VYPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTI

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VYPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTI"

Transkript

1 < VYPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTI j;u;/ojcazujici stav evidovany k datu :20:54 a s ^ ^ t v i domu s jednotkami vymezenymi podle zakona c. 72/1994 Sb. t3*ofpreno d^s^/ym pfistupem do katastru nemovitosti pro u6ei ov reni vystupu z informadniho systemu vefejn^ spravy ve smyslu 9 ziik /2000 Sb., ve zn^ni pozd jsich predpisu. Okres: CZOlOO Hlavni mesto Obec: Kat uzemi: Kamyk List v l a s t n i c t v i : 483 A Vlastnik, ji^v opravneny Identifikator Podil Vlastnicke pravo Baptistova Kamila, Imrychova 982/5, Kamyk, Bardiovsky Emil a Bardiovska Jana, Polska 1693, Celakovice Bednaf Bohumil a Bednafova Marcela, Imrychova 982/5, Kamyk, Beran Petr, Imrychova 982/5, Kamyk, Bezdekova Romana, Imrychova 982/5, Kamyk, Blahova Bohumila, Imrychova 982/5, Kamyk, Bobek Karel, Imrychova 982/5, Kamyk, Bohm Tomas a Bohmova Natalij a, Rumunska 20/31, Vinohrady, 12000, Imrychova 982/5, Kamyk, Brat Lukas Ing., Imrychova 982/5, Kamyk, Braumova Jana, Imrychova 982/5, Kamyk, Burianek J i r i a Buriankova Nadezda, Imrychova 982/5, Kamyk, Chmelka Zdenek JUDr. a Chmelkova Alena, Imrychova 982/5, Kamyk, Cech J i r i Ing., Imrychova 982/5, Kamyk, Cech Oldrich a Cechova Jolana, Imrychova 982/5, Kamyk, Cerny Josef, U vapenne skaly 1033/5, Podoli, Dockal Jaroslav JUDr., Imrychova 982/5, Kamyk, Fantova Nadezda Ing., Tresnova 369, Dolni Brezany Filkova Vesela Vladimirova MUDr., Imrychova 982/5, Kamyk, Fucik J i r i a Fucikova Alena, Imrychova 982/5, Kamyk, Gregorovicova Blanka, Imrychova 982/5, Kamyk, Hatalova Vladimira, Imrychova 982/5, Kamyk, Havelka Jaroslav a Havelkova Ludmila, Jungmannova 266, Pribram I I I, Pribram Heinova Zdenka, Imrychova 982/5, Kamyk, Hluchan Zbynek a Hluchafiova Ivana, Imrychova 982/5, Kamyk, 14300, Imrychova 982/5, Kamyk, Hnilicka Jan Ing. a Hnilickova Ivana, Imrychova 982/5, Kamyk, Hrbek Jaroslav a Hrbkova Alena, Imrychova 982/5, Kamyk, Janda Roman, Imrychova 982/5, Kamyk, Klapova Jana, Ve Lhotce 903/4, Kamyk, Klima J i r i JUDr., Voborskeho 1507/14, Modfany, Kocvarova Milena, Imrychova 982/5, Kamyk, Konecny Jaromir JXJDr. a Konecna Jarmila, Imrychova 982/5, Kamyk, / / /723 59/ / /105 97/ / / / /0774 1/ /053 1/ /176 97/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / /027 1/ /002 97/ / / / / / / / /082 97/ / / / / / / / / / / / / / /090 59/ / / / /2766 1/ /143 1/ /022 1/ / / /1177 Katastr^lni ufad pro hlavni mesto Prahu, Katastralni pracoviste, kod: 101. strana 1

2 Okres: CZOlOO Hlavni mesto Obec: Kat uzemi: Kamyk List v l a s t n i c t v i : 483 Krausova Jana, Imrychova 982/5, Kamyk, / /10464 Krchova Jitka, Imrychova 982/5, Kamyk, / /10464 Kricfalusi J i f i a Kricfalusiova Hana, Imrychova 982/5, /236 97/10464 Kamyk, /201 Kulkova Jana Ing., Imrychova 982/5, Kamyk, / /10464 Lagronova Irena, Imrychova 982/5, Kamyk, / /17440 Lokajicek Miloslav JXJDr., Imrychova 982/5, Kamyk, /3061 1/109 Lukesova Renata, Imrychova 982/5, Kamyk, / /4360 Machova Jarmila Mgr., Imrychova 982/5, Kamyk, / /4360 Maryska Frantisek JUDr. a Maryskova Irena, Imrychova / / /5, Kamyk, /0583 Matousek Lubos a Matouskova Ingrid PhDr. Ph.D., /102 59/4360 Imrychova 982/5, Kamyk, /6370 Matousek Liibos, Imrychova 982/5, Kamyk, /102 97/20928 Matouskova Ingrid PhDr. Ph.D., Imrychova 982/5, Kamyk, / / Mazurova Sarka, Imrychova 982/5, Kamyk, / /17440 Mitrik J i f i a Mitrikova Jana, Imrychova 982/5, Kamyk, / / /3304 Modelska Renata, Imrychova 982/5, Kamyk, / /17440 Moravec Josef, Hrdlivska 552, Smecno / /10464 Musilova Magdalena, Imrychova 982/5, Kamyk, / /17440 Muzikova Marie, Imrychova 982/5, Kamyk, /129 59/4360 Novak Pavel Ing. a Novakova Karla, Imrychova 982/5, / /4360 Kamyk, /0885 Patrny J i f i a Patrna Marta, Imrychova 982/5, Kamyk, / / /0014 Plecity Martin, Nad Lesnim divadlem 1114/16, Branik, /0197 1/ Plecity Vladimir doc. prof. JUDr. CSc., Nad lesnim /1820 1/218 divadlem 1114/16, Branik, Polak Petr a Polakova Vera, Imrychova 982/5, Kamyk, /0184 1/ /0273 Posltova Radka, Imrychova 982/5, Kamyk, / /17440 Prchal Bohumil a Prchalova Dana, Imrychova 982/5, Kamyk, / / , Imrychova 982/5, Kamyk, /146 Reichertova Ivana, Imrychova 982/5, Kamyk, /0902 " 249/17440 Rubeska Michal, Imrychova 982/5, Kamyk, / /17440 Schmidt Vladimir Ing., Imrychova 982/5, Kamyk, / /10464 Schwarczova Dita, Imrychova 982/5, Kamyk, / /4360 Skoumalova Frantiska, Imrychova 982/5, Kamyk, / /17440 Svatosova Helena, Imrychova 982/5, Kamyk, /952 59/4360 Sedivy Radim Ing. CSc. a Sediva Juliana Ing., Stfekovske / /10464 nabfezi 1124/27, Stfekov, Usti nad Labem /322 Siskova Lenka, Imrychova 982/5, Kamyk, / /17440 Sota Vaclav Ing. a Sotova Hana, c.p. 100, Hvozdec /027 59/ /089 Spicnerova Blanka, Imrychova 982/5, Kamyk, /133 97/10464 Steflik Josef, Imrychova 982/5, Kamyk, / /10464 Katastralni ufad pro hlavni mesto Prahu, Katastralni pracoviste, kod: 101. strana 2

