Zápis č. 5-03/2015 a přijatá usnesení

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zápis č. 5-03/2015 a přijatá usnesení"

Transkript

1 Obec Výrava, Výrava 116, Smiřice Zápis č. 5-03/2015 a přijatá usnesení z 5. zasedání zastupitelstva obce konaného ve středu , v budově bývalé školy čp. 104, zahájeno v 19:00 hod. Přítomni: Jaroslav Hejcman, Mgr. Jitka Hrubá, Michal Konečný, Ing. Jana Medková, Vladimír Panenka, Pavel Vejman Nepřítomni: Kamil Králik Hosté: Pavel Jurčík, Jan Konečný 1. Zahájení, určení zapisovatele, jmenování ověřovatelů zápisu, schválení programu Zasedání zastupitelstva obce Výrava (dále též jako zastupitelstvo nebo ZO ) bylo zahájeno v 19:00 hodin starostou obce Michalem Konečným. Starosta po přivítání přítomných členů obecního zastupitelstva a hostů konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno, program byl zveřejněn od na úřední a elektronické desce a je nedílnou součástí zápisu. Přítomna je nadpoloviční většina členů zastupitelstva, proto je zasedání usnášeníschopné. Bylo konstatováno, že zápis z minulého zasedání byl řádně ověřen, nebyly k němu vzneseny žádné námitky, proto jej pokládáme za schválený. Starosta navrhl doplnit program zasedání o bod schválení výběru zhotovitele na údržbu veřejného osvětlení na území obce na základě výsledku poptávky uvedené služby. Program zasedání: 1. Zahájení, určení zapisovatele, jmenování ověřovatelů zápisu, schválení programu 2. Plnění usnesení ze zasedání ZO 4-1/ Inventarizace majetku 4. Údržba stromů v průtahu obce 5. Zařazení investičních akcí do návrhu rozpočtu 2015 a do rozpočtového výhledu 6. Hospodaření obce 7. Projednání návrhu rozpočtu na rok Schválení rozpočtu na rok Projednání a schválení rozpočtového výhledu Úklid a zajištění zpevněné plochy Na Bělkách 11. Sběr bioodpadu na území obce 12. Poptávka na údržbu veřejného osvětlení na území obce 13. Diskuze 14. Závěr Starosta navrhl určit ověřovatele zápisu Ing. Janu Medkovou a Pavla Vejmana. Zápis provede Michal Konečný. Stránka 1 z 9

2 Usnesení k bodu 1. : Zastupitelstvo obce schvaluje program zasedání ZO, za ověřovatele zápisu určuje Ing. Janu Medkovou a Pavla Vejmana, zapisovatelem Michala Konečného. 2. Plnění usnesení ze zasedání ZO 4-1/2015 Pan Vladimír Panenka informoval o kontrole plnění usnesení minulého zasedání ZO všechny body byly splněny. Informace starosty k bodu 3. : Stav objednávky na přepracování projektové dokumentace na akci Obnova vodní nádrže před čp 53 v obci Výrava. Projekt objednán, dne proběhla pracovní schůzka, na které projektant předložil upravený návrh obnovy vodní nádrže. Přepracovaná dokumentace Obnova vodní nádrže před čp 53 v obci Výrava bude předána objednateli. 3. Inventarizace majetku Místostarosta informoval o výsledku inventarizace majetku a závazků obce Výrava za rok 2014, která proběhla ve dnech až ZO byla předložena Inventarizační zpráva majetku a závazků za rok 2014 a Inventarizační zpráva pokladní hotovosti a stavu na běžných účtech za rok Výsledek provedené inventarizace: inventarizace proběhla bez závad, nebyly zjištěny žádné inventurní rozdíly a nestanovíme žádná opatření. Zastupitelstvo obce bere na vědomí informaci o výsledku inventarizace za rok Údržba zeleně v průtahu obce Starosta seznámil zastupitelstvo obce s výsledkem poptávky prořezání stromů v průtahu obce. U třech specializovaných dodavatelů bylo poptáno prořezání 60 ks líp rostoucích podél silnice III/2992 v průtahu obce Výrava, v úseku od křižovatky silnice II/299 po konec obce směrem na Jílovice. Dále bylo poptáno prořezání 1 ks lípy (redukční řez) v obci Výrava na křižovatce silnic II/299 a III/2992. Součástí dodávky prací je likvidace vzniklé dřevní hmoty. Termín provádění prací: březen Na základě předložených cenových nabídek starosta obce navrhuje k realizaci dodávky uvedených prací vybrat firmu s nejnižší nabídkovou cenou: Josef Máslo - GREEN SERVIS, Pobřežní 55, Hradec Králové, IČ: Nabídnutá cena za dodávku uvedených prací ,- Kč bez DPH. Usnesení k bodu 4. : Zastupitelstvo obce schvaluje záměr prořezání stromů v průtahu obce v rozsahu provedené poptávky. Stránka 2 z 9

