informativní vypiš z usneseni rady í MĚSTA JESENICE č. 50/2018 ze dne

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "informativní vypiš z usneseni rady í MĚSTA JESENICE č. 50/2018 ze dne"

Transkript

1 r r informativní vypiš z usneseni rady í Usnesení číslo 720/18-R50 ze dne schvaluje program schůze Rady města Jesenice č. 50/2018, který je nedílnou přílohou tohoto usnesení. Usnesení číslo 721/18-R50 ze dne darovací smlouvu na pozemek v k. ú. Jesenice u Prahy, druh pozemku orná půda, pro fyzickě osoby. radu města Jesenice, předložením tohoto bodu na zasedání zastupitelstva města. Usnesení číslo 722/18-R50 ze dne žádost o bezúplatný převod id. Vz pozemku v k. ú. Jesenice u Prahy od fyzické osoby. radu města Jesenice, předložením tohoto bodu na zasedání zastupitelstva města. Usnesení číslo 723/18-R50 ze dne žádost fyzické osoby o odkup pozemku v k.ú. Horní Jirčany. II, Radu města Jesenice předložením bodu č. I tohoto usnesení na nejbližším zasedání zastupitelstva města

2 r r informativní vypiš z usneseni rady Usnesení číslo 724/18-R50 ze dne a) závěr hodnotící komise a výsledek veřejné zakázky malého rozsahu akce Revitalizace parku u Pančáku", která vyhodnotila jako nejvýhodnější nabídku dodavatele GREEN PROJECT s.r.o., Dobřejovická 194, Průhonice, IČO: , s celkovou nabídkovou cenou ,- Kč bez DPH a se zkrácením termínu dokončení prací o 5 dní. Hodnotící zpráva je nedílnou součástí tohoto usnesení. b) uzavření smlouvy s vítězným dodavatelem v předloženém znění, které je nedílnou součástí tohoto usnesení. Ukládá OSMIŽP informovat dodavatele o výsledku zadávacího řízení. I starostu města Jesenice, Ing. Pavla Smutného podpisem smlouvy dle bodu I tohoto usnesení. Usnesení číslo 725/18-R50 ze dne Bere na vědomí výsledek veřejné zakázky malého rozsahu akce Víceúčelové hřiště Jesenice, Osnice". 11. Schvaluje a) zrušení veřejné zakázky malého rozsahu na akci Víceúčelové hřiště Jesenice, Osnice". b) složení hodnotící komise opakované výzvy: 1 člen XXXXX náhradníci XXXXXXXXXXXXXXXXXXX 2 člen: XXXXX 3 člen: XXXXX 111. OSMI reaiizací nového zadávacího řízení předmětné veřejné zakázky malého rozsahu s úpravou zadávacích podmínek ve smyslu zahájení realizace od

3 informativní vypiš z usneseni rady Usnesení číslo 726/18-R50 ze dne výsledek veřejné zakázky malého rozsahu akce Přístřešek pro kola a sezení u ZŠ Jesenice". Schvaluje a) zrušení veřejné zakázky malého rozsahu na akci Přístřešek pro kola a sezeni"; 1 člen XXXXX náhradníci XXXXXXXXXXXXXXXX 2 člen: XXXXX 3 člen: XXXXX I OSMI realizací nového zadávacího řízení předmětné veřejné zakázky malého rozsahu s úpravou zadávacích podmínek ve smyslu zahájení realizace od , Usnesení číslo 727/18-R50 ze dne dle 102 odst. 3 zákona o obcích (obecní zřízení) dodatek č. 18 ke Smlouvě o dodávce vody č. VP 40 ze dne , se společností Pražské vodovody a kanalizace, a.s., se sídlem Ke Kablu 971/1, Praha 10-Hostivař, IČO; , v předloženém znění, který je nedílnou součástí tohoto usnesení. starostu města Jesenice, Ing. Pavla Smutněho, podpisem dodatku č. 18 dle bodu I. tohoto usnesení. Usnesení číslo 728/18-R50 ze dne 06.12,2018 a) návrh kalkulace vodného a stočného pro rok 2019 vč. komentáře pro kalkulaci vodného a stočného pro rok 2019, který je nedílnou součástí tohoto usnesení, b) návrh výše roční částky nájemného za pronájem VH majetku města Jesenice spoiečnosti 1. SčV, a. s., pro rok 2019, který je nedílnou součástí tohoto usnesení. Doporučuje Zastupitelstvu města Jesenice projednat a schválit:

4 informativní vypiš z usnesení rady 1) výši vodného a stočného dle předloženého finálního návrhu kalkulace vodného a stočného na rok 2019, který je nedílnou součástí tohoto usnesení takto: návrh ceny vodného vč. DPH činí: 30,84 Kč/l návrh ceny stočného vč, DPH činí: 39,93 Kč/l celková částka vč. DPH činí 70,77 Kč /m^ 2) roční částku nájemného za VH infrastrukturu pro rok 2019 ve výši: voda pitná: ,- Kč voda odpadní: ,- Kč celková roční částka nájemného pro rok 2019 činí: ,- Kč Usnesení číslo 729/18-R50 ze dne Smlouvu o smlouvě budoucí o ^zřízení služebnosti inženýrské sítě č. 1755/ /2018- KL/JRC/BS s Středočeský kraj, IČO: , sídlem Zborovská 11, Praha 5 - Smíchov, , zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Středočeského kraje, příspěvkové organizace, IČO: , sídlem Zborovská 11, Praha 5 - Smíchov, , za účelem VO Jesenice - Doplnění VO a přisvětlení přechodů ul. Říčanská v Jesenici", která je nedílnou součástí tohoto usnesení starostu města Jesenice podpisem smlouvy dle bodu I. tohoto usnesení Usnesení číslo 730/18-R50 ze dne předložený návrh pravidel rozpočtového provizoria na rok 2019 v předioženém znění radu města Jesenice předložením tohoto bodu na nejbližším zasedání zastupitelstva města. Usnesení číslo 731/18-R50 ze dne návrh na pověření starosty města ing. Pavla Smutného ke schválení posledního rozpočtového opatření za rok 2018

