Hejčínské OKO DUBEN Zpravodaj farnosti sv. Cyrila a Metoděje v Olomouci-Hejčíně. Foto Hana Vítková

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Hejčínské OKO DUBEN 2015. Zpravodaj farnosti sv. Cyrila a Metoděje v Olomouci-Hejčíně. Foto Hana Vítková"

Transkript

1 Hejčínské OKO Zpravodaj farnosti sv. Cyrila a Metoděje v Olomouci-Hejčíně DUBEN 2015 Foto Hana Vítková

2 Úvodní slovo Ve východních církvích je zvykem, že se křesťané o Velikonocích zdraví jásavým zvoláním: Kristus vstal z mrtvých!, na něž druhý odpoví se stejným radostným zanícením: Opravdu vstal z mrtvých! Ježíšovo vzkříšení je jádrem naší křesťanské víry. Bez něho by se zhroutil i smysl naší existence. Proto již apoštol Pavel křesťanům v Korintě psal, že pokud Ježíš nebyl vzkříšen, pak je naše křesťanská zvěst klamná, jsme lživí svědkové, prázdná je naše víra a nic nám nepomohou modlitby, zpovědi, svátosti. Ale naštěstí je pravda, že On vstal! (srov. 1 Kor 15,14 20) Ježíšovo vzkříšení je potvrzením pravdivosti jeho slov a činů. Je to pečeť na vyznání víry, že Ježíš, tesař z Nazareta, je skutečně Synem Boha Otce a jedinou pravou cestou k životu. Ježíšovo vzkříšení je zviditelněním jeho konečného vítězství nad hříchem, smrtí a ďáblem. Poslední slovo nemá zlo, nespravedlnost, ani smrt, ale Ježíš. Po tragédii Velkého pátku přichází radost velikonočního rána. Po kříži a hrobu přichází vzkříšení. To je naděje i do bezvýchodných, nejtemnějších a nejtísnivějších chvil života. I když se na nás kolikrát valí ze všech stran starosti, chmury a špatné zprávy, nenechme si ukrást a vzít křesťanskou velikonoční naději. A nenechme si ji pro sebe. Neboť Ježíšovo vzkříšení otevírá každému možnost se s ním osobně setkat. Andělův vzkaz platí i pro nás: Jde před vámi do Galileje, tam ho uvidíte! (Mk 16,7) Požehnané a radostné Velikonoce, neboť Kristus opravdu vstal z mrtvých! 2 P. Marian

3 Evangelní rady na Svatém Hostýně Ve dnech března proběhla na Svatém Hostýně pravidelná duchovní obnova farností Hejčín, Horka nad Moravou a Křelov, tentokrát na téma Evangelní rady. Vy, kdo jste se nemohli z jakéhokoliv důvodu zúčastnit, i vy zúčastnění (pro připomínku), přijměte aspoň pár střípků, které utkvěly v srdci, v mysli, ba i na papíře jednoho z farníků. Otec Marian si v Roce zasvěceného života snad ani nemohl vybrat lepší téma. Hned na začátku je třeba říci, že evangelní rady se týkají každého člověka, u zasvěcených osob pak radikálním způsobem. Proč jsou evangelní rady určeny všem? Vyjadřují totiž rysy Ježíšovy osobnosti, a my jako jeho následovníci tedy máme usilovat o co největší připodobnění se Ježíši. Zahájení pobožnosti křížové cesty 3

4 Čistota Čistotu lze chápat i jako čisté srdce. Ale především se většinou hovoří o panenství či panictví, o celibátu, o manželské čistotě. Těm, kdo žijí v manželství, radikální čistota připomíná prvenství Boha, říká Raniero Cantalamessa. Manželství je totiž vázáno na strukturu tohoto světa, po smrti (na věčnosti) už se nebude nikdo vdávat a ženit. Manželství smrtí jednoho z manželů skončí, ale život s Bohem nekončí nikdy to nám právě ukazuje zasvěcený život v radikální čistotě. Na čistotu lze nahlížet jako na: a) zdravou sexualitu je to velký dar pro sebe i pro druhé (Mt 5,27; Ef 5,4; Řím 1); b) život bez hříchu je-li pokušení, znamená to, že mě Zlý ještě nedostal a usiluje o to; pokud pokušení není, mohu děkovat Bohu, anebo musím být obezřetný, neboť je možné, že jsem si ve svém životě na hřích už navykl; c) čistou lásku taková láska si z druhého nedělá uspokojování vlastních potřeb. Chudoba O chudobě hovořil otec Melichar. Nejprve upozornil na Starý zákon, který nezná svobodně zvolenou hmotnou chudobu, ale zná duchovní chudobu ve smyslu závislosti na Bohu. V Novém zákoně je vzorem Ježíš, který byl chudý od věcí, od podpory, na prestiž (zřekl se na určitou dobu své božské moci). Ctnost chudoby má za cíl svobodu člověka nadbytek i bída znesvobodňují. Ovšem pozor na chudobě lze postavit svou pýchu! Důležitá otázka pro rozlišení: Platí někdo za můj nadstandard? 4

5 Poslušnost Je zajímavé, kolik se toho dá říci na téma poslušnosti... Jak řekl otec Marian, není rozdíl v poslušnosti všichni jsme poslušni Bohu. V Nejsvětější Trojici pak vidíme, že poslušnost je už v samotném Bohu: poslušnost v rovnosti Otec dává všechno Synovi a Syn dává vše Otci. Pravá křesťanská poslušnost je vyjádřením úcty a přijetí vznešenosti toho druhého. Když se podíváme na příběh v ráji, kdy došlo k prvnímu hříchu, zjistíme, že ovocem neposlušnosti vůči Bohu je zlo, utrpení a smrt. Ďábel se nám však snaží namluvit, že poslechnout Boha se nevyplatí, že o něco pěkného přijdeme. Poslušnost se rodí z důvěry v Boha, který má pro nás plán a který bere na sebe zodpovědnost za jeho naplnění. Podle sv. Basila existuje poslušnost: otrocká strach před trestem; za odměnu něco za to dostanu; z lásky poslušnost synovská. Jak má vypadat poslušnost v praxi? Než se pro něco rozhodnu, předložím to nejprve Bohu, aby do toho vstoupil. Můžeme rozlišit následující druhy poslušnosti: Bohu, církvi, Duchu Svatému v modlitbě, událostem (jejich přijetí), věku (chovám se úměrně věku), zpovědníkovi a duchovnímu vůdci, manželovi a manželce, představenému. Poslušnost nás kromě jiného osvobozuje od perfekcionistických mánií. Na závěr otec Marian shrnul celou duchovní obnovu: Život podle evangelních rad je vyjádřením toho, že křtem jsme se stali Pánovými, že mu patříme. 5

6 Poděkování Jistě mohu jménem všech zúčastněných poděkovat bratřím karmelitánům za veškerý jejich servis duchovní i hmotný. Také je třeba poděkovat zpěvákům, kteří přispěli k celkové atmosféře duchovní obnovy. Dále poděkování přísluší Matce Boží Svatohostýnské, jež nás, jistě s mateřskou láskou, provázela při našich rozjímáních a modlitbách. Především však chválíme Boha, který se nám daroval ve svém slově skrze ústa kněží a také ve společné adoraci, kdy vstoupil do našich srdcí prostřednictvím modlitby a tichého usebrání. Kéž ovoce této duchovní obnovy v našich srdcích zraje k věčné kráse a ke spáse našich duší! Daniel Dehner Před jedním ze zastavení křížové cesty 6

7 Národní eucharistický kongres Duben: Eucharistie a evangelizace (Inspirace k zamyšlení) Hledáte mne ne proto, že jste viděli znamení, ale že jste se dosyta najedli (Jan 6,22 29) Je tady problém míjení se; lidé se nasytili fyzicky a proto chtějí Ježíše, být s ním. Ježíš jde dál a hlouběji... Existuje totiž hlad fyzický, který musí být stále znova sycen a nikdy není nasycen definitivně. Je to přirozené, je to znamení zdraví (nemocný chuť k jídlu nemá), nicméně dostáváme skrze tento pokrm jen částečnou útěchu. Souvisí s tím hlad smyslů vnímat své okolí a sytit se zvuky, tvary, barvami, vůní..., bez nich bychom zakrněli. Pak je hlad našeho rozumu, kdy nám nestačí vnímaní, ale chceme všemu přijít na kloub, pochopit, jak vše funguje, co z čeho vychází a k čemu směřuje, jaká je součinnost dějů atd. Ani to nebude nikdy zcela dovršeno stále chceme vědět víc a realita nás neustále přesahuje. A nakonec je to hlad srdce ducha po odpovědi na otázku po smyslu všeho... Žijeme v civilizaci, která je fyzicky tak zajištěna, až je nespokojena. Vzdělání rozumu může získat prakticky každý podle schopností... jen hlad duchovní si mnohý nepřipouští, hledá, ale na různých místech, tápe. A zde je úloha křesťanů, kteří našli 7

8 lásku a pravdu pokrm, který se naplňuje v eucharistii on je chléb života (viz Jan 6). Je tu příležitost ke svědectví... Je třeba přivést lidi k tomu, aby si uvědomili, že jde o víc... vzbudit v nich touhu, hlad po životě, který dává víc než půllitr piva a par titulů před jménem... a pak je přivést ke Kristu. Eucharistie nejlépe vystihuje Pravdu a Lásku, po které prahnou. Zároveň se eucharistie může stát kamenem úrazu: To je hrozná řeč! Kdo to může poslouchat? (Jan 6,60) K přijetí eucharistie je totiž třeba Boží milosti a také lidské pokory a otevřenosti pak se to propojí (apoštolové nechápali, ale měli pokoru, že mnohé pochopit nemohou... a milovali, zůstali a časem i pochopili...). Na co si dát pozor při pomoci lidem? Jak ne? Tomáš Špidlík má kratičký příklad: Kněz stál sám na prahu kostela. Venku bylo mnoho lidí, ale nemohli dovnitř do kostela, protože byla před kostelem velká jáma. Kněz jim to chtěl usnadnit, nosil z kostela sochy, obrazy, lavice, vše, co šlo dát ven... Jáma se zaplnila, lidé se nahrnuli do kostela, ale nebylo tam nic, ani svatostánek... nebylo jim co dát... Tedy pozor na líbivost přizpůsobování se světu nesmí to být za každou cenu, nemůžeme se zříkat toho, co je podstatou, co je tajemstvím, co je náročné pro ty, kteří hledají opravdu něco důležitého. Navzdory jámě předsudků a našich hříchů lidé mohou vejít a nechat se oslovit. A jak ano? Nebát se jít i za těmi, kteří se tváří nasyceně; to neznamená, že jsou sytí, oni si svůj duchovní hlad ani neuvědomují... 8

