Sedm týdnů v Austrálii. Jak slivovice cestovala do Sydney

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Sedm týdnů v Austrálii. Jak slivovice cestovala do Sydney"

Transkript

1 Sedm týdnů v Austrálii. Jak slivovice cestovala do Sydney Autor: Jiří Vanýsek :05 Původní zpráva Televizní reţisér Jiří Vanýsek se jel podívat za dcerou Zuzanou do Austrálie. Přečtěte si první deník z jeho sedmitýdenní cesty. Aţ do odjezdu jsem řešil problém s meruňkovicí. Pepča Stejskal ze Sydney (známý brněnský výtvarník, knihovník a emigrant, postava z historek z Manéţí Bolka Polívky) si velice přál slivovici a já jsem mu chtěl dát ochutnat svou vlastní pálenku, podle mého lepší neţ běţná slivovice. Ale váhal jsem, jestli můţu porušit australský zákaz dovozu potravin. Láhev jsem nechal stát vedle nabaleného kufru a teprve na poslední chvíli jsem se rozhodl ji přibalit, a to přesto, ţe moje zavazadlo uţ mělo čtyři kila nad váhu. Za chvíli jsem se ke kufru vrátil a ucítil vábivou vůni. Hrklo ve mně jak ve starých hodinách. Půl láhve vyteklo do kufru. Dost jsem nezarazil zátku. Nevzdal jsem to, našel v separovaném odpadu litrovou láhev z plastu a znovu ji naplnil. Skvrny na kufru cestou autobusem do Vídně uschly, ale vnitřek voněl meruňkovicí ještě po čtyřech dnech v Canbeře. S Korejci do Austrálie Na letadlo do Soulu, přes který jsem do Sydney letěl, čekaly na vídeňském letišti Schwechat tři stovky Korejců a jeden mladý opálený Evropan. Oslovil jsem ho anglicky, ale neuměl odpovědět. Zkusil jsem to německy, avšak ani tuto řeč neovládal. Bylo mi to divné, ale pak mě napadlo: Nejste náhodou Čech?" Byl. 1

2 Jmenoval se Zdeněk, je ze Strakonic a pracuje na záchrance ve Vimperku. Dostal 14 dní dovolené, protoţe slouţil celé minulé Vánoce, a protoţe bude slouţit i celé příští Vánoce, dostal dalších 14 dnů. Měsíc volna hodlal strávit na Novém Zélandu a jeho hlavním cílem bylo zaskákat si tam padákem. Ţádný padák však u sebe neměl. V ostrovní zemi znal jen jednoho člověka, ale ten mu uţ tři měsíce neodpověděl na . Jemu to však nevadilo a tiše louskal základní anglická slovíčka. Těsně před startem na něj přišla krize, protoţe ještě nikdy nevlezl do letadla bez padáku". Zdeněk dostal sedadlo naproti letušce, která jej obsadila jen při startu a přistání, a vedle něj bylo volno. Pozval mě k sobě, já si natáhl nohy a povečeřeli jsme. Pak jsem si vzal lexaurin a probudil jsem se aţ nad Ţlutým mořem. Sibiř a jezero Bajkal bych stejně neviděl, protoţe byla noc. Krásné korejské letušky stahují rolety na okénkách i za dne. Asi proto, aby se lidé nedívali do jedenáctikilometrové hlubiny, ale na korejský akční film o soutěţi kuchařů. Do letadla bez kontroly Přistáli jsme v Soulu, kde jsme se se Zdeňkem rozdělili. Čekal jsem na kontrolu zavazadel, ale čas ubíhal a nic se nedělo. Teprve deset minut před odletem se objevila baculatá Australanka a začala kontrolou. Prvního pasaţéra probírala pět minut. Dochvilní Korejci nevydrţeli a otevřeli vedlejší vchod. Vyuţil jsem příleţitost a následován davem Korejců vstoupil do letadla bez kontroly. Do obstaroţního jumbo jetu mohl v té chvíli nastoupit kdokoliv. Nejzajímavější moment z letu do Sydney: můj soused Ind se rozzlobil na letušku, protoţe první jídlo v nabídce byl hovězí steak a druhé a poslední byla korejská národní směs, která krom mnoha zvláštních zelenin a chaluh obsahovala téţ hovězinu. Nezbylo mu neţ sekané maso pečlivě z talíře vybrat. Zapil jsem další lexaurin a probudil se ráno kousek před Sydney. Dvacetihodinový let do Austrálie mi připadl stejně zajímavý jako cesta autobusem z Brna do Prahy. 2

3 Sydney: Harbour Bridge i Bay Watch Kdyţ jsem si s dcerou Zuzkou den po příjezdu prohlíţel Sydney, vzpomněl jsem si na Helsinky, protoţe střed města je také dost malý a kolem přístavu jsou zálivy a ostrůvky. Na rozdíl od Finů ale vytáhli Australané své centrum do výšky, takţe při pohledu na domy je třeba se pořádně zaklonit. Celé město leţí na ploše 100 x 100 kilometrů a má 4,6 milionu obyvatel. Slavný most Harbour Bridge (dostavěn 1932) hledat nemusíte, je vidět odevšud. Nad promenádou hlavního nábřeţí hučí směrem od mostu dálnice a ţeleznice, podobně jako magistrála u muzea. Prý budou brzy odstraněny. Tip: Rozhodně byste měli zajít do čínské zahrady a na slavnou městskou pláţ Bondi. Neuhranuli nás surfaři, ale pochodový výcvik místních záchranářek à la Bay Watch. Dělalo jim problém nejen vlevo v bok, ale i čelem vzad. Opera v Sydney, střed jiţní polokoule Opera je úţasným bodem planety, podle mě pomyslným středem jiţní polokoule. Stavěla se 14 let a byla dokončena v roce Při pohledu na její tajemný tvar mě okamţitě napadlo, jak maličtí jsou naši bojovníci proti Kaplického Národní knihovně na Letné. Opera v Sydney měla také odpůrce a její tvůrce dánský architekt Jörn Utzon nakonec z Austrálie utekl. Stejně na tom byla i Eiffelova věţ a Centre Pompidou v Paříţi. Naopak Antoniho Gaudího chytří Katalánci od počátku obdivovali, přestoţe jeho stavby vycházejí také z rostlinné a ţivočišné říše. 3

4 Stavba Opery se mnohonásobně prodraţila a uvnitř to vypadá jako na lepším nádraţí. Na programu je skutečných oper málo, ale nechybí show z písniček Burta Bacharacha. Uţivit koncertní i divadelní sál není jednoduché. Budova je vidět nejlépe z moře, s pozadím mrakodrapů v centru města působí úchvatně. Kdyţ jsme dojeli rychlým člunem k útesům v ústí zálivu a vystoupali na vrchol, zmínila se Zuzka o jejich oblibě mezi sebevrahy. Hluboko pod námi se rozbíjely vlny Pacifiku o balvany modelované po tisíciletí. V té chvíli se objevil policista s tváři Malajce, jenţ stále něco hledal v trávě, telefonoval a kolem nás vlála páska s nápisem CRIME STOPERS. Musím říci, ţe se mi to tam zamlouvalo víc neţ na nuselském mostě. Australskou zelňačku vaří Pepča Stejskal Autor: Jiří Vanýsek :00 Původní zpráva Podivuhodnou postavu brněnské umělecké scény navštívil v Sydney reţisér Jiří Vanýsek. U Pepči Stejskala a jeho skvělé zelňačky strávil dva dny, pak se vydal do Canberry. Pepča Stejskal byl pro nás díky historkám v Bolkově Manéţi australskou legendou. Jeho výstava byla v sedmdesátých letech označena za protistátní a Pepča měl jít kvůli tomu před soud. Utekl do Řecka a skončil v Austrálii. Z Divadla na provázku ţila tehdy v Sydney i Dáša Bláhová a Uljana Studená. 4

5 Pepča je přeplněn záţitky jak papiňák. Zajímá ho jen a jen umění, sportovní stránku novin okamţitě odhazuje. K večeři nám pustil Thelonia Monka a Charlie Minguse z padesátých let, coţ mi vyhovovalo, ale má dcera Zuzka a Pepčova přítelkyně René asi tolik nadšeny nebyly. Pepča zde proslul divadelními plakáty s příchutí českého humoru. Doma má unikátní sbírku česky psaných knih - od více neţ celého Hrabala (některé tituly má třikrát) aţ po poemu o Pavlíku Morozovovi od Ščipačeva. Přes dvacet let pracuje v Národní knihovně, kde se pohybuje ve sbírce světových knih. Jeho blízkými přáteli byl Bohumil Hrabal a dodnes jím je Bolek Polívka. Osobní báseň mu z Anglie poslal Ivan Blatný. Před týdnem jsem dočetl Kunderův esej Kastrující stín svatého Garty, takţe jsem mohl s René zasvěceně hovořit o hranicích mezi snem a realitou v Kafkově díle. Kdyţ jsem se zmínil, ţe se s Kunderou občas vidím (dvakrát za čtyřicet let), protoţe mě učil na FAMU, stoupl jsem v ceně. Moje akcie však poněkud poklesly, kdyţ Pepča zjistil, ţe čtu Kostolanyho Seminář o burzovních spekulacích. Nemohl pochopit, co mě na tom můţe zajímat. Jsem nevhodně všestranný, takţe před přáteli z umění musím tajit, ţe mě baví ekonomie i sport. Před kamarády sportovci zase tajím, ţe mě zajímají otázky umění. Nekonečné debaty nám zpestřovalo krabicové víno se sodou a skvělá zelňačka, kterou uvařil sám hostitel a která den ze dne nabírala na kvalitě. Záhadou pro mne byla Pepčova oduševnělá a krásná přítelkyně René. Bydlí odděleně, a kdyţ jsme se po půlnoci konečně rozhodli ulehnout, vzpomněla si, ţe doma nechala rozsvíceno a musí se vrátit, aby zhasla. Příštího dne uţ rozsvíceno nenechala a zůstala. 5

