Městský úřad Klatovy odbor dopravy - dopravní úřad

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Městský úřad Klatovy odbor dopravy - dopravní úřad"

Transkript

1 Městský úřad Klatovy odbor dopravy - dopravní úřad Klatovy 1, náměstí Míru , fax: Naše značka: OD/10264/09-9/Ru Vyřizuje: Ing. Rubášová Telefon: Klatovy dne: VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA R O Z H O D N U T Í Městský úřad Klatovy, odbor dopravy - dopravní úřad, jako věcně příslušný speciální stavební úřad dle 40 odst. 4, písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích ve znění pozdějších doplňků a změn a dle 15, zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen stavební zákon), účastníku řízení ( 27, odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád ve znění pozdějších předpisů, dále jen správní řád), Město Železná Ruda, Klostermannovo náměstí 295, Železná Ruda, IČ , vydává v řízení o žádosti ze dne podle 115 stavebního zákona stavební povolení na stavbu: Cyklostezky a cyklistické trasy na území Železné Rudy, umístěnou na p.p.č. 440/53, 443/2, 955/3, 539/3, 434/8, 441/4, 471/1, 362/1, 370, 456/1, 456/20, 456/23, 456/24, 456/26, 456/27, 465/1, 955/3, 957/5, 957/7, 69/6, 70/2, 218/1, 218/6, 218/15, 220/2, 220/3, 351/8, 351/15, 351/28, 65/6, 69/7, 70/4, 70/7, 70/11, 71/9, 71/10, 130/3, 985/1, 986 v k.ú. Špičák Rozsah stavby: Cyklotrasa 1.A: účelová komunikace, přírodní povrch ze zaválcované drti, šíře 3 m, + nezpevněná krajnice 0,25 m, v další části zpevnění šíře 2,50 m, odvodnění příčné a podélné do terénu. Cykotrasa 1.B: základní šířka 1,80 m, přírodní povrch s využitím místních materiálů, na začátku úpravy 2 propustky DN 300. Cyklotrasa 2.A: částečně využívá stávající lesní cestu, základní šířka zpevnění 3 m, povrch mechanicky zpevněné kamenivo Cyklotrasa 2.B: účelová komunikace, povrch tvoří asfaltobeton, druhá část cyklostezka pro chodce a cyklisty, propustek DN 600, drenáž pod cyklostezkou. Cyklotrasa 4: po stávající účelové komunikaci, s asfaltobetonovým povrchem, šířka zpevnění 3 m, v místě výhybny šíře 5 m. Cyklotrasa 6: nová stezka pro chodce a cyklisty s asfaltobetonovým povrchem, šířka 3 m. Cyklotrasa 7: nová stezka pro chodce a cyklisty s asfaltobetonovým povrchem, šířka 3 m. Součástí projektu je oprava povrchů u stávajících místních a účelových komunikacích, po kterých je vedena cyklotrasa Povolení stavby je vázáno dodržením následujících podmínek pro provedení stavby: 1) Stavba bude provedena podle projednané a schválené projektové dokumentace, zpracované projekční kanceláří MENE Industry s.r.o., Lobezská 53, Plzeň, IČ , pod číslem zakázky 11/09, která pro stavebníka tvoří přílohu tohoto

2 2 rozhodnutí. Provedení případných změn stavby před jejím dokončením je přípustné ve smyslu 118 stavebního zákona pouze na základě povolení speciálního stavebního úřadu. 2) Před zahájením stavby zajistí stavebník vytyčení celé prostorové plochy (včetně případného dočasného záboru pozemků) odborně způsobilou osobou. Výsledky vytyčení musí být ověřeny úředně oprávněnými zeměměřičskými inženýry. 3) Stavba bude provedena právnickou nebo fyzickou osobou oprávněnou k provádění stavebních prací jako předmětu své činnosti. 4) Při provádění prací nesmí docházet ke znečištění přilehlých úseků komunikací. V případě znečištění komunikace, musí být toto neprodleně odstraněno. 5) Při provádění stavby budou dodrženy ustanovení vyhlášky č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby, ve znění pozdějších předpisů, požadavky týkající se bezpečnosti práce technických zařízení stanovené zejména Nařízení vlády č. 591/2006. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a učiněna příslušná opatření pro ochranu zdraví osob na staveništi. 6) Před zahájením prací je nutno opětně ověřit uložení inženýrských sítí. Vlastník vedení je povinen na výzvu vlastníka dotčené pozemní komunikace zajistit bezúplatně potřebné podklady a odborný dozor ( 36 odst. 5 zák.č. 13/1997 Sb). 7) Stavebník je povinen oznámit archeologickému ústavu dle zák. č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči záměr provádění stavební činnosti. 8) Před zahájením stavby bude na viditelném místě u vstupu na staveniště umístěn štítek Stavba povolena, který stavebník obdrží po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí. Štítek musí být chráněn před povětrnostními vlivy, aby údaje na něm uvedené zůstaly čitelné a ponechán na stavbě do úplného dokončení stavby. 9) Stavebník nahlásí písemně stavebnímu úřadu termín zahájení stavby a název a sídlo stavebního podnikatele. 10) Při provádění stavby budou dodrženy požadavky obsažené v následujících stanoviskách (rozhodnutích): a) Hasičský záchranný sbor PK, závazné stanovisko č.j. HPSM-476-4/KT/SPD ze dne b) Krajská hygienická stanice PK, Klatovy, závazné stanovisko č.j /21/08 ze dne c) Správa Národního parku a CHKO Šumava, závazné stanovisko č.j. NPS 11093/2009 ze dne d) Městský úřad Klatovy koordinované stanovisko č.633 ze dne e) Vodospol s.r.o. č.j. V ze dne , č.j. V ze dne f) ČD Telematika a.s. č.j.18507/08 ze dne g) Správa železniční a dopravní cesty s.o., Správa dopravní cesty Plzeň č.j. 1263/08-SDC PLZ-366/Pru ze dne , Souhrnné stanovisko SŽDC,s.o. č.j. 193/10-SDC PLZ-046/Pru ze dne h) RWE Distribuční služby, s.r.o. vyjádření k existenci sítí č.j. 1941/081/173 ze dne , vyjádření k PD č.j. 2893/09/173 ze dne i) Telefónica O2 Czech Republik, a.s., vyjádření č.j /08/cpn/vv0 ze dne , vyjádření k PD č.j. PD 346/09 ze dne j) ČEZ Distribuce a.s., vyjádření k sítím č.j. č.j. 1744/2008/Ku ze dne , 45/2008/Ku ze dne , 1746/2008 ze dne , č.j. 1747/2008 ze dne , vyjádření k PD ze dne

