A Žádost o akreditaci / rozšíření nebo prodloužení doby platnosti akreditace bakalářského / magisterského stud. programu Vysoká škola

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "A Žádost o akreditaci / rozšíření nebo prodloužení doby platnosti akreditace bakalářského / magisterského stud. programu Vysoká škola"

Transkript

1 A Žádost o akreditaci / rozšíření nebo prodloužení doby platnosti akreditace bakalářského / magisterského stud. programu Vysoká škola Vysoké učení technické v Brně Součást vysoké školy Fakulta chemická STUDPROG st. doba titul Název studijního programu N2820 Chemie, technologie a vlastnosti materiálů N 2 Ing. Původní název SP N2820 Chemie, technologie a vlastnosti materiálů platnost předchozí akreditace Typ žádosti akreditace prodloužení akreditace druh rozšíření Typ studijního programu bakalářský magisterský navazující magisterský rigorózní Forma studia prezenční kombinovaná distanční řízení KKOV Názvy studijních oborů Chemie, technologie a vlastnosti materiálů 2808T016 Adresa www stránky jméno a heslo k přístupu na www Schváleno VR /UR /AR VR FCH VUT podpis datum Dne rektora Kontaktní osoba Ing. Martin Zmrzlý, Ph.D.

2 B Charakteristika studijního programu a jeho oborů, pokud se na obory člení Vysoká škola Vysoké učení technické v Brně Součást vysoké školy Fakulta chemická Název studijního programu N Chemie, technologie a vlastnosti materiálů Název studijního oboru 2808T016 - Chemie, technologie a vlastnosti materiálů Zaměření na přípravu k výkonu regulovaného povolání Charakteristika studijního oboru (studijního programu) Program Chemie, technologie a vlastnosti materiálů navazuje na stejnojmenný bakalářský obor a prohlubuje jeho teoretické základy. Představuje však samostatný celek otevřený i absolventům jiných bakalářských oborů a programů. Studium v rámci studijního programu Chemie, technologie a vlastnosti materiálů je zaměřeno na souhrnné poznání jednotlivých chemických technologií, jakož i na teorie procesů a zařízení technologií chemického průmyslu, na získání vědomostí z oblasti chemie a vlastností skla, keramiky, kovových, polymerních a kompozitních materiálů. Zvláštní pozornost je věnována komplexnímu chápání technologických procesů, jejich matematickému popisu z hlediska kinetického, termodynamického a chemicko-inženýrského, jakož i vytvoření názorového systému pro ekonomické posouzení účinností jednotkových operací technologického komplexu ve vztahu k životnímu prostředí. Důležitou součástí studia je jazyková příprava absolventů, kteří po ukončení studia musí být schopni komunikace s okolním světem a studovat cizojazyčnou literaturu. Součástí studia je zvládnutí základních vědních disciplin souvisejících s ekonomikou a organizací výrobních a obchodních činností (marketing a management). Charakteristickým rysem všech etap studia je osvojení pracovního stylu založeného na intenzivním využití výpočetní techniky. Podíl přednášek přednášených docenty a profesory činí 62,9 % celkového počtu hodin přednášek studijního plánu oboru. Profil absolventa studijního oboru (studijního programu) & cíle studia Absolventem je inženýr chemie ovládající teoretický základ i základní praktické dovednosti při navrhování a kontrole výroby polymerních, anorganických a kompozitních materiálů. Je seznámen s principy aplikací, vycvičený v samostatné experimentální práci i jejím plánování ve střednědobém horizontu. Jeho profil je postaven na fyzikálně-chemických disciplinách (termodynamika, makromolekulární chemie, krystalová a amorfní struktura anorganických látek) a rozvinut předměty speciálních technologií jednotlivých skupin materiálů, kontroly a řízení jejich degradace a konečně jejich recyklace po uplynutí životnosti výrobku Absolvent se uplatní ve vedoucích provozních i řídících funkcích průmyslových firem nebo ve výzkumných a vývojových institucích. Oblast průmyslové sféry uplatnění tvoří jednak přímo výroba materiálů, jednak průmysl spotřební a strojní, kde se absolventi uplatňují ve oblasti návrhu a zajištění kvality vstupních materiálů pro výrobu a dále v oblasti zajištění životnosti výrobků ze strany odolnosti materiálu. V oblasti komerčně-ekonomické využívají absolventi znalosti výhod a nevýhod jednotlivých materiálů při posouzení ekonomických aspektů jejich výroby a použití nebo při propagační, reklamní a marketingové činnosti. Charakteristika změn od předchozí akreditace (v případě prodloužení platnosti akreditace) Přibývá povinný předmět chemická legislativa, praktikum z preparačních a testovacích metod se přesouvá z kategorie povinně volitelných do kategorie povinných předmětů. U pěti předmětů byli garanti vyzvání ke zdůrazněné technologického významu jimi vyučované látky, což se projevilo úpravou anotací předmětů v uvedeném smyslu a následně změnou názvů předmětů: Kompozitní materiály II Kompozitní materiály a jejich technologie II, Přenosové jevy v materiálovém inženýrství Přenosové jevy v technologii materiálů, Základy automatizace Technologická automatizace, Koroze a ochrana materiálu proti korozi Koroze a technologie korozní ochrana, Recyklace odpadních materiálů Technologie recyklace odpadních materiálů. Materiály k nyní platné akreditaci oboru jsou k dispozici na Prostorové zabezpečení studijního programu Budova ve vlastnictví VŠ ano Budova v nájmu doba platnosti nájmu ne Informační zabezpečení studijního programu Studentům je k dispozici areálová knihovna se základní literaturou. Seznam dostupné literatury je uveden na stránkách fakultní knihovny (http://www.fch.vutbr.cz/cs/knihovna.html). Dále jsou studentům k dispozici různé databáze odborné literatury, z nichž nejvýznamnější jsou Web of Science, Science direct a SciFinder. Detailní přehled elektronických informačních zdrojů je opět k dispozici na stránkách fakultní knihovny. V prostorách fakulty je studentům k dispozici cca 100 PC přístupných v otevřených internetových studovnách, přístup k elektronickým informačním zdrojům je v rámci fakulty řešen i pomocí WiFi připojení. Studenti ubytovaní na kolejích VUT mají dostupné všechny elektronické informační zdroje. Přes VPN je pak zajištěn přístup k informačním zdrojům z libovolného počítače připojeného na Internet.

3 C Pravidla pro vytváření studijních plánů SP (oboru) a návrh témat prací Vysoká škola Vysoké učení technické v Brně Součást vysoké školy Fakulta chemická Název studijního programu N Chemie, technologie a vlastnosti materiálů Název studijního oboru 2808T016 - Chemie, technologie a vlastnosti materiálů Název předmětu rozsah způsob zak. druh před. přednášející dop. roč. Diplomová práce 30 L zápočet P prof. Jančář 2 Fyzika polymerů 2 P zkouška P prof. Jančář 1 Chemická legislativa IV 1 P zápočet P prof. Příhoda 1 Chemická legislativa V 1 P zápočet P prof. Příhoda 2 Instrumentální a strukturní analýza 2 P zkouška P doc. Čáslavský 1 Kompozitní materiály a jejich technologie II 2 P zkouška P prof. Jančář 2 Mechanika a porušování materiálů 2 P zkouška P prof. Jančář 1 Praktikum z instrumentální a 3 L klasifikovaný dr. Bálková 1 strukturní analýzy - CHM zápočet P Praktikum z kompozitních materiálů 4 L klasifikovaný dr. Přikryl 2 zápočet P Praktikum z preparačních a 4 L zápočet dr. Ptáček 1 testovacích metod I P Praktikum z preparačních a 4 L klasifikovaný dr. Ptáček 1 testovacích metod II zápočet P Praktikum z technologie zpracování 4 L klasifikovaný dr. Kučera 1 polymerů zápočet P Praktikum ze struktury a vlastností 4 L klasifikovaný dr. Přikryl 1 polymerů zápočet P Přenosové jevy v technologii 2 P zkouška dr. Ptáček 1 materiálů P Příprava a řízení projektu - CHM 1 C zápočet P dr. Bálková 1 Struktura a vlastnosti anorganických 2 P zkouška prof. Havlica 1 materiálů I P Struktura a vlastnosti anorganických 2 P zkouška dr. Šoukal 1 materiálů II P další nabízené předměty jsou uvedeny na následujících dvou listech Předměty SZZ Chemie materiálů Technologie a vlastnosti materiálů Požadavky na přijímací řízení Absolvování bakalářského studia studijního oboru Chemie, technologie a vlastnosti materiálů na VUT v Brně, nebo příbuzného studijního oboru, splnění podmínek daných směrnicí děkana k přijímacímu řízení. Další povinnosti / odborná praxe Student absolvuje všechny povinné předměty a celkově získá minimálně 120 kreditů. U předmětů nabízených i v anglické verzi není možné během studia absolvovat tentýž předmět v obou jazykových mutacích. Student musí v každém ročníku absolvovat minimálně jeden z předmětů vyučovaných v angličtině. Návrh témat prací a obhájené práce Síťování kolagenu pomocí oxidované celulózy Reologické vlastnosti gelů pro Pechiniho syntézy Aktivace silikátů pro zachytávání emisí oxidu uhličitého Příprava a vlastnosti ryzích geopolymerů Celulózová nanovlákna a materiály v aerosolu Návaznost na další stud. program Magisterský navazující program bezprostředně navazuje na bakalářský studijní program Chemie, technologie a vlastnosti materiálů, přičemž je vhodný i pro absolventy jiných chemických bakalářských programů.

