Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2012 VI. volební období. Těsnopisecká zpráva o schůzi Poslanecké sněmovny Parlamentu

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2012 VI. volební období. Těsnopisecká zpráva o schůzi Poslanecké sněmovny Parlamentu"

Transkript

1 Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2012 VI. volební období Těsnopisecká zpráva o schůzi Poslanecké sněmovny Parlamentu Schválený pořad 33. schůze Poslanecké sněmovny 1. Návrh zákona o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů /sněmovní tisk 369/7/ - vrácený Senátem 2. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 370/6/ - vrácený Senátem 3. Vládní návrh zákona o mediaci a o změně některých zákonů /sněmovní tisk 426/ - druhé čtení 4. Vládní návrh zákona o ochraně ovzduší /sněmovní tisk 449/ - druhé čtení 5. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 470/ - druhé čtení 6. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 518/ - druhé čtení 7. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony /sněmovní tisk 528/ - druhé čtení 8. Návrh poslanců Václava Cempírka a Jany Kaslové na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích ( zákon o silničním provozu ) a o změnách některých dalších souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 463/ - druhé čtení - 1 -

2 9. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 477/ - druhé čtení 10. Návrh poslanců Jana Husáka, Františka Laudáta a Heleny Langšádlové na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 337/ - druhé čtení 11. Návrh poslanců Ivany Řápkové, Zbyňka Stanjury, Petra Gazdíka, Stanislava Polčáka, Martina Vacka, Jany Suché a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění zákona č. 306/2009 Sb. /sněmovní tisk 431/ - druhé čtení 12. Návrh poslanců Kateřiny Klasnové, Miroslavy Němcové, Vlasty Parkanové, Lubomíra Zaorálka, Zbyňka Stanjury, Petra Gazdíka, Bohuslava Sobotky, Víta Bárty a Pavla Kováčika na vydání ústavního zákona, kterým se mění ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších ústavních zákonů /sněmovní tisk 469/ - druhé čtení 13. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 117/2001 Sb., o veřejných sbírkách a o změně některých zákonů (zákon o veřejných sbírkách), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 474/ - druhé čtení 14. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 476/ - druhé čtení 15. Senátní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 212/2009 Sb., kterým se zmírňují majetkové křivdy občanům České republiky za nemovitý majetek, který zanechali na území Podkarpatské Rusi v souvislosti s jejím smluvním postoupením Svazu sovětských socialistických republik /sněmovní tisk 447/ - druhé čtení 16. Vládní návrh zákona o zásluhách Václava Havla /sněmovní tisk 560/ - prvé čtení podle 90 odst Vládní návrh zákona o státním dluhopisovém programu na úhradu části rozpočtovaného schodku státního rozpočtu České republiky na rok 2012 /sněmovní tisk 583/ - prvé čtení podle 90 odst Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 558/ - prvé čtení 19. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 215/2004 Sb., o úpravě některých vztahů v oblasti veřejné podpory a o změně zákona o podpoře výzkumu a vývoje, ve znění zákona č. 109/2009 Sb. /sněmovní tisk 570/ - prvé čtení 20. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a některé související zákony /sněmovní tisk 573/ - prvé čtení 21. Vládní návrh zákona o evropské občanské iniciativě /sněmovní tisk 579/ - prvé čtení 22. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 582/ - prvé čtení 23. Návrh poslanců Petra Gazdíka, Heleny Langšádlové, Jana Farského, Pavola Lukši, Stanislava Polčáka, Jana Husáka, Václava Horáčka a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosu některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům (zákon o rozpočtovém určení daní), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 541/ - prvé čtení 24. Návrh poslanců Stanislava Polčáka, Petra Gazdíka a Františka Laudáta na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 82/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem a o změně zákona České národní rady č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších zákonů /sněmovní tisk 543/ - prvé čtení

3 25. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen živnostenský zákon ), a další související zákony /sněmovní tisk 547/ - prvé čtení 26. Vládní návrh ústavního zákona o změnách státních hranic s Rakouskou republikou /sněmovní tisk 548/ - prvé čtení 27. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 219/1999 Sb., o o- zbrojených silách České republiky, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 551/ - prvé čtení 28. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 563/ - prvé čtení 29. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 564/ - prvé čtení 30. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 574/ - prvé čtení 31. Vládní návrh zákona o kontrole (kontrolní řád) /sněmovní tisk 575/ - prvé čtení 32. Vládní návrh zákona o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi a o změně některých zákonů (zákon o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi) /sněmovní tisk 580/ - prvé čtení 33. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 581/ - prvé čtení 34. Senátní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 527/ - prvé čtení 35. Návrh Zastupitelstva Libereckého kraje na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění zákona č. 306/2009 Sb. /sněmovní tisk 484/ - prvé čtení 36. Návrh Zastupitelstva Ústeckého kraje na vydání zákona o některých opatřeních při zajišování bydlení osobám v hmotné nouzi a o změně zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů (zákon o sociálním bydlení) /sněmovní tisk 494/ - prvé čtení 37. Návrh Zastupitelstva Ústeckého kraje na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 495/ - prvé čtení 38. Návrh Zastupitelstva Ústeckého kraje na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění zákona č. 306/2009 Sb. a zákona č. 181/2011 Sb., a zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 496/ - prvé čtení 39. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi Českou republikou a Organizací pro zákaz chemických zbraní o výsadách a imunitách Organizace pro zákaz chemických zbraní, podepsaná dne 15. června 2011 v Haagu /sněmovní tisk 439/ - druhé čtení 40. Vládní návrh, kterým se předkládají Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací příslušné dohody podle článku XXI Všeobecné dohody o obchodu a službách (GATS) a konsolidovaná listina specifických závazků, která je přílohou

4 GATS a tvoří její nedílnou součást /sněmovní tisk 464/ - druhé čtení 41. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Jersey o výměně informací v daňových záležitostech, která byla podepsána v Londýně dne 12. července 2011 /sněmovní tisk 471/ - druhé čtení 42. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Bermud o výměně informací v daňových záležitostech, která byla podepsána na Bermudách dne 15. srpna 2011 /sněmovní tisk 478/ - druhé čtení 43. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva mezi Českou republikou a Dánským královstvím o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a Protokol k ní, které byly podepsány v Praze dne 25. srpna 2011 /sněmovní tisk 486/ - druhé čtení 44. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Úmluva o mezinárodní ochraně dospělých osob, přijatá v Haagu dne 13. ledna 2000 /sněmovní tisk 506/ - druhé čtení 45. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva mezi vládou České republiky a vládou Barbadosu o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu, která byla podepsána v Bridgetownu dne 26. října 2011 /sněmovní tisk 542/ - prvé čtení 46. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Republiky Uzbekistán o leteckých službách /sněmovní tisk 545/ - prvé čtení 47. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva mezi Českou republikou a Estonskou republikou o výměně a vzájemné ochraně utajovaných informací, podepsaná v Bruselu dne 12. října 2011 /sněmovní tisk 554/ - prvé čtení 48. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva mezi Českou republikou a Rakouskou republikou o změnách průběhu společných státních hranic v hraničních úsecích X a XI, jakož i o změnách Smlouvy mezi Československou socialistickou republikou a Rakouskou republikou o společných státních hranicích ze dne 21. prosince 1973, ve znění Smlouvy ze dne 26. října 2001, podepsaná dne 3. listopadu 2011 v Praze /sněmovní tisk 561/ - prvé čtení 49. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva mezi Českou republikou a Moldavskou republikou o sociálním zabezpečení, podepsaná v Praze 29. listopadu 2011 /sněmovní tisk 562/ - prvé čtení 50. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Protokol mezi vládou České republiky a vládou Uzbecké republiky, který upravuje Smlouvu mezi vládou České republiky a vládou Uzbecké republiky o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku, podepsaný v Praze dne 8. prosince 2011 /sněmovní tisk 565/ - prvé čtení 51. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva mezi vládou České republiky a vládou Ruské federace o spolupráci v oblasti boje proti trestné činnosti, podepsaná dne 8. prosince 2011 v Praze /sněmovní tisk 566/ - prvé čtení 52. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva mezi Českou republikou a Ruskou federací o sociálním zabezpečení, podepsaná v Praze 8. prosince 2011 /sněmovní tisk 567/ - prvé čtení 53. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi Českou republikou a Republikou San Marino o výměně informací v daňových záležitostech, která byla podepsána v Praze dne 25. listopadu 2011 /sněmovní tisk 571/ - prvé čtení 54. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Korejské republiky o programu pracovní dovolené, pode

