STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA OLOMOUC. spol. s r. o.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA OLOMOUC. spol. s r. o."

Transkript

1 STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA OLOMOUC spol. s r. o. Řepčínská 239/101, OLOMOUC Tel., fax: e mail:

2 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK Na základě vyhlášky č. 15/2005 Sb. ze dne 11. ledna 2005 ve znění platných předpisů škola zpracovává výroční zprávu o činnosti školy za školní rok

3 A) ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE NÁZEV A SÍDLO STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA Olomouc spol. s r. o. Řepčínská 239/101, Olomouc Řepčín IČO: IZO: Tel., fax: , e mail: ZŘIZOVATEL Zřizovatelé školy: RNDr. Antonín Franek RNDr. Hana Blahová Mgr. Ivana Stejskalová Jednatelé Střední odborné školy Olomouc spol. s r. o. RNDr. Antonín Franek RNDr. Hana Blahová Mgr. Ivana Stejskalová Mgr. Světlana Daňková Škola byla zařazena do sítě škol rozhodnutím Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky dne , č. j / Poslední zařazení do sítě škol rozhodnutím Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky ze dne pod č. j. 5154/ Poslední výpis z rejstříku škol a školských zařízení ze dne Původní adresa školy byla Olomouc, Jiřího z Poděbrad 13. Zde v objektu Slovanského gymnázia Olomouc zajišťovala škola výuku v prvním školním roce své existence, ve školním roce 1991/1992. Od 1. září 1992 je sídlo školy na nynější adrese. 3

4 Škola ve školním roce získala a ve školním roce obhájila CERTIFIKÁT ČSN EN ISO 90001:2001 V OBORU VÝCHOVA A VZDĚLÁVÁNÍ NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH a zavedla a udržuje systém managementu jakosti splňující požadavky ČSN EN ISO 9001:2001 viz příloha č. 1 Škola ve školním roce získala CERTIFIKÁT KVALITY Slezska viz příloha č. 2 udělený Sdružením soukromých škol Čech, Moravy a ZLATÝ CERTIFIKÁT KVALITY udělený Sdružením soukromých škol Čech, Moravy a Slezska viz příloha č. 3 IČ: IZO: IZO RED: Právní forma: Forma hospodaření: Ředitel: společnost s ručením omezením podnikatelský subjekt Mgr. Světlana Daňková 4

5 Obory vzdělání: M/001 VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST M/001 KNIHOVNICKÉ A INFORMAČNÍ SYSTÉMY A SLUŽBY Typ školy: Studium: střední odborná škola čtyřleté denní pětileté dálkové Počet tříd: 12 z toho: 7 tříd denní studium 5 tříd dálkové studium z toho: DENNÍ DÁLKOVÉ 4 třídy Veřejnosprávní činnost 3 třídy Knihovnické a informační systémy a služby 5 tříd Veřejnosprávní činnost 5

6 MODERNIZACE VYBAVENOSTI ŠKOLY V průběhu školního roku 2007/2008 bylo zakoupeno vybavení dvou tříd. V nově vybavené třídě byly instalovány elektricky ovládané venkovní žaluzie, umožňující komfortnější využití dataprojektoru ve výuce. Z důvodu zvyšování počtu žáků byly dovybaveny šatny odvětranými šatními skříňkami. Dochází k postupné výměně stávajících oken v obou budovách za okna plastová. Významnou investicí v létě 2008 bylo zateplení štítové zdi ve druhé budově školy. Pokračovalo malování ve třídách, kabinetech, sociálních i společných prostorách. Pro zpříjemnění pracovního a studijního prostředí jsou třídy vymalovány každá odlišně a to jak barvou, tak dekorativními prvky v malbě. Významnou a náročnou investicí byly úpravy ve vybavení počítačových učeben. Podrobněji se o této akci věnujeme v samostatné kapitole. 6

7 MIMOŠKOLNÍ AKTIVITY Kromě akcí určených osnovami (např. lyžařský výcvikový kurz) škola poskytuje svým žákům celou řadu dalších aktivit včetně zahraničních zájezdů. V roce 2007/2008 se uskutečnil zájezd do Bruselu, Vídně, Londýna a jižní Anglie. Pro žáky prvních ročníků pořádáme seznamovací pobyt mimo školu, který je organizován tak, aby se budoucí spolužáci co nejlépe poznali hned na počátku studia. Druhé ročníky se pravidelně účastní tanečních kurzů. Žáci třetích ročníků mají možnost ve škole absolvovat autoškolu, ve čtvrtém ročníku pořádáme kulturněpoznávací výlet do Prahy. Rodičovské sdružení při SOŠ spol. s r. o. při naší škole organizuje každoročně pro budoucí maturanty stužkovací ples, který je pro nás velkou společenskou událostí. Každý měsíc svým žákům nabízíme návštěvu divadelního představení v Olomouci, Brně nebo Praze. Od školního roku je v provozu školní bufet, kde se žáci mohou o přestávkách občerstvit a posedět v klubovně, kde mají k dispozici DVD přehrávač, televizi, relaxační sedáky a stolní fotbal. V klubovně je instalovaná schránka na případné dotazy, přání, stížnosti, které je možno sdělovat ředitelce školy či zřizovatelům i anonymně. Současně se formou anket v prvním ročníku a náhodně vybraných ostatních třídách tážeme na spokojenost s výukou, s materiálním zabezpečením i na vztahy mezi žáky a zaměstnanci školy. Ve škole je instalován i nápojový automat. V klubovně je umístěna žákovská knihovna, která obsahuje beletrii i odborné publikace. Prostřednictvím učitelů si žáci půjčují knihy i z pedagogické knihovny. V současné době mají k dispozici více než 2000 titulů a několik multimediálních encyklopedií a slovníků. 7

