MĚSTSKÝ ÚŘAD BYSTŘICE POD HOSTÝNEM

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MĚSTSKÝ ÚŘAD BYSTŘICE POD HOSTÝNEM"

Transkript

1 MĚSTSKÝ ÚŘAD BYSTŘICE POD HOSTÝNEM ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Č. J.: MUBPH 11221/ Oprávněná úřední osoba: Mgr. Silvie Řičánková Ing. Milan Oslzla TEL./FAX: /955 DATUM: Lesy ČR,s.p. Přemyslova Hradec Králové ROZHODNUTÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU Výroková část Městský úřad Bystřice pod Hostýnem, odbor životního prostředí, jako vodoprávní úřad věcně příslušný podle ustanovení 104 odst. 2 písm. c) a ustanovení 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, dále jen vodní zákon, jako speciální stavební úřad podle ustanovení 15 odst. 1 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, dále jen stavební zákon, místně příslušný podle ustanovení 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, dále jen správní řád účastníkovi řízení ( 27 odst. 1 správního řádu), kterým je: Lesy ČR, s.p., Přemyslova 1106, Hradec Králové, IČ: I. vydává podle ustanovení 15 odst. 1 vodního zákona a ustanovení 115 stavebního zákona stavební povolení k provedení stavby vodního díla Potok Brusénka odstranění povodňových škod, které bude umístěno na pozemcích parcelní číslo 372/2, 372/3, 418/1, 418/2, 711/5, 711/6, 711/11, 711/19, 714/47, 970, 1008, 1176, 1247, katastrální území Brusné. Základní údaje o povolované stavbě: Druh vodního díla: Popis místa vodního díla: Členění vodního díla: stavba k hrazení bystřin a strží a k úpravě vodního toku - 55 odst. 1 písm. b), k) vodního zákona HGR Flyšové sedimenty v povodí Moravy, kraj Zlínský, obec Brusné, katastrální území Brusné, pozemky parcelní číslo 372/2, 372/3, 418/1, 418/2, 711/5, 711/6, 711/11, 711/19, 714/47, 970, 1008, 1176, 1247, číslo hydrologického pořadí SO 01 Oprava opevnění koryta a příčných objektů SO 02 - Doplnění opevnění koryta a příčných objektů Masarykovo náměstí 137 IČ: tel.: Bystřice pod Hostýnem DIČ: CZ fax:

2 Popis stavby vodního díla: SO 01 Oprava opevnění koryta a příčných objektů Tento objekt řeší opravu poškozeného opevnění břehů a dna koryta. Dále řeší opravu příčných objektů. Budou opraveny přelivné hrany objektů, opraveny dopadové plochy, opevnění v místech silničních mostů. V místech břehových nátrží bude doplněn chybějící výplňový materiál. Po vyrovnání podkladů bude zpět provedeno opevnění v původním materiálovém provedení a rozsahu. Po dobu provádění opravy bude průtok převáděn provizorně potrubím. SO 02 Doplnění opevnění koryta a příčných objektů V rámci tohoto objektu je řešen úsek opravy opevnění koryta ve staničení 1,069 5 až 1,225. Je navrženo lichoběžníkové koryto se šířkou dna 2,00 m, sklonem svahů 1:1,5. Svahy budou opevněny kamennou rovnaninou z kamene o hmotnosti do 200 kg, která bude opřena o patku z lomového kamene. Dno toku bude opevněno kamenným pohozem. V řešeném úseku budou vybourány stávající zničené drátokamenné stupně, které budou nahrazeny stupni z kamenného zdiva. V rámci tohoto objektu je navržen: - kamenný stupeň výšky 0,50 m ve staničení 1,079 - kamenný stupeň výšky 0,50 m ve staničení 1,099 - kamenný výztužný pas ve staničení 1,111 - kamenný stupeň výšky 1,00 m ve staničení 1,126 - kamenný stupeň výšky 0,70 m ve staničení 1,205 - kamenný práh výšky 0,30 m ve staničení 1,215 Stávající poškozené drátokamenné stupně budou vybourány a získaný materiál bude použit pro pohoz dna. II. stanovuje podmínky pro provedení vodního díla: 1. Stavba bude provedena podle projektové Potok Brusénka odstranění povodňových škod, kterou ověřil Ing. Rostislav Bajza autorizovaný inženýr pro vodohospodářské stavby, v a ověřené ve vodoprávním řízení. 2. Při stavbě je nutné dodržet všechny v úvahu přicházející bezpečnostní předpisy, platné právní předpisy a platné ČSN. 3. Před započetím výkopových prací na stavbě je povinnost zajistit vytýčení všech podzemních vedení jejich správci, učinit veškerá opatření, aby nedošlo k jejich poškození a zajistit plnění podmínek dle vyjádření správců sítí. 4. Veškeré škody způsobené realizací stavby budou řešeny v souladu s občanským nebo obchodním zákoníkem. 5. Stavba bude provedena právnickou nebo fyzickou osobou mající příslušné oprávnění včetně výkonu odborného dozoru. 6. Stavební povolení pozbývá platnosti, pokud stavba nebyla zahájena do dvou let ode dne, kdy stavební povolení nabylo právní moci. 7. Při provádění stavby vodního díla musí být dodrženy podmínky stanovené v následujících vyjádřeních: stanovisko společnosti Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s. Kroměříž, ze dne vydané pod zn.: 881/2013, vyjádření společnosti Saturn Holešov spol. s.r.o., ze dne , stanovisko společnosti Jihomoravská plynárenská, a.s., ze dne pod zn.: , - 2 -

