ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM"

Transkript

1 Střední škola technická, Opava, Kolofíkovo nábřeží 51, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MECHANIK SEŘIZOVAČ

2 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU Předkladatel: Název školy Střední škola technická, Opava, Kolofíkovo nábřeží 51, příspěvková organizace IZO IČ Adresa Kolofíkovo nábřeží 1062/51, Opava Název ŠVP Mechanik seřizovač Kód a název oboru L/01 Mechanik seřizovač Stupeň vzdělání střední vzdělání s maturitní zkouškou Délka a forma studia 4 roky denní studium Ředitel Ing. Josef Vondál Koordinátor Ing. Blanka Burdová Kontakty na školu Platnost od Zřizovatel: Název Moravskoslezský kraj IČ Kontakt Moravskoslezský kraj - Krajský úřad, 28. října 117, Ostrava Adresa Ostrava, 28. října 117 Telefon Fax www ředitel předseda školské rady 2

3 2. OBSAH 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU OBSAH PROFIL ABSOLVENTA POPIS UPLATNĚNÍ ABSOLVENTA V PRAXI KOMPETENCE ABSOLVENTA ZPŮSOB UKONČENÍ VZDĚLÁVÁNÍ, CERTIFIKACE A MOŽNOSTI DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU PODMÍNKY PRO PŘIJETÍ KE STUDIU ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST POJETÍ A CÍLE VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU CHARAKTERISTIKA OBSAHOVÝCH SLOŽEK ZAČLENĚNÍ PRŮŘEZOVÝCH TÉMAT ORGANIZACE VÝUKY METODICKÉ PŘÍSTUPY STRUKTURA VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU HODNOCENÍ A KLASIFIKACE ŽÁKŮ UČEBNÍ PLÁN PŘEHLED VYUŽITÍ TÝDNŮ VE ŠKOLNÍM ROCE V OBDOBÍ ZÁŘÍ - ČERVEN ŠKOLNÍHO ROKU TABULKA SOULADU RVP A ŠVP UČEBNÍ OSNOVY Český jazyk a literatura Anglický jazyk Německý jazyk

4 7.4. Občanská nauka Dějepis Ekologická výchova Fyzika Matematika Tělesná výchova Informační a komunikační technologie Ekonomika Technická dokumentace Strojírenská technologie Strojnictví Technologie Řídící systémy CNC Základy technické mechaniky Odborný výcvik POŽADAVKY NA BEZPEČNOST A OCHRANU ZDRAVÍ PŘI PRÁCI, HYGIENU PRÁCE A POŽÁRNÍ PŘEDPISY SPOLUPRÁCE SE SOCIÁLNÍMI PARTNERY

5 3. PROFIL ABSOLVENTA Název školy: Střední škola technická, Opava, Kolofíkovo nábřeží 51, příspěvková organizace Adresa školy: Kolofíkovo nábřeží 1062/51, Opava 5 Název ŠVP: Mechanik seřizovač Kód a název oboru vzdělávání: L/01 Mechanik seřizovač Dosažený stupeň vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou Délka a forma studia: 4 roky, denní studium Způsob ukončení a certifikace: maturitní zkouška, vysvědčení o maturitní zkoušce Platnost: od POPIS UPLATNĚNÍ ABSOLVENTA V PRAXI Maturitní obor s vysokou poptávkou na trhu práce pro povolání jako obsluha, seřizovač, operátor nebo programátor CNC obráběcích strojů, linek a integrovaných výrobních úseků, kontrolní pracovníci vstupních a výstupních kontrol, správci technologického zařízení, konstrukční a provozní pracovníci ve výrobních podnicích státního i soukromého sektoru, popř. s možností provádět samostatnou podnikatelskou činnost ve své profesi. Uplatnění nejen ve strojírenství. Absolvent připravovaný na základě tohoto ŠVP bude schopen seřizovat, kontrolovat, diagnostikovat, obsluhovat a udržovat číslicově řízené stroje, centra a linky, i jinou techniku prostřednictvím programovatelných automatů. Mezi jeho dovednosti patří i modelování strojírenských součástí a jednoduchých sestav včetně zpracování výkresové dokumentace. Je schopen zpracovávat programy pro číslicově řízené stroje pro řídicí systémy Heidenhain, Sinumeric a zvládá ISO programování. ŠVP vytváří také předpoklady pro to, aby absolvent byl připraven rozvíjet vlastní podnikatelské aktivity. 5

6 3.2. KOMPETENCE ABSOLVENTA Vzdělávání v oboru směřuje v souladu s cíli středního odborného vzdělávání k tomu, aby si žáci vytvořili, v návaznosti na základní vzdělávání a na úrovni odpovídající jejich schopnostem a studijním předpokladům, následující klíčové a odborné kompetence. a) Kompetence k učení Vzdělávání směřuje k tomu, aby absolventi byli schopni efektivně se učit, vyhodnocovat dosažené výsledky a pokrok a reálně si stanovovat potřeby a cíle svého dalšího vzdělávání, tzn., že absolventi by měli: mít pozitivní vztah k učení a vzdělávání; ovládat různé techniky učení, umět si vytvořit vhodný studijní režim a podmínky; uplatňovat různé způsoby práce s textem (zvl. studijní a analytické čtení), umět efektivně vyhledávat a zpracovávat informace; být čtenářsky gramotný; s porozuměním poslouchat mluvené projevy (např. výklad, přednášku, proslov aj.), pořizovat si poznámky; využívat ke svému učení různé informační zdroje včetně zkušeností svých i jiných lidí; sledovat a hodnotit pokrok při dosahování cílů svého učení, přijímat hodnocení výsledků svého učení od jiných lidí; znát možnosti svého dalšího vzdělávání, zejména v oboru a povolání. b) Kompetence k řešení problémů Vzdělávání směřuje k tomu, aby absolventi byli schopni samostatně řešit běžné pracovní i mimopracovní problémy, tzn., že absolventi by měli: porozumět zadání úkolu nebo určit jádro problému, získat informace potřebné k řešení problému, navrhnout způsob řešení, popř. varianty řešení, a zdůvodnit jej, vyhodnotit a ověřit správnost zvoleného postupu a dosažené výsledky; uplatňovat při řešení problémů různé metody myšlení (logické, matematické, empirické) a myšlenkové operace; volit prostředky a způsoby (pomůcky, studijní literaturu, metody a techniky) vhodné 6

7 pro splnění jednotlivých aktivit, využívat zkušeností a vědomostí nabytých dříve; spolupracovat při řešení problémů s jinými lidmi (týmové řešení). c) Komunikativní kompetence Vzdělávání směřuje k tomu, aby absolventi byli schopni vyjadřovat se v písemné i ústní formě, v různých učebních, životních i pracovních situacích, tzn., že absolventi by měli: vyjadřovat se přiměřeně účelu jednání a komunikační situaci v projevech mluvených i psaných a vhodně se prezentovat; formulovat své myšlenky srozumitelně a souvisle, v písemné podobě přehledně a jazykově správně; účastnit se aktivně diskusí, formulovat a obhajovat své názory a postoje; zpracovávat administrativní písemnosti, pracovní dokumenty i souvislé texty na běžná i odborná témata; dodržovat jazykové a stylistické normy i odbornou terminologii; zaznamenávat písemně podstatné myšlenky a údaje z textů a projevů jiných lidí (přednášek, diskusí, porad apod.); vyjadřovat se a vystupovat v souladu se zásadami kultury projevu a chování; dosáhnout jazykové způsobilosti potřebné pro komunikaci v cizojazyčném prostředí nejméně v jednom cizím jazyce; dosáhnout jazykové způsobilosti potřebné pro pracovní uplatnění dle potřeb a charakteru příslušné odborné kvalifikace (např. porozumět běžné odborné terminologii a pracovním pokynům v písemné i ústní formě); chápat výhody znalosti cizích jazyků pro životní i pracovní uplatnění, být motivováni k prohlubování svých jazykových dovedností v celoživotním učení. d) Personální a sociální kompetence Vzdělávání směřuje k tomu, aby absolventi byli připraveni stanovovat si na základě poznání své osobnosti přiměřené cíle osobního rozvoje v oblasti zájmové i pracovní, pečovat o své zdraví, spolupracovat s ostatními a přispívat k utváření vhodných mezilidských vztahů, tzn., že absolventi by měli: posuzovat reálně své fyzické a duševní možnosti, odhadovat důsledky svého jednání 7

8 a chování v různých situacích; stanovovat si cíle a priority podle svých osobních schopností, zájmové a pracovní orientace a životních podmínek; reagovat adekvátně na hodnocení svého vystupování a způsobu jednání ze strany jiných lidí, přijímat radu i kritiku; ověřovat si získané poznatky, kriticky zvažovat názory, postoje a jednání jiných lidí; mít odpovědný vztah ke svému zdraví, pečovat o svůj fyzický i duševní rozvoj, být si vědomi důsledků nezdravého životního stylu a závislostí; adaptovat se na měnící se životní a pracovní podmínky a podle svých schopností a možností je pozitivně ovlivňovat, být připraveni řešit své sociální i ekonomické záležitosti, být finančně gramotní; pracovat v týmu a podílet se na realizaci společných pracovních a jiných činností; přijímat a odpovědně plnit svěřené úkoly; podněcovat práci týmu vlastními návrhy na zlepšení práce a řešení úkolů, nezaujatě zvažovat návrhy druhých; přispívat k vytváření vstřícných mezilidských vztahů a k předcházení osobním konfliktům, nepodléhat předsudkům a stereotypům v přístupu k druhým. e) Občanské kompetence a kulturní povědomí Vzdělávání směřuje k tomu, aby absolventi uznávali hodnoty a postoje podstatné pro život v demokratické společnosti a dodržovali je, jednali v souladu s udržitelným rozvojem a podporovali hodnoty národní, evropské i světové kultury, tzn., že absolventi by měli: jednat odpovědně, samostatně a iniciativně nejen ve vlastním zájmu, ale i ve veřejném zájmu; dodržovat zákony, respektovat práva a osobnost druhých lidí (popř. jejich kulturní specifika), vystupovat proti nesnášenlivosti, xenofobii a diskriminaci; jednat v souladu s morálními principy a zásadami společenského chování, přispívat k uplatňování hodnot demokracie; uvědomovat si v rámci plurality a multikulturního soužití vlastní kulturní, národní a osobnostní identitu, přistupovat s aktivní tolerancí k identitě druhých; zajímat se aktivně o politické a společenské dění u nás a ve světě; 8

