ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM OBORU VZDĚLÁVÁNÍ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM OBORU VZDĚLÁVÁNÍ"

Transkript

1 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Kladno Havířská 1141, , KLADNO Tel/fax: ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM OBORU VZDĚLÁVÁNÍ M/01 SOCIÁLNÍ ČINNOST

2 OBSAH 1 ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE CHARAKTERISTIKA ŠKOLY ZAPOJENÍ ŠKOLY DO MÍSTNÍHO SPOLEČENSKÉHO ŽIVOTA PROFIL ABSOLVENTA CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU POJETÍ VZDĚLÁVÁNÍ ORGANIZACE VÝUKY KOMPETENCE ABSOLVENTA Obecné klíčové kompetence Odborné kompetence ZAČLENĚNÍ PRŮŘEZOVÝCH TÉMAT DO VÝUKY Občan v demokratické společnosti Člověk a životní prostředí Člověk a svět práce Informační a komunikační technologie Multikulturní výchova HODNOCENÍ ŽÁKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI A ŽÁKŮ MIMOŘÁDNĚ NADANÝCH PODMÍNKY PRO PŘIJETÍ KE STUDIU ZPŮSOB UKONČENÍ VZDĚLÁVÁNÍ REALIZACE BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI UČEBNÍ PLÁN OBORU VZDĚLÁVÁNÍ M/01 SOCIÁLNÍ ČINNOST DENNÍ FORMA VZDĚLÁVÁNÍ Povinně volitelné předměty Přehled využití týdnů M/01 SOCIÁLNÍ ČINNOST DÁLKOVÁ FORMA VZDĚLÁVÁNÍ Přehled využití týdnů

3 1 Úvodní identifikační údaje Název a adresa školy Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Kladno, Havířská 1141 Zřizovatel Středočeský kraj se sídlem Zborovská 11, Praha 5 IČO školy Název ŠVP Sociální činnost Kód a název oboru vzdělání M/01 Sociální činnost Stupeň poskytovaného vzdělání: střední odborné vzdělání s maturitou Délka a forma vzdělávání: 4 roky, denní forma vzdělávání 5 let dálková forma vzdělávání Platnost ŠVP: Od počínaje 1.ročníkem Schválila RNDr. Daniela Tomsová, ředitelka školy Dne: - 2 -

4 2 Charakteristika školy Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická v Kladně je příspěvkovou organizací zřízenou Středočeským krajem a jedinou školou tohoto zaměření v kladenském regionu. Byla založena jako jedna z prvních poválečných ošetřovatelských škol v České republice. Sídlí v rekonstruované budově, která má výhodnou polohu v blízkosti centra města s dobrou dopravní obslužností. V současnosti poskytuje na střední škole profesní vzdělávání v oborech Zdravotnický asistent a Sociální činnost, obor Zdravotnické lyceum je určen uchazečům, kteří chtějí dále pokračovat ve studiu na vysoké či vyšší odborné škole. Vyšší odborná škola poskytuje profesní vzdělávání v oboru Diplomovaná všeobecná sestra. Škola je vybavena moderními didaktickými pomůckami umožňujícími netradiční výuku. Žáci mají téměř neomezený přístup na internet prostřednictvím PC umístěných v učebnách výpočetní techniky a na chodbách. V přízemí školy je rozsáhlá knihovna s odbornou literaturou a beletrií. Stravování žáků je zajištěno v Domově mládeže vzdáleného cca 15 minut od školní budovy. Žáci a zaměstnanci školy mohou využít také školní bufet, potravinové a nápojové automaty. Ve škole pracuje výchovný poradce a preventista sociálně patologických jevů. Školská rada pracuje v souladu s příslušnou legislativou a tvoří ji 3 zástupci učitelů, 3 zástupci zřizovatele a 3 zástupci rodičů nezletilých a zletilých žáků. Rodiče mohou školu navštívit v době třídních schůzek a kdykoliv po dohodě s vyučujícím či vedoucími pracovníky školy. O činnosti školy jsou rodiče informováni také na webových stránkách školy. Mají možnost na nich sledovat prostřednictvím speciálního kódu klasifikaci svého dítěte. 2.1 Zapojení školy do místního společenského života Aktivity školy pořádané pro veřejnost Žáci a studenti školy jsou systematicky vedeni a motivováni samostatné činnosti, spočívající mimo jiné v přípravě, organizaci a realizaci projektů, kterou v konečné fázi koriguje příslušný učitel. Projekt První pomoc pro všechny realizují žáci SZŠ sdruženi v kroužku první pomoci, kteří se pravidelně 1x týdně se scházejí, procvičují poskytování první pomoci a další aktivity, např. dělají Mikuláše na dětském oddělení kladenské nemocnice,v geriatrickém a rehabilitačním centru, domově důchodců a pod. Ukázky v poskytování první pomoci na náměstí jsou pořádané pod záštitou Magistrátu Města Kladna, ve spolupráci s hasičským záchranným sborem, záchrannou službou, Městskou policií a klubem Cannisterapie. Akcí se účastní děti z kladenských i okolních základních škol, středních škol i mateřských školek a laická veřejnost. Každoročně se množí počet žádostí o realizaci ukázek v naší škole, např. v roce absolvovalo projekt v poskytování první pomoci více než 200 žáků středních, základních i mateřských škol. Projekt Světový den zdraví, jehož cílem je výchova ke zdraví a prevenci poruch zdraví připravují žáci 2. ročníku SZŠ pro 1. ročník formou odborných přednášek, zhotovením nástěnek, letáčků, apod

5 Studenti VOŠ připravují preventivní program týkající se správných hygienických návyků a uskutečňují ho v mateřských školkách pod názvem Jak správně žít. Studentský projekt Daruj si život je zaměřený na prevenci rakoviny prsní žlázy, prevenci rakoviny děložního čípku a prevenci kouření. Cílovou skupinou bývají žáci 1. ročníku SZŠ a SOŠ v Kladně. Školní pěvecký soubor tradičně vystupuje na vánočním koncertu v kostele církve Husitské v Kladně. Členové dramatického kroužku předvádějí svá vystoupení v Domovech seniorů a při dnech otevřených dveří. Každoročně se žáci naší školy podílejí na organizaci Dnů zdraví v Kladně a Slaném, pomáhají při Dnech diabetiků, plnoletí žáci pomáhají jako zdravotní dozor při různých sportovních akcích. Škola úzce spolupracuje s dobročinnými organizacemi na podporu zdraví a pomoci hendikepovaným spoluobčanům. Z uvedeného výčtu aktivit žáků a studentů naší školy je zřejmé, že jsou motivováni humanitním cítěním a vysokým morálním kreditem. Veškeré akce absolvují bez nároku na finanční či jiné ohodnocení. Spolupráce se zahraničními školami SZŠ již několik let spolupracuje se Střední zdravotnickou školou v Humenném (SR). Při výměnných pobytech dochází k předávání zkušeností. VOŠZ spolupracuje s bavorským sociálně zdravotnickým a školským zařízením SeniVita v Ebermannstadtu. Výměnné stáže obohacují studenty obou stran o odborné znalosti a pomáhají rozvíjet jazykové dovednosti

