Jednota eskoslovenských matematik a fyzik

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Jednota eskoslovenských matematik a fyzik"

Transkript

1 Archiv Akademie v d eské republiky Praha Fond Jednota eskoslovenských matematik a fyzik (1959) Inventá Pom cka. 509 íslo listu JAF 13 Zpracovala Mgr. Hana Kábová Praha 2003 I

2 OBSAH strana Obsah II VI ÚVOD 1. P ehled innosti Jednoty eskoslovenských matematik a fyzik. VII XIII 2. D jiny fondu a zp sob jeho uspo ádání... XIII XVI 3. Archivní charakteristika fondu a možnosti jeho využití XVI XVII 4. Základní literatura a komplementární prameny. XVI XVII Po ádací schéma XIX XXII INVENTÁ I. Protokoly o sch zích.. 1 II. Karty a kartotéka len.. 1 III. Spisy 0 Organizace, hmotné zajišt ní 00 Základní ustanovení 001 Stanovy Koncese, živnostenské listy Ukon ení innosti lenové a funkcioná i 010 lenové Funkcioná i. Výbor. V decká rada aj Finance, správa jm ní 020 Ro ní bilance Všeobecná da Da z obratu Poplatkový ekvivalent lenské knížky, depozitní listy, cenné papíry Pojistky, pojistné události Jiné 7 03 Zam stnanci 030 J MF, Nakladatelství - mzdové listiny P írodov decké nakladatelství - mzdové listiny J MF, Nakladatelství, Knihkupectví - osobní mzdové listy Fysma - výplatní listiny Fysma - osobní mzdové listy Fysma-kancelá - výplatní listiny Fysma-kancelá - osobní mzdové listy Fysma [?] - další osobní mzdové listy J MF, Nakladatelství, Knihkupectví - osobní složky zam stnanc (pracovní smlouvy, pojišt ní, platové vým ry aj.) Fysma - osobní složky zam stnanc (pracovní smlouvy, pojišt ní, platové vým ry aj.) Jiné 20 II

3 04 Umíst ní a vybavení Knihovna Znaky Postavení J MF v organizaci v decké práce a v kultu e 10 Výro ní zprávy innost J MF do r innost J MF a jejích podnik po r B žný styk s v deckými a kulturními institucemi, správními orgány a jednotlivci V decké úkoly zajiš ované komisemi 140 Reforma st ední školy Terminologické komise Sch ze, p ednášky, konference, kongresy 20 Sch ze J MF V decké, odborné i populariza ní p ednášky a diskuse po ádané J MF nebo za aktivní ú asti J MF Ostatní v decké a odborné p ednášky Konference a kongresy Vydavatelská innost 30 Autorské smlouvy Vydavatelská práva J MF Seznamy a ceníky knih, u ebnic, p íru ek a asopis, které J MF vydala nebo m la v komisi 320 Ceníky Seznamy Význa né publikace a periodika 330 U ebnice Periodika vlastní Spolupráce na úseku vydavatelské innosti 340 Smlouvy se spole nostmi Konkrétní p ípady spolupráce Vým na publikací 40 IV. Edi ní innost A/ Edi ní ady a/ Sborník b/ Knihovna spis matematických a fyzikálních c/ Kruh d/ Cesta k v d ní e/ Brána k v d ní f/ U ebnice g/ Extense sl. vysokých škol sl. republiky B/ Spisy vydávané mimo edi ní ady a) Tabulky b) Spisy c) U ebnice, metodiky d) P eklady e) Obrázky. 65 III

4 C/ asopisy a) asopis pro p stování matematiky a fyziky Ro ník 58, 1928/ Ro ník 61, 1931/1932 lánky, drobné p ísp vky, p íp. polemiky Referáty, recenze, zprávy o publikacích, bibliografie Ro ník 62, 1932/1933 lánky, drobné p ísp vky, zprávy, poznámky Referáty, recenze, zprávy o knihách, bibliografie Zprávy o innosti J MF 79 Ro ník 63, 1933/1934 lánky, drobné p ísp vky Referáty, recenze, zprávy o publikacích, bibliografie Zprávy o innosti J MF.. 85 Ro ník 64, 1934/1935 lánky, drobné p ísp vky Referáty, recenze, zprávy o publikacích, bibliografie Zprávy o innosti J MF. 91 Ro ník 65, 1935/1936 lánky, drobné p ísp vky Úvodní listy p vodních obal na p ísp vky, opat ené poznámkami 94 Ro ník 66, 1936/1937 lánky. 94 Úvodní listy p vodních obal na p ísp vky, opat ené poznámkami 95 Ro ník 67, 1937/1938 lánky, drobné p ísp vky Referáty, recenze, zprávy o knihách Zprávy o innosti J MF Ro ník 68, 1938/1939 lánky Úvodní listy p vodních obal na p ísp vky, opat ené poznámkami 106 Ro ník 69, 1939/1940 lánky, drobné p ísp vky Referáty, recenze, zprávy o knihách Zprávy o innosti J MF 113 Ro ník 70, 1940/1941 lánky, drobné p ísp vky Referáty, recenze, zprávy o knihách Ro ník 71, 1946 lánky, drobné p ísp vky Referáty, recenze, zprávy o knihách. 123 Ro ník 72, 1947 lánky, drobné p ísp vky Referáty, recenze, zprávy o knihách 128 Zprávy o innosti J MF. 128 Úvodní listy p vodních obal na p ísp vky, opat ené poznámkami 129 IV

5 Ro ník 73, 1948 lánky, drobné p ísp vky Referáty, recenze, zprávy o knihách Zprávy o innosti J MF 134 Ro ník 74, 1949 lánky, drobné p ísp vky Referáty, recenze, zprávy o knihách. 136 Zprávy o innosti J MF Ro ník 75, 1950 lánky, drobné p ísp vky, poznámky Referáty, recenze, zprávy o knihách, bibliografie Zprávy o innosti J MF 147 asopis pro p stování matematiky. Ro ník 76, eskoslovenský asopis pro fyziku. Ro ník 1, Jiné p ísp vky Obrázky 148 Zrušené a zamítnuté p ísp vky, p vodn ur ené pro asopis b) Rozhledy matematicko p írodov decké 149 Ro ník 11, 1931/ Ro ník 12, 1932/ Ro ník 13, 1933/ Ro ník 14, 1934/ Ro ník 15, 1935/ Ro ník 17, 1937/ Ro ník 18, 1938/ Ro ník 19, 1939/ Ro ník 20, 1940/ Ro ník 26, 1946/ Ro ník 27, 1947/ Ro ník 28, 1948/ Ro ník 29, 1949/ Ro ník 30, 1950/ Ro ník 31, 1951/ Obrázky P ílohy Rozhled Zrušené a zamítnuté p ísp vky, p vodn ur ené pro Rozhledy c) Matematika a fyzika ve škole, 1948/ /1950 lánky, drobné p ísp vky, zprávy Referáty, recenze, zprávy o knihách Obrázky d) Fyzika v technice, lánky, referáty, drobné p ísp vky, zprávy Referáty, recenze, zprávy o knihách Obrázky e) Hv zdá ská ro enka V

6 f) Zatím blíže neur ené p ísp vky pro asopisy, vydávané J MF lánky, drobné p ísp vky, zprávy Referáty, recenze, zprávy o knihách 199 g) Jiné, zprav. blíže neur ené. 199 h) Pom cky V. Knihkupectví - Bibliografické zprávy nakladatelství a knihkupectví J MF VI. Fysma - výroba u ebních pom cek z celuloidu - Razidla, što ky VII. Fotoalba, fotografie, jiná vyobrazení Fotoalba osobnosti Fotoalba - jiné Fotografie osobnosti Fotografie - prostory J MF Jiná vyobrazení (DODATEK) I. Protokoly o sch zích I. a) Knihy protokol z výborových sch zí. 212 I. b) Knihy zápis o valných sch zích I. c) Knihy týdenních sch zí, tj. seminá po ádaných sekcemi Jednoty Rejst ík osob (= osobní) Rejst ík objekt ( = institucí) VI

