Sedm týdnů v Austrálii. Jak slivovice cestovala do Sydney

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Sedm týdnů v Austrálii. Jak slivovice cestovala do Sydney"

Transkript

1 Sedm týdnů v Austrálii. Jak slivovice cestovala do Sydney Autor: Jiří Vanýsek :05 Původní zpráva Televizní reţisér Jiří Vanýsek se jel podívat za dcerou Zuzanou do Austrálie. Přečtěte si první deník z jeho sedmitýdenní cesty. Aţ do odjezdu jsem řešil problém s meruňkovicí. Pepča Stejskal ze Sydney (známý brněnský výtvarník, knihovník a emigrant, postava z historek z Manéţí Bolka Polívky) si velice přál slivovici a já jsem mu chtěl dát ochutnat svou vlastní pálenku, podle mého lepší neţ běţná slivovice. Ale váhal jsem, jestli můţu porušit australský zákaz dovozu potravin. Láhev jsem nechal stát vedle nabaleného kufru a teprve na poslední chvíli jsem se rozhodl ji přibalit, a to přesto, ţe moje zavazadlo uţ mělo čtyři kila nad váhu. Za chvíli jsem se ke kufru vrátil a ucítil vábivou vůni. Hrklo ve mně jak ve starých hodinách. Půl láhve vyteklo do kufru. Dost jsem nezarazil zátku. Nevzdal jsem to, našel v separovaném odpadu litrovou láhev z plastu a znovu ji naplnil. Skvrny na kufru cestou autobusem do Vídně uschly, ale vnitřek voněl meruňkovicí ještě po čtyřech dnech v Canbeře. S Korejci do Austrálie Na letadlo do Soulu, přes který jsem do Sydney letěl, čekaly na vídeňském letišti Schwechat tři stovky Korejců a jeden mladý opálený Evropan. Oslovil jsem ho anglicky, ale neuměl odpovědět. Zkusil jsem to německy, avšak ani tuto řeč neovládal. Bylo mi to divné, ale pak mě napadlo: Nejste náhodou Čech?" Byl. 1

2 Jmenoval se Zdeněk, je ze Strakonic a pracuje na záchrance ve Vimperku. Dostal 14 dní dovolené, protoţe slouţil celé minulé Vánoce, a protoţe bude slouţit i celé příští Vánoce, dostal dalších 14 dnů. Měsíc volna hodlal strávit na Novém Zélandu a jeho hlavním cílem bylo zaskákat si tam padákem. Ţádný padák však u sebe neměl. V ostrovní zemi znal jen jednoho člověka, ale ten mu uţ tři měsíce neodpověděl na . Jemu to však nevadilo a tiše louskal základní anglická slovíčka. Těsně před startem na něj přišla krize, protoţe ještě nikdy nevlezl do letadla bez padáku". Zdeněk dostal sedadlo naproti letušce, která jej obsadila jen při startu a přistání, a vedle něj bylo volno. Pozval mě k sobě, já si natáhl nohy a povečeřeli jsme. Pak jsem si vzal lexaurin a probudil jsem se aţ nad Ţlutým mořem. Sibiř a jezero Bajkal bych stejně neviděl, protoţe byla noc. Krásné korejské letušky stahují rolety na okénkách i za dne. Asi proto, aby se lidé nedívali do jedenáctikilometrové hlubiny, ale na korejský akční film o soutěţi kuchařů. Do letadla bez kontroly Přistáli jsme v Soulu, kde jsme se se Zdeňkem rozdělili. Čekal jsem na kontrolu zavazadel, ale čas ubíhal a nic se nedělo. Teprve deset minut před odletem se objevila baculatá Australanka a začala kontrolou. Prvního pasaţéra probírala pět minut. Dochvilní Korejci nevydrţeli a otevřeli vedlejší vchod. Vyuţil jsem příleţitost a následován davem Korejců vstoupil do letadla bez kontroly. Do obstaroţního jumbo jetu mohl v té chvíli nastoupit kdokoliv. Nejzajímavější moment z letu do Sydney: můj soused Ind se rozzlobil na letušku, protoţe první jídlo v nabídce byl hovězí steak a druhé a poslední byla korejská národní směs, která krom mnoha zvláštních zelenin a chaluh obsahovala téţ hovězinu. Nezbylo mu neţ sekané maso pečlivě z talíře vybrat. Zapil jsem další lexaurin a probudil se ráno kousek před Sydney. Dvacetihodinový let do Austrálie mi připadl stejně zajímavý jako cesta autobusem z Brna do Prahy. 2

3 Sydney: Harbour Bridge i Bay Watch Kdyţ jsem si s dcerou Zuzkou den po příjezdu prohlíţel Sydney, vzpomněl jsem si na Helsinky, protoţe střed města je také dost malý a kolem přístavu jsou zálivy a ostrůvky. Na rozdíl od Finů ale vytáhli Australané své centrum do výšky, takţe při pohledu na domy je třeba se pořádně zaklonit. Celé město leţí na ploše 100 x 100 kilometrů a má 4,6 milionu obyvatel. Slavný most Harbour Bridge (dostavěn 1932) hledat nemusíte, je vidět odevšud. Nad promenádou hlavního nábřeţí hučí směrem od mostu dálnice a ţeleznice, podobně jako magistrála u muzea. Prý budou brzy odstraněny. Tip: Rozhodně byste měli zajít do čínské zahrady a na slavnou městskou pláţ Bondi. Neuhranuli nás surfaři, ale pochodový výcvik místních záchranářek à la Bay Watch. Dělalo jim problém nejen vlevo v bok, ale i čelem vzad. Opera v Sydney, střed jiţní polokoule Opera je úţasným bodem planety, podle mě pomyslným středem jiţní polokoule. Stavěla se 14 let a byla dokončena v roce Při pohledu na její tajemný tvar mě okamţitě napadlo, jak maličtí jsou naši bojovníci proti Kaplického Národní knihovně na Letné. Opera v Sydney měla také odpůrce a její tvůrce dánský architekt Jörn Utzon nakonec z Austrálie utekl. Stejně na tom byla i Eiffelova věţ a Centre Pompidou v Paříţi. Naopak Antoniho Gaudího chytří Katalánci od počátku obdivovali, přestoţe jeho stavby vycházejí také z rostlinné a ţivočišné říše. 3

4 Stavba Opery se mnohonásobně prodraţila a uvnitř to vypadá jako na lepším nádraţí. Na programu je skutečných oper málo, ale nechybí show z písniček Burta Bacharacha. Uţivit koncertní i divadelní sál není jednoduché. Budova je vidět nejlépe z moře, s pozadím mrakodrapů v centru města působí úchvatně. Kdyţ jsme dojeli rychlým člunem k útesům v ústí zálivu a vystoupali na vrchol, zmínila se Zuzka o jejich oblibě mezi sebevrahy. Hluboko pod námi se rozbíjely vlny Pacifiku o balvany modelované po tisíciletí. V té chvíli se objevil policista s tváři Malajce, jenţ stále něco hledal v trávě, telefonoval a kolem nás vlála páska s nápisem CRIME STOPERS. Musím říci, ţe se mi to tam zamlouvalo víc neţ na nuselském mostě. Australskou zelňačku vaří Pepča Stejskal Autor: Jiří Vanýsek :00 Původní zpráva Podivuhodnou postavu brněnské umělecké scény navštívil v Sydney reţisér Jiří Vanýsek. U Pepči Stejskala a jeho skvělé zelňačky strávil dva dny, pak se vydal do Canberry. Pepča Stejskal byl pro nás díky historkám v Bolkově Manéţi australskou legendou. Jeho výstava byla v sedmdesátých letech označena za protistátní a Pepča měl jít kvůli tomu před soud. Utekl do Řecka a skončil v Austrálii. Z Divadla na provázku ţila tehdy v Sydney i Dáša Bláhová a Uljana Studená. 4

5 Pepča je přeplněn záţitky jak papiňák. Zajímá ho jen a jen umění, sportovní stránku novin okamţitě odhazuje. K večeři nám pustil Thelonia Monka a Charlie Minguse z padesátých let, coţ mi vyhovovalo, ale má dcera Zuzka a Pepčova přítelkyně René asi tolik nadšeny nebyly. Pepča zde proslul divadelními plakáty s příchutí českého humoru. Doma má unikátní sbírku česky psaných knih - od více neţ celého Hrabala (některé tituly má třikrát) aţ po poemu o Pavlíku Morozovovi od Ščipačeva. Přes dvacet let pracuje v Národní knihovně, kde se pohybuje ve sbírce světových knih. Jeho blízkými přáteli byl Bohumil Hrabal a dodnes jím je Bolek Polívka. Osobní báseň mu z Anglie poslal Ivan Blatný. Před týdnem jsem dočetl Kunderův esej Kastrující stín svatého Garty, takţe jsem mohl s René zasvěceně hovořit o hranicích mezi snem a realitou v Kafkově díle. Kdyţ jsem se zmínil, ţe se s Kunderou občas vidím (dvakrát za čtyřicet let), protoţe mě učil na FAMU, stoupl jsem v ceně. Moje akcie však poněkud poklesly, kdyţ Pepča zjistil, ţe čtu Kostolanyho Seminář o burzovních spekulacích. Nemohl pochopit, co mě na tom můţe zajímat. Jsem nevhodně všestranný, takţe před přáteli z umění musím tajit, ţe mě baví ekonomie i sport. Před kamarády sportovci zase tajím, ţe mě zajímají otázky umění. Nekonečné debaty nám zpestřovalo krabicové víno se sodou a skvělá zelňačka, kterou uvařil sám hostitel a která den ze dne nabírala na kvalitě. Záhadou pro mne byla Pepčova oduševnělá a krásná přítelkyně René. Bydlí odděleně, a kdyţ jsme se po půlnoci konečně rozhodli ulehnout, vzpomněla si, ţe doma nechala rozsvíceno a musí se vrátit, aby zhasla. Příštího dne uţ rozsvíceno nenechala a zůstala. 5

