Analýza potenciálu transformace vybraných objektů v majetku hlavního města Prahy na inteligentní budovy v rámci konceptu Smart Prague

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Analýza potenciálu transformace vybraných objektů v majetku hlavního města Prahy na inteligentní budovy v rámci konceptu Smart Prague"

Transkript

1 Příloha č. 6 zadávací dokumentace Váš partner pro energeticky šetrné budovy Katedra ekonomiky a řízení ve stavebnictví Fakulta stavební ČVUT v Praze Analýza potenciálu transformace vybraných objektů v majetku hlavního města Prahy na inteligentní budovy v rámci konceptu Smart Prague Zpracoval: Ing. Jiří Tencar, Ph.D. 1 Ing. Michal Rohlena 2 Leden ECOTEN s.r.o., Lublaňská 1002/9, Praha 2; E M Katedra ekonomiky a řízení ve stavebnictví, fakulta stavební ČVUT v Praze, Thákurova 7, Praha 6; E M

2 2

3 Obsah Úvod... 5 Energeticky úsporné Inteligentní budovy... 6 Stanovení kritérií pro výběr pilotních projektů - budov... 7 Výběr budov pro pilotní projekt... 9 Školy (primární a sekundární vzdělávání)... 9 Budovy se službami sociální péče (Domovy pro seniory, ústavy)... 9 Administrativní budovy...10 Základní analýza objektů...11 Transformace pilotních projektů na inteligentní budovy...16 Navrhovaná opatření...23 Zateplení obálky budovy...23 Výměna výplní otvorů...23 Instalace nuceného větrání rekuperace...23 Obnovitelné zdroje energií...23 Energeticky úsporné osvětlení...24 Stínění objektů...24 Využití dešťové vody...24 Úsporné baterie a nakládání s pitnou vodou...25 Nakládání s odpady...25 Integrace Building Management System...25 Bezpečnost...26 Projektová příprava...26 Certifikace budov...27 Spolupráce vysokých škol

4 4

5 Úvod K vizi konceptu SMART Prague a jeho osy SMART Infrastructure je možné se přiblížit realizací revitalizace budov ve fondu hlavního města Prahy a to především z důvodu vysoké efektivity dopadů opatření, která se dají v obecných principech replikovat. Revitalizace nezahrnuje pouze ošetření obálky budovy a technických systémů, resp. minimalizace environmentálních dopadů, ale také: management spotřeb a využití vody, půdy, zeleně funkčně spojených s budovou, užití ekologicky certifikovaných materiálů ovlivňujících mimo jiné kvalitu vnitřního prostředí, zlepšení komfortu uživatelů a bezpečnosti pozitivní stimulace vnitřním prostředím management nákladů životního cyklu, především provozních nákladů a odpadů, řešení a management vazeb na bezprostřední okolí Sledování a optimalizace těchto kritérií vedou k naplnění vize SMART Prague pro: energetickou bezpečnost a zlepšení životního prostředí (emise skleníkových plynů), socio-ekonomické přínosy o lepší kvalita života, o lokální zaměstnanost, o obchodních příležitost a o posílení občanské společnosti. Na základě reálných vybraných objektů byla zpracována tato případová studie. V rámci zpracování byly analyzovány současné stavy budov a možnosti integrace prvků inteligentních budov do stávajících objektů vč. investičních nákladů. 5

6 Energeticky úsporné Inteligentní budovy Nejedná se pouze o zelenou budovu, či pouze automatizovanou budovu. Inteligentní budova zajišťuje optimální vnitřní prostředí pro komfort osob prostřednictvím stavební konstrukce, techniky prostředí, řídicích systémů, služeb a managementu. Je efektivní ekonomicky, energeticky i z hlediska působení na vnější prostředí a umožňuje víceúčelové použití a rekonfigurace. Při návrhu transformace byla posuzována vhodnost následujících opatření/aktivit: koncept inteligentní budovy - vstupní analýza potřeb uživatelů budovy, projektová dokumentace zateplení obálky budov (fasády, střechy, podlahy, stropní konstrukce); výměna nebo renovace výplní stavebních otvorů (oken, dveří); instalace systému nuceného větrání s rekuperací odpadního tepla a další modernizace technických systémů budovy; Instalace vhodných a energeticky efektivních zařízení využívajících obnovitelné zdroje energie (např. tepelná čerpadla, kotle na biomasu, solárně-termické kolektory, fotovoltaické panely na střechách a jiných pevných konstrukcích objektů). Integrace inteligentních BMS 3 systémů na bázi IT řešení Instalace systémů aktivního stínění budov Instalace systémů využití šedé a dešťové vody Instalace bezpečnostních systémů Instalace energeticky efektivního systému osvětlení Zastřešení všech technických systémů inteligentním řízením a regulací, např. s využitím prediktivního řízení Stavební úpravy prostoru (space management) Opatření aplikovaného výzkumu spojené s konceptem inteligentních budov (smart materiály) Instalace vizualizace chodu systémů vč. změřených hodnot pro potřeby prezentace použitých prvků a systémů pro vzdělávání a popularizaci. 3 Building Management System 6

