Vzhledem k dosavadnímu přístupu starosty obce k problematice Buštěhradské haldy a neinformovanosti občanů i samotných zastupitelů obce Stehelčeves,

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vzhledem k dosavadnímu přístupu starosty obce k problematice Buštěhradské haldy a neinformovanosti občanů i samotných zastupitelů obce Stehelčeves,"

Transkript

1 S T E H E L Č E V S K Ý M I M O Ř Á D N Ý Z P R A V O D A J Vzhledem k dosavadnímu přístupu starosty obce k problematice Buštěhradské haldy a neinformovanosti občanů i samotných zastupitelů obce Stehelčeves, byla na mimořádné poradě zastupitelstva obce dne pověřena výhradně p. Iveta Pobříslová zastupováním obce Stehelčeves v otázce problematiky Buštěhradská halda.

2 Řádné veřejné jednání zastupitelstva obce se koná od hod, v zasedací místnosti OÚ. Na pozvánce na toto jednání program sestavený starostou obce nezahrnuje bod s názvem projednání problematiky Sanace staré ekologické zátěže Buštěhradská halda ani žádný bod programu, který by se této problematiky dotýkal. V tomto mimořádném výtisku zpravodaje se pokusím podat Vám informace týkající se Buštěhradské haldy podotýkám, že informace, které se mi podařilo během pár posledních dní nashromáždit. Firma REAL Leasing s r.o., která provozuje v současné době skládku na Buštěhradské haldě, zaslala na ministerstvo životního prostředí žádost o odsouhlasení záměru s názvem SANACE STARÉ EKOLOGICKÉ ZÁTĚŽE BUŠTĚHRADSKÁ HALDA. Ministerstvo životního prostředí zahájilo zjišťovací řízení což zjednodušeně znamená, že požádalo dotčené územní samosprávné celky (Středočeský kraj, statutární město Kladno, město Buštěhrad a obec Stehelčeves) a dotčené správní úřady (Krajský úřad Středočeského kraje, Magistrát města Kladna, Krajská hygienická stanice, Česká inspekce životního prostředí) o vyjádření k záměru. Ministerstvo ŽP požádalo obce, aby se k tematice vyjádřili do 35ti dnů a podle zákona a příslušných paragrafů neprodleně informovali obyvatele, aby se tak každý měl možnost k problematice vyjádřit a zaslat své stanovisko. Tento termín tedy již uplynul OÚ Stehelčeves nezaslal na ministerstvo v daném termínu žádné stanovisko. Z dikce zákona vyplývá, že ten, kdo nezašle žádné připomínky, tak žádné nemá, jinak řečeno se záměrem souhlasí. Naštěstí se do Stehelčevsi tato informace donesla z jiných zdrojů koncem prosince a na ministerstvu životního prostředí se podařilo pozastavit vydání rozhodnutí. S přihlédnutím k neinformovanosti občanů, byla lhůta pro možnost podání připomínek prodloužena. Ministerstvo přihlédlo také k neinformovanosti občanů Buštěhradu, kde starostka města postupovala naprosto stejně jako starosta Stehelčevsi a neinformovala o situaci občany ani zastupitele Buštěhradu. Tito se dozvěděli výše uvedené skutečnosti až na náš popud. Bohužel musím jako členka zastupitelstva obce a zástupce obecního úřadu konstatovat, že v minulých dnech v této věci naprosto selhal starosta obce i kontrolní mechanizmy obecního úřadu. Nyní k samotnému záměru. Laicky a ve zkratce řečeno, firma má v úmyslu rozebírat část haldy, vytěžit suroviny pro druhotné využití a nebezpečné odpady likvidovat. Jistě ctnostná idea zbavit kraj staré ekologické zátěže kdo z nás by si to nepřál, že? Ovšem žijeme v reálném světě a domníváme se, a bohužel máme i zkušenosti, že společnost ještě nedospěla

