Úspěšné tažení veselských žab pokračuje

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Úspěšné tažení veselských žab pokračuje"

Transkript

1 číslo 5, ročník 17 květen 2007 cena 10 Kč Úspěšné tažení veselských žab pokračuje S reprezentační choreografií pro 57 tanečnic a tanečníků, kde mohli diváci vidět tančit všechny věkové kategorie, vsadila choreografka Tanečního studia Žába Markéta Heřmanová na jistotu. Divácky oblíbená skladba z loňské akademie Vítr v plachtách získala v krajské postupové soutěži, která se konala v dubnu v Českých Budějovicích, první místo. O dalších úspěších Žáby se dočtete na str. 23 Rozmanitá nabídka sportovních a kulturních akcí v našem městě pokračuje května Osvobození Žíšova (str. 10) 5. května Bowlingový turnaj o pohár hotelu Trilobit (str. 18) 5. května Veselská Chess Grand Prix šachový turnaj (str. 17) 10. května Láska je láska (str. 11) 12. května Den Aktivní turistiky v Česku (str. 17) 16. května Zahajovací atletické závody (str. 24) 17. a 18. května Goyovy přízraky (str. 13) 19. května Jaro na Blatech (str. 23) 22. května Závěrečný koncert ZUŠ (str. 11) 26. května Den koní (str. 18) Zveme občany na 4. zasedání zastupitelstva města, které se uskuteční ve středu 9. května 2007 od 17 hodin v Domově penzionu pro důchodce (vedle II. ZŠ). Uvnitř listu je 12 stran inzertní přílohy

2 2 VESELSKO / KVĚTEN 2007 ZPRÁVY Z RADNICE Městský úřad Veselí nad Lužnicí nám. T. G. Masaryka 26, Veselí nad Lužnicí, tel , fax , Úřední hodiny: PO, ST h; h, PÁ h bezbariérový přístup ze dvora Z 10. jednání Rady města konaného dne RM bere na vědomí čerpání rozpočtu za leden únor 2007; stav pohledávek k ; informaci starosty města o novém složení povodňové komise města Veselí n. L.: předsedou je dle zákona starosta města Mgr. J. Novák, místopředsedou komise je místostarosta ing. Matějů a B. Konrád. Komise je 17členná a dále ji tvoří: Mgr. M. Pouch, V. Zasadil, J. Benda, S. Kaisler, ing. J. Novák, P. Fejtl, ing. J. Kápl, Mgr. K. Novotný, ing. M. Padrtová, P. Hynek, ing. P. Kocián, ing. J. Hejl, ing. Milan Bumerl, CSc, J. Jančík. zápis z jednání komise sociálních věcí a zdravotnictví konaného dne ; informaci starosty města o čerpání příspěvků z povodňového fondu k ; přehled zájemců o zasílání varovných SMS zpráv dle výzvy zveřejněné v měsíčníku Veselsko a ukládá místostarostovi města zajistit softwarové vybavení pro zasílání zpráv; informaci starosty města o výsledku grantového řízení programu Partnerství vyhlášeného Ministerstvem vnitra ČR a grantového programu Jihočeského kraje Rekonstrukce a obnova vybavení stávajících sportovišť; zprávu výběrové komise o posouzení uchazečů na funkci vedoucího odboru výstavby a životního prostředí a jmenuje na návrh tajemníka MěÚ v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, vedoucím odboru výstavby a životního prostředí Jana Pávka, Dudov, p. Malšice, s účinností od ; informaci starosty města o postupu prací na projektu protipovodňových opatření. RM schvaluje rozdělení částky Kč jako příspěvek na činnost společenských organizací takto (v tis. Kč): TJ Loko atletika 8, gymnastika 10, tenis 5, kopaná 5, Český rybářský svaz 4, Český svaz včelařů 2, Český svaz zahrádkářů komise žen 2, Ženský pěvecký sbor Gaudium 4, Chrámový sbor 4, Sdružená obec baráčníků Vitoraz 12, SDH 8, Svaz neslyšících a nedoslýchavých 1, Rada rodičů při 1. ZŠ 5, Rada rodičů při 2. ZŠ 5, Základní škola praktická 2, Přátelé historie Veselí n. L. a okolí 5, Český střelecký svaz 5, o.s. Semafór 1, Svaz diabetiků ČR 1, Klub přátel školy při SOŠ OTŽP 2, Svaz PTP 1, Ochrana fauny Votice 1, Auritus pro drogově ohrožené 2, o.s. Voda 5. RM souhlasí s pronájmem veřejného prostranství ve spodní části náměstí T. G. Masaryka ve dnech pro Zdeňka Kubeše za účelem prodeje velikonočních kaprů; s umístěním zahrádky před provozovnou Sport Bar, tř. Čs. armády 144/II, Veselí n. L. o rozměrech 8x2 a 6x2 m dle žádosti firmy ATIS, s.r.o., Jihlava, za cenu dle vyhlášky města o místních poplatcích č. 5/2006. Ze zápisu vybrala mah Z 11. jednání rady města konaného dne Rada města bere na vědomí žádost J. Bendla a M. Fabiánka o rozšíření Skate Parku ve Veselí n. L. o další překážku zn. Spina a souhlasí s pořízením této překážky; žádost vedoucí kulturního domu o zhotovení nové výlepové plochy a souhlasí se zhotovením a instalací výlepové plochy o velikosti 2x1,5 m pro KD ve Veselí n. L., která bude umístěna vedle zastávky autobusu před KD; zprávu starosty města o jednáních vedených za účelem dalšího zajištění zásobování města Veselí n. L. pitnou vodou s firmou Jihočeský vodárenský svaz, Vodovody a kanalizace Jižní Čechy a Svaz měst a obcí Bukovská voda; informaci starosty města o rozsahu a finančním krytí rekonstrukce ulic Hřbitovní, Budějovická a 5. května ve Veselí n. L.; informaci starosty a místostarosty města o postupu prací na protipovodňových opatřeních; informaci starosty města o postupu prací na projekčních pracích při zainvestování lokality Paseky ; zprávu o finančním zajištění provozu příspěvkové organizace TEP, Centrum sociálních služeb Veselí n. L. Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o pronájmu parkoviště na pískovně včetně příjezdové komunikace a objektu občerstvení M. Štefkovi, Veselí n. L. Nájem bude uzavřen na tři roky s tím, že nový nájemce provede částečnou rekonstrukci objektu i parkoviště, vytvoří kulturnější posezení uvnitř objektu a příjemnější posezení venku s částečným zastřešením terasy. Dále bude zajišťovat průběžný úklid okolí hlavní pláže a cesty k občerstvení. V případě konání ÚŘEDNÍ DEN NOTÁŘKY Ludmily Těhníkové úterý 15. května 2007 MěÚ Veselí n. L., přízemí vlevo (naproti odboru soc. věcí a zdravotnictví) 8 11 h (táborská kancelář - tel ) kulturní či sportovní akce v areálu pískoven bude poskytovat občerstvení. Cena nájmu je ve výši Kč/rok a bude hrazena formou dvou splátek, a to k termínu do a do 31.8.; se zřízením mezideponie odtěženého materiálu a zeminy z rekonstrukce ulic Budějovická, Hřbitovní a 5. května na pozemcích města v průmyslové zóně u JINOSU AGRO, s.r.o., Veselí n. L.; s bezplatným pronájmem prostoru náměstí T. G. Masaryka Veselí n. L. pro akci pořádanou firmou Elektrowin dne Tato akce je zaměřena na zpětný odběr elektrospotřebičů z hlediska ekologie; s ukončením nájemní smlouvy MAS Veselsko Řečicko na nebytové prostory v KD Veselí n. L. v termínu k Rada města schvaluje podání žádosti o dotaci z programu Obnova obecního a krajského majetku po povodních ve smyslu již předloženého návrhu na úpravu cen prací a výše spoluúčasti města Veselí n. L.; změnu rozpisu rozpočtu u Základní školy, Blatské sídl. 23 pro r Energie nebudou podléhat finančnímu vypořádání za r. 2007; nákup sporáku pro MŠ U Zastávky z důvodu jeho havarijního stavu. Rada města doporučuje zastupitelstvu města realizovat směnu pozemků mezi městem Veselí n. L. a firmou Hanson ČR, a.s., Veselí n. L. dle předloženého upraveného návrhu na základě doporučení komise výstavby a ŽP. Rada města žádá kontrolní výbor ZM zaměřit se na optimalizaci stravování ve stravovacích zařízeních města (MŠ, DPS, ZŠ, Domov důchodců), termín do Ze zápisu vybrala mah V současné době probíhají ve městě opravy komunikací poničených povodní v minulém roce. Jedná se o Foglarovo nábřeží, lokalitu komunikace garáží U Zastávky, ulice Podskalí a komunikaci podél železniční tratě od ulice Hamerská ke garážím u Zastávky. Zdeněk Lukeš, investiční technik města

3 KVĚTEN 2007 / VESELSKO 3 Necelá dvacítka občanů z našeho města si v sobotu prohlédla na brněnském výstavišti ukázky protipovodňové ochrany. Jednodenní autobusový zájezd připravilo město. Foto: V. Matějů Protipovodňová opatření Příprava realizace protipovodňových opatření se opět posunula notný kus dopředu. Hlavním úkolem měsíce března bylo vyhotovení žádosti o posouzení návrhu protipovodňového opatření, která musela být odevzdána na ministerstvo zemědělství do 30. března. Součástí žádosti byla povinně tzv. studie proveditelnosti, která obsahuje základní podklady pro posouzení návrhu týmem strategických expertů. Studie proveditelnosti se skládá z technické zprávy (základní údaje, popis současného a navrhovaného stavu), ze situace širších vztahů (nákres protipovodňových opatření v obecných mapách), z výkresové části (detailní nákres protipovodňových opatření do katastrálních map), z vodohospodářského řešení (záplavové čáry Q 5,Q 20,Q 100 před a po realizaci opatření), ze specifikace rizik a ohroženosti území (četnost povodňových situací a odhad hodnoty majetku chráněného navrženým opatřením), ze specifikace trvalých a dočasných záborů pozemků, z předběžného vyjádření orgánů státní správy (stavební úřad, vodoprávní úřad, orgán ochrany přírody, krajský úřad), z propočtu celkových nákladů na realizaci opatření, z podkladů pro technicko-ekonomické vyhodnocení (výše škod na majetku způsobených jednotlivými povodňovými průtoky po realizaci opatření), z vyjádření správce vodního toku (tj. Povodí Vltavy) a z fotodokumentace. Byl to hektický březen, avšak podařilo se a dne 29. března byla žádost odevzdána do podatelny ministerstva zemědělství. Aktuální informací je sdělení ministerstva zemědělství z 16. dubna, že naše žádost splňuje všechny požadované náležitosti a bude předána k posouzení strategickému expertovi programu. Dne 12. dubna 2007 se vedení města zúčastnilo veřejného zasedání občanského sdružení Voda a v rámci svého příspěvku seznámilo občany jak se žádostí o posouzení návrhu protipovodňového opatření, tak i s konečnými výstupy projektu FLAMIS, které byly městu předány v tištěné podobě začátkem měsíce dubna. V současné době probíhá vypořádání majetkových vztahů s vlastníky pozemků dotčených budoucí realizací protipovodňové ochrany města. Zároveň se intenzívně pracuje na dokumentaci potřebné pro zahájení územního řízení. Ing. Václav Matějů, místostarosta Město Veselí nad Lužnicí zveřejňuje tímto v souladu s 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, záměr města P R O N Á J E M N E B Y T O V Ý C H P R O S T O R místnost v I. patře (v současnosti vinárna) ,25 m 2 místnost v I. patře (v současnosti bar) ,77 m 2 místnost v I. patře (v současnosti sklad) ,35 m 2 místnost v I. patře (v současnosti sklad) ,56 m 2 Zájemci předloží nabídku výše nájemného za nabízené nebytové prostory. Dále nabídnou účel využití s tím, že nájemce přizpůsobí svoji činnost tak, aby nenarušoval chod kulturního domu. Případné dotazy a prohlídku nebytových prostor zodpoví a prohlídku umožní vedoucí KD Věra Suchodolová po dohodě na telefonním čísle Zájemci se mohou přihlásit v termínu do do 13 hodin. Zájemci zasílají své nabídky na adresu: Kancelář starosty města, náměstí T. G. Masaryka 26, Veselí nad Lužnicí MěstoVeselí nad Lužnicí zveřejňuje tímto v souladu s 39 odst. 1 zák. č. 128/2000 Sb. o obcích ve znění pozdějších předpisů P R O D E J S T A V E B N Í C H P O Z E M K Ů v lokalitě,,pod vodojemem - severní část cena za 1 m Kč Celkem se jedná o šest stavebních pozemků - viz přiložený náčrt: pozemek č. 1 (2663/1,2663/2) m 2 pozemek č. 2 (2663/3) m 2 pozemek č. 3 (2664/3) m 2 pozemek č. 4 (2664/4) m 2 pozemek č. 5 (2663/4,2664/5) m 2 Podrobnější informace lze získat na organizačním odboru u Ing. Jindy nebo na tel. čísle Zájemci o pozemky se mohou hlásit písemně na adrese: Městský úřad, kancelář starosty náměstí T. G. Masaryka Veselí nad Lužnicí Celková míra nezaměstnanosti v mikroregionu Veselsko k v % (evidovaní uchazeči/ekonomicky aktivní obyvatelstvo) Borkovice ,40 Bošilec ,75 Drahov ,33 Drahotěšice ,32 Dynín ,44 Mazelov ,98 Mažice ,50 Neplachov ,01 Řípec ,51 Sviny ,03 Újezdec ,25 Val ,22 Veselí nad Lužnicí ,20 Vlkov ,09 Vlkov u Ševětína ,14 Zálší ,17 Zlukov ,91 Žíšov ,54 Zdroj: Úřad práce Tábor, J. Hradec a Č. Budějovice Zpracovala: ivp V měsíci březnu jsme provedli malou anketu ohledně nakupování v supermarketu TESCO, který byl v našem městě otevřen na sklonku minulého roku. Tázaní hodnotili zásobování, rozsah sortimentu, ceny, ochotu personálu, dostupnost supermarketu, celkovou spokojenost. Dále uváděli, zda zde nakupují pravidelně či nikoli. Většina uvedla, že v Tescu nakupuje pravidelně. Ti, kteří zde pravidelně nenakupují, se většinou odmítli vyjádřit. Z odpovědí vyplývá, že Tesco prozatím získává podle školního známkování stupeň 3. Nejvíce připomínek se týkalo nepravidelného zásobování, především u pečiva v odpoledních hodinách, u ovoce a zeleniny a dále u zboží v akci. Kritizováno bylo také čekání u pokladen. Ceny se zdají být spíše vysoké, naopak spíše kladně je vnímána ochota personálu a dostupnost supermarketu. mah

