A Žádost o akreditaci / rozšíření nebo prodloužení doby platnosti akreditace bakalářského / magisterského stud. programu Vysoká škola

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "A Žádost o akreditaci / rozšíření nebo prodloužení doby platnosti akreditace bakalářského / magisterského stud. programu Vysoká škola"

Transkript

1 A Žádost o akreditaci / rozšíření nebo prodloužení doby platnosti akreditace bakalářského / magisterského stud. programu Vysoká škola Vysoké učení technické v Brně Součást vysoké školy Fakulta chemická STUDPROG st. doba titul Název studijního programu N2820 Chemie, technologie a vlastnosti materiálů N 2 Ing. Původní název SP N2820 Chemie, technologie a vlastnosti materiálů platnost předchozí akreditace Typ žádosti akreditace prodloužení akreditace druh rozšíření Typ studijního programu bakalářský magisterský navazující magisterský rigorózní Forma studia prezenční kombinovaná distanční řízení KKOV Názvy studijních oborů Chemie, technologie a vlastnosti materiálů 2808T016 Adresa www stránky jméno a heslo k přístupu na www Schváleno VR /UR /AR VR FCH VUT podpis datum Dne rektora Kontaktní osoba Ing. Martin Zmrzlý, Ph.D.

2 B Charakteristika studijního programu a jeho oborů, pokud se na obory člení Vysoká škola Vysoké učení technické v Brně Součást vysoké školy Fakulta chemická Název studijního programu N Chemie, technologie a vlastnosti materiálů Název studijního oboru 2808T016 - Chemie, technologie a vlastnosti materiálů Zaměření na přípravu k výkonu regulovaného povolání Charakteristika studijního oboru (studijního programu) Program Chemie, technologie a vlastnosti materiálů navazuje na stejnojmenný bakalářský obor a prohlubuje jeho teoretické základy. Představuje však samostatný celek otevřený i absolventům jiných bakalářských oborů a programů. Studium v rámci studijního programu Chemie, technologie a vlastnosti materiálů je zaměřeno na souhrnné poznání jednotlivých chemických technologií, jakož i na teorie procesů a zařízení technologií chemického průmyslu, na získání vědomostí z oblasti chemie a vlastností skla, keramiky, kovových, polymerních a kompozitních materiálů. Zvláštní pozornost je věnována komplexnímu chápání technologických procesů, jejich matematickému popisu z hlediska kinetického, termodynamického a chemicko-inženýrského, jakož i vytvoření názorového systému pro ekonomické posouzení účinností jednotkových operací technologického komplexu ve vztahu k životnímu prostředí. Důležitou součástí studia je jazyková příprava absolventů, kteří po ukončení studia musí být schopni komunikace s okolním světem a studovat cizojazyčnou literaturu. Součástí studia je zvládnutí základních vědních disciplin souvisejících s ekonomikou a organizací výrobních a obchodních činností (marketing a management). Charakteristickým rysem všech etap studia je osvojení pracovního stylu založeného na intenzivním využití výpočetní techniky. Podíl přednášek přednášených docenty a profesory činí 62,9 % celkového počtu hodin přednášek studijního plánu oboru. Profil absolventa studijního oboru (studijního programu) & cíle studia Absolventem je inženýr chemie ovládající teoretický základ i základní praktické dovednosti při navrhování a kontrole výroby polymerních, anorganických a kompozitních materiálů. Je seznámen s principy aplikací, vycvičený v samostatné experimentální práci i jejím plánování ve střednědobém horizontu. Jeho profil je postaven na fyzikálně-chemických disciplinách (termodynamika, makromolekulární chemie, krystalová a amorfní struktura anorganických látek) a rozvinut předměty speciálních technologií jednotlivých skupin materiálů, kontroly a řízení jejich degradace a konečně jejich recyklace po uplynutí životnosti výrobku Absolvent se uplatní ve vedoucích provozních i řídících funkcích průmyslových firem nebo ve výzkumných a vývojových institucích. Oblast průmyslové sféry uplatnění tvoří jednak přímo výroba materiálů, jednak průmysl spotřební a strojní, kde se absolventi uplatňují ve oblasti návrhu a zajištění kvality vstupních materiálů pro výrobu a dále v oblasti zajištění životnosti výrobků ze strany odolnosti materiálu. V oblasti komerčně-ekonomické využívají absolventi znalosti výhod a nevýhod jednotlivých materiálů při posouzení ekonomických aspektů jejich výroby a použití nebo při propagační, reklamní a marketingové činnosti. Charakteristika změn od předchozí akreditace (v případě prodloužení platnosti akreditace) Přibývá povinný předmět chemická legislativa, praktikum z preparačních a testovacích metod se přesouvá z kategorie povinně volitelných do kategorie povinných předmětů. U pěti předmětů byli garanti vyzvání ke zdůrazněné technologického významu jimi vyučované látky, což se projevilo úpravou anotací předmětů v uvedeném smyslu a následně změnou názvů předmětů: Kompozitní materiály II Kompozitní materiály a jejich technologie II, Přenosové jevy v materiálovém inženýrství Přenosové jevy v technologii materiálů, Základy automatizace Technologická automatizace, Koroze a ochrana materiálu proti korozi Koroze a technologie korozní ochrana, Recyklace odpadních materiálů Technologie recyklace odpadních materiálů. Materiály k nyní platné akreditaci oboru jsou k dispozici na Prostorové zabezpečení studijního programu Budova ve vlastnictví VŠ ano Budova v nájmu doba platnosti nájmu ne Informační zabezpečení studijního programu Studentům je k dispozici areálová knihovna se základní literaturou. Seznam dostupné literatury je uveden na stránkách fakultní knihovny (http://www.fch.vutbr.cz/cs/knihovna.html). Dále jsou studentům k dispozici různé databáze odborné literatury, z nichž nejvýznamnější jsou Web of Science, Science direct a SciFinder. Detailní přehled elektronických informačních zdrojů je opět k dispozici na stránkách fakultní knihovny. V prostorách fakulty je studentům k dispozici cca 100 PC přístupných v otevřených internetových studovnách, přístup k elektronickým informačním zdrojům je v rámci fakulty řešen i pomocí WiFi připojení. Studenti ubytovaní na kolejích VUT mají dostupné všechny elektronické informační zdroje. Přes VPN je pak zajištěn přístup k informačním zdrojům z libovolného počítače připojeného na Internet.