6 Canberra: hlavní město sestavené z vesnic Ze Sydney je to autem do Canberry jen tři hodiny, ale rozdíl mezi oběma městy je obrovský. Sydney vzniklo ţivelně kolem křiţovatky cest jako většina měst, zatímco Canberra byla naplánována architekty - podobně jako Brazilia nebo Zlín. Dvě největší města Austrálie, Sydney a Melbourne, se nemohla domluvit, které z nich bude hlavní, tak se nakonec v roce 1908 rozhodli postavit něco uprostřed. Inspirací pro Canberru byl projekt Američana Waltera Burley Griffina. Název byl převzat z domorodého jazyka a znamená Místo setkávání. Projíţdíte-li Canberrou, nemáte pocit, ţe jste ve městě. Kolem sebe vidíte jen stromy, parky a pastviny. I auta v protisměru se skrývají za mohutnou zelení. Najednou se objeví tisíce atriových domků. A opět zmizí. Město je rozmístěno do přírody. Kdyţ se do Canberry odněkud vracíte a říkáte si s úlevou: uţ jsme konečně doma, tak nemáte tak docela pravdu. Na městských dálnicích s kruhovými objezdy strávíte ještě hodinu, neţ se domů skutečně dostanete. Není to město v našem pojetí, ale systém vesniček s tisícovkami přízemních domků. Jen v malém centru u jezera je pár vyšších budov. Parlament je pod zemí. Bytů je v Canbeře minimum, takţe můţete si pronajmout anebo koupit jedině domek. Má minimálně dvě koupelny, tři loţnice a dvougaráţ. Domky jsou jednouché, účelné, bez ozdob. Věţičky, podnikatelské baroko, funkcionalismus či prvky různých národních stylů tu nenajdete. Kaţdý domek má zahrádku, zastřešenou verandu a plynový gril. Jen lidé bohatší musí chodit do schodů - nejvýše však do prvního patra. Standard je stejný pro kaţdého bez ohledu na bohatství. Teplo či zima lidem fouká z větráků z jídelny přímo na trávníček. Chcete-li vysávat, strčíte trubku do zdi a motor v garáţi se sám zapne. Všechny dveře mají zaráţky, aby se neotloukla zeď. Nábytku moc nepotřebujete, 6

7 protoţe kaţdá místnost má vestavěnou skříň. Orientační body - zohýbané traverzy V centrech vesniček" jsou obchody, kavárny, kluby a všechno ostatní. Vesničky nebo chcete-li městské čtvrti jsou si podobné jak vejce vejci, takţe i po čtrnácti dnech pobytu pořád bloudíte. Stovky kruhových objezdů a tisíce přízemních domků s ploty z dřevěných desek. Teprve později jsem nacházel orientační body. Poţehnáním byla skulptura z ohýbaných traverz, která zdobí jeden z nadjezdů. Pomáhala i televizní věţ. Zpočátku jsem se tomuto způsobu města posmíval, ale později jsem se začal ptát: A proč bychom měli bydlet v domech nad přeplněnými chodníky? Vţdyť původně jsme ţili všichni na pevné zemi, ze síně vycházeli přímo na dvorek anebo na zahrádku. Neztratili jsme svoji přirozenost, kdyţ jsme začali šplhat do poschodí a spát nad zemí? Průsmykem Mrtvého koně na australský Špindl Autor: Jiří Vanýsek :00 Původní zpráva Penzion Sněţník psán včetně háčků a čárek leţí v australském Špindlu přímo pod vrcholem nejvyšší hory jiţního kontinentu Mount Kosciuszko. Nahoře je sice poněkud rušno, ale jen odváţní si troufnou projít průsmykem Mrtvého koně... Leda by se na posilněnou napili šnapsu s koněm brumby na etiketě. 7

8 Podél australských silnic jsou ukazatele pravděpodobnosti poţáru. Ta byla počátkem léta na druhém nejniţším stupni, ale prvních během dvou týdnů se na nebi téměř neobjevil mráček. Ve Snow Mountains jsme projíţděli stovkami kilometrů spálených lesů. Z blahovičníků zbyly jen holé kmeny a větve. Lesy jsou zde jen přírodní, nikdo je nevysazuje a téměř nikdo nevyuţívá, a proto si tím Australané hlavu nelámou. Některé stromy oţívají a začínají se zelenat. Příroda - nebo ţe by Bůh? - to zařídila tak, ţe semena si vytvořila odolnost vůči spálení. Opatřením proti poţárům mohou být lesní průseky, ale bylo by jich na těţko dostupných místech potřeba tolik, ţe se tím nikdo nezabývá. Důkazem jsou sjezdovky v Thredbo, které uchránily lanovky a vleky před zničením. Náš Sněţník na střeše Austrálie Australský Špindl" zaloţil v roce 1955 někdejší mistr Československa Antonín Šponar a jeden z nejstarších penzionů se jmenuje Sněţník, i s háčky a čárkou. Na náhorní plošině nad střediskem je nejvyšší hora jiţního kontinentu Mount Kosciuszko (2229 m.n.m.). Pojmenoval ji polský geograf hrabě Paul Strzelecki v roce 1840 po slavném polním maršálkovi. Z průsmyku Charlotte jezdí na vrchol postarší Australanky na kole a jen na poslední dva kilometry je musí odloţit, protoţe davy horolezců" jsou tak husté, ţe by mohly někoho přejet. Na nejvyšším australském vrcholku je hromada kamení a na ní malý obelisk. Na balvanech sedí lidé všech národností a svačí. Ozvalo se i známé: Jé, vy jste Češi?" 8

9 Impozantní byla mladá australská dvojice, která si na vrchol vyšlápla s dvěma malými dětmi - maličké nesli v batohu, větší vezli v kočárku. Nasadili vysoké tempo a brzy nám zmizeli za obzorem. Dohonili jsme je jen díky tomu, ţe mladá paní musela kojit. Náš pochod po hřebenech při plném slunci trval sedm hodin a na druhý den jsme se vydali opět do Thredbo na kolech. Průsmyk Mrtvého koně Moje dcera Zuzka mi chtěla ukázat sjezdovky, kde tři roky učila. Vyjel jsem strmou cestu jako první, ale ostrý vzduch mě začal píchat v plicích. Při výletech na kole jsem zjistil, ţe na počátku se skoro vţdycky jede do kopce, protoţe výchozí bod leţí v dolíku. Pro mne by byl příjemnější opak, protoţe odpoledne bývám tak unavený, ţe uţ mi kopce nevadí. Po výjezdu na Dead Horse Gap (průsmyk Mrtvého koně) se naplnilo latinské přísloví nomen omen. Díky padesáti stupňovému teplíčku na asfaltu jsem měl k mrtvole blízko. Musel jsem se posadit pod přírodopisnou tabuli, jedině tam byl stín. I voda v horských potocích byla teplá. Zvláštní kapitolou australské přírody jsou mouchy. Aussies kvůli nim nosí čepice se síťkami, takţe vypadají jako včelaři. Při chůzi a při jízdě na kole se jich na vás usazuje tolik, ţe postupně ztratíte chuť je odhánět. Připadal jsem si jak habešské dítě, které boj s mouchami vzdalo hned po narození. Vţdyť přece neškodí! Na červené látce batohu se jich usadilo tolik, ţe zčernala. Mám podezření, ţe se jednalo o mouchy inteligentní - chtěly se dát bez námahy dopravit do vyšších poloh. Létání v řídkém vzduchu je namáhavé. Sem tam se objeví i ovádi, kteří však zásadně koušou jen přes ponoţky nebo přes triko. Naše pokoţka se jim hnusí. Výchozím bodem do Snow Mountains je městečko Jindabyne, které leţí u velké zpola vyschlé přehrady. Původní osada leţí na dně jezera, které bylo napuštěno v roce Dnes je proslavená natolik, ţe podle ní nazval reţisér Ray Lawrence jeden z nejúspěšnějších australských filmů - Jindabyne (2005). Napínavý příběh vyuţívá jezero i okolní divokou přírodu. Ukazatel v Canbeře hlásá, ţe celková úroveň vody v přehradách je 48%, coţ je pokyn, ţe se má šetřit. 9

10 U vody je camping, v němţ si Aussies rozestavěli obytné vozy a pospolu v nich trávili letní vánoční prázdniny. Všichni mají silné terénní dţípy, slabší a méně prostorné vozy uvidíte na silnicích jen zřídka. Důvod pochopíte hned, jakmile vjedete na vedlejší silnici, která má prašný povrch. Auto začne poskakovat a musíte sníţit rychlost na padesát. Menší auto by se rozpadlo a v prestiţním sporťáku byste si zničili záda. Na silnicích všichni dodrţují rychlost a s blázny, kteří jezdí u nás po D1 sto sedmdesát a víc, se zde nesetkáte. Nikdo nespěchá a nikdo nepředjíţdí. Brumby, tyrolská kořalka Cestou do Thredbo nemůţete minout pravou australskou pálenici zvanou Distillery Wildbrumby. Brumby je australský divoký kůň, jenţ se stal jedním z národních symbolů. Mají ho ve znaku sportovní kluby, spolky, je na tričkách, na reklamách a zdálo se mi, ţe i moji noví známí říkají svému ročnímu chlapečkovi: Brumbyyyy!" Později jsem zjistil, ţe se jmenuje Brody a mně to znělo jinak. Dalšími symboly pálenky jsou: klokan, ptakopysk, vombat, koala, krokodýl a moţná i smrtelně jedovatý pavouk s červenou čárkou na hřbetě. Pálenici si zařídil australsko-rakouský pár, který navázal na umění tyrolského dědečka. Původně zde učili lyţování a na stará kolena si našli nové řemeslo. Dříve pálili jen pro sebe a pro kamarády, dnes stojí jejich destilary při hlavní silnici a jen málokterý turista se tam nezastaví. Většina kořalek je však na naše poměry slabá a příliš sladká. Sedmdesát kilometrů blahovičníků Na sever od Thredbo jsem poznal, co je to australský prostor. K dalšímu městečku jsme 10

11 projeli sedmdesát kilometrů lesy z blahovičníků beze stopy po člověku. Pak jsme zjistili, ţe nejde o městečko, ale jen o pár domů. Doma tomu říkáme osada. V kopcích je několik farem, které nevidíte, potkáváte jen stáda dobytka nebo ovcí. Po další stovce kilometrů lesů (opět převáţně spálených) najdete další městečko, které není - jde o bývalou zlatokopeckou osadu. Jedinými stopami civilizace jsou přehradní jezera tvořící systém, na který jsou Australané pyšní. Pumpuje vodu z východní strany hor na západní s takovým úspěchem, ţe tím vyrobí nejen dost elektřiny, ale taky zavlaţí vyschlá pole. Provoz elektrárny Murray zahájila v šedesátých letech královna Alţběta, kterou kvůli tomu přivezli aţ do této pustiny. Desítky kilometrů tunelů a obrovských potrubí sají vodu samospádem - asi jako kdyţ stáčíte víno z demiţonu do láhve postavené na zemi (pokud jsem správně pochopil). Jen ho na počátku musíte trochu nacucnout. Pebbly Beach: znudění klokani a návrat cudných plavek Autor: Jiří Vanýsek :28 Původní zpráva Dopravní značky Pozor na klokany! s obrázkem jsou nejen v horách, ale dokonce i uprostřed Canberry. V celé Austrálii je jich prý dvanáct milionů. Sráţka s devadesátikilovým zvířetem je nebezpečná pro obě strany. Dceři Zuzce se věčně pletou pod kola, ale teď jsme nepotkali ani jednoho. Aţ na pár mrtvých klokanů, které Aussies nechávají leţet u silnice jako potravu pro zvěř a ptáky. Hezky to nevypadá. Ţivé jsme našli aţ u Pacifiku v rezervaci Pebbly Beach. Nechali se od nás nakrmit i pohladit. 11