3 3 11) V průběhu výstavby bude zajištěno zneškodnění všech odpadů vznikajících při vlastní stavební činnosti, a to v zařízení tomu určeném a mající souhlas příslušného orgánu státní správy. S veškerými odpady bude nakládáno v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. a doklady o zneškodnění budou předloženy při kolaudaci. 12) Během výstavby budou zajištěny podmínky pro řádný výkon stavebního dohledu a státního odborného dozoru. 13) Po dobu výstavby bude zabezpečen bezpečný přístup k nemovitostem a příjezd záchranné služby a hasičů. Zhotovitel včas upozorní majitele nemovitostí na omezení příjezdu k nemovitostem. 14) Přístupová cesta, která napojuje cyklotrasy 3 a 2.B nepovede po pozemcích p.č. 362/30 a 362/32 v k.ú. Špičák ve vlastnictví účastníků Vrbasových, ale po pozemku p.č. 362/1 v k.ú. Špičák ve vlastnictví Města Železná Ruda, na pozemku p.č. 362/1 v k.ú. Špičák nebudou probíhat žádné stavební práce, což je zakresleno v Dodatku č. 1 Situace koordinační cyklotrasa 2.B, která byla doložena po projednání námitek do projektové dokumentace. Dřevěný zátaras na pozemku p.č. 362/1 bude odstraněn, aby se uživatelé cyklotrasy mohli bezpečně napojit na cyklotrasu 2.B z cyklotrasy 3. 15) Stavebník oznámí předem účastníkům řízení František Vrbas, Špičák 31, Železná Ruda a Věra Vrbasová, Špičák 36, Železná Ruda zahájení realizace celé stavby, zhotovitel oznámí účastníkům zahájení úseku stavby 2.B a 3. 16) Oprava komunikace cyklotrasy 3 bude probíhat pouze s omezením na základě dopravního opatření, ne za uzavírky komunikace. 17) Zhotovitel pozve pana Vrbase a paní Vrbasovou k vytýčení společné hranice pozemku p.č. 362/1 s 362/30 a 362/32 v k.ú. Špičák. 18) Stavba nebude realizována v měsících prosinec až březen, doba trvání stavby cyklotrasy 3 bude maximálně 14 dní a trasy 2.B 5 měsíců nepřetržitě. 19) Zhotovitel před započetím prací požádá Městský úřad Klatovy, odbor dopravy a SH, o stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích. 20) Stavební po kolaudačním řízení požádá Městský úřad Klatovy, odbor dopravy a SH o stanovení trvalé úpravy na místních a účelových komunikací. 21) Stavba bude dokončena - 12/ ) Stavebník oznámí stavebnímu úřadu fáze výstavby, za účelem provedení kontrolních prohlídek stavby: 1. vytýčení prostorové polohy stavby jednotlivých etap 2. závěrečná prohlídka stavby 23) Před uplynutím termínu dokončení stavby bude zdejší speciální stavební úřad požádán o vydání kolaudačního souhlasu. K žádosti o kolaudační souhlas stavebník doloží: popis a zdůvodnění provedených odchylek od územního rozhodnutí nebo územního souhlasu, stavebního povolení, příp. změny stavebního povolení doklady o schváleném uložení odpadů nebo o jejich jiném odsouhlaseném využití doklady o výsledcích předepsaných zkoušek, zkoušky hutnění pláně a jednotlivých konstrukčních vrstev vozovky, atesty použitých obalovaných směsí, certifikáty všech použitých materiálů doklady stanovené ve stavebním povolení nebo při změně stavby před dokončením geometrický plán stavby dokumentace skutečného provedení stavby Rozhodnutí o námitkách účastníků řízení: V průběhu stavebního řízení byly vzneseny námitky a připomínky účastníků řízení:

