Zveřejnění zpracovávaných osobních údajů nepodléhajících oznamovací povinnosti

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zveřejnění zpracovávaných osobních údajů nepodléhajících oznamovací povinnosti"

Transkript

1 Zveřejnění zpracovávaných osobních údajů nepodléhajících oznamovací povinnosti Osobní údaje zpracovávané Městským úřadem Nový Jičín nepodléhající oznamovací povinnosti Úřadu pro ochranu osobních údajů (dle 18 odst. 2 zákona 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších právních předpisů) Odbor vnitřních věcí Městský úřad Nový Jičín, Odbor vnitřních věcí provádí dle ust. 18 odst. 1 písm. b) zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších právních předpisů zpracovávání určitých osobních údajů, které mu ukládá zvláštní zákon nebo je takových osobních údajů třeba k uplatnění práv a povinností vyplývajících ze zvláštního právního předpisu. Podle ust. 18 odst. 2 zákona o ochraně osobních údajů je Městský úřad Nový Jičín Odbor vnitřních věcí ( oddělení evidence obyvatel, občanských průkazů a cestovních dokladů a oddělení matrik) povinen zajistit, aby informace týkající se zejména účelu zpracování, kategorií osobních údajů, kategorií subjektů údajů, kategorií příjemců a doby uchovávání byly zpřístupněny dálkovým přístupem na internetových stránkách města Nový Jičín nebo jiným vhodným způsobem. Zpřístupnění zpracovávání výše uvedených osobních údajů je nutné vzhledem k tomu, že na toto zpracovávání se nevztahuje oznamovací povinnost podle 16 zákona o ochraně osobních údajů a uvedené zpracovávání tak není a nebude zaregistrováno ani zapsáno a vedeno Úřadem pro ochranu osobních údajů a veřejnost by se o nich nemohla dozvědět. S ohledem na výše uvedené zveřejňujeme: EDIDENCE OBYVATEL Zvláštním zákonem, který upravuje zpracovávání osobních údajů vedených v informačním systému evidence obyvatel je zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších právních předpisů (dále jen "citovaný zákon"), se kterým úzce souvisí i zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Evidence obyvatel je vedena v informačním systému evidence obyvatel, jehož správcem je ministerstvo vnitra. Tento informační systém je informačním systémem veřejné správy podle zvláštního zákona (zák.č. 365/2000 Sb.) Městský úřad Nový Jičín, jako obecní úřad obce s rozšířenou působností: JE ZPRACOVATELEM ÚDAJŮ VEDENÝCH V INFORMAČNÍM SYSTÉMU PRO MINISTERSTVO VNITRA, JE UŽIVATELEM ÚDAJŮ Z INFORMAČNÍHO SYSTÉMU O OBYVATELÍCH, KTEŘÍ SE PŘIHLÁSILI K TRVALÉMU POBYTU NEBO MAJÍ PODLE ZVLÁŠTNÍCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ POVOLEN POBYT V JEHO SPRÁVNÍM OBVODU V ROZSAHU ÚDAJŮ UVEDENÝCH V 3 S VÝJIMKOU ÚDAJŮ O OSVOJENÉM DÍTĚTI A ZÁZNAMECH O POSKYTNUTÍ ÚDAJŮ Z TOHOTO SYSTÉMU, NELZE-LI ZÁZNAM O POSKYTNUTÍ ÚDAJŮ PODLE TOHOTO ZÁKONA ZPŘÍSTUPNIT. TYTO ÚDAJE MŮŽE MĚSTSKÝ ÚŘAD NOVÝ JIČÍN VYUŽÍVAT, JEN JSOU-LI NEZBYTNÉ PRO VÝKON JEHO PŮSOBNOSTI

2 Kategorie subjektů údajů ( 1 citovaného zákona) V evidenci obyvatel se vedou údaje o STÁTNÍCH OBČANECH ČESKÉ REPUBLIKY (DÁLE JEN "OBČAN") CIZINCÍCH S POVOLENÝM TRVALÝM POBYTEM NA ÚZEMÍ ČESKÉ REPUBLIKY, CIZINCÍCH S POVOLENÝM PŘECHODNÝM POBYTEM NA ÚZEMÍ ČESKÉ REPUBLIKY NA DOBU DELŠÍ NEŽ 90 DNŮ A OBČANECH EVROPSKÉ UNIE, KTEŘÍ NA ÚZEMÍ ČESKÉ REPUBLIKY HODLAJÍ PŘECHODNĚ POBÝVAT PO DOBU DELŠÍ NEŽ 3 MĚSÍCE (DÁLE JEN CIZINCI S POVOLENÍM K POBYTU NA ÚZEMÍ ČESKÉ REPUBLIKY), PODLE ZVLÁŠTNÍHO PRÁVNÍHO PŘEDPISU, CIZINCÍCH, KTERÝM BYLA NA ÚZEMÍ ČESKÉ REPUBLIKY UDĚLENA MEZINÁRODNÍ OCHRANA FORMOU AZYLU NEBO DOPLŇKOVÉ OCHRANY. Kategorie osobních údajů ( 3 odst. 3 a 4 citovaného zákona) V informačním systému se o občanech vedou tyto údaje: JMÉNO, POPŘÍPADĚ JMÉNA, PŘÍJMENÍ, RODNÉ PŘÍJMENÍ DATUM NAROZENÍ POHLAVÍ MÍSTO A OKRES NAROZENÍ A U OBČANA, KTERÝ SE NARODIL V CIZINĚ, MÍSTO, A STÁT, KDE SE OBČAN NARODIL RODNÉ ČÍSLO STÁTNÍ OBČANSTVÍ, POPŘÍPADĚ VÍCE STÁTNÍCH OBČANSTVÍ ADRESA MÍSTA TRVALÉHO POBYTU, VČETNĚ PŘEDCHOZÍCH ADRES MÍSTA TRVALÉHO POBYTU, PŘÍPADNĚ TÉŽ ADRESA, NA KTEROU MAJÍ BÝT DORUČOVÁNY PÍSEMNOSTI PODLE ZVLÁŠTNÍHO PRÁVNÍHO PŘEDPISU POČÁTEK TRVALÉHO POBYTU, POPŘÍPADĚ DATUM ZRUŠENÍ ÚDAJE O MÍSTU TRVALÉHO POBYTU NEBO DATUM UKONČENÍ TRVALÉHO POBYTU NEBO DATUM UKONČENÍ TRVALÉHO POBYTU NA ÚZEMÍ ČESKÉ REPUBLIKY ZBAVENÍ NEBO OMEZENÍ ZPŮSOBILOSTI K PRÁVNÍM ÚKONŮM ZÁKAZ POBYTU, MÍSTO ZÁKAZU POBYTU A DOBA JEHO TRVÁNÍ RODNÉ ČÍSLO OTCE, MATKY, POPŘÍPADĚ JINÉHO ZÁKONNÉHO ZÁSTUPCE, V PŘÍPADĚ, ŽE JEDEN Z RODIČŮ NEBO JINÝ ZÁKONNÝ ZÁSTUPCE NEMÁ PŘIDĚLENÉ RODNÉ ČÍSLO, VEDE SE JEHO JMÉNO, POPŘÍPADĚ JMÉNA, PŘÍJMENÍ A DATUM NAROZENÍ RODINNÝ STAV, DATUM A MÍSTO UZAVŘENÍ MANŽELSTVÍ NEBO PARTNERSTVÍ RODNÉ ČÍSLO MANŽELA NEBO PARTNERA, JE-LI MANŽELEM NEBO PARTNEREM FYZICKÁ OSOBA, KTERÁ NEMÁ PŘIDĚLENO RODNÉ ČÍSLO, VEDE SE JEHO JMÉNO, POPŘÍPADĚ JMÉNA, PŘÍJMENÍ MANŽELA NEBO PARTNERA A DATUM JEHO NAROZENÍ RODNÉ ČÍSLO DÍTĚTE, JE-LI DÍTĚ CIZINEC, KTERÝ NEMÁ PŘIDĚLENO RODNÉ ČÍSLO, VEDE SE JEHO JMÉNO, POPŘÍPADĚ JMÉNA, PŘÍJMENÍ DÍTĚTE A DATUM JEHO NAROZENÍ O OSVOJENÉM DÍTĚTI ÚDAJ - STUPEŇ OSVOJENÍ, PŮVODNÍ A NOVÉ JMÉNO, POPŘÍPADĚ JMÉNA, PŘÍJMENÍ DÍTĚTE, PŮVODNÍ A NOVÉ RODNÉ ČÍSLO DÍTĚTE, DATUM A MÍSTO NAROZENÍ, RODNÁ ČÍSLA OSVOJITELŮ, V PŘÍPADĚ ŽE OSVOJITELI NEBYLO PŘIDĚLENO RODNÉ ČÍSLO, ÚDAJE O JMÉNU, POPŘÍPADĚ O JMÉNECH, PŘÍJMENÍ A DATU NAROZENÍ OSVOJITELE, RODNÁ ČÍSLA OTCE A MATKY, POKUD JIM NEBYLO PŘIDĚLENO, JEJICH JMÉNO, POPŘÍPADĚ JMÉNA A PŘÍJMENÍ. TENTO ÚDAJ SE NEVEDE, POKUD SE JEDNÁ O DÍTĚ NAROZENÉ ŽENĚ S TRVALÝM POBYTEM V ČESKÉ REPUBLICE, KTERÁ PORODILA DÍTĚ A PÍSEMNĚ POŽÁDALA O UTAJENÍ SVÉ OSOBY V SOUVISLOSTI S PORODEM, DATUM NABYTÍ PRÁVNÍ MOCI ROZHODNUTÍ O OSVOJENÍ NEBO ROZHODNUTÍ O ZRUŠENÍ OSVOJENÍ DÍTĚTE ÚDAJ O STUPNI OSVOJENÍ SE VEDE JAKO BLOKOVANÝ ÚDAJ, ZÁZNAM O POSKYTNUTÍ ÚDAJŮ DATUM, MÍSTO A OKRES ÚMRTÍ, JDE-LI O ÚMRTÍ OBČANA MIMO ÚZEMÍ ČESKÉ REPUBLIKY, VEDE SE DATUM ÚMRTÍ A STÁT, NA JEHOŽ ÚZEMÍ K ÚMRTÍ DOŠLO DEN, KTERÝ BYL V ROZHODNUTÍ SOUDU O PROHLÁŠENÍ ZA MRTVÉHO UVEDEN JAKO DEN ÚMRTÍ. V informačním systému se o cizincích s povolením k pobytu na území České republiky podle zvláštního právního předpisu a o cizincích, kterým byla na území České republiky udělena mezinárodní ochrana formou azylu nebo doplňkové ochrany, vedou tyto údaje:

3 JMÉNO, POPŘÍPADĚ JMÉNA, PŘÍJMENÍ, RODNÉ PŘÍJMENÍ DATUM NAROZENÍ POHLAVÍ MÍSTO A STÁT, KDE SE CIZINEC NARODIL, V PŘÍPADĚ, ŽE SE CIZINEC NARODIL NA ÚZEMÍ ČESKÉ REPUBLIKY, UVÁDÍ SE MÍSTO A OKRES NAROZENÍ RODNÉ ČÍSLO STÁTNÍ OBČANSTVÍ, POPŘÍPADĚ VÍCE STÁTNÍCH OBČANSTVÍ DRUH A ADRESA MÍSTA POBYTU, PŘÍPADNĚ TÉŽ ADRESA, NA KTEROU MAJÍ BÝT DORUČOVÁNY PÍSEMNOSTI PODLE ZVLÁŠTNÍHO PRÁVNÍHO PŘEDPISU ČÍSLO A PLATNOST POVOLENÍ K POBYTU POČÁTEK POBYTU, POPŘÍPADĚ DATUM UKONČENÍ POBYTU ZBAVENÍ NEBO OMEZENÍ ZPŮSOBILOSTI K PRÁVNÍM ÚKONŮM SPRÁVNÍ VYHOŠTĚNÍ A DOBA, PO KTEROU NENÍ UMOŽNĚN VSTUP NA ÚZEMÍ ČESKÉ REPUBLIKY RODINNÝ STAV, DATUM A MÍSTO UZAVŘENÍ MANŽELSTVÍ NEBO PARTNERSVÍ JMÉNO, POPŘÍPADĚ JMÉNA, PŘÍJMENÍ MANŽELA NEBO PARTNERA A JEHO RODNÉ ČÍSLO, JE-LI MANŽEL NEBO PARTNER CIZINEC, KTERÝ NEMÁ PŘIDĚLENO RODNÉ ČÍSLO, VEDE SE JMÉNO, POPŘÍPADĚ JMÉNA, PŘÍJMENÍ A DATUM NAROZENÍ JMÉNO, POPŘÍPADĚ JMÉNA, PŘÍJMENÍ DÍTĚTE, POKUD JE OBYVATELEM, A JEHO RODNÉ ČÍSLO, V PŘÍPADĚ, ŽE DÍTĚTI NEBYLO RODNÉ ČÍSLO PŘIDĚLENO, VEDE SE JEHO JMÉNO, POPŘÍPADĚ JMÉNA, PŘÍJMENÍ DÍTĚTE A DATUM JEHO NAROZENÍ JMÉNO, POPŘÍPADĚ JMÉNA, PŘÍJMENÍ OTCE, MATKY, POPŘÍPADĚ JINÉHO ZÁKONNÉHO ZÁSTUPCE, POKUD JSOU OBYVATELI, A JEJICH RODNÉ ČÍSLO, V PŘÍPADĚ, ŽE JEDEN Z RODIČŮ NEBO JINÝ ZÁKONNÝ ZÁSTUPCE NEMÁ PŘIDĚLENO RODNÉ ČÍSLO, VEDE SE JEHO JMÉNO, POPŘÍPADĚ JMÉNA, PŘÍJMENÍ A DATUM NAROZENÍ O OSVOJENÉM DÍTĚTI, POKUD JE OBYVATELEM,- STUPEŇ OSVOJENÍ, PŮVODNÍ A NOVÉ JMÉNO, POPŘÍPADĚ JMÉNA, PŘÍJMENÍ DÍTĚTE, PŮVODNÍ A NOVÉ RODNÉ ČÍSLO DÍTĚTE, DATUM A MÍSTO NAROZENÍ, RODNÁ ČÍSLA OSVOJITELŮ, V PŘÍPADĚ ŽE OSVOJITELI NEBYLO PŘIDĚLENO RODNÉ ČÍSLO, ÚDAJE O JMÉNU, POPŘÍPADĚ JMÉNECH, PŘÍJMENÍ A DATU NAROZENÍ OSVOJITELE, RODNÁ ČÍSLA OTCE A MATKY, POKUD JIM NE BYLO PŘIDĚLENO, JEJICH JMÉNO, POPŘÍPADĚ JMÉNA A PŘÍJMENÍ, TENTO ÚDAJ SE NEVEDE, POKUD SE JEDNÁ O DÍTĚ NAROZENÉ ŽENĚ S TRVALÝM POBYTEM V ČESKÉ REPUBLICE, KTERÁ PORODILA DÍTĚ A PÍSEMNĚ POŽÁDALA O UTAJENÍ SVÉ OOSBY V SOUVISLOSTI S PORODEM, DATUM NABYTÍ PRÁVNÍ MOCI ROZHODNUTÍ O OSVOJENÍ NEBO ROZHODNUTÍ O ZRUŠENÍ OSVOJENÍ DÍTĚTE, ÚDAJ O STUPNI OSVOJENÍ SE VEDE JAKO BLOKOVANÝ ÚDAJ VYHOŠTĚNÍ A DOBA, PO KTEROU NENÍ UMOŽNĚN VSTUP NA ÚZEMÍ ČESKÉ REPUBLIKY ZÁZNAM O POSKYTNUTÍ ÚDAJŮ DATUM, MÍSTO A OKRES ÚMRTÍ, JDE-LI O ÚMRTÍ MIMO ÚZEMÍ ČESKÉ REPUBLIKY, VEDE SE STÁT, NA JEHOŽ ÚZEMÍ K ÚMRTÍ DOŠLO, POPŘÍPADĚ DATUM ÚMRTÍ DEN, KTERÝ BYL V ROZHODNUTÍ SOUDU O PROHLÁŠENÍ ZA MRTVÉHO UVEDEN JAKO DEN ÚMRTÍ JMÉNO, POPŘÍPADĚ JMÉNA, PŘÍJMENÍ : 1.ZLETILÉHO NEZAOPATŘENÉHO DÍTĚTE CIZINCE S POVOLENÍM K POBYTU NA ÚZEMÍ ČESKÉ REPUBLIKY,2.NEZLETILÉHO CIZINCE, KTERÝ BYL CIZINCI S POVOLENÍM K POBYTU NA ÚZEMÍ ČESKÉ REPUBLIKY NEBO JEHO MANŽELU ROZHODNUTÍM PŘÍSLUŠNÉHO ORGÁNU SVĚŘEN DO NÁHRADNÍ RODINNÉ PÉČE, NEBO KTERÝ BYL CIZINCEM S POVOLENÍM K POBYTU NA ÚZEMÍ ČESKÉ REPUBLIKY NEBO JEHO MANŽELEM OSVOLEJEN ANEBO JEHOŽ PORUČNÍKEM NEBO MANŽELEM JEHO PORUČNÍKA JE CIZINEC S POVOLENÍM K POBYTU NA ÚZEMÍ ČESKÉ REPUBLIKY, 3.OSAMĚLÉHO CIZINCE STARŠÍHO 65 LET NEBO BEZ OHLEDU NA VĚK CIZINCE, KTERÝ SE O SEBE NEDOKÁŽE ZE ZDRAVOTNÍCH DŮVODŮ SÁM POSTARAT, JDE-LI O SLOUČENÍ RODINY S RODIČEM NEBO DÍTĚTEM S POVOLENÍM K POBYTU NA ÚZEMÍ ČESKÉ REPUBLIKY, 4. CIZINCE, KTERÝ JE NEZAOPATŘENÝM PŘÍMÝM PŘÍBUZNÝM VE VZESTUPNÉ NEBO SESTUPNÉ LINII NEBO TAKOVÝM PŘÍBUZNÝM MANŽELA OBČANA EVROPSKÉ UNIE, 5. RODIČE NEZLETILÉHO CIZINCE, KTERÉMU BYL UDĚLEN AZYL PODLE ZVLÁŠTNÍHO PRÁVNÍHO PŘEDPISU A JEHO RODNÉ ČÍSLO, JDE-LI O CIZINCE, KTEŘÍ NEMAJÍ PŘIDĚLENO RODNÉ ČÍSLO, VEDE SE JMÉNO, POPŘÍPADĚ JMÉNA, PŘÍJMENÍ A DATUM NAROZENÍ. Kategorie příjemců ( 8 citovaného zákona) Městský úřad Nový Jičín, jako obecní úřad obce s rozšířenou působností, poskytuje údaje z informačního systému pouze na základě písemné žádosti, a to v rozsahu

4 nezbytně nutném a za podmínek stanovených zákonem o evidenci obyvatel nebo zvláštním právním předpisem. Bez výslovného zákonného zmocnění nelze osobní údaje z informačního systému evidence obyvatel poskytovat! Subjekty, které získávají osobní údaje z informačního systému podle zvláštního právního předpisu NEJSOU OPRÁVNĚNY K JEJICH SHROMAŽĎOVÁNÍ, PŘEDÁVÁNÍ A VYUŽÍVÁNÍ MIMO PŮSOBNOST STANOVENOU V ZÁKONĚ JSOU POVINNY ZAJISTIT OCHRANU DAT PŘED NÁHODNÝM NEBO NEOPRÁVNĚNÝM PŘÍSTUPEM NEBO ZPRACOVÁVÁNÍM. Obyvateli staršímu 15 let, na základě písemné žádosti poskytuje Městský úřad Nový Jičín jako obecní úřad obce s rozšířenou působností, písemně údaje vedené v informačním systému k jeho osobě s výjimkou údajů o osvojení, které se poskytují pouze obyvateli staršímu 18 let. V žádosti obyvatel uvede: JMÉNO, POPŘÍPADĚ JMÉNA, PŘÍJMENÍ, RODNÉ PŘÍJMENÍ RODNÉ ČÍSLO ČÍSLO OBČANSKÉHO PRŮKAZU, CESTOVNÍHO DOKLADU, PRŮKAZU O POVOLENÍ K POBYTU PRO CIZINCE NEBO PRŮKAZU POVOLENÍ K POBYTU AZYLANTA ADRESU MÍSTA TRVALÉHO POBYTU OBČANA NEBO MÍSTA POBYTU CIZINCE ŽÁDOST OPATŘÍ ÚŘEDNĚ OVĚŘENÝM PODPISEM (POVINNOST ÚŘEDNÍHO OVĚŘENÍ PODPISU NEPLATÍ, POKUD OBYVATEL PŘEDLOŽÍ SVŮJ DOKLAD TOTOŽNOSTI A ŽÁDOST PODEPÍŠE PŘED ORGÁNEM PŘÍSLUŠNÝM K POSKYTOVÁNÍ ÚDAJŮ). Za obyvatele mladšího 15 let a za občana zbaveného způsobilosti k právním úkonům nebo občana, jehož způsobilost k právním úkonům byla rozhodnutím soudu omezena tak, že není způsobilý k podání žádosti, žádá o poskytnutí údajů jejich zákonný zástupce. Doba uchovávání ( 9 citovaného zákona) Po úmrtí obyvatele nebo po prohlášení osoby za mrtvou se údaje vedené na prostředcích výpočetní techniky uchovávají po dobu 50 let. Při archivování dokumentace související s vedením informačního systému se postupuje podle zákona č. 97/1974 Sb., o archivnictví, ve znění pozdějších předpisů. OBČANSKÉ PRŮKAZY S ohledem na výše uvedené zveřejňujeme: Zvláštním zákonem, který upravuje zpracovávání osobních údajů obsažených v občanských průkazech a údaje o jejich držitelích je zákon č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, ve znění pozdějších právních předpisů (dále jen "citovaný zákon"), se kterým úzce souvisí i zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Údaje o občanských průkazech a jejich držitelích jsou zpracovávány v evidenci občanských průkazů, jejímž správcem je ministerstvo vnitra. Evidence občanských průkazů je vedena na prostředcích výpočetní techniky. Městský úřad Nový Jičín, jako obecní úřad obce s rozšířenou působností, JE ZPRACOVATELEM ÚDAJŮ VEDENÝCH V EVIDENCI OBČANSKÝCH PRŮKAZŮ PRO MINISTERSTVO VNITRA, VEDE PŘEHLED ÚDAJŮ O OBČANSKÝCH PRŮKAZECH, KTERÉ VYDAL, A JEJICH DRŽITELÍCH, A TO a) na žádostech, které obsahují údaje uvedené v 3 odst. 1 až 4 citovaného zákona, čísla vydaných potvrzení o občanském průkazu, čísla vydaných potvrzení o změně místa trvalého pobytu, čísla vydaných potvrzení o změně údajů zapisovaných do občanského průkazu a důvod jejich vydání,