8 Z majetku školy si žáci mohou zapůjčit lyžařské vybavení, stolní společenské hry, karimatky, spací pytle a stany na zimní i letní výcvikové kurzy a výlety. Žáci se mohou dostat do obtížných životních situací, ve kterých se těžko orientují a nedokáží je sami řešit. Často se svým problémem obracejí na třídního učitele, školního speciálního pedagoga, školního metodika prevence či na výchovného kariérního poradce. S problémy, jejichž řešení přesahuje naše možnosti, se mohou žáci svěřit klinickému psychologovi. Žáci mají k dispozici kontakt na Středisko sociální pomoci, kam se lze obracet i anonymně. Za zdárnou reprezentaci školy v odborných soutěžích, v recitační, výtvarné tvorbě jsou žáci odměňováni věcnými cenami. Pro žáky s vynikajícími výsledky je každoročně vyhlašováno prospěchové stipendium. Střední odborná škola Olomouc spol. s r. o. a Rodičovské sdružení při Střední odborné škole Olomouc spol. s r. o. se spolupodílí na finančním i materiálním zabezpečením celé řady dalších akcí pořádaných školou. 8

9 POSTAVENÍ A POSLÁNÍ ŠKOLY Střední odborná škola Olomouc spol. s r. o. je střední škola, která rozvíjí vědomosti, dovednosti, schopnosti, postoje a hodnoty získané v základním vzdělávání, důležité pro osobní rozvoj jedince. Poskytuje svým žákům obsahově širší všeobecné vzdělání. HLAVNÍ ČINNOSTÍ ŠKOLY JE poskytování středního vzdělání zakončeného maturitní zkouškou ve čtyřletém denním a pětiletém dálkovém studiu, zajišťování vzdělávacích, zájmových a mimoškolních aktivit pro žáky a zaměstnance školy. CÍLEM VZDĚLÁVÁNÍ JE rozvoj osobnosti žáka, který bude vybaven poznávacími a sociálními způsobilostmi, mravními a duchovními hodnotami pro osobní a občanský život, výkon povolání nebo pracovní činnosti, získávání informací a učení se v průběhu celého života získání odborného vzdělání pochopení a uplatňování zásad demokracie a právního státu, základních lidských práv a svobod spolu s odpovědností a smyslem pro sociální soudržnost pochopení a uplatňování principu rovnosti žen a mužů ve společnosti utváření vědomí národní a státní příslušnosti a respektu k etnické, národnostní, kulturní, jazykové a náboženské identitě každého jedince poznání světových a evropských kulturních hodnot a tradic, pochopení a osvojení zásad a pravidel vycházejících z evropské integrace jako základu pro soužití v národním a mezinárodním měřítku získání a uplatňování znalostí o životním prostředí a jeho ochraně vycházejících ze zásad trvale udržitelného rozvoje a o bezpečnosti a ochraně zdraví 9

10 ORGANIZAČNÍ ČLENĚNÍ VEDENÍ ŠKOLY: zřizovatelé a ředitel školy ÚSEKY: pedagogický hospodářsko správní a provozně technický METODICKÉ ORGÁNY: výchovný kariérní poradce školní speciální pedagog školní metodik prevence koordinátor environmentální výchovy osoba pověřená požární ochranou a bezpečností práce předmětové komise, jejich předsedové a členové uvádějící učitelé PORADNÍ ORGÁNY: pedagogická rada aktiv žáků PORADNÍ A SCHVALOVACÍ ORGÁNY: Školská rada Rodičovské sdružení při Střední odborné škole Olomouc spol. s r. o. ŘÍZENÍ ŠKOLY Ředitel školy zodpovídá za koncepci práce a za řízení studijních programů a pedagogický proces. Personální zajištění výuky zajišťuje zřizovatelka školy RNDr. Hana Blahová, personální zajištění provozu, prostorové a materiální podmínky zajišťuje zřizovatelka školy Mgr. Ivana Stejskalová. Partnery jsou další vyučující pověření funkcemi: výchovného karierního poradce Mgr. Šárka Belantová, školní speciální pedagog Mgr. Ivana Stejskalová, 10

11 školní metodik prevence a koordinátor environmentální výchovy Mgr. Jaromír Glacner, osoba pověřená požární ochranou a bezpečností práce Mgr. Ivana Stejskalová, a předsedové předmětových komisí, třídní učitelé, správcové odborných učeben, a další v souladu s provozním řádem školy. 11

12 ORGANIZAČNÍ SCHÉMA ZŘIZOVATELÉ RNDr. Antonín Franek RNDr. Hana Blahová Mgr. Ivana Stejskalová ŘEDITEL Mgr. Světlana Daňková PROVOZNÍ ZABEZPEČENÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ČINNOST ekonomka organizace Ing. Renata Edlová výchovný kariérní poradce Mgr. Šárka Belantová školní speciální pedagog Mgr. Ivana Stejskalová školní metodik prevence Mgr. Jaromír Glacner školník Josef Šrámek pracovník pověřený pož. a bezpečnostní ochranou Mgr. Ivana Stejskalová uklizečka Jarmila Šnajdrová předsedové předmět. kom. třídní učitelé + učitele členové předmět. kom. ŠKOLSKÁ RADA AKTIV ŽÁKŮ RODIČOVSKÉ SDRUŽENÍ PŘI SOŠ OLOMOUC spol. s r. o. 12