3 Zastupitelstvo obce schvaluje objednání dodávky prací u firmy Josef Máslo - GREEN SERVIS v rozsahu předložené nabídky v ceně ,- Kč bez DPH 5. Zařazení investičních akcí do návrhu rozpočtu 2015 a do rozpočtového výhledu Starosta předložil ZO návrh investičních akcí k zařazení do rozpočtu 2015 a do rozpočtového výhledu. Jedná se o tyto akce: 5.1. Zřízení zpevněných ploch pod kontejnery odpadu na území obce Jedná se o záměr zřídit zpevněné plochy pod kontejnery odpadu u stávajících stanovišť zřízení podkladu z betonové dlažby ukončené obrubnou. Některá stanoviště budou v rámci zřízení zpevněné plochy rozšířena dle aktuální potřeby umístění dalších nádob pro sběr odpadu. Dále se předpokládá zřízení dalšího stanoviště před čp. 40 v obci Výrava. Usnesení k bodu : Zastupitelstvo obce schvaluje zařadit záměr zřízení ploch pod kontejnery na území obce do rozpočtu Zřízení sběrného dvora v lokalitě Na Bělkách Jedná se o záměr využití stávající zpevněné plochy (bývalého zemědělského plata na pozemku p. č v k. ú. Výrava) ke zřízení sběrného dvora pro potřeby obyvatel obce - sezónní soustředění odpadu (bioodpad, větve). Zřízení mezideponie pro potřeby obce (skládka vytěženého dřeva, materiálu apod.). Předpokládaný rozsah stavebních úprav: oplocení plochy, odvodnění plochy a další opatření vyplývající z podmínek pro provozování sběrného dvora. Do návrhu rozpočtu na rok 2015 jsou zahrnuty náklady na zpracování projektové dokumentace pro územní a stavební řízení + poplatek za vynětí ze ZPF. Usnesení k bodu : Zastupitelstvo obce schvaluje zařadit záměr zřízení sběrného dvora v lokalitě Na Bělkách do rozpočtu 2015 a rozpočtového výhledu. Stránka 3 z 9

4 Dále starosta doporučuje ZO přehodnotit zařazení uvedené akce do rozpočtového výhledu: Stavba dřevěné rozhledny na Hřibech Záměr stavby dřevěné rozhledny na Hřibech byl na Zasedání ZO 2-12/2014 přijatým usnesením č zařazen do rozpočtového výhledu. Po prostudování zpracované studie stavby rozhledny starosta ZO navrhuje záměr stavby dřevěné rozhledny na Hřibech do rozpočtového výhledu nezařazovat. Usnesení k bodu : Zastupitelstvo obce ruší usnesení k bodu 4.9. z 2. Zasedání ZO ze dne : Schválení zařazení akce Stavba dřevěné rozhledny na Hřibech do rozpočtového výhledu. Přijaté usnesení nahrazuje novým usnesením: ZO schvaluje Stavbu dřevěné rozhledny na Hřibech do rozpočtového výhledu nezařazovat. 6. Hospodaření obce Starosta informoval ZO o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2014, které se uskutečnilo ve dnech a Kontrolu hospodaření obce provedl Krajský úřad Královéhradeckého kraje, Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly. Závěr provedené kontroly hospodaření obce: nebyly zjištěny chyby a nedostatky. Zpráva výsledku přezkoumání hospodaření obce je přílohou zápisu. Starosta informoval ZO o výsledku kontroly hospodaření obce za období 11-12/2014 a 1/2015 provedené dne Finančním výborem. Při kontrole nebyly zjištěny žádné vady a nedostatky. Zápis o výsledku kontroly FV je přílohou zápisu. Zastupitelstvo obce bere na vědomí informaci o výsledku kontroly hospodaření obce za rok 2014 a zprávu o výsledku kontroly hospodaření obce provedené finančním výborem. 7. Projednání návrhu rozpočtu na rok 2015 Návrh rozpočtu Obce Výrava byl zveřejněn na úřední fyzické a elektronické desce od do Lhůta pro podání připomínek k návrhu rozpočtu byla stanovena do Zveřejněný návrh rozpočtu je přílohou zápisu. Do nebyla k návrhu rozpočtu na rok 2015 přijata žádná připomínka. Starosta seznámil ZO s výsledkem projednání návrhu rozpočtu na rok 2015 ve Finančním výboru, které proběhlo Návrh rozpočtu byl projednán bez připomínek. Stránka 4 z 9