3 C Pravidla pro vytváření studijních plánů SP (oboru) a návrh témat prací Vysoká škola Vysoké učení technické v Brně Součást vysoké školy Fakulta chemická Název studijního programu N Chemie, technologie a vlastnosti materiálů Název studijního oboru 2808T016 - Chemie, technologie a vlastnosti materiálů Název předmětu rozsah způsob zak. druh před. přednášející dop. roč. Diplomová práce 30 L zápočet P prof. Jančář 2 Fyzika polymerů 2 P zkouška P prof. Jančář 1 Chemická legislativa IV 1 P zápočet P prof. Příhoda 1 Chemická legislativa V 1 P zápočet P prof. Příhoda 2 Instrumentální a strukturní analýza 2 P zkouška P doc. Čáslavský 1 Kompozitní materiály a jejich technologie II 2 P zkouška P prof. Jančář 2 Mechanika a porušování materiálů 2 P zkouška P prof. Jančář 1 Praktikum z instrumentální a 3 L klasifikovaný dr. Bálková 1 strukturní analýzy - CHM zápočet P Praktikum z kompozitních materiálů 4 L klasifikovaný dr. Přikryl 2 zápočet P Praktikum z preparačních a 4 L zápočet dr. Ptáček 1 testovacích metod I P Praktikum z preparačních a 4 L klasifikovaný dr. Ptáček 1 testovacích metod II zápočet P Praktikum z technologie zpracování 4 L klasifikovaný dr. Kučera 1 polymerů zápočet P Praktikum ze struktury a vlastností 4 L klasifikovaný dr. Přikryl 1 polymerů zápočet P Přenosové jevy v technologii 2 P zkouška dr. Ptáček 1 materiálů P Příprava a řízení projektu - CHM 1 C zápočet P dr. Bálková 1 Struktura a vlastnosti anorganických 2 P zkouška prof. Havlica 1 materiálů I P Struktura a vlastnosti anorganických 2 P zkouška dr. Šoukal 1 materiálů II P další nabízené předměty jsou uvedeny na následujících dvou listech Předměty SZZ Chemie materiálů Technologie a vlastnosti materiálů Požadavky na přijímací řízení Absolvování bakalářského studia studijního oboru Chemie, technologie a vlastnosti materiálů na VUT v Brně, nebo příbuzného studijního oboru, splnění podmínek daných směrnicí děkana k přijímacímu řízení. Další povinnosti / odborná praxe Student absolvuje všechny povinné předměty a celkově získá minimálně 120 kreditů. U předmětů nabízených i v anglické verzi není možné během studia absolvovat tentýž předmět v obou jazykových mutacích. Student musí v každém ročníku absolvovat minimálně jeden z předmětů vyučovaných v angličtině. Návrh témat prací a obhájené práce Síťování kolagenu pomocí oxidované celulózy Reologické vlastnosti gelů pro Pechiniho syntézy Aktivace silikátů pro zachytávání emisí oxidu uhličitého Příprava a vlastnosti ryzích geopolymerů Celulózová nanovlákna a materiály v aerosolu Návaznost na další stud. program Magisterský navazující program bezprostředně navazuje na bakalářský studijní program Chemie, technologie a vlastnosti materiálů, přičemž je vhodný i pro absolventy jiných chemických bakalářských programů.

4 C Pravidla pro vytváření studijních plánů SP (oboru) a návrh témat prací Vysoká škola Vysoké učení technické v Brně Součást vysoké školy Fakulta chemická Název studijního programu N Chemie, technologie a vlastnosti materiálů Název studijního oboru 2808T016 - Chemie, technologie a vlastnosti materiálů Název předmětu rozsah způsob zak. druh před. přednášející dop. roč. Analýza materiálů 2 P klasifikovaný zápočet PV prof. Sommer 1 Aplikovaná koloidní chemie 2 P zkouška PV prof. Pekař 1 Degradace, stabilizace a aditivace 2 P zkouška doc. Petrůj 1 polymerů PV Diplomový seminář - CHM 1 C zápočet PV prof. Jančář 2 Ekonomika a řízení podniku 2 P klasifikovaný zápočet PV Ing. Herrmannová 1 Fyzika III 2 P + 1C zkouška PV prof. Zmeškal 1 Chemie a technologie silikátových 2 P klasifikovaný zápočet dr. Ptáček 1 materiálů II PV Chemie pokročilých keramických 2 P zkouška prof. Cihlář 1 materiálů PV Koroze a technologie korozní 2 P zkouška dr. Trčka 2 ochrany PV Laboratoř oboru I - CHM 4 C klasifikovaný zápočet PV prof. Jančář 1 Laboratoř oboru II - CHM 8 C klasifikovaný zápočet PV prof. Jančář 2 Matematika III 2 P zkouška PV doc. Tomáš 1 Metody strukturní analýzy 2 P klasifikovaný zápočet PV prof. Friedl 1 Nanotechnologie 2 P zkouška PV prof. Čech 2 Navrhování výrobků z plastů 2 P klasifikovaný zápočet PV dr. Kučera 1 Pokročilé materiály I 2 C zápočet PV prof. Čech 1 Pokročilé materiály II 2 C zápočet PV prof. Čech 2 Praktikum ze syntézy polymerů 2 L zápočet PV dr. Kučera 2 Recyklace a likvidace polymerního 2 P zkouška dr. Pospíšil 2 odpadu PV Speciální technologie keramiky 2 P zkouška PV dr. Ptáček 2 Speciální technologie maltovin 2 P zkouška PV dr. Šoukal 2 Struktura a vlastnosti nekovových 2 P zkouška prof. Nešpůrek 1 materiálů PV Syntézy polymerů 2 P zkouška PV doc. Petrůj 2 Technologie přípravy polymerních 2 P zkouška prof. Čech 2 kompozitů PV Technologie recyklace odpadních 2 P zkouška dr. Sponar 2 materiálů PV Tenké vrstvy 2 P zkouška PV prof. Čech 1 Technologie zpracování polymerů 2 P zkouška PV dr. Kučera 1 Základy průmyslového a obchodního 2 P klasifikovaný zápočet Mgr. Sýkorová 1 práva PV Základy technologické automatizace 2 P + 2C zkouška PV doc. Švarc 1