13 Významným partnerem vedení školy je: RODIČOVSKÉ SDRUŽENÍ PŘI STŘEDNÍ ODBORNÉ ŠKOLE OLOMOUC spol. s r. o. registrované jako občanské sdružení. Řídícím orgánem Rodičovského sdružení je Rada rodičů, v níž mají zastoupení rodiče žáků všech tříd. Předsedou Rady rodičů je paní MUDr. Malotová. Pravidelná setkání vedení školy se zástupci rodičů v Radě rodičů vedle třídních schůzek či pravidelných konzultací s rodiči zabezpečují optimální spolupráci při přípravě žáků pro život, řešení individuálních problémů žáků a řadu akcí navazujících na vzdělávací programy školy, např. tuzemské a zahraniční zájezdy, exkurze, maturitní ples, soutěže atp. ŠKOLSKÁ RADA Zřízení školské rady se uskutečnilo dne 11. dubna SLOŽENÍ ŠKOLSKÉ RADY Školská rada má 6 členů: třetinu členů (2) jmenuje ředitel školy třetinu členů (2) volí zákonní zástupci nezletilých žáků a zletilí žáci denního a dálkového studia třetinu (2) volí pedagogičtí pracovníci školy Za zletilé žáky dálkového studia Jméno, příjmení Třída zas. žáka Radek Sedláček DIV.A Za zákonné zástupce nezletilých žáků Jméno, příjmení Třída zas. žáka Marie Haincová IV.B Za pedagogické pracovníky školy Jméno, příjmení Aprobace Mgr. Jaromír Glacner ZEM, TEV Ing. Taťána Bognárová EKO, UCE, AEK Za vedení školy Jméno, příjmení Funkce Mgr. Ivana Stejskalová zřizovatelka Ing. Renata Edlová ekonomka společnosti 13

14 KONCEPCE ROZVOJE ŠKOLY Sledovat vývoj trhu práce a přizpůsobovat nabídku oborů vzdělání záměru kraje a úřadu práce Nabídnout obory vzdělání, které by byly v regionu žádány a zároveň využívaly stávající vybavení a částečně i personální obsazení školy Neustále zdokonalovat personální obsazení a zabezpečit podmínky dalšího vzdělávání a rozvoje Zdokonalovat a modernizovat vybavení školy Zdokonalovat informovanost veřejnosti Rozvíjet spolupráci se školami podobného zaměření, včetně zahraničních Zdokonalovat spolupráci mezi učiteli, žáky a rodiči, zabezpečovat mezi nimi rychlejší, dokonalejší informovanost a komunikaci s využitím všech dostupných prostředků moderní vědy webové stránky, e mailová pošta, sms zprávy apod., sdělovat informace o prospěchu pomocí internetu, SMS a e mailové pošty Zajistit takovou úroveň přípravy žáků pro život, která jim umožní další vzdělávání, samostatné studium a rozvíjení zájmů a schopností po ukončení studia Zajistit propojení s praxí, které by umožnilo rychleji a snadněji získat uplatnění na trhu práce 14

15 AKTIV ŽÁKŮ Je orgánem žáků, který umožňuje nejméně jednou měsíčně diskutovat s vedením školy a demokratickou cestou hledat a nalézat nejvhodnější řešení jejich problémů, uspokojování jejich potřeb a zájmů. Zaručuje realizaci nalezených řešení. Aktiv žáků spolupracuje především s ředitelkou školy, výchovným kariérním poradcem, školním speciálním pedagogem, koordinátorem prevence a třídními učiteli. Dle potřeby zve na své zasedání i zřizovatele školy nebo ostatní vyučující. Žáci mají možnost vyjádřit se k problémům ve výuce, k chodu školy, k sortimentu kantýny apod. Aktiv žáků se schází každý měsíc. Vznikne li potřeba, je možnost svolat mimořádný aktiv. V aktivu jsou zastoupeny všechny třídy. Každá třída vysílá 2 3 své zástupce. Většinou to jsou představitelé třídní samosprávy. Jednání aktivu jsou otevřená. V letošním roce se řešil sortiment kantýny, některé problémy ve výuce a organizace vánoční besídky a maturitního plesu. 15

16 b) PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁNÍ se schvalovacími doložkami ministerstva viz příloha č. 4 16

17 PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁNÍ, JEJICH ZAMĚŘENÍ A FORMY: DÉLKA VZDĚLÁNÍ DENNÍ STUDIUM DÁLKOVÉ STUDIUM 4 roky 5 let FORMA STUDIA DENNÍ DÁLKOVÁ OBORY VZDĚLÁNÍ 1) M/001 KNIHOVNICKÉ A INFORMAČNÍ SYSTÉMY A SLUŽBY čtyřleté denní studium ZAMĚŘENÍ: Zpracování informací Archivnictví Knihovnictví 2) M/001 VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST čtyřleté denní studium 3) M/001 VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST pětileté dálkové studium při zaměstnání Cílem vzdělávání je poskytnou střední vzdělání občanům České republiky nebo jiného členského státu Evropské unie a získat maturitní zkoušku. Předávané poznatky a vědomosti vyplývají z výsledků soudobého stavu poznání světa a jsou v souladu s obecnými cíli vzdělávání na základě co nejširšího uplatňování účinných metod moderních pedagogických přístupů a forem výuky. 17

18 ČASOVÝ PLÁN VZDĚLÁVÁNÍ DENNÍ STUDIUM 4 roky počínaje zářím a konče červnem daného školního roku DÁLKOVÉ STUDIUM 5 let počínaje zářím a konče červnem daného školního roku PŘIJÍMANÍ UCHAZEČŮ Do prvního ročníku se přijímají žáci, kteří splnili povinnou školní docházku nebo úspěšně ukončili základní vzdělávání a kteří při přijímacím řízení splnili podmínky pro přijetí prokázáním vhodných schopností, vědomostí a zájmů. Jednotná kritéria přijímacího řízení do příslušného oboru a formy vzdělávání pro daný školní rok (hodnocení schopností, vědomostí, zájmů a zdravotní způsobilosti žáka nebo uchazeče) stanoví ředitel školy a zveřejní je do konce března. PRŮBĚH VZDĚLÁNÍ V denním studiu probíhá vyučování od pondělí do pátku dle stanoveného rozvrhu hodin. V dálkovém studiu probíhá vyučování formou konzultací vždy jeden den v týdnu v rozsahu 6 7 hodin. UKONČOVÁNÍ STUDIA Studium je ukončeno maturitní zkouškou, viz pojetí maturitní zkoušky. Žák získává doklad o ukončení středního vzdělání s maturitní zkouškou maturitní vysvědčení. Střední odborná škola Olomouc spol. s r. o. připravuje žáky v souladu se Školským zákonem č. 561/2004 Sb. na volitelnou maturitní zkoušku z matematiky, společenskovědního základu a informačně technologického základu. Katalogy požadavků k maturitní zkoušce jsou zohledněny v tematických plánech jednotlivých vyučujících. 18

