Zápis z jednání Výběrové komise MAS (Souhrn žádostí o podporu podaných do výzvy MAS - věcné hodnocení)

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zápis z jednání Výběrové komise MAS (Souhrn žádostí o podporu podaných do výzvy MAS - věcné hodnocení)"

Transkript

1 Příloha č. 3 Zápis z jednání Výběrové komise MAS (Souhrn žádostí o podporu podaných do výzvy MAS - věcné ) Název MAS Zubří země, o.p.s. Datum jednání 11/19/2018 číslo SCLLD CLLD_15_01_046 Čas jednání 16:00 Číslo výzvy MAS 632/03_16_047/CLLD_15_01_046 Místo jednání Bystřice nad Pernštejnem Alokace výzvy MAS 5,000, Alokace výzvy MAS - křížové financování 0.00 Seznam účastníků Libor Pokorný, Ing. Ivo Doležal, Zdeněk Vraspír, Mgr. Helena Tučková Přehled hodnocených projektů: jekt č. Název projektu Název žadatele Právní forma žadatele Bodové Výsledek věcného Celkové způsobilé výdaje z toho křížové financování CZ /0.0/0.0/16_0 47/ Rozšíření práce s rodinami v rámci Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Nestátní nezisková organizace - obecně prospěšné společnosti zřízené podle zákona č. 248/1995 Sb., o obecně žádost o podporu splnila prospěšných podmínky věcného Portimo, o.p.s. společnostech ,107, CZ /0.0/0.0/16_0 47/ Nestátní nezisková organizace - spolek dle zákona č. 89/2012 Sb., žádost o podporu splnila Zpátky do života, občanský podmínky věcného Návrat ovdovělých rodin s dětmi zpátky do života spolek zákoník 75 s výhradou 1,978, CZ /0.0/0.0/16_0 47/ Osoba samostatně výdělečně činná dle zákona č. 155/1995 Sb., o žádost o podporu splnila důchodovém podmínky věcného Z dluhů ven Šárka Zdražilová pojištění , Přílohy:

2 - hodnotící tabulky věcného jednotlivých projektů - prezenční listina Přítomní členové výběrového orgánu svým podpisem tohoto zápisu potvrzují výsledek věcného. Jméno a příjmení Zájmová skupina Podpis Libor Pokorný RV - Rozvoj venkova Ing. Ivo Doležal RP - Rozvoj podnikatelů Zdeněk Vraspír ZP - Zemědělci a potravináři Mgr. Helena Tučková KR - Komunitní rozvoj

3 Hodnotící tabulka věcného projektu Výzva MAS č. jekt č. Název projektu Název žadatele Právní forma žadatele 632/03_16_047/CLLD_15_01_046 Výzva č. 4 MAS Zubří země, o.p.s. OPZ Podpora aktivit v rámci sociálních služeb (II.) CZ /0.0/0.0/16_047/ Rozšíření práce s rodinami v rámci Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Portimo, o.p.s. Nestátní nezisková organizace (obecně prospěšná společnost zřízená podle zákona č. 248/1995 Sb.,o obecně prospěšných společnostech) Maximální počet bodů Bodové Skupina kritérií Kritérium Hlavní otázka Deskriptor Odůvodnění (součet max. 100 bodů) o Potřebnost pro území MAS Zaměřuje se projekt na problém/nedostatky, který/které Vymezení problému a cílové skupiny je skutečně potřebné řešit s 35 Velmi_dobré ohledem na cíle strategie CLLD a je cílová skupina adekvátní náplni projektu? Výběrová komise souhlasí s odůvodněním externího hodnotitele, tj. žadatel se zaměřuje na problém, který je potřeba řešit a je v souladu se strategií CLLD. jekt je dobře zasazen i do lokální situace a je v souladu s lokálními strategickými dokumenty. blém je popsán potřebným způsobem, je jasné, koho se týká, co je jeho příčinou a jaké jsou jeho dopady na CS. CS je popsána kvalitním způsobem. Žadatel detailně popisuje její strukturu, jsou jasné její potřeby, omezení a možnosti. Chybí pouze informace o velikosti CS. Žadatel disponuje zkušenostmi s podporou dané CS a projekt komplexně reaguje na její potřeby. Účelnost Cíle a konzistentnost (intervenční logika) projektu Je cíl projektu nastaven správně a povedou zvolené klíčové aktivity a jejich výstupy k jeho splnění? 25 Velmi_dobré Výběrová komise souhlasí s odůvodněním externího hodnotitele, tj. žadatel správně definuje cíl projektu. Měřitelnost cíle je nastavena prostřednictvím počtu podpořených osob, tedy naplněním indikátoru 60000, což považuji za postačující, byť naplněním indikátoru není automaticky dosaženo zajištění stabilizace a funkčnosti rodin s dětmi. Z nastavení cíle je zřejmé, jaké změny by mělo být dosaženo a cíl je jednoznačně provázán s aktivitou. Úspěšná realizace aktivity povede k naplnění cíle. Efektivnost a hospodárnost Jak vhodný způsob pto ověření Způsob ověření dosažení cíle projektu dosažení cíle žadatel projektu 5 Velmi_dobré 5.00 nastavil? S ohledem na plánované a Efektivita projektu, rozpočet potřebné výstupy je navrženo efektivní a hospodárné využití 15 Velmi_dobré zdrojů? Jak jsou nastaveny cílové Adekvátnost indikátorů 5 Velmi_dobré 5.00 hodnoty indikátorů Výběrová komise souhlasí s odůvodněním externího hodnotitele, tj. žadatel je schopen ověřit dosažení cíle pouze kontrolou naplnění indikátorů. S ohledem na zaměření projektu se ovšem jedná o odpovídající a dostačující způsob ověření. Žadatel navíc plánuje evaluační aktivity, které ovšem podrobněji nerozepisuje. Výběrová komise souhlasí s odůvodněním externího hodnotitele, tj. rozpočet je koncipovaný přehledným způsobem. Všechny položky jsou popsané, jsou stanovené počty jednotek a jednotkové ceny. Rozpočet je jednoznačně provázaný s aktivitami. Ceny i mzdy jsou obvyklé a všechny náklady jsou účelné, efektivní a hospodárné. Výběrová komise souhlasí s odůvodněním externího hodnotitele, tj. hodnoty indikátorů a jsou nastaveny správně a je zřejmé, jak žadatel k cílovým hodnotám dospěl. Cílové hodnoty odpovídají věcnému i časovému rozsahu projektu i výši rozpočtu. Cílová hodnota indikátoru není nastavena správně, ale jedná se pouze o formální chybu, před podpisem právního aktu je nutné doplnit výchozí hodnotu na počet 2 a cílovou hodnotu také na počet 2. Jedná se o formální chybu, která nemá vliv na bodové daného kritéria.

4 veditelnost Jak adekvátně je cílová skupina Způsob zapojení cílové skupiny 5 Dobré 3.75 zapojena v průběhu projektu? Výběrová komise souhlasí s odůvodněním externího hodnotitele, tj. cílová skupina je kvalitně popsána a je zřejmé, jakým obtížím čelí. ces samotné práce s CS je popsán odpovídajícím způsobem, je jasné, jak bude CS jednotlivými fázemi projektu procházet, či jakým způsobem bude do projektových aktivit vstupovat. Způsob výběru CS je popsán a intenzita zapojení v průběhu realizace je též popsána. Zapojení CS ve všech fázích projektu je adekvátní. Žadatel CS zná a pracuje s ní. Žadatel správně a v souladu s výzvou plánuje podpořit i své pracovníky formou vzdělávání. Jediným nedostatkem je chybějící informace o velikosti CS. Jak vhodně byl zvolen způsob Způsob realizace aktivit a jejich návaznost realizace aktivit a jejich vzájemná 10 Dobré 7.50 návaznost? Závěrečný komentář (včetně případných podmínek realizace projektu) Výběrová komise souhlasí s odůvodněním externího hodnotitele, tj. žadatel popisuje jednu KA, a to potřebným způsobem. Je zřejmá návaznost aktivit na projektové cíle, ale aktivita nemá stanovené výstupy. Pozitivně hodnotím zařazení evaluačních aktivit, které by mohly změřit progres u CS, i přesto, že nejsou podrobněji popsány. Délka projektu je zvolena v souladu s výzvou a odpovídá výši rozpočtu i hodnotám indikátorů. Aktivita má jasnou vazbu na rozpočet. Podaří-li se žadateli namotivovat CS k účasti v projektu, mají aktivity potenciál naplnit potřeby CS. Výběrová komise se ztotožňuje s externím hodnotitelem a hodnotí projekt následovně: Žadatel předkládá dobře zpracovaný projekt s pouze dílčími nedostatky. blém, který by měl být projektem řešen, je jednoznačně popsán a jeho existence je doložená i z nezávislých zdrojů. jektový cíl je nastaven v souladu s metodikou SMART. Rozpočet je sestaven srozumitelně bez nedostatků. Cílová skupina je popsána, jsou zřejmá její omezení a obtíže, kterým čelí, ale není jasná její velikost. jektové činnosti jsou popsány jasně, ale nemají stanovené výstupy. RT je popsán potřebným způsobem. V projektu nedochází ke krácení rozpočtovaných položek. Bodový zisk Výsledek věcného žádost o podporu splnila podmínky věcného Podpisy přítomných členů hodnotící komise: Detail hlasování o výsledném (/proti/zdržel se) Jméno a příjmení: Libor Pokorný Podpis: Jméno a příjmení: Ing. Ivo Doležal Podpis: Jméno a příjmení: Zdeněk Vraspír Podpis: Jméno a příjmení: Mgr. Helena Tučková Podpis:

5 Hodnotící tabulka věcného projektu Výzva MAS č. jekt č. Název projektu Název žadatele Právní forma žadatele 632/03_16_047/CLLD_15_01_046 Výzva č. 4 MAS Zubří země, o.p.s. OPZ Podpora aktivit v rámci sociálních služeb (II.) CZ /0.0/0.0/16_047/ Z dluhů ven ŠÁRKA ZDRAŽILOVÁ Osoba samostatně výdělečně činná dle zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění Maximální počet bodů Bodové Skupina kritérií Kritérium Hlavní otázka Deskriptor Odůvodnění (součet max. 100 bodů) o Potřebnost pro území MAS Zaměřuje se projekt na problém/nedostatky, který/které Vymezení problému a cílové skupiny je skutečně potřebné řešit s 35 Dobré ohledem na cíle strategie CLLD a je cílová skupina adekvátní náplni projektu? Výběrová komise souhlasí s odůvodněním externího hodnotitele, tj. žadatelka se zaměřuje na problém, který je potřeba řešit a je v souladu se strategií CLLD. blém je popsán potřebným způsobem, je jasné, koho se týká, co je jeho příčinou a jaké jsou jeho dopady na CS. CS jsou popsány kvalitním způsobem. Žadatelka popisuje velikost a strukturu jednotlivých CS, jsou jasné jejich potřeby, omezení a možnosti. Není pouze jasné, jakými zkušenostmi s podporou daných CS žadatelka disponuje. Analýza lokality nebyla provedena a není jasné, jak je problém v současné době řešen. Účelnost Cíle a konzistentnost (intervenční logika) projektu Je cíl projektu nastaven správně a povedou zvolené klíčové aktivity a jejich výstupy k jeho splnění? 25 Dostatečné Výběrová komise souhlasí s odůvodněním externího hodnotitele, tj. projektové cíle jsou formulované ne zcela přehledným způsobem. Žadatelka formuluje několik cílů, ale většina z nich je zaměňována s aktivitou a žádný z nich není měřitelný. Z nastavení cílů je ovšem zřejmé, jaké změny by mělo být dosaženo a cíle jsou provázány s aktivitami. Úspěšná realizace aktivit povede k naplnění cíle. Aktivity jsou dobře popsány, je zřejmé, jak bude s CS pracováno, ale aktivity nemají stanovené výstupy. Efektivnost a hospodárnost Jak vhodný způsob pto ověření Způsob ověření dosažení cíle projektu dosažení cíle žadatel projektu 5 Dostatečné 2.50 nastavil? S ohledem na plánované a Efektivita projektu, rozpočet potřebné výstupy je navrženo efektivní a hospodárné využití 15 Velmi_dobré zdrojů? Jak jsou nastaveny cílové Adekvátnost indikátorů 5 Velmi_dobré 5.00 hodnoty indikátorů Výběrová komise souhlasí s odůvodněním externího hodnotitele, tj. žadatelka neformuluje žádná kritéria, podle kterých by bylo možné ověřit naplnění cílů. Aktivity nemají stanovené výstupy, takže není zřejmé, čím bude definováno úspěšné ukončení účasti v projektu. Ověření dosažení cíle bude možné pouze prostřednictvím naplnění indikátorů. S ohledem na zaměření projektu a jeho jinak dobrý popis se ovšem jedná o dostatečný způsob ověření. Výběrová komise souhlasí s odůvodněním externího hodnotitele, že rozpočet je koncipovaný jednoduchým a hospodárným způsobem. Všechny položky jsou popsané, jsou stanovené počty jednotek a jednotkové ceny. Rozpočet je provázaný s aktivitami. Ceny i mzdy jsou obvyklé a všechny náklady jsou účelné, efektivní a hospodárné. Výběrová komise souhlasí s odůvodněním externího hodnotitele, že cílové hodnoty indikátorů jsou nastaveny správně a je zřejmé, jak k nim žadatelka dospěla. Cílové hodnoty odpovídají věcnému i časovému rozsahu projektu i výši rozpočtu.

6 Způsob zapojení cílové skupiny Jak adekvátně je cílová skupina zapojena v průběhu projektu? 5 Dobré 3.75 veditelnost Jak vhodně byl zvolen způsob Způsob realizace aktivit a jejich návaznost realizace aktivit a jejich vzájemná 10 Dobré 7.50 návaznost? Závěrečný komentář (včetně případných podmínek realizace projektu) Výběrová komise souhlasí s odůvodněním externího hodnotitele, tj. cílové skupiny jsou kvalitně popsány a je zřejmé, jakým obtížím čelí. ces samotné práce s CS je popsán odpovídajícím způsobem, je jasné, jak budou CS jednotlivými fázemi projektu procházet, ale není zcela jasné, jakým způsobem budou do projektových aktivit vstupovat. Způsob výběru účastníků projektu není popsán. Zájem CS o účast v projektu není prokázaný, i když je možné předpokládat, že s ohledem na typ poskytované služby bude dostatečný. Výběrová komise souhlasí s odůvodněním externího hodnotitele, tj. žadatelka plánuje dvě aktivity, ze kterých je zřejmé, jakým způsobem bude projekt realizován. V popisu aktivit chybí pouze výstupy. Nedostatky jsou u klíčové aktivity 2, kde je drobný rozpor v rozpočtu a popisu rozpočtovaných nákladů, krácení ale nenavrhujeme. Dále není prokázaný zájem CS o tyto vzdělávací aktivity a není jasné, jak bude CS do této KA vstupovat (jak bude s nabídkou oslovena). Aktivity nejsou vzájemně provázané. Návaznost aktivit na rozpočet je zřejmá. Délka projektu je zvolena vhodně, odpovídá výši rozpočtu i hodnotám indikátorů. Zvolené aktivity mají potenciál naplnit cíle projektu. Výběrová komise se ztotožňuje s externím hodnotitelem a hodnotí projekt následovně: Žadatelka předkládá ne zcela vyváženě zpracovaný projekt. blém je jasně definovaný, ale není popsané, jak byl/je v dané lokalitě řešen. Cíle jsou formulované, ale nejsou měřitelné a některé jsou zaměňovány s aktivitami. Rozpočet je sestaven hospodárně, ale obsahuje určité nejasnosti týkající se nákladů na KA2. KA1 je popsaná detailně, ale KA2 je popsaná jen velmi obecně. Aktivity nemají stanovené výstupy. CS jsou vybrány v souladu s výzvou, je jasná jejich velikost, potřeby a omezení, ale není prokázaná jejich motivace ke vstupu do projektu. I přes výše uvedené nedostatky se jedná o potřebný projekt, u kterého je dostatečně zřejmé, jaké změny by mělo být dosaženo. V projektu nedochází ke krácení rozpočtovaných položek. Bodový zisk Výsledek věcného žádost o podporu splnila podmínky věcného Podpisy přítomných členů hodnotící komise: Detail hlasování o výsledném (/proti/zdržel se) Jméno a příjmení: Libor Pokorný Podpis: Jméno a příjmení: Ing. Ivo Doležal Podpis: Jméno a příjmení: Zdeněk Vraspír Podpis: Jméno a příjmení: Mgr. Helena Tučková Podpis:

7 Hodnotící tabulka věcného projektu Výzva MAS č. jekt č. Název projektu Název žadatele Právní forma žadatele 632/03_16_047/CLLD_15_01_046 Výzva č. 4 MAS Zubří země, o.p.s. OPZ Podpora aktivit v rámci sociálních služeb (II.) CZ /0.0/0.0/16_047/ Návrat ovdovělých rodin s dětmi zpátky do života Zpátky do života, spolek Nestátní nezisková organizace (spolek dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník) Skupina kritérií Kritérium Hlavní otázka Maximální počet bodů (součet max. 100 bodů) Deskriptor Bodové o Odůvodnění Potřebnost pro území MAS Vymezení problému a cílové skupiny Zaměřuje se projekt na problém/nedostatky, který/které je skutečně potřebné řešit s ohledem na cíle strategie CLLD a je cílová skupina adekvátní náplni projektu? 35 Dobré 26,25 Výběrová komise souhlasí s odůvodněním externího hodnotitele, tj. žadatel se zaměřuje na problém, který je potřeba řešit a je v souladu se strategií CLLD. bléme je popsán potřebným způsobem, je jasné, koho se týká, co je jeho příčinou a jaké jsou jeho dopady na CS. CS je popsána dobře, je zřejmé, jaká je její struktura, potřeby i omezení. Velikost CS je popsána maximálním možným způsobem, ale chybí motivace CS k zapojení do projektu. Žadatel uvádí, že disponuje zkušenostmi s podporou dané CS, a s ohledem na tento fakt by pro něj neměl být problém motivaci CS prokázat (např. dotazníkovým šetřením. Účelnost Cíle a konzistentnost (intervenční logika) projektu Je cíl projektu nastaven správně a povedou zvolené klíčové aktivity a jejich výstupy k jeho splnění? 25 Dobré 18,75 Výběrová komise souhlasí s odůvodněním externího hodnotitele, že žadatel uvádí jeden hlavní cíl, ale tento není nastaven měřitelným způsobem. Není jasné, jakým způsobem bude doloženo (měřeno), že došlo ke skloubení pracovního a rodinného života. Z popisu projektu je ovšem zřejmé, jaké změny chce žadatel dosáhnout a jistá měřitelnost bude možná prostřednictvím naplnění indikátorů. Cíl je provázaný s aktivitami. Klíčové aktivity jsou popsány potřebným způsobem, podpora CS bude komplexní a reaguje na většinu jejích potřeb. Způsob ověření dosažení cíle projektu Jak vhodný způsob pto ověření dosažení cíle žadatel projektu nastavil? 5 Dostatečné 2,50 Výběrová komise souhlasí s odůvodněním externího hodnotitele, že žadatel nestanovuje žádné nástroje, kterými by bylo možné ověřit naplnění cíle. Toto ověření bude možné pouze prostřednictvím kontroly naplnění cílových hodnot indikátorů. S ohledem na zaměření projektu je však tento způsob jako dostatečný. Efektivnost a hospodárnost Efektivita projektu, rozpočet S ohledem na plánované a potřebné výstupy je navrženo efektivní a hospodárné využití zdrojů? 15 Dobré 11,25 Výběrová komise souhlasí s odůvodněním externího hodnotitele, že rozpočet je sestaven přehledně, všechny náklady jsou vysvětleny a provázány s aktivitami. Ceny i mzdy jsou obvyklé, žadatel dobře stanovuje jednotkové ceny i počty jednotek. Rozpočet odpovídá rozsahu projektu, a to jak věcnému, tak časovému. Dále VK souhlasí s doporučením na krácení položky rozpočtu Catering - Setkání pod vrbou, u které souhlasíme s krácením v celém rozsahu - tj Kč, což znamená krácení Kč v nepřímých nákladech, tj. celkové způsobilé výdaje projektu po krácení jsou doporučeny ve výši Kč. Posouzení případného rozdělení pol na 2 položky - tj. částka Kč na laptop zůstavající v položce a vytvoření nové položky v kap s názvem MS Office za cenu Kč ponecháváme plně na ŘO.

8 Adekvátnost indikátorů Jak jsou nastaveny cílové hodnoty indikátorů 5 Velmi_dobré 5,00 Výběrová komise souhlasí s odůvodněním externího hodnotitele, že hodnoty indikátorů jsou nastaveny formálně správně a je zřejmé, jak k nim žadatel dospěl. Cílové hodnoty indikátorů jsou nastaveny realisticky a zároveň v dostatečné výši. Odpovídají rozsahu projektu (časovému i věcnému) i rozpočtu. veditelnost Způsob zapojení cílové skupiny Způsob realizace aktivit a jejich návaznost Závěrečný komentář (včetně případných podmínek realizace projektu) Jak adekvátně je cílová skupina zapojena v průběhu projektu? Jak vhodně byl zvolen způsob realizace aktivit a jejich vzájemná návaznost? 5 Dobré 3,75 10 Dobré 7,50 Výběrová komise souhlasí s odůvodněním externího hodnotitele, že u cílové skupiny je popsané, jakým obtížím čelí a jaké jsou její možnosti a potřeby. ces samotné práce s CS je popsán potřebným způsobem, ale není jasné, jak bude probíhat nábor CS (jak bude CS oslovena) a dále není doložena motivace CS ke vstupu do projektu. Plánovaná náplň projektu nicméně reaguje na většinu potřeb CS a zapojení CS v průběhu realizace projektu je adekvátní. Výběrová komise souhlasí s odůvodněním externího hodnotitele, že klíčové aktivity jsou popsány potřebným způsobem. Aktivity jsou jasně provázány s rozpočtem, ale nemají stanovené výstupy. Délka projektu je adekvátní, odpovídá výši rozpočtu i hodnotám indikátorů. RT je popsán detailně, jsou jasné náplně práce i požadavky kladené na jednotlivé členy RT. Zvolené aktivity a jejich návaznost mají potenciál naplnit cíl projektu. Výběrová komise se ztotožňuje s externím hodnotitelem a hodnotí projekt následovně: Žadatel předkládá dobře zpracovaný projekt s pouze dílčími nedostatky. blém, který by měl být projektem řešen, je jednoznačně popsán, ale není jasné, jak byl, či je řešen. jektový cíl je nastaven, ale není jednoznačná jeho měřitelnost. Rozpočet je sestaven srozumitelně, ale obsahuje dílčí nedostatky. Cílová skupina je popsána, jsou zřejmá její omezení a obtíže, kterým čelí, ale není jasná její motivace k zapojení do projektu. jektové aktivity jsou popsány jasně, ale nemají stanovené výstupy. RT je popsán potřebným způsobem. Zároveň Výběrová komise souhlasí s celkovým krácením rozpočtu o Kč v přímých nákladech a o Kč v nepřímých nákladech, tj. celkové způsobilé výdaje po krácení jsou doporučeny ve výši Kč Bodový zisk 75,00 Výsledek věcného žádost o podporu splnila podmínky věcného s výhradou Podpisy přítomných členů hodnotící komise: Detail hlasování o výsledném (/proti/zdržel se) Jméno a příjmení: Libor Pokorný Podpis: Jméno a příjmení: Ing. Ivo Doležal Podpis: Jméno a příjmení: Zdeněk Vraspír Podpis: Jméno a příjmení: Mgr. Helena Tučková Podpis:

Zápis z jednání Výběrové komise MAS (Souhrn žádostí o podporu podaných do výzvy MAS - věcné hodnocení)

Zápis z jednání Výběrové komise MAS (Souhrn žádostí o podporu podaných do výzvy MAS - věcné hodnocení) Příloha č. 3 Zápis z jednání Výběrové komise MAS (Souhrn žádostí o podporu podaných do výzvy MAS - věcné ) Název MAS Zubří země, o.p.s. Datum jednání 11/19/2018 číslo SCLLD CLLD_15_01_046 Čas jednání 16:00

Více

Maximální počet bodů (součet max. 100 bodů) Velmi dobré. 25 Dobré 18,75

Maximální počet bodů (součet max. 100 bodů) Velmi dobré. 25 Dobré 18,75 Výzva MAS OPZ č. 1 Projekt č. vwssgp CZ.03.2.6/0.0/0.0/16_047/0009809 Název projektu Za obec krásnější Název žadatele Obec Osová Bítýška Právní forma žadatele Obec hodnocení MAS Skupina kritérií Kritérium

Více

Hodnotící kritéria. 1) Hodnocení přijatelnosti a formálních náležitostí

Hodnotící kritéria. 1) Hodnocení přijatelnosti a formálních náležitostí Příloha č. 2 Kritéria přijatelnosti 1 Oprávněnost žadatele 2 Partnerství 3 Cílové skupiny 4 Celkové způsobilé výdaje 5 Aktivity 6 Horizontální principy Hodnotící kritéria 1) Hodnocení přijatelnosti a formálních

Více

Hodnotící tabulka věcného hodnocení o podporu žádostí ve výzvě:

Hodnotící tabulka věcného hodnocení o podporu žádostí ve výzvě: Hodnotící tabulka věcného hodnocení o žádostí ve výzvě: 2.Výzva_OPZ_MAS_Podchlumí_ SOCIÁLNÍ SLUŽBY A SOCIÁLNÍ ZAČLĚŇOVÁNÍ, č. výzvy 273/03_16_047/CLLD_16_01_053 Název výzvy MAS: Číslo výzvy MAS: 2.Výzva_OPZ_MAS_Podchlumí_

Více

Hodnotící tabulka věcného hodnocení projektu

Hodnotící tabulka věcného hodnocení projektu Hodnotící tabulka věcného projektu Výzva MAS č. jekt č. Název projektu Název žadatele Právní forma žadatele 6. výzva MAS Společnost pro rozvoj Humpolecka - Slaďování rodinného a profesního života II. (OPZ)

Více

Hodnotící tabulka věcného hodnocení o podporu žádostí ve výzvě:

Hodnotící tabulka věcného hodnocení o podporu žádostí ve výzvě: Hodnotící tabulka věcného hodnocení o žádostí ve výzvě: 1.Výzva_OPZ_MAS Podchlumí - Prorodinná opatření, č. výzvy 272/03_16_047/CLLD_16_01_053 Název výzvy MAS: Číslo výzvy MAS: Název výzvy ŘO: Číslo výzvy

Více

HODNOTICÍ POSUDEK. Číslo výzvy: 409/03_16_047/CLLD_15_01_266. Žadatel: MAS Rozkvět, z.s.

HODNOTICÍ POSUDEK. Číslo výzvy: 409/03_16_047/CLLD_15_01_266. Žadatel: MAS Rozkvět, z.s. HODNOTICÍ POSUDEK Číslo výzvy: 409/03_16_047/CLLD_15_01_266 Žadatel: MAS Rozkvět, z.s. Projekt: Burza práce MAS Rozkvět zvýšení lokální zaměstnanosti Výsledek: 60 bodů Potřebnost 1 Vymezení problému a

Více

DDM Ulita Broumov Bc. Miroslav Frömmel 1 Kvalita života Veřejný přítomen. 5 Podnikání ve výrobě a stavebnictví

DDM Ulita Broumov Bc. Miroslav Frömmel 1 Kvalita života Veřejný přítomen. 5 Podnikání ve výrobě a stavebnictví MAS Broumovsko+, z. s. telefon: 491 521 281 e-mail: mas@broumovsko.cz web: mas.broumovsko.cz Zapsal: DDM Ulita Broumov, zastoupená Bc. Miroslavem Frömmelem Ověřili: přítomní členové Výběrové komise Subjekt

Více

odpovídá můj projektový záměr parametrům výzvy? cílová skupina, datum realizace, nárokovaná výše dotace

odpovídá můj projektový záměr parametrům výzvy? cílová skupina, datum realizace, nárokovaná výše dotace Jiřina Králová Nastudování výzvy a určení si: jsem oprávněný žadatel? odpovídá můj projektový záměr parametrům výzvy? cílová skupina, datum realizace, nárokovaná výše dotace Zaměřuje se projekt na problém/nedostatky,

Více

Sada hodnotících kritérií OP PPR pro PO 3, specifický cíl 3.3 a PO 4, specifické cíle 4.2 a 4.3

Sada hodnotících kritérií OP PPR pro PO 3, specifický cíl 3.3 a PO 4, specifické cíle 4.2 a 4.3 Přehled jednotlivých kritérií a jejich zařazení do skupin kritérií Skupina kritérií (max. počet bodů) Potřebnost (30) Účelnost (20) Efektivnost a hospodárnost (20) Proveditelnost (25) Název kritéria (max.

Více

Zápis z jednání Výběrové komise organizační složky MAS Uničovsko, o.p.s.

Zápis z jednání Výběrové komise organizační složky MAS Uničovsko, o.p.s. Zápis z jednání Výběrové komise organizační složky MAS Uničovsko, o.p.s. Místní akční skupina MAS Uničovsko, o.p.s. v souladu se Strategií komunitně vedeného místního rozvoje území MAS Uničovsko 2014-2020

Více

1. Programový rámec OPZ

1. Programový rámec OPZ Příloha 2.2 Hodnotící kritéria pro OPZ Směrnice 01 Transparentnost hodnocení a výběru projektů, zamezení střetu 1. Programový rámec OPZ Podopatření 1.1.1.1 Podpora zaměstnanosti V rámci oblasti zaměstnanosti

Více

Sada hodnotících kritérií OP PPR pro PO 3, specifický cíl 3.3 a PO 4, specifický cíl 4.2

Sada hodnotících kritérií OP PPR pro PO 3, specifický cíl 3.3 a PO 4, specifický cíl 4.2 Přehled jednotlivých kritérií a jejich zařazení do skupin kritérií Sada hodnotících kritérií OP PPR pro PO 3, specifický cíl 3.3 a PO 4, specifický cíl 4.2 Skupina kritérií (max. počet bodů) Potřebnost

Více

PODPORA POSKYTOVÁNÍ VYBRANÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V SOULADU SE ZÁKONEM Č. 108/2006 SB. A DALŠÍCH PROGRAMŮ A ČINNOSTÍ V OBLASTI SOCIÁLNÍHO ZAČLEŇOVÁNÍ

PODPORA POSKYTOVÁNÍ VYBRANÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V SOULADU SE ZÁKONEM Č. 108/2006 SB. A DALŠÍCH PROGRAMŮ A ČINNOSTÍ V OBLASTI SOCIÁLNÍHO ZAČLEŇOVÁNÍ PODPORA POSKYTOVÁNÍ VYBRANÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V SOULADU SE ZÁKONEM Č. 108/2006 SB. A DALŠÍCH PROGRAMŮ A ČINNOSTÍ V OBLASTI SOCIÁLNÍHO ZAČLEŇOVÁNÍ V rámci specifického cíle ŘO: 2.3.1 Zvýšit zapojení lokálních

Více

Regionální rozvoj a praxe

Regionální rozvoj a praxe Regionální rozvoj a praxe Základy projektového řízení Ing. Zdeněk Šilhan Regionální rozvoj a praxe Přednáška č. 3.2 Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého v Olomouci Navazující magisterský studijní

Více

Příloha č. 3 Výzvy MAS POHODA-Sociální podnikání-i

Příloha č. 3 Výzvy MAS POHODA-Sociální podnikání-i Příloha č. 3 Výzvy MAS POHODA-Sociální podnikání-i Kritéria pro hodnocení formálních náležitostí a přijatelnosti Název kritéria Kontrolní otázka (tj. popis hodnocení) Nutnost slovního komentáře 1 Kritéria

Více

10:00 14 hod. Kartouzská 4/200, Praha 5, místnost 132 Počet členů hodnoticí komise 5 Seznam účastníků

10:00 14 hod. Kartouzská 4/200, Praha 5, místnost 132 Počet členů hodnoticí komise 5 Seznam účastníků ZÁPIS z jednání hodnoticí komise pro výzvu č.: 03_18_089 Podpora procesu transformace pobytových služeb a podpora služeb komunitního typu vzniklých po transformaci Operačního programu Zaměstnanost) Operačního

Více

MAS Naděje o.p.s. jako nositel Strategie komunitně vedeného místního rozvoje SCLLD pro území MAS Naděje o.p.s. na období

MAS Naděje o.p.s. jako nositel Strategie komunitně vedeného místního rozvoje SCLLD pro území MAS Naděje o.p.s. na období MAS Naděje o.p.s. jako nositel Strategie komunitně vedeného místního rozvoje SCLLD pro území MAS Naděje o.p.s. na období 2014 2020 vyhlašuje 4. výzvu k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního

Více

Střednědobé plánování rozvoje sociálních služeb na Prostějovsku. Střednědobé plánování rozvoje sociálních služeb na SO ORP Litovel

Střednědobé plánování rozvoje sociálních služeb na Prostějovsku. Střednědobé plánování rozvoje sociálních služeb na SO ORP Litovel ZÁPIS z jednání hodnoticí komise pro výzvu č.: 03_16_063, název: Podpora procesu plánování sociálních služeb na obecní úrovni Operačního programu Zaměstnanost Datum jednání 20. 4. 2017 Čas jednání (od

Více

Společného monitorovacího výboru operačních programů Praha Adaptabilita a Praha Konkurenceschopnost

Společného monitorovacího výboru operačních programů Praha Adaptabilita a Praha Konkurenceschopnost U S N E S E N Í Společného monitorovacího výboru operačních programů Praha Adaptabilita a Praha Konkurenceschopnost číslo 3 ze dne 5. prosince 2007 ke Kritériím pro výběr projektů Operačního programu Praha

Více

Výzva MAS Sokolovsko. MAS Sokolovsko IROP - Infrastruktura pro sociální podnikání