7 Stanovení kritérií pro výběr pilotních projektů - budov Pro dosažení vize SMART Prague je nezbytné začít realizací pilotních projektů, které ukáží směr rozvoje veřejných budov na území hl. m. Prahy a budou mít vysoký potenciál demonstrovat možnosti úspor energií a přínosy instalace inteligentních systémů vč. dopadů na kvalitu prostředí a spokojenost uživatelů. V materiálu Inteligentní budovy v konceptu Smart Prague z listopadu 2013 byla identifikována níže uvedená kritéria: 1. Budova ve vlastnictví hl. m. Prahy Vzhledem k přirozenému vlastnictví konceptu SMART Prague v rukou hl. m. Prahy je záměrem udržet také koordinaci nad přípravou a realizací pilotních projektů inteligentních budov. Toto kritérium je eliminační (ANO/NE). 2. Zajištěná spolupráce s akademickým prostředním Vzhledem k faktu, že koncept inteligentních budov je do značné míry stále vysoce inovativní obor, je žádoucí do přípravy a realizace pilotních projektů zapojit také akademickou sféru. Tímto bude dosaženo synergií v souladu s konceptem triple helix, to je spolupráce mezi veřejnou správou (vlastník projektu), akademickou sférou (spoluautor projektu) a průmyslem (dodavatel projektu). 3. Vysoký podíl fluktuace osob (značné výkyvy ve využití budovy) Vysoká fluktuace osob využívajících budovy klade velké nároky na řízení energetiky dané budovy, ale také například řízení výměny vzduchu. Sledovány a hodnoceny jsou především směnné provozy, kdy přes pracovní dobu je budovy využívána plně a mimo pracovní dobu se prakticky vylidňuje. Balancování těchto změn ve využití kapacity budovy přináší vysoký potenciál úspor. 4. Skupiny budov v bezprostředním sousedství Toto kritérium do značné míry souvisí s předchozím bodem, neboť de-facto řeší podobný problém v balancování využití daných budov v čase. Vysoce jsou hodnoceny typy nemovitostí, které jsou vzhledem ke svému účelu často budovány jako skupiny budov, nebo je u nich pravděpodobné očekávat, že se jako skupina budov vyskytovat mohou. 5. Vysoký potenciál úspor Pro výběr mezi pilotní projekty jsou vybírány pouze takové budovy, které z existujících informací z pasportu budovy ukazují na velké nedostatky z hlediska energetické náročnosti. 6. Vysoký potenciál přenosu zkušeností do dalších budov ( referenční budova ) Toto kritérium si klade za cíl v rámci inteligentních budov a konceptu SMART Prague zapojit takové pilotní projekty, které mají vysoký potenciál přenosu do obdobných budov s podobnými obecnými stavebními a funkčními charakteristikami. Toto hodnocení odpovídá počtu budov ve stejné kategorii v rámci všech budov ve vlastnictví hl. m. Prahy, přičemž největší bodové hodnocení mají budovy s největším počtem výskytu a vice versa. 7. Logická návaznost na další opatření Smart Prague (a rozšířená až na 6 kritérií dle Vídeňské technické univerzity) Jednotícím konceptem pro pilotní projekty v oblasti inteligentních budov je koncept Smart Prague, vycházející z filosofie Smart City. Proto je potřeba zhodnotit přínos daného projektu pro pilíře SMART 7

8 Infrastructure, SMART Specialization a SMART Creativity a také na rozšířený obecný koncept Smart City dle některých kritérií definovaných Vídeňskou technickou univerzitou, tj. Smart Economy, Smart Mobility, Smart Environment, Smart People, Smart Living, Smart Governance. 8

9 Výběr budov pro pilotní projekt V materiálu Inteligentní budovy v konceptu Smart Prague z listopadu 2013 byl proveden multikriteriální výběr typů budov pro pilotní projekty budovy škol, budovy se službami sociální péče a administrativní budovy a budovy veřejné zprávy. Při bližším prověřování byl seznam areálů dále zúžen z důvodu vhodnosti a naplnění sledovaných indikátorů. Bylo vybráno 20 areálů s celkem 53 objekty. Tabulka 1: Sledované indikátory převzaté z Operačního programu pro období Indikátory ID Indikátor měrná jednotka výchozí hodnota výchozí rok cílová hodnota (2023) zdroj dat % dopad Nařízení Evropského parlamentu a Rady pro EFRR Nařízení Evropského parlamentu a Rady pro EFRR Návrh OP Návrh OP ŽP Snížení spotřeby primární energie veřejných budov kwh/rok Odhadované snížení produkce skleníkových plynů tun. Ekv. CO2/rok Počet objektů využívajících OZE objekty Energeticky vztažná plocha zrenovovaných budov m ŘO z MS OP -52% ŘO z MS OP -52% Žadatel/ příjemce z MS OP Žadatel/ příjemce z MS OP Školy (primární a sekundární vzdělávání) Tabulka 2: Vybrané budovy pro pilotní projekt Název Ulice, č. p. / evid. č. PSČ Místo Střední průmyslová škola, Na Třebešíně Na Třebešíně 2299/ Praha 10 Domov mládeže a školní jídelna Lovosická 439/ Praha 9 Lovosická 42 Gymnázium Českolipská 373 Českolipská 373/ Praha 9 Gymnázium Na Vítězné pláni Na Vítězné pláni 1160/ Praha 4 SŠ, ZŠ a MŠ pro sluchově postižené Výmolova Praha 5 Výmolova 169 ZŠ Vokovice Praha 6 Vokovická 32/ Praha 6 ZUŠ Taussigova, Praha 8 Taussigova 1150/ Praha 8 SOU potravinářské Písnice Libušská 320/ Praha 4 U Bazénu 271/2 - domov mládeže Praha 4 Budovy se službami sociální péče (Domovy pro seniory, ústavy) Tabulka 3: Vybrané objekty pro pilotní projekt Název Ulice, č. p. / evid. č. PSČ Místo Domov seniorů Elišky Purkyňové Šolínova 513/ Praha 6 Thákurova Praha 6 Domov pro seniory Ďáblice Kubíkova 1698/ Praha 8 Domov pro seniory Chodov Donovalská Praha 4 9

