Elektrická měření pro I. ročník (Laboratorní cvičení)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Elektrická měření pro I. ročník (Laboratorní cvičení)"

Transkript

1 Střední škola informatiky a spojů, Brno, Čichnova 23 Elektrická měření pro I. ročník (Laboratorní cvičení) Studentská verze Zpracoval: Ing. Jiří Dlapal B R N O 2011

2 Úvod Výuka předmětu Elektrická měření (laboratorní cvičení) je v I.ročníku zaměřena na upevnění znalostí a doplnění výuky předmětu Základy elektrotechniky. Výuka je prováděna formou simulace základních prvků elektronických obvodů a jednoduchých elektronických obvodů v programu Micro-Cap 9.0. Je žádoucí, aby se žáci pravidelně doma připravovali na výuku, případně si stáhli z domovské stránky výrobce Micro-Capu výukovou verzi programu a v rámci domácí přípravy prováděli práci v programu. Výuka předmětu předpokládá, že vyučující vždy předem sdělí žákům, jaká úloha bude měřena. Žáci si připraví na danou hodinu písemnou přípravu ve svém sešitě a budou mít teoreticky nastudováno co je předmětem měření a budou znát princip a předpokládané výsledky měření.

3 Vzor záznamu o měření Záznam o měření Název úlohy: Zkoušený předmět: Datum měření: Teplota okolí: a = o C Relativní vlhkost: = % Schéma měřicí úlohy: Postup měření: ( Stručný výpis ze zadání měřicí úlohy ) Tabulky naměřených a vypočtených hodnot: ( Podle zadání měřicí úlohy )

4 Graf: ( Pokud jej vyžaduje zadání úlohy ) Závěr: ( Zhodnocení výsledků měření, zodpovězení otázek uvedených v zadání )

5 Přehled úloh: 1. Proudové pole měření na stejnosměrném zdroji 2. Ověření platnosti Ohmova zákona - měření elektrických napětí a proudů 3. Ověření platnosti Kirchhoffových zákonů měření na odporovém děliči proudu 4. Ověření platnosti Kirchhoffových zákonů měření na odporovém děliči napětí 5. Měření odporů výchylkovými metodami 6. Měření kapacity střídavým proudem 7. Měření indukčnosti střídavým proudem 8. Měření stejnosměrného výkonu 9. Měření na polovodičové diodě (měření přechodu PN) 10. Měření na LED diodě 11. Měření na Zenerově diodě (měření Zenerova přechodu) 12. Měření rezonanční křivky paralelního rezonančního LC obvodu 13. Měření rezonanční křivky sériového rezonančního LC obvodu 14. Měření přenosové charakteristiky integračního a derivačního článku

6 1. Proudové pole měření na stejnosměrném zdroji Úkol měření - změřte zatěžovací přímku daného zdroje, výsledek vyhodnoťte graficky - určete výkonovou charakteristiku zdroje Popis měřeného objektu - zdroj stejnosměrného napětí. Uo=10V, vnitřní odpor zdroje představuje rezistor Ri =10Ω. Postup měření - použijte zdroj stejnosměrného napětí 10V, vnitřní odpor zdroje simulujte rezistorem Ri =10Ω. Změřte zatěžovací přímku zdroje. Změňte velikost vnitřního odporu zdroje na hodnotu Ri=5 Ω, opakujte měření. - odpor zátěže měňte v rozsahu Ω s krokem 10Ω - výkon zdroje do zátěže vypočítejte podle vztahu P=Rz*I 2 - pro měření použijte dynamickou DC analýzu Schéma měřicí úlohy Tabulky naměřených a vypočtených hodnot ( Budou dvě tabulky. Jedna tabulka je pro Ri=10Ω, druhá tabulka je pro Ri=5Ω ) Číslo měření U[V] I[mA] Rz[Ohm] Pz[W] Graf: závislost proudu do zátěže I na napětí na zátěži U Závěr: v závěru vyhodnoťte vliv Ri na průběh zatěžovací charakteristiky a na výkon zdroje.

7 2. Ověření platnosti Ohmova zákona - měření elektrických napětí a proudů Úkol měření - změřte VA-charakteristiku rezistoru, výsledek vyhodnoťte graficky - výpočtem určete velikost odporu rezistoru R pro různé hodnoty napětí U, závislost znázorněte graficky - s využitím výsledků měření vysvětlete platnost Ohmova zákona Popis měřeného objektu - rezistor s odporem R=500Ω Postup měření - použijte zdroj stejnosměrného napětí 100V - napětí zdroje měňte v rozsahu 0-100V s krokem 5V - výpočtem podle vzorce R=U/I určete velikost odporu rezistoru R pro jednotlivé hodnoty napětí U - pro měření použijte dynamickou DC analýzu, pro zobrazení můžete použít DC analýzu Schéma měřicí úlohy Tabulka naměřených a vypočtených hodnot Číslo měření U[V] I[mA] R[Ohm]

8 Graf: - VA charakteristika rezistoru (závislost proudu I na napětí U) - závislost odporu R na napětí U Závěr: s využitím grafů vyhodnoťte závislost proudu na napětí, odporu na napětí a vysvětlete platnost Ohmova zákona.