3 VYPIS 2 KATASTRU NEMOVITOSTI Okres: CZOlOO Hlavni mesto Obec: Kat. uzemi: Kamyk List v l a s t n i c t v i : 483 V kat. uzemi jsou pozemky vedeny v jedne ciselne fadd Svehla Ludek, Imrychova 9B2/5, Kamyk, / /4360 Tichy Pavel Ing. a Ticha Jana, Bfezovska 495, / /10464 Zvole /0305 Toth Tomas, Imrychova 962/5, Kamyk, / /10464 Varecha Rostislav a Varechova Helena, Imrychova 982/5, / /17440 Kamyk, /0533 Vavfina Pavel, Imrychova 982/5, Kamyk, / /4360 Veverkova Lenka, Imrychova 982/5, Kamyk, / /10464 Volf J i r i a Volfova Diana, Imrychova 982/5, Kamyk, / /17440, Zalesi 547/70, Lhotka, /1898 Vondrak Josef a Vondrakova Marie, Imrychova 982/5, / /17440 Kamyk, /026 Votava Dalibor Ing. a Votavova Lenka Ing., Imrychova / / /5, Kamyk, /0066 Zajickova Ludmila, Imrychova 982/5, Kamyk, /175 1/109 Zaruba Petr JUDr. a Zarubova Blanka, Vazovova 3228/3, /041 1/109 Modfany, /2226 Zavodska Katarina JUDr., Imrychova 982/5, Kamyk, / /4360 Zeman Zdenek, Imrychova 982/5, Kamyk, / /4360 Zemanok J i f i a Zem^nkova Eva, Imrychova 982/5, Kamyk, / / , Imrychova 981/3, Kamyk, /1487 Zvolensky Vaclav Ing., Prosecnice 68, Krhanice / /17440 Zyka Rudolf Ing., Imrychova 982/5, tcamyk, / /17440 Zacek Lubos a Zackova Iva, Imrychova 982/5, Kanyk, / / /0378 Zak Jaroslav RSDr. a Zakova Jindfiska, Imrychova 982/5, /428 59/4360 Kamyk, /459 = spolecne jmeni manzelu B Nemovitosti Pozemky Parcela Vymera[m2] Druh pozemku Zpusob vyuziti Zpusob ochrany 5/ ostatni plocha zelen 5/ ostatni plocha ostatni komunikace 5/12 6 ostatni plocha ostatni komunikace 1859/ ostatni plocha zelen 1859/ zastavena plocha a nddvofi Na pozenku s t o j i stavba: Kamyk, c.p. 982, byt.dum Stavhy stavby dast cbce, c. budovy Zpusob vyuziti Na parcels Zpusob ochrany Kamyk, 6.p. 982 byt.dum 1859/79 C.p. / spclecnych castech Podil na 982/1 byt 5300 byt.z. 708/ /1035; Braumova Jana Katastralni ufad pro hlavni mesto Prahu, Katastralni pracovistfe, k6d: 101, strana 3 Podil na

4 Okres: CZOlOO Hlavni mesto Obec: Kat.uzemi: Kamyk List vlastnictvi: 483 stavby Cast obce, c. budovy Zpusob vyuziti Na parcels Zpusob ochrany C.p./ C.jednotky Zpusob vyuziti 982/2 byt 982/3 byt 982/4 byt 982/5 byt 982/6 byt 982/7 byt 982/8 byt 982/9 byt 982/10 byt 982/11 byt 982/12 byt 982/13 byt 982/14 byt 982/15 byt 982/16 byt 982/17 byt 982/18 byt 982/19 byt /1936; Heinova Zdenka /0902; Reichertova Ivana /143; Klima J i f i JUDr /1243; Zyka Rudolf Ing /0572; Steflik Josef /1088; Lukesova Renata /0464; Hatalova Vladimira /1195; Moravec Josef Podi1 na spolecnych castech Podil na na LV jednotky domu a pozemku jednotce 5439 byt.z. 485/ byt.z. 747/ byt.z. 480/ byt.z. 747/ byt.z. 485/ byt.z. 708/ byt.z. 708/ byt.z. 485/ byt.z. 747/ / /146; Prchal Bohumil a Prchalova Dana /175; Zajickova Ludmila 5362 byt.z. 480/ byt.z. 747/ / /0170; Fucik J i f i a Fucikova Alena /2109; Janda Roman 5446 byt.z. 485/ byt.z. 708/ / /0014; Patrny J i f i a Patrna Marta 5339 byt.z. 708/ / /6370; Matousek Lubos a Matouskova Ingrid PhDr. Ph.D /102; Matousek Lubos 5552 byt.z. 485/ /6370; Matouskova Ingrid PhDr. Ph.D byt.z. 747/ / /0066; Votava Dalibor Ing. a Votavova Lenka Ing /022; Kocvarova Milena 5394 byt.z. 480/ byt.z. 747/52320 Katastralni uead pro hlavni mssto Prahu, Katastralni pracovist^, k6d: 101. strana 4 1/2 1/2

5 prokazujici stav evidovany k datu 18, :20:54 Okres: CZOlOO Hlavni mesto Obec: Kat.uzemi: Kamyk List v l a s t n i c t v i : 483 stavby Cast obce, c. budovy Zpusob vyuziti Na parcele Zpusob ochrany Podil na C.p./ spolecnych castech Podil na /033; Lagronova Irena 982/20 byt 5763 byt.z. 485/ /1411; Brat Lukas Ing. 982/21 byt 5342 byt.z. 708/ / /065; Hrbek Jaroslav a Hrbkova Alena 982/22 byt 5353 byt.z. 708/ /952; Svatosova Helena 982/23 byt 5347 byt.z. 485/ / /201; Kricfalusi J i f i a Kricfalusiova Hana 982/24 byt 5355 byt.z. 747/ / /0533; Varecha Rostislav a Varechova Helena 982/25 byt 5364 byt.z. 480/ /3061; Lokajicek Miloslav JUDr. 982/26 byt 5352 byt.z. 747/ /0411; Modelska Renata 982/27 byt 5354 byt.z. 485/ / /322; Sedivy Radim Ing. CSc. a Sediva Juliana Ing. 982/28 byt 5404 byt.z. 708/ / /0270; Burianek J i f i a Buriankova Nadezda 982/29 byt 5447 byt.z. 708/ /129; Muzikova Marie 982/30 byt 5343 byt.z. 485/ /082; Gregorovicova Blanka 982/31 byt 5345 byt.z. 747/ /0424; Zvolensky Vaclav Ing. 982/32 byt 5395 byt.z. 480/ / /2226; Zaruba Petr JUDr. a Zarubova Blanka 982/33 byt 5937 byt.z. 747/ / /026; Vondrak Josef a Vondrakova Marie 982/34 byt 5363 byt.z. 485/ /1764; Filkova Vesela Vladimirova MUDr. 982/35 byt 5547 byt.z. 708/ / /9940; Bohm Tomas a Bohmova Natalija 982/36 byt 5945 byt.z. 708/52320 Katastralni ufad pro hlavni mssto Prahu, Katastralni pracovist^, kod: 101. strana 5

6 Okres: CZOlOO Hlavni mesto Obec: Kat.uzemi: Kamyk List v l a s t n i c t v i : 483 stavby Cast obce, c. budovy Zpusob vyuziti Na parcele Zpvsob ochrany Podi1 na C.p./ spolecnych castech Podil na /3056; Zeman Zdenek 982/37 byt 5550 byt.z. 485/ /002; Dockal Jaroslav JUDr. 982/38 byt 5385 byt.z. 747/ / /1898; Volf J i f i a Volfova Diana 982/39 byt 5349 byt.z. 480/ /053; Blahova Bohumila 982/40 byt 5582 byt.z. 747/ /0956; Mazurova Sarka 982/41 byt 5448 byt.z. 485/ /2869; Kulkova Jana Ing. 982/42 byt 5346 byt.z. 708/ / /3304; Mitrik J i f i a Mitrikova Jana 982/43 byt 5389 byt.z. 708/ / /089; Sota Vaclav Ing. a Sotova Hana 982/44 byt 5356 byt.z. 485/ /176; Bobek Karel 982/45 byt 5397 byt.z. 747/ / /1487; Zemanek J i f i a Zemankova Eva 982/46 byt 5449 byt.z. 480/ /2766; Klapova Jana 982/47 byt 5387 byt.z. 747/ / /0576; Chmelka Zdenek JUDr. a Chmelkov^ Alena 982/48 byt 5442 byt.z. 485/ /1630; Krausova Jana 982/49 byt 5457 byt.z. 708/ / /1158; Cech Oldrich a Cechova"Jolana 982/50 byt 5452 byt.z. 708/ /0308; Fantova Nadezda Ing. 982/51 byt 5392 byt.z. 485/ / /029; Bednaf Bohumil a Bednafova Marcela 982/52 byt 5359 byt.z. 747/ / /0285; Hnilicka Jan Ing. a Hnilickova Ivana 982/53 byt 5393 byt.z. 480/ / /0273; Polak Petr a Polakova Vera Katastralni ufad pro hlavni mssto Prahu, Katastralni pracoviste, k6d: 101. strana 5