Výzva MAS Sokolovsko. MAS Sokolovsko IROP - Infrastruktura pro sociální podnikání Výzva MAS Sokolovsko MAS Sokolovsko IROP - Infrastruktura pro sociální podnikání 1 MAS Sokolovsko o.p.s. jako nositel strategie komunitně vedeného místního rozvoje SCLLD pro území MAS Sokolovsko na období

Více

PODPORA ROZVOJE SOCIÁLNÍHO PODNIKÁNÍ

PODPORA ROZVOJE SOCIÁLNÍHO PODNIKÁNÍ PODPORA ROZVOJE SOCIÁLNÍHO PODNIKÁNÍ V RÁMCI SPECIFICKÉHO CÍLE IROP - 4.1 POSÍLENÍ KOMUNITNĚ VEDENÉHO MÍSTNÍHO ROZVOJE ZA ÚČELEM ZVÝŠENÍ KVALITY ŽIVOTA VE VENKOVSKÝCH OBLASTECH A AKTIVIZACE MÍSTNÍHO POTENCIÁLU

Více

Výzva MAS Sokolovsko. MAS Sokolovsko IROP - Infrastruktura pro sociální podnikání

Výzva MAS Sokolovsko. MAS Sokolovsko IROP - Infrastruktura pro sociální podnikání Výzva MAS Sokolovsko MAS Sokolovsko IROP - Infrastruktura pro sociální podnikání 1 MAS Sokolovsko o.p.s. jako nositel strategie komunitně vedeného místního rozvoje SCLLD pro území MAS Sokolovsko na období

Více

PODPORA INOVATIVNÍCH FOREM ZAMĚSTNÁVÁNÍ

PODPORA INOVATIVNÍCH FOREM ZAMĚSTNÁVÁNÍ PODPORA INOVATIVNÍCH FOREM ZAMĚSTNÁVÁNÍ V rámci specifického cíle ŘO: 2.3.1 Zvýšit zapojení lokálních aktérů do řešení problémů nezaměstnanosti a sociálního začleňování ve venkovských oblastech Obsah Seznámení

Více

INFRASTRUKTURA PRO KVALITNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY DOSTUPNÉ I V ODLEHLÝCH OBCÍCH

INFRASTRUKTURA PRO KVALITNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY DOSTUPNÉ I V ODLEHLÝCH OBCÍCH INFRASTRUKTURA PRO KVALITNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY DOSTUPNÉ I V ODLEHLÝCH OBCÍCH V rámci Specifického cíle IROP - 4.1 Posílení komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zvýšení kvality života ve venkovských

Více

11. výzvu k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu

11. výzvu k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu MAS Sokolovsko o.p.s. jako nositel strategie komunitně vedeného místního rozvoje SCLLD pro území MAS Sokolovsko na období 2014 2020 vyhlašuje 11. výzvu k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního

Více

Zápis z jednání Výběrové komise organizační složky MAS Uničovsko, o.p.s.

Zápis z jednání Výběrové komise organizační složky MAS Uničovsko, o.p.s. Zápis z jednání Výběrové komise organizační složky MAS Uničovsko, o.p.s. Místní akční skupina MAS Uničovsko, o.p.s. v souladu se Strategií komunitně vedeného místního rozvoje území MAS Uničovsko 2014-2020

Více

Výzva MAS Sokolovsko. MAS Sokolovsko IROP - Infrastruktura pro sociální podnikání

Výzva MAS Sokolovsko. MAS Sokolovsko IROP - Infrastruktura pro sociální podnikání Výzva MAS Sokolovsko MAS Sokolovsko IROP - Infrastruktura pro sociální podnikání 1 MAS Sokolovsko o.p.s. jako nositel strategie komunitně vedeného místního rozvoje SCLLD pro území MAS Sokolovsko na období

Více

ZÁZNAM Z JEDNÁNÍ VÝBĚROVÉ KOMISE MAS ZUBŘÍ ZEMĚ (dále jen Komise )

ZÁZNAM Z JEDNÁNÍ VÝBĚROVÉ KOMISE MAS ZUBŘÍ ZEMĚ (dále jen Komise ) ZÁZNAM Z JEDNÁNÍ VÝBĚROVÉ KOMISE MAS ZUBŘÍ ZEMĚ (dále jen Komise ) I. Identifikace výzvy Název MAS: SCLLD: Registrační číslo SCLLD: Označení výzvy: Registrační číslo výzvy: Číslo a název Fiche: Alokace

Více

MAS 21 IROP SOCIÁLNÍ PODNIKÁNÍ - II

MAS 21 IROP SOCIÁLNÍ PODNIKÁNÍ - II MAS 21 jako nositel strategie komunitně vedeného místního rozvoje SCLLD pro území MAS 21 na období 2014 2020 vyhlašuje 10. výzvu k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního

Více

MAS Dolnobřežansko IROP Sociální podnikání

MAS Dolnobřežansko IROP Sociální podnikání MAS Dolnobřežansko, o.p.s. jako nositel strategie komunitně vedeného místního rozvoje SCLLD pro území MAS Dolnobřežansko, o.p.s. na období 2014 2020 vyhlašuje 05. výzvu k předkládání žádostí o podporu

Více

Hodnotící tabulka. Kritérium 1 platné od: Schváleno usnesením MV: č. 098/MV13/11. Kritérium 2 platné od:

Hodnotící tabulka. Kritérium 1 platné od: Schváleno usnesením MV: č. 098/MV13/11. Kritérium 2 platné od: Příloha č. 3 Hodnotící tabulka Kritéria pro výběr projektů předkládaných v rámci prioritní osy 2 Podpora prosperity regionu, dílčí oblasti podpory 2.1.2 Rozvoj infrastruktury sociálních služeb. Pro výzvu

Více

Výzva MAS Sokolovsko. MAS Sokolovsko IROP - Studie, strategie a plány v oblasti udržitelného rozvoje

Výzva MAS Sokolovsko. MAS Sokolovsko IROP - Studie, strategie a plány v oblasti udržitelného rozvoje Výzva MAS Sokolovsko MAS Sokolovsko IROP - Studie, strategie a plány v oblasti udržitelného rozvoje 1 MAS Sokolovsko o.p.s. jako nositel strategie komunitně vedeného místního rozvoje SCLLD pro území MAS

Více

MAS Hradecký venkov IROP Sociální podnikání

MAS Hradecký venkov IROP Sociální podnikání MAS Hradecký venkov jako nositel strategie komunitně vedeného místního rozvoje SCLLD pro území MAS Hradecký venkov na období 2014 2020 vyhlašuje 4. výzvu k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného

Více

Zápis z jednání Výběrové komise MAS Krušné hory

Zápis z jednání Výběrové komise MAS Krušné hory Zápis z jednání Výběrové komise MAS Krušné hory Datum jednání: 7. 8. 2018 Čas jednání: 9:00 hod Místo jednání: kancelář MAS KH, Brigádnická 709, Ostrov Přítomni: členové VK dle prezenční listiny Program

Více

Kritéria pro hodnocení 1. výzvy k programu podpory OP PIK Smart Grids II. (Přenosová síť)

Kritéria pro hodnocení 1. výzvy k programu podpory OP PIK Smart Grids II. (Přenosová síť) SG II_Příloha č. 4 Kritéria pro hodnocení 1. výzvy k programu podpory OP PIK Smart Grids II. (Přenosová síť) Metodika bodování Kritéria pro hodnocení jsou rozdělena na pět základních částí: A B C D E Binární

Více

MAS Naděje o.p.s. jako nositel Strategie komunitně vedeného místního rozvoje SCLLD pro území MAS Naděje o.p.s. na období

MAS Naděje o.p.s. jako nositel Strategie komunitně vedeného místního rozvoje SCLLD pro území MAS Naděje o.p.s. na období MAS Naděje o.p.s. jako nositel Strategie komunitně vedeného místního rozvoje SCLLD pro území MAS Naděje o.p.s. na období 2014 2020 vyhlašuje 2. výzvu k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního

Více

3. výzvu k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu

3. výzvu k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu MAS Region Pošembeří o.p.s. jako nositel strategie komunitně vedeného místního rozvoje SCLLD pro území MAS Region Pošembeří na období 2014 2020 vyhlašuje 3. výzvu k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného

Více

MAS Českomoravské pomezí IROP Investice do škol a školských zařízení včetně vybavení

MAS Českomoravské pomezí IROP Investice do škol a školských zařízení včetně vybavení MAS Českomoravské pomezí o.p.s. jako nositel strategie komunitně vedeného místního rozvoje SCLLD pro území MAS Českomoravské pomezí na období 2014 2020 oznamuje změnu v 2. výzvě k předkládání žádostí o

Více

Regionální rozvoj a praxe

Regionální rozvoj a praxe Regionální rozvoj a praxe Základy projektového řízení Ing. Zdeněk Šilhan Regionální rozvoj a praxe Přednáška č. 5.0 Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého v Olomouci Navazující magisterský studijní

Více

7. výzva MAS Prostějov venkov o.p.s. IROP infrastruktura pro základní vzdělávání-o3 Investice do školství-iii.