5 C Pravidla pro vytváření studijních plánů SP (oboru) a návrh témat prací Vysoká škola Vysoké učení technické v Brně Součást vysoké školy Fakulta chemická Název studijního programu N Chemie, technologie a vlastnosti materiálů Název studijního oboru 2808T016 - Chemie, technologie a vlastnosti materiálů Název předmětu rozsah způsob zak. druh před. přednášející dop. roč. Composite materials and their 2 P zkouška P prof. Jančář 2 technology II Diploma seminar - CHM 1 C zápočet P prof. Jančář 2 Mechanics and failure of non metallic materials 2 P zkouška P prof. Jančář 1

6 Název studijního předmětu Diplomová práce CHM Typ předmětu povinný doporučený ročník / semestr 2/L Rozsah studijního předmětu 30 L hod. za týden 30 kreditů 24 Způsob zakončení zápočet Forma výuky samostatná lab. práce Zadání diplomové práce obdrží student v zimním semestru posledního roku studia, hlavní část experimentální a teoretické práce vykoná v letním semestru posledního roku studia. Hodnocení předmětu diplomová práce provádí vedoucí diplomové práce na základě výsledků dosažených diplomantem a na základě jeho iniciativního přístupu k vlastní práci. Předmět je ukončen zápočtem, který je udělen po odevzdání diplomové práce, případně laboratorního deníku. prof. RNDr. Josef Jančář, CSc. 1. Cíl práce 2. Literární rešerše 3. Experimentální práce 4. Výsledky a diskuse Rozsah konzultací (soustředění) 15 hodin za týden Samostatná práce studentů. Kontrola je prováděna průběžně vedoucími diplomových prací, např. kontrolou laboratorního deníku. literatura dle zadaného tématu Detail předmětu na informačním portále VUT: g=0

7 Název studijního předmětu Fyzika polymerů Typ předmětu Oborový ředmět doporučený ročník / semestr 1/Z Rozsah studijního předmětu 2 hod. za týden 2/0 kreditů 3 Způsob zakončení zkouška Forma výuky přednáška ústní zkouška 30 minut, 2 písemné testy v semestru, semestrální projekt prof. RNDr. Josef Jančář, CSc. 1. Úvod do studia fyziky polymerů, 2. Skelný stav 3. Kaučukový stav 4. Semikrystalické polymery 5. Viskoelasticita polymerů 6. Povrchy polymerů 7. Polymerní sítě. 8. Úvod do polymerních směsí a slitin Rozsah konzultací (soustředění) 1 hodin za týden není Kolektiv autorů: Základy fyziky polymerů1,, 0 Birley, Harworth, Batchelor: Physics of Plastics, Hanser, Munich, 1991 Doi M.:Introduction to Polymer Physics, Oxford Press, New York, 1997 Strobl G.: The Physics of Polymers, 2nd Edition, Springer, Berlin, 1997 Sperling L.H.:Introduction to physical polymer science, J.Wiley, New York 2001, 3rd Edition Mark, Nagai,Graessley, et al:physical properties of polymers, Cambridge Univ. Press, Cambridge, 2003

8 Název studijního předmětu Chemická legislativa IV Typ předmětu povinný doporučený ročník / semestr 1/Z Rozsah studijního předmětu 1 P hod. za týden 1 kreditů 0 Způsob zakončení zápočet Forma výuky přednáška Prezence na přednášce (pro 1. ročník působení studenta na fakultě) Úspěšné absolvování testu, který je podmínkou pro práci v libovolných laboratořích FCH. prof. RNDr. Jiří Příhoda, CSc. 1. Legislativa v oblasti zacházení s chemickými látkami (zákon 356/2003 Sb. O zacházení chemickými látkami a přípravky, zákon 258/2000 Sb. O ochraně veřejného zdraví, včetně doprovodných vyhlášek a nařízení) 2. Výstražné symboly, R-věty, S-věty 3. Bezpečnostní listy, jejich využití pro práci s chemikáliemi 4. Balení a označování chemických látek 5. Nakládání s chemickými odpady 6. Základy první předlékařské pomoci 7. Pokyny pro zacházení s chemickými látkami na FCH VUT v Brně Rozsah konzultací (soustředění) 0,5 hodin za týden Individuální práce nejsou E-learning: https://www.vutbr.cz/elearning/course/enrol.php?id=86027 Detail předmětu na informačním portále VUT: g=0

9 Název studijního předmětu Chemická legislativa V Typ předmětu povinný doporučený ročník / semestr 2/Z Rozsah studijního předmětu 1 P hod. za týden 1 kreditů 1 Způsob zakončení zápočet Forma výuky přednáška Úspěšné absolvování testu, který je podmínkou pro práci v libovolných laboratořích FCH. Je-li student v posledním ročníku studia, získává zápočet za Chemickou legislativu IV + V. prof. RNDr. Jiří Příhoda, CSc. 1. Legislativa v oblasti zacházení s chemickými látkami (zákon 356/2003 Sb. O zacházení chemickými látkami a přípravky, zákon 258/2000 Sb. O ochraně veřejného zdraví, včetně doprovodných vyhlášek a nařízení) 2. Výstražné symboly, R-věty, S-věty 3. Bezpečnostní listy, jejich využití pro práci s chemikáliemi 4. Balení a označování chemických látek 5. Nakládání s chemickými odpady 6. Základy první předlékařské pomoci 7. Pokyny pro zacházení s chemickými látkami na FCH VUT v Brně Rozsah konzultací (soustředění) 0,5 hodin za týden Individuální práce nejsou E-learning: https://www.vutbr.cz/elearning/course/enrol.php?id=86028 Detail předmětu na informačním portále VUT: g=0