9 Nebát se být chvíli s nimi a pochopit jejich mentalitu, mluvit současným jazykem, ale starou neměnnou pravdu, předat jim Boží slovo, které je i pro ně a nabídne jim Pravdu, a přivést je před eucharistii, ta je naučí něco o Lásce, která jde až za smrt, která dává vše, která nikdy nepřestane, která to s námi nikdy nevzdá... Pozdrav farníkům V rámci Roku zasvěceného života pokračujeme v sérii pozdravů kněží, kteří v naší farnosti v minulosti působili. Čtenáře na prahu velikonoční doby pozdravuje P. Antonín Marek Příkaský. Milí karmelitánští farníci z Hejčína a okolí, podle mého počítání je to už více než 14 let, co jsem se stěhoval z Hejčína do Kostelního Vydří. Za tu dobu se jistě mnohé změnilo u vás i u mne. Pokusím se tedy na Danielovu žádost stručně nastínit, co se se mnou dále dělo. V roce 2001 jsem byl pověřen správou farností Český Rudolec a Matějovec poblíž Kostelního Vydří. Tam jsem sloužil 9

10 obvyklou kněžskou službou, podařilo se také uspořádat biřmování, či kurz obnovy v Duchu Svatém. Byl jsem tam rád a těšil se také z krásné přírody, kterou Česká Kanada poskytuje. Bohužel kvůli chladu a vlhkosti obou kostelů docházelo ke stále častější hlasové indispozici, a tak jsem po domluvě s bratřími kývnul na přeložení do Prahy v létě Zpočátku jsem netušil, co pro mne Pán zde má nachystáno, avšak zhruba po roce se ukázalo, že to je služba modlitbou za vnitřní uzdravení a osvobození, které se věnuji dodnes. Zájem o ni je veliký, poptávka převyšuje nabídku. Kromě toho jsem už třetím rokem rektorem našeho karmelitánského kostela v centru Prahy sv. Havla. * * * A nyní ke svaté Terezii, jejíž 500. výročí narození slavíme. Oslovovala mne vždy tím, že ačkoliv byla mystička, vždy stála nohama pevně na zemi a měla velký smysl pro realitu obyčejného života. Často mi dodávala sílu její slova: Nic ať tě nezmate, nic ať tě neděsí. Všechno pomíjí, Bůh se nemění, trpělivost docílí všeho. Tomu, kdo má Boha, nic nechybí. Bůh sám stačí! Rovněž mnohokráte mi byl světlem další její prostý výrok: Pokora je pravda. A v poslední době mne hodně zasáhl tento její citát: Jednoho dne mi Pán řekl: Stále toužíš po utrpení a pak je odmítáš. Neuspořádávám věci podle tvé přecitlivělosti a slabosti, nýbrž podle tvých tužeb, jež v tobě vidím. Uvědom si také, že ti pomáhám: dodávej si tedy odvahy. Hlavně tedy ta připomenutá skutečnost, že Pán zná hluboké tužby našeho srdce, a chceme-li dojít jejich naplnění, je nutné přijímat i způsob, jaký pro to Bůh volí. Což jistě není vždy snadné... 10

11 * * * Přeji Vám tedy, ať se Vám daří kráčet za Kristem v pokoji, v pravdě a s vědomím, že On nás zná, miluje a chce přivést tam, kam v hloubce nitra toužíme dospět. P. Antonín, O.Carm. 10 let kněžství rozhovor s P. Marianem Hejčínská farnost se brzy, dá-li Bůh, bude radovat z daru kněžství, který přijal P. Marian Petr Masařík, O.Carm. 30. dubna 2005 v hejčínském kostele. Je tedy na místě, abychom se s ním zastavili a podívali se na jeho životní cestu, která ho přivedla také do naší farnosti. Začněme pěkně od začátku: Pověz nám něco o svých rodinných kořenech. Na svět jsem přišel v nemocnici ve Valašském Meziříčí ve čtvrtek v podvečer o slavnosti Božího Těla v roce, o němž by biblisté díky poslednímu dvojčíslí řekli, že byl zrovna čas plnosti. Mám dva sourozence, starší sestru a mladšího bratra. Oba nyní mají po dvou dětech. Moji rodiče pocházejí z osmi a devíti sourozenců, což mi zajistilo nespočetný počet bratranců a sestřenic. Z tátovy strany žije ještě babička, které je 97 roků. Aktuální stav její rodiny k polovině března je 8 dětí, 23 vnoučat, 33 pravnoučat a 2 prapravnoučata. Jednotlivé rodiny se scházely u prarodičů na jejich narozeniny, o Vánocích, Velikonocích. Tato setkání byla tedy vždy velmi živá, hlučná a radostná. 11

12 Co víra v rodině? Pocházím z křesťanské rodiny. Chodili jsme pravidelně každou neděli do kostela. Byli jsme však jediná rodina, která z našeho paneláku do kostela chodila. Jako dítěti se mi do kostela nechtělo. Nudil jsem se tam. Víc mě přitahovalo Studio kamarád než mše v kostele. Takže občas byl i křik a vztekání, že nikam nepůjdu, že chci vidět Arabelu v televizi. Obdivuji rodiče, jak to s námi zvládali. Takže jsi určitě chodil do náboženství... Do náboženství jsem chodil od druhé do čtvrté třídy základní školy. Soudružka učitelka to rodičům sice silně rozmlouvala, že se nikam nedostaneme, že z nás nic nebude, že budeme mít problémy. Ale rodiče se nedali odradit. Zpětně to hodnotím tak, že nám rodiče chtěli předat a ukázat, že víra a vztah k Bohu je důležitější než kariéra a to, čeho v životě člověk dosáhne. Jako kněz, když nyní učím náboženství, se vracím ke svým vzpomínkám z hodin náboženství. Do náboženství se mi však vůbec nechtělo. To, že chodím do náboženství, rozhodně nebylo k chlubení. Ministroval jsi? K ministrování jsem se dostal až někdy na střední škole, a to díky mému mladšímu bratrovi, který mě k tomu pozval a přivedl. Za to jsem mu vděčný. Sice mě kněz v náboženství, když jsem byl ve čtvrté třídě, zval, ať přijdu ministrovat, ale nikdy jsem k tomu nenašel odvahu, čehož jsem později litoval. Díky ministrování jsem se totiž dostal do party skvělých mladých lidí, nejenom kluků, kteří ministrovali, ale i děvčat, se kterými jsme podnikali tábory v divoké přírodě na Slovensku, pracovní brigády oprav kostelů, chodili na plesy, silvestrovské akce a mnohé jiné. Vše probíhalo bez kněze. Co jsme si sami zorganizovali, to 12

13 jsme měli. V tomto prostředí jsem objevil živého Ježíše, modlitbu ve společenství, a to i několikahodinovou, a začal jsem chodit do kostela nejen proto, že rodiče chtěli, ale že jsem chtěl já sám. Co třeba nějaké dětské koníčky, zájmy? Dlouhé roky jsem hrával závodně košíkovou. Jako kluk jsem si prý vydržel dlouhé hodiny hrát sám a stavět ze stavebnice. Měl jsem také období, kdy jsem chodil do modelářského kroužku, lepil letadla a různé papírové modely. Nezapomenutelné byly chvíle strávené na prázdninách u babičky ve Valašské Bystřici. Chalupa na samotě u lesa v kopci prostě paráda, ráj na zemi! K tomu úžasná volnost. Hodiny jsem mohl sám strávit v lese hledáním hub nebo jen tak touláním se přírodou či pozorováním domácího zvířectva, pasením krav, ovcí... Pro kluka z paneláku úžasné! Chození přírodou, toulání po lese, lehnout si do trávy, pozorovat dění kolem, nechat se ovívat větrem... to mi zůstalo dodnes. Jen k tomu na rozdíl od dětství mám v ruce růženec a v kapse Nový zákon se žalmy. Jak se stalo, že si Bůh povolal Petra ke kněžství? Být knězem, to nebyl v žádném případě můj sen. Ještě na druhém stupni základní školy jsem šokoval třídní učitelku, když jsem jako kluk s vyznamenáním říkal, že bych chtěl být zedníkem. Na obchodní akademii se mi v hlavě zrodil zase podnikatelský projekt pořídit si vlastní čerpací stanici. Měl jsem dokonce vyhlédnuté místo, vymyšlený způsob financování. Nevím, zda by to vše šlo zrealizovat, ale rozhodně s koncem střední školy bylo vše jinak. Někdy během střední školy mě poprvé napadla myšlenka stát se knězem, ale srdnatě jsem ji zaplašil. V žádném případě! To 13