7 Okres: CZOlOO Hlavni mesto Obec: Kat.uzemi: Kamyk List v l a s t n i c t v i : 483 stavjby Cast obce, c. budovy Zpusob vyuziti Na parcele Zpusob ochrany Podil na C.p./ spolecnych castech Podil na 982/54 byt 5391 byt.z. 747/ /2537; Skoumalova Frantiska 982/55 byt 5444 byt.z. 485/ / /0305; Tichy Pavel Ing. a Ticha Jana 982/56 byt 5399 byt.z. 708/ /1022; Machova Jarmila Mgr. 982/57 byt 5348 byt.z. 708/ / /007; Bardiovsky Emil a Bardiovska Jana 982/58 byt 5406 byt.z. 485/ / /0234; Havelka Jaroslav a Havelkova Ludmila 982/59 byt 5453 byt.z. 747/ /1521; Musilova Magdalena 982/60 byt 5451 byt.z. 480/ /0774; Bezdekova Romana 982/61 byt 5351 byt.z. 747/ / /0378; Zacek Lubos a Zackova Iva 982/62 byt 5455 byt.z. 485/ /0567; Krchova Jitka 982/63 byt 5889 byt.z. 708/ /1673; Schwarczova Dita 982/64 byt 5386 byt.z. 708/ / /459; Zak Jaroslav RSDr. a Zakova Jindfiska 982/65 byt 5892 byt.z. 485/ /8815; Toth Tomas 982/66 byt 5454 byt.z. 747/ /0214; Posltova Radka 982/67 byt 5402 byt.z. 480/ /0197; Plecity Martin 1/ /1820; Plecity Vladimir doc. prof. JUDr. CSc. 1/2 982/68 byt 5458 byt.z. 747/ /0054; Rubeska Michal 982/69 byt byt.z. 485/ /0176; Cech J i f i Ing. 982/70 byt 5337 byt.z. 708/ / /0885; Novak Pavel Ing. a Novakova Karla Nemovitosti jsou v uzemnim obvodu, ve ktereir. vykonava statni spravu katastru nemovitosti CR Katastralni ufad pro hlavni mssto Prahu, Katastralni pracovist^, k6d: 101. strana 7

8 VYPIS 2 KATASTRU NEMOVITOSTI Okres: CZOlOO Hlavni mesto Obec: Kat.uzemi: Kamyk List vlastnictvi: 483 stavhy Cast obce, c. budovy Zpusob vyuziti Na parcele Zpusob ochrany Podil na C.p./ spolecnych castech Podil na 982/71 byt 5440 byt.z. 708/52320 SpoluvJsstTiici /0914; Svehla Ludek 982/72 byt 5549 byt.z. 485/ /133; Spicnerova Blanka 982/73 byt 5401 byt.z. 747/ / /0583; Maryska Frantisek JUDr. a Maryskova Irena 982/74 byt 5401 byt.z. 480/ / /0583; Maryska Frantisek JUDr. a Maryskova Irena 982/75 byt 5388 byt.z. 747/ / /1177; Konecny Jaromir JUDr. a Konecna Jarmila 982/76 byt 5441 byt.z. 485/ /0991; Veverkova Lenka 982/77 byt 5456 byt.z. 708/ /7241; Zavodska Katarina JUDr. 982/78 byt 5405 byt.z. 708/ / /1426; Hluchan Zbynek a Hluchanova Ivana 982/79 byt 5443 byt.z. 485/ /0151; Schmidt Vladimir Ing. 982/80 byt 5551 byt.z. 747/ /1071; Siskova Lenka 982/81 byt 5360 byt.z. 480/ /027; Cerny Josef 982/82 byt 5338 byt.z. 747/ /0253; Beran Petr 982/83 byt 5459 byt.z. 485/ /0079; Baptistova Kamila 982/84 byt 5400 byt.z. 708/ /0621; Vavfina Pavel Bl Jina prava - Bez zapisu C Omezeni vlastnickeho prava - Bez zapisu D Jine zapisy vztahu Opravneni pro Povlnnost k Katastralni ufad pro hlavni mesto Prahu, Katastralni pracoviste, kod: 101. strana 8

9 Okres: CZOlOO Hlavni mesto Obec: Kat.uzemi: Kamyk List v l a s t n i c t v i : 483 vztahu Opravneni pro Povlnnost k o Vlastnictvi jednotek Stavba: Kamyk, c.p. 982 V-38268/ i i s t i n a prohlaseni vlastnika budovy o vymezeni jednotek (zak.c.72/1994 Sb.) ze dne Pravni ucinky vkladu prava ke dni o Zmena vymer obnovou operatu V-38268/ Parcela: 5/4 Parcela: 1859/59 Z / Z / Plomby a upozorneni - Bez zapisu E Nabyvaci t i t u l y a j i n e podklady zapisu - Bez zapisu F Vztah bonitovanycb pudne ekologickycb jednotek (BPEJ) k parcelam - Bez zapisu Upozorneni: Tento vypis z katastru nemovitosti neobsahuje zapisy v casti Bl, C, poznamky V casti D, listiny v casti E a po 25.dubnu 2003 vyznacena upozorneni (plombu), ze pravni vztahy k jednotkam, ke spoluvlastnickym podilum na spolecnych castech domu, popf. pozemku jsou dotceny zmenou. Tyto zapisy jsou uvedeny vzdy na pfislusnem vypisu z katastru nemovitosti pro vlastnictvi bytu a nebytoveho prostoru. : Katastralni urad pro hlavni mesto Prahu, Katastralni pracoviste, kod: Vyhotovil: Cesky urad zememericky a katastralni - SCD Vyhotoveno: :50:45 Ovefuji pod pofadovym cislem V 857/2014, ze tato l i s t i n a, ktera vznikla pfevedenim vystupu z informacniho systemu vefejne spravy z elektronicke podoby do podoby listinne, skladajici se z ~.AT: l i s t u, odpovida vystupu z informacniho systemu vefejne spravy v elektronicke podobe. V...M^^. dne J.^..f:.'i?^7 Podpis.. Softa ROslerovA not^i'skd tajemnice povgfend noufkou Katastralni ufad pro hlavni mssto Prahu, Katastralni pracoviste, kod: 101. strana 9

Komercni banka, a.s., Na pfikope Stavba: Stodulky, c.p. 514 V-40797/2004-101 969/33, Praha 1, Stare Mesto, Parcela: 587 V-40797/2004-101

Komercni banka, a.s., Na pfikope Stavba: Stodulky, c.p. 514 V-40797/2004-101 969/33, Praha 1, Stare Mesto, Parcela: 587 V-40797/2004-101 % VYPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTI ^brokazujici stav evidovany k datu 27.01.2012 09:35:02 VS: \/y/7i5 yfexo didlk«\kfw pnstupem do katastru pro u6ei ovei'eni vystupu z informadniho systemu vefejne to/ ve smyslu