5 psaná dne 19. prosince 2011 v Praze /sněmovní tisk 572/ - prvé čtení 55. Vládní návrh zákona o mediaci a o změně některých zákonů /sněmovní tisk 426/ - třetí čtení 56. Vládní návrh zákona o ochraně ovzduší /sněmovní tisk 449/ - třetí čtení 57. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 470/ - třetí čtení 58. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 518/ - třetí čtení 59. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony /sněmovní tisk 528/ - třetí čtení 60. Návrh poslanců Václava Cempírka a Jany Kaslové na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích ( zákon o silničním provozu ) a o změnách některých dalších souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 463/ - třetí čtení 61. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 477/ - třetí čtení 62. Návrh poslanců Jana Husáka, Františka Laudáta a Heleny Langšádlové na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 337/ - třetí čtení 63. Návrh poslanců Ivany Řápkové, Zbyňka Stanjury, Petra Gazdíka, Stanislava Polčáka, Martina Vacka, Jany Suché a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění zákona č. 306/2009 Sb. /sněmovní tisk 431/ - třetí čtení 64. Návrh poslanců Kateřiny Klasnové, Miroslavy Němcové, Vlasty Parkanové, Lubomíra Zaorálka, Zbyňka Stanjury, Petra Gazdíka, Bohuslava Sobotky, Víta Bárty a Pavla Kováčika na vydání ústavního zákona, kterým se mění ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších ústavních zákonů /sněmovní tisk 469/ - třetí čtení 65. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 117/2001 Sb., o veřejných sbírkách a o změně některých zákonů (zákon o veřejných sbírkách), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 474/ - třetí čtení 66. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 476/ - třetí čtení 67. Senátní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 212/2009 Sb., kterým se zmírňují majetkové křivdy občanům České republiky za nemovitý majetek, který zanechali na území Podkarpatské Rusi v souvislosti s jejím smluvním postoupením Svazu sovětských socialistických republik /sněmovní tisk 447/ - třetí čtení 68. Návrh na volbu člena Etické komise České republiky pro ocenění účastníků odboje a odporu proti komunismu 69. Návrh na změny ve složení orgánů Poslanecké sněmovny 70. Informace o vojenských cvičeních jednotek a štábů Armády České republiky se zahraničními partnery na území České republiky i mimo ně, plánovaných v roce 2012 /sněmovní tisk 550/ doplněk plánu vojenských cvičení jednotek a štábů Armády České republiky se zahraničními partnery na území České republiky i mimo ně v roce 2011 /sněmovní tisk 552/ 72. Rozhodnutí vlády o přeletech a průjezdech ozbrojených sil jiných států přes území České republiky v roce 2012 /sněmovní tisk 559/ 73. Návrh Pravidel hospodaření poslaneckých klubů pro rok 2012 /sněmovní dokument 821/ 74. Návrh na změnu názvu Stálé komise Poslanecké sněmovny pro

6 kontrolu použití odposlechu a záznamu telekomunikačního provozu, použití sledování osob a věcí, rušení provozu elektronických komunikací a kontrolu činnosti Inspekce policie 75. Informace předsedy vlády o jednání Evropské rady dne 30. ledna Odpovědi členů vlády na písemné interpelace Ústní interpelace 83. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 460/3/- vrácený Senátem 84. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 94/1963 Sb., o rodině, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 480/4/- vrácený Senátem 85. Návrh zákona o ukládání oxidu uhličitého do přírodních horninových struktur a o změně některých zákonů /sněmovní tisk 539/1/- vrácený Senátem 77. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 296/2008 Sb., o zajištění jakosti a bezpečnosti lidských tkání a buněk určených k použití u člověka a o změně souvisejících zákonů (zákon o lidských tkáních a buňkách), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 425/3/- zamítnutý Senátem 78. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 395/4/ - vrácený Senátem 79. Návrh na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 401/4/ - vrácený Senátem 80. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 241/2000 Sb., o hospodářských opatřeních pro krizové stavy a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 416/3/- vrácený Senátem 81. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 95/1999 Sb., o podmínkách převodu zemědělských a lesních pozemků z vlastnictví státu na jiné osoby a o změně zákona č. 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 433/3/- vrácený Senátem 82. Návrh zákona o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu a o fluorovaných skleníkových plynech /sněmovní tisk 445/3/ - vrácený Senátem

7 Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2012 VI. volební období TĚSNOPISECKÁ ZPRÁVA o 33. schůzi Poslanecké sněmovny Parlamentu konané ve dnech 31. ledna až 10. února Návrh zákona o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů /sněmovní tisk 369/7/ - vrácený Senátem Řeč ministra průmyslu a obchodu ČR Martina Kuby Řeč senátora Jiřího Bise Řeč poslance Jana Bureše Usnesení schváleno (č. 976). Obsah: 31. ledna 2012 Strana: 2. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 370/6/ - vrácený Senátem Schůzi zahájila předsedkyně PSP Miroslava Němcová. Usnesení schváleno (č. 975). Řeč místopředsedy PSP Lubomíra Zaorálka Řeč poslance Bohuslava Sobotky Řeč ministra práce a sociálních věcí ČR Jaromíra Drábka Řeč poslance Bohuslava Sobotky Řeč ministra financí ČR Miroslava Kalouska Řeč místopředsedy PSP Lubomíra Zaorálka Řeč poslance Víta Bárty Řeč poslance Bohuslava Sobotky Řeč poslance Jeronýma Tejce Řeč poslance Zbyňka Stanjury Řeč poslance Jeronýma Tejce Řeč poslance Vojtěcha Adama Řeč poslankyně Kateřiny Konečné Řeč poslance Vojtěcha Filipa Řeč poslance Jiřího Paroubka Řeč poslankyně Jany Černochové Řeč poslance Zbyňka Stanjury Řeč poslance Bohuslava Sobotky Řeč poslance Zbyňka Stanjury Řeč poslance Víta Bárty Řeč místopředsedy PSP Lubomíra Zaorálka Řeč poslance Michala Doktora Řeč poslance Vojtěcha Filipa Řeč poslance Marka Bendy Řeč ministra pro místní rozvoj ČR Kamila Jankovského Řeč poslance Jiřího Petrů Řeč senátorky Marty Bayerové Řeč poslance Jiřího Paroubka Řeč místopředsedy PSP Lubomíra Zaorálka Řeč poslance Viktora Paggia Řeč ministra pro místní rozvoj ČR Kamila Jankovského Řeč ministra spravedlnosti ČR Jiřího Pospíšila Řeč místopředsedy PSP Lubomíra Zaorálka Řeč poslance Jeronýma Tejce Řeč poslance Radka Johna Řeč poslance Jiřího Paroubka Řeč poslance Jeronýma Tejce Řeč poslance Pavla Kováčika Řeč poslance Jana Hamáčka Usnesení schváleno (č. 977). Další část schůze řídil místopředseda PSP Lubomír Zaorálek. 6. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 518/ - druhé čtení Řeč ministra dopravy ČR Pavla Dobeše Řeč poslance Václava Baštýře Řeč poslance Rudolfa Chlada Schválen pořad schůze