4 C Pravidla pro vytváření studijních plánů SP (oboru) a návrh témat prací Vysoká škola Vysoké učení technické v Brně Součást vysoké školy Fakulta chemická Název studijního programu N Chemie, technologie a vlastnosti materiálů Název studijního oboru 2808T016 - Chemie, technologie a vlastnosti materiálů Název předmětu rozsah způsob zak. druh před. přednášející dop. roč. Analýza materiálů 2 P klasifikovaný zápočet PV prof. Sommer 1 Aplikovaná koloidní chemie 2 P zkouška PV prof. Pekař 1 Degradace, stabilizace a aditivace 2 P zkouška doc. Petrůj 1 polymerů PV Diplomový seminář - CHM 1 C zápočet PV prof. Jančář 2 Ekonomika a řízení podniku 2 P klasifikovaný zápočet PV Ing. Herrmannová 1 Fyzika III 2 P + 1C zkouška PV prof. Zmeškal 1 Chemie a technologie silikátových 2 P klasifikovaný zápočet dr. Ptáček 1 materiálů II PV Chemie pokročilých keramických 2 P zkouška prof. Cihlář 1 materiálů PV Koroze a technologie korozní 2 P zkouška dr. Trčka 2 ochrany PV Laboratoř oboru I - CHM 4 C klasifikovaný zápočet PV prof. Jančář 1 Laboratoř oboru II - CHM 8 C klasifikovaný zápočet PV prof. Jančář 2 Matematika III 2 P zkouška PV doc. Tomáš 1 Metody strukturní analýzy 2 P klasifikovaný zápočet PV prof. Friedl 1 Nanotechnologie 2 P zkouška PV prof. Čech 2 Navrhování výrobků z plastů 2 P klasifikovaný zápočet PV dr. Kučera 1 Pokročilé materiály I 2 C zápočet PV prof. Čech 1 Pokročilé materiály II 2 C zápočet PV prof. Čech 2 Praktikum ze syntézy polymerů 2 L zápočet PV dr. Kučera 2 Recyklace a likvidace polymerního 2 P zkouška dr. Pospíšil 2 odpadu PV Speciální technologie keramiky 2 P zkouška PV dr. Ptáček 2 Speciální technologie maltovin 2 P zkouška PV dr. Šoukal 2 Struktura a vlastnosti nekovových 2 P zkouška prof. Nešpůrek 1 materiálů PV Syntézy polymerů 2 P zkouška PV doc. Petrůj 2 Technologie přípravy polymerních 2 P zkouška prof. Čech 2 kompozitů PV Technologie recyklace odpadních 2 P zkouška dr. Sponar 2 materiálů PV Tenké vrstvy 2 P zkouška PV prof. Čech 1 Technologie zpracování polymerů 2 P zkouška PV dr. Kučera 1 Základy průmyslového a obchodního 2 P klasifikovaný zápočet Mgr. Sýkorová 1 práva PV Základy technologické automatizace 2 P + 2C zkouška PV doc. Švarc 1

5 C Pravidla pro vytváření studijních plánů SP (oboru) a návrh témat prací Vysoká škola Vysoké učení technické v Brně Součást vysoké školy Fakulta chemická Název studijního programu N Chemie, technologie a vlastnosti materiálů Název studijního oboru 2808T016 - Chemie, technologie a vlastnosti materiálů Název předmětu rozsah způsob zak. druh před. přednášející dop. roč. Composite materials and their 2 P zkouška P prof. Jančář 2 technology II Diploma seminar - CHM 1 C zápočet P prof. Jančář 2 Mechanics and failure of non metallic materials 2 P zkouška P prof. Jančář 1

6 Název studijního předmětu Diplomová práce CHM Typ předmětu povinný doporučený ročník / semestr 2/L Rozsah studijního předmětu 30 L hod. za týden 30 kreditů 24 Způsob zakončení zápočet Forma výuky samostatná lab. práce Zadání diplomové práce obdrží student v zimním semestru posledního roku studia, hlavní část experimentální a teoretické práce vykoná v letním semestru posledního roku studia. Hodnocení předmětu diplomová práce provádí vedoucí diplomové práce na základě výsledků dosažených diplomantem a na základě jeho iniciativního přístupu k vlastní práci. Předmět je ukončen zápočtem, který je udělen po odevzdání diplomové práce, případně laboratorního deníku. prof. RNDr. Josef Jančář, CSc. 1. Cíl práce 2. Literární rešerše 3. Experimentální práce 4. Výsledky a diskuse Rozsah konzultací (soustředění) 15 hodin za týden Samostatná práce studentů. Kontrola je prováděna průběžně vedoucími diplomových prací, např. kontrolou laboratorního deníku. literatura dle zadaného tématu Detail předmětu na informačním portále VUT: g=0

7 Název studijního předmětu Fyzika polymerů Typ předmětu Oborový ředmět doporučený ročník / semestr 1/Z Rozsah studijního předmětu 2 hod. za týden 2/0 kreditů 3 Způsob zakončení zkouška Forma výuky přednáška ústní zkouška 30 minut, 2 písemné testy v semestru, semestrální projekt prof. RNDr. Josef Jančář, CSc. 1. Úvod do studia fyziky polymerů, 2. Skelný stav 3. Kaučukový stav 4. Semikrystalické polymery 5. Viskoelasticita polymerů 6. Povrchy polymerů 7. Polymerní sítě. 8. Úvod do polymerních směsí a slitin Rozsah konzultací (soustředění) 1 hodin za týden není Kolektiv autorů: Základy fyziky polymerů1,, 0 Birley, Harworth, Batchelor: Physics of Plastics, Hanser, Munich, 1991 Doi M.:Introduction to Polymer Physics, Oxford Press, New York, 1997 Strobl G.: The Physics of Polymers, 2nd Edition, Springer, Berlin, 1997 Sperling L.H.:Introduction to physical polymer science, J.Wiley, New York 2001, 3rd Edition Mark, Nagai,Graessley, et al:physical properties of polymers, Cambridge Univ. Press, Cambridge, 2003

8 Název studijního předmětu Chemická legislativa IV Typ předmětu povinný doporučený ročník / semestr 1/Z Rozsah studijního předmětu 1 P hod. za týden 1 kreditů 0 Způsob zakončení zápočet Forma výuky přednáška Prezence na přednášce (pro 1. ročník působení studenta na fakultě) Úspěšné absolvování testu, který je podmínkou pro práci v libovolných laboratořích FCH. prof. RNDr. Jiří Příhoda, CSc. 1. Legislativa v oblasti zacházení s chemickými látkami (zákon 356/2003 Sb. O zacházení chemickými látkami a přípravky, zákon 258/2000 Sb. O ochraně veřejného zdraví, včetně doprovodných vyhlášek a nařízení) 2. Výstražné symboly, R-věty, S-věty 3. Bezpečnostní listy, jejich využití pro práci s chemikáliemi 4. Balení a označování chemických látek 5. Nakládání s chemickými odpady 6. Základy první předlékařské pomoci 7. Pokyny pro zacházení s chemickými látkami na FCH VUT v Brně Rozsah konzultací (soustředění) 0,5 hodin za týden Individuální práce nejsou E-learning: https://www.vutbr.cz/elearning/course/enrol.php?id=86027 Detail předmětu na informačním portále VUT: g=0

9 Název studijního předmětu Chemická legislativa V Typ předmětu povinný doporučený ročník / semestr 2/Z Rozsah studijního předmětu 1 P hod. za týden 1 kreditů 1 Způsob zakončení zápočet Forma výuky přednáška Úspěšné absolvování testu, který je podmínkou pro práci v libovolných laboratořích FCH. Je-li student v posledním ročníku studia, získává zápočet za Chemickou legislativu IV + V. prof. RNDr. Jiří Příhoda, CSc. 1. Legislativa v oblasti zacházení s chemickými látkami (zákon 356/2003 Sb. O zacházení chemickými látkami a přípravky, zákon 258/2000 Sb. O ochraně veřejného zdraví, včetně doprovodných vyhlášek a nařízení) 2. Výstražné symboly, R-věty, S-věty 3. Bezpečnostní listy, jejich využití pro práci s chemikáliemi 4. Balení a označování chemických látek 5. Nakládání s chemickými odpady 6. Základy první předlékařské pomoci 7. Pokyny pro zacházení s chemickými látkami na FCH VUT v Brně Rozsah konzultací (soustředění) 0,5 hodin za týden Individuální práce nejsou E-learning: https://www.vutbr.cz/elearning/course/enrol.php?id=86028 Detail předmětu na informačním portále VUT: g=0

10 Název studijního předmětu Instrumentální a strukturní analýza Typ předmětu povinný doporučený ročník / semestr 1/Z Rozsah studijního předmětu 2 P hod. za týden 2 kreditů 4 Způsob zakončení zkouška Forma výuky přednáška doc. Ing. Josef Čáslavský, CSc. Separační metody: chromatografické-plynová chromatografie, kapalinová chromatografie, chromatografie za použití superkritické fáze; migrační-elektroforéza, izotachoforéza, elektrické fokusování. Termická analýza: termogravimetrie, diferenční termická analýza, diferenční skenovací kalorimetrie. Atomová spektrometrie: emisní, absorpční, fluorescenční. Rentgenová fluorescence. Infračervená spektrometrie. Hmotnostní spektrometrie. Nukleární magnetická resonance. Elektronová spinová resonance. Metody elektronové spektroskopie (UPS, ESCA, Auger). Analýza povrchů: Elektronová mikrosonda, (SEM, TEM, EPXMA, SIMS, STM, AFM). Rentgenová difrakce. Lasery v analytické chemii. Kombinované techniky. Rozsah konzultací (soustředění) 1 hodin za týden Individuální práce nejsou Holzbecher Z., Churáček J: Analytická chemie, SNTL Praha 1987 Čůta, K. a kol: Instrumentální analýza. SNTL, Praha, 1986 Zýka J. a kol.,analytická příručka 1 a 2. SNTL/ALFA Praha/Bratislava,1988 Štulík K. a. kol.: Analytické separační metody. 1. vyd., Praha: KU Praha, 2005 Němcová, M; Čermáková, L; Rychlovský, P.: Spektrometrické analytické metody. Univerzita Karlova. Karolinum Praha Sommer L.,Teoretické základy analytické chemie I., II., III., 1995, VUT Brno Kellner R., Mermet J.M., Otto M., Widmer H.M.: Analytical Chemistry, Willey-VCH, Weinheim 1998 Christian G.D., O'Reilly J.E.: Instrumental Analysis (2. edition), Allyn and Bacon, Boston 1986 E-learning: https://www.vutbr.cz/elearning/course/enrol.php?id=89824 Detail předmětu na informačním portále VUT: g=0

