Informace poskytnuté na základě žádosti dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů v roce 2011

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Informace poskytnuté na základě žádosti dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů v roce 2011"

Transkript

1 Informace poskytnuté na základě žádosti dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů v roce / Žádost o poskytnutí informace, jaká nápravná opatření obcí Zlobice byla přijata k dílčímu přezkoumání hospodaření za rok 2010; kdy proběhne kontrola hospodaření mateřské školy ve Zlobicích. Krajský úřad Zlínského kraje, odbor Kancelář ředitele, oddělení kontrolní, obdrželo žádost o poskytnutí informací, jaká nápravná opatření obcí Zlobice byla přijata k dílčímu přezkoumání hospodaření za rok 2010; kdy proběhne kontrola hospodaření mateřské školy ve Zlobicích. Vzhledem k tomu, že poskytnutá informace byla žadateli zaslána v listinné podobě, je způsobem umožňujícím dálkový přístup zveřejněna pouze tato doprovodná informace. Odbor Kancelář ředitele Krajského úřadu Zlínského kraje 2/ Žádost o poskytnutí informace, zda společnost AMBIKO MEDIKA z Rožnova pod Radhoštěm má oprávnění poskytovat za úplatu léčebnou péči. Krajský úřad Zlínského kraje, odbor zdravotnictví, obdrželo žádost o poskytnutí informací, zda společnost AMBIKO MEDIKA z Rožnova pod Radhoštěm má oprávnění poskytovat za úplatu léčebnou péči. Vzhledem k tomu, že poskytnutá informace byla žadateli zaslána v listinné podobě, je způsobem umožňujícím dálkový přístup zveřejněna pouze tato doprovodná informace. Odbor zdravotnictví Krajského úřadu Zlínského kraje 3/ Žádost o poskytnutí informace týkající se veřejné zakázky "Vsetínská nemocnice a. s. - centralizace vybraných provozů" č. VZ/2009/5/140/03. Krajský úřad Zlínského kraje, odbor investic, obdržel žádost o poskytnutí informací týkající se veřejné zakázky "Vsetínská nemocnice a. s. - centralizace vybraných provozů" č. VZ/2009/5/140/03. Vzhledem k tomu, že poskytnutá informace byla žadateli zaslána v listinné podobě, je způsobem umožňujícím dálkový přístup zveřejněna pouze tato doprovodná informace. Odbor investic Krajského úřadu Zlínského kraje 4/ Žádost o poskytnutí informace týkající se problematiky procesu stanovení místní a přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích dopravním značením. Odbor dopravy a silničního hospodářství Krajského úřadu Zlínského kraje (dále jen ODSH KÚZK) obdržel žádost o poskytnutí těchto informací. 1. Zdali jste vydali od roku 2006 nějaký metodický pokyn pro obce ve vašem kraji, jehož obsahem by byla problematika procesu stanovení místní a přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích dopravním značením a otázka formy takového rozhodnutí dle 77 zákona č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích? 2. Pakliže jste metodický pokyn uvedený v otázce č. 1 vydali, jaký je jeho přesný obsah? 3. V případě, že jste od roku 2006 žádný takový metodický pokyn nevydali, jaký by měl být postup obcí ve vašem kraji, při stanovení místní a přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích dopravním značením? 1

2 ODSH KÚZK k bodu 1. a 2. Vám sděluje, že metodický pokyn nevydal. K bodu 3. Vám sdělujeme následující. Místní a přechodná úprava provozu na pozemních komunikacích a užití zařízení pro provozní informace je obecními úřady obcí s rozšířenou působností stanovována podle ust. 77 odst. 1 písm. c) zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů v platném znění (dále jen zák. č. 361/2000 Sb. ) na silnici II. a III. třídy a na místní komunikaci po předchozím písemném stanovisku příslušného orgánu policie. Obecní úřady obcí s rozšířenou působností se při stanovování místní a přechodné úpravy provozu řídí metodikou, kterou v roce 2009 vydalo Ministerstvo dopravy, odbor provozu silničních vozidel pod názvem Metodická pomůcka pro sjednocení prostupu obecních úřadů obcí s rozšířenou působností a krajských úřadů při stanovování místní úpravy provozu na pozemních komunikacích, která je dostupná na webových stránkách Ministerstva dopravy z odkazu: F4AF316/0/MetodikakesjednocenipostupuOUaKUpristanovovanimistniupravyprovozunapozemnichko munikacich.pdf Uvedená metodická pomůcka vychází z aktuální judikatury Nejvyššího správního soudu, rozsudku č. j. 2 Ao 3/ , ze dne , publikovaném na stránkách a sjednocuje procesní postup při stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích. Z výše uvedené metodiky a judikatury je zřejmé, že v případech, kdy by účastníkům provozu byly stanoveny jiné povinnosti, než vyplývají z obecné úpravy provozu obsažené v zák. č. 361/2000 Sb. je třeba stanovit místní úpravu provozu formou závazného opatření obecné povahy podle ust. 171 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád v platném znění (dále jen správní řád ). Tento způsob stanovení podle vydané metodiky Ministerstva dopravy je třeba aplikovat od , tedy od účinnosti zákona č. 374/2007 Sb., kdy došlo ke zrušení ust. 129 odst. 1 zák. č. 361/2000 Sb. upravujícího vztah tohoto zákona a správního řádu. Odbor dopravy a silničního hospodářství Krajského úřadu Zlínského kraje 5/ Žádost o poskytnutí informace ve věci řešení změny způsobu vytápění spočívající v odpojení od soustavy centrálního zásobování teplem ve Zlínském kraji. Společnost Zásobování teplem Vsetín a.s, IČ , Jiráskova 1326, Vsetín, podala u odboru územního plánování a stavebního řádu Krajského úřadu Zlínského kraje (dále jen odbor ÚP ) žádost o poskytnutí informací, jakým způsobem je ve Zlínském kraji řešen následující okruh problémů: a) je změna způsobu vytápění spočívající v odpojení od soustavy CZT a nahrazení tohoto způsobu lokálním zdrojem předmětem územního a stavebního řízení? Nebo pouze stavebního řízení? Jakou úvahou se odpověď na předešlou otázku řídí? b) je hodnocen pouze každý individuální případ, nebo celkový součtový dopad zahájené změny zejména v situacích, kdy probíhá více změn zároveň, nebo v režii společného subjektu? c) je provozovatel nebo vlastník soustavy CZT vždy účastníkem řízení? Jaké jsou důvody proč ano nebo proč ne? d) jak je postupováno, není-li vlastník soustavy CZT totožný s jejím provozovatelem (provozovatel má soustavu CZT v pronájmu)? e) je okruh případných námitek vlastníka, respektive provozovatele soustavy CZT, omezen pouze na konkrétní fyzické ovlivnění konkrétní části rozvodu CZT nebo jsou připouštěny i námitky týkající se funkčnosti soustavy CZT jako celku a souladu s územní energetickou koncepcí, případně vyplývající z nedodržení 3 odst. 8 zákona o ochraně ovzduší? f) je ve správním řízení řešen pouze nový zdroj vytápění nebo celá změna, tedy včetně odstranění dotčených částí soustavy CZT? g) kdo a v jaké fázi řízení se vyjadřuje k souladu nového způsobu vytápění s územní energetickou koncepcí, a to jak obecní, tak krajskou? h) kým a jakým způsobem je zkoumáno naplnění podmínky pro odpojení od CZT podle ustanovení 3 odst. 8 zákona o ochraně ovzduší? K Vašim otázkám odbor ÚP sděluje následující informace: a) je změna způsobu vytápění spočívající v odpojení od soustavy CZT a nahrazení tohoto způsobu lokálním zdrojem předmětem územního a stavebního řízení? Nebo pouze stavebního řízení? Jakou úvahou se odpověď na předešlou otázku řídí? Vytápěni stavby je její nedílnou součástí a spolu s dalším technickým vybavením zabezpečuje způsob využití stavby, pro který byla navržena a provedena a ke kterému bylo následně 2

3 povoleno i její užíváni. Pokud tedy změna způsobu vytápění stavby (nebo její části) spočívá v odpojení stavby od centralizovaného zásobování teplem a v provedení nového zdroje tepla (např. kotelny ve stavbě nebo plynových kotlů v jednotlivých bytech), je nutné ji posuzovat jako změnu stavby, kterou stavební úřad projedná ve stavebním řízení. Tento postup je v souladu s ustanovením 77 odst. 5 zákona č. 458/2000 Sb. Předmětem územního řízení by taková stavba musela být v případě, kdy by splnila některou z podmínek ust. 76 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen stavební zákon ), a ust. 79 odst. 1, resp. ust. 81 stavebního zákona. b) je hodnocen pouze každý individuální případ, nebo celkový součtový dopad zahájené změny zejména v situacích, kdy probíhá více změn zároveň, nebo v režii společného subjektu? Výsledkem každého správního řízení je rozhodnutí jako individuální správní akt a z hlediska časové posloupnosti nelze jeho výsledek podmiňovat jiným (budoucím) správním aktem. Pro vydání rozhodnutí (stavebního povolení) je rozhodné přezkoumání jednotlivých podkladů pro rozhodnutí, požadavků dotčených orgánů a námitek účastníků řízení správním orgánem. Správní řád připouští tzv. společné řízení, které je upraveno v jeho ust Dle odst. 1 tohoto ustanovení správní orgán může na požádání účastníka nebo z moci úřední usnesením spojit různá řízení, k nimž je příslušný, pokud se týkají téhož předmětu řízení nebo spolu jinak věcně souvisejí anebo se týkají týchž účastníků, nebrání-li tomu povaha věci, účel řízení anebo ochrana práv nebo oprávněných zájmů účastníků. Spojit řízení lze i v průběhu řízení za předpokladu, že tím nevznikne nebezpečí újmy některému z účastníků. Dle ust. 140 odst. 2 správního řádu správní orgán vede společné řízení i o společné žádosti více žadatelů nebo o společné žádosti týkající se téhož předmětu řízení nebo jiných věcně souvisejících otázek. Společné řízení zahrnuje i vydání podmiňujícího úkonu, k němuž je správní orgán příslušný. c) je provozovatel nebo vlastník soustavy CZT vždy účastníkem řízení? Jaké jsou důvody proč ano nebo proč ne? Okruh účastníků stavebního řízení je upraven v ust. 109 stavebního zákona. Účastníkem stavebního řízení je A. stavebník, B. vlastník stavby, na níž má být provedena změna či udržovací práce, není-li stavebníkem, nejde-li o případ uvedený v písmenu G., C. vlastník pozemku, na kterém má být stavba prováděna, není-li stavebníkem, D. vlastník stavby na pozemku, na kterém má být stavba prováděna, a ten, kdo má k tomuto pozemku nebo stavbě právo odpovídající věcnému břemenu, mohou-li být jejich práva navrhovanou stavbou přímo dotčena, E. vlastník sousedního pozemku nebo stavby na něm, může-li být jeho vlastnické právo navrhovanou stavbou přímo dotčeno, F. ten, kdo má k sousednímu pozemku právo odpovídající věcnému břemenu, může-li být toto právo navrhovanou stavbou přímo dotčeno, G. společenství vlastníků jednotek podle zvláštního právního předpisu ve stavebním řízení, které se týká domu nebo společných částí domu anebo pozemku; v případě, že společenství vlastníků jednotek podle zvláštního právního předpisu nemá právní subjektivitu, vlastník, jehož spoluvlastnický podíl na společných částech domu činí více než jednu polovinu. Účastníkem řízení není nájemce bytu, nebytového prostoru nebo pozemku. Z ust. 77 odst. 5 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), v platném znění (dále jen energetický zákon ) vyplývá, že změna způsobu dodávky nebo změna způsobu vytápění může být provedena pouze na základě stavebního řízení se souhlasem orgánů ochrany životního prostředí a v souladu s územní energetickou koncepcí. Veškeré vyvolané jednorázové náklady na provedení těchto změn a rovněž takové náklady spojené s odpojením od rozvodného tepelného zařízení uhradí ten, kdo změnu nebo odpojení od rozvodného tepelného zařízení požaduje. Je zřejmé, že odpojením od soustavy CZT (stavby) dojde k zásahu do této stavby. Z uvedeného pak vyplývá, že ten, který má k soustavě CZT vlastnické právo, musí být do okruhu účastníků stavebního řízení o změně způsobu dodávky nebo změně způsobu vytápění zahrnut. d) jak je postupováno, není-li vlastník soustavy CZT totožný s jejím provozovatelem (provozovatel má soustavu CZT v pronájmu)? Účastníkem stavebního řízení o změně způsobu dodávky nebo změně způsobu vytápění je ve smyslu ust. 109 odst. 1 písm. b) stavebního zákona vlastník soustavy CZT, nikoliv její provozovatel, pokud mu toto postavení nepřísluší z jiného titulu (např. - pokud není 3

