvod jejich vydání, q) čísla vydaných potvrzení o změně místa trvalého pobytu, r) číslo žádosti, s) hodinu, den, měsíc a rok poskytnutí údaje.. Kategorie příjemců ( 18, 18a citovaného zákona) Městský úřad Nový Jičín, jako obecní úřad obce s rozšířenou působností, poskytuje údaje z evidence občanských průkazů pouze pokud tak stanoví zvláštní právní předpis nebo mezinárodní smlouva, kterou je Česká republika vázána, a to v rozsahu a způsobem v nich vymezených. Pokud fyzické nebo právnické osoby nakládají s údaji z evidence občanských průkazů na základě zvláštního souhlasu ministerstva, jsou povinny s údaji, které nemají povahu osobních údajů podle zvláštního právního předpisu, nakládat výlučně způsobem a v rozsahu, které určí ministerstvo. Údaje týkající se čísla, popřípadě série ztracených, odcizených nebo neplatných občanských průkazů a datum ohlášení ztráty nebo odcizení občanského průkazu může ministerstvo zveřejnit způsobem umožňujícím dálkový přístup. Městský úřad Nový Jičín,jako obecní úřad obce s rozšířenou působností, poskytuje občanovi staršímu 15 let údaje, které jsou k jeho osobě vedeny v evidenci občanských průkazů, a to na základě písemné žádosti. Jednou za kalendářní rok jsou požadované údaje poskytovány bezplatně. V žádosti občan uvede jméno, popřípadě jména a příjmení, rodné číslo, číslo, popřípadě sérii občanského průkazu, adresu místa trvalého pobytu, rozsah požadovaných údajů. Žádost musí být opatřena úředně ověřeným podpisem občana. Úředně ověřený podpis občana se nevyžaduje, pokud občan předloží svou žádost osobně, podepíše ji před orgánem příslušným k poskytování údajů a předloží zároveň svůj občanský průkaz. Za občana zbaveného způsobilosti k právním úkonům nebo občana, jehož způsobilost k právním úkonům byla omezena tak, že není způsobilý k podání žádosti, může žádost o poskytnutí údajů podat jeho zákonný zástupce. O poskytnutí údajů se v evidenci občanských průkazů provede záznam o datu a hodině výdeje. Doba uchovávání ( 17 odst. 4 a 6 citovaného zákona) Údaje v evidenci občanských průkazů se vedou na prostředcích výpočetní techniky ještě po dobu 15 let po smrti občana nebo prohlášení občana za mrtvého. Městský úřad Nový Jičín jako obecní úřad obce s rozšířenou působností, vede přehled údajů na žádostech o vydání občanského průkazu, a to o občanských průkazech, které vydal a jejich držitelích po dobu 15 let od vydání občanského průkazu.

7 CESTOVNÍ DOKLADY S ohledem na výše uvedené zveřejňujeme: Zvláštním zákonem, který upravuje zpracovávání osobních údajů obsažených v cestovních dokladech a údajů o jejich držitelích je zákon č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších právních předpisů (dále jen "citovaný zákon"), se kterým úzce souvisí i zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Údaje o cestovních dokladech a jejich držitelích jsou zpracovávány v evidenci cestovních dokladů, jejímž správcem je ministerstvo vnitra. Evidence cestovních dokladů je vedena na prostředcích výpočetní techniky.městský úřad Nový Jičín, jako obecní úřad obce s rozšířenou působností a jako orgán příslušný k vydání cestovního dokladu JE ZPRACOVATELEM ÚDAJŮ VEDENÝCH V EVIDENCI CESTOVNÍCH DOKLADŮ PRO MINISTERSTVO VNITRA, TO NEPLATÍ PRO ÚDAJE TÝKAJÍCÍ SE ČÍSLA A DRUHU VYDANÉHO DOKLADU, DATA VYDÁNÍ CESTOVNÍHO DOKLADU A ÚDAJŮ O NOSIČI DAT S BIOMETRICKÝMI ÚDAJI A O ZÁZNAMECH ÚDAJŮ V NOSIČI, JEJICHŽ ZPRACOVATELEM JE V PŘÍPADĚ CESTOVNÍHO PASU SE STROJOVĚ ČITELNÝMI ÚDAJI A S NOSIČEM DAT S BIOMETRICKÝMI ÚDAJI MINISTERSTVO VNITRA, KTERÉ TYTO ÚDAJE ZÍSKÁVÁ OD JEHO VÝROBCE. JE UŽIVATELEM ÚDAJŮ Z EVIDENCE CESTOVNÍCH DOKLADŮ PRO ÚČELY VÝKONU SVÉ PŮSOBNOSTI S VÝJIMKOU ÚDAJŮ O ZÁZNAMECH O PŘÍSTUPU DO INFORMAČNÍHO SYSTÉMU EVIDENCE CESTOVNÍCH DOKLADŮ. VEDE SPISOVOU DOKUMENTACI ŽÁDOSTÍ A DALŠÍCH PÍSEMNOSTÍ NÁLEŽEJÍCÍCH KE SPRÁVNÍMU ŘÍZENÍ O VYDÁNÍ CESTOVNÍHO DOKLADU, PROVEDENÍ ZMĚN ÚDAJŮ NEBO DOPLNĚNÍ ÚDAJŮ V CESTOVNÍM DOKLADU,, ODNĚTÍ CESTOVNÍHO DOKLADU, PŘESTUPCÍCH NA ÚSEKU CESTOVNÍCH DOKLADŮ, SKONČENÍ PLATNOSTI CESTOVNÍHO DOKLADU. DÁLE VEDE SPISOVOU DOKUMENTACI O ZTRÁTĚ, ODCIZENÍ, NÁLEZU, POŠKOZENÍ, ZNIČENÍ NEBO ZNEUŽITÍ CESTOVNÍHO DOKLADU. Pro výkon státní správy na úseku cestovních dokladů využívá Městský úřad Nový Jičín z informačního systému evidence obyvatel tyto údaje: a) jméno, popřípadě jména, příjmení, popřípadě jejich změnu, rodné příjmení, b) datum narození, c) pohlaví a jeho změnu, d) místo a okres narození a u občana, který se narodil v cizině, pouze stát narození, e) rodné číslo, f) státní občanství, g) adresu místa trvalého pobytu, včetně předchozí adresy místa trvalého pobytu, h) počátek trvalého pobytu, popřípadě datum zrušení údaje o místu trvalého pobytu nebo datum ukončení trvalého pobytu na území České republiky, i) zbavení nebo omezení způsobilosti k právním úkonům, j) rodné číslo otce, matky, popřípadě jiného zákonného zástupce; v případě, že jeden z rodičů nebo jiný zákonný zástupce nemá přiděleno rodné číslo, jméno, popřípadě jména, příjmení a datum narození, k) jméno, popřípadě jména, příjmení, datum narození, pohlaví a rodné číslo dítěte, které má být zapsáno do cestovního dokladu Kategorie subjektů údajů ( 1 citovaného zákona) V evidenci cestovních dokladů se vedou údaje o státních občanech České republiky. Kategorie osobních údajů ( 29 odst. 2 citovaného zákona)