5 b) na tiskopisech, které obsahují čísla, popřípadě série ztracených nebo odcizených občanských průkazů, datum ohlášení ztráty nebo odcizení občanského průkazu a jméno, popřípadě jména, příjmení a rodné číslo držitele. Pro výkon státní správy na úseku občanských průkazů využívá Městský úřad Nový Jičín z informačního systému evidence obyvatel tyto údaje: a) jméno, popřípadě jména, příjmení, popřípadě jejich změnu, rodné příjmení, b) datum narození, c) pohlaví a jeho změnu, d) místo a okres narození a u občana, který se narodil v cizině, pouze stát narození, e) rodné číslo, f) státní občanství, g) adresu místa trvalého pobytu, včetně předchozí adresy místa trvalého pobytu, h) počátek trvalého pobytu, popřípadě datum zrušení údaje o místu trvalého pobytu nebo datum ukončení trvalého pobytu na území České republiky, i) zbavení nebo omezení způsobilosti k právním úkonům, j) zákaz pobytu, místo zákazu pobytu a dobu jeho trvání, k) rodné číslo otce, matky, popřípadě jiného zákonného zástupce; v případě, že jeden z rodičů nebo jiný zákonný zástupce nemá přiděleno rodné číslo, jméno, popřípadě jména, příjmení a datum narození, l) rodinný stav, datum jeho změny a místo uzavření manželství, m) jméno, popřípadě jména, příjmení a rodné číslo manžela; je-li manžel cizinec, který nemá přiděleno rodné číslo, datum narození, n) jméno, popřípadě jména, příjmení a rodné číslo dítěte; je-li dítě cizinec, který nemá přiděleno rodné číslo, datum narození, o) datum, místo a okres úmrtí; jde-li o úmrtí občana mimo území České republiky, datum a stát, na jehož území k úmrtí došlo. Kategorie subjektů údajů V evidenci občanských průkazů se vedou údaje o státních občanech České republiky, kteří dosáhli věku 15 let a mají trvalý pobyt na území České republiky a jsou plně způsobilí k právním úkonům, jakož i občané, jejichž způsobilost k právním úkonům byla rozhodnutím soudu omezena. Občan, který byl rozhodnutím soudu zbaven způsobilosti k právním úkonům, může mít občanský průkaz jen v případě, že o jeho vydání požádá soudem ustanovený opatrovník. Kategorie osobních údajů ( 17 odst. 2 citovaného zákona) V evidenci občanských průkazů se vedou tyto údaje: a) jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení a rodné číslo občana, b) místo a okres narození a u občana, který se narodil v cizině, pouze stát narození, c) číslo, popřípadě sérii občanského průkazu, d) datum vydání občanského průkazu, e) označení úřadu, který občanský průkaz vydal, f) dobu platnosti občanského průkazu, g) digitální zpracování fotografie a podpisu občana, h) údaj o omezení nebo zbavení způsobilosti k právním úkonům, i) jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné číslo a adresu místa trvalého pobytu opatrovníka u občana zbaveného způsobilosti k právním úkonům; je-li opatrovníkem ustanoven orgán místní správy, uvede se jeho název a sídlo, j) místo zákazu pobytu a dobu jeho trvání,

6 k) jméno, popřípadě jména, příjmení a rodné číslo manžela zapsaného v občanském průkazu; v případě, že nemá přiděleno rodné číslo, uvádí se datum narození, l) jméno, popřípadě jména, příjmení a rodné číslo dítěte zapsaného v občanském průkazu; v případě, že nemá přiděleno rodné číslo, uvádí se datum narození, m) titul nebo vědeckou hodnost občana, zapsané v občanském průkazu, n) čísla, popřípadě série ztracených, odcizených nebo neplatných občanských průkazů a datum ohlášení ztráty nebo odcizení občanského průkazu, o) čísla vydaných potvrzení o občanském průkazu a pro každé potvrzení o občanském průkazu dobu jeho platnosti a označení úřadu, který jej vydal, p) čísla vydaných potvrzení o změně údajů zapisovaných do občanského průkazu a důvod jejich vydání, q) čísla vydaných potvrzení o změně místa trvalého pobytu, r) číslo žádosti, s) hodinu, den, měsíc a rok poskytnutí údaje.. Kategorie příjemců ( 18, 18a citovaného zákona) Městský úřad Nový Jičín, jako obecní úřad obce s rozšířenou působností, poskytuje údaje z evidence občanských průkazů pouze pokud tak stanoví zvláštní právní předpis nebo mezinárodní smlouva, kterou je Česká republika vázána, a to v rozsahu a způsobem v nich vymezených. Pokud fyzické nebo právnické osoby nakládají s údaji z evidence občanských průkazů na základě zvláštního souhlasu ministerstva, jsou povinny s údaji, které nemají povahu osobních údajů podle zvláštního právního předpisu, nakládat výlučně způsobem a v rozsahu, které určí ministerstvo. Údaje týkající se čísla, popřípadě série ztracených, odcizených nebo neplatných občanských průkazů a datum ohlášení ztráty nebo odcizení občanského průkazu může ministerstvo zveřejnit způsobem umožňujícím dálkový přístup. Městský úřad Nový Jičín,jako obecní úřad obce s rozšířenou působností, poskytuje občanovi staršímu 15 let údaje, které jsou k jeho osobě vedeny v evidenci občanských průkazů, a to na základě písemné žádosti. Jednou za kalendářní rok jsou požadované údaje poskytovány bezplatně. V žádosti občan uvede jméno, popřípadě jména a příjmení, rodné číslo, číslo, popřípadě sérii občanského průkazu, adresu místa trvalého pobytu, rozsah požadovaných údajů. Žádost musí být opatřena úředně ověřeným podpisem občana. Úředně ověřený podpis občana se nevyžaduje, pokud občan předloží svou žádost osobně, podepíše ji před orgánem příslušným k poskytování údajů a předloží zároveň svůj občanský průkaz. Za občana zbaveného způsobilosti k právním úkonům nebo občana, jehož způsobilost k právním úkonům byla omezena tak, že není způsobilý k podání žádosti, může žádost o poskytnutí údajů podat jeho zákonný zástupce. O poskytnutí údajů se v evidenci občanských průkazů provede záznam o datu a hodině výdeje. Doba uchovávání ( 17 odst. 4 a 6 citovaného zákona) Údaje v evidenci občanských průkazů se vedou na prostředcích výpočetní techniky ještě po dobu 15 let po smrti občana nebo prohlášení občana za mrtvého. Městský úřad Nový Jičín jako obecní úřad obce s rozšířenou působností, vede přehled údajů na žádostech o vydání občanského průkazu, a to o občanských průkazech, které vydal a jejich držitelích po dobu 15 let od vydání občanského průkazu.

7 CESTOVNÍ DOKLADY S ohledem na výše uvedené zveřejňujeme: Zvláštním zákonem, který upravuje zpracovávání osobních údajů obsažených v cestovních dokladech a údajů o jejich držitelích je zákon č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších právních předpisů (dále jen "citovaný zákon"), se kterým úzce souvisí i zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Údaje o cestovních dokladech a jejich držitelích jsou zpracovávány v evidenci cestovních dokladů, jejímž správcem je ministerstvo vnitra. Evidence cestovních dokladů je vedena na prostředcích výpočetní techniky.městský úřad Nový Jičín, jako obecní úřad obce s rozšířenou působností a jako orgán příslušný k vydání cestovního dokladu JE ZPRACOVATELEM ÚDAJŮ VEDENÝCH V EVIDENCI CESTOVNÍCH DOKLADŮ PRO MINISTERSTVO VNITRA, TO NEPLATÍ PRO ÚDAJE TÝKAJÍCÍ SE ČÍSLA A DRUHU VYDANÉHO DOKLADU, DATA VYDÁNÍ CESTOVNÍHO DOKLADU A ÚDAJŮ O NOSIČI DAT S BIOMETRICKÝMI ÚDAJI A O ZÁZNAMECH ÚDAJŮ V NOSIČI, JEJICHŽ ZPRACOVATELEM JE V PŘÍPADĚ CESTOVNÍHO PASU SE STROJOVĚ ČITELNÝMI ÚDAJI A S NOSIČEM DAT S BIOMETRICKÝMI ÚDAJI MINISTERSTVO VNITRA, KTERÉ TYTO ÚDAJE ZÍSKÁVÁ OD JEHO VÝROBCE. JE UŽIVATELEM ÚDAJŮ Z EVIDENCE CESTOVNÍCH DOKLADŮ PRO ÚČELY VÝKONU SVÉ PŮSOBNOSTI S VÝJIMKOU ÚDAJŮ O ZÁZNAMECH O PŘÍSTUPU DO INFORMAČNÍHO SYSTÉMU EVIDENCE CESTOVNÍCH DOKLADŮ. VEDE SPISOVOU DOKUMENTACI ŽÁDOSTÍ A DALŠÍCH PÍSEMNOSTÍ NÁLEŽEJÍCÍCH KE SPRÁVNÍMU ŘÍZENÍ O VYDÁNÍ CESTOVNÍHO DOKLADU, PROVEDENÍ ZMĚN ÚDAJŮ NEBO DOPLNĚNÍ ÚDAJŮ V CESTOVNÍM DOKLADU,, ODNĚTÍ CESTOVNÍHO DOKLADU, PŘESTUPCÍCH NA ÚSEKU CESTOVNÍCH DOKLADŮ, SKONČENÍ PLATNOSTI CESTOVNÍHO DOKLADU. DÁLE VEDE SPISOVOU DOKUMENTACI O ZTRÁTĚ, ODCIZENÍ, NÁLEZU, POŠKOZENÍ, ZNIČENÍ NEBO ZNEUŽITÍ CESTOVNÍHO DOKLADU. Pro výkon státní správy na úseku cestovních dokladů využívá Městský úřad Nový Jičín z informačního systému evidence obyvatel tyto údaje: a) jméno, popřípadě jména, příjmení, popřípadě jejich změnu, rodné příjmení, b) datum narození, c) pohlaví a jeho změnu, d) místo a okres narození a u občana, který se narodil v cizině, pouze stát narození, e) rodné číslo, f) státní občanství, g) adresu místa trvalého pobytu, včetně předchozí adresy místa trvalého pobytu, h) počátek trvalého pobytu, popřípadě datum zrušení údaje o místu trvalého pobytu nebo datum ukončení trvalého pobytu na území České republiky, i) zbavení nebo omezení způsobilosti k právním úkonům, j) rodné číslo otce, matky, popřípadě jiného zákonného zástupce; v případě, že jeden z rodičů nebo jiný zákonný zástupce nemá přiděleno rodné číslo, jméno, popřípadě jména, příjmení a datum narození, k) jméno, popřípadě jména, příjmení, datum narození, pohlaví a rodné číslo dítěte, které má být zapsáno do cestovního dokladu Kategorie subjektů údajů ( 1 citovaného zákona) V evidenci cestovních dokladů se vedou údaje o státních občanech České republiky. Kategorie osobních údajů ( 29 odst. 2 citovaného zákona)