9 3. Ověření platnosti Kirchhoffových zákonů měření na odporovém děliči proudu Úkol měření - změřte celkový proud obvodu děliče sestaveného z rezistorů a proud v jednotlivých paralelních větvích děliče - ověřte platnost I. Kirchhoffova zákona Popis měřeného objektu - dělič proudu složený z paralelního zapojení pěti rezistorů s odporem R1=1Ω, R2=10Ω, R3=100Ω, R4=1kΩ, R5=10kΩ. Postup měření - k napájení obvodu použijte zdroj stejnosměrného napětí U1=10V - měřicí přístroj (ampérmetr) postupně připojujte do jednotlivých větví zapojení a měřte proud v těchto větvích. Nakonec změřte celkový proud obvodem. - napětí zdroje změňte na U=10V U=15V, U=20V, U=25V, U=30V a měření opakujte - dosažené výsledky porovnejte - pro měření použijte dynamickou DC analýzu Schéma měřicí úlohy Tabulka naměřených a vypočtených hodnot U I1 I2 I3 I4 I5 I I1+I2+I3+I4+I5 [V] [A] [A] [A] [A] [A] [A] [A] Závěr: v závěru vyhodnoťte platnost I. Kirchhoffova zákona porovnáním výsledného proudu obvodem a součtu proudů jednotlivými větvemi obvodu. Výsledky zhodnoťte pro jednotlivá napětí zdroje.

10 4. Ověření platnosti Kirchhoffových zákonů měření na odporovém děliči napětí Úkol měření - změřte výstupní napětí U2 děliče sestaveného z deseti rezistorů stejných odporů pro všechny dělící poměry d, ověřte platnost II. Kirchhoffova zákona - graficky vyhodnoťte závislost U2/U1 =f (d) Popis měřeného objektu - dělič napětí složený ze sériového zapojení deseti rezistorů, každý se jmenovitým odporem R =10kΩ. Postup měření - k napájení obvodu použijte zdroj stejnosměrného napětí U1=10V - měřicí přístroj (voltmetr) postupně připojujte k jednotlivým bodům zapojení a měřte napětí v těchto bodech, pro měření použijte dynamickou DC analýzu - ze známé hodnoty napětí U1 a změřených hodnot U2 vypočítejte dělící poměr d=u2/u1 pro jednotlivé body zapojení - změňte napětí zdroje na U1=20V a měření opakujte Schéma měřicí úlohy Tabulka naměřených a vypočtených hodnot (Budou dvě tabulky, jedna je pro U1=10V a druhá je pro U1=20V) Svorka U1 U2 d=u2/u [V] Graf: závislost U2/U1=f(d) pro obě hodnoty napětí U1 do jednoho grafu Závěr: v závěru vyhodnoťte vztah mezi změřeným napětím U2 a dělícím poměrem d [V]

11 5. Měření odporů výchylkovými metodami Úkol měření - změřte hodnotu odporu rezistoru porovnávací metodou voltmetrem a odporovým normálem - změřte hodnotu odporu rezistoru voltmetrem a ampérmetrem v zapojení pro malé hodnoty odporu (Rx menší než 1000Ω) - změřte hodnotu odporu rezistoru voltmetrem a ampérmetrem v zapojení pro velké hodnoty odporu (Rx větší než 1000Ω) Popis měřeného objektu - měřeným objektem jsou rezistory různých hodnot jmenovitého odporu - jmenovitý odpor: Rn =1000Ω, R1 =150Ω, R2 =510Ω, R3 =820Ω, R4 =2200Ω, R5 =6800Ω, R6 =10000Ω Postup měření - k napájení obvodu použijte zdroj stejnosměrného napětí U=20V - obvod zapojte podle zapojení a). Do série zapojte normálový odpor Rn a na místě Rx postupně připojujte rezistory R1 až R6. Pro jednotlivé rezistory změřte napětí Un a Ux. Ze změřených hodnot napětí vypočtěte hodnoty odporu rezistorů R1 až R6 a porovnejte se jmenovitými hodnotami odporu. - obvod zapojte podle zapojení b). Na místo Rx postupně připojujte rezistory R1, R2, R3. Změřte hodnoty napětí a proudů a vypočtěte hodnotu odporu jednotlivých rezistorů. Vypočtené hodnoty porovnejte s hodnotami jmenovitého odporu rezistorů. - obvod zapojte podle zapojení c). Na místo Rx postupně připojujte rezistory R4, R5, R6. Změřte hodnoty napětí a proudů a vypočtěte hodnotu odporu jednotlivých rezistorů. Vypočtené hodnoty porovnejte s hodnotami jmenovitého odporu rezistorů. - pro měření použijte dynamickou DC analýzu Schéma měřicí úlohy Zapojení a) Zapojení b) Zapojení c)

