Témata pro přípravu žáků na závěrečnou zkoušku učební obor H/001 Elektrikář zaměření slaboproud

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Témata pro přípravu žáků na závěrečnou zkoušku učební obor 26-51-H/001 Elektrikář zaměření slaboproud"

Transkript

1 Střední odborné učiliště, Blatná, U Sladovny 671 Témata pro přípravu žáků na závěrečnou zkoušku učební obor H/001 Elektrikář zaměření slaboproud Písemná část: 1. Návrh napájecího zdroje - schéma zapojení zdroje, určení velikosti transformátorových plechů, počty závitů a průměry vodičů - popis funkce usměrňovače, filtračního členu a stabilizace napětí - návrh plošného spoje 2. Stabilizátor napětí - z katalogu zjistit parametry Zenerovy diody - určení velikosti napětí na vstupu a činitele stabilizace zadaného stabilizačního obvodu 3. Tranzistory a) tranzistor jako zesilovač vysokofrekvenční, nízkofrekvenční zadáno schéma zapojení - určení U ce a I c, stabilizace pracovních bodů - určení zesílení, vliv kapacit v obvodu na parametry zesilovače b) tranzistor jako spínač zadáno zapojení - určete minimální napětí U1 na plné otevření tranzistoru. Proudový zesilovací činitel H21 stanovte z katalogu. 4. Děliče napětí odporový, frekvenčně závislý dělič - derivační a integrační článek - výpočty napětí U 2, fázorový diagram 5. Operační zesilovače, generátory - podrobný popis funkce předloženého zapojení 6. Logické obvody a) návrh signalizačního obvodu pomocí logických hradel, vstupy A,B,C, výstup Y - vytvořit pravdivostní tabulku podle zadání, sestavit logický výraz pro funkci Y - nakreslit schéma zapojení b) zadána sestava hradel v logickém zapojení - zjednodušte následující logický obvod a podle výsledné funkce nakreslete schéma s hradly 7. Měření Uveďte způsoby měření elektrických veličin včetně schéma zapojení - proudu, napětí odporu - energie, výkonu - kapacity, indukčnosti - frekvence - výpočet předřadného odporu (V metr) - výpočet bočníku (A metr) 8. Rezistory, kondenzátory - výpočet odporu, kapacity - řazení odporů, výpočet celkového odporu, kapacity 9. Kirchhoffovy zákony - I. a II. Kirchhoffův zákon - použití KZ ve schématech, výpočty 10. Obvody RCL - výpočty X L, X C - fázorový diagram - sériový a paralelní rezonanční obvod - výpočet rezonančního kmitočtu - výpočet činitele jakosti Q

2 11. Silnoproudá elektrotechnika - výpočet P Z - účiník η Žák si volí jedno téma ze třech zadání, délka písemné zkoušky je 240 minut. Praktická část Praktickou zkoušku konají žáci ve třech dnech. Pro zhotovení výrobku jsou zpracovány vždy dvě alternativy, ze kterých si žáci losují, práce je rozložena do dvou dnů. Třetí den žáci losují témata, jejichž obsahem jsou praktická zapojení ze zabezpečovací techniky a silnoproudé elektrotechniky domovní instalace. 1) Zhotovení výrobku dle přiložené dokumentace. a) Mechanická konstrukce : žáci dostanou nastříhané základní rozměry plechů, které orýsují, vyvrtají, naohýbají a podle potřeby upraví b) Plošný spoj : již vyrobený plošný spoj žáci odvrtají, zkontrolují a osadí součástky, oživí a upraví c) Kompletace výrobku : žáci upevní plošný spoj a další konstrukční díly do mechanické konstrukce, propojí vodiči a provedou konečné oživení, nastavení a měření výrobku d) Odevzdání výrobku, zdůvodnění provedení nebo nedostatků 2) Témata pro praktická zapojení a) Zabezpečovací technika : žáci zapojí a naprogramují s pomocí manuálu jedno z pěti zapojení dle aktuální situace. - smyčkové ústředny DSC 1510 nebo DSC ústředny Jablotron H906 s telefonním komunikátorem nebo bezdrátová ústředna JA 65 - smyčková ústředna NICOL smyčková ústředna Paradox ESPRIT některá z nových ústředen b) Silnoproudá elektrotechnika : žáci zapojí a oživí jedno z pěti témat. - reverzace třífázového motoru pomocí stykačů - spínání světel ze čtyř míst - zásuvky s proudovým chráničem - ovládání motoru stykačem - přepínání motoru hvězda/trojúhelník pomocí stykačů Při hodnocení je kladen důraz na správné a přehledné zapojení, funkčnost, barvy vodičů v silových a ovládacích obvodech, bezpečnost práce, postupy, dodržování vyhl.č.50/78 sb., atd. Ústní část Logické řídící obvody Booleova algebra pravdivostní tabulka, logické obvody, logické funkce, schematické značky logických obvodů Základní pojmy výpočetní techniky dvojková soustava, bit, byte, analogový a číslicový signál, logická 0, logická 1, binární kód

