Elektrická měření pro I. ročník (Laboratorní cvičení)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Elektrická měření pro I. ročník (Laboratorní cvičení)"

Transkript

1 Střední škola informatiky a spojů, Brno, Čichnova 23 Elektrická měření pro I. ročník (Laboratorní cvičení) Studentská verze Zpracoval: Ing. Jiří Dlapal B R N O 2011

2 Úvod Výuka předmětu Elektrická měření (laboratorní cvičení) je v I.ročníku zaměřena na upevnění znalostí a doplnění výuky předmětu Základy elektrotechniky. Výuka je prováděna formou simulace základních prvků elektronických obvodů a jednoduchých elektronických obvodů v programu Micro-Cap 9.0. Je žádoucí, aby se žáci pravidelně doma připravovali na výuku, případně si stáhli z domovské stránky výrobce Micro-Capu výukovou verzi programu a v rámci domácí přípravy prováděli práci v programu. Výuka předmětu předpokládá, že vyučující vždy předem sdělí žákům, jaká úloha bude měřena. Žáci si připraví na danou hodinu písemnou přípravu ve svém sešitě a budou mít teoreticky nastudováno co je předmětem měření a budou znát princip a předpokládané výsledky měření.

3 Vzor záznamu o měření Záznam o měření Název úlohy: Zkoušený předmět: Datum měření: Teplota okolí: a = o C Relativní vlhkost: = % Schéma měřicí úlohy: Postup měření: ( Stručný výpis ze zadání měřicí úlohy ) Tabulky naměřených a vypočtených hodnot: ( Podle zadání měřicí úlohy )

4 Graf: ( Pokud jej vyžaduje zadání úlohy ) Závěr: ( Zhodnocení výsledků měření, zodpovězení otázek uvedených v zadání )

5 Přehled úloh: 1. Proudové pole měření na stejnosměrném zdroji 2. Ověření platnosti Ohmova zákona - měření elektrických napětí a proudů 3. Ověření platnosti Kirchhoffových zákonů měření na odporovém děliči proudu 4. Ověření platnosti Kirchhoffových zákonů měření na odporovém děliči napětí 5. Měření odporů výchylkovými metodami 6. Měření kapacity střídavým proudem 7. Měření indukčnosti střídavým proudem 8. Měření stejnosměrného výkonu 9. Měření na polovodičové diodě (měření přechodu PN) 10. Měření na LED diodě 11. Měření na Zenerově diodě (měření Zenerova přechodu) 12. Měření rezonanční křivky paralelního rezonančního LC obvodu 13. Měření rezonanční křivky sériového rezonančního LC obvodu 14. Měření přenosové charakteristiky integračního a derivačního článku

6 1. Proudové pole měření na stejnosměrném zdroji Úkol měření - změřte zatěžovací přímku daného zdroje, výsledek vyhodnoťte graficky - určete výkonovou charakteristiku zdroje Popis měřeného objektu - zdroj stejnosměrného napětí. Uo=10V, vnitřní odpor zdroje představuje rezistor Ri =10Ω. Postup měření - použijte zdroj stejnosměrného napětí 10V, vnitřní odpor zdroje simulujte rezistorem Ri =10Ω. Změřte zatěžovací přímku zdroje. Změňte velikost vnitřního odporu zdroje na hodnotu Ri=5 Ω, opakujte měření. - odpor zátěže měňte v rozsahu Ω s krokem 10Ω - výkon zdroje do zátěže vypočítejte podle vztahu P=Rz*I 2 - pro měření použijte dynamickou DC analýzu Schéma měřicí úlohy Tabulky naměřených a vypočtených hodnot ( Budou dvě tabulky. Jedna tabulka je pro Ri=10Ω, druhá tabulka je pro Ri=5Ω ) Číslo měření U[V] I[mA] Rz[Ohm] Pz[W] Graf: závislost proudu do zátěže I na napětí na zátěži U Závěr: v závěru vyhodnoťte vliv Ri na průběh zatěžovací charakteristiky a na výkon zdroje.

7 2. Ověření platnosti Ohmova zákona - měření elektrických napětí a proudů Úkol měření - změřte VA-charakteristiku rezistoru, výsledek vyhodnoťte graficky - výpočtem určete velikost odporu rezistoru R pro různé hodnoty napětí U, závislost znázorněte graficky - s využitím výsledků měření vysvětlete platnost Ohmova zákona Popis měřeného objektu - rezistor s odporem R=500Ω Postup měření - použijte zdroj stejnosměrného napětí 100V - napětí zdroje měňte v rozsahu 0-100V s krokem 5V - výpočtem podle vzorce R=U/I určete velikost odporu rezistoru R pro jednotlivé hodnoty napětí U - pro měření použijte dynamickou DC analýzu, pro zobrazení můžete použít DC analýzu Schéma měřicí úlohy Tabulka naměřených a vypočtených hodnot Číslo měření U[V] I[mA] R[Ohm]

8 Graf: - VA charakteristika rezistoru (závislost proudu I na napětí U) - závislost odporu R na napětí U Závěr: s využitím grafů vyhodnoťte závislost proudu na napětí, odporu na napětí a vysvětlete platnost Ohmova zákona.

9 3. Ověření platnosti Kirchhoffových zákonů měření na odporovém děliči proudu Úkol měření - změřte celkový proud obvodu děliče sestaveného z rezistorů a proud v jednotlivých paralelních větvích děliče - ověřte platnost I. Kirchhoffova zákona Popis měřeného objektu - dělič proudu složený z paralelního zapojení pěti rezistorů s odporem R1=1Ω, R2=10Ω, R3=100Ω, R4=1kΩ, R5=10kΩ. Postup měření - k napájení obvodu použijte zdroj stejnosměrného napětí U1=10V - měřicí přístroj (ampérmetr) postupně připojujte do jednotlivých větví zapojení a měřte proud v těchto větvích. Nakonec změřte celkový proud obvodem. - napětí zdroje změňte na U=10V U=15V, U=20V, U=25V, U=30V a měření opakujte - dosažené výsledky porovnejte - pro měření použijte dynamickou DC analýzu Schéma měřicí úlohy Tabulka naměřených a vypočtených hodnot U I1 I2 I3 I4 I5 I I1+I2+I3+I4+I5 [V] [A] [A] [A] [A] [A] [A] [A] Závěr: v závěru vyhodnoťte platnost I. Kirchhoffova zákona porovnáním výsledného proudu obvodem a součtu proudů jednotlivými větvemi obvodu. Výsledky zhodnoťte pro jednotlivá napětí zdroje.

10 4. Ověření platnosti Kirchhoffových zákonů měření na odporovém děliči napětí Úkol měření - změřte výstupní napětí U2 děliče sestaveného z deseti rezistorů stejných odporů pro všechny dělící poměry d, ověřte platnost II. Kirchhoffova zákona - graficky vyhodnoťte závislost U2/U1 =f (d) Popis měřeného objektu - dělič napětí složený ze sériového zapojení deseti rezistorů, každý se jmenovitým odporem R =10kΩ. Postup měření - k napájení obvodu použijte zdroj stejnosměrného napětí U1=10V - měřicí přístroj (voltmetr) postupně připojujte k jednotlivým bodům zapojení a měřte napětí v těchto bodech, pro měření použijte dynamickou DC analýzu - ze známé hodnoty napětí U1 a změřených hodnot U2 vypočítejte dělící poměr d=u2/u1 pro jednotlivé body zapojení - změňte napětí zdroje na U1=20V a měření opakujte Schéma měřicí úlohy Tabulka naměřených a vypočtených hodnot (Budou dvě tabulky, jedna je pro U1=10V a druhá je pro U1=20V) Svorka U1 U2 d=u2/u [V] Graf: závislost U2/U1=f(d) pro obě hodnoty napětí U1 do jednoho grafu Závěr: v závěru vyhodnoťte vztah mezi změřeným napětím U2 a dělícím poměrem d [V]

11 5. Měření odporů výchylkovými metodami Úkol měření - změřte hodnotu odporu rezistoru porovnávací metodou voltmetrem a odporovým normálem - změřte hodnotu odporu rezistoru voltmetrem a ampérmetrem v zapojení pro malé hodnoty odporu (Rx menší než 1000Ω) - změřte hodnotu odporu rezistoru voltmetrem a ampérmetrem v zapojení pro velké hodnoty odporu (Rx větší než 1000Ω) Popis měřeného objektu - měřeným objektem jsou rezistory různých hodnot jmenovitého odporu - jmenovitý odpor: Rn =1000Ω, R1 =150Ω, R2 =510Ω, R3 =820Ω, R4 =2200Ω, R5 =6800Ω, R6 =10000Ω Postup měření - k napájení obvodu použijte zdroj stejnosměrného napětí U=20V - obvod zapojte podle zapojení a). Do série zapojte normálový odpor Rn a na místě Rx postupně připojujte rezistory R1 až R6. Pro jednotlivé rezistory změřte napětí Un a Ux. Ze změřených hodnot napětí vypočtěte hodnoty odporu rezistorů R1 až R6 a porovnejte se jmenovitými hodnotami odporu. - obvod zapojte podle zapojení b). Na místo Rx postupně připojujte rezistory R1, R2, R3. Změřte hodnoty napětí a proudů a vypočtěte hodnotu odporu jednotlivých rezistorů. Vypočtené hodnoty porovnejte s hodnotami jmenovitého odporu rezistorů. - obvod zapojte podle zapojení c). Na místo Rx postupně připojujte rezistory R4, R5, R6. Změřte hodnoty napětí a proudů a vypočtěte hodnotu odporu jednotlivých rezistorů. Vypočtené hodnoty porovnejte s hodnotami jmenovitého odporu rezistorů. - pro měření použijte dynamickou DC analýzu Schéma měřicí úlohy Zapojení a) Zapojení b) Zapojení c)