6 Canberra: hlavní město sestavené z vesnic Ze Sydney je to autem do Canberry jen tři hodiny, ale rozdíl mezi oběma městy je obrovský. Sydney vzniklo ţivelně kolem křiţovatky cest jako většina měst, zatímco Canberra byla naplánována architekty - podobně jako Brazilia nebo Zlín. Dvě největší města Austrálie, Sydney a Melbourne, se nemohla domluvit, které z nich bude hlavní, tak se nakonec v roce 1908 rozhodli postavit něco uprostřed. Inspirací pro Canberru byl projekt Američana Waltera Burley Griffina. Název byl převzat z domorodého jazyka a znamená Místo setkávání. Projíţdíte-li Canberrou, nemáte pocit, ţe jste ve městě. Kolem sebe vidíte jen stromy, parky a pastviny. I auta v protisměru se skrývají za mohutnou zelení. Najednou se objeví tisíce atriových domků. A opět zmizí. Město je rozmístěno do přírody. Kdyţ se do Canberry odněkud vracíte a říkáte si s úlevou: uţ jsme konečně doma, tak nemáte tak docela pravdu. Na městských dálnicích s kruhovými objezdy strávíte ještě hodinu, neţ se domů skutečně dostanete. Není to město v našem pojetí, ale systém vesniček s tisícovkami přízemních domků. Jen v malém centru u jezera je pár vyšších budov. Parlament je pod zemí. Bytů je v Canbeře minimum, takţe můţete si pronajmout anebo koupit jedině domek. Má minimálně dvě koupelny, tři loţnice a dvougaráţ. Domky jsou jednouché, účelné, bez ozdob. Věţičky, podnikatelské baroko, funkcionalismus či prvky různých národních stylů tu nenajdete. Kaţdý domek má zahrádku, zastřešenou verandu a plynový gril. Jen lidé bohatší musí chodit do schodů - nejvýše však do prvního patra. Standard je stejný pro kaţdého bez ohledu na bohatství. Teplo či zima lidem fouká z větráků z jídelny přímo na trávníček. Chcete-li vysávat, strčíte trubku do zdi a motor v garáţi se sám zapne. Všechny dveře mají zaráţky, aby se neotloukla zeď. Nábytku moc nepotřebujete, 6

7 protoţe kaţdá místnost má vestavěnou skříň. Orientační body - zohýbané traverzy V centrech vesniček" jsou obchody, kavárny, kluby a všechno ostatní. Vesničky nebo chcete-li městské čtvrti jsou si podobné jak vejce vejci, takţe i po čtrnácti dnech pobytu pořád bloudíte. Stovky kruhových objezdů a tisíce přízemních domků s ploty z dřevěných desek. Teprve později jsem nacházel orientační body. Poţehnáním byla skulptura z ohýbaných traverz, která zdobí jeden z nadjezdů. Pomáhala i televizní věţ. Zpočátku jsem se tomuto způsobu města posmíval, ale později jsem se začal ptát: A proč bychom měli bydlet v domech nad přeplněnými chodníky? Vţdyť původně jsme ţili všichni na pevné zemi, ze síně vycházeli přímo na dvorek anebo na zahrádku. Neztratili jsme svoji přirozenost, kdyţ jsme začali šplhat do poschodí a spát nad zemí? Průsmykem Mrtvého koně na australský Špindl Autor: Jiří Vanýsek :00 Původní zpráva Penzion Sněţník psán včetně háčků a čárek leţí v australském Špindlu přímo pod vrcholem nejvyšší hory jiţního kontinentu Mount Kosciuszko. Nahoře je sice poněkud rušno, ale jen odváţní si troufnou projít průsmykem Mrtvého koně... Leda by se na posilněnou napili šnapsu s koněm brumby na etiketě. 7

8 Podél australských silnic jsou ukazatele pravděpodobnosti poţáru. Ta byla počátkem léta na druhém nejniţším stupni, ale prvních během dvou týdnů se na nebi téměř neobjevil mráček. Ve Snow Mountains jsme projíţděli stovkami kilometrů spálených lesů. Z blahovičníků zbyly jen holé kmeny a větve. Lesy jsou zde jen přírodní, nikdo je nevysazuje a téměř nikdo nevyuţívá, a proto si tím Australané hlavu nelámou. Některé stromy oţívají a začínají se zelenat. Příroda - nebo ţe by Bůh? - to zařídila tak, ţe semena si vytvořila odolnost vůči spálení. Opatřením proti poţárům mohou být lesní průseky, ale bylo by jich na těţko dostupných místech potřeba tolik, ţe se tím nikdo nezabývá. Důkazem jsou sjezdovky v Thredbo, které uchránily lanovky a vleky před zničením. Náš Sněţník na střeše Austrálie Australský Špindl" zaloţil v roce 1955 někdejší mistr Československa Antonín Šponar a jeden z nejstarších penzionů se jmenuje Sněţník, i s háčky a čárkou. Na náhorní plošině nad střediskem je nejvyšší hora jiţního kontinentu Mount Kosciuszko (2229 m.n.m.). Pojmenoval ji polský geograf hrabě Paul Strzelecki v roce 1840 po slavném polním maršálkovi. Z průsmyku Charlotte jezdí na vrchol postarší Australanky na kole a jen na poslední dva kilometry je musí odloţit, protoţe davy horolezců" jsou tak husté, ţe by mohly někoho přejet. Na nejvyšším australském vrcholku je hromada kamení a na ní malý obelisk. Na balvanech sedí lidé všech národností a svačí. Ozvalo se i známé: Jé, vy jste Češi?" 8

9 Impozantní byla mladá australská dvojice, která si na vrchol vyšlápla s dvěma malými dětmi - maličké nesli v batohu, větší vezli v kočárku. Nasadili vysoké tempo a brzy nám zmizeli za obzorem. Dohonili jsme je jen díky tomu, ţe mladá paní musela kojit. Náš pochod po hřebenech při plném slunci trval sedm hodin a na druhý den jsme se vydali opět do Thredbo na kolech. Průsmyk Mrtvého koně Moje dcera Zuzka mi chtěla ukázat sjezdovky, kde tři roky učila. Vyjel jsem strmou cestu jako první, ale ostrý vzduch mě začal píchat v plicích. Při výletech na kole jsem zjistil, ţe na počátku se skoro vţdycky jede do kopce, protoţe výchozí bod leţí v dolíku. Pro mne by byl příjemnější opak, protoţe odpoledne bývám tak unavený, ţe uţ mi kopce nevadí. Po výjezdu na Dead Horse Gap (průsmyk Mrtvého koně) se naplnilo latinské přísloví nomen omen. Díky padesáti stupňovému teplíčku na asfaltu jsem měl k mrtvole blízko. Musel jsem se posadit pod přírodopisnou tabuli, jedině tam byl stín. I voda v horských potocích byla teplá. Zvláštní kapitolou australské přírody jsou mouchy. Aussies kvůli nim nosí čepice se síťkami, takţe vypadají jako včelaři. Při chůzi a při jízdě na kole se jich na vás usazuje tolik, ţe postupně ztratíte chuť je odhánět. Připadal jsem si jak habešské dítě, které boj s mouchami vzdalo hned po narození. Vţdyť přece neškodí! Na červené látce batohu se jich usadilo tolik, ţe zčernala. Mám podezření, ţe se jednalo o mouchy inteligentní - chtěly se dát bez námahy dopravit do vyšších poloh. Létání v řídkém vzduchu je namáhavé. Sem tam se objeví i ovádi, kteří však zásadně koušou jen přes ponoţky nebo přes triko. Naše pokoţka se jim hnusí. Výchozím bodem do Snow Mountains je městečko Jindabyne, které leţí u velké zpola vyschlé přehrady. Původní osada leţí na dně jezera, které bylo napuštěno v roce Dnes je proslavená natolik, ţe podle ní nazval reţisér Ray Lawrence jeden z nejúspěšnějších australských filmů - Jindabyne (2005). Napínavý příběh vyuţívá jezero i okolní divokou přírodu. Ukazatel v Canbeře hlásá, ţe celková úroveň vody v přehradách je 48%, coţ je pokyn, ţe se má šetřit. 9

10 U vody je camping, v němţ si Aussies rozestavěli obytné vozy a pospolu v nich trávili letní vánoční prázdniny. Všichni mají silné terénní dţípy, slabší a méně prostorné vozy uvidíte na silnicích jen zřídka. Důvod pochopíte hned, jakmile vjedete na vedlejší silnici, která má prašný povrch. Auto začne poskakovat a musíte sníţit rychlost na padesát. Menší auto by se rozpadlo a v prestiţním sporťáku byste si zničili záda. Na silnicích všichni dodrţují rychlost a s blázny, kteří jezdí u nás po D1 sto sedmdesát a víc, se zde nesetkáte. Nikdo nespěchá a nikdo nepředjíţdí. Brumby, tyrolská kořalka Cestou do Thredbo nemůţete minout pravou australskou pálenici zvanou Distillery Wildbrumby. Brumby je australský divoký kůň, jenţ se stal jedním z národních symbolů. Mají ho ve znaku sportovní kluby, spolky, je na tričkách, na reklamách a zdálo se mi, ţe i moji noví známí říkají svému ročnímu chlapečkovi: Brumbyyyy!" Později jsem zjistil, ţe se jmenuje Brody a mně to znělo jinak. Dalšími symboly pálenky jsou: klokan, ptakopysk, vombat, koala, krokodýl a moţná i smrtelně jedovatý pavouk s červenou čárkou na hřbetě. Pálenici si zařídil australsko-rakouský pár, který navázal na umění tyrolského dědečka. Původně zde učili lyţování a na stará kolena si našli nové řemeslo. Dříve pálili jen pro sebe a pro kamarády, dnes stojí jejich destilary při hlavní silnici a jen málokterý turista se tam nezastaví. Většina kořalek je však na naše poměry slabá a příliš sladká. Sedmdesát kilometrů blahovičníků Na sever od Thredbo jsem poznal, co je to australský prostor. K dalšímu městečku jsme 10