3 Regulace, řídící obvody Druhy regulací regulační obvod a jeho členy, přímá, nepřímá, regulovaná soustava, regulovaná veličina, snímač, regulační orgán regulace na konstantní hodnotu, programová, vlečná Automatické řídící obvody obvod automatického ovládání, základní požadavky Části regulačních obvodů ovládací automatická zařízení, regulační automatická zařízení, kybernetická zařízení. Snímače elektrických a neelektrických veličin co to jsou snímače, k čemu slouží, jaké druhy snímačů znáte Snímače polohy kontaktní, bezkontaktní, odporové, indukční, kapacitní senzory Snímače úhlu natočení kontaktní, bezkontaktní, selsyn Snímače rychlosti otáčení princip, rozdělení, použití. Princip televizního přenosu Televizní přenos informací Barevný televizní přijímač blokové schéma barevného televizního přijímače, činnost signálové, rozkladové části a pomocných obvodů, funkce kanálového voliče Obrazovka popis elektronky, činnost, obvody obrazovky. Modulace a demodulace signálu Účel, princip, použití Amplitudová modulace druhy, modulátory, účel, princip demodulace Frekvenční modulace druhy, modulátory, účel, princip demodulace, výhody, nevýhody. Záznam zvuku Mechanický záznam zvuku princip, druhy, použití Magnetický záznam zvuku princip, záznam s předmagnetizací a bez předmagnetizace, použití Optický záznam zvuku princip záznamu zvuku, princip reprodukce, druhy záznamu, rozdíly, CD disky Elektroakustika elektroakustické měniče, mikrofony, sluchátka, reproduktory. Blokové schéma zabezpečovacího systému popis, činnost Čidla zabezpečovacího systému propojení, přenos dat, napájení, co je čidlo EZS rozděl čidla EZS do skupin dle použití popište princip funkce a praktické použití, montáž a kritéria falešných poplachů nakresli schéma el. připojení čidel a jejich charakteristiky

4 popiš vstupní a výstupní obvody smyčkové ústředny ( nakresli zapojení poplachové smyčky ) nakresli blokové schéma a popiš napájecí obvody systému EZS ( výpočet, spotřeba, doba zálohování, ) Postup při návrhu systému EZS zřizování systému EZS jako služba zákazníkům stupně zabezpečení a jak stanovíme rozsah zabezpečení pro jednotlivé stupně perimetrická ochrana ( prvky, podmínky pro zřízení, ) Ústředny EZS co je ústředna EZS vyjmenuj a popiš tři základní typy ústředen jak ústředny ovládáme a programujeme nakreslete a popište připojení čidel ( vyvažování jednoodporové, dvouodporovvé, označení svorkovnic, ) Prvky systému EZS vyjmenuj a popiš prvky systému EZS ( prvky tísňové a předmětové ochrany, přenosová zařízení, ) Princip radiového přenosu vysílač, přijímač, šíření radiových vln, pásma Blokové schéma rozhlasového přijímače přijímač bez zesílení ( krystalka ), přímo zesilující přijímač, přijímače s nepřímým zesílením ( superhet ) Antény druhy, použití, vlastnosti. Zesilovače blokové schéma, vlastnosti, dělení zesilovačů, princip, parametry, základní zapojení s tranzistory, zesilovací stupně vazby mezistupňů, pracovní třídy zesilovačů Zpětná vazba u zesilovače kladná a záporná zpětná vazba, vlastnosti, přímý a zpětnovazební přenos. Druhy zesilovačů, použití Výkonové zesilovače účel výkonový zesilovačů, pracovní třída, schéma zapojení, jednočinné a dvojčinné zapojení, emitorový sledovač, komplementární zapojení Vysokofrekvenční zesilovače charakteristika, princip činnosti, výpočet rezonančního kmitočtu Thomsonův vzorec Nízkofrekvenční zesilovače schéma zapojení, charakteristika zesilovače. Třídy elektrických předmětů ( 0 III ). připojení spotřebičů, značení tříd. Účinky napětí a proudů na lidský organismus bezpečná napětí v prostředích, bezpečné proudy, impedance lidského těla, rozdíl mezi účinky ss a st proudu, první pomoc při úrazech el. proudem. Příkaz B na které práce se vydává, délka platnosti, kdo vydává, způsob předání na pracoviště, zapnutí zařízení.

