STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC"

Transkript

1 STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění. Osobní údaje jsou v souladu s 16, 17 a 95 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění. 2. zasedání zastupitelstva města dne: Bod pořadu jednání: Majetkoprávní operace - prodeje pozemků Stručný obsah: Jedná se o prodeje pozemků na základě žádostí občanů, jejichž záměry byly odsouhlaseny v RM dne , a , schváleny ZM byly dne , a Kupující se přihlásili na základě vyhlášeného výběrového řízení a uhradili na účet města jistinu. MML, Odbor majetkové správy Zpracoval: Schválil: Roncová Ivana - vedoucí oddělení majetkové evidence a dispozic Roncová Ivana - vedoucí oddělení majetkové evidence a dispozic Schejbal Jaroslav, Bc. - vedoucí odboru majetkové správy Projednáno: Rada města dne Předkládá: Batthyány Tibor v. r. - primátor statutárního města Liberec Kysela Tomáš v. r. - náměstek primátora pro technickou správu majetku města 1/3

2 Zastupitelstvo města po projednání schvaluje Návrh usnesení 1. prodej pozemku p. č.1005/48, o výměře 6 m 2, (odděleného z pozemků p. č. 1105/7 a p. č. 1005/25 dle Geometrického plánu č /2017 ze dne ), k. ú. Horní Růžodol, kupujícímu: [osobní údaj odstraněn], Liberec, za celkovou kupní cenu ,- Kč (včetně 21% DPH ve výši 3 150,-Kč), splatnou před podpisem kupní smlouvy, termín podpisu kupní smlouvy do 45 dnů ode dne schválení majetkoprávní operace Zastupitelstvem města Liberec; 2. prodej pozemku p. č. 1569/287, o výměře 19 m 2, k. ú. Starý Harcov, kupující: [osobní údaj odstraněn], Liberec 15, za celkovou kupní cenu ,- Kč, splatnou před podpisem kupní smlouvy, termín podpisu kupní smlouvy do 45 dnů ode dne schválení majetkoprávní operace Zastupitelstvem města Liberec; 3. prodej pozemku p. č. 803/1 o výměře 228 m 2, k. ú. Ruprechtice, kupující: [osobní údaj odstraněn], Liberec 14, za celkovou kupní cenu ,- Kč, splatnou před podpisem kupní smlouvy, termín podpisu kupní smlouvy do 45 dnů ode dne schválení majetkoprávní operace Zastupitelstvem města Liberec; 4. prodejem pozemku p. č. 970/7, o výměře 264 m 2, (odděleného z pozemku p. č. 970/3 dle Geometrického plánu č /2017 ze dne ), k. ú. Starý Harcov, kupujícímu: [osobní údaj odstraněn], Liberec 15, za celkovou kupní cenu ,- Kč (včetně 21% DPH ve výši ,- Kč), splatnou před podpisem kupní smlouvy, termín podpisu kupní smlouvy do 45 dnů ode dne schválení majetkoprávní operace Zastupitelstvem města Liberec; 5. prodej pozemku p. č. 117/3, o výměře 23 m 2, k. ú. Nové Pavlovice, kupujícím: [osobní údaj odstraněn], Liberec 12 a [osobní údaj odstraněn], Kosmonosy, do podílového spoluvlastnictví, každý o velikosti spoluvlastnického podílu ideální 1/2, za celkovou kupní cenu ,- Kč, splatnou před podpisem kupní smlouvy, termín podpisu kupní smlouvy do 45 dnů ode dne schválení majetkoprávní operace Zastupitelstvem města Liberec ukládá zajistit provedení všech úkonů spojených se schválenými majetkoprávními operacemi P: Kysela Tomáš - náměstek primátora pro technickou správu majetku města T: Formulace usnesení byla konzultována s právníkem zařazeným do MML před projednáním v zastupitelstvu města. 2/3

3 Důvodová zpráva: Jedná se o prodeje pozemků na základě žádostí občanů, jejichž záměry byly odsouhlaseny v RM dne , a , schváleny ZM byly dne , a Kupující se přihlásili na základě vyhlášeného výběrového řízení a uhradili na účet města jistinu. celkem se jedná o 5 případů. Přílohy: podklady k jednání 3/3

4 PRODEJE POZEMKŮ (5 případů) 1. PRODEJ NEMOVITOSTÍ PRŮVODNÍ LIST DŮVODOVÁ ZPRÁVA: Žadatel má zájem o odkoupení části pozemků, které se nacházejí za zádveřím zdravotnického střediska, kde má zubní ordinaci, a sousedí s pozemkem, který je v jeho vlastnictví. Jedná se o stavební pozemek. Popis majetkoprávní operace: 1.kat. území: Horní Růžodol pozemek p.č. 1005/48 (odděleného z p. p. č 1005/7 a p. p. č. 1005/25, GP č /2017 ze dne ) zpracoval: kontroloval: H.Kaplová I. Roncová druh pozemku: ostatní plocha, ostatní komunikace ochrana p.p.č.1005/7 ochr.pásmo jiného zvlášť chrán. území nebo pam.stromu důvod předložení: žádost záměr: viz žádost využití dle územ. plánu: stabilizovaná plocha veřejné vybavenosti-zdravotnictví a sociální péče, malá zpevněná plocha Dle vyjádření Stav. úřadu se jedná o stavební pozemek. závazky a břemena: ano pronájem pozemku: - prodej dle: Zásad postupu při prodeji pozemků urbanistický obvod: 085 cenové pásmo/kategorie: III/B Cena dle interního předpisu: 1 360,- Kč/m 2 koeficient K3: 1,20 jednotková cena: 1 640,- Kč/m 2 výměra: 6 m 2 základní cena: náklady spojené s realizací prodeje cena bez DPH: +DPH 21%: Celková cena vč. DPH: 9 840,-Kč 5,000-Kč ,-Kč 3 150,-Kč ,-Kč Stanovisko PS: dílčí stanoviska: SR: souhlas SM: souhlas HA: souhlas EP: souhlas SK: souhlas ZP: souhlas OD: souhlas DOPORUČENÍ MSMA: Oddělení majetkové evidence a dispozic doporučuje prodej pozemku p. č. 1005/48, k. ú. Horní Růžodol 3