6 3 Profil absolventa Název a adresa školy Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Kladno, Havířská 1141 Zřizovatel školy Středočeský kraj se sídlem Zborovská 11, Praha 5 Název ŠVP Sociální činnost Kód a název oboru M/01 Sociální činnost denní a dálková forma studia Stupeň poskytovaného vzdělání střední odborné vzdělání s maturitou Platnost od Od počínaje 1.ročníkem Absolvent studijního oboru je po úspěšném vykonání maturitní zkoušky připraven zabezpečovat samostatně nebo v týmu osobní sociální péči klientům, organizovat a zajišťovat sociální služby a sociální pomoc v souladu se zákonem č. 106/2006 Sb. Obor Sociální činnost připravuje zejména pro tyto úkoly osobní asistence, domácí a ústavní péče: zabezpečování nezbytné péče o klienty s cílem zachovat a podpořit co nejdéle jejich soběstačnost a sebeúctu (udržování životosprávy, osobní hygieny, fyzických, psychických aj. schopností a potřeb), zabezpečování styku klientů s institucemi a úřady, vyřizování nezbytné administrativní agendy s klienty, udržování duševní svěžesti klienta s využitím principů duševní hygieny, podpora klientů v jejich osobních zájmech a koníčcích, podpora klientů v udržení a obnovení kontaktu se sociálním prostředím (telefonování, dopisování, návštěvy apod.) a zapojování jejich rodinných příslušníků, provádění, pod vedením odborníka, jednoduchých rehabilitačních úkonů (polohování, dechová cvičení, zacvičování ap. a pracovní terapie), podpora realizace potřeb postižených dětí a jejich rodin a usnadnění jejich autonomie, příprava a provádění denního programu s klienty (postiženými, starými a nemocnými), spolupráce s odborníky různých profesí (soc. pracovníky, lékaři, zdravotní sestrou, speciálními pedagogy atp.), pracovníky sociálního zařízení, orgány péče o děti, příp. o staré občany, organizacemi pro postižené, svépomocnými organizacemi. Absolvent, který získal úplné střední vzdělání, se vyznačuje těmito základními vědomostmi, dovednostmi a osobními kvalitami: V oblasti všeobecného vzdělání spolehlivou znalostí českého jazyka a kultivovaným jazykovým vyjadřováním, kulturním přehledem vycházejícím z poznání různých oblastí umění (literatura, hudba, výtvarné umění, dramatické projevy), vědomým vyhledáváním kulturních a estetických zážitků, dovedností uplatňovat kulturně estetická hlediska v osobním životě i profesi, znalostí jednoho světového jazyka, chápáním principu fungování demokratické společnosti, občanskou aktivitou, pozitivní hodnotovou orientací a ochotou uplatňovat a bránit základní lidská práva a svobody pro všechny, dovedností uplatňovat základní společenskou etiketu, - 5 -

7 schopností aplikace přírodovědných poznatků a matematických dovedností v praxi, znalostí zásad zdravého životního stylu a dovednostmi a návyky péče o vlastní zdraví. V oblasti základního odborného vzdělání znalostí principů a nástrojů sociální politiky ČR, organizace a řízení sociální péče, orientací v našem právním řádu a v základních právních normách sociální péče, chápáním základních ekonomických jevů, zejména ve vztahu k sociální politice a sociálním zařízením, vědomostmi a dovednostmi péče o zdraví klientů, prevence onemocnění, znalostmi hygienických zásad a zásad první pomoci, připraveností pomáhat klientům překonávat nebo se vyvarovat vzniku závislostí, znalostí základních forem a metod sociální péče o vybrané skupiny klientů (zdravotně postižené, staré občany, děti), vědomostmi a dovednostmi pro organizování a zajišťování sociální péče v terénu a v sociálních zařízeních, dovedností zpracovávat a vést příslušnou úřední dokumentaci, pracovat s různými zdroji informací, využívat prostředky kancelářské a výpočetní techniky, kultivovaným a taktním jednáním s klienty, přiměřenou empatií, schopností uplatňovat při péči o klienty poznatky z psychologie a pedagogiky, znalostí etiky sociální péče a snahou o její dodržování, dovedností samostatné i týmové práce a spolupráce se sociálním pracovníkem a zdravotnickým personálem a dalšími pracovníky na úseku sociální péče, znalostí metod a technik sebepoznání, seberegulace, sebevýchovy, zvládání stresů a rizikových problémů povolání. V oblasti specifických činností dovednostmi potřebnými pro vytváření a udržování soběstačnosti klienta, rozvíjení jeho společenských a pracovních návyků a individuálních zájmů, pro upevňování jeho fyzické kondice a péče o zdraví, znalostí základních ošetřovatelských a pečovatelských činností a postupů, dovedností provádět sociální aktivizaci a terapii klientů, zabezpečovat jim kontakty s úřady a okolím, dovedností uplatňovat při péči o klienty postupy a formy adekvátní jejich zdravotnímu a sociálnímu handicapu, zabezpečovat terénní pečovatelskou službu, podílet se na zajišťování ústavní péče, vést agendu o sociálním klientovi, provádět pod odborným vedením dílčí sociální šetření

8 4 Charakteristika vzdělávacího programu 4.1 Pojetí vzdělávání Vzdělávací obsah tvoří dvě základní složky - všeobecně vzdělávací a odborná. Obsahové okruhy tvoří předměty všeobecně vzdělávací (jazykové, společenskovědní, přírodovědné, matematické, estetické, informační a komunikační technologie a výchova ke zdraví), další se týkají ekonomiky a řízení sociálních služeb a podstatnou součástí výuky jsou skupiny odborných předmětů přímá péče a osobní asistence, sociálně výchovná činnost a sociální vztahy a dovednosti. Do celkového počtu vyučovacích hodin jsou zařazeny i disponibilní hodiny sloužící k prohloubení učiva. Nabídka povinně volitelných předmětů vhodně doplňuje profesní zaměření oboru vzdělávání. Prostřednictvím všeobecně vzdělávací složky se rozšiřuje obecná vzdělanostní a osobnostní úroveň žáků a realizuje jejich středoškolské vzdělání. Prostřednictvím odborné složky žáci získávají profesní kompetence pečovatelské, komunikační - zejména umění aktivně naslouchat, interpersonální umění jednat s lidmi a schopnost týmové práce, schopnost řešit problémy, účelně se rozhodovat a plánovat, dodržovat profesní etiku, řídit se legislativními normami. 4.2 Organizace výuky Komplexní teoretická a teoreticko-praktická výuka probíhá v moderně vybavených učebnách školy pod vedením zkušených pedagogů. Velká část odborné přípravy je realizována formou cvičení v odborných učebnách školy (předměty přímé péče a osobní asistence) a dále ve specializovaných učebnách. Nedílnou součástí odborné přípravy je odborná praxe, která probíhá ve 3. ročníku v rozsahu 3 hod týdně a ve 4. ročníku v rozsahu 4 hod. pod vedením odborné učitelky v zařízeních sociální péče a služeb. Kromě toho žáci absolvují souvislou praxi od 2. ročníku v rozsahu 1 týdne, ve 3. ročníku 4 týdny a ve 4. ročníku 1 týden za spoluúčasti zaměstnanců vybraných pracovišť. Veškerá činnost prováděná na těchto pracovištích je právně ošetřena. Organizace výuky dálkového studia Studium je organizováno jako pětileté dálkové studium. Struktura obsahu výuky je vyjádřena učebním plánem. Vzdělávací oblast a obsahové okruhy tvoří identické předměty jako u denního studia. Dálkově studující navštěvují školu 1 den v týdnu, výuka v rozsahu 8 9 vyučovacích hodin týdně je cca 250 hodin ročně. Žáci mají možnost dalších konzultací v době konzultačních hodin vyučujících. Pro nastupující žáky prvních ročníků organizujeme adaptační kurz, jehož cílem je usnadnění adaptace žáků prvních ročníků na nový kolektiv a změnu studia s přechodem na střední školu. Kurz posiluje vznik pozitivních vztahů mezi žáky a učiteli, vychovateli a také v kolektivu třídy. Program posiluje kontinuální přístup k prevenci sociálně patologických jevů a navazuje na Minimální preventivní program. V průběhu studia usilujeme o všestranný rozvoj žáků a zařazujeme další sportovní aktivity v rámci předmětu tělesná výchova (zimní lyžařský výcvik v 1. ročníku a sportovně-turistický kurz ve 2. ročníku)