5 Prostředky základní ochrany (dříve ochrany před dotykem živých částí). vyjmenovat, popsat jednotlivé ochrany Prostředky ochrany při poruše (dříve ochrany před dotykem neživých částí) vyjmenovat, popsat jednotlivé ochrany Vedení a kladení ochranných vodičů průřezy hlavního pospojování, doplňujícího pospojování, využití pospojování, hromosvody části, zemní odpor jednoho svodu. Měření elektrických veličin Měření indukčnosti metody,výpočet, druhy cívek, použití v praxi. Měření odporu metody, výpočet, výsledný odpor sériového a paralelního zapojení rezistorů, Ohmův zákon Měření proudu zapojení, výpočet bočníků, vlastnosti ampérmetrů, změna rozsahu měřícího přístroje. Měření elektrických veličin Měření kapacity metody, výpočet, druhy kondenzátorů, vady, výsledná kapacita sériového a paralelního zapojení kondenzátorů Měření napětí vlastnosti voltmetrů zapojení, výpočet předřadníků, změna rozsahu měřícího přístroje Měření voltampérové charakteristiky diody schéma zapojení, postup Proudové chrániče princip činnosti, zapojení do obvodu, použití, bod rozdělení vodiče PEN na vodič PE a N. Síť TN C, TN S nakreslit schéma sítí, připojení zásuvek a spotřebičů, barvy vodičů. Jištění obvodů zásuvkové, světelné, třífázové, rozdíly v jištění pojistkami a jističi, součinnost velikosti jističů a průřezů vodičů, pravidla činnosti jističů a pojistek. Značení vodičů v třífázové soustavě TN C, TN S značení svorek, barvy vodičů, ovládací obvody v ss a st soustavě, značení holých vodičů. Usměrňovače blokové schéma napájecího zdroje, jednopulsní a dvoupulsní usměrnění, jednofázové a trojfázové usměrnění, filtrace napětí. Násobiče napětí Druhy, použití, celovlněné, půlvlnné násobiče, zapojení, činnost Stabilizátory napětí funkce, druhy stabilizátorů, zapojení, činnost. Tranzistory bipolární provedení funkce, základní zapojení použití.

