MĚSTSKÁ POLICIE NOVÝ BOR. Výsledky průzkumu městský kamerový dohlížecí systém

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MĚSTSKÁ POLICIE NOVÝ BOR. Výsledky průzkumu městský kamerový dohlížecí systém"

Transkript

1 MĚSTSKÁ POLICIE NOVÝ BOR Výsledky průzkumu městský kamerový dohlížecí systém 2012

2 Obsah OBSAH...1 ÚVOD...2 METODIKA...3 CELKOVÉ VÝSLEDKY PRŮZKUMU...5 VÝSLEDKY PRŮZKUMU Z HLEDISKA VĚKU A POHLAVÍ...6 ŽENY...6 MUŽI...7 VĚKOVÁ HRANICE VĚKOVÁ KATEGORIE VĚKOVÁ KATEGORIE VĚKOVÁ KATEGORIE 60 LET A VÍCE...12 ŽENY VE VĚKU ŽENY VE VĚKU ŽENY VE VĚKU ŽENY VE VĚKU 60 A VÍCE...17 MUŽI VE VĚKU MUŽI VE VĚKU MUŽI VE VĚKU MUŽI VE VĚKU 60 A VÍCE...22 VÝSLEDKY PRŮZKUMU Z HLEDISKA VZDĚLÁNÍ RESPONDENTŮ...23 ZÁKLADNÍ VZDĚLÁNÍ...23 VYUČENÍ...25 STŘEDOŠKOLSKÉ VZDĚLÁNÍ...26 VYSOKOŠKOLSKÉ VZDĚLÁNÍ...27 ZÁVĚR...29 REJSTŘÍK TABULEK A OBRÁZKŮ

3 Úvod Tento dokument shrnuje výsledky průzkumu provedeného v průběhu června roku Průzkum prováděla Vyšší odborná škola sklářská a Střední škola Nový Bor. Jeho výsledky jsou shrnuty do grafické podoby. Průzkum si klade za cíl obeznámit se s názorem občanů na městský kamerový dohlížecí systém (MKDS). Obzvláště za důležité byly považovány odpovědi respondentů týkající se rozšíření stávajícího MKDS. 2

4 Metodika Mezi občany Nového Boru byly rozdány dotazníky (Obrázek 1). Poté byly dotazníky od občanů zpět vybrány a z průzkumu byly odstraněny ty, ve kterých nebyly označeny všechny odpovědi. V některých například účastníci průzkumu neoznačili své dosažené vzdělání nebo své pohlaví anebo odmítli odpovědět na některou z otázek. Nyní k důvodu, proč byly dané dotazníky vyřazeny. Důvod pro vyřazení dotazníků, ve kterých nebylo označeno pohlaví nebo vzdělání, je stejný. Výsledky průzkumu jsou rozděleny do jednotlivých kategorií, ať už je to kategorie z hlediska věku, pohlaví anebo vzdělání. A takto chybně vyplněné dotazníky nebylo možné zařadit do dané skupiny. Pokud respondenti odmítli odpovědět na některou z otázek, nebyl jejich dotazník zařazen do průzkumu z důvodu zkreslení výsledků tohoto průzkumu. Na otázky odpovědělo 198 žen a 106 mužů, celkem tedy 304 osob. Podíváme-li se na respondenty z hlediska jejich dosaženého vzdělání, pak se průzkumu zúčastnilo 58 osob se základním vzděláním, 54 osob vyučených, 131 osob se středoškolským vzděláním a 61 osob se vzděláním vysokoškolským. Průzkumu se zúčastnily i 2 osoby se vzděláním vyšším odborným, ale vzhledem k tomu, že byla tato skupina osob tak malá a vzhledem k tomu, že tato možnost vzdělání nebyla bohužel na dotazníku uvedena, byly odpovědi těchto osob zařazeny mezi odpovědi osob se středoškolským vzděláním. Odpovědi respondentů byly dále roztříděny do výše uvedených kategorií a zpracovány, a to v grafické podobě. Tyto grafické výsledky byly následně interpretovány. 3

5 Obrázek 1 Vzor dotazníku 4

6 Celkové výsledky průzkumu Přál (a) byste si rozšíření MKDS do okolí Vašeho Tabulka 1 Celkové výsledky průzkumu Bezpečně se v Novém Boru cítí 26 % lidí a spíše bezpečně 40 % dotázaných. Povědomí o tom, že jsou ve městě umístěny kamery, je vysoké. Kladně na tuto otázku odpovědělo 82 % lidí. S rozšířením MKDS souhlasí výrazná většina účastníků průzkumu. S tím, aby město MKDS rozšířilo, souhlasí 92 % respondentů. Jako nástroj pro posílení bezpečnosti vnímá kamerový systém 54 % dotázaných a odpověď spíše ano zvolilo na dotaznících 32 % lidí. V okolí svého bydliště by MKDS 5

7 uvítalo 55 % respondentů, spíše ano zde odpovědělo 22 % účastníků průzkumu. Pod dohledem MKDS se bezpečně cítí 44 % a spíše kladně odpovědělo 36 % dotázaných. Výsledky průzkumu z hlediska věku a pohlaví Ženy Tabulka 2 Odpovědi žen 6

8 Ve městě se cítí spíše bezpečně 41 % žen, kladně pak na tuto otázku odpovědělo 26 % z dotázaných. O přítomnosti MKDS ve městě je obeznámeno 79 % žen. S jeho rozšířením souhlasí 93 % respondentů. Jako nástroj k posílení bezpečnosti vnímá kamerový systém 53 % žen a spíše ano odpovědělo 33 % účastnic průzkumu. Ve svém okolí by MKDS uvítalo 52 % žen a pod dohledem kamer se bezpečně cítí 43 % dotázaných. Spíše ano pak odpovědělo 36 % respondentů. Muži 7

9 Tabulka 3 Odpovědi mužů Muži se ve městě cítí spíše bezpečně, tato možnost byla na dotaznících vybrána v 37 % případů. Ano pak na tuto otázku odpovědělo 26 % mužů. Většina mužů má i povědomí o přítomnosti kamerového systému, kladně na tuto otázku odpovědělo 86 % mužů. S rozšířením MKDS souhlasí 92 % dotázaných. 55 % mužů vnímá kamerový systém jako nástroj k posílení bezpečnosti, dále pak spíše ano odpovědělo na tuto otázku 30 % respondentů. Ve svém okolí by si přítomnost MKDS přálo 59 % mužů, dalších 22 % mužů by s tímto spíše souhlasilo. 45 % mužů se cítí v místech, kde jsou instalovány kamery, bezpečně. Dalších 36 % dotázaných se cítí spíše bezpečně. Věková hranice

10 Tabulka 4 Odpovědi respondentů ve věku Tato věková kategorie nejčastěji odpověděla, že se ve městě cítí spíše bezpečně. Tuto možnost označilo na dotaznících 44 % dotázaných. Kladně pak odpovědělo 23 % zástupců této věkové kategorie. Povědomí o přítomnosti kamer ve městě u této věkové kategorie je v celku vysoké. Kladně na tuto otázku odpovědělo 72 % dotázaných. S rozšířením MKDS souhlasí 86 % dotázaných. Jako nástroj k posílení bezpečnosti jej jednoznačně pozitivně hodnotí 44 % respondentů a odpověď spíše ano uvedlo 33 % dotázaných. Umístit MKDS do okolí svého bydliště by si přálo 44 % účastníků průzkumu z této věkové kategorie. Dalších 22 % by s umístěním do tohoto místa spíše souhlasilo. 21 % dotázaných je naopak proti tomu, což je spolu s níže uvedenou věkovou kategorií více než 60 let největší skupina odpůrců. Pod dohledem kamer se bezpečněji cítí 33 % respondentů, spíše bezpečněji pak 34 %. 9

11 Věková kategorie Tabulka 5 Odpovědi respondentů ve věku Zástupci této věkové kategorie uvedli, že se ve městě cítí spíše bezpečně. Takto odpovědělo 44 % dotázaných. Jednoznačně kladně pak odpovědělo 28 %. Povědomí o tom, že ve městě jsou umístěny kamery, je veliké. O umístění MKDS ví 82 % dotázaných. S rozšířením MKDS souhlasí 96 % účastníků průzkumu v této věkové kategorii. Velká většina zástupců této kategorie také považuje MKDS za nástroj k posílení bezpečnosti. 67 % respondentů také souhlasí s tím, aby byl tento moni10