8 V evidenci cestovních dokladů se vedou tyto údaje: a) o žádosti o vydání cestovního dokladu: 1.číslo žádosti o vydání cestovního pasu se strojově čitelnými údaji a s nosičem dat s biometrickými údaji, 2.údaje obsažené v žádosti o vydání cestovního dokladu včetně digitálního zpracování fotografie a podpisu žadatele, 3. biometrické údaje, jde-li o žádost o vydání cestovního dokladu se strojově čitelnými údaji a s nosičem dat s biometrickými údaji, b) o vydání cestovního dokladu:1. jméno, popřípadě jména, příjmení a rodné číslo držitele,2. místo a okres narození a u občana, který se narodil v cizině, pouze stát narození,3. číslo a druh vydaného cestovního dokladu,4. datum vydání cestovního dokladu,5. datum převzetí cestovního dokladu, 6. dobu platnosti cestovního dokladu, 7. označení orgánu, který cestovní doklad vydal,8. digitální zpracování fotografie a podpisu držitele,v případě, že se o zobrazení obličeje pořizuje biometrický údaj, vede se digitalizovaná podoba obličeje držitele cestovního dokladu, 9. údaje uvedené v 7 písm. a),10. jméno, popřípadě jména, příjmení, datum narození a pohlaví občana mladšího 15 let zapsaného v cestovním průkazu rodiče,11. prodloužení doby platnosti cestovního dokladu, c) o nosiči dat s biometrickými údaji a o záznamech údajů v nosiči:1.číslo nosiče dat, 2.kód vyjadřující základní charakteristiku části údajů uložených na nosiči dat v souladu se zákonem o cestovních dokladech, 3. kód veřejné části elektronického podpisu osoby, která vložila údaje do nosiče dat, d) o ztracených, odcizených nebo neplatných cestovních dokladech: číslo a druh ztraceného, odcizeného nebo neplatného cestovního dokladu, e) o zadržení cestovního dokladu:1. druh a číslo cestovního dokladu, který má být nebo byl zadržen,2. označení orgánu, který požádal o zadržení cestovního dokladu, 3. označení orgánu, který cestovní doklad zadržel,4. datum a důvod zadržení cestovního dokladu,5. datum a důvod vrácení zadrženého cestovního dokladu,6. jméno, popřípadě jména, příjmení a rodné číslo držitele, f) o odepření vydání nebo odnětí cestovního dokladu:1. druh a číslo cestovního dokladu, který byl odňat,2. označení orgánu, který požádal o odepření vydání nebo odnětí cestovního dokladu,3. označení orgánu, který rozhodl o odepření vydání nebo odnětí cestovního dokladu,4. datum a důvod odepření vydání nebo odnětí cestovního dokladu,5. datum a důvod vrácení odňatého cestovního dokladu,6. datum a důvod zrušení odepření vydání cestovního dokladu,7. jméno, popřípadě jména, příjmení a rodné číslo občana, k němuž se vztahují údaje o odepření vydání nebo odnětí cestovního dokladu, g) hodinu, den, měsíc a rok poskytnutí údaje. Kategorie příjemců ( 30 odst. 5, 6,7, 30a citovaného zákona) Městský úřad Nový Jičín, jako obecní úřad obce s rozšířenou působností a orgán příslušný k vydání cestovního dokladu, poskytuje údaje z evidence cestovních dokladů pouze pokud tak stanoví zvláštní právní předpis nebo mezinárodní smlouva, kterou je Česká republika vázána, a to v rozsahu a způsobem v nich vymezených. Neposkytují se biometrické údaje, jde-li o cestovní doklad se strojově čitelnými údaji a s nosičem dat s biometrickými údaji Pokud fyzické nebo právnické osoby nakládají s údaji z evidence cestovních dokladů na základě zvláštního souhlasu ministerstva vnitra, jsou povinny s údaji, které nemají povahu osobních údajů podle zvláštního právního předpisu, nakládat výlučně způsobem a v rozsahu,

9 které určí ministerstvo. Údaje o ztracených, odcizených nebo neplatných cestovních dokladech (číslo a druh ztraceného, odcizeného nebo neplatného dokladu ) může ministerstvo vnitra zveřejnit způsobem umožňujícím dálkový přístup. Městský úřad Nový Jičín, jako obecní úřad obce s rozšířenou působností, poskytuje občanovi staršímu 18 let údaje, které jsou k jeho osobě vedeny v evidenci cestovních dokladů, a to na základě písemné žádosti. Jednou za kalendářní rok jsou požadované údaje poskytovány bezplatně. V žádosti občan uvede jméno, popřípadě jména a příjmení, rodné číslo, číslo platného cestovního dokladu, adresu místa trvalého pobytu, rozsah požadovaných údajů. Žádost musí být opatřena úředně ověřeným podpisem občana. Úředně ověřený podpis občana se nevyžaduje, pokud občan předloží svou žádost osobně, podepíše ji před orgánem příslušným k poskytování údajů a předloží zároveň svůj občanský průkaz. Za občana zbaveného způsobilosti k právním úkonům nebo občana, jehož způsobilost k právním úkonům byla omezena tak, že není způsobilý k podání žádosti, může žádost o poskytnutí údajů podat jeho zákonný zástupce. O poskytnutí údajů se v evidenci občanských průkazů provede záznam o datu a hodině výdeje. Doba uchovávání ( 29, odst.4,5 citovaného zákona) Údaje z evidence cestovních dokladů týkající se vydání cestovního dokladu a údaje o ztracených, odcizených nebo neplatných cestovních dokladech a záznamy o přístupech do informačního systému se uchovávají po dobu 15 let od skončení platnosti cestovního dokladu, údaje o zadržení cestovního dokladu se uchovávají po dobu nezbytnou ke splnění účelu zadržení cestovního dokladu a údaje o odepření vydání nebo odnětí cestovního dokladu se uchovávají po dobu trvání důvodu pro odepření vydání cestovního dokladu, nejméně však po dobu 3 let ode dne nabytí právní moci rozhodnutí, jedná-li se o odepření vydání cestovního dokladu, a po dobu ještě 15 let od skončení platnosti cestovního dokladu,jedná-li se o jeho odnětí. Biometrické údaje se vedou výlučně po dobu od jejich pořízení do uplynutí lhůty 60 dnů ode dne dodání vyrobeného cestovního dokladu, po uplynutí této lhůty je správce evidence cestovních dokladů povinen neprodleně pořízené biometrické údaje zlikvidovat. MATRIKA S ohledem na výše uvedené zveřejňujeme : Zvláštním zákonem, který upravuje zpracovávání osobních údajů obsažených v evidenci narození (kniha narození), evidenci manželství (kniha manželství) a evidenci úmrtí (kniha úmrtí), která se vede souběžně pomocí výpočetní techniky, je zákon č.301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů. MĚSTSKÝ ÚŘAD NOVÝ JIČÍN JAKO MATRIČNÍ ÚŘAD JE ZPRACOVATELEM OSOBNÍCH ÚDAJŮ VEDENÝCH VE STÁTNÍCH EVIDENCÍCH (KNIHA NAROZENÍ, KNIHA MANŽELSTVÍ, KNIHA ÚMRTÍ), V NICHŽ SE ZAZNAMENÁVAJÍ MATRIČNÍ UDÁLOSTI (NAROZENÍ, MANŽELSTVÍ, ÚMRTÍ) FYZICKÝCH OSOB, K NIMŽ DOŠLO V JEHO SPRÁVNÍM ÚZEMÍ A MATRIČNÍ SKUTEČNOSTI (JIMIŽ SE MĚNÍ A DOPLŇUJÍ ZÁPISY V MATRIČNÍ KNIZE). MĚSTSKÝ ÚŘAD NOVÝ JIČÍN DÁLE VEDE SBÍRKU LISTIN ZA KAŽDÝ ROK OBSAHUJÍCÍ OSOBNÍ ÚDAJE, KTERÉ SLOUŽÍ JAKO PODKLAD PRO MATRIČNÍ ZÁPISY, JEHO ZMĚNY ČI OPRAVU (PŘ.HLÁŠENÍ ZDRAVOTNICKÉHO ZAŘÍZENÍ O NAROZENÍ DÍTĚTE, PROTOKOL O UZAVŘENÍ MANŽELSTVÍ, LISTY O PROHLÍDCE MRTVÉHO, HLÁŠENÍ