5 Starosta předložil ZO návrh rozpočtu Obce Výrava na rok 2015 k projednání: Celkové příjmy rozpočtu Financování rozpočtu Celkové zdroje ve výši Běžné výdaje ve výši Kapitálové výdaje ve výši Celkové výdaje rozpočtu 0 Kč Kč Kč Návrh rozpočtu Obce Výrava na rok 2015 je sestaven jako vyrovnaný. Usnesení k bodu 7. : Zastupitelstvo obce projednalo návrh rozpočtu na rok Schválení rozpočtu na rok 2015 Starosta předložil ZO ke schválení rozpočet Obce Výrava na rok 2015: Celkové příjmy rozpočtu Financování rozpočtu Celkové zdroje ve výši Běžné výdaje ve výši Kapitálové výdaje ve výši Celkové výdaje rozpočtu 0 Kč Kč Kč Starosta doporučuje ZO schválit závazné ukazatele rozpočtu dle předložené tabulky, která je přílohou zápisu. Usnesení k bodu 8. : Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočet Obce Výrava na rok 2015 jako rozpočet vyrovnaný s příjmy ve výši a výdaji ve výši. Zastupitelstvo obce schvaluje závazné ukazatele rozpočtu dle předložené tabulky. Stránka 5 z 9

6 9. Projednání a schválení rozpočtového výhledu Starosta předložil ZO návrh rozpočtového výhledu k projednání a schválení. Návrh rozpočtového výhledu je přílohou zápisu. Usnesení k bodu 9. : Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtový výhled Úklid a zajištění zpevněné plochy Na Bělkách Odstranění pneumatik v rámci sanace skládky Místostarosta seznámil ZO s výsledkem poptávky likvidace pneumatik v rámci sanace skládky Na Bělkách. Bylo poptáno osm specializovaných firem. Z oslovených firem nabídku podaly pouze dvě firmy. Na základě předložených cenových nabídek místostarosta obce navrhuje k zajištění likvidace pneumatik vybrat firmu s nejnižší nabídkovou cenou: Marius Pedersen a. s., IČ: Nabídnutá cena za dodávku likvidace pneumatik 2 000,- Kč/t osobní, 3 900,- Kč/t nákladní. Ceny jsou uvedeny bez DPH. Usnesení k bodu : Zastupitelstvo obce schvaluje objednání dodávky likvidace pneumatik u firmy Marius Pedersen a. s Dočasné zajištění zpevněné plochy Starosta předložil ZO návrh na dočasné zajištění zpevněné plochy proti dalšímu nekontrolovatelnému ukládání odpadu. Navrhuje se zpevněnou plochu zajistit umístěním betonové vodící stěny v celém úseku napojení plochy na přilehlou místní komunikaci. Návrh Pavla Jurčíka: Navrhuje mezi zpevněnou plochou a komunikací zřídit příkop. Starosta: O uvedeném způsobu oddělení plochy od komunikace ZO uvažovalo, ale nakonec tuto variantu vyloučilo z důvodu podobné ekonomické náročnosti na realizaci (rozebrání ¼ zpevněné plochy, podélné proříznutí povrchu vozovky + zřízení krajnice, prohloubení příkopu s odvozem výkopku na skládku). Úprava by navíc měla za následek zmenšení užitné plochy. Stránka 6 z 9