11 projeli sedmdesát kilometrů lesy z blahovičníků beze stopy po člověku. Pak jsme zjistili, ţe nejde o městečko, ale jen o pár domů. Doma tomu říkáme osada. V kopcích je několik farem, které nevidíte, potkáváte jen stáda dobytka nebo ovcí. Po další stovce kilometrů lesů (opět převáţně spálených) najdete další městečko, které není - jde o bývalou zlatokopeckou osadu. Jedinými stopami civilizace jsou přehradní jezera tvořící systém, na který jsou Australané pyšní. Pumpuje vodu z východní strany hor na západní s takovým úspěchem, ţe tím vyrobí nejen dost elektřiny, ale taky zavlaţí vyschlá pole. Provoz elektrárny Murray zahájila v šedesátých letech královna Alţběta, kterou kvůli tomu přivezli aţ do této pustiny. Desítky kilometrů tunelů a obrovských potrubí sají vodu samospádem - asi jako kdyţ stáčíte víno z demiţonu do láhve postavené na zemi (pokud jsem správně pochopil). Jen ho na počátku musíte trochu nacucnout. Pebbly Beach: znudění klokani a návrat cudných plavek Autor: Jiří Vanýsek :28 Původní zpráva Dopravní značky Pozor na klokany! s obrázkem jsou nejen v horách, ale dokonce i uprostřed Canberry. V celé Austrálii je jich prý dvanáct milionů. Sráţka s devadesátikilovým zvířetem je nebezpečná pro obě strany. Dceři Zuzce se věčně pletou pod kola, ale teď jsme nepotkali ani jednoho. Aţ na pár mrtvých klokanů, které Aussies nechávají leţet u silnice jako potravu pro zvěř a ptáky. Hezky to nevypadá. Ţivé jsme našli aţ u Pacifiku v rezervaci Pebbly Beach. Nechali se od nás nakrmit i pohladit. 11

12 Vypadali trochu jak velké mechanické hračky pro turisty. Skákat se jim nechtělo, jen seděli a koukali. Papoušci přecpaní od návštěvníků netečně zírali na desítky rukou s pamlsky zvednutými aţ pod zobák. Pak znechuceně odletěli do korun stromů. Kdyţ jsme po návratu z cest vyjeli v podvečer na kolech do lesa nad Canberrou, uţasli jsme. V zapadajícím slunci se pohybovala celá stáda malých i velkých dvoumetrových klokanů. Při sjezdech nás pětimetrovými skoky předjíţděli" a nebylo snadné se jim vyhnout. Hledali jsme je po celém Novém Jiţním Walesu a oni byli za domem. Australské vlny vyrábějí salta za vás Doma mě všichni varovali před ţraloky. Ve skutečnosti se tu hodně lidí utopí kvůli spodním proudům, další jsou smeteni vlnou ze skály a jen mizivé procento je napadeno ţraloky. Mě osobně překvapilo, ţe jsem v kaţdé vlně udělal dvojité salto, coţ normálně neumím. Plavat se dalo jen bazénech, které si Australané postavili v pobřeţních skalách. Balvany spojili betonovými zídkami, přes které se převalují vlny z oceánu a zásobují bazén" čerstvou vodou. Koupete se v moři, jste odděleni od ţraloků, a přitom se přes vás přelije i nějaká ta vlna. Zaplavat si můţete i v lagunách při ústí řek, kde bývají mělčiny. Ale pozor na odliv! Proud vás popadne a nemilosrdně vtáhne do oceánu (trochu přeháním). Ţraloci neradi černou Pláţe jsou nekonečné, bez lehátek a slunečníků, ţádné stánky. Nikde se neplatí. Často potkáte na sedmikilometrové pláţi jen dva tři rybáře. 12

13 Fishing" je národní vášní. Kvůli závodům v rybolovu jsou v přístavech obecní váhy na ryby. Mají tam i jeřáb, protoţe třistakilová ryba se špatně nosí. Mycí boxy tu mají nejenom na auta, ale i na čluny. Slunce pálí jak pominuté. Je-li zamračeno a náhle se vyjasní, máte dojem, ţe vás někdo obrovskó siló" tlačí do pisku. Mezi dvěma vlajkami je pláţ střeţena lifeguardy", ale můţete si jít, kam chcete. Surfaři jsou i v největším vedru v neoprénech, protoţe v sedmnáctistupňové vodě a prudkém větru by se za chvíli klepali. Druhým důvodem je prý nechuť ţraloků vůči černé barvě. Lidé se koupou v tričku a v kalhotách aţ po kolena. Děti nosí kloboučky nebo čepice s postranicemi. Jiné děti jsou na pláţi jen v plavečkách. Cancer Council Australia hlásá na cedulkách a ve spotech, jak se máme před sluncem chránit. Steak je hotový, kdyţ je spálený Na parkovištích, koupalištích a jiných veřejných místech jsou veřejné grily, na nichţ si můţete upéct maso. Barbeque je další národní vášní Australanů. Na vegetariány zde hledí útrpně. Steak pokládají za upečený teprve tehdy, je-li černý. My říkáme, ţe je spálený, oni říkají, ţe je hotový. I plátky brambor musejí být černé. Rakovina zaţívacího ústrojí je tu druhá nejrozšířenější. Děti pojídají dehet a Cancer Council Australia mlčí. 13

14 Kromě opálených štíhlých hochů potkáte na pláţi potkáte řadu lidí kulovitého tvaru. Manţelé bývají oba buď štíhli, nebo přes sto padesát kilo. Solidarita je zde v tomto směru výjimečná. Pravý Australan si dá k večeři steak a k tomu jako přílohu tři klobásky. Brambory, rýţe či saláty je nezajímají. Na krekry nabírají hrudky tučných sýrů, k snídani vajíčka se slaninou, ke všemu chipsy. V televizi běţí řada pořadů a spotů o hubnutí. V posilovně přijímají otylé ve zvláštní komůrce, kde jim proměřují tuk. Cvičí tam nejen svalovci, ale i tlusťoši, matky s dětmi a postiţení na vozíku. Polykání angličtiny Ještě k tématu jídlo - uţ v Sydney mě zaujala největší jídelna se samoobsluhou, jakou jsem kdy viděl. Stovky stolů na dně obrovského atria jsou obklopeny pulty s jídly celého světa - od thajských, přes japonské, vietnamské, turecké, řecké, italské aţ k americkým řetězcovým a dalším. Český jsem nenašel - a ani nehledal. Potvrzuje to můj dojem, ţe ze tří obyvatel Sydney pocházejí dva z Asie. V jedné pokladně sedí Ind s plnovousem a turbanem na hlavě, ve druhé ţena zahalená muslimským šátkem. Ghetta menšin tu nejsou. Asiaté mluví dobře anglicky a často je jim rozumět lépe neţ Australanům, kteří svou mateřštinu dost polykají. Asi jim hodně chutná. Aboriginci: sudetští Němci Austrálie Autor: Jiří Vanýsek :00 Původní zpráva 14

15 Co Aussies mají a my ne? Hlídací lamy, spoustu místa, morální dluh vůči Aborigincům a hrdost na hrdiny. Kdyţ mi Anne (případná tchýně mé dcery) nabídla moţnost navštívit australskou farmu, rád jsem souhlasil. Zaloţila ji rodina, která se rozhodla odejít z Canberry do buše. Jeli jsme přes hodinu po dálnici, pak po silnici, pak po prašné cestě. Kaţdý pozemek je oplocen drátem kvůli dobytku. V Austrálii ţijí všechny krávy pod širým nebem, takţe tu přicházejí o krásné budovy kravínů. Od brány zamčené kvůli koňské chřipce není dům na návrší vidět, jedeme k němu ještě kilometr. Nejbliţší sousedé bydlí o pět kilometrů dál. Pod domem se pasou koně, stádo ovcí a kráva, která se na farmu dostala omylem. Protoţe ve svém okolí ţádnou jinou krávu nikdy neviděla, myslí si, ţe je také ovce. Stádo nehlídají psi, ale tři lamy, které zahánějí lišky. Aussies mají problémy s mnoţením zvířat, která tu dříve neţila. Kapři, srnky, králíci a lišky osídlili během dvaceti let téměř celý kontinent. K lamám můţe jen farmářka Barbara, na ostatní lidi vztekle plivají. Krouţícího orla však zahnat neumějí. Ten se prý občas pokouší uchopit do pařátů jehně, vynést ho do výšky a pustit na zem. A pak ho roztrhat. Během oběda vyskočila Barbara s oběma dětmi dvakrát od jídla, aby křičením a máváním orla zahnali. Zastřelit ho nesmí ani tady. Manţel Trevor zůstal a klidně dál s námi konverzoval. Denně jezdí do hodinu a půl vzdálené Canberry, kde dělá účetního, zatímco se Barbara stará o farmu. Hlavní obţivou je pro ně kvalitní vlna, která prý ovcím usnadňuje ţivot na slunci. Je to dobrá izolace. Já osobně bych podobný koţich na australském slunci nenosil a příchod střihačů bych 15

16 vítal jako spásu. O něco horší je pro ovce prodej na maso. K tomu Barbara alibisticky dodává, ţe ještě nikdy ţádnou ovečku nezabili. Pruh na dálnici Od našich končin se Austrálie liší hlavně tím, ţe je tady všude dost místa. Kdyţ se u nás staví dálnice, je třeba pět let dopředu jednat o pozemcích a sem tam někomu zbourají dům. Tady patří většina půdy státu, takţe dělící pruh na dálnici bývá i padesát metrů široký. Auta v protisměru se ztrácejí mezi stromy. Půda leţí ladem a čeká na vyuţití. Většinu plochy hlavního města tvoří parky a lesy. Mezi moderními budovami ministerstev, Nejvyšším soudem, Národní galerií a knihovnou jsou lesoparky. Střed města tvoří umělé jezero Griffin, po kterém se prohánějí plachetnice i veslaři. Původní parlament z počátku století byl postaven roku 1901 podle anglického vzoru a obě sněmovny jsou kopiemi britských komor. Dnes slouţí jako muzeum, protoţe pár set metrů nad ním stojí od roku 1988 parlament mnohokrát větší. Aby z Canberry moc nevyčníval, umístil ho italsko-americký architekt Aldo Giurgola z velké části pod zem. Vidět je jen stometrový jehlan s národní vlajkou. V podzemí jsou bezplatné garáţe pro turisty, kteří si s úctou prohlíţejí rozlehlé sály, portréty guvernérů a poněkud přikrášlenou sochu královny. Monumentalita dvacetimetrových sloupů a supervysokých" stropů trochu připomíná Kreml. Všude jsou svalnatí stráţci, kteří celý den nic nedělají, jen koukají, jestli netropíte nějakou neplechu. 16