5 NÁVRH USNESENÍ RM: Rada města dne souhlasí se záměrem prodeje pozemku p. č. 1005/48, o výměře 6m 2, (odděleného geometrickým plánem č /2017 ze dne 24. října 2017, z pozemků p. č. 1105/7 a p. č.1005/25), k. ú. Horní Růžodol, formou výběrového řízení s právem přednosti vlastníka pozemku p. č. 1005/46, k. ú. Horní Růžodol, za cenu nejvyšší nabídky, nejméně však za předpokládanou cenu ,-Kč, ke které bude připočítána daň z přidané hodnoty v platné zákonné výši. NÁVRH USNESENÍ ZM: Zastupitelstvo města Liberec schvaluje záměr prodeje pozemku p. č. 1005/48, o výměře 6m 2, (odděleného geometrickým plánem č /2017 ze dne 24. října 2017, z pozemků p. č. 1105/7 a p. č.1005/25), k. ú. Horní Růžodol, formou výběrového řízení s právem přednosti vlastníka pozemku p. č. 1005/46, k. ú. Horní Růžodol, za cenu nejvyšší nabídky, nejméně však za předpokládanou cenu ,- Kč, ke které bude připočítána daň z přidané hodnoty v platné zákonné výši. ZVEŘEJNĚNÍ: PŘIHLÁŠEN K VŘ : MDDr. (právo přednosti) NÁVRH USNESENÍ RM: Rada města Liberec dne souhlasí s prodejem pozemku p. č.1005/48, o výměře 6 m 2, (odděleného z pozemků p. č. 1105/7 a p. č. 1005/25 dle Geometrického plánu č /2017 ze dne ), k. ú. Horní Růžodol, kupujícímu: MDDr bytem Liberec, za celkovou kupní cenu ,- Kč (včetně 21% DPH ve výši 3 150,-Kč), splatnou před podpisem kupní smlouvy, termín podpisu kupní smlouvy do 45 dnů ode dne schválení majetkoprávní operace Zastupitelstvem města Liberec NÁVRH USNESENÍ ZM: Zastupitelstvo města Liberec dne schvaluje prodej pozemku p. č.1005/48, o výměře 6 m 2, (odděleného z pozemků p. č. 1105/7 a p. č. 1005/25 dle Geometrického plánu č /2017 ze dne ), k. ú. Horní Růžodol, kupujícímu: MDDr. bytem Liberec, za celkovou kupní cenu ,- Kč (včetně 21% DPH ve výši 3 150,-Kč), splatnou před podpisem kupní smlouvy, termín podpisu kupní smlouvy do 45 dnů ode dne schválení majetkoprávní operace Zastupitelstvem města Liberec 4

6 5

7 6

8 7

9 8

10 2. PRODEJ NEMOVITOSTÍ PRŮVODNÍ LIST DŮVODOVÁ ZPRÁVA: Žadatelka žádá o prodej pozemku pod stavbou garáže, která je v jejím vlastnictví. Jedná se o stavební pozemek. Pozemky pod stavbami staršími 5-ti let jsou osvobozeny od DPH. Popis majetkoprávní operace: kat. území: Starý Harcov pozemek p.č. 1569/278 zpracoval: kontroloval: druh pozemku: důvod předložení: ochrana: H.Kaplová I. Roncová zastavěná plocha a nádvoří žádost-sjednocení vlastnictví záměr: sjednocení vlastnictví využití dle územ. plánu: stabilizovaná polyfunkční plocha bydlení městského, pozemek pod garáží. Dle vyjádření Stavebního úřadu se jedná o stavební pozemek. závazky a břemena: - pronájem pozemku: ano zveřejněno: prodej dle: Zásad postupu při prodeji pozemků urbanistický obvod: 038 cenové pásmo/kategorie: III/B cena dle interního předpisu: 1.360,- Kč/m 2 koeficient K3: 1,20 jednotková cena: 1.632,- Kč/m 2 výměra: 19m 2 sleva 50%: 820,-Kč/m 2 základní cena: náklady spojené s realizací prodeje Celková cena: (pozemek osvobozen od DPH) ,- Kč 1.000,- Kč ,-Kč Stanovisko PS: dílčí stanoviska: SR: souhlas SM: souhlas HA: souhlas legalizace stavu SK: souhlas ZP: souhlas OD: souhlas EP: souhlas DOPORUČENÍ MSMA: Oddělení majetkové evidence a dispozic doporučuje prodej pozemku p.č.1569/278, k.ú. Starý Harcov 9

11 NÁVRH USNESENÍ RM: Rada města Liberec dne souhlasí se záměrem prodeje pozemku p. č. 1569/278, o výměře 19m 2, k. ú. Starý Harcov, formou výběrového řízení s předkupním právem vlastníka stavby garáže na tomto pozemku, za cenu nejvyšší nabídky, nejméně však za předpokládanou cenu ,-Kč. NÁVRH USNESENÍ ZM: Zastupitelstvo města Liberec dne schvaluje záměr prodeje pozemku p. č. 1569/278, o výměře 19m 2, k. ú. Starý Harcov, formou výběrového řízení s předkupním právem vlastníka stavby garáže na tomto pozemku, za cenu nejvyšší nabídky, nejméně však za předpokládanou cenu ,-Kč. ZVEŘEJNĚNÍ: PŘIHLÁŠEN K VŘ : (předkupní právo) NÁVRH USNESENÍ RM: Rada města Liberec dne souhlasí s prodejem pozemku p. č. 1569/287, o výměře 19 m 2, k. ú. Starý Harcov, kupující: bytem Liberec 15 za celkovou kupní cenu ,- Kč, splatnou před podpisem kupní smlouvy, termín podpisu kupní smlouvy do 45 dnů ode dne schválení majetkoprávní operace Zastupitelstvem města Liberec NÁVRH USNESENÍ ZM: Zastupitelstvo města Liberec dne schvaluje prodej pozemku p. č. 1569/287, o výměře 19 m 2, k. ú. Starý Harcov, kupující: bytem Liberec 15 za celkovou kupní cenu ,- Kč, splatnou před podpisem kupní smlouvy, termín podpisu kupní smlouvy do 45 dnů ode dne schválení majetkoprávní operace Zastupitelstvem města Liberec 10

