Fakulta vojenských technologií Univerzity obrany v Brně

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Fakulta vojenských technologií Univerzity obrany v Brně"

Transkript

1 Fakulta vojenských technologií Univerzity obrany v Brně Kounicova 65, Brno, PSČ , datová schránka hkraife Výtisk jediný Počet listů: 6 PODMÍNKY PRO PŘIJETÍ KE STUDIU V AKADEMICKÉM ROCE 2018/2019 V BAKALÁŘSKÉM STUDIJNÍM PROGRAMU TECHNOLOGIE PRO OBRANU A BEZPEČNOST pro uchazeče o civilní studium Brno 2017

2 Podmínky pro přijetí ke studiu v akademickém roce 2018/2019 v bakalářském studijním programu 1. Úvodní ustanovení 1.1. Studijní program uskutečňuje Fakulta vojenských technologií Univerzity obrany v Brně (dále jen FVT UO ). Studijní program je akreditován Č.j.: MSMT-35616/2014 ze dne 30. října 2014 a Č.j.: MSMT-22779/ ze dne 5. srpna Podrobnosti o studijním programu jsou zveřejněny ve veřejné části internetových stránek Univerzity obrany v Brně (dále jen UO) V akademickém roce 2018/2019 lze do studijního programu přijmout 54 uchazečů do prezenční formy studia (dále jen nejvyšší počet přijímaných uchazečů ). Skupina oborů vzdělání Studijní program studijní obor Standardní doba studia/ Zahájení Počet uchazečů přijímaných ke studiu Prezenční forma Speciální a interdisciplinární obory 39 Technologie pro obranu a bezpečnost B Komunikační a informační technologie 3 roky / říjen Technologie pro ochranu majetku a osob 3 roky / říjen Zbraně a munice 3 roky / říjen Geografie a meteorologie pro obranu a bezpečnost 3 roky / říjen Letecká technika 3 roky / říjen Počet uchazečů přijímaných ke studiu ve studijním programu Počty uchazečů přijímaných ke studiu ve studijním programu (oboru) mohou být v závislosti na požadavku Ministerstva obrany ČR 2 do konce lhůty pro ověření podmínek pro přijetí změněny. Informace o počtech přijímaných uchazečů ke studiu budou po schválení těchto podmínek aktualizovány ve veřejné části internetových stránek UO odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů, ve znění pozdějších právních předpisů (zákon o vysokých školách).

3 2. Způsob a lhůta pro podávání přihlášek 2.1. Přihlášku ke studiu je možné podat elektronicky, a to vyplněním elektronické přihlášky dostupné ve veřejné části internetových stránek UO Lhůta pro podávání přihlášek končí dne 31. března Výše poplatků spojených se studiem, forma jejich placení a doba splatnosti 3.1. Uchazeči, kteří nejsou vojáky z povolání ve služebním poměru, jsou povinni uhradit poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením ve výši 400,- Kč za každou elektronickou přihlášku. Poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením se hradí bezhotovostním převodem na níže uvedený účet UO: číslo účtu: /0710, specifický symbol (SS): , variabilní symbol (VS): registrační číslo, které se uchazeči generuje po odeslání přihlášky ke studiu, konstantní symbol: 558, IBAN CZ , BIC/SWIFT CNBACZPP Poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením se považuje za uhrazený dnem připsání příslušné částky na účet UO. Uchazeč je povinen zaplatit poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením do 31. března Při neúčasti uchazeče na přijímací zkoušce se uhrazený poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením nevrací Studenti nehradí žádné další poplatky spojené se studiem. 4. Základní a další podmínky pro přijetí ke studiu 4.1. Základní podmínkou pro přijetí uchazeče ke studiu v bakalářském studijním programu je dosažení středního vzdělání s maturitní zkouškou Další podmínkou přijetí ke studiu ve studijním programu (oboru) jsou vzdělávací schopnosti uchazeče. 5. Termín a způsob ověření základních a dalších podmínek pro přijetí ke studiu 5.1. Splnění základní podmínky (viz čl. 4.1.) prokazuje uchazeč FVT UO do konce lhůty pro ověření podmínek (viz čl. 5.6.) předložením: úředně ověřeného opisu maturitního vysvědčení, nebo jedná-li se o prokázání středního vzdělání s maturitní zkouškou získaného v zahraničí, předložením dokladu ve smyslu 48 odst. 4 zák. č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů, ve znění pozdějších právních předpisů (zákon o vysokých školách) odst. 1 zák. č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů, ve znění pozdějších právních předpisů (zákon o vysokých školách).