8 7. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony /sněmovní tisk 528/ - druhé čtení Řeč ministra dopravy ČR Pavla Dobeše Řeč poslance Jana Bureše Řeč poslance Bořivoje Šarapatky Řeč poslance Josefa Smýkala Řeč poslance Jaroslava Plachého Řeč poslance Pavla Hojdy Řeč poslance Stanislava Humla Řeč poslance Josefa Smýkala Vládní návrh zákona o mediaci a o změně některých zákonů /sněmovní tisk 426/ - druhé čtení Řeč ministra spravedlnosti ČR Jiřího Pospíšila Řeč poslankyně Ivany Weberové Řeč poslance Vojtěcha Filipa Řeč poslance Jiřího Paroubka Řeč poslance Jana Chvojky Řeč poslance Stanislava Křečka Řeč poslance Stanislava Polčáka Řeč ministra spravedlnosti ČR Jiřího Pospíšila Řeč poslance Vojtěcha Filipa Řeč poslance Stanislava Polčáka Řeč poslankyně Ivany Weberové Řeč poslance Jana Chvojky Řeč poslance Roma Kostřici Řeč místopředsedkyně vlády ČR Karolíny Peake Řeč poslankyně Jitky Chalánkové Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 470/ - druhé čtení Řeč ministra zemědělství ČR Petra Bendla Řeč poslance Ladislava Skopala Řeč poslance Františka Dědiče Řeč poslankyně Ivany Weberové Návrh poslanců Václava Cempírka a Jany Kaslové na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích ( zákon o silničním provozu ) a o změnách některých dalších souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 463/ - druhé čtení Řeč poslance Václava Cempírka Řeč poslance Václava Baštýře Řeč poslankyně Patricie Kotalíkové Řeč poslance Miroslava Svobody Řeč poslance Jiřího Petrů Řeč poslance Václava Cempírka Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 477/ - druhé čtení Řeč ministra školství, mládeže a tělovýchovy ČR Josefa Dobeše Řeč poslankyně Jaroslavy Wenigerové Řeč poslankyně Anny Putnové Návrh poslanců Jana Husáka, Františka Laudáta a Heleny Langšádlové na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 337/ - druhé čtení Řeč poslance Jana Husáka Řeč poslance Vladislava Vilímce Řeč poslance Jana Látky Řeč poslance Jana Čechlovského Řeč poslance Jana Husáka Řeč poslance Stanislava Polčáka Řeč poslankyně Kateřiny Konečné Řeč poslance Vladislava Vilímce

9 1. února 2012 Další část schůze řídil místopředseda PSP Lubomír Zaorálek. 4. Vládní návrh zákona o ochraně ovzduší /sněmovní tisk 449/ - druhé čtení Řeč ministra životního prostředí ČR Tomáše Chalupy Řeč poslankyně Kateřiny Konečné Řeč poslance Ladislava Velebného Řeč poslance Františka Laudáta Řeč poslance Karla Šidla Řeč poslance Jiřího Krátkého Řeč poslance Jiřího Paroubka Řeč ministra životního prostředí ČR Tomáše Chalupy Řeč poslankyně Kateřiny Konečné Řeč poslance Václava Zemka Řeč poslance Jiřího Krátkého Řeč poslance Jiřího Paroubka Řeč poslance Františka Laudáta Projednávání tohoto bodu bylo přerušeno. 11. Návrh poslanců Ivany Řápkové, Zbyňka Stanjury, Petra Gazdíka, Stanislava Polčáka, Martina Vacka, Jany Suché a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění zákona č. 306/2009 Sb. /sněmovní tisk 431/ - druhé čtení Řeč poslankyně Ivany Řápkové Řeč poslance Stanislava Křečka Řeč poslance Jaroslava Vandase Řeč poslance Stanislava Křečka Řeč poslankyně Jitky Chalánkové Řeč poslance Zdeňka Boháče Řeč poslance Jiřího Šulce Řeč poslankyně Ivany Řápkové Návrh poslanců Kateřiny Klasnové, Miroslavy Němcové, Vlasty Parkanové, Lubomíra Zaorálka, Zbyňka Stanjury, Petra Gazdíka, Bohuslava Sobotky, Víta Bárty a Pavla Kováčika na vydání ústavního zákona, kterým se mění ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších ústavních zákonů /sněmovní tisk 469/ - druhé čtení Řeč místopředsedkyně PSP Kateřiny Klasnové Řeč poslankyně Ivany Weberové Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 117/2001 Sb., o veřejných sbírkách a o změně některých zákonů (zákon o veřejných sbírkách), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 474/ - druhé čtení Řeč předsedy vlády ČR Petra Nečase Řeč poslankyně Jaroslavy Schejbalové Senátní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 212/2009 Sb., kterým se zmírňují majetkové křivdy občanům České republiky za nemovitý majetek, který zanechali na území Podkarpatské Rusi v souvislosti s jejím smluvním postoupením Svazu sovětských socialistických republik /sněmovní tisk 447/ - druhé čtení Řeč senátora Tomáše Grulicha Řeč poslance Víta Bárty Řeč poslance Vladislava Vilímce Vládní návrh zákona o zásluhách Václava Havla /sněmovní tisk 560/ - prvé čtení podle 90 odst. 2 Řeč předsedy vlády ČR Petra Nečase Řeč poslance Marka Bendy Řeč poslance Vojtěcha Filipa Další část schůze řídila místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová. Řeč místopředsedy PSP Lubomíra Zaorálka Řeč poslance Františka Bublana

10 Další část schůze řídil místopředseda PSP Lubomír Zaorálek. Řeč poslankyně Zdeňky Horníkové Další část schůze řídila místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová. Řeč ministra financí ČR Miroslava Kalouska Řeč místopředsedy PSP Lubomíra Zaorálka Projednávání tohoto bodu bylo přerušeno. Řeč ministra financí ČR Miroslava Kalouska Vládní návrh zákona o státním dluhopisovém programu na úhradu části rozpočtovaného schodku státního rozpočtu České republiky na rok 2012 /sněmovní tisk 583/ - prvé čtení podle 90 odst. 2 Řeč poslance Pavla Suchánka Usnesení schváleno (č. 978). 18. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 558/ - prvé čtení Řeč ministra financí ČR Miroslava Kalouska Řeč poslance Pavla Svobody Usnesení schváleno (č. 979). 19. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 215/2004 Sb., o úpravě některých vztahů v oblasti veřejné podpory a o změně zákona o podpoře výzkumu a vývoje, ve znění zákona č. 109/2009 Sb. /sněmovní tisk 570/ - prvé čtení Řeč předsedy vlády ČR Petra Nečase Řeč poslance Ivana Fuksy Řeč poslance Ivana Ohlídala Usnesení schváleno (č. 980). 22. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 582/ - prvé čtení Řeč ministra zemědělství ČR Petra Bendla Řeč poslance Františka Dědiče Řeč poslance Antonína Sedi Řeč poslance Marka Bendy Řeč poslance Ivana Fuksy Řeč poslankyně Kateřiny Konečné Usnesení schváleno (č. 981). Pokračování v projednávání bodu 16. Vládní návrh zákona o zásluhách Václava Havla /sněmovní tisk 560/ - prvé čtení podle 90 odst. 2 Usnesení schváleno (č. 982). 23. Návrh poslanců Petra Gazdíka, Heleny Langšádlové, Jana Farského, Pavola Lukši, Stanislava Polčáka, Jana Husáka, Václava Horáčka a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosu některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům (zákon o rozpočtovém určení daní), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 541/ - prvé čtení Řeč poslance Petra Gazdíka Řeč poslance Vladislava Vilímce Řeč poslance Zbyňka Stanjury Řeč poslance Petra Braného Řeč poslance Jiřího Paroubka Řeč poslance Adama Rykaly Řeč poslance Pavla Kováčika Řeč poslance Jiřího Krátkého Řeč poslance Josefa Novotného ml Řeč poslance Václava Votavy Řeč poslance Petra Skokana