4 4 VESELSKO / KVĚTEN 2007 TEP (terapie, empatie, péče) CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB K Zastávce 647, Veselí nad Lužnicí tel V kuchyni domova pro seniory se dnes připravuje 150 obědů, 65 snídaní a večeří denně. Jaká specifika s sebou nese příprava této stravy, jsem se zeptal vedoucí kuchyně Silvie Pelikánové. Zajistit stravování pro seniory není vždy jednoduché. V našem domově sestavuje jídelní lístek stravovací komise, složená z místních obyvatel, vedoucí kuchyně a vrchní sestry. Většina seniorů má své individuální potřeby, kterým se snažíme vyhovět. Strava musí vždy odpovídat zdravotnímu stavu, proto připravujeme i jídla dietní. Pro ty, kteří mají s příjmem potravy problémy, se strava podle potřeby mixuje nebo mele. Nevaříme jen pro naše obyvatele, ale také pro Dům Svatého Františka a řadu seniorů z celého Veselí nad Lužnicí, kterým jídlo přivezeme až domů. V současné době k nám začínají docházet na obědy i ostatní obyvatelé města. I přes problémy, které jsme zpočátku měli, se situace zlepšila. Na základě připomínek strávníků jsme se snažili přizpůsobit a vyjít vstříc jejich požadavkům. Ve vestibulu domova byl počátkem roku otevřen bufet, který je k dispozici jak pro místní obyvatele, tak pro občany, kteří přijdou k lékaři, na oběd nebo na návštěvu. Jaká by měla být skladba jídel seniorů? Starší lidé by měli lehce zvýšit příjem vitamínů, protože jejich tělo je hůře vstřebává a při různých onemocněních jich více spotřebuje. Důležitý je zejména příjem vitamínu E, beta-karotenu, vitamínu C, kyseliny listové a vitamínu B12. Senioři často trpí nedostatkem některých minerálních látek, a to zejména železa, zinku a vápníku. Je tedy třeba zaměřit se na jejich přísun v potravě, případně s ošetřujícím lékařem konzultovat jejich náhradu. Dobrým zdrojem železa je maso a vnitřnosti, mléčné výrobky, vejce. Je také například v celozrnném pečivu. Příznivě na vstřebávání železa působí vitamín C. Naopak využitelnost železa zhoršuje silný černý čaj, káva, kakao či červené víno. Dostatek zinku pokryje pestrá strava, v níž jsou zastoupeny ryby, vejce, mléčné výrobky, ovoce, zelenina, výrobky z obilovin. Nejlepším zdrojem vápníku je mléko a mléčné výrobky jogurty, tvrdé sýry, kefír, podmáslí nebo tvaroh. Dobré je jíst sýry večer, protože tělo vápník v noci lépe využívá. Vápník je i v sardinkách. Rostlinnými zdroji Obvodní oddělení PČR Veselí nad Luž. nám. T.G. Masaryka 24 tel V nočních hodinách volejte 158! Policie Veselí nad Lužnicí provádí šetření ve věci trestného činu poškození cizí věci, kterého se dopustil místní mladý muž tím, že v opilosti zdemoloval elektrickou rozvodnou skříň u čerpací stanice Euro Oil ve Veselí n. L. a firmě Čepro, a.s. Praha způsobil škodu ve výši necelých Kč. Případ bude předán vyšetřovateli Okresního ředitelství Tábor. Ve zkráceném přípravném řízení bylo sděleno podezření ze spáchání trestného činu řízení motorového vozidla bez řidičského oprávnění dvěma občanům našeho města, kteří řídili osobní auto bez náležitého oprávnění. Případy budou předány Okresnímu státnímu zastupitelství v Táboře. Trestného činu krádeže a poškozování cizí věci se dopustil v noční době z 10. na dosud nezjištěný pachatel tím, že na odstavném parkovišti u firmy Fontea, a.s. odcizil po vypáčení víček nádrží ze čtyř zemních strojů téměř litrů motorové nafty a poškodil čelní sklo u nákladního automobilu Tatra, čímž vznikla firmě Pavel Hron stavební činnost z Lodhéřova škoda ve výši Kč. Vloupáním do nákladního automobilu s poškozením zámku a skla a krádeži věcí s celkovou škodou Kč došlo v noční době ze 17. na ke škodě místního podnikatele. Neznámý pachatel zde odcizil dva kusy motorových pil a úhlovou brusku. Po pachateli policie pátrá. Kpt. Rudolf Peterka vápníku jsou mák, ořechy, zelí, hrášek, brokolice. A co dělat, když senior nemůže nebo nechce stravu přijímat? V případě potřeby dostávají senioři energetické a výživové nápoje. Po zavedení tohoto systému se zlepšuje například hojení proleženin. Pokud jde o nepohyblivé klienty, sleduje se a zapisuje se také příjem tekutin. Špatné zavodnění organismu zvyšuje zdravotní rizika. Dehydratace vyvolává nepříjemný pocit v ústech, způsobuje častější výskyt infekce močových cest i zmatenost. Naším přáním je, aby od nás odcházeli dobře najedení a spokojení strávníci. Proto rádi přivítáme každý dobrý nápad, který v rámci našich možností můžeme realizovat. Stravování v našem domově je tu pro každého. Rádi vás tu uvítáme. Mgr. J. Vavříček Městská policie služebna v přízemí MěÚ, č. p. 25 (vedle infocentra) tel , Základní pracovní doba odpovídá úředním hodinám MěÚ a je upravována dle potřeb města. Případné náměty k práci strážníků můžete v jejich nepřítomnosti zanechat v podatelně MěÚ, tel V poslední době se setkáváme častěji s přestupky chovatelů psů. Nejenom že přibývá volného pobíhání psů v důsledku jarního volání přírody a nedůsledného uzavření psů, ale dalším zjištěným přestupkem je nepřihlášení psa k poplatku na Městském úřadě Veselí nad Lužnicí. Chovatelé psů trvale bydlící ve Veselí nad Lužnicí by měli přihlásit psa ve Veselí nad Lužnicí, nelze se vymlouvat na to, že pes je přihlášen někde jinde. Z chovu psa vyplývají určité povinnosti, při jejich neplnění předáváme věc na přestupkovou komisi města k dalšímu projednání, kde jsou sankce vysoké. Rozhodně se vyplatí psa řádně přihlásit. Dále apelujeme na řidiče motorových vozidel, kteří při parkování na sídlišti Zastávka nechávají značně velké rozestupy mezi automobily. Je třeba brát ohled na ostatní řidiče, kteří v důsledku plýtvání místem na parkovišti nemají místo na zaparkování v blízkosti bydliště. Do bude probíhat oprava pozemní komunikace u garáží za zastávkou ČD, po tomto datu opět zpřísníme řešení přestupků špatného zaparkování vozidel. Revitalizace sídlišť počítá s výstavbou nových parkovacích míst. Str. Radoslav Virt, služ. č. 555 Nabídka služeb rekondičního bazénu v domově pro seniory Pronájem bazénu 500 Kč/ hodina (každý den od 8 do 20 hod.) Objednávky na tel CVIČENÍ s Mgr. Zdeňkem Juračkou Cvičení v bazénu se zaměřením na pohybové potíže každý čtvrtek od hod. Aquaaerobik každé úterý od hod. a čtvrtek od hod. Vstupné 70 Kč. Objednávky na tel Mgr. Juračka nabízí v rehabilitaci domova pro seniory léčebnou rehabilitaci, fyzioterapii a masáže dle dohody. Informace na tel V domově s pečovatelskou službou - penzionu u II. ZŠ, tř. Čs. armády 834 bude každý čtvrtek od 9.30 hod. probíhat cvičení se zaměřením na jógu pro seniory. Vstupné je 20 Kč. Bližší informace podá Hana Fesslová na tel Mgr. Jan Vavříček

5 KVĚTEN 2007 / VESELSKO 5 Poděkování Žáci a učitelé Základní školy K Zastávce 532 děkují kronikáři Václavu Jelínkovi za poutavé a inspirativní vyprávění o historii našeho města a za trpělivost, se kterou zodpovídal všechny dotazy žáků. Kolektiv ZŠ Děkujeme ředitelce Dagmar Farkačové a všem zaměstnancům MŠ U zastávky a dále ředitelce Miladě Pouchové a zaměstnancům MŠ Blatské sídliště za vstřícné jednání, pochopení a pomoc během dočasného pobytu dětí z MŠ Mezimostí v jejich školách během rekonstrukce. Pracovnice MŠ Mezimostí Krásný jarní čas před Škaredou středou a blížíce se velikonoční svátky, probouzející se přírodu, nám přiblížili žáci třetí mateřské školy svými básničkami, tanečkem a jarními písničkami. Díky jim se rozzářily oči všem obyvatelům, kteří srdečným potleskem dětem poděkovali. Děti s sebou přinesly také velikonoční výrobky a obyvatelé domova jim za odměnu věnovali vyrobené kraslice a čokoládové zajíce. Díky vám! Miroslav Veselý, obyvatel Domova pro seniory Mamince, babičce a prababičce Anně Maňáskové přejeme k 80. narozeninám zdraví, štěstí a ještě mnoho let s námi. Za lásku a obětavost děkují syn Slávek, dcera Hanka Volková s rodinou, syn Otakar s rodinou a pravnuci Štěpán a Matěj. Komise žen Českého zahrádkářského svazu a Dům dětí a mládeže děkují za krásné kulturní vystoupení na vernisáži Velikonoční výstavy dětem z mateřské školy U Zastávky, které s nimi nacvičila paní učitelka Králová K zamyšlení Dne 22. března 2007 ve svých 87 letech zemřela Marie Borešová, obyčejná, pro mnohé neznámá paní. Dlouho již nevycházela ven, posledních deset let byla trvale upoutána na lůžko. Trpělivě snášela svůj úděl. Neměla děti, nechtěla do domova důchodců, a přesto měla obrovské štěstí směla dožít svůj život doma, obklopená láskou. Jaroslav Chadim a Pavel Kopačka pro mnohé dva opět neznámí muži opustili své domovy a po mnoho let obětavě ve dne, v noci pečovali o paní Borešovou. Dělali to, co mnohde vlastní děti skutečně nedokážou. Jsou příkladem a vzorem všem pečujícím. J. Bouchalová, zdravotní sestra Dne 15. dubna 2007 jsme si připomněli dvacáté výročí úmrtí pana PhMr. Františka Dolisty. Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi. Manželka Vlasta Dolistová, syn Bc. Jiří Dolista a dcera Helena Vyhnánková 20. května uplyne dlouhých dvacet let od úmrtí naší milované maminky, manželky a sestry paní Olgy Mrzenové ze Řípce. S láskou vzpomínají manžel Jiří, dcera Olga, syn Jiří, sestra Marie s rodinou. Vy, kteří jste ji měli rádi, vzpomeňte s námi.

6 6 VESELSKO / KVĚTEN 2007 Společnost Otevřená rodina Společnost Otevřená rodina byla založena v roce 1993 v Českých Budějovicích jako charitativní organizace na podporu opuštěných dětí, které mohou dostat šanci v nové rodině. Pomáhá i dětem, které již dětským domovem prošly a jejichž start do samostatného života byl ztížen tím, že nezažily chod normální rodiny. Zároveň pro ně pořádá různé akce, tábory, kurzy, podle možností je podporuje i finančně. Například v roce 2006 uspořádala ples pro pěstouny a jejich odrostlé děti, přednášku doktora Brichcína na téma Problémy dospívajících dětí v pěstounských rodinách, přednášku věhlasné psycholožky Jiřiny Prekopové na téma Jak vybavit dítě do života, dětský den, indiánský tábor v Drahotěšicích, výlet na Lipno, počítačový kurz pro pěstounky v učebně Teologické faktulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, adventní víkend spojený s výrobou adventních věnců, na smrtnou neděli tradiční průvod s Mořenou za zpěvu Petra Maria Lutky. V roce 2007 se společnost chystá vydat pokračování první knihy Prožívat několik životů po deseti letech. Kniha bude obsahovat ohlédnutí a zhodnocení deseti let života v pěstounských rodinách, jejichž výpovědi jste si mohli přečíst v první knížce. Výpovědi budou opět anonymní a budou doplněny fotografiemi J. Voběrka. Dále členové Otevřené rodiny během roku 2007 chystají úplně dokončit opravy a slavnostně otevřít 250 let starou roubenku v Drahotěšicích a využít ji k různým společným akcím. Pokud vyjde grant Nadace rozvoje občanské společnosti, o který žádalo kulturní centrum Bazilika České 250 let starou roubenku v Drahotěšicích bude společnost Otevřená rodina po rozsáhlé rekonstrukci využívat k různým společným akcím Foto: J. Voběrek Budějovice, bude hlavním cílem navázat spolupráci. Dále byl pro levné ubytování pěstounských rodin nabídnut objekt fary v Černé v Pošumaví, kde je nutno vyřešit mnoho záležitostí. Kontakt na společnost Otevřená rodina: Drahotěšice 10, Hluboká nad Vltavou, tel.: ivp Co se ve městě líbí/nelíbí Když po kratší připomínce opožděné zimy zahnalo sluníčko sníh na letní odpočinek, objevila se řada nešvarů. Tak například ČD mají (asi preventivně) posypané nástupiště na zastávce drobným štěrkem. Ke konci prosince minulého roku byly některé větve stromů v ulici K Zastávce ořezány, ale i po čtvrt roce se nacházejí roztahané na místě. V areálu výtlačné stanice vody na Blatském sídlišti se po roztání sněhu ukázala u plotu docela slušná kupa starého papíru a jiného nepořádku. Venkovská turistika je příležitostí pro začínající podnikatele Sílící zájem o pohodovou a finančně nenáročnou dovolenou v soukromí představuje zajímavé možnosti vytvářet nové pracovní příležitosti na venkově. Předpokládá se, že v současnosti se nabídkou venkovské turistiky zabývá v ČR asi tisíc podnikatelů s celkovou kapacitou několika desítek tisíc lůžek. To v praxi znamená, že trh u nás ještě není zcela nasycen. Například v sousedním Rakousku činí lůžková kapacita v tomto oboru zhruba míst. Zkušenosti farmářů, kteří zareagovali na poptávku po agroturistice, dokazují, že poptávka v tomto oboru stále nabídku vysoce převyšuje. Většina z nich má plno ještě před začátkem sezóny a zájemců o pobyty na agroturistických farmách každým rokem přibývá. Zajímavé jsou i možnosti dotací na tyto projekty. Dotace v rámci Programu rozvoje venkova činí 50 % celkových způsobilých výdajů pro podnikatelské subjekty a 90% pro neziskové organizace. Minimální celkové způsobilé výdaje na projekt jsou korun, projekty financuje ze 75% EU a z 25 % ČR. Ing. Petr Havel, zemědělský analytik Torzo hradu v parku u nádraží ČD Foto: ivp Více než třičtvrtě století dodávala zvláštní ráz našemu nádraží maketa hradu. Ten přečkal nepřízně počasí, různé zvraty vládnoucích struktur v naší zemi, okupaci německou i vojska spřátelených stran a až v současné době doplácí na nevšímavost správce pozemku a zejména na matinky malých ratolestí, které nechávají své potomky po této památce hopsat a různě kutat, a tím ji ničit. Je nutno nejen upozornit na nešvary, ale je třeba také vidět pozitiva v přístupu radnice k nepořádkům a jejich řešení. Václav Vachovec Závěrem poznámka redakce: Obyvatelé našeho města se opět setkávají u kontejnerů a popelnic s notoricky známým každodenním sběratelem odpadků, přestože bylo uvedeno, že záležitost s tímto fenoménem je vyřešena. To budou zase lidé v sousedních domech obtěžováni krysami, zápachem odpadků ze sběrného domu a hasiči budou opět vyjíždět na známou adresu? Jestliže je takováto osoba podle odborníků plně svéprávná, pak je k ní třeba náležitě přistupovat tak, že se má řešit i její odpovědnost za své činy. Upozornění pro dopravce Podnikatelé, kteří provozují silniční motorovou dopravu osobní a nákladní, na něž se vztahuje prokázání finanční způsobilosti, jsou povinni nejpozději do prokázat trvání finanční způsobilosti podle 4a zákona o silniční dopravě příslušnému dopravnímu úřadu, tj. Krajský úřad - Jihočeský kraj - odbor dopravy a silničního hospodářství, oddělení silniční dopravy v Českých Budějovicích. Finanční způsobilost je možno prokazovat již nyní a v zájmu spolupráce mezi živnostenským úřadem a podnikatelem žádáme o současné poskytnutí kopie dokladu našemu úřadu. Živnostenský úřad Soběslav Veselské služby, s.r.o., středisko Technické služby města K přejezdu 817/II, tel , Otevírací doba sběrového dvora: Po, Út, Čt, Pá h St h, So h Prosíme příchozí o nahlášení v kanceláři TSM. zajišťují svoz objemného odpadu Pondělí Zastávka (u garáží) Úterý Blatská ulice Středa Chmelnice (u zahr. kolonie) Čtvrtek U jatek (Za Slabých) Pátek U Vodárny Sobota Hamerská (Štěpnice) Pondělí Třída Čs. armády (hodinářství) Úterý Tyršova čtvrť (u rybníčku) Středa U kotelny Drahstavu Čtvrtek Parkoviště u stavebnin Pátek 1.6. Blatské sídliště (pod SOŠ OTŽP) Sobota 2.6. Hřbitovní ulice (9 10 h), Horusice (10 12 h) V pracovních dnech je vůz přistaven vždy od 15 do 17 hodin, v sobotu od 10 do 12 hodin. Likvidace železného šrotu probíhá individuálně po dohodě s technickými službami. Tzv. železné soboty v letošním roce neprobíhají. Nabízíme dopravu: multikárou, traktorem a zametání zametacím vozem a vozidlem LIAZ. Václav Zasadil, vedoucí střediska TSM

7 KVĚTEN 2007 / VESELSKO 7 Rekonstruovaná školka se líbí Minulý měsíc se Mateřská škola Mezimostí vrátila do svých původních prostor, které na několik měsíců opustila z důvodu rozsáhlé rekonstrukce. Budova dostala zvenku i uvnitř zcela novou tvář a podařilo se vytvořit prostředí, které splňuje všechny požadavky na současné moderní předškolní zařízení. To, že má předškolní školství v této lokalitě svou tradici, se můžeme dočíst v Pamětní knize místní opatrovny v Mezimostí, do níž jsou zapisovány paměti od jejího vzniku až do současnosti. Cituji: V roce 1907, kdy povolena a otevřena škola v městysi Mezimostí, které se nalézá ve krásné, moderně stavěné budově, byla zároveň slavným obecným zastupitelstvem městyse Mezimostí dne 29-IV č. 725 založena opatrovna. Ta vydržována jest slavnou obcí městyse Mezimostí. Dále čteme: Zápis konán 1. října Zapsáno 109 dítek, hochů 53, děvčat 59. Dne 2. října s Bohem začato. Listujeme-li dále, procházíme stoletou historií. Je zde zaznamenáno štěstí, ale i křivda, střídá se zde radost se smutkem tak, jak plynul život sám, jak se do oblasti školství promítalo veřejné dění. Defilují zde stovky dětí, které v mateřské škole měly svůj druhý domov. Ty, které vstoupily do této knihy jako první, již tento svět opustily, z dalších jsou babičky, dědečkové, maminky a tatínkové. Objevují se zde také řady pedagogických pracovnic i těch, které se staraly o příjemné prostředí a prožívaly s dětmi společné chvíle. Jsem velice ráda, že mohu pokračovat v zápiscích a v roce 2007 zaznamenat: Po dlouhých létech dostaly děti i zaměstnanci krásné a důstojné prostředí, v němž budou společně prožívat a trávit většinu dne. Pro děti a rodiče je to radostné a podnětné, pro pracovnice to navíc znamená velký závazek, aby splnily všechna očekávání a aby měly i v těch velkých třídách k sobě s dětmi zrovna tak blízko, jako tomu bylo doposud. R. Navarová, ředitelka r r r r Město Veselí nad Lužnicí, Dům dětí a mládeže, Tělovýchovná jednota Lokomotiva a Junácká střediska Racek a Kotva ve Veselí nad Lužnicí zvou všechny děti a jejich rodiče na Den dětí v sobotu 2. června 2007 za kulturním domem od 14 do 16 hodin. Program: Hry a soutěže na jednotlivých stanovištích, vláček, jízda na lodičkách, houpačky, střelnice, letadélka

8 8 VESELSKO / KVĚTEN 2007 Dětská lékařka MUDr. Zlata Mikulášová, dětská sestra Ivana Kolářová ordinace ve Veselí nad Lužnicí, Petra Voka 532, tel NABÍZÍ svým pacientům jak služby standartní, včetně návštěv, očkování, odběrů krve, vyšetření CRP, tak služby nadstandartní: homeopatii léčbu přírodní medicínou francouzskými léky firmy Boiron (vhodné pro akutní a zejména chronická onemocnění horních a dolních cest dýchacích, močových cest, zánětů středouší aj.); ošetření kožním laserem švýcarské výroby, zejména na čerstvé jizvy, akné, čištění a regenerace pleti, prevence vrásek, sezonní padání vlasů aj. Metoda Lasocare; rehabilitační péče a masáže (Josef Koubek, tel ). Pro akutně nemocné pacienty preferuji ošetření bez objednání (neboť nemoc si nevybírá) a bez dlouhého čekání zkrácením administrativy na minimum. Stále se můžete ještě registrovat. Nyní dárkový balíček pro ošetření novorozence slavíme druhé výročí! Restaurace Beseda PŘIJME servírku, brigádníky na léto a pomocnou sílu do kuchyně. Semafór v akci Studenti 2. AT SOŠ OTŽP na přednášce o AIDS, kterou pro ně zorganizovalo o. s. Semafór ve vestibulu školy V prosinci minulého roku se členové filmového kroužku přihlásili do mezinárodní soutěže studia Pinnacle a za Českou republiku vyhráli první místo za nejlepší režii poslaného videa. Film s názvem Bridge byl již tedy dvakrát oceněn. Pořadatelé této soutěže hodnotili poslaná videa v těchto kategoriích: nejlepší režie, nejlepší dojem, nejlepší scénář a nejlepší video. V březnu sdružení Semafór uspořádalo na jihu Čech několik přednášek na základních a středních školách na téma AIDS, vztahy a sex. Jedna z nich se konala také na Střední škole pro ochranu a tvorbu životního prostředí ve Veselí nad Lužnicí. Přednášejícím byl František Krampota, zkušený lektor organizace ACET (Aids Care Education Training). Viděli jsme řadu fotografií oblastí zasažených touto nemocí. Byli jsme ohromeni a dojati nad osudy nemocných lidí. Většina z nás se dozvěděla mnoho užitečných informací, které nám lektor předal odbornou a zároveň poutavou formou, řekli bezprostředně po přednášce studenti 2. AT SOŠ OTŽP. Garantem těchto přednášek je Doc. MUDr. Jana Hamanová, CSc. členka Kliniky dětského a dorostového lékařství. V České republice se zvyšuje počet lidí nakažených virem HIV/AIDS. Lékaři odhadují, že je v ČR infikováno virem HIV 4 až 8 tisíc lidí. Tito lidé budou v blízké době potřebovat péči. AIDS už není jen nemoc homosexuálů a lidí, kteří si nitrožilně aplikují drogy. Dnes na přenosu viru HIV má podíl z 90 % heterosexuální styk. Postiženi jsou většinou mladí lidé. HIV se šíří skrze sexuální vztahy. Na toto onemocnění zemřelo více než 25 mil. lidí. Připravujeme: letní táboření na kolech, filmování pohádky a kurz patchworku. S. Kadlecová Bližší informace na tel.: Hledáte-li zubního lékaře, můžete se objednat v naší nově zařízené ZUBNÍ ORDINACI na tel MUDr. Jaroslava Nováková, Jiráskovo náměstí 184, Dolní Bukovsko.