10 SOUDU O ROZVODU MANŽELSTVÍ, PROHLÁŠENÍ O URČENÍ OTCOVSTVÍ ).SBÍRKA LISTIN ZA KAŽDÝ ROK JE NEJPOZDĚJI DO KONCE ÚNORA NÁSLEDUJÍCÍHO ROKU PŘEDÁVÁNA KRAJSKÉMU ÚŘADU DO ÚSCHOVY. MĚSTSKÝ ÚŘAD NOVÝ JIČÍN VEDE SPISOVOU DOKUMENTACI ŽÁDOSTÍ A DALŠÍCH PÍSEMNOSTÍ NÁLEŽEJÍCÍCH KE SPRÁVNÍM ŘÍZENÍM VEDENÝM PODLE MATRIČNÍHO ZÁKONA (PŘ. O ZMĚNĚ JMÉNA (JMEN), PŘÍJMENÍ, V PŘÍPADĚ ROZHODOVÁNÍ PŘI NEVYHOVĚNÍ ŽADATELI ( 87 MATRIČNÍHO ZÁKONA). Kategorie fyzických osob ( 1 citovaného zákona) V matričních knihách se vedou údaje o fyzických osobách, které se narodily, uzavřely manželství nebo zemřely ve správním území MěÚ Nový Jičín jako matričního úřadu (území obcí :Nový Jičín, Bernartice nad Odrou, Hladké Životice, Hostašovice, Kunín, Rybí,Šenov u Nového Jičína, Životice u Nového Jičína ) Kategorie osobních údajů ( 14,20,21 citovaného zákona) V knize narození se vedou tyto údaje : a) jméno, popřípadě jména a příjmení dítěte b) den, měsíc a rok narození dítěte c) rodné číslo, místo narození a pohlaví dítěte d) jména, popřípadě jména, příjmení, popřípadě rodná příjmení, data a místa narození, rodná čísla, státní občanství a místo trvalého pobytu rodičů Údaje pod bodem d) se do knihy narození nezapisují v případě, že matka dítěte požádala o utajení své osoby v souvislosti s porodem. V knize manželství se vedou tyto údaje : a) jméno, příjmení,popřípadě rodné příjmení, den měsíc, rok a místo narození, rodná čísla, osobní stav a státní občanství muže a ženy, kteří uzavřeli manželství (dále jen manželé) b) den, měsíc, rok a místo uzavření manželství c) jméno a příjmení, popřípadě rodná příjmení, den, měsíc, rok a místo narození rodičů manželů d) dohodu manželů o příjmení a v případě, že si manželé ponechají dosavadní příjmení, i dohoda o příjmení dětí v mužském a ženském tvaru e) jména, příjmení a rodná čísla svědků, jde-li o cizince, který nemá rodné číslo, datum a místo jeho narození V knize úmrtí se vedou tyto údaje : a) den, měsíc, rok a místo úmrtí b) jméno, popřípadě jména, příjmení, popřípadě rodné příjmení, den, měsíc, rok a místo narození, rodné číslo, osobní stav, pohlaví, státní občanství a místo trvalého pobytu zemřelého c) jméno, popřípadě jména, příjmení, popřípadě rodné příjmení a rodné číslo žijícího manžela, partnera Kategorie příjemců ( 8,24,25 citovaného zákona) Městský úřad Nový Jičín jako matriční úřad poskytuje osobní údaje z jím vedené evidence narození, manželství a úmrtí tak, že vystavuje na žádost potvrzení o 12 údajích zapsaných v matričních knihách, vydává prvopisy matričních dokladů (rodné listy, oddací listy, úmrtní listy) a na žádost druhopisy matričních dokladů. Ze sbírky listin vydává matriční úřad na žádost potvrzení o údajích v ní uváděných.do zápisů v matričních knihách lze rovněž nahlédnout. Potvrzení o údajích uváděných ve sbírce listin, kterou vede a uchovává, vydá

11 matriční úřad žadateli po osvědčení právního zájmu a nelze-li údaj zjistit z matričních knih. Potvrzení o údajích zapsaných v matričních knihách se vydá v případě, že obsahuje údaje potřebné pro uplatnění nároku fyzické osoby v cizině a dále v případě, že tak stanoví zvláštní zákon. Druhopis matričního dokladu se vydá nebo se povolí nahlédnout do matriční knihy nebo sbírky listin : a) fyzické osobě, které se zápis týká, nebo členům její rodiny, jejím sourozencům a zplnomocněným zástupcům b) pro úřední potřebu orgánů státu nebo orgánů územních samosprávných celků c) statutárním orgánům církví nebo duchovním jím zplnomocněným, jde-li o matriční knihy vedené těmito církvemi do d) fyzické osobě, která prokáže, že je to nezbytné pro uplatnění jejích práv před orgány státu nebo před orgány územních samosprávných celků V případě osvojení mohou nahlédnout do zápisu pouze osvojitelé a po dosažení zletilosti i osvojenec. Doba uchování ( 23 citovaného zákona) Matriční knihy zůstanou uloženy po provedení posledního zápisu u matričního úřadu: a) kniha narození po dobu 100 let b) kniha manželství po dobu 75 let c) kniha úmrtí po dobu 75 let. Po uplynutí stanovené doby se matriční knihy předají k archivaci příslušnému státnímu oblastnímu archivu. Poslední aktualizace: 22.července 2009 Zpracovala : JUDr.Dagmar Veličková

Odbor správních a vnitřních věcí

Odbor správních a vnitřních věcí Odbor správních a vnitřních věcí Matrika vedení knih narození, manželství a úmrtí a souvisejících sbírek listin a vydávání výpisů z těchto knih podle zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení

Více

Informační systém evidence obyvatel

Informační systém evidence obyvatel Informační systém evidence obyvatel Informační systém evidence obyvatel, upravený zákonem č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel),

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2012 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 52 Rozeslána dne 7. května 2012 Cena Kč 90, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2012 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 52 Rozeslána dne 7. května 2012 Cena Kč 90, O B S A H : Ročník 2012 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 52 Rozeslána dne 7. května 2012 Cena Kč 90, O B S A H : 141. Zákon, kterým se mění zákon č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Částka 52 Sbírka zákonů č. 142 / 2012 Strana 2251 142 ZÁKON ze dne 11. dubna 2012 o změně některých zákonů v souvislosti se zavedením základních registrů Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Více

Potřebujete nový cestovní pas nebo občanský průkaz?