9 Programová náplň jednotlivých kurzů 1.ročník - adaptační 1.ročník lyžařský kurz 2. ročník sportovně turistický kurz Cíl snazší začlenění do Cíl - ozdravný, regenerační Cíl - ozdravný, regenerační a nového kolektivu seznamovací aktivity pod vedením psychologa prevence zneužívání návykových látek prevence šikany zdravý životní styl PT ČŽP - biosféra v ekosystémovém prostředí a relaxační lyžařský výcvik na všech typech lyží a na snowboardu zimní hry zimní turistika odborné přednášky regeneračně relaxační program (např. plavání, kooperační a kreativní hry) relaxační tradiční a netradiční sportovní hry a aktivity kondiční, kooperační a kreativní hry EVVO (společensky závažná témata) prožitkové a adrenalinové aktivity V rámci mimo-vyučovacích aktivit škola realizuje: zahraniční lyžařský kurz pro přihlášené žáky ze všech ročníků zahraniční zájezdy do Německa, na Slovensko, do Itálie zájezdy do pražských divadel pro přihlášené do Klubu mladého diváka kroužek první pomoci dramatický kroužek kroužek sborového zpěvu výtvarný kroužek účast v soutěžích sportovních, jazykových, první pomoci, výtvarných apod. Adaptační, lyžařský a sportovně turistický kurz u dálkově studujících odpadají stejně jako mimoškolní aktivity. 4.3 Kompetence absolventa Vzdělávání v oboru směřuje v souladu s cíli středního odborného vzdělávání k tomu, aby si žáci vytvořili, v návaznosti na základní vzdělávání a na úrovni odpovídající jejich schopnostem a vzdělávacím předpokladům, následující klíčové a odborné kompetence Obecné klíčové kompetence a) Kompetence k učení Vzdělávání směřuje k tomu, aby absolventi byli schopni efektivně se učit, vyhodnocovat dosažené výsledky a pokrok a reálně si stanovovat potřeby a cíle svého dalšího vzdělávání, tzn. že by měli: mít pozitivní vztah k učení a vzdělávání; ovládat různé techniky učení, umět si vytvořit vhodný studijní režim a podmínky; uplatňovat různé způsoby práce s textem (zvl. studijní a analytické čtení), umět efektivně vyhledávat a zpracovávat informace; být čtenářsky gramotný; s porozuměním poslouchat mluvené projevy (např. výklad, přednášku, proslov aj.), pořizovat si poznámky; využívat ke svému učení různé informační zdroje, včetně zkušeností svých i jiných lidí; - 8 -

10 sledovat a hodnotit pokrok při dosahování cílů svého učení, přijímat hodnocení výsledků svého učení od jiných lidí; znát možnosti svého dalšího vzdělávání, zejména v oboru a povolání. b) Kompetence k řešení problémů Vzdělávání směřuje k tomu, aby absolventi byli schopni samostatně řešit běžné pracovní i mimopracovní problémy, tzn. že by měli: porozumět zadání úkolu nebo určit jádro problému, získat informace potřebné kompetence k řešení problému, navrhnout způsob řešení, popř. varianty řešení, a zdůvodnit jej, vyhodnotit a ověřit správnost zvoleného postupu a dosažené výsledky; uplatňovat při řešení problémů různé metody myšlení (logické, matematické, empirické) a myšlenkové operace; volit prostředky a způsoby (pomůcky, studijní literaturu, metody a techniky) vhodné pro splnění jednotlivých aktivit, využívat zkušeností a vědomostí nabytých dříve; spolupracovat při řešení problémů s jinými lidmi (týmové řešení). c) Komunikativní kompetence Vzdělávání směřuje k tomu, aby absolventi byli schopni vyjadřovat se v písemné i ústní formě v různých učebních, životních i pracovních situacích, tzn. že by měli: vyjadřovat se přiměřeně účelu jednání a komunikační situaci v projevech mluvených i psaných a vhodně se prezentovat; formulovat své myšlenky srozumitelně a souvisle, v písemné podobě přehledně a jazykově správně; účastnit se aktivně diskusí, formulovat a obhajovat své názory a postoje; zpracovávat administrativní písemnosti, pracovní dokumenty i souvislé texty na běžná i odborná témata; dodržovat jazykové a stylistické normy i odbornou terminologii; zaznamenávat písemně podstatné myšlenky a údaje z textů a projevů jiných lidí (přednášek, diskusí, porad apod.); vyjadřovat se a vystupovat v souladu se zásadami kultury projevu a chování; dosáhnout jazykové způsobilosti potřebné pro komunikaci v cizojazyčném prostředí nejméně v jednom cizím jazyce; dosáhnout jazykové způsobilosti potřebné pro pracovní uplatnění podle potřeb a charakteru příslušné odborné kvalifikace (např. porozumět běžné odborné terminologii a pracovním pokynům v písemné i ústní formě); chápat výhody znalosti cizích jazyků pro životní i pracovní uplatnění, být motivováni k prohlubování svých jazykových dovedností v celoživotním učení. d) Personální a sociální kompetence Vzdělávání směřuje k tomu, aby absolventi byli připraveni stanovovat si na základě poznání své osobnosti přiměřené cíle osobního rozvoje v oblasti zájmové i pracovní, pečovat o své zdraví, spolupracovat s ostatními a přispívat k utváření vhodných mezilidských vztahů, tzn., že by měli: posuzovat reálně své fyzické a duševní možnosti, odhadovat důsledky svého jednání a chování v různých situacích; stanovovat si cíle a priority podle svých osobních schopností, zájmové a pracovní orientace a životních podmínek; - 9 -