4 stavebníkem, vlastníkem pozemku apod.). e) je okruh případných námitek vlastníka, respektive provozovatele soustavy CZT, omezen pouze na konkrétní fyzické ovlivnění konkrétní části rozvodu CZT nebo jsou připouštěny i námitky týkající se funkčnosti soustavy CZT jako celku a souladu s územní energetickou koncepcí, případně vyplývající z nedodržení 3 odst. 8 zákona o ochraně ovzduší? Stavební úřad nemá možnost ovlivnit obsah námitek, které účastník stavebního řízení uplatní. Rozsah námitek je uveden v ust. 114 stavebního zákona (námitky proti projektové dokumentaci, způsobu provádění a užívání stavby nebo požadavkům dotčených orgánů, pokud je jimi přímo dotčeno jeho vlastnické právo nebo právo založené smlouvou provést stavbu nebo opatření nebo právo odpovídající věcnému břemenu k pozemku nebo stavbě). Z uvedeného ustanovení stavebního zákona dále vyplývá, že postavení účastníka stavebního řízení se osobě splňující kriteria uvedená v ustanovení 109 odst. 1 stavebního zákona (viz. bod c) přiznává proto, aby mohla hájit svá práva k pozemku nebo stavbě, nikoliv práva jiné osoby. Jak bylo uvedeno v předchozím bodě, z ust. 77 odst. 5 energetického zákona vyplývá, že změna způsobu dodávky nebo změna způsobu vytápění může být provedena pouze na základě stavebního řízení se souhlasem orgánů ochrany životního prostředí a v souladu s územní energetickou koncepcí. Touto věcí se musí v řízení zabývat jak stavební úřad, tak i příslušný dotčený orgán životního prostředí. Posouzení souladu změny způsobu dodávky nebo změny způsobu vytápění s ust. 3 odst. 8 zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o ochraně ovzduší ) je v kompetenci příslušného dotčeného orgánu ochrany ovzduší, který se formou závazného stanoviska ke stavbě vyjadřuje a stavební úřad následně v řízení mimo jiné ověří, zda předložené podklady vyhovují požadavkům uplatněným dotčenými orgány (ust. 111 odst. 1 písm. d) stavebního zákona). Správní řád ve svém ustanovení 149 upravuje též stav, kdy účastník řízení s obsahem závazného stanoviska nesouhlasí (odst. 4), stav, kdy bylo vydáno nezákonné závazné stanovisko (odst. 5) a též postup správního orgánu po případném zrušení nebo změně nebo závazného stanoviska (odst. 6). f) je ve správním řízení řešen pouze nový zdroj vytápění nebo celá změna, tedy včetně odstranění dotčených částí soustavy CZT? Odpojením od centralizovaného zásobování teplem vznikne v tomto systému řada důsledků rázu technického, zejména snížení jeho provozuschopnosti z důvodů změny hydraulických parametrů apod., a proto návrh na vydání stavebního povolení změny způsobu dodávky nebo změny způsobu vytápění, především předložená projektová dokumentace, musí řešit všechny důležité okolnosti, které realizací navrhované stavby a jejím užíváním vzniknou. Všechny tyto věci jsou pak předmětem posouzení správního orgánu. g) kdo a v jaké fázi řízení se vyjadřuje k souladu nového způsobu vytápění s územní energetickou koncepcí, a to jak obecní, tak krajskou? Soulad stavby z hlediska jejího souladu s územní energetickou koncepcí obce i vyššího územního celku musí zhodnotit především příslušný dotčený orgán (ŽP) ve svém stanovisku, a stavební úřad následně v řízení mimo jiné ověří, zda předložené podklady vyhovují požadavkům uplatněným dotčenými orgány (ust. 111 odst. 1 písm. d) stavebního zákona). h) kým a jakým způsobem je zkoumáno naplnění podmínky pro odpojení od CZT podle ustanovení 3 odst. 8 zákona o ochraně ovzduší? Jak bylo popsáno v bodě e), posouzení souladu změny způsobu dodávky nebo změny způsobu vytápění s ust. 3 odst. 8 zákona o ochraně ovzduší je v kompetenci příslušného dotčeného orgánu ochrany ovzduší, který se formou závazného stanoviska ke stavbě vyjadřuje, a stavební úřad následně v řízení mimo jiné ověří, zda předložené podklady vyhovují požadavkům uplatněným dotčenými orgány (ust. 111 odst. 1 písm. d) stavebního zákona). Odbor územního plánování a stavebního řádu Krajského úřadu Zlínského kraje 6/ Žádost o poskytnutí informace týkající se odvolacích řízení ve věci vyvlastnění podle zákona č. 184/2006 Sb., za období od do Krajský úřad Zlínského kraje, odbor územního plánování a stavebního řádu (dále též správní orgán, odvolací orgán ) obdržel žádost učiněnou elektronicky o poskytnutí informace dle 4

5 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění (dále jen informační zákon ). Žadatel uvedl, že žádá o poskytnutí výčtu spisových značek odvolacích řízení proti rozhodnutí o vyvlastnění podle zákona č. 184/2006 Sb., od do Současně požádal o poskytnutí (anonymizovaného) vyhotovení rozhodnutí (včetně odůvodnění) o odvolání v těchto věcech, ve kterých krajský úřad již rozhodl. Elektronickým podáním ze dne žadatel na základě výzvy správního orgánu mimo jiné upřesnil, že mění svoji žádost na pouhý statistický údaj o počtu odvolacích řízení ve věcech vyvlastnění podle zákona č. 184/1999 Sb. od do Krajský úřad Zlínského kraje, odbor územního plánování a stavebního řádu na základě výše uvedené upřesněné žádosti vydává dle ust. 14 odst. 5 písm. d) informačního zákona tuto informaci: Počet odvolacích řízení dle zákona č. 184/2006 Sb., od do Počet odvolacích řízení za sledované období 43 Z toho ve 2 případech šlo o vyvlastnění přístupu k pozemku či stavbě a v 41 případech šlo o vyvlastnění pro stavbu ve veřejném zájmu. V 5 případech bylo odvolání podáno proti procesnímu rozhodnutí vydanému v rámci vyvlastňovacího řízení a ve 38 případech proti rozhodnutí ve věci a z toho v 1 případě proti rozhodnutí o zamítnutí žádosti o vyvlastnění. Ve 3 případech bylo odvolání vzato zpět. V 19 případech bylo rozhodnutí o vyvlastnění odvolacím orgánem potvrzeno, v 1 případě bylo odvolacím orgánem rozhodnutí o vyvlastnění změněno a 15 případů nebylo ke dni odvolacím orgánem zatím vyřízeno. Vzhledem k tomu, že k poskytnutí informace nebylo třeba mimořádně rozsáhlé vyhledávání informací a náklady za vyhledání informace nepřesáhly dle Sazebníku úhrad nákladů za poskytování informací dle informačního zákona 100,- Kč, není dle vnitřního předpisu Zlínského kraje úhrada nákladů po žadateli požadována. Odbor územního plánování a stavebního řádu Krajského úřadu Zlínského kraje 7/ Žádost o poskytnutí informace týkající se objemu finančních prostředků vynaložených ZK na odkoupení akcií společnosti Industry servis ZK, a.s., na veškeré služby poskytované touto společností od jejího vzniku, na vypracování "Územní studie dopadů Strategické průmyslové zóny Holešov" a s tím spojené náklady a služby, na vybudování Technologického parku Progress. Zlínský kraj obdržel žádost o poskytnutí informací na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. K požadovaným informacím sdělujeme následující: 1. finanční prostředky vynaložené Zlínským krajem na odkoupení akcií společnosti Industry Servis ZK a.s.: ,- Kč; 2. finanční prostředky vynaložené Zlínským krajem na veškeré služby poskytované společností Industry Servis ZK a.s.: ,- Kč vč. DPH; 3. finanční prostředky vynaložené Zlínským krajem na vypracování Územní studie Strategické průmyslové zóny Holešov: ,68 Kč vč. DPH; 4. finanční prostředky vynaložené Zlínským krajem na vybudování Technologického parku Progress: Investorem Technologického parku Progress je společnost Industry Servis ZK, a.s. Investice není financována z prostředků Zlínského kraje; 5. předpokládané roční náklady ze zdrojů Zlínského kraje na provoz Technologického parku Progress: Náklady na provoz Technologického parku Progress nejsou a nebudou hrazeny z prostředků Zlínského kraje. Nad rámec výše uvedeného Vám sdělujeme, že náklady na realizaci akce SPZ Holešov jsou ze 75% hrazeny z dotace ze státního rozpočtu ČR. Odbor investic Krajského úřadu Zlínského kraje 8/ Žádost o poskytnutí informace ve věci sdělení počtu odvolacích správních řízení a 5

6 přezkumných řízení vedených v letech 2009 a 2010, ve kterých Krajský živnostenský úřad Zlínského kraje rozhodoval o rozhodnutích obecních živnostenských úřadů. Krajský úřad Zlínského kraje, odbor právní a Krajský živnostenský úřad, obdržel žádost o poskytnutí informací ve věci sdělení počtu odvolacích správních řízení a přezkumných řízení vedených v letech 2009 a 2010, ve kterých Krajský živnostenský úřad Zlínského kraje rozhodoval o rozhodnutích obecních živnostenských úřadů a sdělení počtu pracovníků zabývajících se uvedenou agendou. Vzhledem k tomu, že poskytnutá informace byla žadateli zaslána v listinné podobě, je způsobem umožňujícím dálkový přístup zveřejněna pouze tato doprovodná informace. Odbor právní a Krajský živnostenský úřad Krajského úřadu Zlínského kraje 9/ Žádost o poskytnutí informace spočívající ve sdělení, v jaké výši vznikly Krajskému úřadu Zlínského kraje náklady za prohrané soudní spory a v jaké výši vznikly Krajskému úřadu Zlínského kraje náklady na vlastní právní zastoupení, obojí v právní věci Petra Janíčka a Stanislavy Janíčkové. Krajský úřad Zlínského kraje, odbor územního plánování a stavebního řádu (dále též odbor ÚP ), obdržel žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění (dále jen informační zákon ), a to konkrétně informace: 1) v jaké výši vznikly Krajskému úřadu Zlínského kraje (dále jen KÚZK ) náklady na všechna soudní řízení v právní věci Petra Janíčka a Stanislavy Janíčkové a KÚZK za období let (tj. náhrada nákladů protistrany za prohraný spor) 2) v jaké výši vznikly KÚZK náklady na právní zastoupení v právní věci Petra Janíčka a Stanislavy Janíčkové a Města Uherský Brod za období let (tj. náklady na vlastní právní zastoupení KÚZK). Odbor ÚP na základě výše uvedené žádosti vydává dle ust. 14 odst. 5 písm. d) informačního zákona tuto informaci: 1) náhrada nákladů protistrany za prohraný spor správní žaloba na zrušení rozhodnutí KÚZK, odboru ÚP, vedená u Krajského soudu v Brně KÚZK bylo uloženo zaplatit žalobcům Petru Janíčkovi a Stanislavě Janíčkové úhradu nákladů řízení v celkové výši 4.000,- Kč. správní žaloba na zrušení rozhodnutí KÚZK, odboru ÚP, vedená u Krajského soudu v Brně - KÚZK bylo uloženo zaplatit žalobci Petru Janíčkovi úhradu nákladů řízení ve výši 2.000,- Kč. 2) náklady na právní zastoupení KÚZK žádné Vzhledem k tomu, že k poskytnutí informace nebylo třeba mimořádně rozsáhlé vyhledávání informací a náklady za vyhledání informace nepřesáhly dle Sazebníku úhrad nákladů za poskytování informací dle informačního zákona 100,- Kč, není dle vnitřního předpisu Zlínského kraje úhrada nákladů po žadateli požadována. Odbor územního plánování a stavebního řádu Krajského úřadu Zlínského kraje 10/ Žádost o poskytnutí informace se zaměřením na výsledky statistického šetření zatížení komunikací v okolí Kroměříže. Krajský úřad Zlínského kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství, vydává jako orgán příslušný podle 67 odst. 1 písm. g) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů, a 4 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, toto poskytnutí informace. Žádost o sdělení informace jaká je statistika průjezdnosti pozemní komunikace č. 432 a č. 367 příjezdu do Kroměříže a průjezdnosti hlavních komunikací vedoucích přes centrum města Kroměříže - vždy za posledních 20 roků. S ohledem na formulaci žádosti je zřejmé, že pojmem statistika průjezdnosti pozemní 6

7 komunikace žadatel myslí Výsledky statistického šetření zaměřeného na zatížení komunikací v jednotlivých regionech České republiky (tzv.: sčítání dopravy na pozemních komunikacích). Tato šetření provádí Ředitelství silnic a dálnic ČR (dále jen ŘSD) každých 5 let a jsou veřejně dostupná na internetových stránkách pro roky 2000 a Silnice II. třídy II/432, II/367 a ostatní průjezdné hlavní silnice přes město Kroměříž jsou potom podle jednotlivých let sčítání na: a Starší sčítání dopravy roku 1990 a 1995 nemáme a existují pravděpodobně jenom v papírové (nikoliv elektronické podobě) a proto odkazujeme žadatele na ŘSD (http://www.rsd.cz/informacni-servis). Zlínský kraj využívá těchto dokumentů jako základní informaci o intenzitách dopravy pro všechny silnice II. a III. třídy v majetku kraje. Na uvedených silnicích Zlínský kraj neprováděl žádná dodatečná sčítání dopravy a naopak očekáváme nové Sčítání dopravy 2010, které by mělo být dokončeno v polovině roku Odbor dopravy a silničního hospodářství Krajského úřadu Zlínského kraje 11/ Žádost o poskytnutí informace se zaměřením na administrativní náklady zadávání veřejných zakázek. Krajský úřad Zlínského kraje, odbor investic, obdržel žádost o poskytnutí informací se zaměřením na administrativní náklady zadávání veřejných zakázek, zejména vyčíslení počtu zaměstnanců, kteří se agendě věnují, vyčíslení jejich mzdových nákladů včetně zařazení do platových tříd, objem finančních prostředků vynaložených na jejich školení a vyčíslení objemu finančních prostředků administrovaných veřejných zakázek. Vzhledem k tomu, že poskytnutá informace byla žadateli zaslána v listinné podobě, je způsobem umožňujícím dálkový přístup zveřejněna pouze tato doprovodná informace. Odbor investic Krajského úřadu Zlínského kraje 12/ Žádost o poskytnutí informace týkající se pronájmu tělocvičny při Střední průmyslové škole Zlín, tř. T. Bati Krajský úřad Zlínského kraje, odbor školství, mládeže a sportu, obdržel žádost o poskytnutí informací týkající se pronájmu tělocvičny při Střední průmyslové škole Zlín, tř. T. Bati 4187, především výše hodinové sazby a celkové vybrané částky za rok 2010 včetně uvedení příjemce plnění. Vzhledem k tomu, že poskytnutá informace byla žadateli zaslána v listinné podobě, je způsobem umožňujícím dálkový přístup zveřejněna pouze tato doprovodná informace. Odbor školství, mládeže a sportu Krajského úřadu Zlínského kraje 13/ Žádost o poskytnutí informace týkající se elektronického právního informačního systému používaného Krajským úřadem Zlínského kraje. Na základě doručené Krajskému úřadu Zlínského kraje o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, týkající se používaného elektronického právního informačního systému sděluji následující: 1. Jaký elektronický právní informační systém (systém pro vyhledávání právních předpisů, judikatury a literatury aj.) Instituce využívá? Používáme databázi právních informací ASPI, obsahující právní předpisy, literaturu, judikaturu, volitelné aplikace a podsystémy Předpisy EU, judikatura ESD, Usnesení vlády, MuniASPI, a Veřejnoprávní smlouvy Obcí. 2. Kolik uživatelských licencí výše uvedeného systému (popřípadě jednotlivých systémů, 7