17 Aboriginci před parlamentem Mezi vodotrysky pod starým parlamentem probleskují barvy asi deseti omšelých turistických stanů. Z ohniště uprostřed dokonale střiţeného anglického trávníčku stoupá dým. Nad ním se třepetá aboriginská vlajka s ţlutým terčem na černočerveném poli. Tabulky mířící k parlamentu nám oznamují: Tato vláda je ilegální!" Dozvídáme se, ţe skupina původních obyvatel se tu trvale utábořila a úmyslně kazí dokonalost parku pod vládní budovou. Nikdo se nad tím nepozastavuje, nikdo je nevyhazuje. Aboriginci jsou podobným problémem pro Austrálii jako pro nás odsun sudetských Němců. Dřívější koncepty násilné asimilace byly opuštěny a Austrálie poctivě hledá novou cestu. Památné kameny s aboriginskými znaky, mluvící dřevěné sloupy, výstavy původního umění, původní názvy, suvenýry skoro na kaţdém kroku připomínají, komu tato země původně patřila. Kdyţ se letos 11.února předseda vlády Aborigincům za bolest, utrpení a souţení ztracených generací, jejich potomků a rodin omluvil, seděla u televizorů celá Austrálie a mnozí plakali. Národ bojujících dobrovolníků Teprve v Canbeře jsem si uvědomil, ţe Australané bojovali skoro v kaţdé válce. V první světové umírali u Dardanel a na Sommě, ve druhé jako letci v Anglii, pěšáci u Tobruku, a pak ještě v Palestině a v Tichomoří proti Japoncům. Vţdy nesmírně daleko od vlasti. Jednotky ANZAC (Australian and New Zealand Army Corps) byly postaveny z dobrovolníků po 17

18 vypuknutí první světové války v roce V tehdy pětimilionové Austrálii se dobrovolně přihlásilo 330 tisíc muţů. Šedesát tisíc jich bylo zabito a 166 tisíc zraněno. Osm tisíc jich padlo u tureckého Gallipoli a dalších zhruba 30 tisíc ve Francii u Villers Bretonneux a Mont St. Quentin. Před první válkou si koupili v Anglii ponorku. Sotva s ní dopluli do Sydney, hned se vydali zpět k Dardanelám. Tam propluli minovým polem aţ k Bosporu, kde se potopili. Námořníci vyplavali na povrch a další léta strávili v zajetí (pokud jsem správně rozuměl průvodci Billovi). Australané bojovali v Koreji, jedenáct let ve Vietnamu, v Iráku, v Somálsku. Nikdy však neválčili na svém území. Jen jednou jim Japonci bombardovali Darwin. Malá japonská ponorka se pokusila napadnout přístav v Sydney a přitom se potopila. Dodnes ji hledají. To všechno připomíná War Memorial Museum s původními letadly, a dokonce i tanky z první světové války. Je tam i skutečná japonská ponorka, originály německých raket V1 a V2 a sovětská stíhačka MIG 15 v ţivotní velikosti. S nesmírnou úctou si Aussies prohlíţejí medaile svých padlých hrdinů. Budova je grandiózní. Široký bulvár Anzac Parade mířící k jehlanu parlamentu s australskou vlajkou na vrcholu je určený pro národní svátky. Opět to trochu připomíná monumentální stavby v Sovětském svazu. Pod Memorialem je malý památníček věnovaný Turkům, které u Dardanel pobili. Velel jim první prezident Turecka Mustafa Kemal Atatürk, který hrdinství Australanů rovněţ ocenil. Pyšní na padlé za svobodu Můj přítel Bill dělá v památníku průvodce jako svoje hobby. S medovým úsměvem mi 18

19 vyprávěl hrůzostrašné historky o tom, jak Japonci vraţdili zdravotní sestry, které na člunu prchaly ze Singapuru, jaká zranění měla ta jediná z nich, která přeţila, kdyţ hrála mrtvou, a kolik průstřelů, sečných a bodných ran utrţil od Japonců jeho dosud ţivý bratr. Bill je pyšný na to, kolik Australanů v boji za svobodu zemřelo a na jejich medaile hledí s velkou hrdostí. Mně připadalo nepochopitelné, proč se lidé, kteří se vůbec neznali, tak nesmyslně zabíjeli. Moţná proto nám schází nejen podobné muzeum, ale i podobné pocity. Austrálie na hlavu postavená Autor: Jiří Vanýsek :00 Původní zpráva Vpravo je vlevo, náš den je noc, naše zima je léto a i volant mají opačně. Jak se řídí u protinoţců, si přečtěte v posledním díle Australských deníků televizního reţiséra Jiřího Vanýska. Nehody se cestovatelům přiházejí. Britský mořeplavec James Cook doplul v druhé polovině osmnáctého století do Austrálie třikrát, proplul jako první mezi ostrovy Nového Zélandu, objevil Hawai, kde se několik let poté dostal do konfliktu s domorodci a při pokusu zajmout jejich náčelníka byl 14. února 1779 v zátoce Kealakekua zabit. Já na nehody tak dlouho čekat nemusel. Kdyţ volant zmizí Auto řídím čtyřicet let, ale v Austrálii jsem se opět stal začátečníkem. Ačkoli jsem jezdil vlevo uţ měsíc, při kaţdém nasednutí do vozu jsem se divil, proč nemám volant. Kdyţ odněkud vyjelo auto a zařadilo se vlevo, hrklo ve mě, ţe se srazíme. Jako chodec jsem se díval doleva, jestli něco nejede, a nechápal, proč se na mě zprava řítí autobus. Za jízdy jsem se stále tlačil doleva, levými koly škrtal o obrubník a dcera šílela. Před pár léty jsem ji taktně a tolerantně učil řídit a teď ona učila mě. Taktní a tolerantní mi to nepřipadalo, ale to stejné si moţná myslela i ona. 19

20 Automatická převodovka pohání auto vpřed, i kdyţ stojím. Abych zastavil úplně, musím zabrzdit. Kdyţ jsem poprvé couval z garáţe, zabrzdit jsem zapomněl a neţ jsem na páce našel pohon vpřed, auto nacouvalo do sousedova Nissana. Kdyţ jsem konečně vyrazil vpřed, zahlédl jsem ve zrcátku v červených dveřích šedou prohlubeň. Hrůza mě obestřela, kdyţ jsem si představil, co tomu řekne Zuzanka. Její nárazník to naštěstí vydrţel a kdyţ jsem z něj zakoupenou pastou odstranil nános základní barvy sousedových dveří, byl bez poskvrny. Při odvozu z práce mě pochválila, jak uţ dobře řídím. Netušila, chudák, co ji čeká. U domu jsem pokradmu pohlédl k sousedovi a zjistil, ţe rána ve dveřích není snem, ale skutečností. Přiznal jsem vinu, dcera zrudla a začala se zlobit. Odběhla ke svému vozu, a kdyţ nic nenašla, začala mě přesvědčovat, ţe jsem souseda nenaboural. Prohlédla si sousedovy rozbité dveře, svůj nepoškozený nárazník a nemohla uvěřit. Seš si jistej, ţe jsi opravdu to auto naboural?!" Doma bych takovému nátlaku moţná podlehl, ale v Austrálii jsem se snaţil co nejlépe reprezentovat naši republiku. Trval jsem na svém a čest naší vlasti mě stála 600 dolarů. Ztraceno v Sydney Dostal jsem pravé australské šortky. Jsou aţ po kolena a na stehnech mají zapínací kapsy. Ţe jsou boční kapsy právě proto malé, jsem zjistil, aţ kdyţ mi po vystoupení z autobusu chyběl mobil. Kdyţ jsem se při natáčení z autobusu přikrčil, telefon vyklouzl z kapsy. Stál jsem na pěší zóně v centru Sydney a čtyřistasedmdesátka zmizela mezi mnoha jinými autobusy. Za deset minut jsem měl schůzku v knihovně a neměl jsem, jak ji odvolat. Dcera bude mít o důvod víc pokládat mě za starého zmateného muţe. Ne, nikdy! zavelel jsem sám sobě a vzpomněl si antistresové postupy z dlouholeté televizní praxe. Zapomeň na emoce a probírej v klidu všechno, co můţeš podniknout. 20

Šablona č. 01.22. Zeměpis. Zeměpisný kolotoč o Austrálii

Šablona č. 01.22. Zeměpis. Zeměpisný kolotoč o Austrálii Šablona č. 01.22 Zeměpis Zeměpisný kolotoč o Austrálii Anotace: Pracovní list o Austrálii je vhodný ke společnému zopakování na závěr probraného učiva, případně tyto otázky mohou sloužit jako písemný test.

Více

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 email: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

ZEMĚPIS V 6. A 7. ROČNÍKU. Využití internetu v učivu zeměpisu v 6. a 7. ročníku. Číslo a název DUM: Autor: Antonín Krejčí

ZEMĚPIS V 6. A 7. ROČNÍKU. Využití internetu v učivu zeměpisu v 6. a 7. ročníku. Číslo a název DUM: Autor: Antonín Krejčí OPVK Šablona klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT ZEMĚPIS V 6. A 7. ROČNÍKU Název sady: Využití internetu v učivu zeměpisu v 6. a 7. ročníku Číslo a název DUM: VY_32_INOVACE_12_Austrálie

Více

Soused konečně otevřel dveře a řekl, aby byl zticha a nebudil mu děti: Dám ti třeba i dva chleby, jen rychle zase jdi!