12 Vypadali trochu jak velké mechanické hračky pro turisty. Skákat se jim nechtělo, jen seděli a koukali. Papoušci přecpaní od návštěvníků netečně zírali na desítky rukou s pamlsky zvednutými aţ pod zobák. Pak znechuceně odletěli do korun stromů. Kdyţ jsme po návratu z cest vyjeli v podvečer na kolech do lesa nad Canberrou, uţasli jsme. V zapadajícím slunci se pohybovala celá stáda malých i velkých dvoumetrových klokanů. Při sjezdech nás pětimetrovými skoky předjíţděli" a nebylo snadné se jim vyhnout. Hledali jsme je po celém Novém Jiţním Walesu a oni byli za domem. Australské vlny vyrábějí salta za vás Doma mě všichni varovali před ţraloky. Ve skutečnosti se tu hodně lidí utopí kvůli spodním proudům, další jsou smeteni vlnou ze skály a jen mizivé procento je napadeno ţraloky. Mě osobně překvapilo, ţe jsem v kaţdé vlně udělal dvojité salto, coţ normálně neumím. Plavat se dalo jen bazénech, které si Australané postavili v pobřeţních skalách. Balvany spojili betonovými zídkami, přes které se převalují vlny z oceánu a zásobují bazén" čerstvou vodou. Koupete se v moři, jste odděleni od ţraloků, a přitom se přes vás přelije i nějaká ta vlna. Zaplavat si můţete i v lagunách při ústí řek, kde bývají mělčiny. Ale pozor na odliv! Proud vás popadne a nemilosrdně vtáhne do oceánu (trochu přeháním). Ţraloci neradi černou Pláţe jsou nekonečné, bez lehátek a slunečníků, ţádné stánky. Nikde se neplatí. Často potkáte na sedmikilometrové pláţi jen dva tři rybáře. 12

13 Fishing" je národní vášní. Kvůli závodům v rybolovu jsou v přístavech obecní váhy na ryby. Mají tam i jeřáb, protoţe třistakilová ryba se špatně nosí. Mycí boxy tu mají nejenom na auta, ale i na čluny. Slunce pálí jak pominuté. Je-li zamračeno a náhle se vyjasní, máte dojem, ţe vás někdo obrovskó siló" tlačí do pisku. Mezi dvěma vlajkami je pláţ střeţena lifeguardy", ale můţete si jít, kam chcete. Surfaři jsou i v největším vedru v neoprénech, protoţe v sedmnáctistupňové vodě a prudkém větru by se za chvíli klepali. Druhým důvodem je prý nechuť ţraloků vůči černé barvě. Lidé se koupou v tričku a v kalhotách aţ po kolena. Děti nosí kloboučky nebo čepice s postranicemi. Jiné děti jsou na pláţi jen v plavečkách. Cancer Council Australia hlásá na cedulkách a ve spotech, jak se máme před sluncem chránit. Steak je hotový, kdyţ je spálený Na parkovištích, koupalištích a jiných veřejných místech jsou veřejné grily, na nichţ si můţete upéct maso. Barbeque je další národní vášní Australanů. Na vegetariány zde hledí útrpně. Steak pokládají za upečený teprve tehdy, je-li černý. My říkáme, ţe je spálený, oni říkají, ţe je hotový. I plátky brambor musejí být černé. Rakovina zaţívacího ústrojí je tu druhá nejrozšířenější. Děti pojídají dehet a Cancer Council Australia mlčí. 13

14 Kromě opálených štíhlých hochů potkáte na pláţi potkáte řadu lidí kulovitého tvaru. Manţelé bývají oba buď štíhli, nebo přes sto padesát kilo. Solidarita je zde v tomto směru výjimečná. Pravý Australan si dá k večeři steak a k tomu jako přílohu tři klobásky. Brambory, rýţe či saláty je nezajímají. Na krekry nabírají hrudky tučných sýrů, k snídani vajíčka se slaninou, ke všemu chipsy. V televizi běţí řada pořadů a spotů o hubnutí. V posilovně přijímají otylé ve zvláštní komůrce, kde jim proměřují tuk. Cvičí tam nejen svalovci, ale i tlusťoši, matky s dětmi a postiţení na vozíku. Polykání angličtiny Ještě k tématu jídlo - uţ v Sydney mě zaujala největší jídelna se samoobsluhou, jakou jsem kdy viděl. Stovky stolů na dně obrovského atria jsou obklopeny pulty s jídly celého světa - od thajských, přes japonské, vietnamské, turecké, řecké, italské aţ k americkým řetězcovým a dalším. Český jsem nenašel - a ani nehledal. Potvrzuje to můj dojem, ţe ze tří obyvatel Sydney pocházejí dva z Asie. V jedné pokladně sedí Ind s plnovousem a turbanem na hlavě, ve druhé ţena zahalená muslimským šátkem. Ghetta menšin tu nejsou. Asiaté mluví dobře anglicky a často je jim rozumět lépe neţ Australanům, kteří svou mateřštinu dost polykají. Asi jim hodně chutná. Aboriginci: sudetští Němci Austrálie Autor: Jiří Vanýsek :00 Původní zpráva 14

15 Co Aussies mají a my ne? Hlídací lamy, spoustu místa, morální dluh vůči Aborigincům a hrdost na hrdiny. Kdyţ mi Anne (případná tchýně mé dcery) nabídla moţnost navštívit australskou farmu, rád jsem souhlasil. Zaloţila ji rodina, která se rozhodla odejít z Canberry do buše. Jeli jsme přes hodinu po dálnici, pak po silnici, pak po prašné cestě. Kaţdý pozemek je oplocen drátem kvůli dobytku. V Austrálii ţijí všechny krávy pod širým nebem, takţe tu přicházejí o krásné budovy kravínů. Od brány zamčené kvůli koňské chřipce není dům na návrší vidět, jedeme k němu ještě kilometr. Nejbliţší sousedé bydlí o pět kilometrů dál. Pod domem se pasou koně, stádo ovcí a kráva, která se na farmu dostala omylem. Protoţe ve svém okolí ţádnou jinou krávu nikdy neviděla, myslí si, ţe je také ovce. Stádo nehlídají psi, ale tři lamy, které zahánějí lišky. Aussies mají problémy s mnoţením zvířat, která tu dříve neţila. Kapři, srnky, králíci a lišky osídlili během dvaceti let téměř celý kontinent. K lamám můţe jen farmářka Barbara, na ostatní lidi vztekle plivají. Krouţícího orla však zahnat neumějí. Ten se prý občas pokouší uchopit do pařátů jehně, vynést ho do výšky a pustit na zem. A pak ho roztrhat. Během oběda vyskočila Barbara s oběma dětmi dvakrát od jídla, aby křičením a máváním orla zahnali. Zastřelit ho nesmí ani tady. Manţel Trevor zůstal a klidně dál s námi konverzoval. Denně jezdí do hodinu a půl vzdálené Canberry, kde dělá účetního, zatímco se Barbara stará o farmu. Hlavní obţivou je pro ně kvalitní vlna, která prý ovcím usnadňuje ţivot na slunci. Je to dobrá izolace. Já osobně bych podobný koţich na australském slunci nenosil a příchod střihačů bych 15

16 vítal jako spásu. O něco horší je pro ovce prodej na maso. K tomu Barbara alibisticky dodává, ţe ještě nikdy ţádnou ovečku nezabili. Pruh na dálnici Od našich končin se Austrálie liší hlavně tím, ţe je tady všude dost místa. Kdyţ se u nás staví dálnice, je třeba pět let dopředu jednat o pozemcích a sem tam někomu zbourají dům. Tady patří většina půdy státu, takţe dělící pruh na dálnici bývá i padesát metrů široký. Auta v protisměru se ztrácejí mezi stromy. Půda leţí ladem a čeká na vyuţití. Většinu plochy hlavního města tvoří parky a lesy. Mezi moderními budovami ministerstev, Nejvyšším soudem, Národní galerií a knihovnou jsou lesoparky. Střed města tvoří umělé jezero Griffin, po kterém se prohánějí plachetnice i veslaři. Původní parlament z počátku století byl postaven roku 1901 podle anglického vzoru a obě sněmovny jsou kopiemi britských komor. Dnes slouţí jako muzeum, protoţe pár set metrů nad ním stojí od roku 1988 parlament mnohokrát větší. Aby z Canberry moc nevyčníval, umístil ho italsko-americký architekt Aldo Giurgola z velké části pod zem. Vidět je jen stometrový jehlan s národní vlajkou. V podzemí jsou bezplatné garáţe pro turisty, kteří si s úctou prohlíţejí rozlehlé sály, portréty guvernérů a poněkud přikrášlenou sochu královny. Monumentalita dvacetimetrových sloupů a supervysokých" stropů trochu připomíná Kreml. Všude jsou svalnatí stráţci, kteří celý den nic nedělají, jen koukají, jestli netropíte nějakou neplechu. 16

17 Aboriginci před parlamentem Mezi vodotrysky pod starým parlamentem probleskují barvy asi deseti omšelých turistických stanů. Z ohniště uprostřed dokonale střiţeného anglického trávníčku stoupá dým. Nad ním se třepetá aboriginská vlajka s ţlutým terčem na černočerveném poli. Tabulky mířící k parlamentu nám oznamují: Tato vláda je ilegální!" Dozvídáme se, ţe skupina původních obyvatel se tu trvale utábořila a úmyslně kazí dokonalost parku pod vládní budovou. Nikdo se nad tím nepozastavuje, nikdo je nevyhazuje. Aboriginci jsou podobným problémem pro Austrálii jako pro nás odsun sudetských Němců. Dřívější koncepty násilné asimilace byly opuštěny a Austrálie poctivě hledá novou cestu. Památné kameny s aboriginskými znaky, mluvící dřevěné sloupy, výstavy původního umění, původní názvy, suvenýry skoro na kaţdém kroku připomínají, komu tato země původně patřila. Kdyţ se letos 11.února předseda vlády Aborigincům za bolest, utrpení a souţení ztracených generací, jejich potomků a rodin omluvil, seděla u televizorů celá Austrálie a mnozí plakali. Národ bojujících dobrovolníků Teprve v Canbeře jsem si uvědomil, ţe Australané bojovali skoro v kaţdé válce. V první světové umírali u Dardanel a na Sommě, ve druhé jako letci v Anglii, pěšáci u Tobruku, a pak ještě v Palestině a v Tichomoří proti Japoncům. Vţdy nesmírně daleko od vlasti. Jednotky ANZAC (Australian and New Zealand Army Corps) byly postaveny z dobrovolníků po 17