10 Název studijního předmětu Instrumentální a strukturní analýza Typ předmětu povinný doporučený ročník / semestr 1/Z Rozsah studijního předmětu 2 P hod. za týden 2 kreditů 4 Způsob zakončení zkouška Forma výuky přednáška doc. Ing. Josef Čáslavský, CSc. Separační metody: chromatografické-plynová chromatografie, kapalinová chromatografie, chromatografie za použití superkritické fáze; migrační-elektroforéza, izotachoforéza, elektrické fokusování. Termická analýza: termogravimetrie, diferenční termická analýza, diferenční skenovací kalorimetrie. Atomová spektrometrie: emisní, absorpční, fluorescenční. Rentgenová fluorescence. Infračervená spektrometrie. Hmotnostní spektrometrie. Nukleární magnetická resonance. Elektronová spinová resonance. Metody elektronové spektroskopie (UPS, ESCA, Auger). Analýza povrchů: Elektronová mikrosonda, (SEM, TEM, EPXMA, SIMS, STM, AFM). Rentgenová difrakce. Lasery v analytické chemii. Kombinované techniky. Rozsah konzultací (soustředění) 1 hodin za týden Individuální práce nejsou Holzbecher Z., Churáček J: Analytická chemie, SNTL Praha 1987 Čůta, K. a kol: Instrumentální analýza. SNTL, Praha, 1986 Zýka J. a kol.,analytická příručka 1 a 2. SNTL/ALFA Praha/Bratislava,1988 Štulík K. a. kol.: Analytické separační metody. 1. vyd., Praha: KU Praha, 2005 Němcová, M; Čermáková, L; Rychlovský, P.: Spektrometrické analytické metody. Univerzita Karlova. Karolinum Praha Sommer L.,Teoretické základy analytické chemie I., II., III., 1995, VUT Brno Kellner R., Mermet J.M., Otto M., Widmer H.M.: Analytical Chemistry, Willey-VCH, Weinheim 1998 Christian G.D., O'Reilly J.E.: Instrumental Analysis (2. edition), Allyn and Bacon, Boston 1986 E-learning: https://www.vutbr.cz/elearning/course/enrol.php?id=89824 Detail předmětu na informačním portále VUT: g=0

11 Název studijního předmětu Kompozitní materiály a jejich technologie II Typ předmětu Povinný doporučený ročník / semestr 2/Z Rozsah studijního předmětu 2 hod. za týden 2/0 kreditů 4 Způsob zakončení zkouška Forma výuky přednáška prof. RNDr. Josef Jančář, CSc. Vláknové kompozity úvod, mikromechanika a makromechanika ortotropní laminy, směšovací pravidla, zobecněný Hookův zákon, konstitutivní rovnice laminátu, modul pružnosti částicových kompozitů, mez kluzu a lom částicových kompozitů, úvod do nanokompozitů, technologie výroby polymerních matrix, principy výroby vláken, úvod do impregnačních technologií Rozsah konzultací (soustředění) 1 hodin za týden účast na přednáškách, úspěšné absolvování písemného testu, obhajoba projektu, závěrečná ústní zkouška. Jančář, "Úvod do materiálového inženýrství kompozitů", skripta FCH VUT, 2000 (internetovské vydání)

12 Název studijního předmětu Mechanika a porušování materiálů Typ předmětu Povinný doporučený ročník / semestr 1/L Rozsah studijního předmětu 2 hod. za týden 2/0 kreditů 3 Způsob zakončení zkouška Forma výuky přednáška ústní zkouška 30 minut, 1 písemný test v semestru prof. RNDr. Josef Jančář, CSc.. Úvod: 2. Plastická deformace: 3. Lom jako mezní stav materiálu: 4. Elastická napětí v okolí kořene trhliny: 5. Intenzita napětí a hnací síla trhliny: 6. Systémy s disipací energie: 7. Mikromechanismy iniciace katastrofického lomu: 8. Porušování při namáhání rázem: 9. Únava Rozsah konzultací (soustředění) 1 hodin za týden není J.Pokluda, J.Kroupa, L.Obdržálek,"Mechanické vlastnosti a struktura látek", PC DIR 1994 F.P.Beer, E.R.Johnston,"Mechanics of Materials, McGraw-Hill, 1991 T.L.Anderson, "Fracture Mechanics, 2nd Edition, CRC Press, 1995 J. Jancar, Mechanics and Failure of Plastics, FCH VUT Brno, 2005