Soused konečně otevřel dveře a řekl, aby byl zticha a nebudil mu děti: Dám ti třeba i dva chleby, jen rychle zase jdi! JEŽÍŠ UČITEL Když začal Ježíš kázat, učil lidi, co mají dělat, aby byli dobří, a aby jim za to Pán Bůh žehnal. Říkal lidem: Máte v nebi dobrého Otce. Mějte ho rádi a takto se k němu modlete: Otče náš,

Více

Možnost spolupráce knihovny a školy v 21. století. Mediální výchova

Možnost spolupráce knihovny a školy v 21. století. Mediální výchova Možnost spolupráce knihovny a školy v 21. století Mediální výchova Mediální výchova seznamuje žáky s principy fungování médií. Mediální gramotnost lze chápat jako schopnost zkoumat a analyzovat informace,

Více

Cesta do Zagarola Tomáš Přerost

Cesta do Zagarola Tomáš Přerost Cesta do Zagarola Město Zagarolo, které je partnerským městem obce Nelahozeves, pozvalo zastupitele naší obce a ţáky nelahozeveské školy na návštěvu. Zastupitelé zde byli na oficiální návštěvě. Ţáci byli

Více

Kaplan International Melbourne

Kaplan International Melbourne Kaplan International Melbourne Naše škola se nachází přímo v centru města Melbourne. V novém kampusu jsou klimatizované a příjemné učebny. Škola má moderně vybavené studijní centrum a třídy. V této části

Více

Počet obyvatel:18 088 000 Rozloha:7 713 360 km čtverečních Hustota zalidnění:2ob/km čtvereční Jazyk: angličtina Státní zřízení: konstituční monarchie

Počet obyvatel:18 088 000 Rozloha:7 713 360 km čtverečních Hustota zalidnění:2ob/km čtvereční Jazyk: angličtina Státní zřízení: konstituční monarchie AUSTRÁLIE 1 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Počet obyvatel:18 088 000 Rozloha:7 713 360 km čtverečních Hustota zalidnění:2ob/km čtvereční Jazyk: angličtina Státní zřízení: konstituční monarchie Měna: australský dolar Hlavní

Více

Na informacích na letišti se dá zjistit jízdní řád vlaků a vzít si mapku města s názvy v latince.

Na informacích na letišti se dá zjistit jízdní řád vlaků a vzít si mapku města s názvy v latince. Tbilisi Doprava z letiště centrum Tbilisi Taxík - 15-35 GEL Vlak 0,5 GEL/osoba, vlakové nádraží je přímo naproti letišti. Cílová stanice ve městě je Station Square. Další důležité nádraží je Didube. Točené

Více

Řadový dům na malém městě

Řadový dům na malém městě Řadový dům na malém městě HN hodnotí prostorný byt 4 + kk v Buštěhradu na Kladensku. Nezvykle prostorný řadový dům. Ale bohužel jen s jednou koupelnou. To byly dvě hlavní věci, které zaujaly hodnotitele

Více

Synonyma, antonyma, homonyma

Synonyma, antonyma, homonyma Synonyma, antonyma, homonyma MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VELKÁ BYSTŘICE projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_25_02 Tématický celek:

Více

1.Kapské město Nachází se v JAR Jedno ze tří hlavních měst JAR Nachází se na kapském polooostrově Zajímavosti: Stolová hora Nádherná okolní příroda Pláže zvoucí k surfování Památky kombinující francouzkou,

Více

NORSKÝ DENÍK. 1. DEN 27.10. 2008,, pondělí

NORSKÝ DENÍK. 1. DEN 27.10. 2008,, pondělí NORSKÝ DENÍK 1. DEN 27.10. 2008,, pondělí Tímto dnem pro nás začala výprava za dobrodružstvím do Norska. Nad ránem jsme se v letištní hale spojili se zbývajícími účastníky projektu z Břeclavi a po odbavení

Více

Malá knížka o Amálce

Malá knížka o Amálce Malá knížka o Amálce Ahoj, jmenuji se Amalthea, ale říkají mi Amálka. Jsem bájná koza, první pěstounka, která se starala o malého Dia, když se o něj nemohla postarat jeho vlastní maminka. Proto podle mne

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Klíčová aktivita III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

ŠvP Rokytnice n. Jizerou 2011

ŠvP Rokytnice n. Jizerou 2011 ZŠ Rudná ŠvP Rokytnice n. Jizerou 2011 Můj milý deníčku... 8. A na horách Autoři: Žactvo Korektor: Martin Isoz 8. června 2011 1 Pondělí 6. 6. 2011 1.1 MI & VI Pondělní den byl dnem úvodním. V osm hodin

Více

Po stopách bruselského stylu v architektuře v Brně

Po stopách bruselského stylu v architektuře v Brně Po stopách bruselského stylu v architektuře v Brně Během krátké návštěvy Brna jsem navštívila několik míst spojených s bruselským stylem. Většina těchto míst se nachází v centru Brna. Navštívila jsem dva

Více

ABSOLVENTSKÁ PRÁCE. Základní škola a Mateřská škola Kladno, Norská 2633. Název práce: Historický román. Jméno: Jana Opatrná. Třída: 9.

ABSOLVENTSKÁ PRÁCE. Základní škola a Mateřská škola Kladno, Norská 2633. Název práce: Historický román. Jméno: Jana Opatrná. Třída: 9. Základní škola a Mateřská škola Kladno, Norská 2633 ABSOLVENTSKÁ PRÁCE Název práce: Historický román Jméno: Jana Opatrná Třída: 9. C Datum odevzdání: (Vyplníte po dokončení práce, termín odevzdání je do

Více

Karel Vejchodský s Aspen4 v Brazílii

Karel Vejchodský s Aspen4 v Brazílii Karel Vejchodský si letos již druhý rok po sobě vylítal s Aspen4 v Brazílii slušný bodový náskok před ostatními XC piloty světového žebříčku (serial class). Brazílie a zejména její severní část je příhodná

Více

7. Slovní úlohy na lineární rovnice

7. Slovní úlohy na lineární rovnice @070 7. Slovní úlohy na lineární rovnice Slovní úlohy jsou často postrachem studentů. Jenţe Všechno to, co se učí mimo slovní úlohy, jsou postupy, jak se dopracovat k řešení nějaké sestavené (ne)rovnice.

Více

Časopis Základní školy speciální a praktické školy Diakonie ČCE Vrchlabí. Detašované pracoviště Dvůr Králové nad Labem. Září 2015

Časopis Základní školy speciální a praktické školy Diakonie ČCE Vrchlabí. Detašované pracoviště Dvůr Králové nad Labem. Září 2015 Časopis Základní školy speciální a praktické školy Diakonie ČCE Vrchlabí Detašované pracoviště Dvůr Králové nad Labem Září 2015 O čem si přečtete: Zahájení školního roku 2015/2016 Plavání Návštěva útulku

Více

USA Francouzská Polynesie

USA Francouzská Polynesie USA Francouzská Polynesie 22./25.12.2012. 5./6.1.2013 41-50 hodin letu, 21 000 km Praha - Los Angeles Pape ete Zastávka v USA / San Francisko Los Angeles Las Vegas Národní park Joshua Tree Národní park

Více

ŠEST ŽEN, ŠEST CITACÍ

ŠEST ŽEN, ŠEST CITACÍ aktivita ŠEST ŽEN, ŠEST CITACÍ ANOTACE: Žáci se prostřednictvím skutečných příběhů židovských žen za druhé světové války seznámí s problematikou holocaustu a diskutují na dané téma. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI

Více

očekávaný výstup ročník 7. č. 19 název

očekávaný výstup ročník 7. č. 19 název č. 19 název anotace očekávaný výstup druh učebního materiálu Pracovní list druh interaktivity Aktivita ročník 7. Světadíly Amerika a Austrálie, Oceánie V pracovních listech si žáci upevňují znalosti o

Více

Aborigines původní obyvatele Austrálie

Aborigines původní obyvatele Austrálie Aborigines původní obyvatele Austrálie Aborigines (indigenous people) Původní obyvatelé Austrálie, definováni australským právem jako aborigines Příchod z jihovýchodní Asie Slovo užíváno od roku 1789 Aborigines

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Klíčová aktivita III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

Rakušan/Rakušanka. pes L1, Z5. student L1, Z9. miminko L1, Z6. tamten (dům) L1. rodina L1, Z16. mladší bratr L1, Z11. mladší sestra L1, Z11

Rakušan/Rakušanka. pes L1, Z5. student L1, Z9. miminko L1, Z6. tamten (dům) L1. rodina L1, Z16. mladší bratr L1, Z11. mladší sestra L1, Z11 miminko L1, Z6 pes L1, Z5 Rakušan/Rakušanka L1 student L1, Z9 tamten (dům) L1 mladší sestra L1, Z11 mladší bratr L1, Z11 rodina L1, Z16 USA L1 Indie L1 chlapec, chlapeček L1 škola L1, Z9 Američan L1 Ukrajina

Více

Čarovný mlýnek. Proč je mořská voda slaná

Čarovný mlýnek. Proč je mořská voda slaná Čarovný mlýnek Proč je mořská voda slaná Alena Vorlíčková Regina Daňková Pohádky pro společné čtení Projekt Městské knihovny Svitavy Lektoruje PhDr. Lenka Krejčová, Ph.D., DYS-centrum Praha Čarovný mlýnek

Více

Zeměpisná olympiáda 2011

Zeměpisná olympiáda 2011 Zeměpisná olympiáda 011 Kategorie A okresní kolo Název a adresa školy: Okres: Jméno a příjmení: Třída: Datum:.. Práce bez atlasu 1. Na obrázcích je zachycen stejný kostel kdesi v České republice vždy v

Více

Jméno: Střední Evropa se skládá České republiky, Německa, Polska, Slovenska, Rakouska, Švýcarska, Maďarska a Lichtenštejnska.

Jméno: Střední Evropa se skládá České republiky, Německa, Polska, Slovenska, Rakouska, Švýcarska, Maďarska a Lichtenštejnska. č. 7 název Státy Střední Evropy anotace V pracovních listech žáci poznávají střední Evropu a její státy. Testovou i zábavnou formou si prohlubují znalosti na dané téma. Součástí pracovního listu je i správné

Více

Den čtvrtý neděle 21. června 2015 Sloup v Čechách

Den čtvrtý neděle 21. června 2015 Sloup v Čechách Den čtvrtý neděle 21. června 2015 Sloup v Čechách Ráno jsme se opět probudili do neslunečného dne. Dnešní den jsme potřebovali, aby nám počasí přálo a tak jsme poustevníkovi na hrad vzkázali, ať pošle

Více

Olga Kozáková: Rusko se člověku zaryje pod kůži

Olga Kozáková: Rusko se člověku zaryje pod kůži Olga Kozáková: Rusko se člověku zaryje pod kůži Čtyři naši studenti strávili část letního semestru v Rusku. Studovali na škole v Iževsku, což je v rámci ruské federace hlavní město Udmurtské republiky

Více

5) Vstupní anketa pro žáky před akcí

5) Vstupní anketa pro žáky před akcí 5) Vstupní anketa pro žáky před akcí Vstupní žákovská anketa před projektem proběhne v 9. ročníku na úvod prvního dne po 8. h. po kontrole žáků v jednotlivých zemích, v nižších ročnících na začátku dne.