12 11

13 12

14 3. PRODEJ NEMOVITOSTÍ PRŮVODNÍ LIST DŮVODOVÁ ZPRÁVA: Žadatelka žádá o prodej pozemku z důvodu sjednocení vlastnictví v jejím vlastnictví jsou pozemky p. č. 799/2 a p. č. 803/2, mezi kterými se požadovaný pozemek nachází. Nejedná se o stavební pozemek. Popis majetkoprávní operace: kat. území: Ruprechtice pozemek p.č. 803/1 zpracoval: kontroloval: druh pozemku: důvod předložení: ochrana: H.Kaplová I. Roncová zahrada žádost zemědělský půdní fond záměr: viz žádost využití dle územ. plánu: plocha přírody a krajiny krajinná zeleň, plocha nezastavitelná, zarostlý pozemek Dle vyjádření Stavebního úřadu se nejedná o stavební pozemek. závazky a břemena: - pronájem pozemku: - zveřejněno: prodej dle: Zásad postupu při prodeji pozemků urbanistický obvod: 012 cenové pásmo/kategorie: III/D cena dle interního předpisu: 500,- Kč/m 2 koeficient K3: 1,15 jednotková cena: 580,- Kč/m 2 výměra: 228m 2 základní cena: náklady spojené s realizací prodeje Celková cena: ,- Kč 1 000,- Kč ,-Kč Stanovisko PS: dílčí stanoviska: SR: souhlas SM: souhlas HA: souhlas SK: souhlas ZP: souhlas OD: souhlas EP: souhlas DOPORUČENÍ MSMA: Oddělení majetkové evidence a dispozic doporučuje prodej pozemku p.č.803/1, k.ú. Ruprechtice 13

15 NÁVRH USNESENÍ RM: Rada města Liberec dne souhlasí se záměrem prodeje pozemku p. č.803/1. o výměře 228m 2, k. ú. Ruprechtice, formou výběrového řízení s právem přednosti vlastníka pozemků p. č. 799/2, 803/2, 1018/1 a 1018/3, k. ú. Ruprechtice, za cenu nejvyšší nabídky, nejméně však za předpokládanou cenu ,-Kč. NÁVRH USNESENÍ FV: Finanční výbor dne doporučuje záměr prodeje pozemku p. č.803/1. o výměře 228m 2, k. ú. Ruprechtice, formou výběrového řízení s právem přednosti vlastníka pozemků p. č. 799/2, 803/2, 1018/1 a 1018/3, k. ú. Ruprechtice, za cenu nejvyšší nabídky, nejméně však za předpokládanou cenu ,-Kč. NÁVRH USNESENÍ ZM: Zastupitelstvo města Liberec dne schvaluje záměr prodeje pozemku p. č.803/1. o výměře 228m 2, k. ú. Ruprechtice, formou výběrového řízení s právem přednosti vlastníka pozemků p. č. 799/2, 803/2, 1018/1 a 1018/3, k. ú. Ruprechtice, za cenu nejvyšší nabídky, nejméně však za předpokládanou cenu ,-Kč. ZVEŘEJNĚNÍ: PŘIHLÁŠEN K VŘ : (právo přednosti) NÁVRH USNESENÍ RM: Rada města Liberec dne souhlasí s prodejem pozemku p. č. 803/1, o výměře 228 m 2, k. ú. Ruprechtice, kupující: bytem Liberec 14 za celkovou kupní cenu ,- Kč, splatnou před podpisem kupní smlouvy, termín podpisu kupní smlouvy do 45 dnů ode dne schválení majetkoprávní operace Zastupitelstvem města Liberec 8NÁVRH USNESENÍ FV: Finanční výbor dne doporučuje prodej pozemku p. č. 803/1, o výměře 228 m 2, k. ú. Ruprechtice, kupující: bytem Liberec 14 za celkovou kupní cenu ,- Kč, splatnou před podpisem kupní smlouvy, termín podpisu kupní smlouvy do 45 dnů ode dne schválení majetkoprávní operace Zastupitelstvem města Liberec NÁVRH USNESENÍ ZM: Zastupitelstvo města Liberec dne schvaluje pozemku p. č. 803/1, o výměře 228 m 2, k. ú. Ruprechtice, kupující: bytem Liberec 14 za celkovou kupní cenu ,- Kč, splatnou před podpisem kupní smlouvy, termín podpisu kupní smlouvy do 45 dnů ode dne schválení majetkoprávní operace Zastupitelstvem města Liberec 14