3 vyjádření společnosti E.ON Česká republika, a.s., zn. H18502 Z ze dne , souhlas společnosti E.ON Česká republika, a.s., zn. L4570 Z ze dne , vyjádření společnosti Telefonica O2 CR a.s., č.j /12, ze dne , vyjádření společnosti Telefonica O2 CR a.s., ze dne , koordinované závazné stanovisko Městského úřadu Bystřice pod Hostýnem, odboru životního prostředí, ze dne , č.j.: MBPH10441/2013, vyjádření Moravského rybářského svazu, Místní organizace Holešov, Holešov, s.p., Přemyslova 1106, Hradec Králové, IČ: s Jitkou Horákovou, Filipova 761/7, Brno - Bystrc, s.p., Přemyslova 1106, Hradec Králové, IČ: s Milanem Benešem, Velké Kunratice 1311/8, Praha - Kunratice, s.p., Přemyslova 1106, Hradec Králové, IČ: s Ing. Tomášem Bílkem, Roštění 174, Kostelec u Holešova, s.p., Přemyslova 1106, Hradec Králové, IČ: s Obcí Brusné, Brusné 93, Bystřice pod Hostýnem, IČ Stavba nesmí být užívána bez kolaudačního souhlasu. 9. K žádosti o vydání kolaudačního souhlasu investor doloží následující doklady: o popis a zdůvodnění provedených odchylek od stavebního povolení, o dokumentace skutečného provedení stavby, došlo-li k odchylkám proti stavebnímu povolení nebo ověřené projektové dokumentaci, o zaměření skutečného stavu stavby vodního díla s identifikací parcel, o předávací protokol stavby, podepsaný investorem a dodavatelem, o plná moc v případě zastupování žadatele, o kopii oprávnění firmy provádějící stavební práce, o doklad o způsobu likvidace odpadů ze stavby, o doklady o ověření požadovaných vlastností výrobků, o prohlášení o shodě na použité výrobky a materiály, o kopie stavebního deníku, o souhlas společnosti Jihomoravská plynárenská, a.s. s kolaudací stavby či protokol o provedení kontroly dodržení podmínek stanovených pro stavební činnost v ochranném pásmu plynárenského zařízení a kontrola plynárenského zařízení před provedením zásypu výkopu, o souhlas společnosti Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s. Kroměříž s kolaudací stavby, o souhlas společnosti Saturn Holešov spol. s.r.o., s kolaudací stavby, o souhlas společnosti Telefonica O2 CR a.s., s kolaudací stavby, o souhlas společnosti E.ON Česká republika, a.s. s kolaudací stavby či protokol o provedení kontroly křižovatek a souběhů před provedením zásypu výkopu, o souhlas společnosti Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s., s kolaudací stavby. III. Stanovuje, že stavbu lze užívat jen na základě kolaudačního souhlasu. IV. Stanovuje, termín pro dokončení stavby: 12/