Více

Klára Kochová, Norbert Rybář PedF UK, Učitelství pro 1. stupeň ZŠ, 4. Ročník Didaktika matematiky s praxí I. Téma: Jedeme na hory (slovní úlohy)

Klára Kochová, Norbert Rybář PedF UK, Učitelství pro 1. stupeň ZŠ, 4. Ročník Didaktika matematiky s praxí I. Téma: Jedeme na hory (slovní úlohy) Téma: Jedeme na hory (slovní úlohy) 1/ Představení 2/ Seznámení s průběhem hodiny: Otázka Kdo jezdí rád na hory? Kam jezdíte? Kdo umí lyžovat? V lednu se chystáme na hory. Nejdřív si musíme všichni pořídit

Více

Test - přírodní a kulturní dědictví Metodický list

Test - přírodní a kulturní dědictví Metodický list Test - přírodní a kulturní dědictví Metodický list test nebo samostatná práce k uvedenému tématu ČR, kultura Obecné informace k řadě pracovních listů společnosti. Člověk a společnost - Člověk ve Výukové

Více

Bertil stál u okna a díval se ven. Začalo se smrákat. Venku byla mlha, zima a ošklivo. Bertil čekal na maminku a na tatínka, až se vrátí domů.

Bertil stál u okna a díval se ven. Začalo se smrákat. Venku byla mlha, zima a ošklivo. Bertil čekal na maminku a na tatínka, až se vrátí domů. Bertil stál u okna a díval se ven. Začalo se smrákat. Venku byla mlha, zima a ošklivo. Bertil čekal na maminku a na tatínka, až se vrátí domů. Čekal tak toužebně, že by nebylo divu, kdyby se objevili ve

Více

1 Vyprávěj, co vidíš na obrázku a vyhledej jednotlivé situace zobrazené na kartách.

1 Vyprávěj, co vidíš na obrázku a vyhledej jednotlivé situace zobrazené na kartách. 1 Vyprávěj, co vidíš na obrázku a vyhledej jednotlivé situace zobrazené na kartách. 2 Vyprávěj příběh a podle obrázků doplň slova ve správném tvaru. Svítilo a šli do. Cesta vedla kolem, pak po a kousek

Více

Přijměte pozvání pro vaši dovolenou 2013 do Chorvatska, oblasti střední Dalmácie na Omišskou riviéru

Přijměte pozvání pro vaši dovolenou 2013 do Chorvatska, oblasti střední Dalmácie na Omišskou riviéru Přijměte pozvání pro vaši dovolenou 2013 do Chorvatska, oblasti střední Dalmácie na Omišskou riviéru Nejbližším městem a centrem kulturního dění je malebný Omiš s ústím řeky Cetiny do moře. Pro návštěvu

Více

Exkurze do Galerie moderního umění v HK

Exkurze do Galerie moderního umění v HK Vážení čtenáři, jsme velice rádi, že držíte v rukou náš časopis. Vydáváme ho proto, abychom vás informovali o tom, co se v naší škole děje, a taky proto, že vás chceme pobavit v našich kvízech. Hodně jsme

Více

Jak se nespálit při výběru vyhlídkového letu.

Jak se nespálit při výběru vyhlídkového letu. Jak se nespálit při výběru vyhlídkového letu. Od: Jan Rudzinskyj O létání sním od malička co si pamatuji. Za komunistů jsem se dozvěděl, že nejsem vhodný kandidát pro létání (asi bych jim s tím Blaníkem

Více

Achilleas studia *** Novinka! www.cdtravel.cz. ŘECKO Lefkada / Nidri

Achilleas studia *** Novinka! www.cdtravel.cz. ŘECKO Lefkada / Nidri Achilleas studia *** 42 Poloha: studia leží v klidné okrajové části letoviska Nidri, přímo u písčité pláže s pozvolným přístupem do vody. Centrum Nidri s přístavem a mnoha tavernami je vzdálený asi 1 kilometr.

Více

Dana Koucká. III. ročník. Waldorfské lyceum v Praze. říjen 2010. Zpráva o pobytu na zahraniční škole v Německu

Dana Koucká. III. ročník. Waldorfské lyceum v Praze. říjen 2010. Zpráva o pobytu na zahraniční škole v Německu Dana Koucká III. ročník Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Stáž byla podpořena z prostředků programu OPPA Waldorfské lyceum v Praze říjen 2010 Zpráva o pobytu na zahraniční

Více

THERE IS/ARE EXERCISES

THERE IS/ARE EXERCISES THERE IS/ARE EXERCISES E1) POPIŠTE NÁSLEDUJÍCÍ OBRÁZEK 15 VĚTAMI S POUŽITÍM VAZBY THERE IS/ARE: E2) DO NÁSLEDUJÍCÍCH VĚT DOPLŇTE VAZBU THERE IS/ARE: 1. fourteen students in our class. 2. a fly in my soup!

Více

Školtýn. Základní škola Týnec nad Labem. Ročník 12. 2. číslo

Školtýn. Základní škola Týnec nad Labem. Ročník 12. 2. číslo Školtýn Základní škola Týnec nad Labem Ročník 12 2. číslo 2012 2013 Obsah 1. Narozeninová oslava 2. Rozhovor s ředitelem školy 60 let 3. Afrika 4. Mikuláš 5. Vánoční šplh 6. Florbal 7. Kolínská laťka 8.

Více

1. Ano, byl. 2. Ano, jsou. 3. Ano, budou. 4. Ano, byla. 5. Ano, jsou. 6. Ano, byly. 7. Ano, je. 8. Ano, bude.

1. Ano, byl. 2. Ano, jsou. 3. Ano, budou. 4. Ano, byla. 5. Ano, jsou. 6. Ano, byly. 7. Ano, je. 8. Ano, bude. Leksjon 5 5.1.1. Gjør om til negative konstateringer. To je škola. To není škola. 1. To je kostel. 2. Tohle jsou továrny. 3. To byla nemocnice. 4. Tohleto bude silnice. 5. Tohle jsou čtverce. 6. To byl

Více

Po Šluknově a okolí. (vůdcovská práce) Antonín Matějka

Po Šluknově a okolí. (vůdcovská práce) Antonín Matějka Po Šluknově a okolí (vůdcovská práce) Antonín Matějka 23. února 2008 1 Úvod Dost často k nám na základnu přijíždí různé návštěvy. A proto jsem se rozhodl napsat pár návrhů na výlety po okolí Šluknova.

Více

Termín: Čtvrtek 18. prosince 2014

Termín: Čtvrtek 18. prosince 2014 Termín: Čtvrtek 18. prosince 2014 Cena: 600,- za dopravu + vstupné (dle zájmu): Schönbrunn ZOO (panda, koala) Hofburg Dům motýlů Albertina galerie - podrobné informace a ceny vstupenek viz příloha letáku

Více

Модуль 5. Veřejná doprava

Модуль 5. Veřejná doprava Модуль 5. Veřejná doprava Veřejná doprava v Evropě je jednoduchá na pochopení. Měli byste se jen naučit jak ji využívat. Zabere to trochu času, ale nebudete pak mít problém ji použít. Městská hromadná

Více

Výsluňský. plátek LISTOPAD. Připravily: Anička, Jarka a Katka

Výsluňský. plátek LISTOPAD. Připravily: Anička, Jarka a Katka Výsluňský plátek LISTOPAD Připravily: Anička, Jarka a Katka Z obsahu: Fotbalový turnaj osmiček Zamířeno do: 7.C- rozhovor s Martinem Gebellem I učitelé jsou jen lidé - rozhovor s panem ředitelem Jiřím

Více

DOTAZNÍK PRO KLIENTY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ČESKÁ ZPRÁVA

DOTAZNÍK PRO KLIENTY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ČESKÁ ZPRÁVA Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec Česká 1175, 377 01 Jindřichův Hradec II, IČO 750 111 91, ČSOB 220196017/0300 SOCIÁLNÍ SLUŽBY ČESKÁ Česká 1175, 377 01 Jindřichův Hradec II, Česká republika DOTAZNÍK

Více

R E G I O N ÁL N Í Z E M ĚP I S

R E G I O N ÁL N Í Z E M ĚP I S R E G I O N ÁL N Í Z E M ĚP I S VÝUKOVÁSLEPÁMAPA AUSTRÁLIE A OCEÁNIE OBYVATELSTVO Mgr. Iva Svobodová Populační specifika nejřidčeji zalidněný kontinent (z výjimkou Antarktidy) hustota zalidnění 3 obyv.

Více

Co má housenka na srdci

Co má housenka na srdci Září 2015 ORONGONG Co má housenka na srdci Zdravím čtenáře Orongongu, prázdniny jsou u konce a nový školní rok 2015/2016 nám začíná. Tábor si všichni užili, děti ho hodnotily jako jeden z nejlepších za

Více

MAMINKA MOJÍ BABIČKY Z VYPRÁVĚNÍ NAD STARÝMI FOTOGRAFIEMI

MAMINKA MOJÍ BABIČKY Z VYPRÁVĚNÍ NAD STARÝMI FOTOGRAFIEMI MAMINKA MOJÍ BABIČKY * Z VYPRÁVĚNÍ NAD STARÝMI FOTOGRAFIEMI LUKÁŠ URBAN 2013-2014 OBSAH ÚVOD 3 ŽIVOT 4 POVOLÁNÍ 4 STĚHOVÁNÍ 4 NÁŠ DŮM 5 ZDROJE 6 PŘÍLOHY ÚVOD Každou neděli k nám chodí na odpoledne babiččina

Více

HITLEROVO ORLÍ HNÍZDO Königssee Salzburg a Hallstatt

HITLEROVO ORLÍ HNÍZDO Königssee Salzburg a Hallstatt HITLEROVO ORLÍ HNÍZDO Königssee Salzburg a Hallstatt Prezentace zájezdu Orlí hnízdo (Kehlsteihaus) Cestovní a dopravní kancelář Tihelka Autor: Antonín Tihelka 1 Vážený zákazníku, vítáme Vás na stránkách

Více

Obsah dokumentu. Karty Historická událost strana 2-10 Změnové lístky strana 11-15 Peníze strana 16-18 Plán strana 19-42 Vlastnické lístky strana 43-46

Obsah dokumentu. Karty Historická událost strana 2-10 Změnové lístky strana 11-15 Peníze strana 16-18 Plán strana 19-42 Vlastnické lístky strana 43-46 Obsah dokumentu Karty Historická událost strana 2-10 Změnové lístky strana 11-15 Peníze strana 16-18 Plán strana 19-42 Vlastnické lístky strana 43-46 Pořádáš novoroční oslavu roku 1600. Od každého hráče

Více

VÍTEJTE V BÁJEČNÉM SVĚTĚ ZVÍŘAT ZVÍŘATA JSOU VŠUDE KOLEM NÁS!

