Jednota eskoslovenských matematik a fyzik

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Jednota eskoslovenských matematik a fyzik"

Transkript

1 Archiv Akademie v d eské republiky Praha Fond Jednota eskoslovenských matematik a fyzik (1959) Inventá Pom cka. 509 íslo listu JAF 13 Zpracovala Mgr. Hana Kábová Praha 2003 I

2 OBSAH strana Obsah II VI ÚVOD 1. P ehled innosti Jednoty eskoslovenských matematik a fyzik. VII XIII 2. D jiny fondu a zp sob jeho uspo ádání... XIII XVI 3. Archivní charakteristika fondu a možnosti jeho využití XVI XVII 4. Základní literatura a komplementární prameny. XVI XVII Po ádací schéma XIX XXII INVENTÁ I. Protokoly o sch zích.. 1 II. Karty a kartotéka len.. 1 III. Spisy 0 Organizace, hmotné zajišt ní 00 Základní ustanovení 001 Stanovy Koncese, živnostenské listy Ukon ení innosti lenové a funkcioná i 010 lenové Funkcioná i. Výbor. V decká rada aj Finance, správa jm ní 020 Ro ní bilance Všeobecná da Da z obratu Poplatkový ekvivalent lenské knížky, depozitní listy, cenné papíry Pojistky, pojistné události Jiné 7 03 Zam stnanci 030 J MF, Nakladatelství - mzdové listiny P írodov decké nakladatelství - mzdové listiny J MF, Nakladatelství, Knihkupectví - osobní mzdové listy Fysma - výplatní listiny Fysma - osobní mzdové listy Fysma-kancelá - výplatní listiny Fysma-kancelá - osobní mzdové listy Fysma [?] - další osobní mzdové listy J MF, Nakladatelství, Knihkupectví - osobní složky zam stnanc (pracovní smlouvy, pojišt ní, platové vým ry aj.) Fysma - osobní složky zam stnanc (pracovní smlouvy, pojišt ní, platové vým ry aj.) Jiné 20 II

3 04 Umíst ní a vybavení Knihovna Znaky Postavení J MF v organizaci v decké práce a v kultu e 10 Výro ní zprávy innost J MF do r innost J MF a jejích podnik po r B žný styk s v deckými a kulturními institucemi, správními orgány a jednotlivci V decké úkoly zajiš ované komisemi 140 Reforma st ední školy Terminologické komise Sch ze, p ednášky, konference, kongresy 20 Sch ze J MF V decké, odborné i populariza ní p ednášky a diskuse po ádané J MF nebo za aktivní ú asti J MF Ostatní v decké a odborné p ednášky Konference a kongresy Vydavatelská innost 30 Autorské smlouvy Vydavatelská práva J MF Seznamy a ceníky knih, u ebnic, p íru ek a asopis, které J MF vydala nebo m la v komisi 320 Ceníky Seznamy Význa né publikace a periodika 330 U ebnice Periodika vlastní Spolupráce na úseku vydavatelské innosti 340 Smlouvy se spole nostmi Konkrétní p ípady spolupráce Vým na publikací 40 IV. Edi ní innost A/ Edi ní ady a/ Sborník b/ Knihovna spis matematických a fyzikálních c/ Kruh d/ Cesta k v d ní e/ Brána k v d ní f/ U ebnice g/ Extense sl. vysokých škol sl. republiky B/ Spisy vydávané mimo edi ní ady a) Tabulky b) Spisy c) U ebnice, metodiky d) P eklady e) Obrázky. 65 III

4 C/ asopisy a) asopis pro p stování matematiky a fyziky Ro ník 58, 1928/ Ro ník 61, 1931/1932 lánky, drobné p ísp vky, p íp. polemiky Referáty, recenze, zprávy o publikacích, bibliografie Ro ník 62, 1932/1933 lánky, drobné p ísp vky, zprávy, poznámky Referáty, recenze, zprávy o knihách, bibliografie Zprávy o innosti J MF 79 Ro ník 63, 1933/1934 lánky, drobné p ísp vky Referáty, recenze, zprávy o publikacích, bibliografie Zprávy o innosti J MF.. 85 Ro ník 64, 1934/1935 lánky, drobné p ísp vky Referáty, recenze, zprávy o publikacích, bibliografie Zprávy o innosti J MF. 91 Ro ník 65, 1935/1936 lánky, drobné p ísp vky Úvodní listy p vodních obal na p ísp vky, opat ené poznámkami 94 Ro ník 66, 1936/1937 lánky. 94 Úvodní listy p vodních obal na p ísp vky, opat ené poznámkami 95 Ro ník 67, 1937/1938 lánky, drobné p ísp vky Referáty, recenze, zprávy o knihách Zprávy o innosti J MF Ro ník 68, 1938/1939 lánky Úvodní listy p vodních obal na p ísp vky, opat ené poznámkami 106 Ro ník 69, 1939/1940 lánky, drobné p ísp vky Referáty, recenze, zprávy o knihách Zprávy o innosti J MF 113 Ro ník 70, 1940/1941 lánky, drobné p ísp vky Referáty, recenze, zprávy o knihách Ro ník 71, 1946 lánky, drobné p ísp vky Referáty, recenze, zprávy o knihách. 123 Ro ník 72, 1947 lánky, drobné p ísp vky Referáty, recenze, zprávy o knihách 128 Zprávy o innosti J MF. 128 Úvodní listy p vodních obal na p ísp vky, opat ené poznámkami 129 IV

5 Ro ník 73, 1948 lánky, drobné p ísp vky Referáty, recenze, zprávy o knihách Zprávy o innosti J MF 134 Ro ník 74, 1949 lánky, drobné p ísp vky Referáty, recenze, zprávy o knihách. 136 Zprávy o innosti J MF Ro ník 75, 1950 lánky, drobné p ísp vky, poznámky Referáty, recenze, zprávy o knihách, bibliografie Zprávy o innosti J MF 147 asopis pro p stování matematiky. Ro ník 76, eskoslovenský asopis pro fyziku. Ro ník 1, Jiné p ísp vky Obrázky 148 Zrušené a zamítnuté p ísp vky, p vodn ur ené pro asopis b) Rozhledy matematicko p írodov decké 149 Ro ník 11, 1931/ Ro ník 12, 1932/ Ro ník 13, 1933/ Ro ník 14, 1934/ Ro ník 15, 1935/ Ro ník 17, 1937/ Ro ník 18, 1938/ Ro ník 19, 1939/ Ro ník 20, 1940/ Ro ník 26, 1946/ Ro ník 27, 1947/ Ro ník 28, 1948/ Ro ník 29, 1949/ Ro ník 30, 1950/ Ro ník 31, 1951/ Obrázky P ílohy Rozhled Zrušené a zamítnuté p ísp vky, p vodn ur ené pro Rozhledy c) Matematika a fyzika ve škole, 1948/ /1950 lánky, drobné p ísp vky, zprávy Referáty, recenze, zprávy o knihách Obrázky d) Fyzika v technice, lánky, referáty, drobné p ísp vky, zprávy Referáty, recenze, zprávy o knihách Obrázky e) Hv zdá ská ro enka V

6 f) Zatím blíže neur ené p ísp vky pro asopisy, vydávané J MF lánky, drobné p ísp vky, zprávy Referáty, recenze, zprávy o knihách 199 g) Jiné, zprav. blíže neur ené. 199 h) Pom cky V. Knihkupectví - Bibliografické zprávy nakladatelství a knihkupectví J MF VI. Fysma - výroba u ebních pom cek z celuloidu - Razidla, što ky VII. Fotoalba, fotografie, jiná vyobrazení Fotoalba osobnosti Fotoalba - jiné Fotografie osobnosti Fotografie - prostory J MF Jiná vyobrazení (DODATEK) I. Protokoly o sch zích I. a) Knihy protokol z výborových sch zí. 212 I. b) Knihy zápis o valných sch zích I. c) Knihy týdenních sch zí, tj. seminá po ádaných sekcemi Jednoty Rejst ík osob (= osobní) Rejst ík objekt ( = institucí) VI

7 ÚVOD 1. P ehled innosti Jednoty eskoslovenských matematik a fyzik JEDNOTA ESKOSLOVENSKÝCH MATEMATIK A FYZIK (1955) Následující odstavce sledují p edevším oblasti innosti spolku, které jsou ve fondu výrazn doloženy písemnostmi, tedy zvlášt edi ní innost. O struktu e J MF pojednává základní literatura (viz s. XVI). Na po átku našeho p edního spolku Jednota eskoslovenských matematik a fyzik (dále jen Jednota) stál Spolek pro volné p ednášky z mathematiky a fysiky (Verein für freie Vortäge aus der Mathematik und Physik), který ustanovili poslucha i matematiky a fyziky na filozofické fakult Karlovy univerzity v Praze Josef Laun, Josef Va aus, Josef Finger a Gabriel Blažek v b eznu 1862 (dle návrhu z léta p edešlého roku). P vodn svépomocný matematicko-fyzikální seminá brzy prošel prom nou, za editelování Mírumila Neumanna a jednatelského p sobení Františka Houdka dostal nové stanovy i ozna ení (kv ten 1869, Jednota eských matematik ), m l svého starostu, jednatele a protektora. Usiloval o podporu snah po v deckém vzd lávání v matematice a fyzice, cvi ení v p ednášení t chto v d a vydávání matematických a fyzikálních spis. R zorganizovala Jednota sv j první sjezd k diskusi odborných, terminologických, didaktických, metodických i organiza ních otázek vyu ování, r Sjezd eských p átel a p stovatel v d p írodních, matematických a inženýrských, v letech 1880 a 1882 se ú astnila sjezd eských p írodozpytc a léka. Velkolep oslavila 17. b ezna 1872 desetiletí svého trvání a tiše si p ipomn la 24. b ezna let od svého založení. Národní událostí se staly etné p ednášky na památku 400. výro í narození Mikuláše Koperníka, po ádané na více než 150 místech (1873). Jednota se stala v prosinci 1896 po adatelkou slavností u p íležitosti 300. výro í narození René Descarta. Zapojovala se ile i do výstavního ruchu a zahájila publika ní a vydavatelskou innost, která z stala po celé její p sobení její st žejní aktivitou vedle v decké práce. Z podn tu svého protektora F. J. Studni ky za ala vydávat výro ní zprávy (První zpráva Jednoty eských matematik, 1870; Druhá zpráva Jednoty eských matematik, 1871; T etí zpráva Jednoty eských matematik, 1873), pak odborný asopis pro p stování mathematiky a fysiky (1, 1872 an.), jehož první íslo bylo p edstaveno na spolkové slavnostní sch zi. R prošla další zm nou stanov. T i roky uve ej ovala zprávy o své innosti pro informaci ve ejnosti a lenstva (zvl. mimopražského) ve V stníku Jednoty eských mathematik (od r. 1873, posledním 6. íslo 3. ro níku, 1875); r založila pro vydávání ryze v deckých prací ve všech moderních jazycích asopis Archiv mathematiky a fysiky. Od r zajiš ovala jednotnou matematickou i fyzikální terminologii a normalizaci vyu ovacího procesu svými st edoškolskými u ebnicemi; vydávala v decké a odborné spisy. Všestranný rozmach jejích aktivit, spojený s p sobením brat í Emila a Eduarda Weyr, brzy zastavily hospodá ské t žkosti. O p ekonání dlouhodobé finan ní krize se zasloužil Václav VII