Potřebujete nový cestovní pas nebo občanský průkaz? Potřebujete nový cestovní pas nebo občanský průkaz? Cestovní doklady Konec platnosti zápisu dětí do CD. Podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 444/2009, které je závazné pro všechny státy

Více

OBČANSKÉ PRŮKAZY. Od 01. 01. 2012 se vydává. - občanský průkaz se strojově čitelnými údaji. (vydání do 30 dnů ode dne podání žádosti)

OBČANSKÉ PRŮKAZY. Od 01. 01. 2012 se vydává. - občanský průkaz se strojově čitelnými údaji. (vydání do 30 dnů ode dne podání žádosti) OBČANSKÉ PRŮKAZY Od 01. 01. 2012 se vydává - občanský průkaz se strojově čitelnými údaji a s kontaktním elektronickým čipem (vydání do 30 dnů ode dne podání žádosti) - občanský průkaz se strojově čitelnými

Více

ČESKÁ REPUBLIKA O B S A H : 239. Zákon, kterým se mění některé zákony související s registrovaným partnerstvím

ČESKÁ REPUBLIKA O B S A H : 239. Zákon, kterým se mění některé zákony související s registrovaným partnerstvím Ročník 2008 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 76 Rozeslána dne 1. července 2008 Cena Kč 22, O B S A H : 239. Zákon, kterým se mění některé zákony související s registrovaným partnerstvím 239 ZÁKON ze

Více

Městský úřad Blansko nám. Republiky 1 678 01 Blansko

Městský úřad Blansko nám. Republiky 1 678 01 Blansko Žádost o povolení nahlédnutí do matriční knihy* nebo sbírky listin* podle 25 zák. č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů Žádám

Více

193/1999 Sb. ZÁKON. ze dne 29. července 1999. o státním občanství některých bývalých československých státních občanů

193/1999 Sb. ZÁKON. ze dne 29. července 1999. o státním občanství některých bývalých československých státních občanů 193/1999 Sb. ZÁKON ze dne 29. července 1999 o státním občanství některých bývalých československých státních občanů Změna: 320/2002 Sb. Změna: 46/2006 Sb. Změna: 142/2012 Sb. Parlament ve snaze zmírnit

Více

329/1999 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ CESTOVNÍ DOKLADY

329/1999 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ CESTOVNÍ DOKLADY Obsah 329/1999 Sb. ZÁKON ze dne 30. listopadu 1999 o cestovních dokladech a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o cestovních dokladech) Změna:

Více

133/2000 Sb. ZÁKON ze dne 12. dubna 2000 ČÁST PRVNÍ EVIDENCE OBYVATEL A RODNÝCH ČÍSEL

133/2000 Sb. ZÁKON ze dne 12. dubna 2000 ČÁST PRVNÍ EVIDENCE OBYVATEL A RODNÝCH ČÍSEL Systém ASPI - stav k 3.6.2009 do částky 45/2009 Sb. a 18/2009 Sb.m.s. Obsah a text 133/2000 Sb. - poslední stav textu nabývá účinnost až od 1. 1.2010 133/2000 Sb. ZÁKON ze dne 12. dubna 2000 o evidenci

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2010 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 147 Rozeslána dne 30. prosince 2010 Cena Kč 50, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2010 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 147 Rozeslána dne 30. prosince 2010 Cena Kč 50, O B S A H : Ročník 2010 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 147 Rozeslána dne 30. prosince 2010 Cena Kč 50, O B S A H : 423. Zákon, kterým se mění zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2009 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 68 Rozeslána dne 24. července 2009 Cena Kč 131, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2009 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 68 Rozeslána dne 24. července 2009 Cena Kč 131, O B S A H : Ročník 2009 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 68 Rozeslána dne 24. července 2009 Cena Kč 131, O B S A H : 227. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o základních registrech

Více

Změna jména a příjmení

Změna jména a příjmení 01. Identifikační kód 02. Kód 03. Pojmenování (název) životní situace Změna jména a příjmení 04. Základní informace k životní situaci Fyzická osoba, které byl matričním úřadem vydán matriční doklad, má

Více

Krajské úřady. Obecní úřady obcí s rozšířenou působností. Matriční úřady. Ohlašovny. Soudy. Nabytí státního občanství Pozbytí státního občanství

Krajské úřady. Obecní úřady obcí s rozšířenou působností. Matriční úřady. Ohlašovny. Soudy. Nabytí státního občanství Pozbytí státního občanství Krajské úřady Nabytí státního občanství Pozbytí státního občanství Obecní úřady obcí s rozšířenou působností Matriční úřady K nově zavedenému občanu při nabytí státního občanství související údaje Přidělení

Více

Vydávání cestovních dokladů

Vydávání cestovních dokladů Vydávání cestovních dokladů Cestovní pas se strojově čitelnými údaji a s nosičem dat s biometrickými údaji se vydává občanům starším pěti let, ve lhůtě 30 dnů, je-li žádost podána na zastupitelském úřadě

Více

Sjednocující postup pro zapisovatele do agendového informačního systému evidence obyvatel

Sjednocující postup pro zapisovatele do agendového informačního systému evidence obyvatel Sjednocující postup pro zapisovatele do agendového informačního systému evidence obyvatel V souvislosti s nabytím účinnosti zákona č. 227/2009 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím

Více

o cestovních dokladech a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o cestovních dokladech)

o cestovních dokladech a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o cestovních dokladech) 329/1999 Sb. ZÁKON ze dne 30. listopadu 1999 o cestovních dokladech a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o cestovních dokladech) Změna: 217/2002

Více

Vydání cestovního dokladu

Vydání cestovního dokladu Vydání cestovního dokladu 03. Název životní situace Vydání cestovního dokladu 04. Základní popis životní situace Cestovní pas se strojově čitelnými údaji a s nosičem dat s biometrickými údaji se vydává:

Více

Cestovní pas bez strojově čitelných údajů a bez nosiče dat s biometrickými údaji se vydává:

Cestovní pas bez strojově čitelných údajů a bez nosiče dat s biometrickými údaji se vydává: Životní situace Název: Vydání cestovního dokladu Základní informace: Cestovní pas se strojově čitelnými údaji a s nosičem dat s biometrickými údaji se vydává: občanům ve věku do 15 let s dobou platnosti

Více

Metodické pokyny pro matriční agendu

Metodické pokyny pro matriční agendu Metodické pokyny pro matriční agendu Ministerstvo vnitra je ústředním orgánem státní správy pro vnitřní věci. Matriční úřady jsou obecní a městské úřady, které určí a jejich obvody vymezí Ministerstvo

Více

227/2009 Sb. ZÁKON. ze dne 17. června 2009, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o základních registrech ČÁST PRVNÍ

227/2009 Sb. ZÁKON. ze dne 17. června 2009, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o základních registrech ČÁST PRVNÍ 227/2009 Sb. ZÁKON ze dne 17. června 2009, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o základních registrech Změna: 101/2010 Sb. Změna: 291/2009 Sb., 306/2009 Sb., 159/2010 Sb. Změna:

Více

o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů

o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů 301/2000 Sb. ZÁKON ze dne 2. srpna 2000 o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů Změna: 320/2002 Sb., 578/2002 Sb. Změna: 165/2004 Sb. Změna: 422/2004 Sb. Změna: 499/2004

Více

Kategorie osobních Kategorie subjektu údajů. Kategorie příjemců Doba uchování A. B. C. D. E. F.