11 Řeč poslance Jiřího Krátkého Řeč poslance Václava Votavy Řeč poslance Pavla Béma Projednávání tohoto bodu bylo přerušeno. Řeč poslankyně Ivany Levé Další část schůze řídila předsedkyně PSP Miroslava Němcová. 25. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen živnostenský zákon ), a další související zákony /sněmovní tisk 547/ - prvé čtení Řeč ministra průmyslu a obchodu ČR Martina Kuby Řeč poslance Aleše Rádla Usnesení schváleno (č. 983). 33. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 581/ - prvé čtení Řeč ministra vnitra ČR Jana Kubiceho Řeč poslance Jaroslava Krupky Usnesení schváleno (č. 986). 31. Vládní návrh zákona o kontrole (kontrolní řád) /sněmovní tisk 575/ - prvé čtení Řeč ministra vnitra ČR Jana Kubiceho Řeč poslance Romana Sklenáka Řeč poslance Vojtěcha Filipa Usnesení schváleno (č. 987). 20. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a některé související zákony /sněmovní tisk 573/ - prvé čtení Řeč ministra pro místní rozvoj ČR Kamila Jankovského Řeč poslance Jaroslava Krupky Řeč poslance Milana Urbana Řeč poslance Václava Mencla Usnesení schváleno (č. 984). 21. Vládní návrh zákona o evropské občanské iniciativě /sněmovní tisk 579/ - prvé čtení Řeč ministra vnitra ČR Jana Kubiceho Řeč poslankyně Ivany Weberové Řeč poslankyně Dany Váhalové Řeč poslankyně Ivany Weberové Usnesení schváleno (č. 985). Pokračování v projednávání bodu 23. Návrh poslanců Petra Gazdíka, Heleny Langšádlové, Jana Farského, Pavola Lukši, Stanislava Polčáka, Jana Husáka, Václava Horáčka a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosu některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům (zákon o rozpočtovém určení daní), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 541/ - prvé čtení Řeč poslance Jiřího Krátkého Řeč poslance Jiřího Koskuby Řeč poslance Jaroslava Foldyny Řeč poslance Vladislava Vilímce Řeč poslance Josefa Novotného st Řeč poslance Stanislava Polčáka Řeč poslance Zbyňka Stanjury Řeč poslance Václava Mencla Řeč poslance Pavla Béma Řeč poslankyně Jaroslavy Wenigerové Řeč poslance Stanislava Polčáka

12 Řeč poslance Davida Vodrážky Řeč poslance Aleše Rádla Řeč poslance Jiřího Koskuby Řeč poslance Borise Šastného Řeč poslance Jaroslava Krupky Řeč poslance Petra Skokana Řeč poslance Davida Vodrážky Řeč poslance Jana Babora Usnesení schváleno (č. 988). Řeč poslance Davida Ratha Usnesení schváleno (č. 989). 26. Vládní návrh ústavního zákona o změnách státních hranic s Rakouskou republikou /sněmovní tisk 548/ - prvé čtení Řeč ministra vnitra ČR Jana Kubiceho Řeč poslance Jana Hamáčka Usnesení schváleno (č. 990). 2. února 2012 Další část schůze řídila předsedkyně PSP Miroslava Němcová. 76. Odpovědi členů vlády na písemné interpelace Řeč poslankyně Hany Orgoníkové Řeč ministra vnitra ČR Jana Kubiceho Řeč poslankyně Hany Orgoníkové Řeč poslance Ivana Ohlídala Řeč předsedy vlády ČR Petra Nečase Řeč poslance Ivana Ohlídala Řeč poslance Miroslava Grebeníčka Řeč předsedy vlády ČR Petra Nečase Řeč poslance Miroslava Grebeníčka Řeč poslankyně Lenky Kohoutové Řeč poslance Pavla Kováčika Řeč ministra dopravy ČR Pavla Dobeše Řeč poslance Miroslava Grebeníčka Řeč předsedy vlády ČR Petra Nečase Řeč poslance Davida Ratha Řeč předsedy vlády ČR Petra Nečase Řeč poslance Pavla Kováčika Řeč poslance Vojtěcha Filipa Řeč poslance Miroslava Grebeníčka Další část schůze řídila místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová. 48. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva mezi Českou republikou a Rakouskou republikou o změnách průběhu společných státních hranic v hraničních úsecích X a XI, jakož i o změnách Smlouvy mezi Československou socialistickou republikou a Rakouskou republikou o společných státních hranicích ze dne 21. prosince 1973, ve znění Smlouvy ze dne 26. října 2001, podepsaná dne 3. listopadu 2011 v Praze /sněmovní tisk 561/ - prvé čtení Řeč ministra vnitra ČR Jana Kubiceho Řeč poslance Jana Hamáčka Usnesení schváleno (č. 991). 51. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva mezi vládou České republiky a vládou Ruské federace o spolupráci v oblasti boje proti trestné činnosti, podepsaná dne 8. prosince 2011 v Praze /sněmovní tisk 566/ - prvé čtení Řeč ministra vnitra ČR Jana Kubiceho Řeč poslankyně Kateřiny Konečné Usnesení schváleno (č. 992). 41. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Jersey o výměně informací v daňových záležitostech, která byla podepsána v Londýně dne 12. července 2011 /sněmovní tisk 471/ - druhé čtení

13 Řeč ministra financí ČR Miroslava Kalouska Řeč poslankyně Jany Fischerové Řeč poslankyně Miloslavy Vostré Usnesení schváleno (č. 993). 42. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Bermud o výměně informací v daňových záležitostech, která byla podepsána na Bermudách dne 15. srpna 2011 /sněmovní tisk 478/ - druhé čtení Řeč ministra financí ČR Miroslava Kalouska Řeč poslankyně Květy Matušovské Řeč poslankyně Miloslavy Vostré Usnesení schváleno (č. 994). 43. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva mezi Českou republikou a Dánským královstvím o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a Protokol k ní, které byly podepsány v Praze dne 25. srpna 2011 /sněmovní tisk 486/ - druhé čtení Řeč ministra financí ČR Miroslava Kalouska Řeč poslankyně Jany Fischerové Řeč poslankyně Miloslavy Vostré Usnesení schváleno (č. 995). vládou Barbadosu o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu, která byla podepsána v Bridgetownu dne 26. října 2011 /sněmovní tisk 542/ - prvé čtení Řeč ministra financí ČR Miroslava Kalouska Řeč poslance Davida Vodrážky Usnesení schváleno (č. 997). 46. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Republiky Uzbekistán o leteckých službách /sněmovní tisk 545/ - prvé čtení Řeč ministra dopravy ČR Pavla Dobeše Řeč poslance Jana Hamáčka Usnesení schváleno (č. 998). 47. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva mezi Českou republikou a Estonskou republikou o výměně a vzájemné ochraně utajovaných informací, podepsaná v Bruselu dne 12. října 2011 /sněmovní tisk 554/ - prvé čtení Řeč předsedy vlády ČR Petra Nečase Řeč poslankyně Renáty Witoszové Usnesení schváleno (č. 999). 44. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Úmluva o mezinárodní ochraně dospělých osob, přijatá v Haagu dne 13. ledna 2000 /sněmovní tisk 506/ - druhé čtení Řeč ministra spravedlnosti ČR Jiřího Pospíšila Řeč poslance Jana Floriána Usnesení schváleno (č. 996). 49. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva mezi Českou republikou a Moldavskou republikou o sociálním zabezpečení, podepsaná v Praze 29. listopadu 2011 /sněmovní tisk 562/ - prvé čtení Řeč ministra práce a sociálních věcí ČR Jaromíra Drábka Řeč poslance Davida Vodrážky Usnesení schváleno (č. 1000). 45. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva mezi vládou České republiky a 50. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Protokol mezi vládou České republiky a