4 4 1) Pan Vrbas František st., nar , bytem Špičák 31, Železná Ruda, pan Vrbas František ml., nar , bytem Špičák 31, Železná Ruda, paní Věra Vrbasová, nar , bytem Špičák 36, Železná Ruda, všichni zastoupeni advokátem JUDr. Miroslavem Muchnou, Vídeňská 181, Klatovy Námitka týkající se věci, že výše jmenovaní účastníci řízení se považují za vlastníky pozemků a vlastníky stavby na pozemcích, na nichž se stavba staví, že projektová dokumentace je zpracována v rozporu s územně plánovací dokumentací a podmínkami územního rozhodnutí stavební úřad na jednání dne zamítl námitku doložením situace, která prokazuje, že stavba na pozemku účastníků neleží, ve stavebním povolení ošetřeno podmínkou č.14, doloženo územní rozhodnutí Městského úřadu Železná Ruda, odboru výstavby, č.j. VÚP/2176/09/29-330/2 ze dne , a sdělení o souladu s územním rozhodnutím č.j. VÚP/1217/10/ ze dne Námitku, že projektová dokumentace nesprávně zakresluje vedení nízkotlakého plynovodu do Ski areálu Špičák po jeho rekonstrukci - stavební úřad zamítl doloženo vyjádření RWE Distribuce ze dne , před zahájením prací požádá zhotovitel o vytýčení existence sítí. Námitku týkající se stanovení podmínek pro realizaci stavby ve čtrnácti bodech a navrhující sjednání smluvních pokut při jejich nedodržení stavební úřad vyhovuje podmínkám, které vyplívají ze stavebního zákona a jsou uvedeny v podmínkách stavebního povolení, pokuty zamítá, toto není předmětem stavebního povolení. 2) Námitka pana Jana Šabaty, bytem Trnková 1223, Rokycany, týkající se nesouhlasu s přerušením cyklotrasy na pozemku p.č. 362/1 v k.ú. Špičák a požaduje její provedení až příjezdové cestě do lyžařského areálu, včetně přeložky stávající trafostanice Českých drah stavební úřad námitku zamítá, toto území nebylo řešeno v územním řízení, nemůže být řešeno ani ve stavebním řízení, cyklotrasa není přerušena, jen na části pozemku 362/1 neprobíhají stavební práce. Odůvodnění: Dne podal stavebník Město Železná Ruda, Klostermannovo náměstí 295, Železná Ruda, IČ , žádost o vydání stavebního povolení na stavbu Cyklostezky a cyklistické trasy na území Železné Rudy, umístěnou na p.p.č. 440/53, 443/2, 955/3, 539/3, 434/8, 441/4, 471/1, 362/1, 370, 456/1, 456/20, 456/23, 456/24, 456/26, 456/27, 465/1, 955/3, 957/5, 957/7, 69/6, 70/2, 218/1, 218/6, 218/15, 220/2, 220/3, 351/8, 351/15, 351/28, 65/6, 69/7, 70/4, 70/7, 70/11, 71/9, 71/10, 130/3, 985/1, 986 v k.ú. Špičák. Žádost byla doložena projektovou dokumentací zpracovanou projekční kanceláří MENE Industry s.r.o., Lobezská 53, Plzeň, IČ pod číslem zakázky 11/09. Speciální stavební úřad opatřením ze dne oznámil účastníkům řízení a orgánům státní správy zahájení stavebního řízení veřejnou vyhláškou vzhledem k velkému počtu účastníků řízení a upustil od místního šetření. Během stavebního řízení došly stavebnímu úřadu dvě námitky. Dne došla námitka účastníků řízení pan Vrbas František st., nar , bytem Špičák 31, Železná Ruda, pan Vrbas František ml., nar , bytem Špičák 31, Železná Ruda, paní Věra Vrbasová, nar , bytem Špičák 36, Železná Ruda, všichni zastoupeni advokátem JUDr. Miroslavem Muchnou, Vídeňská 181, Klatovy. Námitka se týkala věci, že výše jmenovaní účastníci řízení se považují za vlastníky pozemků a vlastníky stavby na pozemcích, na nichž se stavba staví, že projektová dokumentace je zpracována v rozporu s územně plánovací dokumentací a podmínkami územního rozhodnutí, neboť cyklotrasa je v části trasy přerušena a chybí napojení dvou cyklotras. Dále účastníci namítali, že dokumentace obsahuje nesprávné údaje na výkresech cyklotrasy č.2.b o existenci přístupové cesty na pozemcích a stavbě