6 stabilizace, nastavení pracovního bodu, třídy zesilovačů, zesílení. unipolární tranzistory typy unipolárních tranzistorů, rozdíl od bipolárních tranzistorů, použití Vícevrstvé polovodičové součástky tyristor, diak, triak, vlastnosti a použití. Konstrukční úpravy elektronických obvodů rozložení součástek, nežádoucí vazby, stínění (součástek a obvodů), ochrana před účinky tepla. Pájení v elektrotechnice zhotovení tištěného spoje ( způsob a výhody ),osazení součástkami, pájení ( ruční a cínovou vlnou ), cínové pájky Pasivní součástky rezistory, kondenzátory, cívky, vlastnosti, druhy, použití, značení, kmitočtová závislost. Oscilátory podmínky vzniku oscilace, z čeho se skládá oscilátor, zapojení, princip, rozdělení, oscilátory RC, LC, s krystalem, výpočet rezonančního kmitočtu uveďte v jakých částech rádiového a televizního přijímače se oscilátory používají a jakou zde plní funkci Rezonanční obvody druhy, popsat činnost, jak se chová obvod v rezonanci, co je Thompsonův vzorec. Základy elektrotechniky Kirchhoffovy zákony definice I. a II. zákona, použití v praxi, Elektrostatika elektrické pole, siločáry, Coulombův zákon Magnetismus magnetické pole trvalého magnetu, hysterézní smyčka, materiály magneticky tvrdé a měkké. Číslicové mikropočítače základní struktura, bloky mikropočítače, blokové schéma, druhy pamětí, vstupní a výstupní obvody, sběrnice Činnost mikropočítače soubor instrukcí mikroprocesoru, řídící instrukce Řídící technika pro řízení strojů a systémů číslicové obvody,číslicové řízení, blokové schéma. Interní zařízení počítače pevný disk, CD-ROM, disketová mechanika, procesor, operační paměť, grafická karta, zvuková karta, modem Princip práce počítače soubor ( program, datový soubor), složka, struktura složek, názvy souborů a složek Word základní pojmy dokument, formátování, tabelátor, tabulka, graf. Excel základní pojmy buňka, list, sešit, tvorba tabulky.

7 Elektrické stroje a přístroje Synchronní stroje konstrukce, činnost, použití Asynchronní motory konstrukce, činnost, použití Stejnosměrné stroje konstrukce, činnost, použití Druhy zesilovačů v automatizačním procesu princip, rozdělení, použití točivé zesilovače definujte zesílení u těchto zesilovačů. Sdělovací technika čím se zabývá sdělovací technika jaké funkce plní telefonní přístroj, definujte telefonní síť a telefonní ústřednu charakterizujte telefonní přístroj s ústřední baterií a automatickým provozem Dálkový přenos dat využití pevných telefonních okruhů, co je paketování čím je charakterizována digitální síť integrovaných služeb, její druhy Elektrický odpor vodiče výpočet, druhy materiálů, teplotní závislost, termistory Izolanty a dielektrika rozdíl mezi izolantem a dielektrikem, jejich vlastnosti, základní členění, použití v elektrotechnice Práce a výkon ss. a stř. proudu měření výkonu, druhy výkonů, jednotky, maximální, efektivní a střední hodnota, účiník. Rozdělení látek podle vodivosti Vodivostní pásy u látek, rozdíl mezi vodičem, polovodičem a izolantem Polovodiče vlastní a nevlastní vodivost u polovodičů, vlastnosti, použití PN přechod funkce přechodu PN bez vnějšího napětí a s vnějším napětím, druhy diod, funkce, použití a VA charakteristika diod. Tranzistorové klopné obvody Podstata klopných obvodů, astabilní, bistabilní a monostabilní klopný obvod, rozdíly zapojení, činnost klopných obvodů, použití Operační zesilovače charakteristické údaje OZ, schematická značka, vstupy a výstupy základní zapojení OZ Fotoelektrické součástky Přenos optickými vlákny charakteristika elektromagnetické vlny, co je vlnová délka, jak se vypočítá čím se provádí přenos elektromagnetických vln, výhody přenosu optickými vlákny, charakterizujte optické integrované obvody Optické vysílače a optické přijímače

8 jejich funkce, fotorezistor, fotodioda, fototranzistor, dioda LED, vlastnosti, funkce, použití. Integrované obvody charakterizujte integrovaný obvod, jaké má výhody či nevýhody, využití, výroba IO Dělení dle technologie výroby monolitické, vrstvené a hybridní, způsob výroby Dělení dle stupně integrace účel, rozdělení, hustota integrace Výroba křemíku technologie výroby, růst monokrystalu Zkouška se koná před komisí, vlastní zkouška trvá 15 minut, bezprostřední příprava po obdržení otázky činí též 15 minut.