14 vládou Uzbecké republiky, který upravuje Smlouvu mezi vládou České republiky a vládou Uzbecké republiky o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku, podepsaný v Praze dne 8. prosince 2011 /sněmovní tisk 565/ - prvé čtení Řeč ministra financí ČR Miroslava Kalouska Řeč poslance Davida Vodrážky Usnesení schváleno (č. 1001). 52. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva mezi Českou republikou a Ruskou federací o sociálním zabezpečení, podepsaná v Praze 8. prosince 2011 /sněmovní tisk 567/ - prvé čtení Řeč ministra práce a sociálních věcí ČR Jaromíra Drábka Řeč poslankyně Gabriely Peckové Usnesení schváleno (č. 1002). Řeč poslance Jana Klána Usnesení schváleno (č. 1004). 28. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 563/ - prvé čtení Řeč ministra práce a sociálních věcí ČR Jaromíra Drábka Usnesení schváleno (č část). Řeč poslance Jana Čechlovského Řeč poslance Miroslava Opálky Usnesení schváleno (č část). 53. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi Českou republikou a Republikou San Marino o výměně informací v daňových záležitostech, která byla podepsána v Praze dne 25. listopadu 2011 /sněmovní tisk 571/ - prvé čtení Řeč ministra financí ČR Miroslava Kalouska Řeč poslance Davida Vodrážky Usnesení schváleno (č. 1003). 24. Návrh poslanců Stanislava Polčáka, Petra Gazdíka a Františka Laudáta na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 82/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem a o změně zákona České národní rady č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších zákonů /sněmovní tisk 543/ - prvé čtení Řeč poslance Stanislava Polčáka Řeč poslance Josefa Novotného ml Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 564/ - prvé čtení Řeč ministra práce a sociálních věcí ČR Jaromíra Drábka Řeč poslance Jana Čechlovského Řeč poslankyně Jaroslavy Wenigerové Řeč poslankyně Marty Semelové Řeč poslankyně Milady Emmerové Řeč poslance Antonína Sedi Řeč poslankyně Dany Váhalové Řeč poslance Martina Vacka Řeč ministra práce a sociálních věcí ČR Jaromíra Drábka Řeč poslance Jana Čechlovského Řeč poslankyně Marty Semelové Řeč poslankyně Dagmar Navrátilové Usnesení schváleno (č. 1006). Další část schůze řídila místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová

15 77. Ústní interpelace Řeč poslance Bohuslava Sobotky Řeč předsedy vlády ČR Petra Nečase Řeč poslance Jeronýma Tejce Řeč předsedy vlády ČR Petra Nečase Řeč poslance Jiřího Šulce Řeč předsedy vlády ČR Petra Nečase Řeč místopředsedy PSP Lubomíra Zaorálka Řeč předsedy vlády ČR Petra Nečase Řeč poslankyně Kateřiny Konečné Řeč předsedy vlády ČR Petra Nečase Řeč poslance Davida Ratha Řeč předsedy vlády ČR Petra Nečase Řeč poslance Ivana Ohlídala Řeč předsedy vlády ČR Petra Nečase Řeč poslance Jana Látky Řeč předsedy vlády ČR Petra Nečase Řeč poslance Jana Kubaty Řeč předsedy vlády ČR Petra Nečase Řeč poslance Václava Votavy Řeč ministra školství, mládeže a tělovýchovy ČR Josefa Dobeše Řeč poslance Václava Votavy Řeč poslance Jeronýma Tejce Řeč ministra práce a sociálních věcí ČR Jaromíra Drábka Řeč poslance Ivana Ohlídala Řeč ministra práce a sociálních věcí ČR Jaromíra Drábka Další část schůze řídil místopředseda PSP Lubomír Zaorálek. Řeč poslance Václava Klučky Řeč ministra vnitra ČR Jana Kubiceho Řeč poslance Jana Látky Řeč ministra školství, mládeže a tělovýchovy ČR Josefa Dobeše Řeč poslance Stanislava Grospiče Řeč ministra práce a sociálních věcí ČR Jaromíra Drábka Řeč poslance Jaroslava Škárky Řeč ministra školství, mládeže a tělovýchovy ČR Josefa Dobeše Řeč poslance Jana Kubaty Řeč ministra zemědělství ČR Petra Bendla Řeč poslance Jana Chvojky Řeč ministra spravedlnosti ČR Jiřího Pospíšila Řeč poslance Ladislava Šincla Řeč ministra práce a sociálních věcí ČR Jaromíra Drábka Řeč poslance Jiřího Šlégra Řeč poslance Václava Zemka Řeč ministra práce a sociálních věcí ČR Jaromíra Drábka Řeč poslance Michala Doktora Řeč ministra vnitra ČR Jana Kubiceho Další část schůze řídila místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová. Řeč poslance Michala Doktora Další část schůze řídil místopředseda PSP Lubomír Zaorálek. Řeč poslankyně Vlasty Bohdalové Řeč ministra školství, mládeže a tělovýchovy ČR Josefa Dobeše února 2012 Další část schůze řídila předsedkyně PSP Miroslava Němcová. Řeč poslance Zbyňka Stanjury Řeč poslance Františka Laudáta Vládní návrh zákona o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi a o změně některých zákonů (zákon o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi) /sněmovní tisk 580/ - prvé čtení Řeč ministryně kultury ČR Aleny Hanákové Řeč poslance Marka Bendy Řeč místopředsedkyně PSP Kateřiny Klasnové Řeč poslance Jeronýma Tejce Řeč poslance Zbyňka Stanjury Řeč poslance Vojtěcha Filipa

16 Řeč poslance Vladimíra Koníčka Řeč poslance Miroslava Grebeníčka Řeč poslance Jana Husáka Řeč poslance Pavla Kováčika Řeč poslance Miroslava Grebeníčka Další část schůze řídila místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová. Řeč předsedkyně PSP Miroslavy Němcové Řeč poslance Miroslava Opálky Další část schůze řídila předsedkyně PSP Miroslava Němcová. Řeč poslance Miroslava Grebeníčka Řeč poslance Zbyňka Stanjury Řeč poslance Vítězslava Jandáka Řeč poslance Daniela Korteho Řeč poslance Jeronýma Tejce Další část schůze řídila místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová. Řeč poslance Bohuslava Sobotky Řeč poslance Michala Haška Řeč poslance Zbyňka Stanjury Řeč poslance Bohuslava Sobotky Řeč poslankyně Marty Semelové Řeč poslance Zbyňka Stanjury Řeč poslance Bohuslava Sobotky Řeč poslance Miroslava Opálky Řeč poslance Davida Ratha Řeč ministryně kultury ČR Aleny Hanákové Řeč poslance Stanislava Polčáka Řeč poslance Davida Ratha Řeč poslance Jeronýma Tejce Řeč poslance Marka Bendy Řeč poslance Stanislava Grospiče Řeč poslance Jiřího Dolejše Řeč poslance Davida Ratha Řeč poslankyně Marty Semelové Řeč poslance Ivana Ohlídala Další část schůze řídila místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová. Řeč poslance Miroslava Svobody Řeč poslance Ladislava Skopala Řeč poslance Zdeňka Bezecného Řeč poslance Antonína Sedi Řeč poslankyně Dany Váhalové Řeč poslance Františka Bublana Řeč poslankyně Anny Putnové Projednávání tohoto bodu bylo přerušeno. 7. února 2012 Další část schůze řídila předsedkyně PSP Miroslava Němcová. Řeč poslance Jiřího Paroubka Řeč poslance Michala Doktora Řeč poslance Petra Tluchoře Řeč poslance Zbyňka Stanjury Řeč poslance Víta Bárty Pokračování v projednávání bodu 4. Vládní návrh zákona o ochraně ovzduší /sněmovní tisk 449/ - druhé čtení Řeč poslance Ladislava Šincla Řeč poslance Jiřího Paroubka Řeč poslance Karla Šidla Řeč poslance Jiřího Paroubka Řeč poslance Ladislava Šincla Řeč poslance Františka Sivery Řeč poslance Jana Bureše Řeč poslance Pavola Lukši Řeč poslance Tomáše Úlehly Řeč ministra životního prostředí ČR Tomáše Chalupy Řeč poslankyně Kateřiny Konečné Řeč poslance Tomáše Úlehly Řeč ministra životního prostředí ČR Tomáše Chalupy Usnesení schváleno (č. 1007)