14 není pro mě. Když, tak někdo jiný. Mně se líbí holky. A hlavně: neumím mluvit, vystupovat. Ale myšlenka na kněžství se začala postupně vracet a sílit. V posledním ročníku obchodní akademie jsem se musel rozhodnout, co a jak dál. Prázdniny mi to neulehčily, neboť jsem se zamiloval. Táhlo mě to na dvě strany. Dokázal jsem si představit sebe jako manžela a tátu možná víc než jako kněze, neboť jsem tehdy neměl představu, co to obnáší. Uvnitř bolestného hledání a rozhodování, kde mě Pán chce mít, mi sdělil, že je to na mně. Ať se rozhodnu, jak chci, že On bude se mnou tam i tam. Tím mě dostal. Pomyslným jazýčkem na vahách byla zkušenost, že Bůh dokáže naplnit srdce člověka radostí a štěstím jako nic jiného, co jsem dosud poznal. Byl bych šťastný i v manželství, ale šťastnější budu v kněžství. Nastoupil jsi tedy do Teologického konviktu v Litoměřicích. Tam ses setkal s karmelitány? Když jsem nastoupil do Teologického konviktu, myslel jsem si, že mám povolání vyřešené. Postupně ve mně však rostl pocit, že je třeba se modlit za své povolání. Už nevím, odkud se to vzalo, utkvěla mi v hlavě slova proroka Eliáše živý je Hospodin, před jehož tváří stojím a nechtěla mě pustit. Život v Boží přítomnosti, v častém spojení s ním při jakékoliv činnosti mě neustále provázel. Když jsem to sděloval svému zpovědníkovi, tak mi řekl, že to je karmelitánská spiritualita. Po několika drobných náhodičkách jsem se setkal s karmelitány. Po skončení školního roku jsem se jel podívat do kláštera v Kostelním Vydří a během týdne jsem měl jasno. Cítil jsem se zde jako doma a za dva měsíce jsem začínal noviciát v Kostelním Vydří. 14

15 A přijal jsi jméno Marian. Před vstupem do noviciátu bylo potřeba zvolit si řeholní jméno. Ve společenství máme tradici, že tady nejsou dva bratři stejného jména, aby se nepletlo, kdo je kdo, a bylo jasné, o kom se mluví. Chtěl jsem si nechat svoje křestní jméno Petr, ale nešlo to, neboť tehdy ve společenství už jeden Petr byl. Když jsem přišel s návrhem, že Josef, tak mi bylo řečeno, že to taky nejde, neboť Josef už taky je. Když jsem byl bezradný, tak mi představený navrhl jméno Marian, když mám blízký vztah k Panně Marii. Kývl jsem na to. S odstupem času to vidím jako proroctví. Petr a Maria jsou navíc dobrá spirituální kombinace. Po noviciátu jsi asi pokračoval v cestě ke kněžství... Na konci noviciátu jsem si uvědomil, že mě opustila myšlenka na kněžství, neboť jsem zjistil, že mi bohatě stačí být řeholníkem, který se modlí a pracuje. Představený však říkal: máš hlavu na studia, tak běž studovat, i když z tebe nemusí být kněz. Říkal jsem si: před chvíli jsi slíbil poslušnost, tak ho hezky pěkně bez odmlouvání poslechni. Tak jsem se dostal do Olomouce a do naší komunity v Hejčíně. To už si mnozí z nás pamatují. Takže přece jen studium... Začátek studia byl pro mě náročný. Měl jsem chuť to po několika měsících zabalit a jít do Kostelního Vydří. Ale když jsem lehce zvládl první zkouškové období, už bylo vše jinak. Postupně jsem si studium teologie zamiloval. Přineslo mi racionálnější uchopení víry, hlubší porozumění Písma, lásku k církvi a především poznání Trojjediného Boha jako společenství Otce, Syna a Ducha Svatého. Nejraději vzpomínám na přednášky profesora Ctirada Pospíšila z dogmatické teologie, jeho propojování mezi dogmaty a spiritualitou, neboli spojení mezi tím, čemu věříme a jak podle toho žijeme. 15

16 A co tvé povolání ke kněžství? Povolání ke kněžství se během studií začalo postupně znovu ozývat. Ale na konci studia, kdy spolužáci přijímali jáhenské svěcení, tak já nic. Mnozí z toho byli překvapeni. Potřeboval jsem čas k vnitřnímu dozrání a přesvědčení ze strany Pána. Odešel jsem do naší komunity v Praze, kde jsem sloužil jako pastorační asistent ve farnosti. Uvědomil jsem si, že za provozu nejsem schopen rozlišit, zda kněžství ano, či ne. Tak jsem se vypravil o jarních prázdninách do Kolína na individuální duchovní cvičení s cílem rozlišit. V čase a ve chvíli, kdy jsem to nečekal, přišlo pozvání, které jsem tušil. Jsem rád, že mě bratři ke kněžství netlačili. Je to mezi tebou a Bohem. Z našeho pohledu nevidíme překážku, abys nemohl být knězem. Tohoto přístupu ze strany bratří si nesmírně vážím a zpětně to vidím jako vynikající. Takže po hejčínském svěcení začátek kněžské služby v Praze. Po několika letech však návrat do Hejčína jaký byl? Velkou pomocí pro mě po příchodu do Hejčína z Prahy po devíti letech bylo, že jsem tady znal mnohé farníky z dob studií. Při pohledu do kostela mě překvapilo, že je zde víc lidí než dřív a potěšilo mě, že mezi novými tvářemi vidím i staré známé. S úsměvem si vzpomínám, jak mi Norbert říkal a sliboval, že nemusím v Hejčíně nic dělat, náboženství učí katecheté, kostel je opravený (právě se dodělávala fasáda). To budeš mít dobré. Když ptáčka lapají, pěkně mu zpívají... Realita byla jiná: najednou nebylo katechetů na náboženství. Fasáda byla sice opravená, ale zůstal milionový dluh. A později se objevila příležitost začít s výmalbou kostela. 16

17 Teď už tedy můžeš srovnat pastoraci v Praze-Liboci a v Hejčíně. V Praze-Liboci jsem byl víc v kontaktu s lidmi, učil náboženství, měl na starosti programy pro děti a mládež, vedl společenství, biblické hodiny, přípravy dospělých na křest a v Hejčíně jsem najednou musel začít dělat věci, které jsem dosud nedělal a o kterých jsem si myslel, že mě minou. Papírování, shánění dotací, starost o stavební a technické věci. Zastavme se u tvého výročí kněžského svěcení... Letos 30. dubna, to bude 10 let, co jsem se zvedal v hejčínském kostele z kostelní dlažby neboť František říkal, že koberec je zbytečný a přijímal jsem skrze vzkládání rukou a modlitbu biskupa Josefa kněžské svěcení. Chci si to připomenout a poděkovat za vše mší svatou v ten den. Takže kdo byste chtěli přijít a děkovat se mnou, budete vítáni. 17

18 18

19 Jistě máš nějaké kněžské vzory. Pověz nám, prosím, o nich. Zmínil bych otce Jaroslava Kašpara, který byl u nás ve Valašském Meziříčí. Byl již v důchodovém věku. Později jsem se dozvěděl, že strávil v padesátých letech 9 let ve vězení a poté nemohl oficiálně působit jako kněz. Bydlel ve Valmezu a vystřídal několik zaměstnání. Teprve po roce 1990 jako sedmdesátiletý důchodce mohl začít veřejně působit jako kněz. A tenkrát měl na starosti náboženství pro středoškoláky, které bývalo na faře a kam jsem začal chodit. Bylo to vždy v pátek odpoledne, takže mi často padala hlava. Ale některé jeho povídání mi pomohlo uchopit křesťanskou víru rozumem a mít racionální argumenty před nevěřícími spolužáky. Občas jsem k němu zašel domů ke zpovědi a popovídat si. I když jsem ho přepadl a přišel neohlášeně, tak mě přivítal s otevřenou náručí. Když před dvěma lety zemřel, uvědomil jsem si, jak byl výjimečný v přístupu, který měl k nám mladým. S jakou láskou, porozuměním, zájmem a úctou se k nám dokázal sklonit jako k sobě rovným. Jak hodnotíš svých deset kněžských let? Největší radostí kněžství je pro mě možnost být blízko Ježíši a vidět, co působí v srdci člověka. Jakoby se dívat Ježíšovi pod ruce a nahlížet mu do srdce, když odpouští hříchy, uzdravuje nemocné, těší skleslé a zarmoucené, vyhání zlé duchy, učí a káže zástupům, žehná dětem, doprovází umírající a vítá je ve svém království... Naplňuje mě to radostí, vděčností a také bázní Boží z jeho velikosti, moci a milosrdenství. Největší duchovní školou a zároveň obdarováním je pro mě práce s katechumeny, s dospělými, kteří se seznamují s křesťanskou vírou a připravují se na křest. Je úžasné vidět způsob, jak k nim Ježíš promlouvá, získává si je a koná v nich postupně 19

20 své dílo. Jak se doslova děje to, co čteme v evangeliích a ve Skutcích apoštolů. Někdy je to i drama. Když vidím záda odcházejícího člověka, myslím na Ježíše, jenž viděl záda odcházejících učedníků, kteří říkali: to je hrozné, kdo to má poslouchat. Máš nějaké místo, které je pro tebe z duchovního hlediska zvlášť významné? Hostýn je pro mě spojen s vírou mých předků. S rodiči jsme tam jezdívali jedenkrát za rok na pouť. Být na dvou mších za sebou, bylo pro mě k nevydržení. Nadějí pro mne bylo, že se pak půjde kolem stánků a něco se koupí. Na Hostýn putovali jako děti moji rodiče i prarodiče. Tam svěřovali své starosti a problémy. Později, když jsem se dostal mezi věřící mládež, jsme tam chodívali pěšky z Valašského Meziříčí. Babička mi vyprávěla, že jednou po narození svého dítěte dostala zánět do prsů. Hrozilo, že nebude moci kojit a dítě zemře. Poslala spěšně pro vodu z Hostýna, kterou si potírala prsa a modlila se k Panně Marii, a byla uzdravena. Hostýn je pro mě jako hořící keř pro Mojžíše, kde slyšel já jsem Bůh Abrahámův, Izákův, Jakubův. Když jsem na Hostýně, jako by mi Bůh říkal, já jsem Bůh tvých předků, tvých rodičů, prarodičů... Na závěr náš tolik oblíbený vzkaz farníkům. Někdo má poklidný a šťastný život, mnoho důvodů k radosti. Jiný naopak těžký a náročný život a nemá moc důvodů si pískat. Ježíš řekl učedníkům: Uvidíte mě a vaše srdce se zaraduje. A vaši radost vám nikdo nevezme. (Jan 16,22) Přeji vám a vyprošuji, aby se na vás tato slova naplnila. Abyste se setkali se vzkříšeným Ježíšem a byli naplněni radostí, kterou vám nikdo a nic nevezme, a zakusili radost z Hospodina i tehdy, když přijdete o mnohé, z čeho jste se dříve těšili a radovali. Radost z Hospodina ať je vaší silou! (Neh 8,10) 20