8 eho ovský ( ). V letech se stala Jednota jedním z nejv tších eských nakladatel, který veškerý výd lek investuje, dosahuje vysoké úrovn vydávaných u ebnic a vydává i nákladná v decká díla pro malý okruh tená stva. Tím i rozmachem p ednáškového ruchu se stala nejmocn jším a nejv tším odborným spolkem po AVU a K SN. R postihly Jednotu ztráty úmrtím Františka Josefa Studni ky a Eduarda Weyra. innost Jednoty byla neustále ovliv ována aktuálním stavem pedagogického sboru vysokých škol v matematice, fyzice, deskriptivní geometrii a p ípadn jiných oborech, jeho u itelskými i organiza ními schopnostmi a v deckou inností. R po schválení nových stanov získal spolek nové ozna ení Jednota eských matematik a fysik. Mj. vydáním spisu o své historii z pera Václava Posejpala oslavil p lstoletí svého trvání. Zárove povolilo moravské místodržitelství utvo ení brn nského odboru (leden 1913). Hlavními st edisky práce len od r Jednoty eskoslovenských matematik a fysik byly Praha, Brno a Bratislava, kde se formoval r matematicko-fyzikální kroužek a samostatný odbor vznikl až v kv tnu Jednota se významn ú astnila (i po adatelsky) domácích, slovanských i mezinárodních setkání odborník svého oboru: 6. sjezd p írodozpytc, léka a inženýr v Praze (1928), sjezdy slovanských matematik ve Varšav (1929) a v Praze (1934), 6. mezinárodní kongres matematik ve Štrasburku (1920, kdy se ustavila Mezinárodní unie matematická), 4. mezinárodní kongres pro d jiny reálných v d v Praze (1937). S ohledem na specializované kruhy odborník navazovali jednotliví v dci spojení se zahrani ními (v Polsku, Francii i SSSR) a spolupracovali rovn ž s domácími n meckými badateli, což se projevilo i v záb ru p ísp vk uve ej ovaných v asopisu. Podporovali mladé v decké pracovníky (fondy, ceny). První formou spolkové innosti byly p ednášky v matematické a fyzikální sekci Jednoty, usilující o informaci lenstva o pokrocích na ur itých úsecích v dy, vyzývající k diskusím o novodobých otázkách, s významem v deckým i politickým. Významnou spolkovou aktivitou za druhé sv tové války z stávala edi ní a p ednášková innost, i p es výrazné omezení Jednoty (tehdy eských matematik a fyzik ) zastavením asopisu a uzav ením knihkupectví. Povále ná léta p inesla sjezd eskoslovenských a polských matematik v Praze (1949), nový školský zákon (duben 1948), vytvo ení n kolika ústav, jejichž úkoly nakonec p evzal Matematický ústav SAV (1952), omezení vydavatelské, nakladatelské a tiska ské innosti Jednoty a nakonec zastavení vydavatelské živosti i nucené darování domu a knihovny státu. Poslední rozhodnutí byla u in na na mimo ádné valné sch zi Jednoty 11. dubna 1951, svolané v dob, kdy si ministerstvo t žkého pr myslu inilo nárok na d m Jednoty, nebo p evzalo v n m umíst nou dílnu Fysmy. Po svém z ízení byl v dom umíst n Matematický ústav SAV; listina o darování domu i knihovny Jednoty byla podepsána zástupci Jednoty a SAV teprve 31. ledna Existenci Jednoty eskoslovenských matematik a fyzik, jako jednoho z p edch dc eskoslovenské akademie v d, lze tedy vymezit léty 1862 a 1951/1952 (resp. 1955) s tím, že v letech se ukon ovala její práce ve všech dosavadních oborech její innosti. Dne 14. íjna 1955 schválilo ministerstvo vnitra návrh Organiza ního ádu Jednoty, výb rové dobrovolné organizace ustanovené nov p i SAV. Na její VIII

9 valné sch zi 24. kv tna 1956 podal Bohumil Bydžovský obšírnou zprávu o aktivitách spolku v letech Tak vstoupila v innost nová v decká spole nost, podstatn odlišná od p vodního spolku. PERIODIKA VYDÁVANÁ JEDNOTOU lenský asopis Jednoty - ASOPIS PRO P STOVÁNÍ MATEMATIKY A FYZIKY (1, , 1940/1941, / / - 71, , 1950). 1 R se F. J. Studni ka vzdal redigování asopisu pro p stování matematiky a fyziky, periodikum pokra ovalo dále za redigování Eduarda Weyra a Augustina Pánka. Diskuse kolem nápln a zam ení asopisu vyvolaly formování P ílohy asopisu pro p stování matematiky a fyziky, ur ené hlavn pro st edoškolské žáky (poprvé k 22. ro., 1892). Další zm ny p inesl r. 1904: od 34. ro níku p evzal redakci matematické ásti asopisu Karel Petr, redakci fyzikální ásti Bohumil Ku era, zlepšila se úrove asopisu a vzrostl jeho obsah. Na konci první sv tové války byl jedinou periodickou publikací, vydávanou pro veškeré lenstvo. Jeho první povále né ro níky m ly ustálenou formu a na jejich redigování se podílel v ásti pro st edoškolské žáky Karel Rychlík. Od po átku školního roku (ro. 49) se k v deckým lánk m p ipojovalo francouzské resumé. Od 51. ro. ( ) vycházel asopis bez P ílohy, když její funkci p evzaly Rozhledy matematickop írodov decké (P ílohy k asopisu pro studující st edních škol), vydávané Jednotou a redigované po 13 let Vladimírem Ryšavým s redak ní kruhem. Pot eba periodické publikace pro didaktické a metodické otázky vyu ování matematice a fyzice vedla k vytvo ení P ílohy didakticko-methodické od 55. ro. (1926) asopisu, redigované po 9 ro ník Jaroslavem Friedrichem, od 56. ro níku s vlastním 1 asopis pro p stování matematiky a fyziky (M matematika, F fyzika, P p íloha): Ro ník, rok redakce 1-10, (1.. ze red. F. J. Studni ka, red. rada G. Blažek, Emanuel Weyr, M. 1872) Neumann, A. Seydler 11-12, red. Eduard Weyr 13-33, red. Augustin Pánek 34-35, Karel Petr (M), Bohumil Ku era (F) 36-38, Karel Petr (M), Bohumil Ku era (F), Ladislav ervenka (P) 39-49, Karel Petr (M), Bohumil Ku era (F), Karel Rychlík (P) 50, 1921 Bohumil Bydžovský (M), Karel Ku era (F) 51-54, Bohumil Bydžovský, red. rada: K. Petr, F. Záviška, A. Žá ek 55-60, Bohumil Bydžovský, red. rada: K. Petr, F. Záviška, A. Žá ek, J. Friedrich 61-63, 1931/ /1934 B. Bydžovský (M), A. Žá ek (F), J. Friedrich (P), M. Valouch (V stník) + red. rada 64-66, 1934/ /1937 V. Jarník (M), F. Záviška (F) + red. rada 67, 1937/1938 V. Jarník (M), M. A. Valouch (F) + red. rada 68-70, 1938/ /1941 V. Jarník (M), M. A. Valouch (F) + red. rada 71-72, V. Jarník (M), M. A. Valouch (F) + red. rada 73-74, V. Jarník (M), M. A. Valouch (F), K. Havlí ek a Z. Pírko (odb. red.) + red. rada 75, 1950 V. Jarník (M), M. A. Valouch (F) + red. rada IX

10 íslováním stran a názvem Vyu ování Zprávy Literatura; od 62. ro. red. Františkem Vy ichlem a Aloisem Wanglerem (po krátkém dvouletém redigování Janem Schusterem). Od 56. ro níku se asopis d lil na ást matematickou a fyzikální, od 60. uve ej oval p ehledy p vodních eských publikací z matematiky a fyziky. Nový ád pro vydávání s sebou pak p inesl 64. ro ník (1934/1935) asopisu. Úst ední periodikum Jednoty se dle n j skládalo ze dvou ástí: v první se otiskovaly p vodní v decké práce z matematiky a fyziky v eském nebo v n kterém ze sv tových jazyk (v n m in, francouzštin, angli tin ); druhá obsahovala v decké a odborné informace, odborné lánky a referáty o pokrocích v dy, lánky didakticko-metodického rázu, zprávy z v deckého sv ta, recenze v deckých, didaktických a metodických publikací, spolkové zprávy; ídil je až do r redak ní kruh s hlavními redaktory Vojt chem Jarníkem (matematika) a Františkem Záviškou, pozd ji M. A. Valouchem (fyzika). Vydávání asopisu bylo zastaveno s platností od a vysázené ro níku (1940/1941) vyšlo teprve Tradi ní název (po druhé sv tové válce obnoveného) asopisu se objevil naposled s ro níkem 75 (1950). Místo v decké ásti dosavadního periodika za aly vycházet mezinárodní asopisy echoslovackij matemati eskij žurnal Czechoslovak Mathematical Journal a echoslovackij fyzi eskij žurnal Czechoslovak Physical Journal a domácí asopis pro p stování matematiky a eskoslovenský asopis pro fyziku. Do konce školního roku (30. ro.) vydávala Jednota Rozhledy matematicko-p írodov decké; na ni navázalo P írodov decké nakladatelství ješt jedním ro níkem (31, 1952), potom však periodikum zastavilo. Od po átku školního roku vydávala Jednota dva roky metodický asopis pro u itele na školách 2. a 3. stupn MATEMATIKA A FYZIKA VE ŠKOLE. Navazoval na P ílohu didakticko-metodickou asopisu a na jeho pozd jší ást Vyu ování Zprávy Literatura a byl zastaven r p i zahájení vydávání periodik Matematika ve škole a P írodní v dy ve škole ministerstvem školství. ROZHLEDY MATEMATICKO-P ÍRODOV DECKÉ (1, 1921/ , 1952), do konce školního roku vyd. Jednotou (31. ro ník vyd. P írodov decké nakladatelství), byly náhradou za zrušenou P ílohu k asopisu pro st edoškolské žáky, ro. 1-9 redigoval Vladimír Ryšavý, po n m 2 ro níky Jan Schuster, následn 13 ro ník František Vy ichlo a Alois Wangler, k nimž p ibyli za druhé sv tové války Zden k Pírko a Alois Urban. asopis obsahoval lánky z matematiky a fyziky na úrovni žák st edních škol, p ihlíželo se v n m k technickým aplikacím matematiky, fyziky a p íbuzných obor, zahrnoval i úlohy o ceny (z matematiky, fyziky a deskriptivní geometrie) pro st edoškolské studenty. Astronomické zprávy otiskl asopis naposled ve svém 49. ro. ( ). Daly vzniknout novému periodiku 21 let vycházela bez p erušení nákladem Jednoty HV ZDÁ SKÁ RO ENKA (1, , 1941; 22, , 1949 nakladatelství Máj; 26, 1950 nakladatelství Jednoty; 27, , 1953 P írodov decké nakladatelství; 30, 1954 Nakladatelství SAV). Krátkou dobu i pro úzký kruh tená z ad svých len vydávala Jednota V stník Jednoty eskoslovenských matematik a fyzik, Bibliografické zprávy, Aktuárské v dy (7 ro ník, , 1948, pro pojistnou matematiku a matematickou statistiku), eskoslovenský strojník a elektrotechnik X

11 (odborný asopis pro pracovníky v technické praxi, Jednota p evzala jeho vydávání r. 1927). V letech vycházel asopis FYZIKA V TECHNICE. EDICE, EDI NÍ ADY PUBLIKA NÍ INNOST P ED PRVNÍ SV TOVOU VÁLKOU. Když utvo il V. eho ovský materiální p edpoklady pro obnovení edi ní innosti, Jednota mohla na základ promyšleného plánu za ít vydávat Sborník Jednoty eských matematik (sbírka p vodních menších zakon ených v deckých spis z matematiky, fyziky a p íbuzných v d s ohledem na dosavadní stav domácí literatury). V letech se díky ní prezentovala ada p edních eských matematik, v letech následovalo dalších 7 svazk. Do zániku své nakladatelské innosti vydala Jednota 20 svazk Sborníku ( ). Na doporu ení sekce pro matematiku, fyziku a astronomii na 5. sjezdu eských p írodozpytc a léka r založila Jednota pro zpracování nov jších v deckých otázek edici monografií Knihovna spis matematických a fysikálních ( , 4 sv.). Vydala v ní v letech svazk spis. MEZIVÁLE NÉ OBDOBÍ. DRUHÁ SV TOVÁ VÁLKA. V mezivále ném období ídil redigování edi ních sbírek výbor spolku. P ed první sv tovou válkou pat ila Jednota k nejv tším eským nakladatel m odborných matematických a fyzikálních publikací. Na návrh editele Jednoty M. Valoucha, který p edvídal další publika ní rozmach spolku, schválil spolkový výbor r koupi vlastní tiskárny. Realizovala se a b hem dvacátých let dvacátého století se zdokonalil provoz podniku se z etelem k tisku specifické odborné literatury. Za hospodá ské krize (1933) došlo ke slou ení tiskárny Jednoty s tiskárnou Svazu horních a hutních inženýr pod firmou Prometheus. Hospodá ské úsp chy dvacátých let umožnily Jednot spolu s dobrými v deckými pracovníky v letech vydávání a tisk zna ného po tu v deckých publikací v stávajících i nových edi ních adách: Sborník Jednoty eských matematik, Knihovna spis matematických a fysikálních, Kruh, Cesta k v d ní, Extenze vysokých škol. Nová sbírka spis, aktualizujících aktuální otázky matematické a fyzikální, nesla název Kruh a vyšlo v ní v letech svazk. K popularizaci v dy sloužila i sbírka p ednášek a rozprav Extenze vysokých škol, Jednotou vydávaná od r ve t ech adách Praha Brno Bratislava. Za druhé sv tové války na podn t svých len za ala vydávat sbírku menších spis, ú eln dopl ujících st edoškolské u ivo matematiky a fyziky, pod názvem Cesta k v d ní. Zásluhou organiza ní práce M. Valoucha (v letech editelem Jednoty) a F. Vy ichla odolávala tlaku materiálních obtíží i cenzury, v letech v ní vyšlo 57 svazk. LÉTA K dosavadní ty em edi ním sbírkám p ibyla z podn tu M. Valoucha další k prezentaci výsledk v deckého bádání nejširším vrstvám Brána k v d ní, v letech zde vyšlo 19 svazk. Tiskárna Prometheus, v ele s editelem Karlem Wickem, zdokonalovaná po válce pé í Jednoty, byla r znárodn na (nový závod Knihtisk 5 tiskl v tšinu knih matematických, fyzikálních, chemických, astronomických a technických a stal se vzorem pro obdobný podnik v Polsku). Na konci r bylo z ízeno P írodov decké nakladatelství, jehož základem se stalo XI