12 Tabulka naměřených a vypočtených hodnot Tabulka a) Měření Jmenovitý odpor Rn Un Ux Rx=Rn(Ux/Un) Odchylka číslo [Ω] [Ω] [V] [V] [Ω] [Ω] Tabulka b) Měření Jmenovitý odpor U I Rx=U/I Odchylka číslo [Ω] [V] [A] [Ω] [Ω] Tabulka c) Měření Jmenovitý odpor U I Rx=U/I Odchylka číslo [Ω] [V] [A] [Ω] [Ω] Závěr: v závěru vyhodnoťte jednotlivé metody, možnosti jejich využití v praxi. Zdůvodněte použití zapojení b) pro měření malých odporů a využití zapojení c) pro měření velkých odporů.

13 6. Měření kapacity střídavým proudem Úkol měření - změřte pomocí střídavého proudu kapacitu kondenzátorů C1, C2, C3, C4 a kapacitu jejich paralelního zapojení - výpočet kapacity kondenzátoru proveďte pomocí Ohmova zákona a vztahu pro výpočet kapacitní reaktance kondenzátoru Xc. Pro jednodušší výpočet můžete využít substituci Xc = Z - porovnejte naměřené hodnoty se jmenovitou kapacitou kondenzátorů a s vypočtenou kapacitou paralelního zapojení podle obecně známých vzorců pro paralelní řazení kapacit Popis měřeného objektu - kondenzátory C1 = 220 nf, C2 = 680 nf, C3 = 220μF, C4 = 680μF Postup měření - k měření použijte zdroj střídavého napětí U = 20V, f = 50Hz, sinusového průběhu - do měřicího obvodu zapojte postupně kondenzátor C1, C2, C3, C4 a jejich paralelní zapojení a změřte hodnoty proudu a napětí v obvodu, vypočítejte kapacitu jednotlivých kondenzátorů a jejich paralelního zapojení - takto získané hodnoty porovnejte se jmenovitými hodnotami kapacity kondenzátorů C1, C2, C3, C4 a s vypočtenými hodnotami paralelního zapojení podle obecně známých vzorců pro paralelní řazení kapacit - k zobrazení simulace na PC použijte Transient Analysis Schéma měřicí úlohy Tabulky naměřených a vypočtených hodnot Číslo Měřená Jmenovitá kapacita U I Vypočtená měření kapacita (Kapacita paralelního řazení) [V] [A] kapacita [μf] 1 C1 220nF 20 2 C2 680nF 20 3 C3 220μF 20 4 C4 680μF 20 5 Paralelní zapojení 900,9μF 20 Závěr: v závěru vyhodnoťte zjištěné odchylky kapacity z jednotlivých měření od jmenovité kapacity kondenzátorů, příp.vypočtené kapacity paralelního zapojení a důvody jejich vzniku.

14 7. Měření indukčnosti střídavým proudem Úkol měření - určete indukčnost cívky voltmetrem a ampérmetrem, výsledek porovnejte se jmenovitou hodnotou a zdůvodněte odchylku - znázorněte graficky komplexní impedanci cívky - vysvětlete komplexní impedanci cívky a její jednotlivé složky Popis měřeného objektu - cívka (skutečná cívka) indukčnosti L = 256mH, činný (stejnosměrný) odpor cívky Rss = 60Ω Postup měření - k napájení měřicího obvodu použijte zdroj střídavého sinusového napětí, f = 50 Hz, jehož napětí budeme měnit v rozsahu U = 10 V 100 V, s krokem 10 V - pro každou hodnotu napětí postupně vypočtěte indukční reaktanci cívky X L, hodnotu impedance cívky Z a indukčnost cívky L pro výpočet využijte vztahy Z = U / I, X L Z Rss, L = X L / 2πf - vypočtené hodnoty indukčnosti porovnejte se jmenovitou hodnotou a vysvětlete možnosti vzniku odchylky - pro U = 10 V graficky znázorněte komplexní impedanci cívky - pro měření a zobrazení simulace použijte Transient Analysis Schéma měřicí úlohy

15 Tabulka naměřených a vypočtených hodnot Měření U I R SS f Z X L L číslo [V] [ma] [Ω] [Hz] [Ω] [Ω] [H] Graf: zobrazení komplexní impedance cívky pro U=10V Závěr: v závěru vyhodnoťte odchylku vypočtené indukčnosti cívky od jmenovité hodnoty indukčnosti cívky a uveďte možnosti jejího vzniku. Vysvětlete komplexní impedanci cívky a její složky.

16 8. Měření stejnosměrného výkonu Úkol měření - prověřte závislost stejnosměrného výkonu na napájecím napětí - znázorněte graficky závislost stejnosměrného výkonu na napájecím napětí Popis měřeného objektu - rezistor se jmenovitým odporem R = 20 Ω Postup měření - k napájení měřicího obvodu použijte zdroj stejnosměrného napětí, které budeme měnit v rozsahu U = 0 V 30 V, s krokem 2 V - pro každou hodnotu napětí postupně vypočtěte stejnosměrný výkon podle vztahu P = U. I, 2 U odpor rezistoru R podle vztahu R=U/I a stejnosměrný výkon podle vztahu P R - hodnoty stejnosměrného výkonu vypočtené podle obou vztahů porovnejte mezi sebou a graficky znázorněte závislost stejnosměrného výkonu (P = U. I ) na napájecím napětí - pro měření použijte dynamickou DC analýzu, k zobrazení závislosti použijte DC analýzu Schéma měřicí úlohy Tabulka naměřených a vypočtených hodnot Číslo U I P=U. I P= U 2 / R R=U/I měření [ V ] [ A ] [ W ] [ W ] [ Ω ]

17 Graf: zobrazení závislosti výkonu vypočteného podle vztahu P=U. I na napájecím napětí Závěr: v závěru vyhodnoťte odchylku stejnosměrných výkonů vypočtených podle obou známých vztahů a vyhodnoťte závislost stejnosměrného výkonu na napájecím napětí.

18 9. Měření na polovodičové diodě (měření přechodu PN) Úkol měření - změřte a graficky znázorněte VA charakteristiku polovodičové diody (přechodu PN) - VA charakteristiku znázorněte pro propustný i nepropustný (závěrný směr) v jednom grafu - znázorněte formou grafu zvlášť propustný a nepropustný (závěrný) směr - k měření použijte dynamickou DC analýzu, VA charakteristiku můžete zobrazit pomocí DC analýzy Popis měřeného objektu - polovodičová dioda 1N4148, ochranný rezistor diody R1 = 20Ω Postup měření Propustný směr - použijte zdroj stejnosměrného napětí, jehož velikost měňte v rozsahu 0 až 7V s krokem 0,5V - pro jednotlivé hodnoty napětí zdroje odečítejte z měřicích přístrojů napětí na diodě a proud tekoucí diodou Nepropustný (závěrný) směr - použijte zdroj stejnosměrného napětí, jehož velikost měňte v rozsahu 0 až -50V s krokem 5V - pro jednotlivé hodnoty napětí zdroje odečítejte z měřicích přístrojů napětí na diodě a proud tekoucí diodou - pro měření použijte dynamickou DC analýzu, k zobrazení VA charakteristiky použijte DC analýzu Schéma měřicí úlohy

19 Tabulky naměřených a vypočtených hodnot Propustný směr Číslo U (zdroje) U (dioda) I měření [ V ] [ V ] [ ma ] ,00 2 0, , , , , , , Nepropustný (závěrný) směr Číslo U U (dioda) I měření [ V ] [ V ] [ ma ] , Graf: zpracujte celkem tři grafy: - VA charakteristika diody - graf závislosti proudu na napětí v propustném směru - graf závislosti proudu na napětí v nepropustném (závěrném) směru Závěr: v závěru vyhodnoťte dosažené výsledky měření a porovnejte s teoretickými poznatky získanými v předmětu základy elektrotechniky. Vysvětlete činnost přechodu PN, činnost polovodičové diody v propustném a nepropustném (závěrném) směru.