21 Děkuji za rozhovor. Je velmi přínosný ukazuješ cestu zodpovědného člověka k naplnění Božího poslání ve svém životě. A proto ti přeji, aby ti Hospodin dal sílu a vytrvalost tuto cestu nikdy neopustit a dojít do jejího zdárného pozemského konce. Kéž jsi dobrým pastýřem podle Ježíšova příkladu! Připravil Daniel Dehner INFORMACE Aktuální informace naleznete také na farních webových stránkách ZMĚNY BOHOSLUŽEB V HEJČÍNSKÉM KOSTELE: O slavnosti Zmrtvýchvstání Páně, v neděli 5. dubna, bude mše svatá pouze v 10 hodin. Mše svaté nebudou ve středu 8. dubna, ve čtvrtek 9. dubna a v sobotu 16. května. Tradiční adorace, které bývají v hejčínském kostele v pátek po mši svaté do 21 hodin v kapli Panny Marie, jsou přes zimní období přesunuty do místnosti nad sakristií. O slavnosti Zmrtvýchvstání Páně, v neděli 5. dubna, při mši svaté v 10 hodin proběhne sbírka na kněžský seminář a také budou požehnány přinesené pokrmy. Setkání nad Biblí s Mariánem Jahodou bude v neděli 5. dubna v 19 hodin v hejčínském kostele v místnosti nad sakristií. Další setkání bude v neděli 3. května. 21

22 V úterý 7. dubna je výroční den biskupského svěcení arcibiskupa Jana Graubnera i biskupa Josefa Hrdličky. Pamatujme na ně v modlitbě. Návštěva nemocných se uskuteční v pátek 10. dubna dopoledne, další potom ve čtvrtek 7. května. Druhá neděle velikonoční (12. dubna) je ustanovena jako Neděle Božího milosrdenství. Připravujeme se na ni modlitbou korunky k Božímu milosrdenství začíná se na Velký pátek a končí právě v Neděli Božího milosrdenství. O Neděli Božího milosrdenství je pak možné získat plnomocné odpustky. Proto se před mší svatou v 10 hodin budeme společně modlit korunku k Božímu milosrdenství začneme v 9:50 hodin. Farní spoření a sbírka na opravy hejčínského kostela bude v neděli 19. dubna. Muzikál Až na smrt o umučení a posledních okamžicích Ježíše Krista bude proveden v neděli 19. dubna v 19 hodin v bazilice Navštívení Panny Marie na Svatém Kopečku. Více informací na Modlitební večer chval bude v hejčínském kostele v místnosti nad sakristií v úterý 21. dubna v 19 hodin. Setkání seniorů proběhne ve čtvrtek 23. dubna v 10 hodin v hejčínském kostele v místnosti nad sakristií. Úklid hejčínského kostela proběhne v sobotu 25. dubna od 9 hodin. Další termín úklidu je 23. května. Prosíme o pomoc všechny, kdo mohou přiložit ruku k dílu. Děkujeme. 22

23 Sbírka na křesťanská média (Proglas a TV Noe) bude při bohoslužbách v neděli 26. dubna. Na tuto neděli připadá den modliteb za povolání k duchovnímu stavu. Přednáška Jaroslava France, Th.D. na téma Křesťanské kořeny Evropy: islám jako znamení doby se uskuteční v neděli 26. dubna v 17 hodin v hejčínském kostele v místnosti nad sakristií. Staletý zápas Evropy o důstojnost člověka a spravedlivé uspořádání společnosti byl formován především křesťanstvím. Současná kulturně křesťanská Evropa je nově konfrontována s orientálním náboženstvím islámu. Přednáška a následná diskuze poskytne možnost nahlédnout aktuální náboženské otázky v kontextu teologického pojmu znamení doby. Na přelomu dubna a května se uskuteční víkend žen. Odjíždět se bude ve čtvrtek 30. dubna odpoledne, návrat v neděli 3. května. Cílem bude Rychnov na Moravě. Více informací a přihlášky najdete v kostele. Kontaktní osoba: Dagmar Hubičková, tel Diecézní eucharistický kongres proběhne v sobotu 16. května v Olomouci. Proto v Hejčíně v tento den mše svatá nebude. * * * Z Centra pro rodinný život Arcibiskupství olomouckého: Zveme všechny na pravidelnou pouť za víru v našich rodinách. Pouť povede od katedrály sv. Václava v Olomouci do baziliky Navštívení Panny Marie na Svatém Kopečku u Olomouce. Cesta je dlouhá asi 8 km a jde zhruba o 2 hodiny chůze. Podle svých fyzických sil a možností se můžete k pouti přidat: ve 12:45 13:00 hodin před katedrálou sv. Václava (odchod ve 23

24 13 hodin) nebo zhruba ve 14:30 hodin pod kopcem v Samotiškách (zde je také možné nastoupit do autobusu a vyvézt se nahoru) nebo v 15 hodin na mši svaté v bazilice na Svatém Kopečku. Nejbližší termín poutě je neděle 12. dubna. Bližší informace jsou na nebo na tel či u: Možná i vy patříte mezi rodiče, kteří pomalu zjišťují, že výchovný styl, který jste ještě donedávna úspěšně uplatňovali při výchově svých dětí, přestává fungovat. Vaše prosby a požadavky vznesené směrem k dítěti zůstávají nevyslyšeny nebo jen částečně naplněny. Zraňuje vás ona neochota, nespolupráce, rozladěnost ve vztahu s vaším dítětem. Celou tou situací jste vyčerpáni a unaveni. Co s tím? Jak získat dítě ke spolupráci? Jaká pravidla nastavit? Jak komunikovat s dítětem, aniž bychom užili komunikačních bloků? Jak předcházet a eventuálně řešit sourozenecké boje? Co je potřeba změnit, abychom si v rodině dokázali vycházet vstříc? Hledáte-li řešení těchto či podobných situací, přijměte pozvání k účasti na vzdělávacím programu pro rodiče, na Kurz efektivního rodičovství (KER), který v Olomouci zahájíme ve čtvrtek 30. dubna Setkání pak budou probíhat každý týden v termínech: 7., 14., 21. a 28. května, 4., 11. a 18. června vždy od 17 do 19:30 hodin na Biskupském nám. 2 v Olomouci. Lektorkou kurzu je Bc. Marcela Kořenková. Kurzovné je 700,- Kč za osobu nebo 900,- Kč za pár. Poslední volná místa, hlaste se dopředu, a to em na nebo telefonicky na číslo Další informace o KER najdete na Zpravodaj farnosti sv. Cyrila a Metoděje v Olomouci-Hejčíně. Adresa redakce: Římskokatolická farnost, Cyrilometodějské nám. 1, Olomouc 9, tel.: , mobil: , internet: Redakční rada: Daniel Dehner, Jaroslav Franc, Ondřej Koupil, Jaroslava Krejčí, Veronika Lojdová, P. Marian Masařík. Tisk Matice cyrilometodějská s. r. o., Olomouc Příští číslo: 3. května 2015.

Pracovní list č. 1. Tipy do praxe

Pracovní list č. 1. Tipy do praxe Pracovní listy Pracovní list č. 1 Téma: Máme krásný úkol modlit se a milovat (sv. J.M. Vianney) V tichosti rozjímejte o jednotlivých částech modlitby Otče náš. Každý den projevte svou lásku k Bohu - modlitbou,

Více

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ (pro soukromou pobožnost) 1.den Modleme se za celé lidstvo Nejmilosrdnější Ježíši, jehož vlastností je slitování a odpuštění, nehleď na naše hříchy, ale na důvěru, kterou

Více

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká:

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Primice P. Jakuba Vavrečky 12. července 2014 5 EUCHARISTICKÁ MODLITBA Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Děkujeme ti, svatý Otče, a vyznáváme, že jsi veliký a žes všechna svá díla učinil v moudrosti

Více

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 15. 11. do 22. 11. 2015 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 15. 11. do 22. 11. 2015 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Římskokatolická farnost V TÝDNU od 15. 11. do. 11. 15 www.farnostunicov.cz 33. neděle v mezidobí Za živé a + farníky zvláště za všechny oslavence v měsíci listopadu 15 Sbírka na Charitu Mše svatá v ě Mše

Více

Bibliografie (výběr) Benedikta XVI.

Bibliografie (výběr) Benedikta XVI. Bibliografie (výběr) Benedikta XVI. Apoštol Ježíše Krista: promluvy o svatém Pavlovi. V Kostelním Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2009. 139 s. Jazyk originálu: Benedetto XVI, In cammino sotto la guida

Více

FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ. Zpravodaj. Svatý týden 02/2016. Kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života (Jan 8, 12b)

FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ. Zpravodaj. Svatý týden 02/2016. Kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života (Jan 8, 12b) FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ Zpravodaj Svatý týden 02/2016 Úvodní slovo Dobrovolný příspěvek na tisk 10Kč Kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života (Jan 8, 12b) Milí farníci,

Více

Já se taky zpovídám!