12 Tabulka naměřených a vypočtených hodnot Tabulka a) Měření Jmenovitý odpor Rn Un Ux Rx=Rn(Ux/Un) Odchylka číslo [Ω] [Ω] [V] [V] [Ω] [Ω] Tabulka b) Měření Jmenovitý odpor U I Rx=U/I Odchylka číslo [Ω] [V] [A] [Ω] [Ω] Tabulka c) Měření Jmenovitý odpor U I Rx=U/I Odchylka číslo [Ω] [V] [A] [Ω] [Ω] Závěr: v závěru vyhodnoťte jednotlivé metody, možnosti jejich využití v praxi. Zdůvodněte použití zapojení b) pro měření malých odporů a využití zapojení c) pro měření velkých odporů.

13 6. Měření kapacity střídavým proudem Úkol měření - změřte pomocí střídavého proudu kapacitu kondenzátorů C1, C2, C3, C4 a kapacitu jejich paralelního zapojení - výpočet kapacity kondenzátoru proveďte pomocí Ohmova zákona a vztahu pro výpočet kapacitní reaktance kondenzátoru Xc. Pro jednodušší výpočet můžete využít substituci Xc = Z - porovnejte naměřené hodnoty se jmenovitou kapacitou kondenzátorů a s vypočtenou kapacitou paralelního zapojení podle obecně známých vzorců pro paralelní řazení kapacit Popis měřeného objektu - kondenzátory C1 = 220 nf, C2 = 680 nf, C3 = 220μF, C4 = 680μF Postup měření - k měření použijte zdroj střídavého napětí U = 20V, f = 50Hz, sinusového průběhu - do měřicího obvodu zapojte postupně kondenzátor C1, C2, C3, C4 a jejich paralelní zapojení a změřte hodnoty proudu a napětí v obvodu, vypočítejte kapacitu jednotlivých kondenzátorů a jejich paralelního zapojení - takto získané hodnoty porovnejte se jmenovitými hodnotami kapacity kondenzátorů C1, C2, C3, C4 a s vypočtenými hodnotami paralelního zapojení podle obecně známých vzorců pro paralelní řazení kapacit - k zobrazení simulace na PC použijte Transient Analysis Schéma měřicí úlohy Tabulky naměřených a vypočtených hodnot Číslo Měřená Jmenovitá kapacita U I Vypočtená měření kapacita (Kapacita paralelního řazení) [V] [A] kapacita [μf] 1 C1 220nF 20 2 C2 680nF 20 3 C3 220μF 20 4 C4 680μF 20 5 Paralelní zapojení 900,9μF 20 Závěr: v závěru vyhodnoťte zjištěné odchylky kapacity z jednotlivých měření od jmenovité kapacity kondenzátorů, příp.vypočtené kapacity paralelního zapojení a důvody jejich vzniku.

14 7. Měření indukčnosti střídavým proudem Úkol měření - určete indukčnost cívky voltmetrem a ampérmetrem, výsledek porovnejte se jmenovitou hodnotou a zdůvodněte odchylku - znázorněte graficky komplexní impedanci cívky - vysvětlete komplexní impedanci cívky a její jednotlivé složky Popis měřeného objektu - cívka (skutečná cívka) indukčnosti L = 256mH, činný (stejnosměrný) odpor cívky Rss = 60Ω Postup měření - k napájení měřicího obvodu použijte zdroj střídavého sinusového napětí, f = 50 Hz, jehož napětí budeme měnit v rozsahu U = 10 V 100 V, s krokem 10 V - pro každou hodnotu napětí postupně vypočtěte indukční reaktanci cívky X L, hodnotu impedance cívky Z a indukčnost cívky L pro výpočet využijte vztahy Z = U / I, X L Z Rss, L = X L / 2πf - vypočtené hodnoty indukčnosti porovnejte se jmenovitou hodnotou a vysvětlete možnosti vzniku odchylky - pro U = 10 V graficky znázorněte komplexní impedanci cívky - pro měření a zobrazení simulace použijte Transient Analysis Schéma měřicí úlohy

15 Tabulka naměřených a vypočtených hodnot Měření U I R SS f Z X L L číslo [V] [ma] [Ω] [Hz] [Ω] [Ω] [H] Graf: zobrazení komplexní impedance cívky pro U=10V Závěr: v závěru vyhodnoťte odchylku vypočtené indukčnosti cívky od jmenovité hodnoty indukčnosti cívky a uveďte možnosti jejího vzniku. Vysvětlete komplexní impedanci cívky a její složky.