13 Název studijního předmětu Praktikum z instrumentální a strukturní analýzy - CHM Typ předmětu Předmět společného základu doporučený ročník / semestr 1/Z Rozsah studijního předmětu 3 hod. za týden 0/3 kreditů 3 Způsob zakončení klasifikovaný zápočet Forma výuky cvičení Zápočet je udělen po splnění těchto podmínek: - absolvování všech úloh, - odevzdání protokolů včas a v požadované kvalitě, - úspěšné absolvování zápočtového testu (alespoň 50 %) Ing. Radka Bálková, Ph.D. 1) Úvod, vstupní test, rozdělení úloh 2)T eorie: struktura polymerů, optická mikroskopie (OM, Optical Microscopy) Úkol: struktura polypropylenu (PP) 3)T eorie: mikroskopické metody a) Laserová skenovací konfokální mikroskopie (LSCM, Laser Scanning Confocal Microscopy), b) Skenovací a Transmisní elektronová mikroskopie (SEM a TEM, Scanning and Transmission Electron Microscopy), c) Mikroskopie atomárních sil (AFM, Atomic Force Microscopy) a d) Skenovací tunelovací mikroskopie (STM, Scanning Tunneling Microscopy). Teorie: Termogravimetrická analýza (TA, Thermogravimetrical Analysis) Úkol: rozklad kopolymeru ethylenvynilacetátu (EVA), určení podílu plniva 5)T eorie: Diferenciální skenovací kalorimetrie (DSC, Differential Scanning Calorimetry), Určení efektivity stabilizátorů - oxidačně indukční čas/teplota (OIT, Oxidative Induction Time/Temperature) Úkol: určení druhu polymerů; výpočet krystalinity 6) Teorie: Rentgenová difrakční analýza (XRD, X-Ray Diffraction ) Úkol: rozlišení amorfního a semikrystalického polymeru; kvalitativní analýza minerální směsi 7)T eorie: Infračervená spektroskopie (IR, Infrared Spectroscopy) Úkol: interpretace naměřených dat, identifikace neznámého vzorku 8) Teorie: Dynamicko-mechanická analýza (DMA, Dynamic-Mechanical Analysis) Rozsah konzultací (soustředění) 1,5 hodin za týden Účast na cvičení je povinná. Neomluvená neúčast je důvodem k neudělení zápočtu. Jednorázovou neúčast je možno nahradit s jinou studijní skupinou nebo v nahrazovacím týdnu na konci semestru. na začátku prověří teoretickou připravenost studentů na danou úlohu. Protokoly jsou vyžadovány do 7 dnů od provedení cvičení. Ward, I. M.; Sweeney, J.: An Introduction to the Mechanical Properties of Solid Polymers. Wiley, 2 edition (2004). ISBN-13: Nielsen, L. E.; Landel, R. F.: Mechanical Properties of Polymers and Composites. CRC, 1 edition (1993). ISBN-13: Menard, K. P.: Dynamic Mechanical Analysis: A Practical Introduction. CRC, 1 edition (1999) ISBN-13: Ehrenstein, G. W.; Riedel, G.; Trawiel, P.: Thermal Analysis of Plastics: Theory and Practice. Hanser Gardner Publications (2004). ISBN-13:

14 Název studijního předmětu Praktikum z kompozitních materiálů Typ předmětu Povinný doporučený ročník / semestr 2/Z Rozsah studijního předmětu 4 hod. za týden 0/4 kreditů 4 Způsob zakončení Klasifikovaný zápočet Forma výuky cvičení Základní podmínkou pro udělení zápočtu je aktivní absolvování všech laboratorních cvičení, zpracování elaborátů podle pokynů učitele a splnění zápočtového testu. Mgr. Radek Přikryl, Ph.D. 1.Ú vod do problematiky, bezpečnost práce 2. Příprava polymerních kompozitů 3. Příprava anorganických kompozitů 4.T ahová zkouška kompozitů 5. Příprava laminy a laminátu 6.C harakterizace laminy a laminátu 7.S tanovení objemového zlomku výztuže 8.F ragmentační test 9.O hybová zkouška kompozitního materiálu 10. Příprava lepených spojů 11.C harakterizace lepených spojů 12.E xkurze 13.E xkurze Rozsah konzultací (soustředění) 2 hodin za týden Účast na cvičení je povinná. Vedoucí cvičení provádějí průběžnou kontrolu přítomnosti studentů, jejich aktivity a základních znalostí. Neomluvená neúčast je důvodem k neudělení zápočtu. Jednorázovou neúčast je možno nahradit cvičením s jinou studijní skupinou v tomtéž týdnu nebo zadáním náhradních úloh. Bareš R. A.: Kompozitní materiály,sntl, Praha 1987 Agarwal, B. D., Broutman L. J., Vláknové kompozity, SNTL, Praha 1987

15 Název studijního předmětu Praktikum z preparačních a testovacích metod I Typ předmětu Povinný doporučený ročník / semestr 1/Z Rozsah studijního předmětu 4 hod. za týden 0/4 kreditů 3 Způsob zakončení Forma výuky cvičení zápočet Udělení zápočtu je vázáno na absolvování všech zadaných úloh, včasné odevzdání protokolů (do týdne po vykonání cvičení) a hodnocení všech protokolů alespoň stupněm "E". Ing. Petr Ptáček, Ph.D. Stanovení měrného povrchu cementu, stanovení obsahu strusky v cementu Nedestruktivní metody kontroly jakosti materiálů ultrazvukem, stanovení reologických vlastností tuhnoucích past a malt pomocí automatického penetrometru Stanovení objemové stálosti cementu Stanovení normální konzistence, stanovení dob tuhnutí, stanovení rozdělení velikosti částic Chemická odolnost skla Rozbor silikátů rozložitelných kyselinami Kalorimetrie Žárový mikroskop Vydatnost vápna, aktivita vápna, volná voda Stanovení oxidu uhličitého, stanovení volného vápna Rozsah konzultací (soustředění) 2 hodin za týden průběžně odevzdávané protokoly (do 7 dnů) E-learning VUT v Brně

16 Název studijního předmětu Praktikum z preparačních a testovacích metod II Typ předmětu Povinný doporučený ročník / semestr 1/L Rozsah studijního předmětu 4 hod. za týden 0/4 kreditů 4 Způsob zakončení Klasifikovaný zápočet Forma výuky cvičení zápočet odpovídající výsledkům experimentálních prací shrnutých v protokolech Ing. Petr Ptáček, Ph.D. SEM Viskozimetrie - rotační viskozimetr Roztoková kalorimetrie Technologické vlastnosti kaolínu Příprava a kalibrace termočlánku Metalografie Stanovení šestimocného chromu v barevných chromátových povlacích Rozsah konzultací (soustředění) 2 hodin za týden průběžně odevzdávané protokoly (do 7 dnů) Studentům kombinované formy studia bude stanoven individuální plán. Krajními variantami jsou a) absolvování úloh se skupinami prezenční formy (umožní-li to zaměstanavatel či jiné okolnosti) b) absolvování praktika blokově ve zkouškovém období. Bláha J. a kol. Příručka pro práci v laboratoři technologie silikátů, VŠCHT Praha 1987