7. výzva MAS Prostějov venkov o.p.s. IROP infrastruktura pro základní vzdělávání-o3 Investice do školství-iii. MAS Prostějov venkov o.p.s. jako nositel strategie komunitně vedeného místního rozvoje SCLLD pro území MAS Prostějov venkov o.p.s. na období 2014 2020 vyhlašuje 7. výzvu k předkládání žádostí o podporu

Více

MAS Krušné hory IROP Vznik nových podnikatelských aktivit v oblasti sociálního podnikání I.

MAS Krušné hory IROP Vznik nových podnikatelských aktivit v oblasti sociálního podnikání I. MAS Krušné hory o.p.s. jako nositel Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro území MAS Krušné hory, o.p.s. pro období 2014 2020 vyhlašuje 6. výzvu k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného

Více

12. výzvu k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu

12. výzvu k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu MAS Sokolovsko o.p.s. jako nositel strategie komunitně vedeného místního rozvoje SCLLD pro území MAS Sokolovsko na období 2014 2020 vyhlašuje 12. výzvu k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního

Více

Prostějov venkov o.p.s. jako nositel Strategie komunitně vedeného místního rozvoje území společnosti Prostějov venkov o.p.s.

Prostějov venkov o.p.s. jako nositel Strategie komunitně vedeného místního rozvoje území společnosti Prostějov venkov o.p.s. Prostějov venkov o.p.s. jako nositel Strategie komunitně vedeného místního rozvoje území společnosti Prostějov venkov o.p.s. 2014-2020+ vyhlašuje 1. výzvu k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného

Více

Platnost od:

Platnost od: Platnost od: 04.06.2018 KONTROLNÍ LIST PRO HODNOCENÍ FORMÁLNÍCH NÁLEŽITOSTÍ A PŘIJATELNOSTI ŽÁDOSTÍ O PODPORU VE VÝZVĚ "3. VÝZVA MAS VÝCHODNÍ SLOVÁCKO - IROP - SOCIÁLNÍ PODNIKÁNÍ - INFRASTRUKTURA" Název

Více

3. výzvu k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu

3. výzvu k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu MAS SERVISO jako nositel strategie komunitně vedeného místního rozvoje SCLLD pro území MAS SERVISO na období 2014 2020 vyhlašuje 3. výzvu k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního

Více

Kritéria pro hodnocení 1. výzvy k programu podpory OP PIK OZE (Malé vodní elektrárny)

Kritéria pro hodnocení 1. výzvy k programu podpory OP PIK OZE (Malé vodní elektrárny) OZE_Příloha č. 4d Kritéria pro hodnocení 1. výzvy k programu podpory OP PIK OZE (Malé vodní elektrárny) Metodika bodování Kritéria pro hodnocení jsou rozdělena na pět základních částí: A B C D E Binární

Více

Kritéria pro hodnocení 1. výzvy k programu podpory OP PIK OZE (Teplo z biomasy)

Kritéria pro hodnocení 1. výzvy k programu podpory OP PIK OZE (Teplo z biomasy) OZE_Příloha č. 4c Kritéria pro hodnocení 1. výzvy k programu podpory OP PIK OZE (Teplo z biomasy) Metodika bodování Kritéria pro hodnocení jsou rozdělena na pět základních částí: A B C D E Binární (vylučovací)

Více

SEMINÁŘ PRO ŽADATELE VÝZVA Č. 6 MAS NADĚJE O.P.S. 553/03_16_047/CLLD_16_01_151. Podpora sociálního podnikání provoz I.

SEMINÁŘ PRO ŽADATELE VÝZVA Č. 6 MAS NADĚJE O.P.S. 553/03_16_047/CLLD_16_01_151. Podpora sociálního podnikání provoz I. SEMINÁŘ PRO ŽADATELE VÝZVA Č. 6 MAS NADĚJE O.P.S. 553/03_16_047/CLLD_16_01_151 Podpora sociálního podnikání provoz I. Tomáš Harant tomas.harant@masnadeje.cz Most, 26. 04. 2018 PROGRAM SEMINÁŘE 08:50 09:00

Více

OPS pro Český ráj 3.VÝZVA OPS PRO ČESKÝ RÁJ - OPZ-SOCIÁLNÍ SLUŽBY I. V A Z B A N A V Ý Z V U Ř O O P Z Č V Ý Z V A P R O

OPS pro Český ráj 3.VÝZVA OPS PRO ČESKÝ RÁJ - OPZ-SOCIÁLNÍ SLUŽBY I. V A Z B A N A V Ý Z V U Ř O O P Z Č V Ý Z V A P R O OPS pro Český ráj 1 3.VÝZVA OPS PRO ČESKÝ RÁJ - OPZ-SOCIÁLNÍ SLUŽBY I. V A Z B A N A V Ý Z V U Ř O O P Z Č. 0 4 7 V Ý Z V A P R O M A S N A P O D P O R U S T R A T E G I Í K O M U N I T N Ě V E D E N É

Více

Monitorovacího výboru Operačního programu Praha pól růstu ČR

Monitorovacího výboru Operačního programu Praha pól růstu ČR U S N E S E N Í Monitorovacího výboru Operačního programu Praha pól růstu ČR číslo 22 ze dne 3. listopadu 2016 k projednání aktualizace kritérií pro prioritní osu 1 (SC 1.1, aktivita 1.1.2) Operačního

Více

Kritéria pro hodnocení 1. výzvy k programu podpory OP PIK Partnerství znalostního transferu

Kritéria pro hodnocení 1. výzvy k programu podpory OP PIK Partnerství znalostního transferu Příloha č. 4 Kritéria pro hodnocení 1. výzvy k programu podpory OP PIK Partnerství znalostního transferu Metodika bodování Kritéria pro hodnocení jsou rozdělena na pět základních částí: A Binární (vylučovací)

Více

5. výzvu k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu

5. výzvu k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu MAS Podhůří Železných hor, o.p.s. jako nositel strategie komunitně vedeného místního rozvoje SCLLD pro území MAS Podhůří Železných hor, o.p.s. na období 2014 2020 vyhlašuje 5. výzvu k předkládání žádostí

Více

Příloha č. 1 Postup hodnocení projektů a hodnotící kritéria Programu na podporu projektů předložených NNO pro rok 2019

Příloha č. 1 Postup hodnocení projektů a hodnotící kritéria Programu na podporu projektů předložených NNO pro rok 2019 Příloha č. 1 Postup hodnocení projektů a hodnotící kritéria Programu na podporu projektů předložených NNO pro rok 2019 I. Posouzení formálních náležitostí projektů Posouzení formálních náležitostí projektů

Více

3. výzvu k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu

3. výzvu k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu MAS Sdružení Růže, z.s. jako nositel strategie komunitně vedeného místního rozvoje SCLLD pro území MAS Sdružení Růže na období 2014 2020 vyhlašuje 3. výzvu k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného

Více

MAS MOST Vysočiny jako nositel strategie komunitně vedeného místního rozvoje SCLLD pro území MAS MOST Vysočiny na období

MAS MOST Vysočiny jako nositel strategie komunitně vedeného místního rozvoje SCLLD pro území MAS MOST Vysočiny na období MAS MOST Vysočiny jako nositel strategie komunitně vedeného místního rozvoje SCLLD pro území MAS MOST Vysočiny na období 2014 2020 vyhlašuje III. výzvu k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního

Více

MAS Naděje o.p.s. jako nositel Strategie komunitně vedeného místního rozvoje SCLLD pro území MAS Naděje o.p.s. na období

MAS Naděje o.p.s. jako nositel Strategie komunitně vedeného místního rozvoje SCLLD pro území MAS Naděje o.p.s. na období MAS Naděje o.p.s. jako nositel Strategie komunitně vedeného místního rozvoje SCLLD pro území MAS Naděje o.p.s. na období 2014 2020 vyhlašuje 10. výzvu k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního

Více

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ VÝBĚROVÉ KOMISE

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ VÝBĚROVÉ KOMISE ZÁPIS Z JEDNÁNÍ VÝBĚROVÉ KOMISE pro výzvu č. 7 Národního programu AMIF I. Identifikace výběrové komise: Číslo výzvy 7. Vyhlašovatel Alokace na výzvu v Kč Ministerstvo vnitra - odbor fondů Evropské unie