Pracovní verze vzdělávacího programu pro studijní obor mechanik elektrotechnik

Pracovní verze vzdělávacího programu pro studijní obor mechanik elektrotechnik Pracovní verze vzdělávacího programu pro studijní obor mechanik elektrotechnik - zaměření elektrická zařízení - mechatronika a automatizace 1 1. CHARAKTERISTIKA, OBSAH A ZAMĚŘENÍ VZDĚLÁVÁNÍ Charakteristika,

Více

Pracovní sešit pro 3. ročník oboru Elektrikář Automatizační měření

Pracovní sešit pro 3. ročník oboru Elektrikář Automatizační měření Registrační číslo projektu Název projektu Produkt č. 6 CZ.1.07/1.1.16/02.0119 Automatizace názorně Pracovní sešit pro 3. ročník oboru Elektrikář Automatizační měření Střední škola technická a gastronomická,

Více

Nabídka povinných a nepovinných zkoušek maturitní zkoušky konané ve školním roce 2014/2015

Nabídka povinných a nepovinných zkoušek maturitní zkoušky konané ve školním roce 2014/2015 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám.1 Nabídka povinných a nepovinných zkoušek maturitní zkoušky konané ve školním roce 2014/2015 Obor: Informační technologie Společná

Více

Učební osnova předmětu ELEKTRONIKA

Učební osnova předmětu ELEKTRONIKA Učební osnova předmětu ELEKTRONIKA Obor vzdělání: 2-1-M/01 Elektrotechnika (slaboproud) Forma vzdělávání: denní studium Ročník kde se předmět vyučuje: druhý, třetí Počet týdenních vyučovacích hodin ve

Více

26-41-M/01 Elektrotechnika

26-41-M/01 Elektrotechnika Střední škola technická, Most, příspěvková organizace Dělnická 21, 434 01 Most PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY V JARNÍM I PODZIMNÍM OBDOBÍ ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Obor vzdělání 26-41-M/01 Elektrotechnika

Více

AUTOMATIZAČNÍ SYSTÉMY I.

AUTOMATIZAČNÍ SYSTÉMY I. AUTOMATIZAČNÍ SYSTÉMY I. Automatizační systémy. Prostředky automatického řízení, jejich rozdělení, vlastnosti a fyzikální principy. Automatické řízení výrobních procesů: logické řízení, regulační technika,

Více

1.11 Elektrika Novelizováno: 2014-10-20

1.11 Elektrika Novelizováno: 2014-10-20 Vypracoval Gestor Schválil Listů Příloh Kalivoda, Líbal, Černý VSB VS 24 Technické podmínky pro elektrické vybavení strojů, strojních zařízení a přípravků ve ŠKODA AUTO a.s. Obsah: 1. Všeobecné požadavky...

Více

PRVKY ŘÍDICÍCH SYSTÉMŮ

PRVKY ŘÍDICÍCH SYSTÉMŮ Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava PRVKY ŘÍDICÍCH SYSTÉMŮ učební text Romana Garzinová Ostrava 2012 Recenze: Prof. Ing. František Němec, Ph.D. Doc. RNDr. Jana Kapounová. CSc. Název: Prvky

Více

Podniková norma energetiky pro rozvod elektrické energie PROVOZ, NAVRHOVÁNÍ A ZKOUŠENÍ OCHRAN A AUTOMATIK

Podniková norma energetiky pro rozvod elektrické energie PROVOZ, NAVRHOVÁNÍ A ZKOUŠENÍ OCHRAN A AUTOMATIK ČEPS ČEZ distribuce E.ON distribuce, E.ON ČR, ZSE Podniková norma energetiky pro rozvod elektrické energie PROVOZ, NAVRHOVÁNÍ A ZKOUŠENÍ OCHRAN A AUTOMATIK PNE 38 4065 3.vydání Odsouhlasení normy Konečný

Více

Petr Hlávka MECHATRONIKA CVIČENÍ

Petr Hlávka MECHATRONIKA CVIČENÍ STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA STROJNICKÁ A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA PROFESORA ŠVEJCARA, PLZEŇ, KLATOVSKÁ 109 Petr Hlávka MECHATRONIKA CVIČENÍ SOUBOR PŘÍPRAV PRO 4. R. OBORU 26-41-M/01 ELEKTROTECHNIKA - MECHATRONIKA

Více

Napájecí zdroj JN 3020/3x400

Napájecí zdroj JN 3020/3x400 České dráhy, a.s. Generální ředitelství Odbor automatizace a elektrotechniky 110 15 Praha 1, Nábřeží L. Svobody 1222 Registrační číslo u dodavatele Starmon s.r.o. Nádražní 88 565 01 P R O Z A T Í M N Í