20 10. Měření na LED diodě Úkol měření - změřte a graficky znázorněte voltampérovou charakteristiku předložených LED diod v propustném směru - VA charakteristiku znázorněte pro každou LED diodu do samostatného grafu - k měření použijte dynamickou DC analýzu, VA charakteristiku můžete zobrazit pomocí DC analýzy Popis měřeného objektu - LED dioda žlutá a LED dioda modrá, v sérii s LED diodou zapojte rezistor R1 = 20Ω. Postup měření - LED diody budeme měřit v propustném směru - použijte zdroj stejnosměrného napětí, jehož velikost měňte v rozsahu 2,00V až 2,50V s krokem 0,05V pro měření žluté LED diody - použijte zdroj stejnosměrného napětí, jehož velikost měňte v rozsahu 3,50V až 4,00V s krokem 0,05V pro měření modré LED diody - pro jednotlivé hodnoty napětí zdroje odečítejte z měřicích přístrojů napětí na diodě a proud tekoucí diodou - pro měření použijte dynamickou DC analýzu, k zobrazení VA charakteristiky použijte DC analýzu Schéma měřicí úlohy

21 Tabulky naměřených a vypočtených hodnot Žlutá LED dioda Číslo U (zdroje) U (na diodě) I měření [ V ] [ V ] [ ma ] 1 2,00 2 2,05 3 2,10 4 2,15 5 2,20 6 2,25 7 2,30 8 2,35 9 2, , ,50 Modrá LED dioda Číslo U (zdroje) U (na diodě) I měření [ V ] [ V ] [ ma ] 1 3,50 2 3,55 3 3,60 4 3,65 5 3,70 6 3,75 7 3,80 8 3,85 9 3, , ,00 Graf: zpracujte celkem dva grafy: - VA charakteristika žluté LED diody - VA charakteristika modré LED diody Závěr: v závěru vyhodnoťte dosažené výsledky měření a porovnejte s teoretickými poznatky získanými v předmětu základy elektrotechniky. Porovnejte hodnoty napětí a proudu u jednotlivých diod, při kterých dochází k otevření diod a jejich rozsvícení.

22 11. Měření na Zenerově diodě (měření Zenerova přechodu) Úkol měření - změřte a graficky znázorněte voltampérovou charakteristiku předložené Zenerovy diody (napěťově referenční diody) v propustném směru a v nepropustném směru - k měření použijte dynamickou DC analýzu, VA charakteristiku Zenerovy diody zobrazte pomocí DC analýzy Popis měřeného objektu - Zenerova dioda 1N752, do obvodu diody zapojte rezistor R1 = 330Ω. Postup měření - k napájení obvodu použijte zdroj stejnosměrného napětí, jehož velikost napětí měňte v rozsahu 0V až 10V s krokem 0,5V pro nepropustný (závěrný) směr a v rozsahu 0V až 8V s krokem 0,5 V pro propustný směr Nepropustný (závěrný) směr - použijte zapojení a) - pro jednotlivé hodnoty napětí zdroje odečítejte z měřicích přístrojů velikost napětí zdroje U1 z prvního voltmetru, velikost proudu tekoucího obvodem z ampérmetru a velikost napětí na Zenerově diodě U2 z druhého voltmetru - hodnoty naměřené v závěrném směru označujte záporným znaménkem Propustný směr - použijte zapojení b) - pro jednotlivé hodnoty napětí zdroje odečítejte z měřicích přístrojů velikost napětí zdroje U1 z prvního voltmetru, velikost proudu tekoucího obvodem z ampérmetru a velikost napětí na Zenerově diodě U2 z druhého voltmetru - pro měření použijte dynamickou DC analýzu, k zobrazení VA charakteristiky použijte DC analýzu - pro hodnoty napětí zdroje U1 = -10V, -7,5V, -5V, -2,5V, 2,5V, 5V, 7,5V, 8V vypočtěte odpor diody podle vzorce R = U / I - VA charakteristiku diody graficky znázorněte Schéma měřicí úlohy a) Nepropustný (závěrný)směr b) Propustný směr

23 Tabulky naměřených a vypočtených hodnot Propustný směr Číslo U1 (zdroje) U2 (dioda) I R měření [ V ] [ V ] [ ma ] [ Ω ] 1 0,00 2 0,50 3 1,00 4 1,50 5 2,00 6 2,50 7 3,00 8 3,50 9 4, , , , , , , , ,00 Nepropustný (závěrný) směr Číslo U1 (zdroje) U2 (dioda) I R měření [ V ] [ V ] [ ma ] [ Ω ] 1 0,00 2-0,50 3-1,00 4-1,50 5-2,00 6-2,50 7-3,00 8-3,50 9-4, , , , , , , , , , , , ,00 Graf: VA charakteristika Zenerovy diody Závěr: v závěru vyhodnoťte dosažené výsledky měření a porovnejte s teoretickými poznatky získanými v předmětu základy elektrotechniky. Porovnejte hodnoty napětí a proudu v propustném a nepropustném směru. Vysvětlete činnost Zenerovy diody, poukažte na možnosti jejího využití v elektrotechnické praxi.

24 12. Měření rezonanční křivky paralelního rezonančního LC obvodu Úkol měření - znázorněte graficky rezonanční křivku (závislost impedance na frekvenci) paralelního rezonančního LC obvodu Popis měřeného objektu - paralelní rezonanční LC obvod sestavený z prvků L1 = 256 mh (se stejnosměrným činným odporem R1 = 60 Ω) a C1 = 100nF Postup měření - k měření využijte generátor sinusového signálu, jehož frekvenci měňte v rozsahu 100Hz až 10kHz - zobrazte pomocí AC analýzy závislost proudu na frekvenci měřeného obvodu, ze které odečtěte pro jednotlivé hodnoty frekvence odpovídající hodnoty proudu - pro frekvenční osu (osu X) použijte logaritmickou stupnici - z grafické závislosti odečtěte rezonanční frekvenci měřeného obvodu - využitím Ohmova zákona ( Z = U / I ) vypočtěte hodnoty impedance náležející k jednotlivým hodnotám frekvence - sestrojte rezonanční křivku Z=f ( f ) 1 - vypočtěte hodnotu rezonanční frekvence obvodu pomocí vztahu f 2 LC Schéma měřicí úlohy

25 Tabulka naměřených a vypočtených hodnot f U I Z [ Hz ] [ V ] [ ma ] [ Ω ] Graf: zpracujte celkem dva grafy: - závislost proudu na frekvenci generátoru - rezonanční křivka paralelního rezonančního LC obvodu Závěr: v závěru vyhodnoťte dosažené výsledky měření a porovnejte s teoretickými poznatky získanými v předmětu základy elektrotechniky. Zhodnoťte průběh rezonanční křivky. Porovnejte hodnotu rezonanční frekvence LC obvodu získanou výpočtem s hodnotou rezonanční frekvence odečtenou z grafu. Případnou odchylku zdůvodněte.

26 13. Měření rezonanční křivky sériového rezonančního LC obvodu Úkol měření - znázorněte graficky rezonanční křivku (závislost impedance na frekvenci) sériového rezonančního LC obvodu Popis měřeného objektu - sériový rezonanční LC obvod sestavený z prvků L1 = 256 mh (se stejnosměrným činným odporem R1 = 60 Ω) a C1 = 100nF Postup měření - k měření využijte generátor sinusového signálu, jehož frekvenci měňte v rozsahu 100Hz až 10kHz - zobrazte pomocí AC analýzy závislost proudu na frekvenci měřeného obvodu, ze které odečtěte pro jednotlivé hodnoty frekvence odpovídající hodnoty proudu - pro frekvenční osu (osu X) použijte logaritmickou stupnici - z grafické závislosti odečtěte rezonanční frekvenci měřeného obvodu - využitím Ohmova zákona ( Z = U / I ) vypočtěte hodnoty impedance náležející k jednotlivým hodnotám frekvence - sestrojte rezonanční křivku Z=f (f ) 1 - vypočtěte hodnotu rezonanční frekvence obvodu pomocí vztahu f 2 LC Schéma měřicí úlohy

27 Tabulka naměřených a vypočtených hodnot f U I Z [ Hz ] [ V ] [ ma ] [ Ω ] Graf: zpracujte celkem dva grafy: - závislost proudu na frekvenci generátoru - rezonanční křivka sériového rezonančního LC obvodu Závěr: v závěru vyhodnoťte dosažené výsledky měření a porovnejte s teoretickými poznatky získanými v předmětu základy elektrotechniky. Zhodnoťte průběh rezonanční křivky. Porovnejte hodnotu rezonanční frekvence LC obvodu získanou výpočtem s hodnotou rezonanční frekvence odečtenou z grafu. Případnou odchylku zdůvodněte.

