MEZILIDSKÁ KOMUNIKACE

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MEZILIDSKÁ KOMUNIKACE"

Transkript

1 MEZILIDSKÁ KOMUNIKACE Komunikační proces - proces, kdy sdělující (komunikátor) předává informaci (zprávu) příjemci (komunikantovi) pomocí komunikačního kanálu (média) - vztah komunikátor ---- komunikační kanál ---- komunikant - zprávu musí sdělující převést do pochopitelné formy (musí ji zakódovat), příjemce ji prostřednictvím svých smyslů přijme a dekóduje do srozumitelné podoby - zakončením komunikačního procesu je reakce příjemce na zprávu zpětná vazba - komunikační proces mohou ovlivňovat tzv. komunikační šumy faktory, které mohou zamýšlené sdělení zkreslit Informace obsah procesu komunikace např. novinářská zpráva, referát, komentář, popis, údaj o přesném času nebo o počasí, literární, výtvarné nebo hudební dílo, sdílení pocitů, názorů a postojů atd. Informační tok množství informace přenesené za jednotku času (byte/s) Znakový systém mezilidská komunikace nepracuje s osamocenými znaky, ale s jejich organizovanými skupinami (systémy) např. písmo, řeč hluchoněmých (znakování), Morseova abeceda, kouřové signály indiánů, dopravní značky, notové písmo atd. Schéma komunikace vysílatel komunikátor příjemce komunikant (recipient) zdroj informace sdělení kanál přenosu informace Vlastnosti komunikace přesnost míra shody toho, co komunikátor chce sdělit, s tím, co komunikant jako obsah sdělení pochopí srozumitelnost je dána schopností dekódovat použitý znakový systém komunikační efektivita množství předané informace za jednotku času Citová působnost na jaké vrstvy vědomí či nevědomí komunikanta komunikace působí

2 Význam komunikace v životní praxi komunikace je podmínkou osobního vývoje a osobnostního růstu poruchy komunikace patří k nejzávaznějším zdravotním postižením komunikační dovednosti se ověřují při výběru zaměstnanců a profesí Komunikace a poznání Poznání (kognice) obraz obj. reality v lidském vědomí se uskutečňuje dvěma způsoby zkušeností (empirické, smyslové) poznání je založeno na vnímání smysly zprostředkované poznání založeno na studiu poznatků získaných jinými lidmi Druhy komunikace 1. Přímá a nepřímá Přímá interpersonální (mezilidská) mezi komunikantem a komunikátorem (může jít o jednotlivce nebo skupiny) Nepřímá pomocí technicko-organizačních prostředků tzv. média (popsaný papír, telefon, televize, obraz, socha atd.) - hromadné sdělovací prostředky 2. Verbální a neverbální Verbální pojmová - její znakový systém je založen na slovech nepatří do něj jen slovo mluvené, ale také Braillovo písmo, znakování neslyšících a další se slovem spojené způsoby komunikace Rozlišujeme celkem čtyři podoby verbální komunikace podle vztahu k jejím aktérům (komunikátoru a příjemci): Ústní Psaná (rukopisy, psané dokumenty, dokumenty přenášené elektronicky) Slyšená Čtená Neverbální tón hlasu, rytmus, tempo, znaková řeč, gesta, řeč těla, mimika, ale také hudba, obraz významná složka neverbální komunikace je paralingvistika - obsahuje neverbální aspekty řeči (např. hlasové rozpětí, intonace, hlasitost, rychlost, zabarvení a intenzita hlasu, regulace hlasové produkce, výslovnost, narušování plynulého toku řeči) 3. Spontánní, cílená, řízená Komunikační kanály Akustický telefonický hovor, rozhlas verbální komunikace prostřednictvím akustického kanálu Vizuální je komunikačně velmi efektivní (např. televize), lidé jí preferují