11 reagovat adekvátně na hodnocení svého vystupování a způsobu jednání ze strany jiných lidí, přijímat radu i kritiku; ověřovat si získané poznatky, kriticky zvažovat názory, postoje a jednání jiných lidí; mít odpovědný vztah ke svému zdraví, pečovat o svůj fyzický i duševní rozvoj, být si vědomi důsledků nezdravého životního stylu a závislostí; adaptovat se na měnící se životní a pracovní podmínky a podle svých schopností a možností je pozitivně ovlivňovat, být připraveni řešit své sociální i ekonomické záležitosti, být finančně gramotní; pracovat v týmu a podílet se na realizaci společných pracovních a jiných činností; přijímat a odpovědně plnit svěřené úkoly; podněcovat práci týmu vlastními návrhy na zlepšení práce a řešení úkolů, nezaujatě zvažovat návrhy druhých; přispívat k vytváření vstřícných mezilidských vztahů a k předcházení osobním konfliktům, nepodléhat předsudkům a stereotypům v přístupu k druhým. e) Občanské kompetence a kulturní povědomí Vzdělávání směřuje k tomu, aby absolventi uznávali hodnoty a postoje podstatné pro život v demokratické společnosti a dodržovali je, jednali v souladu s udržitelným rozvojem a podporovali hodnoty národní, evropské i světové kultury, tzn., že by měli: jednat odpovědně, samostatně a iniciativně nejen ve vlastním zájmu, ale i ve veřejném zájmu; dodržovat zákony, respektovat práva a osobnost druhých lidí (popř. jejich kulturní specifika), vystupovat proti nesnášenlivosti, xenofobii a diskriminaci; jednat v souladu s morálními principy a zásadami společenského chování, přispívat k uplatňování hodnot demokracie; uvědomovat si v rámci plurality a multikulturního soužití vlastní kulturní, národní a osobnostní identitu, přistupovat s aktivní tolerancí k identitě druhých; zajímat se aktivně o politické a společenské dění u nás a ve světě; chápat význam životního prostředí pro člověka a jednat v duchu udržitelného rozvoje; uznávat hodnotu života, uvědomovat si odpovědnost za vlastní život a spoluodpovědnost při zabezpečování ochrany života a zdraví ostatních; uznávat tradice a hodnoty svého národa, chápat jeho minulost i současnost v evropském a světovém kontextu; podporovat hodnoty místní, národní, evropské i světové kultury a mít k nim vytvořen pozitivní vztah. f) Kompetence k pracovnímu uplatnění a podnikatelským aktivitám Vzdělávání směřuje k tomu, aby absolventi byli schopni optimálně využívat svých osobnostních a odborných předpokladů pro úspěšné uplatnění ve světě práce, pro budování a rozvoj své profesní kariéry a s tím související potřebu celoživotního učení, tzn., že by měli: mít odpovědný postoj k vlastní profesní budoucnosti, a tedy i vzdělávání; uvědomovat si význam celoživotního učení a být připraveni přizpůsobovat se měnícím se pracovním podmínkám; mít přehled o možnostech uplatnění na trhu práce v daném oboru; cílevědomě a zodpovědně rozhodovat o své budoucí profesní a vzdělávací dráze; mít reálnou představu o pracovních, platových a jiných podmínkách v oboru a o požadavcích zaměstnavatelů na pracovníky a umět je srovnávat se svými představami a předpoklady;

12 umět získávat a vyhodnocovat informace o pracovních i vzdělávacích příležitostech,využívat poradenských a zprostředkovatelských služeb jak z oblasti světa práce, tak vzdělávání; vhodně komunikovat s potenciálními zaměstnavateli, prezentovat svůj odborný potenciál a své profesní cíle; znát obecná práva a povinnosti zaměstnavatelů a pracovníků; rozumět podstatě a principům podnikání, mít představu o právních, ekonomických, administrativních, osobnostních a etických aspektech soukromého podnikání; dokázat vyhledávat a posuzovat podnikatelské příležitosti v souladu s realitou tržního prostředí, svými předpoklady a dalšími možnostmi. g) Matematické kompetence Vzdělávání směřuje k tomu, aby absolventi byli schopni funkčně využívat matematické dovednosti v různých životních situacích, tzn., že by měli: správně používat a převádět běžné jednotky; používat pojmy kvantifikujícího charakteru; provádět reálný odhad výsledku řešení dané úlohy; nacházet vztahy mezi jevy a předměty při řešení praktických úkolů, umět je vymezit, popsat a správně využít pro dané řešení; číst a vytvářet různé formy grafického znázornění (tabulky, diagramy, grafy, schémata apod.); aplikovat znalosti o základních tvarech předmětů a jejich vzájemné poloze v rovině i prostoru; efektivně aplikovat matematické postupy při řešení různých praktických úkolů v běžných situacích. h) Kompetence využívat prostředky informačních a komunikačních technologií a pracovat s informacemi Vzdělávání směřuje k tomu, aby absolventi pracovali s osobním počítačem a jeho základním a aplikačním programovým vybavením, ale i s dalšími prostředky ICT a využívali adekvátní zdroje informací a efektivně pracovali s informacemi, tzn., že by měli: pracovat s osobním počítačem a dalšími prostředky informačních a komunikačních technologií; pracovat s běžným základním a aplikačním programovým vybavením; učit se používat nové aplikace; komunikovat elektronickou poštou a využívat další prostředky online a offline komunikace; získávat informace z otevřených zdrojů, zejména pak s využitím celosvětové sítě Internet; pracovat s informacemi z různých zdrojů nesenými na různých médiích (tištěných, elektronických, audiovizuálních), a to i s využitím prostředků informačních a komunikačních technologií; uvědomovat si nutnost posuzovat rozdílnou věrohodnost různých informačníchzdrojů a kriticky přistupovat k získaným informacím, být mediálně gramotní

13 4.3.2 Odborné kompetence a) Podílet se na zajišťování sociálních služeb, tzn., aby absolventi: měli přehled o systému sociálních služeb a znali podmínky jejich poskytování; spolupracovali při řízení rezidentských i komunitních sociálních služeb, při přípravě plánů činností nebo projektů; uplatňovali své ekonomické znalosti a dovednosti; prováděli krizovou intervenci a základní sociální poradenství, podíleli se pod odborným vedením na sociálních depistážích a sociální prevenci; ovládali administrativní a správní postupy související s poskytováním sociálních služeb, vedli příslušnou dokumentaci a pracovali s právními i jinými zdroji odborných informací; respektovali příslušnou legislativu, práva a oprávněné zájmy klientů; byli připraveni pracovat samostatně i v týmu, komunikovali kvalifikovaně a odpovídajícím způsobem se svými nadřízenými a dalšími spolupracovníky; znali požadavky na pracovníky v sociálních službách, jejich práva a povinnosti; měli vytvořeny předpoklady pro sebereflexi a sebehodnocení a dovednosti potřebné pro vyrovnávání se s náročností povolání a stresem; sledovali průběžně vývoj sociálního systému a nové trendy v sociální péči a službách. b) Poskytovat přímou pomoc klientům sociálních služeb, tzn., aby absolventi: pomáhali mobilním i imobilním klientům v rezidentském i domácím prostředí při zajišťování základních životních potřeb a zvládání běžných úkonů nebo při udržování kontaktu se společenským prostředím; zajišťovali nebo pomáhali klientům při zajišťování chodu domácnosti včetně nákupů a běžných služeb; pomáhali rodinám v péči o dítě nebo dospělou osobu se zdravotním postižením; zajišťovali samostatně péči o dítě do tří let věku v denním režimu; používali vhodné pomůcky, přístroje a zařízení, správně je ošetřovali; sledovali pravidelně změny u klienta a konzultovali je s nadřízeným nebo s odborníky; respektovali při poskytování péče osobnost klienta a jeho práva, vhodně s ním komunikovali, jednali taktně, s péčí a přiměřenou empatií; přispívali k vytváření bezpečného a příjemného prostředí pro klienty, jednali v zájmu klienta. c) Provádět základní výchovnou nepedagogickou činnost podporující soběstačnost a sociální aktivizaci klientů a aktivní využívání volného času, tzn., aby absolventi: realizovali činnosti potřebné pro vytváření a udržování soběstačnosti klienta, jeho fyzické i psychické kondice, společenských a pracovních návyků; připravovali samostatně i v týmu plány a projekty výchovné práce pro různé skupiny klientů nebo jednotlivé osoby zaměřené na rozvíjení osobnosti, sociální aktivizaci a vyplňování volného času; zohledňovali při přípravě a realizaci výchovně-vzdělávací činnosti individuální zvláštnosti a subjektivní potřeby klientů i objektivní podmínky, ve kterých bude činnost probíhat; rozvíjeli ve skupině klientů pozitivní sociální vztahy; uplatňovali při práci s klienty (jednotlivcem nebo skupinou, dětmi nebo dospělými) vhodné pedagogické strategie a prostředky i základní metody sociální péče;