8 využívá-li Instituce více druhů takových systémů) Instituce zakoupila? Užívací práva jsou omezena výhradně na objednatele s právem instalace databáze a ASPIserveru v jedné počítačové síti na jednom jediném počítači (server) a právem využití pro 90 plovoucích přístupových licencí, prostřednictvím ASPI-klientů na uživatelských počítačích v této počítačové síti. 3. Kolik uživatelů má přístup do těchto systémů a kolik jich je odhadem reálně využívá? Přístup k systému mají všichni pracovníci Krajského úřadu Zlínského kraje, to je cca 474 uživatelů. Reálné využití lze těžko odhadnout, jedná se asi o 320 uživatelů. 4. Kdo je dodavatelem výše uvedených systémů, resp. licencí a kdy byly s těmito dodavateli uzavřeny příslušné smlouvy? V případě, že k navyšování počtu licencí od jednotlivých dodavatelů docházelo postupně, prosíme též o poskytnutí údaje o rozsahu a roku jednotlivých navýšení. Prosíme též o informaci o způsobu výběru tohoto dodavatele. Dodavatelem systému je Společnost ASPI, a.s., U Nákladového nádraží 6, Praha 3. Uzavírané smlouvy: Zakoupena jednouživatelská licence databáze ASPI Okresním úřadě ve Zlíně pro nově vznikající subjekt Zlínský kraj, na nákup byla uzavřena smlouva, dodavatel byl vybrán OkÚ Zlín Převod licence z Okresního úřadu ve Zlíně na Zlínský kraj na základě smlouvy s dodavatelem Rozšíření uživatelských práv z jednouživatelské verze na síťovou verzi na základě smlouvy Na základě veřejné zakázky Aktualizace databáze právních informací byla uzavřena smlouva na dobu neurčitou o použití databáze právních informací ASPI, obsahující právní předpisy, literaturu, judikaturu, volitelné aplikace a podsystémy Předpisy EU, judikatura ESD, Usnesení vlády, MuniASPI a Veřejnoprávní smlouvy Obcí. 5. Pokud Instituce využívá časově omezené licence či aktualizace, prosíme o informaci, na jak dlouhou dobu resp. do kdy jsou zajištěny stávající licence či aktualizace podle sjednaných smluv? Zlínský kraj nevyužívá časově omezené licence. Smlouva ze dne je uzavřena na dobu neurčitou. 6. Jaká byla ročně vynakládána částka v posledních 3 letech za jednotlivé systémy (či jednotlivou licenci) včetně jejich aktualizací? Vynakládané částky v letech: ,- Kč s DPH ,- Kč s DPH ,- Kč s DPH 7. Zvažuje instituce obnovení licencí, resp. smlouvy na aktualizaci či změnu (nebo doplnění nového) elektronického právního systému? Pokud ano, kdy lze tento krok očekávat? V současné době Zlínský kraj neuvažuje o změně elektronického právního informačního systému. 8. Který odbor rozhoduje o pořizování a správě elektronických právních informačních systémů? Požadavek na nákup programového vybavení zpracovává věcně příslušný odbor ve spolupráci s oddělením podpory řízení. O nákupu rozhoduje vedoucí oddělení informatiky. Odbor Kancelář ředitele Krajského úřadu Zlínského kraje 14/ Žádost o poskytnutí informace týkající se veřejných zakázek dle přiloženého seznamu. Zlínský kraj obdržel žádost o informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb. K požadovaným informacím Vám sdělujeme následující: 1. Krajská nemocnice T. Bati, a.s. Zlín Výstavba parkovacího domu: vysoutěžená cena bez DPH ,- Kč vyplacené prostředky celkem bez DPH ,- Kč ke smlouvě byly uzavřeny dodatky předmětem dodatků byla úprava harmonogramu postupu stavebních prací a platebního kalendáře a změna rozsahu díla podmínky smlouvy byly dodrženy 2. SPZ Holešov technická a dopravní infrastruktura: vysoutěžená cena bez DPH ,- Kč 8

9 vyplacené prostředky celkem bez DPH ,- Kč ke smlouvě byly uzavřeny dodatky předmětem dodatků bylo snížení ceny a uplatnění opce na výstavbu komunikací podmínky smlouvy byly dodrženy 3. Uherskohradišťská nemocnice stavební úpravy PGO vysoutěžená cena bez DPH ,- Kč vyplacené prostředky celkem bez DPH ,- Kč ke smlouvě byl uzavřen dodatek předmětem dodatku byla dodávka zdroje a rozvodů medicinálních plynů podmínky smlouvy byly dodrženy 4. Krajská nemocnice T. Bati a.s. ve Zlíně Onkologické centrum vysoutěžená cena bez DPH ,- Kč vyplacené prostředky celkem bez DPH ,- Kč ke smlouvě byl uzavřen dodatek předmětem dodatku byla změna rozsahu díla podmínky smlouvy byly dodrženy 5. Dodávka stavby Vsetínská nemocnice a.s. centralizace vybraných provozů vysoutěžená cena bez DPH ,- Kč vyplacené prostředky celkem bez DPH ,- Kč ke smlouvě byly uzavřeny dodatky předmětem dodatků byl posun termínu realizace a zvýšení sazby DPH, změna založení stavby a vícepráce a méněpráce podmínky smlouvy byly dodrženy 6. Nákup osobních automobilů pro Zlínský kraj 2010 vysoutěžená cena bez DPH ,- Kč vyplacené prostředky celkem bez DPH ,- Kč ke smlouvě nebyly uzavřeny dodatky podmínky smlouvy byly dodrženy 7. Technické projektování Uherskohradišťská nemocnice Centrální objekty 1. etapa vysoutěžená cena bez DPH ,-Kč vyplacené prostředky celkem bez DPH ,-Kč ke smlouvě byly uzavřeny dodatky předmětem dodatků byla úprava termínů plnění, změna věcného rozsahu díla, změna sazby DPH, změna ceny díla, úprava podmínek výkonu autorského dozoru, úprava autorských práv podmínky smlouvy byly dodrženy 8. ZUŠ Bojkovice Stavební úpravy a přístavba vysoutěžená cena bez DPH ,- Kč vyplacené prostředky celkem bez DPH ,- Kč ke smlouvě byly uzavřeny dodatky předmětem dodatků bylo schválení změn vyvolaných realizací stavby podmínky smlouvy byly dodrženy 9. Nákup nového diskového pole vysoutěžená cena bez DPH ,- Kč vyplacené prostředky celkem bez DPH ,- Kč ke smlouvě nebyly uzavřeny dodatky podmínky smlouvy byly dodrženy 10. Rekonstrukce druhově bohatých lučních společenstev ve Zlínském kraji vysoutěžená cena bez DPH ,9 Kč vyplacené prostředky celkem bez DPH ,9 Kč ke smlouvě nebyly uzavřeny dodatky podmínky smlouvy byly dodrženy 11. Značení kulturních a turistických cílů Zlínského kraje vysoutěžená cena bez DPH ,- Kč vyplacené prostředky celkem bez DPH ,- Kč ke smlouvě nebyly uzavřeny dodatky podmínky smlouvy byly dodrženy 12. Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem motorového vozidla vysoutěžená cena bez DPH ,- Kč vyplacené prostředky celkem bez DPH ,- Kč ke smlouvě byly uzavřeny dodatky 9

10 předmětem dodatků byly změny stavu pojištěných vozidel (nákup nebo prodej vozidel, resp. jejich vyřazení) podmínky smlouvy byly dodrženy Odbor investic Krajského úřadu Zlínského kraje 15/ Žádost o poskytnutí informace týkající se odvolacích správních řízení ve věci ochrany před zásahy do pokojného stavu dle 5 Občanského zákoníku. Poskytnutá informace je uvedena v příloze č. 15. Poskytování ochrany před zásahem do pokojného stavu - odvolací řízení. Odbor právní a Krajský živnostenský úřad Krajského úřadu Zlínského kraje 16/ Žádost o poskytnutí informace, a to zjištění Krajského úřadu Zlínského kraje z prošetření postupu Živnostenského úřadu v Kroměříži ve věci provedené kontroly dne Krajský úřad Zlínského kraje, odbor právní a Krajský živnostenský úřad, obdržel žádost o poskytnutí informací týkající se živnostenské kontroly provedené Městským úřadem Kroměříž, Odborem obecní živnostenský úřad. Vzhledem k tomu, že poskytnutá informace byla žadateli zaslána v listinné podobě, je způsobem umožňujícím dálkový přístup zveřejněna pouze tato doprovodná informace. Odbor právní a Krajský živnostenský úřad Krajského úřadu Zlínského kraje 17/ Žádost o poskytnutí informace týkající se SPZ Holešov, především sdělení objemu nákladů na její realizaci. Zlínský kraj obdržel žádost o poskytnutí informací na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. K požadovaným informacím Vám sdělujeme následující: 1. Celkové rozpočtované náklady akce činí tis. Kč. Z této částky tvoří tis. Kč prostředky dotace ze státního rozpočtu a tis. Kč vlastní prostředky Zlínského kraje. Financování akce ze státního rozpočtu končí a v tomto termínu se předpokládá vyčerpání celé rozpočtované částky. Dosud bylo vyčerpáno tis. Kč, z toho tis. Kč tvoří dotace ze státního rozpočtu a částka tis. Kč představuje vlastní zdroje Zlínského kraje. 1. Vícenáklady dosud dosáhly výše 0,- Kč, neboť náklady akce jsou a nadále budou čerpány do výše rozpočtovaných nákladů akce. 2. Předpokládaná celková výše vícenákladů činí s ohledem na výše uvedené 0,- Kč. 3. Na stavbu č. 8 Napojení na železniční síť byla vynaložena částka tis. Kč. 4. Celkem byly vykoupeny pozemky za tis. Kč, z toho tis. Kč bylo hrazeno z prostředků dotace ze státního rozpočtu a tis. Kč z vlastních prostředků Zlínského kraje. Od ing. Tuttera nebyly vykoupeny žádné pozemky. Pozemky byly vykupovány od společnosti TTT Air, a.s., a to za částku tis. Kč. 10

11 Odbor investic Krajského úřadu Zlínského kraje 18/ Žádost o poskytnutí informace týkající se rozhodnutí o snížení úhrady nákladů za vyhledání informací vydaném KÚZK a rozhodnutí o bezplatném předání informace kvůli nedodržení 15-ti denní lhůty vydaném KÚZK ve věci žádosti o poskytnutí informace Luďka Maděry adresované magistrátu města Zlín. Krajský úřad Zlínského kraje, odbor právní a Krajský živnostenský úřad, obdržel žádost o poskytnutí informací týkající se rozhodnutí o snížení úhrady nákladů za vyhledání informací vydaném KÚZK a rozhodnutí o bezplatném předání informace kvůli nedodržení 15-ti denní lhůty vydaném KÚZK ve věci žádosti o poskytnutí informace Luďka Maděry adresované magistrátu města Zlín. Vzhledem k tomu, že poskytnutá informace byla žadateli zaslána v listinné podobě, je způsobem umožňujícím dálkový přístup zveřejněna pouze tato doprovodná informace. Odbor právní a Krajský živnostenský úřad Krajského úřadu Zlínského kraje 19/ Žádost o poskytnutí informace, zaslání anonymizovaného textu rozhodnutí odboru ÚP KÚZK ze dne , č. j. KUZL 61498/2010. Krajský úřad Zlínského kraje, odbor územního plánování a stavebního řádu Krajského úřadu Zlínského kraje (dále jen odbor ÚP ) obdržel žádost o poskytnutí informace rozhodnutí č.j. KUZL 61498/2010 ze dne Pod uvedeným číslem jednacím bylo vydáno rozhodnutí dne a uvedené datum vydání rozhodnutí považuje odbor za nesprávnost v psaní (omyl). Žadateli byl zaslán anonymizovaný text předmětného rozhodnutí, který uvádíme níže v samostatně přiloženém souboru s názvem 19. Rozhodnutí čj KUZL pdf. Odbor územního plánování a stavebního řádu Krajského úřadu Zlínského kraje 20/ Žádost o poskytnutí informace týkající se odběru elektrické energie a plynu. Krajský úřad Zlínského kraje, odbor Kancelář ředitele Krajského úřadu Zlínského kraje (dále jen odbor KŘ ) obdržel žádost o poskytnutí informace týkající se odběru elektrické energie a plynu. Žadateli bylo sděleno následující: Nákup elektřiny na rok smlouva do : 1) lokální odběry (areál Svit) - počet odběrných míst 4 objem obchodu 2 524MWh (vysoký tarif ) výsledná cena pro rok 2011 je 1396 Kč /MWh dodavatel Centropol 2) maloodběry - počet odběrných míst 254 objem obchodu MWh (z toho vysoký tarif MWh a nízký tarif MWh) - výsledná cena pro rok 2011 je 1387 Kč /MWh dodavatel E.ON 3) velkoodběry počet odběrných míst 7 - objem obchodu MWh (nákup je požadován na základě odběrových diagramů) - výsledná cena pro rok 2011 je 1335 Kč /MWh dodavatel Centropol Nákup plynu na rok 2011 smlouvy do až : Maloodběr: 45 odběrných míst s celkovým odběrem MWh/rok - vysoutěžená cena činí 579 Kč/MWh - dodavatel UET Velkoodběr: 20 odběrných míst s celkovým odběrem MWh, vysoutěžená cena je 514 Kč/MWh dodavatel VEMEX Odbor Kancelář ředitele Krajského úřadu Zlínského kraje 21/

12 Žádost o poskytnutí informací o čerpání financí z Fondu kultury Zlínského kraje. Krajský úřad Zlínského kraje, odbor kultury a památkové péče Zlínského kraje obdržel žádost o poskytnutí informace o čerpání financí z Fondu kultury Zlínského kraje. Žadatelce bylo sděleno, že požadované informace jsou pravidelně zveřejňovány na stránce Na základě rozhodnutí Rady Zlínského kraje a Zastupitelstva Zlínského kraje bylo v roce 2010 z Fondu kultury Zlínského kraje podpořeno celkem 177 žádostí v členění: Počet podpořených žádostípřidělené dotace v Kč Podpora kulturních aktivit a akcí Podpora vydavatelské činnosti Celkem Výše finančních prostředků u jednotlivých žádostí se liší v rozmezí několika tisíc korun českých. Na základě Metodického pokynu MP/15/04/09 Pravidla pro poskytování a vyúčtování dotací z Fondu kultury Zlínského kraje činí minimální výše dotace na jeden projekt 5.000,-Kč a maximální výše Kč. Průměrná částka na jeden projekt v roce 2010 byla Kč. V příloze je přehledová tabulku se seznamem podpořených kulturních aktivit a akcí a vydavatelské činnosti. Odbor kultury a památkové péče Krajského úřadu Zlínského kraje 22/ Žádost o poskytnutí informace jaká kontrola byla provedena ve dnech 4. až 6. dubna 2011 v mateřské škole Zlobice a s jakým výsledkem. Krajský úřad Zlínského kraje, odbor školství, mládeže a sportu, obdržel žádost o poskytnutí informací týkající se provedené kontroly ve dnech 4. až 6. dubna 2011 v mateřské škole Zlobice. Žadatel dále požádal o sdělení, jaký byl výsledek provedené kontroly. Vzhledem k tomu, že poskytnutá informace byla žadateli zaslána v listinné podobě, je způsobem umožňujícím dálkový přístup zveřejněna pouze tato doprovodná informace. Odbor školství, mládeže a sportu Krajského úřadu Zlínského kraje 23/ Žádost o poskytnutí informace, a to kopie zadání "Územní studie dopadů Strategické průmyslové zóny Holešov" včetně kopie studie, která se zabývala oddílem příroda a krajina a sloužila jako odborný podklad. Krajský úřad Zlínského kraje, odbor územního plánování a stavebního řádu, vydává jako orgán příslušný podle ust. 67 odst. 1 písm. g) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a ust. 4 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, toto poskytnutí informace. Žádost o sdělení informace: - kopie Zadání Územní studie dopadů Strategické průmyslové zóny Holešov, zpracované Krajským úřadem Zlínského kraje, - kopie studie zpracované firmou Arvita P spol. s r. o., která se zabývala oddílem příroda a krajina a sloužila jako odborný podklad k výše zmíněné dopadové studii. Přílohou (3. Příloha Zadání Územní studie dopadů strategické průmyslové zóny Holešov.pdf) Vám předáváme zadání Územní studie dopadů Strategické průmyslové zóny Holešov. Toto zadání odbor územního plánování a stavebního řádu Krajského úřadu Zlínského kraje zpracoval v rámci technické pomoci hlavnímu projektantovi strategické průmyslové zóny Holešov, kterým je Centroprojekt Zlín. Zadání bylo vypracováno jako součást výběrového řízení pro výběr zpracovatele uvedené územní studie. Náš odbor není zadavatelem ani pořizovatelem této studie, dalších prací na studii se účastnil pouze jako odborný konzultant. Samotnou územní studii nevlastníme a nemáme ji k dispozici. Odbor územního plánování a stavebního řádu Krajského úřadu Zlínského kraje 12