4 Odůvodnění Městský úřad Bystřice pod Hostýnem, odbor životního prostředí, jako příslušný vodoprávní úřad obdržel dne žádost o stavební povolení k vodním dílům, kterou podaly Lesy ČR, s.p., Přemyslova 1106, Hradec Králové, IČ: , v zastoupení Lesy ČR, s.p. OST Vsetín, U Skláren 781, Vsetín. Byly doloženy všechny povinné doklady podle ustanovení 7a vyhlášky č. 432/2001 Sb., o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu a to: - žádost o stavební povolení k vodním dílům ze dne projektová dokumentace Potok Brusénka odstranění povodňových škod, kterou ověřil Ing. Rostislav Bajza autorizovaný inženýr pro vodohospodářské stavby, v , - kopie katastrální mapy, výpis z katastru nemovitostí, informace o sousedních parcelách, - koordinované závazné stanovisko Městského úřadu Bystřice pod Hostýnem, odboru životního prostředí, ze dne , č.j.: MBPH10441/2013, - stanovisko společnosti Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s. Kroměříž, ze dne vydané pod zn.: 881/2013, - stanovisko Povodí Moravy, s.p., vydané dne pod zn.: PM058588/ /maj - vyjádření Obce Brusné, ze dne , - vyjádření Moravského rybářského svazu, Místní organizace Holešov, Holešov, - vyjádření Ředitelství silnic Zlínského kraje, p.o., ze dne pod zn.: ŘSZK KM10102/12-22, - vyjádření společnosti Telefonica O2 CR a.s., č.j /12, ze dne , - vyjádření společnosti Telefonica O2 CR a.s., ze dne , - stanovisko společnosti Jihomoravská plynárenská, a.s., ze dne pod zn.: , - vyjádření společnosti E.ON Česká republika, a.s., zn. H18502 Z ze dne , - souhlas společnosti E.ON Česká republika, a.s., zn. L4570 Z ze dne , Přemyslova 1106, Hradec Králové, IČ: s Jitkou Horákovou, Filipova 761/7, Brno - Bystrc, Přemyslova 1106, Hradec Králové, IČ: s Milanem Benešem, Velké Kunratice 1311/8, Praha - Kunratice, Přemyslova 1106, Hradec Králové, IČ: s Ing. Tomášem Bílkem, Roštění 174, Kostelec u Holešova, Přemyslova 1106, Hradec Králové, IČ: s Obcí Brusné, Brusné 93, Bystřice pod Hostýnem, IČ , - vyjádření odboru Územního plánování a stavebního řádu Městského úřadu Bystřice pod Hostýnem, zn: MUBPH 19150/2012- Mr- V-11/2012, ze dne , - vyjádření společnosti Saturn Holešov spol. s.r.o., ze dne , - územní rozhodnutí vydané odborem Územního plánování a stavebního řádu Městského úřadu Bystřice pod Hostýnem, zn: SÚ398/2013/Ši-8/ÚR-678, ze dne , - 4 -