5 r r gt informativní vypiš z usneseni rady Ukládá Radě města předložit tento návrh k projednání na nejbližším zasedání Zastupitelstva města Jesenice. I Doporučuje Zastupitelstvu města Jesenice schválit předložený návrh na pověření starosty města ing. Pavla Smutného ke schválení posledního rozpočtového opatření za rok Usnesení číslo 732/18-R50 ze dne Rozpočtové opatření č. 17/2018 v předloženém znění, které je nedílnou součástí tohoto usnesení. Ukládá Finančnímu odboru zapracovat rozpočtové opatření č. 17/2018 do rozpočtu 2018 města Jesenice. Usnesení číslo 733/18-R50 ze dne V souladu s 102, odst. 2, písm h) zákona 128/2000 Sb., o obecním zřízení v platném znění I. Zřizuje pro volební období komisi rozvoje území Rady města Jesenice (KRÚ) a Jmenuje a) Ing. Petra Dorazila předsedou komise rozvoje území Rady města Jesenice a b) členy komise rozvoje území Rady města Jesenice: Ing. Václava Sekyru, Kateřinu Hluchou, Ing. Svatoslava Kočka, Ing. Šárku Fruncovou, Daniela Kaláška, Mgr. Radima Brňáka, Ing. Radka Janebu a Ing. Michala Urbánka Usnesení číslo 734/18-R50 ze dne I. navrhuje v souladu s 94 odst. 1 a v souladu s 102 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, zastupitelstvu města Jesenice schválit program zasedání zastupitelstva č. 7/2018 plánovaného na Návrh programuje nedílnou součástí tohoto usnesení. ukládá odboru vnitřních věcí zajistit zveřejnění programu dle části I. tohoto usnesení na úřední desce MěÚ Jesenice a způsobem obvyklým a zabezpečit technicky a organizačně zasedání zastupitelstva.

6 r r informativní vypiš z usneseni rady Usnesení číslo 735/18-R50 ze dne navýšení finančního příspěvku určeného k zajištění předvánočního setkání seniorů dne o 5.000,- Kč. Celková určená částka na akci činí ,- Kč. Setkání seniorů bylo každoročně organizačně zajištěno sociální komisí rady města Jesenice. zastupitelku města Jesenice paní Zdeňku Raškovou zajištěním realizace předvánočního setkání seniorů. Usnesení číslo 736/18-R50 ze dne I. Stanovuje a) rozsah zveřejňování konkrétních dokumentů města Jesenice na webových stránkách města takto: - textů uzavřených smluv a jejich dodatků od , - výpisů z usnesení zasedání zastupitelstva města a schůzí rady města, - důvodových zpráv k projednávaným bodům zasedání zastupitelstva města v předstihu b) způsob zveřejňování konkrétních dokumentů města Jesenice na webových stránkách města v souladu se zákonem 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů v platném znění. Ukiádá a) všem odborům městského úřadu s okamžitou platností zapracovat do všech smluv uzavíraných Městem Jesenice ujednání o zveřejnění smlouvy na webových stránkách města ve znění: Smluvní strany prohlašují, že veškeré skutečnost! v této smbuvé nejsou obchodním tajemstvím a vyslovují souhlas s tím, aby tato smlouva I s případnými dodatky byla bez dalšího zveřejněna na webových stránkách města Jesenice". b) odboru vnitřních věcí zveřejňovat dokumenty uvedené v bodě I. tohoto usnesení způsobem zde vymíněným. Tento výpis usnesení má pouze informativní povahu. By! pořízen s ohledem na zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění Informativní výpis pořídila Jana Krejčová.

informativní vypiš z usneseni ZASTUPITELSTVA MĚSTA JESENICE č. 07/2018 ze dne

informativní vypiš z usneseni ZASTUPITELSTVA MĚSTA JESENICE č. 07/2018 ze dne Usnesení číslo 100/18-Z07 v souladu s 94 odst. 1 a v souladu s 102 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších, schvaluje program zasedání zastupitelstva města Jesenice

Více

g INFORMATIVNÍ VÝPIS Z USNESENÍ RADY MĚSTA JESENICE č. 44/2018 ze dne

g INFORMATIVNÍ VÝPIS Z USNESENÍ RADY MĚSTA JESENICE č. 44/2018 ze dne g INFORMATIVNÍ VÝPIS Z USNESENÍ RADY Usnesení číslo 621/18-R44 ze dne 23.10.2018 schvaluje program schůze Rady města Jesenice č. 44/2018, který je nedílnou přílohou tohoto usnesení. Usnesení číslo 622/18-R44

Více

INFORMATIVNÍ VÝPIS Z USNESENÍ RADY MĚSTA JESENICE

INFORMATIVNÍ VÝPIS Z USNESENÍ RADY MĚSTA JESENICE číslo 50/2017 ze dne 28. 11. 2017 Usnesení číslo 766/17-R50 ze dne 28. 11. 2017 schvaluje program zasedání Rady města Jesenice č. 50/2017, který je nedílnou součástí tohoto usnesení. Usnesení číslo 767/17-R50

Více

INFORMATIVNÍ VÝPIS Z USNESENÍ RADY MĚSTA JESENICE

INFORMATIVNÍ VÝPIS Z USNESENÍ RADY MĚSTA JESENICE číslo 48/2017 ze dne 14. 11. 2017 Usnesení číslo 734/17-R48 ze dne 14. 11. 2017 schvaluje program zasedání Rady města Jesenice č. 48/2017, který je nedílnou součástí tohoto usnesení. Usnesení číslo 735/17-R48

Více

INFORMATIVNÍ VÝPIS Z USNESENÍ RADY MĚSTA JESENICE

INFORMATIVNÍ VÝPIS Z USNESENÍ RADY MĚSTA JESENICE číslo 46/2017 ze dne 31. 10. 2017 Usnesení číslo 702/17-R46 ze dne 31. 10. 2017 schvaluje program zasedání Rady města Jesenice č. 46/2017 ze dne 31.10.2017, který je nedílnou součástí tohoto usnesení.

Více

informativní vypiš z usneseni rady MĚSTA JESENICE č. 03/2019 ze dne

informativní vypiš z usneseni rady MĚSTA JESENICE č. 03/2019 ze dne Usnesení číslo 23/19-R03 ze dne 17.01.2019 schválila program schůze rady města č. 03/2019, který je přílohou tohoto usnesení. Usnesení číslo Z^/IO-ROS ze dne 17.01.2019 I. Bere na vědomí Kupní smlouvu

Více

INFORMATIVNÍ VÝPIS Z USNESENÍ RADY MĚSTA JESENICE

INFORMATIVNÍ VÝPIS Z USNESENÍ RADY MĚSTA JESENICE číslo 37/2017 ze dne 05. 09. 2017 Usnesení číslo 555/17-R37 ze dne 05. 09. 2017 program zasedání Rady města Jesenice č. 37/2017, který je nedílnou součástí tohoto usnesení. Usnesení číslo 556/17-R37 ze

Více

informativní vypiš z usneseni rady MĚSTA JESENICE č. 46/2018 ze dne

informativní vypiš z usneseni rady MĚSTA JESENICE č. 46/2018 ze dne Usnesení číslo 646/18-R46 ze dne 06.11.2018 schvaluje program schůze Rady města Jesenice č. 46/2018, který je nedílnou přílohou tohoto Usnesení číslo 647/18-R46 ze dne 06.11.2018 žádost fyzické osoby o