Kategorie osobních Kategorie subjektu údajů. Kategorie příjemců Doba uchování A. B. C. D. E. F. Úsek tajemníka Městského úřadu Oslavany Informace o zpracování osobních údajů dle 18 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších P. č. Účel

Více

Vydání cestovního dokladu

Vydání cestovního dokladu 01. Identifikační kód 02. Kód 03. Pojmenování (název) životní situace Vydání cestovního dokladu 04. Základní informace k životní situaci Cestovní pas se strojově čitelnými údaji a s nosičem dat s biometrickými

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2010 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 94 Rozeslána dne 8. září 2010 Cena Kč 51, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2010 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 94 Rozeslána dne 8. září 2010 Cena Kč 51, O B S A H : Ročník 2010 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 94 Rozeslána dne 8. září 2010 Cena Kč 51, O B S A H : 257. Úplné znění zákona č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech a o změně zákona č. 283/1991 Sb.,

Více

Programový systém pro řízení a zpracování mzdové a personální agendy

Programový systém pro řízení a zpracování mzdové a personální agendy Rozsah zpracování osobních údajů kancelář tajemníka Programový systém pro řízení a zpracování mzdové a personální agendy Účel zpracování: zajištění pracovně-právních vztahů a všech povinností s nimi spojených

Více

301/2000 Sb. ZÁKON ze dne 2. srpna 2000 ČÁST PRVNÍ MATRIKY, JMÉNO A PŘÍJMENÍ

301/2000 Sb. ZÁKON ze dne 2. srpna 2000 ČÁST PRVNÍ MATRIKY, JMÉNO A PŘÍJMENÍ Systém ASPI - stav k 3.6.2009 do částky 45/2009 Sb. a 18/2009 Sb.m.s. Obsah a text 301/2000 Sb. - poslední stav textu nabývá účinnost až od 1. 1.2010 301/2000 Sb. ZÁKON ze dne 2. srpna 2000 o matrikách,

Více

Základní registr obyvatel - ROB

Základní registr obyvatel - ROB Základní registr obyvatel - ROB státní občané ČR Evidované subjekty cizinci, kterým bylo vydáno povolení k trvalému pobytu na území ČR nebo povolení k přechodnému pobytu na dobu delší než 90 dnů občané

Více

ČESKÁ REPUBLIKA O B S A H :

ČESKÁ REPUBLIKA O B S A H : Ročník 2013 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 145 Rozeslána dne 26. listopadu 2013 Cena Kč 65, O B S A H : 371. Úplné znění zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých

Více

Krajské úřady. Obecní úřady obcí s rozšířenou působností. Matriční úřady. Ohlašovny. Soudy. Nabytí státního občanství Pozbytí státního občanství

Krajské úřady. Obecní úřady obcí s rozšířenou působností. Matriční úřady. Ohlašovny. Soudy. Nabytí státního občanství Pozbytí státního občanství Krajské úřady Nabytí státního občanství Pozbytí státního občanství Obecní úřady obcí s rozšířenou působností Matriční úřady K nově zavedenému občanu při nabytí státního občanství související údaje Přidělení

Více

133/2000 Sb. ZÁKON. ze dne 12. dubna 2000. o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů. (zákon o evidenci obyvatel)

133/2000 Sb. ZÁKON. ze dne 12. dubna 2000. o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů. (zákon o evidenci obyvatel) 133/2000 Sb. ZÁKON ze dne 12. dubna 2000 o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel) Změna: 2/2002 Sb. Změna: 320/2002 Sb. Změna: 53/2004 Sb. Změna: 501/2004

Více

Vydání cestovního dokladu

Vydání cestovního dokladu Vydání cestovního dokladu 01. Identifikační kód 02. Kód 03. Pojmenování (název) životní situace Vydání cestovního dokladu 04. Základní informace k životní situaci Cestovní pas se strojově čitelnými údaji

Více

Informa ní povinnost dle 18 odst. 2 zákona . 101/2000 Sb., o ochran osobních údaj a o zm kterých zákon , ve zn pozd jších p edpis Informa

Informa ní povinnost dle 18 odst. 2 zákona . 101/2000 Sb., o ochran osobních údaj a o zm kterých zákon , ve zn pozd jších p edpis Informa Informační povinnost dle 18 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů Informační povinnost dle 18 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb.,

Více

Manželství. Uzavřít manželství na území České republiky lze formou občanského nebo církevního sňatku.

Manželství. Uzavřít manželství na území České republiky lze formou občanského nebo církevního sňatku. Manželství Registrované partnerství Uzavření manželství - podrobný návod Uzavření manželství - necírkevní (zjednodušený návod) Uzavření církevního manželství (zjednodušený návod) Uzavření manželství zástupcem

Více

V souvislosti s nabytím účinnosti zákona č. 227/2009 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona

V souvislosti s nabytím účinnosti zákona č. 227/2009 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona V souvislosti s nabytím účinnosti zákona č. 227/2009 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o základních registrech, jímž se mimo jiné novelizoval zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci

Více

Zápis údajů o přidělení rodného čísla při narození

Zápis údajů o přidělení rodného čísla při narození Informace o činnostech matričních úřadů od 1.7.2010 v souvislosti se zapisováním údajů do agendového informačního systému evidence obyvatel ( dále jen ISEO ) Zápis údajů o přidělení rodného čísla při narození

Více

Změny v informačním systému evidence obyvatel po 1. červenci 2010

Změny v informačním systému evidence obyvatel po 1. červenci 2010 Změny v informačním systému evidence obyvatel po 1. červenci 2010 Dnem 1. července 2010 nabude účinnosti významná novela zákona č. 133/2000 Sb. o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých

Více

ZÁKON č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech. a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel) ve znění

ZÁKON č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech. a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel) ve znění ZÁKON č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel) ve znění zákona č. 2/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 53/2004 Sb. (úplné znění

Více

Úřad není labyrint: - hlášení trvalého pobytu - vydání občanského průkazu - vydání cestovních dokladů - výpis z rejstříku trestů - stavební úřad

Úřad není labyrint: - hlášení trvalého pobytu - vydání občanského průkazu - vydání cestovních dokladů - výpis z rejstříku trestů - stavební úřad Úřad není labyrint: - hlášení trvalého pobytu - vydání občanského průkazu - vydání cestovních dokladů - výpis z rejstříku trestů - stavební úřad HLÁŠENÍ TRVALÉHO POBYTU Právní úprava Zákon č. 133/2000

Více

53/2004 Sb. ZÁKON ze dne 14. ledna 2004, ČÁST PRVNÍ

53/2004 Sb. ZÁKON ze dne 14. ledna 2004, ČÁST PRVNÍ Změna: 127/2005 Sb. 53/2004 Sb. ZÁKON ze dne 14. ledna 2004, kterým se mění některé zákony související s oblastí evidence obyvatel Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ Změna

Více

MATRIKA VELKÝ OŘECHOV

MATRIKA VELKÝ OŘECHOV MATRIKA VELKÝ OŘECHOV A/ vyřizuje a zapisuje matriční události, které se staly v jejím obvodu B/ provádí i další úkony pro občany Matriční obvod tvoří 6 obcí: Dobrkovice, Doubravy, Hřivínův Újezd, Kaňovice,

Více

(2) Pro účely tohoto zákona se obyvatelem rozumí osoba uvedená v odstavci 1.

(2) Pro účely tohoto zákona se obyvatelem rozumí osoba uvedená v odstavci 1. 133/2000 Sb. ZÁKON ze dne 12. dubna 2000 o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel) ve znění zákonů č. 2/2002 Sb., č. 320/2002 Sb., č. 53/2004 Sb., č.