5 - stanovisko společnosti RUSAVAK ze dne Podle ustanovení 64 odst. 1 písm. a) správního řádu příslušný vodoprávní úřad vodoprávní řízení přerušil usnesením pod č.j.: MUBPH 22635/2013 ze dne , neboť předložená žádost neposkytovala dostatečné podklady pro posouzení navrhované stavby a v souladu s 45 odst. 2 správního řádu vyzval stavebníka k odstranění nedostatků opatřením ze dne pod č.j.: MUBPH 22632/2013. Žádost byla následně doplněna a upravena. Podle ustanovení 47 odst. 1 správního řádu a ustanovení 115 vodního zákona a 112 stavebního zákona oznámil příslušný vodoprávní úřad zahájení vodoprávního řízení všem známým účastníkům řízení i dotčeným orgánům oznámením pod č.j.: MUBPH 4879/2014 ze dne a upozornil je na právo nahlédnout do podkladů rozhodnutí. Ve věci stavby vodního díla stanovil vodoprávní úřad lhůtu v souladu s ustanovením 112 odst. 2 stavebního zákona na podání námitek účastníků řízení a závazných stanovisek dotčených orgánů nejpozději do deseti dnů ode dne doručení oznámení o zahájení řízení. Jelikož se jedná o rozsáhlou stavbu s velkým počtem účastníků řízení, uvědomil vodoprávní úřad účastníky řízení o zahájení stavebního řízení veřejnou vyhláškou. Ve stanoveném termínu neobdržel vodoprávní úřad žádná závazná stanoviska, námitky ani důkazy. Vzhledem k tomu, že situace na místě je vodoprávnímu úřadu dostatečně známá, upustil od místního šetření. V rámci celého vodoprávního řízení bylo zjištěno: a) Projektovou dokumentaci stavby vodního dokumentace Potok Brusénka odstranění povodňových škod, kterou ověřil Ing. Rostislav Bajza autorizovaný inženýr pro vodohospodářské stavby, v a ověřené ve vodoprávním řízení. b) K záměru umístění stavby vodního díla bylo vydáno územní rozhodnutí vydané stavebním úřadem Městského úřadu Bystřice pod Hostýnem pod sp. zn.: SÚ398/2013/Ši- 8/ÚR-678, ze dne , souhlas Městského úřadu Bystřice pod Hostýnem, odboru územního plánování a stavebního řádu byl vydán dne vydané pod sp. zn.: SÚ/179/2014/Ši-2/souhlas a vyjádření Městského úřadu Bystřice pod Hostýnem, odboru územního plánování a stavebního řádu byl vydán dne vydané pod sp. zn.: SÚ/180/2014/Ši-2/vyjádření. c) K řízení nebyly vzneseny žádné námitky či připomínky ze strany účastníků řízení. Posouzení vodoprávního úřadu: Vodoprávní úřad posoudil ve vodoprávním řízení skutečnosti a předložené doklady v souladu s ustanovením vodního zákona, stavebního zákona a dalších souvisejících předpisů a dospěl k závěru, že stavbou předmětného vodního díla nedojde k ohrožení zájmů ani nebudou omezena či ohrožena práva a právem chráněné zájmy občanů a účastníků vodoprávního řízení, a proto bylo rozhodnuto, jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí. Poučení účastníků Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat podle ustanovení 81 a násl. správního řádu odvolání, ve kterém se uvede v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá a dále namítaný rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo, ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Zlínského kraje, odboru životního prostředí a zemědělství, podáním učiněným u Městského řadu Bystřice pod Hostýnem, odboru životního prostředí. Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu, a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je na jeho náklady Městský - 5 -