3 k tomu, aby příroda, lidské zdraví či životy a životní podmínky byly upřednostněny před zisky. Navrhovaný materiál se zabývá více variantami, včetně dalších podvariant - od varianty zakrytí haldy fólií, vybudování obvodových příkopů a likvidaci zachycené dešťové vody až po kompletní likvidaci haldy. Materiál ovšem neřeší v případě likvidace haldy, kam s ní - to samozřejmě úzce souvisí s dopravou. Celá akce sanace by měla být rozložena do časového období téměř 20ti let!!! Kompletní materiál je k dispozici na internetových stránkách ministerstva životního prostředí. Zaslechla jsem také názor, že vytváříme zbytečnou paniku. Takový názor může vyslovit jen občan naprosto neznalý jednak místních poměrů, historie haldy a síly peněz a finančních zisků. Nahlédla jsem do dokumentace, která se týká vybudování dekontaminační zóny v roce 2002, kdy firma REAL-Leasing zahájila provoz této linky (kontaminovaná zemina z bývalého ČKD a budoucí sportovní haly). Celkem obsáhlá složka různých protestů, jednání a korespondence tehdejšího vedení OÚ a mikroregionů, včetně stovek podpisů k petici proti rozšíření haldy nebyla úspěšná, ač bylo nemalé snažení zahájeno v dostatečném časovém předstihu. Také ctnostná idea, taková stavba největší sportovní haly v republice. Za ukládání odpadu se platí nemalé částky, za ukládání kontaminovaného odpadu jde o vysoké částky. V nejbližší době bude kapacita nové tedy rozšířené skládky naplněna a provoz ukončen. Nabízí se otázka i odpověď co dál a jak lze ještě využít haldu?! Občanům žijícím pod haldou, kteří pamatují vyvážení čehokoli na haldu, se stačí jen zmínit, že kdosi chce otevřít haldu, a jímá nás hrůza. Svědectví tehdejších pracovníků na haldě, o sudech s lebkami, o neznámých sudech, neznámých nákladech z různých koutů republiky a nejen z naší republiky, vojska, nemocnice, baterie... které se ovšem na haldě skladovaly jednak řízeně, jednak bez ladu a skladu, již dnes nikdo nedohledá. Jaký odpad asi produkovala tehdejší POLDI a Koněv si ani neumíme představit. My jsme byly svědky ztráty důkazů a tutlání informací. Také proto jsme velice citliví na jakékoli zatajování informací. O tunách jemného popílku, uloženého pod porostem haldy, který stálo mnoho úsilí i prostředků aby se zde uchytil, již patrně slyšeli i noví obyvatelé obce tzv. popelová mlha. Existuje provozní řád skládky REAL Leasingu, existují podmínky povolení provozu dekontaminační zóny je mnoho podmínek a slibů, za kterých lze toto zařízení provozovat. První a základní podmínkou je samozřejmě jako u všech podobných staveb a zařízení oplocení. Zkuste si zajít na haldu, zda vám v tom zabrání nějaké oplocení. Garantuji vám, že žádné oplocení vám nebude

4 překážet. Samozřejmě tato fakta jsou zdokumentována. A pokud firma není schopna zajistit ani tuto základní podmínku, můžeme ji považovat za solidní? To nemluvím o vykácených stromech, přípravě komunikací apod. Jak je možné, že si zajdu na haldu, nic mi v tom nebrání, několik hodin se tam procházím, prohlížím si vrty, vykácené porosty, zvěř, projdu se po nové skládce a poté v naprostém klidu odejdu, aniž by to někoho vzrušovalo a kdokoli se o mě zajímal? Dle mých informací z ministerstva životního prostředí měla připomínky k navrhovanému záměru sanace Krajská hygienická stanice a nesouhlasné stanovisko se záměrem vydala i Česká inspekce životního prostředí. Naše obec dodatečně zasílá nesouhlasné stanovisko: Věc: Zahájení zjišťovacího řízení záměru Sanace staré ekologické zátěže Buštěhradská halda Dopisem shora uvedené značky jste nás požádali o vyjádření ke stavebnímu záměru. Vzhledem k tomu, že starosta obce neinformoval o tomto záměru zastupitelstvo obce, neodeslali jsme v zákonné lhůtě naše stanovisko. Naše stanovisko zasíláme nyní a žádáme vás jako příslušný orgán ve smyslu 6 odst.4 zákona 100/2001 Sb., abyste přihlédli k tomuto písemnému vyjádření, přestože je zasláno po lhůtě z důvodu výše uvedeného. Uvedený materiál nabízí celkem 16 variant, jako nejvýhodnější metoda sanace je vybrána varianta 3B(a)15, která předpokládá mimo jiné odtěžení 15% uložených odpadů a vrch (rovné temeno) haldy bude zaizolováno pouze jednoduchou izolací proti vniku dešťových vod. Do svahů se dle této varianty zasahovat nebude. Budou odtěženy a zpracovány upotřebitelné materiály, nalezené nebezpečné odpady budou uloženy v místě do kazety (zůstanou v místě) a nepotřebný materiál bude odvezen na skládku odpovídající kategorie. Materiál konstatuje, že sanační práce, které se předpokládají v délce trvání 20 let nebudou mít vcelku žádný negativní dopad na obyvatelstvo ani na přírodu. Po prostudování materiálu sdělujeme: Celkové zpracování materiálu je nedostatečné a místy matoucí. Ovšem z obsahu materiálu lze pochopit záměr zpracovatele a toto umožňuje vydat naše stanovisko k záměru a k některým pasážím citovaného materiálu. Na skládce je uloženo obrovské množství odpadů, které se na dané lokalitě ukládaly nekontrolovatelně již od padesátých let 20. století. Je zde vedle hutního odpadu uloženo i neznámé množství nebezpečných odpadů neznámého složení. Proto je jednoznačné, že těžení odpadů z vnitřního tělesa haldy může velmi snadno, např. proražením obalů nebezpečných odpadů přerůst velmi rychle v nekontrolovatelnou závažnou ekologickou havárii. Zároveň nepovažujeme za reálné tvrzení zpracovatele dokumentace, že vliv na obyvatelstvo bude zanedbatelný. Při těžbě bude vznikat značné množství prachu