11 Název studijního předmětu Kompozitní materiály a jejich technologie II Typ předmětu Povinný doporučený ročník / semestr 2/Z Rozsah studijního předmětu 2 hod. za týden 2/0 kreditů 4 Způsob zakončení zkouška Forma výuky přednáška prof. RNDr. Josef Jančář, CSc. Vláknové kompozity úvod, mikromechanika a makromechanika ortotropní laminy, směšovací pravidla, zobecněný Hookův zákon, konstitutivní rovnice laminátu, modul pružnosti částicových kompozitů, mez kluzu a lom částicových kompozitů, úvod do nanokompozitů, technologie výroby polymerních matrix, principy výroby vláken, úvod do impregnačních technologií Rozsah konzultací (soustředění) 1 hodin za týden účast na přednáškách, úspěšné absolvování písemného testu, obhajoba projektu, závěrečná ústní zkouška. Jančář, "Úvod do materiálového inženýrství kompozitů", skripta FCH VUT, 2000 (internetovské vydání)

12 Název studijního předmětu Mechanika a porušování materiálů Typ předmětu Povinný doporučený ročník / semestr 1/L Rozsah studijního předmětu 2 hod. za týden 2/0 kreditů 3 Způsob zakončení zkouška Forma výuky přednáška ústní zkouška 30 minut, 1 písemný test v semestru prof. RNDr. Josef Jančář, CSc.. Úvod: 2. Plastická deformace: 3. Lom jako mezní stav materiálu: 4. Elastická napětí v okolí kořene trhliny: 5. Intenzita napětí a hnací síla trhliny: 6. Systémy s disipací energie: 7. Mikromechanismy iniciace katastrofického lomu: 8. Porušování při namáhání rázem: 9. Únava Rozsah konzultací (soustředění) 1 hodin za týden není J.Pokluda, J.Kroupa, L.Obdržálek,"Mechanické vlastnosti a struktura látek", PC DIR 1994 F.P.Beer, E.R.Johnston,"Mechanics of Materials, McGraw-Hill, 1991 T.L.Anderson, "Fracture Mechanics, 2nd Edition, CRC Press, 1995 J. Jancar, Mechanics and Failure of Plastics, FCH VUT Brno, 2005

13 Název studijního předmětu Praktikum z instrumentální a strukturní analýzy - CHM Typ předmětu Předmět společného základu doporučený ročník / semestr 1/Z Rozsah studijního předmětu 3 hod. za týden 0/3 kreditů 3 Způsob zakončení klasifikovaný zápočet Forma výuky cvičení Zápočet je udělen po splnění těchto podmínek: - absolvování všech úloh, - odevzdání protokolů včas a v požadované kvalitě, - úspěšné absolvování zápočtového testu (alespoň 50 %) Ing. Radka Bálková, Ph.D. 1) Úvod, vstupní test, rozdělení úloh 2)T eorie: struktura polymerů, optická mikroskopie (OM, Optical Microscopy) Úkol: struktura polypropylenu (PP) 3)T eorie: mikroskopické metody a) Laserová skenovací konfokální mikroskopie (LSCM, Laser Scanning Confocal Microscopy), b) Skenovací a Transmisní elektronová mikroskopie (SEM a TEM, Scanning and Transmission Electron Microscopy), c) Mikroskopie atomárních sil (AFM, Atomic Force Microscopy) a d) Skenovací tunelovací mikroskopie (STM, Scanning Tunneling Microscopy). Teorie: Termogravimetrická analýza (TA, Thermogravimetrical Analysis) Úkol: rozklad kopolymeru ethylenvynilacetátu (EVA), určení podílu plniva 5)T eorie: Diferenciální skenovací kalorimetrie (DSC, Differential Scanning Calorimetry), Určení efektivity stabilizátorů - oxidačně indukční čas/teplota (OIT, Oxidative Induction Time/Temperature) Úkol: určení druhu polymerů; výpočet krystalinity 6) Teorie: Rentgenová difrakční analýza (XRD, X-Ray Diffraction ) Úkol: rozlišení amorfního a semikrystalického polymeru; kvalitativní analýza minerální směsi 7)T eorie: Infračervená spektroskopie (IR, Infrared Spectroscopy) Úkol: interpretace naměřených dat, identifikace neznámého vzorku 8) Teorie: Dynamicko-mechanická analýza (DMA, Dynamic-Mechanical Analysis) Rozsah konzultací (soustředění) 1,5 hodin za týden Účast na cvičení je povinná. Neomluvená neúčast je důvodem k neudělení zápočtu. Jednorázovou neúčast je možno nahradit s jinou studijní skupinou nebo v nahrazovacím týdnu na konci semestru. na začátku prověří teoretickou připravenost studentů na danou úlohu. Protokoly jsou vyžadovány do 7 dnů od provedení cvičení. Ward, I. M.; Sweeney, J.: An Introduction to the Mechanical Properties of Solid Polymers. Wiley, 2 edition (2004). ISBN-13: Nielsen, L. E.; Landel, R. F.: Mechanical Properties of Polymers and Composites. CRC, 1 edition (1993). ISBN-13: Menard, K. P.: Dynamic Mechanical Analysis: A Practical Introduction. CRC, 1 edition (1999) ISBN-13: Ehrenstein, G. W.; Riedel, G.; Trawiel, P.: Thermal Analysis of Plastics: Theory and Practice. Hanser Gardner Publications (2004). ISBN-13:

14 Název studijního předmětu Praktikum z kompozitních materiálů Typ předmětu Povinný doporučený ročník / semestr 2/Z Rozsah studijního předmětu 4 hod. za týden 0/4 kreditů 4 Způsob zakončení Klasifikovaný zápočet Forma výuky cvičení Základní podmínkou pro udělení zápočtu je aktivní absolvování všech laboratorních cvičení, zpracování elaborátů podle pokynů učitele a splnění zápočtového testu. Mgr. Radek Přikryl, Ph.D. 1.Ú vod do problematiky, bezpečnost práce 2. Příprava polymerních kompozitů 3. Příprava anorganických kompozitů 4.T ahová zkouška kompozitů 5. Příprava laminy a laminátu 6.C harakterizace laminy a laminátu 7.S tanovení objemového zlomku výztuže 8.F ragmentační test 9.O hybová zkouška kompozitního materiálu 10. Příprava lepených spojů 11.C harakterizace lepených spojů 12.E xkurze 13.E xkurze Rozsah konzultací (soustředění) 2 hodin za týden Účast na cvičení je povinná. Vedoucí cvičení provádějí průběžnou kontrolu přítomnosti studentů, jejich aktivity a základních znalostí. Neomluvená neúčast je důvodem k neudělení zápočtu. Jednorázovou neúčast je možno nahradit cvičením s jinou studijní skupinou v tomtéž týdnu nebo zadáním náhradních úloh. Bareš R. A.: Kompozitní materiály,sntl, Praha 1987 Agarwal, B. D., Broutman L. J., Vláknové kompozity, SNTL, Praha 1987

15 Název studijního předmětu Praktikum z preparačních a testovacích metod I Typ předmětu Povinný doporučený ročník / semestr 1/Z Rozsah studijního předmětu 4 hod. za týden 0/4 kreditů 3 Způsob zakončení Forma výuky cvičení zápočet Udělení zápočtu je vázáno na absolvování všech zadaných úloh, včasné odevzdání protokolů (do týdne po vykonání cvičení) a hodnocení všech protokolů alespoň stupněm "E". Ing. Petr Ptáček, Ph.D. Stanovení měrného povrchu cementu, stanovení obsahu strusky v cementu Nedestruktivní metody kontroly jakosti materiálů ultrazvukem, stanovení reologických vlastností tuhnoucích past a malt pomocí automatického penetrometru Stanovení objemové stálosti cementu Stanovení normální konzistence, stanovení dob tuhnutí, stanovení rozdělení velikosti částic Chemická odolnost skla Rozbor silikátů rozložitelných kyselinami Kalorimetrie Žárový mikroskop Vydatnost vápna, aktivita vápna, volná voda Stanovení oxidu uhličitého, stanovení volného vápna Rozsah konzultací (soustředění) 2 hodin za týden průběžně odevzdávané protokoly (do 7 dnů) E-learning VUT v Brně

16 Název studijního předmětu Praktikum z preparačních a testovacích metod II Typ předmětu Povinný doporučený ročník / semestr 1/L Rozsah studijního předmětu 4 hod. za týden 0/4 kreditů 4 Způsob zakončení Klasifikovaný zápočet Forma výuky cvičení zápočet odpovídající výsledkům experimentálních prací shrnutých v protokolech Ing. Petr Ptáček, Ph.D. SEM Viskozimetrie - rotační viskozimetr Roztoková kalorimetrie Technologické vlastnosti kaolínu Příprava a kalibrace termočlánku Metalografie Stanovení šestimocného chromu v barevných chromátových povlacích Rozsah konzultací (soustředění) 2 hodin za týden průběžně odevzdávané protokoly (do 7 dnů) Studentům kombinované formy studia bude stanoven individuální plán. Krajními variantami jsou a) absolvování úloh se skupinami prezenční formy (umožní-li to zaměstanavatel či jiné okolnosti) b) absolvování praktika blokově ve zkouškovém období. Bláha J. a kol. Příručka pro práci v laboratoři technologie silikátů, VŠCHT Praha 1987