12 nakladatelství Jednoty; Jednota z stala v novém nakladatelství pouze vydavatelem n kterých spis. Do 31. ledna 1950 vydávala J MF knihy a asopisy pod svým ozna ením (pak pod ozna ením J MF - P írodov decké nakladatelství). V dubnu 1951 p evzalo vydavatelskou innost Jednoty i P írodov deckého nakladatelství V decké vydavatelství (od 1. ledna 1952 Nakladatelství SAV), z ízené Ministerstvem informací (p ešlo k Úst edí v deckého výzkumu a technického rozvoje). Tak 31. b eznem 1951 (resp. 1. dubnem 1951) zakon ila Jednota svou vydavatelskou a nakladatelskou innost. Bilance vypovídala o tom, že vydala od konce druhé sv tové války do té doby asi 120 u ebnic a v deckých i odborných spis : ve známých edi ních adách vyšlo: Sborník 20 sv., Knihovna 24 sv., Kruh 16 sv., Cesta 57 sv., Brána 19 sv. U EBNICE. VYU OVÁNÍ. Po átek dvacátého století p inesl hnutí za reformu vyu ování matematice a p írodním v dám. V Jednot vznikla komise pro vydávání u ebnic aritmetiky, geometrie, deskriptivní geometrie a fyziky ( ). U ebnice vyšly poprvé v letech , pozd ji prošly úpravami a udržely se v užívání 40 let (matematika: Ladislav ervenka, Bohumil Bydžovský; geometrie: Miloslav Valouch, Jan Vojt ch; deskriptivní geometrie: Josef Pithardt Ladislav Seifert; fyzika: Stanislav Petíra, Jaroslav Jeništa Bohuslav Mašek František Nachtikal). Úsilí o reformu vyu ování na st ední škole (již p ed první sv tovou válkou a potom b hem ní) vedlo k vytvo ení zvláštní komise Jednoty. Reformní návrh publikoval její zapisovatel Bed ich Šalamon r pod názvem Návrh Jednoty eských matematik a fyzik na reformu st ední školy. Jednota nov vydávala své st edoškolské u ebnice a po izovala jejich p eklady do slovenštiny. Na základ diskuse, rozpoutané na 6. sjezdu eských p írodozpytc, léka a inženýr (1928) ve v ci vyu ování, se požadavky na u ebnice revidovaly, což se projevilo v nových u ebních osnovách pro r a následn v p epracování u ebnic. S problematikou vyu ování souvisely i otázky týkající se symboliky a názvosloví, které si lenové Jednoty kladli již od po átk existence svého spolku a soust ed n se jimi zabývali v letech p i p ípravách vydání u ebnic. Ve školním roce vznikla v Jednot komise pro jednotné názvosloví a ozna ování fyzikálních pojm, veli in a jejich jednotek se z etelem k vyu ování fyzice na st edních školách, která stanovila obecné zásady pro fyzikální terminologii. R se ustanovila komise pro symboliku a terminologii matematiky. Výsledek její ty leté práce elaborát Názvy a zna ky elementární matematiky (L. ervenka V. Ingriš J. Vojt ch, F. Vy ichlo) schválilo v b eznu 1939 ministerstvo školství. Obecn ji zájem len Jednoty se dlouhodob upínal k ešení didaktických a metodických otázek vyu ování matematice, fyzice a deskriptivní geometrii. Od r vydávala Jednota knižní publikace k t mto otázkám. Posléze uzav ela dohodu o plánovitém vydávání metodik všech p edm t s Úst edním spolkem eskoslovenských profesor a se Státním nakladatelstvím (1936). R se v pražské Jednot vytvo ila komise pro metodiku matematiky a deskriptivní geometrie k ešení aktuálních školských otázek u ebních osnov a u ebnic, metodická komise pro fyziku vznikla r (k p íprav reformy vyu ování fyzice), projednával se návrh na z ízení studijního ústavu pro vyu ování XII

13 matematice, fyzice a chemii. Komise pro vyu ování matematice a fyzice spolupracovala po r s Výzkumným ústavem pedagogickým, vznikaly i další komise. FYSMA R se z ídila na návrh lenstva Jednoty jako zvláštní odd lení poradna pro u itele fyziky k nákupu u ebních pom cek i k technickým a didakticko-metodickým otázkám. Od r financovala pak Jednota dílnu Františka Klementa, kterou r odkoupila a p itom založila zvláštní samostatnou spole nost Fysma, k výrob v deckých a u ebních pom cek; r p evzala výrobu kreslícího ná iní z celuloidu. N kolik let úsp šn fungovala. R Jednota za ízení podniku Fysma prodala a ponechala si výrobu celuloidových pom cek na rýsování, kterou dnem 1. srpnem 1949 p evzal národní podnik KOH-I-NOOR ( eské Bud jovice). 2. D jiny fondu a zp sob jeho uspo ádání Fond Jednota eskoslovenských matematik a fyzik získal Úst ední archiv SAV v letech 1964 a 1966 v rozsahu 45 karton (p evážn strojopisy a rukopisy prací, jejich obrazové p ílohy; protokoly o sch zích), v 17 kartonech byl spisový materiál z let K vyt íd ní fondu J MF (do r. 1956) a orienta nímu popsání (na 2s.) obsahu karton došlo v zá í 1970 (Ji í Beran). Další písemnosti byly p evzaty v dubnu 1979 (spisový materiál J MF), v r se do ÚA SAV dostaly fotografie a fotografická alba. Krom prací p evážn manipula ních (p ekartonování) fond nebyl po ádán. M l 58 karton a 4 balíky (7,35 bm). V kv tnu 2001 íjnu 2003 fond J MF uspo ádala, zinventarizovala a opat ila úvodem Mgr. Hana Kábová. P i vytvá ení základních skupin byl využit velmi voln Spisový ád pracoviš eskoslovenské akademie v d (Praha 1972) a po ádací schéma v deckých spole ností, zejm. K SN. Nebylo zjišt no, že fond m l vlastní spisový plán, navíc jen osminu písemností tvo í spisy a ve zbývající ásti je zastoupen zna n redak ní archiv (rukopisy publikovaných prací), jehož uspo ádání vycházelo ze sledování povahy vydavatelské innosti J MF. Archiválie byly rozd leny podle schématu: STRUKTURA FONDU JEDNOTA ESKOSLOVENSKÝCH MATEMATIK A FYZIK (J MF) VIZ OBSAH. Popis jednotlivých skupin schématu. I. Protokoly o sch zích jsou azeny chronologicky, II. Karty a kartotéka len abecedn. Navazující skupina III. Spisy se dále lení: v rámci 0 Organizace a hmotného zajišt ní jsou uspo ádány skupiny 00 Základní ustanovení, 01 lenové a funkcioná i logicky a chronologicky, 02 Finance a správa jm ní chronologicky p íp. logicky; nejv tší skupina 03 Zam stnanci obsahuje zejména mzdové listiny, d lené podle podnik (J MF + Nakladatelství + Knihkupectví, 2 Úst ední archiv eskoslovenské akademie v d - Pr vodce po archivních fondech. Dopln k I, Praha, Academia 1973, s XIII

14 P írodov decké nakladatelství, Fysma /dílna/, Fysma kancelá ) a dále podle typu list (souhrnné azeny chronologicky a jmenné abecedn ). Ve skupin 1 Postavení J MF v organizaci v decké práce a v kultu e se užívá azení chronologického (10 Výro ní zprávy, 11 innost J MF do r. 1945) a logického (12 innost J MF a jejích podnik po r. 1945, 13 B žný styk s v deckými a kulturními institucemi, správními orgány a jednotlivci); ve skupin 2 Sch ze, p ednášky, konference, kongresy logické, ve skupin 3 Vydavatelská innost abecední (30 Autorské smlouvy azené podle autor ), chronologické (32 Seznamy a ceníky knih, u ebnic, p íru ek a asopis, které J MF vydala nebo má v komisi), kombinace logického a abecedního (33 Význa né publikace a periodika, 34 Spolupráce na úseku vydavatelské innosti). IV. Edi ní innost je zastoupena ve dvou základních adách spisech a asopiseckých p ísp vcích. První z nich se lení na A/ Edi ní ady a B/ Spisy vydávané mimo edi ní ady. Ve skupin A/ Edi ní ady jsou zastoupeny základní ady spis, vydávaných J MF, chronologicky (od Sborníku po Bránu k v d ní), dále U ebnice a Extenze sl. vysokých škol sl. republiky. V rámci edi ních ad a) Sborník, b) Knihovna spis matematických a fyzikálních, c) Kruh, d) Cesta k v d ní (na konci 2 nepublikované spisy), e) Brána k v d ní jsou spisy azeny podle po adových ísel svazku v dané edi ní ad, stejné azení p evládá i u u ebnic, kde je dopln no logickým. B/ Spisy vydávané mimo edi ní ady se lení na: a) Tabulky, b) Spisy, c) U ebnice, metodiky, d) P eklady, e) Obrázky, uvnit abecedn podle autor, p eklady abecedn podle p ekladatel. Skupina C/ asopisy zahrnuje ty i velké podskupiny (vedle dalších menších): a) asopis pro p stování matematiky a fyziky, b) Rozhledy matematicko p írodov decké, c) Matematika a fyzika ve škole, 1948/ /1950, d) Fyzika v technice, Pro umožn ní orientace v nejrozsáhleji zachovaných asopisech, vydávaných celá desetiletí ( asopis pro p stování matematiky a fyziky, Rozhledy matematicko p írodov decké) byla dána p ednost chronologickému d lítku. U asopisu pro p stování matematiky a fyziky se objevují skupiny s ísly jednotlivých ro ník a v rámci nich podle pot eby zastoupené podskupiny (jen áste n je využito rozd lení p ísp vk do oddíl v asopise, kde se objevují: a) p vodní práce z oblasti matematiky a fyziky/zde viz (1)/; b) v decké informace: p ehledné referáty o pokrocích v dy /zde viz (1)/, recenze knih /zde viz (2)/, zprávy o v deckém život u nás i v cizin zde /zde viz (1), (3)/, drobn jší p vodní práce /zde viz (1)/; c) didaktické lánky /zde viz (1)/; spolkový v stník /zde viz (1), p íp. (2)/): (1) lánky, drobné p ísp vky, polemiky, zprávy, poznámky, azené abecedn podle p íjmení autor, p íp. názv p ísp vk nebo šifer; p íp. abecední ad p edchází obsahy nebo celá ísla periodika a uzavírají jej redak ní i jiné poznámky; (2) Referáty, recenze, zprávy o knihách a publikacích, bibliografie, azené abecedn podle autor nebo názv recenzovaných prací, p i emž základní abecední ad mohou p edcházet p ehledy literatury; (3) Zprávy o innosti J /s/mf, azené zpravidla logicky; (4) Úvodní listy p vodních obal na p ísp vky, opat ené poznámkami; azené abecedn dle autor lánk, zpráv a recenzí. XIV