7 ÚVOD 1. P ehled innosti Jednoty eskoslovenských matematik a fyzik JEDNOTA ESKOSLOVENSKÝCH MATEMATIK A FYZIK (1955) Následující odstavce sledují p edevším oblasti innosti spolku, které jsou ve fondu výrazn doloženy písemnostmi, tedy zvlášt edi ní innost. O struktu e J MF pojednává základní literatura (viz s. XVI). Na po átku našeho p edního spolku Jednota eskoslovenských matematik a fyzik (dále jen Jednota) stál Spolek pro volné p ednášky z mathematiky a fysiky (Verein für freie Vortäge aus der Mathematik und Physik), který ustanovili poslucha i matematiky a fyziky na filozofické fakult Karlovy univerzity v Praze Josef Laun, Josef Va aus, Josef Finger a Gabriel Blažek v b eznu 1862 (dle návrhu z léta p edešlého roku). P vodn svépomocný matematicko-fyzikální seminá brzy prošel prom nou, za editelování Mírumila Neumanna a jednatelského p sobení Františka Houdka dostal nové stanovy i ozna ení (kv ten 1869, Jednota eských matematik ), m l svého starostu, jednatele a protektora. Usiloval o podporu snah po v deckém vzd lávání v matematice a fyzice, cvi ení v p ednášení t chto v d a vydávání matematických a fyzikálních spis. R zorganizovala Jednota sv j první sjezd k diskusi odborných, terminologických, didaktických, metodických i organiza ních otázek vyu ování, r Sjezd eských p átel a p stovatel v d p írodních, matematických a inženýrských, v letech 1880 a 1882 se ú astnila sjezd eských p írodozpytc a léka. Velkolep oslavila 17. b ezna 1872 desetiletí svého trvání a tiše si p ipomn la 24. b ezna let od svého založení. Národní událostí se staly etné p ednášky na památku 400. výro í narození Mikuláše Koperníka, po ádané na více než 150 místech (1873). Jednota se stala v prosinci 1896 po adatelkou slavností u p íležitosti 300. výro í narození René Descarta. Zapojovala se ile i do výstavního ruchu a zahájila publika ní a vydavatelskou innost, která z stala po celé její p sobení její st žejní aktivitou vedle v decké práce. Z podn tu svého protektora F. J. Studni ky za ala vydávat výro ní zprávy (První zpráva Jednoty eských matematik, 1870; Druhá zpráva Jednoty eských matematik, 1871; T etí zpráva Jednoty eských matematik, 1873), pak odborný asopis pro p stování mathematiky a fysiky (1, 1872 an.), jehož první íslo bylo p edstaveno na spolkové slavnostní sch zi. R prošla další zm nou stanov. T i roky uve ej ovala zprávy o své innosti pro informaci ve ejnosti a lenstva (zvl. mimopražského) ve V stníku Jednoty eských mathematik (od r. 1873, posledním 6. íslo 3. ro níku, 1875); r založila pro vydávání ryze v deckých prací ve všech moderních jazycích asopis Archiv mathematiky a fysiky. Od r zajiš ovala jednotnou matematickou i fyzikální terminologii a normalizaci vyu ovacího procesu svými st edoškolskými u ebnicemi; vydávala v decké a odborné spisy. Všestranný rozmach jejích aktivit, spojený s p sobením brat í Emila a Eduarda Weyr, brzy zastavily hospodá ské t žkosti. O p ekonání dlouhodobé finan ní krize se zasloužil Václav VII

8 eho ovský ( ). V letech se stala Jednota jedním z nejv tších eských nakladatel, který veškerý výd lek investuje, dosahuje vysoké úrovn vydávaných u ebnic a vydává i nákladná v decká díla pro malý okruh tená stva. Tím i rozmachem p ednáškového ruchu se stala nejmocn jším a nejv tším odborným spolkem po AVU a K SN. R postihly Jednotu ztráty úmrtím Františka Josefa Studni ky a Eduarda Weyra. innost Jednoty byla neustále ovliv ována aktuálním stavem pedagogického sboru vysokých škol v matematice, fyzice, deskriptivní geometrii a p ípadn jiných oborech, jeho u itelskými i organiza ními schopnostmi a v deckou inností. R po schválení nových stanov získal spolek nové ozna ení Jednota eských matematik a fysik. Mj. vydáním spisu o své historii z pera Václava Posejpala oslavil p lstoletí svého trvání. Zárove povolilo moravské místodržitelství utvo ení brn nského odboru (leden 1913). Hlavními st edisky práce len od r Jednoty eskoslovenských matematik a fysik byly Praha, Brno a Bratislava, kde se formoval r matematicko-fyzikální kroužek a samostatný odbor vznikl až v kv tnu Jednota se významn ú astnila (i po adatelsky) domácích, slovanských i mezinárodních setkání odborník svého oboru: 6. sjezd p írodozpytc, léka a inženýr v Praze (1928), sjezdy slovanských matematik ve Varšav (1929) a v Praze (1934), 6. mezinárodní kongres matematik ve Štrasburku (1920, kdy se ustavila Mezinárodní unie matematická), 4. mezinárodní kongres pro d jiny reálných v d v Praze (1937). S ohledem na specializované kruhy odborník navazovali jednotliví v dci spojení se zahrani ními (v Polsku, Francii i SSSR) a spolupracovali rovn ž s domácími n meckými badateli, což se projevilo i v záb ru p ísp vk uve ej ovaných v asopisu. Podporovali mladé v decké pracovníky (fondy, ceny). První formou spolkové innosti byly p ednášky v matematické a fyzikální sekci Jednoty, usilující o informaci lenstva o pokrocích na ur itých úsecích v dy, vyzývající k diskusím o novodobých otázkách, s významem v deckým i politickým. Významnou spolkovou aktivitou za druhé sv tové války z stávala edi ní a p ednášková innost, i p es výrazné omezení Jednoty (tehdy eských matematik a fyzik ) zastavením asopisu a uzav ením knihkupectví. Povále ná léta p inesla sjezd eskoslovenských a polských matematik v Praze (1949), nový školský zákon (duben 1948), vytvo ení n kolika ústav, jejichž úkoly nakonec p evzal Matematický ústav SAV (1952), omezení vydavatelské, nakladatelské a tiska ské innosti Jednoty a nakonec zastavení vydavatelské živosti i nucené darování domu a knihovny státu. Poslední rozhodnutí byla u in na na mimo ádné valné sch zi Jednoty 11. dubna 1951, svolané v dob, kdy si ministerstvo t žkého pr myslu inilo nárok na d m Jednoty, nebo p evzalo v n m umíst nou dílnu Fysmy. Po svém z ízení byl v dom umíst n Matematický ústav SAV; listina o darování domu i knihovny Jednoty byla podepsána zástupci Jednoty a SAV teprve 31. ledna Existenci Jednoty eskoslovenských matematik a fyzik, jako jednoho z p edch dc eskoslovenské akademie v d, lze tedy vymezit léty 1862 a 1951/1952 (resp. 1955) s tím, že v letech se ukon ovala její práce ve všech dosavadních oborech její innosti. Dne 14. íjna 1955 schválilo ministerstvo vnitra návrh Organiza ního ádu Jednoty, výb rové dobrovolné organizace ustanovené nov p i SAV. Na její VIII

9 valné sch zi 24. kv tna 1956 podal Bohumil Bydžovský obšírnou zprávu o aktivitách spolku v letech Tak vstoupila v innost nová v decká spole nost, podstatn odlišná od p vodního spolku. PERIODIKA VYDÁVANÁ JEDNOTOU lenský asopis Jednoty - ASOPIS PRO P STOVÁNÍ MATEMATIKY A FYZIKY (1, , 1940/1941, / / - 71, , 1950). 1 R se F. J. Studni ka vzdal redigování asopisu pro p stování matematiky a fyziky, periodikum pokra ovalo dále za redigování Eduarda Weyra a Augustina Pánka. Diskuse kolem nápln a zam ení asopisu vyvolaly formování P ílohy asopisu pro p stování matematiky a fyziky, ur ené hlavn pro st edoškolské žáky (poprvé k 22. ro., 1892). Další zm ny p inesl r. 1904: od 34. ro níku p evzal redakci matematické ásti asopisu Karel Petr, redakci fyzikální ásti Bohumil Ku era, zlepšila se úrove asopisu a vzrostl jeho obsah. Na konci první sv tové války byl jedinou periodickou publikací, vydávanou pro veškeré lenstvo. Jeho první povále né ro níky m ly ustálenou formu a na jejich redigování se podílel v ásti pro st edoškolské žáky Karel Rychlík. Od po átku školního roku (ro. 49) se k v deckým lánk m p ipojovalo francouzské resumé. Od 51. ro. ( ) vycházel asopis bez P ílohy, když její funkci p evzaly Rozhledy matematickop írodov decké (P ílohy k asopisu pro studující st edních škol), vydávané Jednotou a redigované po 13 let Vladimírem Ryšavým s redak ní kruhem. Pot eba periodické publikace pro didaktické a metodické otázky vyu ování matematice a fyzice vedla k vytvo ení P ílohy didakticko-methodické od 55. ro. (1926) asopisu, redigované po 9 ro ník Jaroslavem Friedrichem, od 56. ro níku s vlastním 1 asopis pro p stování matematiky a fyziky (M matematika, F fyzika, P p íloha): Ro ník, rok redakce 1-10, (1.. ze red. F. J. Studni ka, red. rada G. Blažek, Emanuel Weyr, M. 1872) Neumann, A. Seydler 11-12, red. Eduard Weyr 13-33, red. Augustin Pánek 34-35, Karel Petr (M), Bohumil Ku era (F) 36-38, Karel Petr (M), Bohumil Ku era (F), Ladislav ervenka (P) 39-49, Karel Petr (M), Bohumil Ku era (F), Karel Rychlík (P) 50, 1921 Bohumil Bydžovský (M), Karel Ku era (F) 51-54, Bohumil Bydžovský, red. rada: K. Petr, F. Záviška, A. Žá ek 55-60, Bohumil Bydžovský, red. rada: K. Petr, F. Záviška, A. Žá ek, J. Friedrich 61-63, 1931/ /1934 B. Bydžovský (M), A. Žá ek (F), J. Friedrich (P), M. Valouch (V stník) + red. rada 64-66, 1934/ /1937 V. Jarník (M), F. Záviška (F) + red. rada 67, 1937/1938 V. Jarník (M), M. A. Valouch (F) + red. rada 68-70, 1938/ /1941 V. Jarník (M), M. A. Valouch (F) + red. rada 71-72, V. Jarník (M), M. A. Valouch (F) + red. rada 73-74, V. Jarník (M), M. A. Valouch (F), K. Havlí ek a Z. Pírko (odb. red.) + red. rada 75, 1950 V. Jarník (M), M. A. Valouch (F) + red. rada IX