6 úřad Bystřice pod Hostýnem, odbor životního prostředí. Podané odvolání má odkladný účinek. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné. Ing. Milan Oslzla vedoucí odboru životního prostředí Městského úřadu Bystřice pod Hostýnem Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno nejméně po dobu 15 dnů. Vyvěšeno dne... Sejmuto dne... Razítko a podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí rozhodnutí. Správní poplatek (vydání stavebního povolení je zpoplatněno dle položky 17 odst.1 písm. f Přílohy sazebníku zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů) ve výši 3000,-Kč byl uhrazen. Rozdělovník: Účastníci vodoprávního řízení - 27 odst. 1 správního řádu Lesy ČR, s.p., Přemyslova 1106, Hradec Králové, IČ: , v zastoupení Lesy ČR, s.p. OST Vsetín, U Skláren 781, Vsetín Účastníci řízení další dotčené osoby podle 27 odst. 2 správního řádu - doručováno formou veřejné vyhlášky vyvěšené po dobu 15 dnů a jsou jimi: - vlastníci pozemků, nebo stavby, na kterých má být požadovaný záměr uskutečněn, jejichž výčet vyplývá z výše uvedených dotčených pozemků - osoby, jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám, nebo sousedním pozemkům, nebo stavbám na nich může být stavebním rozhodnutím přímo dotčeno; jsou to všichni vlastníci mezujících pozemků po levé a pravé straně pozemků, na nichž je stavba umístěná identifikováni označením pozemků a staveb evidovaných v katastru nemovitostí přímo dotčených vlivem záměru parc. č. 423/3, 374/1, 701/2, 711/7, 711/23, 411/2, st. 49/1, 444/2, 444/1, st. 200, 417/3, 446/2, 711/25, 372/2, 711/4, 564/8, 417/1, 423/4, 423/2, st. 41/2, 417/2, st. 41/1, 734, 752, 1191, 834, 420/2, 564/1, 836, 837, 738, 970, 1247, 568/1, 568/2, 1008, st. 174, 570, 587/22, 587/7, 1190,1015 v k.ú. Brusné - vlastníci technické a dopravní infrastruktury, s jejichž zařízením dojde s předmětnou stavbou k dotčení E.ON ČR,s.r.o., F.A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice, Telefónica 02 Czech Republic,a.s., Za Brumlovkou 2, Praha 4, Ředitelství silnic Zlínského kraje, p.o., K Majáku 5001, Zlín, JMP Net, s.r.o., Plynárenská č.p.499/1, Brno, Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s., Kojetínská 3666, Kroměří, Moravský rybářský svaz, Místní organizace Holešov, Holešov, Saturn Holešov, spol. s.r.o., Dlažánky 305, Holešov Dotčené orgány Povodí Moravy, s.p. Brno, Dřevařská 11, Brno Veveří, Brno - 6 -

DRÁŽNÍ ÚŘAD, NERUDOVA 1, OLOMOUC, 779 00 OLOMOUC stavební sekce-oblast Olomouc

DRÁŽNÍ ÚŘAD, NERUDOVA 1, OLOMOUC, 779 00 OLOMOUC stavební sekce-oblast Olomouc *crdux008isuf* CRDUX008ISUF DRÁŽNÍ ÚŘAD, NERUDOVA 1, OLOMOUC, 779 00 OLOMOUC stavební sekce-oblast Olomouc Sp. Zn.: MO-SDO0097/15-12/Eh V Olomouci dne 11. května 2015 Č. j.: DUCR-25520/15/Eh Telefon: +420

Více

Obecní úřad Dolany, odbor výstavby - stavební úřad 783 16 Dolany u Olomouce Č.j. SSP/62/10/Ve v Dolanech 9.3.2010 Oprávněná úřední osoba pro vyřízení a podepisování : M. Večeřová Tel. 585396242 Fax: 585396404

Více

Viz rozdělovník: ROZHODNUTÍ. Veřejná vyhláška

Viz rozdělovník: ROZHODNUTÍ. Veřejná vyhláška Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í úřad n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1, 2 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice Viz

Více

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/1605/2015 Da Ing.arch. Davidová Markéta 386804040 davidovam@c-budejovice.cz 16.6.

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/1605/2015 Da Ing.arch. Davidová Markéta 386804040 davidovam@c-budejovice.cz 16.6. Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í úřad n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1/1 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice Viz rozdělovník:

Více

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/7675/2012 Br Brožová Jana 386 804 039 brozovaj@c-budejovice.cz 16.10.

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/7675/2012 Br Brožová Jana 386 804 039 brozovaj@c-budejovice.cz 16.10. Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í úřad n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1, 2 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice Viz

Více

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/2507/2012 Pích Píchová Hana 38 680 4025 pichovah@c-budejovice.cz 1.6.