3 mediální komunikace - důležitý poměr mezi akustickou a vizuální složkou akustické vnímání převažuje pouze v rozhlasu, všude jinde převažuje vizuální vnímání nejefektivnější = spojení obou kanálů Symetrie komunikace symetrická komunikace - role vysílatele a příjemce se rovnoměrně střídají masová komunikace asymetrie typická forma přímé a zejména párové komunikace je komunikace symetrická požadavek symetrie - nejen sdělení, ale také sdílení asymetrická komunikace je komunikací degenerovanou kázání, hlásání, velení s citelným postupně narůstajícím negativním podtextem vrcholný typ symetrické komunikace - dialog ( hlavní znak - stimuluje vznik nových nápadů a řešení, u nichž je těžké rozhodnout, kdo je navrhnul, protože vznikají synergicky jako společný výsledek zvýšení aktuálnosti informací bezprostřednější poznání (osobních vlastností politiků, skutečný průběh událostí informační i názorová homogenizace společnosti okamžité rozšíření závažné informace Mediální výchova dva významy: - výchova ke správnému využívání hromadných sdělovacích prostředků výchova k médiím - vzdělávání a výchova prostřednictvím médií mediální didaktika Mediální výchova se zaměřuje na: porozumění hodnotám dovednosti komunikace a kooperace praktické činnosti denního života výchovu k samostatnému jednání a myšlení Předpoklady úspěšného komunikačního procesu 1. Uvědomit si účel, strategii a obsah svého sdělení co se má příjemce zprávy ode mne dovědět, co má udělat, atd. forma sdělení (informovat, instruovat, motivovat, diskutovat nebo hodnotit) správné vyhodnocení situace 2. Poznat lidi, s nimiž budeme jednat příjem informací je ovlivněn vzděláním, minulými zkušenostmi, znalostmi, dovednostmi věkem, pohlavím, původem a hodnotovým žebříčkem přijímajícího nutno uvážit, zda je druhá strana schopna našemu sdělení porozumět a zformulovat ho tak, aby bylo v souladu s jeho zájmy 3. Zdolat překážky účinné komunikaci se staví do cesty mnoho překážek, které mohou komunikaci

4 ovlivnit či narušit - komunikační šumy (např. hluk, přerušení spojení, nepozornost na straně přijímajícího, špatné povětrnostní podmínky, atd.) kromě těchto šumů mohou komunikační proces také ovlivňovat některé vlastnosti 4. Pozor na sociální, kulturní a jazykové rozdíly lidé různých kultur a odlišného sociálního původu přikládají různý význam gestům, slovům a formám chování liší se mírou formálnosti a stejnou věc popisují různě 5. Zvolit nejvhodnější formu komunikace různé situace si žádají různých forem komunikace, na nás je zvážit jejich výhody a nevýhody a vybrat tu nejvhodnější pro jednotlivé situace je také důležité správně zvolit stupeň formálnosti komunikace (když chceme kritizovat nebo chceme něco provést velmi rychle, buďme formální, když chceme protistranu přesvědčit či motivovat, je lépe postupovat neformálněji). 6. Sdělit informaci Vlastní sdělení informací má svá pravidla (dostatek času, jasné a přesné vyjadřování, dodržování logických souvislostí, sdělování pouze toho, co je třeba, diskrétnost) 7. Využít zpětné vazby pro účinné dorozumění je nezbytné využít zpětné vazby je důležité znát, zda bylo naše sdělení přijato a pochopeno pokud víme, jak je naše sdělení přijato, můžeme ho zpřesnit či opravit ASERTIVITA (sebeprosazení) 1. Člověk má právo posuzovat své vlastní chování, myšlenky a emoce a být za ně odpovědný. 2. Člověk má právo nenabízet žádné omluvy a výmluvy ospravedlňující jeho chování. 3. Člověk má právo posoudit, nakolik a jak je zodpovědný za řešení problémů druhých lidí 4. Člověk má právo změnit svůj názor. 5. Člověk má právo říci já nevím. 6. Člověk má právo být nezávislý na dobré vůli ostatních. 7. Člověk má právo dělat chyby a být za ně zodpovědný. 8. Člověk má právo dělat nelogická rozhodnutí. 9. Člověk má právo říci já ti nerozumím. 10. Člověk má právo říci je mi to jedno.