Já se taky zpovídám! tonino Lasconi Já se taky zpovídám! Příprava na slavnost svátosti smíření Takže Odkud mám začít? Ilustrace GiUSY capizzi kluci a holky to je kniha pro vás! kniha Já se taky zpovídám! je tady pro vás, kdo

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve. 3. ročník / 4. číslo. Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky.

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve. 3. ročník / 4. číslo. Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky. Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve duben 2009 3. ročník / 4. číslo Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky. Slovo úvodem Milé sestry, milí bratři, začíná nejdůležitější

Více

Slovo dětem: Ježíš na svatbě Píseň ze Svítá: S156 Svatba v Káni

Slovo dětem: Ježíš na svatbě Píseň ze Svítá: S156 Svatba v Káni 1 Vršovice 1.5.2011 Pozdrav: Milé sestry, milí bratři, milé děti, všechny vás vítám na naší společné bohoslužbě. Na setkání, kde smíme naslouchat Božímu slovu, těšit se z Božího pozvání a děkovat za ně.

Více

SIARD. Svatý Václave, vévodo české země, kníže náš, pros za nás Boha, Svatého Ducha! Kriste, eleison.

SIARD. Svatý Václave, vévodo české země, kníže náš, pros za nás Boha, Svatého Ducha! Kriste, eleison. Zpravodaj křesťanů z Juliánova, Vinohrad a Židenic SIARD kostel sv. Cyrila a Metoděje Číslo 9, ročník 16 www.zidenice.farnost.cz vychází 6. září 2009 Svatý Václave, vévodo české země, kníže náš, pros za

Více

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 LABEM BIBLICKÉ SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ ÚSTÍ NAD NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 Spasní na poslední chvíli 32 Spolu s ním byli vedeni na smrt ještě dva zločinci. 33 Když přišli na místo, které

Více

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU...

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... MODLI SE ZA SVOU SMRT TO NEJTĚŽŠÍ JE SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... Dag Hammarskjöld (1905-1961) švédský spisovatel a diplomat, generální tajemník

Více

CÍRKEV SPOLEČENSTVÍ SVOLÁVANÉ PÁNEM DŮM SLOVA

CÍRKEV SPOLEČENSTVÍ SVOLÁVANÉ PÁNEM DŮM SLOVA Roční pastorační plán (říjen 2014 srpen 2015) CÍRKEV SPOLEČENSTVÍ SVOLÁVANÉ PÁNEM DŮM SLOVA Plakátek pastoračního roku PÍSMO Změňte smýšlení! A každý z vás ať se dá pokřtít ve jménu Ježíše Krista, aby

Více

VELIKONOCE. Pán vstal z mrtvých, aleluja! DUBEN 2012. pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Mnichovo Hradiště, Mukařov a Všeň

VELIKONOCE. Pán vstal z mrtvých, aleluja! DUBEN 2012. pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Mnichovo Hradiště, Mukařov a Všeň f a r n í l i s t pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Mnichovo Hradiště, Mukařov a Všeň DUBEN 2012 Pán vstal z mrtvých, aleluja! Drazí přátelé, prožíváme závěr postní doby a připravujeme se

Více

6/2014. dobroučské farnosti. Slovo duchovního správce. neděle 1. června 2014 7. neděle velikonoční. Tajemství Eucharistie. Intence

6/2014. dobroučské farnosti. Slovo duchovního správce. neděle 1. června 2014 7. neděle velikonoční. Tajemství Eucharistie. Intence dobroučské farnosti neděle 1. června 2014 7. neděle velikonoční 6/2014 Slovo duchovního správce Tajemství Eucharistie Svátost Těla a Krve Páně Eucharistie je skutečností tak velikou, že ji můžeme chápat

Více

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA POSTNÍ DOBA Popeleční středa je výjimečný den. Den usebranosti a reflexe. Vydáváme se v něm totiž na cestu postní dobou, která se vyznačuje nasloucháním Božímu slovu, modlitbou a pokáním. ČLOVĚK BYL STVOŘEN,

Více

KONFERENCE Poznámky pro účastníky

KONFERENCE Poznámky pro účastníky PROZKOUMEJTE velké životní otázky KONFERENCE pro účastníky Brno, Česká republika 13. 14. ledna 2012 SETKÁNÍ 1 Vize pro službu mladým lidem SETKÁNÍ 2 Co je Alfa pro mládež? Kurz Alfa pro mládež představuje

Více

10. Společné udílení svátosti nemocných Svátost nemocných se bude v naši farnosti udělovat v neděli 11. listopadu 2006 při mši svaté v 8:30.

10. Společné udílení svátosti nemocných Svátost nemocných se bude v naši farnosti udělovat v neděli 11. listopadu 2006 při mši svaté v 8:30. Markéta 8/2007 Občasník římskokatolické farnosti u kostela sv. Markéty ve Zhoři www.farnost-zhor.unas.cz mobil: 776 887 907 nebo 775 348 346 tel. (fara u sv. Jakuba v Jihlavě): 567 303 142 e-mail: mikulas.selvek@seznam.cz

Více

BOŽÍ DAR Bůh je milující. Bůh je štědrý a dávající.

BOŽÍ DAR Bůh je milující. Bůh je štědrý a dávající. BOŽÍ DAR Jaký je podle vás nejznámější verš z Bible? Většina lidí by jistě odpověděla, že jím je Jan 3:16 a skutečně je to tak! Tento verš by měli znát všichni křesťané. Nikdy se mi neomrzí, protože je

Více

PLÁN VELIKONOČNÍCH AKTIVIT A BOHOSLUŽEB

PLÁN VELIKONOČNÍCH AKTIVIT A BOHOSLUŽEB 2/2011 Dostává se Vám do rukou další číslo Benjamína. Tradičně přináší informace ohledně Velikonoc časy bohoslužeb i příležitostí ke zpovědi. Jsem rád, že mnohé věci jako umývání nohou, otevření kostela

Více

1. NEDĚLE PO SV. TROJICI

1. NEDĚLE PO SV. TROJICI 1. NEDĚLE PO SV. TROJICI formulář A1 (bohoslužby s večeří Páně) ÚVODNÍ ČÁST VSTUPNÍ HUDBA OTEVŘENÍ K: Ve jménu Boha Otce i Syna i Ducha svatého. S: Amen. POZDRAV K: Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve červen 2009 3. ročník/6. číslo Když kocour není doma... Slovo úvodem Když kocour není doma, myši mají pré.. Ježíš odešel. Oblak Otcovy slávy ho vzal našim

Více

Důstojnost práce je založena na lásce. Velkou výsadou člověka je možnost milovat, čímž přesahuje vše pomíjivé a dočasné. (Jít s Kristem, 48)

Důstojnost práce je založena na lásce. Velkou výsadou člověka je možnost milovat, čímž přesahuje vše pomíjivé a dočasné. (Jít s Kristem, 48) 1. den Práce, cesta ke svatosti Přicházíme, abychom znovu upozornili na příklad Pána Ježíše, který po třicet let pracoval v Nazaretě jako řemeslník. V Ježíšových rukou se práce stejně je tomu s prací,

Více

Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě

Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě Dokument Papežské rady pro laiky Marta Hošťálková, nemocniční kaplan ve FNOL Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě vznik v r. 1999:

Více

Téma: NERVY V KÝBLU. Téma: JE TO NA TOBĚ (UMÍME SE ROZHODOVAT?) Téma: JE TŘEBA BÝT IN? (aneb CO SE SVÝM VZHLEDEM?)

Téma: NERVY V KÝBLU. Téma: JE TO NA TOBĚ (UMÍME SE ROZHODOVAT?) Téma: JE TŘEBA BÝT IN? (aneb CO SE SVÝM VZHLEDEM?) Téma: NERVY V KÝBLU úvaha na biblický text Filipským 4, 6-7 Jak mi Bůh dal sílu překonat těžkou situaci (strach)? Proč prožíváme strach (úzkost) a jak s tím bojovat? Izaiáš 43, 1-2 1) Strach a obavy jsou

Více

Děkanát Kyjov. Tříletý plán práce s mládeží 2011 2013. On nás pobízí jít k druhým, zapaluje v nás oheň lásky, činí z nás misionáře Boží lásky.

Děkanát Kyjov. Tříletý plán práce s mládeží 2011 2013. On nás pobízí jít k druhým, zapaluje v nás oheň lásky, činí z nás misionáře Boží lásky. Děkanát Kyjov Tříletý plán práce s mládeží 2011 2013 Drazí mladí, Duch svatý dnes nadále v Církvi mocně působí, a jeho plody jsou hojné do té míry, do jaké jsme ochotni otevřít se jeho obnovující síle.