5 z uloženého materiálu (struska, škvára, popílek) a nebude možno dodržet emisní a imisní limity v oblasti prašnosti.taktéž máme silné pochybnosti i o dalších tvrzeních zpracovatele v oblasti dopadu na životní prostředí, např., že nedojde k narušení existujících ekosystémů na svazích haldy, nenarušení obvodových stěn haldy apod. Jsme názoru, že odtěžováním vnitřního obsahu haldy může dojít k nestabilitě celého útvaru haldy a ke vzniku závažné ekologické havárie. Samotný název sanace staré ekologické zátěže je zavádějící, pokud zpracovatel předpokládá sanaci 15% uložených odpadů a cca 12ti milionů tun odpadů se nemá sanace dotknout a navíc zpracovatel neřeší umístění vytěženého nepotřebného odpadu. Z doposud provedených průzkumů haldy vyplývá, že vnitřek tělesa haldy chladne a že ho lze z chemického pohledu klasifikovat jako stav blížící se dlouhodobé rovnováze. Proto nevidíme důvod, proč tuto dlouhodobou rovnováhu narušovat zásahem do tělesa haldy. Závěr: Z výše uvedeného jednoznačně nesouhlasíme s realizací záměru Sanace staré ekologické zátěže Buštěhradská halda. Iveta Pobříslová člen zastupitelstva obce Stehelčeves Předpokládám, že v této fázi nebude záměr odsouhlasen jako dokumentace, ministerstvo uloží firmě REAL Leasing zpracování dokumentace a poté bude provedena oponentura nezávislým odborníkem, kterého jmenuje ministerstvo. Takže první pokus o odsouhlasení záměru se podařilo pět minut po dvanácté pozastavit, ale náš boj je stále teprve na začátku. Část občanů Stehelčevsi se rozhodla založit občanské sdružení, které bude hájit zájmy občanů v kauze Buštěhradská halda. Vznikl jeho přípravný výbor, který také požádal ministerstvo životního prostředí o prodloužení termínu z důvodu neinformovanosti. Hlavní cíle občanského sdružení jsou: - ochrana přírody a krajiny, - přispívání k ochraně životního prostředí, zdravých životních podmínek a kulturního dědictví, - informační, poradenská a publicistická činnost, zaměřená na informování občanů obce Stehelčeves a jejího okolí o stavu životního prostředí, jakož i o záměrech a činnostech, které ohrožují a poškozují životní podmínky obyvatel, přírodní či kulturní hodnoty, - podpora a aktivní uskutečňování širší účasti veřejnosti ve správních řízeních, týkajících se ochrany životního prostředí a kulturních památek.