5 Základní asertivní dovednosti 1. Pokažená gramofonová deska Vhodná technika při požadavku nebo odmítnutí. Jednatel klidným opakováním vizí dosáhne cíle. Učí vytrvalosti v prosazování. Umožňuje ignorovat léčky. 2. Otevřené dveře Dovednost se používá při přijímání oprávněné kritiky. Je to přirozenější přístup než kritiku slepě popírat. Proces má 3 fáze: a) přiznání, b) omluva, c) pryč od problému. 3. Sebeotevření Užívá se pro uvolnění atmosféry. Mluvčí o sobě sděluje informace, které říkat nemusí. 4. Volné informace Cílem je posílit dobré vztahy. Rozprava, během které si obě strany sdělují informace navíc. Pocit náklonnosti rozvazuje jazyk. 5. Negativní aserce Vyrovnání se s chybou. Sebekritika předchází samotnému jednání. Mluvčí ví o omylu a předem na něj upozorní. 6. Negativní dotazování Dovednost vhodná pro obchod, nevhodná pro osobní vztahy. Jednatel zná negativní výsledek, ale chce zjistit, v čem je chyba, nebo proč neuspěl, proto se ptá. 7. Selektivní ignorování Něco přijmu, něco odmítám. Ignorovat se dají osobní a nepodstatné věci, podstatné záležitosti ignorovat nemůžu. 8. Přijatelný kompromis Uplatnění v obchodě. Mluvčí asertivně vyjde vstříc na půl cesty. Jedná se o vědomý akt. Předem stanovený mezník se neoznamuje hned, aby měl jednatel pořád únikovou variantu. https://www.google.cz/search?source=ig&rlz=1g1svee_cscz529&q=mezilidsk %C3%A1+komunikace&oq=mezilidsk %C3%A1+komunikace&gs_l=igoogle.13..0j0i30l ac.1.12.igoogle.0Qr1J2crwvk Otázky a úkoly: 1. Jak probíhá komunikační proces? 2. Čím může být komunikační proces ovlivňován? 3. Pokuste se předvést asertivní přístup při řešení vybraných problémů (přišel jsem pozdě do školy, zapomněl jsem na schůzku, nechce se mi jít s kamarády do kina,...) 4. Uveďte příklady verbální a neverbální, přímé a nepřímé komunikace. 5. Na stránkách najdete videoslovník znakové řeči. Pokuste se naučit některá slova ve znakové řeči.

6 METODIKA Student: 1. s pomocí výkladu učitele si osvojí poznatky z úvod. textu (dle možností v písemné či prezentované podobě) 2. pracuje s částí Otázky a odpovědi 3. úkol č. 3 sehraje scénku se spolužákem 4. na stránkách se seznámí s videoslovníkem znakové řeči 5. pokusí se naučit některá slova ve znakové řeči a prezentuje před ostatními studenty

Sociální komunikace 1

Sociální komunikace 1 Sociální komunikace 1 OBSAH Úvod... 3 Používané ikony:... 4 1 Komunikace obecně... 5 1.1 Obecné pojmy... 5 1.2 Druhy, funkce a vlastnosti komunikace... 7 1.3 Bariéry komunikace... 8 1.4 Písemná a telefonická

Více

UČEBNÍ TEXT Č. 5 MĚKKÉ DOVEDNOSTI PRO ÚSPĚŠNÉ VEDENÍ SOCIÁLNÍHO DIALOGU

UČEBNÍ TEXT Č. 5 MĚKKÉ DOVEDNOSTI PRO ÚSPĚŠNÉ VEDENÍ SOCIÁLNÍHO DIALOGU UČEBNÍ TEXT Č. 5 MĚKKÉ DOVEDNOSTI PRO ÚSPĚŠNÉ VEDENÍ SOCIÁLNÍHO DIALOGU 1 2 ODBORNÝ GARANT: PhDr. Miloslav Hrubý AUTOR TEXTU: PhDr. Miloslav Hrubý Učební text č. 5 v rámci projektu Posilování sociálního

Více

Psychologické základy lidské komunikace

Psychologické základy lidské komunikace Ostravská univerzita v Ostravě Psychologické základy lidské komunikace učební text Karel Paulík Ostrava 2007 Recenze: Doc. PhDr. Evžen Řehulka CSc., Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity Brno Název:

Více

Komunikace na střední odborné škole BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

Komunikace na střední odborné škole BAKALÁŘSKÁ PRÁCE MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA DIDAKTICKÝCH TECHNOLOGIÍ Komunikace na střední odborné škole BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Brno 2008 Vedoucí práce Mgr. Miroslav Janda Vypracovala Naděžda Kučerová

Více

PREZENTAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ DOVEDNOSTI

PREZENTAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ DOVEDNOSTI PREZENTAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ DOVEDNOSTI Ivana Bečvářová Veronika Humlerová Prezentační a komunikační dovednosti Ivana Bečvářová Veronika Humlerová Občanské sdružení CHANCE IN NATURE LOCAL ACTION GROUP Jihočeská

Více

ŠVP Gymnázia Nymburk část 5c POVINNÉ A VOLITELNÉ PŘEDMĚTY VYŠŠÍ GYMNÁZIUM. Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE...