7 Usnesení k bodu : Zastupitelstvo obce schvaluje záměr dočasného zajištění zpevněné plochy Na Bělkách. Hlasování: pro: 5 proti: 0 zdržel se: 1 (Hejcman) Dodání betonové vodící stěny Starosta seznámil ZO s výsledkem poptávky dodání betonové vodící stěny. U třech specializovaných dodavatelů bylo poptáno dodání betonové vodící stěny výšky 500 mm v celkové délce 100 m. Termín dodání: březen duben Na základě předložených cenových nabídek starosta obce navrhuje k realizaci dodávky vodící stěny vybrat firmu s nejnižší nabídkovou cenou: MABA Prefa spol. s r.o., Veselí nad Lužnicí, IČ: Nabídnutá cena za dodávku vodící stěny ,- bez DPH. Usnesení k bodu : Zastupitelstvo obce schvaluje objednání dodávky vodící stěny u firmy MABA Prefa spol. s r.o. v rozsahu předložené nabídky v ceně ,- Kč bez DPH. 11. Sběr bioodpadu na území obce Systém sběru bioodpadu Místostarosta seznámil ZO s návrhem systému sběru bioodpadu na území obce. Obec by si pronajala velkoobjemový kontejner, který bude po dohodě umístěn v areálu ZDV Výrava. V období od dubna do října běžného roku bude občanům obce umožněno 1x až 2x týdně vyvážet bioodpad do tohoto kontejneru za přítomnosti pracovníka OÚ. Usnesení k bodu : Zastupitelstvo obce schvaluje systém sběru bioodpadu přistavením velkoobjemového kontejneru s režimem sběru bioodpadu 2x týdně v období od dubna do října běžného roku. Zastupitelstvo obce ukládá místostarostovi obce zajištění zpracování provozního řádu sběrného místa. Stránka 7 z 9

8 Zajištění svozu a likvidace bioodpadu Místostarosta seznámil ZO s výsledkem poptávky na zajištění svozu a likvidace bioodpadu na území obce. Bylo poptáno pět firem, tři firmy splnily poptaná kritéria k zajištění svozu a likvidaci bioodpadu: 15 svozů ročně, 50 t odpadu ročně, pronájem kontejneru 240 dní. Na základě splnění poptaných kritérií společně s nejnižší nabídnutou cenou na dodávku služby svozu a likvidace bioodpadu na území obce, místostarosta obce navrhuje k realizaci uvedené služby vybrat firmu: Vospol spol. s. r. o., Přepychy, IČ: Nabídnutá cena za dodávku uvedené služby dle poptaných kritérií: ,- bez DPH. Usnesení k bodu : Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření smlouvy na zajištění sběru a svozu bioodpadu včetně likvidace u společnosti Vospol spol. s. r. o. 12. Poptávka na údržbu veřejného osvětlení na území obce Místostarosta seznámil ZO s výsledkem poptávky na zajištění údržby veřejného osvětlení (dále jen VO ) na území obce na období , které bylo poptáno u čtyř specializovaných firem. Nabídku podaly všechny poptané firmy. Na základě předložených cenových nabídek místostarosta obce navrhuje k zajištění údržby VO na území obce vybrat firmu s nejnižší nabídkovou cenou: ERMO spol. s r. o., Hradec Králové, IČ: Usnesení k bodu 12. : Zastupitelstvo obce schvaluje záměr zajištění údržby VO na období u firmy ERMO spol. s r. o. Zastupitelstvo obce ukládá místostarostovi obce zajištění návrhu smlouvy na dodávku služby na údržbu VO na období u firmy ERMO spol. s r. o. 13. Diskuze Starosta informoval ZO o ukončení nájemní smlouvy s firmou Stavibet spol. s r.o. o pronájmu zpevněné plochy Na Bělkách. Nájemní smlouva byla ukončena dohodou. Firma svůj podíl uloženého materiálu odvezla na svůj náklad, a zpevněnou plochu dne obci předala zpět do užívání. Stránka 8 z 9