9 KVĚTEN 2007 / VESELSKO 9 MIKROREGION VESELSKO A GEENWAYS Obyvatelé našeho města si jistě povšimli zajímavě provedené informační tabule u silnice před kulturním domem s upoutávkou GREENWAYS a s mapkou cesty Praha Vídeň. Mnohým lidem tato aktivita zřejmě moc neříká, ale turistům, hlavně cykloturistům, je jistě známo, že GREEN- WAYS, čili ZELENÉ CESTY, je program zaměřený na rozšiřování cestovního ruchu formou aktivního turismu takříkajíc po vlastních, tedy na kole, případně v některých úsecích i pěšky. Tento program vznikl v Americe, ale rychle si získává příznivce i v Evropě. Cílem však není jen projet vyznačenými trasami, ale naopak věnovat se prostředí, kudy trasa vede a navštívit jak místa se zajímavými historickými a kulturními památkami, tak i významné přírodní lokality. Pro jednu z turistických tras Praha Vídeň dokonce vzniklo samostatné občanské sdružení s názvem GREENWAYS PRAHA WIEN se sídlem ve Slavonicích. Na trase, kterou si můžete prohlédnout na výše zmíněné informační tabuli, jsou také označeny další boční okruhy, které na hlavní trasu navazují. V jižních Čechách je to okruh nazvaný GREENWAY ROŽMBER- SKÉHO DĚDICTVÍ a prochází Veselím nad Lužnicí, Českými Budějovicemi, Českým Krumlovem, Kojákovicemi, Třeboní a Jindřichovým Hradcem. Odtud navazuje další okruh nazvaný GREENWAY ŘEMESEL A VY- ZNÁNÍ, který vede přes Telč a Dačice do Slavonic. Slavoničtí si vytvořili také místní okruh GRASELOVA STEZKA, mířící stezkami a úkryty kdysi obávaného vůdce loupežníků Johanna Georga Grasela, lidově Grázla (z počátku 19. století), a sice přes Novou Bystřici, Syrovice, Český Rudolec až do rakouského Dobersbergu a zpět do Slavonic. Páteřní trasa GREENWAYS dále pokračuje přes Vranov nad Dyjí a Mikulov na hranice s Rakouskem, kde je ještě vytvořen česko rakouský okruh GREENWAY LICH- TENŠTEJNSKÁ STEZKA. Je jistě potěšující, že naše město využilo příležitosti a přišlo také s vlastním návrhem vytvořit místní okruh nazvaný GREENWAY SEL- SKÉHO BAROKA. Cílem je pozastavit ve Veselí nad Lužnicí turisty a seznámit je s Veselskými blaty a se skvosty selského baroka, které na vesnicích tvořili významní tvůrci překrásných štítů selských stavení. Navržený okruh, který se zpracovává a připravuje, bude měřit asi 40 kilometrů a povede vesnicemi s nejzachovalejšími celky venkovských stavení, vzniklých na počátku 19. století. Podle zadání má náš místní okruh mít takovou délku, aby jej turisté zvládli za jeden den a přitom si pohodlně mohli prohlédnout nejen krajinu, ale především označené objekty ve vesnicích, jak jsou uvedeny v připravovaném průvodci. Naše místní trasa povede přes Žíšov, Dráchov, Záluží, Vlastiboř, Svinky, Komárov, Klečaty, Zálší, Mažice, Borkovice a Sviny zpět do Veselí nad Lužnicí. Tak byla také prezentována ve zdejším kulturním domě na semináři Greenwys za přítomnosti představitelů našeho města a zástupců Krajského úřadu Jihočeského kraje, Jihočeské centrály cestovního ruchu, Nadace Partnerství, Občanského sdružení Greenways Praha-Vídeň a dalších hostů. Je důležité si uvědomit, že s naším blatským projektem je spojeno i zabezpečení turistů, tj. zajištění vhodných služeb nejen v městě samotném, ale i na vyznačené trase. To bude jistě předmětem dalších jednání nejen s podnikateli, ale i s představiteli samosprávy v mikroregionu Veselsko. ZÁKEŘNÉ VRAŽDY NA BUDĚJOVICKÉ RADNICI Na počátku roku 1611 vpadlo do Čech vojsko pasovského biskupa Leopolda s cílem pomoci císaři Rudolfu II. proti odbojné české šlechtě. Biskupovy čtyři pluky o síle asi 12 tisíc mužů rychle obsadily Vyšší Brod, Krumlov, lstí také Budějovice, kde zanechali posádku, a protáhly Veselím. Tábor se raději vzdal. Když dorazily do Prahy, dobyly Malou Stranu, ale přes urputně hájený Karlův most se do Starého Města už nedostaly. Žoldáci alespoň vydrancovali malostranské domy, ale slíbeného žoldu se nedočkali. Najatým vojákům brzy došla trpělivost a začali se bouřit a vyhrožovat nejen velitelům, ale i biskupovi a hlavnímu veliteli plukovníku La Raméemu. Situaci vyřešila zvěst, že se blíží silné vojsko císařova bratra Matyáše. Pasovské vojsko se v noci 10. března dalo na ústup a vrátilo se do Budějovic, kde se už všichni cítili v bezpečí. Biskup i plukovník se hned začali radit, jak se vypořádat s některými důstojníky, kteří jim v Praze vyhrožovali. Plukovník La Ramé navrhl uspořádat na budějovické radnici pro důstojníky velkou hostinu na usmířenou. Když však byla zábava v plném proudu, nechal po jednom postupně vyvolat z hodovní síně devět nejvzpurnějších důstojníků a všechny je připravený kat ihned popravil. Jejich těla visela Selské baroka v Záluží NA KUS ŘEČI V druhý den na náměstí na šibenicích a uťaté hlavy ležely v železných koších. O dva roky později byl plukovník La Ramé biskupem náhle předvolán před církevní hodnostáře, kde měl vysvětlit, proč v Budějovicích nechal bez řádného soudu popravit své důstojníky. La Ramé odpovídal drze a choval se velmi vzpurně v domnění, že se jej biskup Leopold zastane. V tom se však těžce zmýlil a církevní hodnostáři jej pohnali k soudu. Tam byl uznán vinným zločinem vzpoury proti svému pánu a odsouzen k trestu smrti. Popraven byl na sklonku r Následoval tak své odbojné důstojníky. Z HISTORIE VESELSKÉHO KOSTELA Pokračování z minulého čísla Dle urbáře z roku 1556 měl kostel 7 ornátů, 7 kalichů, velký a malý kříž, monstranci, vše stříbrné. Roku 1707 byly zapsány následující církevní předměty: monstrance, stříbrný kalich, stříbrná nádobka na Tělo Páně k nemocným, 14 mosazných svícnů, cínová křtitelnice, 5 zvonů, 4 bílé ornáty a 3 červené, z ostatních barev po dvou. Dále pluviál, 5 alb, 3 rochety, 3 missaly. Mohutná kostelní věž byla vystavěna r. 1598, a to na náklad obce. Na její stavbu bylo vynaloženo kop 57 gr. 4 d., vše míšenské. Stavba byla prováděna za primátorování Tomáše Švejnohy, radního písaře Václava Strakonického a rychtáře Jana Vyšebrodského. Stavbu zajišťoval stavitelský mistr z Českých Budějovic, jeho jméno není v análech uvedeno. Zato jemu vyplacené částky jsou zaznamenány takto: 260 kop grošů, 30 strychů žita, 12 strychů hrachu, 6 centů sýra, 100 žejdlíků másla. Každý veselský měšťan musel na stavbu věže přivézt půl sáhu kamene. Roku 1600 byla báň kostelní věže pobita plechem a mistru Klomšárovi z Krumlova bylo za tuto práci vyplaceno 250 kop a za makovici navíc 23 kop. Za zlato dáno 6 kop 51 gr. od pozlacování 6 kop vše míšenské. (pokračování příště) F. J. Stropek Foto: ivp

10 10 VESELSKO / KVĚTEN 2007 Zveme vás na Osvobození Žíšova 2007, které se koná ve dnech května v obci Žíšov Program: pátek 4. května - odpoledne příjezd kolony německé armády - večer příjezd kolony US Army - stavba vojenských táborů sobota 5. května 10 h začátek osvobození možnost prohlídky vojenských táborů s ukázkami dobové výzbroje, výstroje a vojenského vybavení. V místě táborů i na návsi možnost občerstvení. Vstupné 40 Kč, děti do 10 let zdarma. Vstupné platí i na večerní country h - příjezd 1. osvobuzující kolony ze střelnice SSK Žíšov pod velením polního maršála Radoslava Virta Malinovského, osvobození starosty i celé obce Žíšov v recesistickém duchu, odjezd osvoboditelů i osvobozených směr starosta Veselí nad Lužnicí, občerstvení U Hokejky a následné osvobození jmenovaných h návrat osvoboditelů i osvobozených do Žíšova h bojová ukázky v obci Žíšov. Účinkující jsou již určeni, případní návštěvníci jsou vítáni, ale pouze jako diváci 19 23h hudební produkce v místní hospůdce a ve vojenských táborech neděle 6. května dopoledne ještě trvá možnost prohlídky vojenských táborů a techniky Časové schéma je orientační, je možný posun např. o 30 minut! Drobné úpravy programu vyhrazeny v závislosti na zúčastněné technice! Program vychází z toho, že koncem dubna a začátkem května 1945 se zbytky německé armády snažily uprchnout do zajetí k Američanům. V některých vesnicích i městech, odkud již Němci utekli, se zakládaly Revoluční Národní výbory, které přebíraly správu obcí a měst. Problém nastával, pokud přes takovou obec chtěli projít prchající Němci a RNV s místními obyvateli jim nechtěli povolit průjezd obcí. Pak docházelo k potyčkám mezi válečníky, kterým na ničem nezáleželo, a šlo jim jen o to včas utéci před Rudou armádou k Američanům, a občany, kteří si díky euforii z probíhajícího osvobozování vlasti často neuvědomovali nebezpečnost situace. Účinkující: KVH SPB 43, VCC Sturm, 26. US pěší divize, revoluční národní výbor. Počátky skupiny se datují do začátku roku Tehdy se budoucí jádro oddělilo od brněnského klubu 6. W. Btl. Erika Brno, aby dalo konkrétnější podobu dobové činnosti v rámci působení na rekonstrukcích bojů. V roce 2000 je skupina oficiálně registrována u MV jako KVH SPB 43, což bylo pro další fungování na oficiálních akcích nezbytné. Nepodařilo se sehnat klub vojenské historie, napodobující Rudou armádu na takové úrovni, jako zúčastněné kluby napodobují Wermacht a US Army. To vysvětluje, proč ukázka nebude odpovídat skutečným květnovým událostem na Veselsku. Bližší informace jsou k dispozici na tel. č Hlavními sponzory akce jsou: Vialit s.r.o. Soběslav, DALUKU s.r.o. Veselí n. L., LeguAn Povrchové úpravy s.r.o. Tábor, Elektro Štěch, Veselí n. L., VTR Computers, Veselí n.l. Upozorňujeme občany na možnost dopravního omezení v obci Žíšov, které může v souvislosti s akcí nastat. Dušan Hudlík, starosta obce Žíšov Ukázka vojenské techniky Vyšla další zajímavá publikace o Veselsku Otazníky nad Baldýnkou Při sbíraní vzpomínek pamětníků z doby protektorátu z Veselska a okolí mne zaujal záznam zapsaný kronikářem Václavem Kulhánkem v kronice obce Drahov. Stále jsem se k tomuto příběhu vracel nejen proto, že byl z osudů zmíněných lidí nejtragičtější, ale při rekonstruování celé události se začaly objevovat otazníky. S řešením a hledáním odpovědi na jednu otázku objevila se vždy další. Vše, co se mi podařilo zjistit, obsahuje tato útlá knížečka. 55 fotografií, většinou dosud nezveřejněných, materiály související přímo s Baldýnkou, a přidali jsme další pro dokreslení celého obrazu a k zamyšlení. Mimo jiné pro mnohé čtenáře bude překvapivým zjištěním, že z 34 nechvalně proslulých příslušníků gestapa v Českých Budějovicích bylo pouze devět říšských příslušníků a 25 zbývajících byli českoslovenští občané, kteří se po roce 1939 přihlásili k německé národnosti. Vše bylo sepsáno a vytištěno proto, aby se vědělo, připomenulo a nezapomnělo. Radoslav a Michal Virtovi K dostání v infocentru města a v knihkupectví EMA. Cena 45 Kč. Náklad 500 ks. vás zvou na výstavu Protektorát a květen 1945 ve Veselí Výstava se koná v Kulturním domě ve Veselí n. L. v 1. patře od soboty 28. dubna do neděle 6. května Otevřeno denně od 9 do 12 a od 14 do 17 hodin. Vstup zdarma.