16 15

17 16

18 17

19 4. PRODEJ NEMOVITOSTÍ PRŮVODNÍ LIST DŮVODOVÁ ZPRÁVA: Žadatel žádá o prodej části pozemku p. č. 970/3, k. ú. Starý Harcov, z důvodu výstavby zastřešeného stání. Jedná se o stavební pozemek. Popis majetkoprávní operace 10.kat. území: Starý Harcov pozemek p. č. 970/3 - část zpracovala kontrolovala druh pozemku ochrana důvod předložení záměr využití dle územ. plánu : M. Franicová : I. Roncová : zahrada : zemědělský půdní fond : žádost, žadatel je majitelem pozemků p. č. 970/1 a p. č. 970/6 včetně stavby (LV 4254), k. ú. Starý Harcov : stavba zastřešeného stání : stabilizovaná polyfunkční plocha bydlení venkovského neudržovaný pozemek závazky a břemena : ANO VB manželé přístupová cesta pronájem pozemku : NE prodej dle : Zásad postupu při prodeji pozemků urbanistický obvod : 038 cenové pásmo/kategorie: III /C cena dle interního předpisu: 680,- Kč/m 2 koeficient K3: 1,1 jednotková cena: 750,- Kč/m 2 výměra celkem: cca 265 m 2 základní cena: náklady spojené s realizací prodeje: Celková cena: ,- Kč 5 000,- Kč GP ,- Kč + 21% DPH Stanovisko PS: dílčí stanoviska: HA: souhlas s prodejem pouze části pozemku. Ve vlastnictví SML musí zůstat pruh pozemku při jeho západní hranici, pro zachování příjezdu na pozemek p. č. 970/4, k. ú. Starý Harcov SU: souhlas SR: souhlas cca ½ výměry zachování přístupu na p. p. č. 970/5 a pro TS SML nyní pravděpodobně firma FFC na odvoz komunálního odpadu. V případě privatizace celého pozemku zajistit pro p. p. č. 970/5 a FCC věcná břemena SM: souhlas za podmínky zachování přístupu a příjezdu k pozemku p. p. č. 970/4 a to např. zřízením služebnosti. Tato cesta je jediná přístupová cesta k p. p. č. 970/4. EP: souhlas s prodejem celého pozemku. Pozemek je sice v katastru veden jako zahrada, ale jeho velkou část tvoří příjezdová cesta a provizorní parkoviště. Dále se zde nachází stavební materiál. Odbor ekologie a veřejného prostoru zde nemá žádný budoucí záměr OS: souhlas SK: souhlas ZP: souhlas upozornění, že na pozemku se nachází vzrostlá zeleň, která je dle 7 odst. 1 zákona 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, chráněna před poškozováním a ničením OD: souhlas 18

20 DOPORUČENÍ MSMA: Odbor majetkové správy, oddělení majetkové evidence a dispozic doporučuje prodej části pozemku p. č. 970/3, k. ú. Starý Harcov. NÁVRH USNESENÍ RM: Rada města Liberec dne souhlasí se záměrem prodeje části pozemku p. č. 970/3, o výměře cca 265 m 2, k. ú. Starý Harcov, formou výběrového řízení za cenu nejvyšší nabídky, nejméně však za předpokládanou cenu ,- Kč, ke které bude připočítána daň z přidané hodnoty. NÁVRH USNESENÍ FV: Finanční výbor dne doporučuje záměr prodeje části pozemku p. č. 970/3, o výměře cca 265 m 2, k. ú. Starý Harcov, formou výběrového řízení za cenu nejvyšší nabídky, nejméně však za předpokládanou cenu ,- Kč, ke které bude připočítána daň z přidané hodnoty. NÁVRH USNESENÍ ZM: Zastupitelstvo města Liberec dne schvaluje záměr prodeje části pozemku p. č. 970/3, o výměře cca 265 m 2, k. ú. Starý Harcov, formou výběrového řízení za cenu nejvyšší nabídky, nejméně však za předpokládanou cenu ,- Kč, ke které bude připočítána daň z přidané hodnoty. ZVEŘEJNĚNÍ: PŘIHLÁŠEN K VŘ : NÁVRH USNESENÍ RM: Rada města dne souhlasí s prodejem pozemku p. č. 970/7, o výměře 264 m 2, (odděleného z pozemku p. č. 970/3 dle Geometrického plánu č /2017 ze dne ), k. ú. Starý Harcov, kupujícímu: bytem Liberec 15, za celkovou kupní cenu ,- Kč (včetně 21% DPH ve výši ,- Kč), splatnou před podpisem kupní smlouvy, termín podpisu kupní smlouvy do 45 dnů ode dne schválení majetkoprávní operace Zastupitelstvem města Liberec. NÁVRH USNESENÍ FV: Finanční výbor dne doporučuje prodej pozemku p. č. 970/7, o výměře 264 m 2, (odděleného z pozemku p. č. 970/3 dle Geometrického plánu č /2017 ze dne ), k. ú. Starý Harcov, kupujícímu: bytem Liberec 15, za celkovou kupní cenu ,- Kč (včetně 21% DPH ve výši ,- Kč), splatnou před podpisem kupní smlouvy, termín podpisu kupní smlouvy do 45 dnů ode dne schválení majetkoprávní operace Zastupitelstvem města Liberec. NÁVRH USNESENÍ ZM: Zastupitelstvo města dne schvaluje prodej pozemku p. č. 970/7, o výměře 264 m 2, (oddělen GP č /2017 ze dne pozemku p. č. 970/7, o výměře 264 m 2, (odděleného z pozemku p. č. 970/3 dle Geometrického plánu č /2017 ze dne ), k. ú. Starý Harcov, kupujícímu: bytem Liberec 15, za celkovou kupní cenu ,- Kč (včetně 21% DPH ve výši ,- Kč), splatnou před podpisem kupní smlouvy, termín podpisu kupní smlouvy do 45 dnů ode dne schválení majetkoprávní operace Zastupitelstvem města Liberec. 19

21 20

22 21

23 22

24 23

25 24

26 5. PRODEJ NEMOVITOSTÍ PRŮVODNÍ LIST DŮVODOVÁ ZPRÁVA: Žadatel žádá o prodej pozemku p. č. 117/3, k. ú. Nové Pavlovice, z důvodu legalizace stavu a sjednocení vlastnictví. Jedná se o stavební pozemek. Pozemky pod stavbami staršími 5ti let jsou osvobozeny od DPH. Popis majetkoprávní operace kat. území: Nové Pavlovice pozemek p. č. 117/3 zpracovala kontrolovala druh pozemku : M. Franicová : I. Roncová : zastavěná plocha a nádvoří ochrana : - důvod předložení : žádost záměr využití dle územ. plánu : sjednocení vlastnictví, legalizace stavu, odkup pozemku pod stavbou (žadatel je majitelem stavby na p. p. č. 117/3 LV 333, k. ú. Nové Pavlovice) : stabilizovaná polyfunkční plocha bydlení čistého pozemek pod garáží závazky a břemena : NE pronájem pozemku : ANO žadatel p. prodej dle : Zásad postupu při prodeji pozemků urbanistický obvod : 014 cenové pásmo/kategorie: III/B cena dle interního předpisu: 1360,- Kč/m 2 koeficient K3: 1,45 jednotková cena: 1980,- Kč/m 2 sleva 50% 990,- Kč/m 2 výměra celkem: 23 m 2 základní cena: náklady spojené s realizací prodeje: ,- Kč 1 000,- Kč Celková cena: ,- Kč (pozemek osvobozen od DPH) Stanovisko PS: dílčí stanoviska: HA: souhlas SU: souhlas SR: souhlas SM: souhlas EP: souhlas OS: souhlas SK: souhlas ZP: souhlas OD: souhlas DOPORUČENÍ MSMA: Odbor majetkové správy, oddělení majetkové evidence a dispozic doporučuje prodej pozemku p. č. 117/3, k. ú. Nové Pavlovice 25