Více

Pomocné zkušební otázky z profese elektro k ústnímu pohovoru

Pomocné zkušební otázky z profese elektro k ústnímu pohovoru Pomocné zkušební otázky z profese elektro k ústnímu pohovoru Tyto otázky byly vypracovány jako podpůrný materiál pro zkušební komise, do jejíchž oborů patří profese elektro. Otázky vycházejí ze stavu elektrotechnických

Více

T EC HN ICKÁ S P EC IF IK A C E P ŘE D M ĚT Ů PLNĚN Í

T EC HN ICKÁ S P EC IF IK A C E P ŘE D M ĚT Ů PLNĚN Í VZ: Zkvalitnění odborné přípravy v teoretické a praktické výuce v návaznosti na praxi - 3. část - Dílna průmyslových instalací a pohonů T EC HN ICKÁ S P EC IF IK A C E P ŘE D M ĚT Ů PLNĚN Í ID Položka

Více

Spínaný regulovatelný zdroj s obvodem L4970A. doplněný o elektronickou proudovou pojistkou

Spínaný regulovatelný zdroj s obvodem L4970A. doplněný o elektronickou proudovou pojistkou Spínaný regulovatelný zdroj s obvodem L4970A doplněný o elektronickou proudovou pojistkou Jelikož se zajímám o napájecí zdroje a jejich konstrukce, pustil jsem se do návrhu dosti obsahově rozsáhlé konstrukce

Více

MEg 30 přenosné provedení PQ-NN

MEg 30 přenosné provedení PQ-NN MEg 30 přenosné provedení PQ-NN MEg 31 - přenosné provedení PQ-VN MEgA Měřicí Energetické Aparáty PQ monitor MEg30, MEg31, MEg32 a MEg33 3 PQ monitor MEg30, MEg31, MEg32, MEg33 Obsah 1. Charakteristika.................................

Více

PROFESNÍ PROFIL PRO OBOR VZDĚLÁVÁNÍ

PROFESNÍ PROFIL PRO OBOR VZDĚLÁVÁNÍ PROFESNÍ PROFIL PRO OBOR VZDĚLÁVÁNÍ 1) Charakteristika profesní uplatnitelnosti Absolvent tříletého učebního oboru je připraven vykonávat činnosti související s povoláním provozní montér vodovodů a kanalizací,

Více

Technické informace. ke katalogu Instalační přístroje a rozváděče. Think future. Switch to green.

Technické informace. ke katalogu Instalační přístroje a rozváděče. Think future. Switch to green. Technické informace ke katalogu Instalační přístroje a rozváděče Think future. Switch to green. Kategorie užití pro spínací a řídicí přístroje nn (výběr) Kategorie užití Kategorie užití udává, jakým způsobem

Více

Průvodce instalací dle EMC / základní systémové požadavky

Průvodce instalací dle EMC / základní systémové požadavky Předmluva Úvod 1 MOTION CONTROL Informace o bezpečnosti 2 Informace o požadavcích na projekt a instalaci 3 Průvodce instalací dle EMC / základní systémové požadavky Konfigurační návod Platný pro: MICROMASTER

Více

Prostředky průmyslové automatizace

Prostředky průmyslové automatizace FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ Prostředky průmyslové automatizace Garant předmětu: Doc. Ing. František Zezulka, CSc. Autoři textu: Doc. Ing. František

Více

1. Význam a účel měření, rozdělení měřících přístrojů.

1. Význam a účel měření, rozdělení měřících přístrojů. 1. Význam a účel měření, rozdělení měřících přístrojů. Fyzikální veličiny: Např. délka, čas, elektrický proud a napětí atd. Každá veličina má svoji kvantitativní stránku, která se vyjadřuje hodnotou veličiny

Více

Elektrotechnika 2 - laboratorní cvičení

Elektrotechnika 2 - laboratorní cvičení Elektrotechnika 2 - laboratorní cvičení Garant předmětu: doc. Ing. Jiří Sedláček, CSc. Autoři textu: doc. Ing. Jiří Sedláček, CSc. Ing. Miloslav Steinbauer, Ph.D. Brno 0.2.200 Obsah ZAŘAZENÍ PŘEDMĚT VE

Více

Univerzální regulovatelný spínaný zdroj

Univerzální regulovatelný spínaný zdroj 2001 ročník IX cena 25 Kč předplatné 20 Kč 9 Uvnitř čísla: Teplotní spínač MIDI komunikace II LM334 zdroj proudu Univerzální regulovatelný spínaný zdroj výst. napětí 5 25 V výst. proud max. 5 A kmitočet

Více

2.1.1 Hlavní kritéria pro výběr správného relé... 6 2.1.2 Kontakt... 7. Přepínací kmitočet kontaktu... 9 2.1.3 Vinutí a energizace...