9 chápat význam životního prostředí pro člověka a jednat v duchu udržitelného rozvoje; uznávat hodnotu života, uvědomovat si odpovědnost za vlastní život a spoluodpovědnost při zabezpečování ochrany života a zdraví ostatních; uznávat tradice a hodnoty svého národa, chápat jeho minulost i současnost v evropském a světovém kontextu; podporovat hodnoty místní, národní, evropské i světové kultury a mít k nim vytvořen pozitivní vztah. f) Kompetence k pracovnímu uplatnění a podnikatelským aktivitám Vzdělávání směřuje k tomu, aby absolventi byli schopni optimálně využívat svých osobnostních a odborných předpokladů pro úspěšné uplatnění ve světě práce, pro budování a rozvoj své profesní kariéry a s tím související potřebu celoživotního učení, tzn., že absolventi by měli: mít odpovědný postoj k vlastní profesní budoucnosti, a tedy i vzdělávání; uvědomovat si význam celoživotního učení a být připraveni přizpůsobovat se měnícím se pracovním podmínkám; mít přehled o možnostech uplatnění na trhu práce v daném oboru; cílevědomě a zodpovědně rozhodovat o své budoucí profesní a vzdělávací dráze; mít reálnou představu o pracovních, platových a jiných podmínkách v oboru a o požadavcích zaměstnavatelů na pracovníky a umět je srovnávat se svými představami a předpoklady; umět získávat a vyhodnocovat informace o pracovních i vzdělávacích příležitostech, využívat poradenských a zprostředkovatelských služeb jak z oblasti světa práce, tak vzdělávání; vhodně komunikovat s potenciálními zaměstnavateli, prezentovat svůj odborný potenciál a své profesní cíle; znát obecná práva a povinnosti zaměstnavatelů a pracovníků; rozumět podstatě a principům podnikání g) Matematické kompetence Vzdělávání směřuje k tomu, aby absolventi byli schopni funkčně využívat matematické dovednosti v různých životních situacích, 9

10 tzn., že absolventi by měli: správně používat a převádět běžné jednotky; používat pojmy kvantifikujícího charakteru; provádět reálný odhad výsledku řešení dané úlohy; nacházet vztahy mezi jevy a předměty při řešení praktických úkolů, umět je vymezit, popsat a správně využít pro dané řešení; číst a vytvářet různé formy grafického znázornění (tabulky, diagramy, grafy, schémata apod.); aplikovat znalosti o základních tvarech předmětů a jejich vzájemné poloze v rovině i prostoru; efektivně aplikovat matematické postupy při řešení různých praktických úkolů v běžných situacích. h) Kompetence využívat prostředky informačních a komunikačních technologií a pracovat s informacemi Vzdělávání směřuje k tomu, aby absolventi pracovali s osobním počítačem a jeho základním a aplikačním programovým vybavením, ale i s dalšími prostředky ICT a využívali adekvátní zdroje informací a efektivně pracovali s informacemi, tzn., absolventi by měli: pracovat s osobním počítačem a dalšími prostředky informačních a komunikačních technologií; pracovat s běžným základním a aplikačním programovým vybavením; učit se používat nové aplikace; komunikovat elektronickou poštou a využívat další prostředky online a offline komunikace; získávat informace z otevřených zdrojů, zejména pak s využitím celosvětové sítě Internet; pracovat s informacemi z různých zdrojů nesenými na různých médiích (tištěných, elektronických, audiovizuálních), a to i s využitím prostředků informačních a komunikačních technologií; uvědomovat si nutnost posuzovat rozdílnou věrohodnost různých informačních zdrojů a kriticky přistupovat k získaným informacím, být mediálně gramotní. 10

11 Odborné kompetence a) kompetence v oblasti výkonu profese, tzn., aby absolventi: samostatně používali technickou dokumentaci s využitím PC techniky, vyhodnocovali parametry v tabulkách a výsledky aplikovat je v praktickém použití aplikovali hlavní strojírenské technologie používané ve výrobě používali metody kontroly a řízení jakosti a spolehlivosti výrobků uměli programovat CNC stroje s využitím programů v oblasti CAD/CAM uměli sestavit technologického postupu s využitím počítače používali programové vybavení osobního počítače při řešení zadaných úloh uměli zabezpečit pracoviště v souladu s pracovními a provozními předpisy dokázali se orientovat v problematice ekonomiky svého pracoviště a firmy používali vybraného cizího jazyka pro komunikaci i pro získávání odborných informací b) kompetence k ochraně zdraví při práci, tzn., aby absolventi: chápali bezpečnost práce jako nedílnou součást péče o zdraví své i spolupracovníků (i dalších osob vyskytujících se na pracovištích, např. klientů, zákazníků, návštěvníků) i jako součást řízení jakosti a jednu z podmínek získání či udržení certifikátu jakosti podle příslušných norem; znali a dodržovali základní právní předpisy týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární prevence; osvojili si zásady a návyky bezpečné a zdraví neohrožující pracovní činnosti včetně zásad ochrany zdraví při práci u zařízení se zobrazovacími jednotkami (monitory, displeji apod.), rozpoznali možnost nebezpečí úrazu nebo ohrožení zdraví a byli schopni zajistit odstranění závad a možných rizik; znali systém péče o zdraví pracujících (včetně preventivní péče, uměli uplatňovat nároky na ochranu zdraví v souvislosti s prací, nároky vzniklé úrazem nebo poškozením zdraví v souvislosti s vykonáváním práce); byli vybaveni vědomostmi o zásadách poskytování první pomoci při náhlém onemocnění nebo úrazu a dokázali první pomoc sami poskytnout. 11

12 c) kompetence ke kvalitě své práce, výrobků nebo služeb, tzn., aby absolventi: dokázali posoudit kvalitu a množství vykonané práce chápali kvalitu jako významný nástroj konkurenceschopnosti a dobrého jména podniku; dodržovali stanovené normy (standardy) a předpisy související se systémem řízení jakosti zavedeným na pracovišti; dbali na zabezpečování parametrů (standardů) kvality procesů, výrobků nebo služeb, zohledňovali požadavky klienta (zákazníka, občana). d) kompetence k ekonomickému jednání v souladu se strategií udržitelného rozvoje, tzn., aby absolventi: znali význam, účel a užitečnost vykonávané práce, její finanční, popř. společenské ohodnocení; zvažovali při plánování a posuzování určité činnosti (v pracovním procesu i v běžném životě) možné náklady, výnosy a zisk, vliv na životní prostředí, sociální dopady; efektivně hospodařili s finančními prostředky; nakládali s materiály, energiemi, odpady, vodou a jinými látkami ekonomicky a s ohledem na životní prostředí ZPŮSOB UKONČENÍ VZDĚLÁVÁNÍ, CERTIFIKACE A MOŽNOSTI DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Dokladem o získání středního vzdělání s maturitní zkouškou je vysvědčení o maturitní zkoušce. Konání maturitní zkoušky se řídí školským zákonem a příslušným prováděcím právním předpisem. Zkušebními předměty společné části maturitní zkoušky jsou dle 78 školského zákona český jazyk, cizí jazyk, a matematika. Profilová část je plně v kompetenci ředitele a skládá se: a) z povinné ústní zkoušky zkušebních předmětů - technologie b) z praktické zkoušky z odborného výcviku c) obhajoba projektu z technické dokumentace d) z nepovinné zkoušky 12

13 4. CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU Název školy: Střední škola technická, Opava, Kolofíkovo nábřeží 51, příspěvková organizace Adresa školy: Kolofíkovo nábřeží 1062/51, Opava 5 Název ŠVP: Mechanik seřizovač Kód a název oboru vzdělávání: L/01 Mechanik seřizovač Dosažený stupeň vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou Délka a forma studia: 4 roky, denní studium Způsob ukončení a certifikace: maturitní zkouška, vysvědčení o maturitní zkoušce Platnost: od PODMÍNKY PRO PŘIJETÍ KE STUDIU Splnění povinné školní docházky nebo úspěšné ukončení základního vzdělávání před splněním povinné školní docházky. Splnění podmínek přijímacího řízení prokázáním vhodných schopností, vědomostí, zájmů. Splnění podmínek zdravotní způsobilosti uchazečů o studium daného oboru stanovených vládním nařízením ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST Splnění podmínek zdravotní způsobilosti uchazečů o vzdělávání v daném oboru vzdělání. Podmínky zdravotní způsobilosti jsou stanoveny v Nařízení vlády o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání. 13

14 4.3. POJETÍ A CÍLE VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU Vzdělávací program směřuje k přípravě flexibilního absolventa, schopného začlenit se v relativně krátké době po ukončení přípravy do občanské společnosti. Aby bylo možno absolventy oboru připravit k výkonu povolání, je obsah přípravy koncipován jako systém, poskytující na počátku základní vědomosti a dovednosti společné řadě různých povolání. Další fáze přípravy pak tento základ dále rozšiřují. Postupná orientace umožňuje přípravu na konkrétní povolání a v závěrečné fázi posléze i specializaci přípravy uvnitř těchto povolání. Neopominutelným cílem je také příprava absolventa, jehož prvotní profesionalizace je jak ve všeobecně vzdělávací, tak v odborné složce na úrovni, umožňující další vzdělávaní v různých krátkodobých specializačních či rekvalifikačních kurzech, ale i studium, vedoucí k dosažení vyššího stupně vzdělání. Výchova absolventa, schopného uvedených cílů dosáhnout, je charakterizována vyšším podílem všeobecně vzdělávací složky, rozsáhle profilovanou odbornou složkou vzdělávání, cíleným pěstováním klíčových dovedností, které prolínají mezipředmětově celý výchovněvzdělávací proces CHARAKTERISTIKA OBSAHOVÝCH SLOŽEK Všeobecné vzdělávání Všeobecné vzdělávání se skládá z oblastí vycházejících z RVP pro daný obor. jazykové vzdělávání se realizuje v předmětech Český jazyk a literatura a v cizích jazycích. Rozvíjí především komunikativní dovednosti žáků a učí je vyjadřovat se ústně i písemně a pracovat s textem jako se zdrojem informací. Učí žáky vstupovat do vzájemných kontaktů, pomáhá jim uplatnit se ve společnosti, zprostředkovává jim potřebné informace a přibližuje kulturní hodnoty. Výuka cizímu jazyku ve vzdělávacích programech druhé vzdělávací úrovně navazuje zpravidla na vyučování cizím jazykům v základní škole. Jejím obecným cílem je vytvářet předpoklady pro budoucí zapojení žáků do vzájemné komunikace mezi příslušníky různých národů. Protože jazyk je nástrojem myšlení, napomáhá jazykové vzdělávání rozvoji poznávacích schopností žáků a jejich 14