8 V evidenci cestovních dokladů se vedou tyto údaje: a) o žádosti o vydání cestovního dokladu: 1.číslo žádosti o vydání cestovního pasu se strojově čitelnými údaji a s nosičem dat s biometrickými údaji, 2.údaje obsažené v žádosti o vydání cestovního dokladu včetně digitálního zpracování fotografie a podpisu žadatele, 3. biometrické údaje, jde-li o žádost o vydání cestovního dokladu se strojově čitelnými údaji a s nosičem dat s biometrickými údaji, b) o vydání cestovního dokladu:1. jméno, popřípadě jména, příjmení a rodné číslo držitele,2. místo a okres narození a u občana, který se narodil v cizině, pouze stát narození,3. číslo a druh vydaného cestovního dokladu,4. datum vydání cestovního dokladu,5. datum převzetí cestovního dokladu, 6. dobu platnosti cestovního dokladu, 7. označení orgánu, který cestovní doklad vydal,8. digitální zpracování fotografie a podpisu držitele,v případě, že se o zobrazení obličeje pořizuje biometrický údaj, vede se digitalizovaná podoba obličeje držitele cestovního dokladu, 9. údaje uvedené v 7 písm. a),10. jméno, popřípadě jména, příjmení, datum narození a pohlaví občana mladšího 15 let zapsaného v cestovním průkazu rodiče,11. prodloužení doby platnosti cestovního dokladu, c) o nosiči dat s biometrickými údaji a o záznamech údajů v nosiči:1.číslo nosiče dat, 2.kód vyjadřující základní charakteristiku části údajů uložených na nosiči dat v souladu se zákonem o cestovních dokladech, 3. kód veřejné části elektronického podpisu osoby, která vložila údaje do nosiče dat, d) o ztracených, odcizených nebo neplatných cestovních dokladech: číslo a druh ztraceného, odcizeného nebo neplatného cestovního dokladu, e) o zadržení cestovního dokladu:1. druh a číslo cestovního dokladu, který má být nebo byl zadržen,2. označení orgánu, který požádal o zadržení cestovního dokladu, 3. označení orgánu, který cestovní doklad zadržel,4. datum a důvod zadržení cestovního dokladu,5. datum a důvod vrácení zadrženého cestovního dokladu,6. jméno, popřípadě jména, příjmení a rodné číslo držitele, f) o odepření vydání nebo odnětí cestovního dokladu:1. druh a číslo cestovního dokladu, který byl odňat,2. označení orgánu, který požádal o odepření vydání nebo odnětí cestovního dokladu,3. označení orgánu, který rozhodl o odepření vydání nebo odnětí cestovního dokladu,4. datum a důvod odepření vydání nebo odnětí cestovního dokladu,5. datum a důvod vrácení odňatého cestovního dokladu,6. datum a důvod zrušení odepření vydání cestovního dokladu,7. jméno, popřípadě jména, příjmení a rodné číslo občana, k němuž se vztahují údaje o odepření vydání nebo odnětí cestovního dokladu, g) hodinu, den, měsíc a rok poskytnutí údaje. Kategorie příjemců ( 30 odst. 5, 6,7, 30a citovaného zákona) Městský úřad Nový Jičín, jako obecní úřad obce s rozšířenou působností a orgán příslušný k vydání cestovního dokladu, poskytuje údaje z evidence cestovních dokladů pouze pokud tak stanoví zvláštní právní předpis nebo mezinárodní smlouva, kterou je Česká republika vázána, a to v rozsahu a způsobem v nich vymezených. Neposkytují se biometrické údaje, jde-li o cestovní doklad se strojově čitelnými údaji a s nosičem dat s biometrickými údaji Pokud fyzické nebo právnické osoby nakládají s údaji z evidence cestovních dokladů na základě zvláštního souhlasu ministerstva vnitra, jsou povinny s údaji, které nemají povahu osobních údajů podle zvláštního právního předpisu, nakládat výlučně způsobem a v rozsahu,

9 které určí ministerstvo. Údaje o ztracených, odcizených nebo neplatných cestovních dokladech (číslo a druh ztraceného, odcizeného nebo neplatného dokladu ) může ministerstvo vnitra zveřejnit způsobem umožňujícím dálkový přístup. Městský úřad Nový Jičín, jako obecní úřad obce s rozšířenou působností, poskytuje občanovi staršímu 18 let údaje, které jsou k jeho osobě vedeny v evidenci cestovních dokladů, a to na základě písemné žádosti. Jednou za kalendářní rok jsou požadované údaje poskytovány bezplatně. V žádosti občan uvede jméno, popřípadě jména a příjmení, rodné číslo, číslo platného cestovního dokladu, adresu místa trvalého pobytu, rozsah požadovaných údajů. Žádost musí být opatřena úředně ověřeným podpisem občana. Úředně ověřený podpis občana se nevyžaduje, pokud občan předloží svou žádost osobně, podepíše ji před orgánem příslušným k poskytování údajů a předloží zároveň svůj občanský průkaz. Za občana zbaveného způsobilosti k právním úkonům nebo občana, jehož způsobilost k právním úkonům byla omezena tak, že není způsobilý k podání žádosti, může žádost o poskytnutí údajů podat jeho zákonný zástupce. O poskytnutí údajů se v evidenci občanských průkazů provede záznam o datu a hodině výdeje. Doba uchovávání ( 29, odst.4,5 citovaného zákona) Údaje z evidence cestovních dokladů týkající se vydání cestovního dokladu a údaje o ztracených, odcizených nebo neplatných cestovních dokladech a záznamy o přístupech do informačního systému se uchovávají po dobu 15 let od skončení platnosti cestovního dokladu, údaje o zadržení cestovního dokladu se uchovávají po dobu nezbytnou ke splnění účelu zadržení cestovního dokladu a údaje o odepření vydání nebo odnětí cestovního dokladu se uchovávají po dobu trvání důvodu pro odepření vydání cestovního dokladu, nejméně však po dobu 3 let ode dne nabytí právní moci rozhodnutí, jedná-li se o odepření vydání cestovního dokladu, a po dobu ještě 15 let od skončení platnosti cestovního dokladu,jedná-li se o jeho odnětí. Biometrické údaje se vedou výlučně po dobu od jejich pořízení do uplynutí lhůty 60 dnů ode dne dodání vyrobeného cestovního dokladu, po uplynutí této lhůty je správce evidence cestovních dokladů povinen neprodleně pořízené biometrické údaje zlikvidovat. MATRIKA S ohledem na výše uvedené zveřejňujeme : Zvláštním zákonem, který upravuje zpracovávání osobních údajů obsažených v evidenci narození (kniha narození), evidenci manželství (kniha manželství) a evidenci úmrtí (kniha úmrtí), která se vede souběžně pomocí výpočetní techniky, je zákon č.301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů. MĚSTSKÝ ÚŘAD NOVÝ JIČÍN JAKO MATRIČNÍ ÚŘAD JE ZPRACOVATELEM OSOBNÍCH ÚDAJŮ VEDENÝCH VE STÁTNÍCH EVIDENCÍCH (KNIHA NAROZENÍ, KNIHA MANŽELSTVÍ, KNIHA ÚMRTÍ), V NICHŽ SE ZAZNAMENÁVAJÍ MATRIČNÍ UDÁLOSTI (NAROZENÍ, MANŽELSTVÍ, ÚMRTÍ) FYZICKÝCH OSOB, K NIMŽ DOŠLO V JEHO SPRÁVNÍM ÚZEMÍ A MATRIČNÍ SKUTEČNOSTI (JIMIŽ SE MĚNÍ A DOPLŇUJÍ ZÁPISY V MATRIČNÍ KNIZE). MĚSTSKÝ ÚŘAD NOVÝ JIČÍN DÁLE VEDE SBÍRKU LISTIN ZA KAŽDÝ ROK OBSAHUJÍCÍ OSOBNÍ ÚDAJE, KTERÉ SLOUŽÍ JAKO PODKLAD PRO MATRIČNÍ ZÁPISY, JEHO ZMĚNY ČI OPRAVU (PŘ.HLÁŠENÍ ZDRAVOTNICKÉHO ZAŘÍZENÍ O NAROZENÍ DÍTĚTE, PROTOKOL O UZAVŘENÍ MANŽELSTVÍ, LISTY O PROHLÍDCE MRTVÉHO, HLÁŠENÍ