28 14. Měření přenosové charakteristiky integračního a derivačního článku Úkol měření - znázorněte graficky přenosovou charakteristiku (závislost přenosu A u na frekvenci) integračního a derivačního článku - z grafického vyjádření přenosové charakteristiky určete mezní frekvenci derivačního a integračního článku - ze známých hodnot prvků integračního a derivačního článku vypočtěte mezní frekvenci a porovnejte s mezní frekvencí určenou z grafického vyjádření přenosové charakteristiky, odchylku zdůvodněte Popis měřeného objektu - integrační článek sestavený z prvků R1 = 1kΩ, C1 = 100nF - derivační článek sestavený z prvků R2 = 1kΩ, C2 = 100nF Postup měření - k měření využijte generátor sinusového signálu, jehož frekvenci měňte v rozsahu 100Hz až 100kHz - zobrazte pomocí AC analýzy závislost přenosu na frekvenci integračního a derivačního článku - pro frekvenční osu (osu X) použijte logaritmickou stupnici - z přenosových charakteristik odečtěte pro jednotlivé hodnoty frekvence odpovídající hodnoty přenosu a zapište do tabulek - z grafické závislosti odečtěte hodnotu mezní frekvence obou měřených RC obvodů - vypočtěte hodnotu mezní frekvence derivačního a integračního článku pomocí vztahu 1 f m 2 RC - vypočtenou hodnotu mezní frekvence porovnejte s hodnotou mezní frekvence odečtenou z grafického vyjádření přenosové charakteristiky - sestrojte přenosovou charakteristiku derivačního a legračního článku Schéma měřicí úlohy

29 Tabulky naměřených a vypočtených hodnot a) integrační článek b) derivační článek f Au f Au [ Hz ] [ - ] [ Hz ] [ - ] Graf: - přenosová charakteristika integračního článku a přenosová charakteristika derivačního článku v jednom grafu Závěr: v závěru vyhodnoťte dosažené výsledky měření a porovnejte s teoretickými poznatky získanými v předmětu základy elektrotechniky. Zhodnoťte průběh přenosové charakteristiky integračního a derivačního článku. Porovnejte hodnotu mezní frekvence RC obvodu získanou výpočtem s hodnotou mezní frekvence odečtenou z grafu pro integrační i derivační článek. Případnou odchylku zdůvodněte.

Název: Měření paralelního rezonančního LC obvodu

Název: Měření paralelního rezonančního LC obvodu Název: Měření paralelního rezonančního LC obvodu Autor: Mgr. Lucia Klimková Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy Předmět (mezipředmětové vztahy) : Fyzika (Matematika) Tematický celek:

Více

Poř. č. Příjmení a jméno Třída Skupina Školní rok 2 BARTEK Tomáš S3 1 2009/10

Poř. č. Příjmení a jméno Třída Skupina Školní rok 2 BARTEK Tomáš S3 1 2009/10 Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Božetěchova 3, Olomouc Laboratoře elektrotechnických měření Název úlohy MĚŘENÍ CHARAKTERISTIK REZONANČNÍCH OBVODŮ Číslo úlohy 301-3R Zadání

Více

Kompenzovaný vstupní dělič Analogový nízkofrekvenční milivoltmetr

Kompenzovaný vstupní dělič Analogový nízkofrekvenční milivoltmetr Kompenzovaný vstupní dělič Analogový nízkofrekvenční milivoltmetr. Zadání: A. Na předloženém kompenzovaném vstupní děliči k nf milivoltmetru se vstupní impedancí Z vst = MΩ 25 pf, pro dělící poměry :2,

Více

Mˇeˇren ı vlastn ı indukˇcnosti Ondˇrej ˇ Sika

Mˇeˇren ı vlastn ı indukˇcnosti Ondˇrej ˇ Sika Obsah 1 Zadání 3 2 Teoretický úvod 3 2.1 Indukčnost.................................. 3 2.2 Indukčnost cívky.............................. 3 2.3 Vlastní indukčnost............................. 3 2.4 Statická

Více

2.POPIS MĚŘENÉHO PŘEDMĚTU Měřeným předmětem je v tomto případě zenerova dioda její hodnoty jsou uvedeny v tabulce:

2.POPIS MĚŘENÉHO PŘEDMĚTU Měřeným předmětem je v tomto případě zenerova dioda její hodnoty jsou uvedeny v tabulce: REDL 3.EB 9 1/11 1.ZADÁNÍ a) Změřte voltampérovou charakteristiku zenerovy diody v propustném i závěrném směru. Charakteristiky znázorněte graficky. b) Vypočtěte a graficky znázorněte statický odpor diody

Více

2.POPIS MĚŘENÉHO PŘEDMĚTU Měřený předmětem jsou v tomto případě polovodičové diody, jejich údaje jsou uvedeny v tabulce:

2.POPIS MĚŘENÉHO PŘEDMĚTU Měřený předmětem jsou v tomto případě polovodičové diody, jejich údaje jsou uvedeny v tabulce: REDL 3.EB 8 1/14 1.ZADÁNÍ a) Změřte voltampérovou charakteristiku polovodičových diod pomocí voltmetru a ampérmetru v propustném i závěrném směru. b) Sestrojte grafy =f(). c) Graficko početní metodou určete

Více

3. Změřte závislost proudu a výkonu na velikosti kapacity zařazené do sériového RLC obvodu.

3. Změřte závislost proudu a výkonu na velikosti kapacity zařazené do sériového RLC obvodu. Pracovní úkoly. Změřte účiník: a) rezistoru, b) kondenzátoru C = 0 µf) c) cívky. Určete chybu měření. Diskutujte shodu výsledků s teoretickými hodnotami pro ideální prvky. Pro cívku vypočtěte indukčnost

Více

Pedagogická fakulta v Ústí nad Labem Fyzikální praktikum k elektronice 2 Číslo úlohy : 1

Pedagogická fakulta v Ústí nad Labem Fyzikální praktikum k elektronice 2 Číslo úlohy : 1 Pedagogická fakulta v Ústí nad Labem Fyzikální praktikum k elektronice Číslo úlohy : 1 Název úlohy : Vypracoval : ročník : 3 skupina : F-Zt Vnější podmínky měření : měřeno dne : 3.. 004 teplota : C tlak

Více

1.1. Základní pojmy 1.2. Jednoduché obvody se střídavým proudem

1.1. Základní pojmy 1.2. Jednoduché obvody se střídavým proudem Praktické příklady z Elektrotechniky. Střídavé obvody.. Základní pojmy.. Jednoduché obvody se střídavým proudem Příklad : Stanovte napětí na ideálním kondenzátoru s kapacitou 0 µf, kterým prochází proud

Více

Pracovní list žáka (SŠ)

Pracovní list žáka (SŠ) Pracovní list žáka (SŠ) vzorová úloha (SŠ) Jméno Třída.. Datum.. 1 Teoretický úvod Rezistory lze zapojovat do série nebo paralelně. Pro výsledný odpor sériového zapojení rezistorů platí: R = R1 + R2 +

Více

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL škola Střední škola F. D. Roosevelta pro tělesně postižené, Brno, Křižíkova 11 číslo projektu číslo učebního materiálu předmět, tematický celek ročník CZ.1.07/1.5.00/34.1037 VY_32_INOVACE_ZIL_VEL_123_12

Více

PRAKTIKUM II Elektřina a magnetismus

PRAKTIKUM II Elektřina a magnetismus Oddělení fyzikálních praktik při Kabinetu výuky obecné fyziky MFF UK PRAKTIKUM II Elektřina a magnetismus Úloha č.: XI Název: Charakteristiky diody Pracoval: Pavel Brožek stud. skup. 12 dne 9.1.2009 Odevzdal

Více

Fázorové diagramy pro ideální rezistor, skutečná cívka, ideální cívka, skutečný kondenzátor, ideální kondenzátor.

Fázorové diagramy pro ideální rezistor, skutečná cívka, ideální cívka, skutečný kondenzátor, ideální kondenzátor. FREKVENČNĚ ZÁVISLÉ OBVODY Základní pojmy: IMPEDANCE Z (Ω)- charakterizuje vlastnosti prvku pro střídavý proud. Impedance je základní vlastností, kterou potřebujeme znát pro analýzu střídavých elektrických

Více

Stabiliz atory napˇet ı v nap ajec ıch zdroj ıch - mˇeˇren ı z akladn ıch parametr u Ondˇrej ˇ Sika

Stabiliz atory napˇet ı v nap ajec ıch zdroj ıch - mˇeˇren ı z akladn ıch parametr u Ondˇrej ˇ Sika - měření základních parametrů Obsah 1 Zadání 4 2 Teoretický úvod 4 2.1 Stabilizátor................................ 4 2.2 Druhy stabilizátorů............................ 4 2.2.1 Parametrické stabilizátory....................