13 24/ Žádost o poskytnutí informace, kolik bylo uloženo právnickým osobám pokut za porušení povinnosti ve smyslu 22 odst. 2. zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, od roku 2008, kdo nejčastěji dává podnět k zahájení řízení, v jaké výši jsou pokuty ukládány a podle jakých kritérií je výše pokut určována. Krajský úřad Zlínského kraje, odbor kultury a památkové péče, obdržel žádost o poskytnutí informací, kolik bylo uloženo právnickým osobám pokut za porušení povinnosti ve smyslu 22 odst. 2. zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, od roku 2008, kdy vešla v platnost novela č. 307/2008 Sb. a před tímto datem, dále kdo nejčastěji dává podnět k zahájení řízení, v jaké výši jsou pokuty ukládány a podle jakých kritérií je výše pokut určována. Vzhledem k tomu, že poskytnutá informace byla žadateli zaslána v listinné podobě, je způsobem umožňujícím dálkový přístup zveřejněna pouze tato doprovodná informace. Odbor kultury a památkové péče Krajského úřadu Zlínského kraje 25/ Žádost o poskytnutí informace spočívající ve sdělení, jaké je předpokládané množství elektřiny, která má být dodána a předpokládaná výše ceny veřejné zakázky "Dodávka elektrické energie pro odběrná místa Zlínského kraje část. Zlínský kraj obdržel od žadatele Oživení, o. s., žádost o poskytnutí informací na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, k veřejné zakázce Dodávka elektrické energie pro odběrná místa Zlínského kraje část. K požadovaným informacím sdělujeme následující: 1. Předpokládané množství elektřiny, které mělo být dodáno: MWh/ 2 roky 2. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky: ,- Kč bez DPH/ 2 roky ČástOdběrné místo Množství MWh/2 rokypředpokládaná hodnota VZ/2 roky (bez DPH) 1. Nemocnice Zlínského kraje ,- Kč 2. Ústavy a školy Zlínského kraje ,- Kč 3. Zlínský kraj ,- Kč 4. Areál sídla Zlínského kraje ,- Kč Odbor Kancelář ředitele Krajského úřadu Zlínského kraje 26/ Žádost o poskytnutí informace, a to protokolu z kontroly provedené ve dnech dubna 2011 v Mateřské škole v Zlobicích. Krajský úřad Zlínského kraje, odbor Kancelář ředitele, obdržel žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, která spočívala v předání kopie protokolu z kontroly provedené ve dnech dubna 2011 v Mateřské škole v Zlobicích. Vzhledem k tomu, že poskytnutá informace byla žadateli zaslána v listinné podobě, je způsobem umožňujícím dálkový přístup zveřejněna pouze tato doprovodná informace. Odbor Kancelář ředitele Krajského úřadu Zlínského kraje 27/ Žádost o poskytnutí informace, zda byla Krajskému úřadu Zlínského kraje postoupena žádost o poskytnutí informace ze dne č. j. KUZL 23999/

14 Krajský úřad Zlínského kraje, odbor školství, mládeže a sportu, obdržel žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, zda byla Krajskému úřadu Zlínského kraje postoupena žádost o poskytnutí informace ze dne č. j. KUZL 23999/2011. Vzhledem k tomu, že poskytnutá informace byla žadateli zaslána v listinné podobě, je způsobem umožňujícím dálkový přístup zveřejněna pouze tato doprovodná informace. Odbor školství, mládeže a sportu Krajského úřadu Zlínského kraje 28/ Žádost o poskytnutí informace o počtu ukončených správních řízení s konkrétními závěry a udělenými sankcemi v jednotlivých případech pro řidiče a pro provozovatele nákladních vozidel za období I. čtvrtletí roku V souladu s o poskytnutí informace o počtu ukončených správních řízení i s konkrétními závěry a udělenými sankcemi v jednotlivých případech za období I. čtvrtletí 2011 sdělujeme následující: Krajský úřad Zlínského kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství jako dopravní úřad dle 2 odst. 20 zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o silniční dopravě ), je příslušný k vedení řízení upravených zákonem o silniční dopravě pouze s dopravci tedy provozovateli silniční dopravy. Za I. čtvrtletí 2011 byly vyřešeny s dopravci následující případy porušení, které nabyly právní moci: 1) Řízení bez karty řidiče, popř. manipulace se záznamovým zařízením 0 případů 2) Překročení povolených hmotnostních limitů nákladních vozidel: 1 případ - výše sankce 3000,- Kč 1 případ - výše sankce 3000,- Kč 3) Překročení povolených dob řízení, nedodržení stanovených dob přestávek a odpočinku (nedodržení nařízení č. 561/2006/ES) 1 případ nedodržení denní doby odpočinku 1x (i další porušení) - výše sankce 7000,- Kč 1 případ nedodržení denní doby odpočinku 1x - výše sankce 2000,- Kč 1 případ nedodržení denní doby odpočinku 8x (i další porušení) - výše sankce 40000,- Kč 1 případ nedodržení denní doby odpočinku 2x (i další porušení) - výše sankce 40000,- Kč 1 případ nedodržení denní doby odpočinku 1x a nedodržení bezp. přestávky 1x - výše sankce 3000,- Kč 1 případ nedodržení bezpečnostní přestávky 1x - výše sankce 2000,- Kč 1 případ nedodržení bezpečnostní přestávky 1x - výše sankce 2000,- Kč K těmto případům je třeba uvést, že výše pokuty se odvíjí od závažnosti porušení, počtu zjištěných porušení a také zda je dopravce sankcionován např. opakovaně. Závěrem je třeba uvést, že ukládání sankcí řidičům je v kompetencích příslušných obecních úřadů obcí s rozšířenou působností (obce III. stupně). Odbor dopravy a silničního hospodářství Krajského úřadu Zlínského kraje 29/ Žádost o poskytnutí informace ve věci poskytování finančních prostředků organizaci Oblastní spolek Českého červeného kříže Zlín, Potoky 3314, Zlín, IČ Dne byla Zlínskému kraji prostřednictvím elektronické podatelny doručena Vaše žádost ze dne o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, ve věci poskytování finančních prostředků organizaci Oblastní spolek Českého červeného kříže Zlín, Potoky 3314, Zlín, IČ Vzhledem k tomu, že je k poskytnutí informace příslušno více odborů, byli jsme pověřeni její kompletací a odesláním. Níže uvádíme požadované informace z oblastí působnosti příslušných odborů. Odbor Kancelář hejtmana V roce 2005 byla schválena neinvestiční účelová dotace ve výši Kč z Podprogramu na 14

15 podporu občanské společnosti Radou Zlínského kraje dne , smlouva č. 3636/2005 byla uzavřena dne , finanční prostředky byly odeslány z účtu kraje dne Dotace ve výši Kč byla použita na podporu projektu Podpora dobrovolnické činnosti a podmínky jsou uvedeny v přiložené smlouvě. V roce 2008 byla schválena neinvestiční účelová dotace ve výši Kč z rozpočtu Zlínského kraje Radou Zlínského kraje dne , smlouva č. D/0927/2008/KH byla uzavřená dne a finanční prostředky byly odeslány z účtu kraje dne Dotace ve výši Kč byla použita na realizaci projektu Intenzivní kampaň získávání bezpříspěvkových dárců krve v roce 2008 a podmínky jsou uvedeny v přiložené smlouvě. V roce 2009 byla schválena neinvestiční účelová dotace ve výši Kč z rozpočtu Zlínského kraje Radou Zlínského kraje dne , smlouva č. D/0325/2009/KH byla uzavřená dne a finanční prostředky byly odeslány z účtu kraje dne Dotace ve výši Kč byla použita na realizaci projektu Intenzivní kampaň získávání bezpříspěvkových dárců krve v roce 2009 a podmínky jsou uvedeny v přiložené smlouvě. V roce 2010 byla schválena neinvestiční účelová dotace ve výši Kč z rozpočtu Zlínského kraje Radou Zlínského kraje dne , smlouva č. D/1091/2010/KH byla uzavřená dne a finanční prostředky byly odeslány z účtu kraje dne Dotace ve výši Kč byla použita na realizaci projektu Intenzivní kampaň získávání bezpříspěvkových dárců krve v roce 2010 a podmínky jsou uvedeny v přiložené smlouvě. V roce 2011 neuzavíralo oddělení neziskového sektoru s Oblastním spolkem ČČK dosud žádnou smlouvu. Kopie výše uvedených smluv jsou v přílohách č. 1 až 4. Odbor dopravy a silničního hospodářství V roce 2006 byla poskytnuta účelová neinvestiční dotace z rozpočtu Zlínského kraje ve výši Kč na organizaci a vlastní realizaci aktivit programu BESIP ve Zlínském kraji v roce 2006 dle smlouvy č. ZK 278/2006, částka byla poukázána dne V roce 2008 byla poskytnuta účelová neinvestiční dotace z rozpočtu Zlínského kraje ve výši Kč na organizaci a vlastní realizaci aktivit programu BESIP ve Zlínském kraji v roce 2008 dle smlouvy č. D/D/0331/2008/DOP, částka byla poukázána dne V roce 2009 byla poskytnuta účelová neinvestiční dotace z rozpočtu Zlínského kraje ve výši Kč na organizaci a vlastní realizaci aktivit programu BESIP ve Zlínském kraji v roce 2009 dle smlouvy č. D/0286/2009/DOP, částka byla poukázána dne V roce 2010 byla poskytnuta účelová neinvestiční dotace z rozpočtu Zlínského kraje ve výši Kč na organizaci a vlastní realizaci aktivit programu BESIP ve Zlínském kraji v roce 2010 dle smlouvy č. D/0352/2010/DOP, částka byla poukázána dne V roce 2011 byla poskytnuta účelová neinvestiční dotace z rozpočtu Zlínského kraje ve výši Kč na propagaci BESIP při výukových programech zaměřených na poskytování první pomoci a úrazovosti dětí a mládeže ve Zlínském kraji v roce 2011, dle smlouvy č. D/0111/2011/DOP, částka byla poukázána dne Kopie výše uvedených smluv jsou v přílohách č. 5 až 9. Odbor řízení dotačních programů V roce 2005 byla mezi Zlínským krajem a organizací Oblastní spolek Českého červeného kříže Zlín dne uzavřena Smlouva o financování akce v rámci grantového schématu Společného regionálního operačního programu, č. D/1626/2006/EKO (5086/2005). Předmětem smlouvy byla realizace projektu s názvem Zlepšení situace osob bez přístřeší ze Zlínského kraje prostřednictvím nových služeb Azylového zařízení, jehož cílem bylo zvětšení kapacity Azylového zařízení, zřízení nových služeb a zkvalitnění a rozšíření stávajících služeb pro tuto skupinu obyvatel a zřízení nových pracovních míst s tím souvisejících v rámci Společného regionálního operačního programu (dále jen SROP ). Realizace projektu probíhala v období od do Přesné podmínky čerpání finančních prostředků upravuje smlouva. Celková vyplacená částka činila ,10 Kč. Poslední platba byla provedena V roce 2009 byla mezi Zlínským krajem a organizací Oblastní spolek Českého červeného kříže Zlín uzavřena smlouva č. D/2242/2009/ŘDP v rámci projektu Poskytování služeb sociální prevence ve Zlínském kraji. Předmětem smlouvy č. D/2242/2009/ŘDP je poskytování sociální služby typu nízkoprahová denní centra od do Celková cena za celou dobu trvání smlouvy je Kč. Přesné podmínky čerpání finančních prostředků upravuje smlouva. Doposud vyplacené zálohy: smlouva č. D/2242/2009/ŘDP: 15