10 SOUDU O ROZVODU MANŽELSTVÍ, PROHLÁŠENÍ O URČENÍ OTCOVSTVÍ ).SBÍRKA LISTIN ZA KAŽDÝ ROK JE NEJPOZDĚJI DO KONCE ÚNORA NÁSLEDUJÍCÍHO ROKU PŘEDÁVÁNA KRAJSKÉMU ÚŘADU DO ÚSCHOVY. MĚSTSKÝ ÚŘAD NOVÝ JIČÍN VEDE SPISOVOU DOKUMENTACI ŽÁDOSTÍ A DALŠÍCH PÍSEMNOSTÍ NÁLEŽEJÍCÍCH KE SPRÁVNÍM ŘÍZENÍM VEDENÝM PODLE MATRIČNÍHO ZÁKONA (PŘ. O ZMĚNĚ JMÉNA (JMEN), PŘÍJMENÍ, V PŘÍPADĚ ROZHODOVÁNÍ PŘI NEVYHOVĚNÍ ŽADATELI ( 87 MATRIČNÍHO ZÁKONA). Kategorie fyzických osob ( 1 citovaného zákona) V matričních knihách se vedou údaje o fyzických osobách, které se narodily, uzavřely manželství nebo zemřely ve správním území MěÚ Nový Jičín jako matričního úřadu (území obcí :Nový Jičín, Bernartice nad Odrou, Hladké Životice, Hostašovice, Kunín, Rybí,Šenov u Nového Jičína, Životice u Nového Jičína ) Kategorie osobních údajů ( 14,20,21 citovaného zákona) V knize narození se vedou tyto údaje : a) jméno, popřípadě jména a příjmení dítěte b) den, měsíc a rok narození dítěte c) rodné číslo, místo narození a pohlaví dítěte d) jména, popřípadě jména, příjmení, popřípadě rodná příjmení, data a místa narození, rodná čísla, státní občanství a místo trvalého pobytu rodičů Údaje pod bodem d) se do knihy narození nezapisují v případě, že matka dítěte požádala o utajení své osoby v souvislosti s porodem. V knize manželství se vedou tyto údaje : a) jméno, příjmení,popřípadě rodné příjmení, den měsíc, rok a místo narození, rodná čísla, osobní stav a státní občanství muže a ženy, kteří uzavřeli manželství (dále jen manželé) b) den, měsíc, rok a místo uzavření manželství c) jméno a příjmení, popřípadě rodná příjmení, den, měsíc, rok a místo narození rodičů manželů d) dohodu manželů o příjmení a v případě, že si manželé ponechají dosavadní příjmení, i dohoda o příjmení dětí v mužském a ženském tvaru e) jména, příjmení a rodná čísla svědků, jde-li o cizince, který nemá rodné číslo, datum a místo jeho narození V knize úmrtí se vedou tyto údaje : a) den, měsíc, rok a místo úmrtí b) jméno, popřípadě jména, příjmení, popřípadě rodné příjmení, den, měsíc, rok a místo narození, rodné číslo, osobní stav, pohlaví, státní občanství a místo trvalého pobytu zemřelého c) jméno, popřípadě jména, příjmení, popřípadě rodné příjmení a rodné číslo žijícího manžela, partnera Kategorie příjemců ( 8,24,25 citovaného zákona) Městský úřad Nový Jičín jako matriční úřad poskytuje osobní údaje z jím vedené evidence narození, manželství a úmrtí tak, že vystavuje na žádost potvrzení o 12 údajích zapsaných v matričních knihách, vydává prvopisy matričních dokladů (rodné listy, oddací listy, úmrtní listy) a na žádost druhopisy matričních dokladů. Ze sbírky listin vydává matriční úřad na žádost potvrzení o údajích v ní uváděných.do zápisů v matričních knihách lze rovněž nahlédnout. Potvrzení o údajích uváděných ve sbírce listin, kterou vede a uchovává, vydá

11 matriční úřad žadateli po osvědčení právního zájmu a nelze-li údaj zjistit z matričních knih. Potvrzení o údajích zapsaných v matričních knihách se vydá v případě, že obsahuje údaje potřebné pro uplatnění nároku fyzické osoby v cizině a dále v případě, že tak stanoví zvláštní zákon. Druhopis matričního dokladu se vydá nebo se povolí nahlédnout do matriční knihy nebo sbírky listin : a) fyzické osobě, které se zápis týká, nebo členům její rodiny, jejím sourozencům a zplnomocněným zástupcům b) pro úřední potřebu orgánů státu nebo orgánů územních samosprávných celků c) statutárním orgánům církví nebo duchovním jím zplnomocněným, jde-li o matriční knihy vedené těmito církvemi do d) fyzické osobě, která prokáže, že je to nezbytné pro uplatnění jejích práv před orgány státu nebo před orgány územních samosprávných celků V případě osvojení mohou nahlédnout do zápisu pouze osvojitelé a po dosažení zletilosti i osvojenec. Doba uchování ( 23 citovaného zákona) Matriční knihy zůstanou uloženy po provedení posledního zápisu u matričního úřadu: a) kniha narození po dobu 100 let b) kniha manželství po dobu 75 let c) kniha úmrtí po dobu 75 let. Po uplynutí stanovené doby se matriční knihy předají k archivaci příslušnému státnímu oblastnímu archivu. Poslední aktualizace: 22.července 2009 Zpracovala : JUDr.Dagmar Veličková

Odbor správních a vnitřních věcí

Odbor správních a vnitřních věcí Odbor správních a vnitřních věcí Matrika vedení knih narození, manželství a úmrtí a souvisejících sbírek listin a vydávání výpisů z těchto knih podle zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení

Více

Informační systém evidence obyvatel

Informační systém evidence obyvatel Informační systém evidence obyvatel Informační systém evidence obyvatel, upravený zákonem č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel),

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Částka 52 Sbírka zákonů č. 142 / 2012 Strana 2251 142 ZÁKON ze dne 11. dubna 2012 o změně některých zákonů v souvislosti se zavedením základních registrů Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Více

193/1999 Sb. ZÁKON. ze dne 29. července 1999. o státním občanství některých bývalých československých státních občanů

193/1999 Sb. ZÁKON. ze dne 29. července 1999. o státním občanství některých bývalých československých státních občanů 193/1999 Sb. ZÁKON ze dne 29. července 1999 o státním občanství některých bývalých československých státních občanů Změna: 320/2002 Sb. Změna: 46/2006 Sb. Změna: 142/2012 Sb. Parlament ve snaze zmírnit

Více

133/2000 Sb. ZÁKON ze dne 12. dubna 2000 ČÁST PRVNÍ EVIDENCE OBYVATEL A RODNÝCH ČÍSEL

133/2000 Sb. ZÁKON ze dne 12. dubna 2000 ČÁST PRVNÍ EVIDENCE OBYVATEL A RODNÝCH ČÍSEL Systém ASPI - stav k 3.6.2009 do částky 45/2009 Sb. a 18/2009 Sb.m.s. Obsah a text 133/2000 Sb. - poslední stav textu nabývá účinnost až od 1. 1.2010 133/2000 Sb. ZÁKON ze dne 12. dubna 2000 o evidenci

Více

Metodické pokyny pro matriční agendu

Metodické pokyny pro matriční agendu Metodické pokyny pro matriční agendu Ministerstvo vnitra je ústředním orgánem státní správy pro vnitřní věci. Matriční úřady jsou obecní a městské úřady, které určí a jejich obvody vymezí Ministerstvo

Více

ČESKÁ REPUBLIKA O B S A H :

ČESKÁ REPUBLIKA O B S A H : Ročník 2013 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 145 Rozeslána dne 26. listopadu 2013 Cena Kč 65, O B S A H : 371. Úplné znění zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých

Více

Potřebujete nový cestovní pas nebo občanský průkaz?

Potřebujete nový cestovní pas nebo občanský průkaz? Potřebujete nový cestovní pas nebo občanský průkaz? Cestovní doklady Konec platnosti zápisu dětí do CD. Podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 444/2009, které je závazné pro všechny státy

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2010 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 94 Rozeslána dne 8. září 2010 Cena Kč 51, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2010 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 94 Rozeslána dne 8. září 2010 Cena Kč 51, O B S A H : Ročník 2010 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 94 Rozeslána dne 8. září 2010 Cena Kč 51, O B S A H : 257. Úplné znění zákona č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech a o změně zákona č. 283/1991 Sb.,

Více

Osobní údaje zpracovávané Městským úřadem Adamov

Osobní údaje zpracovávané Městským úřadem Adamov Osobní údaje zpracovávané Městským úřadem Adamov Podle ust. 18 odst. 2 zákona o ochraně osobních údajů, Městský úřad Adamov je povinen zajistit, aby informace týkající se zejména účelu zpracování, kategorií

Více

133/2000 Sb. ZÁKON. ze dne 12. dubna 2000. o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů. (zákon o evidenci obyvatel)

133/2000 Sb. ZÁKON. ze dne 12. dubna 2000. o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů. (zákon o evidenci obyvatel) 133/2000 Sb. ZÁKON ze dne 12. dubna 2000 o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel) Změna: 2/2002 Sb. Změna: 320/2002 Sb. Změna: 53/2004 Sb. Změna: 501/2004

Více

301/2000 Sb. ZÁKON ze dne 2. srpna 2000 ČÁST PRVNÍ MATRIKY, JMÉNO A PŘÍJMENÍ

301/2000 Sb. ZÁKON ze dne 2. srpna 2000 ČÁST PRVNÍ MATRIKY, JMÉNO A PŘÍJMENÍ Systém ASPI - stav k 3.6.2009 do částky 45/2009 Sb. a 18/2009 Sb.m.s. Obsah a text 301/2000 Sb. - poslední stav textu nabývá účinnost až od 1. 1.2010 301/2000 Sb. ZÁKON ze dne 2. srpna 2000 o matrikách,

Více

Programový systém pro řízení a zpracování mzdové a personální agendy

Programový systém pro řízení a zpracování mzdové a personální agendy Rozsah zpracování osobních údajů kancelář tajemníka Programový systém pro řízení a zpracování mzdové a personální agendy Účel zpracování: zajištění pracovně-právních vztahů a všech povinností s nimi spojených

Více

ZÁKON č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech. a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel) ve znění

ZÁKON č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech. a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel) ve znění ZÁKON č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel) ve znění zákona č. 2/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 53/2004 Sb. (úplné znění

Více

Krajské úřady. Obecní úřady obcí s rozšířenou působností. Matriční úřady. Ohlašovny. Soudy. Nabytí státního občanství Pozbytí státního občanství

Krajské úřady. Obecní úřady obcí s rozšířenou působností. Matriční úřady. Ohlašovny. Soudy. Nabytí státního občanství Pozbytí státního občanství Krajské úřady Nabytí státního občanství Pozbytí státního občanství Obecní úřady obcí s rozšířenou působností Matriční úřady K nově zavedenému občanu při nabytí státního občanství související údaje Přidělení

Více

MATRIKA VELKÝ OŘECHOV

MATRIKA VELKÝ OŘECHOV MATRIKA VELKÝ OŘECHOV A/ vyřizuje a zapisuje matriční události, které se staly v jejím obvodu B/ provádí i další úkony pro občany Matriční obvod tvoří 6 obcí: Dobrkovice, Doubravy, Hřivínův Újezd, Kaňovice,

Více

Úřad není labyrint: - hlášení trvalého pobytu - vydání občanského průkazu - vydání cestovních dokladů - výpis z rejstříku trestů - stavební úřad

Úřad není labyrint: - hlášení trvalého pobytu - vydání občanského průkazu - vydání cestovních dokladů - výpis z rejstříku trestů - stavební úřad Úřad není labyrint: - hlášení trvalého pobytu - vydání občanského průkazu - vydání cestovních dokladů - výpis z rejstříku trestů - stavební úřad HLÁŠENÍ TRVALÉHO POBYTU Právní úprava Zákon č. 133/2000

Více

Cestovní pas bez strojově čitelných údajů a bez nosiče dat s biometrickými údaji se vydává:

Cestovní pas bez strojově čitelných údajů a bez nosiče dat s biometrickými údaji se vydává: Životní situace Název: Vydání cestovního dokladu Základní informace: Cestovní pas se strojově čitelnými údaji a s nosičem dat s biometrickými údaji se vydává: občanům ve věku do 15 let s dobou platnosti

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2009 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 68 Rozeslána dne 24. července 2009 Cena Kč 131, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2009 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 68 Rozeslána dne 24. července 2009 Cena Kč 131, O B S A H : Ročník 2009 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 68 Rozeslána dne 24. července 2009 Cena Kč 131, O B S A H : 227. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o základních registrech

Více

53/2004 Sb. ZÁKON ze dne 14. ledna 2004, ČÁST PRVNÍ

53/2004 Sb. ZÁKON ze dne 14. ledna 2004, ČÁST PRVNÍ Změna: 127/2005 Sb. 53/2004 Sb. ZÁKON ze dne 14. ledna 2004, kterým se mění některé zákony související s oblastí evidence obyvatel Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ Změna

Více

Manželství. Uzavřít manželství na území České republiky lze formou občanského nebo církevního sňatku.