Více

VYPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTI

VYPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTI srokazujici stav evidovany k datu 08.07.2013 15:35:02 TO pfistupem do katastru pro u6el ovsfenl vystupu z informadnlho syst^mu vefejn^ spriivy 10,/ ve smyslu 9 zik. 6. 365/2000 Sb., ve zn ni pozd jslch

Více

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu :55:02 Vlastnictví domu s byty a nebytovými prostory

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu :55:02 Vlastnictví domu s byty a nebytovými prostory CZ0522 Vlastnictví domu s y a neovými prostory Kat.území: 659541 List vlastnictví: 6709 572659 A Vlastník, jiný oprávněný Identifikátor Podíl Vlastnické právo Babák Pavel a Babáková Jana, Pod lipami 894,

Více

VYPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTI ojcazujici stav evidovany k datu :47:35

VYPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTI ojcazujici stav evidovany k datu :47:35 .Vyhd, 5 Most Kat.uzemi: 686573 Lom u Mostu VYPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTI ojcazujici stav evidovany k datu 18. 07. 2014 09:47:35 pfistupem do katastru nemovitosti pro u6ei ov^fenf vystupu z informadnlho

Více

VYPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTI rokazujici stav evidovany k datu 19.10.2011 10:15:00

VYPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTI rokazujici stav evidovany k datu 19.10.2011 10:15:00 -2- VYPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTI rokazujici stav evidovany k datu 19.10.2011 10:15:00 o d^^j^m pnstupem do katastru nemovitosti pro ucel overeni vystupu z informadniiio systemu ver'ejne spravy ve smyslu

Více

Listina Usneseni soudu b nafizeni exekuce Okresni soud Mlada Boleslav -17Nc2630/2009 -

Listina Usneseni soudu b nafizeni exekuce Okresni soud Mlada Boleslav -17Nc2630/2009 - vypis z KATASTRU NEMOVITOSTI?! cwoltazujici stav evidovany k datu 27.08.2012 14:55:02. dilkd^m ^.^ */ pflstupem do katastru nemovitostl pro u6el ov tenl vystupu z informadniho syst mu veirejn6 sprdvy ve

Více

pozemek urceny k plneni funkci lesa zemedelsky pudni fond Bl Jina prava - Bez zapisu

pozemek urceny k plneni funkci lesa zemedelsky pudni fond Bl Jina prava - Bez zapisu ^irokazujici stav evidovany k datu 14.05.2013 10:55:02 Vyhotoveno dcilkovyrn pfistupem do katastru nemovitosti pro u6ei ov6feni vystupu z informainiho syst6mu vefejn6 sprivy ve smyslu 9 zdk. d. 365/2000

Více

Listina Usneseni soudu o nafizeni exekuce Okresni soud v Kladne 20Nc-5235/ ze dne

Listina Usneseni soudu o nafizeni exekuce Okresni soud v Kladne 20Nc-5235/ ze dne '-fa VYPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTI '^C^rokazujici stav evidovany k datu 31.10.2012 14:35:02 pristupem do katastru nemovltosti pro ucel ovefeni vystupu z Informacniho systemu vefejn6 sprivy ve smyslu 9 zak.

Více

VYPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTI pr(^kzujici stav avidovany k datu 07.08.2013 09:15:02 Vlastnictvi bytu a nebytoveho prostoru

VYPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTI pr(^kzujici stav avidovany k datu 07.08.2013 09:15:02 Vlastnictvi bytu a nebytoveho prostoru pr(^kzujici stav avidovany k datu 07.08.2013 09:15:02 Vlastnictvi bytu a nebytoveho prostoru Vyhotoveno dalkovym pf/stupem do katastru pro u6el ov^fenl vystupu z informadnlho syst6mu vefejn^ sprdvy : /

Více

VYPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTI okazujioi stav evidovany k datu :35:02

VYPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTI okazujioi stav evidovany k datu :35:02 okazujioi stav evidovany k datu 16.12.2013 08:35:02 pflstupem do katastru nemovitostl pro (i6el ov fenl vystupu z informadnlho syst mu vefejn^ spravy ve smyslu 9 zik. 6. 365/2000 Sb., ve zn nl pozd j lch

Více

VYPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTI

VYPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTI Vyhotoveno d^lko\^m pflstupem do katastru nemovitosti pro u6el ovsfeni vystupu z informadnlho syst^mu vefejn6 spr^vy ve smyslu 9 z^k. 6. 365/2000 St., ve zn ni pozd jslch pfedpisci. 0TtrASj_ CZ0524 Rychnov

Více

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu :55:02 Vlastnictví domu s byty a nebytovými prostory

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu :55:02 Vlastnictví domu s byty a nebytovými prostory Vlastnictví domu s y a neovými prostory A Vlastník, jiný oprávněný Identifikátor Podíl Vlastnické právo Bálková Jana Mgr., Družstevní 1418, Hlinsko, 539 01 Hlinsko v Boháčová Ivana, Družstevní 1416, Hlinsko,

Více

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ Vlastnictví domu s jednotkami vymezenými podle zákona č. 72/1994 Sb. Vyhotoveno dálkovým přístupem do katastru nemovitostí pro účel ověření výstupu z informačního systému veřejné správy ve smyslu 9 zák.

Více

461203/054 485814/044 615122/0317 775930/0780 430627/010 660515/1894 500526/014 525812/345 555614/1800 525806/077 850705 873/40877

461203/054 485814/044 615122/0317 775930/0780 430627/010 660515/1894 500526/014 525812/345 555614/1800 525806/077 850705 873/40877 Vlastnictví domu s jednotkami vymezenými podle zákona č. 72/1994 Sb. A Vlastník, jiný oprávněný Identifikátor Podíl Vlastnické právo Bada Jan Ing. a Badová Ludmila Mgr., Jilmová 2682/4, Žižkov, 13000 Bartůňková

Více

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu :15:02 Vlastnictví domu s byty a nebytovými prostory

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu :15:02 Vlastnictví domu s byty a nebytovými prostory Vlastnictví domu s y a neovými prostory A Vlastník, jiný oprávněný Identifikátor Podíl Vlastnické právo SJM Chumchal Alois a Chumchalová Petra Ing., Sklářská 192, Krásno nad Bečvou, 757 01 Derta plus s.r.o.,

Více

V kat. území jsou pozemky vedeny v jedné číselné řadě. Typ jednotky byt.z. byt.z. byt.z.

V kat. území jsou pozemky vedeny v jedné číselné řadě. Typ jednotky byt.z. byt.z. byt.z. A Vlastnictví domu s jednotkami vymezenými podle zákona č. 72/1994 Sb. Vyhotoveno bezúplatně dálkovým přístupem pro účel: Insolveční řízení, č.j.: 0 pro Administrace insolvencí CITY TOWER, v.o.s. Vlastník,

Více

Z KATASTRU NEMOVITOSTI

Z KATASTRU NEMOVITOSTI VYPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTI azujici stav evidovany k datu 29.05.2013 08:55:02 fdlkov^j^nstupem do katastru pro u6el ovsfenl vjfstupu z informadnlho syst6mu vefejn6 spravy ve smyslu 9 zdk 6. 365/2000 Sb.,

Více

VYPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTI : jprokazujici stav evidovany k datu 27.06.2012 09:15:03

VYPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTI : jprokazujici stav evidovany k datu 27.06.2012 09:15:03 : j Vyhotoveno dalkojym pfistupem do katastru nemovitosti pro Ci6el ovefeni vystupu z Informacniho systemu vefejne spravy / ve smyslu 9 zak. c. 365/2000 Sb., ve zndnl pozdsjslch pfedpisu. XOkpEss: CZPS'OI