Více

3 březen 2003. Muž spravedlivý

3 březen 2003. Muž spravedlivý 3 březen 2003 Muž spravedlivý J osef - muž Marie a před zákonem otec Ježíše Krista je v Písmu a liturgii spojován s příchodem Božího Syna na svět, tedy s událostmi kolem Kristova narození a dětství. Tam

Více

NÍK NÍK LEDEN 2015 ČÍSLO RADOST MALÉ OHLÉDNUTÍ HVĚZDA NAD SUPERMARKETEM TÝDEN MODLITEB PÍŠETE NÁM LITURGIE PRO DĚTI

NÍK NÍK LEDEN 2015 ČÍSLO RADOST MALÉ OHLÉDNUTÍ HVĚZDA NAD SUPERMARKETEM TÝDEN MODLITEB PÍŠETE NÁM LITURGIE PRO DĚTI LEDEN 2015 ČÍSLO PŘÍVOZ 1 NÍK NÍK Z OBSAHU: RADOST MALÉ OHLÉDNUTÍ HVĚZDA NAD SUPERMARKETEM TÝDEN MODLITEB PÍŠETE NÁM LITURGIE PRO DĚTI Radost Bogdan Stępień, OSPPE Vstoupili jsme do nového časového úseku

Více

dat den hod úmysl mše svaté 8:30 Troubky 10:30 Bochoř 17:00 17:00 Bochoř 8:00 Troubky 14:00 Troubky 20:00-21:00 10:00 Troubky

dat den hod úmysl mše svaté 8:30 Troubky 10:30 Bochoř 17:00 17:00 Bochoř 8:00 Troubky 14:00 Troubky 20:00-21:00 10:00 Troubky , Dědina 113/41, PSČ. 751 02 / mobil. 731 402 070 5.10. 6.10. 7.10. 8.10. 9.10. 10.10. 11.10. 12.10. 27. NEDĚLE 27. týdne Památka sv. Panny Marie Růžencové 27. týdne 27. týdne 27. týdne Sobotní památka

Více

Prezentace akcí 2014 2015 WWW.BRNO.SIGNALY.CZ

Prezentace akcí 2014 2015 WWW.BRNO.SIGNALY.CZ Prezentace akcí 2014 2015 Kefasfest 27. 29. 6. 2014 - P. Bende a P. Helan. Žamboši, SBM a další -Prostor pro hudbu, divadlo a kulturu - www.kefasfest.cz Expedice Albánie země orlů 20. 31. 7. 2014 - Pokud

Více

Korpus fikčních narativů

Korpus fikčních narativů 1 Korpus fikčních narativů prózy z 20. let Dvojí domov (1926) Vigilie (1928) Zeměžluč oddíl (1931) Letnice (1932) prózy z 30. let Děravý plášť (1934) Hranice stínu (1935) Modrá a zlatá (1938) Tvář pod

Více

Fiat adventní 2015. Adventní zamyšlení. Farní časopis farností Vlachovo Březí, Lažiště, Záblatí

Fiat adventní 2015. Adventní zamyšlení. Farní časopis farností Vlachovo Březí, Lažiště, Záblatí Fiat adventní 2015 Farní časopis farností Vlachovo Březí, Lažiště, Záblatí Adventní zamyšlení Za svých pár let působení ve farnostech českobudějovické diecéze píšu každý rok touto dobou nějaká adventní

Více

Růženec světla - Pán Ježíš řekl: "Já jsem Světlo světa." - Věřím v Boha...

Růženec světla - Pán Ježíš řekl: Já jsem Světlo světa. - Věřím v Boha... Růženec světla - Pán Ježíš řekl: "Já jsem Světlo světa." - Věřím v Boha... Zdráva buď, nebes Královno, - Maria, přesvatá Panno. S andělem tebe zdravíme, - růžencem svatým slavíme. Ó, Matko Páně přemilá,

Více

Ale jak to, že nás má tolik stát život s Pánem který dává spasení zdarma, který za nás - jak víme - cele zaplatil svým životem?

Ale jak to, že nás má tolik stát život s Pánem který dává spasení zdarma, který za nás - jak víme - cele zaplatil svým životem? Mt 13, 44-46 Podobenství o Království. Zvláštní obrazy, které PJ používal aby lidi přivedl k podstatě věci. Tentokrát o pokladu a perle které člověka stojí všechno co má. Chceme-li porozumět Ježíšovu sdělení,

Více

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Slavnost Narození Páně 25. prosince (vigilie, v den slavnosti) V tom se ukázala Boží láska k nám, že Bůh poslal na svět svého jednorozeného Syna, abychom měli život skrze něho. S touto vírou se modleme

Více

Autorem materiálu je Mgr. Renáta Lukášová, Waldorfská škola Příbram, Hornická 327, Příbram, okres Příbram Inovace školy Příbram, EUpenizeskolam.

Autorem materiálu je Mgr. Renáta Lukášová, Waldorfská škola Příbram, Hornická 327, Příbram, okres Příbram Inovace školy Příbram, EUpenizeskolam. Šablona č. 7, sada č. 1 Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Téma Člověk a jeho svět Člověk a jeho svět Rodina Příbuzenské vztahy v rodině, orientace v čase, život ve městě x vesnici Ročník

Více

FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ. Zpravodaj. Svatý týden 02/2014. Kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života (Jan 8, 12b)

FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ. Zpravodaj. Svatý týden 02/2014. Kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života (Jan 8, 12b) FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ Zpravodaj Svatý týden 02/2014 Úvodní slovo Dobrovolný příspěvek na tisk 10Kč Kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života (Jan 8, 12b) Milí farníci,

Více

Bůh je pro nás tajemstvím.

Bůh je pro nás tajemstvím. Vážení a milí poutníci, poutní místo Křemešník patří už dlouhá staletí mezi vyhledávaná poutní místa naší vlasti. Stejně jako v minulosti tak i dnes zde lidé nacházejí ten zvláštní pocit něčeho tajemného,

Více

Anděl Páně - Angelus Domini

Anděl Páně - Angelus Domini Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen. Pane, děkujeme ti za naše společenství, kde můžeme prožívat chvíle společně. Děkujeme ti, že jsme se mohli znovu sejít. Ať sestoupí Duch Svatý mezi nás a obklopuje

Více

Slovo dětem: Píseň ze Svítá:

Slovo dětem: Píseň ze Svítá: 1 Vršovice 5.12.2010 Pozdrav: Milé děti, milé sestry, milí bratři, vítám vás na bohoslužbách v 2. neděli adventní, při kterých bude pokřtěna Viktorka Venclů a zdravím vás apoštolským pozdravem: Milost

Více

Nejlépe živá, je také možné pustit písničku z archivu Proglasu.

Nejlépe živá, je také možné pustit písničku z archivu Proglasu. Znělka Úvod (Pouští moderátor) Milí přátelé, dnes se s vámi bude modlit rodina X.Y., a to: Každý přítomný se představí (stačí křestní jméno). Začněme znamením kříže ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého.

Více

ADORACE MARIA, MATKA BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ

ADORACE MARIA, MATKA BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ ADORACE MARIA, MATKA BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ Chválená a velebená budiž bez ustání 3x Též Neposkvrněné početí nejblahoslavenější Panny a Matky Boží Marie. Úvod Dn. 1746: Buď veleben, milosrdný Bože, Že ses

Více

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE KRISTŮV RŮŽENEC 1 UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE Bůh každého z nás volá a vede. Každý na toto volání odpovídá podle rozhodnutí svého srdce v osobním projevu své modlitby. Křesťanství zná tři výrazové

Více

OZEÁŠ A GOMERA ODPUSTIT NEVĚRNÉMU. Text na tento týden: Oz 1 3. Základní verš. Hlavní myšlenka. Týden od 16. září do 22. září 2006

OZEÁŠ A GOMERA ODPUSTIT NEVĚRNÉMU. Text na tento týden: Oz 1 3. Základní verš. Hlavní myšlenka. Týden od 16. září do 22. září 2006 Týden od 16. září do 22. září 2006 OZEÁŠ A GOMERA ODPUSTIT NEVĚRNÉMU Text na tento týden: Oz 1 3 Základní verš Hospodin mi řekl: Jdi opět a miluj ženu, milenku jiného, cizoložnici. Právě tak miluje Hospodin

Více

Kněz se usměje a objímá brigádníka kolem ramen. Pojedete domů už na Velikonoce. Sám vás tam zavezu a předám rodině. K těm šatům přidáme ještě dárky

Kněz se usměje a objímá brigádníka kolem ramen. Pojedete domů už na Velikonoce. Sám vás tam zavezu a předám rodině. K těm šatům přidáme ještě dárky Škaredá středa Středa svatého týdne, říká se jí také škaredá středa. Proč? Máme před očima Jidáše, jednoho z dvanácti apoštolů, jak se domlouvá s farizeji. Na čem? Farizejové se rozhodli Ježíše zahubit.

Více

Děkanát Veselí nad Moravou

Děkanát Veselí nad Moravou Děkanát Veselí nad Moravou Tříletý plán práce s mládeží 2011 2013 Drazí mladí, Duch svatý dnes nadále v Církvi mocně působí, a jeho plody jsou hojné do té míry, do jaké jsme ochotni otevřít se jeho obnovující

Více

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI PROČ A JAK SE MODLIT KŘÍŽOVOU CESTU? (zpracováno podle Vojtěcha Kodeta) MÁME JISTOTU, ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI Již dva tisíce let nás posiluje jistota víry, že na život nejsme sami. Těsně před svým návratem

Více

farka@antiochia.cz; http://farka.antiochia.cz; kancelář: 581 616 139, 608 344 586 o.radomír 731 626 515, o.petr 736 522 840, Vojta 732 670 688

farka@antiochia.cz; http://farka.antiochia.cz; kancelář: 581 616 139, 608 344 586 o.radomír 731 626 515, o.petr 736 522 840, Vojta 732 670 688 Všemohoucí, věčný Bože, když se tvůj jednorozený Syn stal člověkem, byl ti představen v chrámě; my si to dnes připomínáme a pokorně prosíme: očisti naše nitro, abychom mohli předstoupit před tebe. 1.čt.:

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve únor 2009 3. ročník/2. číslo Jsi světlem, Kriste, jsi obrazem Otcovy tváře, Tvá láska září nám v temnotách... Slovo úvodem Milí sourozenci v Kristu, není

Více

Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc!

Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc! Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc! Čtení: Lukáš 9:18 27 Asi před deseti lety se promítal film o třech přátelích z New Yorku, kteří se blížili ke čtyřicítce a měli velký zmatek ve svých životech, zaměstnáních,

Více

Tabulace učebního plánu

Tabulace učebního plánu Tabulace učebního plánu Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět : Náboženství Ročník: Prima Očekávané školní výstupy (kompetence) Učivo (osnovy) Přesahy a vazby (mezipředmětové vztahy, průřezová témata)

Více

Co byste o této dívce řekli?

Co byste o této dívce řekli? Co byste o této dívce řekli? Jaké má vlastnosti? Co dělá? Jaká je to žákyně? Z jaké pochází rodiny? Upřesníte ještě něco v charakteristice této dívky? Doplníte teď něco na charakteristice dívky? Kdo by

Více

O to jde v následujícím kněžském zrcadle. Vypátráme vlastní silné stránky a povzbudíme k tomu, abychom se učili u ostatních kněžských typů.