15 logického myšlení, přispívá k jazykovému a estetickému cítění a celkové kultivaci osobnosti. V neposlední řadě přispívá k lepšímu dorozumění mezi lidmi společenskovědní vzdělávání se realizuje v předmětech Dějepis, Občanská nauka. Cílem společenskovědního vzdělávání v odborném školství je připravit žáky na aktivní a odpovědný život v demokratické společnosti. Společenskovědní vzdělávání směřuje k pozitivnímu ovlivňování hodnotové orientace žáků, aby byli slušnými lidmi a odpovědnými občany svého demokratického státu, aby jednali uvážlivě nejen pro vlastní prospěch, ale též pro veřejný zájem. Kultivuje jejich historické vědomí, a tím je učí hlouběji rozumět jejich současnosti, učí je uvědomovat si vlastní identitu, kriticky myslet, nenechat se manipulovat a co nejvíce porozumět světu, v němž žijí. estetické vzdělávání se uskutečňuje zejména v literární složce Českého jazyka a literatury, přispívá ke kultivaci osobnosti žáků v oblasti estetické, emocionální a sociální. Formuje jejich vztah k uměleckým hodnotám, podílí se na rozvoji duchovního života matematické vzdělávání se realizuje v předmětu Matematika a je dále rozvíjeno v ostatních odborných předmětech. Jeho obecným cílem je výchova přemýšlivého člověka, který využije matematiku v různých životních situacích. Pomáhá rozvoji myšlení, usuzování a učí věcné argumentaci. Těžiště výuky spočívá v řešení praktických úloh a problémů v rámci daného oboru vzdělávání ekonomické vzdělávání je zahrnuto v předmětu Ekonomika. Cílem obsahového okruhu ekonomika je rozvíjet ekonomické myšlení žáků, vést je k hospodárnému jednání, chování a uplatňování ekonomických hledisek při alokaci zdrojů. Žáci získávají základní teoretické znalosti, a to jak z oblasti mikroekonomie, tak hlavně v oblasti makroekonomických ukazatelů, které umožní žákovi lépe posoudit stav národního hospodářství a směr jeho vývoje. Učivo o finančním hospodaření podniku umožní žákům porozumět principu hospodaření podniku. Dále se žáci seznámí s problematikou finančního trhu. V rámci obsahového okruhu se též žáci seznámí se zásadami bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Obsahový okruh je dále úzce propojen s průřezovým tématem člověk a svět práce a zároveň i se standardem finanční gramotnosti pro střední vzdělávání. přírodovědné a ekologické vzdělávání se realizuje v předmětech Základy ekologie a chemie. Výuka přírodních věd přispívá k hlubšímu a komplexnímu pochopení přírodních 15

16 jevů a zákonů, k formování kladných vztahů k přírodnímu prostředí a umožňuje žákům pochopit děje probíhající v živé i neživé přírodě. Důraz je kladen také na rozvoj ekologického myšlení a chování žáků v osobním i profesním životě a na výchovu žáka k péči o zdraví a zdravému životnímu stylu vzdělávání pro zdraví se realizuje v předmětu Tělesná výchova. Tato oblast je zaměřena na podporu fyzického a psychického zdraví žáků, na vytváření pozitivního vztahu k vlastnímu zdraví, na posilování fyzické zdatnosti a volních vlastností žáků. Cílem je naučit žáky zdravému způsobu života a odpovědnosti za své zdraví, učit je vyrovnávat jednostrannou pracovní zátěž a nedostatek pohybu. Důraz je kladen na to, aby žáci získali kladný vztah k pohybovým a sportovním aktivitám a chápali význam pohybu pro zdraví vzdělávání v informačních a komunikačních technologiích se realizuje v předmětu Informační a komunikační technologie, ale prakticky se prolíná celým vzdělávacím procesem v podobě vyhledávání a třídění informací získaných prostřednictvím internetu. Cílem vzdělávání je podpora počítačové gramotnosti žáků, jejich příprava na efektivní využívání informačních a komunikačních prostředků v běžném osobním i profesním životě. Oblast písemné komunikace zahrnuje především osvojování tvorby dokumentů obchodního styku, personální agendy, operační evidence a dalších forem podnikové komunikace. strojírenské vzdělávání se realizuje v předmětech Technologie, Technická dokumentace, Strojírenská technologie, Základy technické mechaniky a Strojnictví. 16

17 Odborné vzdělávání Odborné vzdělávání je strukturováno do tří etap. první etapa, realizována v úvodu přípravy, má obecnější charakter a tvoří základ z větší části všem strojírenským oborům. Jejím hlavním cílem je seznámení žáků s cíli přípravy, se základními prostředky technické komunikace, zejména však s pracovním prostředím, s obsahem a charakterem činností vykonávaných ve strojírenství druhou etapou je rozsáhle koncipovaná základní příprava na strojírenská povolání, jejichž obsahem jsou především činnosti vyskytující se převážně při zpracování kovových materiálů ve třetí etapě, realizované ve 4. ročníku, se vědomosti a dovednosti žáků dále prohlubují, žáci vykonávají praxi mimo školu ve firmách, kde využívají své znalosti a dovednosti, získané v předchozích letech 4.5. ZAČLENĚNÍ PRŮŘEZOVÝCH TÉMAT Průřezové témata Jedná se o témata, která mají mimořádný společenský význam, pro který zaujímají nezastupitelné místo v celkovém rozvoji osobnosti žáka. Mají výrazně formativní charakter, a proto je vhodné začleňovat je v odpovídajících souvislostech do výuky. Občan v demokratické společnosti Realizace tohoto tématu spočívá: ve vytvoření demokratického prostředí ve třídě a ve škole, které je založeno na vzájemném respektování, spolupráci, účasti a dialogu v promýšlení a stanovení priorit výchovy k demokratickému občanství, opírající se o znalost osobnosti žáků, jejich názorů a postojů ve volbě metod a forem výuky, které napomáhají rozvoji sociálních a osobnostních kompetencí a hodnot žáků (zejména besedy a diskuse) Je třeba, aby si žáci uvědomili, že demokracie je možná jen tehdy, jestliže občané mají kvality a předpoklady pro její fungování. Proto je nezbytné vychovávat žáky ke zdvořilosti a slušnosti. 17

18 Člověk a životní prostředí, EVVO Realizace tohoto tématu spočívá: v pochopení zásadního významu přírody a životního prostředí pro člověka v povědomí o základních ekologických zákonitostech a negativních dopadech působení člověka na přírodu v budování postojů a hodnotových orientací žáků, na jejichž základě budou utvářet svůj životní styl Je třeba vést žáky k odpovědnosti za životní prostředí, utvářet v nich úctu k živé i neživé přírodě a respektovat život. Žáci by se měli aktivně zapojit do ochrany a zlepšování životního prostředí a jednat hospodárně. Jedním z klíčových preventivních nástrojů ochrany životního prostředí a jedním z prostředků k naplnění udržitelného rozvoje je environmentální vzdělávání, výchova a osvěta. EVVO klade důraz především na poznávání životního (přírodního i umělého) prostředí člověka, na uvědomování si nezbytnosti zachování podmínek života. V rámci metodického pokynu má EVVO stejný význam jako tradičně používaný pojem ekologická výchova, tudíž realizací tohoto tématu dochází k všestrannému rozvíjení klíčových kompetencí, především v oblasti kompetencí řešení problémů, komunikativní, sociální a personální, oblasti pracovních kompetencí v rámci odborných kompetencí a v neposlední řadě i v oblasti kompetencí občanských. Základním dokumentem EVVO na naší škole je školní program EVVO, který je přílohou ŠVP, je zpracován jako dlouhodobý strategický dokument a je dle potřeb školy aktualizován v rámci ročního realizačního programu. Člověk a svět práce Nedílnou součástí vzdělávání je příprava na aktivní uplatnění na trhu práce. Absolvent získává odborné kompetence uplatnitelné při vstupu na trh práce. Žák je veden k tomu, aby mu nebyl lhostejný jeho profesní růst a celoživotní vzdělávání. Škola poskytuje žákům základní orientaci ve světě práce a vzdělávání. V rámci ekonomického vzdělávání jsou žákům poskytnuty informace a rady týkající se zaměstnávání, možností samostatného podnikání a možností sociálního zabezpečení. V rámci odborného výcviku se žáci seznámí s konkrétními podmínkami na pracovištích sociálních partnerů. 18

19 Informační a komunikační technologie Realizace tohoto tématu spočívá ve zdokonalování efektivně využívat prostředků informačních a komunikačních technologií v profesním i běžném životě. Žáci se naučí využívat tyto technologie při řešení úloh i při přípravě na vyučování a vytvoří si tak základ pro jejich využití při dalším sebevzdělávání i při výkonu povolání. Důležité je osvojení práce s informacemi, jejich získávání z většího počtu zdrojů, následné třídění a posuzování z hlediska kvality a věrohodnosti. Získané informace se žáci naučí dále obsahově a graficky zpracovávat. Ochrana člověka za mimořádných událostí Realizací této tématiky je příprava žáků na dopad možných následků živelných pohrom a dalších mimořádných událostí, způsobených lidskou činností, které mohou přivodit tělesná zranění nebo duševní poruchy, ztráty na životech nebo majetku. Žáci se naučí uvědomovat, že ačkoliv průběh většiny mimořádných událostí nemusí být plně pod kontrolou člověka, tak jejich ničivé následky mohou být minimalizovány účinnými opatřeními, připraveností záchranných složek i občanů ORGANIZACE VÝUKY Studium je organizováno jako čtyřleté denní. Organizace výuky se řídí platnými právními předpisy. Probíhá vždy v rozsahu stanoveném učebním plánem. Učební plán je zpracován v souladu s požadavky RVP a s požadavky sociálních partnerů a hospodářské komory. Praxe je organizována v počítačových učebnách SŠT i na reálných pracovištích firem. Ve čtvrtém ročníku jsou žáci na praxi zařazeni na provozní pracoviště, kde se pod vedením příslušných pracovníků zodpovědných za vedení studenta seznamují s reálným pracovním prostředím, organizací práce, pracovním tempem, nároky na zaměstnance, ale i s kontaktem s jinými zaměstnanci a zaměstnavatelem. 19

20 4.7. METODICKÉ PŘÍSTUPY Metody a formy vzdělávání jsou voleny s ohledem na obsah konkrétního učiva a výsledků vzdělávání, kterého dosáhneme s maximálním využitím materiálně didaktických prostředků a strojního vybavení školy (počítačové učebny, interaktivní tabule, jazykové učebny, projekce, dílenská pracoviště). Cílem je vytvářet a rozvíjet profesní schopnosti a vlastnosti žáků včetně schopností jednat se spolupracovníky a zákazníky, estetickému cítění a vztahu k životnímu prostředí. Důležitou součástí výchovy je vyučování v rámci praxe ve spolupráci s podnikatelskou sférou. Kvůli odbornému rozvoji jsou žáci čtvrtého ročníku zařazováni přímo do reálného pracovního prostředí. V odborné složce vzdělávání preferují vyučující činnostní pojetí výuky. Toto pojetí naprosto převládá ve vyučovacích předmětech Informační a komunikační technologie, Technická dokumentace a Odborný výcvik. Vyučující jej však uplatňují v největší možné míře i v ostatních teoretických předmětech, např. zadáváním úloh, které žáci samostatně (popř. v týmech) řeší. Tímto způsobem jsou žáci připravováni k samostatnému výkonu příslušného povolání, tedy i k řešení problémových situací, jež se při tomto výkonu běžně vyskytují. Jednotícím prvkem obou vzdělávacích složek je cílevědomé působení všech vyučujících, směřující k tomu, aby si žáci osvojili klíčové dovednosti, zabezpečující jejich žádoucí profesní mobilitu STRUKTURA VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU Obsah vzdělávání je strukturován do vyučovacích předmětů, jejich obsah je vymezen rámcově zpracovanými učebními osnovami. Rozdělení učiva do ročníků je orientační a je plně v kompetenci školy. V učebních osnovách jsou kromě učiva vymezeny také očekávané výstupy HODNOCENÍ A KLASIFIKACE ŽÁKŮ Hodnocení žáků je prováděno na základě klasifikačního řádu, který je součástí školního řádu. Klasifikace v jednotlivých předmětech je výsledkem průběžného sledování a posouzení 20