15 U Rozhled matematicko-p írodov deckých v rámci jednotlivých ro ník lze nalézt p ísp vky uspo ádané abecedn (podle autor, p íp. názv ), na konci ady vždy referáty, recenze a zprávy o knihách (abecedn dle autor recenzovaných publikací nebo jejich názv ). U dalších dvou významn zachovaných asopis (Matematika a fyzika ve škole, Fyzika v technice) byla dána p ednost slou ení ro ník, nebo tato periodika vycházela krátce, a byly zachovány dv základní podskupiny ( lánky, drobné p ísp vky, zprávy; Referáty, recenze, zprávy o knihách) s p evládajícím abecedním azením. Pro ur ené asopisecké p ísp vky platí, že pod jeden inventární záznam jsou zapsány veškeré lánky, drobné stati a zprávy (nikoli recenze) jednoho autora. Bibliografické zprávy nakladatelství a knihkupectví (V) jsou se azeny chronologicky. Skupina VII. Fotoalba, fotografie, jiná vyobrazení je rozd lena na fotografická alba a fotografie azené abecedn podle jmen vyobrazených osobností. Jazyk archiválií. Ve fondu jsou zastoupeny archiválie p evážn v eském jazyce, jazyk n kterých odborných studií, p íp. jiných písemností je n mecký, francouzský, anglický nebo slovenský, p íp. ruský. Odborné studie asopisu pro p stování matematiky a fyziky se uve ej ovaly n kdy cizím jazyce, vždy se opat ovaly cizojazy ným resumé (zprav. ve francouzštin ). Ztráty. Ve srovnání se staršími seznamy n kterých archiválií J MF jsem shledala ztráty: A) Protokoly výborových sch zí ; Protokoly p ednášek ; Protokoly sch zí a Protokoly výboru (obojí cca 1867, , ; B) Album 16cmx22cm, 1 ks, popsané fotografie 10cmx6cm. Upomínka na slavnost Koperníkovu Jednotou eských matematik uspo ádanou; Album 21cmx27cm, 1 ks, popsané fotografie 10cmx16cm a 6cmx9cm; Album 21cmx27cm, 1 ks, popsané fotografie 10cmx16cm a 6cmx9cm; Fotografie, v tšinou 13cmx18cm: Finger Josef - 2; Hronec Juraj - 1; Houdek F/rantišek/ - 1; Jande ka Václav - 1; Jarolímek en k - 1; Kolá ek František - 1; Kulík Jakub Filip - 1; Loš ák Josef - 1; Mack Bed ich - 1 (22cmx28cm); Novák Vladimír - 6; Nušl František - 1; Pánek Augustin - 1; Pelz K. 1; Petíra Stanislav - 1; Petr K. 1; Pokorný Martin 1; Posejpal Václav 1; Pospíšil Bed ich - 1 (6cmx9cm); eho ovský Václav - 1; Strouhal en k 4; Seydler August, Žena v exaktních v dách, s fotokopie; Po et pravd podobnosti v p ítomném sporu, Atheneum, duben 1886, s fotokopie; Sobotka Jan 1; Strnad Alois 1; Šimerka Václav ; Tilšer František - 1; Trkal Viktor - 1; Valouch Miloslav 2; Va aus Josef - 1; Vojt ch Jan 2; Vorovka Karel - 1; Weyr Eduard 2, Weyr Emil 2 + skupinová fotografie 13cmx8cm k dopisu Bohuslava Hostinského z ; Zahradník Karel - 1; Záviška František - 1; Hrob s pam tním k ížem 13cmx18cm; Neur ené - 3; Fotografie, v tšinou 13cmx18cm: fotokopie zápis o sch zích J MF a sch ze výboru ; sídlo J MF ve Fyzikálním ústavu KU - 1; Žitná 25 (?) 8; Ve e e na po est 60 let prof. Nachtikala 1934, 50 let dr. Žá ka 1936 s podpisem ú astník, 15cmx21cm - 2; Neur ené (p ednáška, slavnostní shromážd ní) - 4; 75 let Jednoty, slavnostní shromážd ní, v posluchárn, ve e e, 13cmx18cm ; Sjezd matematik zemí slovanských (1934?) 4; Zájezd J MF do Brna ; Knihovna J MF, sklad knih, ítárna, XV

16 asopisy, p j ovna 17cmx23cm 3; C) ve fotografických albech, dochovaných ve fondu byly také shledány ztráty fotografií. Skartace. Ve fondu jsem skartovala ú etní materiál bez výpov dní hodnoty, duplikáty nesvázaných tisk a ást p vodních obal rukopis, v rozsahu 3 kart. Z fondu jsem vyt ídila necelé 2 kartony písemností, týkající se innosti J MF p i SAV (tedy po roce 1955) a necelý karton písemností osobní povahy do fondu Františka Závišky. Celý fond má po uspo ádání 1806 inventárních jednotek a je uložen v 80 kartonech a 2 kartotékách. Je dopln n osobním rejst íkem a rejst íkem institucí. 3. Archivní charakteristika fondu a možnosti jeho využití Fond, co do po tu karton zna n rozsáhlý, dokládá bohužel velmi torzovit innost spolku. Významné jsou áste n zachované protokoly výborových sch zí a protokoly valných sch zi (I) a kartotéky a karty len (II). Spisový materiál se dochoval nedostate n a nepodchycuje veškerou innost spolku. K jeho nejhodnotn jším skupinám pat í Základní ustanovení (00), materiály k reform st ední školy (140) a terminologické komisi (141), kniha týdenních sch zí matematické sekce s p ednáškami (inv.. 357) a n které písemnosti v rámci vydavatelské innosti (3; nap. autorské smlouvy). Není zde souvisle doložena práce na edi ních adách i redigování asopis jistou náhradou mohou být n které sou ásti oddílu IV. Edi ní innost, v níž se objevují rukopisy prací, originály obrazového doprovodu, korektury, tisky s obrazovými p ílohami a písemnosti s bezprost ední vazbou na konkrétní práci knihu, studii, lánek (korespondence, referáty, recenze, zprávy a p vodní obaly na p ísp vky opat ené redak ními poznámkami). R znou hodnotu mají fotografie, mezi nimiž se vyskytují nejen podklady pro obrazovou p ílohu k jubilejní publikaci (František VESELÝ, 100 let Jednoty eskoslovenských matematik a fyzik, Praha, SPN 1962), ale i velmi cenné celky fotografií v albech, pravd podobn ze sbírky Emila Weyra. Skute nost, že se zna ným množstvím písemností se lze seznámit v tišt né podob, výrazn limituje možnosti badatelského využívání fondu. Pro p ípadné zájemce lze uvést alespo n které autory, jejichž rukopisy jsou J MF zastoupeny nejv tším po tem: Jan Bouška, Eugen Bunický, Bohumil Bydžovský, Eduard ech, Karel upr, Václav Dolejšek, Václav Elznic, Karel Havlí ek, Jaroslav Heyrovský, Josef Holubá, Anna Horáková, Bohuslav Hostinský, Karel Hruša, Václav Hruška, Dionýs I lkovi, Václav Ingriš, Vojt ch Jarník, Vít zslav Jozífek, František Kade ávek, Emil Kašpar, Miroslav Kat tov, Emanuel Klier, Josef Klíma, Vladimír Knichal, Vladimír Ko ínek, Josef Kounovský, Karel Koutský, Bohumil Ku era, Karel Lerl, František Link, František Nachtikal, Vladimír Novák, Otomar Pankraz, Bohuslav Pavlík, Karel Petr, Václav Petržílka, Zden k Pírko, Václav Pleskot, Bed ich Pospíšil, Miroslav Rozsíval, Karel Rychlík, Vladimír Ryšavý, Josef Sahánek, Vilém Santholzer, Ladislav Seifert, Ota Setzer, Jan Schuster, Štefan Schwarz, Václav Skalický, en k Strouhal, Antonín Svoboda, Emilie Šantorová, XVI

17 Ivan Šimon, Mikuláš Šmok, Kliment Šoler, Josef Št pánek, Viktor Trkal, Miloslav Valouch, Miloslav A. Valouch, Josef Vav inec, Qiudo Vetter, Jan Vojt ch, František Vy ichlo, Jan Vyšín, Josef Zahradní ek, Ladislav Zachoval, František Záviška, August Žá ek. 4. Základní literatura a komplementární prameny Základní literatura. O d jinách spolku Jednota eských matematik a fyzik vypovídají p íležitostné publikace: František HOUDEK - [Mírumil NEUMANN], D jepis jednoty eských mathematik v Praze. Vydaný na oslavu památky založení spolku pro volné p ednášky z mathematiky a fysiky p ed 10 lety, z kterého jednota vznikla, Praha, Jednota eských mathematik 1872, 64 s.; Václav EHO OVSKÝ, Na pam dvacetip tiletého trvání Jednoty eských mathematik, [1887]; P lstoleté jubileum Jednoty eských mathematik a fysik v Praze, [1912]; Václav POSEJPAL, D jepis Jednoty eských matematik. K padesátému výro í jejího založení, Praha, Jednota eských matematik 1912; Sedmdesát p t let trvání J MF, asopis pro p stování matematiky a fyziky 67, 1937/1938, s. D163- D168; František VESELÝ, 100 let Jednoty eskoslovenských matematik a fyzik, Praha, SPN 1962, 132 s.; Rostislav KOŠ ÁL, Vznik a vývoj pobo ky J MF v Brn (K padesátiletému trvání), Praha, Jednota eskoslovenských matematik a fyzik 1968, 192 s.; Jubilejní almanach Jednoty eskoslovenských matematik a fyzik K sto dvacátému pátému výro í Jednoty, Praha, Jednota eskoslovenských matematik a fyzik 1987, 229 s. (sestavil Libor PÁTÝ) (zejm. Josef PETRÁ, Od spolku pro volné p ednášky k Jednot eských matematik a fyzik, s ; Miroslav BRDI KA Štefan SCHWABIK, asopis pro p stování matematiky a fyziky a jeho pokra ovatelé, s ; Libor Pátý, Jednota v období Protektorátu, s ); Martina BE VÁ OVÁ, Z historie Jednoty ( , Praha, Prometheus 1999, 138 s. P ipomenutí si zaslouží p ísp vek Hugo NOVÁKA Bibliografie v asopise pro p stování matematiky a fysiky ( eská bibliografie. Sborník materiál a statí, sv. 3, Praha, SPN 1963, s ). Z další literatury uvádím výb rov : Bohumil BYDŽOVSKÝ, Literatura matematická. In: eskoslovenská vlastiv da, X. Osv ta, Praha, Bohumil Janda 1931, s ; Jaroslav ŠAFRÁNEK, Literatura fysikální, tamtéž, s ; Luboš NOVÝ, D jiny exaktních v d v eských zemích do konce 19. století, Praha, Nakladatelství SAV 1961; Jaroslav FOLTA, eská geometrická škola, Praha, SAV 1982; Ji í MIKUL ÁK Jaroslav ŠEDIVÝ Stanislav ŽIDEK, Antologie z u ebnic matematiky: období , Praha, SPN 1988; Ivan NETUKA, Vývoj matematiky v SR v období a její perspektivy, Praha, Univerzita Karlova 1986; Ji í POT EK, Vývoj vyu ování matematice na eských st edních školách v období , I-II, Plze, Západo eská univerzita Z literatury o osobnostech: Karel ADÁMEK, Památce Václava Šimerky. Praha 1909; Jind ich BE VÁ a kol., Eduard Weyr, Praha, Prometheus 1995; Miroslav KAT TOV Petr SIMON Emil XVII