10 Domov pro seniory Zahradní Město Sněženková 2973/ Praha 10 Domov pro seniory Háje K Milíčovu 734/ Praha 4 Jedličkův ústav V Pevnosti 13/ Praha 2 Na Pankráci 13/479 - domov Praha 4 mládeže Na Topolce 1/ domov Praha 4 mládeže Na Topolce 1A/ B/ Praha 4 - RH pavilon U Jedličkova ústavu 2/ Školy a rehab. Bazén Praha 4 Administrativní budovy Vybraný pilotní projekt Ze souboru administrativních budov v majetku hl. m. Prahy splňuje nejlépe výše zmíněná kritéria soubor budov Útvaru rozvoje hlavního města Prahy a zároveň se jedná o významnou architektonicky hodnotnou stavbu. Detailní popis kvalit a potenciálu budov je uveden v důvodové zprávě rekonstrukce administrativního centra ÚRM - Vyšehradská 2077/57 a 2075/51, Praha 2. 10

11 Základní analýza objektů Pro vybrané budovy byl analyzován současný stav. Byly evidovány podstatné parametry pro výpočet energetické náročnosti a jejich technický stav a odchylky od Energetických auditů, které byly ve většině případů zpracovány v letech

12 Tabulka 4: Technické parametry vybraných objektů Popis objektu Objekt Adresa Obestavěný prostor Vnitřní objem budovy Vztažná plocha Plocha stěn Šikmá střecha Plochá střecha Plocha podlah Plocha oken [m2] [m3] [m3] [m2] [m2] [m2] [m2] [m2] Gymnázium Na vítězné pláni 1160, Praha , , , , , , ,0 Domov pro seniory Praha 4 - Háje K Milíčovu 734/1, Praha , , , , , ,0 - Domov pro seniory Praha 4 - Chodov Donovalská 2222, Praha , , , , , ,6 - Střední odborné učiliště potravinářské Libušská 320/ , , , ,0 679, ,0 ZŠ Vokovická Vokovická 32/3, Praha , , , ,0 550, , ,0 Spec. škola Výmolová Výmolová 169, Praha , , , ,0 717, ,0-979,0 Jedličkův ústav, Stará budova V pevnosti 4, Praha , , , ,0 373,0 909,0-942,0 Jedličkův ústav, Nová šk. + bazén U Jedličkova ústavu 2, Praha , , , ,0 701, , ,0 Útvar rozvoje hlavního města Prahy VYŠEHRADSKÁ 51, 55, 57, Praha , , , , ,0 DS Sněženková Sněženková 8, Praha , , , , , , ,0 DM Lovosická Lovosická 42, Praha , , , , , , ,0 Gymnázium Českolipská Českolipská 373, Praha , , , , , , ,0 ZUŠ Taussigova Taussigova 1150, Praha , , , ,0 988,0-914,1 914,1 DS Rektorská Rektorská 577/5, Praha , , , ,0 522,6-540,0 540,0 DS Kobylisy Mirovická 1027/19, P , , , ,1 837, , ,0 Jedličkův ústav, TOP U Na Topolce 1, Praha , , , ,0 422, , ,0 Jedličkův ústav, TAP Na Pankráci 13, Praha , , ,0 844,0 123,0 298,0 280,0 Domov důchodců Šolínova Šolínova 1,3,5, Praha , , , ,0 625, , ,0 Domov důchodců Thákurova Thákurova 8,10,12, Praha , , , ,0 427,0 954,0 879,0 SPŠ Na Třebešíně Na Třebešíně 2299, P , , , , , , ,0 Energeticky vztažná plocha vybraných objektů téměř trojnásobně převyšuje požadavek na indikátor

13 Tabulka 5: Současné energetické náročnosti objektů vybraných do pilotního projektu Popis objektu Stávající stav PČ Objekt Adresa Potřeba vytápění Spotřeba vytápění [GJ] [GJ] Ener gon osit el vytá pění Spotřeba větrání [GJ] Ener gono sitel větr ání Ener Spotřeba gon TUV [GJ] osit el Ener Spotřeba energie gono [GJ] sitel TČ Emise CO2 [t/rok] Součet Emise Neobnov. prim. en. CO2 [t/rok] [GJ] Primární Součet [GJ] energie [MWh] Gymnázium Domov pro seniory Praha 4 - Háje Domov pro seniory Praha 4 - Chodov Střední odborné učiliště potravinářské ZŠ Vokovická Spec. škola Výmolová Jedličkův ústav, Stará budova Jedličkův ústav, Nová šk. + bazén Útvar rozvoje hlavního města Prahy DS Sněženková DM Lovosická Gymnázium Českolipská ZUŠ Taussigova DS Rektorská DS Kobylisy Na vítězné pláni 1160, Praha 4 K Milíčovu 734/1, Praha 4 Donovalská 2222, Praha 4 Libušská 320/111 Vokovická 32/3, Praha 6 Výmolová 169, Praha 5 V pevnosti 4, Praha 4 U Jedličkova ústavu 2, Praha 4 VYŠEHRADSKÁ 51, 55, 57, Praha 2 Sněženková 8, Praha 10 Lovosická 42, Praha 9 Českolipská 373, Praha 9 Taussigova 1150, Praha 8 Rektorská 577/5, Praha 10 Mirovická 1027/19, P , , , , , , , , , , , ,42 639, , , , , , , , , , , , , , ,29 882, , ,03 31,06 59,80 71,34 22,29 0,00 0,00 0,00 179, ,33 0,00 0,00 0,00 69,72 59,16 0,00 579,00 847,50 557,05 185,47 112,65 77,41 118,29 95, ,64 461,63 461,63 230,63 48, ,34 491, , ,30 189,04 31,06 8,20 93, ,70 276, ,17 292,67 59,80 15,78 179, ,65 304, ,02 323,71 71,34 18,82 214, ,70 138, ,87 144,01 22,29 5,88 66, ,00 147, ,40 244,87 370,00 97, , , ,30 234,20 334,00 88, , ,00 123, ,80 188,78 248,00 65,44 744, ,00 240, ,20 382,80 538,00 141, , ,33 572, , , ,18 503, , ,70 191, ,70 257,09 248,58 65,60 745, ,93 112, ,72 157,03 170,24 44,92 510, ,91 154, ,80 161,33 24,72 6,52 74,16 951,74 53, ,92 121,99 259,89 68,58 786, ,04 200, ,04 386,35 702,61 185,41 658, ,75 201, ,03 455,48 964,21 254, , , , , , , , , , , , , , , , , Jedličkův ústav, TOP Jedličkův ústav, TAP U Na Topolce 1, Praha 4 Na Pankráci 13, Praha ,04 574, ,15 879, ,15 94, ,07 0,00 128,74 518, ,08 424, ,24 915,49 51, ,04 0,00 54,90 176,98 476,00 125, , , , ,00 922,29 51, ,52 18 Domov důchodců Šolínova Šolínova 1,3,5, Praha , ,12 0,00 922, ,12 1,00 817, , , , ,94 401, ,82 0,00 0,00 0,00 0,00 19 Domov důchodců Thákurova Thákurova 8,10,12, Praha , ,50 0,00 626, ,99 1,00 706,96 951, , , ,43 244, ,29 20 SPŠ Na Třebešíně Na Třebešíně 2299, P , ,00 472, ,00 0,00 678, , ,00 683, , , Celkem , , , , , , , , ,