Více

VYPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTI -ptokazujici stav evidovany k datu :58:17

VYPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTI -ptokazujici stav evidovany k datu :58:17 -ptokazujici stav evidovany k datu 18.02.2014 07:58:17 «w Vyhotoveno dctlkovym pfistupem do katastru nemovitosti pro u6el ov fenl vystupu z informadnlho syst6mu vefejn6 sprivy jar, smyslu 9 z^k. 6. 365/2000

Více

Identifikator. Podil 320816/758 620924/0092 615812/1772 620924/0092

Identifikator. Podil 320816/758 620924/0092 615812/1772 620924/0092 VY.PIS Z KATASTRU NEMOVITOSTI prokazujici stav evidovany k datu 14,02,2014 09:23:13 Vyhotoveno beztiplatne dalkovym pfistupem pro ticel: Insolvecni nzeni, c.j.: 26 INS 37330/2013 pro Tamara Kropacova,

Více

7316/ Most. 7215/ Most. 7106/ Most. 7325/ Most. 7103/ Most. 7341/ /3, Most

7316/ Most. 7215/ Most. 7106/ Most. 7325/ Most. 7103/ Most. 7341/ /3, Most CZ0425 Vlastnictví domu s jednotkami vymezenými podle zákona č. 72/1994 Sb. Vyhotoveno bezúplatně dálkovým přístupem pro účel: Insolveční řízení, č.j.: KSUL 85 INS 17910 / 2014 pro Pavel Körner, PhDr.,

Více

VYPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTI prokazujici stav evidovany k datu :15:02

VYPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTI prokazujici stav evidovany k datu :15:02 Kat.uzemi: 783196 VYPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTI ym pfistupem do katastru pro u6ei ov fenl vystupu z infonnadnitio systemu vei'ejn4 spravy ve smyslu 9 zik. 6. 365/2000 Sb., ve zn ni pozd jsich pfedpisii.

Více

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu :15:02 Vlastnictví domu s byty a nebytovými prostory

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu :15:02 Vlastnictví domu s byty a nebytovými prostory prokazující stav evidovaný k datu.03.202 2:5:02 Vlastnictví domu s y a neovými prostory A Vlastník, jiný oprávněný Identifikátor Podíl Vlastnické právo SJM Ambros Josef a Ambrosová Věra, Okružní 907/9,

Více

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu :35:02 Vlastnictví domu s byty a nebytovými prostory

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu :35:02 Vlastnictví domu s byty a nebytovými prostory Vlastnictví domu s y a neovými prostory Kat.území: 613169 -město List vlastnictví: 2455 597180 A Vlastník, jiný oprávněný Identifikátor Podíl Vlastnické právo Baig Amer, Palace Court 53, London W2 4JB,

Více

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ Vlastnictví domu s jednotkami vymezenými podle zákona č. 72/1994 Sb. Vyhotoveno bezúplatně dálkovým přístupem pro účel: Insolveční řízení, č.j.: KSPH 67 INS 1660/2014 pro Josef Nožička, Ing. A Vlastník,

Více

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu :15:02

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu :15:02 A Vlastník, jiný oprávněný Identifikátor Podíl Vlastnické právo Banďůrek Michal, sídl. Vajgar 722, Jindřichův Hradec 810530/1402 III, Barešová Jana, Sídl. Vajgar 655, Jindřichův Hradec III, 525124/253

Více

VYPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTI rokazujici stav evidovany k datu 13.06.2013 13:55:02

VYPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTI rokazujici stav evidovany k datu 13.06.2013 13:55:02 Kat.u VYPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTI rokazujici stav evidovany k datu 13.06.2013 13:55:02 pfistupem do katastru pro u6ei ov fenl vystupu z infonvadnlho syst^mu vefejn6 sprivy ve smysiu 9 zdk. 6. 365/2000

Více

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ k datu: 24. 10.2005 09:29. Vlastnictví domu s byty a nebytovými prostory

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ k datu: 24. 10.2005 09:29. Vlastnictví domu s byty a nebytovými prostory VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ k datu: 24. 10.2005 09:29 Vlastnictví domu s byty a nebytovými prostory Hlavni město Praha A Vlastník jiný oprávněný 5 Vysočany List vlastnictví: 3130 Vlastnické právo Brejcha

Více

VYPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTI prokazujici stav evidovany k datu :15:03. V kat. uzemi jsou pozemky vedeny v jedne ciselne rade

VYPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTI prokazujici stav evidovany k datu :15:03. V kat. uzemi jsou pozemky vedeny v jedne ciselne rade prokazujici stav evidovany k datu 17.10.2012 08:15:03 A Vlastnik, j iny opravneny Vlastnicke pravo SJM Mako Jan a Makova Jarmila, Nova Hradecna 26, 783 83 Troubelice SJM = spolecne jmeni manzelu Identifikator

Více

- V Y P I S Z KATASTRU NEMOVITOSTI

- V Y P I S Z KATASTRU NEMOVITOSTI - V Y P I S Z KATASTRU NEMOVITOSTI " ^;,-\^rokazujici stav evidovany k datu 02.06.2011 13:16:21 kres:' CZ064^'-arno-niesto emi.:---fii6771 ma Pole List vlastnictvi: 1495 kat. uzemi jsou pozemky vedeny

Více

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu 24.08.2012 08:35:03 Vlastnictví bytu a nebytového prostoru

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu 24.08.2012 08:35:03 Vlastnictví bytu a nebytového prostoru Vlastnictví bytu a nebytového prostoru A Vlastník, jiný oprávněný Identifikátor Podíl B Vlastnické právo Wichterlová Dana, Družstevní 1417, Hlinsko, 539 01 Hlinsko v Čechách 1 Nemovitosti Jednotky Č.p./

Více

zemědělský půdní fond Stavby Typ stavby Část obce, č. budovy Typ jednotky byt.z. na LV / /1310; Rybka Josef a Rybková Hana

zemědělský půdní fond Stavby Typ stavby Část obce, č. budovy Typ jednotky byt.z. na LV / /1310; Rybka Josef a Rybková Hana A Okres: Vlastnictví domu s jednotkami vymezenými podle zákona č. 72/1994 Sb. Kat.území: 696803 Mladé Buky List vlastnictví: 1167 Vlastník, jiný oprávněný Vlastnické právo SJM Ferkl Luboš Mgr. a Ferklová

Více

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ Vlastnictví domu s jednotkami vymezenými podle zákona č. 72/1994 Sb. Vyhotoveno bezúplatně dálkovým přístupem pro účel: Insolveční řízení, č.j.: KSOS 31 INS 13212/2015 pro David Papoušek, Ing. A Vlastník,

Více

o < VYPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTI

o < VYPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTI o < VYPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTI '^J ^okazujici stav evidovany k datu 14.02.2012 13:15:02 jotoveno d^hl^/m pristupem do fotastru pro ucel ovefeni vystupu z informacnitio systemu vei'ejne spravy ^/^KA ^

Více

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu 16.09.2010 09:25:09

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu 16.09.2010 09:25:09 Kat.: 651974 Choceň List vlastnictví: 4469 A Vlastník, jiný oprávněný Vlastnické právo Praha 9, Vysočany, 190 00 Praha 9 B V kat. jsou pozemky vedeny ve dvou číselných řadách (St. = stavební parcela) Nemovitosti

Více

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu :35:02

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu :35:02 A Vlastník, jiný oprávněný Identifikátor Podíl Vlastnické právo Adamcová Viktoria, J. Jabůrkové 1427, 76502 Otrokovice B A L T A C I a.s., Masarykovo náměstí 212, 76361 Napajedla SJM Belant Jan a Belantová