12 torovací systém umístěn do okolí jejich bydliště. Pod dohledem kamer se bezpečně cítí 46 % dotázaných a dalších 35 % zvolilo možnost spíše ano jako odpověď na tuto otázku. Věková kategorie Tabulka 6 Odpovědi respondentů ve věku Více než třetina zástupců této věkové kategorie, přesně 39 %, uvedla, že se ve městě cítí spíše bezpečně. Dalších 26 % pak považuje naše město za bezpečné. Tato věková kategorie má největší po11

13 vědomí o přítomnosti kamer ve městě. Ví o nic 92 % respondentů, což je nejvíce ze všech sledovaných věkových kategorií, pokud věkové kategorie nebudeme dělit ještě na pohlaví. Potom by pak prvenství zaujaly muži ve věku (viz níže). S rozšířením kamer souhlasí 95 % dotázaných. Toto číslo patří také k jedněm z nejvyšších. Nadpoloviční většina dotázaných se také ztotožnila s názorem, že považuje MKDS za nástroj k posílení bezpečnosti. Konkrétně takto odpovědělo 57 % dotázaných. Podobnou podporu má také otázka, zda by si respondenti přáli MKDS rozšířit do okolí jejich bydliště. Kladná odpověď na tuto otázku byla zaznamenána v 59 % případů. 50 % respondentů dále uvedlo, že se pod dohledem monitorovacího systému cítí bezpečněji. Věková kategorie 60 let a více 12

14 Tabulka 7 Odpovědi respondentů ve věku 60 let a více Tato věková kategorie se cítí nejméně bezpečně ze všech kategorií bez přihlédnutí k pohlaví respondentů. Spíše ne odpovědělo na otázku pocitu bezpečí 32 % a 20 % odpovědělo ne. 35 % navíc neví o přítomnosti MKDS. Toto číslo patří k těm vyšším. A pokud porovnáme věkové kategorie, které zároveň nepřihlíží k pohlaví, pak je toto číslo nejvyšší. 94 % zástupců této věkové kategorie souhlasí s rozšířením MKDS a 61 % jej vnímá jako nástroj k posílení bezpečnosti. Spolu s věkovou kategorií let patří tato kategorie k největším odpůrcům umístění MKDS do okolí jejich bydliště. Odpověď ne uvedlo na dotaznících 22 % a dalších 13 % uvedlo odpověď spíše ne. Součet těchto odpovědí však nepřesahuje 50 %. Pod dohledem MKDS se pak bezpečněji cítí 52 % respondentů. Ženy ve věku

15 Tabulka 8 Odpovědi žen ve věku Ženy v této věkové kategorii se ve městě cítí spíše bezpečně. Odpovědělo tak 45 % dotázaných. Dalších 19 % pak odpovědělo kladně. 68 % žen zastupujících věkovou kategorii let uvedlo, že ví o tom, že je ve městě nainstalován MKDS, 84 % pak souhlasí s jeho rozšířením. 39 % pak MKDS považuje za nástroj k posílení bezpečnosti a dalších 32 % uvedlo na dotaznících odpověď spíše ano. Do okolí svého bydliště by si kamerový systém přálo nainstalovat 43 % dotázaných. 20 % by jej tam pak spíše uvítalo. Pod dohledem kamer se spíše bezpečně cítí 34 % žen a 29 % žen této věkové kategorie odpovědělo kladně. 14

16 Ženy ve věku Tabulka 9 Odpovědi žen ve věku Nejčastěji zaznamenanou odpovědí na otázku, zdali se ženy zastupující věkovou kategorii cítí v našem městě bezpečně, byla odpověď spíše ano. Uvedlo ji 46 % žen. Ano pak odpovědělo dalších 28 %. O přítomnosti kamer ví 91 % žen. S rozšířením MKDS pak souhlasí 100 % žen, které spadají do této věkové kategorie. Tato podpora je vůbec nejvyšší zaznamenaná. MKDS je považován za nástroj k posílení bezpečnosti u 67 % žen. Ani na tuto otázku nebyla zaznamenána negativní odpo15

17 věď. Do okolí svého bydliště by si pak MKDS přálo umístit 70 % žen, což je nejvyšší podpora mezi ženami. Pod dohledem kamer se bezpečněji cítí 50 % žen, odpověď spíše ano byla zaznamenána u 35 % dotázaných. Ženy ve věku Tabulka 10 Odpovědi žen ve věku

18 44 % žen této věkové kategorie se ve městě cítí spíše bezpečně, dalších 27 % se pak cítí bezpečně. Povědomí o přítomnosti kamer je v této kategorii vysoké, kladně na tuto otázku odpovědělo 88 % dotázaných. S rozšířením MKDS pak souhlasí 95 % žen. Více jak polovina žen, konkrétně 53 %, se domnívá, že MKDS je nástrojem k posílení bezpečnosti. 50 % žen této věkové kategorie by si pak přálo umístit MKDS do okolí svého bydliště, dalších 29 % pak odpovědělo spíše ano. Necelá polovina žen, 45 %, se pak cítí pod dohledem kamer bezpečněji. Další více jak třetina odpověděla spíše ano, konkrétně 38 % žen. Ženy ve věku 60 a více 17

19 Tabulka 11 Odpovědi žen ve věku 60 a více Ženy této věkové kategorie se ve městě spíše bezpečně necítí. Tuto odpověď uvedlo 41 % dotázaných. Dalších 14 % uvedlo, že se ve městě bezpečně necítí. Tento negativní pocit byl nejvíce zaznamenán právě u této věkové skupiny. O tom, že jsou ve městě instalovány kamery, ví 55 % dotázaných žen ve věku 60 a více. I tady byl zaznamenán největší počet záporných odpovědí. Rozšíření MKDS by si pak přálo 95 % žen. Za nástroj k posílení bezpečnosti jej považuje 59 % žen. U této otázky nebyla zaznamenána žádná odpověď ne. 41 % žen by si pak přálo umístit MKDS do okolí bydliště. U této otázky byl také zaznamenán vysoký počet odpůrců, součet odpovědí ne a spíše ne však nepřesáhl 50 %. Pod dohledem kamer se pak bezpečněji cítí 55 % dotázaných a dalších 36 % pak na dotaznících označilo odpověď spíše ano. U této otázky nebyla zaznamenána odpověď ne. Muži ve věku

20 Tabulka 12 Odpovědi mužů ve věku Skoro polovina mužů zastupující věkovou kategorii uvedla, že se ve městě cítí spíše bezpečně. Konkrétně tak odpovědělo 42 % dotázaných a dalších 29 % odpovědělo na tuto otázku kladně. O přítomnosti kamer ve městě ví 79 % dotázaných. S jejich rozšířením souhlasí 89 % dotázaných. Jako nástroj k posílení bezpečnosti jej hodnotí 45 % dotázaných a dalších 34 % odpovědělo na tuto otázku spíše ano. V okolí svého bydliště by MKDS uvítalo 45 % dotázaných zástupců z této věkové kategorie, dalších 26 % by s tímto spíše souhlasilo. 39 % mužů se pod dohledem kamer cítí bezpečněji a téměř stejný počet mužů, konkrétně 34 % se pak cítí spíše bezpečněji v místech, kde je umístěn MKDS. 19

21 Muži ve věku Tabulka 13 Odpovědi mužů ve věku Dvě pětiny dotázaných mužů ve věkové kategorii odpověděly, že se ve městě cítí spíše bezpečně a 28 % mužů odpovědělo kladně. Povědomí o přítomnosti kamer je vysoké, o KMDS ví 80 % dotázaných. S rozšířením MKDS souhlasí 88 % mužů patřící do této věkové kategorie. 52 % mužů pak považuje monitorovací systém za nástroj k posílení bezpečnosti. Tito muži si také ve velké míře přejí rozšířit MKDS do okolí jejich bydliště. Na tuto otázku nebyla zaznamenána jednoznačně nega20

22 tivní odpověď. Pod dohledem kamer se bezpečně cítí 36 % dotázaných a stejný počet dotázaných se ve městě cítí pod dohledem MKDS spíše bezpečněji. Muži ve věku Tabulka 14 Odpovědi mužů ve věku Nejčastější odpovědí na otázku, zdali se muži ve věku ve městě cítí bezpečně, byla odpověď spíše ne. Na dotaznících ji označilo 32 % mužů, pak následovala odpověď spíše ano s 29 %. Na tuto 21