18 KRAEMER (ed.), The mathematical legacy of Eduard ech, Basel Boston, Birkhäuser 1993; Karel LEPKA, Matyáš Lerch's work on Number Theory, Brno 1995; Martina BE VÁ OVÁ, František Josef Studni ka ( ), Praha, Prometheus 1998; B etislav NOVÁK, Life and work of Vojt ch Jarník, Praha, Prometheus 1999; Augustin PÁNEK, Martin Pokorný, jehož život a innost, Praha 1900; Augustin PÁNEK, František Josef Studni ka. Nástin jeho života a innosti, Praha, Jednota eských mathematik 1904; Quido VETTER, O eských matematicích z ad profesorstva st edoškolského, Praha Komplementární prameny. Fond brn nského odboru J MF je uložen v Archivu Masarykovy univerzity v Brn ( ; 0,12 bm). V A AV R lze nalézt další související fondy: ze spolkových se jedná o Úst ední ústav fyzikální a jeho p edch dce ( ), Matematický ústav SAV (/1946/ ), p ípadn o nástupce Jednoty J smf p i SAV; z osobních o Vojt cha Jarníka, Františka Rádla, jehož písemnosti byly vy len ny z J MF, Viktora Trkala a Miloslava A. Valoucha. Další údaje lze nalézt nap. v p íru kách: Ji í BERAN a kol., Prameny k d jinám p írodních v d a techniky v pražských archívech (Práce z d jin p írodních v d 8), Praha 1976; Old ich SLÁDEK Pavel RAFAJ, Prameny k d jinám p írodních v d a techniky, 2. Archívy St edo eského, Jiho eského a Západo eského kraje , Praha 1978; 3. Archívy Severo eského, Východo eského, Severomoravského a Jihomoravského kraje , Praha 1983; Václav PODANÝ, Prameny k d jinám p írodních v d a techniky. 4. Archívy SR: Období po r. 1945, Praha 1987; Jarmila HANZALOVÁ, Soupis osobních písemných poz stalostí a rodinných archiv v eské republice, Praha, AS MV R XVIII

19 PO ÁDACÍ SCHÉMA I. Protokoly o sch zích II. Karty a kartotéka len III. Spisy 0 Organizace, hmotné zajišt ní 00 Základní ustanovení 001 Stanovy 002 Koncese, živnostenské listy 003 Ukon ení innosti 01 lenové a funkcioná i 010 lenové 011 Funkcioná i. Výbor. V decká rada aj. 02 Finance, správa jm ní 020 Ro ní bilance 021 Všeobecná da 022 Da z obratu 023 Poplatkový ekvivalent 024 lenské knížky, depozitní listy, cenné papíry 025 Pojistky, pojistné události 026 Jiné 03 Zam stnanci 030 J MF, Nakladatelství - mzdové listiny P írodov decké nakladatelství - mzdové listiny J MF, Nakladatelství, Knihkupectví - osobní mzdové listy 033 Fysma - výplatní listiny Fysma - osobní mzdové listy 035 Fysma-kancelá - výplatní listiny Fysma-kancelá - osobní mzdové listy 037 Fysma [?] - další osobní mzdové listy 038 J MF, Nakladatelství, Knihkupectví - osobní složky zam stnanc (pracovní smlouvy, pojišt ní, platové vým ry aj.) 039 Fysma - osobní složky zam stnanc (pracovní smlouvy, pojišt ní, platové vým ry aj.) Jiné 04 Umíst ní a vybavení 05 Knihovna 06 Znaky 1 Postavení J MF v organizaci v decké práce a v kultu e 10 Výro ní zprávy 11 innost J MF do r innost J MF a jejích podnik po r B žný styk s v deckými a kulturními institucemi, správními orgány a jednotlivci 14 V decké úkoly zajiš ované komisemi 140 Reforma st ední školy 141 Terminologické komise 2 Sch ze, p ednášky, konference, kongresy 20 Sch ze J MF XIX

20 21 V decké, odborné i populariza ní p ednášky a diskuse po ádané J MF nebo za aktivní ú asti J MF 22 Ostatní v decké a odborné p ednášky 23 Konference a kongresy 3 Vydavatelská innost 30 Autorské smlouvy 31 Vydavatelská práva J MF 32 Seznamy a ceníky knih, u ebnic, p íru ek a asopis, které J MF vydala nebo má v komisi 320 Ceníky 321 Seznamy 33 Význa né publikace a periodika 330 U ebnice 331 Periodika vlastní 34 Spolupráce na úseku vydavatelské innosti 340 Smlouvy se spole nostmi 341 Konkrétní p ípady spolupráce 4 Vým na publikací IV. Edi ní innost A/ Edi ní ady a/ Sborník b/ Knihovna spis matematických a fyzikálních c/ Kruh d/ Cesta k v d ní e/ Brána k v d ní f/ U ebnice g/ Extense sl. vysokých škol sl. republiky B/ Spisy vydávané mimo edi ní ady a) Tabulky b) Spisy c) U ebnice, metodiky d) P eklady e) Obrázky C/ asopisy a) asopis pro p stování matematiky a fyziky Ro ník 58, 1928/1929 Ro ník 61, 1931/1932 lánky, drobné p ísp vky, p íp. polemiky Referáty, recenze, zprávy o publikacích, bibliografie Ro ník 62, 1932/1933 lánky, drobné p ísp vky, zprávy, poznámky Referáty, recenze, zprávy o knihách, bibliografie Zprávy o innosti J MF Ro ník 63, 1933/1934 lánky, drobné p ísp vky Referáty, recenze, zprávy o publikacích, bibliografie Zprávy o innosti J MF Ro ník 64, 1934/1935 lánky, drobné p ísp vky XX

Státní statek Bystré, národní podnik

Státní statek Bystré, národní podnik STÁTNÍ OBLASTNÍ ARCHIV V ZÁMRSKU. ev. listu NAD: 445. archivní pom cky: 894 Státní statek Bystré, národní podnik 949-952 inventá Mgr. Helena Pochobradská, Ph.D. Zámrsk 204 O b s a h Úvod 3 I. Vývoj p vodce

Více

Josef Janáček, továrna na stroje, Staré Ransko (1871) 1872-1945 (1950)

Josef Janáček, továrna na stroje, Staré Ransko (1871) 1872-1945 (1950) STÁTNÍ OBLASTNÍ ARCHIV V ZÁMRSKU č. ev. listu NAD: 1530 č. archivní pomůcky: 8871 Josef Janáček, továrna na stroje, Staré Ransko (1871) 1872-1945 (1950) inventář Mgr. Alžběta Langová Chrudim 2012 O b s

Více

Farma KRKONOŠE, s. p. P o n i k l á 1990-1992

Farma KRKONOŠE, s. p. P o n i k l á 1990-1992 STÁTNÍ OBLASTNÍ ARCHIV V ZÁMRSKU. ev. listu NAD 3879. archivní pom cky 8886 Farma KRKONOŠE, s. p. P o n i k l á 1990-1992 inventá Pavlína Janíková Zámrsk 2013 O b s a h Úvod 3 I. Vývoj p vodce archivního

Více

Zápis. z jednání ádné valné hromady podle ust. 423 zákona o obchodních korporacích

Zápis. z jednání ádné valné hromady podle ust. 423 zákona o obchodních korporacích Zápis z jednání ádné valné hromady podle ust. 423 zákona o obchodních korporacích I. Firma a sídlo spole nosti P-D Refractories CZ a. s. (d íve Moravské šamotové a lupkové závody a. s.) 679 63 Velké Opatovice,

Více

Inventář. Národní souručenství - krajský sekretariát Pardubice 1939-1942. Státní oblastní archiv v Zámrsku. archivní pomůcka č. 8999 NAD č.

Inventář. Národní souručenství - krajský sekretariát Pardubice 1939-1942. Státní oblastní archiv v Zámrsku. archivní pomůcka č. 8999 NAD č. Česká republika Státní oblastní archiv v Zámrsku Státní oblastní archiv v Zámrsku Inventář archivní pomůcka č. 8999 NAD č. 67 Národní souručenství - krajský sekretariát Pardubice 1939- Zpracovali: Mgr.

Více

Učňovská škola zemědělská Zálezly 1952-1956. Inventář. Státní oblastní archiv v Plzni - Státní okresní archiv Tachov

Učňovská škola zemědělská Zálezly 1952-1956. Inventář. Státní oblastní archiv v Plzni - Státní okresní archiv Tachov Státní oblastní archiv v Plzni - Státní okresní archiv Tachov Učňovská škola zemědělská Zálezly 1952-1956 Inventář Číslo EL NAD: 512 Evidenční číslo pomůcky: 162 Dana Bízová Tachov 2007 Obsah Úvod...3

Více

VÝZVA. Česká republika-ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen zadavatel) se sídlem Karmelitská 7, 118 12 Praha 1, IČ 00022985.

VÝZVA. Česká republika-ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen zadavatel) se sídlem Karmelitská 7, 118 12 Praha 1, IČ 00022985. VÝZVA k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na službu dle 12 odst. 3 a 18 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ), Směrnice MŠMT,

Více

Roční zpráva ČAZV za rok 2005

Roční zpráva ČAZV za rok 2005 Roční zpráva ČAZV za rok 25 červen 26 Č.j.: 32/26 Roční zpráva ČAZV za rok 25 (ve smyslu zákona č. 28/2 Sb. o rozpočtových pravidlech a vyhlášky č. 323/25 Sb.) a) Název zpracovatele: Česká akademie zemědělských

Více

Spolek SEDM KRÁS. čl. I Název a sídlo. čl. II Charakter spolku

Spolek SEDM KRÁS. čl. I Název a sídlo. čl. II Charakter spolku Spolek SEDM KRÁS STANOVY SPOLKU zřízeného na základě zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějším předpisů čl. I Název a sídlo 1. Název spolku: Spolek SEDM KRÁS (dále jen spolek ) 2.

Více

1. devítiletá škola Stříbro 1945-1953

1. devítiletá škola Stříbro 1945-1953 Státní oblastní archiv v Plzni - Státní okresní archiv Tachov 1. devítiletá škola Stříbro 1945-1953 Inventář Číslo EL NAD: 1026 Evidenční číslo pomůcky: 113 Dana Bízová Tachov 2006 Obsah Úvod...3 I. Vývoj

Více

Aktiva, s. r. o., Kazn jov íslo EL NAD: íslo AP: 641

Aktiva, s. r. o., Kazn jov íslo EL NAD: íslo AP: 641 Státní oblastní archiv v Plzni - I. odd lení Aktiva, s. r. o., Kazn jov 1992-1999 Inventá íslo EL NAD: 10993 íslo AP: 641 Bc. Petr Jirák, PhDr. Eva Wasková Klášter 2007, Plze 2009 Obsah Úvod: I. Vývoj

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIS-2460/10-S. Želivského 805, 280 02 Kolín IV

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIS-2460/10-S. Želivského 805, 280 02 Kolín IV Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIS-2460/10-S Název kontrolované osoby: Mateřská škola Klubíčko s. r. o Sídlo: Želivského 805, 280 02 Kolín IV IČ: 26 131 021 Identifikátor:

Více

Inventáře Archivu hlavního města Prahy OBECNÁ A MĚŠŤANSKÁ ŠKOLA PRAHA XI. - HRDLOŘEZY, POD TÁBOREM 300 1898-1948. Inventář

Inventáře Archivu hlavního města Prahy OBECNÁ A MĚŠŤANSKÁ ŠKOLA PRAHA XI. - HRDLOŘEZY, POD TÁBOREM 300 1898-1948. Inventář Inventáře Archivu hlavního města Prahy 090400, 090500/03 OBECNÁ A MĚŠŤANSKÁ ŠKOLA PRAHA XI. - HRDLOŘEZY, POD TÁBOREM 300 1898-1948 Inventář (NAD : 2651) (Č. pomůcky: 499) Petra Krátká Praha 2009 Obecná

Více

Česká pedagogická společnost

Česká pedagogická společnost Česká pedagogická společnost SJEZD ČESKÉ PEDAGOGICKÉ SPOLEČNOSTI - USNESENÍ Praha, Pedagogická fakulta UK 16. 2. 2011 Sjezd České pedagogické společnosti se konal dne 16. února 2011 v Praze na Pedagogické

Více

ARCHIV MĚSTA ÚSTÍ NAD LABEM ZPRÁVA O ČINNOSTI ARCHIVU MĚSTA ÚSTÍ NAD LABEM ZA ROK 2012. Zpracoval PhDr. Vladimír Kaiser