18 vypuknutí první světové války v roce V tehdy pětimilionové Austrálii se dobrovolně přihlásilo 330 tisíc muţů. Šedesát tisíc jich bylo zabito a 166 tisíc zraněno. Osm tisíc jich padlo u tureckého Gallipoli a dalších zhruba 30 tisíc ve Francii u Villers Bretonneux a Mont St. Quentin. Před první válkou si koupili v Anglii ponorku. Sotva s ní dopluli do Sydney, hned se vydali zpět k Dardanelám. Tam propluli minovým polem aţ k Bosporu, kde se potopili. Námořníci vyplavali na povrch a další léta strávili v zajetí (pokud jsem správně rozuměl průvodci Billovi). Australané bojovali v Koreji, jedenáct let ve Vietnamu, v Iráku, v Somálsku. Nikdy však neválčili na svém území. Jen jednou jim Japonci bombardovali Darwin. Malá japonská ponorka se pokusila napadnout přístav v Sydney a přitom se potopila. Dodnes ji hledají. To všechno připomíná War Memorial Museum s původními letadly, a dokonce i tanky z první světové války. Je tam i skutečná japonská ponorka, originály německých raket V1 a V2 a sovětská stíhačka MIG 15 v ţivotní velikosti. S nesmírnou úctou si Aussies prohlíţejí medaile svých padlých hrdinů. Budova je grandiózní. Široký bulvár Anzac Parade mířící k jehlanu parlamentu s australskou vlajkou na vrcholu je určený pro národní svátky. Opět to trochu připomíná monumentální stavby v Sovětském svazu. Pod Memorialem je malý památníček věnovaný Turkům, které u Dardanel pobili. Velel jim první prezident Turecka Mustafa Kemal Atatürk, který hrdinství Australanů rovněţ ocenil. Pyšní na padlé za svobodu Můj přítel Bill dělá v památníku průvodce jako svoje hobby. S medovým úsměvem mi 18

19 vyprávěl hrůzostrašné historky o tom, jak Japonci vraţdili zdravotní sestry, které na člunu prchaly ze Singapuru, jaká zranění měla ta jediná z nich, která přeţila, kdyţ hrála mrtvou, a kolik průstřelů, sečných a bodných ran utrţil od Japonců jeho dosud ţivý bratr. Bill je pyšný na to, kolik Australanů v boji za svobodu zemřelo a na jejich medaile hledí s velkou hrdostí. Mně připadalo nepochopitelné, proč se lidé, kteří se vůbec neznali, tak nesmyslně zabíjeli. Moţná proto nám schází nejen podobné muzeum, ale i podobné pocity. Austrálie na hlavu postavená Autor: Jiří Vanýsek :00 Původní zpráva Vpravo je vlevo, náš den je noc, naše zima je léto a i volant mají opačně. Jak se řídí u protinoţců, si přečtěte v posledním díle Australských deníků televizního reţiséra Jiřího Vanýska. Nehody se cestovatelům přiházejí. Britský mořeplavec James Cook doplul v druhé polovině osmnáctého století do Austrálie třikrát, proplul jako první mezi ostrovy Nového Zélandu, objevil Hawai, kde se několik let poté dostal do konfliktu s domorodci a při pokusu zajmout jejich náčelníka byl 14. února 1779 v zátoce Kealakekua zabit. Já na nehody tak dlouho čekat nemusel. Kdyţ volant zmizí Auto řídím čtyřicet let, ale v Austrálii jsem se opět stal začátečníkem. Ačkoli jsem jezdil vlevo uţ měsíc, při kaţdém nasednutí do vozu jsem se divil, proč nemám volant. Kdyţ odněkud vyjelo auto a zařadilo se vlevo, hrklo ve mě, ţe se srazíme. Jako chodec jsem se díval doleva, jestli něco nejede, a nechápal, proč se na mě zprava řítí autobus. Za jízdy jsem se stále tlačil doleva, levými koly škrtal o obrubník a dcera šílela. Před pár léty jsem ji taktně a tolerantně učil řídit a teď ona učila mě. Taktní a tolerantní mi to nepřipadalo, ale to stejné si moţná myslela i ona. 19

20 Automatická převodovka pohání auto vpřed, i kdyţ stojím. Abych zastavil úplně, musím zabrzdit. Kdyţ jsem poprvé couval z garáţe, zabrzdit jsem zapomněl a neţ jsem na páce našel pohon vpřed, auto nacouvalo do sousedova Nissana. Kdyţ jsem konečně vyrazil vpřed, zahlédl jsem ve zrcátku v červených dveřích šedou prohlubeň. Hrůza mě obestřela, kdyţ jsem si představil, co tomu řekne Zuzanka. Její nárazník to naštěstí vydrţel a kdyţ jsem z něj zakoupenou pastou odstranil nános základní barvy sousedových dveří, byl bez poskvrny. Při odvozu z práce mě pochválila, jak uţ dobře řídím. Netušila, chudák, co ji čeká. U domu jsem pokradmu pohlédl k sousedovi a zjistil, ţe rána ve dveřích není snem, ale skutečností. Přiznal jsem vinu, dcera zrudla a začala se zlobit. Odběhla ke svému vozu, a kdyţ nic nenašla, začala mě přesvědčovat, ţe jsem souseda nenaboural. Prohlédla si sousedovy rozbité dveře, svůj nepoškozený nárazník a nemohla uvěřit. Seš si jistej, ţe jsi opravdu to auto naboural?!" Doma bych takovému nátlaku moţná podlehl, ale v Austrálii jsem se snaţil co nejlépe reprezentovat naši republiku. Trval jsem na svém a čest naší vlasti mě stála 600 dolarů. Ztraceno v Sydney Dostal jsem pravé australské šortky. Jsou aţ po kolena a na stehnech mají zapínací kapsy. Ţe jsou boční kapsy právě proto malé, jsem zjistil, aţ kdyţ mi po vystoupení z autobusu chyběl mobil. Kdyţ jsem se při natáčení z autobusu přikrčil, telefon vyklouzl z kapsy. Stál jsem na pěší zóně v centru Sydney a čtyřistasedmdesátka zmizela mezi mnoha jinými autobusy. Za deset minut jsem měl schůzku v knihovně a neměl jsem, jak ji odvolat. Dcera bude mít o důvod víc pokládat mě za starého zmateného muţe. Ne, nikdy! zavelel jsem sám sobě a vzpomněl si antistresové postupy z dlouholeté televizní praxe. Zapomeň na emoce a probírej v klidu všechno, co můţeš podniknout. 20

Korpus fikčních narativů

Korpus fikčních narativů 1 Korpus fikčních narativů prózy z 20. let Dvojí domov (1926) Vigilie (1928) Zeměžluč oddíl (1931) Letnice (1932) prózy z 30. let Děravý plášť (1934) Hranice stínu (1935) Modrá a zlatá (1938) Tvář pod

Více

CO NÁM PÍŠÍ NAŠE AU PAIR KONKRÉTNĚ?

CO NÁM PÍŠÍ NAŠE AU PAIR KONKRÉTNĚ? CO NÁM PÍŠÍ NAŠE AU PAIR KONKRÉTNĚ? Jana Milá Agenturo Jano! Posílám Ti vánoční pozdrav s přáním krásného a klidného prožití vánočních svátků z kraje nádherných jezer, honosných zámků, cihlových

Více

Podívejte se na Měsíc, vypadá jako písmenko D, zavolal Lukáš.

Podívejte se na Měsíc, vypadá jako písmenko D, zavolal Lukáš. Měsíc Do kluků jídlo doslova padalo. Jednak měli hlad jako vlci, ale také se už nemohli dočkat, až začnou pozorovat. Sotva dojedli poslední sousto, poprosili tatínka, aby jim dalekohled vynesl na zahradu.

Více

Máme únor, a tak. Orgie.

Máme únor, a tak. Orgie. 50 FOTOVIDEO ÚNOR 2015 PRAXE / Máme únor, a tak Orgie. PETR JAN JURAČKA www.juracka.eu juracka@natur.cuni.cz www.facebook.com/petrjanjuracka Ne, nebudu se na ty fotky koukat. Zaplatit si zájezd do Afriky,

Více

Vítám Tě na Červené Lhotě!

Vítám Tě na Červené Lhotě! Vítám Tě na Červené Lhotě! Jmenuju se Anton a jsem tu po staletí už komorníkem. Někteří z mých pánů se sice zpočátku podivovali mým způsobům, ale nakonec všichni pochopili, že na vodním zámku si lepšího

Více

Pokuste se na chvíli zapomenout na všední starosti a přeneste se s námi do jiného světa

Pokuste se na chvíli zapomenout na všední starosti a přeneste se s námi do jiného světa Pokuste se na chvíli zapomenout na všední starosti a přeneste se s námi do jiného světa Karolínka Zvonková, naše žačka, se s námi podělila o zážitky z cest CITUJI: Nejlepší dovolená mého života Letos v

Více

Šablona č. 01.22. Zeměpis. Zeměpisný kolotoč o Austrálii

Šablona č. 01.22. Zeměpis. Zeměpisný kolotoč o Austrálii Šablona č. 01.22 Zeměpis Zeměpisný kolotoč o Austrálii Anotace: Pracovní list o Austrálii je vhodný ke společnému zopakování na závěr probraného učiva, případně tyto otázky mohou sloužit jako písemný test.

Více

Nejdřív mysli, potom běž! říkával strýček Šmajda

Nejdřív mysli, potom běž! říkával strýček Šmajda Nejdřív mysli, potom běž! říkával strýček Šmajda a věděl proč. Levou zadní tlapku měl malou a hubenou, vypadala spíš jako uschlý vrbový lístek než jako pořádná myší noha, a tak si každou cestu musel předem

Více

řecko Text a foto: Michael a Markéta Foktovi Voňavé kadění

řecko Text a foto: Michael a Markéta Foktovi Voňavé kadění téma měsíce řecko Text a foto: Michael a Markéta Foktovi Voňavé kadění Svíčky a kadidlo. Dvě věci, bez kterých si pravoslavný kostel snad ani nelze představit. Obě věci se vyrábějí už po staletí stejným

Více

A jakmile stanula nad bílou kaluží, jasné světlo rázem zhaslo. Dívka se souhlasně podívala na svůj stín. Dobrá práce, řekla mu.