21 znalostí žáka za příslušné klasifikační období. Požadované výsledky vzdělávání jsou přiměřené učebním osnovám a profilu absolventa školy. V teoretických předmětech, nebo v předmětech s převahou teorie je učitel povinen hodnotit proporcionálně jak ústní, tak písemný projev a výkony žáka. 21

22 5. UČEBNÍ PLÁN Název školy: Střední škola technická, Opava, Kolofíkovo nábřeží 51, příspěvková organizace Adresa školy: Kolofíkovo nábřeží 1062/51, Opava 5 Název ŠVP: Mechanik seřizovač Kód a název oboru vzdělávání: L/01 Mechanik seřizovač Dosažený stupeň vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou Délka a forma studia: Způsob ukončení a certifikace: Platnost: od roky, denní studium maturitní zkouška, vysvědčení o maturitní zkoušce Názvy vyučovacích předmětů Počet týdenních vyučovacích hodin Předmět 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník celkem Dispon. hodiny Jazykové vzdělávání Český jazyk+estet.výchova ČJ cizí jazyk CJ Společenskovědní vzdělávání ON D Přírodovědné vzdělávání Ev F Matematické vzdělávání M Vzdělávání pro zdraví TV Vzdělávání v informačních a komunikačních technologiích ICT Ekonomika E TD ST S Výrobní stroje a linky T ŘS CNC ZTM Obsluha a seřizování výr. strojů a linek Ový Celkem

23 5.1. PŘEHLED VYUŽITÍ TÝDNŮ VE ŠKOLNÍM ROCE V OBDOBÍ ZÁŘÍ - ČERVEN ŠKOLNÍHO ROKU Činnost Ročník Vyučování podle rozpisu učiva Lyžařský výcvik Sportovně-turistický kurz Maturitní zkouška Časová rezerva (opakování učiva, exkurze, výchovněvzdělávací akce) Celkem

24 6. TABULKA SOULADU RVP A ŠVP Název školy: Střední škola technická, Opava, Kolofíkovo nábřeží 51, příspěvková organizace Adresa školy: Kolofíkovo nábřeží 1062/51, Opava 5 Název ŠVP: Kód a název oboru vzdělávání: Dosažený stupeň vzdělání: Délka a forma studia: Způsob ukončení a certifikace: Mechanik seřizovač L/01 Mechanik seřizovač střední vzdělání s maturitní zkouškou 4 roky, denní studium maturitní zkouška, vysvědčení o maturitní zkoušce Platnost: od Škola: Kód a název RVP: Název ŠVP: Vzdělávací oblasti a obsahové okruhy TRANSFORMACE Z RVP DO ŠVP Střední škola technická L/01 Mechanik seřizovač MECHANIK SEŘIZOVAČ RVP ŠVP Minimální počet vyuč. Vyučovací předmět hodin za studium Počet vyučovacích hodin za studium týdenních celkový týdenn celkový ích Jazykové vzdělávání: Český jazyk Český jazyk a literatura+estet. výchova Cizí jazyk Cizí jazyk Společenskovědní Občanská nauka vzdělávání Dějepis 2 68 Přírodovědné vzdělávání Ekologická výchova 2 68 Fyzika Matematické vzdělávání Matematika Estetické vzdělávání Začleněno do Čj 0 0 Vzdělávání pro zdraví Tělesná výchova Vzdělávání v ICT Informační komunikační technologie Ekonomika 96 Ekonomika Technická dokumentace Výrobní stoje a linky Obsluha a seřizování výr. strojů a linek Strojírenská technologie Strojnictví 2 68 Technologie Řídící systémy 2 64 CNC 1 34 Základy technické mechaniky Odborný výcvik Disponibilní hodiny Celkem Pozn.Disponibilní hodiny využity v předmětech: Cizí jazyk (2), Matematika (2), ICT (3), Výrobní stroje a linky (17), Obsluha a seřizování výr. strojů a linek (6) 24

25 7. UČEBNÍ OSNOVY 7.1. Český jazyk a literatura Název ŠVP: Mechanik seřizovač Platnost: od Obecný cíl předmětu základním cílem je rozvoj komunikačních schopností žáka, naučit ho užívat jazyka jako prostředku k dorozumívání a myšlení, sdělování a výměně informací na základě jazykových a slohových znalostí kultivuje jazykový projev a přispívá k rozvoji komunikačních dovedností a schopností, ovlivňuje utváření hodnotové orientace a postoje v oblasti umělecké, kulturní, společenské a mezilidské v rámci estetického vzdělávání se prohubují jazykové znalosti žáka a přispívá se tak ke sdělnému kultivovanému jazykovému projevu a k estetickému cítění a rozlišení v mnoha kulturních oblastech Výchovně-vzdělávací cíle Výchovně vzdělávacími cíli je naučit žáka: pochopit funkci spisovného jazyka, znát jazykové pojmy a kategorie, využít získaných znalostí pro studium cizích jazyků vyhledat informace pro osobní a pracovní rozvoj, dokáže srozumitelně a souvisle formulovat svá stanoviska, obhájit své názory číst jazykový text s porozuměním, reprodukovat ho a interpretovat pochopit význam kultury osobního projevu pro společenské a pracovní uplatnění, rozdíl mezi vyjadřováním spisovným a nespisovným, na ukázkách rozlišit spisovný jazyk, obecnou češtinu, dialekty a vědět, kdy je vhodné/nevhodné kterého útvaru užít/neužít znát hlavní slohové postupy veřejného projevu a jejich specifika pochopit pojem jazyková a řečová kultura znát základní útvary informačního charakteru a zdroje všeobecných informací, mít přehled o denním tisku a tisku svých zájmů, o knihovnách a jejich službách 25

26 umět charakteristické znaky různých druhů textu a rozdíly mezi nimi pochopit význam umění pro člověka, rozlišovat mezi hodnotnou a brakovou literaturou, znát cenu kulturních památek porozumět pojmům z teorie literatury, uměleckým textům, orientovat se v různých druzích a žánrech literatury, propojit slovesnou kulturu s ostatními druhy umění umět z odkazů světové i české literatury určit myšlenkové směry a umělecké styly, základní autory a jejich díla pochopit vývoj kultury a literatury v historických a společenských souvislostech umět propojit anticko-křesťansko-osvícenské tradice Evropy a více než tisíciletou tradici našeho písemnictví umět pracovat v týmu i samostatně a být tolerantní ke vkusu jiných dokázat rozlišit jednotlivé stavební slohy, malířské styly a hudební žánry, zná významné představitele Charakteristika učiva a pojetí výuky předmět se skládá ze dvou, respektive tří oblastí, které se vzájemně doplňují a podporují jazykové vzdělávání a komunikační výchova rozvíjejí komunikační a sociální kompetence žáků a učí je užívat jazyka jako prostředku dorozumívání a myšlení literární vzdělávání a literární výchova vedou k práci s uměleckým textem, prohlubuje znalosti jazykové a kultivuje jazykový projev žáků estetická výchova seznamuje s kulturou v širším slova smyslu žák navštěvuje divadelní a filmová představení, výstavy, kulturní památky, vyučování směřuje k dovednosti a schopnosti mluvit a jednat s lidmi, kultivovaně se ústně i písemně vyjadřovat, používat spisovného jazyka jako kodifikované společenské normy učí žáky aplikovat získané poznatky, pracovat s textem a informacemi při nácviku komunikačních dovedností se aplikují i vědomosti a dovednosti osvojené při analýze literárních textů a opačně při analýze literárních textů se procvičují nejen jazykové, stylistické, literárněteoretické a literárněhistorické poznatky, ale i komunikační dovednosti výuka navazuje na vědomosti a dovednosti žáků ze základní školy a rozvíjí je vzhledem ke společenskému a profesnímu zaměření žáků s cílem tyto vědomosti 26

27 prohloubit, rozšířit, posunout na vyšší kvalitativní i kvantitativní úroveň literární vzdělávání se soustřeďuje především na četbu, rozbor a interpretaci uměleckých děl či jejich ukázek, vede k celkovému přehledu o klíčových momentech v české i světové literární historii žáci se seznámí se základní tvorbou autora, s jeho zařazením do literárněhistorického kontextu a jeho přínosem pro dobu, kdy tvořil, a pro další generace vyučující se zaměří na rozbory nedostatků ve vyjadřování žáků i veřejnosti, problémové úkoly, situační komunikační hry a soutěže, zpracování projektových úkolů, krátká mluvní cvičení na aktuální téma v každém ročníku jsou stanoveny dvě kontrolní slohové práce za rok, podle výběru učitele buď obě školní, nebo jedna školní a jedna domácí průběžně jsou zařazovány i jiné druhy kontrolní činnosti (diktáty, testy) Materiálně didaktické vybavení učebnice audiovizuální technika internet školní knihovna CD-R, DVD, magnetofonové kazety nástěnné demonstrační obrazy Hodnocení výsledků žáků ústní zkoušení písemné zkoušení samostatné práce hodnocení aktivity sebehodnocení studenta hodnocení skupiny, třídy Realizace průřezových témat předmět se podílí zásadním způsobem na rozvoji komunikačních kompetencí žáků, zároveň však rozvíjí personální a sociální kompetence předmět přispívá k realizaci průřezového tématu ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE žáci se naučí vytvořit strukturovaný životopis, odpověď na inzerát, žádost o pracovní místo, 27

28 budou seznámeni se základními náležitostmi a úpravou nejfrekventovanějších a nejdůležitějších útvarů administrativního stylu v rámci průřezového tématu INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE žáci využijí svých dovedností při vytváření písemné podoby těchto jazykových projevů, dále v rámci ICT dovedou vyhledávat informace na internetu, zpracovat prezentaci, pracovat s textovým procesorem, tabulkovým kalkulátorem, efektivně dokáží získané vědomosti používat v běžném každodenním životě, naučí se vhodně prezentovat na veřejnosti a používat jazykové prostředky přiměřené situaci, naučí se pracovat samostatně i v týmu, vytvářet vlastní texty při realizaci průřezového tématu ČLOVĚK V DEMOKRATICKÉ SPOLEČNOSTI předmět přispívá k vytvoření demokratického prostředí ve třídě a ve škole, vzájemnému respektování, spolupráci, účasti a dialogu, v posilování mediální gramotnosti žáků používání médií pro vlastní vzdělávání nebo hodnotnou zábavu (mediální výchova) 28