11 KVĚTEN 2007 / VESELSKO 11 Čtvrtek 10. května LÁSKA JE LÁSKA ANTON PAVLOVIČ ČECHOV Komedie Docela velkého divadla Litvínov o hledání a nalézání životních partnerů. Dva žerty o dvou osudových setkáních. První - Medvěd: Osamělý muž a osamělá vdova od nenávisti k vášni. Druhé - Námluvy: Mladý nemocný muž a žena se najdou, aby mohli konečně žít, ale vjíždějí si do vlasů každou minutu. V režii Jurije Galina hrají: Jan Révai, Lenka Lavičková, Robert Stodůlka, Alena Boháčová a Lukáš Masár. Překlad Leoš Suchařípa. Vstupné mimo předplatné 160 Kč. Úterý 22. května ZÁVĚREČNÝ KONCERT ZUŠ Velký sál KD od 18 hodin, vstupné dobrovolné. Úterý 29. května PŘEHLÍDKA PĚVECKÝCH TALENTŮ VESELSKÝCH ŠKOL Májové paralely V půli šedesátých let navštívil jsem Kraslice, městečko v Krušných horách, jen čtyři kilometry vzdálené od hranice s Německem. Byl začátek května a v obcích, kterými jsem cestou z Prahy projížděl, byly pomníčky k uctění konce velké války všude obloženy věnci a květinami. Podobný pomník objevil jsem i v Kraslicích. Nápis na desce vzdával dík sovětské armádě osvoboditelce. Obrátil jsem se na své hostitele a se špatně tajenou ironií v hlase se zeptal, zdali si pamatují, jak je osvobozovala v pětačtyřicátém Rudá armáda. K mému zahanbení vzali mou otázku vážně a obšírně mi vysvětlovali, že v Kraslicích byli tehdy Američané a město jim Němci vydali bez jediného výstřelu. Připomínám, byla to Malý sál KD od 17 hodin, vstupné dobrovolné. PŘIPRAVUJEME NA ČERVEN: Pondělí NA OCET DONALD CHURCHIL Hra o dvou dějstvích Divadla Ungelt. Komorní příběh o rodícím se vztahu dvou nevšedních lidí, kvalitní dialogy a poutavé jevištní situace. A samozřejmě velké herecké příležitosti pro výrazné herecké osobnosti Zuzanu Bydžovskou (v roli Jane) a Miroslava Etzlera (Mike). Režie a výprava šéf činohry Národního divadla v Praze Michal Dočekal. Přeložila Marta Skarlandtová. Velký sál KD od hodin. Vstupné mimo předplatné 220 Kč. Pátek VYSTOUPENÍ POSÁDKOVÉ HUDBY TÁBOR Sobota CARMINA BURANA balet v podání Jihočeského divadla České Budějovice jezírko za kulturním domem Pátek neděle VESELSKÉ SLAVNOSTI hlavní program se bude odehrávat na náměstí T. G. Masaryka, vstupné nebude vybíráno. Budete moci vidět vystoupení folkové stálice Pavlíny Jíšové se svou skupinou, zahraje Prima Quintett, páteční večerní zábavu obstarají Reflexy a v sobotu je připravena hudebně taneční show s videoprojekcí pro všechny věkové kategorie proložená tradičním ohňostrojem, pro děti je připravena pohádka a zručnostní stanoviště. Nebude chybět ani letní kino. Ze soutěží se můžete účastnit a těšit na Jízdu z kopce na čemkoliv (pátek), O nejchutnější zelnou placku (sobota), Netradiční plavidla na Lužnici (sobota), Fotbálek z kopce do kopce (sobota dopoledne), Veselský štafetový maraton a víceboj (sobota) a další. Kulturní dům ve Veselí n. L. pořádá zájezd na otáčivé hlediště do Českého Krumlova na pohádku KOCOUR V BOTÁCH SOBOTA 30. června 2007 Pohádková komedie pro celou rodinu s loutkami i živými herci. Komu patří točna? Zlému kouzelníkovi? Pánovi z Nemanic? Kocourovi? Dětem? Pohádka o velké krádeži v jednom z nejkrásnějších parků na světě. Začátek představení 17 hodin. Odjezd v 15 hodin, cena zájezdu včetně dopravy děti 273 Kč, dospělí 330 Kč. Délka představení 60 minut. Objednávky osobně v kanceláři KD, telefonicky nebo em kd-veseli.cz. doba, kdy promluvit veřejně o americkém podílu na osvobození naší republiky znamenalo zadělat si s jistotou na nemalé existenční problémy. V uších ještě doznívalo běsnění ideologií zjančených politruků, kteří nestydatě přesvědčovali národ, že Plzeň osvobodili Rusové, pro zmatení nepřítele převlečení tenkrát do amerických uniforem. Čas oponou trhnul a změněn svět. Leč i ideologie. Zkraje let devadesátých byla v povídce Ludvíka Aškenázyho o květnových dnech v Praze péčí kteréhosi redaktora vyměněna čepice ruského generála za čepici americkou. Ideově nově upravenou povídku jsem našel v učebnici literatury pro základní školy. Mrtvý spisovatel se už bránit nemohl. Současně zmizela z učebních osnov škol ruština a spolu s ní se za ta léta zvolna, ale s jistotou vytratilo z hlav studentů povědomí o celé jedné velké kultuře, kterou nezničil ani 80 let trvající absurdní sociální experiment výstavby komunismu. Studentky pedagogické fakulty, budoucí učitelky, nedokáží dnes zapsat ruská jména jinak, než přepisem z internetové angličtiny. A tak je Čajkovskij náhle Tchaikowsky A jinde, kam noha amerického vojáka nevkročila, si v památných květnových dnech připomenou konec 2. světové války zinscenováním válečného střetnutí mezi wehrmachtem a americkou armádou. Nerad bych se dožil dne, kdy budeme všichni povinně vzdávat hold americké armádě naší osvoboditelce. Mgr. Tomáš Vránek

12 12 VESELSKO / KVĚTEN 2007 Blatské muzeum pobočka Husitského muzea v Táboře Weisův dům Veselí nad Luž. nám. TGM 111 tel Otevřeno denně mimo PO 8-12 a h. vás zve na výstavu Umělecké práce studentů Kamenosochařské práce studentů, malby a fotografie Střední uměleckoprůmyslové školy Svaté Anežky České v Českém Krumlově Keramické práce studentů, kresby, malby a grafika Střední průmyslové školy keramické v Bechyni Umělecko-kovářské práce studentů oboru umělecký kovář Středního odborného učiliště v Soběslavi Výstava potrvá do 13. května. a dále na putovní výstavu fotografií Tajemství říše zvířat objektivem M. FOKTA Výstava potrvá do 26. června. Jiřina Tilingrová, vedoucí V Blatském muzeu ve Veselí nad Lužnicí probíhá výstava prací studentů tří jihočeských uměleckých škol Výstava, zahájená 3. dubna, představuje ve dvou místnostech soubor kamenosochařských a umělecko-kovářských prací, keramiky, kreseb, grafik, malby a fotografií studentek a studentů SUŠ svaté Anežky České Český Krumlov, SP- ŠK Bechyně a oboru umělecký kovář SOU Soběslav. Pozoruhodná kolekce, dobře uspořádaná (i nasvícená) a potvrzující dobrou práci těchto tří škol, je otevřena do 13. května denně kromě pondělí. Weisův dům, tak je také uváděno toto muzeum, nabízí nejen tyto v dobrém slova smyslu žákovské práce, ale překvapivě v něm najdete taky originály mj. Alfonse Muchy, polyfon a jak jinak - blaťácké kroje. A protože jsme tuto výstavu viděli o Velikonocích, dovolte malý detail z tohoto jihočeského městečka: na pondělí velikonoční chodili ve Veselí nad Lužnicí koledníci ivbla- ťáckých krojích. Jestli hovoříme o rozvoji turismu, pak toto je dobrý příklad. PhDr. Josef Krám, Rychnov nad Kněžnou Sny Jsou sny, jež planou ve světle i noci, však jen málokdy se stanou. Jsou sny i noci, jež srdce skrývá jak Boží milost přímá. Jsou sny i noci, jež Bohu i Tobě patří, kdy naše srdce tou čistou láskou hoří. Milan Obluk Městská knihovna tř. Čs. armády 560 (budova KD) Veselí nad Luž. tel Nové knihy: beletrie pro dospělé: Andreas Schramek - V zemi sokolího boha, Barbara Cartland - Láska na vlnách, Bernard Hébert - Dáreios, král králů, Val McDermid - Smrtící geny, Ivan Mládek - Zápisky šílencovy, Nora Roberts - Tanec větru, Marie Máchalová - Vlčí dvůr, Martin Wincler - Tři lékaři; naučná: Tomáš Feřtek - Křížem krážem po českých horách pěšky i na kole, Jan Bauer - Milostné aféry minulých staletí, Étienne Bidat - Alergie u dětí, Oldřiška Tylová - Co muži nechápou, Hanka Hosnedlová - New York, Jiří Kovařík Sicilie, Václav Petr - Za potomky dávných Inků, Nessia Laniado - Děti a peníze, John Peters - Tým tornáda, Roman Cílek - Hrobaři iluzí, aneb, Kdo nepůjde s námi, Zora Dvořáková - Smrt pro tři ministry; beletrie pro děti: Kate Thompson - Nový policista, Emily Rodda Deltora, Thomas Brezina - Ségra, ty jsi hvězda!, Věra Řeháčková - Rozhodni se, Mariko; naučná pro děti: Ian Graham Genetika, Terry Jennings Ekologie, Neil Morris Zemětřesení, Sally Hewitt - Co mám umět než půjdu do školy, Piráti, Rytíři. Přístup do knihovny je od hlavní silnice (dveře vpravo). V provozu je také venkovní výtah. Otevírací doba knihovny Út: h St: h Čt: 8 11 h Pá: h Eva Různarová, vedoucí MěK Práce studentek SPŠK Bechyně Moniky Brkalové a Heleny Tůmové Foto: V. Jelínek Dubnový Večer poezie s Martou Čulíkovou (uprostřed) v muzeu Weisův dům hudebně doprovodili Martin Šeda a Lenka Martinů. Příznivci poezie se mohou těšit na další obdobný pořad s Milošem Vávrou a jeho hosty Foto: mah

13 KVĚTEN 2007 / VESELSKO 13 KINO Veselí nad Luž. tř. Čs. armády 552 tel Úterý 1. května od 20 hodin KRÁLOVNA Premiérový film (15.2.) Životopisný film Velké Británie, Francie, Itálie a USA. Strhující a jedinečný pohled režizéra Stephena Frearse za zavřené dveře královského paláce a do mysli a srdce královny Alžběty II. těsně po tragické smrti princezny Diany. Protihráčem královny je v tomto snímku úřadující premiér Tony Blair (Michael Sheen). Film je ověnčen řadou ocenění, představitelka královny Helen Mirrenová získala Oscara v kategorii nejlepší ženský herecký výkon. 103 minut. Mládeži přístupno. Vstupné 65 Kč. Středa 2. května od 20 hodin Čtvrtek 3. května od 20 hodin KVASKA Premiérový film První český film ze zákulisí muzikálu s původní hudbou Daniela Landy. Hlavní hrdina (Filip Tomsa) se ocitne ne svou vinou ve vězení. Aby se mohl seznámit se svou láskou muzikálovou hvězdou Karin (Lucie Vondráčková), uteče a zúčastní se konkurzu na muzikál. Dostane roli v muzikálu, seznamuje se s Karin a zažívá muzikálový dril. Policie je mu na stopě 106 minut. Mládeži přístupno. Vstupné 60 Kč. Neděle 6. května od 20 hodin Pondělí 7. května od 20 hodin KREV JAKO ČOKOLÁDA Premiérový film (22.3.) Fantastické hororové drama USA. Vivian ve dne prodává v obchodě s čokoládou a noci tráví ve společnosti svých bližních vlkodlaků. Zamiluje se do Aidena, který zkoumá bukurešťské podsvětí, v cestě jim ale stojí Gabriel, vůdce smečky vlkodlaků 98 minut. Mládeži do 15 let nepřístupno. Vstupné 60 Kč. Úterý 8. května od 20 hodin Středa 9. května od 20 hodin HANNIBAL ZROZENÍ Premiérový film Širokoúhlý kriminální thriller VB, ČR, Itálie, Francie. Vstupte do temné mysli Hannibala Lectera. Film popisuje jeho mládí poznamenané drastickými zážitky v rodné Litvě a pozdější pomstu. Natáčel se v Praze, na hradu Kost, ve vile Tugendhat v Brně. V roli kapitána Marek Vašut. 121 minut. Pro mládež do 15 let nepřístupno. Vstupné 60 Kč. Pátek 11. května od 20 hodin Sobota 12. května od 20 hodin PRÁZDNINY PANA BEANA Premiérový film (29.3.) Komedie Velké Británie. Katastrofa dostala svůj vlastní pas, když se Mr. Bean (Rowan Atkinson) vydá na prázdniny do Francie. Věřte, že po dovolené strávené s panem Beanem už bez něj a pochopitelně i bez jeho médi nebudete chtít nikam jezdit. Ve filmu vystoupí i Karel Roden v roli otce malého chlapce, o kterého bude Bean proti své vůli pečovat. 90 minut. Mládeži přístupno. Vstupné 60 Kč. Pondělí 14. května od 20 hodin Úterý 15. května od 20 hodin HUDBU SLOŽIL, SLOVA NAPSAL Premiérový film (15.3.) Komedie USA s Hughem Grantem v hlavní roli. Vybledlá popová hvězda Alex je požádána o napsání nového hitu. Protože Alex už dlouho nic nesložil, je rád, že potká květinářku Sophii, která má schopnost hrát si se slovy. Není comeback jako comeback 104 minut. Mládeži přístupno. Vstupné 65 Kč. Čtvrtek 17. května od 20 hodin Pátek 18. května od 20 hodin GOYOVY PŘÍZRAKY Premiérový film Nové historické drama Miloše Formana USA, Španělsko, ČR. Příběh se odehrává v roce 1792, kdy Goya nastoupil na španělský dvůr jako dvorní malíř. Je založen na vztahu Goyi a jeho múzy Ines. Třetí zásadní postavou tohoto velkého dramatu je Goyův přítel, katolický mnich Lorenzo. Hudba Varhan Orchestrovič Bauer. 114 minut. Pro mládež do 15 let nevhodné. Vstupné 65 Kč. Pondělí 21. května od 20 hodin Úterý 22. května od 20 hodin 300: BITVA U THERMOPYL Premiérový film (22.3.) Širokoúhlý historický film USA. Film je dravým převyprávěním příběhu bitvy u Thermopyl, kde se spartský král Leonidas a jeho 300 věrných bojovníků utká s mnohonásobnou přesilou Peršanů pod vedením krále Xerxa. Ve filmu je použita nejmodernější technologie kombinující živé herce s metodou modrého plátna, čímž dávný příběh odvahy opět povstává v celé své síle. 117 minut. Pro mládež do 12 let nevhodné. Vstupné 65 Kč. Středa 23. května od 20 hodin Čtvrtek 24. května od 20 hodin DVEŘE DOKOŘÁN Premiérový film Širokoúhlé romantické drama USA. Tvůrce se zabývá současným společenským problémem: lidé žijí blízko sebe v různých společenských světech, jež se míjejí, srážejí a proplétají. Hrají Jude Law, Juliette Binochetová a Martin Freeman. 119 minut. Pro mládež do 15 let nevhodné. Vstupné 65 Kč. Pondělí 28. května od 20 hodin Úterý 29. května od 20 hodin TAXI 4 Premiérový film (12.4.) Francouzská akční komedie je čtvrtou částí slavné automobilové ságy Taxi napsané Lucem Bessonem. Všichni hlavní herci trilogie se vrací ke čtvrtému opusu taxikář Samy Naceri, nešikovný policajt Frédéric Diefenthal, komisař Bernard Farcy, jehož role zaujímá v tomto díle mnohem významnější post než u předchozích dílů, a další. 91 minut. Pro mládež do 12 let nevhodné. Vstupné 60 Kč. Na červen připravujeme promítání filmu Pusinky a Bestiář. Prodej měsíčníku Veselsko. Prostory kina je možné využívat k různým schůzím, přednáškám, besedám a menším kulturním akcím. Lidmila Lavičková, vedoucí kina Infocentrum města Veselí nad Lužnicí pořádá autobusový zájezd na otáčivé hlediště v Českém Krumlově Premiéra Cikánský baron Johann Strauss Nejslavnější romantická opereta z pera krále valčíků! Opera Jihočeského divadla čtvrtek Cena vstupenky včetně dopravy je pro dospělé 590 Kč, pro děti do 15 let 443 Kč a pro držitele průkazu ZTP 345 Kč. Začátek představení v h. Předpokládaný odjezd autobusu v 18 hodin z autobusové zastávky u kulturního domu. Přihlášky přijímá IS, nám. T. G. Masaryka 25, tel Cesty za poznáním Poutavé vyprávění spojené s promítáním středa 2.5. v 19 hodin Ivan Orel: Češi na plavbě kolem světa Přednáška o plavbě kolem světa na historické plachetnici Victoria. Autor je jedním z účastníků pětileté plavby repliky lodě, která jako první v 16. století obeplula Zemi. Hala SOŠ OTŽP, vstupné 10 Kč. Ing. Ladislav Honsa, ředitel SOŠ OTŽP

14 14 VESELSKO / KVĚTEN 2007 Římskokatolická církev Farnost Veselí nad Lužnicí, Podhájek, 3, tel , První svaté přijímání V neděli 20. května v hodin se bude konat v kostele Povýšení sv. Kříže ve Veselí nad Lužnicí farní liturgická slavnost. Při této příležitosti přistoupí čtyři děti z veselské farnosti poprvé slavnostním způsobem k prvnímu svatému přijímání. Velikonoční koleda Na velikonoční pondělí 9. dubna vyšla do našeho města a jeho blízkého okolí křesťanská mládež v blatských krojích. Při této slavnostní příležitosti sbírali finanční prostředky na podporu školního vzdělání dvou sester Mary Stelly a Pramily Stelly z Indie, které si křesťanská mládež prostřednictvím Diecézní Charity Praha na dálku adoptovala. Křesťanské mládeži se podařilo shromáždit Kč. Všem dárcům patří upřímné poděkování. Májové pobožnosti Během měsíce května budou v naší farnosti probíhat májové pobožnosti na farních zahradách. Na tato společná setkání jsou srdečně zváni a vítáni všichni lidé z okolí, aby mohli prožít tuto zcela nevšední zkušenost křesťanské víry. Dr. Vlastimil Kročil Jitka Hyánková, výtvarný obor ZUŠ, 4. třída, 10 let Přijímací zkoušky do Základní umělecké školy ve Veselí n. L. (pro žáky od šesti let) v 16 h výtvarný obor h hudební obor Úspěchy veselské ZUŠ pokračují Školní rok 2006/2007 je pro Základní uměleckou školu Veselí nad Lužnicí velmi úspěšný. Lenka Martinů byla přijata na Pražskou konzervatoř obor populární zpěv. Jejím prvním učitelem byl Karel Juráň, který ji učil hře na kytaru a zpěv. Lenku jistě znáte jako zpěvačku Tanečního orchestru ZUŠ. S tímto orchestrem vystupovala ve Veselí, ale i jeho okolí, na soutěžích ZUŠ i v partnerské obci ve Švýcarsku. Spolupracovala se skupinou Nezmaři. V posledních letech ji zpěvu učila Lída Nopová. V tomto roce absolvuje konzervatoř Aleš Králík obor klarinet a bicí nástroje. Aleš byl žákem Pavla Dukáta. O Zuzaně Bouchalové, přijaté na českobudějovickou konzervatoř ke hře na klavír, bylo psáno v březnovém Veselsku. Magdaléna Liklerová, ředitelka Baráčnická obec Vitoraz ve Veselí n. L. si vás dovoluje pozvat na pořad BLATSKÝ KRAJ V PÍSNÍCH KARLA WEISE Zajímavé vyprávění s blatskými písněmi se uskuteční v Domově pro seniory U Zastávky v úterý 15. května v hodin. Vstupné zdarma. Připraveno malé pohoštění. Těšíme se na vás. Křesťanská mládež vyšla do města a okolních obcí na velikonoční koledu v blatských krojích Foto: R. Hruška Druhý prázdninový kurz angličtiny na veselské faře pro žáky ZŠ a studenty středních škol Čechoamerická rodina Faflak, Karolína 20 let, Richard 15 let a jejich rodiče nabízejí všem zájemcům o zdokonalení anglické konverzace intenzivní kurz. Termín: odpolední setkání rodičů a žáků v prostorách farního areálu výuka od 9 do 16 hod. Cena: Kč včetně oběda, svačiny a režie nákladů Ve dnech uvažují Faflakovi o rozšíření kurzu pro dospělé, mírně pokročilé a pokročilé. Mohou se zúčastnit žáci i studenti předešlého kurzu. V tomto týdnu by výuka probíhala tři hodiny denně. Přihlášky u J. Kociánové, tel