5 5 účastníků p.p.č. 362/30, 362/36 v k.ú. Špičák, nesprávné zakreslení vedení nízkotlakého plynovodu do Ski areálu Špičák po jeho rekonstrukci, existuje rozpor mezi výkresy (celkovou situací, technickou zprávou), není zajištěn přístupu ke stavbě zejména cyklotrasy 2.B, která se nachází ve svahu, harmonogramu prací je nedostatečný. Dále si účastníci stanovili ve čtrnácti bodech podmínky pro realizaci stavby a navrhli sjednání smluvních pokut při jejich nedodržení. Dne byla doručena námitka pana Jana Šabaty, bytem Trnková 1223, Rokycany, který nesouhlasí přerušením cyklotrasy na pozemku p.č. 362/1 v k.ú. Špičák a požaduje její provedení až příjezdové cestě do lyžařského areálu, včetně přeložky stávající trafostanice Českých drah. Stavební úřad opatřením ze dne nařídil veřejnou vyhláškou ústní jednání k projednání námitek účastníků řízení na den v 9.00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Železná Ruda. Na jednání se z účastníků řízení dostavil pouze advokát pan JUDr. Miroslav Muchna, zastupující pana Vrbase Františka st., pana Vrbase Františka ml., paní Věru Vrbasovou. Námitka týkající se věci, že výše jmenovaní účastníci řízení se považují za vlastníky pozemků a vlastníky stavby na pozemcích, na nichž se stavba staví, že projektová dokumentace je zpracována v rozporu s územně plánovací dokumentací a podmínkami územního rozhodnutí byla zamítnuta, stavební úřad na jednání doložil situaci, která prokazuje, že stavba na pozemku účastníků neleží, ve stavebním povolení na žádost účastníků je toto ošetřeno podmínkou č.14, dále bylo doloženo územní rozhodnutí Městského úřadu Železná Ruda, odboru výstavby, č.j. VÚP/2176/09/29-330/2 ze dne , a sdělení o souladu s územním rozhodnutím č.j. VÚP/1217/10/ ze dne Námitku, že projektová dokumentace nesprávně zakresluje vedení nízkotlakého plynovodu do Ski areálu Špičák po jeho rekonstrukci, stavební úřad zamítl, bylo doloženo vyjádření RWE Distribuce, a.s., ze dne , současně je v podmínkách stavebního povolení, že před zahájením prací požádá zhotovitel o vytýčení existence sítí. Námitku týkající se stanovení podmínek pro realizaci stavby ve čtrnácti bodech a navrhující sjednání smluvních pokut při jejich nedodržení stavební úřad vyhovuje podmínkám, které vyplívají ze stavebního zákona a jsou uvedeny v podmínkách stavebního povolení, pokuty zamítá, toto není předmětem stavebního povolení, účastníci zápisem do protokolu požádali Město Železná Ruda, aby se ke smluvním pokutám vyjádřilo. Během jednání byly dohodnuté podmínky stavebního povolení, které byly zapracovány do podmínek tohoto rozhodnutí č , 16, 17, 18. Do protokolu účastníci navrhují, aby bylo učiněno bezpečnostní opatření, aby nedošlo ke zranění cyklistů. Stavební úřad při kolaudačním řízení projedná se stavebníkem a Policií ČR, dopravním inspektorátem Klatovy, vhodné umístění dopravních značek jako upozornění pro cyklisty na nebezpečné úseky. Na základě podkladů stavebního úřadu v Železné Rudě o stavbě parkoviště Vrbasových bylo uloženo projektantovi doložit dodatek k situaci 2.4. s výřezem připojení cyklotras 2.B a 3 se zakreslením hranice parkoviště. Námitka pana Jana Šabaty, bytem Trnková 1223, Rokycany, týkající se nesouhlasu s přerušením cyklotrasy na pozemku p.č. 362/1 v k.ú. Špičák a požaduje její provedení až příjezdové cestě do lyžařského areálu, včetně přeložky stávající trafostanice Českých drah byla zamítnuta, toto území nebylo řešeno v územním řízení, nemohlo být tedy řešeno ani ve stavebním řízení, cyklotrasa není přerušena, jen na části pozemku 362/1 neprobíhají stavební práce. Projektová dokumentace byla o výřez doplněna dne Pan JUDr. Miroslav Muchna se dostavil dne na stavební úřad k seznámení se s dodatkem k projektové dokumentaci. V průběhu řízení bylo zkoumáno, zda mohou být přímo dotčena vlastnická nebo jiná práva vlastníků pozemků a staveb na nich, včetně pozemků sousedních a staveb na nich. Na

6 6 základě výsledků byl stanoven okruh účastníků řízení ve smyslu 109 stavebního zákona. Současně speciální stavební úřad v průběhu řízení přezkoumal předloženou žádost o vydání stavebního povolení a připojené podklady z hledisek uvedených v 111 stavebního zákona. Všechna vyjádření byla zkoordinována a stanovené podmínky zakotveny do podmínek vydávaného povolení. Dále bylo zjištěno, že projektová dokumentace stavby splňuje obecné technické požadavky na výstavbu a je zpracována oprávněnou osobou a že uskutečněním stavby nejsou ohroženy veřejné zájmy ani nepřiměřeně omezena či ohrožena práva a oprávněné zájmy účastníků řízení. Protože speciální stavební úřad v průběhu stavebního řízení neshledal důvody bránící povolení stavby, rozhodl způsobem uvedeným ve výroku. Účastníkem řízení podle 27 odst. 1 správního řádu je Město Železná Ruda, Klostermannovo náměstí 295, Železná Ruda, IČ Žádost byla doložena následujícími doklady: a) Městský úřad Klatovy koordinované stanovisko č.633 ze dne b) Městský úřad Železná Ruda, odbor výstavby, územní rozhodnutí č.j. VÚP/2176/09/29-330/2 ze dne , sdělení o souladu s územním rozhodnutím č.j. VÚP/1217/10/ ze dne c) Správa Národního parku a CHKO Šumava, závazné stanovisko č.j. NPS 11093/2009 ze dne d) NIPI ČR, o.s. č.j. Ka-387 ze dne e) Hasičský záchranný sbor PK, závazné stanovisko č.j. HPSM-476-4/KT/SPD-2007 ze dne f) Krajská hygienická stanice PK, Klatovy, závazné stanovisko č.j /21/08 ze dne g) Okresní Ředitelství, Policie ČR, dopravní inspektorát Klatovy, č.j. KRPP /ČJ ze dne h) Vodospol s.r.o. č.j. V ze dne , č.j. V ze dne i) ČD Telematika a.s. č.j.18507/08 ze dne j) Správa železniční a dopravní cesty s.o., Správa dopravní cesty Plzeň č.j. 1263/08-SDC PLZ-366/Pru ze dne , Souhrnné stanovisko SŽDC,s.o. č.j. 193/10-SDC PLZ-046/Pru ze dne k) ČEZNET, a.s. č.j /B/08 ze dne l) RWE Distribuční služby, s.r.o. vyjádření k existenci sítí č.j. 1941/081/173 ze dne , vyjádření k PD č.j. 2893/09/173 ze dne m) Telefónica O2 Czech Republik, a.s., vyjádření č.j /08/cpn/vv0 ze dne , vyjádření k PD č.j. PD 346/09 ze dne n) ČEZ Distribuce a.s.s., vyjádření k sítím č.j. č.j. 1744/2008/Ku ze dne , 45/2008/Ku ze dne , 1746/2008 ze dne , č.j. 1747/2008 ze dne , vyjádření k PD ze dne o) Správa a údržba silnic Klatovy, č.j. 2073/09 ze dne