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/2507/2012 Pích Píchová Hana 38 680 4025 pichovah@c-budejovice.cz 1.6. Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í úřad n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1, 2 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice Viz

Více

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/2688/2013 Ni Nikodemová Anna 38 680 4024 nikodemova@c-budejovice.cz 21.6.

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/2688/2013 Ni Nikodemová Anna 38 680 4024 nikodemova@c-budejovice.cz 21.6. Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í úřad n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1, 2 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice Viz

Více

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/10815/2009 Pích Píchová Hana 38 680 4025 pichovah@c-budejovice.cz 18.3.

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/10815/2009 Pích Píchová Hana 38 680 4025 pichovah@c-budejovice.cz 18.3. Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í úřad n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1, 2 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice Viz

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD STARÉ MĚSTO ODBOR STAVEBNÍHO ÚŘADU A ÚZEMNÍHO PLÁNU NÁMĚSTÍ HRDINŮ 100, 686 03 STARÉ MĚSTO

MĚSTSKÝ ÚŘAD STARÉ MĚSTO ODBOR STAVEBNÍHO ÚŘADU A ÚZEMNÍHO PLÁNU NÁMĚSTÍ HRDINŮ 100, 686 03 STARÉ MĚSTO MĚSTSKÝ ÚŘAD STARÉ MĚSTO ODBOR STAVEBNÍHO ÚŘADU A ÚZEMNÍHO PLÁNU NÁMĚSTÍ HRDINŮ 100, 686 03 STARÉ MĚSTO SPISOVÁ ZN.: Č.J.: VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: SÚ/01595/2012/Ho MeUSM/02723/2012 Darja Horáková 572416452

Více

Městský úřad Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK Odbor výstavby a územního plánování. R O Z H O D N U T Í -veřejná vyhláška-

Městský úřad Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK Odbor výstavby a územního plánování. R O Z H O D N U T Í -veřejná vyhláška- Městský úřad Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK Odbor výstavby a územního plánování SPIS. ZN.: VÚP 3938/2013-Han Č.J.: VUP 24594/13-HAN 3938/2013 VYŘIZUJE: Ladislav Hána TEL.: 388 459 057 E-MAIL:

Více

r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í

r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í M ě s t s k á č á s t P r a h a 2 0 Úřad městské části Odbor výstavby Jívanská 647, 193 21 Praha - Horní Počernice, tel. 271 071 635, fax 28192 0093 č. j.: 22250/1276/4/07/Kr-UR Vyřizuje: Hana Krůlová

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽAMBERK odbor správní a dopravy Masarykovo nám. 166, 564 01 Žamberk

MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽAMBERK odbor správní a dopravy Masarykovo nám. 166, 564 01 Žamberk MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽAMBERK odbor správní a dopravy Masarykovo nám. 166, 564 01 Žamberk Čj.: MUZBK-5092/2015/SPDO-5 Spisová značka: MUZBK-5092/2015/SPDO Spis. skart. znak, lhůta: 280.1 A20 Počet listů/příloh/listů

Více

Odbor ochrany životního prostředí. nám. Př emysla Otakara II, č. 1, 2. Viz rozdělovník:

Odbor ochrany životního prostředí. nám. Př emysla Otakara II, č. 1, 2. Viz rozdělovník: Magistrát města České Budějovice Odbor ochrany životního prostř edí nám. Př emysla Otakara II, č. 1, 2 Magistrát města České Budějovice Ing. Svatopluk Mika Odbor ochrany životního prostředí Nám. Př. Otakara

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD NEPOMUK Odbor výstavby a životního prostředí

MĚSTSKÝ ÚŘAD NEPOMUK Odbor výstavby a životního prostředí MĚSTSKÝ ÚŘAD NEPOMUK Odbor výstavby a životního prostředí Náměstí Augustina Němejce 63, 335 01 Nepomuk, Plzeňský kraj Tel.: 371 519 711 Fax: 371 519 755 IČO: 00256986 e-mail: podatelna@urad-nepomuk.cz

Více

Č.j.: MK1788/2011-VŢPD/Bk Kojetín, dne 18. dubna 2011 Spis č.: 372/2011 Vyřizuje: Jana Bartková Tel.: 581277472 E-mail: vzpd@radnice.kojetin.