29 Výsledky vzdělávání a kompetence 1. ročník Žák: Učivo: Hodiny: zařadí češtinu v rámci indoevropských jazyků rozlišuje spisovné a nespisovné útvary národního jazyka vyhledá v textu slova nářeční, obecně česká, spisovná, rozpozná jazyk spisovný a nespisovný v písemném projevu používá znalosti českého pravopisu řídí se zásadami správné výslovnosti rozeznává slova stylově příznaková v textu a zařazuje je do příslušné vrstvy slovní zásoby nahradí běžné cizí slovo českým ekvivalentem a naopak pozná slova spisovná, nespisovná, neutrální, citově zabarvená objasní význam slov pochopí význam pojmenování a posoudí vhodnost jeho užití v daném kontextu rozlišuje jednotlivé typy slovníků a dokáže s nimi pracovat pracuje se slovníky (Slovník spisovné češtiny) objasní rozdíl mezi synonymy, homonymy a antonymy rozdělí slovo na nejmenší slovotvorné části, odvozuje nová slova, vytváří složeniny, objasňuje zkratky používá k ověření správnosti Pravidla českého pravopisu 1. Obecné poučení o jazyce čeština v rámci evropských jazyků čeština jazyk národní, jazyk mateřský národní jazyk a jeho útvary principy českého pravopisu opakování učiva ZŠ lexikologie slovo a pojmenování mnohoznačná a jednoznačná pojmenování slovo jako jednotka slovní zásoby, slovní zásoba, vrstvy slovní zásoby obohacování slovní zásoby, způsoby tvoření slov slovníky 15 29

30 vystihne základní rozdíly mezi mluveným a psaným projevem je schopen přednést krátký projev zná a umí v praxi použít základní zásady grafické úpravy textů (okraje, vhodný formát, písmo, řádkování ) vyjadřuje se věcně, správně a jasně umí vyslovovat a používat cizí slova v běžné komunikaci umí argumentovat, vyjádřit kritiku pozitivní i negativní využívá znalosti o správné výslovnosti osvojí si grafickou úpravu osobního dopisu tvoří vlastní texty na zadané téma graficky upravuje texty na PC umí napsat slohovou práci na zadané téma osvojí si a objasní charakteristické znaky jednotlivých literárních druhů a žánrů čte, vystihne a vlastními slovy interpretuje obsah a význam textu debatuje o textu, zaujímá vlastní postoj a názor navštíví školní knihovnu a Městskou knihovnu Petra Bezruče v Opavě orientuje se ve starověké orientální a antické literatuře zná témata z řecké mytologie zpracovaná autory v různých obdobích a v různých žánrech seznámí se s Biblí a jejím významem pro rozvoj kultury v 2. Jazyková komunikace projevy mluvené a psané práce s textem grafická a formální úprava písemných projevů znaky mluveného a psaného projevu kultura mluveného projevu monolog, dialog, nonverbální komunikace mluvnická cvičení 3. Úvod do slohu slohové postupy a útvary funkční styly a jejich vymezení sdělovací styl mluvené a psané útvary prostě sdělovacího stylu osobní dopis, zpráva, oznámení, plakát, blahopřání,. dvě kontrolní slohové práce 4. Literární vzdělávání základní literárněvědné pojmy funkce literatury, základní literární druhy a žánry nejstarší literatury světa literatura středověku humanismus a renesance baroko klasicismus, osvícenství a preromantismus české národní obrození ukázky uměleckých textů

31 Evropě seznámí se se staroslověnskou kulturou a literárními památkami orientuje se v literatuře a jiných druzích umění zná představitele jiných druhů umění vhodně využívá znalostí z dějepisu při objasnění společenských a politických událostí, které ovlivnily a určily charakter literatury seznámí se s osobnostmi a uměleckými památkami jednotlivých období navštíví Památník J. A. Komenského ve Fulneku nebo Přerově 2. ročník Žák: Učivo: Hodiny: určí slovnědruhovou platnost slova ovládá latinské názvy slovních druhů a mluvnické kategorie pádu, čísla a rodu rozliší slovní druhy z hlediska významového a tvaroslovného ovládá mluvnické kategorie jmen i sloves a dokáže je správně určovat orientuje se ve zvláštních případech skloňování podstatných jmen rodu mužského, ženského, středního, slov přejatých a cizích vlastních jmen ovládá stupňování přídavných jmen ovládá tvary nepravidelného stupňování přídavných jmen umí správně použít tvary osobního zájmena já ovládá psaní i/y ve shodě podmětu s přísudkem rozlišuje a určuje mluvnické kategorie sloves 1. Lexikologie třídění slovní zásoby slovní druhy z hlediska významového slovní druhy a kritéria jejich třídění mluvnické kategorie upevňování a systematizace pravopisných a gramatických poznatků a dovedností 20 31

32 dovede sestavit základní projevy administrativního stylu při psaní strukturovaného životopisu se umí vyjadřovat výstižně, věcně a jazykově správně, graficky úhledně graficky upravuje texty na PC ovládá formální úpravu úředních písemností umí se vhodně ústně vyjadřovat při oficiálním společenském styku umí vypracovat osnovu, výpisky a poznámky umí napsat slohovou práci na zadané téma dokáže časově zařadit myšlenkové směry a umělecké styly 19. století a blíže je charakterizovat umí ukázat promítnutí společenských událostí do tvorby autorů chápe předpoklady vzniku a umělecké zásady romantismu a realismu dokáže vymezit znaky romantismu a romantického hrdiny zná představitele jednotlivých období a jejich tvorbu vychází ze znalostí dějepisu při vymezení společenských a politických poměrů, které ovlivnily charakter literatury dokáže přiblížit autora a dílo na základě vlastní četby čte, vystihne a vlastními slovy interpretuje obsah textu umí výrazně číst úryvky z děl a recitovat vybranou poezii dovede uvést příklady uměleckých směrů i v jiných druzích umění 2. Administrativní styl a odborný styl slohové postupy a útvary administrativního a odborného stylu životopis úřední dopis plná moc popis pracovního postupu referát dvě kontrolní slohové práce 3. Literární výchova romantismus v české a světové literatuře 19. století romantický postoj a stylizace romantického hrdiny básnické generace 2. poloviny 19. století májovci, ruchovci, lumírovci realismus v české a světové literatuře 19. století

33 3. ročník Žák: Učivo: Hodiny: rozlišuje větu jednoduchou a souvětí umí označit větné vztahy a provést větné schéma umí určit jednotlivé větné členy a druhy vedlejších větu osvojil si pravidla postupu při větném rozboru rozlišuje spojky souřadicí a podřadicí zná významové vztahy ve větě jednoduché osvojil si pravidla pro psaní čárky ve větě jednoduché 1. Syntax větná skladba výpověď a její formy, aktuální členění výpovědi věta větné vztahy, větné schéma skladební dvojice větné členy základní a rozvíjející, řídící a závislé souvětí pořádek slov ve větě upevňování a systematizace pravopisných a gramatických poznatků a dovedností 12 orientuje se v mluvené a psané formě sdělovacích prostředků vyhledává a porovnává informace z různých zdrojů (mediální výchova) zná české spisovatele-novináře dovede pracovat s informacemi a vhodně je využít při studiu umí zpracovat publicistické a úvahové texty a vyjádřit svůj postoj ke skutečnosti umí napsat slohovou práci na zadané téma dokáže časově zařadit a vysvětlit nové moderní umělecké směry orientuje se v základních dílech evropského a českého výtvarného umění umí vysvětlit promítnutí společenských událostí do tvorby autorů 2. Publicistický styl a odborný styl podstata a funkce publicistiky slohové postupy a útvary publicistického stylu vlastnosti jazykových projevů jazykové prostředky beletristické útvary, především fejeton a sloupek rysy odborného stylu stavba a jazykové prostředky slohové postupy a útvary odborného stylu, především odborný popis, úvaha a esej dvě kontrolní slohové práce 3. Česká a světová literatura na přelomu 19. a 20. století kulturní a politická atmosféra na konci století nové moderní směry a tendence impresionismus, symbolismus, dekadence prokletí básníci

34 umí pracovat s uměleckým textem z hlediska obsahu i jazyka má přehled o základních dílech daného období dovede uvést příklady umělecké výpovědi o válce, touze po moci, egoismu dokáže přiblížit autora a dílo na základě četby zaujímá postoj ke konfliktním situacím vyplývajícím z jednání literárních postav má přehled o autorech a základních dílech daného období umí porovnat různá ztvárnění téhož námětu v literárním, dramatickém a filmovém zpracování vnímá literaturu jako zdroj poznání i zábavy umí propojit práci spisovatele s jeho publicistickou činností vyhledává informace v různých zdrojích, na internetu, v knihovně 4. ročník česká literatura generace 90 - tých let generace buřičů 4. Česká a světová literatura od první do konce druhé světové války nové umělecké směry na začátku století téma 1. světové války v naší i světové literatuře proletářská poezie, poetismus, surrealismus představitelé světové prózy a dramatu let tématické rozmanitosti české prózy moderní a avantgardní divadlo 22 Žák: Učivo: Hodiny: osvojí si pojmy: poetismy, obrazná pojmenování metafora, personifikace, metonymie, synekdocha, symbol umí použít slohový postup vyprávěcí, úvahový a popisný v prozaických slohových útvarech umí zařadit text k funkčnímu stylu umí napsat slohovou práci na zadané téma vychází ze získaných znalostí a dovedností rozlišuje v textu východisko a jádro výpovědi 1. Umělecký styl jazykové prostředky uměleckého stylu slohové postupy a útvary uměleckého stylu dvě kontrolní slohové práce 2. Upevňování a opakování jazykových, pravopisných a slohových znalostí 3. Syntax jazyková výstavba textu

Popis uplatnění absolventa. Očekávané kompetence absolventa

Popis uplatnění absolventa. Očekávané kompetence absolventa Popis uplatnění absolventa Absolvent školního vzdělávacího programu kuchař-číšník pro pohostinství se uplatní při výkonu činností na úseku výroby a odbytu v provozovnách veřejného i účelového stravování

Více

2 Profil absolventa. 2.1 Identifikační údaje. 2.2 Uplatnění absolventa v praxi. 2.3 Očekávané výsledky ve vzdělávaní

2 Profil absolventa. 2.1 Identifikační údaje. 2.2 Uplatnění absolventa v praxi. 2.3 Očekávané výsledky ve vzdělávaní 2 Profil absolventa 2.1 Identifikační údaje Název ŠVP: Kód a název oboru vzdělání: Délka a forma vzdělávání: Stupeň poskytovaného vzdělání: Platnost ŠVP: Ekonomické lyceum Most 78 42-M/02, Ekonomické lyceum

Více

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673 Název vyučovacího předmětu: ÚČETNICTVÍ na PC (UPC) Obor vzdělání: 18 20 M/01 Informační technologie Forma studia: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 64 (2 hodiny týdně) Platnost: 1. 9. 2009

Více

Popis uplatnění absolventa

Popis uplatnění absolventa Popis uplatnění absolventa Absolvent oboru vzdělání Truhlář je středoškolsky vzdělaný pracovník s odborným vzděláním. Získané odborné dovednosti mu umožní uplatnit se v dřevovýrobách sériových i individuálních

Více

od 1. 9. 2009 počínaje 1. ročníkem

od 1. 9. 2009 počínaje 1. ročníkem 2 Profil absolventa 2.1 Identifikační údaje Název ŠVP: Kód a název oboru vzdělání: Délka a forma vzdělávání: Stupeň poskytovaného vzdělání: Platnost ŠVP: Obchodní akademie Most 63-41-M/02, Obchodní akademie