Více

INFORMATIVNÍ VÝPIS Z USNESENÍ RADY MĚSTA JESENICE

INFORMATIVNÍ VÝPIS Z USNESENÍ RADY MĚSTA JESENICE číslo 33/2017 ze dne 15. 08. 2017 Usnesení číslo 510/17-R33 ze dne 15. 08. 2017 program zasedání Rady města Jesenice č. 33/2017, který je nedílnou Usnesení číslo 511/17-R33 ze dne 15. 08. 2017 závěr hodnotící

Více

INFORMATIVNÍ VÝPIS Z USNESENÍ RADY MĚSTA JESENICE

INFORMATIVNÍ VÝPIS Z USNESENÍ RADY MĚSTA JESENICE číslo 45/2017 ze dne 24. 10. 2017 Usnesení číslo 681/17-R45 ze dne 24. 10. 2017 schvaluje program zasedání Rady města Jesenice č. 45/2017, který je nedílnou součástí tohoto Usnesení číslo 682/17-R45 ze

Více

informativní vypiš z usneseni rady MĚSTA JESENICE č. 07/2019 ze dne

informativní vypiš z usneseni rady MĚSTA JESENICE č. 07/2019 ze dne Usnesení číslo 92/19-R07 ze dne 28.02.2019 schvaluje program schůze rady města č. 7/2019 v předloženém znění. Usnesení číslo 93/19-R07 ze dne 28.02.2019 uzavření Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí neinvestiční

Více

informativní vypiš z usneseni rady MĚSTA JESENICE č. 02/2019 ze dne

informativní vypiš z usneseni rady MĚSTA JESENICE č. 02/2019 ze dne Usnesení číslo 06/19-R02 ze dne 10.01.2019 schvaluje program schůze Rady města Jesenice č. 02/2019, který je nedílnou přílohou Usnesení číslo 07/19-R02 ze dne 10.01.2019 I. Schvaluje a) závěr hodnotící

Více

INFORMATIVNÍ VÝPIS Z USNESENÍ RADY MĚSTA JESENICE

INFORMATIVNÍ VÝPIS Z USNESENÍ RADY MĚSTA JESENICE číslo 51/2016 ze dne 29. 11. 2016 Usnesení číslo 776/16-R51 ze dne 29. 11. 2016 program zasedání Rady města Jesenice č. 51/2016, který je nedílnou součástí tohoto usnesení. Usnesení číslo 777/16-R51 ze

Více

VÝPIS USNESENÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA JESENICE

VÝPIS USNESENÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA JESENICE číslo 05/2016 ze dne 12. a 20. 12. 2016 Usnesení č. 055/16-Z05 ze dne 12. 12. 2016: v souladu s 94 odst. 1 a v souladu s 102 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších

Více

INFORMATIVNÍ VÝPIS Z USNESENÍ RADY MĚSTA JESENICE

INFORMATIVNÍ VÝPIS Z USNESENÍ RADY MĚSTA JESENICE číslo 09/2016 ze dne 23. 02. 2016 Usnesení číslo 122/16-R09 ze dne 23. 02. 2016 Schvaluje program Rady města Jesenice č. 09/2016 v předloženém znění. Usnesení číslo 123/16-R09 ze dne 23. 02. 2016 I. Doporučuje

Více

INFORMATIVNÍ VÝPIS Z USNESENÍ RADY MĚSTA JESENICE

INFORMATIVNÍ VÝPIS Z USNESENÍ RADY MĚSTA JESENICE číslo 33/2016 ze dne 26. 07. 2016 Usnesení číslo 464/16-R33 ze dne 26. 07. 2016 Schvaluje program zasedání rady města č. 33/2016, který je nedílnou Usnesení číslo 465/16-R33 ze dne 26. 07. 2016 dle 102

Více

INFORMATIVNÍ VÝPIS Z USNESENÍ RADY MĚSTA JESENICE

INFORMATIVNÍ VÝPIS Z USNESENÍ RADY MĚSTA JESENICE číslo 43/2017 ze dne 10. 10. 2017 Usnesení číslo 640/17-R43 ze dne 10. 10. 2017 program zasedání Rady města Jesenice č. 43/2017, který je nedílnou součástí tohoto Usnesení číslo 641/17-R43 ze dne 10. 10.

Více

INFORMATIVNÍ VÝPIS Z USNESENÍ RADY

INFORMATIVNÍ VÝPIS Z USNESENÍ RADY INFORMATIVNÍ VÝPIS Z USNESENÍ RADY MĚSTA JESENICE Usnesení číslo 267/16-R20 ze dne 03. 05. 2016 schvaluje program zasedání rady města Jesenice č. 20/2016, který je nedílnou součástí tohoto usnesení. Usnesení

Více

INFORMATIVNÍ VÝPIS Z USNESENÍ RADY MĚSTA JESENICE

INFORMATIVNÍ VÝPIS Z USNESENÍ RADY MĚSTA JESENICE číslo 11/2017 ze dne 14. 03. 2017 Usnesení číslo 149/17-R11 ze dne 14. 03. 2017 schvaluje program zasedání Rady města Jesenice č. 11/2017, který je nedílnou součástí tohoto usnesení. Usnesení číslo 150/17-R11

Více

INFORMATIVNÍ VÝPIS Z USNESENÍ RADY MĚSTA JESENICE

INFORMATIVNÍ VÝPIS Z USNESENÍ RADY MĚSTA JESENICE číslo 45/2016 ze dne 25. 10. 2016 Usnesení číslo 688/16-R45 ze dne 25. 10. 2016 program zasedání Rady města Jesenice č. 45/2016, který je nedílnou součástí tohoto usnesení. Usnesení číslo 689/16-R45 ze

Více

INFORMATIVNÍ VÝPIS Z USNESENÍ RADY MĚSTA JESENICE

INFORMATIVNÍ VÝPIS Z USNESENÍ RADY MĚSTA JESENICE číslo 02/2016 ze dne 12. 01. 2016 Usnesení číslo 009/16-R02 ze dne 12. 01. 2016 Schvaluje předložený program zasedání rady města Jesenice č. 02/2016, který je nedílnou součástí Usnesení číslo 010/16-R02

Více

informativní vypiš z usneseni rady MĚSTA JESENICE č. 52/2018 ze dne

informativní vypiš z usneseni rady MĚSTA JESENICE č. 52/2018 ze dne informativní vypiš z usneseni rady Usnesení číslo 745/18-R52 ze dne 20.12.2018 Rada města schvaluje program schůze Rady města Jesenice č. 52/2018, který je nedílnou součástí tohoto Usnesení číslo 746/18-R52

Více

INFORMATIVNÍ VÝPIS Z USNESENÍ RADY MĚSTA JESENICE

INFORMATIVNÍ VÝPIS Z USNESENÍ RADY MĚSTA JESENICE číslo 43/2016 ze dne 11. 10. 2016 Usnesení číslo 656/16-R43 ze dne 11. 10. 2016 program zasedání Rady města Jesenice č. 43/2016, který je nedílnou součástí tohoto usnesení. Usnesení číslo 657/16-R43 ze