4 5.2. Splnění dalších podmínek (viz čl. 4.2.) se ověřuje přijímací zkouškou. Přijímací zkouška zahrnuje test studijních předpokladů (SP), kterým se ověřují vzdělávací schopnosti uchazeče Test studijních předpokladů (SP) je zaměřen na ověření matematických znalostí a dovedností, numerického myšlení a logického uvažování. Test svým obsahem a náročností odpovídá znalostem a dovednostem získaným během středoškolského studia. Test je koncipován jako test s výběrem možností (multiple choice), tzn. u všech úloh uchazeč vybírá jednu z variant odpovědí. Doba trvání testu je 70 minut. Výsledek testu SP je hodnocen v rozmezí 0 až 60 bodů. Je-li vykonání této části přijímací zkoušky prominuto, má se za to, že výsledek činí 60 bodů Uchazeč může při přijímací zkoušce dosáhnout maximálně 60 bodů. Uchazeč, který získal z přijímací zkoušky 0 bodů, nesplnil podmínky přijímacího řízení Přijímací zkouška se bude konat v termínu od 23. dubna do 27. dubna Na přijímací zkoušku bude uchazeč písemně pozván na jeden den v uvedeném termínu. Uchazeč, který se z vážných a prokázaných důvodů (např. z důvodu nemoci) nemůže zúčastnit přijímací zkoušky v řádném termínu a písemně se omluví děkanovi nejpozději do tří dnů od jejího konání, může děkan na základě posouzení důvodů neúčasti pozvat k vykonání přijímací zkoušky v náhradním termínu dne 15. května Nedostaví-li se uchazeč k vykonání přijímací zkoušky, má se za to, že další podmínky pro přijetí ke studiu nesplňuje a přijímací řízení se s uchazečem automaticky zastavuje Lhůta pro ověření podmínek pro přijetí, tj. zákonem požadovaného vzdělání (viz čl. 4.1) a dalších podmínek (viz čl. 4.2) končí dne 24. září 2018, tzn. uchazeč doručí (předá) příslušné dokumenty pro ověření podmínek FVT UO tak, aby je FVT UO měla nejpozději k tomuto datu k dispozici. 6. Prominutí přijímací zkoušky nebo její části 6.1. Děkan FVT UO může na žádost uchazeče prominout uchazeči vykonání přijímací zkoušky vykonal-li uchazeč na FVT UO úspěšně v posledních třech letech přijímací zkoušku a byl-li přijat ke studiu, ale nezapsal se do studia; nebo je-li uchazeč cizincem a je-li tento uchazeč přijímán ke studiu na základě mezinárodní smlouvy, kterou je Česká republika vázána a která je vyhlášena ve Sbírce zákonů nebo ve Sbírce mezinárodních smluv, na základě ujednání, kterým je Ministerstvo obrany ČR vázáno, a na základě dohody mezi UO a zahraniční vysokou školou o spolupráci dosáhl-li uchazeč na střední škole za 2. pololetí předposledního ročníku studia a za 1. pololetí posledního ročníku studia střední školy studijního aritmetického průměru z matematiky nižšího než je hodnota 2,00 a prokázalli tuto skutečnost předložením úředně ověřených kopií příslušných vysvědčení spolu se žádostí o prominutí; nebo účastnil-li se uchazeč úspěšně Matematické olympiády, Fyzikální olympiády nebo Středoškolské odborné činnosti, které pořádá Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, a to minimálně v krajském či regionálním kole a prokázal-li tuto skutečnost v žádosti o prominutí.

5 6.2. Uchazeč žádost o prominutí vykonání přijímací zkoušky nebo její části předkládá písemně. Nedílnou součástí písemné žádosti jsou výše uvedené doklady prokazující tvrzené skutečnosti Žádost o prominutí vykonání přijímací zkoušky nebo její části uchazeč doručí na adresu Univerzita obrany, Fakulta vojenských technologií, Skupina studijní, Kounicova 65, Brno Žádost o prominutí vykonání přijímací zkoušky nebo její části, vč. dokladů prokazujících tvrzení skutečnosti, se předkládá nejpozději do 31. března Způsob výběru uchazečů při překročení nejvyššího počtu přijímaných uchazečů Splní-li podmínky pro přijetí větší počet uchazečů, rozhoduje pořadí nejlepších, sestavené podle výsledků přijímací zkoušky. Při shodném počtu bodů z přijímací zkoušky se uchazeči umísťují ve stejném pořadí a o jejich přijetí ke studiu rozhoduje děkan FVT. 8. Ostatní Na přijímací řízení se vztahuje správní řád 5. O přijetí nebo nepřijetí ke studiu děkan rozhodne správním rozhodnutím, které bude uchazeči doručeno v souladu se správním řádem. Brno dne 22. září 2017 plukovník prof. Ing. Martin MACKO, CSc. děkan 5 Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.

6 Vyjádření Akademického senátu FVT UO Podmínky pro přijetí ke studiu na FVT UO v bakalářském studijním programu v akademickém roce 2018/2019 byly schváleny v souladu s ustanovením 27 odst. 1 písm. e) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), Akademickým senátem Fakulty vojenských technologií UO dne 20. září pplk. Ing. Ladislav HAGARA, Ph.D. předseda akademického senátu FVT UO