VÍTEJTE V BÁJEČNÉM SVĚTĚ ZVÍŘAT ZVÍŘATA JSOU VŠUDE KOLEM NÁS! VÍTEJTE V BÁJEČNÉM SVĚTĚ ZVÍŘAT ZVÍŘATA JSOU VŠUDE KOLEM NÁS! Zvířata žijí na souši, ve vzduchu i ve vodě. Chodí, plazí se, běhají, skáčou, létají a plavou, ať je den, nebo noc. SAVCI Na planetě žije více

Více

REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA

REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA Září 2009 REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA Během prázdnin započala v areálu naší školy rozsáhlá rekonstrukce jídelny a školního dvora. Jak dlouho potrvá nevíme. Snad do poloviny listopadu. Bohužel

Více

Danube Challenge Cup Gerasdorf První ročník 2012 7 červen - 8 červen 2014

Danube Challenge Cup Gerasdorf První ročník 2012 7 červen - 8 červen 2014 Danube Challenge Cup Gerasdorf První ročník 2012 7 červen - 8 červen 2014 Danube Challenge Cup Počet týmů: 74 Number of games: 5 Kategorie: mladší přípravka, starší přípravka, mladší žáci, starší žáci

Více

Přírodní poměry Afriky (SKUPINOVÁ PRÁCE)

Přírodní poměry Afriky (SKUPINOVÁ PRÁCE) Přírodní poměry Afriky (SKUPINOVÁ PRÁCE) 1. Podle následujících charakteristik doplň, jak se jednotlivé lokality jmenují. A Tento průplav byl prokopán mezi Rudým a Středozemním mořem. Jmenuje se. B Výška

Více

cyklistické menu Chorvatsko text a foto: Zdeněk Kukal a Lukáš Kudlička

cyklistické menu Chorvatsko text a foto: Zdeněk Kukal a Lukáš Kudlička cyklistické menu Chorvatsko Ačkoliv hodně navštěvován českými dovolenkáři, ještě před pár lety byl Jadran cyklistická terra incognita. Na ostrovech se zdálo být zajímavé jen pobřeží, zátoky a přístavní

Více

Příklady uplatňování Agendy 21 v některých zahraničních městech

Příklady uplatňování Agendy 21 v některých zahraničních městech Příklady uplatňování Agendy 21 v některých zahraničních městech Městské oblasti zaujímají 3 4% zemské souše, žije v nich však polovina obyvatel planety. Rychlý nárůst urbanizace bude pokračovat především

Více

PRAVIDLA SOUŽITÍ V DOMOVĚ PRAMEN V MNICHOVĚ

PRAVIDLA SOUŽITÍ V DOMOVĚ PRAMEN V MNICHOVĚ PRAVIDLA SOUŽITÍ V DOMOVĚ PRAMEN V MNICHOVĚ POSLÁNÍ DOMOVA PRAMEN Domov pro osoby se zdravotním postižením Pramen je dům, ve kterém můžete: bydlet jíst pracovat a dělat další věci, které Vás zajímají.

Více

Projekt Sportem a vzděláním k hlubšímu poznání byl finančně podpořen Nadačním fondem Albert v rámci grantového programu Nadační fond Albert dětem.

Projekt Sportem a vzděláním k hlubšímu poznání byl finančně podpořen Nadačním fondem Albert v rámci grantového programu Nadační fond Albert dětem. Projekt Sportem a vzděláním k hlubšímu poznání byl finančně podpořen Nadačním fondem Albert v rámci grantového programu Nadační fond Albert dětem. Dětský domov Cheb a Horní Slavkov již třetím rokem získal

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Autor

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Autor Škola Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Autor Mgr. Kateřina Zástřešková Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0394 Číslo VY_32_INOVACE_13_ČJL_1.01 Tématický celek

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 0 0 3 9 Tyto fejetony vycházely

Více

mladší žáci PoznejBibli / 6 / 4 O: Jak se jmenovali dva rybáři? p a O O: Co Ježíš řekl dvěma rybářům? Doplň chybějící písmena:

mladší žáci PoznejBibli / 6 / 4 O: Jak se jmenovali dva rybáři? p a O O: Co Ježíš řekl dvěma rybářům? Doplň chybějící písmena: Vyplň následující údaje: Věk: Datum narození: Jméno: Adresa: Vedoucí skupiny: biblické příběhy pro děti PoznejBibli 1. PŘÍBĚH: Pán Ježíš povolává Petra Máš nějakého nejlepšího přítele? Ježíš věděl, že

Více

Michal Viewegh Krátké pohádky pro unavené rodiče DRUHÉ MĚSTO

Michal Viewegh Krátké pohádky pro unavené rodiče DRUHÉ MĚSTO Michal Viewegh Krátké pohádky pro unavené rodiče DRUHÉ MĚSTO Michal Viewegh Krátké pohádky pro unavené rodiče Druhé město, Brno 2013 Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a

Více

Lukášovo evangeliuml. Ježíš vyprávěl lidem, kteří ho následovali, spoustu příběhů. Každý příběh měl zvláštní význam.

Lukášovo evangeliuml. Ježíš vyprávěl lidem, kteří ho následovali, spoustu příběhů. Každý příběh měl zvláštní význam. Vyplň následující údaje Věk: Datum narození: Jméno: Adresa: úvodní biblické příběhy pro děti PoznejBibli Vedoucí skupiny: 1. Příběh Ztracená ovce Lukáš 15,1-7 3 Klíčový verš: Přečti si Lukáš 15,7 Popros

Více

Jak se tvoří grafy a jeden krásný příklad z Exekutorské komory.

Jak se tvoří grafy a jeden krásný příklad z Exekutorské komory. Jak se tvoří grafy a jeden krásný příklad z Exekutorské komory. Obrázky silně působí na mozek. Vidět tohle: se velmi rychle pochopí a pamatuje. Lépe než slova "pokleslo o třicet procent" Trochu profesionálněji

Více

-Světadíly jsou Evropa, Asie (Euroasie), Afrika, Oceánie (Austrálie), Antarktida, Severní a Jižní Amerika -Dnes je na zemi 200 zemí rozdělených do

-Světadíly jsou Evropa, Asie (Euroasie), Afrika, Oceánie (Austrálie), Antarktida, Severní a Jižní Amerika -Dnes je na zemi 200 zemí rozdělených do -Dříve tvořila jeden velký světadíl zvaný Pangea, který se v průběhu let rozdělil na mnoho Země menších -Světadíly jsou Evropa, Asie (Euroasie), Afrika, Oceánie (Austrálie), Antarktida, Severní a Jižní

Více

Výzkum povrchových vod u města Rokycany řeka Klabavka

Výzkum povrchových vod u města Rokycany řeka Klabavka Výzkum povrchových vod u města Rokycany řeka Klabavka Základní škola Ulice Míru, Rokycany Mgr. Monika Abrtová Únor 2015 1 Obsah 1 Navštívená lokalita... 2 2 Předmět zkoumání... 2 3 Vymezení území... 2

Více

Isola d ELBA. Residence Dolores Bonalaccia

Isola d ELBA. Residence Dolores Bonalaccia Isola d ELBA Residence Dolores Bonalaccia Vítáme Vás na Elbě v apartmánech Dolores Apartmány jsou Vám po celou dobu pobytu zcela k dispozici. Udržujte je, prosím, v pořádku. Pokud se vyskytne nějaký problém,

Více

Název školy: ZŠ A MŠ ÚDOLÍ DESNÉ, DRUŢSTEVNÍ 125. Název projektu: Ve svazkové škole aktivně interaktivně. Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.

Název školy: ZŠ A MŠ ÚDOLÍ DESNÉ, DRUŢSTEVNÍ 125. Název projektu: Ve svazkové škole aktivně interaktivně. Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21. Název školy: ZŠ A MŠ ÚDOLÍ DESNÉ, DRUŢSTEVNÍ 125 Název projektu: Ve svazkové škole aktivně interaktivně Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3465 Autor: Jana Schlemmerová Tematický okruh: Název: VY_12_INOVACE_08_ČJ3_VĚTY

Více

Svijanská jedenáctka

Svijanská jedenáctka Námět turistického pochodu Svijanská jedenáctka Turistický výlet na místa, kam se často pěšky nechodí. Přesto i zde se dá najít řada zajímavostí: vesnické kostelíky, údolí Jizery s mohutnými stromy, jezera

Více

Vesnice jako místo spotřeby. Ing. Dana Posádová

Vesnice jako místo spotřeby. Ing. Dana Posádová Vesnice jako místo spotřeby Ing. Dana Posádová 1 O čem budeme mluvit Kdo jsem Spotřebitel a spotřeba Na co si dát pozor při nakupování Nebezpečí reklamních sdělení Marketingové komunikace Osobní prodej

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TOCHOVICE ŠKOLA TYPU RODINNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ ROK 2007/2008 číslo: 7

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TOCHOVICE ŠKOLA TYPU RODINNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ ROK 2007/2008 číslo: 7 ZÁKLADNÍ ŠKOLA TOCHOVICE ŠKOLA TYPU RODINNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ ROK 2007/2008 číslo: 7 Obsah: Slovo ředitele školy, akce v uplynulém měsíci, dětská tvorba, vyhodnocení sběru Červen 2008 TOCHOVICE 76 262

Více

Tréninkový deník na prázdniny 2014. nejméně sladkosti. Lepší svačinou než limonáda a sušenka je neslazený čaj TRÉNINK