6 Jako sdružení, jehož hlavní náplní je ochrana přírody a životního prostředí, může být toto sdružení účastníkem všech řízení, která budou v budoucnu probíhat. Sdružení již podniklo některé kroky v oblasti medializace problému a kontaktování odborníků a ekologů, zabývajících se výše uvedenou tematikou, včetně kontaktování podobně zaměřených sdružení v okolí. Jako zastupitelka obce se nadále budu snažit co nejtěsněji se sdružením občanů spolupracovat. Přípravný výbor se obrátil na zastupitelstvo obce s oznámením o svém vzniku a požadavky, ze kterých vyjímám : - zajištění a předání kopií všech materiálů, dotýkajících se sanace Buštěhradské haldy, včetně kopií týkajících se Buštěhradské haldy v minulosti, - financování nezávislého odborného posudku materiálu Sanace staré ekologické zátěže Buštěhradská halda, který zajistí přípravný výbor, - financování právní pomoci pro občanské sdružení v případě, že orgány vydají, popř. budou náznaky toho, že chtějí vydat souhlasné stanovisko se záměrem. - doplnění jednání ZO dne o tyto body: - informace přípravného výboru občanského sdružení Za životní prostředí Stehelčevsi. - informace pověřené členky ZO o stanovisku obce a OÚ k záměru REAL Leasingu, - návrh odvolání starosty obce p. Kaválka z funkce starosty obce. - dále vyzýváme starostu obce k podání písemného stanoviska k jeho přístupu a přístupu komise životního prostředí ve věci projednávání záměru REAL Leasingu Sanace staré ekologické zátěže Buštěhradská halda. - informujeme Vás, že k dopisu p.pobřísla na ministerstvo ŽP se dosud připojilo téměř 200 občanů. Vzhledem ke krátké časové lhůtě, kterou jsem měla k dispozici, jsou možná informace výše uvedené pro některé z Vás nepostačující, či nesrozumitelné. O dalších krocích, které se uvedených skutečností týkají a které podnikáme, Vás budu i v budoucnu pravdivě informovat, případné dotazy zodpovím. tel.: , Iveta Pobříslová člen zastupitelstva obce Stehelčeves http: Stehelčevský zpravodaj Vydavatel: Obec Stehelčeves Registrace: MK ČR pod evidenčním číslem MK ČR Toto číslo vyšlo

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne 14. 9. 2011 Č.j.: 66250/ENV/11 STANOVISKO K POSOUZENÍ VLIVŮ PROVEDENÍ ZÁMĚRU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ podle 10 zákona č.

Více

O územním plánování stručně a jasně. aneb kdy a jak se efektivně zapojit. Mgr. Libor Jarmič, Mgr. Vendula Záhumenská

O územním plánování stručně a jasně. aneb kdy a jak se efektivně zapojit. Mgr. Libor Jarmič, Mgr. Vendula Záhumenská O územním plánování stručně a jasně aneb kdy a jak se efektivně zapojit Mgr. Libor Jarmič, Mgr. Vendula Záhumenská Tento manuál vznikl jako součást širšího balíčku informací na téma územní plánování poskytovaných

Více

Vydalo: NESEHNUTÍ Brno tř. Kpt. Jaroše 31 602 00 Brno tel/fax.: 543 245 342 e-mail: brno@nesehnuti.cz web: www.nesehnuti.cz

Vydalo: NESEHNUTÍ Brno tř. Kpt. Jaroše 31 602 00 Brno tel/fax.: 543 245 342 e-mail: brno@nesehnuti.cz web: www.nesehnuti.cz Praktický manuál Jak na nákupní centra kde získat informace občanská sdružení právní nástroje veřejné kampaně pozemky a jejich vlastnictví případové studie kam se obrátit o pomoc Vydání této publikace

Více

OD ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ PO STAVEBNÍ POVOLENÍ - KDY A JAK SE ÚČASTNIT

OD ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ PO STAVEBNÍ POVOLENÍ - KDY A JAK SE ÚČASTNIT OD ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ PO STAVEBNÍ POVOLENÍ - KDY A JAK SE ÚČASTNIT OBSAH Úvod 2 Územní plánování 3 Politika územního rozvoje 3 Zásady územního rozvoje 4 Územní plán 6 Regulační plán 9 Územní opatření

Více

Sanace za desítky milionů ochránila vodní zdroje. Informační zpravodaj Operačního programu Životní prostředí