Více

informativní vypiš z usneseni rady MĚSTA JESENICE č. 47/2018 ze dne I3.II.20I8

informativní vypiš z usneseni rady MĚSTA JESENICE č. 47/2018 ze dne I3.II.20I8 MĚSTA JESENICE č. 47/2018 ze dne I3.20I8 Usnesení číslo 672/18-R47 ze dne 13.11.2018 schvaluje program schůze Rady města Jesenice č. 47/2018, který je nedílnou přílohou tohoto usnesení. Usnesení číslo

Více

INFORMATIVNÍ VÝPIS Z USNESENÍ RADY MĚSTA JESENICE

INFORMATIVNÍ VÝPIS Z USNESENÍ RADY MĚSTA JESENICE číslo 25/2017 ze dne 06. 06. 2017 Usnesení číslo 352/17-R25 ze dne 06. 06. 2017 schvaluje program zasedání Rady města Jesenice č. 25/2017, který je nedílnou součástí tohoto usnesení. Usnesení číslo 353/17-R25

Více

INFORMATIVNÍ VÝPIS Z USNESENÍ RADY MĚSTA JESENICE

INFORMATIVNÍ VÝPIS Z USNESENÍ RADY MĚSTA JESENICE číslo 52/2017 ze dne 05. 12. 2017 Usnesení číslo 794/17-R52 ze dne 05. 12. 2017 schvaluje program zasedání Rady města Jesenice č. 52/2017, který je nedílnou součástí tohoto Usnesení číslo 795/17-R52 ze

Více

INFORMATIVNÍ VÝPIS Z USNESENÍ RADY MĚSTA JESENICE

INFORMATIVNÍ VÝPIS Z USNESENÍ RADY MĚSTA JESENICE číslo 06/2016 ze dne 02. 02. 2016 Usnesení číslo 071/16-R06 ze dne 02.02. 2016 schvaluje program jednání rady města Jesenice č. R06, který je nedílnou součástí tohoto usnesení. Usnesení číslo 072/16-R06

Více

INFORMATIVNÍ VÝPIS Z USNESENÍ RADY MĚSTA JESENICE

INFORMATIVNÍ VÝPIS Z USNESENÍ RADY MĚSTA JESENICE číslo 36/2017 ze dne 28. 08. 2017 Pozn.: Usnesení číslo 534 a 535 byla již použita v minulém výpisu usnesení z 35. zasedání Rady města Jesenice z 25.08.2017. Z tohoto důvodu jsou první dvě následující

Více

INFORMATIVNÍ VÝPIS Z USNESENÍ RADY MĚSTA JESENICE

INFORMATIVNÍ VÝPIS Z USNESENÍ RADY MĚSTA JESENICE číslo 40/2015 ze dne 01. 12. 2015 Usnesení číslo 834/15-R40 ze dne 01. 12. 2015 Schvaluje program zasedání Rady města Jesenice č. 40/2015 v předloženém znění. Usnesení číslo 835/15-R40 ze dne 01. 12. 2015

Více

INFORMATIVNÍ VÝPIS Z USNESENÍ RADY MĚSTA JESENICE

INFORMATIVNÍ VÝPIS Z USNESENÍ RADY MĚSTA JESENICE číslo 38/2015 ze dne 10. 11. 2015 Usnesení číslo 764/15-R38 ze dne 10. 11. 2015 Schvaluje program zasedání Rady města Jesenice číslo 38/2015 v předloženém znění. Usnesení číslo 765/15-R38 ze dne 10. 11.

Více

INFORMATIVNÍ VÝPIS Z USNESENÍ RADY MĚSTA JESENICE

INFORMATIVNÍ VÝPIS Z USNESENÍ RADY MĚSTA JESENICE číslo 29/2017 ze dne 18. 07. 2017 Usnesení číslo 443/17-R29 ze dne 18. 07. 2017 schvaluje program zasedání Rady města Jesenice č. 29/2017, který je nedílnou součástí tohoto usnesení. Usnesení číslo 444/17-R29

Více

INFORMATIVNÍ VÝPIS Z USNESENÍ RADY MĚSTA JESENICE

INFORMATIVNÍ VÝPIS Z USNESENÍ RADY MĚSTA JESENICE číslo 05/2017 ze dne 31. 01. 2017 Usnesení číslo 065/17-R05 ze dne 31. 01. 2017 program zasedání Rady města Jesenice č. 05/2017, který je nedílnou součástí tohoto usnesení. Usnesení číslo 066/17-R05 ze

Více

VÝPIS USNESENÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA JESENICE

VÝPIS USNESENÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA JESENICE číslo 07/2017 ze dne 19. 12. 2017 Usnesení č. 116/17-Z07 ze dne 19. 12. 2017: v souladu s 94 odst. 1 a v souladu s 102 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů

Více

informativní vypiš z usneseni rady MĚSTA JESENICE č. 06/2019 ze dne

informativní vypiš z usneseni rady MĚSTA JESENICE č. 06/2019 ze dne Usnesení číslo 68/19-R06 ze dne 21.02.2019 schvaluje program schůze rady města č. 6/2019 v předloženém znění. Usnesení číslo 69/19-R06 ze dne 21.02.2019 IL Schvaluje výroční zprávu v oblasti poskytování

Více

VÝPIS USNESENÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA JESENICE

VÝPIS USNESENÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA JESENICE číslo 04/2017 ze dne 13. 09. 2017 Usnesení č. 093/17-Z04 ze dne 13. 09. 2017: v souladu s 94 odst. 1 a v souladu s 102 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů,

Více

INFORMATIVNÍ VÝPIS Z USNESENÍ RADY MĚSTA JESENICE

INFORMATIVNÍ VÝPIS Z USNESENÍ RADY MĚSTA JESENICE číslo 28/2017 ze dne 30. 06. 2017 Usnesení číslo 425/17-R28 ze dne 30. 06. 2017 schvaluje program zasedání Rady města Jesenice č. 28/2017, který je nedílnou součástí tohoto Usnesení číslo 426/17-R28 ze

Více

INFORMATIVNÍ VÝPIS Z USNESENÍ RADY MĚSTA JESENICE

INFORMATIVNÍ VÝPIS Z USNESENÍ RADY MĚSTA JESENICE číslo 32/2016 ze dne 19. 07. 2016 Usnesení číslo 446/16-R32 ze dne 19. 07. 2016 program zasedání rady města č. 32/2016, který je nedílnou součástí tohoto usnesení. Usnesení číslo 447/16-R32 ze dne 19.