14 Na základě výpočtů byly určeny energetické náročnosti jednotlivých budov za současného technického stavu. Obrázek 1: Spotřeba primární energie jednotlivých objektů Kumulovaná spotřeba primárních energií je u těchto 20 areálů na hodnotě MWh. Tato hodnota je nižší o přibližně MWh oproti indikátoru, jelikož na části budov již byly provedeny dílčí opatření ve formě zateplení a výměny oken. Žádná z uvedených budov ovšem nesplňovala požadavky na inteligentní budovu a některá opatření byla nedostatečná. Jednalo se ve většině případů o nedostatečnou tloušťku zateplení a okna s vysokým prostupem tepla. Tabulka 6: Použité emisní faktory CO 2 dle IPCC Zemní plyn Elektrická energie Obnovitelné zdroje energií emisní faktor jednotka 0,202 t/mwh 0,95 t/mwh 0 t/gj Emise dosahují na vybraných objektech pro pilotní projekt hodnoty 8,7 tis. tun CO 2. 14

15 15

16 Transformace pilotních projektů na inteligentní budovy U vybraných objektů pilotního projektu byl posuzován stav jednotlivých konstrukcí a navržena následující realizovatelná opatření vedoucí nejen k nízké energetické náročnosti, ale i ke zkvalitnění vnitřního prostření a snížení dopadu na životní prostředí. Výběr možných opatření probíhal na základě konzultací s provozovateli budov a možností implementace prvků inteligentních budov. Obrázek 2: Porovnání spotřeby primární energie před a po realizaci projektů Díky níže popsaným opatřením, navrženým pro jednotlivé objekty bylo dosaženo úspory spotřeby primární energie ze současného stavu MWh na MWh, tj. o 54 %. Požadavek indikátoru na snížení spotřeby energií lze na těchto objektech vybraných do pilotního projektu dosáhnout. Tabulka 7: Porovnání požadovaných hodnot indikátorů s výslednými hodnotami u objektů pilotního projektu Indikátory Návrhový stav pilotního projektu ID Indikátor měrná jednotka výchozí hodnota výchozí rok cílová hodnota (2023) zdroj dat % dopad Výchozí hodnota cílová hodnota % dopad Nařízení Evropského parlamentu a Rady pro EFRR Nařízení Evropského parlamentu a Rady pro EFRR Návrh OP Návrh OP ŽP Snížení spotřeby primární energie veřejných budov kwh/rok Odhadované snížení produkce skleníkových plynů tun. Ekv. CO2/rok Počet objektů využívajících OZE objekty Energeticky vztažná plocha zrenovovaných budov m ŘO z MS OP -52% % ŘO z MS OP -52% % Žadatel/ příjemce z MS OP 0 53 Žadatel/ příjemce z MS OP Všechny indikátory na objektech pilotního projektu jsou naplňovány. 16