10 íslováním stran a názvem Vyu ování Zprávy Literatura; od 62. ro. red. Františkem Vy ichlem a Aloisem Wanglerem (po krátkém dvouletém redigování Janem Schusterem). Od 56. ro níku se asopis d lil na ást matematickou a fyzikální, od 60. uve ej oval p ehledy p vodních eských publikací z matematiky a fyziky. Nový ád pro vydávání s sebou pak p inesl 64. ro ník (1934/1935) asopisu. Úst ední periodikum Jednoty se dle n j skládalo ze dvou ástí: v první se otiskovaly p vodní v decké práce z matematiky a fyziky v eském nebo v n kterém ze sv tových jazyk (v n m in, francouzštin, angli tin ); druhá obsahovala v decké a odborné informace, odborné lánky a referáty o pokrocích v dy, lánky didakticko-metodického rázu, zprávy z v deckého sv ta, recenze v deckých, didaktických a metodických publikací, spolkové zprávy; ídil je až do r redak ní kruh s hlavními redaktory Vojt chem Jarníkem (matematika) a Františkem Záviškou, pozd ji M. A. Valouchem (fyzika). Vydávání asopisu bylo zastaveno s platností od a vysázené ro níku (1940/1941) vyšlo teprve Tradi ní název (po druhé sv tové válce obnoveného) asopisu se objevil naposled s ro níkem 75 (1950). Místo v decké ásti dosavadního periodika za aly vycházet mezinárodní asopisy echoslovackij matemati eskij žurnal Czechoslovak Mathematical Journal a echoslovackij fyzi eskij žurnal Czechoslovak Physical Journal a domácí asopis pro p stování matematiky a eskoslovenský asopis pro fyziku. Do konce školního roku (30. ro.) vydávala Jednota Rozhledy matematicko-p írodov decké; na ni navázalo P írodov decké nakladatelství ješt jedním ro níkem (31, 1952), potom však periodikum zastavilo. Od po átku školního roku vydávala Jednota dva roky metodický asopis pro u itele na školách 2. a 3. stupn MATEMATIKA A FYZIKA VE ŠKOLE. Navazoval na P ílohu didakticko-metodickou asopisu a na jeho pozd jší ást Vyu ování Zprávy Literatura a byl zastaven r p i zahájení vydávání periodik Matematika ve škole a P írodní v dy ve škole ministerstvem školství. ROZHLEDY MATEMATICKO-P ÍRODOV DECKÉ (1, 1921/ , 1952), do konce školního roku vyd. Jednotou (31. ro ník vyd. P írodov decké nakladatelství), byly náhradou za zrušenou P ílohu k asopisu pro st edoškolské žáky, ro. 1-9 redigoval Vladimír Ryšavý, po n m 2 ro níky Jan Schuster, následn 13 ro ník František Vy ichlo a Alois Wangler, k nimž p ibyli za druhé sv tové války Zden k Pírko a Alois Urban. asopis obsahoval lánky z matematiky a fyziky na úrovni žák st edních škol, p ihlíželo se v n m k technickým aplikacím matematiky, fyziky a p íbuzných obor, zahrnoval i úlohy o ceny (z matematiky, fyziky a deskriptivní geometrie) pro st edoškolské studenty. Astronomické zprávy otiskl asopis naposled ve svém 49. ro. ( ). Daly vzniknout novému periodiku 21 let vycházela bez p erušení nákladem Jednoty HV ZDÁ SKÁ RO ENKA (1, , 1941; 22, , 1949 nakladatelství Máj; 26, 1950 nakladatelství Jednoty; 27, , 1953 P írodov decké nakladatelství; 30, 1954 Nakladatelství SAV). Krátkou dobu i pro úzký kruh tená z ad svých len vydávala Jednota V stník Jednoty eskoslovenských matematik a fyzik, Bibliografické zprávy, Aktuárské v dy (7 ro ník, , 1948, pro pojistnou matematiku a matematickou statistiku), eskoslovenský strojník a elektrotechnik X

11 (odborný asopis pro pracovníky v technické praxi, Jednota p evzala jeho vydávání r. 1927). V letech vycházel asopis FYZIKA V TECHNICE. EDICE, EDI NÍ ADY PUBLIKA NÍ INNOST P ED PRVNÍ SV TOVOU VÁLKOU. Když utvo il V. eho ovský materiální p edpoklady pro obnovení edi ní innosti, Jednota mohla na základ promyšleného plánu za ít vydávat Sborník Jednoty eských matematik (sbírka p vodních menších zakon ených v deckých spis z matematiky, fyziky a p íbuzných v d s ohledem na dosavadní stav domácí literatury). V letech se díky ní prezentovala ada p edních eských matematik, v letech následovalo dalších 7 svazk. Do zániku své nakladatelské innosti vydala Jednota 20 svazk Sborníku ( ). Na doporu ení sekce pro matematiku, fyziku a astronomii na 5. sjezdu eských p írodozpytc a léka r založila Jednota pro zpracování nov jších v deckých otázek edici monografií Knihovna spis matematických a fysikálních ( , 4 sv.). Vydala v ní v letech svazk spis. MEZIVÁLE NÉ OBDOBÍ. DRUHÁ SV TOVÁ VÁLKA. V mezivále ném období ídil redigování edi ních sbírek výbor spolku. P ed první sv tovou válkou pat ila Jednota k nejv tším eským nakladatel m odborných matematických a fyzikálních publikací. Na návrh editele Jednoty M. Valoucha, který p edvídal další publika ní rozmach spolku, schválil spolkový výbor r koupi vlastní tiskárny. Realizovala se a b hem dvacátých let dvacátého století se zdokonalil provoz podniku se z etelem k tisku specifické odborné literatury. Za hospodá ské krize (1933) došlo ke slou ení tiskárny Jednoty s tiskárnou Svazu horních a hutních inženýr pod firmou Prometheus. Hospodá ské úsp chy dvacátých let umožnily Jednot spolu s dobrými v deckými pracovníky v letech vydávání a tisk zna ného po tu v deckých publikací v stávajících i nových edi ních adách: Sborník Jednoty eských matematik, Knihovna spis matematických a fysikálních, Kruh, Cesta k v d ní, Extenze vysokých škol. Nová sbírka spis, aktualizujících aktuální otázky matematické a fyzikální, nesla název Kruh a vyšlo v ní v letech svazk. K popularizaci v dy sloužila i sbírka p ednášek a rozprav Extenze vysokých škol, Jednotou vydávaná od r ve t ech adách Praha Brno Bratislava. Za druhé sv tové války na podn t svých len za ala vydávat sbírku menších spis, ú eln dopl ujících st edoškolské u ivo matematiky a fyziky, pod názvem Cesta k v d ní. Zásluhou organiza ní práce M. Valoucha (v letech editelem Jednoty) a F. Vy ichla odolávala tlaku materiálních obtíží i cenzury, v letech v ní vyšlo 57 svazk. LÉTA K dosavadní ty em edi ním sbírkám p ibyla z podn tu M. Valoucha další k prezentaci výsledk v deckého bádání nejširším vrstvám Brána k v d ní, v letech zde vyšlo 19 svazk. Tiskárna Prometheus, v ele s editelem Karlem Wickem, zdokonalovaná po válce pé í Jednoty, byla r znárodn na (nový závod Knihtisk 5 tiskl v tšinu knih matematických, fyzikálních, chemických, astronomických a technických a stal se vzorem pro obdobný podnik v Polsku). Na konci r bylo z ízeno P írodov decké nakladatelství, jehož základem se stalo XI