27 NÁVRH USNESENÍ RM: Rada města Liberec dne souhlasí se záměrem prodeje pozemku p. č. 117/3, o výměře 23 m 2, k. ú. Nové Pavlovice, formou výběrového řízení s předkupním právem vlastníka stavby na tomto pozemku za cenu nejvyšší nabídky, nejméně však za předpokládanou cenu ,- Kč. NÁVRH USNESENÍ ZM: Zastupitelstvo města Liberec dne schvaluje záměr prodeje pozemku p. č. 117/3, o výměře 23 m 2, k. ú. Nové Pavlovice, formou výběrového řízení s předkupním právem vlastníka stavby na tomto pozemku za cenu nejvyšší nabídky, nejméně však za předpokládanou cenu ,- Kč. ZVEŘEJNĚNÍ: PŘIHLÁŠEN K VŘ : předkupní právo) VYJÁDŘENÍ RM: Rada města dne souhlasí s prodejem pozemku p. č. 117/3, o výměře 23 m 2, k. ú. Nové Pavlovice, kupujícím: bytem Liberec 12 ½ a bytem Kosmonosy ½ za celkovou kupní cenu ,- Kč, splatnou před podpisem kupní smlouvy, termín podpisu kupní smlouvy do 45 dnů ode dne schválení majetkoprávní operace Zastupitelstvem města Liberec. VYJÁDŘENÍ ZM: Zastupitelstvo města dne schvaluje prodej pozemku p. č. 117/3, o výměře 23 m 2, k. ú. Nové Pavlovice, kupujícím: bytem Liberec 12 ½ a bytem Kosmonosy ½ za celkovou kupní cenu ,- Kč, splatnou před podpisem kupní smlouvy, termín podpisu kupní smlouvy do 45 dnů ode dne schválení majetkoprávní operace Zastupitelstvem města Liberec. 26

28 27

29 28

30 29

31 30

STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 9. zasedání zastupitelstva města dne: 29. 10. 2015 Bod pořadu jednání: Majetkoprávní operace - záměr prodeje pozemků Zpracoval: odbor, oddělení: Odbor majetkové

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 6. zasedání zastupitelstva města dne: 23. 6. 2016 Bod pořadu jednání: Majetkoprávní operace - prodej pozemku Stručný obsah: Zájemce žádá o odkoupení pozemku,

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 3. zasedání zastupitelstva města dne: 27. 3. 2014 Bod pořadu jednání: Prodej pozemku Zpracoval: odbor, oddělení: Odbor majetkové správy oddělení majetkové evidence

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 7. zasedání zastupitelstva města dne: 1. 9. 2016 Bod pořadu jednání: Majetkoprávní operace - budoucí prodej pozemku Stručný obsah: Žádost ČEZ Distribuce, a.

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 8. zasedání zastupitelstva města dne: 29. 9. 2016 Bod pořadu jednání: Majetkoprávní operace - výkup pozemků od ČR - ÚZSVM - Doubí u Liberce Stručný obsah: Úřad

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 9. zasedání zastupitelstva města dne: 29. 10. 2015 Bod pořadu jednání: Majetkoprávní operace - výkup pozemků Zpracoval: odbor, oddělení: Odbor majetkové správy

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 1. zasedání zastupitelstva města dne: 28. 1. 2016 Bod pořadu jednání: Majetkoprávní operace - záměr nabytí nemovitosti od ČR - ÚZSVM - Staré Pavlovice Stručný

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 6. zasedání zastupitelstva města dne: 23. 6. 2016 Bod pořadu jednání: Záměr bezúplatného převodu pozemku - náprava prodeje z r. 2014 Stručný obsah: Sport Servis

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 8. zasedání zastupitelstva města dne: 24. 9. 2015 Bod pořadu jednání: Záměr prodeje pozemků v prostoru Letiště Liberec Přijetím tohoto záměru bude možnost zahájit

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 1. zasedání zastupitelstva města dne: 28. 1. 2016 Bod pořadu jednání: Majetkoprávní operace - záměr nabytí nemovitosti od ČR - ÚZSVM - ul. Čechova Stručný obsah:

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 3. zasedání zastupitelstva města dne: 31. 3. 2016 Bod pořadu jednání: Majetkoprávní operace - záměr budoucího prodeje pozemku Stručný popis:žádost ČEZ Distribuce,

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 10. zasedání zastupitelstva města dne: 26. 11. 2015 Bod pořadu jednání: Majetkoprávní operace - výkup pozemku od ČR - ÚZSVM Stručný obsah: ZM neschválilo bezúplatný

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 7. zasedání zastupitelstva města dne: 1. 9. 2016 Bod pořadu jednání: Majetkoprávní operace - záměr směny pozemků Stručný obsah: Krajská správa silnic Libereckého

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 10. zasedání zastupitelstva města dne: 28. 11. 2013 Bod pořadu jednání: Prodej objektu a pozemku Zpracoval: odbor, oddělení: Jitka Pekařová Odbor ekonomiky a

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 1. zasedání zastupitelstva města dne: 28. 1. 2016 Bod pořadu jednání: Majetkoprávní operace-záměr nabytí nemovitosti od ČR-ÚZSVM-Františkov u Liberce Stručný