17 Název studijního předmětu Praktikum z technologie zpracování polymerů Typ předmětu Povinný doporučený ročník / semestr 1/Z Rozsah studijního předmětu 4 hod. za týden 0/4 kreditů 4 Způsob zakončení klasifikovaný zápočet Forma výuky cvičení Klasifikovaný zápočet je udělen za vypracování všech experimentálních úloh a za vypracování a schválení protokolů. Na konci semestru budou znalosti studentů ověřeny písmným testem. Mgr. František Kučera, Ph.D. Základní operace plastikářské gumárenské technologie, jednotlivé zpracovatelské procesy, materiály, stroje a zařízení, energetické nároky na procesy, úpravy polymerních materiálů pro zpracování, válcování, vytlačování, obrábění, spojování, povrchové dekorace, galvanické úpravy, aj. Rozsah konzultací (soustředění) 2 hodin za týden Je třeba absolvovat všechny laboratorní úlohy. V odůvodněných vážných případech (z důvodu lékařem potvrzené nemoci) je umožněno nahrazení v jiné studijní skupině. Štěpek J.,Zelinger J.,Kuta A.: Technologie zpracování a vlastnosti plastů

18 Název studijního předmětu Praktikum ze struktury a vlastností polymerů Typ předmětu Povinný doporučený ročník / semestr 1/L Rozsah studijního předmětu 4 hod. za týden 0/4 kreditů 4 Způsob zakončení klasifikovaný zápočet Forma výuky cvičení Základní podmínkou pro udělení zápočtu je aktivní absolvování všech laboratorních cvičení, zpracování elaborátů podle pokynů učitele a splnění zápočtového testu. Mgr. Radek Přikryl, Ph.D. 1) Úvod a bezpečnost 2) Příprava zkušebních těles - (trámečků na ohyb + DMA + TGA) 3) Tahová zkouška - Zwick 4) TGA 5) Vliv rychlosti namáhání - Zwick 6) Příprava zkušebních těles - (dogbone + broušení trámečků) 7) Vliv teploty - Zwick 8) DMA 9) DSC a tepelná kapacita 10) Ohybová zkouška - Zwick Exkurze do výrobních závodů polymerů Rozsah konzultací (soustředění) 2 hodin za týden Účast na cvičení je povinná. Vedoucí cvičení provádějí průběžnou kontrolu přítomnosti studentů, jejich aktivity a základních znalostí. Neomluvená neúčast je důvodem k neudělení zápočtu. Jednorázovou neúčast je možno nahradit cvičením s jinou studijní skupinou v tomtéž týdnu nebo zadáním náhradních úloh. Schatz M., Vondráček P.: Zkoušení polymerů Schmitz, J. V. (Editor): Testing of Polymers Mark H.F., Bikales N., Overberger Ch.G., Menges G.: Encyclopedia of Polymer Science and Engineering Mleziva J.: Polymery. Struktura, vlastnosti a použití Mleziva J., Kálal J.: Základy makromolekulární chemie Hall C.: Polymer Materials

19 Název studijního předmětu Přenosové jevy v technologii materiálů Typ předmětu Povinný doporučený ročník / semestr 1/Z Rozsah studijního předmětu 2 hod. za týden 2/0 kreditů 3 Způsob zakončení zkouška Forma výuky přednáška Ing. Petr Ptáček, Ph.D. Bilance Ustálené a neustálené procesy Definice kontinua Transport hybnosti, viskozita Transport energie Transport hmoty Difúze Reakce pevných fází s kapalinou a plynem Reakce mezi pevnými fázemi Nukleace a růst krystalů Hodnocení kinetiky heterogenních procesů Slinování Termický rozklad pevných látek Procesy vzniku skla Rozsah konzultací (soustředění) 1 hodin za týden není Bird B.R., Steward W.E., Lightfoot E.N.: Přenosové jevy, sdílení hybnosti, energie a hmoty,, 0

20 Název studijního předmětu Příprava a řízení projektu - CHM Typ předmětu Povinný doporučený ročník / semestr 1/Z Rozsah studijního předmětu 1 hod. za týden 0/1 kreditů 3 Způsob zakončení zápočet Forma výuky cvičení Zápočet je udělen na základě - přednesení zadaného tématu studentem - účasti na povinném cvičení Ing. Radka Bálková, Ph.D. I.V stupní bloková přednáška k přípravě a řízení projektu II. Blokové cvičení týkající se práce v týmu III. Prezentace studentů na zadané téma Rozsah konzultací (soustředění) 0,5 hodin za týden Účast na jedné blokové čtyřhodinové přednášce na začátku semestru je nepovinná; účast na jednom blokovém čtyřhodinovém cvičení v průběhu semestru je povinná. Každý student přednese prezentaci na zadané téma. Chvalovský, V. Řízení projektů aneb překážkový běh na dlouhou trať. Praha: ASPI, s. ISBN Šonka, I. Projektové řízení - správná cesta k úspěchu? (1/3), (2/3), (3/3) [online]. Vydáno , , [cit ]. Dostupný z World Wide Web: Šonka, I. Proč je podceňována fáze přípravy a plánování projektů [online]. Vydáno [cit ]. Dostupný z World Wide Web: Project Management. [cit ]. Dostupný z World Wide Web:

3. Vlastnosti skla za normální teploty (mechanické, tepelné, optické, chemické, elektrické).

3. Vlastnosti skla za normální teploty (mechanické, tepelné, optické, chemické, elektrické). PŘEDMĚTY KE STÁTNÍM ZÁVĚREČNÝM ZKOUŠKÁM V BAKALÁŘSKÉM STUDIU SP: CHEMIE A TECHNOLOGIE MATERIÁLŮ SO: MATERIÁLOVÉ INŽENÝRSTVÍ POVINNÝ PŘEDMĚT: NAUKA O MATERIÁLECH Ing. Alena Macháčková, CSc. 1. Souvislost

Více

Celoživotní vzdělávání na ČVUT v Praze. Dvousemestrové studium. Povrchové úpravy ve strojírenství

Celoživotní vzdělávání na ČVUT v Praze. Dvousemestrové studium. Povrchové úpravy ve strojírenství Celoživotní vzdělávání na ČVUT v Praze Dvousemestrové studium Povrchové úpravy ve strojírenství Školní rok 2016/2017 2 Obsah: 1. Účel a cíle studia 2. Časový plán 3. Objednávající organizace 4. Materiální

Více

Fyzikální chemie. ochrana životního prostředí analytická chemie chemická technologie denní. Platnost: od 1. 9. 2009 do 31. 8. 2013

Fyzikální chemie. ochrana životního prostředí analytická chemie chemická technologie denní. Platnost: od 1. 9. 2009 do 31. 8. 2013 Učební osnova předmětu Fyzikální chemie Studijní obor: Aplikovaná chemie Zaměření: Forma vzdělávání: Celkový počet vyučovacích hodin za studium: Analytická chemie Chemická technologie Ochrana životního

Více

Žádost o prodloužení akreditace navazujících magisterských programů

Žádost o prodloužení akreditace navazujících magisterských programů Žádost o prodloužení akreditace navazujících magisterských programů Chemie, technologie a vlastnosti materiálů Chemie a technologie ochrany životního prostředí Chemie a technologie potravin Spotřební chemie

Více

Martin Weiter vedoucí 2. výzkumného programu, proděkan

Martin Weiter vedoucí 2. výzkumného programu, proděkan Martin Weiter vedoucí 2. výzkumného programu, proděkan Název projektu: Centra materiálového výzkumu na FCH VUT v Brně Cíl projektu: Vybudování špičkově vybaveného výzkumného centra s názvem Centrum materiálového

Více

České vysoké učení technické v Praze Fakulta strojní Ú Ústav strojírenské technologie

České vysoké učení technické v Praze Fakulta strojní Ú Ústav strojírenské technologie České vysoké učení technické v Praze Fakulta strojní Ú 3 Ústav strojírenské technologie Celoživotní vzdělávání na ČVUT v Praze Dvousemestrové studium Povrchové úpravy ve strojírenství Školní rok 2007/200

Více

Zasedání vědecké rady FCHI. 20. května 2011

Zasedání vědecké rady FCHI. 20. května 2011 Zasedání vědecké rady FCHI 20. května 2011 Program zasedání VR FCHI 20.05.2011 1. Zahájení 2. Volba skrutátorů pro tajné hlasování 3. Habilitační řízení Ing. Lubomír Hnědkovský, CSc. 4. Habilitační řízení

Více

SYLABUS BAKALÁŘSKÁ PRÁCE A PRAXE

SYLABUS BAKALÁŘSKÁ PRÁCE A PRAXE SYLABUS MODULU BAKALÁŘSKÁ PRÁCE A PRAXE František Prášek Ostrava 2011 : Sylabus modulu Bakalářská práce a praxe Autoři: Ing. František Prášek Vydání: první, 2011 Počet stran: 15 Tisk: Vysoká škola podnikání,

Více

LABORATOŘ KOVŮ A KOROZE VZDĚLÁVÁNÍ ODBORNÉ KURZY A SEMINÁŘE

LABORATOŘ KOVŮ A KOROZE VZDĚLÁVÁNÍ ODBORNÉ KURZY A SEMINÁŘE ODBORNÉ KURZY A SEMINÁŘE Vysoké učení technické v Brně Fakulta chemická Purkyňova 464/118 612 00 Brno wasserbauer@fch.vutbr.cz Využijte bohaté know-how odborných pracovníků Laboratoře kovů a koroze při

Více

Centra materiálového výzkumu na FCH VUT v Brně

Centra materiálového výzkumu na FCH VUT v Brně Název projektu: Centra materiálového výzkumu na FCH VUT v Brně Cíl projektu: Vybudování špičkově vybaveného výzkumného centra s názvem Centrum materiálového výzkumu pro aplikovaný výzkum anorganických

Více

Optika a nanostruktury na KFE FJFI

Optika a nanostruktury na KFE FJFI Optika a nanostruktury na KFE FJFI Marek Škereň 28. 11. 2012 www: email: marek.skeren@fjfi.cvut.cz tel: 221 912 825 mob: 608 181 116 Skupina optické fyziky Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská České