A jakmile stanula nad bílou kaluží, jasné světlo rázem zhaslo. Dívka se souhlasně podívala na svůj stín. Dobrá práce, řekla mu. Kapitola 2. ARIA Venku bylo zataženo. Žádná modrá obloha, ani slunce, ani stín. Proto bylo tak zvláštní, když se uprostřed parkoviště před nemocnicí jeden stín objevil. Nejdřív to byla jen taková skvrna,

Více

Legenda o třech stromech

Legenda o třech stromech Legenda o třech stromech Legenda o třech stromech je v tomto setkání s malými metodickými úpravami zpracována v rámci jednoho setkání pro skupinu mládeže a dospělých včetně seniorů. Ve středu zájmu není

Více

být a se v na ten že s on z který mít do o k

být a se v na ten že s on z který mít do o k být a se 1. 2. 3. v na ten 4. 5. 6. že s on 7. 8. 9. z který mít 10. 11. 12. do o k 13. 14. 15. ale i já 16. 17. 18. moci svůj jako 19. 20. 21. za pro tak 22. 23. 24. co po rok 25. 26. 27. oni tento když

Více

Deník mých kachních let. Září. 10. září

Deník mých kachních let. Září. 10. září Deník mých kachních let Září 10. září Kdybych začínala psát o deset dní dříve, bylo by zrovna 1. září. Den, na který jsem se těšila po několik let pravidelně, protože začínala škola. V novém a voňavém

Více

CYKLOŠKOLKA. Škola jízdy na kole

CYKLOŠKOLKA. Škola jízdy na kole CYKLOŠKOLKA Škola jízdy na kole PRO DĚTI od 5 do 10 Němcová Marie roků Učíme se jezdit na kole, zatáčet, brzdit Znát dopravní značky, křižovatky, přejezdy Dozvíme se o historii jízdních kol, trojkolek

Více

Tajenka K. Gebharta. vodní živočich R Í přírodní nádrž na vodu R A řeka v našem okolí C N T druh ryby potok se vlévá do K Ř vánoční ryby

Tajenka K. Gebharta. vodní živočich R Í přírodní nádrž na vodu R A řeka v našem okolí C N T druh ryby potok se vlévá do K Ř vánoční ryby V novém domě Z. Pavlíková Konečně jsme se přestěhovali. Krásně se tam spí a když máma čistila klec od papouška, uletěl nám. Měli jsme andulku. Byl to kluk, jmenoval se Pepa. Ještě než nám uletěl, umřel

Více

KARAMELOVÉ PRAŽSKÉ DOBRODRUŽSTVÍ

KARAMELOVÉ PRAŽSKÉ DOBRODRUŽSTVÍ KARAMELOVÉ PRAŽSKÉ DOBRODRUŽSTVÍ Hurá na Prahu a její věže! Jednoho letního dne se plyšový medvěd Karamel vydal na cestu z Londýna do Prahy. V učebnici vlastivědy četl, že tam mají přesně sto věží. Moc

Více

22. základní škola Plzeň

22. základní škola Plzeň 22. základní škola Plzeň Třída: 7. A Jméno: Lenka Hirmanová Datum:29. 11. 2008 1 Skoro každý měl ve školce stejný sen, co by chtěl dělat Jako malá jsem měla různé zájmy, i když některé se moc nezměnily.

Více

Fialová holčička ZŠ Kamenice Barbora Koppová

Fialová holčička ZŠ Kamenice Barbora Koppová Fialová holčička ZŠ Kamenice Barbora Koppová Seznámení s autorem: Na okraj bych se Vám ráda představila. Mé jméno je Barbora Koppová a bydlím nedaleko Prahy. Ke psaní jsem se dostala z povinnosti. Snažila

Více

SIGNAPUR. Hotel Marina Bay Sands

SIGNAPUR. Hotel Marina Bay Sands SIGNAPUR Hotel Marina Bay Sands Luxusní hotel Marina Bay Sands patří s nejatraktivnějším bazénem a nejšílenější terasou na světě mezi nejdražší hotely světa. Luxusní a hotel Marina Bay Sands leží trochu

Více

Co byste o této dívce řekli?

Co byste o této dívce řekli? Co byste o této dívce řekli? Jaké má vlastnosti? Co dělá? Jaká je to žákyně? Z jaké pochází rodiny? Upřesníte ještě něco v charakteristice této dívky? Doplníte teď něco na charakteristice dívky? Kdo by

Více

Michal Malátný z Chinaski: Jsem chodící reklama na rodičovství a manželství Neděle, 17 Květen 2015 00:33

Michal Malátný z Chinaski: Jsem chodící reklama na rodičovství a manželství Neděle, 17 Květen 2015 00:33 V poslední době se vám velmi daří. Vydali jste novou desku, sbíráte jedno ocenění za druhým a jste uprostřed vyprodaného turné. Co plánujete po jeho zakončení? 1 / 6 Turné se sice blíží ke svému závěru,

Více

Veletržní sraz Chytej cesta na ubytovnu

Veletržní sraz Chytej cesta na ubytovnu Veletržní sraz Chytej 2017 - cesta na ubytovnu Protože předpokládám, že většina z vás přijede autem, tak nejdřív popis jak se dostat k ubytovně, aby jste si před návštěvou osvěžovny mohli svého čtyřkolového

Více

Dějiny Willys-polopásový jeep T29 a T 29E1 Po vstupu USA do války byla jednou z nejdůležitějších základen Aleutians na Aljašce-od Japonského útoku na

Dějiny Willys-polopásový jeep T29 a T 29E1 Po vstupu USA do války byla jednou z nejdůležitějších základen Aleutians na Aljašce-od Japonského útoku na Dějiny Willys-polopásový jeep T29 a T 29E1 Po vstupu USA do války byla jednou z nejdůležitějších základen Aleutians na Aljašce-od Japonského útoku na Aleutians-takto se Aljaška stala primární vojenskou

Více

Výtvarná soutěž ŽÍZEŇ ANEB VODA NAD ZLATO. Vím Chci vědět Dozvěděl/a jsem se VÍM CHCI VĚDĚT DOZVĚDĚL/A JSEM SE

Výtvarná soutěž ŽÍZEŇ ANEB VODA NAD ZLATO. Vím Chci vědět Dozvěděl/a jsem se VÍM CHCI VĚDĚT DOZVĚDĚL/A JSEM SE Výtvarná soutěž ŽÍZEŇ ANEB VODA NAD ZLATO Vím Chci vědět Dozvěděl/a jsem se VÍM CHCI VĚDĚT DOZVĚDĚL/A JSEM SE Kvíz k vodě 1. Kolik vody zaujímá povrch planety? a) 61% b) 81% c) 71% 2. Jaký je chemický

Více

Řadový dům na malém městě

Řadový dům na malém městě Řadový dům na malém městě HN hodnotí prostorný byt 4 + kk v Buštěhradu na Kladensku. Nezvykle prostorný řadový dům. Ale bohužel jen s jednou koupelnou. To byly dvě hlavní věci, které zaujaly hodnotitele

Více

ozdobami- koule, řetězy z popcornu atd.

ozdobami- koule, řetězy z popcornu atd. ozdobami- koule, řetězy z popcornu atd. Štědrý den u nás doma O. Polcar Už od rána jsme s mojí sestřičkou Zuzankou čekali na Ježíška. Maminka řekla, že musíme počkat do večera. Celý den jsme byli oba hodní.

Více

Co je správně? Doplňte slovesa v imperativu. obléknout si obout se. nesvlékat se nezouvat se. svléknout si zout se

Co je správně? Doplňte slovesa v imperativu. obléknout si obout se. nesvlékat se nezouvat se. svléknout si zout se Co je správně? 179/6 1. slunce zuří / září 2. rozzlobený člověk zuří / září 3. člověk, který chce to nejlepší, je náročný / špičkový 4 zboží, které má tu nejlepší kvalitu, je náročné / špičkové 5. situace

Více

ČTVRTLETNÍK ZÁKLADNÍ ŠKOLY STRÁŽ NAD NISOU Č. 10 ÚNOR DUBEN 2015

ČTVRTLETNÍK ZÁKLADNÍ ŠKOLY STRÁŽ NAD NISOU Č. 10 ÚNOR DUBEN 2015 ČTVRTLETNÍK ZÁKLADNÍ ŠKOLY STRÁŽ NAD NISOU Č. 10 ÚNOR DUBEN 2015 Obsah: Co by bylo, kdybych mohl(a) jíst, co bych chtěl(a). 2-11 Co by bylo, kdybych se ocitl(a) v minulosti 12-22 Co by bylo, kdybych se

Více

A Vike šel domů a vysadil dveře hlavního vchodu. Pak ohnul dvě pružné, pevné mladé břízky, které stá-

A Vike šel domů a vysadil dveře hlavního vchodu. Pak ohnul dvě pružné, pevné mladé břízky, které stá- Soutěž Následujícího dne v šest hodin ráno se Halvar a Vike posilnili několika miskami ovesné polévky, kterou matka Ylva uměla tak výborně vařit, a vydali se k hromadám kamení. Mezi oběma hromadami byl

Více

Col de la Bonette aneb cesta do nebe mezi veterány (12.9.2009)

Col de la Bonette aneb cesta do nebe mezi veterány (12.9.2009) Col de la Bonette aneb cesta do nebe mezi veterány (12.9.2009) První výlet v Haute Porvence jsme naplánovali již doma. Inspirací se nám stala kniha Jak se jezdí do nebe, kterou jsme dostali k vánocům.

Více

CZ.1.07/1.4.00/21.1920

CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Reklama, sleva Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_39_14 Tématický celek: Rodina a finance Autor: Mgr. Ivo Šenk Datum

Více

1. Nákladní automobil ujede nejprve 6 km rychlostí 30 km/h a potom 24 km rychlostí 60 km/h. Určete jeho průměrnou rychlost.

1. Nákladní automobil ujede nejprve 6 km rychlostí 30 km/h a potom 24 km rychlostí 60 km/h. Určete jeho průměrnou rychlost. 1. Nákladní automobil ujede nejprve 6 km rychlostí 30 km/h a potom 24 km rychlostí 60 km/h. Určete jeho průměrnou rychlost. 2. Cyklista jede z osady do města. První polovinu cesty vedoucí přes kopec jel

Více

Činnosti obvyklé pro podvečer. S dítětem si povídáme o obvyklých činnostech pro tuto dobu.