14 využívali ve své práci odpovídajícím způsobem empatické, asertivní a autentické komunikace; sledovali a hodnotili pravidelně výsledky výchovně-vzdělávací činnosti své i celého zařízení; sledovali a využívali nové poznatky a přístupy v této oblasti sociální činnosti. d) Dbát na bezpečnost práce a ochranu zdraví při práci, tzn., aby absolventi: chápali bezpečnost práce jako nedílnou součást péče o zdraví své i spolupracovníků (i dalších osob vyskytujících se na pracovištích, např. klientů, zákazníků, návštěvníků) i jako součást řízení jakosti a jednu z podmínek získání či udržení certifikátu jakosti podle příslušných norem; znali a dodržovali základní právní předpisy týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární prevence; osvojili si zásady a návyky bezpečné a zdraví neohrožující pracovní činnosti včetně zásad ochrany zdraví při práci u zařízení se zobrazovacími jednotkami (monitory, displeji apod.), rozpoznali možnost nebezpečí úrazu nebo ohrožení zdraví a byli schopni zajistit odstranění závad a možných rizik; znali systém péče o zdraví pracujících (včetně preventivní péče, uměli uplatňovat nároky na ochranu zdraví v souvislosti s prací, nároky vzniklé úrazem nebo poškozením zdraví v souvislosti s vykonáváním práce); byli vybaveni vědomostmi o zásadách poskytování první pomoci při náhlém onemocnění nebo úrazu a dokázali první pomoc sami poskytnout. e) Usilovat o nejvyšší kvalitu své práce, výrobků nebo služeb, tzn., aby absolventi: chápali kvalitu jako významný nástroj konkurenceschopnosti a dobrého jména podniku; dodržovali stanovené normy (standardy) a předpisy související se systémem řízení jakosti zavedeným na pracovišti; dbali na zabezpečování parametrů (standardů) kvality procesů, výrobků nebo služeb,zohledňovali požadavky klienta (zákazníka, občana). f) Jednat ekonomicky a v souladu se strategií udržitelného rozvoje, tzn., aby absolventi: znali význam, účel a užitečnost vykonávané práce, její finanční, popř. společenské ohodnocení; zvažovali při plánování a posuzování určité činnosti (v pracovním procesu i v běžném životě) možné náklady, výnosy a zisk, vliv na životní prostředí, sociální dopady; efektivně hospodařili s finančními prostředky; nakládali s materiály, energiemi, odpady, vodou a jinými látkami ekonomickya s ohledem na životní prostředí. 4.4 Začlenění průřezových témat do výuky Pokrytí průřezových témat je uvedeno u jednotlivých výsledků vzdělávání a učiva daného předmětu. Průřezová témata prolínají výukou všemi vyučovacími předměty. V tabulkách jsou uváděny předměty, ve kterých je dané téma zastoupeno nejvíce

15 4.4.1 Občan v demokratické společnosti Průřezové téma je realizováno ve výuce společenskovědních a odborných předmětů. Jeho cílem je především výchova žáků k zodpovědnosti za své názory, aby uměli uvažovat o existenčních otázkách, učili být se kriticky tolerantní, uměli odolávat myšlenkové manipulaci, uměli komunikovat a hledat kompromis, aby se dokázali společensky angažovat, vážit si materiálních a duchovních hodnot. K realizaci tématu přispívá demokratické klima školy, otevřené k rodičům, odborné veřejnosti i laikům absolvujícím vzdělávací kurzy. Obsah tématu a jeho realizace: Výchova k odpovědnému a aktivnímu občanství v demokratické společnosti zahrnuje vědomosti a dovednosti z těchto oblastí: osobnost a její rozvoj; komunikace, vyjednávání, řešení konfliktů; společnost jednotlivec a společenské skupiny, kultura, náboženství; historický vývoj (především v 19. a 20. století); stát, politický systém, politika, soudobý svět; masová média; morálka, svoboda, odpovědnost, tolerance, solidarita; potřebné právní minimum pro soukromý a občanský život. Realizováno v předmětech Občanská nauka Literární a estetická výchova Cizí jazyk Dějepis Psychologie a komunikace Osobnostní výchova Právo sociálního zabezpečení Odborná praxe Informační a komunikační technologie Člověk a životní prostředí Průřezové téma Člověk a životní prostředí vychází z komplexního chápání vztahů člověka a prostředí. Environmentální problematika je zahrnuta především v oblasti přírodovědné a společenskovědní, částečně i estetické, jazykové a odborné. Dosažené znalosti napomáhají žákům pochopit zásadní význam přírody a životního prostředí pro člověka, získat povědomí o základních ekologických zákonitostech a negativních dopadech působení člověka na přírodu a životní prostředí. Charakteristika tématu Hlavním cílem průřezového tématu Člověk a životní prostředí je vést žáky k tomu, aby: pochopili souvislosti mezi různými jevy v prostředí a lidskými aktivitami, mezi lokálními, regionálními a globálními environmentálními problémy; chápali postavení člověka v přírodě a vlivy prostředí na jeho zdraví a život; porozuměli souvislostem mezi environmentálními, ekonomickými a sociálními aspekty ve vztahu k udržitelnému rozvoji; respektovali principy udržitelného rozvoje; získali přehled o způsobech ochrany přírody, o používání technologických, ekonomických a právních nástrojů pro zajištění udržitelného rozvoje;

16 samostatně a aktivně poznávali okolní prostředí, získávali informace v přímých kontaktech s prostředím a z různých informačních zdrojů; pochopili vlastní odpovědnost za své jednání a snažili se aktivně podílet na řešení environmentálních problémů; osvojili si základní principy šetrného a odpovědného přístupu k životnímu prostředí v osobním a profesním jednání; dokázali esteticky a citově vnímat své okolí a přírodní prostředí; osvojili si zásady zdravého životního stylu a vědomí odpovědnosti za své zdraví. Obsah tématu a jeho realizace Ve složce všeobecného vzdělávání je průřezové téma začleněno především do přírodovědného vzdělávání v tématech ekologie a člověk a životní prostředí, dále je začleněno v společenskovědním vzdělávání, estetickém vzdělávání a vzdělávání pro zdraví. V odborné složce je průřezové téma diferencovaně začleněno do obsahových okruhů podle charakteru vzdělání. Zaměřuje se zejména na materiálové a energetické zdroje, na kvalitu pracovního prostředí, vlivy pracovních činností na prostředí a na zdraví, na technické a technologické procesy a řídicí činnosti. Realizováno v předmětech do samostatného bloku ekologického učiva, v jednotlivých vyučovacích předmětech i nepředmětově formou projektů Biologie Fyzika Chemie Tělesná výchova Zdravotní nauka Odborná praxe Člověk a svět práce Toto téma je realizováno převážně v odborných, ale i všeobecně vzdělávacích předmětech tak, aby se absolvent dokázal co nejlépe uplatnit na trhu práce i v životě. Získané znalosti mu mají umožnit aktivní pracovní život a úspěšnou kariéru tak, aby byl schopen adaptovat se na změněné podmínky, procházet rekvalifikacemi, přizpůsobit se požadavkům trhu. Součástí realizace tématu je spolupráce s úřadem práce, exkurze a stáže v zaměstnaneckých organizacích a odborná praxe. Obsah tématu a jeho realizace Obsah tématu tvoří: hlavní oblasti světa práce, charakteristické znaky práce (pracovní činnosti, pracovní prostředky, pracoviště, mzda, pracovní doba, možnosti kariéry, společenská prestiž apod.), jejich aplikace na jednotlivé alternativy uplatnění po absolvování příslušného oboru vzdělání a navazujících směrů vyššího a vysokoškolského vzdělávání trh práce, jeho ukazatele, všeobecné vývojové trendy, požadavky zaměstnavatelů význam a možnosti dalšího profesního vzdělávání včetně rekvalifikací, nutnost celoživotního učení, možnosti vzdělávání v zahraničí; problematika spojená s hledáním zaměstnání, právech a povinnostech zaměstnanců; Realizováno v předmětech Občanská nauka Ekonomie a finančnictví Cizí jazyk Sociální politika Právo sociálního zabezpečení Osobnostní výchova Odborná praxe Informační a komunikační technologie