Více

DOTAZNÍK K UZAVŘENÍ MANŽELSTVÍ

DOTAZNÍK K UZAVŘENÍ MANŽELSTVÍ Varhany: Foto: DOTAZNÍK K UZAVŘENÍ MANŽELSTVÍ Jméno, popř. jména a příjmení Rodné příjmení Datum, místo a okres (u cizinců stát) narození Rodné číslo Rodinný stav Státní občanství Bydliště (trvalý pobyt)

Více

Vydání občanského průkazu Typy občanských průkazů Podání žádosti o občanský průkaz Převzetí vyhotoveného občanského průkazu...

Vydání občanského průkazu Typy občanských průkazů Podání žádosti o občanský průkaz Převzetí vyhotoveného občanského průkazu... Obsah Vydání občanského průkazu... 2 Typy občanských průkazů... 2 Podání žádosti o občanský průkaz... 3 Převzetí vyhotoveného občanského průkazu... 5 Lhůty pro vydání... 6 Správní a jiné poplatky... 6

Více

Osobní údaje zpracovávané Městským úřadem Adamov

Osobní údaje zpracovávané Městským úřadem Adamov Osobní údaje zpracovávané Městským úřadem Adamov Podle ust. 18 odst. 2 zákona o ochraně osobních údajů, Městský úřad Adamov je povinen zajistit, aby informace týkající se zejména účelu zpracování, kategorií

Více

Výňatek zákona č. 252/1997 Sb. o zemědělství

Výňatek zákona č. 252/1997 Sb. o zemědělství Výňatek zákona č. 252/1997 Sb. o zemědělství (stav platný do 31.12. 2009) Změna: 62/2000 Sb. Změna: 307/2000 Sb. Změna: 128/2003 Sb. Změna: 128/2003 Sb. (část) Změna: 85/2004 Sb. (část) Změna: 128/2003

Více

Vydání občanského průkazu

Vydání občanského průkazu Vydání občanského průkazu 01. Identifikační kód 02. Kód 03. Pojmenování (název) životní situace Vydání občanského průkazu 04. Základní informace k životní situaci Občanský průkaz je povinen mít občan České

Více

V souvislosti s nabytím účinnosti zákona č. 227/2009 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona

V souvislosti s nabytím účinnosti zákona č. 227/2009 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona V souvislosti s nabytím účinnosti zákona č. 227/2009 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o základních registrech, jímž se mimo jiné novelizoval zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci

Více

ZÁKON 325/1999 1 94 ČÁST PRVNÍ. MEZINÁRODNÍ OCHRANA

ZÁKON 325/1999 1 94 ČÁST PRVNÍ. MEZINÁRODNÍ OCHRANA OBSAH Úvodní slovo... XI Rozdělení práce... XII Poděkování... XIII Seznam použitých zkratek... XIV Seznam relevantních mezinárodních smluv, jiných mezinárodních instrumentů, právních předpisů ES/EU a dokumentů

Více

Žádost o zápis narození

Žádost o zápis narození Žádost o zápis narození sepsaná dne... u... s... bytem... k provedení zápisu narození do zvláštní matriky vedené Úřadem městské části města Brna, Brno - střed, podle ustan. 1, 3 odst. 4) a 43 zákona č.

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Strana 2397 204 ZÁKON ze dne 23. července 2015, kterým se mění zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů,

Více

METODICKÝ POKYN. K APLIKACI PŘECHODNÝCH USTANOVENÍ 121 a 122 ZÁKONA Č. 372/2011 Sb.

METODICKÝ POKYN. K APLIKACI PŘECHODNÝCH USTANOVENÍ 121 a 122 ZÁKONA Č. 372/2011 Sb. METODICKÝ POKYN K APLIKACI PŘECHODNÝCH USTANOVENÍ 121 a 122 ZÁKONA Č. 372/2011 Sb. ZN.: Ref.: K zajištění jednotného postupu při udělování oprávnění k poskytování zdravotních služeb a za účelem odstranění

Více

Občanský průkaz lze na žádost vydat i občanovi mladšímu 15 let nebo občanovi, který nemá trvalý pobyt na území České republiky.

Občanský průkaz lze na žádost vydat i občanovi mladšímu 15 let nebo občanovi, který nemá trvalý pobyt na území České republiky. Životní situace Název: Občanský průkaz Základní informace: Občanský průkaz je povinen mít občan České republiky, který dosáhl věku 15 let a má trvalý pobyt na území České republiky. Občanský průkaz může

Více

Registrované partnerství

Registrované partnerství 01. Identifikační kód 02. Kód 03. Pojmenování (název) životní situace Registrované partnerství 04. Základní informace k životní situaci Registrované partnerství je trvalé společenství dvou osob stejného

Více

Z Á P I S. o určení otcovství k narozenému dítěti souhlasným prohlášením rodičů před zastupitelským úřadem České republiky v..., sepsaný dne...

Z Á P I S. o určení otcovství k narozenému dítěti souhlasným prohlášením rodičů před zastupitelským úřadem České republiky v..., sepsaný dne... Z Á P I S o určení otcovství k narozenému dítěti souhlasným prohlášením rodičů před zastupitelským úřadem České republiky v...., sepsaný dne... Dostavili se: OTEC: jméno, popřípadě jména příjmení (popřípadě

Více

(2) Cestuje-li do ciziny nezletilý mladší 15 let společně s rodiči a nemá vlastní cestovní doklad, zapisuje se do cestovního dokladu rodičů.

(2) Cestuje-li do ciziny nezletilý mladší 15 let společně s rodiči a nemá vlastní cestovní doklad, zapisuje se do cestovního dokladu rodičů. Příloha č. 3 44/1970 VYHLÁŠKA ministerstva vnitra Československé socialistické republiky a ministerstva zahraničních věcí ze dne 13. dubna 1970, kterou se provádí zákon o cestovních dokladech Ministerstvo

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2008 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 126 Rozeslána dne 27. října 2008 Cena Kč 35, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2008 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 126 Rozeslána dne 27. října 2008 Cena Kč 35, O B S A H : Ročník 2008 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 126 Rozeslána dne 27. října 2008 Cena Kč 35, O B S A H : 388. Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 341/2002 Sb., o schvalování

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2008 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 123 Rozeslána dne 20. října 2008 Cena Kč 41, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2008 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 123 Rozeslána dne 20. října 2008 Cena Kč 41, O B S A H : Ročník 2008 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 123 Rozeslána dne 20. října 2008 Cena Kč 41, O B S A H : 378. Vyhláška o stanovení procesu schvalování plastických trhavin, které neobsahují detekční látky

Více

Uzavření manželství státního občana České republiky s cizincem na území České republiky

Uzavření manželství státního občana České republiky s cizincem na území České republiky 01. Identifikační kód 02. Kód 03. Pojmenování (název) životní situace Uzavření manželství státního občana České republiky s cizincem na území České republiky 04. Základní informace k životní situaci Občan

Více

Nabývání státního občanství České republiky prohlášením

Nabývání státního občanství České republiky prohlášením 01. Identifikační kód 02. Kód 03. Pojmenování (název) životní situace Nabývání státního občanství České republiky prohlášením 04. Základní informace k životní situaci Prohlášením o nabytí státního občanství

Více

Výše některých správních poplatků podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, v platném znění

Výše některých správních poplatků podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, v platném znění Výše některých správních poplatků podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, v platném znění Občanství (položka 8) a) Vydání osvědčení nebo potvrzení o státním občanství České republiky - Kč

Více

Občanský sňatek (uzavření manželství)

Občanský sňatek (uzavření manželství) Občanský sňatek (uzavření manželství) Manželství se uzavírá svobodným a úplným souhlasným prohlášením muže a ženy o tom, že spolu vstupují do manželství. Manželství nemůže být uzavřeno: se ženatým mužem

Více

Vidimace a legalizace. Školitel: Petr Bartek E-mail: petr.bartek@ub.cz

Vidimace a legalizace. Školitel: Petr Bartek E-mail: petr.bartek@ub.cz Vidimace a legalizace Školitel: Petr Bartek E-mail: petr.bartek@ub.cz 1 Úvod V této části kurzu se seznámíme s legislativní úpravou vidimace a legalizace a se správnými postupy při vykonávání této činnosti.