Tréninkový deník na prázdniny 2014. nejméně sladkosti. Lepší svačinou než limonáda a sušenka je neslazený čaj TRÉNINK Tréninkový deník na prázdniny 2014 Milý ragbisto, DOBŘE O SEBE PEČUJ Správný trénink jde ruku v ruce se správnou životosprávou a výživou. máš před sebou úžasné dva měsíce prázdnin. Zažiješ určitě spoustu

Více

Nejlepší nevěsta. Alena Vorlíčková Regina Daňková

Nejlepší nevěsta. Alena Vorlíčková Regina Daňková Nejlepší nevěsta Alena Vorlíčková Regina Daňková Pohádky pro společné čtení Projekt Městské knihovny Svitavy Lektoruje PhDr. Lenka Krejčová, Ph.D. DYS-centrum Praha Nejlepší nevěsta Alena Vorlíčková, 2011

Více

O Tibetu jako atraktivním turistickém cíli. Petr Studnička Čelákovice 5. 3. 2013

O Tibetu jako atraktivním turistickém cíli. Petr Studnička Čelákovice 5. 3. 2013 O Tibetu jako atraktivním turistickém cíli Petr Studnička Čelákovice 5. 3. 2013 Město vyvěsí tibetskou vlajku rok 2013 54. výročí povstání Tibeťanů proti čínské okupaci Tibetu v neděli 10. 3. 2013 vyvěšení

Více

Výbor dobré vůle Nadace Olgy Havlové. Závěrečná zpráva projektu Letní jazykový kurz 2012

Výbor dobré vůle Nadace Olgy Havlové. Závěrečná zpráva projektu Letní jazykový kurz 2012 Výbor dobré vůle Nadace Olgy Havlové Závěrečná zpráva projektu Letní jazykový kurz 2012 Cíl projektu Jazykové vědomosti jsou důležitou investicí do budoucnosti dítěte, které hrají velkou roli nejen při

Více

Na úvod. Tereza Huterová, 9. tř.

Na úvod. Tereza Huterová, 9. tř. Na úvod Speciál. Speciál? Speciál! Právě jste nahlédli do speciálního čísla našeho časopisu. Vítáme vás a jsme rádi za vaši přízeň. Redakci Twistu ovládli Mikuláši a andělé samozřejmě i čertíci. Ti se

Více

Monte Bondone (jarní prázdniny) Program a časový harmonogram Sportkids pobytu

Monte Bondone (jarní prázdniny) Program a časový harmonogram Sportkids pobytu Monte Bondone (jarní prázdniny) Program a časový harmonogram Sportkids pobytu Po cca 800km jízdy po dálnici z Prahy sjedete v Itálii u města Trento. Pokračujete jízdou do kopce (20 min.) a jste v Monte

Více

Apartmány Budin Blata 94 Vodice

Apartmány Budin Blata 94 Vodice Apartmány Budin Blata 94 Vodice Vodice leží na pobřeží Jaderského moře, při Jadranské magistrále,11 km severozápadně od Šibeniku první zmínka o městě ze 14.století, název Vodice vznikl od četných vodních

Více

Rozvoj šetrného cestovního ruchu v rumunském Banátu a na Podkarpatské Rusi

Rozvoj šetrného cestovního ruchu v rumunském Banátu a na Podkarpatské Rusi Rozvoj šetrného cestovního ruchu v rumunském Banátu a na Podkarpatské Rusi Mgr. Ivo Dokoupil terénní pracovník společnosti Člověk v tísni o.p.s. Asistenční pomoc krajanům v Rumunsku Rozvoj cestovního ruchu

Více

Sankt Gallen Švýcarsko

Sankt Gallen Švýcarsko Sankt Gallen Švýcarsko - Mateřská škola Barevný klíček Vítězná 725 35601 Sokolov Endyšová Jana Hned po příjezdu jsme byly ubytované: v centru města. V průběhu naší stáže jsme vykonávaly hospitace v Primars

Více

R O Z H O V O R Y. Pro časopis ZÁMEČEK. foto, text: Aleš Dvořák. Mukačevo Ukrajina

R O Z H O V O R Y. Pro časopis ZÁMEČEK. foto, text: Aleš Dvořák. Mukačevo Ukrajina R O Z H O V O R Y S Č E S K Ý M I D Ě T M I Z M U K A Č E V S K É H O I N T E R N Á T U Pro časopis ZÁMEČEK foto, text: Aleš Dvořák Mukačevo Ukrajina L U K Á Š S K L E N S K Ý Jmenuji se Lukáš Sklenský.

Více

Kulturní akce. Nabízíme zapůjčení stolních a zahradních her (kroket, petanque, karty, míče) K potěše ducha vybízí dřevěná kaple sv. Anežky.

Kulturní akce. Nabízíme zapůjčení stolních a zahradních her (kroket, petanque, karty, míče) K potěše ducha vybízí dřevěná kaple sv. Anežky. Kulturní akce Stylově vybavený klub Špejchar je vhodným místem pro konání soukromých akcí, jako jsou oslavy narozenin, výročí, rodinná či jiná setkání. Prostor je vhodný k uspořádání koncertu, či jako

Více

CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV

CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV ročník 2 číslo 4 květen červen 2009 Zástupci olomouckých Charit na Ukrajině Od 18. do 25. 5. 2009 měli možnost ředitelé, nebo jejich zástupci a pastorační asistenti,

Více

Témata ročníkových seminárních prací

Témata ročníkových seminárních prací Témata ročníkových seminárních prací pro sextu a druhý ročník ve školním roce 2014-2015 Vyučující/ počet ročníkových prací Mgr. Dejdarová Téma Vikingové /jejich život na severu a jejich cesty/ Hedvábná

Více

Veselé sluníčko Mateřská škola Okružní 917, 735 14 Orlová-Lutyně

Veselé sluníčko Mateřská škola Okružní 917, 735 14 Orlová-Lutyně Veselé sluníčko Mateřská škola Okružní 917, 735 14 Orlová-Lutyně Motto: Všechno, co opravdu potřebuji znát, jsem se naučil v mateřské škole R.Fulghum (americký psycholog a spisovatel) JARO 2013 Jaro! Jaro!

Více

R E G I O N ÁL N Í Z E M ĚP I S

R E G I O N ÁL N Í Z E M ĚP I S R E G I O N ÁL N Í Z E M ĚP I S VÝUKOVÁSLEPÁMAPA AUSTRÁLIE A OCEÁNIE POVRCH, VODSTVO Mgr. Iva Svobodová Austrálie geografické vymezení pevnina na jižní polokouli obklopena vodami Indického a Tichého oceánu

Více

Časopis všech chytrých holčiček a kluků Základní školy bratří Fričů v Ondřejově ČASOPIS PĚTILÍSTEK. 8. ročník 2014/2015. 1. stupeň

Časopis všech chytrých holčiček a kluků Základní školy bratří Fričů v Ondřejově ČASOPIS PĚTILÍSTEK. 8. ročník 2014/2015. 1. stupeň Časopis všech chytrých holčiček a kluků Základní školy bratří Fričů v Ondřejově ČASOPIS PĚTILÍSTEK 8. ročník 2014/2015 1. stupeň TÉMA: VesmírTříd 1. A - návštěva planetária v Praze Jednou z komet ve velkém

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

Samotná Stepansminda spadá do jižní části Velkého Kavkazu, leží zhruba 160 kilometrů severně od Tbilisi.

Samotná Stepansminda spadá do jižní části Velkého Kavkazu, leží zhruba 160 kilometrů severně od Tbilisi. Kazbeg Stepansminda Stepansminda (do roku 2006 Kazbegi) je horské městečko ležící poblíž rusko-gruzínských hranic. Stepansminda se jmenuje po mnichovi Stephanovi. Oblast je známá pro monumentální horu

Více

ZPRÁVA Z PRVNÍHO SETKÁNÍ COMENIUS 2013-2015 (COM-MP-2013-142)

ZPRÁVA Z PRVNÍHO SETKÁNÍ COMENIUS 2013-2015 (COM-MP-2013-142) ZPRÁVA Z PRVNÍHO SETKÁNÍ COMENIUS 2013-2015 (COM-MP-2013-142) Be SUstainable to SUstain the WORLD ŠVÉDSKO 11. 11. - 17. 11. 2013 ÚČASTNÍCI ZA GYMNÁZIUM KADAŇ Vyučující Mgr. Darina Kováčová (vedoucí exkurze)

Více

LETNÍ DĚTSKÝ TÁBOR BRLOH 2015 18. 7. 1. 8. 2015. Informace pro rodiče a děti. o táboře a jeho okolí. odjezdu a platbě. kontaktech.

LETNÍ DĚTSKÝ TÁBOR BRLOH 2015 18. 7. 1. 8. 2015. Informace pro rodiče a děti. o táboře a jeho okolí. odjezdu a platbě. kontaktech. LETNÍ DĚTSKÝ TÁBOR BRLOH 2015 18. 7. 1. 8. 2015 Informace pro rodiče a děti o táboře a jeho okolí odjezdu a platbě kontaktech vybavení dětí PÁR SLOV ÚVODEM PRO RODIČE Tábor se nachází v klidném prostředí

Více

Název projektu: Poznáváme sebe a svět, chceme poznat více

Název projektu: Poznáváme sebe a svět, chceme poznat více Název projektu: Poznáváme sebe a svět, chceme poznat více Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2970 Identifikátor materiálu Název klíčové aktivity Vzdělávací oblast Vzdělávací předmět / obor Tematický

Více

Návod na vytvoření vlastního videa. Publikace je chráněna autorským právem Pavel Fara 2013

Návod na vytvoření vlastního videa. Publikace je chráněna autorským právem Pavel Fara 2013 Návod na vytvoření vlastního videa Publikace je chráněna autorským právem Pavel Fara 2013 1 Sami nejlépe víte, že trh s finančními poradci je přesycen.každý poradce se snaží odlišit od ostatních, být nejlepší

Více

Vesnice ve století služeb

Vesnice ve století služeb O čem to dnes bude? Vesnice ve století služeb Ing. Zdenka Nosková 17.5.2013 Venkovský cestovní ruch u nás a v zahraničí Včelí farma Nosek Projekt Prázdniny na venkově Úspěch závisí na mnoha faktorech.

Více