12 nakladatelství Jednoty; Jednota z stala v novém nakladatelství pouze vydavatelem n kterých spis. Do 31. ledna 1950 vydávala J MF knihy a asopisy pod svým ozna ením (pak pod ozna ením J MF - P írodov decké nakladatelství). V dubnu 1951 p evzalo vydavatelskou innost Jednoty i P írodov deckého nakladatelství V decké vydavatelství (od 1. ledna 1952 Nakladatelství SAV), z ízené Ministerstvem informací (p ešlo k Úst edí v deckého výzkumu a technického rozvoje). Tak 31. b eznem 1951 (resp. 1. dubnem 1951) zakon ila Jednota svou vydavatelskou a nakladatelskou innost. Bilance vypovídala o tom, že vydala od konce druhé sv tové války do té doby asi 120 u ebnic a v deckých i odborných spis : ve známých edi ních adách vyšlo: Sborník 20 sv., Knihovna 24 sv., Kruh 16 sv., Cesta 57 sv., Brána 19 sv. U EBNICE. VYU OVÁNÍ. Po átek dvacátého století p inesl hnutí za reformu vyu ování matematice a p írodním v dám. V Jednot vznikla komise pro vydávání u ebnic aritmetiky, geometrie, deskriptivní geometrie a fyziky ( ). U ebnice vyšly poprvé v letech , pozd ji prošly úpravami a udržely se v užívání 40 let (matematika: Ladislav ervenka, Bohumil Bydžovský; geometrie: Miloslav Valouch, Jan Vojt ch; deskriptivní geometrie: Josef Pithardt Ladislav Seifert; fyzika: Stanislav Petíra, Jaroslav Jeništa Bohuslav Mašek František Nachtikal). Úsilí o reformu vyu ování na st ední škole (již p ed první sv tovou válkou a potom b hem ní) vedlo k vytvo ení zvláštní komise Jednoty. Reformní návrh publikoval její zapisovatel Bed ich Šalamon r pod názvem Návrh Jednoty eských matematik a fyzik na reformu st ední školy. Jednota nov vydávala své st edoškolské u ebnice a po izovala jejich p eklady do slovenštiny. Na základ diskuse, rozpoutané na 6. sjezdu eských p írodozpytc, léka a inženýr (1928) ve v ci vyu ování, se požadavky na u ebnice revidovaly, což se projevilo v nových u ebních osnovách pro r a následn v p epracování u ebnic. S problematikou vyu ování souvisely i otázky týkající se symboliky a názvosloví, které si lenové Jednoty kladli již od po átk existence svého spolku a soust ed n se jimi zabývali v letech p i p ípravách vydání u ebnic. Ve školním roce vznikla v Jednot komise pro jednotné názvosloví a ozna ování fyzikálních pojm, veli in a jejich jednotek se z etelem k vyu ování fyzice na st edních školách, která stanovila obecné zásady pro fyzikální terminologii. R se ustanovila komise pro symboliku a terminologii matematiky. Výsledek její ty leté práce elaborát Názvy a zna ky elementární matematiky (L. ervenka V. Ingriš J. Vojt ch, F. Vy ichlo) schválilo v b eznu 1939 ministerstvo školství. Obecn ji zájem len Jednoty se dlouhodob upínal k ešení didaktických a metodických otázek vyu ování matematice, fyzice a deskriptivní geometrii. Od r vydávala Jednota knižní publikace k t mto otázkám. Posléze uzav ela dohodu o plánovitém vydávání metodik všech p edm t s Úst edním spolkem eskoslovenských profesor a se Státním nakladatelstvím (1936). R se v pražské Jednot vytvo ila komise pro metodiku matematiky a deskriptivní geometrie k ešení aktuálních školských otázek u ebních osnov a u ebnic, metodická komise pro fyziku vznikla r (k p íprav reformy vyu ování fyzice), projednával se návrh na z ízení studijního ústavu pro vyu ování XII

13 matematice, fyzice a chemii. Komise pro vyu ování matematice a fyzice spolupracovala po r s Výzkumným ústavem pedagogickým, vznikaly i další komise. FYSMA R se z ídila na návrh lenstva Jednoty jako zvláštní odd lení poradna pro u itele fyziky k nákupu u ebních pom cek i k technickým a didakticko-metodickým otázkám. Od r financovala pak Jednota dílnu Františka Klementa, kterou r odkoupila a p itom založila zvláštní samostatnou spole nost Fysma, k výrob v deckých a u ebních pom cek; r p evzala výrobu kreslícího ná iní z celuloidu. N kolik let úsp šn fungovala. R Jednota za ízení podniku Fysma prodala a ponechala si výrobu celuloidových pom cek na rýsování, kterou dnem 1. srpnem 1949 p evzal národní podnik KOH-I-NOOR ( eské Bud jovice). 2. D jiny fondu a zp sob jeho uspo ádání Fond Jednota eskoslovenských matematik a fyzik získal Úst ední archiv SAV v letech 1964 a 1966 v rozsahu 45 karton (p evážn strojopisy a rukopisy prací, jejich obrazové p ílohy; protokoly o sch zích), v 17 kartonech byl spisový materiál z let K vyt íd ní fondu J MF (do r. 1956) a orienta nímu popsání (na 2s.) obsahu karton došlo v zá í 1970 (Ji í Beran). Další písemnosti byly p evzaty v dubnu 1979 (spisový materiál J MF), v r se do ÚA SAV dostaly fotografie a fotografická alba. Krom prací p evážn manipula ních (p ekartonování) fond nebyl po ádán. M l 58 karton a 4 balíky (7,35 bm). V kv tnu 2001 íjnu 2003 fond J MF uspo ádala, zinventarizovala a opat ila úvodem Mgr. Hana Kábová. P i vytvá ení základních skupin byl využit velmi voln Spisový ád pracoviš eskoslovenské akademie v d (Praha 1972) a po ádací schéma v deckých spole ností, zejm. K SN. Nebylo zjišt no, že fond m l vlastní spisový plán, navíc jen osminu písemností tvo í spisy a ve zbývající ásti je zastoupen zna n redak ní archiv (rukopisy publikovaných prací), jehož uspo ádání vycházelo ze sledování povahy vydavatelské innosti J MF. Archiválie byly rozd leny podle schématu: STRUKTURA FONDU JEDNOTA ESKOSLOVENSKÝCH MATEMATIK A FYZIK (J MF) VIZ OBSAH. Popis jednotlivých skupin schématu. I. Protokoly o sch zích jsou azeny chronologicky, II. Karty a kartotéka len abecedn. Navazující skupina III. Spisy se dále lení: v rámci 0 Organizace a hmotného zajišt ní jsou uspo ádány skupiny 00 Základní ustanovení, 01 lenové a funkcioná i logicky a chronologicky, 02 Finance a správa jm ní chronologicky p íp. logicky; nejv tší skupina 03 Zam stnanci obsahuje zejména mzdové listiny, d lené podle podnik (J MF + Nakladatelství + Knihkupectví, 2 Úst ední archiv eskoslovenské akademie v d - Pr vodce po archivních fondech. Dopln k I, Praha, Academia 1973, s XIII