19 SEZNAM tříd a počty studentů k STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA OLOMOUC spol. s r. o M/001 KNIHOVNICKÉ A INFORMAČNÍ SYSTÉMY A SLUŽBY čtyřleté denní studium zakončené maturitní zkouškou Učební plán vydalo MŠMT ČR dne 26. srpna 1998, č. j /98 23 s platností od 1. září 1998 počínaje 1. ročníkem. POJETÍ OBORU VZDĚLÁNÍ ZÁKLADNÍ ÚDAJE Délka přípravy Forma studia Obor je určen Podmínky pro přijetí Způsob ukončení studia Poskytované vzdělání 4 roky denní pro hochy i dívky úspěšné ukončení 9. ročník ZŠ a splnění podmínek přijímacího řízení maturitní zkouška střední vzdělání zakončené maturitní zkouškou CHARAKTERISTIKA OBORU Obor vzdělání připravuje žáky pro činnost v informačních střediscích, v knihovnách, knihkupectvích, archivech a dalších institucích státního i soukromého sektoru, kde je potřeba pracovat s informacemi vědeckými, technickými, ekonomickými a sociálními. Studium je organizováno jako denní studium pro absolventy ZŠ (čtyřleté). Je zakončeno maturitní zkouškou a získáním středního vzdělání. Absolventi studia se mohou dále vzdělávat na vysoké škole. Obsah studia tvoří základní všeobecně vzdělávací předměty a předměty odborné. Vzdělávací obsah tvoří složka všeobecně vzdělávací, složka odborného vzdělání a klíčové dovednosti. Složku všeobecného vzdělávání tvoří vzdělávání jazykové, společenskovědní, matematické, přírodovědné, estetické a rozvoj tělesné kultury. Velký důraz je kladen na poznávání a pochopení literárních děl. 19

20 Složka odborného vzdělávání je tvořena těmito předměty: informační systémy a služby informační procesy informační management technika administrativy informační a výpočetní technika právní nauka ekonomika Ve 3. a 4. ročníku se tyto poznatky prohlubují a rozšiřují prostřednictvím odborných předmětů v jednotlivých zaměřeních: KNIHOVNICTVÍ ZPRACOVÁNÍ INFORMACÍ ARCHIVNICTVÍ V oblasti klíčových dovedností jsou rozvíjeny především komunikativní dovednosti a dovednosti ve využívání informačních technologií a práce s informacemi. Výuka je teoretická i praktická. Praxi absolvují žáci ve třetím a čtvrtém ročníku. Studium je pouze v denní formě. 20

21 PROFIL ABSOLVENTA M/001 KNIHOVNICKÉ A INFORMAČNÍ SYSTÉMY A SLUŽBY Po ukončení studia a úspěšném vykonání maturitní zkoušky je absolvent schopný uplatnit své odborné vzdělání v oblasti informačních činností a služeb. Z hlediska všeobecně vzdělávací složky a klíčových dovedností se absolvent vyznačuje následujícími kvalitami: spolehlivou znalostí českého jazyka dovedností kultivovaně a jazykově správně se vyjadřovat ústně i písemně umí řešit rozmanité komunikační společenské i pracovní situace zná vývoj domácí i světové literatury má kulturní přehled vycházející z poznání různých oblastí umění (literatury, hudby, výtvarného umění apod.) orientuje se v textu, umí pracovat s textem, získávat z něj informace a pracovat s nimi, umí využívat jazykové příručky a slovníky, používat osvojené vědomosti a dovednosti ve vlastní informační práci s lidmi je schopen cizojazyčně komunikovat i v odborné oblasti orientuje se v systému přírodních věd, má poznatky ze středoškolské matematiky a tyto poznatky umí aplikovat v praxi umí se orientovat v systému společenských věd, chápe principy fungování demokratické společnosti, má pozitivní hodnotovou orientaci má geografické vědomosti umí pracovat s tradičními a netradičními informačními prameny je schopen estetického vnímání skutečnosti projevuje aktivní postoj k vlastnímu tělesnému a duševnímu rozvoji Z hlediska odborné složky a klíčových dovedností absolvent: má potřebné vědomosti z teorie knihovnictví, informatiky, bibliografie, archivnictví a knihovědy v souladu se zvoleným zaměřením umí získávat, zpracovávat, ukládat, chránit a využívat informační fondy jak klasickým způsobem, tak pomocí výpočetní techniky umí pracovat se základními právními normami a standardy oboru má přehled o etapách vývoje informačních institucí, o současném stavu i perspektivách rozvoje informačních institucí v ČR i v zahraničí zná počítačové zpracování dat včetně textového a tabulkového editoru umí vyhledávat informace ve veřejných datových sítích včetně Internetu a zpracovávat je zvládl desetiprstovou hmatovou metodu psaní 21