17 4.4.4 Informační a komunikační technologie Průřezové téma je realizováno převážně v předmětu informační a komunikační technologie. Dosažené znalosti a dovednosti žáci využívají ve všech ostatních předmětech. Jsou připravováni tak, aby se jim počítač stal běžným pracovním nástrojem. Jsou schopni pracovat s prostředky informačních a komunikačních technologií a efektivně je využívat v průběhu vzdělávání, při výkonu svého povolání, stejně jako v činnostech, které jsou a budou běžnou součástí jejich osobního a občanského života. Obsah tématu a jeho realizace Oblast vzdělávání v informačních a komunikačních technologiích svým obsahem a rozsahem splňuje požadavky (základní úrovně) systému ECDL. Stěžejní formou výuky je cvičení v odborné učebně výpočetní techniky. Třída se při výuce dělí na skupiny tak, aby na každé pracovní stanici pracoval jeden žák. Těžiště výuky informačních a komunikačních technologií je v provádění praktických úkolů. Realizováno ve všech vyučovacích předmětech Informační a komunikační technologie Multikulturní výchova Multikulturní výchově je na naší škole věnována velká pozornost. Žáci si uvědomují odlišnosti národnostních menšin, v hodinách přímé pečovatelské činnosti se učí pečovat o jedince z různých kultur. Respektují jedinečnost každého člověka, právo všech lidí na společné soužití. Vzájemné návštěvy v partnerských školách v zahraničí multikulturalitu podporují. Realizováno v předmětech Cizí jazyk Dějepis Literární a estetická výchova Občanská nauka Osobnostní výchova Odborná praxe 4.5 Hodnocení žáků Hodnocení ve všech předmětech obsahuje následující obecná kritéria: aktivita v hodinách, dovednosti, znalosti, iniciativa žáka mimo vyučovací hodiny rozvíjející kompetence v daném předmětu. Podklady pro hodnocení vznikají vždy kombinací různých forem zjišťování, kterými jsou: ústní projev žáků soustavné sledování výkonů a připravenosti žáka na vyučování, analýza výsledků různých činností žáka (aktivita při výuce, pozornost, zaujetí pro předmět, písemné zpracování seminárních prací, domácích úkolů apod. různé druhy zkoušek (ústní, písemné včetně testů) podle specifik jednotlivých předmětů Hodnocení provádí a zodpovídá za něj příslušný vyučující

18 Hodnocení jednotlivých předmětů 1 výborný žák je schopen samostatně a bezchybně řešit zadané úkoly, dokáže samostatně činit nové závěry ze získaných vědomostí; v laboratorních a praktických cvičeních je schopen samostatně a správně používat pomůcky, nástroje a přístroje; činí samostatné závěry z prováděných činností; zadané práce odevzdává ve stanoveném termínu a bez chyb; 2 - chvalitebný - žák je schopen samostatně a s drobnými chybami řešit zadané úkoly; dokáže samostatně reprodukovat získané vědomosti a je schopen za pomoci učitele činit nové závěry ze získaných vědomostí; v laboratorních a praktických cvičeních je schopen správně používat pomůcky, nástroje a přístroje; zadané práce odevzdává ve stanoveném termínu a bez podstatných chyb; 3 dobrý - žák je schopen správným postupem řešit zadané úkoly s drobnými chybami, je schopen reprodukovat získané vědomosti; při jeho činnosti je třeba občasné nápovědy učitele; v laboratorních a praktických cvičeních je schopen správně používat pomůcky, nástroje a přístroje, s nápovědou učitele dokáže vyvodit závěry; zadané práce odevzdává ve stanoveném termínu s drobnými nedostatky; 4 dostatečný - žák je schopen s nápovědou učitele řešit zadané úkoly; dokáže používat získané vědomosti v dalším studiu a prohlubovat je; při samostatné práci je schopen určit postup řešení; v laboratorních a praktických cvičeních je schopen za pomoci učitele používat pomůcky, nástroje a přístroje; pod vedením učitele dokáže vyvodit závěry; zadané práce odevzdává ve stanoveném termínu s vážnými nedostatky, nebo po stanoveném termínu bez podstatných chyb; 5 nedostatečný - žák ani s nápovědou učitele není schopen řešit zadané úkoly; stupeň znalostí, vědomostí a dovedností neumožňuje pokračovat v novém osvojování učební látky; při samostatné práci není schopen ani naznačit postup řešení; v laboratorních a praktických cvičeních se dopouští vážných omylů, nedokáže používat pomůcky, nástroje a přístroje; nedokáže ze své činnosti vyvodit závěry; zadané práce neodevzdává ve stanoveném termínu. Hodnocení chování žáka 1 velmi dobré žák uvědoměle dodržuje pravidla slušného chování a ustanovení školního řádu; méně závažných přestupků se dopouští ojediněle; žák je vždy přístupný výchovnému působení a snaží se své chyby napravit; 2 uspokojivé chování žáka je v rozporu s pravidly slušného chování a s ustanoveními školního řádu, tj. dopouští se vůči nim závažných přestupků; nebo se opakovaně dopouští méně závažných přestupků, ohrožuje bezpečnost a zdraví své či jiných osob; 3 - neuspokojivé chování žáka ve škole je v příkrém rozporu s pravidly školního řádu a slušného chování; dopouští se takových závažných přestupků, že je jimi vážně ohrožena výuka, bezpečnost nebo zdraví jiných osob; záměrně hrubým způsobem narušuje výchovněvzdělávací činnost školy; Celkový prospěch Prospěl s vyznamenáním není-li klasifikace v žádném povinném předmětu horší než stupeň 2 chvalitebný a průměrný prospěch z povinných předmětů není horší než 1,50, chování je hodnoceno jako velmi dobré; Prospěl není-li klasifikace v žádném z povinných předmětů vyjádřena stupněm 5 nedostatečný; Neprospěl je-li klasifikace v některém povinném předmětu vyjádřena stupněm 5 nedostatečný