15 KVĚTEN 2007 / VESELSKO 15 Pozvánka do KD Soběslav Taneční kurzy 2007 Informace pro všechny přihlášené: Začínáme v sobotu 8. září v 18 hodin ve velkém sále KD v Soběslavi. Taneční kurzy opět povedou manželé Bolkovi z Milevska. Cena kurzu je 1000 Kč. Zaplatit za taneční můžete od května do června 2007 v kanceláři KD zadní vchod u pí. Palasové, kde dostanete průkazku a další informace. K U L I Č K I Á D A sobota 26. května od 8 hod. - v parku u Hlásky! Soutěž ve cvrnkání kuliček pro všechny generace!!! 8 hod. zápis (5 Kč), 9 hod. start. Pouze skleněnky! Tip pro rodiče ke Dni dětí!!! Michal Nesvadba v pořadu M i c h a l o v i m a z l í č c i neděle 17. června od 14 hod. kino Soběslav Michal si myslí, že už je moc velký na to, aby si hrál s dětmi. Jeho plyšáci, největší mazlíčci, ho ale přesvědčí o tom, že z malého kluka ještě nevyrostl a hrát si s nimi může klidně dál. V představení uvidí děti skutečné hračky, své oblíbené plyšáky, do kterých se zamilují nejen ony, ale také jejich rodiče. Vstupenky v prodeji v Kulturním domě Soběslav! Vstupné 110 Kč (druhé dítě do věku tří let zdarma!). Informace: KD, J. Palasová, tel Tipy na výlet ZOO Ohrada slaví narozeniny Přijďte s námi oslavit v úterý 1. května 68. výročí založení Zoologické zahrady Ohrada. K dobré pohodě bude hrát dopoledne kapela Standy Drobka Schvarz & Klondajk a odpoledne kapela Bryčka. Příjemně strávený den spojíte s osobním setkáním s hady či dravci a také s poznáním ostrova Madagaskar, neboť uspořádáme Velký den Madagaskaru v rámci kampaně za záchranu tohoto unikátního ostrova. Začátek programu v 10 hodin v ZOO Ohrada. Těšíme se na vaši návštěvu. Pohádkovou formou se zde nejmenší děti často poprvé setkají s nutností ochrany přírody a s faktem, že i zvířata mají své problémy. Program divadel a aktuální nabídku vzdělávacích programů najdete na našich webových stránkách: Pohádkové království, o.s., Klub českých turistů, OV Českého svazu rekreačního sportu, SK Pedagog, Turistické a mapové centrum jižní Čechy, Eldorádio, OZP a DDM České Budějovice vás zvou na XV. ročník otevření hlavní turistické sezóny v jižních Čechách v sobotu před Turistickým a mapovým centrem na náměstí Přemysla Otakara II. v Českých Budějovicích Časový harmonogram: 7:30-11:30 průběžný start turistů od Turistického a mapového centra S kaprem Jakubem kolem rybníků 37. ročník pochodu Osvobození a 15. ročník cykloturistické akce Českobudějovické kolo 13:00-14:30 Odjezd cyklistů pro pohádková razítka - zámek Ohrada, knihkupectví Hluboká, nápoj zdarma v restauraci Na růžku 14:00-15:55 Hledání pohádkových razítek v Českých Budějovicích, sportování na náměstí, Putování po třech věží 13:30-16:30 Testy OZP, pro pojištěnce OZP dárek. 15:30-16:00 Historická ukázka tamborů a fedrfechtýřů 16:00 - Losování Výletních map 2006 o horské kolo Galaxy, které věnuje prodejna Cyklo Švec - pokřtění Výletní mapy :15 - losování z účastníků sportovního odpoledne Informace: tel.: Májová pozvánka do členského hudebního klubu Dům 33 Chotěmice (3 km od Červené Lhoty) Otvírání klubu V. Koubek s kapelou a Cirkus Ponorka Krausberry Lakomé Barky a Petr Nikl Přihláška na Zahrada pro stany, sociální zázemí a stodola zajištěny. Otevřeno je vždy od pátku 17 h do neděle 17 h. vydalo Infocentrum města Veselí nad Lužnicí. Podpořeno z programu Jihočeského kraje Podpora incomingových cestovních kanceláří a informačních center. Kalendář získáte zdarma v infocentru. Sportovci mohou začít trénovat! BETONOVÝ MUŽ A ŽENA ročník rekreačního triatlonu v oblasti veselských pískoven 500 m plavání, 20 km jízda na kole, 7 km běh. KRČÍNŮV LABYRINT ročník orientační turistické a cykloturistické akce obdoba jarního Kraje rybníků, trasy km. VODÁCKÝ TRIATLON ročník rekreačního triatlonu navazujícího na nejstarší triatlon na světě Eppies Great Race v Sacramentu v Californii 3 km běh, 12 km horské kolo, 2 km loď tratě okolo pískovny ve Veselí nad Lužnicí v chráněné krajinné oblasti Třeboňsko, jízda po jezeře. BĚH KOLEM LUŽNICE ročník běhu pro všechny věkové kategorie. Podrobné informace k jednotlivým akcím poskytne: Infocentrum Veselí n. L., nám. T.G. Masaryka 25, Veselí nad Luž., tel., fax ,

16 16 VESELSKO / KVĚTEN 2007 Představujeme místní spolky Myslivecké sdružení Soutok Z kroniky spolku Za první republiky byly honitby v pronájmu soukromníků statkářů a těch majetnějších. Ve Veselí se utvořily dvě společnosti. V Mezimostí to byl myslivecký klub a ve Veselí myslivecký spolek, ve kterém byl Zlukov a Újezdec. Tento spolek vedl p. Hřídel až do roku Po roce 1950 se všechno sloučilo a spadlo pod ROH dráhy, již s lidovou myslivostí. Tady také dochází ke sloučení Mezimostí jako Veselí n. L. II a Veselí n. L. I a Žíšov s názvem MS Veselí n. L. Smlouvy se již dělaly s JZD Veselí n. L. na dobu deseti let. Hranice sdružení byla ještě celá Klobásná, od Lomečku ve Zlukově k výpusti Faráku, kolmo k řece Nežárce nad Krkavcem a poté asi tak v dnešních hranicích. Ještě v Mezimostí se střelil orel mořský, který je vycpaný ve škole II. a slouží jako učební pomůcka dodnes. V roce 1964 bylo v lukách spatřeno a napočítáno 16 tetřívků (p. Sýkora). V roce 1968 a 69 byl povolen mimořádný odstřel koroptví. Byly dva hony. Na prvním se střelilo 164 a na druhém 163 koroptví. Počet členů se pohyboval kolem 31. Rok započali jsme s výstavbou myslivecké chaty v blízkosti bývalé kotelny. Všichni členové sdružení se podíleli nejdříve na bouračce v Podhájku (p. Sýkora, Malecha, Líkař, J. Vránek). Rok J. Slípka střelil stokilogramový kus černé zvěře byl to náš první úlovek černé zvěře. Rok 1993 v době říje byl sražen a usmrcen osobním autem pod Veselím u Líbalky los evropský o hmotnosti 400 kg. Tato zvěř čas od času migruje z Bavorska do Polska a k přesunu využívá Třeboňskou pánev. Rok 1995 zavedení kroniky o činnosti, radostech a starostech ve sdružení. Kroniku a fotodokumentaci vede Rudolf Švec. Rok od našeho dlouholetého člena Františka Hybše jsme obdrželi sponzorský dar v hodnotě Kč. Ze současnosti Naši členskou základnu činí k dnešnímu dni 18 členů a čtyři čekatelé na zkušební dobu dvou let. Stále se potýkáme s následky dvou povodní, které nám zničily nábytek, dřevěné obložení celé chaty a hlavně způsobily stres bažantů, které jsme museli přemístit ze zatopených voliér na půdu. Jelikož nejsme výdělečně činný spolek, chybí nám zdroj peněz na opravy a na zazvěření. Od Českomoravské myslivecké jednoty jsme v roce 2003 obdrželi 30 zajíců, které jsme vypustili kolem pískoven. Formou brigád i od města Veselí n. L. získáváme část finančních prostředků. V neposlední řadě saháme do vlastních kapes. Ze zvěřiny, kterou vyprodukujeme, jako jsou kachny či bažanti, je příjem minimální. O opravy a vylepšování chaty se snaží celý kolektiv pod vedením Jaroslava Vetyšky, který je na prvním místě v počtu odpracovaných hodin. Vybudovali jsme voliéry, do kterých dáváme vylíhnutá kuřátka bažantíků a kachniček. Opravou staré líhně líhneme tuto drobotinu, o kterou se stará náš hospodář Václav Panáček a Stanislav Brožek. O zdravotní stav drobotiny se stará MVDr. Zuzka Rychterová, členka našeho sdružení. Drobotina se k podzimu vypouští do volné přírody. Tělíčka nacházíme velmi často roztrhaná, usmrcená od dravců a toulavých, volně pobíhajících psů a koček. Apeluji proto na všechny, kteří chodíte do naší krásné přírody, nenechávejte své psy volně pobíhat, zvláště nyní, kdy se rodí nový život v přírodě, a dopřejte zvěři klidu. Velmi pěkných úspěchů dosahujeme v kynologii. Dobře připravení psi jsou nepostradatelnými pomocníky myslivců, kteří vystopují poraněnou a usmrcenou zvěř. Zkoušky těchto psů Pro ukázku, kolik zajíců se v kterém roce chytilo: Na výroční členské schůzi obdržel Rudolf Švec k 70. narozeninám od Českomoravské myslivecké jednoty vyznamenání III. stupně za zásluhy o myslivost připravují a zúčastňují se jich V. Panáček, J. Chlaňová, J. Vraný a Novotný. Absolvují i memoriály, což je nejvyšší výkon psa. Myslivecký spolek ve Veselí n. L. vede pětičlenný výbor ve složení: předseda K. Kratochvíl, jednatel L. Vránek, hospodář V. Panáček, pokladník M. Švec, místopředseda J. Vraný, kronikář a kulturní pracovník R. Švec. Stráž myslivosti pracuje ve složení J. Vetyška, Sedlák, R. Švec a J. Chlaňová. Rudolf Švec Kuchařinky p. Vaňková (vlevo) a p. Kroniková, které se starají o žaludeční blaho a p. Hlaváček, který se svou harmonikou dělá dobrou náladu foto z roku 1993 Rok 1997 před mysliveckou klubovnou postavenou svépomocí tel Nejprodávanější tituly v březnu 2007 Danielle Steel Muži na ženění Ed McBain Polibek Zdeněk Svěrák Vratné lahve John Irving Rok vdovou Josef Fousek Na cestách s anděly

17 KVĚTEN 2007 / VESELSKO 17 SPORT Hurá na Krkavec! Zahájení letní sezony 2007 v rekreačním středisku Al&Pa na Krkavci Program: 4.5. společenský večer zábava dle vlastní chuti možnost využití sportovišť v rekreačním středisku, zapůjčení lodí a vodáckého materiálu, k posezení letní zahrádka a jídelna s barem (dle zájmu karaoke či disco) společenský večer k poslechu i tanci vám bude hrát Hary Kochr, hlad zaženete opékaným selátkem a žízeň uhasíte nejen točeným pivkem během dne sportování a rekreace dle chuti a stavu poznávání krás místního okolí na kole či lodi, k dispozici sportoviště v rekreačním středisku Al&Pa (hřiště na různé míčové hry, stolní tenis, nově také petangue a ruské kuželky), posezení na zahrádce či v baru. Rekreační středisko Al&Pa pořádá za podpory projektu EU Den Aktivní turistiky v Česku sobota 12. května Program: 10 10:45 h Prezentace dětského přírodního víceboje (opičí dráha, hod kládou, skok z místa, chůze na chůdách, běh do vrchu, ufo hod létajícím talířem, skákání v pytli a jiné) 11 15h Průběh dětského přírodního víceboje 13 18h Survival sportovně turistický závod pro malé i velké sportovce (cca 4 km běh, 5 km voda, 15 km kolo) 11 19h Doprovodný program: Bungee running, Bungee kanoing, výuka jízdy na kanoi, táborák aj. 19 h Večerní párty s živou hudbou, karaoke Bližší informace na tel.č , nebo na (kultura a sport sportovní akce). Bližší informace na tel. č.: , , , ivp První žíšovská rána 31. března byla na žíšovské střelnici zahájena sportovní střelecká sezona 2007 střelbou sportovní pistolí na speciální terč - dvacet ran bez nástřelu za účasti 87 soutěžících. Pořadí muži: 1. Vlastislav Burian SSK Borek u Č. Budějovic bodů 2. Rudolf Chvojka Praha bodů 3. Jaromír Mráz SSK Žíšov bodů Pořadí ženy: 1. Alena Lukášová Č. Budějovice. 66 bodů 2. Yvona Pražáková SSK Žíšov bodů 3. Adéla Přibylová SSK Žíšov bodů Pořadí junioři: 1. Petr Pražák SSK Žíšov bodů 2. Dominik Dvořák Tábor bodů 3. Karel Habich SSK Žíšov bodů Děkujeme sponzorům za hodnotné ceny pro vítěze a všechny účastníky. Za SSK Žíšov Virt Radoslav, Královská hra Velmi zdařilý konec V posledním jedenáctém kole vyhrála v soutěžích družstev všechna veselská družstva. Beseda A si 1. dubna poradila v Českých Budějovicích s místním QCC C 5,5 : 2,5av1.jihočeské divizi skončila pátá. Tím bylo dosaženo druhého nejlepšího výsledku v historii veselského šachu. O dva týdny později Beseda B kopírovala, v Českých Budějovicích si poradila s místním QCCD5:3.Vtabulce 2. divize jí náleží 8. místo. Beseda C porazila 31. března doma Šachklub Tábor B4:1auhájila ve 3. divizi 9. příčku. Céčko se prosadilo po více než čtyřech letech, chuť vítězství byla příjemná. Veselská Chess Grand Prix V dubnové GP mládeže zvítězil Martin Malachov před svým bratrem Danielem a Davidem Volákem. Devátý turnaj tohoto školního roku se hraje v sobotu 5. května od 9 do 12 hodin v Základní škole na Blatském sídlišti (vchod ze zadního dvora). Start je otevřen pro mládež do 18 let. Za Šachový klub M. Janovský, Foto: ivp Výsledky jezdeckých závodů v Mažicích V sobotu proběhly jezdecké závody v Mažicích. Celkem startovalo 202 jezdeckých dvojic. Nejúspěšnější dvojice v jednotlivých soutěžích jsou: Soutěž stupně ZM pro mladé koně (počet startujících 32) 1. Václav Horký na koni Kamelot jezdecký klub Tandem Dubenec 2. Magda Frantlová na koni Castelo jezdecký oddíl Blaťák Mažice 3. Ondřej Vojta na koni Cantamus TJ Sokol Písek Soutěž Dvoufázové skákání cm (počet startujících 74) 1. Tomáš Navrátil na koni Brooke Stáj Tomáš Navrátil 2. Ing. Jiří Mayer na koni Colette Jezdecká stáj Ohrazenice 3. Mgr. Kateřina Hanušová na koni Acobada Jezdecká stáj Ohrazenice Soutěž stupně ZL (počet startujících 62) 1. Kamil Papoušek na koni Altaje Jezdecký oddíl Srnín 2. Václav Horký na koni Amaltea Jezdecký klub Tandem Hubenec 3. Ing. Jiří Mayer na koni Constance Jezdecká stáj Ohrazenice Soutěž stupně L** (počet startujících 34) 1. Ing. Jiří Mayer na koni Mamba Jezdecká stáj Ohrazenice 2. Václav Horký na koni Amaltea Jezdecký klub Tandem Hubenec 3. Sandra Tomaidesová na koni Sonet Jezdecký klub Louňovice Za Jezdecký oddíl Blaťák Mažice F. Čoudek