Více

Laboratorní práce č. 4: Určení elektrického odporu

Laboratorní práce č. 4: Určení elektrického odporu Přírodní vědy moderně a interaktivně FYZIKA. ročník šestiletého studia Laboratorní práce č. 4: Určení elektrického odporu G Gymnázium Hranice Přírodní vědy moderně a interaktivně FYZIKA. ročník šestiletého

Více

Protokol o měření. Jak ho správně zpracovat

Protokol o měření. Jak ho správně zpracovat Protokol o měření Jak ho správně zpracovat OBSAH Co je to protokol? Forma a struktura Jednotlivé části protokolu Příklady Další tipy pro zpracování Co je to protokol o měření? Jedná se o záznam praktického

Více

Laboratorní práce č. 3: Určení voltampérové charakteristiky polovodičové diody

Laboratorní práce č. 3: Určení voltampérové charakteristiky polovodičové diody Přírodní vědy moderně a interaktivně FYZIKA 2. ročník šestiletého studia Laboratorní práce č. 3: Určení voltampérové charakteristiky polovodičové diody G Gymnázium Hranice Přírodní vědy moderně a interaktivně

Více

propustný směr maximální proud I F MAX [ma] 75 < 1... při I F = 10mA > 50... při I R = 1µA 60 < 0,4... při I F = 10mA > 60...

propustný směr maximální proud I F MAX [ma] 75 < 1... při I F = 10mA > 50... při I R = 1µA 60 < 0,4... při I F = 10mA > 60... Teoretický úvod Diody jsou polovodičové jednobrany s jedním přechodem PN. Dioda se vyznačuje tím, že nepropouští téměř žádný proud (je uzavřena) dokud napětí na ní nestoupne na hodnotu prahového napětí

Více

VY_32_INOVACE_ENI_3.ME_01_Děliče napětí frekvenčně nezávislé Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Dubno Ing.

VY_32_INOVACE_ENI_3.ME_01_Děliče napětí frekvenčně nezávislé Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Dubno Ing. Číslo projektu..07/.5.00/34.058 Číslo materiálu VY_3_INOVAE_ENI_3.ME_0_Děliče napětí frekvenčně nezávislé Název školy Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Dubno Autor Ing. Miroslav Krýdl Tematická

Více

MĚŘENÍ Laboratorní cvičení z měření. Měření vlastní a vzájemné indukčnosti, část 3-1-4

MĚŘENÍ Laboratorní cvičení z měření. Měření vlastní a vzájemné indukčnosti, část 3-1-4 MĚŘENÍ Laboratorní cvičení z měření Měření vlastní a vzájemné indukčnosti, část Číslo projektu: Název projektu: Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada: 20 Číslo materiálu:

Více

MĚŘENÍ POLOVODIČOVÝCH DIOD 201-3R

MĚŘENÍ POLOVODIČOVÝCH DIOD 201-3R Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Božetěchova 3, Olomouc Laboratoře elektrotechnických měření Název úlohy Číslo úlohy MĚŘENÍ POLOVODIČOVÝCH DIOD 201-3R Zadání 1. Multimetrem

Více

Elektronické praktikum EPR1

Elektronické praktikum EPR1 Elektronické praktikum EPR1 Úloha číslo 2 název Vlastnosti polovodičových prvků Vypracoval Pavel Pokorný PINF Datum měření 11. 11. 2008 vypracování protokolu 23. 11. 2008 Zadání 1. Seznamte se s funkcí

Více

Měření vlastností a základních parametrů elektronických prvků

Měření vlastností a základních parametrů elektronických prvků Číslo projektu Číslo materiálu Název školy Autor Název Téma hodiny Předmět Ročník /y/ CZ.1.07/1.5.00/34.0394 VY_32_INOVACE_EM_1.08_měření VA charakteristiky usměrňovací diody Střední odborná škola a Střední

Více

Laboratorní práce č. 1: Určení voltampérových charakteristik spotřebičů

Laboratorní práce č. 1: Určení voltampérových charakteristik spotřebičů Přírodní vědy moderně a interaktivně FYZIKA 5. ročník šestiletého a 3. ročník čtyřletého studia Laboratorní práce č. 1: Určení voltampérových charakteristik spotřebičů G Gymnázium Hranice Přírodní vědy

Více

základní vzdělávání druhý stupeň

základní vzdělávání druhý stupeň Název projektu Život jako leporelo Registrační číslo CZ.1.07/1.4.00/21.3763 Autor Pavel Broža Datum 5. ledna. 2014 Ročník 8. a 9. Vzdělávací oblast Člověk a příroda Vzdělávací obor Fyzika Tematický okruh

Více

MĚŘENÍ Laboratorní cvičení z měření. Měření přechodových dějů, část 3-4-3

MĚŘENÍ Laboratorní cvičení z měření. Měření přechodových dějů, část 3-4-3 MĚŘENÍ Laboratorní cvičení z měření Měření přechodových dějů, část Číslo projektu: Název projektu: Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada: 1 Číslo materiálu: VY_32_INOVACE_

Více

1. Stanovte a graficky znázorněte charakteristiky vakuové diody (EZ 81) a Zenerovy diody (KZ 703).

1. Stanovte a graficky znázorněte charakteristiky vakuové diody (EZ 81) a Zenerovy diody (KZ 703). 1 Pracovní úkoly 1. Stanovte a graficky znázorněte charakteristiky vakuové diody (EZ 81) a Zenerovy diody (KZ 703). 2. Určete dynamický vnitřní odpor Zenerovy diody v propustném směru při proudu 200 ma

Více

Měření VA charakteristik polovodičových diod

Měření VA charakteristik polovodičových diod ysoká škola báňská Technická universita Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky Základy elektroniky ZEL Laboratorní úloha č. 4 Měření A charakteristik polovodičových diod Datum měření: 8.. Datum

Více

3. Kmitočtové charakteristiky

3. Kmitočtové charakteristiky 3. Kmitočtové charakteristiky Po základním seznámení s programem ATP a jeho preprocesorem ATPDraw následuje využití jednotlivých prvků v jednoduchých obvodech. Jednotlivé příklady obvodů jsou uzpůsobeny

Více

Střední průmyslová škola elektrotechniky a informatiky, Ostrava VÝROBNÍ DOKUMENTACE

Střední průmyslová škola elektrotechniky a informatiky, Ostrava VÝROBNÍ DOKUMENTACE Střední průmyslová škola elektrotechniky a informatiky, Ostrava Číslo dokumentace: VÝROBNÍ DOKUMENTACE Jméno a příjmení: Třída: E2B Název výrobku: Interface/osmibitová vstupní periferie pro mikropočítač

Více

Elektrický proud 2. Zápisy do sešitu

Elektrický proud 2. Zápisy do sešitu Elektrický proud 2 Zápisy do sešitu Směr elektrického proudu v obvodu 1/2 V různých materiálech vedou elektrický proud různé částice: kovy volné elektrony kapaliny (roztoky) ionty plyny kladné ionty a

Více

ELEKTRICKÝ PROUD V KOVECH. Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Elektřina a magnetismus - 3. ročník

ELEKTRICKÝ PROUD V KOVECH. Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Elektřina a magnetismus - 3. ročník ELEKTRICKÝ PROUD V KOVECH Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Elektřina a magnetismus - 3. ročník Elektrický proud Uspořádaný pohyb volných částic s nábojem Směr: od + k ( dle dohody - ve směru kladných

Více

1.1 Paralelní spolupráce transformátorů stejného nebo rozdílného výkonu

1.1 Paralelní spolupráce transformátorů stejného nebo rozdílného výkonu 1.1 Paralelní spolupráce transformátorů stejného nebo rozdílného výkonu Cíle kapitoly: Cílem úlohy je ověřit teoretické znalosti při provozu dvou a více transformátorů paralelně. Dalším úkolem bude změřit

Více

RLC obvody sériový a paralelní rezonanční obvod

RLC obvody sériový a paralelní rezonanční obvod Vysoká škola báňská Technická universita Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky Základy elektroniky ZE aboratorní úloha č. 2 R obvody sériový a paralelní rezonanční obvod Datum měření: 24. 9. 2011

Více

Základy elektrotechniky a výkonová elektrotechnika (ZEVE)

Základy elektrotechniky a výkonová elektrotechnika (ZEVE) Základy elektrotechniky a výkonová elektrotechnika (ZEVE) Studijní program Vojenské technologie, 5ti-leté Mgr. studium (voj). Výuka v 1. a 2. semestru, dotace na semestr 24-12-12 (Př-Cv-Lab). Rozpis výuky

Více

Pracovní list žáka (ZŠ)

Pracovní list žáka (ZŠ) Pracovní list žáka (ZŠ) Účinky elektrického proudu Jméno Třída.. Datum.. 1. Teoretický úvod Elektrický proud jako jev je tvořen uspořádaným pohybem volných částic s elektrickým nábojem. Elektrický proud

Více

1 Jednoduchý reflexní přijímač pro střední vlny

1 Jednoduchý reflexní přijímač pro střední vlny 1 Jednoduchý reflexní přijímač pro střední vlny Popsaný přijímač slouží k poslechu rozhlasových stanic v pásmu středních vln. Přijímač je napájen z USB portu počítače přijímaný signál je pak připojen na