ARCHIV MĚSTA ÚSTÍ NAD LABEM ZPRÁVA O ČINNOSTI ARCHIVU MĚSTA ÚSTÍ NAD LABEM ZA ROK 2012. Zpracoval PhDr. Vladimír Kaiser ARCHIV MĚSTA ÚSTÍ NAD LABEM ZPRÁVA O ČINNOSTI ARCHIVU MĚSTA ÚSTÍ NAD LABEM ZA ROK 2012 Zpracoval PhDr. Vladimír Kaiser 2. ledna 2013 Magistrát města Ústí nad Labem Archiv města Ústí nad Labem zpráva o

Více

HLAVA III PODROBNOSTI O VEDENÍ ÚST EDNÍHO SEZNAMU OCHRANY P ÍRODY

HLAVA III PODROBNOSTI O VEDENÍ ÚST EDNÍHO SEZNAMU OCHRANY P ÍRODY HLAVA III PODROBNOSTI O VEDENÍ ÚST EDNÍHO SEZNAMU OCHRANY P ÍRODY (K 42 odst. 2 zákona) 5 (1) Úst ední seznam ochrany p írody (dále jen "úst ední seznam") zahrnuje soupis, popis, geometrické a polohové

Více

Hlasování: 4 pro. Hlasování: 4 pro

Hlasování: 4 pro. Hlasování: 4 pro Zápis a usnesení č. 27 /2014 ze zasedání Rady města Sadská konaného dne 19.11.2014 v budově MěÚ Text byl upraven v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, v platném znění Přítomni

Více

Návrh na zápis nebo zápis zm ny zapsaných údaj do obchodního rejst íku

Návrh na zápis nebo zápis zm ny zapsaných údaj do obchodního rejst íku Návrh na zápis nebo zápis zm ny zapsaných údaj do obchodního rejst íku Adresa rejst íkového soudu M stský soud v Praze Ulice Slezská íslo domu 9 PS 12000 I. REJST ÍKOVÝ SOUD P íloha.2 k vyhlá ce.250/2005

Více

Spisový a skartační řád. č. 13/2006/SŘ

Spisový a skartační řád. č. 13/2006/SŘ Spisový a skartační řád č. 13/2006/SŘ V Novém Městě nad Metují dne 31. 8. 2006 Strana 1 (celkem 9) Spisový a skartační řád Střední školy, (dále jen školy) Obsah 1. Úvodní ustanovení 2. Příjem dokumentů

Více

Z á p i s. ízení I. ustavujícího zasedání Zastupitelstva m stské ásti Brno- abov esky se ujal starosta JUDr. Ji í Helán.

Z á p i s. ízení I. ustavujícího zasedání Zastupitelstva m stské ásti Brno- abov esky se ujal starosta JUDr. Ji í Helán. Z á p i s z I. ustavujícího zasedání Zastupitelstva m stské ásti Brno- abov esky, konaného dne 11.11.2010 v Dom spolkových aktivit Rubínek, Pozna ská 10, Brno --------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

SK SLAVIA PRAHA POZEMNÍ HOKEJ, z.s. Stanovy spolku Návrh. Čl. I Název a sídlo. Čl. II Účel spolku. Čl. III Hlavní činnost spolku

SK SLAVIA PRAHA POZEMNÍ HOKEJ, z.s. Stanovy spolku Návrh. Čl. I Název a sídlo. Čl. II Účel spolku. Čl. III Hlavní činnost spolku SK SLAVIA PRAHA POZEMNÍ HOKEJ, z.s. Stanovy spolku Návrh Čl. I Název a sídlo 1. SK SLAVIA PRAHA POZEMNÍ HOKEJ, z.s. (dále jen spolek ) má své sídlo na adrese Praha 10 - Vršovice, Vladivostocká ulice 1460/10,

Více

ZPRÁVY Z OBCE Doplnění kontejneru na použitý textil

ZPRÁVY Z OBCE Doplnění kontejneru na použitý textil ZPRÁVY Z OBCE Doplnění kontejneru na použitý textil U lihovaru byl umístěn kontejner na použitý textil. Tento textil bude sloužit pro dobročinné účely CHARITĚ SVITAVY. Kontejner na textil, který je umístěn

Více

jsou p ipojeny v dokladové ásti dokumentace, s uvedením p íslušného vlastníka,.j. a data vydání, a to na úseku:

jsou p ipojeny v dokladové ásti dokumentace, s uvedením p íslušného vlastníka,.j. a data vydání, a to na úseku: bezpe nosti státu civilní ochrany požární ochrany další, není-li uvedeno výše....... 11. Stanoviska vlastník ve ejné dopravní a technické infrastruktury k možnosti a zp sobu napojení, vyzna ená na situa

Více

OZNÁMENÍ O ZM N REGISTRA NÍCH ÚDAJ ŽÁDOST O ZRUŠENÍ REGISTRACE

OZNÁMENÍ O ZM N REGISTRA NÍCH ÚDAJ ŽÁDOST O ZRUŠENÍ REGISTRACE Finan nímu ú adu pro / Specializovanému nan nímu ú adu Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. Územní pracovišt v, ve, pro 01 Da ové identi ka ní íslo otisk podacího razítka nan ního

Více

P IZNÁNÍ TISKOPIS PRO ZM NU VLASTNICTVÍ OD 1. 1. 2004

P IZNÁNÍ TISKOPIS PRO ZM NU VLASTNICTVÍ OD 1. 1. 2004 TISKOPIS PRO ZM NU VLASTNICTVÍ OD 1. 1. 2004 P IPOJTE vybranou P ÍLOHU. 1 k p iznání k dani z p evodu nemovitostí, typ - K, S nebo O v POT EBNÉM PO TU Samostatné p iznání podá KAŽDÝ Z MANŽEL - p i p evodu

Více

čj. ČŠI-510/09-07 Charakteristika školy

čj. ČŠI-510/09-07 Charakteristika školy Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-510/09-07 Název školy: Gymnázium, Třeboň, Na Sadech 308 Adresa: Na Sadech 308, 379 26 Třeboň Identifikátor: 600008291 IČ: 60816945 Místo

Více

Záv re ný ú et obce. finan ní hospoda ení obce ty koly v roce 2013 O:

Záv re ný ú et obce. finan ní hospoda ení obce ty koly v roce 2013 O: Záv re ný ú et obce ty koly finan ní hospoda ení obce ty koly v roce 2013 O: 00508519 ( 17 zákona. 250/2000 Sb., o rozpo tových pravidlech územních rozpo, ve zn ní platných p edpis ) Zastupitelstvo obce

Více

OBEC HORNÍ MĚSTO Spisový řád

OBEC HORNÍ MĚSTO Spisový řád OBEC HORNÍ MĚSTO Spisový řád Obsah: 1. Úvodní ustanovení 2. Příjem dokumentů 3. Evidence dokumentů 4. Vyřizování dokumentů 5. Podepisování dokumentů a užití razítek 6. Odesílání dokumentů 7. Ukládání dokumentů

Více

Vlajka - župní vedení Pardubice 1940-1942 (1945/1950)

Vlajka - župní vedení Pardubice 1940-1942 (1945/1950) Česká republika Státní oblastní archiv v Zámrsku Státní oblastní archiv v Zámrsku CZ 215000010//2813 Inventář archivní pomůcka č. 9001 NAD č. 2813 Vlajka - župní vedení Pardubice 1940-1942 (1945/1950)

Více

Stanovy spolku Tělovýchovná jednota Hostivice, z.s.

Stanovy spolku Tělovýchovná jednota Hostivice, z.s. Stanovy spolku Tělovýchovná jednota Hostivice, z.s. 1. Základní ustanovení, název a sídlo spolku 1. TJ Sokol Hostivice ve smyslu zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, se s účinností zákona č. 89/2012

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD Městský úřad Úvaly

ORGANIZAČNÍ ŘÁD Městský úřad Úvaly MEUV 6228/2013 ORGANIZAČNÍ ŘÁD Městský úřad Úvaly Organizační řád městského úřadu vychází ze zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) v platném znění. Tento vnitřní předpis schválila Rada města

Více

Majetek státu, s nímž má právo hospodařit DIAMO, státní podnik

Majetek státu, s nímž má právo hospodařit DIAMO, státní podnik Věstník NKÚ, kontrolní závěry 289 10/18 Majetek státu, s nímž má právo hospodařit DIAMO, státní podnik Kontrolní akce byla zařazena do plánu kontrolní činnosti Nejvyššího kontrolního úřadu (dále jen NKÚ

Více

Obecná škola (česká), Dasnice. EL NAD č.: 44-24 -

Obecná škola (česká), Dasnice. EL NAD č.: 44-24 - Obecná škola (česká), Dasnice 1926 1938 EL NAD č.: 44-24 - I. Vývoj původce archivního fondu Úvod Obecná škola s vyučováním v českém jazyku byla v Dasnicích zřízena výnosem ministerstva školství a národní

Více

Čj.:015 36/99-1505 Oblastní pracoviště č.1 Praha 1 Jeruzalémská 12 Signatura: ba5as107 Obvodní pracoviště Praha 6 Arabská 683 INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Čj.:015 36/99-1505 Oblastní pracoviště č.1 Praha 1 Jeruzalémská 12 Signatura: ba5as107 Obvodní pracoviště Praha 6 Arabská 683 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.:015 36/99-1505 Oblastní pracoviště č.1 Praha 1 Jeruzalémská 12 Signatura: ba5as107 Obvodní pracoviště Praha 6 Arabská 683 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Mateřská škola

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Oblastní pracoviště č. 7 České Budějovice INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Oblastní pracoviště č. 7 České Budějovice INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 074 72/99-1250 Signatura: bg4as107 Oblastní pracoviště č. 7 České Budějovice Okresní pracoviště Písek INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: 2. mateřská škola, Protivín, B.

Více

t a k t o : I. Nařizuje se další elektronická dražba, která se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb na adrese portálu www.exdrazby.

t a k t o : I. Nařizuje se další elektronická dražba, která se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb na adrese portálu www.exdrazby. č.j. 024 EX 871/12-289 U s n e s e n í o nařízení dalšího dražebního jednání - elektronická dražba Mgr. Helena Strouhalová, exekutorský kandidát, pověřený soudním exekutorem: Mgr. Pavla Fučíková, Exekutorský

Více

Směrnice č. 01/2015. Vyhlášení 1. kola přijímacího řízení do prvních ročníků školního roku 2015/2016

Směrnice č. 01/2015. Vyhlášení 1. kola přijímacího řízení do prvních ročníků školního roku 2015/2016 Střední průmyslová škola stavební Střední odborná škola stavební a technická Ústí nad Labem, příspěvková organizace tel.: 477 753 822 e-mail: sts@stsul.cz www.stsul.cz Směrnice č. 01/2015 Vyhlášení 1.

Více

Page 1 of 7 Eviden ní íslo: 7203011007555 Evropská unie Vydání dodatku k Ú ednímu v stníku Evropské unie 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Lucemburk E-mail: ojs@publications.europa.eu Fax: +352 29 29 42

Více

íloha ro ní ú etní záv rky sestavené ke dni

íloha ro ní ú etní záv rky sestavené ke dni íloha ro ní ú etní záv rky sestavené ke dni 31.12.2008 l. 1 Informace o ú etní jednotce Název etní jednotky : sto Vimperk sídlo : Steinbrenerova 6, Vimperk, 385 17 Identifika ní íslo : 00250805 právní

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj.: ČŠIS-128/11-S. Mateřská škola Červený Újezd, okres Praha-západ

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj.: ČŠIS-128/11-S. Mateřská škola Červený Újezd, okres Praha-západ Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Sídlo: Mateřská škola Červený Újezd, okres Praha-západ Červený Újezd 30, 273 51 Unhošť IČ:

Více

I. Rejst íkový soud. II. Navrhovatel

I. Rejst íkový soud. II. Navrhovatel Pokyny k vypln ní formulá e pro podání návrhu na zápis nebo zápis zm ny zapsaných údaj do obchodního rejst íku u evropského zájmového hospodá ského sdružení I. Rejst íkový soud 1 Adresa rejst íkového soudu,

Více

ČÁST PRVNÍ Základní ustanovení Čl. 1 Povaha a cíl Fyzikální olympiády

ČÁST PRVNÍ Základní ustanovení Čl. 1 Povaha a cíl Fyzikální olympiády Organizační řád Fyzikální olympiády Č.j.: 22 125/2005-51 dne 8. 11. 2005 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v souladu s 3 odst. 5 vyhlášky č. 55/2005 Sb., o podmínkách organizace a financování

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.:154 37/99-11089 Signatura: bo4bs104 Oblastní pracoviště č. 15 Zlín Okresní pracoviště Vsetín INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Základní škola Kunovice 756 44 Kunovice 43

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008. Název subjektu: ECOHOLDING, a.s. Sídlo: Praha 5 - Smíchov, Staropramenná 221/25, okres Praha 5, PSČ 150 00 IČ: 251 46 297

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008. Název subjektu: ECOHOLDING, a.s. Sídlo: Praha 5 - Smíchov, Staropramenná 221/25, okres Praha 5, PSČ 150 00 IČ: 251 46 297 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 Název subjektu: ECOHOLDING, a.s. Sídlo: Praha 5 - Smíchov, Staropramenná 221/25, okres Praha 5, PSČ 150 00 IČ: 251 46 297 Obsah 1. Základní informace o společnosti... 3 2. Orgány společnosti...