Více

Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora

Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora Předmět: Seminář chemie (SCH) Náplň: Obecná chemie, anorganická chemie, chemické výpočty, základy analytické chemie Třída: 3. ročník a septima Počet hodin: 2 hodiny týdně Pomůcky: Vybavení odborné učebny,

Více

Ústav výrobního inženýrství NABÍDKA SPOLUPRÁCE. Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta technologická

Ústav výrobního inženýrství NABÍDKA SPOLUPRÁCE. Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta technologická Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně Fakulta technologická Ústav výrobního inženýrství NABÍDKA SPOLUPRÁCE Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta technologická www.uvi.ft.utb.cz Oblasti spolupráce a služeb

Více

JČU-ZF, KATEDRA KRAJINNÉHO MANAGEMENTU STAVEBNÍ MATERIÁLY A KONSTRUKCE (STMK)

JČU-ZF, KATEDRA KRAJINNÉHO MANAGEMENTU STAVEBNÍ MATERIÁLY A KONSTRUKCE (STMK) JČU-ZF, KATEDRA KRAJINNÉHO MANAGEMENTU STAVEBNÍ MATERIÁLY A KONSTRUKCE (STMK) JČU-ZF, KATEDRA KRAJINNÉHO MANAGEMENTU STAVEBNÍ MATERIÁLY A KONSTRUKCE (STMK) Ing. Jan Závitkovský e-mail: jan.zavitkovsky@centrum.cz

Více

HOŘLAVOST A MECHANICKÉ VLASNOTSTI NANOKOMPOZITŮ EVA/Mg(OH) 2

HOŘLAVOST A MECHANICKÉ VLASNOTSTI NANOKOMPOZITŮ EVA/Mg(OH) 2 HOŘLAVOST A MECHANICKÉ VLASNOTSTI NANOKOMPOZITŮ EVA/Mg(OH) 2 Sadílek Jiří, 5. ročník Vedoucí práce: prof. RNDr. Josef Jančář, CSc. Vysoké učení technické v Brně, Fakulta chemická, Chemie, technologie a

Více

Provozní pevnost a životnost dopravní techniky. - úvod do předmětu

Provozní pevnost a životnost dopravní techniky. - úvod do předmětu Provozní pevnost a životnost dopravní techniky - úvod do předmětu doc. Ing. Miloslav Kepka, CSc. ZČU v Plzni, Fakulta strojní, Katedra konstruování strojů Provozní pevnost a životnost dopravní techniky

Více

Úvod do spektrálních metod pro analýzu léčiv

Úvod do spektrálních metod pro analýzu léčiv Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Úvod do spektrálních metod pro analýzu léčiv Pavel Matějka, Vadym Prokopec pavel.matejka@vscht.cz pavel.matejka@gmail.com Vadym.Prokopec@vscht.cz

Více

MODULU BAKALÁŘSKÁ PRÁCE A PRAXE

MODULU BAKALÁŘSKÁ PRÁCE A PRAXE PRŮVODCE STUDIEM PRO PREZENČNÍ FORMU STUDIA MODULU BAKALÁŘSKÁ PRÁCE A PRAXE František Prášek Ostrava 2011 1 Název: Průvodce studiem pro prezenční formu studia modulu Bakalářská práce a praxe Autoři: Ing.

Více

PRŮVODCE STUDIEM PRO PREZENČNÍ FORMU STUDIA DÍLČÍHO MODULU EKONOMICKÉ ASPEKTY OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

PRŮVODCE STUDIEM PRO PREZENČNÍ FORMU STUDIA DÍLČÍHO MODULU EKONOMICKÉ ASPEKTY OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ PRŮVODCE STUDIEM PRO PREZENČNÍ FORMU STUDIA DÍLČÍHO MODULU EKONOMICKÉ ASPEKTY OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Miroslav Kaloč Vítězslav Zamarský Ostrava 2011 Název: Autoři: Vydání: Počet stran: Tisk: Vydala:

Více

Seminář z chemie. Charakteristika vyučovacího předmětu

Seminář z chemie. Charakteristika vyučovacího předmětu Seminář z chemie Časová dotace: 2 hodiny ve 3. ročníku, 4 hodiny ve 4. Ročníku Charakteristika vyučovacího předmětu Seminář je zaměřený na přípravu ke školní maturitě z chemie a k přijímacím zkouškám na

Více

ÚSTAV STROJÍRENSKÉ TECHNOLOGIE SLÉVÁRENSKÁ TECHNOLOGIE

ÚSTAV STROJÍRENSKÉ TECHNOLOGIE SLÉVÁRENSKÁ TECHNOLOGIE Magisterský obor studia: SLÉVÁRENSKÁ TECHNOLOGIE Obor slévárenská technologie: Je zaměřen zejména na přípravu řídicích a technických pracovníků pro obor slévárenství, kteří mají dobré znalosti dalších

Více

POVRCHY A JEJICH DEGRADACE

POVRCHY A JEJICH DEGRADACE POVRCHY A JEJICH DEGRADACE Ing. V. Kraus, CSc. Opakování z Nauky o materiálu 1 Povrch Rozhraní dvou prostředí (není pouze plochou) Skoková změna sil ovlivní: povrchovou vrstvu materiálu (relaxace, rekonstrukce)

Více

B. Výchovné a vzdělávací strategie jsou totožné se strategiemi vyučovacího předmětu Chemie

B. Výchovné a vzdělávací strategie jsou totožné se strategiemi vyučovacího předmětu Chemie 4.8.13. Cvičení z chemie Předmět Cvičení z chemie je nabízen jako volitelný předmět v sextě. Náplní předmětu je aplikace teoreticky získaných poznatků v praxi. Hlavní důraz je kladen na praktické dovednosti.

Více

Studijní obor: Bioanalytik odborný pracovník v laboratorních metodách

Studijní obor: Bioanalytik odborný pracovník v laboratorních metodách Magisterský studijní program Biochemie (doplněk ke studijnímu katalogu zveřejněnému na webových stránkách fakultu http://www.sci.muni.cz/katalog/katalog2015/katalogbch.pdf) Garant studijního programu Prof.

Více

Profilová část maturitní zkoušky 2017/2018

Profilová část maturitní zkoušky 2017/2018 Střední průmyslová škola, Přerov, Havlíčkova 2 751 52 Přerov Profilová část maturitní zkoušky 2017/2018 TEMATICKÉ OKRUHY A HODNOTÍCÍ KRITÉRIA Studijní obor: 78-42-M/01 Technické lyceum Předmět: FYZIKA

Více

UNIVERZITA PARDUBICE Fakulta chemicko-technologická SMĚRNICE Č. 3/2016

UNIVERZITA PARDUBICE Fakulta chemicko-technologická SMĚRNICE Č. 3/2016 UNIVERZITA PARDUBICE Fakulta chemicko-technologická SMĚRNICE Č. 3/2016 Věc: Přijímací řízení pro akademický rok 2017/2018 Působnost pro: Účinnost od: 1. prosince 2016 Číslo jednací: sfcht/242/16 Vypracoval

Více

Centrum pokročilých polymerních a kompozitních materiálů (TE01020216) PB-D Lidské zdroje a horizontální mobilita

Centrum pokročilých polymerních a kompozitních materiálů (TE01020216) PB-D Lidské zdroje a horizontální mobilita Centrum pokročilých polymerních a kompozitních materiálů (TE01020216) PB-D Lidské zdroje a horizontální mobilita NÁPLŇ PB-D - integruje jednotlivé výzkumně vývojové aktivity formou organizace a podpory

Více

Nauka o materiálu. Přednáška č.14 Kompozity

Nauka o materiálu. Přednáška č.14 Kompozity Nauka o materiálu Úvod Technické materiály, které jsou určeny k dalšímu technologickému zpracování zahrnují širokou škálu možného chemického složení, různou vnitřní stavbu a různé vlastnosti. Je nutno

Více

Maturitní témata fyzika

Maturitní témata fyzika Maturitní témata fyzika 1. Kinematika pohybů hmotného bodu - mechanický pohyb a jeho sledování, trajektorie, dráha - rychlost hmotného bodu - rovnoměrný pohyb - zrychlení hmotného bodu - rovnoměrně zrychlený

Více

Obsah předmětu (přehled hlavních témat a jejich obsahové náplně)

Obsah předmětu (přehled hlavních témat a jejich obsahové náplně) Anotační list k předmětu Řízení a ekonomika malých firem (REMF) Kód předmětu: Název v jazyce výuky: Název česky: Název anglicky: Způsob ukončení a počet kreditů: Forma výuky/rozvrhovaná výuka: Jazyk výuky:

Více

Studijní obor Učitelství matematiky pro střední školy (Navazující magisterský)

Studijní obor Učitelství matematiky pro střední školy (Navazující magisterský) Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity, Akreditace 2011 Studijní obor Učitelství matematiky pro střední školy (Navazující magisterský) Editovat Návrat na seznam studijních oborů Kód oboru Název oboru

Více

Tabulace učebního plánu. Obecná chemie. Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět : Ročník: 1.ročník a kvinta

Tabulace učebního plánu. Obecná chemie. Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět : Ročník: 1.ročník a kvinta Tabulace učebního plánu Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět : CHEMIE Ročník: 1.ročník a kvinta Obecná Bezpečnost práce Názvosloví anorganických sloučenin Zná pravidla bezpečnosti práce a dodržuje je.