17 Název studijního předmětu Praktikum z technologie zpracování polymerů Typ předmětu Povinný doporučený ročník / semestr 1/Z Rozsah studijního předmětu 4 hod. za týden 0/4 kreditů 4 Způsob zakončení klasifikovaný zápočet Forma výuky cvičení Klasifikovaný zápočet je udělen za vypracování všech experimentálních úloh a za vypracování a schválení protokolů. Na konci semestru budou znalosti studentů ověřeny písmným testem. Mgr. František Kučera, Ph.D. Základní operace plastikářské gumárenské technologie, jednotlivé zpracovatelské procesy, materiály, stroje a zařízení, energetické nároky na procesy, úpravy polymerních materiálů pro zpracování, válcování, vytlačování, obrábění, spojování, povrchové dekorace, galvanické úpravy, aj. Rozsah konzultací (soustředění) 2 hodin za týden Je třeba absolvovat všechny laboratorní úlohy. V odůvodněných vážných případech (z důvodu lékařem potvrzené nemoci) je umožněno nahrazení v jiné studijní skupině. Štěpek J.,Zelinger J.,Kuta A.: Technologie zpracování a vlastnosti plastů

18 Název studijního předmětu Praktikum ze struktury a vlastností polymerů Typ předmětu Povinný doporučený ročník / semestr 1/L Rozsah studijního předmětu 4 hod. za týden 0/4 kreditů 4 Způsob zakončení klasifikovaný zápočet Forma výuky cvičení Základní podmínkou pro udělení zápočtu je aktivní absolvování všech laboratorních cvičení, zpracování elaborátů podle pokynů učitele a splnění zápočtového testu. Mgr. Radek Přikryl, Ph.D. 1) Úvod a bezpečnost 2) Příprava zkušebních těles - (trámečků na ohyb + DMA + TGA) 3) Tahová zkouška - Zwick 4) TGA 5) Vliv rychlosti namáhání - Zwick 6) Příprava zkušebních těles - (dogbone + broušení trámečků) 7) Vliv teploty - Zwick 8) DMA 9) DSC a tepelná kapacita 10) Ohybová zkouška - Zwick Exkurze do výrobních závodů polymerů Rozsah konzultací (soustředění) 2 hodin za týden Účast na cvičení je povinná. Vedoucí cvičení provádějí průběžnou kontrolu přítomnosti studentů, jejich aktivity a základních znalostí. Neomluvená neúčast je důvodem k neudělení zápočtu. Jednorázovou neúčast je možno nahradit cvičením s jinou studijní skupinou v tomtéž týdnu nebo zadáním náhradních úloh. Schatz M., Vondráček P.: Zkoušení polymerů Schmitz, J. V. (Editor): Testing of Polymers Mark H.F., Bikales N., Overberger Ch.G., Menges G.: Encyclopedia of Polymer Science and Engineering Mleziva J.: Polymery. Struktura, vlastnosti a použití Mleziva J., Kálal J.: Základy makromolekulární chemie Hall C.: Polymer Materials

19 Název studijního předmětu Přenosové jevy v technologii materiálů Typ předmětu Povinný doporučený ročník / semestr 1/Z Rozsah studijního předmětu 2 hod. za týden 2/0 kreditů 3 Způsob zakončení zkouška Forma výuky přednáška Ing. Petr Ptáček, Ph.D. Bilance Ustálené a neustálené procesy Definice kontinua Transport hybnosti, viskozita Transport energie Transport hmoty Difúze Reakce pevných fází s kapalinou a plynem Reakce mezi pevnými fázemi Nukleace a růst krystalů Hodnocení kinetiky heterogenních procesů Slinování Termický rozklad pevných látek Procesy vzniku skla Rozsah konzultací (soustředění) 1 hodin za týden není Bird B.R., Steward W.E., Lightfoot E.N.: Přenosové jevy, sdílení hybnosti, energie a hmoty,, 0

20 Název studijního předmětu Příprava a řízení projektu - CHM Typ předmětu Povinný doporučený ročník / semestr 1/Z Rozsah studijního předmětu 1 hod. za týden 0/1 kreditů 3 Způsob zakončení zápočet Forma výuky cvičení Zápočet je udělen na základě - přednesení zadaného tématu studentem - účasti na povinném cvičení Ing. Radka Bálková, Ph.D. I.V stupní bloková přednáška k přípravě a řízení projektu II. Blokové cvičení týkající se práce v týmu III. Prezentace studentů na zadané téma Rozsah konzultací (soustředění) 0,5 hodin za týden Účast na jedné blokové čtyřhodinové přednášce na začátku semestru je nepovinná; účast na jednom blokovém čtyřhodinovém cvičení v průběhu semestru je povinná. Každý student přednese prezentaci na zadané téma. Chvalovský, V. Řízení projektů aneb překážkový běh na dlouhou trať. Praha: ASPI, s. ISBN Šonka, I. Projektové řízení - správná cesta k úspěchu? (1/3), (2/3), (3/3) [online]. Vydáno , , [cit ]. Dostupný z World Wide Web: Šonka, I. Proč je podceňována fáze přípravy a plánování projektů [online]. Vydáno [cit ]. Dostupný z World Wide Web: Project Management. [cit ]. Dostupný z World Wide Web:

A Žádost o akreditaci / rozšíření nebo prodloužení doby platnosti akreditace bakalářského / magisterského stud. programu Vysoká škola