16 8. Měření stejnosměrného výkonu Úkol měření - prověřte závislost stejnosměrného výkonu na napájecím napětí - znázorněte graficky závislost stejnosměrného výkonu na napájecím napětí Popis měřeného objektu - rezistor se jmenovitým odporem R = 20 Ω Postup měření - k napájení měřicího obvodu použijte zdroj stejnosměrného napětí, které budeme měnit v rozsahu U = 0 V 30 V, s krokem 2 V - pro každou hodnotu napětí postupně vypočtěte stejnosměrný výkon podle vztahu P = U. I, 2 U odpor rezistoru R podle vztahu R=U/I a stejnosměrný výkon podle vztahu P R - hodnoty stejnosměrného výkonu vypočtené podle obou vztahů porovnejte mezi sebou a graficky znázorněte závislost stejnosměrného výkonu (P = U. I ) na napájecím napětí - pro měření použijte dynamickou DC analýzu, k zobrazení závislosti použijte DC analýzu Schéma měřicí úlohy Tabulka naměřených a vypočtených hodnot Číslo U I P=U. I P= U 2 / R R=U/I měření [ V ] [ A ] [ W ] [ W ] [ Ω ]

17 Graf: zobrazení závislosti výkonu vypočteného podle vztahu P=U. I na napájecím napětí Závěr: v závěru vyhodnoťte odchylku stejnosměrných výkonů vypočtených podle obou známých vztahů a vyhodnoťte závislost stejnosměrného výkonu na napájecím napětí.

18 9. Měření na polovodičové diodě (měření přechodu PN) Úkol měření - změřte a graficky znázorněte VA charakteristiku polovodičové diody (přechodu PN) - VA charakteristiku znázorněte pro propustný i nepropustný (závěrný směr) v jednom grafu - znázorněte formou grafu zvlášť propustný a nepropustný (závěrný) směr - k měření použijte dynamickou DC analýzu, VA charakteristiku můžete zobrazit pomocí DC analýzy Popis měřeného objektu - polovodičová dioda 1N4148, ochranný rezistor diody R1 = 20Ω Postup měření Propustný směr - použijte zdroj stejnosměrného napětí, jehož velikost měňte v rozsahu 0 až 7V s krokem 0,5V - pro jednotlivé hodnoty napětí zdroje odečítejte z měřicích přístrojů napětí na diodě a proud tekoucí diodou Nepropustný (závěrný) směr - použijte zdroj stejnosměrného napětí, jehož velikost měňte v rozsahu 0 až -50V s krokem 5V - pro jednotlivé hodnoty napětí zdroje odečítejte z měřicích přístrojů napětí na diodě a proud tekoucí diodou - pro měření použijte dynamickou DC analýzu, k zobrazení VA charakteristiky použijte DC analýzu Schéma měřicí úlohy

19 Tabulky naměřených a vypočtených hodnot Propustný směr Číslo U (zdroje) U (dioda) I měření [ V ] [ V ] [ ma ] ,00 2 0, , , , , , , Nepropustný (závěrný) směr Číslo U U (dioda) I měření [ V ] [ V ] [ ma ] , Graf: zpracujte celkem tři grafy: - VA charakteristika diody - graf závislosti proudu na napětí v propustném směru - graf závislosti proudu na napětí v nepropustném (závěrném) směru Závěr: v závěru vyhodnoťte dosažené výsledky měření a porovnejte s teoretickými poznatky získanými v předmětu základy elektrotechniky. Vysvětlete činnost přechodu PN, činnost polovodičové diody v propustném a nepropustném (závěrném) směru.

20 10. Měření na LED diodě Úkol měření - změřte a graficky znázorněte voltampérovou charakteristiku předložených LED diod v propustném směru - VA charakteristiku znázorněte pro každou LED diodu do samostatného grafu - k měření použijte dynamickou DC analýzu, VA charakteristiku můžete zobrazit pomocí DC analýzy Popis měřeného objektu - LED dioda žlutá a LED dioda modrá, v sérii s LED diodou zapojte rezistor R1 = 20Ω. Postup měření - LED diody budeme měřit v propustném směru - použijte zdroj stejnosměrného napětí, jehož velikost měňte v rozsahu 2,00V až 2,50V s krokem 0,05V pro měření žluté LED diody - použijte zdroj stejnosměrného napětí, jehož velikost měňte v rozsahu 3,50V až 4,00V s krokem 0,05V pro měření modré LED diody - pro jednotlivé hodnoty napětí zdroje odečítejte z měřicích přístrojů napětí na diodě a proud tekoucí diodou - pro měření použijte dynamickou DC analýzu, k zobrazení VA charakteristiky použijte DC analýzu Schéma měřicí úlohy

21 Tabulky naměřených a vypočtených hodnot Žlutá LED dioda Číslo U (zdroje) U (na diodě) I měření [ V ] [ V ] [ ma ] 1 2,00 2 2,05 3 2,10 4 2,15 5 2,20 6 2,25 7 2,30 8 2,35 9 2, , ,50 Modrá LED dioda Číslo U (zdroje) U (na diodě) I měření [ V ] [ V ] [ ma ] 1 3,50 2 3,55 3 3,60 4 3,65 5 3,70 6 3,75 7 3,80 8 3,85 9 3, , ,00 Graf: zpracujte celkem dva grafy: - VA charakteristika žluté LED diody - VA charakteristika modré LED diody Závěr: v závěru vyhodnoťte dosažené výsledky měření a porovnejte s teoretickými poznatky získanými v předmětu základy elektrotechniky. Porovnejte hodnoty napětí a proudu u jednotlivých diod, při kterých dochází k otevření diod a jejich rozsvícení.