17 17

18 Tabulka 8: Energetické náročnosti objektů vybraných do pilotního projektu po realizaci Popis objektu Navržený stav PČ Objekt Adresa Potřeba vytápění [GJ] Spotřeba vytápění [GJ] Energo nositel vytápě ní Ener gono Spotřeba větrání sitel [GJ] větrá ní Spotřeba TUV [GJ] Ene rgo nosi tel TUV Ener Spotřeba energie gono [GJ] sitel TČ Emise CO2 [t/rok] Součet Emise Neobnov. prim. en. Primární Součet [GJ] CO2 [t/rok] [GJ] energie [kwh] Gymnázium Na vítězné pláni 1160, Praha 4 Domov pro seniory Praha 4 - Háje K Milíčovu 734/1, Praha 4 Domov pro seniory Praha 4 - Chodov Donovalská 2222, Praha 4 Střední odborné učiliště potravinářské Libušská 320/111 ZŠ Vokovická Vokovická 32/3, Praha 6 Spec. škola Výmolová Výmolová 169, Praha 5 Jedličkův ústav, Stará budova V pevnosti 4, Praha 4 Jedličkův ústav, Nová šk. + bazén U Jedličkova ústavu 2, Praha 4 Útvar rozvoje hlavního města Prahy VYŠEHRADSKÁ 51, 55, 57, Praha 2 DS Sněženková Sněženková 8, Praha 10 DM Lovosická Lovosická 42, Praha 9 Gymnázium Českolipská Českolipská 373, Praha 9 ZUŠ Taussigova Taussigova 1150, Praha 8 DS Rektorská Rektorská 577/5, Praha 10 DS Kobylisy Mirovická 1027/19, P8 Jedličkův ústav, TOP U Na Topolce 1, Praha 4 Jedličkův ústav, TAP Na Pankráci 13, Praha 4 Domov důchodců Šolínova Šolínova 1,3,5, Praha 6 Domov důchodců Thákurova Thákurova 8,10,12, Praha 6 SPŠ Na Třebešíně Na Třebešíně 2299, P10 500,62 544,16 39,60 579, ,16 69, ,89 80,82 39,60 11,50 160,38 592,68 644,22 64,80 642, ,52 79, ,48 98,22 64,80 18,81 262, , ,83 57,60 407, ,48 104, ,33 121,18 57,60 16,72 233,28 178,83 39,74 12,50 41,22 39,74 2,45 59,01 18,05 53,72 15,59 217,55 213,24 128,49 102,75 970,70 958,75 167,01 232,24 584,82 134,67 591, ,78 195,95 243,28 147,23 116, , ,62 197,15 274,16 344,23 158,81 697,94 441,00 256,58 169,62 0,05 498,00 144, ,90 63,58 88,08 144,56 264,00 0,05 0,00 17,82 0,05 415,00 120, ,75 39,26 64,52 120,47 167,00 0,05 0,00 11,27 0,05 288,00 83, ,40 22,61 106,75 83,60 177,00 0,05 0,00 11,95 0,05 729,00 211, ,45 128,93 86,43 211, ,05 0,00 63, ,64 73, , ,00 118,36 550, ,00 477, ,00 0,05 378,75 109, ,94 241,81 461,63 109,94 566,90 0,05 0,00 38,27 0,05 325,61 94, ,72 166,74 461,63 94,52 636,17 0,05 0,00 42,94 0,05 769,62 223, ,96 604,40 101,20 223,40 354,53 0,05 0,00 23,93 0,05 324,72 94, ,12 261,17 52,93 94,26 168,53 0,05 0,00 11,38 0,05 600,01 174, ,04 212, ,46 174, ,41 0,05 0,00 97,30 0,05 423,45 122, ,97 605,00 617,00 122,92 422,00 0,05 0,00 28,49 0,05 525,08 152, ,57 77,76 112,06 152,42 317,34 0,05 0,00 21,42 0,05 323,79 93, ,35 45,03 26,69 93,99 158,63 0,05 0,00 10,71 0,05 945,95 274, ,45 383,97 93,02 722,92 441,06 27,22 301,81 654,97 592,23 0,05 0,00 39,98 997,29 289, ,02 143,86 162,73 87,51 546,13 0,05 337,30 20,82 310,31 500,89 382,87 0,05 0,00 25, , ,00 0, ,00 991, , ,00 678,00 991, ,00 0,05 0,00 131, , , ,61 276, , , , , , ,25 976, ,86 974, , , , , , , ,00 507,85 603,59 762,95 76,82 565,20 470,01 327,32 837, ,33 315,62 271,34 641,35 270,60 500,01 353,63 596,67 367, , , ,56 Celkem 9 244, , , , , , , , , ,40 18

19 Tabulka 9: Tabulka předpokládaných investičních nákladů objektů navržených do pilotního projektu Popis objektu Objekt Adresa Zateplení fasády Výměna oken Zateplení střechy Inteligentní řízení budov Rekuperace vzduchu Stavební objekt Solární energie Tepelné čerpadlo Investiční náklady Vnitřní Úsporné Využití dešťové Stínění oken osvětlení baterie vody Další investiční náklady Projektové a průzkumné práce Projektová dokumentace Certifikace s budov implementací BIM Investiční náklady celkem Gymnázium Na vítězné pláni 1160, Praha Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Domov pro seniory Praha 4 - Háje K Milíčovu 734/1, Praha Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Domov pro seniory Praha 4 - Chodov Donovalská 2222, Praha Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Střední odborné učiliště potravinářské Libušská 320/ Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč ZŠ Vokovická Vokovická 32/3, Praha Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Spec. škola Výmolová Výmolová 169, Praha Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Jedličkův ústav, Stará budova V pevnosti 4, Praha Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Jedličkův ústav, Nová šk. + bazén U Jedličkova ústavu 2, Praha Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Útvar rozvoje hlavního města Prahy VYŠEHRADSKÁ 51, 55, 57, Praha Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč ,43 Kč Kč DS Sněženková Sněženková 8, Praha Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč DM Lovosická Lovosická 42, Praha Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Gymnázium Českolipská Českolipská 373, Praha Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč ZUŠ Taussigova Taussigova 1150, Praha Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč DS Rektorská Rektorská 577/5, Praha Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč DS Kobylisy Mirovická 1027/19, P Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Jedličkův ústav, TOP U Na Topolce 1, Praha Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Jedličkův ústav, TAP Na Pankráci 13, Praha Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Domov důchodců Šolínova Šolínova 1,3,5, Praha Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Domov důchodců Thákurova Thákurova 8,10,12, Praha Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč SPŠ Na Třebešíně Na Třebešíně 2299, P Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Celkem Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Investiční náklady [Kč/m2] 19