22 má odpovídající vědomosti a potřebné dovednosti z metodiky zpracování dokumentů a umí je aplikovat v jiných oborech je schopen organizovat práci na pracovišti, pracovat v týmu osvojil si základy ekonomického myšlení, orientuje se v tržní ekonomice má zájem zdokonalovat svoji odbornost umí přijmout odpovědnost za vlastní práci i za práci ostatních Specifické dovednosti jednotlivých zaměření: V zaměření KNIHOVNICTVÍ absolvent: má odpovídající vědomosti o psychologii čtenáře a znalosti obecné pedagogiky a uplatňuje tyto poznatky v praxi má vědomosti o práci s krásnou a naučnou literaturou má všeobecný přehled o dějinách umění umí pracovat s našimi i zahraničními autorskými knihovnickými informačními systémy a orientuje se v dalších systémech Toto zaměření měla ve školním roce třída IV.A V zaměření ZPRACOVÁNÍ INFORMACÍ absolvent: umí zpracovávat hromadná data má potřebné vědomosti o našich i zahraničních druhově a oborově specializovaných dokumentografických a faktografických systémech a veřejných datových sítích umí předkládat informace pracovního charakteru vhodným způsobem s ohledem na jejich následujícího uživatele Toto zaměření měla ve školním roce třída IIIA V zaměření ARCHIVNICTVÍ absolvent: má potřebné vědomosti z teorie a praxe archivnictví včetně platné legislativy umí zpracovávat a chránit archivní fondy umí zhodnotit význam rozmanitých informací z archivních pramenů ovládá úkoly spisové služby u všech typů průvodců včetně počítačových programů ovládá techniku skartačního řízení a výběru archiválií v organizacích a obchodních společnostech, je schopen zpracovávat interní spisové, skartační a archivní řády, tj. interní předpisy pro spisovou a archivní činnost MOŽNOSTI UPLATNĚNÍ: Absolvent je připraven pro budoucí uplatnění ve funkcích středních odborných pracovníků všech typů a druhů knihoven, informačních středisek, archivů a dalších institucí, v kultuře a oblasti informačního průmyslu, kde se předpokládá práce s informacemi, znalost cizích jazyků a středoškolské odborné vzdělání. 22

23 STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA OLOMOUC spol. s r. o. (čtyřleté denní studium) M/001 KNIHOVNICKÉ A INFORMAČNÍ SYSTÉMY A SLUŽBY Učební plán vydaný MŠMT č. j /98 23 platnost od VYUČOVACÍ PŘEDMĚTY Zkratka Počet týdenních vyučovacích hodin Celkem 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník A. POVINNÉ ZÁKLADNÍ PŘEDMĚTY Český jazyk a literatura CJL První cizí jazyk Druhý cizí jazyk Občanská nauka OBN Dějepis DEJ Matematika MAT Základy přírodních věd ZPV Zeměpis ZEM Tělesná výchova TEV Informační systémy a služby ISS Informační procesy IPR Informační management IMG 2 2 Technika administrativy TEA 3 3 Informační a kom. tech. IVT 2/2 3/3 3/3 8/8 Právní nauka PRN Ekonomika EKO 3 3 b/ VÝBĚROVÉ PŘEDMĚTY DLE ZAMĚŘENÍ 6 9 Praxe

24 STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA OLOMOUC spol. s r. o M/001 VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST čtyřleté denní studium zakončené maturitní zkouškou Učební plán vydalo MŠMT ČR dne č. j / s platností od 1. září 2003 počínaje 1. ročníkem POJETÍ OBORU VZDĚLÁNÍ ZÁKLADNÍ ÚDAJE čtyřleté denní studium zakončené maturitní zkouškou pětileté dálkové studium při zaměstnání zakončené maturitní zkouškou po pátém ročníku Dosažený stupeň vzdělání: Způsob ukončení a certifikace: střední vzdělání zakončené maturitní zkouškou maturitní zkouška, vysvědčení o maturitní zkoušce MOŽNOST UPLATNĚNÍ Po ukončení studia a úspěšném vykonání maturitní zkoušky je absolvent připraven zajišťovat jako referent státní správy nebo referent samosprávy odborné činnosti nebo ucelené agendy v rámci působnosti územních, ústředních nebo jiných orgánů státní správy a samosprávy, např. hospodaření s majetkem obce, vedení evidencí podle závazně platných předpisů, vedení agend správních a samosprávných komisí, výkon prací souvisejících s vystavováním úředních dokladů, určováním, vyměřováním a vybíráním dávek a poplatků apod. Absolvent najde uplatnění jako referent samosprávy na obecních, městských a magistrátních úřadech, či jako referent státní správy na územních, ústředních nebo jiných orgánech státní správy. Uplatnit se může i v občanském sektoru. 24

25 PŘEDPOKLÁDANÉ VÝSLEDKY VZDĚLÁVÁNÍ Absolvent v oblasti výkonu profese: dovede vystupovat na veřejnosti a jednat s klienty taktně, s pochopením pro jejich problémy, v souladu se společenskými normami a pravidly kulturního chování je schopen využívat poznatky z psychologie v interpersonálním styku i v osobním životě zná a dodržuje etiku státního úředníka aktivně ovládá dva cizí jazyky chápe a uplatňuje zásady ústavního práva, zná správní právo a má všeobecný rozhled v dalších právních odvětvích dovede pracovat s právními normami a prameny má přehled o organizaci a řízení státní správy a samosprávy dovede vykonávat správní činnosti a agendy je seznámen s vývojovými trendy rozvoje společnosti a tržní ekonomiky, rozvoje regionu a obce disponuje základními znalostmi a dovednostmi z ekonomiky, z finančního plánování a hospodaření a z účetní evidence v působnosti správních a samosprávných orgánů zpracovává a vede příslušnou dokumentaci a další hospodářské písemnosti pracuje s různými zdroji informací, využívá pro práci prostředky výpočetní a kancelářské techniky Absolvent je veden tak, aby: znal své reálné odborné i osobnostní kvality, uměl konstruktivně zvažovat své možnosti v oblasti profesní dráhy měl reálnou představu o kvalitě své práce, pracoval svědomitě a pečlivě, snažil se dosahovat o nejlepších výsledků a konstruktivně přistupoval k důvodné kritice a k odstraňování vzniklých nedostatků měl základní přehled o nabídce profesních a vzdělávacích možností a příležitostí v regionu, uměl posoudit a zjistit možnosti svého pracovního uplatnění uměl vhodným způsobem prezentovat výsledky své práce i dispozice k dalšímu profesnímu i osobnostnímu rozvoji uvažoval a jednal ekonomicky v osobním i pracovním životě, snažil se o loajálnost a hospodárnost v pozici zaměstnance dodržoval zásady a předpisy bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a hygieny práce, znal pracovní rizika spojená s výkonem svého povolání 25