Více

CHEMICKO-INŽENÝRSKÉ VZDĚLÁVÁNÍ VE STRUKTUROVANÉM STUDIU

CHEMICKO-INŽENÝRSKÉ VZDĚLÁVÁNÍ VE STRUKTUROVANÉM STUDIU CHEMICKO-INŽENÝRSKÉ VZDĚLÁVÁNÍ VE STRUKTUROVANÉM STUDIU Milan Jahoda Zdroj Peter Hamersma, Martin Molzahn, Eric Schaer: Recommendations for Chemical Engineering Education in a Bologna Three Cycle Degree

Více

Centrum AdMaS Struktura centra Vývoj pokročilých stavebních materiálů Vývoj pokročilých konstrukcí a technologií

Centrum AdMaS Struktura centra Vývoj pokročilých stavebních materiálů Vývoj pokročilých konstrukcí a technologií Centrum AdMaS (Advanced Materials, Structures and Technologies) je moderní centrum vědy a komplexní výzkumná instituce v oblasti stavebnictví, která je součástí Fakulty stavební Vysokého učení technického

Více

PRINCIPY ZAŘÍZENÍ PRO FYZIKÁLNÍ TECHNOLOGIE (FSI-TPZ-A)

PRINCIPY ZAŘÍZENÍ PRO FYZIKÁLNÍ TECHNOLOGIE (FSI-TPZ-A) PRINCIPY ZAŘÍZENÍ PRO FYZIKÁLNÍ TECHNOLOGIE (FSI-TPZ-A) GARANT PŘEDMĚTU: Prof. RNDr. Tomáš Šikola, CSc. (ÚFI) VYUČUJÍCÍ PŘEDMĚTU: Prof. RNDr. Tomáš Šikola, CSc., Ing. Stanislav Voborný, Ph.D. (ÚFI) JAZYK

Více

Fyzika, maturitní okruhy (profilová část), školní rok 2014/2015 Gymnázium INTEGRA BRNO

Fyzika, maturitní okruhy (profilová část), školní rok 2014/2015 Gymnázium INTEGRA BRNO 1. Jednotky a veličiny soustava SI odvozené jednotky násobky a díly jednotek skalární a vektorové fyzikální veličiny rozměrová analýza 2. Kinematika hmotného bodu základní pojmy kinematiky hmotného bodu

Více

Studijní program Elektrotechnika a komunikační technologie. prof. Ing. Aleš Prokeš, Ph.D Ústav radioelektroniky FEKT VUT v Brně

Studijní program Elektrotechnika a komunikační technologie. prof. Ing. Aleš Prokeš, Ph.D Ústav radioelektroniky FEKT VUT v Brně Studijní program Elektrotechnika a komunikační technologie prof. Ing. Aleš Prokeš, Ph.D Ústav radioelektroniky FEKT VUT v Brně Studijní obory Studijní obory doktorského studijního programu Elektrotechnika

Více

Zasedání vědecké rady FCHI. 17. ledna 2014

Zasedání vědecké rady FCHI. 17. ledna 2014 Zasedání vědecké rady FCHI 17. ledna 2014 Program zasedání VR FCHI 17. 1. 2014 1. Zahájení 2. Volba skrutátorů pro tajné hlasování 3. Habilitační řízení RNDr. Ing. Pavel Řezanka, Ph.D. 4. Habilitační řízení

Více

Polymery a plasty v praxi POLYSTYREN & KOPOLYMERY STYRÉMU

Polymery a plasty v praxi POLYSTYREN & KOPOLYMERY STYRÉMU Polymery a plasty v praxi POLYSTYREN & KOPOLYMERY STYRÉMU RNDr. Ladislav Pospíšil, CSc. pospisil@gascontrolplast.cz 29716@mail.muni.cz 21. 3.2016 POLYMERY A PLASTY V PRAXI 1 POLYSTYREN & KOPOLYMERY STYRÉNU

Více

4.9.60. Seminář a cvičení z chemie

4.9.60. Seminář a cvičení z chemie 4.9.60. Seminář a cvičení z chemie Jednoletý Seminář a cvičení z chemie si mohou žáci zvolit ve čtvrtém ročníku. Navazuje na povinný předmět chemie a je určen žákům s hlubším zájmem o chemii. Umožňuje

Více

Oddělení fyziky vrstev a povrchů makromolekulárních struktur

Oddělení fyziky vrstev a povrchů makromolekulárních struktur Oddělení fyziky vrstev a povrchů makromolekulárních struktur Témata diplomových prací 2014/2015 Studium změn elektrické vodivosti emeraldinových solí vystavených pokojovým a mírně zvýšeným teplotám klíčová

Více

Pevná fáze ve farmacii

Pevná fáze ve farmacii Úvod - Jaké jsou hlavní technologické operace při výrobě léčivých přípravků? - Co je to API, excipient, léčivý přípravek, enkapsulace? - Proč se provádí mokrá granulace? - Jaké hlavní normy se vztahují

Více

LABORATOŘ OBORU I ÚSTAV ORGANICKÉ TECHNOLOGIE (111) Použití GC-MS spektrometrie

LABORATOŘ OBORU I ÚSTAV ORGANICKÉ TECHNOLOGIE (111) Použití GC-MS spektrometrie LABORATOŘ OBORU I ÚSTAV ORGANICKÉ TECHNOLOGIE (111) C Použití GC-MS spektrometrie Vedoucí práce: Doc. Ing. Petr Kačer, Ph.D., Ing. Kamila Syslová Umístění práce: laboratoř 79 Použití GC-MS spektrometrie

Více

Studijní program Elektrotechnika a komunikační technologie. prof. Ing. Aleš Prokeš, Ph.D Ústav radioelektroniky FEKT VUT v Brně

Studijní program Elektrotechnika a komunikační technologie. prof. Ing. Aleš Prokeš, Ph.D Ústav radioelektroniky FEKT VUT v Brně Studijní program Elektrotechnika a komunikační technologie prof. Ing. Aleš Prokeš, Ph.D Ústav radioelektroniky FEKT VUT v Brně Studijní obory Studijní obory doktorského studijního programu Elektrotechnika

Více

PRŮVODCE STUDIEM PRO PREZENČNÍ FORMU STUDIA MODULU CESTOVNÍ RUCH A VOLNOČASOVÉ OČASOVÉ AKTIVITY DÍLČÍ ČÁST PODNIKÁNÍ V CESTOVNÍM RUCHU.

PRŮVODCE STUDIEM PRO PREZENČNÍ FORMU STUDIA MODULU CESTOVNÍ RUCH A VOLNOČASOVÉ OČASOVÉ AKTIVITY DÍLČÍ ČÁST PODNIKÁNÍ V CESTOVNÍM RUCHU. PRŮVODCE STUDIEM PRO PREZENČNÍ FORMU STUDIA MODULU CESTOVNÍ RUCH A VOLNOČASOVÉ OČASOVÉ AKTIVITY DÍLČÍ ČÁST PODNIKÁNÍ V CESTOVNÍM RUCHU Lenka Švajdová Ostrava 2011 Název: Cestovní ruch a volnočasové aktivity

Více

Průvodce studiem modulu pro kombinovanou formu studia. Modul č. 14 BAKALÁŘSKÁ PRÁCE A PRAXE. Autor: František Prášek

Průvodce studiem modulu pro kombinovanou formu studia. Modul č. 14 BAKALÁŘSKÁ PRÁCE A PRAXE. Autor: František Prášek Průvodce studiem modulu pro kombinovanou formu studia Modul č. 14 BAKALÁŘSKÁ PRÁCE A PRAXE Autor: František Prášek Ostrava 2010 Úvodní slovo garanta modulu Mezi základní studijní materiály patří Sylabus

Více

N 2301 STROJNÍ INŽENÝRSTVÍ

N 2301 STROJNÍ INŽENÝRSTVÍ N 2301 STROJNÍ INŽENÝRSTVÍ Obor 3907T002 Energetika Garant oboru: Tutoři oboru: doc. Ing. Michal Kolovratník, CSc. 12115 Ústav energetiky doc. Ing. Michal Kolovratník, CSc.; doc. Ing. Pavel Novák, CSc.

Více

vývojvoj a perspektivy

vývojvoj a perspektivy Příprava učitelu itelů fyziky na JU vývojvoj a perspektivy Jiří Tesař, katedra fyziky PF JU Brno 13. 14. 9. 2007 Historie přípravyp pravy učitelu itelů na PF JU 1948 Pedagogická fakulta (pod UK Praha)

Více

13. Spektroskopie základní pojmy

13. Spektroskopie základní pojmy základní pojmy Spektroskopicky významné OPTICKÉ JEVY absorpce absorpční spektrometrie emise emisní spektrometrie rozptyl rozptylové metody Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti

Více

PRŮVODCE STUDIEM PRO PREZENČNÍ FORMU STUDIA MODULU CESTOVNÍ RUCH A VOLNOČASOVÉ OČASOVÉ AKTIVITY DÍLČÍ ČÁST PODNIKÁNÍ VE VOLNOČASOVÝCH AKTIVITÁCH

PRŮVODCE STUDIEM PRO PREZENČNÍ FORMU STUDIA MODULU CESTOVNÍ RUCH A VOLNOČASOVÉ OČASOVÉ AKTIVITY DÍLČÍ ČÁST PODNIKÁNÍ VE VOLNOČASOVÝCH AKTIVITÁCH PRŮVODCE STUDIEM PRO PREZENČNÍ FORMU STUDIA MODULU CESTOVNÍ RUCH A VOLNOČASOVÉ OČASOVÉ AKTIVITY DÍLČÍ ČÁST PODNIKÁNÍ VE VOLNOČASOVÝCH AKTIVITÁCH Lenka Švajdová Ostrava 2011 Název: Cestovní ruch a volnočasové

Více

UČIVO. Termodynamická teplota. První termodynamický zákon Přenos vnitřní energie

UČIVO. Termodynamická teplota. První termodynamický zákon Přenos vnitřní energie PŘEDMĚT: FYZIKA ROČNÍK: SEXTA VÝSTUP UČIVO MEZIPŘEDM. VZTAHY, PRŮŘEZOVÁ TÉMATA, PROJEKTY, KURZY POZNÁMKY Zná 3 základní poznatky kinetické teorie látek a vysvětlí jejich praktický význam Vysvětlí pojmy

Více

Osnova pro předmět Fyzikální chemie II magisterský kurz

Osnova pro předmět Fyzikální chemie II magisterský kurz Osnova pro předmět Fyzikální chemie II magisterský kurz Časový a obsahový program přednášek Týden Obsahová náplň přednášky Pozn. Stavové chování tekutin 1,2a 1, 2a Molekulární přístup kinetická teorie

Více

EXPERIMENTÁLNÍ METODY I

EXPERIMENTÁLNÍ METODY I Vysoké učení technické v Brně Fakulta strojního inženýrství, Energetický ústav Odbor termomechaniky a techniky prostředí EXPERIMENTÁLNÍ METODY I Pro studenty 4. ročníku Energetického ústavu prof. Ing.