2.1.1 Hlavní kritéria pro výběr správného relé... 6 2.1.2 Kontakt... 7. Přepínací kmitočet kontaktu... 9 2.1.3 Vinutí a energizace... TECHNICKÉ INFORMACE O RELÉ 1. DRUHY RELÉ... 2 1.1 Montáž a tvar vývodů relé... 2 1.2 Relé pro plošné spoje... 2 1.2.1 Druhy subminiaturních relé... 2 1.2.2 Konstrukce subminiaturních relé... 2 1.2.3 Způsoby

Více

Střední škola EDUCHEM, a.s. 1. ročník Podmínky klasifikace 2012/2013

Střední škola EDUCHEM, a.s. 1. ročník Podmínky klasifikace 2012/2013 Strojnictví I. Ing. Dana Bártíková jedno ústní zkoušení během pololetí vypracování praktických cvičných úloh (technické materiály; mechanika - síly, silové soustavy, grafické a početní řešení; části strojů

Více

ELEKTROTECHNIK PRO INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE

ELEKTROTECHNIK PRO INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE ELEKTROTECHNIK PRO INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace Kód a název oboru vzdělávání: 26-41-M/01 ELEKTROTECHNIKA Střední vzdělání s maturitní zkouškou

Více

Zdroj 5 kv / 4 ma řízený procesorem

Zdroj 5 kv / 4 ma řízený procesorem Bakalářská práce České vysoké učení technické v Praze Fakulta elektrotechnická Katedra mikroelektroniky Zdroj 5 kv / 4 ma řízený procesorem Ladislav Havlát 4 Vedoucí práce: Ing. Lubor Jirásek, CSc. České

Více

AKTUÁLNÍ TRENDY A PŘEHLED NOVINEK V OBORECH

AKTUÁLNÍ TRENDY A PŘEHLED NOVINEK V OBORECH AKTUÁLNÍ TRENDY A PŘEHLED NOVINEK V OBORECH ELEKTROTECHNIKA STAVEBNICTVÍ STROJÍRENSTVÍ TELEKOMUNIKAČNÍ TECHNIKA Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Více

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI. Fakulta mechatroniky a mezioborových inženýrských studií TRANSFORMÁTORU ZPŮSOBY OMEZOVÁNÍ ZAPÍNACÍHO PROUDU

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI. Fakulta mechatroniky a mezioborových inženýrských studií TRANSFORMÁTORU ZPŮSOBY OMEZOVÁNÍ ZAPÍNACÍHO PROUDU TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI Fakulta mechatroniky a mezioborových inženýrských studií PŘECHODOVÝ DĚJ PŘI ZAPNUTÍ TRANSFORMÁTORU ZPŮSOBY OMEZOVÁNÍ ZAPÍNACÍHO PROUDU 2003 MIROSLAV NOVÁK Přechodový děj

Více

UNIVERZITA PARDUBICE. Fakultu elektrotechniky a informatiky

UNIVERZITA PARDUBICE. Fakultu elektrotechniky a informatiky UNIVERZITA PARDUBICE Fakulta elektrotechniky a informatiky Směrnice č. 5/2014 Věc: Pravidla pro přijímací řízení do 1. ročníku bakalářských a navazujících magisterských studijních programů Informační technologie

Více

AKD Návod na instalaci

AKD Návod na instalaci AKD Návod na instalaci Vydání: F, říjen 2011 Platný pro hardwarovou revizi C Číslo dílu 903-200003-00 Původní dokument Patenty přihlášeny Uchovávejte všechny návody jako součást produktu po dobu životnosti

Více