26 Předpoklady absolventa pro další rozvoj v pracovním, občanském i osobním životě: čte s porozuměním texty verbální i ikonické (obrazové), čerpá z nich informace a kriticky je hodnotí, uživatelsky používá elektronická média a dovede se kultivovaně, jazykově správně ústně i písemně vyjadřovat v mateřském jazyce používá cizí jazyk k dorozumívání má základní pro život potřebné znalosti o fungování multikulturní demokratické společnosti má základní znalosti v oblasti právního vědomí má vědomosti a dovednosti z ekonomiky a podnikání potřebné k orientaci na trhu práce a v pracovněprávních vztazích má základní početní znalosti má základní znalosti o přírodních procesech a jevech zná zásady správné životosprávy, relaxace a regenerace duševních a fyzických sil, umí poskytnout první pomoc při úrazu a náhlém onemocnění a ví, jak má jednat v situaci ohrožení s pomocí svých shora uvedených vědomostí a dovedností dovede identifikovat běžné problémy, s nimiž se v životě setká, a hledat způsoby jejich řešení Vzdělávání směřovalo k tomu, aby absolvent v oblasti citové, postojové a hodnotové: záměrně vyhledával potřebné informace, orientoval se v nich a pracoval s nimi uvážlivě respektoval lidská práva ctil život jako nejvyšší hodnotu chránil životní prostředí a zapojil se do jeho udržování a zlepšování jednal hospodárně, ctil hodnotu lidské práce a jejích výsledků, pečoval o majetek pociťoval odpovědnost za své zdraví, usiloval o zdravý životní styl a o zdokonalování své tělesné zdatnosti. 26

27 STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA OLOMOUC spol. s r. o. (čtyřleté denní studium) M/001 VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST Učební plán vydaný MŠMT č. j / platnost od VYUČOVACÍ PŘEDMĚTY Zkratka Počet týdenních vyučovacích hodin 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník CELKEM A. POVINNÉ: a) ZÁKLADNÍ PŘEDMĚTY Český jazyk a literatura CJL První cizí jazyk Druhý cizí jazyk Matematika MAT Občanská nauka OBN Základy přírodních věd ZPV Dějepis DEJ Zeměpis ZEM Tělesná výchova TEV Aplikovaná psychologie APS 2/1 1 3/1 Společenská kultura SPK Právo PRV Veřejná správa VSP Ekonomika a sociální politika ESP Veřejné finance VFI 2 2 Technika administrativy TEA 2/2 2/2 4/4 Písemná a elektr. komunikace PEK Výpočetní technika VPT Účetnictví UCE 2/1 1/1 3/2 b) VÝBĚROVÉ PŘEDMĚTY Jazykové praktikum JAZ Historie české správy HČS 1 1 Demografie a statistika DMG 2 2 Regionalistka REG 2 2 Konverzace v prvním ciz. jaz Cvičení ze správního řízení CSŘ 2 2 Informační a kom. technologie IVT 1/1 1/1 2/2 Aplikovaná ekonomie AEK 1/1 1/

28 POJETÍ PRAXE OBOR VZDĚLÁNÍ KNIHOVNICKÉ A INFORMAČNÍ SYSTÉMY A SLUŽBY M/001 čtyřleté denní studium zakončené maturitní zkouškou Učební plán vydalo MŠMT ČR dne 26. srpna 1998, č. j /98 23 s platností od 1. září 1998 počínaje 1. ročníkem. Úkolem předmětu praxe je komplexní přístup k práci s informacemi, tj. budování, zpracovávání, ukládání a využívání informací a dokumentového fondu, a k práci s uživatelem informačních institucí. Výchovně vzdělávací cíle: - získat praktické dovednosti při získávání informačních pramenů - seznámit se na konkrétních pracovištích s řídící, metodickou a hospodářskou agendou - získat přehled o katalogizačním, bibliografickém a dokumentačním záznamu Praxe se realizuje individuálně v provozu konkrétního zainteresovaného informačního pracoviště na základě podrobně rozpracovaných tematických plánů. Rámcový rozpis učiva: Praxe má 2 základní formy: SOUVISLÁ PRAXE: kterou konají žáci během školního roku v rozsahu 2 týdnů ročně souvisle v přirozených podmínkách vybraných pracovišť, a to ve 3. ročníku na konci školního roku a ve 4. ročníku na počátku prvního pololetí. Žáci kromě pracovních úkolů, vyplývajících z jejich zařazení na pracovišti, plní i úkoly zadané učiteli odborných předmětů. 28

29 PRŮBĚŽNÁ PRAXE: 3. ročník průběžná praxe 4 hodiny týdně (136 hodin celkem) 1. Získávání informačních pramenů 2. Základní evidence 3. Organizace dokumentového a dokumentografického fondu 4. Revize dokumentového fondu 5. Dokumentová analýza 6. Katalogizační, bibliografický a dokumentační záznam 7. Věcné pořádání informací 8. Bibliografická a rešeršní činnost 29

30 ODBORNÁ A SOUVISLÁ PRAXE V PRŮBĚHU STUDIA OBOR VZDĚLÁNÍ KNIHOVNICKÉ A INFORMAČNÍ SYSTÉMY A SLUŽBY M/001 čtyřleté denní studium zakončené maturitní zkouškou 3. ročník průběžná praxe 4 hodiny týdně a dva týdny souvislé praxe Třída IIIA Knihovnické a informační systémy a služby Pracoviště 1. Knihovna Uničov 2. Městská knihovna Šternberk 3. Obecní knihovna Lutín 4. Knihovna lékařské fakulty UP v Olomouci 5. Zemský archiv v Opavě, pracoviště Olomouc 6. Městská knihovna Lipník nad Bečvou Knihovna Centra ALETTI Velehad ROMA 7. Olomouc 8. Arcibiskupská knihovna v Olomouci 9. Knihovna města Olomouce 10. Knihovna města Olomouce 11. Knihovna města Olomouce 12. Knihy Dobrovský 13. Vědecká knihovna v Olomouci 14. Městská knihovna Prostějov 15. Městská knihovna Litovel 16. Městská knihovan Litovel 17. Vědecká knihovna v Olomouci 18. Vědecká knihovna v Olomouci 19. ICM při Cyrilometodějském gymnáziu Prostějov 20. Knihovna SOŠ spol. s r. o. Olomouc 21. Knihkupectví TYCHO 22. TV MORAVA, s.r.o. 30

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA OLOMOUC. spol. s r. o.