Více

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu 18.11.2010 09:42:44

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu 18.11.2010 09:42:44 A Vlastník, jiný oprávněný Vlastnické právo Ostrava-Jih - Výškovice, 700 30 Ostrava 30 B Nemovitosti Pozemky Parcela 341 343/3 783/2 784/5 784/12 784/14 Výměra[m2] 6846 31 166 1007 474 40 Identifikátor

Více

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu 30.01.2013 08:35:02

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu 30.01.2013 08:35:02 CZ0207 Vlastnictví domu s y a neovými prostory Kat.území: 696293 List vlastnictví: 4622 535419 A Vlastník, jiný oprávněný Identifikátor Podíl Vlastnické právo SJM Andelt Milan a Andeltová Zdeňka, Palackého

Více

Na parcele rod. diim 57. Zpusob vyuzitri Zpusob ochrany. Povinnost. k

Na parcele rod. diim 57. Zpusob vyuzitri Zpusob ochrany. Povinnost. k VYPIS Z KATASTRU NSMOVITOSTI prokazujici sfcav evidovany k datu 05.04.2013 09:47:00 0712 Olomouc Obec: 554901 Kfelov-Bfuehotin 675636 Kfelov List vlastnictvi: 1042 V kat. uzemi jsou pozemky vedeny v jedne

Více

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu 14.07.2011 22:47:06

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu 14.07.2011 22:47:06 A Vlastník, jiný oprávněný Vlastnické právo SJM Šárka, Gagarinova 770/16, Liberec Liberec 6 SJM Zajac Jan a Zajacová Naděžda, Pod Rozhlednou 1418, Frýdlant, 464 01 Frýdlant v Čechách SJM = společné jmění

Více

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ k datu: :25

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ k datu: :25 Okres: Vlastnictví domu s byty a nebytovými prostory 3308 Tábor Obec: 553069 Sezimovo Ústí A Vlastník, jiný oprávnìný Identifikátor Podíl Vlastnické právo Alexa Stanislav a Alexová Dana, HAVANSKÁ 280/5,

Více

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu :44:04 Vlastnictví bytu a nebytového prostoru

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu :44:04 Vlastnictví bytu a nebytového prostoru Vlastnictví bytu a nebytového prostoru A Vlastník, jiný oprávněný Identifikátor Podíl Vlastnické právo SJM Soušek Jiljí Mgr. a Zlín, 760 05 Zlín 5 SJM = společné jmění manželů B Jednotky Č.p./ Č.jednotky

Více

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ Vlastnictví s jednotkami vymezenými podle zákona č. 72/1994 Sb. Vyhotoveno bezúplatně dálkovým přístupem pro účel: Insolveční řízení, č.j.: KSBR 29 INS 2447015 pro Monika Urbanová, Mgr. 586722 Veselí nad

Více

DODATEK Č. 1 KE ZNALECKÉMU POSUDKU

DODATEK Č. 1 KE ZNALECKÉMU POSUDKU DODATEK Č. 1 KE ZNALECKÉMU POSUDKU č. 712 104 / 2011 dle Žádosti o aktualizaci znaleckých posudků č.j. 167 EX 3227/09-687 Objednavatel: Exekutorský úřad Praha 10 JUDr. Igor Ivanko, soudní exekutor Sídlo:

Více

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu :35:02

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu :35:02 A B B1 C Nemovitosti Pozemky Parcela Vlastník, jiný oprávněný Vlastnické právo Sedlák Ladislav, Bosyně 45, 277 24 Vysoká u Mělníka Vysoká u Mělníka Jiná práva Výměra[m2] Omezení vlastnického práva - Bez

Více

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu :15:02 Vlastnictví domu s byty a nebytovými prostory

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu :15:02 Vlastnictví domu s byty a nebytovými prostory Vlastnictví domu s y a neovými prostory A Vlastník, jiný oprávněný Identifikátor Podíl Vlastnické právo ASSIST-KO s.r.o., Podvinný Mlýn 2126/1, Praha 9, Libeň, 190 00 Praha 9 Beránková Jitka, Jindřicha

Více

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu :35:02 Vlastnictví jednotky vymezené podle zákona č. 72/1994 Sb.

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu :35:02 Vlastnictví jednotky vymezené podle zákona č. 72/1994 Sb. Vlastnictví jednotky vymezené podle zákona č. 72/1994 Sb. A Vlastník, jiný oprávněný Identifikátor Podíl Vlastnické právo Žibková Zuzana, č.p. 12, 36262 Boží Dar B Nemovitosti Jednotky Č.p./ Č.jednotky

Více

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTI prokazující stav evidovaný k datu 19.12.2011 22:23:37

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTI prokazující stav evidovaný k datu 19.12.2011 22:23:37 i VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTI prokazující stav evidovaný k datu 19.12.2011 22:23:37 Vyhotoveno bezúplatné dálkovým přístupem pro účel: Správa majetku. č.j.. 2222 pro Úřad pro zastupování státu ve vécech

Více

Vyrozumění o provedeném vkladu do katastru nemovitostí ve věci sp. zn. V-10555/

Vyrozumění o provedeném vkladu do katastru nemovitostí ve věci sp. zn. V-10555/ Katastrální úřad pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Příbram Pod Šachtami 353, 26101 Příbram IV tel.: 318401611, fax: 318624239, e-mail: kp.pribram@cuzk.cz, I dat. schránky: gtqiesw Vyrozumění

Více

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ Vlastnictví domu s jednotkami vymezenými podle zákona č. 72/1994 Sb. CZ0100 Hlavní město 554782 A Vlastník, jiný oprávněný Identifikátor Podíl Vlastnické právo Afanasieva Maria, Akademika Anochina 38-3-509,

Více

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu 17.12.2013 13:35:02

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu 17.12.2013 13:35:02 A B Okres: Nemovitosti Pozemky Parcela Vlastník, jiný oprávněný Vlastnické právo FINE DREAM, s.r.o., Přístavní 321/14, Holešovice, 17000 Praha 189 191 202 324 367 368 440 441 442/5 443 444 504/2 524 525

Více

Wlllllllllllllll MMB

Wlllllllllllllll MMB Wlllllllllllllll MMB2017000001783 Rada města Brna Z7/34. zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne 12. 12. 2017 ZMJ/teW Název: Nabídka využití předkupního práva dle 101 stavebního zákona k pozemku

Více

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ Vlastnictví domu s jednotkami vymezenými podle zákona č. 72/1994 Sb. Vyhotoveno bezúplatně dálkovým přístupem pro účel: Insolveční řízení, č.j.: 1 pro Administrace insolvencí CITY TOWER, v.o.s. CZ0427

Více

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu :15:02 ČÁSTEČNÝ VÝPIS

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu :15:02 ČÁSTEČNÝ VÝPIS A Vlastník, jiný oprávněný Identifikátor Vlastnické právo MAX-TELEKOM, v.o.s., Křižíkova 1427, 46354921 ČÁSTEČNÝ VÝPIS Podíl B B1 C Nemovitosti Pozemky Parcela 2332/2 2332/5 2335/16 2390/2 3412/2 Stavby

Více

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu :35:02

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu :35:02 A B B1 C Okres: Nemovitosti Pozemky Parcela Vlastník, jiný oprávněný Jiná práva Vlastnické právo Sovy 1393/7, Opava, Kateřinky, 747 05 Opava 5 Výměra[m2] Omezení vlastnického práva 3199/1 3199/4 Stavby

Více

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ Vlastnictví domu s jednotkami vymezenými podle zákona č. 72/1994 Sb. 537501 A Vlastník, jiný oprávněný Identifikátor Podíl Vlastnické právo Báša Zdeněk, Topolová 909, Mladá, 28924 Beránková Alena, Topolová