23 otázku odpovědělo negativně 47 % osob (jde o součet odpovědí ne a spíše ne). Tato hodnota patří k nejvyšším spolu s odpověďmi mužů ve věku 60 let a více (viz níže). O přítomnosti kamer ví 97 % dotázaných, což je nevyšší zaznamenaná hodnota mezi věkovými kategoriemi mužů. 94 % mužů souhlasí s rozšířením MKDS a 65 % jej považuje za nástroj k posílení bezpečnosti. Do blízkosti svého bydliště by si MKDS přálo rozšířit 76 % mužů této věkové kategorie. To je také nejvyšší zaznamenaný počet kladných odpovědí na tuto otázku mezi věkovými kategoriemi mužů. Bezpečněji se pod dohledem kamer cítí 59 % mužů a spíše bezpečněji pak 35 % mužů. Muži ve věku 60 a více 22

24 Tabulka 15 Odpovědi mužů ve věku 60 let a více Muži této věkové kategorie nejčastěji odpověděli, že se ve městě necítí bezpečně. Takto odpovědělo celkem 34 % zástupců věkové kategorie. Druhou nejčastější odpovědí byla odpověď spíše ano. Výsledky této kategorie ale příliš průkazné nejsou. Průzkumu se totiž zúčastnilo pouze 9 mužů ve věku 60 let a více. 89 % mužů je obeznámeno s přítomností kamer ve městě a 100 % dotázaných souhlasí s rozšířením MKDS. 67 % mužů považuje MKDS za nástroj k posílení bezpečnosti. 45 % respondentů by si přálo kamerový systém umístit do okolí svého bydliště a stejný počet mužů se cítí pod dohledem kamer bezpečněji. Výsledky průzkumu z hlediska vzdělání respondentů Základní vzdělání 23

25 Tabulka 16 Odpovědi respondentů se základním vzděláním Lidé se základním stupněm vzdělání se ve městě cítí spíše bezpečně. Takto odpověděla více jak třetina respondentů. Pokud bychom sečetli odpovědi ano a spíše ano pak by na tuto otázku odpovědělo kladně 60 % z nich. O tom, že má město MKDS má tato skupina respondentů malé povědomí v porovnání s ostatními skupinami respondentů. Na tuto otázku odpovědělo záporně 40 % dotázaných, což je zdaleka nejvíc oproti ostatním skupinám. Tato skupina souhlasí s rozšířením MKDS a jako nástroj k posílení bezpečnosti jej vnímá spíše pozitivně. V otázce, zda by si rozšíření MKDS přáli i do okolí svého bydliště, se tato skupina dělí přesně na půl. Ano odpověděla na tuto otázku přibližně třetina dotázaných, ne pak řeklo 29 %. V součtu odpovědí ano a spíše ano, pak s rozšířením MKDS do okolí bydliště souhlasí přesně 50 %. V místech, kde jsou instalovány kamery, se tato skupina cítí spíše bezpečně. 24

26 Vyučení Tabulka 17 Odpovědi respondentů se stupněm vzdělání vyučen Tato skupina se v součtu odpovědí ano a spíše ano shodla na tom, že se ve městě cítí bezpečně. O tom, že jsou ve městě instalovány kamery má povědomí 83 %. Tito lidé také souhlasí s rozšířením MKDS, dokonce více než lidé se základním vzděláním. Rozšíření je v této kategorii nakloněno 89 % respondentů. Jako nástroj k posílení bezpečnosti hodnotí MKDS 48 % respondentů a spíše ano odpovědělo na tuto otázku 33 % lidí z této kategorie. 46 % respondentů se vzděláním vyučen 25

27 by si přálo, aby byl MKDS rozšířen do okolí jejich bydliště. Tato skupina obyvatel se v místech, kde jsou umístěny kamery, se cítí spíše bezpečně, jednu z možností ano a spíše ano volilo 78 % dotázaných. Středoškolské vzdělání Přál (a) byste si rozšíření MKDS do okolí Vašeho Tabulka 18 Odpovědi respondentů se středoškolským vzděláním 26

28 Tato skupina je z hlediska počtu respondentů nejpočetnější. Tvoří ji 131 osob z celkových 304 osob, tedy 43 % ze všech dotázaných. Proto lze říci, že názor této skupiny zastupuje širokou veřejnost a je nejprůkaznější. Navíc odpovědi této skupiny byly zcela nejjednoznačnější. Až na první otázku, zdali se tato skupina osob cítí v našem městě bezpečně, kdy z největší části tito respondenti odpověděli spíše ano, pak na další odpovědi zazněla jednoznačná ano. O MKDS ví 88 % dotázaných a s jeho rozšířením souhlasí 98 % respondentů, což je nejvíce ze všech skupin dotázaných z hlediska vzdělání. Jednoznačně pozitivní byly odpovědi také na otázku, zdali považují MKDS jako nástroj k posílení bezpečnosti. V součtu odpovědí ano a spíše ano tvoří tyto odpovědi 89 %. Jasné ano zaznělo také v otázce rozšíření MKDS do okolí bydliště. Kladné odpovědi zazněly v 67 % případů. Pokud k těmto respondentům přičteme i respondenty, kteří na tuto otázku odpověděli spíše ano, pak dostaneme 88 %. Tato skupina se cítí bezpečně v místech, kde jsou umístěny kamery. Ano odpovědělo 51 % respondentů, spíše ano pak 33 % účastníků průzkumu se středoškolským vzděláním. Vysokoškolské vzdělání 27

29 Přál (a) byste si rozšíření MKDS do okolí Vašeho Tabulka 19 Odpovědi respondentů s vysokoškolským vzděláním Vysokoškolští respondenti se cítí v našem městě spíše bezpečně. Tuto možnost odpovědi zvolilo 52 % respondentů. 87 % dotázaných ví o tom, že město má instalovaný MKDS a výrazná většina souhlasí s jeho rozšířením, celých 92 % dotázaných. Více než polovina účastníků průzkumu v této skupině hodnotí MKDS jako nástroj k posílení bezpečnosti. S rozšířením MKDS do okolí bydliště souhlasí 57 % a spíše ano odpovědělo 31 % lidí. V součtu tedy 88 % dotázaných vysokoškolsky vzdělaných lidí. V místech, kde jsou instalovány kamery, se bezpečně cítí 43 % a spíše ano odpovědělo 44 % respondentů. 28

30 Závěr Průzkumem bylo zjištěno, že MKDS je občany Nového Boru přijímán velice pozitivně. Jeho rozšíření si přeje výrazná většina z nich. Veliké je také povědomí o umístění stávajícího monitorovacího systému. MKDS je také považován za nástroj k posílení bezpečnosti a do okolí svého bydliště by si jej také přálo umístit přes 50 % dotázaných. Odpovědi na otázku týkající se stávající bezpečnosti ve městě nedopadly už tak jednoznačně. Přesto se občané cítí spíše bezpečně. Stejná je i situace v otázce bezpečnosti v místech, kde je již MKDS umístěn. 29

31 Rejstřík tabulek a obrázků Tabulka 1 Celkové výsledky průzkumu...5 Tabulka 2 Odpovědi žen...6 Tabulka 3 Odpovědi mužů...8 Tabulka 4 Odpovědi respondentů ve věku Tabulka 5 Odpovědi respondentů ve věku Tabulka 6 Odpovědi respondentů ve věku Tabulka 7 Odpovědi respondentů ve věku 60 let a více...13 Tabulka 8 Odpovědi žen ve věku Tabulka 9 Odpovědi žen ve věku Tabulka 10 Odpovědi žen ve věku Tabulka 11 Odpovědi žen ve věku 60 a více...18 Tabulka 12 Odpovědi mužů ve věku Tabulka 13 Odpovědi mužů ve věku Tabulka 14 Odpovědi mužů ve věku Tabulka 15 Odpovědi mužů ve věku 60 let a více...23 Tabulka 16 Odpovědi respondentů se základním vzděláním...24 Tabulka 17 Odpovědi respondentů se stupněm vzdělání vyučen...25 Tabulka 18 Odpovědi respondentů se středoškolským vzděláním...26 Tabulka 19 Odpovědi respondentů s vysokoškolským vzděláním...28 Obrázek 1 Vzor dotazníku

Vyhodnocení dotazníkového šetření ke zjišťování pocitu bezpečí občanů města Hlučín

Vyhodnocení dotazníkového šetření ke zjišťování pocitu bezpečí občanů města Hlučín Vyhodnocení dotazníkového šetření ke zjišťování pocitu bezpečí občanů města Hlučín Cílem výzkumu bylo zjistit, jak obyvatelé města Hlučín hodnotí město z hlediska bezpečnosti, kterých negativních jevů