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA OLOMOUC. spol. s r. o. STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA OLOMOUC spol. s r. o. Řepčínská 239/101, 779 00 OLOMOUC Tel., fax: 585 411 935 603 864 891 Web: www.skolaodborna.cz E mail: skola@skolaodborna.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program IČ: 61100412 Č. obj: 11103 Obchodní akademie 63-41-M/02 Obchodní akademie Příbram. příspěvková organizace Středočeského kraje Na Příkopech 104, 261 01 Příbram tel: 318 621 144

Více

Školní vzdělávací program pro obor vzdělání

Školní vzdělávací program pro obor vzdělání STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA Černoleská 1997, 256 01 Benešov tel.: 317 723 084, fax: 317 726 121 e-mail: kancelar@sosbn.cz http://www.sosbn.cz Školní vzdělávací program pro obor vzdělání 75-41-M/01 Sociální činnost

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Beroun Hlinky. Školní vzdělávací program. 37-41-M/01 Provoz a ekonomika dopravy

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Beroun Hlinky. Školní vzdělávací program. 37-41-M/01 Provoz a ekonomika dopravy Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Beroun Hlinky Školní vzdělávací program 37-41-M/01 Provoz a ekonomika dopravy 2. Charakteristika vzdělávacího programu 2.1. Identifikační údaje oboru název

Více

Školní vzdělávací program. Management v gastronomii. (nástavbové studium)

Školní vzdělávací program. Management v gastronomii. (nástavbové studium) Školní vzdělávací program Management v gastronomii (nástavbové studium) Školní vzdělávací program byl ve smyslu 168 odst. 1) písm. a) školského zákona projednán školskou radou dne 30. 8. 2012 se souhlasným

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM EKONOMICKÉ LYCEUM CHODOV

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM EKONOMICKÉ LYCEUM CHODOV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM EKONOMICKÉ LYCEUM CHODOV (v souladu s RVP EL) "Investice do vzdělání nesou nejvyšší úrok" Benjamin Franklin Vzdělávací program: Studijní forma vzdělávání: Obor vzdělání: Stupeň

Více

Školní vzdělávací program Gastronomie a cestovní ruch. Obor vzdělání. 65-42-M/01 Hotelnictví

Školní vzdělávací program Gastronomie a cestovní ruch. Obor vzdělání. 65-42-M/01 Hotelnictví Obchodní akademie a Hotelová škola, Turnov, Zborovská 519, příspěvková organizace tel. 481 350 011, fax 481 321 825, e-mail oahs@oahs.cz, www.oahs.cz Školní vzdělávací program Gastronomie a cestovní ruch

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Obchodní akademie a Hotelová škola, Turnov, Zborovská 519, příspěvková organizace tel. 481 350 011, fax 481 321 825, e-mail oahs@oahs.cz, www.oahs.cz Školní vzdělávací program Obchodní akademie 63-41-M/004

Více

Školní vzdělávací program 23 55 H/01 Klempíř

Školní vzdělávací program 23 55 H/01 Klempíř Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Jindřichův Hradec Školní vzdělávací program 23 55 H/01 Klempíř - 0 - ŠVP- klempíř OBSAH IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE...1 PROFIL ABSOLVENTA...2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST Zpracoval kolektiv pedagogických pracovníků Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborné

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM KÓD A NÁZEV OBORU VZDĚLÁNÍ: 31 58 H /01. Krejčí. 2. verze, platná od 1. 9. 2014

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM KÓD A NÁZEV OBORU VZDĚLÁNÍ: 31 58 H /01. Krejčí. 2. verze, platná od 1. 9. 2014 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM KÓD A NÁZEV OBORU VZDĚLÁNÍ: 31 58 H /01 Krejčí Délka a forma vzdělávání: 3 roky, denní studium Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s výučním listem 1 ŠVP zpracován

Více

Školní vzdělávací program Informatika v ekonomice

Školní vzdělávací program Informatika v ekonomice Gymnázium a střední odborná škola Aš Školní vzdělávací program Informatika v ekonomice pro obor 18-20-M/01 Informační technologie 1/159 STRUČNÝ OBSAH 1 Identifikační údaje... 5 2 Profil absolventa... 6

Více

Školní vzdělávací program Technické lyceum

Školní vzdělávací program Technické lyceum Projekt je financován ESF a rozpočtem ČR, řídí ho MŠMT, metodicky ho vede Národní ústav odborného vzdělávání Střední průmyslová škola stavební, Ostrava, příspěvková organizace Školní vzdělávací program

Více

Provoz a ekonomika dopravy

Provoz a ekonomika dopravy školní vzdělávací program Provoz a ekonomika dopravy RVP 37-41-M/01 Provoz a ekonomika dopravy Provoz a ekonomika dopravy Střední odborná škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace Školní tým tvorby

Více

Přírodovědné lyceum 2. verze

Přírodovědné lyceum 2. verze školní vzdělávací program Přírodovědné lyceum 2. verze Kompletní ŠVP - Přírodovědné lyceum Masarykova střední škola zemědělská a Vyšší odborná škola, Opava, příspěvková organizace HIDDEN TEXT TO MARK THE

Více

Soukromá střední škola pro marketing a ekonomiku podnikání, s. r. o., E. Basse 1142/9, 434 01 Most Tel/fax: 476 709 580 www.sssmep.