Sanace za desítky milionů ochránila vodní zdroje. Informační zpravodaj Operačního programu Životní prostředí ROČNÍK I I ČÍSLO 2 I ČERVEN 2008 I ZDARMA I WWW.OPZP.CZ Informační zpravodaj Operačního programu Životní prostředí Odstraňování starých ekologických zátěží Za starou ekologickou zátěž považujeme takové

Více

Jak se zapojit do územního plánování

Jak se zapojit do územního plánování Jak se zapojit do územního plánování 1 OBSAH: 1. ÚVOD... 4 1.1. Politika územního rozvoje, zásady a územní plány - co je co... 4 1.2. Proč se zapojit?... 6 2. POLITIKA ÚZEMNÍHO ROZVOJE... 7 2.1. Co je

Více

Analýza plánování dopravních staveb v České republice

Analýza plánování dopravních staveb v České republice Analýza plánování dopravních staveb v České republice Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci Finančního mechanismu EHP a Norského finančního mechanismu prostřednictvím Nadace rozvoje

Více

3/2011 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. Krajská setkání zahájena

3/2011 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. Krajská setkání zahájena MĚSÍČNÍK SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY INFORMAČNÍ SERVIS 19. ROČNÍK 3/2011 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz Z OBSAHU: Jednání samospráv se zástupci České pošty Krajská setkání zahájena Novelizace

Více

PŘIPOMÍNKY. k materiálu Ministerstva životního prostředí ČR Návrh zákona o odpadech a o změně některých zákonů (zákon o odpadech)

PŘIPOMÍNKY. k materiálu Ministerstva životního prostředí ČR Návrh zákona o odpadech a o změně některých zákonů (zákon o odpadech) k materiálu Ministerstva životního prostředí ČR Návrh zákona o odpadech a o změně některých zákonů (zákon o odpadech) V Praze dne 31. března 2009 Č.j.: 60/9000/2009 A. Připomínky k Důvodové zprávě 1. Připomínka

Více

KDYBY BYLO O CO, BUDU SE HÁDAT STR. 08 10. měsíčník Městské části Praha 14. www.praha14.cz UVNITŘ NAJDETE ZVLÁŠTNÍ NÁHODY V KAUZE COCA-COLA STR.

KDYBY BYLO O CO, BUDU SE HÁDAT STR. 08 10. měsíčník Městské části Praha 14. www.praha14.cz UVNITŘ NAJDETE ZVLÁŠTNÍ NÁHODY V KAUZE COCA-COLA STR. měsíčník Městské části Praha 14 NEPRODEJNÉ UVNITŘ NAJDETE ZVLÁŠTNÍ NÁHODY V KAUZE COCA-COLA STR. 04 05 ZAJÍMAVOST NOVÁ AUTA DO ZÁSUVKY STR. 07 U NÁS PŘED DOMEM NA LEHOVEC SE VRÁTÍ OBCHODY STR. 20 ROZHOVOR

Více

Z Á P I S. o průběhu šestnáctého zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice konaného dne 11. června 2014 v zasedací místnosti Obecního úřadu Soběšovice

Z Á P I S. o průběhu šestnáctého zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice konaného dne 11. června 2014 v zasedací místnosti Obecního úřadu Soběšovice Z Á P I S o průběhu šestnáctého zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice konaného dne 11. června 2014 v zasedací místnosti Obecního úřadu Soběšovice Počet přítomných členů Zastupitelstva obce Soběšovice:

Více

NÁZEV VZDĚLÁVACÍ AKCE

NÁZEV VZDĚLÁVACÍ AKCE NÁZEV PROJEKTU: UDRŽITELNOST PROJEKTŮ ROZVOJE VENKOVA REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU: 08/005/3310A/231/001762 NÁZEV VZDĚLÁVACÍ AKCE "ROZVOJ FINANČNÍ KAPACITY DOTACE" TERMÍN KONÁNÍ: 11. 3. 2010 LEKTOR: MGR.