9 Požadavek Jana Konečného na zrušení nebo přemístění zpomalovacího prahu včetně svislého dopravního značení na místní komunikaci malá strana, osazeného v úseku mezi čp. 142 a čp Důvodem je plánované napojení přilehlého pozemku p. č. 165/3 na místní komunikaci v rámci výstavby rodinného domu. Starosta: Uvedený zpomalovací práh včetně značení se odstraňovat nebude, zařízení na zklidnění dopravy plní svoji funkci pouze jako celek (umístění zařízení ze všech příjezdových stran k lokalitě dětského hřiště). Případným přemístěním zařízení se bude obec zabývat v rámci stavebního řízení na výstavbu rodinného domu, až na základě žádosti stavebníka. 14. Závěr Předpokládaný termín dalšího zasedání: Výpis ve formě přijatých usnesení bude zveřejněn na úřední fyzické a elektronické desce. Starosta ukončil zasedání zastupitelstva ve 21:00 hod. Přílohy zápisu: (pouze originál zápisu) - prezenční listina - program zasedání ZO (pozvánka) - inventarizační zpráva majetku a závazků - inventarizační zpráva pokladní hotovosti a stavu na běžných účtech - zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok zápis ze zasedání Finančního výboru 1/ návrh rozpočtu na rok návrh rozpočtu na rok 2015 v závazných ukazatelích - návrh rozpočtového výhledu na rok a vše co je označeno v zápise jako příloha k originálu Zápis byl vyhotoven dne: Zapisovatel: Michal Konečný podpis. Ověřovatelé: Ing. Jana Medková dne... podpis. Pavel Vejman dne... podpis. Starosta obce: Michal Konečný dne... podpis Stránka 9 z 9

Zápis č. 2-12/2014 a přijatá usnesení

Zápis č. 2-12/2014 a přijatá usnesení Zápis č. 2-12/2014 a přijatá usnesení z 2. zasedání zastupitelstva obce konaného v úterý, dne 2. 12. 2014, v zasedací místnosti obecního úřadu, zahájeno v 18:00 hod. Přítomni: Jaroslav Hejcman, Mgr. Jitka

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 21. 11. 2013 od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina.

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 21. 11. 2013 od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 21. 11. 2013 od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Pístina (dále též

Více

Zápis č. 28 z řádného zasedání Zastupitelstva obce Dobřejovice konaného dne 25. 7. 2012 v 18.00 na Obecním úřadě v Dobřejovicích.

Zápis č. 28 z řádného zasedání Zastupitelstva obce Dobřejovice konaného dne 25. 7. 2012 v 18.00 na Obecním úřadě v Dobřejovicích. OBEC DOBŘEJOVICE se sídlem Na Návsi 26, DOBŘEJOVICE, 251 01 Říčany, IČ 00240141 Zápis č. 28 z řádného zasedání Zastupitelstva obce Dobřejovice konaného dne 25. 7. 2012 v 18.00 na Obecním úřadě v Dobřejovicích.

Více

Obec Doubice. Zápis z 2. zasedání zastupitelstva obce Doubice konaného dne 25. 05. 2015 od 16:00 hodin

Obec Doubice. Zápis z 2. zasedání zastupitelstva obce Doubice konaného dne 25. 05. 2015 od 16:00 hodin Obec Doubice Zápis z 2. zasedání zastupitelstva obce Doubice konaného dne 25. 05. 2015 od 16:00 hodin Místo konání: Termín konání: Obec Doubice Obecní úřad č.p.50, zasedací místnost 25. 05. 2015 od 16:00

Více

2. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Vodranty konaného dne 1. března 2015

2. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Vodranty konaného dne 1. března 2015 2. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Vodranty konaného dne 1. března 2015 Přítomni: Ilona Vavřičková, Radek Šťastný, Milan Paták st., Zdeněk Polák, Miloslav Vavřička, Vlastimila Krumlová Omluveni:

Více

Z á p i s z 5. řádného zasedání ZO Fryšava pod Žákovou horou konaného dne 27. ledna 2015 v 17 00 hodin v kulturním domě Fryšava pod Žákovou horou.