18 18 VESELSKO / KVĚTEN 2007 Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska, okrsek Veselí nad Lužnicí a Sbor dobrovolných hasičů Sviny vás zvou na 1. kolo soutěže v požárním sportu sobota 19. května 2007 ve Svinech od 12 hodin Hasiči a hasičky ze 14 obcí veselského mikroregionu se utkají v disciplínách běh na 100 m s překážkami jednotlivců a požární útok. Bowlingový zpravodaj V březnu pokračovala svým druhým kolem Městská Bowlingová Liga 2007 o pohár starosty města Veselí nad Lužnicí. Postupová místa ve všech třech skupinách se začínají pomalu bodově vyjasňovat, i když není ještě rozhodnuto a překvapení může přijít v každé ze skupin.všechny týmy svádějí urputné boje a nikdo nerozdává body zadarmo. Bylo odehráno již čtvrté kolo Turnaje o pohár hotelu Trilobit s těmito výsledky: první místo Jiří Milaberský, druhé místo Milan Čikeš, třetí místo František Spilka. V ženách kralovala Alena Svačinová nejvyšším průměrem v náhozech a nejvyšším náhozem 195. V mužích dosáhl nejvyššího náhozu Milan Čikeš 223. Připravujeme: 5.5. Turnaj o pohár hotelu Trilobit Dohrávky posledních kol MBL 2007 a finále B Zdeněk Zeman, tel Karel Dvořák předvádí spřežení trigu, které bude rovněž k vidění při Dni koní v Zálší Foto: Kateřina Blažková JK Dolli Zálší vás srdečně zve 26. května od 11 hodin na Den koní Již třetím rokem je součástí dne kvalifikace na mistrovství republiky ve Formanské jízdě, která se skládá ze tří disciplín - těžký tah - ovladatelnost klády - vozatajský parkur.tyto soutěže jsou pouze pro chladnokrevné koně. V doprovodném programu uvidíte chovatelskou ukázku, barokní ježdění v dámském sedu na hudbu, ukázku poníků, svěcení koní. Letos poprvé se předvedou fríské koně, které jsou nazývány ČERNÉ PERLY. V odpoledních hodinách vožení dětí zdarma. Občerstvení zajištěno. Před výsledky dubnových utkání si dovolím zveřejnit tabulku, která se do minulého Veselska již nevešla. Zobrazuje historii znovu obnoveného oddílu nohejbalu ve Veselí nad Lužnicí. Nohejbal tabulka Sezóna muži A muži B dorost (žáci) 1999 obl. přebor ČB obl. přebor ČB obl. přebor ČB kraj. přebor okr. přebor TÁ kraj. přebor okr. přebor TÁ kraj. přebor 2004 II. národ. liga okr. přebor ČB kraj. přebor 2005 kraj. přebor okr. přebor ČB kraj. přebor 2006 kraj. přebor - kraj. přebor 2007 II. národ. liga kraj. přebor kraj. přebor Výsledky dubnových utkání: Muži A TJ Sokol Bedřichov TJ Loko Veselí n/luž. A 6:0 (7. dubna) Domácí družstvo potvrdilo roli favorita. Výsledek se zdá být jednoznačný, ale čtyři zápasy Veselský nohejbal se hrály na tři sety a loňského účastníka 1. ligy jsme notně potrápili. TJ Loko Veselí n/luž. A Dynamo ČB 1:6 (14. dubna) První utkání na domácím kurtu za hokejkou přineslo první vlaštovku v podobě jednoho vyhraného utkání. Postarali se o něj Hulín,Vobr a Rada. NK Dynín A - TJ Loko Veselí n/luž. A 5:5 (21. dubna) Napínavé derby na hřišti v Dyníně plné emocí nakonec skončilo nerozhodně. Body pro Veselí zajistili Gruber, Rada, Pávek, Semrád, Hulín a Vobr. TJ Loko Veselí n/luž. A - TJ Sokol Bedřichov (28. dubna) Výsledek a komentář posledního dubnového utkání zveřejníme v červnovém Veselsku. Termíny soutěžních utkání (turnajů) květen 2007: Tučně jsou uvedeny utkání doma na kurtu u Hokejky! 5. května: TJ Dynamo ČB TJ Loko Veselí n/luž. A (14:00) Trhové Sviny TJ Loko Veselí n/luž. B (15:00) 6. května: TJ Loko Veselí n/luž. A NK Dynín (10:00) 12. května : TJ Sokol Modřice B TJ Loko Veselí n/luž. A (10:00) Hrdlořezy TJ Loko Veselí n/luž. B (15:00) 13. května: TJ Loko Veselí n/luž. žáci turnaj trojic (9:00) 19. května: TJ Loko Veselí n/luž. A - NK Climax Vsetín (10:00) TJ Loko Veselí n/luž. B - Strakonice (15:00) 20. května: Trhové Sviny - turnaj žáků o přeborníka Jihočeského kraje (9:00) 26. května: TJ Sokol Jaroměřice TJ Loko Veselí n/luž. A (10:00) TJ Loko Veselí n/luž. A Tukani Milevsko (10:00) Zveme diváky na domácí utkání (tučně vytištěné) na antukových kurtech za Hokejkou. V případě deštivého počasí se domácí utkání odehrají v tělocvičně 1. základní školy. Vít Rada

19 KVĚTEN 2007 / VESELSKO 19 Horní řada zleva: R. Malecha, vedoucí družstva, A. Andrýsek, F. Čížek, P. Bouda, J. Čančura, D. Janda, L. Hanzlík, M. Bartoš, D. Kříž, J. Bárta, P. Dubský, P. Kovaříček, hlavní trenér, R. Janda, asistent trenéra. Uprostřed: R. Benda, D. Kyml, M. Drs, M. Vlach, T. Malecha, D. Gruber, T. Peřina, M. Klimeš, J. Sedlák. Ležící: J. Dvořák a J. Malecha Foto: V. Bartoš Konečně skončil pohár za vítězství v jihočeské skupině žákovské ligy ve Veselí nad Lužnicí. Devátou třídou končí jedna etapa a otevírá se etapa druhá nejen v hokeji, ale i v životě. Proto mi nedá, abych se neohlédl hlouběji do minulosti. Do Veselí jsem se nastěhoval s rodinou chvíli po revoluci. Nebylo to z nějakých sympatií k městu, ale povedlo se nám tady koupit na Blatském sídlišti byt. Postupně jsme se začali seznamovat nejen s tehdy ošklivým náměstím a několika postsocialistickými obchody, ale i se sportovním areálem, který díky péči několika schopných lidí poskytoval příjemné prostředí při našich procházkách s kočárkem, v němž jsme vozili našeho prvního syna. Kluk rostl. Veselí se díky podnikatelům a demokracii na radnici začalo rychle měnit k lepšímu, ale naše procházky na Hokejku zůstaly. Tam nás jednou zastavil soused a zeptal se, jestli bychom nechtěli dát syna na hokej. Nejdříve jsme se tomu smáli. V hokeji jsme viděli sport pro talenty a vyvolené, ale pak jsme přece jenom začali chodit s klukem na bruslení. Byly mu čtyři roky, když tlačil po ledě kužel a padal při tom na nos. Někdy se těšil, jindy jsme ho museli k docházce na stadion přemlouvat. Deváťáci vyhráli žákovskou ligu! Pak dostal hokejku, z dětí na ledě vznikla parta kamarádů a tréninky se staly zábavou nejen pro něj, ale i pro mě. Nikdy nezapomenu na jejich prvního trenéra Františka Kymla, jak jim vysvětloval cvičení a když nedávali pozor, jak jim hokejkou klepal do přilby, zblízka koukal do očí a opakoval pokyny. První zápasy brali rodiče o mnoho vážněji než hráči, kteří v hokeji viděli hlavně zábavu. Z dvoudenního turnaje v Sokolově jsme se vraceli s medailemi autobusem plným zpívajících tatínků a maminek. Od čtvrté třídy už hráli kluci na celé hřiště. Začali jsme tleskat stále se lepšícímu hokeji. Na stoupajícím umění našich dětí se podílelo postupně několik trenérů a zapálených tatínků, kteří s nimi trávili mnoho hodin týdně. Musím jmenovat alespoň pana Elledera, Veseckého, Jandu a Kovaříčka. Z tatínků věnovali našim dětem na ledě spoustu svého času např. pan Šramhauser, Vlach nebo Kuffner. Od šesté třídy jsme téměř vždy bojovali o první místo, ale nikdy jsme jej nezískali. Museli jsme se spokojit se stříbrnými nebo bronzovými medailemi. A pak přišla letošní sezóna a s ní poslední šance v žákovské lize. Kluci absolvovali náročné soustředění ve Strakonicích a zakončili jej dvoudenním turnajem ve Dvoře Králové. Proti silným soupeřům obstáli na výbornou a přivezli domů zlato. Soutěž ale nezačali dobře. Nejprve remizovali se Strakonicemi a pak podlehli Rokycanům. Tím ale špatné výsledky skončily a porazili jsme v řadě Příbram, Benešov, Milevsko, Krumlov, Klatovy, Hradec a ve druhém kole Strakonice. To už jsme byli na prvním místě. Ale věděli jsme, že přijdou nemoci a lyžařské výcviky, a právě tyto problémy nás zastavily v minulých sezónách. Tentokrát se však naše obavy nenaplnily. Deváťáci zakončili sezónu s 22 výhrami, 3 remízami a 5 prohrami. Vstřelili 133 gólů a dostali jich 67. Mezi nejaktivnější hráče patří Čančura, Drs, Gruber a Hanzlík. Mezi nejlepší se dostali i Janda a Vlach, přestože odehráli téměř polovinu utkání za osmáky, kterým pomohli k bronzu. Ocenit musíme i naše obránce, díky nimž jsme dostali nejméně gólů ve skupině. Veselští deváťáci dosáhli téměř nejvyššího ocenění, k jakému se mohli dostat. Dík trenérům nejen za předváděnou hru, ale i za jejich podíl na výchově našich dětí. Vladimír Bartoš

20 20 VESELSKO / KVĚTEN 2007 Dne 5. července 2007 se koná 2. ročník turnaje v malé kopané DRAHOV OPEN. Začátek v 9 hodin. Přihlášky do konce června na tel u Jana Nohavy. Domácí fotbalová utkání 2007 květen Úterý 1.5. Přípravka starší Roudná, zač. v 15 h Sobota 5.5. Dorost Deštná, zač h Neděle 6.5. Přípravka mladší FK Tábor, zač h Neděle 6.5. Žáci (st.+ml.) Soběslav, zač. 15 h Sobota Muži Loko Č. Budějovice, zač. 17 h Sobota Dorost Sokol S. Ústí, zač h Neděle Žáci (st.+ml.) Kunžak, zač. 15 h Sobota Muži Dačice, zač. 17 h Jiří Papáček Fotbalová školka Využijte možnosti naučit svého syna nebo dceru narozené v letech 2000 až 2002 základům nejpopulárnější hry na světě FOTBALU Každou středu a pátek od do 17 h na fotbalovém stadiónu. Na setkání se těší trenéři fotbalové předpřípravky Karel Ondráček (tel ) a Petr Icha (tel ). Úspěch veselského hokejového potěru Dne 14. března se konal turnaj ledního hokeje 1. tříd ve Veselí nad Lužnicí. Pod vedením trenérů Nováka, Houdka, Kratochvíla a Bláhy vybojovali malí hokejisté druhé místo za prvním Milevskem. Za sebou nechali týmy z Tábora, Soběslavi a Příbrami. Sestava hráčů: Bláhová, Bartoš, Buk M., Buk J., Egert, Hanych, Houdek, Kratochvíl, Krejníková, Novák, Pils, Prozer, Svobodný, Šaroch, Šmejkal, Štěcha, Třešňák, Vaněk. V turnaji během čtyř utkání vstřelili 56 gólů, inkasovali jich 26. Za tým Loko byl nejlepším hráčem vyhlášen David Kratochvíl s počtem 22 vstřelených branek. Š. Petrásková Hokejisté 1. třídy Spedition Tekaz Cup Dne se na zimním stadionu ve Veselí nad Lužnicí uskutečnil turnaj čtvrtých tříd v ledním hokeji. Pro srovnání výkonnosti našeho mužstva s mužstvy z jiných regionů naší republiky jsme pozvali oddíly HC Vlašim, HC Sušice a HC Zbraslav. Průběh turnaje naznačil srovnatelnou výkonnost všech mužstev. V turnaji zvítězilo mužstvo HC Vlašim, o druhém až čtvrtém místě rozhodl až rozdíl skóre. Mužstva na dalších místech skončila v pořadí HC Veselí, HC Zbraslav a HC Sušice. Touto cestou chceme poděkovat hlavnímu sponzorovi turnaje Spedition Tekaz a ostatním sponzorům Mild & Mild, Střechy Karban, pekárna Kotyza, autoservis Jindra a KB ve Veselí n. L. Turnaj byl dobrým ukončením hokejové sezony 2006/2007, ve kterém se naše mužstvo v mistrovské soutěži umístnilo na sedmém místě tabulky. Dušan Friml, vedoucí mužstva Stolní tenis V březnu skončila stolním tenistům úspěšná sezona 2006/2007. Po loňském přestupu veselských hráčů do oddílu DDM Soběslav se potvrdilo, že kvalita a vyhranost Jiřího Leštiny, Dušana Janovského, Arnošta Pražáka a soběslavského Antonína Pánka trvá. Až do posledního utkání krajského přeboru o postup do jihočeské divize s Prachaticemi nebylo rozhodnuto o postupujícím. Bojovností se dokázali tohoto psychicky náročného úkolu s úspěchem zhostit a zvítězit 9 : 6, čímž si zajistili postup. Navázali tak na předcházející úspěchy v divizi pod hlavičkou Loko Veselí, neboť tato soutěž se ve Veselí hrála sedm let. Podaří-li se ještě uskutečnit přestup Václava Matějů z VS Tábor do DDM Soběslav, bude moci tento tým pomýšlet na přední příčky v tabulce jihočeské divize. Arnošt Pražák Horní řada zleva: trenér Michal Bláha, vedoucí mužstva Dušan Friml, Pavel Zámečník, Michal Bláha, Matěj Záhorský, Filip Jakeš, Martin Skluzáček, Martin Pajtinka, Tomáš Hajič, Jan Horák, Jan Marcilis, trenér Josef Nouza, Lukáš Peterka, asistentka Lenka Nouzová. Dole zleva: Adam Friml, Vítek Zeman, Lukáš Nouza, František Fogl, Daniel Esser, Jan Benda, Aleš Draksl

Usnesení z 83. zasedání ze dne 8. 1. 2014

Usnesení z 83. zasedání ze dne 8. 1. 2014 Usnesení z 83. zasedání ze dne 8. 1. 2014 Přítomni Omluven Ing. Jiří Šimánek, Jiří Rangl, Josef Drtina, Ing. Stanislav Vyhnal, Mgr. Zdeněk Žalud Ph.D. Neomluven 0 RM/1416/83/14 +5/ -0/ Z0 Ing. Jiří Šimánek

Více

REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS II JIHOZÁPAD. výtah

REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS II JIHOZÁPAD. výtah REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS II JIHOZÁPAD výtah Aktualizováno červen 2015 Stručný výčet zpracovaných projektů do ROP NUTS II JZ: Zakázka Zadavatel Název programu Rekonstrukce ulice Pod Zámkem v Rudolfově

Více

Z pravodaj. č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N. Volby do Evropského parlamentu

Z pravodaj. č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N. Volby do Evropského parlamentu Z pravodaj č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N I n f o r m a č n í o b č a s n í k O b e c n í h o ú ř a d u R a d ě t i c e Volby do Evropského parlamentu Ve dnech 5.až 7. června se v zemích Evropské

Více

2. Vypsání poptávkového řízení na akci Úprava plochy u pomníku na nám. 28 října v Tišnově a vyzvání 4 dodavatelů dle předloženého návrhu.

2. Vypsání poptávkového řízení na akci Úprava plochy u pomníku na nám. 28 října v Tišnově a vyzvání 4 dodavatelů dle předloženého návrhu. USNESENÍ ze schůze RM č. 6/2008 konané dne 13. února 2008 RM schvaluje: 1. Obsah textu veřejného oznámení konkurzních řízení na obsazení funkce ředitele/ředitelky Základní školy Tišnov, Smíškova 840, okres

Více

PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012

PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012 PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012 PO CELÉ ODPOLEDNE A VEČER VSTUP ZDARMA!!! OD 12:15 FAKULTATIVNĚ SPOLEČNÝ OBĚD ESPERANTSKÝCH NÁVŠTĚVNÍKŮ V RESTAURACI ASTRA - v návaznosti na příjezd

Více

Turistický zpravodaj č.1/ 2011

Turistický zpravodaj č.1/ 2011 Vážení turisté, vážení přátelé, Turistický zpravodaj č.1/ 2011 dostává se k Vám první číslo Turistického zpravodaje oblasti Klubu českých turistů Jižní Čechy. V tomto zpravodaji bychom Vám chtěli čtyřikrát

Více

Životický portál. Od 23. března do 29. března 2015

Životický portál. Od 23. března do 29. března 2015 Životický portál Od 23. března do 29. března 2015 BLAHOPŘÁNÍ v měsíci březnu oslaví narozeniny Jméno KARKOŠKA Lubomír MARŠÁLKOVÁ Vlasta GORČÍKOVÁ Marie MACÍČEK Jiří Číslo popisné 180 213 170 165 Věk 87

Více

Zápis ze setkání zástupců MAS Orlicko a veřejnosti

Zápis ze setkání zástupců MAS Orlicko a veřejnosti Zápis ze setkání zástupců MAS Orlicko a veřejnosti Místo konání: Ústí nad Orlicí, Dolní Čermná, Žamberk Dne: 22. 4., 23. 4., 25. 4. 2014 Účastníci: zástupci MAS Orlicko a veřejnost Ve dnech 22. 4., 23.