16 a. úhrada ,- Kč b. úhrada ,- Kč c. úhrada ,- Kč d. úhrada ,- Kč V roce 2010 byla mezi Zlínským krajem a organizací Oblastní spolek Českého červeného kříže Zlín uzavřena smlouva č. D/1373/2010/ŘDP v rámci projektu Poskytování služeb sociální prevence ve Zlínském kraji. Předmětem smlouvy č. D/1373/2010/ŘDP je poskytování sociální služby typu azylové domy od do Celková cena za celou dobu trvání smlouvy je Kč. Přesné podmínky čerpání finančních prostředků upravuje smlouva. Doposud vyplacené zálohy: smlouva č. D/1373/2010/ŘDP: a. úhrada ,- Kč b. úhrada ,- Kč c. úhrada ,- Kč d. úhrada ,- Kč Kopie výše uvedených smluv jsou v přílohách č. 10 až 12. Odbor sociálních věcí Z rozpočtové kapitoly odboru sociálních věcí byly v období let Oblastnímu spolku Českého červeného kříže Zlín poskytnuty dotace na pečovatelskou službu a azylové domy, a to v roce 2008 a V roce 2011 byla Radou Zlínského kraje schválena dotace ze Sociálního fondu Zlínského kraje na 2 projekty, které bude organizace realizovat v průběhu roku 2011 (smlouvy zatím nejsou podepsány). Poskytnuté účelové neinvestiční dotace Oblastnímu spolku ČČK, IČ , Potoky 3314, Zlín Rok Schváleno v Č. usnesení RZK, ZZK dne RZK, ZZK Smlouva o poskytnutí dotace 2005x x x x 2006x x x x 2007x x x x Výše poskytnuté dotace v Kč Poznámka ZZK, /Z22/08 D/1377/2008/SZD ZZK, Dodatek č. 1 k 0751/Z23/ D/1377/2008/SZD 2009x x x x RZK, /R11/10 D/1174/2010/SOC RZK, /R06/11 D/0417/2011/SOC Smlouvy nejsou 2011 RZK, zatím podepsány 0225/R06/11 D/0418/2011/SOC Celkem Účel poskytnuté dotace, podmínky pro čerpání a využití dotace jsou obsahem smluv o poskytnutí neinvestiční dotace. Kopie výše uvedených smluv jsou v přílohách č. 13 až 14. Odbor zdravotnictví V roce 2005 byla Oblastnímu spolku Červeného kříže Zlín, IČ poskytnuta dotace ve výši Kč. Finanční prostředky byly odeslány z účtu kraje dne Jednalo se o veřejnou podporu formou dotace na realizaci projektu Pořádání letního rekondičně rehabilitačního pobytu pro děti s ortopedickými vadami. Smlouva o poskytnutí veřejné podpory malého rozsahu č. 2280/2004, ze dne V roce 2006 byla Oblastnímu spolku Červeného kříže Zlín, IČ poskytnuta dotace ve výši Kč. Finanční prostředky byly odeslány z účtu kraje dne Jednalo se o veřejnou podporu formou dotace na realizaci projektu Zavedení preventivních opatření proti kardiovaskulárním onemocněním do běžného života občanů Zlínského kraje. Smlouva o poskytnutí veřejné podpory malého rozsahu č. 4181/2005, ze dne V roce 2006 byla Oblastnímu spolku Červeného kříže Zlín, IČ poskytnuta dotace ve výši Kč. Finanční prostředky byly odeslány z účtu kraje dne Jednalo se o účelovou neinvestiční dotaci na realizaci projektu Zdravý životní styl jako prevence 16

17 kardiovaskulárních nemocí. Smlouva o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Zlínského kraje č. D/1641/2006/ZD, ze dne Kopie výše uvedených smluv jsou v přílohách č. 15 až 17. Přílohy 1. Kopie smlouvy o poskytnutí veřejné podpory malého rozsahu č. 3636/ Kopie smlouvy o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Zlínského kraje č. D/0927/2008/KH 3. Kopie smlouvy o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Zlínského kraje č. D/0325/2009/KH 4. Kopie smlouvy o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Zlínského kraje č. D/1091/2010/KH 5. Kopie smlouvy o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Zlínského kraje č. 278/ Kopie smlouvy o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Zlínského kraje č. D/D/0331/2008/DOP 7. Kopie smlouvy o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Zlínského kraje č. D/0286/2009/DOP 8. Kopie smlouvy o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Zlínského kraje č. D/0352/2010/DOP 9. Kopie smlouvy o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Zlínského kraje č. D/0111/2011/DOP 10. Kopie smlouvy o financování akce v rámci grantového schématu Společného regionálního operačního programu č. 5086/ Kopie smlouvy o zajištění poskytování sociálních služeb č. D/2242/2009/ŘDP 12. Kopie smlouvy o zajištění poskytování sociálních služeb č. D/1373/2010/ŘDP 13. Kopie smlouvy o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Zlínského kraje č. D/1377/2008/SZD 14. Kopie smlouvy o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Zlínského kraje č. D/1174/2010/SOC 15. Kopie smlouvy o poskytnutí veřejné podpory malého rozsahu č. 2280/ Kopie smlouvy o poskytnutí veřejné podpory malého rozsahu č. 4181/ Kopie smlouvy o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Zlínského kraje č. D/1641/2006/ZD Odbor Kancelář hejtmana Krajského úřadu Zlínského kraje 30/ Žádost o poskytnutí informace týkající se organizace přijímacího řízení na střední školy ve Zlínském kraji. Krajský úřad Zlínského kraje, odbor školství, mládeže a sportu, obdržel žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, týkající se organizace přijímacího řízení na střední školy ve Zlínském kraji. Vzhledem k tomu, že poskytnutá informace byla žadateli zaslána v listinné podobě, je způsobem umožňujícím dálkový přístup zveřejněna pouze tato doprovodná informace. Odbor školství, mládeže a sportu Krajského úřadu Zlínského kraje 31/ Žádost o poskytnutí informace týkající se poskytování dotací/grantů Krajským úřadem Zlínského kraje na zimní úpravu lyžařských běžeckých tratí v kraji. Krajský úřad Zlínského kraje, odbor školství, mládeže a sportu, obdržel žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, týkající se poskytování dotací/grantů Krajským úřadem Zlínského kraje na zimní úpravu lyžařských běžeckých tratí v kraji. Vzhledem k tomu, že poskytnutá informace byla žadateli zaslána v listinné podobě, je způsobem umožňujícím dálkový přístup zveřejněna pouze tato doprovodná informace. 17

18 Odbor školství, mládeže a sportu Krajského úřadu Zlínského kraje 32/ Žádost o poskytnutí informace týkající se mimořádných odměn, zdůvodnění jednotlivých mimořádných odměn, přehled výše měsíčního osobního příplatku, zdůvodnění změn výše měsíčního osobního příplatku, vše za období let 2006 až Krajský úřad Zlínského kraje, odbor řízení lidských zdrojů, obdržel žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, týkající se mimořádných odměn ředitele Střední uměleckoprůmyslové školy Uherské Hradiště, zdůvodnění jednotlivých mimořádných odměn, přehled výše měsíčního osobního příplatku, zdůvodnění změn výše měsíčního osobního příplatku, vše za období let 2006 až Vzhledem k tomu, že poskytnutá informace byla žadateli zaslána v listinné podobě, je způsobem umožňujícím dálkový přístup zveřejněna pouze tato doprovodná informace. Odbor řízení lidských zdrojů Krajského úřadu Zlínského kraje 33/ Žádost o poskytnutí informace spočívající v předání kopie územně plánovacích dokumentů v souvislosti s lokalizací Strategické průmyslové zóny Holešov. Krajský úřad Zlínského kraje, odbor územního plánování a stavebního řádu, obdržel žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, spočívající v předání kopie územně plánovacích dokumentů v souvislosti s lokalizací Strategické průmyslové zóny Holešov. Vzhledem k tomu, že poskytnutá informace byla žadateli zaslána v listinné podobě a vzhledem k jejímu velkému rozsahu je způsobem umožňujícím dálkový přístup zveřejněna pouze tato doprovodná informace. Odbor územního plánování a stavebního řádu Krajského úřadu Zlínského kraje 34/ Žádost o poskytnutí informace týkající se pojištění majetku Zlínského kraje. Krajský úřad Zlínského kraje, odbor ekonomický, obdržel žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, spočívající ve sdělení, se kterými pojišťovnami jsou uzavřeny pojistné smlouvy pro pojištění majetku Zlínského kraje a jím zřízených právnických osob a zaslání seznamu majetku, na který se tyto smlouvy vztahují. Vzhledem k tomu, že poskytnutá informace byla žadateli zaslána v listinné podobě, je způsobem umožňujícím dálkový přístup zveřejněna pouze tato doprovodná informace. Odbor ekonomický Krajského úřadu Zlínského kraje 35/ Žádost o poskytnutí informace spočívající v zaslání všech dokumentů v jakékoli podobě evidovaných v souvislosti s komunikací ústní i písemné uskutečněné mezi Zlínským krajem včetně Krajského úřadu Zlínského kraje a společností Mitas a. s., ve věci vstupu této spol. do SPZ Holešov. Zlínský kraj obdržel od žadatele Ohnica o.s. žádost o poskytnutí informací na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. K požadovaným informacím: 1. Předkládáme seznam dokumentů a jejich kopie v souvislosti s proběhlou komunikací mezi Zlínským krajem včetně Krajského úřadu Zlínského kraje, společností MITAS a.s. a možného 18

19 vstupu této společnosti do Strategické průmyslové zóny Holešov: - Deklarace o porozumění uzavřená mezi Zlínským krajem a obchodní firmou MITAS a.s. Příloha č. 1 - Žádost společnosti MITAS. a.s. o prodej pozemku v areálu Strategické průmyslové zóny Holešov Příloha č. 2 - Předběžný investiční záměr společnosti MITAS a.s. - Příloha č. 3 - Situace umístění areálu společnosti MITAS a.s. Příloha č. 4 - Stanovisko agentury CzechInvest k umístění projektu do Strategické průmyslové zóny Holešov Příloha č. 5 Výše uvedené dokumenty byly přílohou Usnesení Rady Zlínského kraje číslo jednací 0686/R17/10 ze dne Příloha č. 6, kterým Rada Zlínského kraje vzala na vědomí žádost o prodej pozemku v areálu SPZ Holešov obchodní společnosti MITAS a.s. a schválila uzavření Deklarace o porozumění mezi Zlínským krajem a obchodní společností MITAS a.s.. 2. Další požadované dokumenty související s předmětem žádosti: - Žádosti společnosti MITAS a.s. o souhlas ke vstupu na pozemky za účelem provedení inženýrsko-geologického a hydrogeologického průzkumu pro firmu GEOoffice s.r.o. Příloha č. 7 - Souhlasy k povolení vstupu na pozemky v areálu SPZ Holešov pro společnost GEOoffice s.r.o. za účelem provedení inženýrsko-geologického a hydrogeologického průzkumu v souvislosti s případným vstupem společnosti MITAS a.s. do Strategické průmyslové zóny Holešov. Příloha č. 8 Odbor investic Krajského úřadu Zlínského kraje 36/ Žádost o poskytnutí informace ve věci postupu při prodeji pozemků v SPZ Holešov. Zlínský kraj obdržel od žadatele Ohnica o.s. žádost o poskytnutí informací na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. K požadovaným informacím: 1. Proces jednání s investory včetně postupu prodeje pozemků v SPZ Holešov a jednotlivé právní kroky předcházející samotnému prodeji řeší Rámcová pravidla při procesu obsazování areálu SPZ Holešov investory, která byla schválena Radou Zlínského kraje usnesením č. 0908/R20/09. Tato pravidla zasíláme v příloze. 2. Zlínský kraj kupní smlouvu na prodej pozemků v SPZ Holešov doposud neuzavřel s žádným investorem, proto Vám nemůžeme poskytnout jejich seznam a kopie. Příloha: Rámcová pravidla při procesu obsazování areálu SPZ Holešov investory Odbor investic Krajského úřadu Zlínského kraje 37/ Žádost o poskytnutí informace v jaké fázi se nachází první Aktualizace Zásad územního rozvoje ZK a zda podalo město Holešov připomínky. Krajský úřad Zlínského kraje, odbor územního plánování a stavebního řádu, vydává jako orgán příslušný podle ust. 67 odst. 1 písm. g) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a ust. 4 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, toto poskytnutí informace. Žádost občanského sdružení Ohnica, v zastoupení předsedkyní Petrou Hanákovou, o sdělení informace: 1. V jaké fázi se nachází první Aktualizace ZÚR ZK. Jaké kroky k pořízení této aktualizaci již proběhly a které budou následovat prosíme o orientační časový odhad průběhu jednotlivých kroků. 2. Kdy se předpokládá veřejné projednání první Aktualizace ZÚR ZK. 3. Jaké připomínky a stanoviska uplatnilo město Holešov v rámci přípravy zmíněné Aktualizace ZÚR ZK a kdy je předalo Zlínskému kraji. 4. Kopie případných výše zmíněných připomínek a stanovisek. 19

20 1. Dne schválilo Zastupitelstvo Zlínského kraje usnesením č. 0362/Z12/10 Zprávu o uplatňování Zásad územního rozvoje Zlínského kraje v uplynulé období Byl vybrán projektant na zpracování aktualizace Zásad územního rozvoje Zlínského kraje, včetně vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území. Je zpracován návrh aktualizace ZÚR ZK. V září 2011 bude zahájeno projednání dle ust. 37 zákona 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, tj. projednání s dotčenými orgány, vybranými ministerstvy a sousedními kraji. Dohodnutý návrh aktualizace ZÚR ZK (nelze časově specifikovat) bude následně předložen Ministerstvu pro místní rozvoj k posouzení dle ust. 38 stavebního zákona. O upraveném a posouzeném návrhu aktualizace ZÚR ZK bude zahájeno řízení dle ust. 39 stavebního zákona, tedy projednání s obcemi a veřejností (předpoklad v průběhu roku 2012). Aktualizace zásad územního rozvoje na základě schválené zprávy o jejich uplatňování se v souladu s ust. 42 stavebního zákona projednává pouze v rozsahu měněných částí. Řádně projednaný návrh aktualizace bude předložen k vydání zastupitelstvu kraje (předpoklad v druhé polovině roku 2012). 2. Veřejné projednání návrhu aktualizace ZÚR ZK se předpokládá v průběhu roku Město Holešov připomínky a stanoviska v rámci přípravy aktualizace ZÚR ZK neuplatnilo. 4. viz bod 3 Odbor územního plánování a stavebního řádu Krajského úřadu Zlínského kraje 38/ Žádost o poskytnutí informací spočívající ve sdělení, zda byly KÚZK předány Obecním úřadem Zlobice stížnosti na postup při vyřizování žádostí tazatele ze dne Krajský úřad Zlínského kraje, odbor právní a Krajský živnostenský úřad, obdržel žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, spočívající ve sdělení, zda byly KÚZK předány Obecním úřadem Zlobice stížnosti na postup při vyřizování žádostí tazatele ze dne Vzhledem k tomu, že poskytnutá informace byla žadateli zaslána v listinné podobě, je způsobem umožňujícím dálkový přístup zveřejněna pouze tato doprovodná informace. Odbor právní a Krajský živnostenský úřad Krajského úřadu Zlínského kraje 39/ Žádost o poskytnutí informace týkající se veřejné zakázky malého rozsahu na zpracování Aktualizace Zásad územního rozvoje Zlínského kraje. Krajský úřad Zlínského kraje, odbor územního plánování a stavebního řádu, vydává jako orgán příslušný podle ust. 67 odst. 1 písm. g) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a ust. 4 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, toto poskytnutí informace. Žádost pana MUDr. Bohdana Kadlece o sdělení informací: 1. Poskytnutí úplného seznamu subjektů, které zaslali své nabídky do Zadávacího řízení a projevili zájem se zúčastnit na výběrovém řízení. 2. Jaké byly nabídkové ceny subjektů, které zaslali svoje nabídky? 3. Jaká byla další hodnotící kritéria a jejich váha? Jak byly nabídky podle těchto kritérií hodnoceny? Kolika bodů dosáhly jednotlivé subjekty dle hodnotících kritérií? 4. Jaké bylo umístění jednotlivých subjektů? 5. S jakým subjektem byla uzavřena smlouva na základě toho, že jeho nabídka byla vyhodnocena jako vítězná? ad body: 1., 2., 3. Číslo nabídky Název obchodní firmy nebo jméno a příjmení Institut regionálních informací, s.r.o. Atelier T - plan, s.r.o. Sídlo nebo adresa Beethovenova 25/4, Brno-střed Na šachtě 497/9, Praha 7 Nabídková cena bez DPH (váha kritéria 70%) Termín plnění I.etapy ve dnech (váha kritéria 30%) Celkem bodů ,- Kč 99 75, ,- Kč ,51 20