A Žádost o akreditaci / rozšíření nebo prodloužení doby platnosti akreditace bakalářského / magisterského stud. programu Vysoká škola A Žádost o akreditaci / rozšíření nebo prodloužení doby platnosti akreditace bakalářského / magisterského stud. programu Vysoká škola Vysoké učení technické v Brně Součást vysoké školy Fakulta chemická

Více

Vysoká škola chemicko-technologická v Praze VŠCHT. Aktualizace dlouhodobého záměru pro rok 2001

Vysoká škola chemicko-technologická v Praze VŠCHT. Aktualizace dlouhodobého záměru pro rok 2001 Vysoká škola chemicko-technologická v Praze VŠCHT Aktualizace dlouhodobého záměru pro rok 2001 Praha 31. května 2000 Aktualizace dlouhodobého záměru VŠCHT Praha pro rok 2001 V souladu se zněním zákona

Více

Seznam kateder, jejichž předměty jsou zastoupeny v uvedených studijních programech. 1 KAJ-Katedra anglického jazyka a literatury 1

Seznam kateder, jejichž předměty jsou zastoupeny v uvedených studijních programech. 1 KAJ-Katedra anglického jazyka a literatury 1 1 Anotace předmětů Seznam kateder, jejichž předměty jsou zastoupeny v uvedených studijních programech 1 KAJ-Katedra anglického jazyka a literatury 1 2 KAZ-Katedra záchranářství a technických oborů 2 3

Více

Toxikologie a ekologie

Toxikologie a ekologie Toxikologie a ekologie Semestr: 1. Zajištuje ústav: organické technologie, organické chemie, chemie ochrany prostredí 2/0 z, Zk 1. Definice toxikologie a vymezení základních pojmu. 2. Klasifikace jedu

Více

Požární bezpečnost staveb a technologií

Požární bezpečnost staveb a technologií Identifikační údaje Vyšší odborné školy Název školy: Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická, Plzeň Adresa: Koterovská 85, 326 00 Plzeň Právní forma: Příspěvková organizace Zřizovatel

Více

7. PROGRAMY A GRANTOVÉ PROJEKTY VÝZKUMU A VÝVOJE ÚSTŘEDNÍCH ORGÁNŮ

7. PROGRAMY A GRANTOVÉ PROJEKTY VÝZKUMU A VÝVOJE ÚSTŘEDNÍCH ORGÁNŮ 7. PROGRAMY A GRANTOVÉ PROJEKTY VÝZKUMU A VÝVOJE ÚSTŘEDNÍCH ORGÁNŮ Jelikož hlavním cílem Průvodce systémem státní podpory výzkumu a vývoje v České republice je poskytnout široké veřejnosti informace o

Více

design kód: 82-41-M/05

design kód: 82-41-M/05 Grafický design kód: 82-41-M/05 Školní vzdělávací program Střední škola a Mateřská škola o.p.s., Jarošova 23, 412 01, Litoměřice www.stredni.eu Střední škola a Mateřská škola, o.p.s. Jarošova 23, 412 01

Více

Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola, Chomutov, Školní 50, příspěvková organizace IZO: 600 020 363 IČ: 477 96 006

Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola, Chomutov, Školní 50, příspěvková organizace IZO: 600 020 363 IČ: 477 96 006 Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola, Chomutov, Školní 50, příspěvková organizace IZO: 600 020 363 IČ: 477 96 006 Návrh k akreditaci vzdělávacího programu Kód a název oboru vzdělávání : Název

Více

DIDAKTIKA CHEMIE I pro ZŠ a SŠ

DIDAKTIKA CHEMIE I pro ZŠ a SŠ UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA KATEDRA CHEMIE Opora pro kombinované navazující magisterské studium Učitelství chemie pro ZŠ a SŠ DIDAKTIKA CHEMIE I pro ZŠ a

Více

1 Přednáška Konstrukční materiály

1 Přednáška Konstrukční materiály 1 Přednáška Konstrukční materiály Stručný obsah přednášky: Základní skupiny konstrukčních materiálů. Vazby v pevných látkách. Vlastnosti materiálů. Krystalová stavba kovů. Millerovy indexy Motivace k přednášce

Více

Modelování teplotního pole ve dvouvrstvé desce plošných spojů za účelem separace vrstev

Modelování teplotního pole ve dvouvrstvé desce plošných spojů za účelem separace vrstev Modelování teplotního pole ve dvouvrstvé desce plošných spojů za účelem separace vrstev Temperature field modeling into two-layers printed circuit board for separation Bc. Martin Malinka Diplomová práce

Více

PŘEHLED A NABÍDKA VaV KAPACIT VŠ ČR

PŘEHLED A NABÍDKA VaV KAPACIT VŠ ČR final brozura Go net:sestava 1 3.6.2013 16:53 PODPORA STÁVAJÍCÍCH A NOVĚ VZNIKAJÍCÍCH PROJEKTOVÝCH CENTER VYSOKÝCH ŠKOL Stránka 1 Grant Office GRANT OFFICE NETWORK CZECH REPUBLIC CZ.1.07/2.4.00/17.0140

Více

SMĚRNICE DĚKANA FEKT doplňující studijní a zkušební řád VUT

SMĚRNICE DĚKANA FEKT doplňující studijní a zkušební řád VUT VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ SMĚRNICE DĚKANA FEKT doplňující studijní a zkušební řád VUT K ČLÁNKU 2 AKADEMICKÝ ROK A ČASOVÉ ČLENĚNÍ STUDIA (4) Vytváření

Více

- uměl aplikovat získané chemické poznatky v odborné praxi i občanském životě.