Více

Řád celoživotního vzdělávání Pedagogické fakulty UJEP

Řád celoživotního vzdělávání Pedagogické fakulty UJEP Řád celoživotního vzdělávání Pedagogické fakulty UJEP Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Tento řád Pedagogické fakulty Univerzity J. E. Purkyně (dále jen PF UJEP) upravuje podmínky v souladu se zákonem č.111/1998

Více

Stanovení forem, termínů a témat profilové části maturitní zkoušky oboru vzdělání 78-42-M/01 Technické lyceum STROJNICTVÍ

Stanovení forem, termínů a témat profilové části maturitní zkoušky oboru vzdělání 78-42-M/01 Technické lyceum STROJNICTVÍ Stanovení forem, termínů a témat profilové části maturitní zkoušky oboru vzdělání 78-42-M/01 Technické lyceum STROJNICTVÍ 1. Mechanické vlastnosti materiálů 2. Technologické vlastnosti materiálů 3. Zjišťování

Více

Okruhy k maturitní zkoušce z fyziky

Okruhy k maturitní zkoušce z fyziky Okruhy k maturitní zkoušce z fyziky 1. Fyzikální obraz světa - metody zkoumaní fyzikální reality, pojem vztažné soustavy ve fyzice, soustava jednotek SI, skalární a vektorové fyzikální veličiny, fyzikální

Více

Stanovení forem, termínů a témat profilové části maturitní zkoušky oboru vzdělání 23-41-M/01 Strojírenství STROJÍRENSKÁ TECHNOLOGIE

Stanovení forem, termínů a témat profilové části maturitní zkoušky oboru vzdělání 23-41-M/01 Strojírenství STROJÍRENSKÁ TECHNOLOGIE Stanovení forem, termínů a témat profilové části maturitní zkoušky oboru vzdělání 23-41-M/01 Strojírenství STROJÍRENSKÁ TECHNOLOGIE 1. Mechanické vlastnosti materiálů, zkouška pevnosti v tahu 2. Mechanické

Více

Cíl výuky: Cílem předmětu je uvedení studentů do problematiky projektování, seznámit posluchače se zásadami

Cíl výuky: Cílem předmětu je uvedení studentů do problematiky projektování, seznámit posluchače se zásadami PM_prezenční a kombinované bakalářské studium Česky Projektový management Anglicky Project Management Garant Ing. Zdeněk Voznička, CSc. Zakončení Zápočet Anotace: Úvod do projektového managementu, základní

Více

ČSN EN ISO 472 ČSN EN ISO

ČSN EN ISO 472 ČSN EN ISO Související normy: ČSN EN ISO 3834-1 až 6 - Požadavky na jakost při tavném svařování kovových materiálů, tj. s aplikací na plasty. (Využití prvků kvality pro oblast svařování a lepení plastů) ČSN EN ISO

Více

Koordinuje: Ústav fyziky materiálů AV ČR, v. v. i. LIV. Akademické fórum, 18. 9. 2014

Koordinuje: Ústav fyziky materiálů AV ČR, v. v. i. LIV. Akademické fórum, 18. 9. 2014 Koordinuje: Ústav fyziky materiálů AV ČR, v. v. i. 1 Ústav fyziky materiálů, AV ČR, v. v. i. Zkoumat a objasňovat vztah mezi chováním a vlastnostmi materiálů a jejich strukturními charakteristikami Dlouholetá

Více

Manažerské rozhodování

Manažerské rozhodování 3MA413 Manažerské rozhodování Česky Anglicky Německy Forma výuky Úroveň studia Manažerské rozhodování Managerial Decision Making Managemententscheidungen 2 hod. přednášek 2 hod. cvičení magisterská navazující

Více

Materiálový výzkum na ústavu anorganické chemie. Ondřej Jankovský

Materiálový výzkum na ústavu anorganické chemie. Ondřej Jankovský Materiálový výzkum na ústavu anorganické chemie Ondřej Jankovský ÚSTAV ANORGANICKÉ CHEMIE Koordinační chemie Materiály pro fotoniku Oxidové materiály Polovodiče a nanomateriály Teoretická chemie Vedoucí

Více

Technické vzdělávání na Jihočeské univerzitě

Technické vzdělávání na Jihočeské univerzitě Technické vzdělávání na Jihočeské univerzitě Přírodovědecká fakulta JU, Ústav fyziky a biofyziky Měřící a výpočetní technika, Mechatronika České Budějovice, 16. 01. 2015 www.ufy.prf.jcu.cz Technicky orientované

Více

Standard studijního programu Učitelství chemie pro střední školy

Standard studijního programu Učitelství chemie pro střední školy Standard studijního Učitelství chemie pro střední školy A. Specifika a obsah studijního : Typ navazující magisterský Oblast/oblasti vzdělávání Chemie/Učitelství, 60 % / 40 % 1 Základní tematické okruhy

Více

Studium optiky a optometrie na Fakultě biomedicínského inženýrství ČVUT

Studium optiky a optometrie na Fakultě biomedicínského inženýrství ČVUT Studium optiky a optometrie na Fakultě biomedicínského inženýrství ČVUT Na Českém vysokém učení technickém v Praze studuje na osmi fakultách více než 24 000 studentů v bakalářských, magisterských a doktorských

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ LÉKAŘSKÁ FAKULTA

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ LÉKAŘSKÁ FAKULTA MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ LÉKAŘSKÁ FAKULTA Navazující magisterský studijní program 5345T SPECIALIZACE VE ZDRAVOTNICTVÍ Studijní obor LF 5342T009 REHA LÉČEBNÁ REHABILITACE A FYZIOTERAPIE Prezenční forma

Více

Navazující magisterské studijní programy (obory), které budou v akademickém roce 2016/2017 na VŠB-TU Ostrava otevřeny:

Navazující magisterské studijní programy (obory), které budou v akademickém roce 2016/2017 na VŠB-TU Ostrava otevřeny: Podmínky přijetí ke studiu v univerzitních studijních programech Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava pro akademický rok 2017/2018 typ studia navazující magisterské Navazující magisterské

Více

A - Žádost o prodloužení doby platnosti akreditace stud. programu

A - Žádost o prodloužení doby platnosti akreditace stud. programu A - Žádost o prodloužení doby platnosti akreditace stud. programu st.doba titul 2 MgA. Původní název SP Platnost předchozí akred. 31.5.2006 druh rozšíření Typ žádosti prodloužení akreditace Typ studijního

Více

Techniky prvkové povrchové analýzy elemental analysis

Techniky prvkové povrchové analýzy elemental analysis Techniky prvkové povrchové analýzy elemental analysis (Foto)elektronová spektroskopie (pro chemickou analýzu) ESCA, XPS X-ray photoelectron spectroscopy (XPS) Any technique in which the sample is bombarded

Více

Fyzika - Sexta, 2. ročník

Fyzika - Sexta, 2. ročník - Sexta, 2. ročník Fyzika Výchovné a vzdělávací strategie Kompetence komunikativní Kompetence k řešení problémů Kompetence sociální a personální Kompetence občanská Kompetence k podnikavosti Kompetence

Více

ÚČETNICTVÍ A FINANČNÍ ŘÍZENÍ PODNIKU (ÚFŘP)

ÚČETNICTVÍ A FINANČNÍ ŘÍZENÍ PODNIKU (ÚFŘP) ÚČETNICTVÍ A FINANČNÍ ŘÍZENÍ PODNIKU (ÚFŘP) 1 nabízíme univerzitní studium bakalářského a navazujícího magisterského studijního oboru obor je nepřetržitě vyučován na JU již od roku 1994 garantem je Katedra

Více

MODULUU OBCHODNÍHO PODNIKÁNÍ

MODULUU OBCHODNÍHO PODNIKÁNÍ PRŮVODCE STUDIEM PRO PREZENČNÍ FORMU STUDIA MODULUU OBCHODNÍHO PODNIKÁNÍ Šárka Zapletalová Ostrava 2011 Název: Obchodní ání Autoři: Šárka Zapletalová Vydání: první, 20111 Počet stran: 18 Tisk: Vysoká škola

Více

1. Navazující magisterský studijní program N3950 Rizikové inženýrství

1. Navazující magisterský studijní program N3950 Rizikové inženýrství 1. Navazující magisterský studijní program N3950 Rizikové inženýrství Název akreditovaného studijního programu: Rizikové inženýrství (ve zkratce RzI) Typ studijního programu: navazující magisterský studijní

Více

P 7311 Anglistika-amerikanistika ANGLICKÁ A AMERICKÁ LITERATURA

P 7311 Anglistika-amerikanistika ANGLICKÁ A AMERICKÁ LITERATURA P 7311 Anglistika-amerikanistika ANGLICKÁ A AMERICKÁ LITERATURA Vstupní požadavky Uchazeč o studium by měl být absolventem magisterského studia nejlépe anglofonních literatur nebo příbuzného oboru (anglistiky,

Více

Doktorské studium 2013-2014

Doktorské studium 2013-2014 Doktorské studium 2013-2014 Proč a jak studovat v doktorském studiu? Doktorské studium 3. a nejvyšší stupeň VŠ vzdělání Bakalářské (Bc.) Magisterské (Mgr., Ing.) Doktorské (Ph.D. za jménem) Doktorské studium

Více

Netkané textilie. Materiály 2

Netkané textilie. Materiály 2 Materiály 2 1 Pojiva pro výrobu netkaných textilií Pojivo je jednou ze dvou základních složek pojených textilií. Forma pojiva a jeho vlastnosti předurčují technologii a podmínky procesu pojení způsob rozmístění