Členské státy - Zakázka na dodávky - Oznámení zadávacího řízení - Vyjednávací řízení. CZ-Praha: Užitková vozidla 2010/S 182-278365

Členské státy - Zakázka na dodávky - Oznámení zadávacího řízení - Vyjednávací řízení. CZ-Praha: Užitková vozidla 2010/S 182-278365 1/5 Toto oznámení na webové stránce TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:278365-2010:text:cs:html CZ-Praha: Užitková vozidla 2010/S 182-278365 OZNÁMENÍ O ZAKÁZCE VEŘEJNÉ SLUŽBY Dodávky ODDÍL I:

Více

ZÁSADY PRO PŘIJÍMÁNÍ A VYŘIZOVÁNÍ ŽÁDOSTÍ O POSKYTNUTÍ INFORMACÍ podle zákona č.106/1999 Sb.,o svobodném přístupu k informacím

ZÁSADY PRO PŘIJÍMÁNÍ A VYŘIZOVÁNÍ ŽÁDOSTÍ O POSKYTNUTÍ INFORMACÍ podle zákona č.106/1999 Sb.,o svobodném přístupu k informacím Obec Pravlov, Pravlov 30, 664 64 Dolní Kounice Směrnice č.1/2009 ZÁSADY PRO PŘIJÍMÁNÍ A VYŘIZOVÁNÍ ŽÁDOSTÍ O POSKYTNUTÍ INFORMACÍ podle zákona č.106/1999 Sb.,o svobodném přístupu k informacím Úvodní ustanovení:

Více

JIHOČESKÝ KRAJ PRAVIDLA. NÁZEV: Pravidla Rady Jihočeského kraje pro úhradu nákladů na pořízení změny územního plánu.

JIHOČESKÝ KRAJ PRAVIDLA. NÁZEV: Pravidla Rady Jihočeského kraje pro úhradu nákladů na pořízení změny územního plánu. JIHOČESKÝ KRAJ PRAVIDLA NÁZEV: Pravidla Rady Jihočeského kraje pro úhradu nákladů na pořízení změny územního plánu ČÍSLO: PLATNOST OD: ÚČINNOST OD: ROZSAH PŮSOBNOSTI: Jihočeský kraj Vypracoval: Za aktualizaci

Více

M e t o d i c k ý p o s t u p

M e t o d i c k ý p o s t u p M e t o d i c k ý p o s t u p č.j. MF-28 491/2013/12-1204 k provedení vyhlášky č. 461/2005 Sb., o postupu při poskytování dotací na přijetí opatření ke snížení ozáření z přírodních radionuklidů ve vnitřním

Více

schválené Zastupitelstvem Libereckého kraje dne 28. 4. 2015 usnesením č. 157/15/ZK ev. č. OLP/1595/2015

schválené Zastupitelstvem Libereckého kraje dne 28. 4. 2015 usnesením č. 157/15/ZK ev. č. OLP/1595/2015 S m l o u v a o p o s k y t n u t í účelové dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje, podprogramu Podpora jednotek požární ochrany obcí Libereckého kraje schválené Zastupitelstvem Libereckého kraje dne

Více

Pokyn pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Městem Lanškroun

Pokyn pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Městem Lanškroun Kancelář starosty a tajemníka nám. J. M. Marků 12, 563 16 Lanškroun, www.lanskroun.eu Čj.: MULA 4625/2014 Počet listů dokumentu: 12 Počet listů příloh: 1 Spisový znak: 53 2 Pokyn pro zadávání veřejných

Více

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD M E T O D I C K Ý P O K Y N k provedení Zásad vztahů orgánů kraje k příspěvkovým organizacím, které byly zřízeny krajem nebo byly na kraj převedeny zvláštním zákonem Úplné

Více

Směrnice č. 2/2013 Pravidla pro zajištění přístupu k informacím

Směrnice č. 2/2013 Pravidla pro zajištění přístupu k informacím Směrnice č. 2/2013 Pravidla pro zajištění přístupu k informacím Rada města Šluknov se na své 87. schůzi dne 30.09.2013 usnesením č. XX/87R/2013 usnesla vydat v souladu s 103 odst. 4 písm. e) zákona č.

Více

Pravidla Rady kraje Vysočina pro zadávání veřejných zakázek v podmínkách kraje Vysočina a příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina

Pravidla Rady kraje Vysočina pro zadávání veřejných zakázek v podmínkách kraje Vysočina a příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina Rada kraje Vysočina Pravidla Rady kraje Vysočina pro zadávání veřejných zakázek v podmínkách kraje Vysočina a příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina ze dne 27. 6. 2006 č. 7/06 Čl. 1 Předmět

Více

Čl. I. Úvodní ustanovení. Čl. II. Podmínky poskytování dotací

Čl. I. Úvodní ustanovení. Čl. II. Podmínky poskytování dotací Závazná metodika pro hodnocení žádostí a poskytování dotací z rozpočtu Libereckého kraje odboru rozvoje venkova, zemědělství a životního prostředí na realizaci drobných vodohospodářských ekologických akcí

Více

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE podle 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů Jednací řízení bez uveřejnění na dodatečné stavební práce dle 23 a 34 zákona č. 137/2006 Sb.,

Více

Zastupitelstvo kraje Vysočina. Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování dotací na pasporty místních komunikací

Zastupitelstvo kraje Vysočina. Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování dotací na pasporty místních komunikací Zastupitelstvo kraje Vysočina Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování dotací na pasporty místních komunikací Opatření Programu rozvoje kraje 3.4.1. Příprava územně - plánovací dokumentace

Více

Česká republika-hradec Králové: Architektonické, technické a zeměměřičské služby 2015/S 048-083660. Oznámení o zakázce. Služby

Česká republika-hradec Králové: Architektonické, technické a zeměměřičské služby 2015/S 048-083660. Oznámení o zakázce. Služby 1/21 Toto oznámení na webové stránce TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:83660-2015:text:cs:html Česká republika-hradec Králové: Architektonické, technické a zeměměřičské služby 2015/S 048-083660

Více

Čl. II. Podmínky poskytnutí dotace

Čl. II. Podmínky poskytnutí dotace KARLOVARSKÝ KRAJ ZASTUPITELSTVO KRAJE Program pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje odboru životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu na realizaci opatření na ochranu před povodněmi

Více

Čl. 1. Pravidla města Mimoně o použití prostředků z Fondu rozvoje infrastruktury města Mimoně

Čl. 1. Pravidla města Mimoně o použití prostředků z Fondu rozvoje infrastruktury města Mimoně Pravidla města Mimoně o použití prostředků z Fondu rozvoje infrastruktury města Mimoně Zastupitelstvo města Mimoně se usneslo na svém veřejném jednání dne 20.3.2008 vydat Pravidla města Mimoně o použití

Více

A. Specifické podmínky stručný popis registrovaného investičního záměru, jiné údaje:

A. Specifické podmínky stručný popis registrovaného investičního záměru, jiné údaje: Příloha k Registraci akce/rozhodnutí o poskytnutí dotace PROGRAM 133510 Podpora materiálně technické základny sportu Závazné podmínky čerpání prostředků státního rozpočtu Registrace akce a Rozhodnutí o

Více

Členské státy - Zakázka na dodávky - Oznámení zadávacího řízení - Otevřené řízení. CZ-Jihlava: Přístroje a nástroje pro transfúzi a infúzi

Členské státy - Zakázka na dodávky - Oznámení zadávacího řízení - Otevřené řízení. CZ-Jihlava: Přístroje a nástroje pro transfúzi a infúzi 1/5 Toto oznámení na webové stránce TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:250835-2010:text:cs:html CZ-Jihlava: Přístroje a nástroje pro transfúzi a infúzi 2010/S 163-250835 OZNÁMENÍ O ZAKÁZCE Dodávky

Více

ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY dle 156 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů a v podrobnostech dle vyhlášky č. 232/2012 Sb. (dále jen vyhláška ). Podlimitní veřejné zakázky

Více

DOHODA o spolupráci při zajištění přípravy a realizace komunikačního díla

DOHODA o spolupráci při zajištění přípravy a realizace komunikačního díla Dohoda o spolupráci Psáry IkSD Kú SK. 125 /ZcČR DOHODA o spolupráci při zajištění přípravy a realizace komunikačního díla Název stavby: Přeložka silnice 111105 Strany dohody:. Obec Psáry se sídlem: Pražská

Více

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace. Obecné ustanovení a předmět smlouvy

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace. Obecné ustanovení a předmět smlouvy Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace příloha č. 4 I. Obecné ustanovení a předmět smlouvy Zastupitelstvo městské části Praha 14 /dále jen MČ Praha 14/ rozhodlo svým usnesením č. /ZMČ/201 ze dne o poskytnutí

Více

STATUT ÚČELOVÉHO FONDU OBCE RADIMOVICE

STATUT ÚČELOVÉHO FONDU OBCE RADIMOVICE STATUT ÚČELOVÉHO FONDU OBCE RADIMOVICE Čl. 1 Úvodní ustanovení 1. Účelový fond obce Radimovice (dále jen obec) je zřízen usnesením zastupitelstva obce č. 5/2015 ze dne 9.3.2015 jako trvalý účelový fond

Více

plk. prof. MUDr. Miroslav Zavoral, Ph.D., ředitel Bankovní spojení: ČNB Praha 1 Číslo účtu: 32123881/0710 oprávněn jednat ve věcech Ing.

plk. prof. MUDr. Miroslav Zavoral, Ph.D., ředitel Bankovní spojení: ČNB Praha 1 Číslo účtu: 32123881/0710 oprávněn jednat ve věcech Ing. Smlouva o poskytování služeb při zabezpečování činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi po dobu realizace akcí v areálu ÚVN Praha uzavřená v souladu s ust. 269 odst. 2

Více

SMLOUVA O DÍLO na zateplení MŠ - Týnec nad Labem. uzavřená podle ust. 2586 an. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

SMLOUVA O DÍLO na zateplení MŠ - Týnec nad Labem. uzavřená podle ust. 2586 an. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění SMLOUVA O DÍLO na zateplení MŠ - Týnec nad Labem uzavřená podle ust. 2586 an. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění mezi smluvními stranami: Město Týnec nad Labem Sídlem: Týnec nad Labem,

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA. Lhota u Vsetína - kanalizace prodloužení 03

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA. Lhota u Vsetína - kanalizace prodloužení 03 MĚSTSKÝ ÚŘAD VSETÍN Odbor územního plánování, stavebního řádu a dopravy Č.j.: MUVS-S 8223/2009/OÚPSŘ-328/Va-13 6.11.2009 Vyřizuje: Valentová Věra VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ Městský úřad Vsetín,

Více

SMĚRNICE K POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ PODLE ZÁKONA č. 106/1999 Sb.

SMĚRNICE K POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ PODLE ZÁKONA č. 106/1999 Sb. Základní umělecká škola Bojkovice Čtvrť 1. máje 715, 687 71 Bojkovice SMĚRNICE K POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ PODLE ZÁKONA č. 106/1999 Sb. Č. j.: ZUŠ/21/2012 Účinnost od: 24. 10. 2012 Spisový znak: 1.2.4 Počet

Více

SPOJENÉ ÚZEMNÍ A STAVEBNÍ ŘÍZENÍ. Metodické doporučení odboru územního plánování a odboru stavebního řádu Ministerstva pro místní rozvoj NEAKTUÁLNÍ

SPOJENÉ ÚZEMNÍ A STAVEBNÍ ŘÍZENÍ. Metodické doporučení odboru územního plánování a odboru stavebního řádu Ministerstva pro místní rozvoj NEAKTUÁLNÍ SPOJENÉ ÚZEMNÍ A STAVEBNÍ ŘÍZENÍ Metodické doporučení odboru územního plánování a odboru stavebního řádu Ministerstva pro místní rozvoj Podle ustanovení 78 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Pozn: jedná se pouze o výpis z Organizačního řádu, který slouží pro potřeby výběrového řízení na funkci vedoucí Odboru správního (OS)

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Pozn: jedná se pouze o výpis z Organizačního řádu, který slouží pro potřeby výběrového řízení na funkci vedoucí Odboru správního (OS) ORGANIZAČNÍ ŘÁD Pozn: jedná se pouze o výpis z Organizačního řádu, který slouží pro potřeby výběrového řízení na funkci vedoucí Odboru správního (OS) Rada města Uherský Brod dne 7. září 2011 schválila

Více

VÝZVA K JEDNÁNÍ V JEDNACÍM ŘÍZENÍ BEZ UVEŘEJNĚNÍ

VÝZVA K JEDNÁNÍ V JEDNACÍM ŘÍZENÍ BEZ UVEŘEJNĚNÍ VÝZVA K JEDNÁNÍ V JEDNACÍM ŘÍZENÍ BEZ UVEŘEJNĚNÍ dle ustanovení 34 odst. 2 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY: INFORMAČNÍ

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA ROZVOJ PODNIKATELSKÉHO PROJEKTU

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA ROZVOJ PODNIKATELSKÉHO PROJEKTU SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA ROZVOJ PODNIKATELSKÉHO PROJEKTU Smluvní strany: 1. Jihomoravský kraj zastoupený: Ing. Stanislavem Juránkem hejtmanem Jihomoravského kraje

Více

Smlouva o poskytnutí příspěvku z účelové dotace a příspěvku z rozpočtu města

Smlouva o poskytnutí příspěvku z účelové dotace a příspěvku z rozpočtu města Čj.: MULA 13676/2012 Počet listů dokumentu: 3 Počet listů příloh: 0 Spisový znak: 56 6 V/5 Smlouva o poskytnutí příspěvku z účelové dotace a příspěvku z rozpočtu města dle 51 zák. č. 40/1964 Sb., občanský

Více

Fond investic Libereckého kraje Správce resortního programu: ODBOR REGIONÁLNÍHO ROZVOJE A EVROPSKÝCH PROJEKTŮ (ORREP)

Fond investic Libereckého kraje Správce resortního programu: ODBOR REGIONÁLNÍHO ROZVOJE A EVROPSKÝCH PROJEKTŮ (ORREP) Fond investic Libereckého kraje Správce resortního programu: ODBOR REGIONÁLNÍHO ROZVOJE A EVROPSKÝCH PROJEKTŮ (ORREP) Výzva k předkládání žádostí o dotaci z Fondu investic Libereckého kraje s odvoláním

Více

S M L O U V A o podpoře sociálních služeb v Moravskoslezském kraji (uzavřená dle 51 občanského zákoníku) II. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

S M L O U V A o podpoře sociálních služeb v Moravskoslezském kraji (uzavřená dle 51 občanského zákoníku) II. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ S M L O U V A o podpoře sociálních služeb v Moravskoslezském kraji (uzavřená dle 51 občanského zákoníku) I. SMLUVNÍ STRANY 1. Moravskoslezský kraj se sídlem: 28. října 117, 702 18 Ostrava zastoupen: Ing.