7 7 Poučení: Proti tomuto rozhodnutí se lze písemně odvolat do 15-ti dnů od jeho doručení ke Krajskému úřadu Plzeňského kraje, Odboru dopravy a silničního hospodářství podáním učiněným u zdejšího Městského úřadu Klatovy, odboru dopravy - dopravního úřadu. otisk úředního razítka... v.r. Ing. Rubášová Romana služ. číslo Stavební povolení pozbude platnosti, nebudou-li stavební práce zahájeny do dvou let od nabytí právní moci. Ověřená projektová dokumentace stavby a štítek Stavba povolena budou stavebníkovi předány po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí. Za vydání stavebního povolení byl vyměřen správní poplatek podle položky č. 17, odst. 1, písm. i) zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve výši 3000,- Kč. Vzhledem k tomu, že se jedná o řízení s velkým počtem účastníků řízení, doručuje se toto rozhodnutí účastníkům řízení podle 144, zák. č. 500/2004 Sb., správního řádu veřejnou vyhláškou. Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno nejméně 15 dnů, poté se považuje za doručené. Vyvěšeno na úřední desce Městského úřadu Klatovy Sejmuto z úřední desky Městského úřadu Klatovy Vyvěšeno na elektronické úřední desce Městského úřadu Klatovy Vyvěšeno na úřední a el. desce Městského úřadu Železná Ruda Sejmuto z úřední elektronické desky Městského úřadu Klatovy Sejmuto z úřední a el. desky Městského úřadu Železná Ruda Účastníci řízení podle 27 odst. 1 správního řádu Město Železná Ruda, Klostermannovo náměstí 295, Železná Ruda Účastníci řízení podle 27 odst. 2 správního řádu: (doručí se veřejnou vyhláškou) - Město Železná Ruda, Klostermannovo 295, Železná Ruda - Lesy ČR, s.p., Přemyslova 1106, Hradec Králové

8 8 - SŽDC, s.o., Dlážděná 1003/7, Praha - Správa a údržba silnic Klatovy, Za Kasárny 324, Klatovy - Plzeňský kraj, Škroupova 1760/18, Plzeň - Pozemkový fond České republiky, Husinecká 11a/1024, Praha 3 - Jiří Neumann, Neumannova 1777/4, Plzeň - Jana Panzerová, Mikulášské náměstí 631/3, Plzeň - Irena Nováčková, Motýlí 2345/42, Plzeň - František Sýkora, Mikulášská 296/2, Plzeň - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábř. 390/42, Praha - ČD, a.s., Správa dopravní cesty Plzeň, Sušická 23, Plzeň - Blanka Maříková, Křimická 731/15, Plzeň - Vlasta Šusterová, Třešňová 254/7, Plzeň - Pavel Tolar, Svatojirská 8, Plzeň - JUDr. Zdeněk Souhrada, Třešňová 939/26, Plzeň - Vyšší odborná škola, Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Plánická 196, Klatovy - ZO Odborové sdružení Čech, Moravy a Slezska, při MěV KSČM Plzeň, Purkyňova 994/29, Plzeň - Marek a Kateřina Sekyrovi, Špičák 107, Železná Ruda - František a Blanka Černých, Chmelová 33/9, Plzeň - Jaroslav Sladký, Na Belánce 2, Plzeň - Vladimír Kasík, Podsedky 21, Janovice nad Úhlavou - Tělovýchovná jednota, Sportovní areál Špičák, Železná Ruda - TJ LOKOMOTIVA PLZEŇ, Úslavská 2357/75, Plzeň - JUDr. Petr Šebesta, Mánesová 1947/19, Plzeň - Ing. Daniel Follprecht, Skautská 1534/21, Plzeň - Eva Follprechtová, náměstí Milady Horákové 2135/16, Plzeň - MUDr. Igor Treybal, Na Bělidle 657, Klatovy - Ing. Ladislav Kroft, Slávy Horníka 150/17, Praha 5 - Ing. Libuše Weinfurtová, V Zahradách 1120, Rudná - Václav Lehečka, Raisova 2600/55, Plzeň - TEMOG s.r.o., Nevřeň 110, Nevřeň - Ing. Pavel a Ing. Marta Bartuškovi, Nad Alejí 1765/25, Praha 6 - Svatopluk Černík, Liliová 2680/66, Plzeň - Jana Černíková, Špičák 119, Železná Ruda - Juraj Eöllös, Pod Hůrkou 566, Klatovy - Tomáš Kačírek, Spojovací 417, Zruč Senec - NATURAL MYSTIC s.r.o., Slovanská 409/64, Plzeň - Vladimír Boudík, Čermáková 2498/46, Plzeň 3 - Marie Boudíková, Klatovská třída 1302/120, Plzeň - Zdeněk Červenka, Habrmannovo nám. 554/2, Plzeň - Radomíra Kottová, Sokolovská 1127/118, Plzeň - Jan Zídek, Sokolovská 805/26, Plzeň - Jitka Sládková, Losiná 243, Losiná - PhDr. Vlasta Volková, Kostelní 364/26, Praha 7 - Eduard Beneš, Částkova 1795/22, Plzeň - Helena Suková, Částkova 1795/22, Plzeň - Josef Heral, V Brance 1212, Přeštice - Ing. Marie Heralová, V Brance 1212, Přeštice - Vladislava Vlčková, Bolzanova 2660/17, Plzeň