Více

nám. Míru 22, Tišnov, 666 25

nám. Míru 22, Tišnov, 666 25 PROFIL ABSOLVENTA ŠVP Název instituce: Střední škola a Základní škola Tišnov, náměstí Míru 22, 66625 Tišnov Zřizovatel: Jihomoravský kraj, Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno Název ŠVP: Školní vzdělávací

Více

Učební osnovy. 1.1 Ekonomické vzdělávání. Ekonomika. Klíčové kompetence

Učební osnovy. 1.1 Ekonomické vzdělávání. Ekonomika. Klíčové kompetence PLACE HERE Zabezpečovací technika a bezpečnostní technologie Název školy Adresa Název ŠVP Platnost Kód a název oboru Novovysočanská 48/280, 190 00 Praha 9 - Vysočany Zabezpečovací technika a bezpečnostní

Více

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673 Název vyučovacího předmětu: Biologie a ekologie (BEK) Obor vzdělání: 18-20-M/01 Informační technologie Forma vzdělání: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 17 (0,5 hodina týdně) Platnost:

Více

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673 Název vyučovacího předmětu: PRÁVO (PRA) Obor vzdělání: 63-41-M/02 Obchodní akademie Forma vzdělání: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 96 (3 hodiny týdně) Platnost: od 1. 9. 2009 počínaje

Více

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673 Název vyučovacího předmětu: ÚČETNICTVÍ NA PC (UPC) Obor vzdělání: 63-41-M/02 Obchodní akademie Forma studia: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 124 (4 hodiny týdně) Platnost: od 1.9.2009

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Integrovaná střední škola Cheb Obrněné brigády 6, 350 11 Cheb Instalatér

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Integrovaná střední škola Cheb Obrněné brigády 6, 350 11 Cheb Instalatér Verze: v1.1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Integrovaná střední škola Cheb Obrněné brigády 6, 350 11 Cheb Instalatér 36-52-H/01 Obsah: 2 Profil absolventa... 3 2.2 Popis uplatnění absolventa... 3 Očekávané kompetence

Více

Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín náměstí T. G. Masaryka 3669, 761 57 Zlín

Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín náměstí T. G. Masaryka 3669, 761 57 Zlín Dodatek č. 4 Platnost: od 1. 2. 2013 Název školy: Adresa: Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín náměstí T. G. Masaryka 3669, 761 57 Zlín Zřizovatel: Zlínský kraj, třída Tomáše

Více

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU KOMUNIKACE SE ZÁKAZNÍKEM Název školního vzdělávacího programu: Název a kód oboru vzdělání: Management ve stavebnictví 63-41-M/001 Ekonomika a podnikání Celkový počet hodin za studium

Více

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673 Název vyučovacího předmětu: CHEMIE (CHE) Obor vzdělání: 63-41 -M/02 Obchodní akademie Forma vzdělání: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 81 (v 1. ročníku 2 hodiny týdně, v 1. pololetí 2.

Více

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673 Název vyučovacího předmětu: SEMINÁŘ EKO (EKS) Obor vzdělání: 63-41-M/02 Obchodní akademie Forma vzdělání: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 60 (2 hodiny týdně) Platnost: od 1. 9. 2009 počínaje

Více

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673 Název vyučovacího předmětu: CHEMIE (CHE) Obor vzdělání: 18-20-M/01 Informační technologie Forma vzdělání: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 64 (2 hodiny týdně) Platnost: 1. 9. 2009 počínaje

Více

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673 Název vyučovacího předmětu: ÚČETNICTVÍ (UCE) Obor vzdělání: 18-20-M/01 Informační technologie Forma studia: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 166 (5 hodin týdně) Platnost: 1. 9. 2009 počínaje

Více

1.3. Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí

1.3. Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí 1. Pojetí vyučovacího předmětu 1.1. Obecný cíl vyučovacího předmětu Obecným cílem předmětu Podnikatelská činnost cestovních je poskytnout žákům ucelenou soustavu vědomostí a dovedností, které jsou nutné

Více

1.3. Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí

1.3. Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí 1. Pojetí vyučovacího předmětu 1.1. Obecný cíl vyučovacího předmětu Předmět Aplikace ekonomických programů je zařazen mezi odborné předměty. Využívá a doplňuje znalosti získané z účetnictví, ekonomiky,

Více

Profil absolventa. Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary

Profil absolventa. Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary školní vzdělávací program Nutriční asistent Nutriční asistent Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary Dosažený stupeň vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou

Více

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673 Název vyučovacího předmětu: FIKTIVNÍ FIRMA (FFM) Obor vzdělání: 63 41 M/02 Obchodní akademie Forma studia: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 90 (3 hodiny týdně ve 4. ročníku) Platnost:

Více

Profil absolventa školního vzdělávacího programu

Profil absolventa školního vzdělávacího programu Profil absolventa školního vzdělávacího programu Název a adresa školy: Název školního vzdělávacího programu: Kód a název oboru vzdělání: Stupeň poskytovaného vzdělání: Délka a forma studia: Střední škola

Více

1.3. Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí

1.3. Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí 1. Pojetí vyučovacího předmětu 1.1. Obecný cíl vyučovacího předmětu Obecným cílem předmětu Marketing cestovního ruchu je poskytnout žákům ucelenou soustavu vědomostí a dovedností z marketingu cestovního

Více

Střední škola obchodní, Belgická 250/29, Praha 2. P R O D A V AČ Školní vzdělávací program PRODAVAČ SPECIALISTA PRODEJE

Střední škola obchodní, Belgická 250/29, Praha 2. P R O D A V AČ Školní vzdělávací program PRODAVAČ SPECIALISTA PRODEJE Střední škola obchodní, Belgická 250/29, Praha 2 P R O D A V AČ Školní vzdělávací program PRODAVAČ SPECIALISTA PRODEJE 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 Uplatnění absolventa v praxi...

Více

Bezpečnostně právní akademie Ostrava, s. r. o., střední škola

Bezpečnostně právní akademie Ostrava, s. r. o., střední škola Profil absolventa Škola: Bezpečnostně právní akademie Ostrava, s. r. o., střední škola Zřizovatel: Mgr. Josef Krysta Název ŠVP: Bezpečnostní služby Obor vzdělání: 68-42-L/51, Bezpečnostní služby Délka

Více

Profil absolventa. Uplatnění absolventa. Kompetence absolventa

Profil absolventa. Uplatnění absolventa. Kompetence absolventa Profil absolventa Název školy: Střední škola F. D. Roosevelta pro tělesně postižené, Brno, Křižíkova 11 Adresa školy: 612 00 Brno, Křižíkova 11 Název školního vzdělávacího programu: Kód a název oboru vzdělání:

Více

Školní vzdělávací program (ŠVP): STRAVOVACÍ A UBYTOVACÍ SLUŽBY. Učební obor (kód a název): 65-51-E/01 STRAVOVACÍ A UBYTOVACÍ SLUŽBY

Školní vzdělávací program (ŠVP): STRAVOVACÍ A UBYTOVACÍ SLUŽBY. Učební obor (kód a název): 65-51-E/01 STRAVOVACÍ A UBYTOVACÍ SLUŽBY Havlíčkova 1223/17, 697 37 Kyjov (zřizovatel: Jihomoravský kraj, Brno, Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82) Školní vzdělávací program (ŠVP): STRAVOVACÍ A UBYTOVACÍ SLUŽBY Učební obor (kód a název): 65-51-E/01

Více

1.3. Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí

1.3. Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí 1. Pojetí vyučovacího předmětu 1.1. Obecný cíl vyučovacího předmětu Obecným cílem předmětu Ekologie je zprostředkovat základní ekologické pojmy a principy. Poukázat na souvislosti mezi environmentálními,

Více

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673 Název vyučovacího předmětu: KONVERZACE VE FRANCOUZSKÉM JAZYCE (KFJ) Obor vzdělání: 3-41-M/02 Obchodní akademie Forma vzdělání: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 124 (4 hodiny týdně) Platnost:

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Integrovaná střední škola Cheb. Obchodní akademie 63-41-M/02. Verze: v1.1

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Integrovaná střední škola Cheb. Obchodní akademie 63-41-M/02. Verze: v1.1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Integrovaná střední škola Cheb Obchodní akademie 63-41-M/02 Verze: v1.1 Obsah Obchodní akademie... 1 Úvod... 3 2 Profil absolventa... 3 2.1 Úvodní identifikační údaje... 3 2.2

Více

na trhu práce (přednáška pro gymnázia) KIT PEF CZU - Vladimír Očenášek

na trhu práce (přednáška pro gymnázia) KIT PEF CZU - Vladimír Očenášek na trhu práce (přednáška pro gymnázia) 1 položme si pár otázek... předvídáme měnící se kvalifikační potřeby? (co bude za 5, 10, 15 let...) jsou propojeny znalosti, dovednosti a kompetence (žáků, studentů,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 78-62-C/01 PRAKTICKÁ ŠKOLA JEDNOLETÁ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 78-62-C/01 PRAKTICKÁ ŠKOLA JEDNOLETÁ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 78-62-C/01 PRAKTICKÁ ŠKOLA JEDNOLETÁ OBSAH ŠVP ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 6 ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST... 6 UČEBNÍ PLÁN...

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Integrovaná střední škola Cheb. Podnikání 64-41-L/51. Verze: v1.0

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Integrovaná střední škola Cheb. Podnikání 64-41-L/51. Verze: v1.0 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Integrovaná střední škola Cheb Podnikání 64-41-L/51 Verze: v1.0 1 Obsah 1. Identifikační údaje... 3 2 Profil absolventa... 5 2.1 Úvodní identifikační údaje... 5 2.2 Popis uplatnění

Více

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ dálková forma vzdělávání OBSAH ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 5 ZDRAVOTNÍ

Více

1. Klíčové kompetence

1. Klíčové kompetence Příloha č.2 Pokrytí kompetencí Název školy Střední zdravotnická škola, Karviná, příspěvková organizace Adresa školy Borovského 2315/1, Karviná - Mizerov Název ŠVP Zdravotnické lyceum Název oboru Zdravotnické

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR.

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. Střední škola hospodářská a lesnická, Frýdlant, Bělíkova 1387, příspěvková organizace Název modulu Ekologie Kód modulu Ekg-H-1/1-5 Délka modulu 16 hodin Platnost 1.09.2010 Typ modulu Povinný Pojetí teoretické

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE OBSAH ŠVP ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 6 ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST... 6 UČEBNÍ PLÁN... 7

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 78-62-C/02 PRAKTICKÁ ŠKOLA DVOULETÁ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 78-62-C/02 PRAKTICKÁ ŠKOLA DVOULETÁ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 78-62-C/02 PRAKTICKÁ ŠKOLA DVOULETÁ OBSAH ŠVP ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 6 ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST... 7 UČEBNÍ PLÁN...

Více

1.3. Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí

1.3. Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí 1. Pojetí vyučovacího předmětu 1.1. Obecný cíl\vyučovacího předmětu V předmětu Počítačové sítě a komunikace mají žáci získat základní znalosti administrace stanice a a ekonomické povědomí o nárocích na

Více

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU OBCHODNÍ KORESPONDENCE Název školního vzdělávacího programu: Název a kód oboru vzdělání: Management ve stavebnictví 63-41-M/001 Celkový počet hodin za studium (rozpis učiva): 1.