Více

z jednání výběrové komise pro výzvu Operačního programu Zaměstnanost 03_15_ , , :30 12:00

z jednání výběrové komise pro výzvu Operačního programu Zaměstnanost 03_15_ , , :30 12:00 ZÁPIS z jednání výběrové komise pro výzvu Operačního programu Zaměstnanost I. Identifikace výběrové komise: Číslo výzvy Vyhlašovatel Název investiční priority Alokace na výzvu v Kč Rezerva alokace pro

Více

6. výzvu k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu

6. výzvu k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu MAS Chrudimsko jako nositel strategie komunitně vedeného místního rozvoje SCLLD pro území MAS Chrudimsko na období 2014 2020 vyhlašuje 6. výzvu k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního

Více

OPS pro Český ráj 2.VÝZVA OPS PRO ČESKÝ RÁJ - OPZ-ZAMĚSTNANOST I. V A Z B A N A V Ý Z V U Ř O O P Z Č V Ý Z V A P R O

OPS pro Český ráj 2.VÝZVA OPS PRO ČESKÝ RÁJ - OPZ-ZAMĚSTNANOST I. V A Z B A N A V Ý Z V U Ř O O P Z Č V Ý Z V A P R O OPS pro Český ráj 2.VÝZVA OPS PRO ČESKÝ RÁJ - OPZ-ZAMĚSTNANOST I. V A Z B A N A V Ý Z V U Ř O O P Z Č. 0 4 7 V Ý Z V A P R O M A S N A P O D P O R U S T R A T E G I Í K O M U N I T N Ě V E D E N É H O

Více

Podpora rozvoje infrastruktury komunitních center II.

Podpora rozvoje infrastruktury komunitních center II. MAS Český les, z. s., jako nositel strategie komunitně vedeného místního rozvoje SCLLD pro území MAS Český les na období 2014 2020 vyhlašuje 13. výzvu k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního

Více

MAS Společná CIDLINA - IROP Sociální podnikání I.

MAS Společná CIDLINA - IROP Sociální podnikání I. MAS Společná CIDLINA, z.s. jako nositel strategie komunitně vedeného místního rozvoje Strategie komunitně vedeného místního rozvoje regionu Společná CIDLINA 2014-2020 vyhlašuje 4. výzvu k předkládání žádostí

Více

Kontrolní list formálních náležitostí a přijatelnosti projektu Výzvy CLLD MAS Vladař (CLLD_15_01_146)

Kontrolní list formálních náležitostí a přijatelnosti projektu Výzvy CLLD MAS Vladař (CLLD_15_01_146) Kontrolní list formálních náležitostí a přijatelnosti projektu Výzvy CLLD MAS Vladař (CLLD_15_01_146) Opatření IROP4: Vznik nových a rozvoj existujících podnikatelských aktivit v oblasti sociálního podnikání

Více

Výzva MAS Sokolovsko. MAS Sokolovsko IROP Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení

Výzva MAS Sokolovsko. MAS Sokolovsko IROP Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení Výzva MAS Sokolovsko MAS Sokolovsko IROP Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení 1 MAS Sokolovsko o.p.s. jako nositel strategie komunitně vedeného místního rozvoje

Více

MAS Mohelnicko IROP Sociální podnikání II.

MAS Mohelnicko IROP Sociální podnikání II. MAS Mohelnicko, z.s. jako nositel strategie komunitně vedeného místního rozvoje SCLLD pro území MAS Mohelnicko na období 201 2020 vyhlašuje. výzvu k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního

Více

MAS Společnost pro rozvoj Humpolecka IROP Územní studie 2

MAS Společnost pro rozvoj Humpolecka IROP Územní studie 2 MAS Společnost pro rozvoj Humpolecka, z.s. jako nositel strategie komunitně vedeného místního rozvoje SCLLD pro území MAS Společnost pro rozvoj Humpolecka na období 2014 2020 vyhlašuje. výzvu k předkládání

Více

Kritérium. Vazba na cíle výzvy (oblasti podpory OP LZZ) A3 Zhodnocení cílů projektu 40 % 8 % C1 Kompetence žadatele 60 % 6 %

Kritérium. Vazba na cíle výzvy (oblasti podpory OP LZZ) A3 Zhodnocení cílů projektu 40 % 8 % C1 Kompetence žadatele 60 % 6 % Vzdělávac vací projekty financované ESF aneb jak to vidí hodnotitel Věcné hodnocení - úkol pro hodnotitele Základní zásady o Žádosti často obsahují obecné formulace, které je možné interpretovat různě

Více

MAS Horní Pomoraví IROP Sociální podnikání II.

MAS Horní Pomoraví IROP Sociální podnikání II. MAS Horní Pomoraví jako nositel strategie komunitně vedeného místního rozvoje SCLLD pro území MAS Horní Pomoraví na období 201 2020 oznamuje změnu v 16. výzvě k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného

Více

MAS Česká Kanada IROP Infrastruktura pro vzdělávání

MAS Česká Kanada IROP Infrastruktura pro vzdělávání MAS Česká Kanada o.p.s. jako nositel strategie komunitně vedeného místního rozvoje SCLLD pro území MAS Česká Kanada na období 2014 2020 vyhlašuje 2. výzvu k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného

Více

MAS Společnost pro rozvoj Humpolecka IROP Územní studie

MAS Společnost pro rozvoj Humpolecka IROP Územní studie MAS Společnost pro rozvoj Humpolecka, z.s. jako nositel strategie komunitně vedeného místního rozvoje SCLLD pro území MAS Společnost pro rozvoj Humpolecka na období 2014 2020 vyhlašuje 2. výzvu k předkládání

Více

MAS České středohoří jako nositel strategie komunitně vedeného místního rozvoje SCLLD pro území MAS České středohoří, z.s. na období

MAS České středohoří jako nositel strategie komunitně vedeného místního rozvoje SCLLD pro území MAS České středohoří, z.s. na období MAS České středohoří jako nositel strategie komunitně vedeného místního rozvoje SCLLD pro území MAS České středohoří, z.s. na období 2014 2020 vyhlašuje. výzvu k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného

Více

změnu v 15. výzvě k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu

změnu v 15. výzvě k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu MAS Horní Pomoraví jako nositel strategie komunitně vedeného místního rozvoje SCLLD pro území MAS Horní Pomoraví na období 2014 2020 oznamuje změnu v 15. výzvě k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného

Více

Ministerstvo zemědělství Č. j.: 40796/2015-MZE-14113

Ministerstvo zemědělství Č. j.: 40796/2015-MZE-14113 Ministerstvo zemědělství Č. j.: 40796/2015-MZE-14113 PRAVIDLA, kterými se stanovují podmínky pro výběr Strategií komunitně vedeného místního rozvoje a stanovení alokace v rámci programového rámce Programu

Více

vyhlašuje 4. výzvu k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu

vyhlašuje 4. výzvu k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu MAS Litomyšlsko jako nositel strategie komunitně vedeného místního rozvoje Strategie komunitně vedeného místního rozvoje území MAS Litomyšlsko 2014 2020 vyhlašuje 4. výzvu k předkládání žádostí o podporu

Více

MAS Šumavsko IROP Vybavení a modernizace učeben

MAS Šumavsko IROP Vybavení a modernizace učeben MAS Šumavsko, z. s. jako nositel strategie komunitně vedeného místního rozvoje SCLLD pro území MAS Šumavsko, z. s. na období 2014 2020 vyhlašuje 8. výzvu k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného

Více

SEMINÁŘ PRO ŽADATELE K CHYSTANÉ VÝZVĚ MAS ZAMĚŘENÉ NA PRORODINNÁ OPATŘENÍ

SEMINÁŘ PRO ŽADATELE K CHYSTANÉ VÝZVĚ MAS ZAMĚŘENÉ NA PRORODINNÁ OPATŘENÍ SEMINÁŘ PRO ŽADATELE K CHYSTANÉ VÝZVĚ MAS ZAMĚŘENÉ NA PRORODINNÁ OPATŘENÍ OBSAH PREZENTACE Představení chystané výzvy MAS Popis podporovaných aktivit Indikátory Informace o způsobilosti výdajů Způsob podání

Více

MAS Český ráj a Střední Pojizeří IROP Podpora sociálního podnikání - investice

MAS Český ráj a Střední Pojizeří IROP Podpora sociálního podnikání - investice Obecně prospěšná společnost pro Český ráj o.p.s. jako nositel strategie komunitně vedeného místního rozvoje SCLLD pro území MAS Český ráj a Střední Pojizeří na období 2014 2020 oznamuje změny v 5. výzvě

Více

vyhlašuje 7. výzvu k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu

vyhlašuje 7. výzvu k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu MAS Litomyšlsko jako nositel strategie komunitně vedeného místního rozvoje Strategie komunitně vedeného místního rozvoje území MAS Litomyšlsko 2014 2020 vyhlašuje 7. výzvu k předkládání žádostí o podporu

Více

INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM. Hodnotící kritéria. Opatření 3 PRORODINNÉ SLUŽBY. pro realizaci

INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM. Hodnotící kritéria. Opatření 3 PRORODINNÉ SLUŽBY. pro realizaci INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM Hodnotící kritéria Opatření 3 PRORODINNÉ SLUŽBY pro realizaci SCLLD pro území MAS Rozkvět, z.s. na období 2014 2020 kritéria formálních náležitostí a přijatelnosti

Více

Kontrolní list formální náležitosti a kritéria přijatelnosti

Kontrolní list formální náležitosti a kritéria přijatelnosti Kontrolní list formální náležitosti a kritéria přijatelnosti 7.výzva MAS Královská stezka IROP Kulturní památky 2 (SC 3.1 Zefektivnění prezentace, posílení ochrany a rozvoje kulturního dědictví) IROP 4.1.