Z á p i s z 5. řádného zasedání ZO Fryšava pod Žákovou horou konaného dne 27. ledna 2015 v 17 00 hodin v kulturním domě Fryšava pod Žákovou horou. Z á p i s z 5. řádného zasedání ZO Fryšava pod Žákovou horou konaného dne 27. ledna 2015 v 17 00 hodin v kulturním domě Fryšava pod Žákovou horou. Přítomni: Lukáš Horský, Mojmír Humlíček, Petra Humlíčková,

Více

Zápis z jednání zastupitelstva obce č. 17, které se konalo dne 10.3.2014 v 18,00 hodin v kulturním domě v Bludově

Zápis z jednání zastupitelstva obce č. 17, které se konalo dne 10.3.2014 v 18,00 hodin v kulturním domě v Bludově Zápis z jednání zastupitelstva obce č. 17, které se konalo dne 10.3.2014 v 18,00 hodin v kulturním domě v Bludově Přítomni: Ing. Jaroslav Balhar, PhDr. Stanislav Balík, Ph.D., Ing. Radek Březina, Jaroslav

Více

Obec Doubice. Zápis z 3. zasedání zastupitelstva obce Doubice konaného dne 22. 06. 2015 od 16:00 hodin

Obec Doubice. Zápis z 3. zasedání zastupitelstva obce Doubice konaného dne 22. 06. 2015 od 16:00 hodin Obec Doubice Zápis z 3. zasedání zastupitelstva obce Doubice konaného dne 22. 06. 2015 od 16:00 hodin Místo konání: Termín konání: Obec Doubice Obecní úřad č.p.50, zasedací místnost 22. 06. 2015 od 16:00

Více

Z Á P I S. o průběhu čtrnáctého zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice konaného dne 11. prosince 2013 v zasedací místnosti Obecního úřadu Soběšovice

Z Á P I S. o průběhu čtrnáctého zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice konaného dne 11. prosince 2013 v zasedací místnosti Obecního úřadu Soběšovice Z Á P I S o průběhu čtrnáctého zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice konaného dne 11. prosince 2013 v zasedací místnosti Obecního úřadu Soběšovice Počet přítomných členů Zastupitelstva obce Soběšovice:

Více

Zápis č. 8/2014 ze zasedání Zastupitelstva obce Klokočná konaného dne 17.12.2014 v 19:00 hod. v sále Hostince Na Klokočné

Zápis č. 8/2014 ze zasedání Zastupitelstva obce Klokočná konaného dne 17.12.2014 v 19:00 hod. v sále Hostince Na Klokočné Zápis č. 8/2014 ze zasedání Zastupitelstva obce Klokočná konaného dne 17.12.2014 v 19:00 hod. v sále Hostince Na Klokočné Přítomni: Ing. Miloslav Rovný, Martin Pávek, Ing. Blanka Habrmanová PhD., František

Více

ZÁPIS. Ing. J. Sevald, B. Šlapáková, J. Huml, Ing. P. Savincová, P. Urx, M. Huml, Ing. Roman Karásek, L. Marek

ZÁPIS. Ing. J. Sevald, B. Šlapáková, J. Huml, Ing. P. Savincová, P. Urx, M. Huml, Ing. Roman Karásek, L. Marek ZÁPIS z jednání Zastupitelstva obce Cheznovice, podle 92 odst. 1 zákona č.128/2000 Sb., o obcích ( obecní zřízení ) ve znění pozdějších předpisů, konaného dne 27. března 2014 od 18.00 hodin v Lidovém domě

Více

Zápis č. 26 z řádného zasedání Zastupitelstva obce Dobřejovice konaného dne 16. 5. 2012 v 18.00 na Obecním úřadě v Dobřejovicích.

Zápis č. 26 z řádného zasedání Zastupitelstva obce Dobřejovice konaného dne 16. 5. 2012 v 18.00 na Obecním úřadě v Dobřejovicích. OBEC DOBŘEJOVICE se sídlem Na Návsi 26, DOBŘEJOVICE, 251 01 Říčany, IČ 00240141 Zápis č. 26 z řádného zasedání Zastupitelstva obce Dobřejovice konaného dne 16. 5. 2012 v 18.00 na Obecním úřadě v Dobřejovicích.