Soukromá střední škola pro marketing a ekonomiku podnikání, s. r. o., E. Basse 1142/9, 434 01 Most Tel/fax: 476 709 580 www.sssmep. Soukromá střední škola pro marketing a ekonomiku podnikání, s. r. o., E. Basse 1142/9, 434 01 Most Tel/fax: 476 709 580 www.sssmep.cz e-mail: soukrmark@sssmep.cz ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Název školního

Více

Střední škola, Havířov-Prostřední Suchá, příspěvková organizace Školní vzdělávací program: KOSMETICKÉ SLUŽBY

Střední škola, Havířov-Prostřední Suchá, příspěvková organizace Školní vzdělávací program: KOSMETICKÉ SLUŽBY Střední škola, Havířov-Prostřední Suchá, příspěvková organizace Školní vzdělávací program: KOSMETICKÉ SLUŽBY Obor vzdělání: 69-41-L/01 Kosmetické služby Obsah 1. Identifikační údaje... 3 2. Charakteristika

Více

INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE

INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE 2014 Školní vzdělávací program 18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE Střední průmyslová škola, Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Frýdek-Místek, příspěvková organizace 28.

Více

LÁVACÍ PROGRAM TRUHLÁ

LÁVACÍ PROGRAM TRUHLÁ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM TRUHLÁŘ 33 56 H / 01 1 I. Úvodní identifikační údaje OSNOVA ŠVP II. III. Profil absolventa Charakteristika vzdělávacího programu 1. Identifikační údaje 2. Popis celkového pojetí

Více

Podnikání. Školní vzdělávací program. Kód: 64-41-L/51. Střední škola a Mateřská škola, o.p.s. Jarošova 23, 412 01, Litoměřice www.stredni.

Podnikání. Školní vzdělávací program. Kód: 64-41-L/51. Střední škola a Mateřská škola, o.p.s. Jarošova 23, 412 01, Litoměřice www.stredni. 1 Podnikání Kód: 64-41-L/51 Školní vzdělávací program Střední škola a Mateřská škola, o.p.s. Jarošova 23, 412 01, Litoměřice www.stredni.eu Školní vzdělávací program Podnikání 64-41-L/51 ŠVP zpracován

Více

Sociální činnost - ŠVP

Sociální činnost - ŠVP školní vzdělávací program Sociální činnost - denní forma vzdělávání - (verze 2.1) Sociální činnost Sociální činnost - ŠVP HIDDEN TEXT TO MARK THE BEGINNING OF THE TABEL OF CONTENTS Obsah 1 Identifikační

Více

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Nymburk, Soudní 20

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Nymburk, Soudní 20 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Nymburk, Soudní 20 Školní vzdělávací program Zdravotnické lyceum Obor vzdělání: Zdravotnické lyceum 78-42-M/04 1 ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

Více

Integrovaná střední škola, Klatovy, Voříškova 823. Školní vzdělávací program PROVOZNÍ TECHNIKA 2011

Integrovaná střední škola, Klatovy, Voříškova 823. Školní vzdělávací program PROVOZNÍ TECHNIKA 2011 Školní vzdělávací program PROVOZNÍ TECHNIKA 2011 1 OBSAH IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU... 6 ROZPRACOVÁNÍ OBSAHU VZDĚLÁVÁNÍ Z RVP DO ŠVP...

Více

1 Identifikační údaje

1 Identifikační údaje 1 Identifikační údaje Název ŠVP 64-41-L/51 Podnikání Datum 26.3.2010 Název RVP Verze v.1/2010 Počet týdnů 32 Platnost 1.9.2010 Datum 6.5.2009 Forma studia denní forma vzdělávání Platnost 1.9.2009 Koordinátor

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro žáky a další uchazeče, kteří ukončili povinnou školní docházku

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro žáky a další uchazeče, kteří ukončili povinnou školní docházku STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA, KLATOVY, NÁBŘEŽÍ KPT. NÁLEPKY 362, 339 01 KLATOVY 3 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro žáky a další uchazeče, kteří ukončili povinnou školní docházku Název školního vzdělávacího programu

Více

Zpráva o škole, Zpráva o hospodaření, Zpráva o činnosti obecně prospěšné společnosti 2013-2014

Zpráva o škole, Zpráva o hospodaření, Zpráva o činnosti obecně prospěšné společnosti 2013-2014 Zpráva o škole, Zpráva o hospodaření, Zpráva o činnosti obecně prospěšné společnosti 2013-2014 Vyšší odborná škola, Obchodní akademie, Střední odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky

Více

Identifikační údaje o škole:... 3 Profil absolventa školního vzdělávacího programu... 4 Popis uplatnění absolventa v praxi... 4 Očekávané kompetence

Identifikační údaje o škole:... 3 Profil absolventa školního vzdělávacího programu... 4 Popis uplatnění absolventa v praxi... 4 Očekávané kompetence Labská hotelová střední odborná škola a Střední odborné učiliště Pardubice s. r. o. U Josefa 118, 530 09 Pardubice Školní vzdělávací program Obor vzdělání 68-43-M/01 68-43-M/01 Identifikační údaje o škole:...

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Vyšší odborná a Střední průmyslová škola elektrotechnická Plzeň Koterovská 85, 326 00 Plzeň Školní vzdělávací program Informační technologie Informatika v ekonomice Informatika v cestovním ruchu Schválila

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Obchodní akademie a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Školní vzdělávací program Obchodní akademie denní forma vzdělávání 63-41-M/02 Obchodní akademie a jazyková škola s právem státní jazykové

Více

Integrovaná střední škola Slaný. Školní vzdělávací program KUCHAŘSKÉ PRÁCE

Integrovaná střední škola Slaný. Školní vzdělávací program KUCHAŘSKÉ PRÁCE Integrovaná střední škola Slaný Školní vzdělávací program KUCHAŘSKÉ PRÁCE OBSAH Identifikační údaje... 1 Profil absolventa... 2 Pracovní uplatnění absolventa... 2 Výsledky vzdělávání... 2 Způsob ukončení

Více