Více

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu :21:58

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu :21:58 A Vlastník, jiný oprávněný Vlastnické právo 121/9, 664 64 Dolní Kounice B B1 C Nemovitosti Pozemky Parcela 101 102 106 107 108 109 110 130 Stavby Typ stavby Část obce, č. budovy Jiná práva Výměra[m2] Dolní

Více

Vyrozumění o provedeném vkladu do katastru nemovitostí ve věci sp. zn. V-58939/

Vyrozumění o provedeném vkladu do katastru nemovitostí ve věci sp. zn. V-58939/ Katastrální úřad pro hlavní město Prahu, Katastrální pracoviště Praha Pod sídlištěm 1800/9, Kobylisy, 18214 Praha 8 tel.: 284041111, fax: 284042022, e-mail: kp.praha@cuzk.cz, ID dat. schránky: 6cwid5c

Více

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ Vlastnictví domu s jednotkami vymezenými podle zákona č. 72/1994 Sb. A Vlastník, jiný oprávněný Identifikátor Podíl Vlastnické právo Bajerová Zuzana, Podlesí III 4942, 76005 Zlín BUDOVATEL, stavební ové

Více

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu 16.09.2013 19:15:02

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu 16.09.2013 19:15:02 A B B1 C Okres: Nemovitosti Pozemky Parcela Vlastník, jiný oprávněný Jiná práva Výměra[m2] Omezení vlastnického práva Identifikátor Vlastnické právo Štěpánová Hana, č.p. 305, 75645 Branky St. 456 St. 466

Více

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu 25.09.2011 21:35:00 Vlastnictví bytu a nebytového prostoru

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu 25.09.2011 21:35:00 Vlastnictví bytu a nebytového prostoru Vlastnictví bytu a nebytového prostoru A Vlastník, jiný oprávněný Identifikátor Podíl B Vlastnické právo S.H.S. Consult s.r.o., Petra Křičky 3106/24, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava 2 Nemovitosti Jednotky

Více

M1B Název: Nabídka na využití předkupního práva dle 101 stavebního zákona k ideálním 2/3 pozemku p. č v k. ú.

M1B Název: Nabídka na využití předkupního práva dle 101 stavebního zákona k ideálním 2/3 pozemku p. č v k. ú. li Rada města Brna U l l l l l l l M1B2017000001348 Z7/32. zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne 3. 10. 2017 ZM7/2902 Název: Nabídka na využití předkupního práva dle 101 stavebního zákona k ideálním

Více

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu :55:02

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu :55:02 A Vlastník, jiný oprávněný Identifikátor B Nemovitosti Pozemky Parcela Výměra[m2] Druh pozemku Způsob využití Způsob ochrany 1312 369 zastavěná plocha a nádvoří Součástí je stavba: Dolní Bojanovice, č.p.

Více

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu 17.02.2012 12:55:02 Vlastnictví bytu a nebytového prostoru

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu 17.02.2012 12:55:02 Vlastnictví bytu a nebytového prostoru Vlastnictví bytu a nebytového prostoru A Vlastník, jiný oprávněný Identifikátor Podíl Vlastnické právo SJM Nápravník Tomáš a Nápravníková Marie, Mikanova 3261/3, Praha 10, Jeremenkova Praha 47 SJM = společné

Více

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu :15:02

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu :15:02 A B B1 C Okres: Nemovitosti Pozemky Parcela Vlastník, jiný oprávněný Jiná práva Výměra[m2] Omezení vlastnického práva Vlastnické právo SJM Pospíšil Pavel a Pospíšilová Jana, náměstí Míru 2, 37501 Týn Dříteň

Více

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu :24:04

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu :24:04 A B B1 Okres: Nemovitosti Pozemky Parcela Kat.území: 659673 Jihlava List vlastnictví: 6481 Vlastník, jiný oprávnìný Vlastnické právo Legio, družstvo, tøída Legionáøù 1471/15, Jihlava, 586 01 3023 3024/3

Více

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu 03.05.2011 11:21:26

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu 03.05.2011 11:21:26 A Vlastník, jiný oprávněný Vlastnické právo SJM Masarykova 628, 769 01 Holešov, nám. Míru 162, 768 24 Hulín Vávra Libor, Záhlinice 131, 768 24 Hulín B B1 C Nemovitosti Pozemky Parcela Jiná práva Výměra[m2]

Více

území jsou pozemky vedeny v jedné číselné řadě ČÁSTEČNÝ VÝPIS rparcelé iqméra[m2] Drnh pozemku, Zpúgob využití Způsoomocnrany, plocha

území jsou pozemky vedeny v jedné číselné řadě ČÁSTEČNÝ VÝPIS rparcelé iqméra[m2] Drnh pozemku, Zpúgob využití Způsoomocnrany, plocha VÝPIS z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu 25.12.20i6 ii:iš:0 Vyhotoveno bezúplatné dálkovým přístupem pro účel." Správa majetku, č.j.: CJ 761215102527 pro Městská část Praha - Kunratice

Více

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu :15:02

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu :15:02 A B B1 C Okres: Nemovitosti Pozemky Parcela Vlastník, jiný oprávněný Jiná práva Výměra[m2] Omezení vlastnického práva Vlastnické právo 1144, Malenovice, 763 02 Zlín 4 o St. 324/1 St. 369 St. 2161 259/1

Více

Název: Nabídka na využití předkupního práva dle 101 stavebního zákona k pozemku p. č v k. ú. Žabovřesky Obsah: Návrh usnesení:

Název: Nabídka na využití předkupního práva dle 101 stavebního zákona k pozemku p. č v k. ú. Žabovřesky Obsah: Návrh usnesení: Rada města Brna Z7/41. zasedání Zastupitelstva města Brna ZM7/ konané dne 4. 9. 2018 Název: Nabídka na využití předkupního práva dle 101 stavebního zákona k pozemku p. č. 5050 v k. ú. Žabovřesky Obsah:

Více

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu :55:02

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu :55:02 A B B1 C Okres: Nemovitosti Pozemky Parcela Vlastník, jiný oprávněný Jiná práva Výměra[m2] Omezení vlastnického práva Vlastnické právo Čekyně, 75124 Přerov 798 799 800 801 802 803 804 805/1 805/2 Stavby

Více

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu :35:02

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu :35:02 A Vlastník, jiný oprávněný Identifikátor B Nemovitosti Pozemky Parcela Výměra[m2] Druh pozemku Způsob využití Způsob ochrany St. 5 383 zastavěná plocha a nádvoří Součástí je stavba: Kadešice, č.p. 6, bydlení

Více

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu :15:03

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu :15:03 A Okres: Vlastník, jiný oprávněný Identifikátor Vlastnické právo Agro Havlát s.r.o., Dlouhá 448, 59451 Křižanov 27697053 Podíl B B1 Nemovitosti Pozemky Parcela 70/1 78 81 82 83 84/4 85 86 87 149 150 156

Více

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu :35:00

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu :35:00 A B Okres: Nemovitosti Pozemky Parcela Vlastník, jiný oprávněný Vlastnické právo Matušovská Petra, Lípová 223, Chlebičov, 747 31 Velké Hoštice Seidlerová Barbora, K Lesu 133, Borová, 747 23 Bolatice Špalek

Více

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ k datu: 23.01.2007 13:10:26

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ k datu: 23.01.2007 13:10:26 A Vlastník, jiný oprávněný Vlastnické právo Janča Luboš, Rozseč Nad Kunštátem 159, 679 73 Rozseč nad Kunštátem B B1 C Nemovitosti Pozemky Parcela Jiná práva Výměra[m2] Omezení vlastnického práva - Bez

Více

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu :55:02

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu :55:02 A B Nemovitosti Pozemky Parcela Vlastník, jiný oprávněný Vlastnické právo Cigánková Fialová Magda Ing., Metylovice 535, 739 49 Metylovice Fiala Matouš, Ruská 1319/131, Vítkovice, 703 00 Ostrava 3 Fialová