Více

INFORMATIVNÍ VÝPIS Z USNESENÍ RADY MĚSTA JESENICE

INFORMATIVNÍ VÝPIS Z USNESENÍ RADY MĚSTA JESENICE číslo 03/2017 ze dne 16. 01. 2017 Usnesení číslo 021/17-R03 ze dne 16. 01. 2017 schvaluje program zasedání Rady města Jesenice č. 03/2017, který je nedílnou součástí tohoto usnesení. Usnesení číslo 022/17-R03

Více

informativní vypiš z usneseni rady MĚSTA JESENICE č. 22/2019 ze dne

informativní vypiš z usneseni rady MĚSTA JESENICE č. 22/2019 ze dne L Schválení programu schůze Rady města Jeseniee č. 22/2019 Usnesení: Č.266/19-R22 ze dne 06.06.2019 Rada města Jesenice schvaluje program schůze Rady města Jesenice č.22/2019 v předloženém znění 2^ Kontrola

Více

VÝPIS USNESENÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA JESENICE

VÝPIS USNESENÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA JESENICE číslo 04/2016 ze dne 20. 10. 2016 Usnesení č. 040/16-Z04 ze dne 20. 10. 2016: v souladu s 94 odst. 1 a v souladu s 102 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů,

Více

MĚSTA JESENICE č. 21/2019 ze dne

MĚSTA JESENICE č. 21/2019 ze dne informativní vypiš z usneseni rady Usnesení číslo 248/19-R21 ze dne 30.05.2019 schvaluje program schůze rady města číslo 21/2019 v předloženém znění. Usnesení číslo 249/19-R21 ze dne 30.05.2019 I. souhlasí

Více

29. VÝPIS Z USNESENÍ

29. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 29. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 09.10.2007 876/2007 29. RM V ruší Vnitřní předpis MěÚ č. 20/2004 Směrnice pro čerpání finančních prostředků

Více

informativní vypiš z usneseni rady MĚSTA JESENICE č. 05/2019 ze dne

informativní vypiš z usneseni rady MĚSTA JESENICE č. 05/2019 ze dne Usnesení číslo 51/19-R05 ze dne 31.01,2019 schvaluje program schůze rady města Jesenice č. 05/2019, který je přílohou tohoto usnesení. Usnesení číslo 52/19-R05 ze dne 31.01.2019 a) v souladu s čl. 6 Směrnice

Více

INFORMATIVNÍ VÝPIS Z USNESENÍ RADY MĚSTA JESENICE

INFORMATIVNÍ VÝPIS Z USNESENÍ RADY MĚSTA JESENICE číslo 06/2017 ze dne 07. 02. 2017 Usnesení číslo 081/17-R06 ze dne 07. 02. 2017 program zasedání Rady města Jesenice č. 06/2017, který je nedílnou součástí tohoto usnesení. Usnesení číslo 082/17-R06 ze

Více

INFORMATIVNÍ VÝPIS Z USNESENÍ RADY MĚSTA JESENICE

INFORMATIVNÍ VÝPIS Z USNESENÍ RADY MĚSTA JESENICE číslo 32/2017 ze dne 08. 08. 2017 Usnesení číslo 485/17-R32 ze dne 08. 08. 2017 schvaluje program zasedání Rady města Jesenice č. 32/2017, který je nedílnou součástí Usnesení číslo 486/17-R32 ze dne 08.

Více

INFORMATIVNÍ VÝPIS Z USNESENÍ RADY MĚSTA JESENICE

INFORMATIVNÍ VÝPIS Z USNESENÍ RADY MĚSTA JESENICE číslo 26/2016 ze dne 30. 05. 2016 Usnesení číslo 338/16-R26 ze dne 30. 05. 2016 Schvaluje program zasedání rady města Jesenice č. 26/2016, který je nedílnou součástí tohoto usnesení. Usnesení číslo 339/16-R26

Více

IP /003, UL-V.

IP /003, UL-V. U S N E S E N Í 13. schůze Rady obce Velké Březno, která se konala dne 08. 07. 2019 od 15:00 na Obecním úřadě Velké Březno Přítomni: pan Karel Jungbauer, Ing. Hana Šlechtová, pan Ivan Mottl, pan Ladislav

Více

INFORMATIVNÍ VÝPIS Z USNESENÍ RADY MĚSTA JESENICE

INFORMATIVNÍ VÝPIS Z USNESENÍ RADY MĚSTA JESENICE číslo 15/2016 ze dne 05. 04. 2016 Usnesení číslo 224/16-R15 ze dne 05. 04. 2016 schvaluje program zasedání rady města Jesenice č. 15/2016, jehož znění je nedílnou součástí tohoto usnesení. Usnesení číslo

Více

VÝPIS USNESENÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA JESENICE

VÝPIS USNESENÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA JESENICE číslo 03/2017 ze dne 15. 06. 2017 Usnesení č. 074/17-Z03 ze dne 15. 06. 2017: v souladu s 94 odst. 1 a v souladu s 102 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů,

Více

INFORMATIVNÍ VÝPIS Z USNESENÍ RADY MĚSTA JESENICE

INFORMATIVNÍ VÝPIS Z USNESENÍ RADY MĚSTA JESENICE číslo 47/2017 ze dne 07. 11. 2017 Usnesení číslo 722/17-R47 ze dne 07. 11. 2017 program zasedání Rady města Jesenice č. 47/2017, který je nedílnou součástí tohoto usnesení. Usnesení číslo 723/17-R47 ze

Více

informativní vypiš z usneseni rady MĚSTA JESENICE č. 09/2019 ze dne

informativní vypiš z usneseni rady MĚSTA JESENICE č. 09/2019 ze dne informativní vypiš z usneseni rady Usnesení číslo 118/19-R09 ze dne 13.03.2019 schvaluje program schůze rady města č. 9/2019 v předloženém znění. Usnesení číslo 119/19-RQ9 ze dne 13.03.2019 I. rozhoduje

Více

INFORMATIVNÍ VÝPIS Z USNESENÍ RADY MĚSTA JESENICE

INFORMATIVNÍ VÝPIS Z USNESENÍ RADY MĚSTA JESENICE číslo 41/2017 ze dne 26. 09. 2017 Usnesení číslo 605/17-R41 ze dne 26. 09. 2017 schvaluje program zasedání Rady města Jesenice č. 41/2017, který je nedílnou součástí tohoto usnesení. Usnesení číslo 606/17-R41

Více

INFORMATIVNÍ VÝPIS Z USNESENÍ RADY MĚSTA JESENICE

INFORMATIVNÍ VÝPIS Z USNESENÍ RADY MĚSTA JESENICE číslo 31/2016 ze dne 12. 07. 2016 Usnesení číslo 428/16-R31 ze dne 12. 07. 2016 program zasedání rady města č. 31/2016, který je nedílnou součástí tohoto usnesení. Usnesení číslo 429/16-R31 ze dne 12.