19 4.6 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků mimořádně nadaných Metodické přístupy při vzdělávání žáků se specifickými vzdělávacími potřebami řešíme podle platných pokynů MŠMT č.j.:13711/ a vyhlášky č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se specifickými vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných. Podkladem pro zohlednění uvedených potřeb je vyšetření žáka a zpráva z pedagogicko-psychologické poradny. Škola vychází vstříc žákům s diagnostikovanou dyslexií a dysgrafií. Výchovná poradkyně shromažďuje doporučení odborníků a seznamuje s nimi všechny vyučující. Žáci mají možnost spolupráce s výchovnou poradkyní a odborníky z PPP. Při maturitních zkouškách mají delší čas na přípravu, v písemných částech využívají počítač.při státních maturitních zkouškách jsou dodržována pravidla pro žáky s přiznaným uzpůsobením podmínek. Mimořádně nadaní žáci mohou studovat všeobecně vzdělávací předměty podle individuálního studijního plánu, jsou podporováni v účasti na soutěžích, olympiádách, SOČ. Jsou zapojení do předávání vědomostí spolužákům, mají téměř neomezený přístup na internet, mohou se zapojit do mimoškolních aktivit. 4.7 Podmínky pro přijetí ke studiu Podmínky pro přijetí ke studiu jsou stejné pro uchazeče o denní i dálkovou formu vzdělávání splnění povinné školní docházky nebo úspěšné ukončení základního vzdělání před splněním povinné školní docházky splnění podmínek přijímacího řízení v rozsahu stanoveném ředitelem školy prokázání zdravotní způsobilosti - k posouzení zdravotního stavu žáka nebo uchazeče o studium je příslušný praktický lékař. 4.8 Způsob ukončení vzdělávání Způsob ukončení vzdělávání platí pro denní i dálkovou formu vzdělávání. Vzdělávání v oboru Sociální činnost je ukončeno maturitní zkouškou, která se skládá ze státní části maturitní zkoušky a profilové části, kterou tvoří praktická zkouška z pečovatelství, bloku odborných předmětů (sociální politika, sociální péče, právo sociálního zabezpečení, zdravotní nauka, organizace volného času) v rozsahu 30 minut a volitelného předmětu podle zaměření žáka (psychologie, cizí jazyk, matematika event. další podle zájmu a počtu odučených hodin za studium) v rozsahu 15 minut. Dokladem o vzdělání je vysvědčení o maturitní zkoušce. Konání maturitní zkoušky se řídí školským zákonem a příslušným prováděcím předpisem. 4.9 Realizace bezpečnosti a ochrany zdraví při práci Problematika bezpečnosti práce, hygieny práce a požární ochrany je součástí teoretického i praktického vyučování a vychází z požadavků platných právních předpisů zákonů, vyhlášek, technických norem i předpisů. Prostory, ve kterých probíhá výuka, odpovídají vyhlášce č. 410/2005 Sb (hygienické požadavky na prostory pro výchovu a vzdělávání). Se všemi riziky jsou žáci podrobně seznámeni. Školení BOZP absolvují na začátku každého školního roku zaměstnanci a žáci školy, v zařízeních kde probíhá praktická výuka, jsou proškoleni zvlášť. S pokyny v provozních řádech odborných učeben a školní tělocvičny jsou žáci podrobně seznámeni a prokazatelně poučeni při úvodních hodinách jednotlivých

20 předmětů při nástupu do školy. Škola má zpracován traumatologický plán a protipožární směrnici. Veškeré úrazy jsou vždy bezprostředně po ošetření žáka zapsány do knihy úrazů. Rozvrh vyučování respektuje hygienické normy

Sociální činnost - ŠVP

Sociální činnost - ŠVP školní vzdělávací program Sociální činnost - denní forma vzdělávání - (verze 2.1) Sociální činnost Sociální činnost - ŠVP HIDDEN TEXT TO MARK THE BEGINNING OF THE TABEL OF CONTENTS Obsah 1 Identifikační

Více

Informační technologie Výpočetní technika

Informační technologie Výpočetní technika ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Integrovaná střední škola Cheb Informační technologie Výpočetní technika 18-20-M/01 Verze: v1.0 1 Obsah 1. Identifikační údaje... 3 2. Profil absolventa... 4 2.1 Úvodní identifikační

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM EKONOMICKÉ LYCEUM CHODOV

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM EKONOMICKÉ LYCEUM CHODOV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM EKONOMICKÉ LYCEUM CHODOV (v souladu s RVP EL) "Investice do vzdělání nesou nejvyšší úrok" Benjamin Franklin Vzdělávací program: Studijní forma vzdělávání: Obor vzdělání: Stupeň

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program pro obor Mechanik opravář motorových vozidel - 1 - Obsah: 1. Identifikační údaje...3 2. Profil absolventa...4 2.1 Předpokládané výsledky vzdělávání...4 2.2 Klíčové kompetence...4

Více

IT systémy ve strojírenství

IT systémy ve strojírenství STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA, HAVLÍČKOVA 456, MLADÁ BOLESLAV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro žáky a další uchazeče, kteří ukončili povinnou školní docházku Název školního vzdělávacího programu: IT systémy ve

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Vyšší odborná a Střední průmyslová škola elektrotechnická Plzeň Koterovská 85, 326 00 Plzeň Školní vzdělávací program Informační technologie Informatika v ekonomice Informatika v cestovním ruchu Schválila

Více

Školní vzdělávací program. Zahradník. Obor vzdělání. 41-52-H/01 Zahradník

Školní vzdělávací program. Zahradník. Obor vzdělání. 41-52-H/01 Zahradník Školní vzdělávací program Zahradník Obor vzdělání 4-5-H/0 Zahradník Identifikační údaje: Název instituce: Střední odborné učiliště Toužim, Plzeňská 330, 364 Zřizovatel : Název ŠVP: Kód a název oboru: Stupeň

Více

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov. Školní vzdělávací program. Autotronik. Obor vzdělání: 39-41-L/01 Autotronik

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov. Školní vzdělávací program. Autotronik. Obor vzdělání: 39-41-L/01 Autotronik Školní vzdělávací program Obor vzdělání: 39-41-L/01 OBSAH 1. Identifikační údaje 4 2. Profil absolventa 5 2.1. Předpokládané výsledky vzdělání 5 2.2. Klíčové kompetence 6 2.3. Odborné kompetence 11 2.4.

Více

Školní vzdělávací program KADEŘNÍK

Školní vzdělávací program KADEŘNÍK Školní vzdělávací program KADEŘNÍK Identifikační údaje: Název a adresa školy: Střední škola technická, gastronomická a automobilní, Chomutov, příspěvková organizace Pražská 702, 430 01 Chomutov Zřizovatel:

Více

Gastronomické služby

Gastronomické služby Střední odborné učiliště společného stravování, Poděbrady, Dr. Beneše 4/II Školní vzdělávací program Gastronomické služby Kód a název oboru vzdělání: 65-5-H/0 kuchař číšník Dr. Beneše 4/II, 90 0 Poděbrady

Více

Školní vzdělávací program. Podnikání. Vlasová a účesová tvorba 64 41 L/51

Školní vzdělávací program. Podnikání. Vlasová a účesová tvorba 64 41 L/51 Školní vzdělávací program Podnikání Vlasová a účesová tvorba ŠVP zpracován podle RVP pro obor vzdělání Podnikání Dvouleté nástavbové denní studium Střední vzdělání zakončené maturitní zkouškou Platnost

Více

Střední škola zemědělská Přerov, Osmek 47 Školní vzdělávací program Strojník Obor vzdělání: 23-65-H/01 Strojník

Střední škola zemědělská Přerov, Osmek 47 Školní vzdělávací program Strojník Obor vzdělání: 23-65-H/01 Strojník Střední škola zemědělská Přerov, Osmek 47 Školní vzdělávací program Strojník Obor vzdělání: 23-65-H/01 Strojník 1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název a adresa školy: Střední škola

Více

Podnikání. Školní vzdělávací program. Kód: 64-41-L/51. Střední škola a Mateřská škola, o.p.s. Jarošova 23, 412 01, Litoměřice www.stredni.