Více

Kontrolní list formální náležitosti a kritéria přijatelnosti

Kontrolní list formální náležitosti a kritéria přijatelnosti Kontrolní list formální náležitosti a kritéria přijatelnosti Výzva MAS Královská stezka IROP Kulturní památky (SC 3.1 Zefektivnění prezentace, posílení ochrany a rozvoje kulturního dědictví) IROP 4.1.

Více

MAS Cínovecko IROP Infrastruktura pro vzdělávání na území MAS Cínovecko I. číslo: 155/06_16_075/CLLD_16_02_039.

MAS Cínovecko IROP Infrastruktura pro vzdělávání na území MAS Cínovecko I. číslo: 155/06_16_075/CLLD_16_02_039. MAS Cínovecko jako nositel strategie komunitně vedeného místního rozvoje SCLLD pro území MAS Cínovecko na období 2014 2020 vyhlašuje 1. výzvu k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního

Více

5. výzvu k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu

5. výzvu k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu MAS Achát jako nositel strategie komunitně vedeného místního rozvoje SCLLD pro území MAS Achát na období 201 2020 vyhlašuje. výzvu k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního

Více

MAS Sdružení Růže IROP Podpora infrastruktury pro předškolní vzdělávání

MAS Sdružení Růže IROP Podpora infrastruktury pro předškolní vzdělávání MAS Sdružení Růže, z.s. jako nositel strategie komunitně vedeného místního rozvoje SCLLD pro území MAS Sdružení Růže na období 2014 2020 vyhlašuje 4. výzvu k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného

Více

oznamuje změnu v 5. výzvě k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu

oznamuje změnu v 5. výzvě k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu MAS 21 jako nositel strategie komunitně vedeného místního rozvoje SCLLD pro území MAS 21 na období 2014 2020 oznamuje změnu v 5. výzvě k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního

Více

MAS Mezi Úpou a Metují IROP Revitalizace kulturního dědictví

MAS Mezi Úpou a Metují IROP Revitalizace kulturního dědictví MAS Mezi Úpou a Metují, z.s. jako nositel strategie komunitně vedeného místního rozvoje SCLLD pro území MAS MAS Mezi Úpou a Metují na období 2014 2020 vyhlašuje 6. výzvu k předkládání žádostí o podporu

Více

4. výzvu k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu

4. výzvu k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu MAS Společnost pro rozvoj Humpolecka jako nositel strategie komunitně vedeného místního rozvoje SCLLD pro území MAS Společnost pro rozvoj Humpolecka na období 2014 2020 vyhlašuje 4. výzvu k předkládání

Více

MAS Boleslavsko IROP Podpora sociálního podnikání

MAS Boleslavsko IROP Podpora sociálního podnikání MAS Boleslavsko jako nositel strategie komunitně vedeného místního rozvoje SCLLD pro území MAS Boleslavsko na období 2014 2020 vyhlašuje 7. výzvu k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního

Více

3. výzvu k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu

3. výzvu k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu MAS Brána Písecka, z.s. jako nositel strategie komunitně vedeného místního rozvoje SCLLD pro území MAS Brána Písecka, z.s. na období 2014 2020 vyhlašuje 3. výzvu k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného

Více

MAS Naděje o.p.s. jako nositel Strategie komunitně vedeného místního rozvoje SCLLD pro území MAS Naděje o.p.s. na období

MAS Naděje o.p.s. jako nositel Strategie komunitně vedeného místního rozvoje SCLLD pro území MAS Naděje o.p.s. na období MAS Naděje o.p.s. jako nositel Strategie komunitně vedeného místního rozvoje SCLLD pro území MAS Naděje o.p.s. na období 2014 2020 vyhlašuje 2. výzvu k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního

Více

MAS Moravský kras z.s. jako nositel strategie komunitně vedeného místního rozvoje SCLLD pro území MAS Moravský kras z.s. na období

MAS Moravský kras z.s. jako nositel strategie komunitně vedeného místního rozvoje SCLLD pro území MAS Moravský kras z.s. na období MAS Moravský kras z.s. jako nositel strategie komunitně vedeného místního rozvoje SCLLD pro území MAS Moravský kras z.s. na období 2014 2020 vyhlašuje 8. výzvu k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného

Více

MAS České středohoří jako nositel strategie komunitně vedeného místního rozvoje SCLLD pro území MAS České středohoří, z.s. na období

MAS České středohoří jako nositel strategie komunitně vedeného místního rozvoje SCLLD pro území MAS České středohoří, z.s. na období MAS České středohoří jako nositel strategie komunitně vedeného místního rozvoje SCLLD pro území MAS České středohoří, z.s. na období 2014 2020 vyhlašuje 6. výzvu k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného

Více

vyhlašuje 10. výzvu k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu

vyhlašuje 10. výzvu k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu MAS Železnohorský region, z. s. jako nositel strategie komunitně vedeného místního rozvoje SCLLD pro území MAS Železnohorský region, z. s. na období 2014 2020 vyhlašuje 10. výzvu k předkládání žádostí

Více

1. VÝZVA MAS Moravskotřebovsko a Jevíčsko IROP Kvalitní školství

1. VÝZVA MAS Moravskotřebovsko a Jevíčsko IROP Kvalitní školství MAS Moravskotřebovsko a Jevíčsko o.p.s., jako nositel strategie komunitně vedeného místního rozvoje Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Moravskotřebovsko a Jevíčko pro období 2014 2020, vyhlašuje

Více

Nízkouhlíkové technologie

Nízkouhlíkové technologie Příloha č. 3 - Kritéria pro hodnocení Specifického cíle 3.4 Nízkouhlíkové technologie Metodika bodování Kritéria pro hodnocení jsou rozdělena na pět základních částí: A Binární (vylučovací) kritéria B

Více

SOCIÁLNÍCH SLUŽEB I.

SOCIÁLNÍCH SLUŽEB I. MAS Mohelnicko, z.s. jako nositel Strategie komunitně vedeného místního rozvoje SCLLD pro území MAS Mohelnicko na období 2014-2020 vyhlašuje 2. výzvu k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního

Více

Postup a kritéria věcného hodnocení projektů v rámci dotačního programu na podporu přípravy projektových záměrů RIS3 Královéhradeckého kraje

Postup a kritéria věcného hodnocení projektů v rámci dotačního programu na podporu přípravy projektových záměrů RIS3 Královéhradeckého kraje Příloha č. 7 Dotačního programu Postup a kritéria věcného hodnocení projektů v rámci dotačního programu na podporu přípravy projektových záměrů RIS3 Královéhradeckého kraje Pro podanou žádost, která úspěšně

Více

vyhlašuje 3. výzvu k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu

vyhlašuje 3. výzvu k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu MAS Partnerství venkova, z. s. jako nositel strategie komunitně vedeného místního rozvoje SCLLD pro území MAS Partnerství venkova, z. s. na období 2014 2020 vyhlašuje 3. výzvu k předkládání žádostí o podporu

Více

Kontrolní list pro hodnocení formálních náležitostí a přijatelnosti žádosti o podporu v opatření č. 9 Podpora. Sociální podnikání

Kontrolní list pro hodnocení formálních náležitostí a přijatelnosti žádosti o podporu v opatření č. 9 Podpora. Sociální podnikání Kontrolní list pro hodnocení formálních náležitostí a přijatelnosti žádosti o podporu v opatření č. 9 Podpora sociálního podnikání Platnost od 3. 9. 2018 Integrované strategie MAS Strakonicko, z.s. Název

Více