14 P írodov decké nakladatelství, Fysma /dílna/, Fysma kancelá ) a dále podle typu list (souhrnné azeny chronologicky a jmenné abecedn ). Ve skupin 1 Postavení J MF v organizaci v decké práce a v kultu e se užívá azení chronologického (10 Výro ní zprávy, 11 innost J MF do r. 1945) a logického (12 innost J MF a jejích podnik po r. 1945, 13 B žný styk s v deckými a kulturními institucemi, správními orgány a jednotlivci); ve skupin 2 Sch ze, p ednášky, konference, kongresy logické, ve skupin 3 Vydavatelská innost abecední (30 Autorské smlouvy azené podle autor ), chronologické (32 Seznamy a ceníky knih, u ebnic, p íru ek a asopis, které J MF vydala nebo má v komisi), kombinace logického a abecedního (33 Význa né publikace a periodika, 34 Spolupráce na úseku vydavatelské innosti). IV. Edi ní innost je zastoupena ve dvou základních adách spisech a asopiseckých p ísp vcích. První z nich se lení na A/ Edi ní ady a B/ Spisy vydávané mimo edi ní ady. Ve skupin A/ Edi ní ady jsou zastoupeny základní ady spis, vydávaných J MF, chronologicky (od Sborníku po Bránu k v d ní), dále U ebnice a Extenze sl. vysokých škol sl. republiky. V rámci edi ních ad a) Sborník, b) Knihovna spis matematických a fyzikálních, c) Kruh, d) Cesta k v d ní (na konci 2 nepublikované spisy), e) Brána k v d ní jsou spisy azeny podle po adových ísel svazku v dané edi ní ad, stejné azení p evládá i u u ebnic, kde je dopln no logickým. B/ Spisy vydávané mimo edi ní ady se lení na: a) Tabulky, b) Spisy, c) U ebnice, metodiky, d) P eklady, e) Obrázky, uvnit abecedn podle autor, p eklady abecedn podle p ekladatel. Skupina C/ asopisy zahrnuje ty i velké podskupiny (vedle dalších menších): a) asopis pro p stování matematiky a fyziky, b) Rozhledy matematicko p írodov decké, c) Matematika a fyzika ve škole, 1948/ /1950, d) Fyzika v technice, Pro umožn ní orientace v nejrozsáhleji zachovaných asopisech, vydávaných celá desetiletí ( asopis pro p stování matematiky a fyziky, Rozhledy matematicko p írodov decké) byla dána p ednost chronologickému d lítku. U asopisu pro p stování matematiky a fyziky se objevují skupiny s ísly jednotlivých ro ník a v rámci nich podle pot eby zastoupené podskupiny (jen áste n je využito rozd lení p ísp vk do oddíl v asopise, kde se objevují: a) p vodní práce z oblasti matematiky a fyziky/zde viz (1)/; b) v decké informace: p ehledné referáty o pokrocích v dy /zde viz (1)/, recenze knih /zde viz (2)/, zprávy o v deckém život u nás i v cizin zde /zde viz (1), (3)/, drobn jší p vodní práce /zde viz (1)/; c) didaktické lánky /zde viz (1)/; spolkový v stník /zde viz (1), p íp. (2)/): (1) lánky, drobné p ísp vky, polemiky, zprávy, poznámky, azené abecedn podle p íjmení autor, p íp. názv p ísp vk nebo šifer; p íp. abecední ad p edchází obsahy nebo celá ísla periodika a uzavírají jej redak ní i jiné poznámky; (2) Referáty, recenze, zprávy o knihách a publikacích, bibliografie, azené abecedn podle autor nebo názv recenzovaných prací, p i emž základní abecední ad mohou p edcházet p ehledy literatury; (3) Zprávy o innosti J /s/mf, azené zpravidla logicky; (4) Úvodní listy p vodních obal na p ísp vky, opat ené poznámkami; azené abecedn dle autor lánk, zpráv a recenzí. XIV

15 U Rozhled matematicko-p írodov deckých v rámci jednotlivých ro ník lze nalézt p ísp vky uspo ádané abecedn (podle autor, p íp. názv ), na konci ady vždy referáty, recenze a zprávy o knihách (abecedn dle autor recenzovaných publikací nebo jejich názv ). U dalších dvou významn zachovaných asopis (Matematika a fyzika ve škole, Fyzika v technice) byla dána p ednost slou ení ro ník, nebo tato periodika vycházela krátce, a byly zachovány dv základní podskupiny ( lánky, drobné p ísp vky, zprávy; Referáty, recenze, zprávy o knihách) s p evládajícím abecedním azením. Pro ur ené asopisecké p ísp vky platí, že pod jeden inventární záznam jsou zapsány veškeré lánky, drobné stati a zprávy (nikoli recenze) jednoho autora. Bibliografické zprávy nakladatelství a knihkupectví (V) jsou se azeny chronologicky. Skupina VII. Fotoalba, fotografie, jiná vyobrazení je rozd lena na fotografická alba a fotografie azené abecedn podle jmen vyobrazených osobností. Jazyk archiválií. Ve fondu jsou zastoupeny archiválie p evážn v eském jazyce, jazyk n kterých odborných studií, p íp. jiných písemností je n mecký, francouzský, anglický nebo slovenský, p íp. ruský. Odborné studie asopisu pro p stování matematiky a fyziky se uve ej ovaly n kdy cizím jazyce, vždy se opat ovaly cizojazy ným resumé (zprav. ve francouzštin ). Ztráty. Ve srovnání se staršími seznamy n kterých archiválií J MF jsem shledala ztráty: A) Protokoly výborových sch zí ; Protokoly p ednášek ; Protokoly sch zí a Protokoly výboru (obojí cca 1867, , ; B) Album 16cmx22cm, 1 ks, popsané fotografie 10cmx6cm. Upomínka na slavnost Koperníkovu Jednotou eských matematik uspo ádanou; Album 21cmx27cm, 1 ks, popsané fotografie 10cmx16cm a 6cmx9cm; Album 21cmx27cm, 1 ks, popsané fotografie 10cmx16cm a 6cmx9cm; Fotografie, v tšinou 13cmx18cm: Finger Josef - 2; Hronec Juraj - 1; Houdek F/rantišek/ - 1; Jande ka Václav - 1; Jarolímek en k - 1; Kolá ek František - 1; Kulík Jakub Filip - 1; Loš ák Josef - 1; Mack Bed ich - 1 (22cmx28cm); Novák Vladimír - 6; Nušl František - 1; Pánek Augustin - 1; Pelz K. 1; Petíra Stanislav - 1; Petr K. 1; Pokorný Martin 1; Posejpal Václav 1; Pospíšil Bed ich - 1 (6cmx9cm); eho ovský Václav - 1; Strouhal en k 4; Seydler August, Žena v exaktních v dách, s fotokopie; Po et pravd podobnosti v p ítomném sporu, Atheneum, duben 1886, s fotokopie; Sobotka Jan 1; Strnad Alois 1; Šimerka Václav ; Tilšer František - 1; Trkal Viktor - 1; Valouch Miloslav 2; Va aus Josef - 1; Vojt ch Jan 2; Vorovka Karel - 1; Weyr Eduard 2, Weyr Emil 2 + skupinová fotografie 13cmx8cm k dopisu Bohuslava Hostinského z ; Zahradník Karel - 1; Záviška František - 1; Hrob s pam tním k ížem 13cmx18cm; Neur ené - 3; Fotografie, v tšinou 13cmx18cm: fotokopie zápis o sch zích J MF a sch ze výboru ; sídlo J MF ve Fyzikálním ústavu KU - 1; Žitná 25 (?) 8; Ve e e na po est 60 let prof. Nachtikala 1934, 50 let dr. Žá ka 1936 s podpisem ú astník, 15cmx21cm - 2; Neur ené (p ednáška, slavnostní shromážd ní) - 4; 75 let Jednoty, slavnostní shromážd ní, v posluchárn, ve e e, 13cmx18cm ; Sjezd matematik zemí slovanských (1934?) 4; Zájezd J MF do Brna ; Knihovna J MF, sklad knih, ítárna, XV