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Více

6.PRIVATIZACE NEMOVITOSTÍ PRŮVODNÍ LIST. kat. území: Dolní Hanychov pozemek p.č. 398/17

6.PRIVATIZACE NEMOVITOSTÍ PRŮVODNÍ LIST. kat. území: Dolní Hanychov pozemek p.č. 398/17 6.PRIVATIZACE NEMOVITOSTÍ PRŮVODNÍ LIST kat. území: Dolní Hanychov pozemek p.č. 398/17 zpracoval: kontroloval: druh pozemku: ochrana: důvod předložení: záměr: využití dle územ. plánu: H.Kaplová M.Hozáková

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 2. zasedání zastupitelstva města dne: 26. 2. 2015 Bod pořadu jednání: Majetkoprávní operace - bezúplatný převod pozemku Zpracoval: odbor, oddělení: Odbor majetkové

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 5. zasedání zastupitelstva města dne: 28. 5. 2015 Bod pořadu jednání: Majetkoprávní operace - směna pozemků Zpracoval: odbor, oddělení: Odbor majetkové správy

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 5. zasedání zastupitelstva města dne: 26. 5. 2016 Bod pořadu jednání: Majetkoprávní operace - záměr nabytí pozemku formou bezúplatného převodu Stručný popis:

Více

12. PRIVATIZACE NEMOVITOSTÍ PRŮVODNÍ LIST. kat. území: Ruprechtice pozemek p.č. 1567/8

12. PRIVATIZACE NEMOVITOSTÍ PRŮVODNÍ LIST. kat. území: Ruprechtice pozemek p.č. 1567/8 12. PRIVATIZACE NEMOVITOSTÍ PRŮVODNÍ LIST kat. území: Ruprechtice pozemek p.č. 1567/8 zpracoval: kontroloval: M. Hozáková V. Ježková druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří ochrana: - důvod předložení:

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 4. zasedání zastupitelstva města dne: 30. 4. 2015 Bod pořadu jednání: Majetkoprávní operace - bezúplatný převod pozemků Zpracoval: odbor, oddělení: Odbor majetkové

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 11. zasedání zastupitelstva města dne: 17. 12. 2015 Bod pořadu jednání: Majetkoprávní operace - nabytí nemovitosti od ČR - ÚZSVM - ul. Stavební Stručný obsah:

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 10. zasedání zastupitelstva města dne: 26. 11. 2015 Bod pořadu jednání: Majetkoprávní operace - nabytí nemovitostí od ČR - ÚZSVM - ul.hrubínova, Al.výšina Stručný

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 10. zasedání zastupitelstva města dne: 26. 11. 2015 Bod pořadu jednání: Majetkoprávní operace - záměr nabytí nemovitosti od SPÚ Stručný obsah: Státní pozemkový

Více

Starosta. Návrh usnesení. 2. zasedání Zastupitelstva Městského obvodu Liberec - Vratislavice n.n. dne:

Starosta. Návrh usnesení. 2. zasedání Zastupitelstva Městského obvodu Liberec - Vratislavice n.n. dne: Starosta 2. zasedání Zastupitelstva Městského obvodu Liberec - Vratislavice n.n. dne: 10.04.2019 Bod pořadu jednání: 16. PRODEJ P.P.Č. 395/50 Věc: Prodej p.p.č. 395/50 při ul. Svornosti Důvod předložení:

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Více

Starosta. Návrh usnesení. 1. zasedání Zastupitelstva Městského obvodu Liberec - Vratislavice n.n. dne: Bod pořadu jednání:

Starosta. Návrh usnesení. 1. zasedání Zastupitelstva Městského obvodu Liberec - Vratislavice n.n. dne: Bod pořadu jednání: Starosta 1. zasedání Zastupitelstva Městského obvodu Liberec - Vratislavice n.n. dne: 18. 1. 2012 Bod pořadu jednání: 13. PRODEJ P.P.Č. 2030/3 A 2031/2 PŘI UL. SLADOVNICKÁ Věc: Prodej p.p.č. 2030/3 a 2031/2

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 10. zasedání zastupitelstva města dne: 26. 11. 2015 Bod pořadu jednání: Majetkoprávní operace - nabytí nemovitosti od ČR - ÚZSVM - ul. Zelná a Londýnská Stručný

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 5. zasedání zastupitelstva města dne: 29. 5. 2014 Bod pořadu jednání: Majetkoprávní operace Směna pozemků Zpracoval: odbor, oddělení: Odbor majetkové správy

Více

Starosta. Návrh usnesení. 2. zasedání Zastupitelstva Městského obvodu Liberec - Vratislavice n.n. dne: Bod pořadu jednání:

Starosta. Návrh usnesení. 2. zasedání Zastupitelstva Městského obvodu Liberec - Vratislavice n.n. dne: Bod pořadu jednání: Starosta 2. zasedání Zastupitelstva Městského obvodu Liberec - Vratislavice n.n. dne: 16. 02. 2011 Bod pořadu jednání: 11. PRODEJ P.P.Č. 2599/3 PŘI UL. KŘIVÁ Věc: Prodej p.p.č. 2599/3 při ul. Křivá Důvod

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Více

Starosta. Aleš Preisler, starosta. Návrhy usnesení

Starosta. Aleš Preisler, starosta. Návrhy usnesení Starosta 3. zasedání Zastupitelstva Městského obvodu Liberec - Vratislavice n.n. dne: 19. 03. 2014 Bod pořadu jednání: 8. PRODEJ P.P.Č. 105/4 A 105/5 PŘI UL. NÁHORNÍ Věc: Prodej p.p.č. 105/4 a 105/5 při

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 4. zasedání zastupitelstva města dne: 30.4.2015 Bod pořadu jednání: Majetkoprávní operace MO Liberec - Vratislavice nad Nisou Zpracoval: odbor, oddělení: Městský

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 9. zasedání zastupitelstva města dne: 29. 10. 2015 Bod pořadu jednání: Majetkoprávní operace - změna usnesení - LOKALITA "Vesec u Liberce - K Sportovnímu areálu.