Činnosti obvyklé pro podvečer. S dítětem si povídáme o obvyklých činnostech pro tuto dobu. Jejda, copak to je za cestu? podivil se Pavlík, sotva dojedl svačinu a uviděl před sebou strmou cestu stoupající vzhůru. Tudy půjdeme, ujistil všechny přítomné tatínek. Tak to máme celý zbytek dopoledne

Více

V pondělí nás překvapilo příjemné teplo, které s sebou přineslo i velké množství kaluží a mokré všechno, co namočit šlo.

V pondělí nás překvapilo příjemné teplo, které s sebou přineslo i velké množství kaluží a mokré všechno, co namočit šlo. Tento týden jsme strávili v Austrálii. Počasí tomu skoro odpovídalo, v pondělí a v úterý bylo ještě hodně mokro, ale od středy panovalo skoro jarní počasí. Pondělí V pondělí nás překvapilo příjemné teplo,

Více

1. STARÉ POVĚSTI ČESKÉ - O PRAOTCI ČECHOVI

1. STARÉ POVĚSTI ČESKÉ - O PRAOTCI ČECHOVI 1. STARÉ POVĚSTI ČESKÉ - O PRAOTCI ČECHOVI Čti velmi pozorně text a odpovídej na otázky. Kdysi dávno žily u řeky Visly rodiny dvou bratrů. Jeden se jmenoval Čech a byl vojvodou, stařešinou, náčelníkem.

Více

Zuzana Pospíšilová ilustrovala Jana Valentovičová. Výlet do Pekla. čte pro. prv. ňáč. čte pro. prv. ňáč

Zuzana Pospíšilová ilustrovala Jana Valentovičová. Výlet do Pekla. čte pro. prv. ňáč. čte pro. prv. ňáč Zuzana Pospíšilová ilustrovala Jana Valentovičová Výlet do Pekla prv čte pro ky ní ňáč prv čte pro ky ní ňáč Zuzana Pospíšilová ilustrovala Jana Valentovičová Výlet do Pekla Upozornění pro čtenáře a uživatele

Více

Soused konečně otevřel dveře a řekl, aby byl zticha a nebudil mu děti: Dám ti třeba i dva chleby, jen rychle zase jdi!

Soused konečně otevřel dveře a řekl, aby byl zticha a nebudil mu děti: Dám ti třeba i dva chleby, jen rychle zase jdi! JEŽÍŠ UČITEL Když začal Ježíš kázat, učil lidi, co mají dělat, aby byli dobří, a aby jim za to Pán Bůh žehnal. Říkal lidem: Máte v nebi dobrého Otce. Mějte ho rádi a takto se k němu modlete: Otče náš,

Více

Pondělí. Den: já svoje čepice!!!

Pondělí. Den: já svoje čepice!!! Den: Pondělí Dnes jsem se rozhodla začít si psát deníček. Už dlouho jsem o tom přemýšlela, ale až dneska se stalo něco, co bych myslím měla sepsat. Ještě pořád jsem trochu v šoku. Vlastně se ještě teď

Více

Bleskový výsadek MOA v Anglii. (aneb Londýn-Cambridge-Canterbury)

Bleskový výsadek MOA v Anglii. (aneb Londýn-Cambridge-Canterbury) Bleskový výsadek MOA v Anglii (aneb Londýn-Cambridge-Canterbury) Rakovník jsme opouštěli ve středu 12. 9. kolem třetí hodiny odpolední. Přijel pro nás zájezdový autobus, kterým jsme po chvíli dorazili

Více

Antonyj ANTONYJ SUROŽSKIJ ( )

Antonyj ANTONYJ SUROŽSKIJ ( ) ANTONYJ SUROŽSKIJ (1914-2003) se narodil jako syn ruského diplomata ve švýcarském Lausanne. Ke křesťanství se obrátil, když mu bylo 15 let, vystudoval medicínu a stal se lékařem. V roce 1939 složil mnišské

Více

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 email: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

Dobrodružnou záchrannou akci zažili koncem listopadu provozovatelé Turnerovy chaty, která stojí na břehu řeky Vydry.Takhle o tom vyprávějí.

Dobrodružnou záchrannou akci zažili koncem listopadu provozovatelé Turnerovy chaty, která stojí na břehu řeky Vydry.Takhle o tom vyprávějí. Vydra z Vydry Dobrodružnou záchrannou akci zažili koncem listopadu provozovatelé Turnerovy chaty, která stojí na břehu řeky Vydry.Takhle o tom vyprávějí. Kolemjdoucí turista, který si po ránu vyšel z Antýglu

Více

Přijeli jsme na tábor asi v 17 hodin a Upírovo strejda s Upírem a Žralokem už tam byli a sekali trávu sekačkou, co byla Upírovo strejdy, protože tu

Přijeli jsme na tábor asi v 17 hodin a Upírovo strejda s Upírem a Žralokem už tam byli a sekali trávu sekačkou, co byla Upírovo strejdy, protože tu Přijeli jsme na tábor asi v 17 hodin a Upírovo strejda s Upírem a Žralokem už tam byli a sekali trávu sekačkou, co byla Upírovo strejdy, protože tu sekačku, co měl vždycky Jarda půjčenou přes Peprníka

Více

Průvodce "Horní Planá"

Průvodce Horní Planá Perník Kopec 48 48'58.57"N 13 54'3.46"E Zalesněný vrch Perník (1. 049 m) leží asi 10 km jižně od Volar nad pravým břehem Vltavy v Trojmezenské hornatině. Na jeho úbočích jsou četné skalní útvary, které

Více

Památný strom. projekt Náš region

Památný strom. projekt Náš region Památný strom projekt Náš region Představuji se vám Jmenuji se JAVOR KLEN Narodil jsem se před 190 lety. Adresa: východní okraj města poblíž cesty ke klášteru, ulice Antonína Dvořáka 773, Králíky Výška:

Více

22. Základní škola Plzeň. Až já budu velká. Třída: 7. B. Datum: 8. 12. 2008. Jméno: Kamila Šilhánková

22. Základní škola Plzeň. Až já budu velká. Třída: 7. B. Datum: 8. 12. 2008. Jméno: Kamila Šilhánková 22. Základní škola Plzeň Až já budu velká Třída: 7. B Datum: 8. 12. 2008 Jméno: Kamila Šilhánková V pěti letech jsem onemocněla zánětem ledvin a ležela jsem v nemocnici u svatého Jiří. Byla tam veliká

Více

Proč si všichni na střední musí připadat jako králové nebo královny?

Proč si všichni na střední musí připadat jako králové nebo královny? Proč si všichni na střední musí připadat jako králové nebo královny? Nikdo si mě za celý týden ani nevšiml. Jsem jen další nová studentka na nové škole. Přestoupila jsem z té minulé z toho důvodu, že se

Více

Už je to tady zas, že? podivil se Charlie. Kam jsme se dostali tentokrát? Do Zakázaného města! prohlásila Louisa a rozhlížela se kolem.

Už je to tady zas, že? podivil se Charlie. Kam jsme se dostali tentokrát? Do Zakázaného města! prohlásila Louisa a rozhlížela se kolem. KAPITOLA 2 Frankie pocí l na tvářích lehký závan větru. Zamrkal, a když se mu před očima vyjasnilo, uviděl, jak stojí před velkou klenutou bránou. Byla natřená několika barvami červenou, oranžovou a zelenou.

Více

eokoukané Č E R V E N E C 2 0 0 8

eokoukané Č E R V E N E C 2 0 0 8 M A L T A V A L L E T T A 107 120-124_etiopie6.indd 120 8.7.2008 15:35:30 E T I O P I E N eokoukané zážitky Pokud rádi fotografujete, můžete spojit příjemné s užitečným odpočinek v jedinečném prostředí

Více

PES V NEBI. Dobrý den, povídá muž. Copak to tady prosím je?

PES V NEBI. Dobrý den, povídá muž. Copak to tady prosím je? PES V NEBI Muž putoval se svým psem. Věděl, že už je mrtvý a směřuje k nebi. V tom okamžiku se před ním zjevila nádherná zlacená brána a u ní stál a usmíval se fousatý stařík v bílé kápi. Dobrý den, povídá

Více

Soustředění v Lublině - Ondra Polcar

Soustředění v Lublině - Ondra Polcar Soustředění v Lublině - Ondra Polcar Ve dnech 13.3. 15.3. jsme se zúčastnili s naším oddílem SK Pavlíkov fotbalového soustředění v Liblíně. Byli jsme tam my, mladší žáci společně s mužstvem starších žáků.

Více

Ladislava Horová OBRÁZKOVÉ Č TENÍ. Na ulici. ilustrace Petra Řezníčková

Ladislava Horová OBRÁZKOVÉ Č TENÍ. Na ulici. ilustrace Petra Řezníčková Ladislava Horová OBRÁZKOVÉ Č TENÍ Na ulici ilustrace Petra Řezníčková Ladislava Horová OBRÁZKOVÉ Č TENÍ Na ulici ilustrace Petra Řezníčková GRADA PUBLISHING Ladislava Horová OBRÁZKOVÉ Č TENÍ Na ulici

Více

Samuel van Tongel. Nevinnosti I

Samuel van Tongel. Nevinnosti I Samuel van Tongel Nevinnosti I Studený vítr ochlazoval jinak teplý večer při svitu zapadajícího slunce, jehož barva se měnila při každém mraku, který se na překrásném oranžovo-modrém nebi ocitl. Na stromech

Více

1 (AT) Heidenreichstein - Litschau 13,1 km

1 (AT) Heidenreichstein - Litschau 13,1 km 1 (AT) Heidenreichstein - Litschau 13,1 km 12 Itinerář Informace celk. dist. místo 0,0 0,0 Heidenreichstein, Tagesstätte Zuversicht 0,1 0,1 Heidenreichstein, Güterweg Altmanns 1,4 1,3 Altmanns, Altmannser

Více

Ahoj! Dne naše parta, ve složení 4 dívek (Natálka, Lucka, Maruška a Vany) a jednoho (věčně spícího) Volodi, měla šanci navštívit hlavní

Ahoj! Dne naše parta, ve složení 4 dívek (Natálka, Lucka, Maruška a Vany) a jednoho (věčně spícího) Volodi, měla šanci navštívit hlavní Ahoj! Dne 12. 4. 2017 naše parta, ve složení 4 dívek (Natálka, Lucka, Maruška a Vany) a jednoho (věčně spícího) Volodi, měla šanci navštívit hlavní město Holandska, Amsterdam. Rozhodli jsme se vám tady

Více

Zatím sestoupi1 s nebe anděl v bílém rouchu. Odvalil od hrobky kámen a posadil a něj. Vojáci se zděsili a utekli. Za chvíli potom přišly k hrobu zbožn

Zatím sestoupi1 s nebe anděl v bílém rouchu. Odvalil od hrobky kámen a posadil a něj. Vojáci se zděsili a utekli. Za chvíli potom přišly k hrobu zbožn ZMRTVÝCHVSTÁNÍ Ježíšovi nepřátelé zvítězili. Ježíš byl mrtev, jeho učedníci rozptýleni. Všemu byl konec. Zlí lidé nechtěli poslouchat Ježíšovo učení a teď, když byl mrtev, se radovali. Ježíš však řekl:

Více

že sem na jih zabloudil letos nějaký orel, aby unikl chladnějším

že sem na jih zabloudil letos nějaký orel, aby unikl chladnějším Kapitola 3 Na farmě vzdálené třicet kilometrů severně od údolí Pastvin draků se Larisa postavila a setřela si pot z čela. Naklonila košík, který držela v ruce, a podívala se na červeňoučké jahody, jež

Více

Přechod rumunské Rodny, jednoho z nejhezčích pohoří Karpat

Přechod rumunské Rodny, jednoho z nejhezčích pohoří Karpat Stránka č. 1 z 8 Přechod rumunské Rodny, jednoho z nejhezčích pohoří Karpat 25. srpna 2010 5:00 Každým rokem se snažíme zmapovat několik nových karpatských pohoří. Letos padla konečně volba na Rodnu, hory

Více

Znáte tyto údaje o vodě? Přečtěte si text. Označte, co je/není pravda.