16 asopisy, p j ovna 17cmx23cm 3; C) ve fotografických albech, dochovaných ve fondu byly také shledány ztráty fotografií. Skartace. Ve fondu jsem skartovala ú etní materiál bez výpov dní hodnoty, duplikáty nesvázaných tisk a ást p vodních obal rukopis, v rozsahu 3 kart. Z fondu jsem vyt ídila necelé 2 kartony písemností, týkající se innosti J MF p i SAV (tedy po roce 1955) a necelý karton písemností osobní povahy do fondu Františka Závišky. Celý fond má po uspo ádání 1806 inventárních jednotek a je uložen v 80 kartonech a 2 kartotékách. Je dopln n osobním rejst íkem a rejst íkem institucí. 3. Archivní charakteristika fondu a možnosti jeho využití Fond, co do po tu karton zna n rozsáhlý, dokládá bohužel velmi torzovit innost spolku. Významné jsou áste n zachované protokoly výborových sch zí a protokoly valných sch zi (I) a kartotéky a karty len (II). Spisový materiál se dochoval nedostate n a nepodchycuje veškerou innost spolku. K jeho nejhodnotn jším skupinám pat í Základní ustanovení (00), materiály k reform st ední školy (140) a terminologické komisi (141), kniha týdenních sch zí matematické sekce s p ednáškami (inv.. 357) a n které písemnosti v rámci vydavatelské innosti (3; nap. autorské smlouvy). Není zde souvisle doložena práce na edi ních adách i redigování asopis jistou náhradou mohou být n které sou ásti oddílu IV. Edi ní innost, v níž se objevují rukopisy prací, originály obrazového doprovodu, korektury, tisky s obrazovými p ílohami a písemnosti s bezprost ední vazbou na konkrétní práci knihu, studii, lánek (korespondence, referáty, recenze, zprávy a p vodní obaly na p ísp vky opat ené redak ními poznámkami). R znou hodnotu mají fotografie, mezi nimiž se vyskytují nejen podklady pro obrazovou p ílohu k jubilejní publikaci (František VESELÝ, 100 let Jednoty eskoslovenských matematik a fyzik, Praha, SPN 1962), ale i velmi cenné celky fotografií v albech, pravd podobn ze sbírky Emila Weyra. Skute nost, že se zna ným množstvím písemností se lze seznámit v tišt né podob, výrazn limituje možnosti badatelského využívání fondu. Pro p ípadné zájemce lze uvést alespo n které autory, jejichž rukopisy jsou J MF zastoupeny nejv tším po tem: Jan Bouška, Eugen Bunický, Bohumil Bydžovský, Eduard ech, Karel upr, Václav Dolejšek, Václav Elznic, Karel Havlí ek, Jaroslav Heyrovský, Josef Holubá, Anna Horáková, Bohuslav Hostinský, Karel Hruša, Václav Hruška, Dionýs I lkovi, Václav Ingriš, Vojt ch Jarník, Vít zslav Jozífek, František Kade ávek, Emil Kašpar, Miroslav Kat tov, Emanuel Klier, Josef Klíma, Vladimír Knichal, Vladimír Ko ínek, Josef Kounovský, Karel Koutský, Bohumil Ku era, Karel Lerl, František Link, František Nachtikal, Vladimír Novák, Otomar Pankraz, Bohuslav Pavlík, Karel Petr, Václav Petržílka, Zden k Pírko, Václav Pleskot, Bed ich Pospíšil, Miroslav Rozsíval, Karel Rychlík, Vladimír Ryšavý, Josef Sahánek, Vilém Santholzer, Ladislav Seifert, Ota Setzer, Jan Schuster, Štefan Schwarz, Václav Skalický, en k Strouhal, Antonín Svoboda, Emilie Šantorová, XVI

17 Ivan Šimon, Mikuláš Šmok, Kliment Šoler, Josef Št pánek, Viktor Trkal, Miloslav Valouch, Miloslav A. Valouch, Josef Vav inec, Qiudo Vetter, Jan Vojt ch, František Vy ichlo, Jan Vyšín, Josef Zahradní ek, Ladislav Zachoval, František Záviška, August Žá ek. 4. Základní literatura a komplementární prameny Základní literatura. O d jinách spolku Jednota eských matematik a fyzik vypovídají p íležitostné publikace: František HOUDEK - [Mírumil NEUMANN], D jepis jednoty eských mathematik v Praze. Vydaný na oslavu památky založení spolku pro volné p ednášky z mathematiky a fysiky p ed 10 lety, z kterého jednota vznikla, Praha, Jednota eských mathematik 1872, 64 s.; Václav EHO OVSKÝ, Na pam dvacetip tiletého trvání Jednoty eských mathematik, [1887]; P lstoleté jubileum Jednoty eských mathematik a fysik v Praze, [1912]; Václav POSEJPAL, D jepis Jednoty eských matematik. K padesátému výro í jejího založení, Praha, Jednota eských matematik 1912; Sedmdesát p t let trvání J MF, asopis pro p stování matematiky a fyziky 67, 1937/1938, s. D163- D168; František VESELÝ, 100 let Jednoty eskoslovenských matematik a fyzik, Praha, SPN 1962, 132 s.; Rostislav KOŠ ÁL, Vznik a vývoj pobo ky J MF v Brn (K padesátiletému trvání), Praha, Jednota eskoslovenských matematik a fyzik 1968, 192 s.; Jubilejní almanach Jednoty eskoslovenských matematik a fyzik K sto dvacátému pátému výro í Jednoty, Praha, Jednota eskoslovenských matematik a fyzik 1987, 229 s. (sestavil Libor PÁTÝ) (zejm. Josef PETRÁ, Od spolku pro volné p ednášky k Jednot eských matematik a fyzik, s ; Miroslav BRDI KA Štefan SCHWABIK, asopis pro p stování matematiky a fyziky a jeho pokra ovatelé, s ; Libor Pátý, Jednota v období Protektorátu, s ); Martina BE VÁ OVÁ, Z historie Jednoty ( , Praha, Prometheus 1999, 138 s. P ipomenutí si zaslouží p ísp vek Hugo NOVÁKA Bibliografie v asopise pro p stování matematiky a fysiky ( eská bibliografie. Sborník materiál a statí, sv. 3, Praha, SPN 1963, s ). Z další literatury uvádím výb rov : Bohumil BYDŽOVSKÝ, Literatura matematická. In: eskoslovenská vlastiv da, X. Osv ta, Praha, Bohumil Janda 1931, s ; Jaroslav ŠAFRÁNEK, Literatura fysikální, tamtéž, s ; Luboš NOVÝ, D jiny exaktních v d v eských zemích do konce 19. století, Praha, Nakladatelství SAV 1961; Jaroslav FOLTA, eská geometrická škola, Praha, SAV 1982; Ji í MIKUL ÁK Jaroslav ŠEDIVÝ Stanislav ŽIDEK, Antologie z u ebnic matematiky: období , Praha, SPN 1988; Ivan NETUKA, Vývoj matematiky v SR v období a její perspektivy, Praha, Univerzita Karlova 1986; Ji í POT EK, Vývoj vyu ování matematice na eských st edních školách v období , I-II, Plze, Západo eská univerzita Z literatury o osobnostech: Karel ADÁMEK, Památce Václava Šimerky. Praha 1909; Jind ich BE VÁ a kol., Eduard Weyr, Praha, Prometheus 1995; Miroslav KAT TOV Petr SIMON Emil XVII

18 KRAEMER (ed.), The mathematical legacy of Eduard ech, Basel Boston, Birkhäuser 1993; Karel LEPKA, Matyáš Lerch's work on Number Theory, Brno 1995; Martina BE VÁ OVÁ, František Josef Studni ka ( ), Praha, Prometheus 1998; B etislav NOVÁK, Life and work of Vojt ch Jarník, Praha, Prometheus 1999; Augustin PÁNEK, Martin Pokorný, jehož život a innost, Praha 1900; Augustin PÁNEK, František Josef Studni ka. Nástin jeho života a innosti, Praha, Jednota eských mathematik 1904; Quido VETTER, O eských matematicích z ad profesorstva st edoškolského, Praha Komplementární prameny. Fond brn nského odboru J MF je uložen v Archivu Masarykovy univerzity v Brn ( ; 0,12 bm). V A AV R lze nalézt další související fondy: ze spolkových se jedná o Úst ední ústav fyzikální a jeho p edch dce ( ), Matematický ústav SAV (/1946/ ), p ípadn o nástupce Jednoty J smf p i SAV; z osobních o Vojt cha Jarníka, Františka Rádla, jehož písemnosti byly vy len ny z J MF, Viktora Trkala a Miloslava A. Valoucha. Další údaje lze nalézt nap. v p íru kách: Ji í BERAN a kol., Prameny k d jinám p írodních v d a techniky v pražských archívech (Práce z d jin p írodních v d 8), Praha 1976; Old ich SLÁDEK Pavel RAFAJ, Prameny k d jinám p írodních v d a techniky, 2. Archívy St edo eského, Jiho eského a Západo eského kraje , Praha 1978; 3. Archívy Severo eského, Východo eského, Severomoravského a Jihomoravského kraje , Praha 1983; Václav PODANÝ, Prameny k d jinám p írodních v d a techniky. 4. Archívy SR: Období po r. 1945, Praha 1987; Jarmila HANZALOVÁ, Soupis osobních písemných poz stalostí a rodinných archiv v eské republice, Praha, AS MV R XVIII

19 PO ÁDACÍ SCHÉMA I. Protokoly o sch zích II. Karty a kartotéka len III. Spisy 0 Organizace, hmotné zajišt ní 00 Základní ustanovení 001 Stanovy 002 Koncese, živnostenské listy 003 Ukon ení innosti 01 lenové a funkcioná i 010 lenové 011 Funkcioná i. Výbor. V decká rada aj. 02 Finance, správa jm ní 020 Ro ní bilance 021 Všeobecná da 022 Da z obratu 023 Poplatkový ekvivalent 024 lenské knížky, depozitní listy, cenné papíry 025 Pojistky, pojistné události 026 Jiné 03 Zam stnanci 030 J MF, Nakladatelství - mzdové listiny P írodov decké nakladatelství - mzdové listiny J MF, Nakladatelství, Knihkupectví - osobní mzdové listy 033 Fysma - výplatní listiny Fysma - osobní mzdové listy 035 Fysma-kancelá - výplatní listiny Fysma-kancelá - osobní mzdové listy 037 Fysma [?] - další osobní mzdové listy 038 J MF, Nakladatelství, Knihkupectví - osobní složky zam stnanc (pracovní smlouvy, pojišt ní, platové vým ry aj.) 039 Fysma - osobní složky zam stnanc (pracovní smlouvy, pojišt ní, platové vým ry aj.) Jiné 04 Umíst ní a vybavení 05 Knihovna 06 Znaky 1 Postavení J MF v organizaci v decké práce a v kultu e 10 Výro ní zprávy 11 innost J MF do r innost J MF a jejích podnik po r B žný styk s v deckými a kulturními institucemi, správními orgány a jednotlivci 14 V decké úkoly zajiš ované komisemi 140 Reforma st ední školy 141 Terminologické komise 2 Sch ze, p ednášky, konference, kongresy 20 Sch ze J MF XIX