Více

1.1 Usměrňovací dioda

1.1 Usměrňovací dioda 1.1 Usměrňovací dioda 1.1.1 Úkol: 1. Změřte VA charakteristiku usměrňovací diody a) pomocí osciloskopu b) pomocí soustavy RC 2000 2. Ověřte vlastnosti jednocestného usměrňovače a) bez filtračního kondenzátoru

Více

Základní definice el. veličin

Základní definice el. veličin Stýskala, 2002 L e k c e z e l e k t r o t e c h n i k y Vítězslav Stýskala, Jan Dudek Oddíl 1 Určeno pro studenty komb. formy FBI předmětu 452081 / 06 Elektrotechnika Základní definice el. veličin Elektrický

Více

Tématické okruhy teoretických zkoušek Part 66 1 Modul 3 Základy elektrotechniky

Tématické okruhy teoretických zkoušek Part 66 1 Modul 3 Základy elektrotechniky Tématické okruhy teoretických zkoušek Part 66 1 3.1 Teorie elektronu 1 1 1 Struktura a rozložení elektrických nábojů uvnitř: atomů, molekul, iontů, sloučenin; Molekulární struktura vodičů, polovodičů a

Více

Polovodičové usměrňovače a zdroje

Polovodičové usměrňovače a zdroje Polovodičové usměrňovače a zdroje Druhy diod Zapojení a charakteristiky diod Druhy usměrňovačů Filtrace výstupního napětí Stabilizace výstupního napětí Zapojení zdroje napětí Závěr Polovodičová dioda Dioda

Více

PROTOKOL O LABORATORNÍM CVIČENÍ - AUTOMATIZACE

PROTOKOL O LABORATORNÍM CVIČENÍ - AUTOMATIZACE STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, DUKELSKÁ 13 PROTOKOL O LABORATORNÍM CVIČENÍ - AUTOMATIZACE Provedl: Tomáš PRŮCHA Datum: 23. 1. 2009 Číslo: Kontroloval: Datum: 4 Pořadové číslo žáka: 24

Více

MĚŘENÍ ELEKTRICKÉHO NAPĚTÍ

MĚŘENÍ ELEKTRICKÉHO NAPĚTÍ ZÁKLADY ELEKTROTECHNIKY pro 1. ročníky tříletých učebních oborů MĚŘENÍ ELEKTRICKÉHO NAPĚTÍ Ing. Arnošt Kabát červenec 2011 Projekt Využití e-learningu k rozvoji klíčových kompetencí reg. č.: CZ.1.07/1.1.10/03.0021

Více

1. Zadání. 2. Teorie úlohy ID: 78 357. Jméno: Jan Švec. Předmět: Elektromagnetické vlny, antény a vedení. Číslo úlohy: 7. Měřeno dne: 30.3.

1. Zadání. 2. Teorie úlohy ID: 78 357. Jméno: Jan Švec. Předmět: Elektromagnetické vlny, antény a vedení. Číslo úlohy: 7. Měřeno dne: 30.3. Předmět: Elektromagnetické vlny, antény a vedení Úloha: Symetrizační obvody Jméno: Jan Švec Měřeno dne: 3.3.29 Odevzdáno dne: 6.3.29 ID: 78 357 Číslo úlohy: 7 Klasifikace: 1. Zadání 1. Změřte kmitočtovou

Více

Charakteristiky diod. Cvičení 5. Elektronické prvky A2B34ELP. V-A charakteristika diody a její mezní parametry

Charakteristiky diod. Cvičení 5. Elektronické prvky A2B34ELP. V-A charakteristika diody a její mezní parametry Cvičení 5 Charakteristiky diod V- charakteristika diody a její mezní parametry Simulace V- charakteristiky (PSpice) a její analýza (Excel) Modely diody Pracovní bod P o, náhladní lineární obvod (NLO) pro

Více

2. MĚŘENÍ TEPLOTY TERMOČLÁNKY

2. MĚŘENÍ TEPLOTY TERMOČLÁNKY 2. MĚŘENÍ TEPLOTY TERMOČLÁNKY Otázky k úloze (domácí příprava): Jaká je teplota kompenzačního spoje ( studeného konce ), na kterou koriguje kompenzační krabice? Dá se to zjistit jednoduchým měřením? Čemu

Více

Parametry a aplikace diod

Parametry a aplikace diod Cvičení 6 Parametry a aplikace diod Teplotní závislost propustného úbytku a závěrného proudu diody (PSpice) Reálná charakteristika diody, model diody v PSpice Extrakce parametrů diody pro PSpice Měření

Více

Elektrotechnika SOUBOR PŘÍPRAV PRO 3. R. OBORU 23-41-M/01 Strojírenství

Elektrotechnika SOUBOR PŘÍPRAV PRO 3. R. OBORU 23-41-M/01 Strojírenství STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA STROJNICKÁ A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA PROFESORA ŠVEJCARA, PLZEŇ, KLATOVSKÁ 109 Ing. Petr Vlček Elektrotechnika SOUBOR PŘÍPRAV PRO 3. R. OBORU 23-41-M/01 Strojírenství Vytvořeno v

Více

UT70A. Návod k obsluze

UT70A. Návod k obsluze UT70A Návod k obsluze Souhrn Tento návod k obsluze obsahuje bezpečnostní pravidla a varování. Prosím, čtěte pozorně odpovídající informace a striktně dodržujte pravidla uvedená jako varování a poznámky.

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Pro vzdělanější Šluknovsko. 32 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. 0210 Bc. David Pietschmann.

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Pro vzdělanější Šluknovsko. 32 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. 0210 Bc. David Pietschmann. VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Číslo projektu Název projektu Číslo a název šablony Autor Tematická oblast Číslo a název materiálu Anotace Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková

Více

Pojetí vyučovacího předmětu

Pojetí vyučovacího předmětu Učební osnova předmětu ZÁKLADY ELEKTROTECHNIKY studijního oboru 26-41-M/01 ELEKTROTECHNIKA Pojetí vyučovacího předmětu Učivo vyučovacího předmětu základy elektrotechniky poskytuje žákům na přiměřené úrovni

Více

Výkon střídavého proudu, účiník

Výkon střídavého proudu, účiník ng. Jaromír Tyrbach Výkon střídavého proudu, účiník odle toho, kterého prvku obvodu se výkon týká, rozlišujeme u střídavých obvodů výkon činný, jalový a zdánlivý. Ve střídavých obvodech se neustále mění

Více

23-41-M/01 Strojírenství. Celkový počet týdenních vyuč. hodin: 3 Platnost od: 1.9.2009

23-41-M/01 Strojírenství. Celkový počet týdenních vyuč. hodin: 3 Platnost od: 1.9.2009 Učební osnova vyučovacího předmětu elektrotechnika Obor vzdělání: 23-41-M/01 Strojírenství Délka a forma studia: 4 roky, denní studium Celkový počet týdenních vyuč. hodin: 3 Platnost od: 1.9.2009 Pojetí

Více

Digitální multimetr VICTOR 70A návod k použití

Digitální multimetr VICTOR 70A návod k použití Digitální multimetr VICTOR 70A návod k použití Všeobecné informace Jedná se o nový typ 3 ¾ číslicového multimetru. Tento přístroj je vybavený dotekovým ovládáním funkcí náhradou za tradiční mechanický

Více

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ MEII - 3.2.2 MĚŘENÍ NA AKTIVNÍCH SOUČÁSTKÁCH

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ MEII - 3.2.2 MĚŘENÍ NA AKTIVNÍCH SOUČÁSTKÁCH Projekt: ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ Téma: MEII - 3.2.2 MĚŘENÍ NA AKTIVNÍCH SOUČÁSTKÁCH Obor: Mechanik elektronik Ročník: 2. Zpracoval(a): Bc. Josef Mahdal Střední průmyslová škola Uherský Brod, 2010

Více

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně Ústav elektrotechniky a měření Diody a usměrňova ovače Přednáška č. 2 Milan Adámek adamek@ft.utb.cz U5 A711 +420576035251 Diody a usměrňova ovače 1 Voltampérová charakteristika

Více

MĚŘENÍ VA CHARAKTERISTIK POLOVODIČOVÝCH DIOD

MĚŘENÍ VA CHARAKTERISTIK POLOVODIČOVÝCH DIOD ypracoval: Petr avroš (vav4) Datum Měření:.. 9 Laboratorní úloha č. 4 MĚŘENÍ A CHARAKTERISTIK POLOODIČOÝCH DIOD I. KŘEMÍKOÁ USMĚRŇOACÍ dioda propustný směr Obr. A multimetr M39 multimetr M39 omezovací

Více

Dioda jako usměrňovač

Dioda jako usměrňovač Dioda A K K A Dioda je polovodičová součástka s jedním P-N přechodem. Její vývody se nazývají anoda a katoda. Je-li na anodě kladný pól napětí a na katodě záporný, dioda vede (propustný směr), obráceně