17 40. Vládní návrh, kterým se předkládají Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací příslušné dohody podle článku XXI Všeobecné dohody o obchodu a službách (GATS) a konsolidovaná listina specifických závazků, která je přílohou GATS a tvoří její nedílnou součást /sněmovní tisk 464/ - druhé čtení Řeč místopředsedy vlády a ministra zahraničních věcí ČR Karla Schwarzenberga Řeč poslance Davida Vodrážky Usnesení schváleno (č. 1008). 39. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi Českou republikou a Organizací pro zákaz chemických zbraní o výsadách a imunitách Organizace pro zákaz chemických zbraní, podepsaná dne 15. června 2011 v Haagu /sněmovní tisk 439/ - druhé čtení Řeč místopředsedy vlády a ministra zahraničních věcí ČR Karla Schwarzenberga Řeč poslance Jana Floriána Usnesení schváleno (č. 1009). 14. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 476/ - druhé čtení Řeč ministra obrany ČR Alexandra Vondry Řeč poslance Alexandera Černého Řeč poslance Antonína Sedi Řeč ministra obrany ČR Alexandra Vondry Řeč poslance Alexandera Černého Usnesení schváleno (č. 1010). 54. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Korejské republiky o programu pracovní dovolené, podepsaná dne 19. prosince 2011 v Praze /sněmovní tisk 572/ - prvé čtení Řeč místopředsedy vlády a ministra zahraničních věcí ČR Karla Schwarzenberga Řeč poslance Davida Vodrážky Usnesení schváleno (č. 1011). 27. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 219/1999 Sb., o o- zbrojených silách České republiky, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 551/ - prvé čtení Řeč ministra obrany ČR Alexandra Vondry Řeč poslance Jana Vidíma Řeč poslankyně Marie Rusové Řeč poslance Václava Klučky Řeč poslance Antonína Sedi Řeč ministra obrany ČR Alexandra Vondry Řeč poslance Jana Vidíma Řeč poslankyně Marie Rusové Usnesení schváleno (č. 1012). 34. Senátní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 527/ - prvé čtení Řeč senátora Petra Pakosty Řeč poslance Josefa Novotného ml Řeč poslance Jiřího Šulce Usnesení schváleno (č. 1013). 36. Návrh Zastupitelstva Ústeckého kraje na vydání zákona o některých opatřeních při zajišování bydlení osobám v hmotné nouzi a o změně zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů (zákon o sociálním bydlení) /sněmovní tisk 494/ - prvé čtení Řeč poslance Jana Vidíma Usnesení schváleno (č. 1014)

18 37. Návrh Zastupitelstva Ústeckého kraje na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 495/ - prvé čtení Řeč poslance Jana Vidíma Usnesení schváleno (č. 1015). 38. Návrh Zastupitelstva Ústeckého kraje na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění zákona č. 306/2009 Sb. a zákona č. 181/2011 Sb., a zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 496/ - prvé čtení Řeč poslance Jana Vidíma Usnesení schváleno (č. 1016). Řeč poslance Jeronýma Tejce Řeč poslance Zbyňka Stanjury Řeč poslance Vojtěcha Filipa Řeč poslance Jeronýma Tejce Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 296/2008 Sb., o zajištění jakosti a bezpečnosti lidských tkání a buněk určených k použití u člověka a o změně souvisejících zákonů (zákon o lidských tkáních a buňkách), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 425/3/ - zamítnutý Senátem Řeč ministra zdravotnictví ČR Leoše Hegera Další část schůze řídil místopředseda PSP Lubomír Zaorálek. Řeč senátorky Boženy Sekaninové Usnesení schváleno (č. 1017). Řeč poslance Josefa Smýkala Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 395/4/ - vrácený Senátem Řeč poslance Ivana Ohlídala Řeč poslance Jana Klána Řeč senátorky Soni Paukrtové Řeč poslance Petra Skokana Usnesení schváleno (č. 1018). Řeč senátorky Soni Paukrtové Návrh na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 401/4/ - vrácený Senátem Řeč poslance Michala Doktora Řeč poslance Jaroslava Lobkowicze Řeč senátora Miroslava Nenutila Usnesení schváleno (č. 1019). 81. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 241/2000 Sb., o hospodářských opatřeních pro krizové stavy a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 416/3/ - vrácený Senátem Řeč ministra průmyslu a obchodu ČR Martina Kuby Řeč senátora Vítězslava Jonáše Řeč poslance Jana Čechlovského Usnesení schváleno (č. 1020). 82. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 95/1999 Sb., o podmínkách převodu zemědělských a lesních pozemků z vlastnictví státu na jiné osoby a o změně zákona č. 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 433/3/ - vrácený Senátem

19 Řeč ministra zemědělství ČR Petra Bendla Řeč senátora Jana Hajdy Usnesení schváleno (č. 1021). 83. Návrh zákona o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu a o fluorovaných skleníkových plynech /sněmovní tisk 445/3/ - vrácený Senátem Řeč ministra životního prostředí ČR Tomáše Chalupy Řeč poslankyně Kateřiny Konečné Řeč senátora Stanislava Juránka Usnesení schváleno (č. 1022). 84. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 460/3/ - vrácený Senátem Řeč poslance Zbyňka Stanjury Usnesení schváleno (č. 1023). 85. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 94/1963 Sb., o rodině, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 480/4/ - vrácený Senátem Řeč poslance Pavla Staňka Řeč poslance Marka Bendy Usnesení schváleno (č. 1024). 86. Návrh zákona o ukládání oxidu uhličitého do přírodních horninových struktur a o změně některých zákonů /sněmovní tisk 539/1/ - vrácený Senátem Řeč ministra životního prostředí ČR Tomáše Chalupy Řeč poslance Tomáše Úlehly Řeč senátora Karla Šebka Usnesení schváleno (č. 1025). Pokračování v projednávání bodu 32. Vládní návrh zákona o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi a o změně některých zákonů (zákon o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi) /sněmovní tisk 580/ - prvé čtení Řeč poslance Václava Zemka Řeč poslance Stanislava Humla Řeč poslance Jiřího Dolejše Řeč poslance Jiřího Šlégra Řeč poslance Jana Hamáčka Řeč poslance Stanislava Grospiče Řeč poslance Jiřího Paroubka Další část schůze řídila místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová. Řeč poslance Zdeňka Bezecného Řeč poslance Jaroslava Škárky Řeč poslankyně Marty Semelové Řeč poslance Vladimíra Koníčka Řeč ministryně kultury ČR Aleny Hanákové Řeč poslance Marka Bendy Řeč poslance Bohuslava Sobotky Řeč poslance Vojtěcha Filipa Řeč poslance Vladimíra Koníčka Řeč poslance Vojtěcha Filipa Usnesení schváleno (č. 1026). Řeč poslance Pavla Kováčika Řeč ministra financí ČR Miroslava Kalouska Řeč poslance Bohuslava Sobotky Řeč poslance Pavla Kováčika února 2012 Další část schůze řídil místopředseda PSP Lubomír Zaorálek. Řeč poslance Bohuslava Sobotky Řeč poslance Pavla Kováčika Řeč ministra práce a sociálních věcí ČR Jaromíra Drábka Řeč poslance Bohuslava Sobotky