20 21 V decké, odborné i populariza ní p ednášky a diskuse po ádané J MF nebo za aktivní ú asti J MF 22 Ostatní v decké a odborné p ednášky 23 Konference a kongresy 3 Vydavatelská innost 30 Autorské smlouvy 31 Vydavatelská práva J MF 32 Seznamy a ceníky knih, u ebnic, p íru ek a asopis, které J MF vydala nebo má v komisi 320 Ceníky 321 Seznamy 33 Význa né publikace a periodika 330 U ebnice 331 Periodika vlastní 34 Spolupráce na úseku vydavatelské innosti 340 Smlouvy se spole nostmi 341 Konkrétní p ípady spolupráce 4 Vým na publikací IV. Edi ní innost A/ Edi ní ady a/ Sborník b/ Knihovna spis matematických a fyzikálních c/ Kruh d/ Cesta k v d ní e/ Brána k v d ní f/ U ebnice g/ Extense sl. vysokých škol sl. republiky B/ Spisy vydávané mimo edi ní ady a) Tabulky b) Spisy c) U ebnice, metodiky d) P eklady e) Obrázky C/ asopisy a) asopis pro p stování matematiky a fyziky Ro ník 58, 1928/1929 Ro ník 61, 1931/1932 lánky, drobné p ísp vky, p íp. polemiky Referáty, recenze, zprávy o publikacích, bibliografie Ro ník 62, 1932/1933 lánky, drobné p ísp vky, zprávy, poznámky Referáty, recenze, zprávy o knihách, bibliografie Zprávy o innosti J MF Ro ník 63, 1933/1934 lánky, drobné p ísp vky Referáty, recenze, zprávy o publikacích, bibliografie Zprávy o innosti J MF Ro ník 64, 1934/1935 lánky, drobné p ísp vky XX

V ROČNÕ ZPR VA ZA ROK 2007 HVĚZD RNA A PLANET RIUM ČESK BUDĚJOVICE S POBOČKOU NA KLETI

V ROČNÕ ZPR VA ZA ROK 2007 HVĚZD RNA A PLANET RIUM ČESK BUDĚJOVICE S POBOČKOU NA KLETI V ROČNÕ ZPR VA ZA ROK 2007 HVĚZD RNA A PLANET RIUM ČESK BUDĚJOVICE S POBOČKOU NA KLETI 1 Hvězd rna a planet rium ČeskÈ Budějovice s pobočkou na Kleti Z tkovo n břežì 4 370 01 ČeskÈ Budějovice statut rnì

Více

ŠKOLY Z IZOVANÉ SVAZKY OBCÍ NOVÉ MOŽNOSTI A MOŽNOST VOLBY

ŠKOLY Z IZOVANÉ SVAZKY OBCÍ NOVÉ MOŽNOSTI A MOŽNOST VOLBY ŠKOLY Z IZOVANÉ SVAZKY OBCÍ NOVÉ MOŽNOSTI A MOŽNOST VOLBY ANEB JAK D LAT SPRÁVNÉ V CI SPRÁVN. PR VODCE PRO Z IZOVATELE A EDITELE ŠKOL, PRO PEDAGOGY A RODI E ŽÁK - ARGUMENTY, P ÍKLADY A INFORMACE O TOM,

Více

ŽENEVSKÉ ÚMLUVY O OCHRAN OB TÍ OZBROJENÝCH KONFLIKT ze dne 12. srpna 1949

ŽENEVSKÉ ÚMLUVY O OCHRAN OB TÍ OZBROJENÝCH KONFLIKT ze dne 12. srpna 1949 ŽENEVSKÉ ÚMLUVY O OCHRAN OB TÍ OZBROJENÝCH KONFLIKT ze dne 12. srpna 1949 ************************************************************************************************************************ Obsah:

Více

PRÁCE O HISTORII KUTNÉ HORY, DOLOVÁNÍ A HORNÍM PRÁVU

PRÁCE O HISTORII KUTNÉ HORY, DOLOVÁNÍ A HORNÍM PRÁVU OTOKAR LEMINGER PRÁCE O HISTORII KUTNÉ HORY, DOLOVÁNÍ A HORNÍM PRÁVU Kuttna Kutná Hora 2009 Název: Práce o historii Kutné Hory, dolování a horním právu. Autor: Otokar Leminger. Vydal: Vydavatelství a nakladatelství

Více

Inklusivní vzd lávání a praxe ve t ídách druhého stupn základních kol

Inklusivní vzd lávání a praxe ve t ídách druhého stupn základních kol Inklusivní vzd lávání a praxe ve t ídách druhého stupn základních kol Souhrnná zpráva 2005 Evropská agentura pro rozvoj speciálního vzd lávání Tato zpráva byla vytvo ena a publikována Evropskou agenturou

Více

Jednotný programový dokument pro Cíl 2 regionu NUTS II Praha

Jednotný programový dokument pro Cíl 2 regionu NUTS II Praha Zahajovací audit souladu s předpisy a audit systémů plánovaných implementačních struktur pro strukturální fondy a Fond soudržnosti Jednotný programový dokument pro Cíl 2 regionu NUTS II Praha Zpráva o

Více

David Irving a "osv timská le " Pavel Zeman

David Irving a osv timská le  Pavel Zeman AAARGH esky a Slovensky PROTI REVISIONISMUS David Irving a "osv timská le " Pavel Zeman T ko bychom hledali mezi zahrani ními specialisty na d jiny druhé sv tové války a t etí í e kontroverzn j í postavu,

Více

Rodina je základ (státu)

Rodina je základ (státu) Editorial: Rodina je základ (státu) Pro n které rodiny toto r ení platí více, pro n které mén. O t ch druhých se dnes zmi ovat nebudu. T ch prvních ale také pár znám, asto je potkávám u nás v Trojce. Kdyby

Více

Tomáš Chmura HUDEBNÍ PRVKY INSPIRACE PRO HRÁ E NA BICÍ SOUPRAVU

Tomáš Chmura HUDEBNÍ PRVKY INSPIRACE PRO HRÁ E NA BICÍ SOUPRAVU Tomáš Chmura HUDEBNÍ PRVKY INSPIRACE PRO HRÁ E NA BICÍ SOUPRAVU - 2 - Obsah pro vyhledávání prvk Název prvku 1. Metrické prvky Umíst ní ukázky.cd/.stopy Umíst ní komentá e v p íru ce str. 1.1. Základní

Více

Obecný cíl vyu ovacího p edm tu

Obecný cíl vyu ovacího p edm tu 7.18 Pojetí vyu ovacího p edm tu Ekonomika Obecný cíl vyu ovacího p edm tu Cílem p edm tu ekonomika je umožnit žák m osvojit si základy ekonomického myšlení a obchodn -podnikatelských aktivit, orientovat

Více

as a subjekt v pojetí raného Sartra a Henri Bergsona Time and Subject in the Conception of Early Sartre and Henri Bergson Bc.

as a subjekt v pojetí raného Sartra a Henri Bergsona Time and Subject in the Conception of Early Sartre and Henri Bergson Bc. Univerzita Palackého v Olomouci Filosofická fakulta Katedra filosofie as a subjekt v pojetí raného Sartra a Henri Bergsona Time and Subject in the Conception of Early Sartre and Henri Bergson magisterská

Více

Udržitelné hospodaření v lesích

Udržitelné hospodaření v lesích Studijní materiály pro účastníky seminářů Udržitelné hospodaření v lesích Regionální rozvojová agentura Východní Moravy Třída Tomáše bati 5146 760 01 Zlín 14:59 Udržitelné hospoda ení v lesích Trvale udržitelné

Více

KH 12/09 SEDLECKÝ KLÁŠTER KUTNOHORSKO - VLASTIV DNÝ SBORNÍK 12/09

KH 12/09 SEDLECKÝ KLÁŠTER KUTNOHORSKO - VLASTIV DNÝ SBORNÍK 12/09 KH 12/09 SEDLECKÝ KLÁŠTER KUTNOHORSKO - VLASTIV DNÝ SBORNÍK 12/09 Název: Kutnohorsko - vlastiv dný sborník 12/09 Vydal: Vydavatelství a nakladatelství Martin Bartoš (Kuttna) 17. listopadu 97, 284 01 Kutná