Více

Pravidla dotačního programu pro poskytování dotací z rozpočtu obce Nivnice

Pravidla dotačního programu pro poskytování dotací z rozpočtu obce Nivnice Pravidla dotačního programu pro poskytování dotací z rozpočtu obce Nivnice Program upravuje poskytování dotací v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č.

Více

L I B E R E C. Návrh usnesení. 8. zasedání zastupitelstva města dne: 25.9.2014 Bod pořadu jednání:

L I B E R E C. Návrh usnesení. 8. zasedání zastupitelstva města dne: 25.9.2014 Bod pořadu jednání: S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 8. zasedání zastupitelstva města dne: 25.9.2014 Bod pořadu jednání: Věc: Bezpečný přechod Liberec - Sokolská - smlouva o zřízení věcného břemene - pozemkové

Více

KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ

KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ STATUT DOTAČNÍHO FONDU NÁZEV: Statut dotačního fondu Královéhradeckého kraje PLATNOST OD: 14. září 2015 ÚČINNOST OD: 15. září 2015 ROZSAH PŮSOBNOSTI: Královéhradecký kraj Vypracoval:

Více

Vzorová veřejnoprávní smlouva o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu města Šluknov na rok 2016 schválená RM 20/28R/2015 dne 23.9.

Vzorová veřejnoprávní smlouva o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu města Šluknov na rok 2016 schválená RM 20/28R/2015 dne 23.9. Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu města Šluknov na rok 2016 uzavřená dle zákona č. 250/2000 Sb. v platném znění Poskytovatel: Město Šluknov se sídlem nám. Míru 1,

Více

Obec Lužec nad Vltavou

Obec Lužec nad Vltavou Obec Lužec nad Vltavou Směrnice č. 2/2012 pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Směrnici zpracoval: Patrik Rollo Datum zpracování: 13.11.2012 Směrnici schválilo: Zastupitelstvo obce Lužec nad Vltavou

Více

ODDÍL I: VEŘEJNÝ ZADAVATEL

ODDÍL I: VEŘEJNÝ ZADAVATEL Tisk Název zakázky: Investiční úvěr na financování investiční akce Základní infrastruktura pro volnočasové aktivity OZNÁMENÍ O ZAKÁZCE Značka formuláře: 6002807302002 Typ formuláře: Opravný Evidenční číslo

Více

Váš dopis zn. SZn. Vyřizuje/e-ma il Datum S-MHMP/1162121/2014/MZO/1019/Rys Rysová/Veronika.Rysova@praha.eu 19. 3. 2015

Váš dopis zn. SZn. Vyřizuje/e-ma il Datum S-MHMP/1162121/2014/MZO/1019/Rys Rysová/Veronika.Rysova@praha.eu 19. 3. 2015 Dle rozdělovníku Váš dopis zn. SZn. Vyřizuje/e-ma il Datum S-MHMP/1162121/2014/MZO/1019/Rys Rysová/Veronika.Rysova@praha.eu 19. 3. 2015 Věc: Výzva k předložení nabídky na veřejnou zakázku Hlavní město

Více

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY OBCE CHVALOVICE ZMĚNA Č.3 ÚZEMNÍHO PLÁNUOBCE CHVALOVICE ZÁZNAM O ÚČINNOSTI ZMĚNY Č.3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE CHVALOVICE SPRÁVNÍ ORGÁN, KTERÝ ZMĚNU Č.3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE CHVALOVICE

Více

Lázeňská zóna Lednice doplnění infrastruktury

Lázeňská zóna Lednice doplnění infrastruktury Výzva k předložení nabídky na uzavření mandátní smlouvy v souladu s 12 odst. 3 zákona č. 137/2006Sb. o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen,,zákon,,) zakázka malého rozsahu zadávaná mimo rámce

Více

Obecně platné právní předpisy vztahující se k činnosti UP

Obecně platné právní předpisy vztahující se k činnosti UP Obecně platné právní předpisy vztahující se k činnosti UP 2011 1. Sdělení č. 2/2011 Sb., Ministerstva práce a sociálních věcí o výši průměrné hrubé roční mzdy v České republice za rok 2009 pro účely vydávání

Více

Smlouva o poskytnutí účelové dotace a příspěvku z rozpočtu města

Smlouva o poskytnutí účelové dotace a příspěvku z rozpočtu města Čj.: 0023687/2009/INV/MHe Počet listů dokumentu: 4 Počet listů příloh: 0 Spisový znak: 56 6 V/5 Smlouva o poskytnutí účelové dotace a příspěvku z rozpočtu města dle 51 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník,

Více

ze dne 15. 2. 2005 č. 1/05

ze dne 15. 2. 2005 č. 1/05 Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování dotací obcím a dobrovolným svazkům obcí na úhradu nákladů účtovaných auditorem za provedení přezkoumání hospodaření ze dne 15. 2. 2005 č. 1/05 Čl. 1

Více

KUPNÍ SMLOUVA. I. Smluvní strany. Dodavatel: Zastoupený: Sídlo: DIČ: Bankovní spojení: Číslo účtu: Telefon: E-mail: ( dále jen dodavatel)

KUPNÍ SMLOUVA. I. Smluvní strany. Dodavatel: Zastoupený: Sídlo: DIČ: Bankovní spojení: Číslo účtu: Telefon: E-mail: ( dále jen dodavatel) 1 KUPNÍ SMLOUVA I. Smluvní strany Dodavatel: Zastoupený: Sídlo: IČ: DIČ: Bankovní spojení: Číslo účtu: Telefon: E-mail: ( dále jen dodavatel) Objednatel: Zastoupený: Mgr. Jaroslavou Cháberovou Sídlo: 386

Více

Adresa příslušného úřadu ČÁST A. I. Identifikační údaje stavebního záměru (název, místo, účel stavby)...

Adresa příslušného úřadu ČÁST A. I. Identifikační údaje stavebního záměru (název, místo, účel stavby)... Příloha č. 10 k vyhlášce č. 503 /2006 Sb. Adresa příslušného úřadu Úřad: Obecní úřad Dětmarovice, stavební úřad Ulice: Dětmarovice č. p. 27 PSČ,obec: 735 71 Dětmarovice Věc: OZNÁMENÍ STAVEBNÍHO ZÁMĚRU

Více

Mateřská škola, Liberec, Matoušova 468/12, příspěvková organizace

Mateřská škola, Liberec, Matoušova 468/12, příspěvková organizace Mateřská škola, Liberec, Matoušova 468/12, příspěvková organizace, Liberec 3, 460 01 Pokyn ředitelky školy k svobodnému přístupu k informacím a k ochraně informací Č.j.: 5/14 Účinnost od: 1. 1. 2014 Spisový

Více

(žádost byla podána dne 15.4.2015 a vyřízena dne 30.4.2015 řešil zástupce starosty Tomáš Macháček)

(žádost byla podána dne 15.4.2015 a vyřízena dne 30.4.2015 řešil zástupce starosty Tomáš Macháček) 34. Žádost o poskytnutí informace kopie Záměru na prodej parcel pro bytový dům Na Františku Žádost o poskytnutí informace : 1. Zaslání kopie Záměru na prodej parcel pro bytový dům Na Františku ( každý

Více

STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVA

STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVA STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVA Slezská 7/100, 120 56 Praha 2 Tel.: +420 227 010 142 Fax: +420 227 010 191 elektronická adresa podatelny: epodatelna@svscr.cz ID datové schránky: d2vairv Příloha č. 1 Zadavatel:

Více

Žádosti o informace ve smyslu zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Žádosti o informace ve smyslu zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů Žádosti o informace ve smyslu zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů I. Úvodní ustanovení Právo na informace je zakotveno v čl. 17 Listiny základních práv

Více

NÁVRH Opatření obecné povahy č. 1/2015

NÁVRH Opatření obecné povahy č. 1/2015 Záznam o účinnosti: Správní orgán, který územní plán vydal: Datum nabytí účinnosti: Pořizovatel: Jméno a příjmení: Funkce: Podpis: OBEC BRUSNÉ Brusné 93, 768 61, Bystřice pod Hostýnem NÁVRH Opatření obecné

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Obec Osík Osík 240, 569 67 Osík, IČ: 00277100, tel: 461 612 573, e-mail: osik@lit.cz, www.osik.cz ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro veřejnou zakázku spojenou se zajištěním technického dozoru investora na akci:

Více

ŽÁDOST O VYDÁNÍ SPOLEČNÉHO ÚZEMNÍHO ROZHODNUTÍ A STAVEBNÍHO POVOLENÍ ČÁST A

ŽÁDOST O VYDÁNÍ SPOLEČNÉHO ÚZEMNÍHO ROZHODNUTÍ A STAVEBNÍHO POVOLENÍ ČÁST A Příloha č. 6 k vyhlášce č. 503/2006 Sb. Adresa příslušného úřadu Úřad:... Ulice:... PSČ, obec:... Věc: ŽÁDOST O VYDÁNÍ SPOLEČNÉHO ÚZEMNÍHO ROZHODNUTÍ A STAVEBNÍHO POVOLENÍ podle ustanovení 94a zákona č.

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU NA DODÁVKY VMP - DODÁVKA ELEKTRICKÉ ENERGIE PRO ROK 2011

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU NA DODÁVKY VMP - DODÁVKA ELEKTRICKÉ ENERGIE PRO ROK 2011 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU NA DODÁVKY VMP - DODÁVKA ELEKTRICKÉ ENERGIE PRO ROK 2011 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VMP - dodávka elektrické energie pro rok 2011 Zadavatel ve smyslu 2, odst. 2, písm.

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY Zadavatel Město Osečná tímto vyzývá k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu Zateplení obvodového pláště Mateřské školy Osečná Zadávací řízení je organizováno formou výzvy

Více

prostřednictvím Úřadu městské části Praha 9 Odbor výstavby a územního rozvoje

prostřednictvím Úřadu městské části Praha 9 Odbor výstavby a územního rozvoje Magistrát hlavního města Prahy Odbor stavební a územního plánu Jungmannova 35/29 110 00 Praha 1 prostřednictvím Úřadu městské části Praha 9 Odbor výstavby a územního rozvoje Sokolovská 324/14, 180 49 Praha

Více

Členské státy - Zakázka na dodávky - Oznámení zadávacího řízení - Otevřené řízení. CZ-Hradec Králové: Kotle 2011/S 89-145133 OZNÁMENÍ O ZAKÁZCE

Členské státy - Zakázka na dodávky - Oznámení zadávacího řízení - Otevřené řízení. CZ-Hradec Králové: Kotle 2011/S 89-145133 OZNÁMENÍ O ZAKÁZCE 1/5 Toto oznámení na webové stránce TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:145133-2011:text:cs:html CZ-Hradec Králové: Kotle 2011/S 89-145133 OZNÁMENÍ O ZAKÁZCE Dodávky ODDÍL I: VEŘEJNÝ ZADAVATEL

Více

[ 8 odst. 1 písm. b) bod 1. a 15 vodního zákona]

[ 8 odst. 1 písm. b) bod 1. a 15 vodního zákona] Úřad městské části města Brna Brno Židenice Odbor výstavby a územního plánování Gajdošova 7 615 00 Brno Místo pro podací razítko ŽÁDOST O POVOLENÍ K ODBĚRU PODZEMNÍCH VOD PRO POTŘEBY JEDNOTLIVÝCH OBČANŮ

Více

O SVOBODNÉM PŘÍSTUPU K INFORMACÍM

O SVOBODNÉM PŘÍSTUPU K INFORMACÍM SMĚRNICE č.2 O SVOBODNÉM PŘÍSTUPU K INFORMACÍM GYMNÁZIUM VODŇANY www.gymnaziumvodnany.cz Tel./fax 383 383 743, kancelar@gymnaziumvodnany.cz 1 GYMNÁZIUM VODŇANY Směrnice o svobodnému přístupu k informacím

Více

Členské státy - Zakázka na dodávky - Oznámení zadávacího řízení - Otevřené řízení. CZ-Praha: Topné oleje 2012/S 3-004730. Oznámení o zakázce.

Členské státy - Zakázka na dodávky - Oznámení zadávacího řízení - Otevřené řízení. CZ-Praha: Topné oleje 2012/S 3-004730. Oznámení o zakázce. 1/5 Toto oznámení na webové stránce TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:4730-2012:text:cs:html CZ-Praha: Topné oleje 2012/S 3-004730 Oznámení o zakázce Dodávky Směrnice 2004/18/ES Oddíl I: Veřejný

Více

Smlouva o dílo uzavřená dle 536 a násl. obch. zákoníku, v platném znění

Smlouva o dílo uzavřená dle 536 a násl. obch. zákoníku, v platném znění Smlouva o dílo uzavřená dle 536 a násl. obch. zákoníku, v platném znění I. Smluvní strany Objednatel : Město Petřvald Zastoupený : Jarmilou Skálovou starostkou Se sídlem : Gen.Svobody 511, 735 41 Petřvald

Více

Adresa příslušného úřadu

Adresa příslušného úřadu Příloha č. 8 k vyhlášce č. 503/2006 Sb. Adresa příslušného úřadu Úřad:... Ulice:... PSČ, obec:... Věc: OHLÁŠENÍ STAVBY podle ustanovení 104 odst. 1 písm. a) až e) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování

Více

Zadávací dokumentace dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon )

Zadávací dokumentace dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon ) Kontaktní osoba: Magdalena Krejsarová Tel.: 267 994 313 Fax: 272 936 597 E-mail: verejnazakazka@sfzp.cz Datum: 9. 9. 2008 Zadávací dokumentace dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU Veřejná zakázka malého rozsahu (dále jen VZMR ) je zadávána dle 6 a 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.

Více

Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování dotací na zavedení a rozšíření technologie GPS v roce 2005. ze dne 20. 9. 2005. č.

Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování dotací na zavedení a rozšíření technologie GPS v roce 2005. ze dne 20. 9. 2005. č. Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování dotací na zavedení a rozšíření technologie GPS v roce 2005 ze dne 20. 9. 2005 č. 13/05 Čl. 1 Úvodní ustanovení (1) Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina

Více

Smlouva o dílo č: /14 uzavřená v souladu s 2586 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Smlouva o dílo č: /14 uzavřená v souladu s 2586 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník návrh Smlouva o dílo č: /14 uzavřená v souladu s 2586 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 1 - Smluvní strany: Objednatel: Obec Šitbořice Sídlo: Osvobození 92, 69176 Šitbořice IČ: 00283622 Zastoupen:

Více

Pravidla pro žadatele a příjemce dotace z dotačního programu Podpora včelařství (2015)

Pravidla pro žadatele a příjemce dotace z dotačního programu Podpora včelařství (2015) Člen Rady Plzeňského kraje pro oblast životního prostředí a zemědělství vyhlašuje z pověření Rady Plzeňského kraje daného usnesením č. 3175/15 ze dne 23. 2. 2015 dotační program Podpora včelařství (2015).

Více

[ 8 odst. 1 písm. b) bod 1. a 15 vodního zákona] 1. Žadatel 2) Jméno, popřípadě jména, příjmení... Adresa místa pobytu... ...

[ 8 odst. 1 písm. b) bod 1. a 15 vodního zákona] 1. Žadatel 2) Jméno, popřípadě jména, příjmení... Adresa místa pobytu... ... *) Příloha č. 17 k vyhlášce č. 432/2001 Sb. *) Adresa místně a věcně příslušného vodoprávního úřadu ŽÁDOST O POVOLENÍ K ODBĚRU PODZEMNÍCH VOD PRO POTŘEBY JEDNOTLIVÝCH OBČANŮ (DOMÁCNOSTÍ) A O STAVEBNÍ POVOLENÍ

Více

V ý r o č n í z p r á v a zák. 106/99 Sb., o svobodném přístupu k informacím R O K 2 0 0 6

V ý r o č n í z p r á v a zák. 106/99 Sb., o svobodném přístupu k informacím R O K 2 0 0 6 V ý r o č n í z p r á v a zák. 106/99 Sb., o svobodném přístupu k informacím R O K 2 0 0 6 Město Sokolov je povinným subjektem, který má podle výše uvedeného zákona povinnost poskytovat informace vztahující

Více

ČÁST A. I. Identifikační údaje stavebního záměru (název, místo, účel stavby)...

ČÁST A. I. Identifikační údaje stavebního záměru (název, místo, účel stavby)... Příloha č. 9 k vyhlášce č. 503/2006 Sb. Městský úřad Kolín, odbor výstavby stavební úřad Karlovo náměstí 78 280 12 Kolín I Věc: ŽÁDOST O STAVEBNÍ POVOLENÍ podle ustanovení 110 odst. 1 a 2 zákona č. 183/2006

Více

MĚSTO BZENEC náměstí Svobody 73 696 81 BZENEC. SMĚRNICE č. 3/1999. Článek I. Úvodní ustanovení

MĚSTO BZENEC náměstí Svobody 73 696 81 BZENEC. SMĚRNICE č. 3/1999. Článek I. Úvodní ustanovení MĚSTO BZENEC náměstí Svobody 73 696 81 BZENEC SMĚRNICE č. 3/1999 k provedení zákona č. 1O6/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím Článek I. Úvodní ustanovení 1. Město Bzenec je povinným subjektem

Více

Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace Povinně zveřejňované informace Povinně zveřejňované informace podle vyhlášky č. 442/2006, která stanoví strukturu informací zveřejňovaných o povinném subjektu dle 5 odst. 1 a 2 zákona č. 106/1999 Sb.,

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY V RÁMCI ZADÁNÍ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU: č. 1/2013/RFP

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY V RÁMCI ZADÁNÍ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU: č. 1/2013/RFP VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY V RÁMCI ZADÁNÍ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU: č. 1/2013/RFP Pardubice, tř. Míru oprava, rekonstrukce a přístavba č. p. 60 a 450 generální klíč 1. Základní údaje o zadavateli: Rozvojový

Více

Komenského náměstí 440/2, 767 01 Kroměříž Příspěvková organizace. reditel@zskomenskeho.cz

Komenského náměstí 440/2, 767 01 Kroměříž Příspěvková organizace. reditel@zskomenskeho.cz Základní škola, Kroměříž, Komenského náměstí 440, příspěvková organizace se sídlem Komenského náměstí 440/2, 767 01 Kroměříž jako zadavatel vyhlašuje v souladu s Příručkou pro příjemce Operačního programu

Více

Směrnice o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (2015)

Směrnice o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (2015) Směrnice o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (2015) Vnitřní směrnice Obce Tuchlovice č. 1/2015 Směrnici schválilo/a: Zastupitelstvo Obce Tuchlovice dne 29. 6. 2015 Z-VI/2015 Rada Obce Tuchlovice

Více

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A NÁVRH OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A NÁVRH OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Krajský úřad Libereckého kraje odbor dopravy Adresáti dle rozdělovníku. ČÍSLO JEDNACÍ OPRÁVNĚNÁ ÚŘEDNÍ OSOBA/LINKA/E-MAIL LIBEREC OD 727/2015-3/280.8/Hol Ing. Martin Holubec /482 9.7.2015 martin.holubec@kraj-lbc.cz

Více

ŽÁDOST O POVOLENÍ ZMĚNY STAVBY PŘED JEJÍM DOKONČENÍM

ŽÁDOST O POVOLENÍ ZMĚNY STAVBY PŘED JEJÍM DOKONČENÍM Adresa příslušného úřadu Úřad:... Ulice:... PSČ, obec:... V... dne...... Věc: ŽÁDOST O POVOLENÍ ZMĚNY STAVBY PŘED JEJÍM DOKONČENÍM podle ustanovení 118 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním

Více

Výzva k podání cenové nabídky na zakázku malého rozsahu

Výzva k podání cenové nabídky na zakázku malého rozsahu Obec Písečná, Písečná 42, 739 91 Jablunkov Starosta č.j.: 35/14 Výzva k podání cenové nabídky na zakázku malého rozsahu Obec Písečná vyzývá k podání cenové nabídky na zakázku malého rozsahu na zpracování

Více

Závěrečný účet Ústeckého kraje za rok 2012

Závěrečný účet Ústeckého kraje za rok 2012 Závěrečný účet Ústeckého kraje za rok 2012 Bilance příjmů a výdajů za rok 2012 Z porovnání celkových skutečných příjmů a výdajů vyplývá, že hospodaření Ústeckého kraje za rok 2012 bylo schodkové se saldem

Více

V případě, že se vypouštění odpadních vod týká vodního toku Název vodního toku... Kilometráž výpusti...

V případě, že se vypouštění odpadních vod týká vodního toku Název vodního toku... Kilometráž výpusti... *) Příloha č. 18 k vyhlášce č. 432/2001 Sb. *) Adresa místně a věcně příslušného vodoprávního úřadu ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD POVRCHOVÝCH PRO POTŘEBY JEDNOTLIVÝCH OBČANŮ (DOMÁCNOSTÍ)

Více

Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: Registrační číslo projektu Název projektu: Název veřejné zakázky:

Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: Registrační číslo projektu Název projektu: Název veřejné zakázky: Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Čl. 1 Působnost a účel pravidel. Čl. 2 Základní ustanovení, názvosloví. Čl. 3 Příjmy úvěrového fondu - 1 -

Čl. 1 Působnost a účel pravidel. Čl. 2 Základní ustanovení, názvosloví. Čl. 3 Příjmy úvěrového fondu - 1 - SMĚRNICE Č. 11/2008 Pravidla města Mimoně o použití prostředků z Fondu rozvoje bydlení a infrastruktury města Mimoně Zastupitelstvo města Mimoně se usneslo na svém veřejném jednání dne 20. 3. 2008 pod

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Příloha č. 1 Výzva k podání nabídek Číslo zakázky: 01-2014 Název programu: Registrační číslo projektu Název projektu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/1.5.00/34.0038 Škola otevřená

Více

CZ-Brno: Stavební úpravy domů 2011/S 2-002751 OZNÁMENÍ O ZAKÁZCE. Stavební práce

CZ-Brno: Stavební úpravy domů 2011/S 2-002751 OZNÁMENÍ O ZAKÁZCE. Stavební práce 1/5 Toto oznámení na webové stránce TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:2751-2011:text:cs:html CZ-Brno: Stavební úpravy domů 2011/S 2-002751 OZNÁMENÍ O ZAKÁZCE Stavební práce ODDÍL I: VEŘEJNÝ

Více

o zadávání veřejných zakázek

o zadávání veřejných zakázek Rada města Velké Meziříčí vydává tuto vnitřní směrnici č. 3/2012, o zadávání veřejných zakázek Zpracovatel: Rozsah působnosti: Mgr. Ivana Pacalová, právník odboru výstavby a regionálního rozvoje Městský

Více

Newsletter 2/2014 ÚNOR 2014

Newsletter 2/2014 ÚNOR 2014 Newsletter 2/2014 ÚNOR 2014 Obsah Zadávání veřejných zakázek od 1. 1. 2014... 3 NEWSLETTER 2/2014 2/6 Zadávání veřejných zakázek od 1. 1. 2014 Technická novela zákona o veřejných zakázkách a vliv nového

Více

Adresa příslušného úřadu. Úřad:... Ulice:... PSČ, obec:...

Adresa příslušného úřadu. Úřad:... Ulice:... PSČ, obec:... Příloha č. 8 k vyhlášce č. 503/2006 Sb. Adresa příslušného úřadu Úřad:... Ulice:... PSČ, obec:... Věc: OHLÁŠENÍ STAVBY podle ustanovení 104 odst. 1 písm. a) až e) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování

Více

I. Úvodní ustanovení. II. Základní pojmy

I. Úvodní ustanovení. II. Základní pojmy Základní škola a Mateřská škola Hanušovice, okres Šumperk Směrnice k poskytování informací podle zákona 106/1999 Sb. Č.j.: SM-6/2008/Fl. Účinnost od: 01.09.2008 Spisový znak: A.4 Skartační znak: A 5 Změny:

Více

Zastupitelstvo kraje Vysočina

Zastupitelstvo kraje Vysočina Zastupitelstvo kraje Vysočina Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování dotací na údržbu veřejné zeleně v průjezdních úsecích obcí kraje Vysočina Opatření Programu rozvoje kraje cíl 4.1. : Péče

Více

I. Předmět plnění. 1. Dodavatel je podle... ze dne. oprávněn provozovat činnost... II. Dodací podmínky

I. Předmět plnění. 1. Dodavatel je podle... ze dne. oprávněn provozovat činnost... II. Dodací podmínky Příloha č. 2 Dne 2010 uzavřeli Středisko služeb školám, Plzeň, Částkova 78 IČ: 49777700 DIČ: CZ49777700 se sídlem 326 00 Plzeň, Částkova 78 zastoupené Ing. Tomášem Vláškem, ředitelem (dále jen objednatel)

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: Registrační číslo projektu Název projektu: Název veřejné zakázky: Předmět veřejné zakázky (služba/dodávka/stavební práce):

Více

Čl. I. Úvodní ustanovení

Čl. I. Úvodní ustanovení KARLOVARSKÝ KRAJ RADA KRAJE PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ PŘÍSPĚVKŮ Z ROZPOČTU KARLOVARSKÉHO KRAJE NA PODPORU SPORTOVNÍCH AKTIVIT A VOLNOČASOVÝCH AKTIVIT DĚTÍ A MLÁDEŽE - ODBOR ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON )

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) 1. NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Název veřejné zakázky: Mixážní

Více

Směrnice o postupu školy při poskytování informací

Směrnice o postupu školy při poskytování informací Střední průmyslová škola elektrotechnická a informačních technologií Brno Směrnice o postupu školy při poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím Číslo dokumentu:

Více

KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE ZLÍNSKÉHO KRAJE. Nákup spotřebního automobilního materiálu, maziv a autochemie

KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE ZLÍNSKÉHO KRAJE. Nákup spotřebního automobilního materiálu, maziv a autochemie VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK veřejná zakázka malého rozsahu dle 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách Číslo zakázky Č.j. KRPZ-119711-5/ČJ-2013-1500VZ-MET Název Předmět zakázky (služba, dodávka

Více

S m ě r n i c e č. 5/2002

S m ě r n i c e č. 5/2002 Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace Zlín, K majáku 5001 S m ě r n i c e č. 5/2002 ředitele příspěvkové organizace k výkonu majetkové správy silnic ve vlastnictví Zlínského kraje

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD SLUŠOVICE ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

MĚSTSKÝ ÚŘAD SLUŠOVICE ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ Spisový znak: SÚ-36/2012/Lun Číslo jednání: 3/2012 Oprávněná úřední osoba: Lunga Luděk MĚSTSKÝ ÚŘAD SLUŠOVICE STAVEBNÍ ÚŘAD Nám. Svobody 25, Slušovice, PSČ 763 15 Tel.: 577 981 141, FAX: 577 981 476 Slušovice

Více

SMLOUVA O DÍLO (NÁVRH)

SMLOUVA O DÍLO (NÁVRH) SMLOUVA O DÍLO (NÁVRH) 1. SMLUVNÍ STRANY 1. OBJEDNATEL Název: Obec Oldřichov v Hájích Adresa: Oldřichov v Hájích 151, 463 31 Chrastava IČO: 00481483 Statutární zástupce: Jaromír Tichý, starosta obce (dále

Více

Dodávku a montáž regálového systému pro Depozitář Krajské knihovny v Pardubicích rekonstrukce pavilonu č.2, bývalého objektu SOU Ohrazenice

Dodávku a montáž regálového systému pro Depozitář Krajské knihovny v Pardubicích rekonstrukce pavilonu č.2, bývalého objektu SOU Ohrazenice SMLOUVA O DÍLO (uzavřená dle. 536 a násl. Obchodního zákoníku v platném znění) číslo smlouvy objednatele: 201305 číslo smlouvy zhotovitele:. na Dodávku a montáž regálového systému pro Depozitář Krajské

Více

CZ-Brno: Stavební práce pro potrubní, telekomunikační a elektrické vedení, pro dálnice, silnice, přistávací plochy a železnice; zarovnávání ploch

CZ-Brno: Stavební práce pro potrubní, telekomunikační a elektrické vedení, pro dálnice, silnice, přistávací plochy a železnice; zarovnávání ploch 1/5 Toto oznámení na webové stránce TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:353326-2010:text:cs:html CZ-Brno: Stavební práce pro potrubní, telekomunikační a elektrické vedení, pro dálnice, silnice,

Více