20 Pro všechny objekty vybrané do pilotního projektu byly určeny předpokládané náklady na realizaci úsporných opatření a implementaci systémů inteligentních budov. Výše uvedená Tabulka 8: Energetické náročnosti objektů vybraných do pilotního projektu po realizaci Popis objektu Navržený stav PČ Objekt Adresa Potřeba vytápění [GJ] Spotřeba vytápění [GJ] Energo nositel vytápě ní Spotřeba větrání [GJ] Ener gono sitel větrá ní Spotřeba TUV [GJ] Ene rgo nosi tel TUV Ener Spotřeba energie gono [GJ] sitel TČ Emise [t/ Gymnázium Domov pro seniory Praha 4 - Háje Domov pro seniory Praha 4 - Chodov Na vítězné pláni 1160, Praha 4 K Milíčovu 734/1, Praha 4 Donovalská 2222, Praha Střední odborné učiliště potravinářské ZŠ Vokovická Spec. škola Výmolová Jedličkův ústav, Stará budova Jedličkův ústav, Nová šk. + bazén Útvar rozvoje hlavního města Prahy DS Sněženková DM Lovosická Gymnázium Českolipská ZUŠ Taussigova DS Rektorská Libušská 320/111 Vokovická 32/3, Praha 6 Výmolová 169, Praha 5 V pevnosti 4, Praha 4 U Jedličkova ústavu 2, Praha 4 VYŠEHRADSKÁ 51, 55, 57, Praha 2 Sněženková 8, Praha 10 Lovosická 42, Praha 9 Českolipská 373, Praha 9 Taussigova 1150, Praha 8 Rektorská 577/5, Praha DS Kobylisy Jedličkův ústav, TOP Jedličkův ústav, TAP Domov důchodců Šolínova Domov důchodců Thákurova Mirovická 1027/19, P8 U Na Topolce 1, Praha 4 Na Pankráci 13, Praha 4 Šolínova 1,3,5, Praha 6 Thákurova 8,10,12, Praha 6 20 SPŠ Na Třebešíně Na Třebešíně 2299, P10 500,62 544,16 39,60 579, ,16 39,60 592,68 644,22 64,80 642, ,52 64, , ,83 57,60 407, , ,60 178,83 39,74 12,50 41,22 39,74 53,72 213,24 128,49 102,75 970,70 958,75 167,01 232,24 584,82 134,67 591, ,78 195,95 243,28 147,23 116, , ,62 197,15 274,16 344,23 158,81 697,94 441,00 256,58 169,62 0,05 498, ,58 88,08 264,00 0,05 0,05 415, ,26 64,52 167,00 0,05 0,05 288,00 22,61 106,75 177,00 0,05 0,05 729, ,93 86, , , ,00 118, ,00 4 0,05 378, ,81 461,63 566,90 0,05 0,05 325,61 166,74 461,63 636,17 0,05 0,05 769, ,40 101,20 354,53 0,05 0,05 324,72 261,17 52,93 168,53 0,05 0,05 600, , , ,41 0,05 0,05 423, ,00 617,00 422,00 0,05 0,05 525, ,76 112,06 317,34 0,05 0,05 323,79 45,03 26,69 158,63 0,05 0,05 945, ,45 383,97 93,02 722,92 441,06 592,23 0,05 997, ,86 162,73 87,51 546,13 0,05 337,30 382,87 0, , ,00 0, , ,00 678, ,00 0,05 Celkem 9 244, , , , , Tabulka 9 shrnuje jednotlivé investiční náklady pro jednotlivé budovy. Celkové předpokládané investiční náklady dosahují výše 1,28 mld. Kč. Při této investici dojde ke snížení spotřeby primární energie o více než 50 % oproti stávajícímu stavu. Nákladově významně vyčnívá soubor budov Útvaru rozvoje hlavního města Prahy. Tyto značně vysoké investiční náklady jsou způsobeny kompletní rekonstrukcí budovy, včetně vnitřních instalací a technologií. Bude nezbytné zasáhnout do nosných konstrukcí a měnit dispozice a vnitřní uspořádání. 20

náročnost EkoWATT 2009 Lenka Hudcová a kol.

náročnost EkoWATT 2009 Lenka Hudcová a kol. ENERGETICKÁ náročnost EkoWATT 2009 Lenka Hudcová a kol. BUDOV Energetická náročnost budov základní pojmy a platná legislativa Autoři: Lenka Hudcová, Monika Kašparová, Gabriela Krajcarová, David Lukavec,

Více

Počet stran / Pages 51 Počet příloh / Annexes 1

Počet stran / Pages 51 Počet příloh / Annexes 1 Identifikace Identifikace studie Název díla / Title Reference (smlouva / contract) Vypracoval / Processed by Studie o dopadech zateplování budov na spotřebu uhlí a zemního plynu v České republice Ing.

Více

2 ÚVOD 3 2.1 Zaměření expertního posouzení 4 3 METODIKA PRÁCE 5

2 ÚVOD 3 2.1 Zaměření expertního posouzení 4 3 METODIKA PRÁCE 5 ZPRÁVA ENVIROS, s.r.o. - ČERVEN 2014 MĚSTO KOPŘIVNICE EXPERTNÍ POSOUZENÍ OBLASTI UDRŽITELNÁ SPOTŘEBA A VÝROBA V RÁMCI AUDITU UDRŽITELNÉHO ROZVOJE MĚSTA KOPŘIVNICE FORMULÁŘ KONTROLY KVALITY Název publikace

Více

OPERAČNÍ PROGRAM PRAHA PÓL RŮSTU ČR

OPERAČNÍ PROGRAM PRAHA PÓL RŮSTU ČR III. OPERAČNÍ PROGRAM PRAHA PÓL RŮSTU ČR Verze 7.0 ze dne 30. 6. 2014 Řídicí orgán: hlavní město Praha Zpracovatel: Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy, Odbor evropských fondů MHMP OBSAH ÚVOD...

Více

Katalog aktivit SEVEn Energy s.r.o.