Více

25_2008_Sb.txt INTEGROVANÝ REGISTR ZNEČIŠŤOVÁNÍ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A INTEGROVANÝ SYSTÉM PLNĚNÍ OHLAŠOVACÍCH POVINNOSTÍ V OBLASTI ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

25_2008_Sb.txt INTEGROVANÝ REGISTR ZNEČIŠŤOVÁNÍ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A INTEGROVANÝ SYSTÉM PLNĚNÍ OHLAŠOVACÍCH POVINNOSTÍ V OBLASTI ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 25/2008 Sb. ZÁKON ze dne 16. ledna 2008 o integrovaném registru znečišťování životního prostředí a integrovaném a o změně některých zákonů Změna: 227/2009 Sb. Změna: 281/2009 Sb. Parlament se usnesl na

Více

V souvislosti s nabytím účinnosti zákona č. 227/2009 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o základních registrech, jímž

V souvislosti s nabytím účinnosti zákona č. 227/2009 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o základních registrech, jímž Krajské úřady Nabytí státního občanství Pozbytí státního občanství Obecní úřady obcí s rozšířenou působností K nově zavedenému občanu při nabytí státního občanství související údaje Matriční úřady Přidělení

Více

ČÁST PRVNÍ INTEGROVANÝ REGISTR ZNEČIŠŤOVÁNÍ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A INTEGROVANÝ SYSTÉM PLNĚNÍ OHLAŠOVACÍCH POVINNOSTÍ V OBLASTI ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

ČÁST PRVNÍ INTEGROVANÝ REGISTR ZNEČIŠŤOVÁNÍ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A INTEGROVANÝ SYSTÉM PLNĚNÍ OHLAŠOVACÍCH POVINNOSTÍ V OBLASTI ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ č. 25/2008 Sb. ZÁKON ze dne 16. ledna 2008 o integrovaném registru znečišťování životního prostředí a integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí a o změně některých

Více

140/1996 Sb. ZÁKON. ze dne 26. dubna 1996. Účel zákona. Výklad pojmů

140/1996 Sb. ZÁKON. ze dne 26. dubna 1996. Účel zákona. Výklad pojmů Změna: 107/2002 Sb. Změna: 107/2002 Sb. (část) Změna: 342/2006 Sb. Změna: 181/2007 Sb. Změna: 227/2009 Sb. 140/1996 Sb. ZÁKON ze dne 26. dubna 1996 o zpřístupnění svazků vzniklých činností bývalé Státní

Více

Právní úprava evidence obyvatel

Právní úprava evidence obyvatel Právnická fakulta Masarykovy univerzity v Brně Katedra správní vědy, správního práva a finančního práva Diplomová práce Právní úprava evidence obyvatel Hana Zouzalová 2006 Prohlašuji, že jsem diplomovou

Více

Uzavření manželství v cizině

Uzavření manželství v cizině Uzavření manželství v cizině Občan České republiky nebo osoba bez státního občanství, která má na území povolen trvalý pobyt, může uzavřít manželství v cizině před příslušným orgánem cizího státu nebo

Více

Pedagogická dokumentace ve školských zařízeních pro zájmové vzdělávání (platné ke dni 15. 2. 2009)

Pedagogická dokumentace ve školských zařízeních pro zájmové vzdělávání (platné ke dni 15. 2. 2009) Pedagogická dokumentace ve školských zařízeních pro zájmové vzdělávání (platné ke dni 15. 2. 2009) Školskými zařízeními pro zájmové vzdělávání jsou střediska volného času, školní kluby a školní družiny.

Více

Obvodní soud pro Prahu 5 Průměrné délky opatrovnických řízení ode dne nápadu do dne právní moci ve dnech

Obvodní soud pro Prahu 5 Průměrné délky opatrovnických řízení ode dne nápadu do dne právní moci ve dnech Obvodní soud pro Prahu 5 Průměrné délky opatrovnických řízení ode dne nápadu do dne právní moci ve dnech Opatrovnické řízení 1) Podpůrná opatření a svéprávnost (platí pro zletilé osoby) a) Podpůrná opatření

Více

Registr a registrace silničního vozidla

Registr a registrace silničního vozidla Registr a registrace silničního vozidla Smluvní strana PRODÁVAJÍCÍ - povinnost předmět koupě kupujícímu odevzdat Smluvní strana KUPUJÍCÍ - povinnost předmět koupě převzít a zaplatit za něj prodávajícímu

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA. Účinnost od: 1.1.2016 Určeno: Zpracoval: Název odboru (oddělení) zpracovatele:

STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA. Účinnost od: 1.1.2016 Určeno: Zpracoval: Název odboru (oddělení) zpracovatele: STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 5/2015, O MÍSTNÍM POPLATKU ZA PROVOZ SYSTÉMU SHROMAŽĎOVÁNÍ, SBĚRU, PŘEPRAVY, TŘÍDĚNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ KOMUNÁLNÍHO ODPADU Účinnost od: 1.1.2016

Více

Návrh. ZÁKON ze dne... 2010. Hlava I Obecná ustanovení

Návrh. ZÁKON ze dne... 2010. Hlava I Obecná ustanovení Návrh ZÁKON ze dne... 2010 o státním občanství České republiky a o změně některých zákonů Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ STÁTNÍ OBČANSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY Hlava I Obecná

Více

Problematika dětí cizinců, legislativa Druhy opatrovnictví

Problematika dětí cizinců, legislativa Druhy opatrovnictví Problematika dětí cizinců, legislativa Druhy opatrovnictví Mgr. Zuzana Jeřábková (OPU) Kdo je nezletilý bez doprovodu (NBD)? nezletilou osobou bez doprovodu se rozumí osoba mladší 18 let, která přicestuje

Více

ŘIDIČSKÝ PRŮKAZ KTERÉ ŘIDIČSKÉ PRŮKAZY OPRAVŇUJÍ NA ÚZEMÍ ČESKÉ REPUBLIKY K ŘÍZENÍ. Řidičský průkaz vybraná ustanovení zákona č. 361/2000 Sb.