Více

Školní vzdělávací program (ŠVP): POKRÝVAČSKÉ PRÁCE. Obor vzdělání (kód a název): 36-69-E/01 POKRÝVAČSKÉ PRÁCE

Školní vzdělávací program (ŠVP): POKRÝVAČSKÉ PRÁCE. Obor vzdělání (kód a název): 36-69-E/01 POKRÝVAČSKÉ PRÁCE Havlíčkova 1223/17, 697 37 Kyjov (zřizovatel: Jihomoravský kraj, Brno, Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82) Školní vzdělávací program (ŠVP): POKRÝVAČSKÉ PRÁCE Obor vzdělání (kód a název): 36-69-E/01 POKRÝVAČSKÉ

Více

I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE

I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace zaujímá stěžejní postavení ve výchovně vzdělávacím procesu. Dobrá úroveň jazykové kultury

Více

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ dálková forma vzdělávání OBSAH ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 4 ZDRAVOTNÍ

Více

Školní vzdělávací program (ŠVP): ELEKTRIKÁŘ. Obor vzdělání (kód a název): 26-51-H/01 ELEKTRIKÁŘ. Platnost ŠVP od 1.9.2009 č.j.

Školní vzdělávací program (ŠVP): ELEKTRIKÁŘ. Obor vzdělání (kód a název): 26-51-H/01 ELEKTRIKÁŘ. Platnost ŠVP od 1.9.2009 č.j. Havlíčkova 1223/17, 697 37 Kyjov (zřizovatel: Jihomoravský kraj, Brno, Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82) Školní vzdělávací program (ŠVP): ELEKTRIKÁŘ Obor vzdělání (kód a název): 26-51-H/01 ELEKTRIKÁŘ Platnost

Více

Střední odborná škola Luhačovice MANAGEMENT UMĚNÍ A REKLAMY

Střední odborná škola Luhačovice MANAGEMENT UMĚNÍ A REKLAMY Střední odborná škola Luhačovice Masarykova 101, 763 26 Luhačovice, Zlínský kraj RVP 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MANAGEMENT UMĚNÍ A REKLAMY (platný od 1. 9. 2009 počínaje

Více

Projekt. Zohlednění požadavků praxe. ve školním vzdělávacím programu. oboru obchodní akademie

Projekt. Zohlednění požadavků praxe. ve školním vzdělávacím programu. oboru obchodní akademie Obchodní akademie, České Budějovice, Husova 1 Grant - GP 78 Podpora spolupráce škol a zaměstnavatelů při rozvoji vzdělávání Projekt Zohlednění požadavků praxe ve školním vzdělávacím programu oboru obchodní

Více

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673 Název vyučovacího předmětu: EKONOMIKA (EKO) Obor vzdělání: 18-20-M/01 Informační technologie Forma vzdělání: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 320 (10 hodin týdně) Platnost: 1. 9. 2009

Více

Vyšší odborná škola a Střední škola technická Česká Třebová

Vyšší odborná škola a Střední škola technická Česká Třebová Vyšší odborná škola a Střední škola technická Česká Třebová Habrmanova 1540, 560 02 Česká Třebová Školní vzdělávací program Mechanik elektrotechnik Verze 1 Platnost od 1.9.2011 Č.j.: 1780/2012 Spis. skart.

Více

Školní vzdělávací program Zdravá škola

Školní vzdělávací program Zdravá škola Školní vzdělávací program Zdravá škola (Plné znění ŠVP je přístupné veřejnosti ve vestibulu školy.) Název ŠVP Zdravá škola je odvozen od zaměření školy na holistické chápání podpory zdraví, tj. rozvoj

Více

5.1. Modul M1 Poznej svoje peníze. Koncepční návrh

5.1. Modul M1 Poznej svoje peníze. Koncepční návrh 5.1. Modul M1 Poznej svoje peníze Koncepční návrh A. Junior Achievement, o.p.s. Identifikace vzdělávacího modulu A1 Název modulu Poznej svoje peníze A2 Kód modulu variantně si doplňuje škola dle svého

Více

Střední škola obchodní, Belgická 250/29, Praha 2 P O D N I K Á N Í

Střední škola obchodní, Belgická 250/29, Praha 2 P O D N I K Á N Í Střední škola obchodní, Belgická 250/29, Praha 2 P O D N I K Á N Í Školní vzdělávací program PODNIKÁNÍ 1 P O D N I K Á N Í... 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO

Více

Školní vzdělávací program (ŠVP): INSTALATÉR. Učební obor (kód a název): 36-52-H/01 INSTALATÉR. Platnost ŠVP od 1.9.2010 č.j.

Školní vzdělávací program (ŠVP): INSTALATÉR. Učební obor (kód a název): 36-52-H/01 INSTALATÉR. Platnost ŠVP od 1.9.2010 č.j. Havlíčkova 1223/17, 697 37 Kyjov (zřizovatel: Jihomoravský kraj, Brno, Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82) Školní vzdělávací program (ŠVP): INSTALATÉR Učební obor (kód a název): 36-52-H/01 INSTALATÉR Platnost

Více

Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín náměstí T. G. Masaryka 3669, 761 57 Zlín

Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín náměstí T. G. Masaryka 3669, 761 57 Zlín Dodatek č. 1 Platnost: od 1. 9. 2012 Název školy: Adresa: Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín náměstí T. G. Masaryka 3669, 761 57 Zlín Zřizovatel: Zlínský kraj, třída Tomáše

Více

Kód a název oboru vzdělání: 64-41-L/51 Podnikání Název školního vzdělávacího programu: Podnikání

Kód a název oboru vzdělání: 64-41-L/51 Podnikání Název školního vzdělávacího programu: Podnikání Kód a název oboru vzdělání: 64-41-L/51 Podnikání Název školního vzdělávacího programu: Podnikání Délka a forma vzdělání: Dosažený stupeň vzdělání: Způsob ukončení vzdělávání: Datum platnosti ŠVP : Dvouleté

Více

Vyšší odborná škola a Střední škola technická Česká Třebová

Vyšší odborná škola a Střední škola technická Česká Třebová Vyšší odborná škola a Střední škola technická Česká Třebová Habrmanova 1540, 560 02 Česká Třebová Školní vzdělávací program Truhlář - nábytkář Verze 1 Platnost od 1.9.2009 Č.j.: 1777/2012 Spis. skart.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Ekonomické lyceum 2015

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Ekonomické lyceum 2015 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Ekonomické lyceum 2015 1 Identifikační údaje... 4 1.1 Předkladatel... 4 1.2 Zřizovatel... 4 1.3 Název ŠVP... 4 1.4 Platnost dokumentu... 4 2 Profil absolventa... 6 2.1 Popis uplatnění

Více

ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název a adresa školy: Zřizovatel: Název školního vzdělávacího programu: Střední odborná škola energetická a stavební, Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola, Na Průhoně

Více

Profil absolventa. Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary

Profil absolventa. Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary školní vzdělávací program Asistent zubního technika Asistent zubního technika Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary Zřizovatel: Krajský úřad Karlovarského kraje, Závodní

Více

Střední uměleckoprůmyslová škola s.r.o. Československé armády 481, 738 01 Frýdek-Místek. Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014

Střední uměleckoprůmyslová škola s.r.o. Československé armády 481, 738 01 Frýdek-Místek. Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Střední uměleckoprůmyslová škola s.r.o. Československé armády 481, 738 01 Frýdek-Místek Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 OBSAH 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 1 OBORY VZDĚLÁNÍ...

Více

Střední uměleckoprůmyslová škola s.r.o. Československé armády 481, 738 01 Frýdek-Místek. Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2012/2013

Střední uměleckoprůmyslová škola s.r.o. Československé armády 481, 738 01 Frýdek-Místek. Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2012/2013 Střední uměleckoprůmyslová škola s.r.o. Československé armády 481, 738 01 Frýdek-Místek Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2012/2013 OBSAH 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 1 OBORY VZDĚLÁNÍ...

Více

5.1.7 Informatika a výpočetní technika. Časové, obsahové a organizační vymezení. ročník 1. 2. 3. 4. hodinová dotace 2 2 0 0

5.1.7 Informatika a výpočetní technika. Časové, obsahové a organizační vymezení. ročník 1. 2. 3. 4. hodinová dotace 2 2 0 0 5.1.7 Informatika a výpočetní technika Časové, obsahové a organizační vymezení ročník 1. 2. 3. 4. hodinová dotace 2 2 0 0 Realizuje se vzdělávací obor Informatika a výpočetní technika RVP pro gymnázia.

Více

65-42-M/01 HOTELNICTVÍ A TURISMUS PLATNÉ OD 1.9.2012. Čj SVPHT09/03

65-42-M/01 HOTELNICTVÍ A TURISMUS PLATNÉ OD 1.9.2012. Čj SVPHT09/03 Školní vzdělávací program: Hotelnictví a turismus Kód a název oboru vzdělávání: 65-42-M/01 Hotelnictví Délka a forma studia: čtyřleté denní studium Stupeň vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou

Více

1.3. Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí

1.3. Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí 1. Pojetí vyučovacího předmětu 1.1. Obecný cíl vyučovacího předmětu Cílem předmětu je zvýšení produktivity a kvality práce na počítači, kdy psaní desetiprstovou hmatovou metodou je základním předpokladem

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR.

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. Střední škola hospodářská a lesnická, Frýdlant, Bělíkova 1387, příspěvková organizace Název modulu Občanská nauka Kód modulu On-H-2/1 Délka modulu 16 hodin Platnost 01.09.2010 Typ modulu Povinný Pojetí

Více

1.3. Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí

1.3. Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí 1. Pojetí vyučovacího předmětu 1.1. Obecný cíl vyučovacího předmětu V předmětu Psychologie a profesní komunikace se žáci seznámí se základními pojmy psychologie osobnosti a vývojové psychologie, získají

Více

Školní vzdělávací program kód a název vzdělávání: 63-41-M/02 Obchodní akademie Název ŠVP: ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ dálkové studium

Školní vzdělávací program kód a název vzdělávání: 63-41-M/02 Obchodní akademie Název ŠVP: ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ dálkové studium Soukromá střední odborná škola a soukromé střední odborné učiliště BEAN, s.r.o. Českobrodská 32a, Praha 9 Školní vzdělávací program kód a název vzdělávání: 63-41-M/02 Obchodní akademie Název ŠVP: ŘÍZENÍ

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Vyučovací předmět: Volba povolání Období: 3. období Počet hodin ročník: 0 0 33 33 Učební texty: 1 3. období A) Cíle vzdělávací oblasti

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovacího předmět: Český jazyk a literatura, II. stupeň

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovacího předmět: Český jazyk a literatura, II. stupeň Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovacího předmět: Český jazyk a literatura, II. stupeň 1/Charakteristika vyučovacího předmětu a/ obsahové vymezení Vyučovací předmět Český jazyk vychází

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA A OBCHODNÍ AKADEMIE UHERSKÝ BROD ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro žáky a další uchazeče, kteří ukončili povinnou školní docházku Název školního vzdělávacího programu Přírodovědné