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 1. zasedání zastupitelstva města dne: 31. 1. 2013 Bod pořadu jednání: Majetkoprávní operace Zpracoval: odbor, oddělení: Odbor ekonomiky a majetku Oddělení majetkové

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 3. zasedání zastupitelstva města dne: 28. 3. 2013 Bod pořadu jednání: Majetkoprávní operace Zpracoval: odbor, oddělení: Odbor ekonomiky a majetku Oddělení majetkové

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 10. zasedání zastupitelstva města dne: 26. 11. 2015 Bod pořadu jednání: Majetkoprávní operace - nabytí nemovitosti od ČR - ÚZSVM - ul. Hrazená Stručný obsah:

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 9. zasedání zastupitelstva města dne: 29. 10. 2015 Bod pořadu jednání: Majetkoprávní operace - prodej pozemků Zpracoval: odbor, oddělení: Odbor majetkové správy

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 8. zasedání zastupitelstva města dne: 26.09.2013 Bod pořadu jednání: Majetkoprávní operace MO Liberec - Vratislavice nad Nisou Zpracoval: odbor, oddělení: Městský

Více

Starosta. 2. zasedání Zastupitelstva Městského obvodu Liberec - Vratislavice n.n. dne: Lukáš Pohanka, starosta.

Starosta. 2. zasedání Zastupitelstva Městského obvodu Liberec - Vratislavice n.n. dne: Lukáš Pohanka, starosta. Starosta 2. zasedání Zastupitelstva Městského obvodu Liberec - Vratislavice n.n. dne: 10.04.2019 Bod pořadu jednání: 11. PRODEJ P.P.Č. 1147/3 A 1149/1 Věc: Prodej p.p.č. 1147/3 a 1149/1 při ul. Tanvaldská

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 5. zasedání zastupitelstva města dne: 26. 5. 2016 Bod pořadu jednání: Majetkoprávní operace - záměr výkupu pozemku Stručný obsah: Jedná se o výkup části pozemku

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 10. zasedání zastupitelstva města dne: 28. 11. 2013 Bod pořadu jednání: Budoucí prodej pozemku Zpracoval: odbor, oddělení: Odbor ekonomiky a majetku Oddělení

Více

MĚSTSKÝ OBVOD LIBEREC - VRATISLAVICE N.N. ZASTUPITELSTVO MĚSTA LIBEREC 29. 4. 2010 V. MAJETKOPRÁVNÍ OPERACE MO LIBEREC - VRATISLAVICE N.N. NÁVRH USNESENÍ: 1. Prodej pozemků 1. Zastupitelstvo města po projednání

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 11. zasedání zastupitelstva města dne: 10.12.2015 Bod pořadu jednání: Majetkoprávní operace MO Liberec - Vratislavice nad Nisou Zpracoval: Městský obvod Liberec

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 5. zasedání zastupitelstva města dne: 29. 5. 2014 Bod pořadu jednání: Majetkoprávní operace - prodej stavby bez čp/če Zpracoval: odbor, oddělení: Odbor majetkové

Více

Starosta. Návrh usnesení. 3. zasedání Zastupitelstva Městského obvodu Liberec - Vratislavice n.n. dne: Bod pořadu jednání:

Starosta. Návrh usnesení. 3. zasedání Zastupitelstva Městského obvodu Liberec - Vratislavice n.n. dne: Bod pořadu jednání: Starosta 3. zasedání Zastupitelstva Městského obvodu Liberec - Vratislavice n.n. dne: 15. 04. 2015 Bod pořadu jednání: 15. PRODEJ P.P.Č. 1470/3 PŘI UL. TANVALDSKÁ Věc: Prodej p.p.č. 1470/3 při ul. Tanvaldská

Více

Starosta. Návrh usnesení. 2. zasedání Zastupitelstva Městského obvodu Liberec - Vratislavice n.n. dne:

Starosta. Návrh usnesení. 2. zasedání Zastupitelstva Městského obvodu Liberec - Vratislavice n.n. dne: Starosta 2. zasedání Zastupitelstva Městského obvodu Liberec - Vratislavice n.n. dne: 10.04.2019 Bod pořadu jednání: 13. PRODEJ P.P.Č. 2773 Věc: Prodej p.p.č. 2773 při ul. Tanvaldská Důvod předložení:

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 6. zasedání zastupitelstva města dne: 26.6.2014 Bod pořadu jednání: Majetkoprávní operace MO Liberec - Vratislavice nad Nisou Zpracoval: odbor, oddělení: Městský

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Více

Starosta. Návrh usnesení. 7. zasedání Zastupitelstva Městského obvodu Liberec - Vratislavice n.n. dne: 24. 09. 2014. Bod pořadu jednání:

Starosta. Návrh usnesení. 7. zasedání Zastupitelstva Městského obvodu Liberec - Vratislavice n.n. dne: 24. 09. 2014. Bod pořadu jednání: Starosta 7. zasedání Zastupitelstva Městského obvodu Liberec - Vratislavice n.n. dne: 24. 09. 2014 Bod pořadu jednání: 13. ZRUŠENÍ USNESENÍ Věc: Zrušení usnesení č. 108/06/2014 ze dne 18.6.2014 Důvod předložení:

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Více

kat. území: Vratislavice nad Nisou pozemek p.č. 570/1, 585/1, 586, 587/1, 589, 594

kat. území: Vratislavice nad Nisou pozemek p.č. 570/1, 585/1, 586, 587/1, 589, 594 3. Prodej pozemků - investiční záměr 1. PRIVATIZACE NEMOVITOSTÍ kat. území: Vratislavice nad Nisou pozemek p.č. 570/1, 585/1, 586, 587/1, 589, 594 druh pozemku / využití: orná půda, zahrada, trvalý travní

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Více

Starosta. Návrh usnesení

Starosta. Návrh usnesení Starosta 1. zasedání Zastupitelstva Městského obvodu Liberec - Vratislavice n.n. dne: 13. 02. 2019 Bod pořadu jednání: 11. BUDOUCÍ PRODEJ POZEMKU ČÁSTI P.P.Č. 2152/4 Věc: Budoucí prodej pozemku - části