Více

Věc: Zásady pro pořizování územního plánu města Česká Skalice

Věc: Zásady pro pořizování územního plánu města Česká Skalice Příloha č. 3 M Ě S T O Č E S K Á S K A L I C E Důvodová zpráva Věc: Zásady pro pořizování územního plánu města Česká Skalice Určeno: pro jednání Zastupitelstva města Česká Skalice Podklady: důvodová zpráva

Více

Jaká bude Praha? Deset klíčů k udržitelnému plánování a rozvoji města 2014 2018

Jaká bude Praha? Deset klíčů k udržitelnému plánování a rozvoji města 2014 2018 Jaká bude Praha? Soubor doporučení Arniky pro kandidáty do Zastupitelstva hlavního města Prahy, komunální volby 2014 Deset klíčů k udržitelnému plánování a rozvoji města 2014 2018 Vydání této publikace

Více

14. ročník konference ODPADY a OBCE Hospodaření s komunálními odpady (12. a 13.6. 2013) Výsledky systému EKO-KOM za rok 2012... 2

14. ročník konference ODPADY a OBCE Hospodaření s komunálními odpady (12. a 13.6. 2013) Výsledky systému EKO-KOM za rok 2012... 2 OBSAH Výsledky systému EKO-KOM za rok 2012... 2 Aktuální vývoj legislativy odpadového hospodářství ČR Vize, koncepce a stav odpadové legislativy s výhledem do roku 2020... 3 Budoucnost odpadového hospodářství

Více

8-9/2003 Z OBSAHU 11. ROČNÍK. MĚSÍČNÍK SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY http://www.smocr.cz, e-mail: smocr@smocr.cz, kancelar@smocr.cz.

8-9/2003 Z OBSAHU 11. ROČNÍK. MĚSÍČNÍK SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY http://www.smocr.cz, e-mail: smocr@smocr.cz, kancelar@smocr.cz. Z OBSAHU Z komisí Co nového ve Sbírce zákonů 11. ROČNÍK 8-9/2003 Lipská deklarace MĚSÍČNÍK SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY http://www.smocr.cz, e-mail: smocr@smocr.cz, kancelar@smocr.cz P.P. 104012/02

Více

Z pohledu fondu by bylo lépe, kdybychom měli euro, říká náměstek ministra dopravy a ředitel SFDI Gustáv Slamečka ROZHOVOR STRANA 12

Z pohledu fondu by bylo lépe, kdybychom měli euro, říká náměstek ministra dopravy a ředitel SFDI Gustáv Slamečka ROZHOVOR STRANA 12 Nezávislý měsíčník pro kraje, města a obce ČR www.krajskenoviny.cz číslo 03 / březen 2009 ročník 8 cena 15 Kč Propagace akcí v regionech Sociální dávky nemohou podléhat exekuci, tvrdí ministr pro místní

Více

ROZHODNUTÍ. V Praze dne: 13. 1. 2012 Spisová značka: SZ 239254/2011/KUSK REG/HS Č. j.: 006524/2012/KUSK Vyřizuje: Ing. Skokánková / 257 280 378

ROZHODNUTÍ. V Praze dne: 13. 1. 2012 Spisová značka: SZ 239254/2011/KUSK REG/HS Č. j.: 006524/2012/KUSK Vyřizuje: Ing. Skokánková / 257 280 378 V Praze dne: 13. 1. 2012 Spisová značka: SZ 239254/2011/KUSK REG/HS Č. j.: 006524/2012/KUSK Vyřizuje: Ing. Skokánková / 257 280 378 viz. rozdělovník ROZHODNUTÍ Krajský úřad Středočeského kraje, odbor regionálního

Více

Příručka pro člena zastupitelstva obce po volbách 2014

Příručka pro člena zastupitelstva obce po volbách 2014 Příručka pro člena zastupitelstva obce po volbách 2014 Svaz měst a obcí České republiky Praha 2014 978 80 905421 3-6 SMO ČR 2014 Vážená paní primátorko, vážený pane primátore, vážená paní starostko, vážený

Více

Připomínky k návrhu zadání II. vlny celoměstsky významných změn Územního plánu sídelního útvaru Hlavního města Prahy

Připomínky k návrhu zadání II. vlny celoměstsky významných změn Územního plánu sídelního útvaru Hlavního města Prahy Centrum pro podporu občanů / Center for Citizens Support Chlumova 17, CZ 130 00 Praha 3 e-mail: cepo@arnika.org ELEKTRONICKOU POŠTOU Magistrát hlavního města Prahy Odbor územního plánu Jungmannova 29/34