Katalog aktivit SEVEn Energy s.r.o. Katalog aktivit SEVEn Energy s.r.o. Katalog aktivit SEVEn Energy s.r.o. OBSAH ÚVODNÍ Úvodní slovo 3 O SEVEn 4 Politika SEVEn 4 Historie SEVEn 5 Konsorcium SEVEn 7 Oblasti aktivit SEVEn Energy s.r.o. 8

Více

První český titul zaměřený na výstavbu a provoz budov s nízkou energetickou náročností

První český titul zaměřený na výstavbu a provoz budov s nízkou energetickou náročností První český titul zaměřený na výstavbu a provoz budov s nízkou energetickou náročností 4 2014 AKTUÁLNĚ: Pražské stavební předpisy pozastaveny, šetří je Policie ČR Být tak pasivní jako Brusel! LEED Platinum

Více

Vliv (chování) uživatele na environmentální přínos nízkoenergetických staveb

Vliv (chování) uživatele na environmentální přínos nízkoenergetických staveb Vliv uživatele stavby na environmentální přínos (nízkoenergetických) staveb strana 1 Vliv (chování) uživatele na environmentální přínos nízkoenergetických staveb Inovativní produkt v rámci projektu Příprava

Více

Operační program Životní prostředí 2014-2020. Verze 5 - MPŘ

Operační program Životní prostředí 2014-2020. Verze 5 - MPŘ Operační program Životní prostředí 2014-2020 Verze 5 - MPŘ Obsah: 1. Strategie pro příspěvek operačního programu ke strategii Unie zaměřené na inteligentní a udržitelný růst podporující sociální začlenění

Více

DOKUMENTACE PROGRAMU NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM

DOKUMENTACE PROGRAMU NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM Ministerstvo životního prostředí DOKUMENTACE PROGRAMU NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM identifikační číslo 115 280 Dokumentace programu Ministerstva životního prostředí zpracovaná dle zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových

Více

MODERNÍ ENERGETICKY ÚSPORNÉ BUDOVY. Ing. Jiří Labudek, Ph.D. I Ing. Jiří Teslík Ing. Naďa Zdražilová I Ing. Jan Neuwirt

MODERNÍ ENERGETICKY ÚSPORNÉ BUDOVY. Ing. Jiří Labudek, Ph.D. I Ing. Jiří Teslík Ing. Naďa Zdražilová I Ing. Jan Neuwirt MODERNÍ ENERGETICKY ÚSPORNÉ BUDOVY Ing. Jiří Labudek, Ph.D. I Ing. Jiří Teslík Ing. Naďa Zdražilová I Ing. Jan Neuwirt PODĚKOVÁNÍ Realizační tým Moravskoslezského energetického klastru věnuje poděkování

Více

panelový dům OBLÁ 75a V BRNĚ NOVÉM LÍSKOVCI ENERGETICKÝ AUDIT PRO ÚČELY

panelový dům OBLÁ 75a V BRNĚ NOVÉM LÍSKOVCI ENERGETICKÝ AUDIT PRO ÚČELY panelový dům OBLÁ 75a V BRNĚ NOVÉM LÍSKOVCI ENERGETICKÝ AUDIT PRO ÚČELY účely zařazení do dlouhodobého programu oprav bytových domů MMR ČR a žádosti o státní podporu v rámci programu ČEA Zpracovatel :

Více

Certifikace budov dle principů trvale udržitelné výstavby

Certifikace budov dle principů trvale udržitelné výstavby Ing. Martin Vonka, Ph.D. Certifikace budov dle principů trvale udržitelné výstavby Národní certifikační metodika SBToolCZ Studijní text pro předmět Ekologie Doktorské studium Fakulta architektury ČVUT

Více

JESSICA SUPPLEMENTARY STUDY

JESSICA SUPPLEMENTARY STUDY JESSICA JOINT EUROPEAN SUPPORT FOR SUSTAINABLE INVESTMENT IN CITY AREAS Implementation of the JESSICA financial instrument in Moravia-Silesia SUPPLEMENTARY STUDY Czech version June 2010 This document has

Více

Operační program Životní prostředí 2014-2020 Verze 9

Operační program Životní prostředí 2014-2020 Verze 9 Operační program Životní prostředí 2014-2020 Verze 9 Obsah: 1 Strategie, na jejímž základě bude operační program přispívat ke strategii Unie pro inteligentní a udržitelný růst podporující začlenění a k

Více

Co přinesly projekty v Hostětíně 20 let na cestě k energetické soběstačnosti

Co přinesly projekty v Hostětíně 20 let na cestě k energetické soběstačnosti Co přinesly projekty v Hostětíně 20 let na cestě k energetické soběstačnosti Třetí, přepracované vydání Co přinesly projekty v Hostětíně 20 let na cestě k energetické soběstačnosti Editor: Jan Labohý

Více

Operační program Životní prostředí 2014-2020 Verze 7

Operační program Životní prostředí 2014-2020 Verze 7 Operační program Životní prostředí 2014-2020 Verze 7 Obsah: 1 Strategie, na jejímž základě bude operační program přispívat ke strategii Unie pro inteligentní a udržitelný růst podporující začlenění a k

Více

Ú Z E M N Í E N E R G E T I C K Á K O N C E P C E M Ě S T A P L Z N Ě

Ú Z E M N Í E N E R G E T I C K Á K O N C E P C E M Ě S T A P L Z N Ě Ú Z E M N Í E N E R G E T I C K Á K O N C E P C E M Ě S T A P L Z N Ě n a o b d o b í 2 0 0 2 a ž 2 0 2 2 Z p r a c o v a t e l : Magistrát města Plzně Odbor řízení technických úřadů A u t o ř i : Ing.