Více

Registrace. Ubytování a stravování Za SO zodpovídá: Ing. František Žaloudek (mob.773 500 600) zaloudekfr@centrum.cz

Registrace. Ubytování a stravování Za SO zodpovídá: Ing. František Žaloudek (mob.773 500 600) zaloudekfr@centrum.cz 42. MISTROVSTVÍ REPUBLIKY V ORBĚ Propozice pro oráče, trenéry a rozhodčí Dolní Újezd u Litomyšle 9.10. 10.10. 2015 Na pozemcích ZD Dolní Újezd www.zddu.cz GPS:49.8293436111-16.2571775 Přihlášky Přihlášku

Více

V Ř E S K O V Á K listopad 2011

V Ř E S K O V Á K listopad 2011 V Ř E S K O V Á K listopad 2011 Úvodní slovo Vážení spoluobčané,na bývalé skládce směr Lhovice došlo ke spálení dřevního odpadu a kompletnímu srovnání. Bohužel někteří neukáznění občané sem zase vyvážejí

Více

POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY V PRAZE Fakulta bezpečnostně právní

POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY V PRAZE Fakulta bezpečnostně právní POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY V PRAZE Fakulta bezpečnostně právní Organizační pokyny pro účastníky konference Aktuální otázky vězeňství Ubytování: V případě zájmu je možné pro Vás zajistit ubytování

Více

Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015

Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015 Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015 Každé pondělí až čtvrtek je otevřen klub v DPS Dlouhá 636, Krupka vždy od 13,00 do 17,00 hodin. Možnost využití dvou počítačů včetně připojení na internet,

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2011 / 2012. Nabídka akcí na školní rok 2011/2012. MOZAIKOVNÍK školní rok 2011 / 2012. Vážení rodiče,

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2011 / 2012. Nabídka akcí na školní rok 2011/2012. MOZAIKOVNÍK školní rok 2011 / 2012. Vážení rodiče, Vážení rodiče, Nabídka akcí na školní rok 2011/2012 rádi bychom Vás upozornili na dvě akce, které jsou v letošním školním roce rozšiřující nabídkou k našemu vzdělávacímu programu. Prosíme, prostudujte

Více

Setkání Škol obnovy venkova. 23. a 24. 5. 2013

Setkání Škol obnovy venkova. 23. a 24. 5. 2013 Setkání Škol obnovy venkova 23. a 24. 5. 2013 Strategické plánování na venkově Strategické plánování představuje systematické řízení jakékoliv organizace, podniku, obce či regionů. Zaměřuje se na to, aby

Více

Investiční příležitosti v Jihočeském kraji. Stavební fórum 17. 4. 2008

Investiční příležitosti v Jihočeském kraji. Stavební fórum 17. 4. 2008 Investiční příležitosti v Jihočeském kraji Stavební fórum 17. 4. 2008 Rozloha regionu: 10 056 km 2 (12,8 % plochy ČR) Počet obcí: 623 Počet obyvatel: 630 006 Hustota obyvatelstva: 63/km2 Statutární město:

Více

ZÁMEK KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ NABÍDKOVÝ LIST PRO TURISTICKOU SEZONU 2013

ZÁMEK KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ NABÍDKOVÝ LIST PRO TURISTICKOU SEZONU 2013 ZÁMEK KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ NABÍDKOVÝ LIST PRO TURISTICKOU SEZONU 2013 Vážení návštěvníci, obchodní partneři, dovolujeme si Vám představit program prohlídek, který jsme pro Vás připravili na rok 2013, rozdělený

Více

DĚTSKÝ MAŠKARNÍ REJ. v sobotu 15. března 2014 od 14:00 hodin. o. s. Karabina a SK Zvole zvou všechny maškary na. Vyhlašuji "J a r n í s b í r á n í"

DĚTSKÝ MAŠKARNÍ REJ. v sobotu 15. března 2014 od 14:00 hodin. o. s. Karabina a SK Zvole zvou všechny maškary na. Vyhlašuji J a r n í s b í r á n í Přijďte se podívat mezi nás. Pravidelné tréninky: oddíl Trénink Orientační běh Tomáš Hájek st 17-18.30, 18.45-20.15 Šachy Jana Straková út 17-19, pá 15-17 děti, ne 19-21 dospělí Wushu Tomáš Veselý út 16-19,

Více

Euroklíč v Jihomoravském kraji 2012,

Euroklíč v Jihomoravském kraji 2012, Vážení přátelé, držitelé průkazu TP, ZTP, ZTP/P, diabetici, stomici, onkologičtí pacienti a rodiče dětí do tří let, můžete získat zdarma EUROKLÍČ a zapojit se aktivně do projektu Euroklíč v Jihomoravském

Více

Zápis z 41. schůze rady města konané dne 9.5. 2012

Zápis z 41. schůze rady města konané dne 9.5. 2012 Město Pohořelice Zápis z 41. schůze rady města konané dne 9.5. 2012 Účast: Ing. Svoboda, Bc. Miroslav Novák, Mgr. Polák, Petr Hemala, Ing. Kudrna, Mgr. Janičatová a tajemník MVDr. Michalica Omluven: Mgr.

Více

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2009 P Ř Í J M Y

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2009 P Ř Í J M Y ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2009 P Ř Í J M Y 1) DAŇOVÉ v tis. Kč Daň z příjmu FO - závislá činnost 1111 2200 Daň z příjmu FO - podnikatelé 1112 600 Daň z příjmu FO - z kapitálových výnosů 1113 150 Daň

Více

E.ON Junior Cup 2013 - Velké finále

E.ON Junior Cup 2013 - Velké finále E.ON Junior Cup 2013 - Velké finále Pokyny pro trenéry a vedoucí týmů Vážený trenére, dovolte nám ještě jednou pogratulovat k úspěchu Vašeho fotbalového týmu, který se dokázal probojovat do Velkého finále

Více

Životický portál. Od 1. června do 7. června 2015

Životický portál. Od 1. června do 7. června 2015 Životický portál Od 1. června do 7. června 2015 BLAHOPŘÁNÍ v měsíci červnu oslaví narozeniny Jméno WILDEROVÁ Marta MIĆKOVÁ Anna MACÍČKOVÁ Anna MIČKA Jiří KITOVÁ Dagmar Číslo popisné 168 143 131 24 13 Věk

Více

Rozpočet města Holešova na rok 2009

Rozpočet města Holešova na rok 2009 Rozpočet města Holešova na rok 2009 Příjmy Popis Schválený rozpočet 2009 v tis. Kč Odbor finanční Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 22 000 Daň z příjmů ze samostatné výdělečné

Více

Strategický plán města České Budějovice

Strategický plán města České Budějovice STATUTÁRNÍ MĚSTO ČESKÉ BUDĚJOVICE Strategický plán města České Budějovice VÝSLEDKY DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ MEZI NÁVŠTĚVNÍKY MĚSTA Verze: 15. října 2007 Strana 1 z 14 celkem 1. Charakteristika respondentů

Více

Klub českých turistů ve Šluknově ze SEVERNÍHO KRÁLOVSTVÍ organizuje pro rodiny s dětmi VI.ročník celoročního turistického soutěžení.

Klub českých turistů ve Šluknově ze SEVERNÍHO KRÁLOVSTVÍ organizuje pro rodiny s dětmi VI.ročník celoročního turistického soutěžení. Klub českých turistů ve Šluknově ze SEVERNÍHO KRÁLOVSTVÍ organizuje pro rodiny s dětmi VI.ročník celoročního turistického soutěžení Táta, máma a já Vyberte si aktivity z doporučeného přehledu turistických

Více

v tomto týdnu oslaví narozeniny KUDĚLKOVÁ Anna č.p. 217 Srdečně blahopřejeme

v tomto týdnu oslaví narozeniny KUDĚLKOVÁ Anna č.p. 217 Srdečně blahopřejeme BLAHOPŘÁNÍ v tomto týdnu oslaví narozeniny KUDĚLKOVÁ Anna č.p. 217 Srdečně blahopřejeme JÍDELNÍ LÍSTEK od 6.10. do 13.10. 2013 Pondělí Polévka čočková Vepřové maso na paprice, rýže Úterý Polévka rýžová

Více

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2015

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2015 PŘÍJMY Paragraf Položka UZ Org. Orgnum Název účtu návrh Pokladní správa 2015 Pěstební činnost (1031) 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 2 400 000 1112 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatné

Více

27. VÝPIS Z USNESENÍ

27. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 27. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 11.09.2007 798/2007 27. RM V doporuč uje ZM přijmout toto usnesení: ZM neschvaluje návrh na pořízení

Více

USNESENÍ z 32. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 18. 9. 2013 (č. usnesení 837/2013-860/2013)

USNESENÍ z 32. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 18. 9. 2013 (č. usnesení 837/2013-860/2013) MĚSTO ČESKÁ LÍPA USNESENÍ z 32. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 18. 9. 2013 (č. usnesení 837/2013-860/2013) Poznámka: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti

Více

Obec Hrušky. Rozpočet v závazných ukazatelích na rok 2013. MD D Text 3 180 000,00 Kč

Obec Hrušky. Rozpočet v závazných ukazatelích na rok 2013. MD D Text 3 180 000,00 Kč Obec Hrušky Rozpočet v závazných ukazatelích na rok 2013 Příjmová část: Paragraf Položka Org. ÚZ 1111 1112 1113 1121 1211 1337 1341 1343 1345 1351 1355 1361 1511 1012 2119 3117 3314 3341 4121 735 MD D

Více

PROJEDNÁNÍ STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ MAS UNIČOVSKO, O.P.S. 2014-2020

PROJEDNÁNÍ STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ MAS UNIČOVSKO, O.P.S. 2014-2020 PROJEDNÁNÍ STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ MAS UNIČOVSKO, OPS 2014-2020 Ing Iveta Kopcová MAS Uničovsko ops projektový manažer Medlov, 1282014 Obsah prezentace 1 Zdroje informací ke strategické

Více

w w w.h usto p e ce - cit y. cz sport senioři

w w w.h usto p e ce - cit y. cz sport senioři w w w.h usto p e ce - cit y. cz rodina sport senioři víno PRO SENIORY Seniorský věk už dnes nemusí být obdobím stráveným v ústraní aktivního společenského života. Stále více institucí myslí na lidi seniorského

Více

MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí

MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí Vážené starostky a starostové, pro zpracování Strategie rozvoje území pokrývající oblast svazků obcí Poorlicko a Orlice od Vás naše Místní

Více

HITLEROVO ORLÍ HNÍZDO Königssee Salzburg a Hallstatt

HITLEROVO ORLÍ HNÍZDO Königssee Salzburg a Hallstatt HITLEROVO ORLÍ HNÍZDO Königssee Salzburg a Hallstatt Prezentace zájezdu Orlí hnízdo (Kehlsteihaus) Cestovní a dopravní kancelář Tihelka Autor: Antonín Tihelka 1 Vážený zákazníku, vítáme Vás na stránkách

Více

Odbor rozvoje města Ing. Jiří Svátek

Odbor rozvoje města Ing. Jiří Svátek Odbor rozvoje města Ing. Jiří Svátek Obsah prezentace Město bez bariér - B 6 Cesty dětí do školy a zpět /Spolupráce škol Bezpečnost ve městě Bezpečnost ve městě - Program prevence kriminality v Hradci

Více

ČJ OÚ Těchobuz: 0000097/05 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Těchobuz konaného dne 14.4.2005 v 19.00 Přítomní členové zastupitelstva: Marcela Faktorová, Pavel Hájek, Ludvík Kadlec, Simona Tomanová,

Více

Usnesení z jednání Rady Města Nová Bystřice, konaného dne 15. 9. 2008

Usnesení z jednání Rady Města Nová Bystřice, konaného dne 15. 9. 2008 Usnesení z jednání Rady Města Nová Bystřice, konaného dne 15. 9. 2008 311. RM doporučuje ZM schválení Smlouvy o společném postupu zadavatelů ve věci PD na akci rekonstrukce části Žižkovy ulice. 312. RM

Více

1. Účel Účelem vnitřního předpisu je stanovení pravidel pro zajištění stravy, přihlašování a odhlašování stravy a hlášení pobytu mimo zařízení.

1. Účel Účelem vnitřního předpisu je stanovení pravidel pro zajištění stravy, přihlašování a odhlašování stravy a hlášení pobytu mimo zařízení. Zpracoval/a: Barbora Plandorová, zásobovačka, Markéta Musilová, DiS., nutriční terapeutka, Mgr. Miriam Kotrlová, sociální pracovnice Podpis: A ODHLAŠOVÁNÍ STRAVY UŽIVATELŮ SLUŽBY Schválil/a: Ing. Petr

Více

Následovala návštěva autobusového nádraží. Tento projekt město financovalo ze Společného regionálního operačního programu a rozpočtu města Votice.

Následovala návštěva autobusového nádraží. Tento projekt město financovalo ze Společného regionálního operačního programu a rozpočtu města Votice. 1. a 2.10. 2009 se v rámci projektu Vzdělaný venkov uskutečnila odborná exkurze do mikroregionu Džbány-Žebrák. Exkurzi připravily manažerky mikoregionu Nechanicko Jana Pečenková a Urbanické Brázdy Ing.

Více

OBSAH ZÁKLADNÍ ÚDAJE HLAVNÍ VÝHODY PROJEKTU PROPOZICE ZÁVODŮ DARY A CENY PROGRAM SPANILÁ JÍZDA MEDIALIZACE MEDIÁLNÍ PARTNEŘI NABÍDKA PARTNERSTVÍ

OBSAH ZÁKLADNÍ ÚDAJE HLAVNÍ VÝHODY PROJEKTU PROPOZICE ZÁVODŮ DARY A CENY PROGRAM SPANILÁ JÍZDA MEDIALIZACE MEDIÁLNÍ PARTNEŘI NABÍDKA PARTNERSTVÍ OBSAH ZÁKLADNÍ ÚDAJE HLAVNÍ VÝHODY PROJEKTU PROPOZICE ZÁVODŮ DARY A CENY PROGRAM SPANILÁ JÍZDA MEDIALIZACE MEDIÁLNÍ PARTNEŘI NABÍDKA PARTNERSTVÍ PLNĚNÍ PRO ZÁKLADNÍ ÚDAJE VEŘEJNÁ AKCE Mezinárodní závody

Více

MAMINKA MOJÍ BABIČKY Z VYPRÁVĚNÍ NAD STARÝMI FOTOGRAFIEMI

MAMINKA MOJÍ BABIČKY Z VYPRÁVĚNÍ NAD STARÝMI FOTOGRAFIEMI MAMINKA MOJÍ BABIČKY * Z VYPRÁVĚNÍ NAD STARÝMI FOTOGRAFIEMI LUKÁŠ URBAN 2013-2014 OBSAH ÚVOD 3 ŽIVOT 4 POVOLÁNÍ 4 STĚHOVÁNÍ 4 NÁŠ DŮM 5 ZDROJE 6 PŘÍLOHY ÚVOD Každou neděli k nám chodí na odpoledne babiččina

Více

Svijanská jedenáctka

Svijanská jedenáctka Námět turistického pochodu Svijanská jedenáctka Turistický výlet na místa, kam se často pěšky nechodí. Přesto i zde se dá najít řada zajímavostí: vesnické kostelíky, údolí Jizery s mohutnými stromy, jezera

Více

ROZPOČET MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU NA ROK 2015

ROZPOČET MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU NA ROK 2015 Město Bělá nad Radbuzou ROZPOČET MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU NA ROK 2015 OD/PA/POL PŘÍJMY Kč Daňové příjmy 25 790 000 1111 Daň z příjmu FO ze závislé činnosti 4 700 000 1112 Daň z příjmu FO ze samostatné výdělečné

Více

Funkce v PK Titul, jméno a příjmení Spojení Bydliště. Oldřich JANÍČEK 737 262 220 Dražice 50

Funkce v PK Titul, jméno a příjmení Spojení Bydliště. Oldřich JANÍČEK 737 262 220 Dražice 50 4.ORGANIZACE POVODŇOVÉ OCHRANY 4.1. Složení Povodňové komise obce Dražice Poř. číslo Funkce v PK Titul, jméno a příjmení Spojení Bydliště 1 Předseda Stanislav FLÍGR 602 593 576 381 239 680 OÚ e-mail:drazice@taborsko.cz

Více

Zápis číslo 24/2009 z jednání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 5.8.2009

Zápis číslo 24/2009 z jednání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 5.8.2009 Zápis číslo 24/2009 z jednání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 5.8.2009 Přítomni: starosta Josef Hloužek členové - Karel Škraňka, Luděk Tůma, Pavel Říhák, Ing. Jiří Hložek Nepřítomni: Ing.

Více

Certifikace služeb vinařské turistiky - přehled kategorií a kritérií

Certifikace služeb vinařské turistiky - přehled kategorií a kritérií Certifikace služeb vinařské turistiky - přehled kategorií a kritérií Nadace Partnerství, Národní vinařské centrum, o.p.s., 2008 Kategorie pro I. etapu (srpen září 2008) certifikace služeb vinařské turistiky

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2009 / 2010. Pracoviště II. stupně:

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2009 / 2010. Pracoviště II. stupně: MOZAIKOVNÍK školní rok 2009 / 2010 Pracoviště I. stupně: Základní škola Mozaika, o.p.s. U Stadionu 1166 516 01 Rychnov nad Kněžnou tel.: 732 234 209 (sborovna) 739 007 826 603 709 174 (p. ředitelka) Pracoviště

Více

Z Á P I S Ze zasedání Zastupitelstva konaného 7. září 2011

Z Á P I S Ze zasedání Zastupitelstva konaného 7. září 2011 Z Á P I S Ze zasedání Zastupitelstva konaného 7. září 2011 Místo konání : Vráto, budova obecního úřadu Začátek : 17:15 hod. Zasedání řídil : Martin Muchka starosta obce Přítomno : 6 členů zastupitelstva

Více

Z Á P I S. ad 2) PROGRAM

Z Á P I S. ad 2) PROGRAM Z Á P I S z 23. veřejného zasedání zastupitelstva městyse (ZM) Nepomyšl, konaného dne 26.10.2012 od 19.00 hodin do 20.51 hodin v zasedací místnosti úřadu městyse Přítomni: Josef Lněníček, Pavel Bartuška,

Více

MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí

MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí Vážené starostky a starostové, pro zpracování Strategie rozvoje území pokrývající oblast svazků obcí Poorlicko a Orlice od Vás naše Místní

Více

Příjmy: rozpočet v tis. Kč

Příjmy: rozpočet v tis. Kč Rozpočet Obce Dolní Branná na rok 2012 V odvětvovém třídění Příjmy: Název rozpočet v tis. Kč Třída 1 daňové příjmy: 13 565 2310 Příjmy z poskytování služeb (pitná voda) 720 3119 přijaté nekapitálové přísp.

Více

Ubytování Hotely. Hotel Gurmán. Detail Detail. Detail [ ] [ ] [ ]

Ubytování Hotely. Hotel Gurmán. Detail Detail. Detail [ ] [ ] [ ] Ubytování Hotely Hotel Gurmán 10 kompletně vybavených pokojů, nejnáročnějším zákazníkům můžeme nabídnout zámecké či královské apartmá s výhledem na zámek a vybavením pro prožití těch nejkrásnějších chvil.