O to jde v následujícím kněžském zrcadle. Vypátráme vlastní silné stránky a povzbudíme k tomu, abychom se učili u ostatních kněžských typů. Kněžské zrcadlo Naše moderní pedagogika je stále ještě specializována na zpracování slabin. Kdo je ve škole slabší v matematice, učí se ji tak dlouho, dokud není slabý i v jazycích. Chytřejší by - podle

Více

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY Svatební obřad bude beze mše svaté tzv. oddavky. Jelikož jeden z vás je nepokřtěný, vaše manželství, které uzavřete, bude sice církevně-kanonické, avšak nebude svátostné.

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve listopad 2012 6. ročník / 11. číslo Každý, kdo je z pravdy, slyší můj hlas. (J 18,37b) Slovo úvodem Milé sestry, milí bratři, když jsem byl na gymnáziu,

Více

V tomto čísle se dočtete...

V tomto čísle se dočtete... Duben V tomto čísle se dočtete... Neuvěřitelné hlavolamy a záhady stereogramy Zajímavosti Velikonoce Vtipné obrázky klasika (jako vždy) Moudro měsíce... pozoooor!!!! (1) Neuvěřitelné hlavolamy a záhady

Více

PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým)

PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým) PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým) ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ: 1. Pastorační rada (PR) je poradním a pracovním orgánem faráře, administrátora farnosti (kán.517 1 Kodexu

Více

Já jsem dveře (J 10:7, 9)

Já jsem dveře (J 10:7, 9) Já jsem dveře (J 10:7, 9) - pomodlit se za kázání ÚČEL KÁZÁNÍ: Ukázat, že Ježíš Kristus je Jahve a jako takový má veškerou moc na nebi i na zemi. HOMILETICKÁ MYŠLENKA: Ježíš Kristus je Jahve (Hospodin),

Více

Každá mince má však i druhou stranu. A zde jde o to, že současná kultura je doslova přesycena až brutálním představováním lidské smrti a umírání.

Každá mince má však i druhou stranu. A zde jde o to, že současná kultura je doslova přesycena až brutálním představováním lidské smrti a umírání. Pravda a mýty o smrti a umírání. Je zmrtvýchvstání mýtus? Téma smrti a umírání je nesmírně důležité téma, které v dnešní době u většiny lidí bývá odsouváno někam do oblasti nezájmu a nevědomí. Je to téma

Více

MOUDROST A BÁZEŇ BOŽÍ

MOUDROST A BÁZEŇ BOŽÍ MOUDROST A BÁZEŇ BOŽÍ Přísloví 3, 1-10 Připravené kázání na první kapitoly Genesis stvoření (velmi zajímavé kázání, úplně jiný pohled na stvoření, atd.). Ale když před pár týdny kázal v našem sboru Pete

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632. 32 - Využití ICT při hodinách občanské nauky

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632. 32 - Využití ICT při hodinách občanské nauky VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632

Více

Vedení pastoračního rozhovoru s nemocnými. ThLic. Michal Umlauf CMTF UP Olomouc Maltézská pomoc, o. p. s.

Vedení pastoračního rozhovoru s nemocnými. ThLic. Michal Umlauf CMTF UP Olomouc Maltézská pomoc, o. p. s. Vedení pastoračního rozhovoru s nemocnými ThLic. Michal Umlauf CMTF UP Olomouc Maltézská pomoc, o. p. s. Radost a naděje, smutek a úzkost lidí naší doby, zvláště chudých a všech, kteří nějak trpí, je i

Více

poznejbibli biblické příběhy pro děti

poznejbibli biblické příběhy pro děti Vyplň následující údaje Věk: Datum narození: Jméno: Adresa: Vedoucí skupiny: 1. Příběh: Slepec vidí poznejbibli biblické příběhy pro děti Přečti si: Lukáš 18,35-43 Klíčový verš: Lukáš 18,43 Požádej někoho,

Více

Fiat velikonoční 2016

Fiat velikonoční 2016 Fiat velikonoční 2016 Občasník farnosti Vlachovo Březí Slovo jáhna Pán skutečně vstal z mrtvých. Aleluja. Zmrtvýchvstání Ježíše Krista, které slaví Církev každý rok o Velikonocích a každou neděli, je klíčem

Více

Týden od 23. listopadu do 29. listopadu 2008. Biblické texty na tento týden: Ř 3,19 26; 2 K 5,18 21; 1 J 4,7 11

Týden od 23. listopadu do 29. listopadu 2008. Biblické texty na tento týden: Ř 3,19 26; 2 K 5,18 21; 1 J 4,7 11 Týden od 23. listopadu do 29. listopadu 2008 Biblické texty na tento týden: Ř 3,19 26; 2 K 5,18 21; 1 J 4,7 11 Základní verš Jeho ustanovil Bůh, aby svou vlastní krví se stal smírnou obětí pro ty, kdo

Více

Pořad ekumenické bohoslužby s připomínkou křtu A. Vysvětlení

Pořad ekumenické bohoslužby s připomínkou křtu A. Vysvětlení Pořad ekumenické bohoslužby s připomínkou křtu A. Vysvětlení Bohoslužba se koná na podzim (4. neděle v září), z podnětu ERC. Předložený liturgický formulář je soustředěn k připomínce křtu podle liturgie,

Více

2.12.2012 1. neděle adventní

2.12.2012 1. neděle adventní 2.12.2012 1. neděle adventní Milost vám a pokoj od toho, kterýž jest, kterýž byl a kterýž přijíti má. Rozjásej se, sijónská dcero, dcero jeruzalémská, propukni v hlahol! Hle, přichází k tobě tvůj král,

Více

neděle 18. (5.) října 2015

neděle 18. (5.) října 2015 neděle 18. (5.) října 2015 Otázky na opakování 1. Učí nás Pán Ježíš milovat jenom své přátele? 2. Co je to modlitba? 3. Proč nám někdy Bůh hned nesplní vše za co Ho 4. v modlitbě prosíme? 5. Uveďte konkrétní

Více

1.11. 2015. 1. čtení: Mt 19, 1-12. Píseň: S278 Přijď již, přijď Duchu stvořiteli. Základ kázání: Mal 2, 9-17. Milé sestry, milí bratři,

1.11. 2015. 1. čtení: Mt 19, 1-12. Píseň: S278 Přijď již, přijď Duchu stvořiteli. Základ kázání: Mal 2, 9-17. Milé sestry, milí bratři, 1.11. 2015 1 1. čtení: Mt 19, 1-12 Píseň: S278 Přijď již, přijď Duchu stvořiteli Základ kázání: Mal 2, 9-17 Milé sestry, milí bratři, asi jste také již mnohokrát zaslechli, že Čechách posledních dvacet

Více

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE VE MŠI SVATÉ

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE VE MŠI SVATÉ SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE VE MŠI SVATÉ Svatební obřad bude ve mši svaté. Jelikož jste oba přijali svátost křtu, vaše manželství, které uzavřete, bude svátostné. PŘÍCHOD DO KOSTELA A ÚVODNÍ OBŘADY Kněz si

Více

PROGRAM úterý 14. srpna

PROGRAM úterý 14. srpna PROGRAM úterý 14. srpna příjezd nabídka mše svaté v kostele sv. Prokopa (č. 4) 16.00 celebruje Mons. František Lobkowicz 17.30 celebruje Mons. Jiří Mikulášek 19.30 zahájení setkání, hlavní pódium u Zimního

Více

DUBEN 2012. Z obsahu: ČASOPIS FARNOSTI PUSTÁ POLOM

DUBEN 2012. Z obsahu: ČASOPIS FARNOSTI PUSTÁ POLOM DUBEN 2012 ČASOPIS FARNOSTI PUSTÁ POLOM Z obsahu: Dám si Dr.Ing............... 02 Velikonoční přání............. 03 Svatý týden a Velikonoce 2012 04 Vedeni Duchem svatým......... 05 Ptali jste se.... 06

Více

Hejčínské OKO. Zpravodaj farnosti sv. Cyrila a Metoděje v Olomouci-Hejčíně

Hejčínské OKO. Zpravodaj farnosti sv. Cyrila a Metoděje v Olomouci-Hejčíně Hejčínské OKO Zpravodaj farnosti sv. Cyrila a Metoděje v Olomouci-Hejčíně DUBEN 2014 Pobožnost křížové cesty při letošní duchovní obnově farnosti na Svatém Hostýně Úvodní slovo Je to již řada týdnů, kdy

Více

INFORMÁTOR FARNOSTÍ HRANICE NA MORAVĚ, STŘÍTEŽ NAD LUDINOU, JINDŘICHOV POPELEČNÍ STŘEDA KŘÍŽOVÉ CESTY 1. SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ. ročník XIX číslo 1 únor 2016

INFORMÁTOR FARNOSTÍ HRANICE NA MORAVĚ, STŘÍTEŽ NAD LUDINOU, JINDŘICHOV POPELEČNÍ STŘEDA KŘÍŽOVÉ CESTY 1. SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ. ročník XIX číslo 1 únor 2016 POPELEČNÍ STŘEDA Popeleční středa, den přísného postu, letos připadá na 10.2.2016. Mše svaté ve farním kostele v Hranicích budou ráno v 8:00 hodin a večer v 17:30 hodin, v Ústí v 19:00 hodin, v Jindřichově

Více

neděle 1. listopadu (19. října)

neděle 1. listopadu (19. října) neděle 1. listopadu (19. října) Otázky na opakování 1. Co je to podobenství? 2. Proč Pán Ježíš Kristus učí v podobenstvích? 3. Co v podobenství o rozsévači znamená semeno, půda a kdo je tím rozsévačem?

Více

OBSAH MODLITEB. I. Krátké modlitby. 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících.