Více

Zápis č. 8/2012 ze zasedání Zastupitelstva obce Bantice, konaného dne 12.12.2012 v 18.00 hodin v kanceláři Obecního úřadu

Zápis č. 8/2012 ze zasedání Zastupitelstva obce Bantice, konaného dne 12.12.2012 v 18.00 hodin v kanceláři Obecního úřadu Zápis č. 8/2012 ze zasedání Zastupitelstva obce Bantice, konaného dne 12.12.2012 v 18.00 hodin v kanceláři Obecního úřadu Starosta přivítal všechny přítomné a zahájil zasedání. Zúčastnilo se pět členů

Více

Zápis. o průběhu 8. zasedání Z a s t u p i t e l s t v a města Zbýšova konaného dne 16.09.2013 od 17,00 hodin na MěÚ Zbýšov

Zápis. o průběhu 8. zasedání Z a s t u p i t e l s t v a města Zbýšova konaného dne 16.09.2013 od 17,00 hodin na MěÚ Zbýšov Město Z b ý š o v, Masarykova 248, 664 11 Zbýšov Zápis o průběhu 8. zasedání Z a s t u p i t e l s t v a města Zbýšova konaného dne 16.09.2013 od 17,00 hodin na MěÚ Zbýšov 1. A Určení ověřovatelů a zapisovatele,

Více

Zápis z 1. jednání Zastupitelstva města Nová Bystřice, konaného dne 3. 3. 2010

Zápis z 1. jednání Zastupitelstva města Nová Bystřice, konaného dne 3. 3. 2010 Zápis z 1. jednání Zastupitelstva města Nová Bystřice, konaného dne 3. 3. 2010 Zapsal: Mgr. Rudolf Hubinger - tajemník V 17:00 h zahájil starosta města 1. řádné zasedání Zastupitelstva města Nová Bystřice

Více

Zápis číslo 32/2010 z jednání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 16.6.2010 náhradní zasedaní za neusnášeníschopné dne 2.6.

Zápis číslo 32/2010 z jednání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 16.6.2010 náhradní zasedaní za neusnášeníschopné dne 2.6. Zápis číslo 32/2010 z jednání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 16.6.2010 náhradní zasedaní za neusnášeníschopné dne 2.6.2010 Přítomni: starosta Josef Hloužek členové - Pavel Říhák, Karel Škraňka,

Více

Z á p i s č. 33/2013 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PLANÁ KONANÉHO V KANCELÁŘI OÚ PLANÁ DNE 29.4. 2013 OD 18,00 HODIN

Z á p i s č. 33/2013 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PLANÁ KONANÉHO V KANCELÁŘI OÚ PLANÁ DNE 29.4. 2013 OD 18,00 HODIN Z á p i s č. 33/2013 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PLANÁ KONANÉHO V KANCELÁŘI OÚ PLANÁ DNE 29.4. 2013 OD 18,00 HODIN Přítomni : p. Bábská, p. Bláhová, p. Mlnařík, p. Pintér, p. Schönbauer, p. Sodomková

Více

Zápis č. 37-11/2009. Komínková

Zápis č. 37-11/2009. Komínková Zápis č. 37-11/2009 ze zasedání zastupitelstva obce konané v pondělí, dne 9.11.2009, v zasedací místnosti obecního úřadu, zahájeno v 18:00 hod Zasedání zastupitelstva obce svolal, (zasláním pozvánek vč.

Více

Obec Rakvice, Náměstí 22, 691 03 Rakvice, IČO 283 568

Obec Rakvice, Náměstí 22, 691 03 Rakvice, IČO 283 568 Obec Rakvice, Náměstí 22, 691 03 Rakvice, IČO 283 568 č.j.: 33/2014/Z Zápis z jednání zastupitelstva obce Rakvice konaného dne 7.4.2014 v 18 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu, Náměstí 22 v Rakvicích

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Kohoutov, konaného dne 29.1.2013 od 19.oo hodin.

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Kohoutov, konaného dne 29.1.2013 od 19.oo hodin. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Kohoutov, konaného dne 29.1.2013 od 19.oo hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Kohoutov (dále též jako zastupitelstvo ) bylo zahájeno

Více

Zápis z IV. zasedání Zastupitelstva obce Komorní Lhotka konaného dne 10. února 2015, od 17,00 hodin

Zápis z IV. zasedání Zastupitelstva obce Komorní Lhotka konaného dne 10. února 2015, od 17,00 hodin 1) Zahájení zasedání zastupitelstva Zápis z IV. zasedání Zastupitelstva obce Komorní Lhotka konaného dne 10. února 2015, od 17,00 hodin Zasedání Zastupitelstva obce Komorní Lhotka (dále též jako zastupitelstvo

Více

Zpráva č. 169/2014/IAK. o výsledku přezkoumání hospodaření obce Hvozdná, IČ: 00283991 za rok 2014

Zpráva č. 169/2014/IAK. o výsledku přezkoumání hospodaření obce Hvozdná, IČ: 00283991 za rok 2014 Odbor interního auditu a kontroly Oddělení kontrolní Obec Hvozdná Hlavní 210 763 10 Hvozdná datum pověřená úřední osoba číslo jednací spisová značka 6. března 2015 Ing. Jaroslav Císař KUZL 37954/2014 IAK

Více

Zápis z 17. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 18.12.2013 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu.