Více

Výsledky zjišťování pocitu bezpečí občanů Města Krnova 2006

Výsledky zjišťování pocitu bezpečí občanů Města Krnova 2006 Výsledky zjišťování pocitu bezpečí občanů Města Krnova 2006 Metodologie výzkumu: Metoda výzkumu: Dotazníkové šetření Sběr dat: Květen 2006 Vyhodnocení dat: Prosinec 2006 Cílová skupina: Občané města Krnova

Více

Praha 10. Průzkum veřejného mínění na téma rekonstrukce Moskevské ulice

Praha 10. Průzkum veřejného mínění na téma rekonstrukce Moskevské ulice Praha 1 Průzkum veřejného mínění na téma rekonstrukce Moskevské ulice Obsah Metodologie.......... 3 Executive summary......... Všichni respondenti......... 5 Všichni respondenti (ženy)........ Všichni

Více

Názor na devizové intervence České národní banky

Názor na devizové intervence České národní banky TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: martin.durdovic@soc.cas.cz Názor na devizové intervence České národní

Více

Názory občanů na úřad Kanceláře veřejného ochránce práv

Názory občanů na úřad Kanceláře veřejného ochránce práv TISKOVÁ ZPRÁVA Mgr. Naděžda Horáková Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129, 221 183 588 E-mail: nadezda.horakova@soc.cas.cz Názory občanů

Více

Zavádění IFRS standardů v českých poměrech

Zavádění IFRS standardů v českých poměrech Zavádění IFRS standardů v českých poměrech Průzkum v rámci pracovní skupiny IFRS platforma Česká asociace pro finanční řízení Vladimírova 233/12, 140 00 Praha 4, IČO: 22875581 www.cafin.cz; info@cafin.cz

Více

Internetový marketing střední školy zatím nevyužívají. Chtějí se v něm ale zdokonalovat. Shrnutí výsledků průzkumu občanského sdružení Než zazvoní

Internetový marketing střední školy zatím nevyužívají. Chtějí se v něm ale zdokonalovat. Shrnutí výsledků průzkumu občanského sdružení Než zazvoní Internetový marketing střední školy zatím nevyužívají. Chtějí se v něm ale zdokonalovat. Shrnutí výsledků průzkumu občanského sdružení Než zazvoní 7. října 2013 Průzkum mezi učiteli výpočetní techniky

Více

Česká veřejnost o tzv. Islámském státu únor 2015

Česká veřejnost o tzv. Islámském státu únor 2015 pm50 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel.: +40 86 840 9 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Česká veřejnost o tzv. Islámském státu únor 05

Více

Názory občanů na sociální zabezpečení v ČR listopad 2013

Názory občanů na sociální zabezpečení v ČR listopad 2013 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel./fax: 86 840 9 E-mail: jana.novakova@soc.cas.cz Názory občanů na sociální zabezpečení v ČR listopad

Více

Metadata průzkumu "Krize a nejistota zaměstnání"

Metadata průzkumu Krize a nejistota zaměstnání Metadata průzkumu "Krize a nejistota zaměstnání" Autor průzkumu: Panajotis Cakirpaloglu, Jan Šmahaj Šetření: 03. 02. 2010-17. 02. 2010 Délka průzkumu: 336 hod Počet respondentů: 154 Vypovídací hodnota:

Více

er140207 Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: milan.tucek@soc.cas.cz

er140207 Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: milan.tucek@soc.cas.cz er00 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel./fax: 86 80 9 E-mail: milan.tucek@soc.cas.cz Názor na zadlužení obyvatel a státu leden 0 Technické

Více

Občanské sdružení MAS KRAJINA SRDCE. Výsledky anketního šetření názorů seniorů žijících v obcích zapojených do území MAS KRAJINA SRDCE

Občanské sdružení MAS KRAJINA SRDCE. Výsledky anketního šetření názorů seniorů žijících v obcích zapojených do území MAS KRAJINA SRDCE Občanské sdružení MAS KRAJINA SRDCE Výsledky anketního šetření názorů seniorů žijících v obcích zapojených do území MAS KRAJINA SRDCE 2014 1 Obsah 1. Základní údaje o šetření... 3 2. Hodnocení odpovědí

Více

Strategický plán města České Budějovice

Strategický plán města České Budějovice STATUTÁRNÍ MĚSTO ČESKÉ BUDĚJOVICE Strategický plán města České Budějovice VÝSLEDKY DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ MEZI NÁVŠTĚVNÍKY MĚSTA Verze: 15. října 2007 Strana 1 z 14 celkem 1. Charakteristika respondentů

Více

Občané o americké radarové základně v ČR

Občané o americké radarové základně v ČR TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 2 0 129 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Občané o americké radarové základně v ČR Technické

Více

Spokojenost obyvatel s životem v regionu MAS Havlíčkův kraj

Spokojenost obyvatel s životem v regionu MAS Havlíčkův kraj Vyhodnocení dotazníkového šetření, které proběhlo na území MAS Havlíčkův kraj Spokojenost obyvatel s životem v regionu MAS Havlíčkův kraj Místní akční skupina Havlíčkův kraj, o. p. s. Zpracovala: Hana

Více

Česká veřejnost o tzv. Islámském státu březen 2015

Česká veřejnost o tzv. Islámském státu březen 2015 pm TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel.: + E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Česká veřejnost o tzv. Islámském státu březen 05 Technické parametry

Více

Kvantitativní výzkum. Červen 2006 / Vybrané závěry z exkluzivního výzkumu pro MF ČR / STEM/MARK, a.s.

Kvantitativní výzkum. Červen 2006 / Vybrané závěry z exkluzivního výzkumu pro MF ČR / STEM/MARK, a.s. BANKOVNÍ SLUŽBY Kvantitativní výzkum Červen 2006 / Vybrané závěry z exkluzivního výzkumu pro MF ČR / STEM/MARK, a.s. Hlavní zjištění Lidé chtějí: více informací sazebník součástí smlouvy (92 %) informace

Více

336 hod. nízká. http://www.vmonline.cz

336 hod. nízká. http://www.vmonline.cz Metadata průzkumu FINANČNÍ GRAMOTNOST Autoři průzkumu: - tým VMonline - Šetření: 8. - 22.10. 2011 Délka průzkumu: 336 hod. Počet respondentů: 82/ validních 61 Vypovídací hodnota: nízká Počet otázek: 20

Více

Informace. Jednotné přijímací zkoušky v SŠ s maturitními obory a vybavenost škol prostředky ICT

Informace. Jednotné přijímací zkoušky v SŠ s maturitními obory a vybavenost škol prostředky ICT Jednotné přijímací zkoušky v s maturitními obory Praha, červen 2014 1 Úvod Česká školní inspekce (dále ČŠI ) předkládá výsledky inspekčního elektronického zjišťování na téma Jednotné přijímací zkoušky

Více

JAK HOSPODAŘÍ ČESKÉ DOMÁCNOSTI

JAK HOSPODAŘÍ ČESKÉ DOMÁCNOSTI TISKOVÁ INFORMACE Z VÝZKUMU STEM TRENDY 1/214 VYDÁNO DNE 17.2. 214 JAK HOSPODAŘÍ ČESKÉ DOMÁCNOSTI Mírně nadpoloviční většina dotázaných občanů je z hlediska úspor a půjček v plusu, téměř třetina má bilanci

Více

INSTITUT DĚTÍ A MLÁDEŽE Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy PROFIL A MOTIVACE DOBROVOLNÝCH PRACOVNÍKŮ VĚNUJÍCÍCH SE PRÁCI S DĚTMI A MLÁDEŽÍ

INSTITUT DĚTÍ A MLÁDEŽE Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy PROFIL A MOTIVACE DOBROVOLNÝCH PRACOVNÍKŮ VĚNUJÍCÍCH SE PRÁCI S DĚTMI A MLÁDEŽÍ INSTITUT DĚTÍ A MLÁDEŽE Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy PROFIL A MOTIVACE DOBROVOLNÝCH PRACOVNÍKŮ VĚNUJÍCÍCH SE PRÁCI S DĚTMI A MLÁDEŽÍ PROSINEC 2002 Úvodem SVČ a občanská sdružení se ve své

Více

ps80502 TISKOVÁ ZPRÁVA Politická kultura

ps80502 TISKOVÁ ZPRÁVA Politická kultura ps8050 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel./fax: 86 840 9 E-mail: marketa.skodova@soc.cas.cz Politická kultura Technické parametry Výzkum:

Více

288 hod. nízká. http://www.vmonline.cz

288 hod. nízká. http://www.vmonline.cz Metadata průzkumu POSTOJE K PSYCHOLOGŮM A LÉKAŘŮM Autoři průzkumu: - tým VMonline - Šetření: 28.11-09.12. 2011 Délka průzkumu: 288 hod. Počet respondentů: 454/ validních 400 Vypovídací hodnota: nízká Počet

Více

JAK HOSPODAŘÍ ČESKÉ DOMÁCNOSTI

JAK HOSPODAŘÍ ČESKÉ DOMÁCNOSTI TISKOVÁ INFORMACE Z VÝZKUMU STEM TRENDY 1/13 VYDÁNO DNE 13.2. 13 JAK HOSPODAŘÍ ČESKÉ DOMÁCNOSTI Téměř polovina dotázaných občanů (46 ) je z hlediska úspor a půjček v plusu, třetina (34 ) má bilanci vyrovnanou

Více

Pracovníci státní správy

Pracovníci státní správy Pracovníci státní správy Sociální anamnéza Ankety se zúčastnilo celkem 51 pracovníků státní správy, z toho více jak tři čtvrtiny mužů (76%) (viz Příloha 4, graf č.1). Většinou patří do věkové kategorie

Více

Nábor studentů výsledky a plány středních škol

Nábor studentů výsledky a plány středních škol Nábor studentů výsledky a plány středních škol Studie občanského sdružení Než zazvoní 31. března 2014 Průzkum středních škol Tento dokument shrnuje, jak probíhal nábor studentů na střední školy po celé

Více

POSTAVENÍ ŽEN V POLITICE OČIMA ČESKÉ VEŘEJNOSTI

POSTAVENÍ ŽEN V POLITICE OČIMA ČESKÉ VEŘEJNOSTI Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav Akademie věd České republiky Jilská 1, 110 00 Praha 1 tel/fax: +420 286 840 129 e-mail: cvvm@soc.cas.cz, www.cvvm.cz POSTAVENÍ ŽEN V POLITICE OČIMA

Více

Zjišťování potřeb uživatelů v oblasti poskytování sociálních služeb na území Jihomoravského kraje ČÍSLO DOTAZNÍKU..

Zjišťování potřeb uživatelů v oblasti poskytování sociálních služeb na území Jihomoravského kraje ČÍSLO DOTAZNÍKU.. Individuální projekt Jihomoravského kraje reg. číslo CZ.1.04/3.1.00/05.00027 s názvem Podpora plánování rozvoje sociálních sluţeb v Jihomoravském kraji Zjišťování potřeb uživatelů v oblasti poskytování

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA. Centrum pro výzkum veřejného mínění CVVM, Sociologický ústav AV ČR, v.v.i.

TISKOVÁ ZPRÁVA. Centrum pro výzkum veřejného mínění CVVM, Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel./fax: 286 80 29 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Názory občanů na drogy Technické parametry Výzkum:

Více

Daňová jistota v České republice Průzkum Deloitte v rámci regionu EMEA

Daňová jistota v České republice Průzkum Deloitte v rámci regionu EMEA Daňová jistota v České republice Průzkum Deloitte v rámci regionu EMEA Září 2012 Obsah Představení průzkumu Jedná se v pořadí o 2. průzkum (1. proběhl před dvěma lety) Zkušenosti velkých firem s daněmi

Více

Průzkum k distančním volbám

Průzkum k distančním volbám STEM - Středisko empirických výzkumů, Chlumčanského 5, 1 Praha 8 Průzkum k distančním volbám Zpráva z výzkumu STEM pro KDU-ČSL V Praze dne 29. ledna 15 I. Údaje o výzkumu Typ výzkumu: Věcné zaměření výzkumu:

Více

Zpráva z dotazníkového šetření: povědomí o programu mobility vysokoškolských studentů Erasmus a o pracovních stážích v programu Erasmus.

Zpráva z dotazníkového šetření: povědomí o programu mobility vysokoškolských studentů Erasmus a o pracovních stážích v programu Erasmus. Zpráva z dotazníkového šetření: povědomí o programu mobility vysokoškolských studentů Erasmus a o pracovních stážích v programu Erasmus. 1. Úvod: krátké shrnutí šetření Dotazníkové šetření probíhalo prostřednictvím

Více

Bezpečnostní rizika pro Českou republiku podle veřejnosti listopad 2013

Bezpečnostní rizika pro Českou republiku podle veřejnosti listopad 2013 ov19 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 6 8 19 E-mail: milan.tucek@soc.cas.cz Bezpečnostní rizika pro Českou republiku podle

Více

Fungování demokracie a lidská práva v ČR únor 2015

Fungování demokracie a lidská práva v ČR únor 2015 pd10312a TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: 28 840 129 E-mail: nadezda.cadova@soc.cas.cz Fungování demokracie a lidská práva v ČR

Více

Půjčovat si peníze nebo pořizovat věci na dluh je. vždy rizikem. půjčovat si peníze nebo pořizovat věci na dluh je v dnešní době přirozenou

Půjčovat si peníze nebo pořizovat věci na dluh je. vždy rizikem. půjčovat si peníze nebo pořizovat věci na dluh je v dnešní době přirozenou TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 86 840 19 E-mail: jana.novakova@soc.cas.cz Názory obyvatel na přijatelnost půjček leden 014

Více

Kongresové dny Asociace výchovného poradenství 9-10. 9. 2014 Brno. Vyhodnocení části c - Kariérové poradenství, otázky č. 13-21

Kongresové dny Asociace výchovného poradenství 9-10. 9. 2014 Brno. Vyhodnocení části c - Kariérové poradenství, otázky č. 13-21 Kongresové dny Asociace výchovného poradenství 9-10. 9. 2014 Brno - dílčí vyhodnocení dotazníkového šetření Vyhodnocení části c - Kariérové poradenství, otázky č. 13-21 Dotazník byl vypracován pro účely

Více

FINAL REPORT část I Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

FINAL REPORT část I Bezpečnost a ochrana zdraví při práci FINAL REPORT část I Bezpečnost a ochrana zdraví při práci Zkušenost zaměstnanců POCIT OHROŽENÍ V PRÁCI Pouze 3/5 zaměstnanců se cítí v práci bezpečně v průběhu celé pracovní doby a u všech pracovních činností.

Více

Daňová jistota v České republice Průzkum Deloitte v rámci regionu EMEA

Daňová jistota v České republice Průzkum Deloitte v rámci regionu EMEA Daňová jistota v České republice Průzkum Deloitte v rámci regionu EMEA Říjen 2013 Obsah prezentace Představení průzkumu Zkušenosti společností s daněmi a daňovou správou Porovnání vnímání českých a zahraničních

Více

Spokojenost občanů s místním společenstvím

Spokojenost občanů s místním společenstvím Spokojenost občanů s místním společenstvím Ukazatel kvality života (Evropský indikátor udržitelného rozvoje A1) Průzkum Spokojenost občanů s místním společenstvím, ve kterém jsou zjišťovány názory, postoje,

Více

Občané o ekonomické situaci svých domácností duben 2009

Občané o ekonomické situaci svých domácností duben 2009 eu0 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel./fax: 0 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Občané o ekonomické situaci svých domácností duben 00 Technické

Více

Komunitní plánování sociálních služeb v Plzni. Anketa. pro rodiče dětí od 1 do 3 let. Vyhodnocení

Komunitní plánování sociálních služeb v Plzni. Anketa. pro rodiče dětí od 1 do 3 let. Vyhodnocení Komunitní plánování sociálních služeb v Plzni Anketa pro rodiče dětí od 1 do 3 let Vyhodnocení Vyhodnocení zpracovalo: CpKP západní Čechy Americká 29 301 38 Plzeň Tel./fax: +420 / 377 329 558 Mobil: +420

Více

Kdo si na co půjčuje? aneb profil dnešního českého dlužníka

Kdo si na co půjčuje? aneb profil dnešního českého dlužníka Kdo si na co půjčuje? aneb profil dnešního českého dlužníka 25. května 200 Jana Zíková, Key Account Manager pro finanční sektor Factum Invenio, s.r.o. Obsah Postoje veřejnosti k půjčkám a úvěrům Sjednané

Více

Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) Fyzická aktivita (VIII. díl)

Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) Fyzická aktivita (VIII. díl) Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 12. 12. 2002 60 Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) Fyzická aktivita (VIII. díl) Tato

Více

Analýza dotazníkového šetření pro širokou veřejnost

Analýza dotazníkového šetření pro širokou veřejnost Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií Analýza dotazníkového šetření pro širokou veřejnost Analýza byla uskutečněna pro potřeby Komunitního plánu sociálních služeb ve městě Kladně Zpracovatel:

Více

ANALÝZA POTŘEB STŘEDNÍCH ŠKOL V OBLASTI SPOLUPRÁCE S VYSOKOŠKOLSKÝMI PORADENSKÝMI CENTRY

ANALÝZA POTŘEB STŘEDNÍCH ŠKOL V OBLASTI SPOLUPRÁCE S VYSOKOŠKOLSKÝMI PORADENSKÝMI CENTRY ANALÝZA POTŘEB STŘEDNÍCH ŠKOL V OBLASTI SPOLUPRÁCE S VYSOKOŠKOLSKÝMI PORADENSKÝMI CENTRY Závěrečná zpráva Zpracovala: Jana Čihounková Brno 2010 1. Úvod Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR svými

Více

Osobní údaje Zaškrtněte prosím políčko vedle Vámi vybrané odpovědi nebo napište Vaši odpověď v místu k tomu určeném.

Osobní údaje Zaškrtněte prosím políčko vedle Vámi vybrané odpovědi nebo napište Vaši odpověď v místu k tomu určeném. Vážené dámy, chtěli bychom Vás požádat o vyplnění tohoto dotazníku. Dotazník je součástí projektu Diskriminace žen na trhu práce (SDOLM), ve kterém jsou zjišťovány rozdíly mezi ženami a muži na pracovním

Více

Práva spojená se spotřebitelským úvěrem

Práva spojená se spotřebitelským úvěrem LEFT M DO NOT ALTER SLIDE MASTERS TH A TNS APPROVED TEMPLATE RIGHT M Práva spojená se spotřebitelským úvěrem Výsledky za Českou republiku TNS 01 LEFT M DO NOT ALTER SLIDE MASTERS TH A TNS APPROVED TEMPLATE

Více

Vzorové rešení. Statistika Mládež a drogy 2013. Brněnské školy. Vypracovaly A Kluby ČR o.p.s.

Vzorové rešení. Statistika Mládež a drogy 2013. Brněnské školy. Vypracovaly A Kluby ČR o.p.s. Statistika Mládež a drogy 2013 Brněnské školy Vypracovaly A Kluby ČR o.p.s. Statistika Mládež a drogy 2013 dotazníkový průzkum mezi žáky a studenty brněnských škol Cílem průzkumu bylo zjistit stav zneužívání

Více

Statistika Mládež a drogy 2013

Statistika Mládež a drogy 2013 Statistika Mládež a drogy 2013 JMK 2013 Vypracovaly A Kluby ČR o.p.s. Statistika Mládež a drogy 2013 dotazníkový průzkum mezi žáky a studenty jihomoravských škol Cílem průzkumu bylo zjistit stav zneužívání

Více

Občané o ekonomické situaci svých domácností

Občané o ekonomické situaci svých domácností eu00 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel./fax: 0 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Občané o ekonomické situaci svých domácností Technické

Více

VÝSLEDKY VÝZKUMU. indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ

VÝSLEDKY VÝZKUMU. indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ VÝSLEDKY VÝZKUMU indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ Realizace průzkumu, zpracování dat a vyhodnocení: Střední odborná škola podnikání a obchodu, spol. s r.o.

Více

Daně z pohledu veřejného mínění listopad 2014

Daně z pohledu veřejného mínění listopad 2014 ev22 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel.: 286 80 29 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Daně z pohledu veřejného mínění listopad 20 Technické

Více

Postoje populace ČR k ekonomické krizi a k předvolebním tématům

Postoje populace ČR k ekonomické krizi a k předvolebním tématům Postoje populace ČR k ekonomické krizi a k předvolebním tématům Vybrané výsledky aktuálního výzkumu Ipsos Tambor pro Zlatou korunu u příležitosti konání VII. Finančního fóra Zlaté koruny Květen 2010 Nobody

Více

Názory obyvatel na přijatelnost půjček

Názory obyvatel na přijatelnost půjček er10315b TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 8 840 1 E-mail: martin.buchtik@soc.cas.cz Názory obyvatel na přijatelnost půjček

Více

Statistika Mládež a drogy 2012

Statistika Mládež a drogy 2012 Statistika Mládež a drogy 2012 Jihomoravský kraj Vypracovaly A Kluby ČR o.p.s. JMK 2012 dotazníkový průzkum mezi žáky a studenty jihomoravských škol Cílem průzkumu bylo zjistit stav zneužívání návykových

Více

Vyhodnocení dotazníku spokojenosti rodičů se službami v MŠ Hluk (květen 2015)

Vyhodnocení dotazníku spokojenosti rodičů se službami v MŠ Hluk (květen 2015) Vyhodnocení dotazníku spokojenosti rodičů se službami v MŠ Hluk (květen 2015) V březnu letošního roku byl v Mateřské škole Hluk iniciován Městským úřadem Hluk dotazník, jehož cílem bylo zjistit potřeby

Více

Izrael a Palestina z pohledu českého veřejného mínění

Izrael a Palestina z pohledu českého veřejného mínění TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Izrael a Palestina z pohledu českého veřejného mínění

Více

VÝSLEDKY VÝZKUMU. indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ

VÝSLEDKY VÝZKUMU. indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ VÝSLEDKY VÝZKUMU indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ Realizace průzkumu, zpracování dat a vyhodnocení: Střední odborná škola podnikání a obchodu, spol. s r.o.

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA PRŮZKUM VEŘEJNÉHO MÍNĚNÍ V ÚSTECKÉM KRAJI 2006

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA PRŮZKUM VEŘEJNÉHO MÍNĚNÍ V ÚSTECKÉM KRAJI 2006 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA PRŮZKUM VEŘEJNÉHO MÍNĚNÍ V ÚSTECKÉM KRAJI 2006 Výzkum byl proveden v rámci projektu Ústecký kraj kraj přírody i člověka, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem

Více

Výsledky z dotazníkového šetření Průzkum potřeb seniorů a zdravotně postižených v rámci projektu Komunitní plánování sociálních služeb mikroregion

Výsledky z dotazníkového šetření Průzkum potřeb seniorů a zdravotně postižených v rámci projektu Komunitní plánování sociálních služeb mikroregion Výsledky z dotazníkového šetření Průzkum potřeb seniorů a zdravotně postižených v rámci projektu Komunitní plánování sociálních služeb mikroregion Frýdlantsko Ve Frýdlantě nad Ostravici Dne: 5. srpna 8

Více

Den finanční gramotnosti. Výzkum: Češi a investice

Den finanční gramotnosti. Výzkum: Češi a investice Výzkum: Češi a investice Výzkum Češi a investice Nese důraz na finanční gramotnost nějaké ovoce? 2 Je éra poučování o RPSN a dluhové pasti za námi? Nechávají finančně gramotní lidé ležet své peníze na

Více

Zpráva o výsledcích ankety k ověření problémů z Dětského fóra Praha 14 v roce 2014

Zpráva o výsledcích ankety k ověření problémů z Dětského fóra Praha 14 v roce 2014 Komunitní plánování Zdravé městské části Praha 14 Zpráva o výsledcích ankety k ověření problémů z Dětského fóra Praha 14 v roce 2014 Obsah: 1. Cíl, metodika a průběh ankety 1 2. Výsledky 2 3. Hodnocení

Více

Průzkum stavu dalšího vzdělávání v Jihomoravském kraji

Průzkum stavu dalšího vzdělávání v Jihomoravském kraji Průzkum stavu dalšího vzdělávání v Jihomoravském kraji Brno 2015 Obsah Úvod... 1 1 Metodologie... 3 2 Soukromí vzdělavatelé... 4 2.1 Charakteristika vzdělávací nabídky... 5 2.2 Účastníci dalšího vzdělávání...