Více

STAT SÉMANTIKA VLASTNÍCH JMEN A IDENTITNÍ TEORIE PREDIKACE. Lukáš Novák

STAT SÉMANTIKA VLASTNÍCH JMEN A IDENTITNÍ TEORIE PREDIKACE. Lukáš Novák SÉMANTIKA VLASTNÍCH JMEN A IDENTITNÍ TEORIE PREDIKACE Lukáš Novák 1. Úvod Tento lánek 1 je pokusem nastínit plausibilní sémantickou teorii vlastních jmen, která by byla slu itelná s jistou realistickou

Více

STANOVY SPOLE ENSTV VLASTN K BYTOV CH JEDNOTEK PRO DOMY JEREVANSK. P. 1064, 1065, 1066 A 1067, PRAHA 10 - VR OVICE

STANOVY SPOLE ENSTV VLASTN K BYTOV CH JEDNOTEK PRO DOMY JEREVANSK. P. 1064, 1065, 1066 A 1067, PRAHA 10 - VR OVICE STANOVY SPOLE ENSTV VLASTN K BYTOV CH JEDNOTEK PRO DOMY JEREVANSK. P. 1064, 1065, 1066 A 1067, PRAHA 10 - VR OVICE ST PRVN V EOBECN USTANOVEN l. I. Z kladn ustanoven (1) Spole enstv vlastn k bytov ch jednotek

Více

Mgr.Dagmar Kostelecká, Mgr. Luboš Grunt

Mgr.Dagmar Kostelecká, Mgr. Luboš Grunt PLÁN PRÁCE NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 ORGANIZA NÍ ZABEZPE ENÍ ŠKOLNÍHO ROKU I.Charakteristika školy 1. Žáci a)po et žák : 158 b)po et t íd: I.st. 5 II.st. 4 c)po et odd lení ŠD: 1 d)pr r žák na t ídu 17,56

Více

2012 S leč st M tess i.s

2012 S leč st M tess i.s 2012 S leč st M tess i.s OBSAH: 2012... 3.S.... 3 SAHUJEME... 3 :... 4 Výbor spole nosti... 4 V... 5 ealiza ní tým... 5 polupracovníci tematických aktivit... 5 ektorský tým... 5 pole nos ontessori o.s....

Více

Jak správně citovat aneb Komentář k ČSN ISO 690 PhDr. Naďa Urbánková

Jak správně citovat aneb Komentář k ČSN ISO 690 PhDr. Naďa Urbánková http://www.cz-museums.cz Jak správně citovat aneb Komentář k ČSN ISO 690 PhDr. Naďa Urbánková I. Úvod Vážené kolegyně a kolegové, byla jsem požádána, abych se s Vámi podělila o své zkušenosti z normy ČSN

Více

Vznik a p vod BSE podle alternativní ammoniamagnesium

Vznik a p vod BSE podle alternativní ammoniamagnesium Vznik a p vod BSE podle alternativní ammoniamagnesium theory Souhrn 1. Prionové nemoci a histologické zm ny v moze ku Prionové nemoci jsou charakteristické tím, e normální prion protein (PrPc) je nahrazen

Více

Jezuitská kolej bude moderní univerzitou

Jezuitská kolej bude moderní univerzitou 8 srpen 2009 ROÈNÍK XX cena: 5 Kè Začíná rekonstrukce za 155 mil. Kč! Jezuitská kolej bude moderní univerzitou Měšťanka, zemědělka, ekonomka, soška. Tolik hovorových názvů máme v Telči pro bývalou jezuitskou

Více

Vojenský zeměpisný ústav v letech

Vojenský zeměpisný ústav v letech Vojenský zeměpisný ústav v letech Koncem roku 1925 byla dokončena a Vojenskému zeměpisnému ústavu předána do užívání novostavba budovy v Praze XIX-Bubenči, Bučkova ulice 620 (nyní Praha 6-Dejvice, Rooseveltova

Více

OKRAŠLOVACÍ HNUTÍ V HRADCI KRÁLOVÉ V 1. POLOVINĚ 20. STOLETÍ BEAUTIFICATION MOVEMENT IN HRADEC KRÁLOVÉ IN THE 1ST HALF OF THE 20TH CENTURY

OKRAŠLOVACÍ HNUTÍ V HRADCI KRÁLOVÉ V 1. POLOVINĚ 20. STOLETÍ BEAUTIFICATION MOVEMENT IN HRADEC KRÁLOVÉ IN THE 1ST HALF OF THE 20TH CENTURY OKRAŠLOVACÍ HNUTÍ V HRADCI KRÁLOVÉ V 1. POLOVINĚ 20. STOLETÍ BEAUTIFICATION MOVEMENT IN HRADEC KRÁLOVÉ IN THE 1ST HALF OF THE 20TH CENTURY Ing. arch. Jan Falta Statutární město Hradec Králové, Odbor památkové

Více

AUDITOR 4/2008. Nový výbor pro politiku finančního výkaznictví Proč vzniká nový okruh činnosti komory a nový výbor? Jde vůbec o nový okruh činnosti?

AUDITOR 4/2008. Nový výbor pro politiku finančního výkaznictví Proč vzniká nový okruh činnosti komory a nový výbor? Jde vůbec o nový okruh činnosti? AUDITOR 4/2008 Obsah AKTUALITY... 2 TÉMA ČÍSLA PODNIKOVÉ KOMBINACE Nový zákon o přeměnách obchodních společností a družstev (Prof. JUDr. Jan Dědič, Jan Lasák)... 8 Účetní a daňové souvislosti nového zákona

Více

Fr. Lepka, maj. Josef Burda, obchod a půjčovna filmů

Fr. Lepka, maj. Josef Burda, obchod a půjčovna filmů Fr. Lepka, maj. Josef Burda, obchod a půjčovna filmů 935 956 Inventář NFA 200 Název archivu: Název archivní pomůcky: Národní filmový archiv, Praha Fr. Lepka, maj. Josef Burda, obchod a půjčovna filmů Časový

Více

Ženské organizace v českých zemích v druhé polovině 20. století

Ženské organizace v českých zemích v druhé polovině 20. století Emancipace shora Ženské organizace v českých zemích v druhé polovině 20. století Květa Jechová Ženy v Československu dosáhly v letech 1948 1989 řady úspěchů v procesu zrovnoprávnění, ačkoliv právě v té

Více

Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. P IZNÁNÍ

Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. P IZNÁNÍ Finan nímu ú adu v, ve, pro Sumperku ˇ Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. Da ové identi ka ní íslo C Z 7 3 Rodné íslo 7 3 / 3 DAP ) ádné opravné 4 Kód rozlišení typu DAP ) dodate

Více

Skutečně současný platový systém nepřeje mladým, nebo ho jen neumíme využít?

Skutečně současný platový systém nepřeje mladým, nebo ho jen neumíme využít? TÝDENÍK Odborový svaz zahájil k této velmi citlivé problematice diskuzi, i když ministerstvo školství zatím nevytvořilo žádnou podrobnější, ucelenou koncepci, která by obsahovala jak návrhy legislativních

Více

KNIHA JAKO ZDROJ INFORMACÍ

KNIHA JAKO ZDROJ INFORMACÍ Kniha jako zdroj informací KNIHA JAKO ZDROJ INFORMACÍ Vincenc Streit Úvod V návaznosti na vývoj společnosti a především rozvoj její kulturnosti a vzdělání, které přímo souvisí s vznikem písma, provází

Více

Studie pro potřeby vytvoření Programu zmapování a analýzy potřeb umění, kulturních a kreativních průmyslů v ČR a transferu mezinárodních zkušeností

Studie pro potřeby vytvoření Programu zmapování a analýzy potřeb umění, kulturních a kreativních průmyslů v ČR a transferu mezinárodních zkušeností Studie pro potřeby vytvoření Programu zmapování a analýzy potřeb umění, kulturních a kreativních průmyslů v ČR a transferu mezinárodních zkušeností Praha, únor 2009 Obsah 1. Závěry... 3 2. Identifikace

Více

Okupace okleštěné republiky a vznik Protektorátu Čechy a Morava znamenají

Okupace okleštěné republiky a vznik Protektorátu Čechy a Morava znamenají František Hrdlička Rozhlas v okupaci 1939 1945 Okupace okleštěné republiky a vznik Protektorátu Čechy a Morava znamenají okamžité personální zásahy také v rozhlase. Zostřující se kontrola se proměňuje

Více