- uměl aplikovat získané chemické poznatky v odborné praxi i občanském životě. UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU ZÁKLADY PŘÍRODNÍCH VĚD Název školního vzdělávacího programu: Název a kód oboru vzdělání: Management ve stavebnictví 63-41-M/001 Ekonomika a podnikání Celkový počet hodin za studium

Více

Výroční zpráva o činnosti Moravské vysoké školy Olomouc, o.p.s. za rok 2010

Výroční zpráva o činnosti Moravské vysoké školy Olomouc, o.p.s. za rok 2010 Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s. Jeremenkova 42, 772 00 Olomouc Tel./fax: +420 587 332 311, e-mail: mvso@mvso.cz, http://www.mvso.cz Výroční zpráva o činnosti Moravské vysoké školy Olomouc, o.p.s.

Více

INŽENÝRSTVÍ VÝTVARNÝCH SOUDNÍHO UMĚNÍ ÚSTAV

INŽENÝRSTVÍ VÝTVARNÝCH SOUDNÍHO UMĚNÍ ÚSTAV INFORMACE O STUDIJNÍCH PROGRAMECH 2013/2014 ARCHITEKTURY ELEKTROTECHNIKY A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ CHEMICKÁ INFORMAČNÍCH TECHNOLIGIÍ STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ STAVEBNÍ PODNIKATELSKÁ VÝTVARNÝCH UMĚNÍ ÚSTAV

Více

Vysoká škola manažerské informatiky a ekonomiky, a.s. Studijní program pro rok 2004/2005 (IV. vydání březen 2004)

Vysoká škola manažerské informatiky a ekonomiky, a.s. Studijní program pro rok 2004/2005 (IV. vydání březen 2004) Vysoká škola manažerské informatiky a ekonomiky, a.s. Studijní program pro rok 2004/2005 (IV. vydání březen 2004) Obsah Obsah: Obsah... 2 Úvodní slovo rektora... 3 Organizace VŠMIE... 5 Harmonogram akademického

Více

krok správným směrem Fakulta informatiky a statistiky Vysoká škola ekonomická v Praze Studijní obory, školní rok 2013/2014

krok správným směrem Fakulta informatiky a statistiky Vysoká škola ekonomická v Praze Studijní obory, školní rok 2013/2014 krok správným směrem Fakulta informatiky a statistiky Vysoká škola ekonomická v Praze Studijní obory, školní rok 2013/2014 2 Obsah Studijní program: Aplikovaná informatika 5 Bakalářský studijní obor: Informatika

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM (ŠVP) ANALÝZA POTRAVIN

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM (ŠVP) ANALÝZA POTRAVIN Střední průmyslová škola chemická, Brno Vranovská 65, Brno 614 00 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM (ŠVP) ANALÝZA POTRAVIN Kód a název oboru: Stupeň vzdělání: Délka a forma studia: Typ školy: Ředitel: Kontakty:

Více

Institut informatiky Vyšší odborná škola

Institut informatiky Vyšší odborná škola Institut informatiky Vyšší odborná škola 1.1 Učební plán Dálková forma studia Učební plán vymezuje strukturu vyučovacích předmětů, časové dotace a zařazení předmětů do ročníků a jednotlivých období. V

Více

Identifikační údaje Vyšší odborné školy

Identifikační údaje Vyšší odborné školy Identifikační údaje Vyšší odborné školy Název školy: Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická, Plzeň Adresa: Koterovská 85, 326 00 Plzeň Právní forma: Příspěvková organizace Zřizovatel

Více

Školní vzdělávací program Masarykova střední škola chemická

Školní vzdělávací program Masarykova střední škola chemická Školní vzdělávací program Masarykova střední škola chemická 78-42-M/01Technické lyceum Verze z 11. 06. 2008 Platnost od 1. 9. 2009 Obsah 1. Identifikační údaje 5 2. Charakteristika vzdělávacího programu

Více

IT systémy ve strojírenství

IT systémy ve strojírenství STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA, HAVLÍČKOVA 456, MLADÁ BOLESLAV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro žáky a další uchazeče, kteří ukončili povinnou školní docházku Název školního vzdělávacího programu: IT systémy ve

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program školní vzdělávací program Informační technologie Školní vzdělávací program Střední průmyslová škola, Česká Lípa, Havlíčkova 426, příspěvková organizace PLACE HERE Informační technologie Identifikační údaje

Více

The Brave may not live forever but the cautious do not live at all!

The Brave may not live forever but the cautious do not live at all! The Brave may not live forever but the cautious do not live at all! Z knihy Byznys v plné nahotě od Richarda Bransona Úvodem bych chtěl poděkovat svému školiteli docentu Antonínu Blahovi za jeho podněty

Více

Gymnázium, Střední odborná škola a Vyšší odborná škola Ledeč nad Sázavou Vzdělávací program Ekonomika a management podniku Obor vzdělávání 63-41-N/.. Ekonomika a podnikání Identifikační údaje Název školy

Více

Integrovaná střední škola, Kumburská 846, 509 31 Nová Paka

Integrovaná střední škola, Kumburská 846, 509 31 Nová Paka Integrovaná střední škola, Kumburská 846, 509 31 Nová Paka Školský vzdělávací program: Elektrotechnika Kód a název oboru vzdělání: 26-41-M/01 Elektrotechnika Obsah 1. Úvodní identifikační údaje 4 2. Charakteristika

Více

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD Univerzity Hradec Králové ze dne 29. července 2009

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD Univerzity Hradec Králové ze dne 29. července 2009 Vnitřní předpisy Univerzity Hradec Králové Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program školní vzdělávací program Strojírenství Školní vzdělávací program Střední průmyslová škola, Česká Lípa, Havlíčkova 426, příspěvková organizace PLACE HERE Strojírenství Identifikační údaje 1 Identifikační

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM INTEGROVANÁ STŘEDNÍ ŠKOLA CENTRUM ODBORNÉ PŘÍPRAVY A JAZYKOVÁ ŠKOLA S PRÁVEM STÁTNÍ JAZYKOVÉ ZKOUŠKY VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 26-51-H/01 ELEKTRIKÁŘ 1. NÁZEV, IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název

Více