ŠVP Gymnázia Nymburk část 5c POVINNÉ A VOLITELNÉ PŘEDMĚTY VYŠŠÍ GYMNÁZIUM. Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE... Obsah 5 c) části ŠVP Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE... - 159 - Název vyučovacího předmětu ČESKÝ JAZYK A LITERATURA... - 159-1. Charakteristika vyučovacího předmětu... - 159-2. Cíle předmětu

Více

Prezentační a komunikační dovednosti

Prezentační a komunikační dovednosti CENTRUM CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ JEZERKA O.P.S. Prezentační a komunikační dovednosti Studijní text Komplexní vzdělávací program pro lektory zaměřený na Evropskou unii a zpracování evropských projektů CENTRUM

Více

Management a marketing pro neziskové organizace

Management a marketing pro neziskové organizace Management a marketing pro neziskové organizace Studijní materiál vytvořený v rámci projektu K naplnění předpokladů pro výkon činnosti v sociálních službách České Budějovice 2010 Management a marketing

Více

Metodický materiál k realizaci poradenských programů pro osoby se zdravotním postižením. rehabilitace aktivace práce

Metodický materiál k realizaci poradenských programů pro osoby se zdravotním postižením. rehabilitace aktivace práce rehabilitace aktivace práce Metodický materiál k realizaci poradenských programů pro osoby se zdravotním postižením Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem EU a státním rozpočtem České

Více

Základní škola a Mateřská škola Doksy Staré Splavy, příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Doksy Staré Splavy, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Doksy Staré Splavy, příspěvková organizace -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA V MÉM ŽIVOTĚ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA V MÉM ŽIVOTĚ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ŠKOLA V MÉM ŽIVOTĚ Základní škola praktická a speciální Krušnohorská 304 363 01 Ostrov 360 21 Karlovy Vary Kontakty: telefon: 353 502 111 fax: 353 331

Více

A-Skills. Hodnocení sociálních dovedností pro lepší pracovní příležitosti MANUÁL

A-Skills. Hodnocení sociálních dovedností pro lepší pracovní příležitosti MANUÁL A-Skills Hodnocení sociálních dovedností pro lepší pracovní příležitosti Obsah Obsah...3 1 ÚVOD...5 1.1 Stručně o projektu...5 1.2 Stručně o Manuálu...5 2 SOCIÁLNÍ SCHOPNOSTI A DOVEDNOSTI...6 2.1 Sociální

Více

EDUKACE V OŠETŘOVATELSTVÍ. II. část

EDUKACE V OŠETŘOVATELSTVÍ. II. část EDUKACE V OŠETŘOVATELSTVÍ II. část ÚVOD Světová zdravotnická organizace v koncepci dokumentu zdraví pro 21. století potvrzuje, že sestry a porodní asistentky představují potenciální a nejdůležitější přínos

Více

Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání. (verze platná od 1. 9. 2013) úplné znění upraveného RVP ZV s barevně vyznačenými změnami

Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání. (verze platná od 1. 9. 2013) úplné znění upraveného RVP ZV s barevně vyznačenými změnami Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání (verze platná od 1. 9. 2013) úplné znění upraveného RVP ZV s barevně vyznačenými změnami Praha 2007 2013 Autoři Rámcový vzdělávací program pro základní

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 23-45-L/01 MECHANIK SEŘIZOVAČ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 23-45-L/01 MECHANIK SEŘIZOVAČ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 23-45-L/01 MECHANIK SEŘIZOVAČ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název školy Adresa školy Zřizovatel Ředitel školy Koordinátor pro tvorbu ŠVP E-mail Střední škola průmyslová, technická a automobilní

Více

O S T R A V S K Á U N I V E R Z I T A

O S T R A V S K Á U N I V E R Z I T A O S T R A V S K Á U N I V E R Z I T A PEDAGOGIKA A DIDAKTIKA I. část P h D r. B o h d a n a D u š o v á, Ph.D OSTRAVA 2006 ÚVOD Pedagogika je základní disciplínou orientující se v systémech výchovy a vzdělávání.