22 11. Měření na Zenerově diodě (měření Zenerova přechodu) Úkol měření - změřte a graficky znázorněte voltampérovou charakteristiku předložené Zenerovy diody (napěťově referenční diody) v propustném směru a v nepropustném směru - k měření použijte dynamickou DC analýzu, VA charakteristiku Zenerovy diody zobrazte pomocí DC analýzy Popis měřeného objektu - Zenerova dioda 1N752, do obvodu diody zapojte rezistor R1 = 330Ω. Postup měření - k napájení obvodu použijte zdroj stejnosměrného napětí, jehož velikost napětí měňte v rozsahu 0V až 10V s krokem 0,5V pro nepropustný (závěrný) směr a v rozsahu 0V až 8V s krokem 0,5 V pro propustný směr Nepropustný (závěrný) směr - použijte zapojení a) - pro jednotlivé hodnoty napětí zdroje odečítejte z měřicích přístrojů velikost napětí zdroje U1 z prvního voltmetru, velikost proudu tekoucího obvodem z ampérmetru a velikost napětí na Zenerově diodě U2 z druhého voltmetru - hodnoty naměřené v závěrném směru označujte záporným znaménkem Propustný směr - použijte zapojení b) - pro jednotlivé hodnoty napětí zdroje odečítejte z měřicích přístrojů velikost napětí zdroje U1 z prvního voltmetru, velikost proudu tekoucího obvodem z ampérmetru a velikost napětí na Zenerově diodě U2 z druhého voltmetru - pro měření použijte dynamickou DC analýzu, k zobrazení VA charakteristiky použijte DC analýzu - pro hodnoty napětí zdroje U1 = -10V, -7,5V, -5V, -2,5V, 2,5V, 5V, 7,5V, 8V vypočtěte odpor diody podle vzorce R = U / I - VA charakteristiku diody graficky znázorněte Schéma měřicí úlohy a) Nepropustný (závěrný)směr b) Propustný směr

23 Tabulky naměřených a vypočtených hodnot Propustný směr Číslo U1 (zdroje) U2 (dioda) I R měření [ V ] [ V ] [ ma ] [ Ω ] 1 0,00 2 0,50 3 1,00 4 1,50 5 2,00 6 2,50 7 3,00 8 3,50 9 4, , , , , , , , ,00 Nepropustný (závěrný) směr Číslo U1 (zdroje) U2 (dioda) I R měření [ V ] [ V ] [ ma ] [ Ω ] 1 0,00 2-0,50 3-1,00 4-1,50 5-2,00 6-2,50 7-3,00 8-3,50 9-4, , , , , , , , , , , , ,00 Graf: VA charakteristika Zenerovy diody Závěr: v závěru vyhodnoťte dosažené výsledky měření a porovnejte s teoretickými poznatky získanými v předmětu základy elektrotechniky. Porovnejte hodnoty napětí a proudu v propustném a nepropustném směru. Vysvětlete činnost Zenerovy diody, poukažte na možnosti jejího využití v elektrotechnické praxi.

24 12. Měření rezonanční křivky paralelního rezonančního LC obvodu Úkol měření - znázorněte graficky rezonanční křivku (závislost impedance na frekvenci) paralelního rezonančního LC obvodu Popis měřeného objektu - paralelní rezonanční LC obvod sestavený z prvků L1 = 256 mh (se stejnosměrným činným odporem R1 = 60 Ω) a C1 = 100nF Postup měření - k měření využijte generátor sinusového signálu, jehož frekvenci měňte v rozsahu 100Hz až 10kHz - zobrazte pomocí AC analýzy závislost proudu na frekvenci měřeného obvodu, ze které odečtěte pro jednotlivé hodnoty frekvence odpovídající hodnoty proudu - pro frekvenční osu (osu X) použijte logaritmickou stupnici - z grafické závislosti odečtěte rezonanční frekvenci měřeného obvodu - využitím Ohmova zákona ( Z = U / I ) vypočtěte hodnoty impedance náležející k jednotlivým hodnotám frekvence - sestrojte rezonanční křivku Z=f ( f ) 1 - vypočtěte hodnotu rezonanční frekvence obvodu pomocí vztahu f 2 LC Schéma měřicí úlohy

25 Tabulka naměřených a vypočtených hodnot f U I Z [ Hz ] [ V ] [ ma ] [ Ω ] Graf: zpracujte celkem dva grafy: - závislost proudu na frekvenci generátoru - rezonanční křivka paralelního rezonančního LC obvodu Závěr: v závěru vyhodnoťte dosažené výsledky měření a porovnejte s teoretickými poznatky získanými v předmětu základy elektrotechniky. Zhodnoťte průběh rezonanční křivky. Porovnejte hodnotu rezonanční frekvence LC obvodu získanou výpočtem s hodnotou rezonanční frekvence odečtenou z grafu. Případnou odchylku zdůvodněte.