Více

INFORMATIVNÍ VÝPIS Z USNESENÍ RADY MĚSTA JESENICE

INFORMATIVNÍ VÝPIS Z USNESENÍ RADY MĚSTA JESENICE číslo 47/2016 ze dne 08. 11. 2016 Usnesení číslo 720/16-R47 ze dne 08. 11. 2016 schvaluje program zasedání Rady města Jesenice č. 47/2016, který je nedílnou součástí tohoto usnesení. Usnesení číslo 721/16-R47

Více

U S N E S E N Í. 76. schůze Rady obce Velké Březno, která se konala dne od 16:30 na Obecním úřadě Velké Březno

U S N E S E N Í. 76. schůze Rady obce Velké Březno, která se konala dne od 16:30 na Obecním úřadě Velké Březno U S N E S E N Í 76. schůze Rady obce Velké Březno, která se konala dne 10. 9. 2018 od 16:30 na Obecním úřadě Velké Březno Přítomni: Mgr. Michal Kulhánek, Ing. Mgr. Michal Šidák, PhDr. Mgr. Vítězslav Štefl

Více

U S N E S E N Í. 8. schůze Rady obce Velké Březno, která se konala dne od 16:00 na Obecním úřadě Velké Březno

U S N E S E N Í. 8. schůze Rady obce Velké Březno, která se konala dne od 16:00 na Obecním úřadě Velké Březno U S N E S E N Í 8. schůze Rady obce Velké Březno, která se konala dne 25. 03. 2019 od 16:00 na Obecním úřadě Velké Březno Přítomni: pan Karel Jungbauer, Ing. Hana Šlechtová, Ing. Jan Fiala, paní Zuzana

Více

INFORMATIVNÍ VÝPIS Z USNESENÍ RADY MĚSTA JESENICE

INFORMATIVNÍ VÝPIS Z USNESENÍ RADY MĚSTA JESENICE číslo 04/2017 ze dne 24. 01. 2017 Usnesení číslo 039/17-R04 ze dne 24. 01. 2017 program Rady města Jesenice č. 04/2017 ze dne 24. 01. 2017, který je nedílnou součástí tohoto usnesení. Usnesení číslo 040/17-R04

Více

INFORMATIVNÍ VÝPIS Z USNESENÍ RADY MĚSTA JESENICE

INFORMATIVNÍ VÝPIS Z USNESENÍ RADY MĚSTA JESENICE číslo 49/2016 ze dne 22. 11. 2016 Usnesení číslo 753/16-R49 ze dne 22. 11. 2016 program zasedání Rady města Jesenice č. 49/2016, který je nedílnou součástí tohoto usnesení. Usnesení číslo 754/16-R49 ze

Více

INFORMATIVNÍ VÝPIS Z USNESENÍ RADY MĚSTA JESENICE

INFORMATIVNÍ VÝPIS Z USNESENÍ RADY MĚSTA JESENICE číslo 41/2015 ze dne 08. 12. 2015 Usnesení číslo 851/15-R41 ze dne 08. 12. 2015 Schvaluje program zasedání Rady města Jesenice č. 41/2015 v předloženém znění. Usnesení číslo 852/15-R41 ze dne 08. 12. 2015

Více

INFORMATIVNÍ VÝPIS Z USNESENÍ RADY MĚSTA JESENICE

INFORMATIVNÍ VÝPIS Z USNESENÍ RADY MĚSTA JESENICE číslo 46/2016 ze dne 01. 11. 2016 Usnesení číslo 704/16-R46 ze dne 01. 11. 2016 program zasedání Rady města Jesenice č. 46/2016, který je nedílnou součástí tohoto usnesení. Usnesení číslo 705/16-R46 ze

Více

INFORMATIVNÍ VÝPIS Z USNESENÍ RADY MĚSTA JESENICE

INFORMATIVNÍ VÝPIS Z USNESENÍ RADY MĚSTA JESENICE číslo 27/2016 ze dne 06. 06. 2016 Usnesení číslo 356/16-R27 ze dne 06. 06. 2016 Schvaluje program zasedání rady města Jesenice č. 27/2016, který je nedílnou součástí tohoto usnesení. Usnesení číslo 357/16-R27

Více

INFORMATIVNÍ VÝPIS Z USNESENÍ RADY MĚSTA JESENICE

INFORMATIVNÍ VÝPIS Z USNESENÍ RADY MĚSTA JESENICE číslo 26/2017 ze dne 13. 06. 2017 Usnesení číslo 377/17-R26 ze dne 13. 06. 2017 schvaluje program zasedání Rady města Jesenice č. 26/2017, který je nedílnou součástí tohoto usnesení. Usnesení číslo 378/17-R26

Více

VÝPIS USNESENÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA JESENICE

VÝPIS USNESENÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA JESENICE číslo 07/2015 ze dne 10. 12. 2015 Usnesení číslo 052/15-Z07 ze dne 10. 12. 2015 Schvaluje zveřejněný program dnešního zasedání zastupitelstva města Jesenice: 1. Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele

Více

informativní vypiš z usneseni rady MĚSTA JESENICE č. 10/2019 ze dne

informativní vypiš z usneseni rady MĚSTA JESENICE č. 10/2019 ze dne Usnesení číslo 130/19-R10 ze dne 21.03.2019 schvaluje program schůze rady města č. 10/2019 v předloženém znění. Usnesení číslo 131/19-RlO ze dne 21.03.2019 v souladu s pravidly pro zadávání zakázek malého

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 31/2014 konané dne 3. prosince 2014

USNESENÍ ze schůze RM č. 31/2014 konané dne 3. prosince 2014 USNESENÍ ze schůze RM č. 31/2014 konané dne 3. prosince 2014 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/31/2014 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele

Více

U S N E S E N Í. 54. schůze Rady obce Velké Březno, která se konala dne od 16:30 na Obecním úřadě Velké Březno

U S N E S E N Í. 54. schůze Rady obce Velké Březno, která se konala dne od 16:30 na Obecním úřadě Velké Březno U S N E S E N Í 54. schůze Rady obce Velké Březno, která se konala dne 13. 9. 2017 od 16:30 na Obecním úřadě Velké Březno Přítomni: Mgr. Michal Kulhánek, Ing. Mgr. Michal Šidák, PhDr. Mgr. Vítězslav Štefl

Více

INFORMATIVNÍ VÝPIS Z USNESENÍ RADY MĚSTA JESENICE

INFORMATIVNÍ VÝPIS Z USNESENÍ RADY MĚSTA JESENICE číslo 23/2017 ze dne 30. 05. 2017 Usnesení číslo 327/17-R23 ze dne 30. 05. 2017 schvaluje program zasedání Rady města Jesenice č. 23/2017, který je nedílnou součástí tohoto usnesení. Usnesení číslo 328/17-R23