Více

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu 07.05.2012 07:15:02

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu 07.05.2012 07:15:02 A Vlastník, jiný oprávněný Identifikátor Podíl B B1 C Vlastnické právo Průmyslové stavitelství Brno, a.s., Čechyňská 419/14a, Brno-střed - Trnitá, 602 00 Brno 2 Nemovitosti Stavby Typ stavby Část obce,

Více

Příloha č. 1 Mapa umístění oceňované nemovitosti rodinný dům

Příloha č. 1 Mapa umístění oceňované nemovitosti rodinný dům Příloha č. 1 Mapa umístění oceňované nemovitosti rodinný dům 111 A VYPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu 11.03.2011 38:33:58 Okres. CZ0802 Frýdek-Místek Obec: 552623 Třanovice

Více

V Y R O Z U MĚNÍ. Úřad městyse Pozořice, stavební úřad Na Městečku 14, Pozořice ÚČASTNÍKA ŘÍZENÍ O PODANÉM ODVOLÁNÍ

V Y R O Z U MĚNÍ. Úřad městyse Pozořice, stavební úřad Na Městečku 14, Pozořice ÚČASTNÍKA ŘÍZENÍ O PODANÉM ODVOLÁNÍ Úřad městyse Pozořice, stavební úřad Na Městečku 14, Pozořice Č.j: StÚ 2855/2011-25-Ca-ÚŘSP-Vyro-/ Pozořice, dne: 19.9.2012 Vyřizuje: Bronislava Častková E-mail: su.pozorice@volny.cz Telefon: 544 226 055

Více

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu :55:02

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu :55:02 A Vlastník, jiný oprávněný Identifikátor Podíl Vlastnické právo SJM Štěpán Vladimír a Štěpánová Hana, č.p. 305, 75645 Branky SJM = společné jmění manželů B B1 C Nemovitosti Stavby Typ stavby Část obce,

Více

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu :55:59

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu :55:59 A Okres: Vyhotoveno bezúplatně dálkovým přístupem pro účel: Insolveční řízení, č.j.: KSBR 24 INS 9155/2013 pro Eva Procházková, Ing. Vlastník, jiný oprávněný Identifikátor Vlastnické právo Slavík Dalibor,

Více

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu :35:02

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu :35:02 A Vlastník, jiný oprávněný Identifikátor Vlastnické právo Vacová Jitka, č.p. 34, 35755 Bukovany Podíl B Nemovitosti Pozemky Parcela Výměra[m2] Druh pozemku Způsob využití Způsob ochrany 18 750 zahrada

Více

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu :55:00

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu :55:00 A Nemovitosti Pozemky Parcela Vlastník, jiný oprávněný Výměra[m2] B Vlastnické právo 873, Holice, 534 01 Holice v Čechách 2038/1 2038/2 2038/3 2038/4 2039/2 2039/3 2039/4 2041/9 2041/20 7014 7015 7016

Více

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu 11.10.2012 22:15:02 Vlastnictví bytu a nebytového prostoru

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu 11.10.2012 22:15:02 Vlastnictví bytu a nebytového prostoru Vlastnictví bytu a nebytového prostoru A Vlastník, jiný oprávněný Identifikátor Podíl B Jednotky Č.p./ Č.jednotky B1 Vlastnické právo Ryder Mark Edward, 34 Fairways Drive, South Wirral - Little Sutton,,

Více

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ k datu:20.02.2004 16:02

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ k datu:20.02.2004 16:02 Okres: Vlastnictví domu s y a neovými prostory 3100 Hlavní mìsto Praha Obec: 554782 Praha A Vlastník, jiný oprávnìný Identifikátor Podíl Vlastnické právo Albert Jaroslav Ing., Zápasnická 881/4, Hostivaø

Více

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu 22.02.2011 18:18:15 Vlastnictví bytu a nebytového prostoru

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu 22.02.2011 18:18:15 Vlastnictví bytu a nebytového prostoru Vlastnictví bytu a nebytového prostoru A Vlastník, jiný oprávněný Identifikátor Podíl Vlastnické právo Voňavková Hana, Školská 281, Kolín IV, 280 02 Kolín 2 B Nemovitosti Jednotky Č.p./ Č.jednotky Způsob

Více

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu 09.08.2011 12:37:15

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu 09.08.2011 12:37:15 A Vlastník, jiný oprávněný Vlastnické právo SJM Rooseveltova 825/16, Pod 1 SJM Velička Lubomír a Veličková Marie, Rooseveltova 825/16, Pod 1 SJM = společné jmění manželů B B1 C Nemovitosti Pozemky Parcela

Více

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu :55:02

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu :55:02 A Okres: Vlastník, jiný oprávněný Vlastnické právo Klein Petr, Fleischnerova 948/22, Bystrc, 63500 Brno Klein Vladimír, Husova 165/5, Staré Brno, 60200 Brno Kleinová Marie, Lýskova 1037/9, Bystrc, 63500

Více

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu 10.03.2013 11:35:02

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu 10.03.2013 11:35:02 A B B1 C Okres: Nemovitosti Pozemky Parcela Vlastník, jiný oprávněný Jiná práva Výměra[m2] Omezení vlastnického práva Identifikátor Vlastnické právo Beranová Iveta, Zboží 60, 58291 Habry 735713/0495 St.

Více

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu :55:02

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu :55:02 A B B1 C Okres: Nemovitosti Pozemky Parcela Vlastník, jiný oprávněný Vlastnické právo Krejná Lenka, Havířská ulice I 87, 27341 Cvrčovice Pasauerová Taťána, č.p. 74, 38481 Lčovice Semseiová Marcela, č.p.

Více

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu 13.12.2011 12:35:01

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu 13.12.2011 12:35:01 A B B1 C Okres: Nemovitosti Pozemky Parcela Vlastník, jiný oprávněný Vlastnické právo Mníšek 70, 463 31 Chrastava Jiná práva Výměra[m2] Omezení vlastnického práva 331 335 336 1767 Stavby Typ stavby Část

Více

Složení výborů Zastupitelstva města Moravská Třebová ve volebním období

Složení výborů Zastupitelstva města Moravská Třebová ve volebním období Složení výborů Zastupitelstva města Moravská Třebová ve volebním období 2014-2018 Finanční výbor zastupitelstva města Předseda: Miroslav Jurenka - Ing. Otakar Zahradník - Mgr. Petr Vágner - Věra Kaderková

Více

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu :55:02

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu :55:02 A Okres: Vlastník, jiný oprávněný Identifikátor B Nemovitosti Pozemky Parcela Výměra[m2] Druh pozemku Způsob využití Způsob ochrany St. 927 19 zastavěná plocha a nádvoří Součástí je stavba: bez čp/če,

Více

II nu i i II nyní MMB

II nu i i II nyní MMB II nu i i II nyní MMB2017000001165 tr Rada města Brna Z7/31. zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne 5. 9.2017 ZM7/í2fS~ Název: Nabídka využití předkupního práva dle 101 stavebního zákona k pozemku

Více

ZÁPIS O VÝSLEDKU VOLEB DO ZASTUPITELSTVA OBCE 1) Ve volbách do zastupitelstva obce (městysu, města, městské části, městského obvodu)

ZÁPIS O VÝSLEDKU VOLEB DO ZASTUPITELSTVA OBCE 1) Ve volbách do zastupitelstva obce (městysu, města, městské části, městského obvodu) Ve volbách do zastupitelstva obce (městysu, města, městské části, městského obvodu)... Městec Králové okres... Nymburk konaných ve dnech (dne)... 5.10. - 6.10.2018 byly podle výsledků převzatých od okrskových

Více