Více

Identifikace zkušebního postupu/metody PP 621 1.01 (ČSN ISO 9556, ČSN ISO 4935) PP 621 1.02 (ČSN EN 10276-2, ČSN 42 0525)

Identifikace zkušebního postupu/metody PP 621 1.01 (ČSN ISO 9556, ČSN ISO 4935) PP 621 1.02 (ČSN EN 10276-2, ČSN 42 0525) List 1 z 9 Pracoviště zkušební laboratoře: Odd. 621 Laboratoř chemická, fázová a korozní Protokoly o zkouškách podepisuje: Ing. Karel Malaník, CSc. ředitel Laboratoří a zkušeben Ing. Vít Michenka zástupce

Více

Žádost o prodloužení akreditace studijního programu

Žádost o prodloužení akreditace studijního programu Žádost o prodloužení akreditace studijního programu Doktorský studijní program Chemie, technologie a vlastnosti (P2808) Studijní obor Chemie, technologie a vlastnosti (2808V016) Forma studia: prezenční

Více

obor bakalářského studijního programu Metrologie Prof. Ing. Jiří Pospíšil, CSc.

obor bakalářského studijního programu Metrologie Prof. Ing. Jiří Pospíšil, CSc. obor bakalářského studijního programu Metrologie Prof. Ing. Jiří Pospíšil, CSc. *Studium je čtyřleté *Zaměřeno na zvládnutí základních principů metrologických činností a managementu kvality *Studium je

Více

Doktorské studijní programy (obory), které budou v akademickém roce 2017/2018 na VŠB-TU Ostrava otevřeny:

Doktorské studijní programy (obory), které budou v akademickém roce 2017/2018 na VŠB-TU Ostrava otevřeny: Podmínky přijetí ke studiu v univerzitních studijních programech Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava pro akademický rok 2017/2018 typ studia doktorské Doktorské studijní programy (obory),

Více

IPNIN - Podnikání na na Internetu

IPNIN - Podnikání na na Internetu IPNIN - Podnikání na na Internetu Ing. Miloslav Macháček, Ph.D. garant předmětu Fakulta elektrotechniky a informatiky, Univerzita Pardubice Cíl předmětu - STAG Cílem předmětu je uvedení do problematiky

Více

projektového řízení a vytvořit předpoklady pro osvojení základů, principů, metod a technik projektové

projektového řízení a vytvořit předpoklady pro osvojení základů, principů, metod a technik projektové PM_prezenční a kombinované bakalářské studium Česky Projektový management Anglicky Project Management Garant Ing. Zdeněk Voznička, CSc. Zakončení předmětu Zápočet Anotace: Úvod do projektového managementu,

Více

BI52 Diagnostika stavebních konstrukcí (K)

BI52 Diagnostika stavebních konstrukcí (K) Kód předmětu Název předmětu Modernizace výuky na Fakultě stavební VUT v Brně BI52 Diagnostika stavebních konstrukcí (K) Parametry a zařazení předmětu ve studijních programech Stud. program Stavební inženýrství

Více

Moderní aplikace přírodních věd a informatiky. Břehová 7, Praha 1

Moderní aplikace přírodních věd a informatiky.  Břehová 7, Praha 1 Moderní aplikace přírodních věd a informatiky www.jaderka.cz Břehová 7, 115 19 Praha 1 Informatika a software lasery elektronika matematika elementární částice kvantová fyzika zdroje energie aplikace v

Více

Seznam otázek pro zkoušku z biofyziky oboru lékařství pro školní rok

Seznam otázek pro zkoušku z biofyziky oboru lékařství pro školní rok Seznam otázek pro zkoušku z biofyziky oboru lékařství pro školní rok 2014-15 Stavba hmoty Elementární částice; Kvantové jevy, vlnové vlastnosti částic; Ionizace, excitace; Struktura el. obalu atomu; Spektrum

Více

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. KMK Reklama 1

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. KMK Reklama 1 Reklama 1 - LS 2010 Bakalářské studium Garant předmětu: doc. PhDr. D. Pavlů, CSc. Vyučující:.. doc. PhDr. D. Pavlů, CSc. JUDr. P.Majerik Typ studijního předmětu: povinný roč./sem.:.. 2/4 Rozsah studijního

Více

Mikroskopie se vzorkovací sondou. Pavel Matějka

Mikroskopie se vzorkovací sondou. Pavel Matějka Mikroskopie se vzorkovací sondou Pavel Matějka Mikroskopie se vzorkovací sondou 1. STM 1. Princip metody 2. Instrumentace a příklady využití 2. AFM 1. Princip metody 2. Instrumentace a příklady využití

Více

Pracovní postup. Kvalitativní analytická chemie

Pracovní postup. Kvalitativní analytická chemie Pracovní postup v kvalitativní analytické chemii 1. mikrozkumavky 2. stojánek na mikrozkumavky 3. kapátka 4. skleněné tyčinky 5. kapkovací destička 6. hodinová sklíčka 7. špachtlička 8. centrifuga 1. roztoky

Více

Podmínky pro hodnocení žáka v předmětu fyzika

Podmínky pro hodnocení žáka v předmětu fyzika Podmínky pro hodnocení žáka v předmětu fyzika Obecná pravidla: Při klasifikaci písemných prací bude brán jako zaklad tento klasifikační systém pro stupeň: výborný 100% až 90% chvalitebný do 70% dobrý do

Více

P 7311 Anglistika-amerikanistika ANGLICKÁ A AMERICKÁ LITERATURA Vstupní požadavky Uchazeč o studium by měl být absolventem magisterského studia

P 7311 Anglistika-amerikanistika ANGLICKÁ A AMERICKÁ LITERATURA Vstupní požadavky Uchazeč o studium by měl být absolventem magisterského studia P 7311 Anglistika-amerikanistika ANGLICKÁ A AMERICKÁ LITERATURA Vstupní požadavky Uchazeč o studium by měl být absolventem magisterského studia nejlépe anglofonních literatur nebo příbuzného oboru (anglistiky,

Více

Sylabus pro předmět Skladování a zpracování ovoce a zeleniny

Sylabus pro předmět Skladování a zpracování ovoce a zeleniny Kód předmětu: Název v jazyce výuky: Název česky: Název anglicky: Sylabus pro předmět SP Storage and Processing of Fruits and Vegetables Počet přidělených ECTS kreditů: 5 Forma výuky předmětu: prezenční,

Více

Plastové obaly v potravinářství

Plastové obaly v potravinářství Středoškolská technika 2014 Setkání a prezentace prací středoškolských studentů na ČVUT Plastové obaly v potravinářství Diana Koytyuk SOŠ Stříbro Benešova 508, e-mail: skola@sosstribro.cz SOŠ Stříbro Předmět:

Více

P 7310 Filologie SLOVANSKÉ LITERATURY

P 7310 Filologie SLOVANSKÉ LITERATURY P 7310 Filologie SLOVANSKÉ LITERATURY Vstupní požadavky Uchazeč musí být absolventem magisterského studia, nejlépe některého z oborů slovanské filologie. Doktorské studium oboru předpokládá dobrou aktivní

Více

Podivuhodný grafen. Radek Kalousek a Jiří Spousta. Ústav fyzikálního inženýrství a CEITEC Vysoké učení technické v Brně. Čichnova 19. 9.

Podivuhodný grafen. Radek Kalousek a Jiří Spousta. Ústav fyzikálního inženýrství a CEITEC Vysoké učení technické v Brně. Čichnova 19. 9. Podivuhodný grafen Radek Kalousek a Jiří Spousta Ústav fyzikálního inženýrství a CEITEC Vysoké učení technické v Brně Čichnova 19. 9. 2014 Osnova přednášky Úvod Co je grafen? Trocha historie Některé podivuhodné

Více

Autokláv reaktor pro promíchávané vícefázové reakce

Autokláv reaktor pro promíchávané vícefázové reakce Vysoká škola chemicko technologická v Praze Ústav organické technologie (111) Autokláv reaktor pro promíchávané vícefázové reakce Vypracoval : Bc. Tomáš Sommer Předmět: Vícefázové reaktory (prof. Ing.

Více

Fyzikální chemie Úvod do studia, základní pojmy

Fyzikální chemie Úvod do studia, základní pojmy Fyzikální chemie Úvod do studia, základní pojmy HMOTA A JEJÍ VLASTNOSTI POSTAVENÍ FYZIKÁLNÍ CHEMIE V PŘÍRODNÍCH VĚDÁCH HISTORIE FYZIKÁLNÍ CHEMIE ZÁKLADNÍ POJMY DEFINICE FORMY HMOTY Formy a nositelé hmoty

Více

1. ZÁVAZNÉ PŘEDMĚTY. Ekonomická teorie. Matematicko statistické metody v ekonomii 2. POVINNĚ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY

1. ZÁVAZNÉ PŘEDMĚTY. Ekonomická teorie. Matematicko statistické metody v ekonomii 2. POVINNĚ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAVĚ OBCHODNĚ PODNIKATELSKÁ FAKULTA V KARVINÉ ÚSTAV DOKTORSKÝCH STUDIÍ 1. ZÁVAZNÉ PŘEDMĚTY Ekonomická teorie Matematicko statistické metody v ekonomii 2. POVINNĚ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY

Více

Stručný úvod do spektroskopie

Stručný úvod do spektroskopie Vzdělávací soustředění studentů projekt KOSOAP Slunce, projevy sluneční aktivity a využití spektroskopie v astrofyzikálním výzkumu Stručný úvod do spektroskopie Ing. Libor Lenža, Hvězdárna Valašské Meziříčí,

Více

Tabulace učebního plánu. Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět : Fyzika. Ročník: I.ročník - kvinta

Tabulace učebního plánu. Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět : Fyzika. Ročník: I.ročník - kvinta Tabulace učebního plánu Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět : Fyzika Ročník: I.ročník - kvinta Fyzikální veličiny a jejich měření Fyzikální veličiny a jejich měření Soustava fyzikálních veličin a jednotek

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují

Více