Č.j.: MK1788/2011-VŢPD/Bk Kojetín, dne 18. dubna 2011 Spis č.: 372/2011 Vyřizuje: Jana Bartková Tel.: 581277472 E-mail: vzpd@radnice.kojetin. Městský úřad Kojetín Odbor výstavby, životního prostředí a dopravy Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Č.j.: MK1788/2011-VŢPD/Bk Kojetín, dne 18. dubna 2011 Spis č.: 372/2011 Vyřizuje: Jana Bartková

Více

Městský úřad Prachatice

Městský úřad Prachatice Městský úřad Prachatice Velké náměstí 3, 383 01 Prachatice Odbor komunálních služeb a dopravy, oddělení silničního hospodářství Č.j.: MUPt/34967/2014/04/KSD/Šve Oprávněná úřední osoba: Věra Švehlová Telefon:

Více

Obecní úřad Zbraslavice, stavební úřad Zbraslavice 7, 285 21 Zbraslavice tel./fax 327591411

Obecní úřad Zbraslavice, stavební úřad Zbraslavice 7, 285 21 Zbraslavice tel./fax 327591411 Obecní úřad Zbraslavice, stavební úřad Zbraslavice 7, 285 21 Zbraslavice tel./fax 327591411 Č.j: 51/2015-3.Výst Zbraslavice, dne: 23.6.2015 Vyřizuje: Jan Jursík E-mail: stavebni@obeczbraslavice.cz Telefon:

Více

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/7034/2011 So Sokolík Václav 38 680 4029 sokolikv@c-budejovice.cz 11.11.

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/7034/2011 So Sokolík Václav 38 680 4029 sokolikv@c-budejovice.cz 11.11. Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í úřad n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1, 2 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice Viz

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD JILEMNICE odbor územního plánování a stavebního řádu Masarykovo náměstí 81, 514 01 Jilemnice

MĚSTSKÝ ÚŘAD JILEMNICE odbor územního plánování a stavebního řádu Masarykovo náměstí 81, 514 01 Jilemnice MĚSTSKÝ ÚŘAD JILEMNICE odbor územního plánování a stavebního řádu Masarykovo náměstí 81, 514 01 Jilemnice Spis. zn.: MUJI 55/2013 /ÚPSŘ Č.j: PDMUJI 1215/2014/Fi/Souh Jilemnice, dne: 27.1.2014 Vyřizuje:

Více

STAVEBNÍ POVOLENÍ č. 50/2009-2

STAVEBNÍ POVOLENÍ č. 50/2009-2 MĚSTSKÝ ÚŘAD NÁCHOD Masarykovo náměstí 40, PSČ 547 61 Náchod, tel. 491 405 111 ODBOR VÝSTAVBY A ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ odloučené pracoviště: Náchod, Palachova 1303 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

9265/12/Kri Telefon : 386 301 427. Veřejná vyhláška ROZHODNUTÍ. s t a v e b n í p o v o l e n í

9265/12/Kri Telefon : 386 301 427. Veřejná vyhláška ROZHODNUTÍ. s t a v e b n í p o v o l e n í Městský úřad Trhové Sviny Stavební úřad Žižkovo náměstí 32, 374 17 Trhové Sviny Č.j. : Výst 5860/348-B/2012/Kr Trhové Sviny, dne 16.5.2012 Vyřizuje : František Kříha 9265/12/Kri Telefon : 386 301 427 374

Více

OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ

OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ ODBOR DOPRAVY, KOUNICOVA 67, 601 67 BRNO Číslo jednací Spisová značka Vyřizuje/tel. Brno dne MMB/00446154/2014 5400/MMB/00446154/2014 Ing. Iveta Jahnová 2015-04-17 Zn.: 11/10-Z/Jaiv 542 174 215 VEŘEJNÁ

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D Ř Í Č A N Y odbor - Stavební úřad