Podnikání. Školní vzdělávací program. Kód: 64-41-L/51. Střední škola a Mateřská škola, o.p.s. Jarošova 23, 412 01, Litoměřice www.stredni. 1 Podnikání Kód: 64-41-L/51 Školní vzdělávací program Střední škola a Mateřská škola, o.p.s. Jarošova 23, 412 01, Litoměřice www.stredni.eu Školní vzdělávací program Podnikání 64-41-L/51 ŠVP zpracován

Více

INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE

INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE Habrmanova 1540, 560 02 Česká Třebová Školní vzdělávací program: INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE obor: 18 20 - M/01 Informační technologie Obsah 1. Úvodní identifikační údaje... 3 Název a adresa školy, zřizovatel...

Více

STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA KROMĚŘÍŽ SOCIÁLNÍ ČINNOST ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DENNÍ FORMA VZDĚLÁVÁNÍ

STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA KROMĚŘÍŽ SOCIÁLNÍ ČINNOST ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DENNÍ FORMA VZDĚLÁVÁNÍ STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA KROMĚŘÍŽ SOCIÁLNÍ ČINNOST ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DENNÍ FORMA VZDĚLÁVÁNÍ 1 Identifikační údaje Název ŠVP Sociální činnost - denní forma vzdělávání - (verze 2) Motivační název

Více

pro obor vzd pro obor vzdělání RVP 1602M01 75-41-M/01 Průmyslová ek Sociální čologie innost

pro obor vzd pro obor vzdělání RVP 1602M01 75-41-M/01 Průmyslová ek Sociální čologie innost pro obor vzdělání RVP 75-41-M/01 1602M01 Průmyslová Sociální ekologie činnost Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání RVP 75-41-M/01 1602M01 Průmyslová Sociální ekologie činnost Vydalo Ministerstvo

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 26-57-H/01 AUTOELEKTRIKÁŘ. RVP: 26-57-H/01 Autoelektrikář. ... PhDr. Mgr. Vítězslav Štefl, Ph.D.

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 26-57-H/01 AUTOELEKTRIKÁŘ. RVP: 26-57-H/01 Autoelektrikář. ... PhDr. Mgr. Vítězslav Štefl, Ph.D. ÚSTÍ NAD LABEM, ČELAKOVSKÉHO 5, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE tel.: 475 501 222 fax: 475 500 543 e-mail: sts@stsul.cz web: stsul.cz ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 26-57-H/01 AUTOELEKTRIKÁŘ RVP: 26-57-H/01 Autoelektrikář...

Více

Střední pedagogická škola Futurum, s.r.o. Hornoměcholupská 873 102 00 Praha 10

Střední pedagogická škola Futurum, s.r.o. Hornoměcholupská 873 102 00 Praha 10 Střední pedagogická škola Futurum, s.r.o. Hornoměcholupská 873 102 00 Praha 10 Zřizovatel: SPGŠ Futurum, s.r.o. Kód a název oboru vzdělání RVP 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika ŠVP Předškolní

Více

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 4 2 PROFIL ABSOLVENTA ŠVP...

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 4 2 PROFIL ABSOLVENTA ŠVP... OBSAH 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 4 2 PROFIL ABSOLVENTA ŠVP... 5 2.1 PRACOVNÍ UPLATNĚNÍ ABSOLVENTA... 5 2.2 KOMPETENCE ABSOLVENTA... 5 2.2.1 Odborné kompetence... 5 2.2.2 Klíčové kompetence... 7 2.2.3 Kompetence

Více

Kompletní ŠVP. Střední škola technická AGC a.s.

Kompletní ŠVP. Střední škola technická AGC a.s. školní vzdělávací program Informační technologie - ZFS Denní forma vzdělávání ve zkráceném studiu Kompletní ŠVP 1 Identifikační údaje Název ŠVP Informační technologie - ZFS Motivační název Denní forma

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělání 18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělání 18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE SMÍCHOVSKÁ STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA Preslova 25, Praha 5, 150 21 www.ssps.cz ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělání 18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE OBSAH 1 ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 2 PROFIL

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. 64-41-L/01 Podnikání dálkové. RVP: 64-41-L/51 Podnikání

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. 64-41-L/01 Podnikání dálkové. RVP: 64-41-L/51 Podnikání STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ A TECHNICKÁ Ústí nad Labem, Čelakovského 5, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 64-41-L/01 dálkové RVP: 64-41-L/51... PhDr. Mgr. Vítězslav Štefl, Ph.D. ředitel školy

Více

Školní vzdělávací program pro obor vzdělání

Školní vzdělávací program pro obor vzdělání STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA Černoleská 1997, 256 01 Benešov tel.: 317 723 084, fax: 317 726 121 e-mail: kancelar@sosbn.cz http://www.sosbn.cz Školní vzdělávací program pro obor vzdělání 75-41-M/01 Sociální činnost

Více

Střední škola automobilní, mechanizace a podnikání, Krnov, příspěvková organizace

Střední škola automobilní, mechanizace a podnikání, Krnov, příspěvková organizace školní vzdělávací program 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání - 2011 - Kopie 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání Radost z uvažování a z chápání je nejkrásnějším darem přírody. [ Albert Einstein ] Střední škola

Více

Kompletní ŠVP. Vyšší odborná škola pedagogická a sociální a Střední pedagogická škola Kroměříž

Kompletní ŠVP. Vyšší odborná škola pedagogická a sociální a Střední pedagogická škola Kroměříž školní vzdělávací program ŠVP SPgŠ Kroměříž - 3. verze Kompletní ŠVP Vyšší odborná škola pedagogická a sociální a Střední pedagogická škola Kroměříž HIDDEN TEXT TO MARK THE BEGINNING OF THE TABEL OF CONTENTS

Více

Školní vzdělávací program pro obor vzdělávání

Školní vzdělávací program pro obor vzdělávání Kadeřník kód: 69-51-H/01 Školní vzdělávací program pro obor vzdělávání Střední škola a Mateřská škola, o.p.s. Jarošova 23, 412 01, Litoměřice www.stredni.eu Střední škola a Mateřská škola, o.p.s. Jarošova

Více

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Nymburk, Soudní 20

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Nymburk, Soudní 20 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Nymburk, Soudní 20 Školní vzdělávací program SOCIÁLNÍ ČINNOST Obor vzdělání: Sociální činnost 75-41-M/01 1 ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název

Více

ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název a adresa školy: Zřizovatel: Název ŠVP: Střední odborná energetická a stavební, Obchodní akademie a a Střední zdravotnická škola, Chomutov, příspěvková organizace Na Průhoně

Více

ELEKTROTECHNICKÉ A STROJNĚ MONTÁŽNÍ PRÁCE

ELEKTROTECHNICKÉ A STROJNĚ MONTÁŽNÍ PRÁCE STŘEDNÍ ŠKOLA - CENTRUM ODBORNÉ PŘÍPRAVY TECHNICKÉ KROMĚŘÍŽ Nábělkova 539, 767 01 Kroměříž ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MONTÁŽNÍ PRÁCE oboru středního vzdělání s výučním listem ELEKTROTECHNICKÉ A STROJNĚ

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Neratovice, Školní 664

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Neratovice, Školní 664 Kompletní ŠVP Hotelnictví od 1. 9. 2012 HIDDEN TEXT TO MARK THE BEGINNING OF THE TABEL OF CONTENTS Obsah 1 Identifikační údaje 2 2 Profil absolventa 3 3 Charakteristika školy 11 4 Charakteristika ŠVP 12

Více