20 Řeč ministra financí ČR Miroslava Kalouska Řeč poslance Bohuslava Sobotky Řeč poslance Jeronýma Tejce Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 518/ - třetí čtení Řeč poslance Václava Baštýře Usnesení schváleno (č. 1027). 59. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony /sněmovní tisk 528/ - třetí čtení Řeč poslance Michala Doktora Řeč poslance Víta Bárty Řeč poslance Josefa Smýkala Řeč poslance Josefa Novotného st Řeč poslance Jana Bureše Řeč ministra financí ČR Miroslava Kalouska Řeč poslance Pavla Hojdy Řeč poslance Michala Doktora Řeč poslance Víta Bárty Řeč poslance Josefa Smýkala Řeč poslance Borise Šastného Řeč poslance Bořivoje Šarapatky Řeč poslankyně Ivany Weberové Řeč poslance Pavla Hojdy Řeč poslance Jana Bureše Řeč ministra životního prostředí ČR Tomáše Chalupy Řeč poslance Michala Doktora Řeč poslance Viktora Paggia Řeč poslankyně Kateřiny Konečné Řeč poslance Jaroslava Škárky Řeč poslance Václava Mencla Řeč poslance Pavla Hojdy Řeč poslance Jiřího Koskuby Řeč poslance Jana Bureše Řeč poslance Jaroslava Foldyny Řeč poslance Roma Kostřici Řeč ministra dopravy ČR Pavla Dobeše Řeč poslance Jeronýma Tejce Řeč poslance Jana Bureše Řeč poslance Pavla Hojdy Řeč poslance Jana Bureše Usnesení schváleno (č. 1028). 64. Návrh poslanců Kateřiny Klasnové, Miroslavy Němcové, Vlasty Parkanové, Lubomíra Zaorálka, Zbyňka Stanjury, Petra Gazdíka, Bohuslava Sobotky, Víta Bárty a Pavla Kováčika na vydání ústavního zákona, kterým se mění ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších ústavních zákonů /sněmovní tisk 469/ - třetí čtení Řeč místopředsedkyně PSP Kateřiny Klasnové Řeč poslankyně Jany Černochové Řeč poslankyně Ivany Weberové Řeč poslankyně Jany Drastichové Řeč poslankyně Ivany Weberové Usnesení schváleno (č. 1029). Řeč poslance Pavla Kováčika 57. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 470/ - třetí čtení Řeč poslance Ladislava Skopala Usnesení schváleno (č. 1030). 60. Návrh poslanců Václava Cempírka a Jany Kaslové na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích ( zákon o silničním provozu ) a o změnách některých dalších souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 463/ - třetí čtení

Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2011 VI. volební období. Těsnopisecká zpráva o schůzi Poslanecké sněmovny Parlamentu

Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2011 VI. volební období. Těsnopisecká zpráva o schůzi Poslanecké sněmovny Parlamentu Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2011 VI. volební období Těsnopisecká zpráva o schůzi Poslanecké sněmovny Parlamentu Schválený pořad 14. schůze Poslanecké sněmovny 1. Návrh na zkrácení zákonné

Více

Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2013 VI. volební období. Těsnopisecká zpráva o schůzi Poslanecké sněmovny Parlamentu

Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2013 VI. volební období. Těsnopisecká zpráva o schůzi Poslanecké sněmovny Parlamentu Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2013 VI. volební období Těsnopisecká zpráva o schůzi Poslanecké sněmovny Parlamentu 1. Informace ministryně práce a sociálních věcí k aktuální situaci kolem

Více

Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2013 VI. volební období. Těsnopisecká zpráva o schůzi Poslanecké sněmovny Parlamentu

Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2013 VI. volební období. Těsnopisecká zpráva o schůzi Poslanecké sněmovny Parlamentu Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2013 VI. volební období Těsnopisecká zpráva o schůzi Poslanecké sněmovny Parlamentu 1. Návrh na zkrácení zákonné lhůty pro projednání sněmovního tisku 990

Více

Parlament Èeské republiky POSLANECKÁ SNÌMOVNA 2014 VII. volební období. Tìsnopisecká zpráva o schùzi Poslanecké snìmovny Parlamentu

Parlament Èeské republiky POSLANECKÁ SNÌMOVNA 2014 VII. volební období. Tìsnopisecká zpráva o schùzi Poslanecké snìmovny Parlamentu Parlament Èeské republiky POSLANECKÁ SNÌMOVNA 2014 VII. volební období Tìsnopisecká zpráva o schùzi Poslanecké snìmovny Parlamentu Schválený poøad 6. schùze Poslanecké snìmovny 1. Žádost o vyslovení souhlasu

Více

Těsnopisecká zpráva Senátu Parlamentu České republiky 14. schůze

Těsnopisecká zpráva Senátu Parlamentu České republiky 14. schůze 8. funkční období Těsnopisecká zpráva Senátu Parlamentu České republiky 14. schůze PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY SENÁT 8. funkční období Těsnopisecká zpráva 14. schůze Pořad 14. schůze 1. Senátní tisk č.

Více

8. funkční období. Těsnopisecká zpráva Senátu Parlamentu České republiky 24. schůze

8. funkční období. Těsnopisecká zpráva Senátu Parlamentu České republiky 24. schůze 8. funkční období Těsnopisecká zpráva Senátu Parlamentu České republiky 24. schůze PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY SENÁT 8. funkční období Těsnopisecká zpráva 24. schůze Pořad 24. schůze 1. Senátní tisk č.

Více

Mezi nejdůležitější předpisy, podle nichž město (městský úřad) jedná a rozhoduje, patří zejména (vždy se jedná o předpisy v platném znění):

Mezi nejdůležitější předpisy, podle nichž město (městský úřad) jedná a rozhoduje, patří zejména (vždy se jedná o předpisy v platném znění): Mezi nejdůležitější předpisy, podle nichž město (městský úřad) jedná a rozhoduje, patří zejména (vždy se jedná o předpisy v platném znění): I. (obecná část) zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky

Více

Všechny zdroje Sbírka zákonů Judikatura Vzory smluv Články a komentáře

Všechny zdroje Sbírka zákonů Judikatura Vzory smluv Články a komentáře Seite 1 von 47 Všechny zdroje Sbírka zákonů Judikatura Vzory smluv Články a komentáře FULSOFT REPORT 01 / 2014 Tradičně bývá 1. ledna změn více, ale tentokrát se jedná o rekordní počet - bylo novelizováno

Více

OBSAH. Seznam použitých zkratek... XIII Předmluva...XVII O autorech... XXI Úvod... XXIII

OBSAH. Seznam použitých zkratek... XIII Předmluva...XVII O autorech... XXI Úvod... XXIII OBSAH Seznam použitých zkratek............................................ XIII Předmluva........................................................XVII O autorech........................................................

Více

2/1969 Sb. ZÁKON České národní rady ze dne 8. ledna 1969

2/1969 Sb. ZÁKON České národní rady ze dne 8. ledna 1969 2/1969 Sb. ZÁKON České národní rady ze dne 8. ledna 1969 o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky Změna: 34/1970 Sb. Změna: 147/1970 Sb. Změna: 125/1973 Sb. Změna:

Více

Vûstník vlády. pro orgány krajû, okresní úfiady a orgány obcí. Ročník 2 Vydán 25. července 2002 Částka 4 OBSAH:

Vûstník vlády. pro orgány krajû, okresní úfiady a orgány obcí. Ročník 2 Vydán 25. července 2002 Částka 4 OBSAH: Vûstník vlády pro orgány krajû, okresní úfiady a orgány obcí Ročník 2 Vydán 25. července 2002 Částka 4 OBSAH: 5. Směrnice Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy k integraci dětí a žáků se speciálními

Více

Výroční zpráva o činnosti Rady vlády pro nestátní neziskové organizace v roce 2012

Výroční zpráva o činnosti Rady vlády pro nestátní neziskové organizace v roce 2012 Výroční zpráva o činnosti Rady vlády pro nestátní neziskové organizace v roce II 2 OBSAH: 1 ÚVOD... 5 2 VYMEZENÍ ČINNOSTI RVNNO... 6 3 VÝBORY RVNNO... 6 3.1 CHARAKTERISTIKA VÝBORŮ RVNNO... 6 3.1.1 Výbor

Více

PŘEHLED LEGISLATIVY PRO NEZISKOVÉ ORGANIZACE

PŘEHLED LEGISLATIVY PRO NEZISKOVÉ ORGANIZACE PŘEHLED LEGISLATIVY PRO NEZISKOVÉ ORGANIZACE 2007 Brno Prosinec 2007 Vážení a milí čtenáři, dostává se Vám do rukou druhý, aktualizovaný Přehled legislativy pro neziskové organizace, který je vytvořen

Více

è. 1 / IX. ROÈNÍK LEDEN 2013 18 Kè Cena v pøedplatném 16 Kè Nestárnoucí hvìzda Co chce pro seniory Miloš Zeman

è. 1 / IX. ROÈNÍK LEDEN 2013 18 Kè Cena v pøedplatném 16 Kè Nestárnoucí hvìzda Co chce pro seniory Miloš Zeman Pøejeme úspìšný rok 2013! è. 1 / IX. ROÈNÍK LEDEN 2013 18 Kè Cena v pøedplatném 16 Kè Nestárnoucí hvìzda Yvetta str. 16 Simonová Bolesti léèí jehlièkami Jiøí Dienstbier chce pomáhat zmìnám str. 16 str.