Znáte tyto údaje o vodě? Přečtěte si text. Označte, co je/není pravda. Znáte tyto údaje o vodě? Přečtěte si text. Označte, co je/není pravda. 157/3 Víte, že... 20 až 50 litrů je minimální množství vody, kterou člověk denně potřebuje pro své základní životní potřeby?... 575

Více

1. Na stole jsou tři hromádky jablek. Na první je o třináct jablek méně než na druhé, na třetí hromádce je o osm

1. Na stole jsou tři hromádky jablek. Na první je o třináct jablek méně než na druhé, na třetí hromádce je o osm 1. Na stole jsou tři hromádky jablek. Na první je o třináct jablek méně než na druhé, na třetí hromádce je o osm jablek více než na první. Kolik jablek je dohromady na stole, víš-li, že na druhé hromádce

Více

www.robotikmechacek.cz

www.robotikmechacek.cz ISBN 978-80-260-3610-4 (epub) ISBN 978-80-260-3611-1 (PDF) ISBN 978-80-260-3612-8 (MobiPocket) www.robotikmechacek.cz Na webu můžete výhodně koupit také elektronickou či tištěnou verzi prvního dílu knihy

Více

Letní lezení ve Francii

Letní lezení ve Francii Letní lezení ve Francii Někomu se možná může zdát, že jet lézt do Francie v létě je trochu šílené. Neříkám, že ne,ale určitě se tu dají najít krásné oblasti, kde si můžete pohodově zalézt, vykoupat se,

Více

NEJENRODIČOVSKÝ INFORMÁTOR TÁBOR 2014. Důležité informace než odjedeme na letní skautský tábor

NEJENRODIČOVSKÝ INFORMÁTOR TÁBOR 2014. Důležité informace než odjedeme na letní skautský tábor NEJENRODIČOVSKÝ INFORMÁTOR TÁBOR 2014 Důležité informace než odjedeme na letní skautský tábor Po celý rok přicházíme jako skauti do kontaktu s přírodou. Až tábor nás k ní ale přiblíží natolik, abychom

Více

MARTIN SICHINGER SMRT KRÁLE ŠUMAVY DO NITRA HOR PO DÁVNÝCH STEZKÁCH KE STARÝM PŘÍBĚHŮM 65. POLE

MARTIN SICHINGER SMRT KRÁLE ŠUMAVY DO NITRA HOR PO DÁVNÝCH STEZKÁCH KE STARÝM PŘÍBĚHŮM 65. POLE MARTIN SICHINGER SMRT KRÁLE ŠUMAVY DO NITRA HOR PO DÁVNÝCH STEZKÁCH KE STARÝM PŘÍBĚHŮM 65. POLE 1 2 www.65pole.cz SMRT KRÁLE ŠUMAVY EDICE TAH SVAZEK 1 MARTIN SICHINGER SMRT KRÁLE ŠUMAVY DO NITRA HOR

Více

Zelená brána Černé země

Zelená brána Černé země směr Evropa francie Text a foto: Markéta a Michael Foktovi Zelená brána Černé země Dříve tu lidé žili kvůli rašelině, dnes tady díky její těžbě hnízdí ptáci. Během tisíců let vystřídaly zdejší lesy porosty

Více

To znamená, že jste tlustý ožrala. Odpověděla mi. Ale teď vážně. Pokračovala. Musíte zhubnout, nebo vám začnu předepisovat prášky.

To znamená, že jste tlustý ožrala. Odpověděla mi. Ale teď vážně. Pokračovala. Musíte zhubnout, nebo vám začnu předepisovat prášky. Neviditelnost Tomáš Dušek Byl jsem na kontrole. Našli mi v krvi zbytkový alkohol a špatný cholesterol. Ptal jsem se své doktorky, co to znamená. To znamená, že jste tlustý ožrala. Odpověděla mi. Ale teď

Více

Jak tak bloudila lesem, objevila se před ní najednou babička. Byla celá shrbená, na zádech nesla dříví a samotnou ji nohy sotva nesly.

Jak tak bloudila lesem, objevila se před ní najednou babička. Byla celá shrbená, na zádech nesla dříví a samotnou ji nohy sotva nesly. Jak tak bloudila lesem, objevila se před ní najednou babička. Byla celá shrbená, na zádech nesla dříví a samotnou ji nohy sotva nesly. Neměla bys něco k jídlu, holčičko? zeptala se Sněhurky unaveně. Celý

Více

Obsluhoval jsem zlatou generaci

Obsluhoval jsem zlatou generaci PETRA NAHRADIL ÁDA Všichni mi říkají Áda. Tedy ti, co mě znají. Trenéři, hráči, lidi kolem hokeje, dokonce i v médiích jsem býval jmenovaný jako masér Áda Bílek. Místo skutečného křestního, jež bylo a

Více

Klasické pohádky. Medvídek Pú. http://deti.e-papa.cz Page 1/5

Klasické pohádky. Medvídek Pú. http://deti.e-papa.cz Page 1/5 Klasické pohádky Medvídek Pú Page 1/5 Tady jde ze schodů za Kryštůfkem Robinem Michal Medvěd hlavou napřed, bum, bum, bum. Jinak to ani neumí, ale někdy mu připadá, že to přece jen musí jít taky jinak,

Více

Tajemství ukryté v pohledech - 12. část (fotografie z Boleradic)

Tajemství ukryté v pohledech - 12. část (fotografie z Boleradic) Publikováno na Inflow.cz (http://www.inflow.cz/tajemstvi-ukryte-v-pohledech-12-cast-fotografie-zboleradic) Tajemství ukryté v pohledech - 12. část (fotografie z Boleradic) 1. 11. 2008 Marta Dnešní příspěvek

Více

Cesta za Vaším pokladem tedy ebookem ;)

Cesta za Vaším pokladem tedy ebookem ;) Cesta za Vaším pokladem tedy ebookem ;) Krásný den, V momentě, kdy jste se rozhodli napsat svůj ebook, ocitli jste se najednou na cestě. Tato cesta může být jednoduchá, bezproblémová a úžasná a možná dokonce

Více

Přechod Calanques aneb Milešovka po Provensálsku ( )

Přechod Calanques aneb Milešovka po Provensálsku ( ) Přechod Calanques aneb Milešovka po Provensálsku (3-4.10.2009) Dva roky jsme již vynechali známý ústecký memoriál Hany Vocáskové - noční pochod na Milešovku a tak jsme se rozhodli, že si částečně noční

Více

PDF created with pdffactory Pro trial version www.pdffactory.com

PDF created with pdffactory Pro trial version www.pdffactory.com Ke konci roku jsme vyrazili na dva projektové dny. Ten první se vztahoval k výuce dějepisu. Učili jsme se totiž o pravěku, tak jsme vyrazili do Prahy do Národního muzea, kde probíhala výstava právě k pravěku.

Více

Já hraji na klávesy - N. Matesová

Já hraji na klávesy - N. Matesová L. Šindlerová Já hraji na klávesy - N. Matesová Na klávesy hraju letos poprvé, ale už umím mnoho písniček, například Maličká su, Když jsem jel do Prahy, Vadí nevadí, Okoř a mnoho dalších písniček. Na klávesy

Více

Neměl by vůbec nic. že jsme našli partnera

Neměl by vůbec nic. že jsme našli partnera Když mladý muž Neměl by vůbec nic. stejného smýšlení. slyšel ropuchu mluvit tak odvážně a logicky, beznadějně se zamiloval. Od té doby se pokaždé, cestou ze školy u ní zastavil na kus řeči. Jednoho dne,

Více

ČERVEN Pátek Pro mě jsou letní prázdniny v podstatě tři měsíce výčitek svědomí.