Manželství. Uzavřít manželství na území České republiky lze formou občanského nebo církevního sňatku. Manželství Registrované partnerství Uzavření manželství - podrobný návod Uzavření manželství - necírkevní (zjednodušený návod) Uzavření církevního manželství (zjednodušený návod) Uzavření manželství zástupcem

Více

Základní registr obyvatel - ROB

Základní registr obyvatel - ROB Základní registr obyvatel - ROB státní občané ČR Evidované subjekty cizinci, kterým bylo vydáno povolení k trvalému pobytu na území ČR nebo povolení k přechodnému pobytu na dobu delší než 90 dnů občané

Více

Zápis údajů o přidělení rodného čísla při narození

Zápis údajů o přidělení rodného čísla při narození Informace o činnostech matričních úřadů od 1.7.2010 v souvislosti se zapisováním údajů do agendového informačního systému evidence obyvatel ( dále jen ISEO ) Zápis údajů o přidělení rodného čísla při narození

Více

V souvislosti s nabytím účinnosti zákona č. 227/2009 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona

V souvislosti s nabytím účinnosti zákona č. 227/2009 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona V souvislosti s nabytím účinnosti zákona č. 227/2009 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o základních registrech, jímž se mimo jiné novelizoval zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci

Více

Vydání občanského průkazu

Vydání občanského průkazu Vydání občanského průkazu 01. Identifikační kód 02. Kód 03. Pojmenování (název) životní situace Vydání občanského průkazu 04. Základní informace k životní situaci Občanský průkaz je povinen mít občan České

Více

Občanský sňatek (uzavření manželství)

Občanský sňatek (uzavření manželství) Občanský sňatek (uzavření manželství) Manželství se uzavírá svobodným a úplným souhlasným prohlášením muže a ženy o tom, že spolu vstupují do manželství. Manželství nemůže být uzavřeno: se ženatým mužem

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2008 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 126 Rozeslána dne 27. října 2008 Cena Kč 35, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2008 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 126 Rozeslána dne 27. října 2008 Cena Kč 35, O B S A H : Ročník 2008 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 126 Rozeslána dne 27. října 2008 Cena Kč 35, O B S A H : 388. Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 341/2002 Sb., o schvalování

Více

Občanský průkaz lze na žádost vydat i občanovi mladšímu 15 let nebo občanovi, který nemá trvalý pobyt na území České republiky.

Občanský průkaz lze na žádost vydat i občanovi mladšímu 15 let nebo občanovi, který nemá trvalý pobyt na území České republiky. Životní situace Název: Občanský průkaz Základní informace: Občanský průkaz je povinen mít občan České republiky, který dosáhl věku 15 let a má trvalý pobyt na území České republiky. Občanský průkaz může

Více

VYBRANÁ USTANOVENÍ. ZÁKONA č. 115/2006 Sb. ze dne 26. ledna 2006. o registrovaném partnerství a o změně některých souvisejících zákonů

VYBRANÁ USTANOVENÍ. ZÁKONA č. 115/2006 Sb. ze dne 26. ledna 2006. o registrovaném partnerství a o změně některých souvisejících zákonů VYBRANÁ USTANOVENÍ ZÁKONA č. 115/2006 Sb. ze dne 26. ledna 2006 o registrovaném partnerství a o změně některých souvisejících zákonů Změna: 261/2007 Sb., 362/2007 Sb. Změna: 239/2008 Sb. Změna: 41/2009

Více

DOTAZNÍK K UZAVŘENÍ MANŽELSTVÍ

DOTAZNÍK K UZAVŘENÍ MANŽELSTVÍ Varhany: Foto: DOTAZNÍK K UZAVŘENÍ MANŽELSTVÍ Jméno, popř. jména a příjmení Rodné příjmení Datum, místo a okres (u cizinců stát) narození Rodné číslo Rodinný stav Státní občanství Bydliště (trvalý pobyt)

Více

Uzavření manželství státního občana České republiky s cizincem na území České republiky

Uzavření manželství státního občana České republiky s cizincem na území České republiky 01. Identifikační kód 02. Kód 03. Pojmenování (název) životní situace Uzavření manželství státního občana České republiky s cizincem na území České republiky 04. Základní informace k životní situaci Občan

Více

Změny v informačním systému evidence obyvatel po 1. červenci 2010

Změny v informačním systému evidence obyvatel po 1. červenci 2010 Změny v informačním systému evidence obyvatel po 1. červenci 2010 Dnem 1. července 2010 nabude účinnosti významná novela zákona č. 133/2000 Sb. o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých

Více

140/1996 Sb. ZÁKON. ze dne 26. dubna 1996. Účel zákona. Výklad pojmů

140/1996 Sb. ZÁKON. ze dne 26. dubna 1996. Účel zákona. Výklad pojmů Změna: 107/2002 Sb. Změna: 107/2002 Sb. (část) Změna: 342/2006 Sb. Změna: 181/2007 Sb. Změna: 227/2009 Sb. 140/1996 Sb. ZÁKON ze dne 26. dubna 1996 o zpřístupnění svazků vzniklých činností bývalé Státní

Více

40/1993 Sb. ZÁKON České národní rady. ze dne 29. prosince 1992. o nabývání a pozbývání státního občanství České republiky

40/1993 Sb. ZÁKON České národní rady. ze dne 29. prosince 1992. o nabývání a pozbývání státního občanství České republiky 40/1993 Sb. ZÁKON České národní rady ze dne 29. prosince 1992 o nabývání a pozbývání státního občanství České republiky Změna: 272/1993 Sb. Změna: 337/1993 Sb. Změna: 140/1995 Sb. Změna: 139/1996 Sb. Změna:

Více

Právní úprava evidence obyvatel

Právní úprava evidence obyvatel Právnická fakulta Masarykovy univerzity v Brně Katedra správní vědy, správního práva a finančního práva Diplomová práce Právní úprava evidence obyvatel Hana Zouzalová 2006 Prohlašuji, že jsem diplomovou

Více

Výše některých správních poplatků podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, v platném znění

Výše některých správních poplatků podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, v platném znění Výše některých správních poplatků podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, v platném znění Občanství (položka 8) a) Vydání osvědčení nebo potvrzení o státním občanství České republiky - Kč

Více

Platné znění příslušných částí novelizovaných zákonů s vyznačením navrhovaných změn

Platné znění příslušných částí novelizovaných zákonů s vyznačením navrhovaných změn Platné znění příslušných částí novelizovaných zákonů s vyznačením navrhovaných změn Zákon č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách 3 (1) Asistovanou reprodukcí se rozumí metody a postupy, při

Více

Žádost o pověření k provádění církevního sňatku

Žádost o pověření k provádění církevního sňatku Směrnice Mezisborové rady č. 2/2008, Pravidla pro provádění církevních sňatků ve znění aktualizace ze dne 25.4.2009 Čl. 1. Obecná ustanovení (1) Křesťanské sbory, státem registrovaná církev, IČ: 00460541

Více

V souvislosti s nabytím účinnosti zákona č. 227/2009 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona

V souvislosti s nabytím účinnosti zákona č. 227/2009 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona V souvislosti s nabytím účinnosti zákona č. 227/2009 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o základních registrech, jímž se mimo jiné novelizoval zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci

Více

Informace pro obyvatele a podnikatele s trvalým pobytem a sídlem v obcích Poličná a Krhová

Informace pro obyvatele a podnikatele s trvalým pobytem a sídlem v obcích Poličná a Krhová Informace pro obyvatele a podnikatele s trvalým pobytem a sídlem v obcích Poličná a Krhová 1. Obecná informace k výkonu veřejné správy pro nové obce Krhová a Poličná Na základě rozhodnutí Krajského úřadu

Více

V souvislosti s nabytím účinnosti zákona č. 227/2009 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o základních registrech, jímž

V souvislosti s nabytím účinnosti zákona č. 227/2009 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o základních registrech, jímž Krajské úřady Nabytí státního občanství Pozbytí státního občanství Obecní úřady obcí s rozšířenou působností K nově zavedenému občanu při nabytí státního občanství související údaje Matriční úřady Přidělení

Více

B_SPr_4 Správní právo 4 Vysoká škola finanční a správní léto 2010 Rozsah 1/0/1. 8 hodin za semestr. 5 kr. Ukončení: zk. Vyučující

B_SPr_4 Správní právo 4 Vysoká škola finanční a správní léto 2010 Rozsah 1/0/1. 8 hodin za semestr. 5 kr. Ukončení: zk. Vyučující B_SPr_4 Správní právo 4 Vysoká škola finanční a správní léto 2010 Rozsah 1/0/1. 8 hodin za semestr. 5 kr. Ukončení: zk. Vyučující doc. JUDr. Pavel Mates, CSc. (cvičící) JUDr. Dana Římanová (cvičící) JUDr.