9 9 - Marek Kepka, Špičák 79, Železná Ruda - Pavla Kuvíková, Rostislavova 1363/22, Praha 4 - Petra Tlapová, Táborská 2190/10, Plzeň - Šárka Benediktová, Pálavská 1402/33, Plzeň - Ing. Tomáš Svoboda, Viklefova 1928/2, Praha 3 - VOS ZO Lékařská fakulta UK v Plzni, Karlovarská 585/48, Plzeň - Zdeněk Válka, Rabštejnská 1570/19, Plzeň - Jaroslav Jílek, Špičák 105, Železná Ruda - Jaroslava Jílková, Špičák 105, Železná Ruda - Ladislava Lavičková, Rozvojová zóna 503, Janovice nad Úhlavou - ZČP Net, s.r.o., Edvarda Beneše 2439/70, Plzeň - JUDr. Daniel Volopich, Růženy Svobodové 526/28, Plzeň - Brigita Franek, Růženy Svobodové 526/28, Plzeň - Daniela Volopichová, Dukelská 783, Přeštice - František Vrbas, Špičák 31, Železná Ruda - Věra Vrbasová, Špičák 36, Železná Ruda - Ing. Vlastimil Bočan, Čepihory 85, Most - VODOSPOL s.r.o., Ostravská 169, Klatovy - Telefónica O2 Czech Republic, a.s., DLSS Plzeň, P.O.Box 56, Praha 3 - ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, Děčín 4 - RWE Distribuční služby s.r.o. Plynárenská 499/1, , Brno Dotčené orgány: Městský úřad Klatovy, odbor vnitřních věcí se žádostí o vyvěšení na úřední desce v Klatovech po dobu 15 dnů (potvrzené vrátit zpět na MěÚ Klatovy, odbor dopravy) Městský úřad Železná Ruda s žádostí o vyvěšení na úřední desce v Železné Rudě po dobu 15 dnů (potvrzené vrátit zpět na MěÚ Klatovy, odbor dopravy) Městský úřad Klatovy, odbor výstavby a ÚR Městský úřad Železná Ruda, výstavba Městský úřad Klatovy, odbor ŽP Městský úřad Klatovy, odbor školství a kultury OŘ PČR, DI Klatovy Správa NP a CHKOŠ Vimperk, 1. máje 260, Vimperk Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje, Územní odbor Klatovy, Aretinova 129, Klatovy Krajská hygienická stanice PK, Plzeňská 190, Klatovy

Městský úřad Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK Odbor výstavby a územního plánování. R O Z H O D N U T Í -veřejná vyhláška-

Městský úřad Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK Odbor výstavby a územního plánování. R O Z H O D N U T Í -veřejná vyhláška- Městský úřad Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK Odbor výstavby a územního plánování SPIS. ZN.: VÚP 3938/2013-Han Č.J.: VUP 24594/13-HAN 3938/2013 VYŘIZUJE: Ladislav Hána TEL.: 388 459 057 E-MAIL:

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽAMBERK odbor správní a dopravy Masarykovo nám. 166, 564 01 Žamberk

MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽAMBERK odbor správní a dopravy Masarykovo nám. 166, 564 01 Žamberk MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽAMBERK odbor správní a dopravy Masarykovo nám. 166, 564 01 Žamberk Čj.: MUZBK-5092/2015/SPDO-5 Spisová značka: MUZBK-5092/2015/SPDO Spis. skart. znak, lhůta: 280.1 A20 Počet listů/příloh/listů

Více

DRÁŽNÍ ÚŘAD, NERUDOVA 1, OLOMOUC, 779 00 OLOMOUC stavební sekce-oblast Olomouc

DRÁŽNÍ ÚŘAD, NERUDOVA 1, OLOMOUC, 779 00 OLOMOUC stavební sekce-oblast Olomouc *crdux008isuf* CRDUX008ISUF DRÁŽNÍ ÚŘAD, NERUDOVA 1, OLOMOUC, 779 00 OLOMOUC stavební sekce-oblast Olomouc Sp. Zn.: MO-SDO0097/15-12/Eh V Olomouci dne 11. května 2015 Č. j.: DUCR-25520/15/Eh Telefon: +420

Více

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/7675/2012 Br Brožová Jana 386 804 039 brozovaj@c-budejovice.cz 16.10.

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/7675/2012 Br Brožová Jana 386 804 039 brozovaj@c-budejovice.cz 16.10. Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í úřad n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1, 2 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice Viz

Více

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/2507/2012 Pích Píchová Hana 38 680 4025 pichovah@c-budejovice.cz 1.6.

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/2507/2012 Pích Píchová Hana 38 680 4025 pichovah@c-budejovice.cz 1.6. Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í úřad n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1, 2 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice Viz

Více

Obecní úřad Dolany, odbor výstavby - stavební úřad 783 16 Dolany u Olomouce Č.j. SSP/62/10/Ve v Dolanech 9.3.2010 Oprávněná úřední osoba pro vyřízení a podepisování : M. Večeřová Tel. 585396242 Fax: 585396404

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD NEPOMUK Odbor výstavby a životního prostředí

MĚSTSKÝ ÚŘAD NEPOMUK Odbor výstavby a životního prostředí MĚSTSKÝ ÚŘAD NEPOMUK Odbor výstavby a životního prostředí Náměstí Augustina Němejce 63, 335 01 Nepomuk, Plzeňský kraj Tel.: 371 519 711 Fax: 371 519 755 IČO: 00256986 e-mail: podatelna@urad-nepomuk.cz