Více

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673 Název vyučovacího předmětu: Programování (PRO) Obor vzdělání: 18 20 M/01 Informační technologie Forma vzdělání: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 258 (8 hodin týdně) Platnost: 1. 9. 2009

Více

7.23 Pojetí vyučovacího předmětu Etika a etiketa

7.23 Pojetí vyučovacího předmětu Etika a etiketa 7.23 Pojetí vyučovacího předmětu Etika a etiketa Obecné cíle výuky Etiky a etikety Předmět a výuka je koncipována tak, aby vedla žáky k pochopení zákonitostí slušných mezilidských vztahů v různých společnostech,

Více

Vyšší odborná škola lesnická a Střední lesnická škola Bedřicha Schwarzenberga, Písek, Lesnická 55

Vyšší odborná škola lesnická a Střední lesnická škola Bedřicha Schwarzenberga, Písek, Lesnická 55 Školní vzdělávací program - dodatek Vyšší odborná škola lesnická a Střední lesnická škola Bedřicha Schwarzenberga, Písek, Lesnická 55 41 56 H/01 Lesní mechanizátor Tímto dodatkem se upravují některé části

Více

Informační technologie Výpočetní technika

Informační technologie Výpočetní technika ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Integrovaná střední škola Cheb Informační technologie Výpočetní technika 18-20-M/01 Verze: v1.0 1 Obsah 1. Identifikační údaje... 3 2. Profil absolventa... 4 2.1 Úvodní identifikační

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Integrovaná střední škola Cheb. Autoklempíř 23-55-H/01

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Integrovaná střední škola Cheb. Autoklempíř 23-55-H/01 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Integrovaná střední škola Cheb Autoklempíř 23-55-H/01 Obsah: 1. Identifikační údaje 3 Předkladatel:... 3 Zřizovatel... 3 2. Charakteristika vzdělávacího programu 4 2.1. Identifikační

Více

ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název a adresa školy: Zřizovatel: Název školního vzdělávacího programu: Sportovní management Kód a název oboru vzdělávání: Střední odborná škola energetická a stavební, Obchodní

Více

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673 Název vyučovacího předmětu: OBČANSKÁ NAUKA (OBN) Kód a název oboru vzdělání: 63-41-M/02 Obchodní akademie Forma vzdělání: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 98 (3 hodiny týdně) Platnost:

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 65-51-E/01 STRAVOVACÍ A UBYTOVACÍ SLUŽBY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 65-51-E/01 STRAVOVACÍ A UBYTOVACÍ SLUŽBY ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 65-51-E/01 STRAVOVACÍ A UBYTOVACÍ SLUŽBY OBSAH ŠVP ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 5 ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST... 5 UČEBNÍ PLÁN...

Více

PROFIL ABSOLVENTA ŠVP

PROFIL ABSOLVENTA ŠVP PROFIL ABSOLVENTA ŠVP Název instituce: Střední odborné učiliště, Tišnov, náměstí Míru 22, 66625 Tišnov Zřizovatel: Jihomoravský kraj, Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno Název ŠVP: Školní vzdělávací program

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Obchodní akademie 2015

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Obchodní akademie 2015 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Obchodní akademie 2015 1 Identifikační údaje... 4 1.1 Předkladatel... 4 1.2 Zřizovatel... 4 1.3 Název ŠVP... 4 1.4 Platnost dokumentu... 5 2 Profil absolventa... 6 2.1 Popis uplatnění

Více

ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název a adresa školy: Střední odborná škola energetická a stavební, Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola, Na Průhoně 4800, 430 11 Chomutov IZO: 600 170 586 Zřizovatel:

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR.

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. Střední škola hospodářská a lesnická, Frýdlant, Bělíkova 1387, příspěvková organizace Název modulu Občanská nauka Kód modulu On-H-3/1-2 Délka modulu 15 hodin Platnost 01.09.2010 Typ modulu Povinný Pojetí

Více

Kód a název oboru vzdělání: 63-41-M/01, Ekonomika a podnikání. Název školního vzdělávacího programu: OBCHODNĚ PODNIKATELSKÁ ČINNOST

Kód a název oboru vzdělání: 63-41-M/01, Ekonomika a podnikání. Název školního vzdělávacího programu: OBCHODNĚ PODNIKATELSKÁ ČINNOST Kód a název oboru vzdělání: 63-41-M/01, Ekonomika a podnikání Název školního vzdělávacího programu: OBCHODNĚ PODNIKATELSKÁ ČINNOST Délka a forma vzdělání: Dosažený stupeň vzdělání: Způsob ukončení vzdělávání:

Více

ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název a adresa školy: Střední odborná škola energetická a stavební, Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola, Na Průhoně 4800, 430 11 Chomutov IZO: 600 170 586 Zřizovatel:

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 64-41-L/51 PODNIKÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 64-41-L/51 PODNIKÁNÍ INTEGROVANÁ STŘEDNÍ ŠKOLA CENTRUM ODBORNÉ PŘÍPRAVY A JAZYKOVÁ ŠKOLA S PRÁVEM STÁTNÍ JAZYKOVÉ ZKOUŠKY VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 64-41-L/51 PODNIKÁNÍ - 1 - 1. NÁZEV A IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

Více

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673 Název vyučovacího předmětu: INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE (INT) Obor vzdělání: 63-41-M/02 Obchodní akademie Forma vzdělání: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 256 (8 hodin týdně) Platnost: od 1.

Více

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673 Název vyučovacího předmětu: ÚČETNICTVÍ (UCE) Obor vzdělání: 63-41-M/02 Obchodní akademie Forma studia: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 337 (10,5 hodiny týdně) Platnost: od 1.9.2009 počínaje

Více

Střední odborné učiliště, Blatná, U Sladovny 671, 388 16 Blatná. ŠVP Automechanik. 23-68-H/01 Mechanik opravář motorových vozidel

Střední odborné učiliště, Blatná, U Sladovny 671, 388 16 Blatná. ŠVP Automechanik. 23-68-H/01 Mechanik opravář motorových vozidel Střední odborné učiliště, Blatná, U Sladovny 671, 388 16 Blatná ŠVP Automechanik Dodatek a změny na verzi 1.1 Platné od 1. 9. 2010 Střední odborné učiliště, Blatná, U Sladovny 671 Identifikační údaje Předkladatel:

Více

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673 Název vyučovacího předmětu: PÍSEMNÁ A ELEKTRONICKÁ KOMUNIKACE (PEK) Obor vzdělání: 63-41-M/02 Obchodní akademie Forma vzdělání: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 262 (8 hodin týdně) Platnost:

Více

STROJÍRENSKÁ TECHNICKÁ ADMINISTRATIVA

STROJÍRENSKÁ TECHNICKÁ ADMINISTRATIVA STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA, HAVLÍČKOVA 456, MLADÁ BOLESLAV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro žáky a další uchazeče, kteří ukončili povinnou školní docházku Název školního vzdělávacího programu: STROJÍRENSKÁ

Více

Charakteristika předmětu

Charakteristika předmětu Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: Člověk a svět práce Člověk a svět práce - Svět práce Charakteristika předmětu Vzdělávací obsah: Základem vzdělávacího obsahu předmětu Svět práce je vzdělávací obsah

Více

INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE

INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA, HAVLÍČKOVA 456, MLADÁ BOLESLAV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro žáky a další uchazeče, kteří ukončili povinnou školní docházku Název školního vzdělávacího programu: INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE

Více

IT systémy ve strojírenství

IT systémy ve strojírenství STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA, HAVLÍČKOVA 456, MLADÁ BOLESLAV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro žáky a další uchazeče, kteří ukončili povinnou školní docházku Název školního vzdělávacího programu: IT systémy ve

Více

STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA, HAVLÍČKOVA 456, MLADÁ BOLESLAV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. pro žáky a další uchazeče, kteří ukončili povinnou školní docházku

STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA, HAVLÍČKOVA 456, MLADÁ BOLESLAV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. pro žáky a další uchazeče, kteří ukončili povinnou školní docházku STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA, HAVLÍČKOVA 456, MLADÁ BOLESLAV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro žáky a další uchazeče, kteří ukončili povinnou školní docházku Název školního vzdělávacího programu: SILNIČNÍ DOPRAVA

Více

ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název a adresa školy: Střední odborná škola energetická a stavební, Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola, Na Průhoně 4800, 430 11 Chomutov IZO: 600 170 586 Zřizovatel:

Více

Střední škola obchodní, Belgická 250/29, Praha 2 P O D N I K Á N Í. Školní vzdělávací program PODNIKÁNÍ

Střední škola obchodní, Belgická 250/29, Praha 2 P O D N I K Á N Í. Školní vzdělávací program PODNIKÁNÍ Střední škola obchodní, Belgická 250/29, Praha 2 P O D N I K Á N Í Školní vzdělávací program PODNIKÁNÍ 1 P O D N I K Á N Í... 1 Školní vzdělávací program PODNIKÁNÍ... 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL

Více

UČEBNÍ OSNOVA. Učební osnova předmětu EKONOMIKA. Střední vzdělání s výučním listem 23-68-H/01 Automechanik RVP: Mechanik opravář motorových vozidel

UČEBNÍ OSNOVA. Učební osnova předmětu EKONOMIKA. Střední vzdělání s výučním listem 23-68-H/01 Automechanik RVP: Mechanik opravář motorových vozidel UČEBNÍ OSNOVA Učební osnova předmětu EKONOMIKA Střední vzdělání s výučním listem 23-68-H/01 Automechanik RVP: Mechanik opravář motorových vozidel Počet hodin celkem: 66 Počet hodin tématu finanční gramotnost

Více

Zdravotnické lyceum - profil absolventa

Zdravotnické lyceum - profil absolventa Zdravotnické lyceum - profil absolventa Kmenový obor: 78-42-M Lyceum Studijní obor: Dosažený stupeň vzdělání: Způsob ukončení a certifikace: 78-42-M/005 Zdravotnické lyceum úplné střední odborné maturitní

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program Ekonomika pro život platný od 1. 9. 2013 počínaje 1. ročníkem Zpracoval kolektiv pedagogických pracovníků Obchodní akademie, vyšší odborné školy cestovního ruchu a jazykové školy

Více

1.3. Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí

1.3. Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí 1. Pojetí vyučovacího předmětu 1.1. Obecný cíl vyučovacího předmětu Předmět Účetnictví je zařazen mezi odborné předměty a spolu s ekonomikou a právem tvoří ekonomicko-právní základ odborné přípravy absolventů.

Více

Školní vzdělávací program pro obor vzdělání 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání. Ekonomika a podnikání se zaměřením na metrologii a řízení jakosti

Školní vzdělávací program pro obor vzdělání 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání. Ekonomika a podnikání se zaměřením na metrologii a řízení jakosti Školní vzdělávací program pro obor vzdělání 63-41-M/1 Ekonomika a podnikání Ekonomika a podnikání se zaměřením na metrologii a řízení jakosti Vsetín 13 Střední průmyslová škola strojnická Vsetín Pod Strání

Více