Více

Věstník vlády. proorgánykrajů aorgányobcí. Ročník 12 Vydán dne 30. prosince 2014 Částka 5 OBSAH

Věstník vlády. proorgánykrajů aorgányobcí. Ročník 12 Vydán dne 30. prosince 2014 Částka 5 OBSAH Věstník vlády proorgánykrajů aorgányobcí Ročník 12 Vydán dne 30. prosince 2014 Částka 5 OBSAH 4. Směrnice Ministerstva vnitra ze dne 19. prosince 2014 č.j.: MV 151468/VS 2014 k jednotnému vedení evidence

Více

ČÁST PRVNÍ INTEGROVANÝ REGISTR ZNEČIŠŤOVÁNÍ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A INTEGROVANÝ SYSTÉM PLNĚNÍ OHLAŠOVACÍCH POVINNOSTÍ V OBLASTI ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

ČÁST PRVNÍ INTEGROVANÝ REGISTR ZNEČIŠŤOVÁNÍ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A INTEGROVANÝ SYSTÉM PLNĚNÍ OHLAŠOVACÍCH POVINNOSTÍ V OBLASTI ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ č. 25/2008 Sb. ZÁKON ze dne 16. ledna 2008 o integrovaném registru znečišťování životního prostředí a integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí a o změně některých

Více

25_2008_Sb.txt INTEGROVANÝ REGISTR ZNEČIŠŤOVÁNÍ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A INTEGROVANÝ SYSTÉM PLNĚNÍ OHLAŠOVACÍCH POVINNOSTÍ V OBLASTI ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

25_2008_Sb.txt INTEGROVANÝ REGISTR ZNEČIŠŤOVÁNÍ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A INTEGROVANÝ SYSTÉM PLNĚNÍ OHLAŠOVACÍCH POVINNOSTÍ V OBLASTI ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 25/2008 Sb. ZÁKON ze dne 16. ledna 2008 o integrovaném registru znečišťování životního prostředí a integrovaném a o změně některých zákonů Změna: 227/2009 Sb. Změna: 281/2009 Sb. Parlament se usnesl na

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ Úvodní ustanovení. Předmět úpravy

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ Úvodní ustanovení. Předmět úpravy ZÁKON č. 108/2006 Sb. ze dne 14. března 2006 o sociálních službách ve znění zákonů č. 29/2007 Sb., č. 213/2007 Sb., č. 261/2007 Sb., č. 124/2008 Sb., č. 129/2008 Sb., č. 274/2008 Sb., č. 479/2008 Sb.,

Více

111/2009 Sb. ZÁKON ze dne 26. března 2009. o základních registrech. Změna: 100/2010 Sb. Změna: 424/2010 Sb. Změna: 263/2011 Sb. Změna: 167/2012 Sb.

111/2009 Sb. ZÁKON ze dne 26. března 2009. o základních registrech. Změna: 100/2010 Sb. Změna: 424/2010 Sb. Změna: 263/2011 Sb. Změna: 167/2012 Sb. 111/2009 Sb. ZÁKON ze dne 26. března 2009 o základních registrech Změna: 100/2010 Sb. Změna: 424/2010 Sb. Změna: 263/2011 Sb. Změna: 167/2012 Sb. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2013 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 118 Rozeslána dne 4. října 2013 Cena Kč 78, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2013 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 118 Rozeslána dne 4. října 2013 Cena Kč 78, O B S A H : Ročník 2013 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 118 Rozeslána dne 4. října 2013 Cena Kč 78, O B S A H : 311. Zákon o převodu vlastnického práva k jednotkám a skupinovým rodinným domům některých bytových

Více

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09, Karlovy Vary

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09, Karlovy Vary Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09, Karlovy Vary Autor: ING. HANA MOTYČKOVÁ Název materiálu: VY_32_INOVACE_18_SPRÁVNÍ PRÁVO I_P1-2 Číslo projektu: CZ 1.07/1.5.00/34.1077

Více

Okresní soud v Litoměřicích Průměrné délky opatrovnických řízení ode dne nápadu do dne právní moci ve dnech

Okresní soud v Litoměřicích Průměrné délky opatrovnických řízení ode dne nápadu do dne právní moci ve dnech Okresní soud v Litoměřicích Průměrné délky opatrovnických řízení ode dne nápadu do dne právní moci ve dnech Opatrovnické řízení 1) Podpůrná opatření a svéprávnost (platí pro zletilé osoby) a) Podpůrná

Více

Registr a registrace silničního vozidla

Registr a registrace silničního vozidla Registr a registrace silničního vozidla Smluvní strana PRODÁVAJÍCÍ - povinnost předmět koupě kupujícímu odevzdat Smluvní strana KUPUJÍCÍ - povinnost předmět koupě převzít a zaplatit za něj prodávajícímu

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz. III/ 2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz. III/ 2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název školy: Číslo a název projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Označení materiálu: Typ materiálu: Předmět, ročník, obor: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28.

Více

Pedagogická dokumentace ve školských zařízeních pro zájmové vzdělávání (platné ke dni 15. 2. 2009)

Pedagogická dokumentace ve školských zařízeních pro zájmové vzdělávání (platné ke dni 15. 2. 2009) Pedagogická dokumentace ve školských zařízeních pro zájmové vzdělávání (platné ke dni 15. 2. 2009) Školskými zařízeními pro zájmové vzdělávání jsou střediska volného času, školní kluby a školní družiny.

Více

Název školy: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640. Ročník: 1.-4. ročník studijních oborů, 1.-3. ročník učebních oborů

Název školy: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640. Ročník: 1.-4. ročník studijních oborů, 1.-3. ročník učebních oborů Název školy: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0639 Název materiálu:vy_32_inovace_03.07 Téma sady: Rodinné právo rodiče a děti Ročník: 1.-4. ročník

Více

Udělení státního občanství České republiky

Udělení státního občanství České republiky 01. Identifikační kód 02. Kód 03. Pojmenování (název) životní situace Udělení státního občanství České republiky 04. Základní informace k životní situaci Státní občané cizího státu trvale žijící na území

Více

Czech POINT. Co je to Czech POINT. Kde najdu pobočky Czech POINT? Obecní úřad Ohrobec v současnosti poskytuje tyto služby:

Czech POINT. Co je to Czech POINT. Kde najdu pobočky Czech POINT? Obecní úřad Ohrobec v současnosti poskytuje tyto služby: Czech POINT Co je to Czech POINT Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál, tedy Czech POINT je projektem, který by měl zredukovat byrokracii ve vztahu občan - veřejná správa. Kde najdu pobočky

Více

388/1991 Sb. ZÁKON. České národní rady

388/1991 Sb. ZÁKON. České národní rady 388/1991 Sb. ZÁKON České národní rady ze dne 10.září 1991 o Státním fondu životního prostředí České republiky Změna: 334/1992 Sb. Změna: 254/2001 Sb. Změna: 482/2004 Sb. Změna: 346/2009 Sb. Změna: 227/2009

Více

Postup Městského úřadu Kojetín při přijetí nalezené věci

Postup Městského úřadu Kojetín při přijetí nalezené věci Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín vnitřní směrnice Postup Městského úřadu Kojetín při přijetí nalezené věci Čl.1 Úvodní ustanovení Vnitřní směrnice upravuje postup Městského úřadu Kojetín

Více

Základní škola profesora Josefa Brože, Vlachovo Březí, okres Prachatice. Základní škola profesora Josefa Brože, Vlachovo Březí, okres Prachatice

Základní škola profesora Josefa Brože, Vlachovo Březí, okres Prachatice. Základní škola profesora Josefa Brože, Vlachovo Březí, okres Prachatice Základní škola profesora Josefa Brože, Vlachovo Březí, okres Prachatice Komenského 356, PSČ: 384 22 IČO: 47258721 tel.: 388 320 215 mail.: zspjb@zs-vlachovobrezi.net SMĚRNICE K OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ Obecná

Více

Trvalý pobyt pro cizince na území Čr

Trvalý pobyt pro cizince na území Čr CZ Trvalý pobyt pro cizince Čr CZ Trvalý pobyt pro cizince ČR Trvalý pobyt je pobytový status pro cizince, který splní zákonné podmínky. Může být umožněn na základě: Povolení k pobytu pro občany ze zemí

Více

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY PROFIL AKTUALIZOVANÉHO ZNĚNÍ:

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY PROFIL AKTUALIZOVANÉHO ZNĚNÍ: SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY PROFIL AKTUALIZOVANÉHO ZNĚNÍ: Titul původního předpisu: Zákon o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti

Více

JUDr. Ivana Bukovská, vedoucí odboru obč.-spr.agend RMK dne 12.7.2012, usnesení č.1123-01. 15.července 2012. Neomezena

JUDr. Ivana Bukovská, vedoucí odboru obč.-spr.agend RMK dne 12.7.2012, usnesení č.1123-01. 15.července 2012. Neomezena MĚSTO KROMĚŘÍŽ SMĚRNICE Č. 4/2012 O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJU Zpracovatel: Schváleno: Účinnost od: Účinnost do: Přílohy: JUDr. Ivana Bukovská, vedoucí odboru obč.-spr.agend RMK dne 12.7.2012, usnesení č.1123-01

Více

Název školy: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640

Název školy: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640 Název školy: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0639 Název materiálu:vy_32_inovace_03.06 Téma sady: Rodinné právo - manželství Ročník: 1.-4. ročník

Více

Žádost o dávku pěstounské péče - odměna pěstouna

Žádost o dávku pěstounské péče - odměna pěstouna 13ZadDPPOdmPes.pdf DÁVKY PĚSTOUNSKÉ PÉČE Tiskopis prosím vyplňte čitelně podací razítko Žádost o dávku pěstounské péče - odměna pěstouna A. Žadatel - osoba pečující o dítě nebo osoba v evidenci 1) : Příjmení:

Více

Obec Osečná VOLEBNÍ ŘÁD PRO VOLBY DO ŠKOLSKÉ RADY

Obec Osečná VOLEBNÍ ŘÁD PRO VOLBY DO ŠKOLSKÉ RADY Obec Osečná VOLEBNÍ ŘÁD PRO VOLBY DO ŠKOLSKÉ RADY 1 Úvod OBSAH : Čl. 1 Rozsah působnosti Čl. 2 Složení a činnost školské rady Čl. 3 Členství ve školské radě Čl. 4 Nominace kandidátů školské rady Čl. 5

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ Obecná ustanovení. Předmět úpravy

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ Obecná ustanovení. Předmět úpravy 320/2001 Sb. ZÁKON ze dne 9. srpna 2001 o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole) ve znění zákonů č. 320/2002 Sb., č. 123/2003 Sb., č. 421/2004 Sb., č.

Více

Seznam aktuálních formulářů systému Czech POINT

Seznam aktuálních formulářů systému Czech POINT Příloha č. 2 k č.j. MV-159754-3/VZ-2013 Počet listů: 5 Seznam aktuálních formulářů systému Czech POINT OR ZR KN RT RZP FO RZP PO CRR SKD MA ISOH ISIR NZ AK-ELZ AK-LEZ RTPO ISDS-D1 ISDS-D2 ISDS-D3 ISDS-D4

Více

108/2006 Sb. ZÁKON. ze dne 14. března 2006. o sociálních službách

108/2006 Sb. ZÁKON. ze dne 14. března 2006. o sociálních službách 108/2006 Sb. ZÁKON ze dne 14. března 2006 o sociálních službách Změna: 29/2007 Sb. Změna: 213/2007 Sb. Změna: 261/2007 Sb. (část) Změna: 261/2007 Sb. Změna: 124/2008 Sb. Změna: 129/2008 Sb., 274/2008 Sb.