ŘIDIČSKÝ PRŮKAZ KTERÉ ŘIDIČSKÉ PRŮKAZY OPRAVŇUJÍ NA ÚZEMÍ ČESKÉ REPUBLIKY K ŘÍZENÍ. Řidičský průkaz vybraná ustanovení zákona č. 361/2000 Sb. ŘIDIČSKÝ PRŮKAZ Tento materiál obsahuje základní informace o rozlišování pojmů řidičské oprávnění a řidičský průkaz a některá ustanovení zákona č. 361/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, vztahující

Více

Okresní soud v Litoměřicích Průměrné délky opatrovnických řízení ode dne nápadu do dne právní moci ve dnech

Okresní soud v Litoměřicích Průměrné délky opatrovnických řízení ode dne nápadu do dne právní moci ve dnech Okresní soud v Litoměřicích Průměrné délky opatrovnických řízení ode dne nápadu do dne právní moci ve dnech Opatrovnické řízení 1) Podpůrná opatření a svéprávnost (platí pro zletilé osoby) a) Podpůrná

Více

VYBRANÁ USTANOVENÍ. ZÁKONA č. 115/2006 Sb. ze dne 26. ledna 2006. o registrovaném partnerství a o změně některých souvisejících zákonů

VYBRANÁ USTANOVENÍ. ZÁKONA č. 115/2006 Sb. ze dne 26. ledna 2006. o registrovaném partnerství a o změně některých souvisejících zákonů VYBRANÁ USTANOVENÍ ZÁKONA č. 115/2006 Sb. ze dne 26. ledna 2006 o registrovaném partnerství a o změně některých souvisejících zákonů Změna: 261/2007 Sb., 362/2007 Sb. Změna: 239/2008 Sb. Změna: 41/2009

Více

Informace dle 18 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně

Informace dle 18 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně Informace dle 18 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů Informace dle 18 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Více

Registrační řád Svazu zápasu České republiky. Obsah. 1. Obecná ustanovení...2. 2. Registrační činnost...2. 3. Podklady pro registraci...

Registrační řád Svazu zápasu České republiky. Obsah. 1. Obecná ustanovení...2. 2. Registrační činnost...2. 3. Podklady pro registraci... Obsah 1. Obecná ustanovení...2 1.1. Účel registrace...2 1.2. Vyznačení činnosti v průkazu zápasu...2 1.3. Počet funkcí vykonávaných jednotlivcem...2 1.4. Registrace evidence...2 2. Registrační činnost...2

Více

40/1993 Sb. ZÁKON České národní rady. ze dne 29. prosince 1992. o nabývání a pozbývání státního občanství České republiky

40/1993 Sb. ZÁKON České národní rady. ze dne 29. prosince 1992. o nabývání a pozbývání státního občanství České republiky 40/1993 Sb. ZÁKON České národní rady ze dne 29. prosince 1992 o nabývání a pozbývání státního občanství České republiky Změna: 272/1993 Sb. Změna: 337/1993 Sb. Změna: 140/1995 Sb. Změna: 139/1996 Sb. Změna:

Více

Informace pro obyvatele a podnikatele s trvalým pobytem a sídlem v obcích Poličná a Krhová

Informace pro obyvatele a podnikatele s trvalým pobytem a sídlem v obcích Poličná a Krhová Informace pro obyvatele a podnikatele s trvalým pobytem a sídlem v obcích Poličná a Krhová 1. Obecná informace k výkonu veřejné správy pro nové obce Krhová a Poličná Na základě rozhodnutí Krajského úřadu

Více

Statutární město Ústí nad Labem

Statutární město Ústí nad Labem Statutární město Ústí nad Labem Obecně závazná vyhláška č. 5 /2012, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo

Více

306/2013 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ. Změna zákona o Úřadu práce České republiky

306/2013 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ. Změna zákona o Úřadu práce České republiky 306/2013 Sb. ZÁKON ze dne 12. září 2013 o zrušení karty sociálních systémů Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ Změna zákona o Úřadu práce České republiky Čl. I Zákon č. 73/2011

Více

25/2008 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ

25/2008 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ 25/2008 Sb. ZÁKON ze dne 16. ledna 2008 o integrovaném registru znečiťování životního prostředí a integrovaném systému plnění ohlaovacích povinností v oblasti životního prostředí a o změně některých zákonů

Více

Žádost o pověření k provádění církevního sňatku

Žádost o pověření k provádění církevního sňatku Směrnice Mezisborové rady č. 2/2008, Pravidla pro provádění církevních sňatků ve znění aktualizace ze dne 25.4.2009 Čl. 1. Obecná ustanovení (1) Křesťanské sbory, státem registrovaná církev, IČ: 00460541

Více

227/2009 Sb. kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o základních registrech

227/2009 Sb. kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o základních registrech 227/2009 Sb. ZÁKON ze dne 17. června 2009, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o základních registrech Změna: 291/2009 Sb., 306/2009 Sb. Parlament se usnesl na tomto zákoně České

Více

6. V 20 se za odstavec 1 vkládají nové odstavce 2 a 3, které znějí:

6. V 20 se za odstavec 1 vkládají nové odstavce 2 a 3, které znějí: Sbírka zákonů ČR Předpis č. 204/2015 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů,

Více

Název školy: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640. Ročník: 1.-4. ročník studijních oborů, 1.-3. ročník učebních oborů

Název školy: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640. Ročník: 1.-4. ročník studijních oborů, 1.-3. ročník učebních oborů Název školy: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0639 Název materiálu:vy_32_inovace_03.07 Téma sady: Rodinné právo rodiče a děti Ročník: 1.-4. ročník

Více

388/1991 Sb. ZÁKON. České národní rady

388/1991 Sb. ZÁKON. České národní rady 388/1991 Sb. ZÁKON České národní rady ze dne 10.září 1991 o Státním fondu životního prostředí České republiky Změna: 334/1992 Sb. Změna: 254/2001 Sb. Změna: 482/2004 Sb. Změna: 346/2009 Sb. Změna: 227/2009

Více

(předpis o Rejstříku zástav)

(předpis o Rejstříku zástav) Předpis přijatý sněmem Notářské komory České republiky podle 35b odst. 8 zákona č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších předpisů, k němuž udělilo souhlas Ministerstvo

Více

ČÁST PRVNÍ Základní ustanovení

ČÁST PRVNÍ Základní ustanovení Předpis přijatý sněmem Notářské komory České republiky podle 37 odst. 3 písm. o) zákona č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších předpisů, k němuž udělilo souhlas

Více

I N F O R M A C E. pro zaměstnance soudů k zápisu údajů do agendového informačního systému evidence obyvatel (dále jen ISEO )

I N F O R M A C E. pro zaměstnance soudů k zápisu údajů do agendového informačního systému evidence obyvatel (dále jen ISEO ) I N F O R M A C E pro zaměstnance soudů k zápisu údajů do agendového informačního systému evidence obyvatel (dále jen ISEO ) 1. Zápis údajů o rozvodu manželství Pro provedení zápisu údajů o rozvodu manželství

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz. III/ 2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz. III/ 2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název školy: Číslo a název projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Označení materiálu: Typ materiálu: Předmět, ročník, obor: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28.

Více

Zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, (neoficiální znění se stavem ke dni 1.

Zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, (neoficiální znění se stavem ke dni 1. Zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, (neoficiální znění se stavem ke dni 1. lednu 2016) ve znění zákona č. 140/2001 Sb., zákona č. 151/2002 Sb.,

Více

Postup Městského úřadu Kojetín při přijetí nalezené věci

Postup Městského úřadu Kojetín při přijetí nalezené věci Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín vnitřní směrnice Postup Městského úřadu Kojetín při přijetí nalezené věci Čl.1 Úvodní ustanovení Vnitřní směrnice upravuje postup Městského úřadu Kojetín

Více

Seznam aktuálních formulářů systému Czech POINT

Seznam aktuálních formulářů systému Czech POINT Příloha č. 2 k č.j. MV-159754-3/VZ-2013 Počet listů: 5 Seznam aktuálních formulářů systému Czech POINT OR ZR KN RT RZP FO RZP PO CRR SKD MA ISOH ISIR NZ AK-ELZ AK-LEZ RTPO ISDS-D1 ISDS-D2 ISDS-D3 ISDS-D4

Více