Více

Elektrotechnika - test

Elektrotechnika - test Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 Elektrotechnika

Více

6. Vnitřní odpor zdroje, volt-ampérová charakteristika žárovky

6. Vnitřní odpor zdroje, volt-ampérová charakteristika žárovky 6. Vnitřní odpor zdroje, volt-ampérová charakteristika žárovky Úkoly měření: 1. Sestrojte obvod pro určení vnitřního odporu zdroje. 2. Určete elektromotorické napětí zdroje a hodnotu vnitřního odporu zdroje

Více

pracovní list studenta Elektrický proud v kovech Voltampérová charakteristika spotřebiče Eva Bochníčková

pracovní list studenta Elektrický proud v kovech Voltampérová charakteristika spotřebiče Eva Bochníčková pracovní list studenta Elektrický proud v kovech Eva Bochníčková Výstup RVP: Klíčová slova: žák měří vybrané veličiny vhodnými metodami, zpracuje získaná data formou grafu; porovná získanou závislost s

Více

MĚŘENÍ Laboratorní cvičení z měření. Měření na elektrických strojích - transformátor, část 3-2-3

MĚŘENÍ Laboratorní cvičení z měření. Měření na elektrických strojích - transformátor, část 3-2-3 MĚŘENÍ Laboratorní cvičení z měření Měření na elektrických strojích - transformátor, část Číslo projektu: Název projektu: Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada: 20 Číslo materiálu:

Více

Základy elektrotechniky řešení příkladů

Základy elektrotechniky řešení příkladů Název vzdělávacího programu Základy elektrotechniky řešení příkladů rčeno pro potřeby dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků středních odborných škol Autor ng. Petr Vavřiňák Název a sídlo školy Střední

Více

PRAKTIKUM... Oddělení fyzikálních praktik při Kabinetu výuky obecné fyziky MFF UK. Odevzdal dne: Seznam použité literatury 0 1. Celkem max.

PRAKTIKUM... Oddělení fyzikálních praktik při Kabinetu výuky obecné fyziky MFF UK. Odevzdal dne: Seznam použité literatury 0 1. Celkem max. Oddělení fyzikálních praktik při Kabinetu výuky obecné fyziky MFF UK PRAKTIKUM... Úloha č. Název: Pracoval: stud. skup. dne Odevzdal dne: Možný počet bodů Udělený počet bodů Práce při měření 0 5 Teoretická

Více

Nastavitelný napájecí zdroj DC řady EP-600

Nastavitelný napájecí zdroj DC řady EP-600 Nastavitelný napájecí zdroj DC řady EP-600 I. POPIS Návod k obsluze Nastavitelné napájecí zdroje DC řady EP-600 jsou polovodičová, kompaktní zařízení, která jsou vybavena přesnou regulací a stabilním napětím.

Více

STYKAČE ST, velikost 12

STYKAČE ST, velikost 12 STYKAČE ST, velikost 1 Vhodné pro spínání motorů i jiných zátěží. V základním provedení stykač obsahuje jeden pomocný zapínací kontakt (1x NO). Maximální spínaný výkon 3-fázového motoru P [kw] Jmenovitý

Více

ELEKTRICKÉ ZDROJE. Elektrické zdroje a soklové zásuvky

ELEKTRICKÉ ZDROJE. Elektrické zdroje a soklové zásuvky Elektrické zdroje a soklové zásuvky ELEKTRICKÉ ZDROJE Bezpečnostní zvonkový transformátor TZ4 K bezpečnému oddělení a napájení obvodů o příkonu max. 4 VA bezpečným malým napětím 6, 8, 12 V a.c. K napájení

Více

Účinky měničů na elektrickou síť

Účinky měničů na elektrickou síť Účinky měničů na elektrickou síť Výkonová elektronika - přednášky Projekt ESF CZ.1.07/2.2.00/28.0050 Modernizace didaktických metod a inovace výuky technických předmětů. Definice pojmů podle normy ČSN

Více

Měřicí přístroje Fluke řady CNX 3000

Měřicí přístroje Fluke řady CNX 3000 Měřicí přístroje Fluke řady CNX 3000 Bezdrátový tým Fluke Technické údaje Nový tým přístrojů Fluke pro řešení problémů s bezdrátovým připojením umožňuje na jedné obrazovce v reálném čase dálkově sledovat

Více

REVEXprofi Přístroj získal na veletrhu Elektrotechnika 2007 ocenění "Zlatý výrobek" Měřené veličiny:

REVEXprofi Přístroj získal na veletrhu Elektrotechnika 2007 ocenění Zlatý výrobek Měřené veličiny: REVEXprofi - špičkový přístroj pro kontroly a revize el. spotřebičů dle ČSN 33 1610 a pro kontroly pracovních strojů dle ČSN EN 60204-1 Přístroj získal na veletrhu Elektrotechnika 2007 ocenění "Zlatý výrobek"

Více

Impedanční spektroskopie

Impedanční spektroskopie Tento dokument je na internetu na adrese: http://ufmt.vscht.cz (Elektronické pomůcky) Celý návod bude rovněž k dispozici ve vytištěné formě v laboratoři, VŠCHT Praha Impedanční spektroskopie Návod k laboratorní

Více

Osnova přípravného studia k jednotlivé zkoušce Předmět - Elektrotechnika

Osnova přípravného studia k jednotlivé zkoušce Předmět - Elektrotechnika Osnova přípravného studia k jednotlivé zkoušce Předmět - Elektrotechnika Garant přípravného studia: Střední průmyslová škola elektrotechnická a ZDVPP, spol. s r. o. IČ: 25115138 Učební osnova: Základní

Více

Jednoduchý elektrický obvod

Jednoduchý elektrický obvod 21 25. 05. 22 01. 06. 23 22. 06. 24 04. 06. 25 28. 02. 26 02. 03. 27 13. 03. 28 16. 03. VI. A Jednoduchý elektrický obvod Jednoduchý elektrický obvod Prezentace zaměřená na jednoduchý elektrický obvod

Více

Laboratorní práce z Elektrotechniky a Automatizace

Laboratorní práce z Elektrotechniky a Automatizace Laboratorní práce z Elektrotechniky a Automatizace Elektronická učebnice Ing. Miloslava Peroutíková Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu CZ.1.07/1.1.07/03.0027 Tvorba elektronických učebnic O B

Více

Kategorie M. Test. U všech výpočtů uvádějte použité vztahy včetně dosazení! 1 Sběrnice RS-422 se používá pro:

Kategorie M. Test. U všech výpočtů uvádějte použité vztahy včetně dosazení! 1 Sběrnice RS-422 se používá pro: Mistrovství České republiky soutěže dětí a mládeže v radioelektronice, Vyškov 2011 Test Kategorie M START. ČÍSLO BODŮ/OPRAVIL U všech výpočtů uvádějte použité vztahy včetně dosazení! 1 Sběrnice RS-422

Více

Czech Technical University in Prague Faculty of Electrical Engineering. Fakulta elektrotechnická. České vysoké učení technické v Praze.

Czech Technical University in Prague Faculty of Electrical Engineering. Fakulta elektrotechnická. České vysoké učení technické v Praze. Nejprve několik fyzikálních analogií úvodem Rezonance Rezonance je fyzikálním jevem, kdy má systém tendenci kmitat s velkou amplitudou na určité frekvenci, kdy malá budící síla může vyvolat vibrace s velkou

Více

PROFESIONÁLNÍ DIGITÁLNÍ MULTIMETR MT-1820

PROFESIONÁLNÍ DIGITÁLNÍ MULTIMETR MT-1820 PROFESIONÁLNÍ DIGITÁLNÍ MULTIMETR MT-1820 UŽIVATELSKÝ NÁVOD 0 Index Všeobecně. 2 Prohlídka balení. 2 Bezpečnostní informace. 2 Popis Bezpečnostních Symbolů. 4 Popis Přístrojového Panelu.. 5 Vlastnosti

Více

3. Elektrický náboj Q [C]

3. Elektrický náboj Q [C] 3. Elektrický náboj Q [C] Atom se skládá z neutronů, protonů a elektronů. Elektrony mají záporný náboj, protony mají kladný náboj a neutrony jsou bez náboje. Protony jsou společně s neutrony v jádře atomu

Více

ŘEŠENÉ PŘÍKLADY K DOPLNĚNÍ VÝUKY

ŘEŠENÉ PŘÍKLADY K DOPLNĚNÍ VÝUKY ŘEŠENÉ PŘÍKLDY K DOPLNĚNÍ ÝKY. TÝDEN Příklad. K baterii s vnitřním napětím a vnitřním odporem i je připojen vnější odpor (viz obr..). rčete proud, který prochází obvodem, úbytek napětí Δ na vnitřním odporu