Více

Výkon sociálně-právní ochrany pověřenými osobami

Výkon sociálně-právní ochrany pověřenými osobami Výkon sociálně-právní ochrany pověřenými osobami (1) Pověřené osoby poskytují sociálně-právní ochranu na základě rozhodnutí o pověření k výkonu takové činnosti (dále jen "pověření"). (2) Pověřené osoby

Více

ČÁST PRVNÍ. Úvodní ustanovení. Předmět úpravy. Základní zásady

ČÁST PRVNÍ. Úvodní ustanovení. Předmět úpravy. Základní zásady 108/2006 Sb. ZÁKON ze dne 14. března 2006 o sociálních službách ve znění zákonů č. 29/2007 Sb., č. 213/2007 Sb., č. 261/2007 Sb., č. 124/2008 Sb., č. 129/2008 Sb., č. 274/2008 Sb., č. 479/2008 Sb., č.

Více

O insolvenčních správcích.txt. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

O insolvenčních správcích.txt. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ZÁKON 312/2006 Sb. ze dne 23. května 2006 o insolvenčních správcích Změna: 108/2007 Sb. Změna: 296/2007 Sb. Změna: 124/2008 Sb. Změna: 223/2009 Sb. Změna: 41/2009 Sb. Změna: 227/2009 Sb. ČÁST PRVNÍ Parlament

Více

DOPORUČENÍ PŘI CESTOVÁNÍ DO ZAHRANIČÍ

DOPORUČENÍ PŘI CESTOVÁNÍ DO ZAHRANIČÍ DOPORUČENÍ PŘI CESTOVÁNÍ DO ZAHRANIČÍ Český občan by si měl před cestou ověřit u zastupitelského úřadu navštěvovaného státu 1) jaké jsou podmínky pro vstup a pobyt (včetně cestovních dokladů) 2) rozsah

Více

STÁTNÍ SOCIÁLNÍ PODPORA s komentářem a příklady 2008

STÁTNÍ SOCIÁLNÍ PODPORA s komentářem a příklady 2008 STÁTNÍ SOCIÁLNÍ PODPORA s komentářem a příklady 2008 1. aktualizace k 1. 1. 2009 Str. 14 Ve výčtu novel zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, si za zákon č. 379/2007 Sb. doplňte: č. 129/2008

Více

N á v r h. ZÁKON ze dne.. 2011, ČÁST PRVNÍ DÁVKY PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM HLAVA I ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Předmět úpravy.

N á v r h. ZÁKON ze dne.. 2011, ČÁST PRVNÍ DÁVKY PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM HLAVA I ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Předmět úpravy. Meziresortní připomínkové řízení N á v r h ZÁKON ze dne.. 2011, o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a o změně souvisejících zákonů Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST

Více

Směrnice pro nakládání s osobními údaji. Městský úřad Vamberk

Směrnice pro nakládání s osobními údaji. Městský úřad Vamberk Směrnice pro nakládání s osobními údaji Městský úřad Vamberk Copyright Pro IT, a. s., 2010 Obsah 1. Úvodní ustanovení... 3 2. Citlivé údaje... 4 3. Pověřené osoby... 5 4. Bezpečnost informací... 6 4.1.

Více

Vytištěno aplikací CODEXIS ONLINE ATLAS consulting spol. s r.o.

Vytištěno aplikací CODEXIS ONLINE ATLAS consulting spol. s r.o. Page 1 of 54 Vytištěno aplikací CODEXIS ONLINE ATLAS consulting spol. s r.o. 108/2006 Sb. ZÁKON ze dne 14. března 2006 o sociálních službách ve znění zákonů č. 29/2007 Sb., č. 213/2007 Sb., č. 261/2007

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2013 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 77 Rozeslána dne 2. července 2013 Cena Kč 103, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2013 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 77 Rozeslána dne 2. července 2013 Cena Kč 103, O B S A H : Ročník 2013 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 77 Rozeslána dne 2. července 2013 Cena Kč 103, O B S A H : 185. Zákon, kterým se mění zákon č. 312/2006 Sb., o insolvenčních správcích, ve znění pozdějších

Více

ZÁKON Č. 108/2006 Sb., O SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH

ZÁKON Č. 108/2006 Sb., O SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH ZÁKON Č. 108/2006 Sb., O SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH ZÁKON ze dne 14. března 2006 o sociálních službách Změna: 29/2007 Sb. Změna: 213/2007 Sb. Změna: 261/2007 Sb. (část) Změna: 261/2007 Sb. Změna: 124/2008 Sb.

Více

25/2008 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ

25/2008 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ 25/2008 Sb. ZÁKON ze dne 16. ledna 2008 o integrovaném registru znečiťování životního prostředí a integrovaném systému plnění ohlaovacích povinností v oblasti životního prostředí a o změně některých zákonů

Více

Statutární město Ústí nad Labem

Statutární město Ústí nad Labem Statutární město Ústí nad Labem Obecně závazná vyhláška č. 5 /2012, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo

Více

ČÁST PRVNÍ Úvodní ustanovení

ČÁST PRVNÍ Úvodní ustanovení Exportováno z právního informačního systému CODEXIS 108/2006 Sb. Zákon o sociálních službách - znění dle 366/11 Sb., 303/13 Sb., 313/13 Sb. 108/2006 Sb. ZÁKON ze dne 14. března 2006 o sociálních službách

Více

I N F O R M A C E. pro zaměstnance soudů k zápisu údajů do agendového informačního systému evidence obyvatel (dále jen ISEO )

I N F O R M A C E. pro zaměstnance soudů k zápisu údajů do agendového informačního systému evidence obyvatel (dále jen ISEO ) I N F O R M A C E pro zaměstnance soudů k zápisu údajů do agendového informačního systému evidence obyvatel (dále jen ISEO ) 1. Zápis údajů o rozvodu manželství Pro provedení zápisu údajů o rozvodu manželství

Více

306/2013 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ. Změna zákona o Úřadu práce České republiky

306/2013 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ. Změna zákona o Úřadu práce České republiky 306/2013 Sb. ZÁKON ze dne 12. září 2013 o zrušení karty sociálních systémů Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ Změna zákona o Úřadu práce České republiky Čl. I Zákon č. 73/2011

Více

123/2006 Sb. VYHLÁŠKA ČÁST PRVNÍ EVIDENCE NÁVYKOVÝCH LÁTEK A PŘÍPRAVKŮ

123/2006 Sb. VYHLÁŠKA ČÁST PRVNÍ EVIDENCE NÁVYKOVÝCH LÁTEK A PŘÍPRAVKŮ 123/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 31. března 2006 o evidenci a dokumentaci návykových látek a přípravků Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle 32 odst. 3 a 33 odst. 2 zákona č. 167/1998 Sb., o návykových

Více

Směrnice č. 1/2012 o aplikaci zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech na MěÚ Benešov nad Ploučnicí. Čl. I. Preambule. Čl.

Směrnice č. 1/2012 o aplikaci zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech na MěÚ Benešov nad Ploučnicí. Čl. I. Preambule. Čl. Směrnice č. 1/2012 o aplikaci zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech na MěÚ Benešov nad Ploučnicí Čl. I Preambule Tato směrnice je vnitřním předpisem MěÚ Benešov nad Ploučnicí a upravuje postupy

Více

108/2006 Sb. Zákon o sociálních službách

108/2006 Sb. Zákon o sociálních službách Stránka č. 1 z 61 108/2006 Sb. ZÁKON ze dne 14. března 2006 o sociálních službách ve znění zákonů č. 29/2007 Sb., č. 213/2007 Sb., č. 261/2007 Sb., č. 124/2008 Sb., č. 129/2008 Sb., č. 274/2008 Sb., č.

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. 1 Předmět úpravy

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. 1 Předmět úpravy 56/2001 Sb. ZÁKON ze dne 10. ledna 2001 o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně

Více

ČÁST PRVNÍ Úvodní ustanovení. Předmět úpravy

ČÁST PRVNÍ Úvodní ustanovení. Předmět úpravy Exportováno z právního informačního systému CODEXIS 108/2006 Sb. Zákon o sociálních službách - znění dle 254/14 Sb. 108/2006 Sb. ZÁKON ze dne 14. března 2006 o sociálních službách ve znění zákonů č. 29/2007

Více

VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY konané ve dnech 10. a 11. října 2014. Harmonogram úkolů a lhůt

VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY konané ve dnech 10. a 11. října 2014. Harmonogram úkolů a lhůt VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY konané ve dnech 10. a 11. října 2014 Harmonogram úkolů a lhůt vyplývajících ze zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění

Více

Projekt České centrum pro mobilitu v letech 2008-2011 finančně podporuje Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v rámci programu EUPRO.

Projekt České centrum pro mobilitu v letech 2008-2011 finančně podporuje Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v rámci programu EUPRO. Doporučený postup pro přijímání vědecko-výzkumných pracovníků ze třetích zemí Projekt České centrum pro mobilitu v letech 2008-2011 finančně podporuje Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v rámci

Více

Žádost o dávku pěstounské péče - odměna pěstouna

Žádost o dávku pěstounské péče - odměna pěstouna 12ZadDPPOdmPes.pdf DÁVKY PĚSTOUNSKÉ PÉČE Tiskopis prosím vyplňte čitelně podací razítko Žádost o dávku pěstounské péče - odměna pěstouna A. Žadatel - pěstoun, poručník 1) nebo osoba, která má zájem stát

Více

VYHLÁŠKA ze dne 1. prosince 2014, kterou se mění vyhláška č. 259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby

VYHLÁŠKA ze dne 1. prosince 2014, kterou se mění vyhláška č. 259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby Částka 115 Sbírka zákonů č. 283 / 2014 Strana 3273 283 VYHLÁŠKA ze dne 1. prosince 2014, kterou se mění vyhláška č. 259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby Ministerstvo vnitra stanoví podle

Více

AUTORIZAČNÍ ŘÁD NÁRODNÍ PLATFORMY SBToolCZ. Obecně čl. 1

AUTORIZAČNÍ ŘÁD NÁRODNÍ PLATFORMY SBToolCZ. Obecně čl. 1 AUTORIZAČNÍ ŘÁD NÁRODNÍ PLATFORMY SBToolCZ Obecně čl. 1 Tento autorizační řád Národní platformy SBToolCZ (dále jen NP SBToolCZ) upravuje následující podrobnosti: a) o udělování autorizace konzultanta SBToolCZ,

Více

P. č. Účel zpracování Kategorie osobních údajů Kategorie subjektu údajů Kategorie příjemců

P. č. Účel zpracování Kategorie osobních údajů Kategorie subjektu údajů Kategorie příjemců ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění Plnění povinností MP vyplývající z její působnosti v souladu se: - zákonem č. 553/1991 Sb., o obecní policii,

Více

186/2013 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ STÁTNÍ OBČANSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY

186/2013 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ STÁTNÍ OBČANSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY 186/2013 Sb. ZÁKON ze dne 11. června 2013 o státním občanství České republiky a o změně některých zákonů (zákon o státním občanství České republiky) Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Více

Informace dle 18 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně

Informace dle 18 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně Informace dle 18 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů Informace dle 18 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Více