Více

1. Identifikační údaje Název školního vzdělávacího programu:

1. Identifikační údaje Název školního vzdělávacího programu: Vzdělávací program Základní školy Zadní Třebaň Podtitulek: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracován podle Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání Obsah 1. Identifikační

Více

Školní vzdělávací program PODNIKÁNÍ

Školní vzdělávací program PODNIKÁNÍ Školní vzdělávací program PODNIKÁNÍ Identifikační údaje : Název a adresa školy: Střední škola technická, gastronomická a automobilní, Chomutov, příspěvková organizace Pražská 702, 430 01 Chomutov Zřizovatel

Více

Základní škola Jana Amose Komenského Brandýs nad Orlicí Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Dílna lidskosti

Základní škola Jana Amose Komenského Brandýs nad Orlicí Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Dílna lidskosti Základní škola Jana Amose Komenského Brandýs nad Orlicí Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Dílna lidskosti [1] Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání motto: Má-li se člověk státi

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Přes radosti ke znalosti. Základní škola a mateřská škola Horní Blatná

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Přes radosti ke znalosti. Základní škola a mateřská škola Horní Blatná 1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Přes radosti ke znalosti Základní škola a mateřská škola Horní Blatná 2 Obsah: 1 Identifikační údaje 5 2 Charakteristika školy 8 2.1 ÚPLNOST A VELIKOST ŠKOLY 8 2.2 VYBAVENÍ

Více

Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání. (se změnami provedenými k 1. 9. 2007)

Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání. (se změnami provedenými k 1. 9. 2007) Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání (se změnami provedenými k 1. 9. 2007) Praha 2007 Autoři Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání VÚP Praha 2007 Rámcový vzdělávací program pro

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání. Základní škola Edvarda Beneše Lysice, Zákostelí 360, okres Blansko

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání. Základní škola Edvarda Beneše Lysice, Zákostelí 360, okres Blansko ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Základní škola Edvarda Beneše Lysice, Zákostelí 360, okres Blansko Škola pro život a pro všechny Obsah Identifikační údaje:... 5 Úvod... 6 1. Vymezení

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Ekonomické lyceum Beroun. Platný od 1.9.2009 počínaje 1. ročníkem

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Ekonomické lyceum Beroun. Platný od 1.9.2009 počínaje 1. ročníkem ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Ekonomické lyceum Beroun Platný od 1.9.2009 počínaje 1. ročníkem Zpracoval: kolektiv pedagogických pracovníků OA, SPgŠ a JŠ Beroun ve školním roce 2008/2009 Název a adresa školy:

Více

Rámcový vzdělávací program. pro obor vzdělání praktická škola jednoletá

Rámcový vzdělávací program. pro obor vzdělání praktická škola jednoletá Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání praktická škola jednoletá Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání praktická škola jednoletá 78-62-C/01 2009 Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání

Více

Zdravá základní škola

Zdravá základní škola pro základní vzdělávání Zdravá základní škola Základní škola a mateřská škola Drahanovice, příspěvková organizace Drahanovice 44 Motto: Každé dítě a každý mladý člověk v Evropě má právo a měl by mít příležitost

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro 1. stupeň ZŠ Slapy

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro 1. stupeň ZŠ Slapy ŠVP platný od 1. 9. 2013 podle platných úprav podle RVP vydaných MŠMT V souladu se školským zákonem č. 561/2004 Sb., je pro realizaci základního vzdělávání vydán Rámcový vzdělávací program pro základní

Více

ŠKOLA ŽIVOTA A PRO ŽIVOT

ŠKOLA ŽIVOTA A PRO ŽIVOT ŠKOLA ŽIVOTA A PRO ŽIVOT Školní vzdělávací program pro čtyřleté vzdělávání zpracovaný podle RVP GV PRAHA 10, OMSKÁ 1300/4 Motto: Musíš se mnoho učit, abys poznal, že málo víš Michael de Montaigne Identifikační

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání VERZE 3 včetně dodatku čj. 53/2013 s platností od 1. 9. 2013 Základní škola Rajhradice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Obsah 1. Identifikační

Více

Vybrané kapitoly z didaktiky VýchoVy ke zdraví

Vybrané kapitoly z didaktiky VýchoVy ke zdraví Vybrané kapitoly z didaktiky VýchoVy ke zdraví PaedDr. Eva Marádová, CSc. Ústav profesního rozvoje pracovníků ve školství, Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta d alší vzdělávání pedagogických

Více

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK Mgr. Klára Kruntová

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK Mgr. Klára Kruntová CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK Mgr. Klára Kruntová Vzdělávací obor Český jazyk je realizací vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková výchova.

Více