Více

MANAŽERSKÁ ETIKA A ZÍSKÁVÁNÍ PRACOVNÍKŮ APLIKOVANÉ V RÁMCI VÝCHODOČESKÉHO REGIONU

MANAŽERSKÁ ETIKA A ZÍSKÁVÁNÍ PRACOVNÍKŮ APLIKOVANÉ V RÁMCI VÝCHODOČESKÉHO REGIONU MANAŽERSKÁ ETIKA A ZÍSKÁVÁNÍ PRACOVNÍKŮ APLIKOVANÉ V RÁMCI VÝCHODOČESKÉHO REGIONU MARTINA KORNFELDOVÁ ZDENĚK BRODSKÝ Abstrakt Problematika získávání pracovníků je nedílnou a velmi důležitou součástí řízení

Více

Tematická zpráva. Bezpečnost ve školách a školských zařízeních

Tematická zpráva. Bezpečnost ve školách a školských zařízeních Praha, listopad 2014 Obsah Obsah... 2 1 Úvod... 3 2 Zjištění... 3 2.1 Technické zabezpečení škol a školských zařízení... 3 2.2 Personální zabezpečení škol a školských zařízení... 5 2.3 Technické a personální

Více

Vyhodnocení dotazníkového šetření

Vyhodnocení dotazníkového šetření Vyhodnocení dotazníkového šetření V měsíci březnu roku 2012 bylo provedeno oddělením sociálních služeb, odboru sociálních věcí Úřadu městského obvodu Slezská Ostrava dotazníkové šetření zjišťující spokojenost

Více

Institut celoživotního vzdělávání VUT v Brně

Institut celoživotního vzdělávání VUT v Brně Výsledky průzkumu úrovně podpory znevýhodněných uchazečů a studentů na VUT v Brně v akademickém roce 2011/2012 Podpora znevýhodněných uchazečů a studentů na VUT v Brně Úvod Dotazníkové šetření, provedené

Více

Vyhodnocení ankety. Komunitní plánování sociálních služeb Hustopeče 2007

Vyhodnocení ankety. Komunitní plánování sociálních služeb Hustopeče 2007 Vyhodnocení ankety Komunitní plánování sociálních služeb Hustopeče 2007 Srpen 2007 1 Projekt Podpora vytváření krajských plánů střednědobého rozvoje sociálních služeb a vytváření místních partnerství v

Více

Výrobci potravin vnímají značky kvality jako důležitý nástroj podpory prodeje

Výrobci potravin vnímají značky kvality jako důležitý nástroj podpory prodeje Výrobci potravin vnímají značky kvality jako důležitý nástroj podpory prodeje Průzkum Značky kvality z pohledu potravinářských společností, realizovaný odborným periodikem Marketing Journal, zjišťoval

Více

Střední školy a internetový marketing. Studie občanského sdružení Než zazvoní

Střední školy a internetový marketing. Studie občanského sdružení Než zazvoní Střední školy a internetový marketing Studie občanského sdružení Než zazvoní 2. ledna 2015 Tento dokument shrnuje výsledky průzkumu mezi českými středními školami. Cílem šetření bylo zjistit, jaké nástroje

Více

Své bydliště specifikovalo 93,7 % respondentů. Většina z nich 88 % bydlí v Kopřivnici, 7 % je z Lubiny, 2 % z Vlčovic a 3 % z Mniší.

Své bydliště specifikovalo 93,7 % respondentů. Většina z nich 88 % bydlí v Kopřivnici, 7 % je z Lubiny, 2 % z Vlčovic a 3 % z Mniší. Vyhodnocení marketingového výzkumu Spokojenost s kulturní, informační a muzejní nabídkou v Kopřivnici Hlavním cílem marketingového výzkumu bylo zjistit spokojenost obyvatel města Kopřivnice a místních

Více

Výstupní hodnocení projektu pracovníků OU a PrŠ. Podpora studia pomocí E-learngových aplikací CZ. 1.07/1.2.03/02.0017

Výstupní hodnocení projektu pracovníků OU a PrŠ. Podpora studia pomocí E-learngových aplikací CZ. 1.07/1.2.03/02.0017 Výstupní hodnocení projektu pracovníků OU a PrŠ Podpora studia pomocí E-learngových aplikací CZ. 1.07/1.2.03/02.0017 Obsah 1 Úvod... 3 2 Anketa... 4 2.1 Průběh ankety... 4 2.1.1 Příprava anketních otázek

Více

Vyhodnocení dotazníkového šetření mezi klienty Centra sociálních služeb Kojetín, p. o.

Vyhodnocení dotazníkového šetření mezi klienty Centra sociálních služeb Kojetín, p. o. Vyhodnocení dotazníkového šetření z listopadu 2014 V listopadu 2014 jsme uskutečnili dotazníkové šetření mezi klienty Centra sociálních služeb Kojetín, p. o. a mezi jejich rodinnými příslušníky. Cílem

Více

VÝSLEDKY PRŮZKUMU MEZI MLADÝMI LIDMI

VÝSLEDKY PRŮZKUMU MEZI MLADÝMI LIDMI VÝSLEDKY PRŮZKUMU MEZI MLADÝMI LIDMI Z DĚTSKÝCH DOMOVŮ, KTEŘÍ SE ÚČASTNILI FESTIVALU OUT OF HOME Realizace průzkumu: Vteřina poté Analýza dat: Mgr. Jan Klusáček, výzkumný pracovník Lumos, jan.klusacek@lumos.org.uk

Více

Informační výuka VŠ studentů a pedagogů

Informační výuka VŠ studentů a pedagogů Informační výuka VŠ studentů a pedagogů Ing. Jiří Potáček, CSc. Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně 29. května 2009 VYSOKÁ ŠKOLA - UNIVERZITA PEDAGOGOVÉ S T U D E N T I VLASTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

Více

Více než polovina Čechů nezná rozdíl mezi kreditní a debetní kartou

Více než polovina Čechů nezná rozdíl mezi kreditní a debetní kartou Více než polovina Čechů nezná rozdíl mezi kreditní a debetní kartou Přestože považuje téměř absolutní většina veřejnosti za handicap neznalost v oblasti finančnictví a bankovnictví, necelé dvě třetiny

Více

Vyhodnocení dotazníkového šetření ohledně vnímaného (ne)bezpečí ve městě

Vyhodnocení dotazníkového šetření ohledně vnímaného (ne)bezpečí ve městě Vyhodnocení dotazníkového šetření ohledně vnímaného (ne)bezpečí ve městě Zpracoval: Bc. Tomáš Žák koordinátor prevence kriminality Dne: 30. 11. 2014 Od poloviny září do 10.listopadu 2014 probíhal sběr

Více

VOLEBNÍ PROGNÓZA 16. 10. 2013

VOLEBNÍ PROGNÓZA 16. 10. 2013 VOLEBNÍ PROGNÓZA 16. 10. 2013 HLAVNÍ ZÁVĚRY Volby by vyhrála ČSSD, druhou nejsilnější stranou by bylo ANO 2011, třetí pak KSČM. Do Poslanecké sněmovny by se dostaly strany TOP 09, Úsvit přímé demokracie

Více

Dotazníkový průzkum k zaměstnávání neslyšících ČR

Dotazníkový průzkum k zaměstnávání neslyšících ČR Projekt Deaf Support, reg.č. CZ.1.04/5.1.01/77.00055, byl financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR. Dotazníkový průzkum k zaměstnávání

Více

Nová budova Národní knihovny Názory obyvatel České republiky a Prahy

Nová budova Národní knihovny Názory obyvatel České republiky a Prahy Nová budova Národní knihovny Názory obyvatel České republiky a Prahy Prezentace STEM pro MHMP 8. 11. 27 Základní informace o průzkumech Prezentované výsledky vycházejí ze dvou bleskových výzkumů veřejného

Více

Vyhodnocení ankety laické veřejnosti. Komunitní plánování sociálních služeb Hustopečsko 2008

Vyhodnocení ankety laické veřejnosti. Komunitní plánování sociálních služeb Hustopečsko 2008 Vyhodnocení ankety laické veřejnosti Komunitní plánování sociálních služeb Hustopečsko 2008 Hustopeče, říjen 2008 Obsah 1 Úvod... 3 2 Cíl anketního šetření... 3 3 Metoda šetření... 3 3.1 Cílová skupina...