Více

Zápis č. 4/2015 ze zasedání Výboru finančního Zastupitelstva města Tišnova konaného dne 2. září 2015 od 17:30 hodin v krizové místnosti radnice

Zápis č. 4/2015 ze zasedání Výboru finančního Zastupitelstva města Tišnova konaného dne 2. září 2015 od 17:30 hodin v krizové místnosti radnice Zápis č. 4/2015 ze zasedání Výboru finančního Zastupitelstva města Tišnova konaného dne 2. září 2015 od 17:30 hodin v krizové místnosti radnice Přítomni: Členové Výboru finančního Zastupitelstva města

Více

ROK 2009 NA ZÁMKU A V KULTUŘE

ROK 2009 NA ZÁMKU A V KULTUŘE ROK 2009 NA ZÁMKU A V KULTUŘE V kalendářním roce 2009 na zámku proběhlo 69 kulturních a společenských akcí, z nichž hlavním nebo jediným pořadatelem jsme byli u 48 akcí. Šlo o následující typy akcí: 5

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 56. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 15. ledna 2002 ve 13:00 hodin v kanceláři starosty na MěÚ Kojetín, Masarykovo nám. 20. 3. Kontrola

Více

Závěrečný účet Obce Tvrdonice za rok 2008

Závěrečný účet Obce Tvrdonice za rok 2008 Závěrečný účet Obce Tvrdonice za rok 2008 Účetní jednotka: Obec Tvrdonice Nám.Míru 31/96 691 53 Tvrdonice IČO: 283631 Závěrečný účet se zpracovává dle 17, zák. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních

Více

Usnesení z 5. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 3. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí

Usnesení z 5. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 3. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí Usnesení z 5. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 3. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí Program schůze 87/5/2015 schvaluje program schůze 1. Kontrola usnesení 2. Majetkoprávní záležitosti 3. Dubské

Více

ZKOUŠKA PRO ÚČELY UDĚLOVÁNÍ STÁTNÍHO OBČANSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY MODELOVÝ TEST Z ČESKÝCH REÁLIÍ

ZKOUŠKA PRO ÚČELY UDĚLOVÁNÍ STÁTNÍHO OBČANSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY MODELOVÝ TEST Z ČESKÝCH REÁLIÍ ZKOUŠKA PRO ÚČELY UDĚLOVÁNÍ STÁTNÍHO OBČANSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY MODELOVÝ TEST Z ČESKÝCH REÁLIÍ 1 1. Který den se v Česku rozdávají vánoční dárky? A) 6. ledna. B) 24. prosince. C) 25. prosince. D) 26. prosince.

Více

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Každý týden pravidelně probíhá: -PO-PÁ - každé ráno od 8 hod rozcvička, po rozcvičce zpěv na oddělení -PO-ČT - pracovnice soc. péče - práce s

Více

Závěrečný účet města Spálené Poříčí za rok 2012

Závěrečný účet města Spálené Poříčí za rok 2012 Závěrečný účet města Spálené za rok 212 Zpráva o hospodaření za rok 212 Návrh závěrečného účtu za rok 212 /zpracovaný na základě 17 zákona č. 25/2 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění

Více

KLAS = Domovy klidného aktivního stáří

KLAS = Domovy klidného aktivního stáří O projektu Dvorec Temelín Realizátorem projektu je občanské sdružení POMOC, které významně přispělo svými zkušenostmi z provozu Domova sv. Anežky v Čihovicích. Po dlouhém hledání se stal rozsáhlý areál

Více

Exkurze do Želešic - 20.4.2010

Exkurze do Želešic - 20.4.2010 Exkurze do Želešic - 20.4.2010 Byli jsme pozváni na exkurzi do naší kmenové školy MŠ a ZŠ Želešice. Pan ředitel nás provedl celou velkou školu a ukázal nám všechny místnosti. Od tříd, učeben, kabinetů,

Více

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století)

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) září prosinec duben červen duben 1989/1990 Ředitelem školy byl jmenován Miroslav Horák. Po prázdninách byla otevřena nová učebna informatiky

Více

Podklad k projednání návrhu rozpočtu města Vlašim na rok 2015

Podklad k projednání návrhu rozpočtu města Vlašim na rok 2015 Podklad k projednání návrhu rozpočtu města Vlašim na rok 2015 daňové příjmy: pol. ODPA text: v tis.kč 1111 28 000 1112 1 800 1113 2 900 1121 27 700 1211 55 000 1122 7 798 1511 6 500 1332 10 1334 4 1335

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Těchobuz č. 1/2006

Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Těchobuz č. 1/2006 O B E C T Ě C H O B U Z Těchobuz 60, 395 01 Pacov WWW.TECHOBUZ.CZ Email: obec@techobuz.cz 565 443 900 724 192 514 Č.j.: OBTECH/00043/06 IČO:00584061 Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Těchobuz č. 1/2006

Více

ÚVODNÍK ZÁCHRANÁŘI OLYMPIÁDA Z ČESKÉHO JAZYKA

ÚVODNÍK ZÁCHRANÁŘI OLYMPIÁDA Z ČESKÉHO JAZYKA 1 ÚVODNÍK Vítejte u 6. čísla Deváťáckých novin. V tomto vydání se dočtete, co se událo u nás v Senožatech v měsíci únoru. Tentokrát nejen ve škole. Došli jsme se podívat také na dětský karneval a na masopustní

Více

2010 Zasedání ZO č.8/2010 dne 8. 11. 2010. Zasedání ZO č.9/2010 dne 20. 12. 2010. 2011 Zasedání ZO č.1/2011 dne 22. 2. 2011. str.

2010 Zasedání ZO č.8/2010 dne 8. 11. 2010. Zasedání ZO č.9/2010 dne 20. 12. 2010. 2011 Zasedání ZO č.1/2011 dne 22. 2. 2011. str. 4-4z/2007 2007 Zasedání ZO č.4/2007 dne 13. 6. 2007 Zastupitelstvo schvaluje obecně závaznou vyhlášku obce Bednárec č. 4/2007, o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování

Více

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO číslo jednání: 22/2015/RM Místo konání: Městský úřad Slaný Den konání: 29. 4. 2015 Přítomní radní: Ing. Pavel Zálom, Ing. Pavel Zlámal, Ing. Tomáš Drholec, pan Jiří

Více

PARKINSON KLUB BRNO PLÁN ČINNOSTI 2015 PRAVIDELNÉ AKCE

PARKINSON KLUB BRNO PLÁN ČINNOSTI 2015 PRAVIDELNÉ AKCE PARKINSON KLUB BRNO PLÁN ČINNOSTI 2015 PRAVIDELNÉ AKCE 1. Rehabilitační cvičení parkinsoniků Tělocvična Každý čtvrtek 15.30-16.30 hod. (v termínech 15.1.-11.6. 2015 a 24.9.-10.12.2015) Tělocvična Sokolu

Více

LUXOR PODĚBRADY. poskytovatel sociálních služeb DOMOV PRO SENIORY. Informace pro zájemce a žadatele

LUXOR PODĚBRADY. poskytovatel sociálních služeb DOMOV PRO SENIORY. Informace pro zájemce a žadatele LUXOR PODĚBRADY poskytovatel sociálních služeb DOMOV PRO SENIORY Informace pro zájemce a žadatele Domov pro seniory Luxor Poděbrady Poskytuje sociální služby seniorům, kteří potřebují pomoc nebo celodenní

Více

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- ul. 17 listopadu 147, telefon 558 647846 telefony: 721 061 601, 736 620 467 (zájezdy) e-mail: seniori.fm@seznam.cz Úřední hodiny Kancelář SD Po, St 8-12 hod. Infostředisko 1.poschodí Polikliniky ve FM

Více

SOKOL - 1945 OPIS. Dne 10. června 1945 konala se ustavující valná hromada naší TJ.S. v Bohumíně.

SOKOL - 1945 OPIS. Dne 10. června 1945 konala se ustavující valná hromada naší TJ.S. v Bohumíně. OPIS SOKOL - 1945 Dne 10. června 1945 konala se ustavující valná hromada naší TJ.S. v Bohumíně. Tak zahájena znovu činnost naší jednoty po čtyřleté nucené přestávce za doby německé okupace, strašného utrpení

Více

Omluveni: Ing. Vlasák - místostarosta

Omluveni: Ing. Vlasák - místostarosta - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění Z á p i s z 20. jednání Rady města

Více

Kronika obce Sytno 2004

Kronika obce Sytno 2004 1.0. Obyvatelstvo a jeho migrace Kronika obce Sytno 2004 1.1.Významná životní výročí 80 let Hejhalová Marie 70 let Trochová Marta 65 let Šimanová Milada 60 let Kvarda Petr, Kvardová Marie, Šilhanová Marie,Hrubý

Více

INFOKANÁL OBCE LUŽICE. Obec Lužice Česká 1 696 18 Lužice Telefon: 511 117 821 www.luziceuhodonina.cz

INFOKANÁL OBCE LUŽICE. Obec Lužice Česká 1 696 18 Lužice Telefon: 511 117 821 www.luziceuhodonina.cz INFOKANÁL OBCE LUŽICE Obec Lužice Česká 1 696 18 Lužice Telefon: 511 117 821 www.luziceuhodonina.cz OBECNÍ ÚŘAD LUŽICE Úřední dny: Pondělí: 7.00 11.30 12.30 17.00 Středa: 7.00 11.30 12.30 17.00 PARTNERSKÁ

Více

ICM Bruntál, Dr. E. Beneše 47, 79201 Bruntál. Zpravodaj Informačního centra pro mládež Bruntál při NZDM OPEN HOUSE Bruntál Bruntálsko 17.

ICM Bruntál, Dr. E. Beneše 47, 79201 Bruntál. Zpravodaj Informačního centra pro mládež Bruntál při NZDM OPEN HOUSE Bruntál Bruntálsko 17. Občan a stát: Pavilon v parku dostane nové zázemí Volný čas: ZMĚNA V DIVADLE: Drahé tety a já - detektivní komedie místo hry Play Strindberg. Prostor u hudebního pavilonu v bruntálském městském parku získá

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013

USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013 USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/17/2013 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele zápisu

Více

ROZPOČET MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU NA ROK 2013

ROZPOČET MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU NA ROK 2013 Město Bělá nad Radbuzou ROZPOČET MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU NA ROK 2013 OD/PA/POL PŘÍJMY Kč Daňové příjmy 25.286.000 1111 Daň z příjmu FO ze závislé činnosti 4.500.000 1112 Daň z příjmu FO ze samostatné výdělečné

Více

Obecní Úřad Milejovice. Milejovice. na období ...

Obecní Úřad Milejovice. Milejovice. na období ... Místní program obnovy venkova obce Milejovice na období 2011 2015... Milan Vacek starosta... Michal Fouček místostarosta stránka 1 z 10 1.Obsah 1.Obsah...2 2.Úvod...3 2.1.Charakteristika obce...3 2.2.Výsledky

Více

Návrh rozpočtu obce Študlov na rok 2015 závazným ukazatelem je paragraf

Návrh rozpočtu obce Študlov na rok 2015 závazným ukazatelem je paragraf paragraf položka Příjmy v tis. Návrh rozpočtu obce Študlov na rok 2015 závazným ukazatelem je paragraf 1111 Daň z příjmu fyz. osob ze závislé činn. 914 1112 Daň z příjmu fyz. osob ze samost. výděl. činn.

Více

www.deti-detem.cz Děti dětem Velký vánoční koncert pro handicapované děti a děti z Dětských domovů z celé ČR neděle 14.12.2014 od 15.

www.deti-detem.cz Děti dětem Velký vánoční koncert pro handicapované děti a děti z Dětských domovů z celé ČR neděle 14.12.2014 od 15. Děti dětem Velký vánoční koncert pro handicapované děti a děti z Dětských domovů z celé ČR neděle 14.12.2014 od 15.00 hodin sál Bohuslava Martinů na pražské HAMU, Malostranské náměstí 13, 118 00 Praha

Více

Vyhodnocení dotazníkového šetření ohledně vnímaného (ne)bezpečí ve městě

Vyhodnocení dotazníkového šetření ohledně vnímaného (ne)bezpečí ve městě Vyhodnocení dotazníkového šetření ohledně vnímaného (ne)bezpečí ve městě Zpracoval: Bc. Tomáš Žák koordinátor prevence kriminality Dne: 30. 11. 2014 Od poloviny září do 10.listopadu 2014 probíhal sběr

Více

Hry IV. olympiády dětí a mládeže 2009. 23. 27. června 2009 Tábor

Hry IV. olympiády dětí a mládeže 2009. 23. 27. června 2009 Tábor Hry IV. olympiády dětí a mládeže 2009 23. 27. června 2009 Tábor Vítejte v Táboře Město Tábor bylo založeno husity v roce 1420. Leží 90 km od hlavního města České republiky a je druhým největším jihočeským

Více

Informační memorandum VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A1620. Komerční pozemek u železniční vlečky 5.255 m 2 Hrušovany nad Jevišovkou

Informační memorandum VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A1620. Komerční pozemek u železniční vlečky 5.255 m 2 Hrušovany nad Jevišovkou Informační memorandum VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A1620 Komerční pozemek u železniční vlečky 5.255 m 2 Hrušovany nad Jevišovkou Obsah Popis:... 3 Důležité informace:... 4 Poloha pozemku... 5 Výměry:... 6 Územní plán:...

Více

USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD

USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD z 19. zasedání konaného dne 21.2.2012 Rada města Železný Brod po projednání 68/12rm schvaluje doplněný program dnešního zasedání rady města 69/12rm ruší odbor kultury a

Více

Interaktivní pořad plný písniček k nám zavítal 23. listopadu a jmenoval se Pohádková minishow.

Interaktivní pořad plný písniček k nám zavítal 23. listopadu a jmenoval se Pohádková minishow. Základní škola Ořech a její KFOŠ A je tu zase prosinec. Prý měsíc klidu, pohody a radostného očekávání vánoc. No, mnozí z nás dobře víme, že umí být občas pořádně hektický a náročný. I když vždy krásný.

Více

V Ř E S K O V Á K únor 2010

V Ř E S K O V Á K únor 2010 V Ř E S K O V Á K únor 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané,minulý měsíc jsme obdrželi anonymní dopis se žádostí o vysvětlení cen za odvoz komunálního odpadu. Pisatel tohoto dopisu chtěl odpověď prostřednictvím

Více

Přítomni: p. Havelka, p. Svoboda D., p. Jeřábek, p.halák, p.pelikán,p.,,svoboda R. p. Krédl- dostavil se později k bodu č.12

Přítomni: p. Havelka, p. Svoboda D., p. Jeřábek, p.halák, p.pelikán,p.,,svoboda R. p. Krédl- dostavil se později k bodu č.12 Z á p i s č. 2 z veřejného zasedání zastupitelstva Obce Rozsochatec, které se konalo v pondělí 22.dubna 2013 od 18.30 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu Přítomni: p. Havelka, p. Svoboda D., p.

Více

Závěrečný účet města Spálené Poříčí za rok 2013

Závěrečný účet města Spálené Poříčí za rok 2013 Závěrečný účet města Spálené Poříčí za rok 2013 Zpráva o hospodaření za rok 2013 Návrh závěrečného účtu za rok 2013 /zpracovaný na základě 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních

Více

Projekt BRNO A JIŽNÍ MORAVA BEZ HRANIC zastoupen VUT v Brně, Dětský domov Dagmar a agentura Entity. pořádají

Projekt BRNO A JIŽNÍ MORAVA BEZ HRANIC zastoupen VUT v Brně, Dětský domov Dagmar a agentura Entity. pořádají Projekt BRNO A JIŽNÍ MORAVA BEZ HRANIC zastoupen VUT v Brně, Dětský domov Dagmar a agentura Entity pořádají 8. ročník mezinárodní, integrační akce Setkání bez hranic 2014, plavecké show pro děti z dětských

Více

Program rozvoje obce Holetín na období 2013-2018 OBEC HOLETÍN. Schváleno usnesením obce č. 6/2012

Program rozvoje obce Holetín na období 2013-2018 OBEC HOLETÍN. Schváleno usnesením obce č. 6/2012 OBEC HOLETÍN Schváleno usnesením obce č. 6/2012 Obec Holetín je tvořena třemi místními částmi Horní Holetín, Dolní Holetín, Horní Babákov. Středem obce Holetín prochází silnice II. třídy č. 355 o délce

Více

Ubytování v Novém Jičíně

Ubytování v Novém Jičíně Ubytování v Novém Jičíně 1. Hotely 2. Penziony 3. Ubytování v soukromí 4. Ubytovny 1 1. Hotely Hotel Kalač *** hotel se nachází asi 10 minut od centra přijímáme platbu kreditními kartami všech druhů Dvořákova

Více

Zápis z jednání Rady městyse Častolovice

Zápis z jednání Rady městyse Častolovice Zápis z jednání Rady městyse Častolovice Číslo jednací RM-7-2015 Termín jednání 2. února 2015 Začátek jednání 16:00 Ing. Zdeněk Praus Starosta městyse Bc. Miloš Tichý Místostarosta městyse Přítomni Antonín

Více

Jednání Rady Města Broumova č. 17 ze dne 1. června 2011

Jednání Rady Města Broumova č. 17 ze dne 1. června 2011 Jednání Rady Města Broumova č. 17 ze dne 1. června 2011 Přítomni: pan Milan Kotrnec, pan Kamil Slezák, pan Arnold Vodochodský, pan Pavel Fröde, pan Arnošt Obst, Mgr. Jiří Ringel a Ing. Eva Blažková - tajemnice.

Více

Kalendář událostí 3 obcí 2014

Kalendář událostí 3 obcí 2014 Kalendář událostí 3 obcí 2014 Ples SDH Prostřední Lánov - ples hasičů s tombolou 11. 1. 2014 Lánov Pořadatel: SDH Prostřední Lánov, Petr Paulů, 604 230 934 Myslivecký ples - tradiční ples myslivců s bohatou

Více

U S N E S E N Í z 13. zasedání Zastupitelstva městyse Prosiměřice, konaného dne 18.10.2007 v zasedací místnosti Úřadu městyse Prosiměřice

U S N E S E N Í z 13. zasedání Zastupitelstva městyse Prosiměřice, konaného dne 18.10.2007 v zasedací místnosti Úřadu městyse Prosiměřice U S N E S E N Í z 13. zasedání Zastupitelstva městyse Prosiměřice, konaného dne 18.10.2007 v zasedací místnosti Úřadu městyse Prosiměřice Usnesení Zastupitelstva městyse Prosiměřice č. 210/2007 ze dne

Více

Zpráva o činnosti v Domově pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa v roce 2011

Zpráva o činnosti v Domově pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa v roce 2011 Zpráva o činnosti v Domově pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa v roce 2011 V průběhu roku 2011 došlo ke změnám v našem zařízení zejména ve druzích poskytovaných služeb. Z důvodu dlouhodobé

Více