Více

Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. P IZNÁNÍ. k dani z p íjm právnických osob

Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. P IZNÁNÍ. k dani z p íjm právnických osob dz_dppo0_.pdf Než za te vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. Finan nímu ú adu v, ve, pro 0 Da ové identi ka ní íslo 0 Identi ka ní íslo 0 Da ové p iznání ádné dodate né D vody pro podání dodate

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ORGANIZACE ZA ROK 2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ORGANIZACE ZA ROK 2008 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ORGANIZACE ZA ROK 2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA Výroční zpráva o hospodaření Základní školy, Děčín II,, příspěvková organizace Základní škola Děčín II, je příspěvkovou organizací, jejíž

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo. místo vrchní ministerský rada vedoucí oddělení FM 1909, v odboru 18 Nepřímé daně,

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo. místo vrchní ministerský rada vedoucí oddělení FM 1909, v odboru 18 Nepřímé daně, Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vrchní ministerský rada - vedoucí oddělení FM 1909, v odboru 18 Nepřímé daně, odd. 1801 Daň z přidané hodnoty Č.j.: MF-19797/2016/3005-2 PID: MFCR6XJPBS

Více

Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina PROTOKOL O KONTROLE. č. j. ČŠIJ-292/15-J

Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina PROTOKOL O KONTROLE. č. j. ČŠIJ-292/15-J PROTOKOL O KONTROLE Kontrola dodržování právních předpisů podle 174 odst. 2 písm. d) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění

Více

Metodika vydávání periodického tisku

Metodika vydávání periodického tisku Metodika vydávání periodického tisku Vydávání periodického tisku, jeho šíření a postavení vydavatele a dále ustanovení o ochraně proti zneužívání svobody projevu, slova a tisku jsou upraveny zákonem č.

Více

ÍKAZ EDITELE ŠKOLY. 1/2013

ÍKAZ EDITELE ŠKOLY. 1/2013 ÍKAZ EDITELE ŠKOLY. 1/2013 k provedení ádné inventarizace majetku a závazk ke dni 31. 12. 2013 Na základ ustanovení 29 a 30 zákona. 563/1991 Sb., o ú etnictví, ve zn ní pozd jších p edpis, a v souladu

Více

Pravidla. pro uskutečňování Programu podpory českého kulturního dědictví v zahraničí v oblasti lektorátů a Krajanského vzdělávacího programu

Pravidla. pro uskutečňování Programu podpory českého kulturního dědictví v zahraničí v oblasti lektorátů a Krajanského vzdělávacího programu Příloha č. 2 usnesení vlády ze dne 13. května 2015 č. 348 Pravidla pro uskutečňování Programu podpory českého kulturního dědictví v zahraničí v oblasti lektorátů a Krajanského vzdělávacího programu I.

Více

Společnost přátel gymnázia Český Brod. Výroční zpráva za školní rok 2012-2013

Společnost přátel gymnázia Český Brod. Výroční zpráva za školní rok 2012-2013 Společnost přátel gymnázia Český Brod Výroční zpráva za školní rok 2012-2013 - 2 - Úvod Předkládáme Vám souhrn základních informací o Společnosti přátel gymnázia v Českém Brodě, o její činnosti, složení

Více

SMLOUVA. Smlouva o poskytování služeb sociální péče

SMLOUVA. Smlouva o poskytování služeb sociální péče Evidenční číslo: datum: SMLOUVA Uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely uvedené strany tuto smlouvu: Jméno a příjmení: bytem: narozen: (dále jen uživatel ) na straně jedné a Ruprechtický farní spolek Sídlem:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011 MAS BLANSKÝ LES NETOLICKO o.p.s. Vznik o.p.s.: 7.12.2004, MAS Blanský les - Netolicko o.p.s. je zapsána v rejstříku obecně prospěšných společností, vedeném Krajským soudem v

Více

Návrh na zápis nebo zápis zm ny zapsaných údaj do obchodního rejst íku

Návrh na zápis nebo zápis zm ny zapsaných údaj do obchodního rejst íku PrÏõÂloha cï. 9 k vyhlaâsïce cï. 250/2005 Sb. Návrh na zápis nebo zápis zm ny zapsaných údaj do obchodního rejst íku 1 Adresa rejst íkového soudu Krajský/m stský soud v I. REJST ÍKOVÝ SOUD Místo pro nalepení

Více

Filozofický ústav v Plzni (1805-1850) a autoři okruhu Puchmajerových almanachů

Filozofický ústav v Plzni (1805-1850) a autoři okruhu Puchmajerových almanachů STUDIJNÍ A VĚDECKÁ KNIHOVNA PLZEŇSKÉHO KRAJE Smetanovy sady 2 Bibliografická rešerše č. 7/2004 Počet záznamů: 62 + 5 příloh Filozofický ústav v Plzni (1805-1850) a autoři okruhu Puchmajerových almanachů

Více

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea. Vetter Quido, prof.

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea. Vetter Quido, prof. Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea Vetter Quido, prof. (1910-1960) Prozatímní inventární seznam NAD č. 577 evidenční pomůcka č. 215 Honzáková Valerie Praha 1971 Prof. Quido Vetter

Více

Zásady pro vypracování disertační práce Fakulty strojní VŠB-TUO

Zásady pro vypracování disertační práce Fakulty strojní VŠB-TUO Účinnost dokumentu od: 1. 4. 2014 Fakulty strojní VŠB-TUO Řízená kopie č.: Razítko: Není-li výtisk tohoto dokumentu na první straně opatřen originálem razítka 1/6 Disertační práce je výsledkem řešení konkrétního

Více

PRO SCHŮZI VLÁDY. Rozbor financování nestátních neziskových organizací z veřejných rozpočtů v roce 2013

PRO SCHŮZI VLÁDY. Rozbor financování nestátních neziskových organizací z veřejných rozpočtů v roce 2013 ÚŘAD VLÁDY ČR Č.j.: 16473/2014-OLP V Praze dne 2014 Výtisk č.: PRO SCHŮZI VLÁDY Věc: Rozbor financování nestátních neziskových organizací z veřejných rozpočtů v roce 2013 Důvod předložení: Materiál je

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

ORGANIZAČNÍ ŘÁD I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ ORGANIZAČNÍ ŘÁD I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. Organizační řád Střední průmyslové školy, Klatovy, nábřeží Kpt. Nálepky 362 upravuje organizační strukturu a řízení, formy a metody práce školy a práva a povinnosti

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Základní škola a městské osmileté gymnázium Bruntál, Školní 2, PSČ 792 01

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Základní škola a městské osmileté gymnázium Bruntál, Školní 2, PSČ 792 01 Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 141 027/99-011142 Signatura: bn1ts101 Oblastní pracoviště č. 14 - Ostrava Okresní pracoviště Bruntál INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Základní škola a městské osmileté

Více

Zpráva ze zahraniční služební cesty na Slovensko. Místo: Bratislava, Kremnica, Banská Bystrica, Martin (Slovensko) Termín: 25. 29. 6.

Zpráva ze zahraniční služební cesty na Slovensko. Místo: Bratislava, Kremnica, Banská Bystrica, Martin (Slovensko) Termín: 25. 29. 6. Zpráva ze zahraniční služební cesty na Slovensko Místo: Bratislava, Kremnica, Banská Bystrica, Martin (Slovensko) Termín: 25. 29. 6. 2007 Účastníci cesty: PhDr. Tomáš Kalina, Mgr. Jan Kahuda (oba NA Praha)

Více

1864-1944 ARCHIV OBCE VEJVANOV STÁTNÍ OKRESNÍ ARCHIV ROKYCANY. Inventář. Číslo listu JAF 89. Evidenční číslo pomůcky 155

1864-1944 ARCHIV OBCE VEJVANOV STÁTNÍ OKRESNÍ ARCHIV ROKYCANY. Inventář. Číslo listu JAF 89. Evidenční číslo pomůcky 155 STÁTNÍ OKRESNÍ ARCHIV ROKYCANY ARCHIV OBCE VEJVANOV 1864-1944 Inventář Číslo listu JAF 89 Evidenční číslo pomůcky 155 Zpracovala: Mgr. Hana Hrachová ROKYCANY 2004 OBSAH ÚVOD I. Vývoj původce fondu 4 II.

Více

Historie pamětních knih na železnici

Historie pamětních knih na železnici Zdeněk Hrdina Miroslav Kunt Historie pamětních knih na železnici První nápad Uveřejnil časopis Železniční revue v roce 1919. Autorem přednosta stanice Chlumec nad Cidlinou František Bek (*1873). Přitom

Více

Metodický list úprava od 1. 1. 2014 Daně a organizační jednotky Junáka

Metodický list úprava od 1. 1. 2014 Daně a organizační jednotky Junáka Metodický list úprava od 1. 1. 2014 Daně a organizační jednotky Junáka Metodický list je věnován všem druhům daní, které patří do daňového systému ČR mimo daně z příjmů. Této dani je věnován samostatný

Více

Vzorový spisový a skarta ní plán pro obce, které nemají pov ený obecní ad nebo nejsou obcí s rozší enou p sobností, m stské obvody a m

Vzorový spisový a skarta ní plán pro obce, které nemají pov ený obecní ad nebo nejsou obcí s rozší enou p sobností, m stské obvody a m Vzorový spisový a skartační plán pro obce, které nemají pověřený obecní úřad nebo nejsou obcí s rozšířenou působností, městské obvody a městské části statutárních měst Obce, které nemají pověřený obecní

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: 052 388/98-5064 Inspektorát č. 5 INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: 052 388/98-5064 Inspektorát č. 5 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Č. j.: 052 388/98-5064 Inspektorát č. 5 Signatura: ae2cs101 Okresní pracoviště: Karlovy Vary INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola / školské zařízení: Základní škola IZO: 102 516

Více

Alexandra Blodigová, Jan Kahuda (6. oddělení NA) Alexandra Blodigová, Jan Kahuda. PhDr. Eva Drašarová, CSc., ředitelka Národního archivu

Alexandra Blodigová, Jan Kahuda (6. oddělení NA) Alexandra Blodigová, Jan Kahuda. PhDr. Eva Drašarová, CSc., ředitelka Národního archivu Místo služební cesty: Chorvatsko: Daruvar, Záhřeb Termín služební cesty: 18. 9. 2. 10. 2005 Program cesty: Pořádání archivu Svazu Čechů v Chorvatsku v Daruvaru Pořádání archivu České besedy Záhřeb Návštěva

Více

Okresní úřad ochrany práce Havlíčkův Brod

Okresní úřad ochrany práce Havlíčkův Brod STÁTNÍ OBLASTNÍ ARCHIV V ZÁMRSKU č. ev. listu NAD: 3380 č. archivní pomůcky: 8974 Okresní úřad ochrany práce Havlíčkův Brod (1938) 1945-1949 (1951) inventář PhDr. Aleš Valenta, Ph.D. Zámrsk 2015 O b s

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 065 74/99-1130 Oblastní pracoviště č. 6 INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 065 74/99-1130 Oblastní pracoviště č. 6 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 065 74/99-1130 Oblastní pracoviště č. 6 Signatura: af2ls102 Okresní pracoviště Litoměřice INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola/zařízení: Dům dětí a mládeže ELKO, Lovosice,