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD STARÉ MĚSTO ODBOR STAVEBNÍHO ÚŘADU A ÚZEMNÍHO PLÁNU NÁMĚSTÍ HRDINŮ 100, 686 03 STARÉ MĚSTO

MĚSTSKÝ ÚŘAD STARÉ MĚSTO ODBOR STAVEBNÍHO ÚŘADU A ÚZEMNÍHO PLÁNU NÁMĚSTÍ HRDINŮ 100, 686 03 STARÉ MĚSTO MĚSTSKÝ ÚŘAD STARÉ MĚSTO ODBOR STAVEBNÍHO ÚŘADU A ÚZEMNÍHO PLÁNU NÁMĚSTÍ HRDINŮ 100, 686 03 STARÉ MĚSTO SPISOVÁ ZN.: Č.J.: VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: SÚ/01595/2012/Ho MeUSM/02723/2012 Darja Horáková 572416452

Více

9265/12/Kri Telefon : 386 301 427. Veřejná vyhláška ROZHODNUTÍ. s t a v e b n í p o v o l e n í

9265/12/Kri Telefon : 386 301 427. Veřejná vyhláška ROZHODNUTÍ. s t a v e b n í p o v o l e n í Městský úřad Trhové Sviny Stavební úřad Žižkovo náměstí 32, 374 17 Trhové Sviny Č.j. : Výst 5860/348-B/2012/Kr Trhové Sviny, dne 16.5.2012 Vyřizuje : František Kříha 9265/12/Kri Telefon : 386 301 427 374

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD JILEMNICE odbor územního plánování a stavebního řádu Masarykovo náměstí 81, 514 01 Jilemnice

MĚSTSKÝ ÚŘAD JILEMNICE odbor územního plánování a stavebního řádu Masarykovo náměstí 81, 514 01 Jilemnice MĚSTSKÝ ÚŘAD JILEMNICE odbor územního plánování a stavebního řádu Masarykovo náměstí 81, 514 01 Jilemnice Spis. zn.: MUJI 55/2013 /ÚPSŘ Č.j: PDMUJI 1215/2014/Fi/Souh Jilemnice, dne: 27.1.2014 Vyřizuje:

Více

STAVEBNÍ POVOLENÍ č. 50/2009-2

STAVEBNÍ POVOLENÍ č. 50/2009-2 MĚSTSKÝ ÚŘAD NÁCHOD Masarykovo náměstí 40, PSČ 547 61 Náchod, tel. 491 405 111 ODBOR VÝSTAVBY A ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ odloučené pracoviště: Náchod, Palachova 1303 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í s t a v b y

r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í s t a v b y Vypraveno dne: OBECNÍ ÚŘAD HORNÍ MARŠOV Stavební úřad Bertholdovo náměstí 102 542 26 Horní Maršov Spis.zn. Č.j.: Vyřizuje: Tel.: Email: 259/11-Mo 259/11-Mo Jitka Moclová, oprávněná úřední osoba 499 874

Více

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/10815/2009 Pích Píchová Hana 38 680 4025 pichovah@c-budejovice.cz 18.3.

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/10815/2009 Pích Píchová Hana 38 680 4025 pichovah@c-budejovice.cz 18.3. Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í úřad n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1, 2 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice Viz

Více

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/1605/2015 Da Ing.arch. Davidová Markéta 386804040 davidovam@c-budejovice.cz 16.6.

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/1605/2015 Da Ing.arch. Davidová Markéta 386804040 davidovam@c-budejovice.cz 16.6. Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í úřad n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1/1 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice Viz rozdělovník:

Více

Obecní úřad Zbraslavice, stavební úřad Zbraslavice 7, 285 21 Zbraslavice tel./fax 327591411

Obecní úřad Zbraslavice, stavební úřad Zbraslavice 7, 285 21 Zbraslavice tel./fax 327591411 Obecní úřad Zbraslavice, stavební úřad Zbraslavice 7, 285 21 Zbraslavice tel./fax 327591411 Č.j: 51/2015-3.Výst Zbraslavice, dne: 23.6.2015 Vyřizuje: Jan Jursík E-mail: stavebni@obeczbraslavice.cz Telefon:

Více

Obecní úřad Milín, stavební úřad 11. května 27, Milín

Obecní úřad Milín, stavební úřad 11. května 27, Milín Obecní úřad Milín, stavební úřad 11. května 27, Milín Č.j: 1674/1676/2012 Milín, dne: 15.3.2013 Vyřizuje: Soňa Poláková E-mail: sumilin@volny.cz Telefon: 318 691 173 V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A R O Z

Více

Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 56, 145 05 Praha, IČ 65993390

Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 56, 145 05 Praha, IČ 65993390 MĚSTSKÝ ÚŘAD STARÉ MĚSTO ODBOR STAVEBNÍHO ÚŘADU A ÚZEMNÍHO PLÁNU NÁMĚSTÍ HRDINŮ 100, 686 03 STARÉ MĚSTO SPISOVÁ ZN.: Č.J.: VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: SÚ07592/2008/Ho MeUSM/04735/2012 Darja Horáková 572416452

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D Ř Í Č A N Y odbor - Stavební úřad

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D Ř Í Č A N Y odbor - Stavební úřad M Ě S T S K Ý Ú Ř A D Ř Í Č A N Y odbor - Stavební úřad Melantrichova 2000, 25101 Říčany, tel. 323 618 111, fax. 323 618 160 SPIS. ZN.: 13735/2013/Ch Č.J.: 74420/2013-MURI/OSÚ/00026 VYŘIZUJE: Chejnová,

Více

Městský úřad Prachatice

Městský úřad Prachatice Městský úřad Prachatice Velké náměstí 3, 383 01 Prachatice Odbor komunálních služeb a dopravy, oddělení silničního hospodářství Č.j.: MUPt/34967/2014/04/KSD/Šve Oprávněná úřední osoba: Věra Švehlová Telefon:

Více

Č.j.: MK1788/2011-VŢPD/Bk Kojetín, dne 18. dubna 2011 Spis č.: 372/2011 Vyřizuje: Jana Bartková Tel.: 581277472 E-mail: vzpd@radnice.kojetin.