26 13. Měření rezonanční křivky sériového rezonančního LC obvodu Úkol měření - znázorněte graficky rezonanční křivku (závislost impedance na frekvenci) sériového rezonančního LC obvodu Popis měřeného objektu - sériový rezonanční LC obvod sestavený z prvků L1 = 256 mh (se stejnosměrným činným odporem R1 = 60 Ω) a C1 = 100nF Postup měření - k měření využijte generátor sinusového signálu, jehož frekvenci měňte v rozsahu 100Hz až 10kHz - zobrazte pomocí AC analýzy závislost proudu na frekvenci měřeného obvodu, ze které odečtěte pro jednotlivé hodnoty frekvence odpovídající hodnoty proudu - pro frekvenční osu (osu X) použijte logaritmickou stupnici - z grafické závislosti odečtěte rezonanční frekvenci měřeného obvodu - využitím Ohmova zákona ( Z = U / I ) vypočtěte hodnoty impedance náležející k jednotlivým hodnotám frekvence - sestrojte rezonanční křivku Z=f (f ) 1 - vypočtěte hodnotu rezonanční frekvence obvodu pomocí vztahu f 2 LC Schéma měřicí úlohy

27 Tabulka naměřených a vypočtených hodnot f U I Z [ Hz ] [ V ] [ ma ] [ Ω ] Graf: zpracujte celkem dva grafy: - závislost proudu na frekvenci generátoru - rezonanční křivka sériového rezonančního LC obvodu Závěr: v závěru vyhodnoťte dosažené výsledky měření a porovnejte s teoretickými poznatky získanými v předmětu základy elektrotechniky. Zhodnoťte průběh rezonanční křivky. Porovnejte hodnotu rezonanční frekvence LC obvodu získanou výpočtem s hodnotou rezonanční frekvence odečtenou z grafu. Případnou odchylku zdůvodněte.

28 14. Měření přenosové charakteristiky integračního a derivačního článku Úkol měření - znázorněte graficky přenosovou charakteristiku (závislost přenosu A u na frekvenci) integračního a derivačního článku - z grafického vyjádření přenosové charakteristiky určete mezní frekvenci derivačního a integračního článku - ze známých hodnot prvků integračního a derivačního článku vypočtěte mezní frekvenci a porovnejte s mezní frekvencí určenou z grafického vyjádření přenosové charakteristiky, odchylku zdůvodněte Popis měřeného objektu - integrační článek sestavený z prvků R1 = 1kΩ, C1 = 100nF - derivační článek sestavený z prvků R2 = 1kΩ, C2 = 100nF Postup měření - k měření využijte generátor sinusového signálu, jehož frekvenci měňte v rozsahu 100Hz až 100kHz - zobrazte pomocí AC analýzy závislost přenosu na frekvenci integračního a derivačního článku - pro frekvenční osu (osu X) použijte logaritmickou stupnici - z přenosových charakteristik odečtěte pro jednotlivé hodnoty frekvence odpovídající hodnoty přenosu a zapište do tabulek - z grafické závislosti odečtěte hodnotu mezní frekvence obou měřených RC obvodů - vypočtěte hodnotu mezní frekvence derivačního a integračního článku pomocí vztahu 1 f m 2 RC - vypočtenou hodnotu mezní frekvence porovnejte s hodnotou mezní frekvence odečtenou z grafického vyjádření přenosové charakteristiky - sestrojte přenosovou charakteristiku derivačního a legračního článku Schéma měřicí úlohy

29 Tabulky naměřených a vypočtených hodnot a) integrační článek b) derivační článek f Au f Au [ Hz ] [ - ] [ Hz ] [ - ] Graf: - přenosová charakteristika integračního článku a přenosová charakteristika derivačního článku v jednom grafu Závěr: v závěru vyhodnoťte dosažené výsledky měření a porovnejte s teoretickými poznatky získanými v předmětu základy elektrotechniky. Zhodnoťte průběh přenosové charakteristiky integračního a derivačního článku. Porovnejte hodnotu mezní frekvence RC obvodu získanou výpočtem s hodnotou mezní frekvence odečtenou z grafu pro integrační i derivační článek. Případnou odchylku zdůvodněte.