OBSAH MODLITEB. I. Krátké modlitby. 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících. OBSAH MODLITEB I. Krátké modlitby 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících. 4. Modlitba pro nevěřící při Varování I. 5. Modlitba pro nevěřící při Varování

Více

[2. TIM 3,10-17 BIBLE A PŘÍKLAD] 13. července 2008. Abychom mohli žít křesťanský život, potřebujeme Bibli a příklad lidí kolem

[2. TIM 3,10-17 BIBLE A PŘÍKLAD] 13. července 2008. Abychom mohli žít křesťanský život, potřebujeme Bibli a příklad lidí kolem 1) úvod a. hlavní myšlenka: b. Jak se nás to týká? Jak žít? - různá místa, co to znamená, žít jako křesťan, tam kde jsem? V zaměstnání /musím dělat všechno za ostatní, musím být vždycky poslední v práci

Více

Křesťanství 2 VY_32_INOVACE_BEN33

Křesťanství 2 VY_32_INOVACE_BEN33 Křesťanství 2 M g r. A L E N A B E N D O V Á, 2 0 1 2 Podoby náboženství 1. Katolicismus - nejrozšířenější skupinou v křesťanství. V nejširším smyslu slova sem patří všechny církve, které si nárokují všeobecnost,

Více

28.5.2011 21/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY

28.5.2011 21/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY 28.5.2011 21/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY Londýnská 30, 120 00 Praha 2 PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 28. května 2011 9.30 10.30 Sobotní škola - uvádí Liebl Petr Společná píseň č.

Více

Fiat Svatodušní 2015

Fiat Svatodušní 2015 Fiat Svatodušní 2015 Farní časopis farností Vlachovo Březí, Dub, Předslavice E. Vella: Svolávání moci Ducha svatého Duch Svatý je důležitý. On má naši modlitbu vést. Svatý Duch není luxusem. On je nutností.

Více

Ježíš a hříšnice. Lk 7,36-50

Ježíš a hříšnice. Lk 7,36-50 Ježíš a hříšnice Lk 7,36-50 Text 7 36 Jeden z farizeů pozval Ježíše k jídlu. Vešel tedy do domu toho farizea a posadil se ke stolu. 37 V tom městě byla žena hříšnice. Jakmile se dověděla, že Ježíš je

Více

Ďábel a člověk Texty 1 Pt 5, 8 9: Mt 4, 1 11: 1 M 3, 1-13:

Ďábel a člověk Texty 1 Pt 5, 8 9: Mt 4, 1 11: 1 M 3, 1-13: Ďábel a člověk V našich shromážděních často hovoříme o Bohu, jeho díle v životě člověka, někdy trochu zapomínáme na to, že nežijeme v duchovně neutrálním prostředí, ve kterém nepracuje jenom Bůh, ale i

Více

MODŘANY 5 / 2001. Úvodní slovo ZPRAVODAJ

MODŘANY 5 / 2001. Úvodní slovo ZPRAVODAJ Adiutorium nostrum in nomine Domini KŘESŤANSKÉ MODŘANY Úvodní slovo ZPRAVODAJ 5 / 2001 LISTOPAD 2001 Milí bratři a sestry v Kristu, začátek měsíce listopadu je i ve světské společnosti doprovázen zvýšenou

Více

být a se v na ten že s on z který mít do o k

být a se v na ten že s on z který mít do o k být a se 1. 2. 3. v na ten 4. 5. 6. že s on 7. 8. 9. z který mít 10. 11. 12. do o k 13. 14. 15. ale i já 16. 17. 18. moci svůj jako 19. 20. 21. za pro tak 22. 23. 24. co po rok 25. 26. 27. oni tento když

Více

Ženy v korintském sboru

Ženy v korintském sboru Ženy v korintském sboru 1. Ježíši krásný, panovníku jasný, Boží i lidský synu, tebe milovat a oslavovat žádám každou hodinu. 2. Krásné jsou kraje, pole, luhy, háje, zavítá-li jarní čas: nad vše vezdejší

Více

Na úvod pár slov, jak je úžasná tato kniha. Co nám dává? Dává nám poznat obraz, jaký je Bůh, jaké je jeho srdce.

Na úvod pár slov, jak je úžasná tato kniha. Co nám dává? Dává nám poznat obraz, jaký je Bůh, jaké je jeho srdce. Já budu jásotem oslavovat Hospodina Máme Bibli? To je úžasná kniha. Na úvod pár slov, jak je úžasná tato kniha. Co nám dává? Dává nám poznat obraz, jaký je Bůh, jaké je jeho srdce. A já bych hned na začátku

Více

Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13. Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh

Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13. Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13 Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh nás miluje takové, jací jsme. Je mnoho projevů modliteb, podstatné je, aby byly v upřímnosti.

Více

Legenda o třech stromech

Legenda o třech stromech Legenda o třech stromech Legenda o třech stromech je v tomto setkání s malými metodickými úpravami zpracována v rámci jednoho setkání pro skupinu mládeže a dospělých včetně seniorů. Ve středu zájmu není

Více

SYCENÍ DUŠE CHIJIOKE NWAUCHE. (Konference Kunčice pod Ondřejníkem, říjen 2013)

SYCENÍ DUŠE CHIJIOKE NWAUCHE. (Konference Kunčice pod Ondřejníkem, říjen 2013) SYCENÍ DUŠE CHIJIOKE NWAUCHE (Konference Kunčice pod Ondřejníkem, říjen 2013) Moc se mi líbilo, jak jsi mluvil o sedmi aktivitách duše. O sycení se, o kněžství Já věřím, že je pro mě velmi důležité, abych

Více

Epištola Židům. část - 3. Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš (viz Žd 3,3)

Epištola Židům. část - 3. Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš (viz Žd 3,3) Epištola Židům část - 3. Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš (viz Žd 3,3) Podklady: Nedělní kázání: 19. 07. 2015 Téma: Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš. Použit: Český studijní překlad Bible Sloužil:

Více

Biblická škola CBH Studium při pobočce BTS. Základy křesťanské víry. Praktické vzdělávání. Blokové studium a Workshopy. Odborné vzdělávání

Biblická škola CBH Studium při pobočce BTS. Základy křesťanské víry. Praktické vzdělávání. Blokové studium a Workshopy. Odborné vzdělávání Základy křesťanské víry Modul I. (vyučování před křtem / 12. lekcí) Modul II. (vyučování pro členy / 12. lekcí) Modul III. (vyučování pro vedoucí / 12. lekcí) Biblická škola CBH Studium při pobočce BTS

Více

SALESIÁNI V BULHARSKU

SALESIÁNI V BULHARSKU SALESIÁNI V BULHARSKU ZPRAVODAJ ČESKÉ SALESIÁNSKÉ MISIE V BULHARSKU 28/ m ě s í č n í k k v ě t e n 2015 Nad Kaloferem (Stará Planina). - PK - Christos voskrese! Milí přátelé, vážení čtenáři, srdečně Vás

Více

12. 9. 2015 27/2015 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY

12. 9. 2015 27/2015 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY 12. 9. 2015 27/2015 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY Londýnská 30, 120 00 Praha 2 PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 12. září 2015 9.30 10.30 Sobotní škola uvádí Sedláček Daniel Společná píseň

Více

Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze

Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze Sněženka farní Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze Ročník XVII. Prosinec 2011 Milí farníci a ostatní čtenáři Sněženky, zatímco obchody již zdobí vánoční výzdoba a leckde dokonce zní i koledy,

Více

Neděle 02.08.2015. Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16

Neděle 02.08.2015. Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16 Neděle 02.08.2015 Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16 Úvodní slovo Zjevení 7,9-17 Zj 7,9-10 Potom jsem uviděl, a hle, veliký zástup, který nikdo nemohl spočítat, ze všech národů, kmenů,

Více

11 / 2013 ROČNIK XVII.

11 / 2013 ROČNIK XVII. MARTiNOViNy 11 / 2013 ROČNIK XVII. FARNOST SV. MARTINA PRAHA - ŘEPY...učte se ode mě, neboť jsem tichý a pokorný srdcem. Mt 11,29 KŘÍŽ STROM ŽIVOTA Listopad je měsíc, který začínáme slavením všech svatých

Více

Pak je tady pro Tebe. V životì jde o víc!

Pak je tady pro Tebe. V životì jde o víc! Hledáš odpovědi na otázky ohledně Boha, víry a smyslu života? Občas se cítíš jak rozkymácená lodička na vlnách tohoto světa? Jsi smutný a potřebuješ povzbuzení? Nenašel jsi ještě živou víru? Toužíš zažít

Více

Věk v letech. Pohlaví. Jak dlouho jste členem/členkou starokatolické církve (v letech)? Věk v letech. Statistics

Věk v letech. Pohlaví. Jak dlouho jste členem/členkou starokatolické církve (v letech)? Věk v letech. Statistics Věk v letech Statistics Věk v letech N Mean Median 12 18 43,15 38,5 6 5 4 3 Věk v letech 2 1 16 21 25 28 31 34 38 42 45 5 55 59 62 65 68 74 78 Věk v letech Pohlaví muž žena pohlaví Frequency 62 51,7 51,7

Více

6. třída - Objevujeme křesťanskou víru

6. třída - Objevujeme křesťanskou víru 6. třída - Objevujeme křesťanskou víru Vazba učiva 6. třídy na klíčové kompetence: Kompetence k učení Žáci rozumějí evangelním zprávám jako výpovědím víry o setkání člověka a Boha. Žáci umějí rozpoznat

Více

Je někdo z vás nemocen?

Je někdo z vás nemocen? Štěpán Rucki Je někdo z vás nemocen? Křesťanský pohled na zdraví, nemoc a uzdravení Co je to plné zdraví? Je nemoc následkem hříchu? Má nemoc a utrpení smysl? Uzdravení Boží mocí Zázračná uzdravení dnes?

Více