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D Ř Í Č A N Y odbor - Stavební úřad M Ě S T S K Ý Ú Ř A D Ř Í Č A N Y odbor - Stavební úřad Melantrichova 2000, 25101 Říčany, tel. 323 618 111, fax. 323 618 160 SPIS. ZN.: 13735/2013/Ch Č.J.: 74420/2013-MURI/OSÚ/00026 VYŘIZUJE: Chejnová,

Více

Obecní úřad Milín, stavební úřad 11. května 27, Milín

Obecní úřad Milín, stavební úřad 11. května 27, Milín Obecní úřad Milín, stavební úřad 11. května 27, Milín Č.j: 1674/1676/2012 Milín, dne: 15.3.2013 Vyřizuje: Soňa Poláková E-mail: sumilin@volny.cz Telefon: 318 691 173 V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A R O Z

Více

Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 56, 145 05 Praha, IČ 65993390

Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 56, 145 05 Praha, IČ 65993390 MĚSTSKÝ ÚŘAD STARÉ MĚSTO ODBOR STAVEBNÍHO ÚŘADU A ÚZEMNÍHO PLÁNU NÁMĚSTÍ HRDINŮ 100, 686 03 STARÉ MĚSTO SPISOVÁ ZN.: Č.J.: VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: SÚ07592/2008/Ho MeUSM/04735/2012 Darja Horáková 572416452

Více

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/11674/2012 BL Ivan Klíma 386804021 blazekj@c-budejovice.cz 8.8.

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/11674/2012 BL Ivan Klíma 386804021 blazekj@c-budejovice.cz 8.8. Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í úřad n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1, 2 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice Viz

Více

Magistrát města Zlína, stavební úřad, náměstí Míru 12, 761 40 Zlín. Zdeňka Kolaříková, 95037 Morgan Hill, 305 Vineyard Town Ctr.#/257, United States

Magistrát města Zlína, stavební úřad, náměstí Míru 12, 761 40 Zlín. Zdeňka Kolaříková, 95037 Morgan Hill, 305 Vineyard Town Ctr.#/257, United States Magistrát města Zlína, stavební úřad, náměstí Míru 12, 761 40 Zlín Spisová značka: MMZL-SÚ-023588/2015/Kol Číslo jednací dokumentu: MMZL 050305/2015 Zlín, dne 6.5.2015 Oprávněná úřední osoba: Radmila Kolaříková,

Více

@4,4. Ozn{menf o dobi a misti kondni voleb prezidenta republilqy. v p{tek dne LI". ledna 2013 od 14000 hod,

@4,4. Ozn{menf o dobi a misti kondni voleb prezidenta republilqy. v p{tek dne LI. ledna 2013 od 14000 hod, Ozn{menf o dobi a misti kondni voleb prezidenta republilqy Starosta obce Stihlice, Tom65 Rycht4 podle $ 34 zhkana d.275/2012 Sb, o volbd prezidenta republiky zdkonfi oznamuje: I. \ilclby prezidenta republiky

Více

Městský úřad Moravský Krumlov odbor výstavby a územního plánování Telefon: 515300754. O P R A V N É R O Z H O D N U T Í č. 47/13

Městský úřad Moravský Krumlov odbor výstavby a územního plánování Telefon: 515300754. O P R A V N É R O Z H O D N U T Í č. 47/13 Městský úřad Moravský Krumlov odbor výstavby a územního plánování Telefon: 515300754 nám. Klášterní 125 Fax:515300759 672 11 Moravský Krumlov E-mail: curdovaa@mkrumlov.cz SZn SMUMK 2841/2013 VÚP/ČA V Moravském

Více

r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í s t a v b y

r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í s t a v b y Vypraveno dne: OBECNÍ ÚŘAD HORNÍ MARŠOV Stavební úřad Bertholdovo náměstí 102 542 26 Horní Maršov Spis.zn. Č.j.: Vyřizuje: Tel.: Email: 259/11-Mo 259/11-Mo Jitka Moclová, oprávněná úřední osoba 499 874

Více