Název: Měření paralelního rezonančního LC obvodu

Název: Měření paralelního rezonančního LC obvodu Název: Měření paralelního rezonančního LC obvodu Autor: Mgr. Lucia Klimková Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy Předmět (mezipředmětové vztahy) : Fyzika (Matematika) Tematický celek:

Více

E L E K T R I C K Á M Ě Ř E N Í

E L E K T R I C K Á M Ě Ř E N Í Střední škola, Havířov Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace E L E K T R I C K Á M Ě Ř E N Í R O Č N Í K MĚŘENÍ ZÁKLDNÍCH ELEKTRICKÝCH ELIČIN Ing. Bouchala Petr Jméno a příjmení Třída Školní

Více

Poř. č. Příjmení a jméno Třída Skupina Školní rok 2 BARTEK Tomáš S3 1 2009/10

Poř. č. Příjmení a jméno Třída Skupina Školní rok 2 BARTEK Tomáš S3 1 2009/10 Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Božetěchova 3, Olomouc Laboratoře elektrotechnických měření Název úlohy MĚŘENÍ CHARAKTERISTIK REZONANČNÍCH OBVODŮ Číslo úlohy 301-3R Zadání

Více

MĚŘENÍ NA USMĚRŇOVAČÍCH

MĚŘENÍ NA USMĚRŇOVAČÍCH MĚŘENÍ NA USMĚRŇOVAČÍCH 1. ÚLOHA MĚŘENÍ NA JEDNOFÁZOVÉM JEDNOCESTNÉM USMĚRŇOVAČI 1. Změřte zatěžovací charakteristiku U SS = f(i SS ) bez filtračního kondenzátoru C, s filtračním kondenzátorem C1= 100µF

Více

MĚŘENÍ Laboratorní cvičení z měření. Měření vlastní a vzájemné indukčnosti, část 3-1-3

MĚŘENÍ Laboratorní cvičení z měření. Měření vlastní a vzájemné indukčnosti, část 3-1-3 MĚŘENÍ Laboratorní cvičení z měření Měření vlastní a vzájemné indukčnosti, část Číslo projektu: Název projektu: Šablona: / novace a zkvalitnění výuky prostřednictvím CT Sada: 0 Číslo materiálu: VY_3_NOVACE_

Více

Oddělení fyzikálních praktik při Kabinetu výuky obecné fyziky MFF UK. Pracoval: Jiří Kozlík dne: 17.10.2013

Oddělení fyzikálních praktik při Kabinetu výuky obecné fyziky MFF UK. Pracoval: Jiří Kozlík dne: 17.10.2013 Oddělení fyzikálních praktik při Kabinetu výuky obecné fyziky MFF UK Praktikum II Úloha č. 5 Název: Měření osciloskopem Pracoval: Jiří Kozlík dne: 17.10.2013 Odevzdal dne: 24.10.2013 Pracovní úkol 1. Pomocí

Více

2.POPIS MĚŘENÉHO PŘEDMĚTU Měřeným předmětem je v tomto případě zenerova dioda její hodnoty jsou uvedeny v tabulce:

2.POPIS MĚŘENÉHO PŘEDMĚTU Měřeným předmětem je v tomto případě zenerova dioda její hodnoty jsou uvedeny v tabulce: REDL 3.EB 9 1/11 1.ZADÁNÍ a) Změřte voltampérovou charakteristiku zenerovy diody v propustném i závěrném směru. Charakteristiky znázorněte graficky. b) Vypočtěte a graficky znázorněte statický odpor diody

Více

Kompenzovaný vstupní dělič Analogový nízkofrekvenční milivoltmetr

Kompenzovaný vstupní dělič Analogový nízkofrekvenční milivoltmetr Kompenzovaný vstupní dělič Analogový nízkofrekvenční milivoltmetr. Zadání: A. Na předloženém kompenzovaném vstupní děliči k nf milivoltmetru se vstupní impedancí Z vst = MΩ 25 pf, pro dělící poměry :2,

Více

Mˇeˇren ı vlastn ı indukˇcnosti Ondˇrej ˇ Sika

Mˇeˇren ı vlastn ı indukˇcnosti Ondˇrej ˇ Sika Obsah 1 Zadání 3 2 Teoretický úvod 3 2.1 Indukčnost.................................. 3 2.2 Indukčnost cívky.............................. 3 2.3 Vlastní indukčnost............................. 3 2.4 Statická

Více

Pracovní list - Laboratorní práce č. 7 Jméno: Třída: Skupina:

Pracovní list - Laboratorní práce č. 7 Jméno: Třída: Skupina: Projekt Efektivní Učení Reformou oblastí gymnaziálního vzdělávání je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Pracovní list - Laboratorní práce č. 7 Jméno: Třída:

Více

Korekční křivka napěťového transformátoru

Korekční křivka napěťového transformátoru 8 Měření korekční křivky napěťového transformátoru 8.1 Zadání úlohy a) pro primární napětí daná tabulkou změřte sekundární napětí na obou sekundárních vinutích a dopočítejte převody transformátoru pro

Více

2.POPIS MĚŘENÉHO PŘEDMĚTU Měřený předmětem jsou v tomto případě polovodičové diody, jejich údaje jsou uvedeny v tabulce:

2.POPIS MĚŘENÉHO PŘEDMĚTU Měřený předmětem jsou v tomto případě polovodičové diody, jejich údaje jsou uvedeny v tabulce: REDL 3.EB 8 1/14 1.ZADÁNÍ a) Změřte voltampérovou charakteristiku polovodičových diod pomocí voltmetru a ampérmetru v propustném i závěrném směru. b) Sestrojte grafy =f(). c) Graficko početní metodou určete