Více

STENOZÁPIS z 8. zasedání Zastupitelstva hl. města Prahy ze dne 18. června 2015

STENOZÁPIS z 8. zasedání Zastupitelstva hl. města Prahy ze dne 18. června 2015 1 STENOZÁPIS z 8. zasedání Zastupitelstva hl. města Prahy ze dne 18. června 2015 (Jednání zahájeno v 9.12 hodin.) Prim. Krnáčová: Vážené členky a členové Zastupitelstva hl. města Prahy, vážené paní poslankyně

Více

6/2010 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. Ručení obce za závazky třetích osob

6/2010 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. Ručení obce za závazky třetích osob MĚSÍČNÍK SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY INFORMAČNÍ SERVIS 18. ROČNÍK 6/2010 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz Z OBSAHU: XVIII. kongres starostů Ručení obce za závazky třetích osob Role měst

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 00 PRAHA 10 VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 00 PRAHA 10 VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 00 PRAHA 10 VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne 31. ledna 2010 Č. j.: 7432/ENV/10 STANOVISKO K POSOUZENÍ VLIVŮ PROVEDENÍ ZÁMĚRU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ podle 10 zákona

Více

Zápis z jednání Rady města Úvaly č. R- 12/2011

Zápis z jednání Rady města Úvaly č. R- 12/2011 Zápis z jednání Rady města Úvaly č. R- 12/2011 které se konalo ve středu 19. 10. 2011 od 18:00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Úvaly. Přítomni: Členové rady města : 5 MUDr. Jan Šťastný JUDr. Ing. Petr Petržílek,

Více

Práva občanů obce. (obecná část) EDICE DOBRÉ SPRÁVNÍ PRAXE

Práva občanů obce. (obecná část) EDICE DOBRÉ SPRÁVNÍ PRAXE Práva občanů obce (obecná část) EDICE DOBRÉ SPRÁVNÍ PRAXE ISBN 978-80-904579-0-4 / Práva občanů obce (obecná část) 2010 OBSAH 1 / PROČ A JAK PUBLIKACE VZNIKLA 6 2 / ZÁKLADNÍ POJMY NA ÚVOD 8 2.1 / Krátce

Více

Věcný záměr zákona o výrobcích s ukončenou životností III.

Věcný záměr zákona o výrobcích s ukončenou životností III. Věcný záměr zákona o výrobcích s ukončenou životností III. Obsah A. Přehled právních předpisů vztahujících se k věcnému záměru... 4 B. Zhodnocení stávající právní úpravy... 5 C. Návrh věcného řešení...

Více

ZÁPIS Z 3. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ZAŠOVÁ KONANÉHO DNE 17. BŘEZNA 2015

ZÁPIS Z 3. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ZAŠOVÁ KONANÉHO DNE 17. BŘEZNA 2015 ZÁPIS Z 3. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ZAŠOVÁ KONANÉHO DNE 17. BŘEZNA 2015 Přítomni: dle presenční listiny (viz příloha č. 1) Omluveni: ---------------- Program schůze: 1. Zahájení: schválení programu

Více

A u t o š k o l s k é n o v i n y

A u t o š k o l s k é n o v i n y A u t o š k o l s k é n o v i n y Září 2006 Vydává : Asociace autoškol ČR, 130 00 Praha 3, Čajkovského 1 www.autoskol.cz e-mail : asociace@autoskol.cz Telefon : 222 722 821 GSM : 739 093 643 Vážení kolegové

Více

OBČANÉ SOBĚ Příběhy lidí, kteří se zapojili do rozhodování o životním prostředí a pomohli svému městu či obci

OBČANÉ SOBĚ Příběhy lidí, kteří se zapojili do rozhodování o životním prostředí a pomohli svému městu či obci Seznam použitých fotografií str. 4-5: Martin Skalský, Arnika str. 7: Ondřej Petrlík str. 10-11: Jan Losenický, Arnika str. 13-14: Miroslava Filipi, Občanské sdružení Za Zelenou Skuteč str. 16-17: Jan Losenický,

Více

Diplomová práce PRÁVNÍ ASPEKTY STAVEB VODNÍCH DĚL

Diplomová práce PRÁVNÍ ASPEKTY STAVEB VODNÍCH DĚL Právnická fakulta Masarykovy univerzity Katedra správní vědy, správního práva a finančního práva Diplomová práce PRÁVNÍ ASPEKTY STAVEB VODNÍCH DĚL Martin Vintr 2007/2008 Prohlašuji, že jsem diplomovou

Více