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 08. zasedání zastupitelstva města dne: 29.09.2016 Bod pořadu jednání: Majetkoprávní operace MO Liberec - Vratislavice nad Nisou Zpracoval: Městský obvod Liberec

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 6. zasedání zastupitelstva města dne: 26. 6. 2014 Bod pořadu jednání: Majetkoprávní operace - záměr prodeje budovy a zřízení věcného břemene Zpracoval: odbor,

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 8. zasedání zastupitelstva města dne: 25. 9. 2014 Bod pořadu jednání: Majetkoprávní operace záměr bezúplatného převodu Zpracoval: odbor, oddělení: Odbor majetkové

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 8. zasedání zastupitelstva města dne: 26. 9. 2013 Bod pořadu jednání: Prodej nebytové jednotky Zpracoval: odbor, oddělení: Odbor ekonomiky a majetku Oddělení

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 3. zasedání zastupitelstva města dne: 31. 3. 2011 Bod pořadu jednání: Převzetí stavby komunikace s příslušenstvím a s tím související majetkoprávní vypořádání

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Více

3. FORMA PRIVATIZACE: výběrové řízení s předkupním právem nájemníka (po dobu 3 měsíců ode dne doručení nabídky)

3. FORMA PRIVATIZACE: výběrové řízení s předkupním právem nájemníka (po dobu 3 měsíců ode dne doručení nabídky) 3. FORMA PRIVATIZACE: výběrové řízení s předkupním právem nájemníka (po dobu 3 měsíců ode dne doručení nabídky) 4. CENA: dle znaleckého posudku č. 1305/08 ze dne 25.7.2008 a znaleckého posudku č. 1317/08

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA LIBEREC

ZASTUPITELSTVO MĚSTA LIBEREC MĚSTSKÝ OBVOD LIBEREC - VRATISLAVICE N.N. ZASTUPITELSTVO MĚSTA LIBEREC 29. 10. 2009 IV. MAJETKOPRÁVNÍ OPERACE MO LIBEREC - VRATISLAVICE N.N. NÁVRHY USNESENÍ: 1. Prodej budov 1) Zastupitelstvo města po

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Více

MĚSTSKÝ OBVOD LIBEREC - VRATISLAVICE N.N. ZASTUPITELSTVO MĚSTA LIBEREC 15. 12. 2011 III. MAJETKOPRÁVNÍ OPERACE MO LIBEREC - VRATISLAVICE N.N. NÁVRHY USNESENÍ: 1. Prodej Pozemků 1. Zastupitelstvo města

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 6. zasedání zastupitelstva města dne: 28.06.2012 Bod pořadu jednání: Věc: Majetkoprávní operace odbor strategického rozvoje a dodací Zpracoval: odbor, oddělení:

Více

MĚSTSKÝ OBVOD LIBEREC - - VRATISLAVICE N.N.

MĚSTSKÝ OBVOD LIBEREC - - VRATISLAVICE N.N. MĚSTSKÝ OBVOD LIBEREC - - VRATISLAVICE N.N. S T A R O S T A 7. zasedání Zastupitelstva Městského obvodu Liberec - Vratislavice n.n. dne: 16. 9. 2009 Bod pořadu jednání: 12. PRODEJ POZEMKŮ - INVESTIČNÍ

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 2. zasedání zastupitelstva města dne: 25. 2. 2016 Bod pořadu jednání: Prodej pozemků Libereckému kraji Stručný obsah: RM a ZM v září 2015 schválili záměr prodeje

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 3. zasedání zastupitelstva města dne: 31. 3. 2016 Bod pořadu jednání: Věc: Směnná smlouva pozemky v k.ú. Starý Harcov Stručný obsah: Na základě žádosti na uzavření

Více

13. PRODEJ POZEMKU P.P.Č. 1851/55 PŘI UL. U CIHELNY

13. PRODEJ POZEMKU P.P.Č. 1851/55 PŘI UL. U CIHELNY Starosta 5. zasedání Zastupitelstva Městského obvodu Liberec - Vratislavice n.n. dne: 19. 5. 2010 Bod pořadu jednání: 13. PRODEJ POZEMKU P.P.Č. 1851/55 PŘI UL. U CIHELNY Věc: Prodej pozemku p.p.č. 1851/55

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 3. zasedání zastupitelstva města dne: 31. 3. 2016 Bod pořadu jednání: Věc: Darovací smlouva - výstavba komunikace na p.p.č. 89 v k.ú. Karlinky Stručný obsah:

Více

Starosta. Lukáš Pohanka, starosta. Návrh usnesení

Starosta. Lukáš Pohanka, starosta. Návrh usnesení Starosta 4. zasedání Zastupitelstva Městského obvodu Liberec - Vratislavice n.n. dne: 21. 4. 2010 Bod pořadu jednání: 12. Prodej pozemků lokalita Vyhlídková IZ Věc: Prodej pozemku lokalita Vyhlídková IZ

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 11. zasedání zastupitelstva města dne: 17. 12. 2015 Bod pořadu jednání: Zástavní smlouva - Mateřská škola Čtyřlístek Stručný obsah: Společnost AWEA s.r.o. poskytla

Více

MĚSTSKÝ OBVOD LIBEREC - VRATISLAVICE N.N. ZASTUPITELSTVO MĚSTA LIBEREC 27. 10. 2011 V. MAJETKOPRÁVNÍ OPERACE MO LIBEREC - VRATISLAVICE N.N. NÁVRHY USNESENÍ: 1. Zrušení usnesení 1. Zastupitelstvo města

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 1. zasedání zastupitelstva města dne: 30. 1. 2014 Bod pořadu jednání: Záměr prodeje pozemků s budovami Zpracoval: odbor, oddělení: Odbor majetkové správy oddělení

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 9. zasedání zastupitelstva města dne: 29.10. 2009 Bod pořadu jednání: Věc: Majetkoprávní operace Odbor rozvojových projektů Zpracoval: odbor, oddělení: Dagmar

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Více