Více

Dlouholetý člen České marketingové společnosti dodržující kodex ESOMAR a principy SIMAR

Dlouholetý člen České marketingové společnosti dodržující kodex ESOMAR a principy SIMAR Dlouholetý člen České marketingové společnosti dodržující kodex ESOMAR a principy SIMAR Výzkum názorů obyvatel ve vybraných lokalitách Městské části Brno Bystrc na případnou výstavbu Polyfunkčního centra

Více

Téměř jedna desetina Čechů připouští závislost na alkoholu

Téměř jedna desetina Čechů připouští závislost na alkoholu Téměř jedna desetina Čechů připouští závislost na alkoholu Téměř jedna desetina domácí populace připouští závislost na požívání alkoholických nápojů. Necelé dvě pětiny domácí populace pak uvádí, že se

Více

Statistika Mládež a drogy

Statistika Mládež a drogy Statistika Mládež a drogy Brněnské školy Vypracoval: A Kluby ČR o.p.s. 1 Statistika Mládež a drogy 2014 dotazníkový průzkum mezi žáky a studenty brněnských škol Cílem průzkumu bylo zjistit stav zneužívání

Více

Test obsahoval 7 otevřených otázek a 2 uzavřené alternativní otázky s možností volby ano, ne.

Test obsahoval 7 otevřených otázek a 2 uzavřené alternativní otázky s možností volby ano, ne. ! Cílem vysílání v rámci projektu ŠIK je také předávání praktických informací z oblasti rizikového chování. Vycházíme z přesvědčení, že člověk, který má dostatek pravdivých informací, má také větší "#$%&&%

Více

Které faktory Vás motivují, nebo by Vás motivovaly, ke studiu technického oboru na SŠ, popř. v budoucnu na VŠ? 10% 41% 18% 33%

Které faktory Vás motivují, nebo by Vás motivovaly, ke studiu technického oboru na SŠ, popř. v budoucnu na VŠ? 10% 41% 18% 33% ANALÝZA POTŘEB ŽÁKŮ STŘEDNÍCH ŠKOL Analýza potřeb žáků SŠ uvádí přehled vyhodnocení vybraných otázek z dotazníkového šetření provedeného u žáků SŠ technického směru a všeobecných gymnázií v Moravskoslezském

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. ANALÝZA POTŘEB STUDENTŮ VYSOKÉ ŠKOLY BÁŇSKÉ TECHNICKÉ UNIVERZITY OSTRAVA Analýza potřeb studentů VŠ uvádí přehled vyhodnocení vybraných otázek z dotazníkového šetření provedeného u studentů VŠ technického

Více

VYHODNOCENÍ CELOSTÁTNÍHO MĚŘENÍ SPOKOJENOSTI A BEZPEČNOSTI PACIENTŮ ČESKÝCH NEMOCNIC 2014

VYHODNOCENÍ CELOSTÁTNÍHO MĚŘENÍ SPOKOJENOSTI A BEZPEČNOSTI PACIENTŮ ČESKÝCH NEMOCNIC 2014 VYHODNOCENÍ CELOSTÁTNÍHO MĚŘENÍ SPOKOJENOSTI A BEZPEČNOSTI PACIENTŮ ČESKÝCH NEMOCNIC 2014 PRVNÍ ČÁST - HOSPITALIZOVANÍ PACIENTI FAKULTNÍ NEMOCNICE HRADEC KRÁLOVÉ NEMOCNICE., S.R.O. Vážené kolegyně a kolegové,

Více

Účast zástupců světovým mocností na pohřbu Václava Havla vzbudila u většiny Čechů pocit národní hrdosti

Účast zástupců světovým mocností na pohřbu Václava Havla vzbudila u většiny Čechů pocit národní hrdosti Účast zástupců světovým mocností na pohřbu Václava Havla vzbudila u většiny Čechů pocit národní hrdosti Domácí veřejnost si prvního prezidenta České republiky Václava Havla uchová v paměti zejména jako

Více

Obětí domácího násilí se stala více než pětina Čechů. Domácímu násilí podléhají vedle většiny žen i muži, nejčastější formou je psychické násilí

Obětí domácího násilí se stala více než pětina Čechů. Domácímu násilí podléhají vedle většiny žen i muži, nejčastější formou je psychické násilí Obětí domácího násilí se stala více než pětina Čechů. Domácímu násilí podléhají vedle většiny žen i muži, nejčastější formou je psychické násilí Obětí domácího násilí, které je definováno jako škála chování

Více

SPORT A STÁT OBSAH METODOLOGIE VÝSLEDKY PRŮZKUMU ZÁVĚR PANEL BOOK KONTAKTY

SPORT A STÁT OBSAH METODOLOGIE VÝSLEDKY PRŮZKUMU ZÁVĚR PANEL BOOK KONTAKTY OBSAH METODOLOGIE VÝSLEDKY PRŮZKUMU ZÁVĚR PANEL BOOK KONTAKTY 2 Téma průzkumu: Zadavatel / Realizátor: Výběr respondentů: Typ otázek: Počet otázek: ReprezentaTvita: Velikost reprezentatvního vzorku: Průběh

Více

Analýza sociálních služeb obce Štěpánkovice

Analýza sociálních služeb obce Štěpánkovice Analýza sociálních služeb obce Štěpánkovice Zpracováno v rámci projektu Sociální služby SOH spolufinancovaného z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR. Úvod V rámci zpracovávání

Více

Vyhodnocení dotazníku spokojenosti s konferencí Barcamp Brno 2012

Vyhodnocení dotazníku spokojenosti s konferencí Barcamp Brno 2012 Vyhodnocení dotazníku spokojenosti s konferencí Barcamp Brno 2012 Tvorba dotazníku a vyhodnocení dat: Magdaléna Katolická / @madla_art magdalena@marketingovevyzkumy.cz www.magdalenakatolicka.cz 2 Obsah

Více

DOTAZNÍK ZKOUMAJÍCÍ KVALITU PODNIKATELSKÉHO PROSTŘEDÍ V ÚZEMÍ MAS HLINECKO

DOTAZNÍK ZKOUMAJÍCÍ KVALITU PODNIKATELSKÉHO PROSTŘEDÍ V ÚZEMÍ MAS HLINECKO Toto dotazníkové šetření bylo zaměřeno na podnikatelské subjekty bez ohledu na velikost, které se nacházejí v regionu MAS Hlinecko. Anketa měla za úkol zjistit oblasti, ve kterých jsou podniky ochotny

Více

Výběr kandidátů na finanční pozice (dotazníkové šetření)

Výběr kandidátů na finanční pozice (dotazníkové šetření) Výběr kandidátů na finanční pozice (dotazníkové šetření) Vytvořil: Distribuce dokumentu: Česká asociace pro finanční řízení elektronicky na členy asociace a vybrané manažery Datum: 7. 12. 2012 31. 1. 2013

Více

Institut dětí a mládeže MŠMT ČR Sámova 3, 101 00 Praha 10. Dobrovolná služba. (názory mladých lidí ve věku 15 24 let)

Institut dětí a mládeže MŠMT ČR Sámova 3, 101 00 Praha 10. Dobrovolná služba. (názory mladých lidí ve věku 15 24 let) Institut dětí a mládeže MŠMT ČR Sámova 3, 101 00 Praha 10 Dobrovolná služba (názory mladých lidí ve věku 15 24 let) Červenec 2002 Úvodem Neexistence předpisu, který by se v ČR zabýval otázkami dobrovolnictví,

Více

Jaké hodnoty jsou pro nás důležité červen 2014?

Jaké hodnoty jsou pro nás důležité červen 2014? TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: 286 840 129 E-mail: milan.tucek@soc.cas.cz Jaké hodnoty jsou pro nás důležité červen 2014? Technické

Více

Morálka politiků očima veřejnosti - březen 2015

Morálka politiků očima veřejnosti - březen 2015 pd15002 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: 286 80 129 E-mail: nadezda.cadova@soc.cas.cz Morálka politiků očima veřejnosti - březen

Více

Analýza dotazníků projektu National Teams of ECVET Experts 2012 2013

Analýza dotazníků projektu National Teams of ECVET Experts 2012 2013 Analýza dotazníků projektu National Teams of ECVET Experts 2012 2013 zpracovala Lenka Chvátalová, leden 2013 Úvod V průběhu měsíců října a listopadu 2012 bylo provedené výběrově dotazníkové šetření mezi

Více

Studie - vyhodnocení průzkumu informovanosti občanů města St. Pölten a svazem obcí Gänserndorf o třídění odpadů

Studie - vyhodnocení průzkumu informovanosti občanů města St. Pölten a svazem obcí Gänserndorf o třídění odpadů VIENNA BRATISLAVA BRNO BUDAPEST Studie - vyhodnocení průzkumu informovanosti občanů města St. Pölten a svazem obcí Gänserndorf o třídění odpadů Projekt: PRESS, reg. číslo: M00091 Únor 2010 Copyright Tanzer

Více