Více

INFORMATIVNÍ VÝPIS Z USNESENÍ RADY MĚSTA JESENICE

INFORMATIVNÍ VÝPIS Z USNESENÍ RADY MĚSTA JESENICE číslo 14/2017 ze dne 04. 04. 2017 Usnesení číslo 204/17-R14 ze dne 04. 04. 2017 program zasedání Rady města Jesenice č. 14/2017, který je nedílnou součástí tohoto usnesení. Usnesení číslo 205/17-R14 ze

Více

Usnesení 8. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 27. února 2019

Usnesení 8. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 27. února 2019 Usnesení 8. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 27. února 2019 Rada městského obvodu Radvanice a Bartovice: Číslo Obsah usnesení 127/8/19 1) schvaluje program 8. schůze rady městského

Více

INFORMATIVNÍ VÝPIS Z USNESENÍ RADY MĚSTA JESENICE

INFORMATIVNÍ VÝPIS Z USNESENÍ RADY MĚSTA JESENICE číslo 03/2018 ze dne 15. 01. 2018 Usnesení číslo 032/18-R03 ze dne 15. 01. 2018 schvaluje program zasedání Rady města Jesenice č. 3/2018, který je nedílnou součástí tohoto usnesení. Usnesení číslo 033/18-R03

Více

Usnesení 17. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 31. července 2019

Usnesení 17. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 31. července 2019 Usnesení 17. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 31. července 2019 Rada městského obvodu Radvanice a Bartovice: Číslo usnesení Obsah 305/17/19 1) schvaluje program 17. schůze

Více

U S N E S E N Í. z 1. schůze Rady města Letovice konané

U S N E S E N Í. z 1. schůze Rady města Letovice konané U S N E S E N Í z 1. schůze Rady města Letovice konané 14. 11. 2018 2018-RM-1-01 Rada města Letovice bere na vědomí plnění úkolů finančního odboru ke 14. 11. 2018. 2018-RM-1-02 Rada města Letovice schvaluje

Více

Poznámka: U s n e s e n í. ze zasedání Rady města Berouna dne Číslo Usnesení Zodpovídá Termín

Poznámka: U s n e s e n í. ze zasedání Rady města Berouna dne Číslo Usnesení Zodpovídá Termín Poznámka: Zveřejněna je upravená verze usnesení rady a zastupitelstva města z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/200 Sb., o ochraně osobních údajů v

Více

VÝPIS Z USNESENÍ RADY OBCE JESENICE

VÝPIS Z USNESENÍ RADY OBCE JESENICE číslo 12/2015 ze dne 19.05. 2015 Usnesení číslo 308/15-RO12 ze dne 19. 05. 2015 Schvaluje program zasedání Rady obce Jesenice číslo 12/2015 dne 19. května 2015 Usnesení číslo 309/15-RO12 ze dne 19.05.

Více

S INFORMATIVNÍ VÝPIS Z USNESENÍ RADY MĚSTA JESENICE č. 43/2018 ze dne

S INFORMATIVNÍ VÝPIS Z USNESENÍ RADY MĚSTA JESENICE č. 43/2018 ze dne S INFORMATIVNÍ VÝPIS Z USNESENÍ RADY MĚSTA JESENICE č. 43/2018 ze dne 16.10.2018 Usnesení číslo 604/18-R43 ze dne 16.10.2018 schvaluje program schůze Rady města Jesenice č. 43/2018, který je nedílnou přílohou

Více

INFORMATIVNÍ VÝPIS Z USNESENÍ RADY MĚSTA JESENICE

INFORMATIVNÍ VÝPIS Z USNESENÍ RADY MĚSTA JESENICE číslo 57/2016 ze dne 20. 12. 2016 Usnesení číslo 847/16-R57 ze dne 20. 12. 2016 schvaluje program zasedání Rady města Jesenice č. 57/2016, který je nedílnou součástí tohoto usnesení. Usnesení číslo 848/16-R57

Více

INFORMATIVNÍ VÝPIS Z USNESENI RADY MĚSTA JESENICE č. 15/2019 ze dne

INFORMATIVNÍ VÝPIS Z USNESENI RADY MĚSTA JESENICE č. 15/2019 ze dne INFORMATIVNÍ VÝPIS Z USNESENI RADY Usnesení číslo 179/19-R15 ze dne 25.04.2019 schvaluje program schůze Rady města Jesenice č. 15/2019 v předloženém znění. - E r Usnesení číslo 180/19-R15 ze dne 25.04.2019

Více

U s n e s e n í č. 129/R10/ /R10/2019 z 10. schůze rady města konané dne v budově MěÚ Meziboří od hodin

U s n e s e n í č. 129/R10/ /R10/2019 z 10. schůze rady města konané dne v budově MěÚ Meziboří od hodin U s n e s e n í č. 129/R10/2019-143/R10/2019 z 10. schůze rady města konané dne 29.04.2019 v budově MěÚ Meziboří od 14.00 hodin U s n e s e n í č. 129/R10/2019 bere na vědomí zprávu o hospodaření s bytovým

Více

g INFORMATIVNÍ VÝPIS Z USNESENÍ RADY MĚSTA JESENICE č. 14/2019 ze dne

g INFORMATIVNÍ VÝPIS Z USNESENÍ RADY MĚSTA JESENICE č. 14/2019 ze dne g INFORMATIVNÍ VÝPIS Z USNESENÍ RADY Usnesení Číslo 165/19-R14 ze dne 16.04.2019 schvaluje program schůze Rady města Jesenice č. 14/2019 v předloženém znění. Usnesení číslo 166/19-R14 ze dne 16.04.2019

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 19. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 10.07.2017 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: Ing. Baloun,

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013

USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013 USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/17/2013 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele zápisu

Více

Usnesení 46. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 46. schůze rady městského obvodu konané dne 46. schůze rady městského obvodu konané dne 14.08.2017 čís. 0823/RMOb-SB/1418/46-0836/RMOb-SB/1418/46 RNDr. Mojmír Krejčíček starosta Stanislav Kokeš člen rady Strana 1/9 Přehled usnesení rady městského

Více

informativní vypiš z usneseni rady MĚSTA JESENICE č. 48/2018 ze dne

informativní vypiš z usneseni rady MĚSTA JESENICE č. 48/2018 ze dne Usnesení číslo 686/18-R48 ze dne 20.11.2018 schvaluje program schůze Rady města Jesenice č, 48/2018, který je nedílnou přílohou tohoto usnesení. Usnesení číslo 687/18-R48 ze dne 20.11.2018 1. Schvaluje

Více

Usnesení 65. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 14. června 2017

Usnesení 65. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 14. června 2017 Usnesení 65. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 14. června 2017 Rada městského obvodu Radvanice a Bartovice: Číslo usnesení Obsah 1262/65/17 1) schvaluje program 65. schůze rady