Více

Legislativa používaná v krizovém řízení

Legislativa používaná v krizovém řízení Legislativa používaná v krizovém řízení Všechny zde uvedené normy je třeba vnímat ve znění pozdějších předpisů Krizová legislativa: Základní legislativní akty: Mezinárodní legislativní akty: Legislativa

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám.1. Nabídka povinných a nepovinných zkoušek MZ 2015

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám.1. Nabídka povinných a nepovinných zkoušek MZ 2015 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám.1 Nabídka povinných a nepovinných zkoušek MZ 2015 Obor: Veřejnosprávní činnost Společná část maturitní zkoušky Povinné zkoušky:

Více

Těsnopisecká zpráva Senátu Parlamentu České republiky 19. schůze

Těsnopisecká zpráva Senátu Parlamentu České republiky 19. schůze 9. funkční období Těsnopisecká zpráva Senátu Parlamentu České republiky 19. schůze PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY SENÁT 9. funkční období Těsnopisecká zpráva 19. schůze Pořad 19. schůze 1. Zpráva Mandátového

Více

Provozovatel: Český rozhlas / Český rozhlas 1 Radiožurnál. Název pořadu: Volební speciál Martina Veselovského

Provozovatel: Český rozhlas / Český rozhlas 1 Radiožurnál. Název pořadu: Volební speciál Martina Veselovského Provozovatel: Český rozhlas / Český rozhlas 1 Radiožurnál Název pořadu: Volební speciál Martina Veselovského Volební speciál Martina Veselovského - 16 dílu, vţdy v úterý a čtvrtek, ze všech krajů (14)

Více

222/1999 Sb. ZÁKON ze dne 14. září 1999

222/1999 Sb. ZÁKON ze dne 14. září 1999 222/1999 Sb. ZÁKON ze dne 14. září 1999 o zajišťování obrany České republiky ve znění zákonů č. 320/2002 Sb., č. 436/2004 Sb., č. 413/2005 Sb., č. 112/2006 Sb., č. 186/2006 Sb., č. 306/2008 Sb., č. 281/2009

Více

KRIZOVÝ ZÁKON. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

KRIZOVÝ ZÁKON. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Strana 1114 Sbírka zákonů č. 118 / 2011 Částka 44 118 PŘEDSEDA VLÁDY vyhlašuje úplné znění zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), jak vyplývá ze změn provedených

Více

Elektronická publikace

Elektronická publikace Elektronická publikace pro starosty, zastupitele a ostatní pracovníky veřejné správy a pro návštěvníky knihoven 2015 Podrobný obsah publikace / Obec / / Kraj / / Struktura veřejné správy / / Hospodaření

Více

Přehled vybraných platných předpisů pro oblast prevence sociálně patologických jevů

Přehled vybraných platných předpisů pro oblast prevence sociálně patologických jevů Přehled vybraných platných předpisů pro oblast prevence sociálně patologických jevů MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném

Více

Výroční finanční zpráva politické strany podle 18 odst. 1 a 3 zákona č. 424/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů, za rok 2013

Výroční finanční zpráva politické strany podle 18 odst. 1 a 3 zákona č. 424/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů, za rok 2013 Podatelna PSP ČR Výroční finanční zpráva politické strany podle 18 odst. 1 a 3 zákona č. 424/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů, za rok 2013 Název politické strany: TOP 09 Identifikační číslo politické

Více

Přehled zpráv 17.9.2013-18.9.2013

Přehled zpráv 17.9.2013-18.9.2013 Přehled zpráv 17.9.2013-18.9.2013 MÚ Česká Lípa Brněnský deník Stranické menu je hotové. Vybírejte... 4 18.9.2013 Brněnský deník str. 13 Události MÚ Česká Lípa Českobudějovický deník Stranické menu je

Více

Barcík Filip Věcná práva k věci cizí (iurain re aliena) v římském právu JUDr. Milan Telecký doc. JUDr. Jiří Bílý, CSc. 13.5.2011 velmi dobře 9825

Barcík Filip Věcná práva k věci cizí (iurain re aliena) v římském právu JUDr. Milan Telecký doc. JUDr. Jiří Bílý, CSc. 13.5.2011 velmi dobře 9825 PŘÍJMENÍ JMÉNO TÉMA OBHÁJENÉ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE r.2011 VEDOUCÍ BP OPONENT BP Adam Karel Právní principy a jejich místo v českém právu prof. JUDr. Josef Mečl, CSc. DATUM OBHAJOBY HODNOCE NÍ BP evid. č. BP

Více

DATUM HODNOCENÍ BP. evid. č. BP PŘÍJMENÍ JMÉNO BAKALÁŘSKÁ PRÁCE OBHÁJENA V ROCE 2011 VEDOUCÍ BP OPONENT BP. JUDr. PhDr. Zdeněk Masopust, DrSc.

DATUM HODNOCENÍ BP. evid. č. BP PŘÍJMENÍ JMÉNO BAKALÁŘSKÁ PRÁCE OBHÁJENA V ROCE 2011 VEDOUCÍ BP OPONENT BP. JUDr. PhDr. Zdeněk Masopust, DrSc. PŘÍJMENÍ JMÉNO BAKALÁŘSKÁ PRÁCE OBHÁJENA V ROCE 2011 VEDOUCÍ BP OPONENT BP DATUM.OBHAJOBY HODNOCENÍ BP evid. č. BP Adam Karel Právní principy a jejich místo v českém právu prof. JUDr. Josef Mečl, JUDr.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ASOCIACE NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ V ČESKÉ REPUBLICE ZA ROK 2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ASOCIACE NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ V ČESKÉ REPUBLICE ZA ROK 2012 v ý r o č n í z p r á v a 2 0 1 2 VÝROČNÍ ZPRÁVA ASOCIACE NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ V ČESKÉ REPUBLICE ZA ROK 2012 Obsah: 1) Úvodní slovo prezidenta Asociace NNO v ČR 2) Kdo jsme 3) Co děláme 4)

Více

239/2000 Sb. ZÁKON ze dne 28. června 2000 ČÁST PRVNÍ

239/2000 Sb. ZÁKON ze dne 28. června 2000 ČÁST PRVNÍ Změna: 320/2002 Sb. Změna: 20/2004 Sb. Změna: 186/2006 Sb. Změna: 267/2006 Sb. 239/2000 Sb. ZÁKON ze dne 28. června 2000 o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů Parlament se usnesl

Více

JUDr. Jana Zemánková, vedoucí odboru kancelář starosty a tajemníka Dne: 25.06.2013 Podpis:

JUDr. Jana Zemánková, vedoucí odboru kancelář starosty a tajemníka Dne: 25.06.2013 Podpis: Město Moravská Třebová 1 Druh předpisu: Název předpisu: Řád Číslo předpisu: 2/2013 Výtisk č.: 01 Platnost od: 24.06.2013 Účinnost od: 01.07.2013 Platnost do: Předpis je závazný pro: Zaměstnance města Moravská

Více

SME FIT: Business Support Programme II. SOCIÁLNÍ DIALOG V ČESKÉ REPUBLICE A V EVROPĚ

SME FIT: Business Support Programme II. SOCIÁLNÍ DIALOG V ČESKÉ REPUBLICE A V EVROPĚ SME FIT: Business Support Programme II. SOCIÁLNÍ DIALOG V ČESKÉ REPUBLICE A V EVROPĚ 1 Sociální dialog v České republice a v Evropě materiál vypracovaný v souvislosti s projektem Business Support Programme

Více