Zápis z 17. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 18.12.2013 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu. Zápis z 17. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 18.12.2013 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu. Starosta Ing. Vybíral přivítal všechny přítomné a zahájil 17. zasedání

Více

Z Á P I S. z 10. zasedání Zastupitelstva obce Okrouhlá, konaného dne 5. 6. 2012 v 18:00 hodin v místnosti obecního úřadu, Okrouhlá č.p.

Z Á P I S. z 10. zasedání Zastupitelstva obce Okrouhlá, konaného dne 5. 6. 2012 v 18:00 hodin v místnosti obecního úřadu, Okrouhlá č.p. Z Á P I S z 10. zasedání Zastupitelstva obce Okrouhlá, konaného dne 5. 6. 2012 v 18:00 hodin v místnosti obecního úřadu, Okrouhlá č.p.123 Přítomni: dle prezentační listiny 13 členů Krátkodobě omluveni:

Více

Obec Tchořovice Zastupitelstvo Obce Tchořovice. Zápis z 8. zasedání Zastupitelstva Obce Tchořovice, konaného dne 2.6.2015 od 19:00 hodin.

Obec Tchořovice Zastupitelstvo Obce Tchořovice. Zápis z 8. zasedání Zastupitelstva Obce Tchořovice, konaného dne 2.6.2015 od 19:00 hodin. Obec Tchořovice Zastupitelstvo Obce Tchořovice Zápis z 8. zasedání Zastupitelstva Obce Tchořovice, konaného dne 2.6.2015 od 19:00 hodin. Přítomní členové ZO: M. Bolina, M. Cihla, J. Křivanec, E. Křivancová,

Více

Zápis z 3. zasedání Zastupitelstva obce Bělov, konaného dne 26. 1. 2011, od 18:00 hodin.

Zápis z 3. zasedání Zastupitelstva obce Bělov, konaného dne 26. 1. 2011, od 18:00 hodin. Zápis z 3. zasedání Zastupitelstva obce Bělov, konaného dne 26. 1. 2011, od 18:00 hodin. Přítomni: Jiří Přecechtěl, Mgr. Josef Šťourač, ing. Zdeňka Daňková, Bedřich Zeman, Milan Mazel, Jaroslava Večeřová

Více

MĚSTO KOLÍN Výsledky projednání Zastupitelstva města Kolína z III. zasedání konaného dne 30.03.2015.

MĚSTO KOLÍN Výsledky projednání Zastupitelstva města Kolína z III. zasedání konaného dne 30.03.2015. MĚSTO KOLÍN Výsledky projednání Zastupitelstva města Kolína z III. zasedání konaného dne 30.03.2015. Usnesení č. 67/2015 90/2015 Jedná se o upravenou verzi dokumentu z daného zasedání z důvodů dodržení

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva městyse Velké Poříčí ze dne 10. 6. 2013

Zápis ze zasedání Zastupitelstva městyse Velké Poříčí ze dne 10. 6. 2013 Zápis ze zasedání Zastupitelstva městyse Velké Poříčí ze dne 10. 6. 2013 Místo : Přítomni : Omluveni: Ověřovatelé: Zapisovatelka: sál Obecního domu dle prezenční listiny a host Ing. Urban Ing. Lelková,

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Bříza, konaného dne 16. 3. 2015

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Bříza, konaného dne 16. 3. 2015 Obec Bříza Bříza 110 413 01 Roudnice nad Labem IČ: 00263419 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Bříza, konaného dne 16. 3. 2015 místo konání: Obecní úřad v Bříze čas konání: 18:30 19:11 hodin přítomni:

Více

Z Á P I S č. 16. z 16. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 6. 2012 ve 20.15 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 16. z 16. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 6. 2012 ve 20.15 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 16 z 16. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 6. 2012 ve 20.15 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu

Více