Více

6A Paralelní rezonanční obvod

6A Paralelní rezonanční obvod 6A Paalelní ezonanční obvod Cíl úlohy Paktickým měřením ověřit základní paamety eálného paalelního ezonančního obvodu (PRO) - činitel jakosti Q, ezonanční kmitočet f a šířku pásma B. Vyšetřit selektivní

Více

NÍZKOFREKVENČNÍ GENERÁTOR BG3

NÍZKOFREKVENČNÍ GENERÁTOR BG3 NÍZKOFREKVENČNÍ GENERÁTOR BG3 Popis a provoz zařízení bg3 Jiří Matějka, Čtvrtky 702, Kvasice, 768 21, e-mail: podpora@wmmagazin.cz Obsah: 1. Určení výrobku 2. Technické parametry generátoru 3. Indikační

Více

Západočeská univerzita v Plzni Fakulta aplikovaných věd Katedra matematiky. Semestrální práce RLC obvody

Západočeská univerzita v Plzni Fakulta aplikovaných věd Katedra matematiky. Semestrální práce RLC obvody Západočeská univerzita v Plzni Fakulta aplikovaných věd Katedra matematiky Semestrální práce RLC obvody Michaela Šebestová 28.6.2009 Obsah 1 Úvod 2 Teorie elektrotechniky 2.1 Použité teorémy fyziky 2.1.1

Více

Název: Téma: Autor: Číslo: Prosinec 2013. Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1

Název: Téma: Autor: Číslo: Prosinec 2013. Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1 Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1 Šablona: Název: Téma: Autor: Číslo: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Elektrický proud střídavý Elektronický oscilátor

Více

MĚŘENÍ VA CHARAKTERISTIK BIPOLÁRNÍHO TRANZISTORU

MĚŘENÍ VA CHARAKTERISTIK BIPOLÁRNÍHO TRANZISTORU Vypracoval: Petr Vavroš (vav0040) Datum Měření: 29. 10. 2009 Laboratorní úloha č. 5 MĚŘENÍ VA HARAKTERISTIK IPOLÁRNÍHO TRANZISTORU ZADÁNÍ: I. Změřte výstupní charakteristiky I f(u E ) pro I konst. bipolárního

Více

Pomůcky, které poskytuje sbírka fyziky, a audiovizuální technika v učebně fyziky, interaktivní tabule a i-učebnice

Pomůcky, které poskytuje sbírka fyziky, a audiovizuální technika v učebně fyziky, interaktivní tabule a i-učebnice Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Fyzika (FYZ) Práce a energie, tepelné jevy, elektrický proud, zvukové jevy Tercie 1+1 hodina týdně Pomůcky, které poskytuje sbírka fyziky, a audiovizuální technika

Více

Anemometr s vyhřívanými senzory

Anemometr s vyhřívanými senzory Anemometr s vyhřívanými senzory Úvod: Přípravek anemometru je postaven na 0,5 m větrném tunelu, kde se na jedné straně nachází měřící část se senzory na straně druhé ventilátor s řízením. Na obr. 1 je

Více

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, první ročník, řazení rezistorů

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, první ročník, řazení rezistorů Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, první ročník, řazení rezistorů Pracovní list - příklad vytvořil: Ing. Lubomír Kořínek Období vytvoření VM: listopad 203 Klíčová slova: rezistor,

Více

Vladimír Straka ELEKTRONIKA

Vladimír Straka ELEKTRONIKA STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA STROJNICKÁ A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA PROFESORA ŠVEJCARA, PLZEŇ, KLATOVSKÁ 109 Vladimír Straka ELEKTRONIKA SOUBOR PŘÍPRAV PRO 2. R. OBORU 26-41-M/01 Elektrotechnika - Mechatronika

Více

Laboratorní cvičení z fyziky Voltampérové charakteristiky

Laboratorní cvičení z fyziky Voltampérové charakteristiky Voltampérové charakteristiky Autor: Mgr. Ivana Stefanová Jméno souboru: VoltAmper Poslední úprava: 5. srpna 2015 Obsah Voltampérové charakteristiky Pracovní úkoly...1 Teorie...1 Protokol o měření...1 Příprava

Více

MĚŘENÍ NA OPERAČNÍM USMĚRŇOVAČI

MĚŘENÍ NA OPERAČNÍM USMĚRŇOVAČI MĚŘENÍ NA OPERAČNÍM SMĚRŇOVAČI možňuje určení aritmetické střední hodnoty periodického signálu u 1 (t) definované t 0 +T :u s 1 T 0 t 0 u 1 (t)dt kde t 0 je okamžik průchodu napětí u 1 (t) nulou s kladnou

Více

X. Hallův jev. Michal Krištof. 2. Zjistěte závislost Hallova napětí na magnetické indukci při dvou hodnotách konstantního proudu vzorkem.

X. Hallův jev. Michal Krištof. 2. Zjistěte závislost Hallova napětí na magnetické indukci při dvou hodnotách konstantního proudu vzorkem. X. Hallův jev Michal Krištof Pracovní úkol 1. Zjistěte závislost proudu vzorkem na přiloženém napětí při nulové magnetické indukci. 2. Zjistěte závislost Hallova napětí na magnetické indukci při dvou hodnotách

Více

GFK-1913-CZ Prosinec 2001. Rozměry pouzdra (šířka x výška x hloubka) Připojení. Skladovací teplota -25 C až +85 C.

GFK-1913-CZ Prosinec 2001. Rozměry pouzdra (šířka x výška x hloubka) Připojení. Skladovací teplota -25 C až +85 C. Modul slouží pro výstup digitálních signálů 24 Vss. Specifikace modulu Rozměry pouzdra (šířka x výška x hloubka) Připojení 48,8 mm x 120 mm x 71,5 mm dvou- a třídrátové Provozní teplota -25 C až +55 C

Více

Digitální multimetr VICTOR 70C návod k použití

Digitální multimetr VICTOR 70C návod k použití Digitální multimetr VICTOR 70C návod k použití Všeobecné informace Jedná se o 3 5/6 číslicový multimetr. Tento přístroj je vybavený dotekovým ovládáním funkcí náhradou za tradiční mechanický otočný přepínač,

Více

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně Univrzita omáš Bati v Zlíně LABORAORNÍ CVIČENÍ Z FYZIKY II Názv úlohy: Voltampérová charaktristika polovodičové diody a žárovky Jméno: Ptr Luzar Skupina: I II/1 Datum měřní: 14.listopadu 7 Obor: Informační

Více

Copyright Moeller Elektrotechnika s.r.o. 2008. Všechna práva vyhrazena.

Copyright Moeller Elektrotechnika s.r.o. 2008. Všechna práva vyhrazena. Časové relé Z-ZR Copyright Moeller Elektrotechnika s.r.o. 2008 Všechna práva vyhrazena. Informace v tomto dokumentu mohou podléhat změnám - platí aktuální verze. Společnost Moeller Elektrotechnika s.r.o.

Více

Výkonová elektronika. Polovodičový stykač BF 9250

Výkonová elektronika. Polovodičový stykač BF 9250 Výkonová elektronika Polovodičový stykač BF 9250 BF 9250 do 10 A BF 9250 do 25 A podle EN 60 947-4-2, IEC 60 158-2, VDE 0660 část 109 1-, 2- a 3-pólová provedení řídící vstup X1 s malým příkonem proudu

Více

Multimetr s měřičem izolačního odporu do 1 kv AX-TI220 NÁVOD K OBSLUZE

Multimetr s měřičem izolačního odporu do 1 kv AX-TI220 NÁVOD K OBSLUZE Multimetr s měřičem izolačního odporu do 1 kv AX-TI220 NÁVOD K OBSLUZE Kapitola 1 Bezpečnostní standardy Tento multimetr byl navržen a vyroben podle bezpečnostních požadavků definovaných v normě IEC 61010-1

Více

Elektrotechnika 2 - laboratorní cvičení

Elektrotechnika 2 - laboratorní cvičení Elektrotechnika 2 - laboratorní cvičení Garant předmětu: doc. Ing. Jiří Sedláček, CSc. Autoři textu: doc. Ing. Jiří Sedláček, CSc. Ing. Miloslav Steinbauer, Ph.D. Brno 0.2.200 Obsah ZAŘAZENÍ PŘEDMĚT VE

Více

Aplikace měničů frekvence u malých větrných elektráren

Aplikace měničů frekvence u malých větrných elektráren Aplikace měničů frekvence u malých větrných elektráren Václav Sládeček VŠB-TU Ostrava, FEI, Katedra elektroniky, 17. listopadu 15, 708 33 Ostrava - Poruba Abstract: Příspěvek se zabývá možnostmi využití

Více

26-41-M/01 Elektrotechnika

26-41-M/01 Elektrotechnika Střední škola technická, Most, příspěvková organizace Dělnická 21, 434 01 Most PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY V JARNÍM I PODZIMNÍM OBDOBÍ ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Obor vzdělání 26-41-M/01 Elektrotechnika

Více