Více

Systém výměny vzduchu s využitím teploty země pro kontrolovatelné větrání objektů

Systém výměny vzduchu s využitím teploty země pro kontrolovatelné větrání objektů Systém výměny vzduchu s využitím teploty země pro kontrolovatelné větrání objektů Ivan Chichmanov REHAU s.r.o., Obchodní 117, 251 70 Čestlice, Ivan.Chichmanov@prag.rehau.com Úspora energie je pojem, který

Více

Audit v oblasti udržitelné energie. Příručka pro nejvyšší kontrolní instituce

Audit v oblasti udržitelné energie. Příručka pro nejvyšší kontrolní instituce Audit v oblasti udržitelné energie Příručka pro nejvyšší kontrolní instituce 2010 Audit v oblasti udržitelné energie Tato publikace byla vytvořena Pracovní skupinou INTOSAI pro audit v oblasti životního

Více

Vytápění. Rady, tipy, informace

Vytápění. Rady, tipy, informace Rady, tipy, informace Měřiče spotřeby Díky PRE jsem ušetřila 1 500 Kč na ročním provozu kombinované chladničky. Půjčte si i vy zdarma měřič spotřeby. www.energetickyporadce.cz/merici-zarizeni 2 Centrum

Více

AKTUALIZACE STÁTNÍ ENERGETICKÉ KONCEPCE ČESKÉ REPUBLIKY

AKTUALIZACE STÁTNÍ ENERGETICKÉ KONCEPCE ČESKÉ REPUBLIKY AKTUALIZACE STÁTNÍ ENERGETICKÉ KONCEPCE ČESKÉ REPUBLIKY Praha prosinec 2014 Obsah: 1 POSLÁNÍ A RÁMEC STÁTNÍ ENERGETICKÉ KONCEPCE... 4 2 METODIKA TVORBY A REALIZACE SEK... 7 3 SOUČASNÝ STAV ENERGETIKY ČR

Více

AKTUALIZACE STÁTNÍ ENERGETICKÉ KONCEPCE ČESKÉ REPUBLIKY

AKTUALIZACE STÁTNÍ ENERGETICKÉ KONCEPCE ČESKÉ REPUBLIKY AKTUALIZACE STÁTNÍ ENERGETICKÉ KONCEPCE ČESKÉ REPUBLIKY Praha listopad 2012 Poslání a rámec Státní energetické koncepce Hlavním posláním Státní energetické koncepce (dále též SEK) je zajistit spolehlivou,

Více

Udržitelný rozvoj. s materiály Isover

Udržitelný rozvoj. s materiály Isover Udržitelný rozvoj s materiály Isover obsah Slovo úvodem 3 Zaměření společnosti Saint-Gobain, strategie a cíle 3 Skupiny Saint-Gobain... 6 Principy, které nás spojují... 6 Saint-Gobain Construction Products

Více

OPERAČNÍ PROGRAM PRAHA PÓL RŮSTU ČR

OPERAČNÍ PROGRAM PRAHA PÓL RŮSTU ČR OPERAČNÍ PROGRAM PRAHA PÓL RŮSTU ČR pracovní verze 4.1 ze dne 03. 12. 2013 Řídicí orgán: hlavní město Praha Zpracovatel: Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy, Odbor evropských fondů MHMP OBSAH ÚVOD...

Více

AKTUALIZACE STÁTNÍ ENERGETICKÉ KONCEPCE ČESKÉ REPUBLIKY

AKTUALIZACE STÁTNÍ ENERGETICKÉ KONCEPCE ČESKÉ REPUBLIKY AKTUALIZACE STÁTNÍ ENERGETICKÉ KONCEPCE ČESKÉ REPUBLIKY Praha srpen 2012 Poslání a rámec Státní energetické koncepce Hlavním posláním Státní energetické koncepce (dále též SEK) je zajistit spolehlivou,

Více

Předběžná informace pro žadatele o parametrech výzvy. Úspory energie

Předběžná informace pro žadatele o parametrech výzvy. Úspory energie MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU Řídící orgán OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE PRO KONKURENCESCHOPNOST 2014 2020 Předběžná informace pro žadatele o parametrech výzvy Úspory energie Název programu

Více

KONCESNÍ PROJEKT. Centrální zásobování teplem v Kopřivnici. ve smyslu zákona č. 139/2006 Sb. v platném znění NÁZEV KONCESNÍHO ŘÍZENÍ: Zadavatel

KONCESNÍ PROJEKT. Centrální zásobování teplem v Kopřivnici. ve smyslu zákona č. 139/2006 Sb. v platném znění NÁZEV KONCESNÍHO ŘÍZENÍ: Zadavatel KONCESNÍ PROJEKT ve smyslu zákona č. 139/2006 Sb. v platném znění NÁZEV KONCESNÍHO ŘÍZENÍ: Centrální zásobování teplem v Kopřivnici Zadavatel Město Kopřivnice Zpracovatel TEPLO Kopřivnice s.r.o., 01/ 2008

Více

5 Tepelná ochrana budov a dřevostavby

5 Tepelná ochrana budov a dřevostavby 5 5.1 Úvod širší souvislosti Hlavními úkoly tepelné ochrany budov (stavební tepelné techniky, součásti stavební fyziky) je přispět ke kvalitnímu vnitřnímu prostředí pro uživatele budov, nízké energetické

Více

Programový dokument OPŽP

Programový dokument OPŽP Programový dokument OPŽP pro období 2007-2013 Březen 2014 Dokument verze 4, aktualizovaný po organizační změně na ŘO OPŽP MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ www. o p zp.cz Ze lená lin ka: 800 260 500 dotazy@

Více

Programový dokument OPŽP

Programový dokument OPŽP Programový dokument OPŽP pro období 2007-2013 Verze 2 Schváleno EK 20.2.2012 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ STÁTNÍ FOND ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Č R www.opzp.cz Zelená linka: 800 260 500 dotazy@sfzp.cz 2

Více