ČERVEN Pátek Pro mě jsou letní prázdniny v podstatě tři měsíce výčitek svědomí. ČERVEN Pátek Pro mě jsou letní prázdniny v podstatě tři měsíce výčitek svědomí. Jenom proto, že je hezky, každý čeká, že budete venku a skotačitˮ nebo tak něco. A když venku netrávíte každou vteřinu, hned

Více

JAOS. povídka na pokračování pro kroužek robotiky (pro děti 8 12 let)

JAOS. povídka na pokračování pro kroužek robotiky (pro děti 8 12 let) JAOS povídka na pokračování pro kroužek robotiky (pro děti 8 12 let) Kapitola I. Jak to začalo a jak to u nás vypadá? Proč zrovna já? Koukej, ať už jsi zpátky v regenerační komoře! řekl nějaký hlas, když

Více

Radomír Hanzelka AGENTURA OSIRIS KNIHA DRUHÁ

Radomír Hanzelka AGENTURA OSIRIS KNIHA DRUHÁ Radomír Hanzelka AGENTURA OSIRIS KNIHA DRUHÁ 1 Copyright Radomír Hanzelka, 2013 www.radomirhanzelka.cz Všechna práva vyhrazena Vytiskla a vydala: Nová Forma s.r.o. www.novaforma.cz Vydání první ISBN 2

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita I/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji čtenářské a informační gramotnosti žáků středních škol Pracovní list č. 20 pro téma 1.2.5

Více

Paměťnároda. Helena Medková

Paměťnároda. Helena Medková Paměťnároda Helena Medková 1946 Narodila se v roce 1946 v Praze. Její rodiče ji již od malička vedli k hudbě. Hrála na klavír a její sestra na housle. Studovala na konzervatoři a poté na Akademii múzických

Více

ZEMĚPIS V 6. A 7. ROČNÍKU. Využití internetu v učivu zeměpisu v 6. a 7. ročníku. Číslo a název DUM: Autor: Antonín Krejčí

ZEMĚPIS V 6. A 7. ROČNÍKU. Využití internetu v učivu zeměpisu v 6. a 7. ročníku. Číslo a název DUM: Autor: Antonín Krejčí OPVK Šablona klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT ZEMĚPIS V 6. A 7. ROČNÍKU Název sady: Využití internetu v učivu zeměpisu v 6. a 7. ročníku Číslo a název DUM: VY_32_INOVACE_12_Austrálie

Více

Olympiáda ve Vencouveru se zlomila do druhé půlky a my se vydali na letošní běžky do rodiště jednoho z potencionálních medailistů tohoto zimního

Olympiáda ve Vencouveru se zlomila do druhé půlky a my se vydali na letošní běžky do rodiště jednoho z potencionálních medailistů tohoto zimního Olympiáda ve Vencouveru se zlomila do druhé půlky a my se vydali na letošní běžky do rodiště jednoho z potencionálních medailistů tohoto zimního klání, do okolí Klínovce na hřebeny Krušných hor. Ty jsou

Více

Pavel Gaudore BAJKY PODLE EZOPA

Pavel Gaudore BAJKY PODLE EZOPA Pavel Gaudore BAJKY PODLE EZOPA Ilustrace Hedvika Vilgusová Aventinum, Praha 1996 OBSAH Kohout a perla... 3 Myš, žába a luňák... 4 Orel, hlemýžď a vrána... 5 Lev a myš... 6 Pes a kus masa... 7 Moucha a

Více

ewrc.cz Fotky žloutnou, vzpomínky ne... Autor: Jiří Seliger, :21 Skutečná příhoda mých přátel ze Švédska při Rallye Bohemia 1992.

ewrc.cz Fotky žloutnou, vzpomínky ne... Autor: Jiří Seliger, :21 Skutečná příhoda mých přátel ze Švédska při Rallye Bohemia 1992. Fotky žloutnou, vzpomínky ne... Autor: Jiří Seliger, 7. 9. 2010 10:21 Skutečná příhoda mých přátel ze Švédska při Rallye Bohemia 1992. Před mnoha roky k nám na rallye jezdili soutěžáci ze Švédska a já

Více

ÚTĚK NA ZÁPAD. (Günter Götz [1])

ÚTĚK NA ZÁPAD. (Günter Götz [1]) ÚTĚK NA ZÁPAD Koupit lístek, nastoupit do vlaku, to všechno proběhlo v pořádku. Ale kousek od východního Berlína vlak zastavil a objevila se lidová policie s kalašnikovy. Museli jsme ukázat dokumenty a

Více

Veľký bok: nejvýše položené letiště na Slovensku?

Veľký bok: nejvýše položené letiště na Slovensku? Stránka č. 1 z 5 Veľký bok: nejvýše položené letiště na Slovensku? 20. srpna 2008 6:00 Výstup na Veľký bok (1 727 m) v Nízkých Tatrách je fyzicky, časově i orientačně náročný. Pokud sem však zamíříte,

Více

Na Týřově FUN AEROBIC Rakovník

Na Týřově FUN AEROBIC Rakovník Na Týřově A. Herinková V neděli jsme byli s maminkou, tatínkem a Adélkou na Týřově. Je to zřícenina středověkého hradu. Stojí nad soutokem berounky s Úpočským potokem. Jsou odtud krásné výhledy do okolí.

Více

ALARM TEST PRO CYKLISTY

ALARM TEST PRO CYKLISTY ALARM TEST PRO CYKLISTY Leden 2009 Číslo projektu: 1F44/L/058/050 Zadavatel: Ministerstvo dopravy Styčný pracovník: Ing. Blanka Sunkovská Datum: leden 2009 Zodpovědný řešitel: Mgr. Iva Provalilová Spoluřešitelé:

Více

Neobroušené sopečné klenoty

Neobroušené sopečné klenoty téma měsíce ITÁLIE Text a foto: Markéta a Michael Foktovi Neobroušené sopečné klenoty Kdysi pyšně zdvihaly své hlavy vysoko nad mořskou hladinu a chrlily do vzduchu sloupy lávy. Dnes jsou už dávno vyhaslé

Více

Chaloupka. Blbe, sotva jsem zabrala a ty tu děláš takovej randál.

Chaloupka. Blbe, sotva jsem zabrala a ty tu děláš takovej randál. Chaloupka Ten les je nějakej divnej. A že jsem už lesů prošel dost. Lesy jsou různý. Hustý, řídký, tmavý, smíšený, smrkový, borový, nebo třeba zabordelený. Tenhle ne. Tenhle je prostě divnej. Takovej tichej.

Více

45 min Datum ověření: 19. 6. 2012. Oceánie, ostrovy, Velikonoční ostrov, kamenné sochy, kult ptačího muže

45 min Datum ověření: 19. 6. 2012. Oceánie, ostrovy, Velikonoční ostrov, kamenné sochy, kult ptačího muže Kód materiálu: Název materiálu: VY_12_INOVACE_08_VELIKONOČNÍ OSTROV Velikonoční ostrov Předmět: Zeměpis Ročník: 6. Časová dotace: Jméno autora: Klíčová slova: Výchovné a vzdělávací cíle: Rozvíjené klíčové

Více

1. kapitola (Petra) No, já sama nevím, jak se ta zastávka jmenuje vím jen, že to kousek od Řešovské.

1. kapitola (Petra) No, já sama nevím, jak se ta zastávka jmenuje vím jen, že to kousek od Řešovské. 1. kapitola (Petra) Stojím na chodbě budovy FSV UK a snažím se zorientovat v plánku. Nervózně si přitom pohrávám s propiskou. Náhle za sebou uslyším povědomý hlas: Honzo, kolikrát jsem ti říkal, že nechci,

Více

Erik vypjal hru, upravil si baseballovou čepici a vyrazil dlouhými kroky otevřenou branou dovnitř.

Erik vypjal hru, upravil si baseballovou čepici a vyrazil dlouhými kroky otevřenou branou dovnitř. DŮM ČÍSLO 12076 Tys byl odjakživa hrozný paličák, Dominiku! řekla Tina Erikovi. Nesmysl, jste nějak moc moudrá, paní profesorko Patti! opáčil hbitě Erik. Cha, ona není Patti, ale Erik, zvolala pravá Patti

Více

Jiří Glet PAVLÍK A RYTÍŘ JAN Z MICHALOVIC

Jiří Glet PAVLÍK A RYTÍŘ JAN Z MICHALOVIC 1 Jiří Glet PAVLÍK A RYTÍŘ JAN Z MICHALOVIC 2 Copyright Autor: Jiří Glet Vydal: Martin Koláček - E-knihy jedou 2014 ISBN: 978-80-7512-073-1 (epub) 978-80-7512-074-8 (mobipocket) 978-80-7512-075-5 (pdf)

Více

Maroko levně a na vlastní pěst. Krásný trek pohořím Antiatlas

Maroko levně a na vlastní pěst. Krásný trek pohořím Antiatlas Maroko levně a na vlastní pěst. Krásný trek pohořím Antiatlas 12. ledna 2015 Michal Hruška, pro idnes.cz Maroko není jen poušť a oceán. Městečko Tafraoute, uhnízděné v nádherném, klidném údolí Ameln, je

Více

ach, aha L3, tak, tamtím způsobem L4 na mateřské dovolené L3 synovec L3 muž, pán L3, Z3 maminka (zdvořilý dospělý člověk L3, Z5 rybník L3, Z18 tam L3

ach, aha L3, tak, tamtím způsobem L4 na mateřské dovolené L3 synovec L3 muž, pán L3, Z3 maminka (zdvořilý dospělý člověk L3, Z5 rybník L3, Z18 tam L3 ach, aha L3, tak, tamtím způsobem L4 na mateřské dovolené L3 synovec L3 muž, pán L3, Z3 tam L3 rybník L3, Z18 maminka (zdvořilý výraz) L3, Z11 dospělý člověk L3, Z5 starší bratr Z11, starší bratr (skromný

Více

Malý Ježíš měl také malé kamarády. Nazaretské děti si s ním rády hrály. Ježíš se vždycky nejdříve zeptal maminky a teprve potom si šel ven hrát. Chlap

Malý Ježíš měl také malé kamarády. Nazaretské děti si s ním rády hrály. Ježíš se vždycky nejdříve zeptal maminky a teprve potom si šel ven hrát. Chlap JEŽÍŠOVO DĚTSTVÍ O Ježíšově dětství toho mnoho nevíme. Víme jen tolik, že bydlel v Nazaretě, ve vesnici, kde byla doma Panna Maria, a že by velmi poslušný. Když zemřel zlý král Herodes, Svatá Rodina se

Více

Co je ještě potřeba zajistit ze zásadních věcí před odjezdem?!

Co je ještě potřeba zajistit ze zásadních věcí před odjezdem?! EXPEDICE BANÁT 2011 - organizační pokyny a základní informace Důležitá předmluva: Jsme velmi rádi, že jste se rozhodli vyrazit s námi za nefalšovaným dobrodružstvím. Důrazně Vás ale žádáme - berte následující

Více

Comenius meeting Dánsko Svendborg. Finsko Itálie Island Dánsko Česká republika

Comenius meeting Dánsko Svendborg. Finsko Itálie Island Dánsko Česká republika Comenius meeting Dánsko Svendborg Finsko Itálie Island Dánsko Česká republika Sobota 5. září 2009 Kodaň Svendborg Neděle 6. září 2009 Ostrov Strynø Pondělí 7. září 2009 Ostrov Strynø Svendborg Úterý

Více

Řehořovi bylo jasné, co Markétka zamýšlí, chce odvést matku do bezpečí a jeho pak zahnat ze stěny dolů. Ale jen ať si to zkusí! Řehoř sedí na svém

Řehořovi bylo jasné, co Markétka zamýšlí, chce odvést matku do bezpečí a jeho pak zahnat ze stěny dolů. Ale jen ať si to zkusí! Řehoř sedí na svém f r a n z k a f k a Řehořovi bylo jasné, co Markétka zamýšlí, chce odvést matku do bezpečí a jeho pak zahnat ze stěny dolů. Ale jen ať si to zkusí! Řehoř sedí na svém obraze a nevydá ho. Raději skočí Markétce

Více