Více

INFORMATIVNÍ VÝPIS Z USNESENÍ RADY MĚSTA JESENICE

INFORMATIVNÍ VÝPIS Z USNESENÍ RADY MĚSTA JESENICE číslo 41/2016 ze dne 27. 09. 2016 Usnesení číslo 612/16-R41 ze dne 27. 09. 2016 program zasedání Rady města Jesenice č. 41/2016, který je nedílnou součástí tohoto usnesení. Usnesení číslo 613/16-R41 ze

Více

U S N E S E N Í. 70. schůze Rady obce Velké Březno, která se konala dne od 16:30 na Obecním úřadě Velké Březno

U S N E S E N Í. 70. schůze Rady obce Velké Březno, která se konala dne od 16:30 na Obecním úřadě Velké Březno U S N E S E N Í 70. schůze Rady obce Velké Březno, která se konala dne 18. 6. 2018 od 16:30 na Obecním úřadě Velké Březno Přítomni: Mgr. Michal Kulhánek, Ing. Mgr. Michal Šidák, PhDr. Mgr. Vítězslav Štefl

Více

Usnesení 82. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 28. února 2018

Usnesení 82. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 28. února 2018 Usnesení 82. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 28. února 2018 Rada městského obvodu Radvanice a Bartovice: Číslo Obsah usnesení 1583/82/18 1) schvaluje program 82. schůze rady

Více

VÝPIS USNESENÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA JESENICE

VÝPIS USNESENÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA JESENICE číslo 06/2017 ze dne 09. 11. 2017 Usnesení č. 108/17-Z06 ze dne 09. 11. 2017: I. schvaluje doplnění bodu nazvaného Smlouva o partnerství a vzájemné spolupráci za účelem realizace projektu Cyklostezka Vestec

Více

Usnesení 12. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 6. května 2015

Usnesení 12. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 6. května 2015 Usnesení 12. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 6. května 2015 Rada městského obvodu Radvanice a Bartovice: Číslo usnesení Obsah 219/12/15 schvaluje program 12. schůze rady městského

Více

109. schůze RM Rychvald USNESENÍ ZE SCHŮZE RADY MĚSTA RYCHVALD DNE

109. schůze RM Rychvald USNESENÍ ZE SCHŮZE RADY MĚSTA RYCHVALD DNE Usnesení ze 109. schůze Rady města Rychvald, dne 15. 06. 2018 Kontrola usnesení 109/1. Rada města b e r e n a v ě d o m í kontrolu svých přijatých usnesení Zápisy z jednání komisí RM 109/2. Rada města

Více

Darovací smlouva a Smlouva o budoucí smlouvě o nájmu bytu tvoří autorizovanou přílohu bodu tohoto jednání.

Darovací smlouva a Smlouva o budoucí smlouvě o nájmu bytu tvoří autorizovanou přílohu bodu tohoto jednání. SEKRETARIÁT STAROSTY A TAJEMNÍKA ÚŘADU MĚSTSKÉ ČÁSTI, ODERSKÁ 4, 625 00 BRNO Informace z usnesení 98. Rady MČ Brno-Starý Lískovec ze dne 10.01.2018 1. Pronájem volných bytů Rada MČ Brno-Starý Lískovec:

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA DOLNÍ MĚCHOLUPY Zastupitelstvo městské části. USNESENÍ Zastupitelstva MČ Praha Dolní Měcholupy

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA DOLNÍ MĚCHOLUPY Zastupitelstvo městské části. USNESENÍ Zastupitelstva MČ Praha Dolní Měcholupy číslo 31/1 Bezpečnostní situace v městské části - zprávu městské policie o bezpečnostní situaci v Městské části Praha Dolní Měcholupy za měsíc duben 2017 číslo 31/2 Hospodaření za 1. čtvrtletí 2017 - předloženou

Více

M Ě S T O I V A N Č I C E V ý p i s. ze 4. mimořádné schůze rady města konané dne

M Ě S T O I V A N Č I C E V ý p i s. ze 4. mimořádné schůze rady města konané dne M Ě S T O I V A N Č I C E V ý p i s ze 4. mimořádné schůze rady města konané dne 30.01.2019 Ve zveřejněném výpisu jsou vypuštěny osobní údaje ve smyslu z.č. 101/2000 Sb. (zákon o ochraně osobních údajů)

Více

VÝPIS USNESENÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA JESENICE. číslo 02/2016 ze dne a

VÝPIS USNESENÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA JESENICE. číslo 02/2016 ze dne a číslo 02/2016 ze dne 07. 06. a 21. 06. 2016 Usnesení č. 021/16-Z02 ze dne 07. 06. 2016: schvaluje zveřejněný program dnešního zasedání zastupitelstva. Program jednání: 1. Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele

Více

Rada města Humpolec P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 51. schůze Rady města Humpolec, která se konala dne

Rada města Humpolec P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 51. schůze Rady města Humpolec, která se konala dne Rada města Humpolec P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 51. schůze Rady města Humpolec, která se konala dne 7.2.2018 955/51/RM/2018 Kontrola plnění usensení ze 49. schůze RM kontrolu plnění usnesení ze 49.

Více

87. schůze RM Rychvald USNESENÍ ZE SCHŮZE RADY MĚSTA RYCHVALD DNE

87. schůze RM Rychvald USNESENÍ ZE SCHŮZE RADY MĚSTA RYCHVALD DNE Usnesení z 87. schůze Rady města Rychvald, dne 25. 09. 2017 Kontrola usnesení 87/1. Rada města b e r e n a v ě d o m í kontrolu svých přijatých usnesení Zápis z jednání kulturní komise 87/2. Rada města

Více

Usnesení 74. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 18. října 2017

Usnesení 74. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 18. října 2017 Usnesení 74. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 18. října 2017 Rada městského obvodu Radvanice a Bartovice: Číslo usnesení Obsah 1432/74/17 1) schvaluje program 74. schůze rady

Více

INFORMATIVNÍ VÝPIS Z USNESENÍ RADY MĚSTA JESENICE

INFORMATIVNÍ VÝPIS Z USNESENÍ RADY MĚSTA JESENICE číslo 08/2016 ze dne 16. 02. 2016 Usnesení číslo 100/16-R08 ze dne 16. 02. 2016 schvaluje program zasedání rady města Jesenice č. 8/2016 dle předloženého znění, které je nedílnou součástí tohoto usnesení.

Více

Usnesení 20. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 26. srpna 2015

Usnesení 20. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 26. srpna 2015 Usnesení 20. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 26. srpna 2015 Rada městského obvodu Radvanice a Bartovice: Číslo Obsah usnesení 390/20/15 schvaluje program 20. schůze rady městského

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 39. schůzi 09.01.2017 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více