Více

Podklady pro jednání a návrhy usnesení

Podklady pro jednání a návrhy usnesení Podklady pro jednání a návrhy usnesení Řádné valné hromady společnosti KAROSERIA a.s. se sídlem v Brně, Heršpická 758/13 dne 18. 6. 2015 v 11.00 hod. v zasedací místnosti administrativní budovy v Brně,

Více

S T Á T N Í O K R E S N Í A R C H I V V C H E B U

S T Á T N Í O K R E S N Í A R C H I V V C H E B U S T Á T N Í O K R E S N Í A R C H I V V C H E B U Název archivní pomůcky: Jednotné zemědělské družstvo Horní Žandov Časové rozmezí: (1952) 1953-1956 Druh archivní pomůcky: inventář Číslo listu JAF: 1039

Více

Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIE-1186/11-E

Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIE-1186/11-E Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Název právnické osoby vykonávající činnost školy a školského zařízení: Sídlo: Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky

Více

Česká republika Česká školní inspekce. Jihočeský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Česká republika Česká školní inspekce. Jihočeský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA Česká republika Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Třeboň, Sokolská 296, okres Jindřichův Hradec Sokolská 296, 379 01 Třeboň Identifikátor

Více

ZPRÁVA O ŠKOLE ZA ŠKOLNÍ ROK 2005/2006

ZPRÁVA O ŠKOLE ZA ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 Střední odborná škola Emila Holuba,s.r.o. ZPRÁVA O ŠKOLE ZA ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 Dukelská 65, Brno 614 00 Výroční zpráva o škole za školní rok 2005/2006 Část I. Základní charakteristika právnické osoby

Více

Směrnice č. 25. Spisový, skartační a archivační řád. Účetní jednotka: Stavební bytové družstvo Letohrad, Požárníků 791, Letohrad 561 51

Směrnice č. 25. Spisový, skartační a archivační řád. Účetní jednotka: Stavební bytové družstvo Letohrad, Požárníků 791, Letohrad 561 51 Účetní jednotka: Stavební bytové družstvo Letohrad, Požárníků 791, Letohrad 561 51 Směrnice č. 25 Spisový, skartační a archivační řád Příloha č. 1 - Předávací protokol písemností S Příloha č. 2 - Předávací

Více

Spisový plán Vysoká škola finanční a správní, o.p.s.

Spisový plán Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Spisový plán Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Spis. 1. Akademická rada 1.1 ustavení, členství,volba a odvolání členů A 10 1.2 jednací řád A 10 1.3 zápisy ze zasedání A 10 1.4 podklady pro jednání

Více

Zápis z ustavujícího zasedání ZO Kobylnice dne 6.11. 2014

Zápis z ustavujícího zasedání ZO Kobylnice dne 6.11. 2014 Zápis z ustavujícího zasedání ZO Kobylnice dne 6.11. 2014 Přítomni: 14 členů ZO Kobylnice, zvolených ve volbách 10. a 11.10.2014 (viz prezenční listina), omluven Jiří Pecl, pracovnice OÚ Jaroslava Urbánková,

Více

Zápis.16/2012 ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly

Zápis.16/2012 ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly Zápis.16/2012 ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly Datum Místo ítomní lenové zastupitelstva Omluven 12.12.2012 od 19.00 hodin kancelá Obecního ú adu ve ty kolech Št pán Benca, Petr Beneš, Martina Volfová,

Více

SPOLEČNÝ PROVÁDĚCÍ ŘÁD

SPOLEČNÝ PROVÁDĚCÍ ŘÁD SPOLEČNÝ PROVÁDĚCÍ ŘÁD K MADRIDSKÉ DOHODĚ O MEZINÁRODNÍM ZÁPISU OCHRANNÝCH ZNÁMEK A K PROTOKOLU K TÉTO DOHODĚ (platný k 1. lednu 2015) I ISBN: 978-80-7282-2 KAPITOLA PRVNÍ: Pravidlo 1: Pravidlo 1bis: Pravidlo

Více

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIU-112/10-U. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIU-112/10-U. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Ústecký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIU-112/10-U Mateřská škola Velká Bukovina, okres Děčín Adresa: 407 29 Velká Bukovina 184 Identifikátor: 600 075 320 IČ: 72

Více

I O Úlice p.50, M sto Touškov Telefon, fax Mobil starosta íslo b žného ú tu /0100

I O Úlice p.50, M sto Touškov Telefon, fax Mobil starosta íslo b žného ú tu /0100 V souladu s 17 zákona íslo 250/2000 Sb., o rozpo tových pravidlech územních, rozpo t, v platném zn ní, p edkládá obec Úlice záv re ný ú et obce za rok 2011 Údaje o obci: Název Obec Úlice I O 00258440 Adresa

Více

uzavírají podle ustanovení 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník ), tuto

uzavírají podle ustanovení 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník ), tuto Statutární město Přerov IČ: 003 01 825 DIČ: CZ00301825 se sídlem Bratrská 709/34, Přerov I-Město, 750 02 Přerov zastoupené náměstkem primátora Pavlem Košutkem (dále jako Město ) MMPr/SML/2183/2015 a Česká

Více

Česká zemědělská univerzita v Praze Fakulta provozně ekonomická. Obor veřejná správa a regionální rozvoj. Diplomová práce

Česká zemědělská univerzita v Praze Fakulta provozně ekonomická. Obor veřejná správa a regionální rozvoj. Diplomová práce Česká zemědělská univerzita v Praze Fakulta provozně ekonomická Obor veřejná správa a regionální rozvoj Diplomová práce Problémy obce při zpracování rozpočtu obce TEZE Diplomant: Vedoucí diplomové práce:

Více

Stanovy Spolku rodičů a přátel školy Gymnázium, Praha 4, Písnická 760

Stanovy Spolku rodičů a přátel školy Gymnázium, Praha 4, Písnická 760 Stanovy Spolku rodičů a přátel školy Gymnázium, Praha 4, Písnická 760 I. Sdružení rodičů a přátel školy při Gymnáziu Písnická 760, Praha 4, ve smyslu zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, se s účinností

Více

Zpráva o činnosti Rady vlády pro seniory a stárnutí populace v roce 2008

Zpráva o činnosti Rady vlády pro seniory a stárnutí populace v roce 2008 II. Zpráva o činnosti Rady vlády pro seniory a stárnutí populace v roce 2008 Rada vlády pro seniory a stárnutí populace byla zřízena usnesením vlády ze dne 22. března 2006 č. 288. Statut Rady byl schválen

Více

Nada ní fond SENIO I SKUPINY EZ Výro ní zpráva za rok 2013

Nada ní fond SENIO I SKUPINY EZ Výro ní zpráva za rok 2013 Výro ní zpráva Nada ního fondu SENIO I SKUPINY EZ za rok 2013 Základní údaje o nada ním fondu Název: Nada ní fond SENIO I SKUPINY EZ" Sídlo: Duhová 2/1444, 140 53 Praha 4 : 279 47 564 Vznik: 27.9.2007

Více

27/2016 Sb. VYHLÁŠKA ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ ČÁST DRUHÁ

27/2016 Sb. VYHLÁŠKA ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ ČÁST DRUHÁ Systém ASPI - stav k 24.4.2016 do částky 48/2016 Sb. a 9/2016 Sb.m.s. - RA852 27/2016 Sb. - vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami - poslední stav textu 27/2016 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 21. ledna

Více

ROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ROK 2006

ROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ROK 2006 ROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ROK 2006 Předkládá: Ústav sociální péče pro tělesně postiženou mládež, V Sídlišti 347, 330 22 Zbůch organizační složka státu Název zpracovatele Ústav sociální péče pro tělesně

Více

Vnitřní předpis. Spolku Vltavan v Praze

Vnitřní předpis. Spolku Vltavan v Praze Spolek Vltavan v Praze Nová registrace spolku Vnitřní předpis stránka 1 z 5 Vnitřní předpis Spolku Vltavan v Praze 2015 Vnitřní předpis obsahuje ustanovení, na kterých nebyla shoda při tvorbě stanov, nebo

Více

Případové studie: 53-41-M/01 Zdravotnický asistent Škola: Střední zdravotnická škola, Prostějov, Vápenice 3, 796 01 Prostějov

Případové studie: 53-41-M/01 Zdravotnický asistent Škola: Střední zdravotnická škola, Prostějov, Vápenice 3, 796 01 Prostějov 1 Případové studie: 53-41-M/01 Zdravotnický asistent Škola: Střední zdravotnická škola, Prostějov, Vápenice 3, 796 01 Prostějov Úvodní komentář k případové studii: Střední zdravotnická škola působí v regionu

Více

účetních informací státu při přenosu účetního záznamu,

účetních informací státu při přenosu účetního záznamu, Strana 6230 Sbírka zákonů č. 383 / 2009 Částka 124 383 VYHLÁŠKA ze dne 27. října 2009 o účetních záznamech v technické formě vybraných účetních jednotek a jejich předávání do centrálního systému účetních

Více

Cenová kalkulace a stravovací služby v zařízeních školního stravování

Cenová kalkulace a stravovací služby v zařízeních školního stravování Cenová kalkulace a stravovací služby v zařízeních školního stravování Školní stravování, závodní stravování v příspěvkových organizacích zřizovaných územně samosprávným celkem v oblasti školství. (metodika

Více

Sdružení Petrov, z.s. Stanovy spolku

Sdružení Petrov, z.s. Stanovy spolku Sdružení Petrov, z.s. Stanovy spolku Čl. I Úvodní ustanovení 1. Petrov, občanské sdružení pro práci s dětmi a mládeží brněnské diecéze, ve smyslu zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, se s účinností

Více

Stanovy TJ Plzeň-Bílá Hora, z.s.

Stanovy TJ Plzeň-Bílá Hora, z.s. Stanovy TJ Plzeň-Bílá Hora, z.s. I. Tělovýchovná jednota 1.1. Spolek s názvem TJ Plzeň-Bílá Hora, z.s., (dále jen TJ) je dobrovolným zájmovým svazkem členů provozujících nebo majících zájem o tělovýchovu,

Více

Čl. 3 Poskytnutí finančních prostředků vyčleněných na rozvojový program Čl. 4 Předkládání žádostí, poskytování dotací, časové určení programu

Čl. 3 Poskytnutí finančních prostředků vyčleněných na rozvojový program Čl. 4 Předkládání žádostí, poskytování dotací, časové určení programu Vyhlášení rozvojového programu na podporu navýšení kapacit ve školských poradenských zařízeních v roce 2016 čj.: MSMT-10938/2016 ze dne 29. března 2016 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále

Více

Záv re ný ú et obce. finan ní hospoda ení obce ty koly v roce 2014 O: 00508519

Záv re ný ú et obce. finan ní hospoda ení obce ty koly v roce 2014 O: 00508519 Záv re ný ú et obce ty koly finan ní hospoda ení obce ty koly v roce 2014 O: 00508519 ( 17 zákona. 250/2000 Sb., o rozpo tových pravidlech územních rozpo, ve zn ní platných p edpis ) Údaje o obci : Adresa

Více

Zápis ze ZM Chrastava dne 13. dubna 2015

Zápis ze ZM Chrastava dne 13. dubna 2015 Zápis ze ZM Chrastava dne 13. dubna 2015 Datum konání: 13. 4. 2015 2015/02/I návrh: Z M s c h v á l i l o ověřovatele zápisu: Mgr. Aleš Trpišovský, Ing. Pavel Štekl 2015/02/II návrh: Z M s c h v á l i

Více

Obec Svépravice ORP Pelhřimov, kraj Vysočina SMĚRNICE. O SYSTÉMU ZPRACOVÁNÍ ÚČETNICTVÍ obce Svépravice

Obec Svépravice ORP Pelhřimov, kraj Vysočina SMĚRNICE. O SYSTÉMU ZPRACOVÁNÍ ÚČETNICTVÍ obce Svépravice Obec Svépravice ORP Pelhřimov, kraj Vysočina SMĚRNICE O SYSTÉMU ZPRACOVÁNÍ ÚČETNICTVÍ obce Svépravice Zpracování účetnictví se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 563/1991Sb., o účetnictví, ve znění

Více