Č.j.: MK1788/2011-VŢPD/Bk Kojetín, dne 18. dubna 2011 Spis č.: 372/2011 Vyřizuje: Jana Bartková Tel.: 581277472 E-mail: vzpd@radnice.kojetin. Městský úřad Kojetín Odbor výstavby, životního prostředí a dopravy Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Č.j.: MK1788/2011-VŢPD/Bk Kojetín, dne 18. dubna 2011 Spis č.: 372/2011 Vyřizuje: Jana Bartková

Více

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/2688/2013 Ni Nikodemová Anna 38 680 4024 nikodemova@c-budejovice.cz 21.6.

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/2688/2013 Ni Nikodemová Anna 38 680 4024 nikodemova@c-budejovice.cz 21.6. Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í úřad n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1, 2 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice Viz

Více

@4,4. Ozn{menf o dobi a misti kondni voleb prezidenta republilqy. v p{tek dne LI". ledna 2013 od 14000 hod,

@4,4. Ozn{menf o dobi a misti kondni voleb prezidenta republilqy. v p{tek dne LI. ledna 2013 od 14000 hod, Ozn{menf o dobi a misti kondni voleb prezidenta republilqy Starosta obce Stihlice, Tom65 Rycht4 podle $ 34 zhkana d.275/2012 Sb, o volbd prezidenta republiky zdkonfi oznamuje: I. \ilclby prezidenta republiky

Více

r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í

r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í M ě s t s k á č á s t P r a h a 2 0 Úřad městské části Odbor výstavby Jívanská 647, 193 21 Praha - Horní Počernice, tel. 271 071 635, fax 28192 0093 č. j.: 22250/1276/4/07/Kr-UR Vyřizuje: Hana Krůlová

Více

Magistrát města Zlína, stavební úřad, náměstí Míru 12, 761 40 Zlín. Zdeňka Kolaříková, 95037 Morgan Hill, 305 Vineyard Town Ctr.#/257, United States

Magistrát města Zlína, stavební úřad, náměstí Míru 12, 761 40 Zlín. Zdeňka Kolaříková, 95037 Morgan Hill, 305 Vineyard Town Ctr.#/257, United States Magistrát města Zlína, stavební úřad, náměstí Míru 12, 761 40 Zlín Spisová značka: MMZL-SÚ-023588/2015/Kol Číslo jednací dokumentu: MMZL 050305/2015 Zlín, dne 6.5.2015 Oprávněná úřední osoba: Radmila Kolaříková,

Více

Viz rozdělovník: ROZHODNUTÍ. Veřejná vyhláška

Viz rozdělovník: ROZHODNUTÍ. Veřejná vyhláška Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í úřad n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1, 2 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice Viz

Více

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/7034/2011 So Sokolík Václav 38 680 4029 sokolikv@c-budejovice.cz 11.11.

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/7034/2011 So Sokolík Václav 38 680 4029 sokolikv@c-budejovice.cz 11.11. Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í úřad n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1, 2 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice Viz

Více

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/11674/2012 BL Ivan Klíma 386804021 blazekj@c-budejovice.cz 8.8.

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/11674/2012 BL Ivan Klíma 386804021 blazekj@c-budejovice.cz 8.8. Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í úřad n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1, 2 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice Viz

Více

Sp.zn.: 527/STAV/2011 V Praze dne 12.9.2011 Č. jedn.: P20/OV/12256/527/2011/Kr/9 Vyřizuje: Mgr. Hana Krůlová (tel. 271 071 638)

Sp.zn.: 527/STAV/2011 V Praze dne 12.9.2011 Č. jedn.: P20/OV/12256/527/2011/Kr/9 Vyřizuje: Mgr. Hana Krůlová (tel. 271 071 638) M ě s t s k á č á s t P r a h a 2 0 Úřad městské části Odbor výstavby a územního rozvoje Jívanská 647, 193 21 Praha - Horní Počernice, tel. 271 071 635, fax 28192 0093 Sp.zn.: 527/STAV/2011 V Praze dne

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD VÍTKOV ODBOR VÝSTAVBY A ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

MĚSTSKÝ ÚŘAD VÍTKOV ODBOR VÝSTAVBY A ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA MĚSTSKÝ ÚŘAD VÍTKOV ODBOR VÝSTAVBY A ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ náměstí Jana Zajíce 7, 749 01 Vítkov SPIS. ZN.: Výst. 8248/2010/Ku Č.J.: MUVI 23275/2011 VYŘIZUJE: Ing. Miroslava Kunzová TEL.:

Více

O Z N Á M E N Í ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ

O Z N Á M E N Í ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ Krajský úřad Královéhradeckého kraje DLE ROZDĚLOVNÍKU Váš dopis ze dne Vaše značka (č. j.) Naše značka (č. j.) Hradec Králové 9. 10. 2014 17948-2 /DS/14/TI 9. 3. 2015 Odbor oddělení Vyřizuje linka e-mail

Více