Více

2-LC: Měření elektrických vlastností výkonových spínačů (I)

2-LC: Měření elektrických vlastností výkonových spínačů (I) 2-LC: Měření elektrických vlastností výkonových spínačů (I) Cíl měření: Ověření a porovnání vlastností výkonových spínačů: BJT, MOSFET a tyristoru. Zkratování řídících vstupů Obr. 1 Přípravek pro měření

Více

Návrh frekvenčního filtru

Návrh frekvenčního filtru Návrh frekvenčního filtru Vypracoval: Martin Dlouhý, Petr Salajka 25. 9 2010 1 1 Zadání 1. Navrhněte co nejjednodušší přenosovou funkci frekvenčního pásmového filtru Dolní propusti typu Bessel, která bude

Více

Pracovní list žáka (SŠ)

Pracovní list žáka (SŠ) Pracovní list žáka (SŠ) vzorová úloha (SŠ) Jméno Třída.. Datum.. 1 Teoretický úvod Rezistory lze zapojovat do série nebo paralelně. Pro výsledný odpor sériového zapojení rezistorů platí: R = R1 + R2 +

Více

ELEKTRICKÉ STROJE. Laboratorní cvičení LS 2013/2014. Měření ztrát 3f transformátoru

ELEKTRICKÉ STROJE. Laboratorní cvičení LS 2013/2014. Měření ztrát 3f transformátoru Fakulta elektrotechnická KATEDRA ELEKTROMECHANIKY A VÝKONOVÉ ELEKTRONIKY ELEKTRICKÉ STROJE Laboratorní cvičení LS 2013/2014 Měření ztrát 3f transformátoru Cvičení: Po 11:10 12:50 Měřící tým: Petr Zemek,

Více

3. Změřte závislost proudu a výkonu na velikosti kapacity zařazené do sériového RLC obvodu.

3. Změřte závislost proudu a výkonu na velikosti kapacity zařazené do sériového RLC obvodu. Pracovní úkoly. Změřte účiník: a) rezistoru, b) kondenzátoru C = 0 µf) c) cívky. Určete chybu měření. Diskutujte shodu výsledků s teoretickými hodnotami pro ideální prvky. Pro cívku vypočtěte indukčnost

Více

Laboratorní cvičení č.10

Laboratorní cvičení č.10 Laboratorní cvičení č.10 Název: Měření na usměrňovačích. Zadání: 1) Navrhněte jednocestný usměrňovač, jsou-li na výstupu požadovány následující parametry. U ss = V I výst =..A p=5% 2)Navrhněte můstkový

Více

ČVUT FEL. Obrázek 1 schéma zapojení měřícího přípravku. Obrázek 2 realizace přípravku

ČVUT FEL. Obrázek 1 schéma zapojení měřícího přípravku. Obrázek 2 realizace přípravku Laboratorní měření 2 Seznam použitých přístrojů 1. Laboratorní zdroj stejnosměrného napětí Vývojové laboratoře Poděbrady 2. Generátor funkcí Instek GFG-8210 3. Číslicový multimetr Agilent, 34401A 4. Digitální

Více

Odporový dělič napětí a proudu, princip superpozice

Odporový dělič napětí a proudu, princip superpozice Vysoká škola báňská Technická universita Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky Základy elektroniky ZEL Laboratorní úloha č. 1 Odporový dělič napětí a proudu, princip superpozice Datum měření: 20.

Více

Měření vlastností jednostupňových zesilovačů. Návod k přípravku pro laboratorní cvičení v předmětu EOS.

Měření vlastností jednostupňových zesilovačů. Návod k přípravku pro laboratorní cvičení v předmětu EOS. Měření vlastností jednostupňových zesilovačů Návod k přípravku pro laboratorní cvičení v předmětu EOS. Cílem měření je seznámit se s funkcí a základními vlastnostmi jednostupňových zesilovačů a to jak

Více

MĚŘENÍ JALOVÉHO VÝKONU

MĚŘENÍ JALOVÉHO VÝKONU MĚŘENÍ JALOVÉHO VÝKONU &1. Které elektrické stroje jsou spotřebiči jalového výkonu a na co ho potřebují? &2. Nakreslete fázorový diagram RL zátěže připojené na zdroj střídavého napětí. &2.1 Z fázorového

Více

- Stabilizátory se Zenerovou diodou - Integrované stabilizátory

- Stabilizátory se Zenerovou diodou - Integrované stabilizátory 1.2 Stabilizátory 1.2.1 Úkol: 1. Změřte VA charakteristiku Zenerovy diody 2. Změřte zatěžovací charakteristiku stabilizátoru se Zenerovou diodou 3. Změřte převodní charakteristiku stabilizátoru se Zenerovou

Více

Název: Měření napětí a proudu

Název: Měření napětí a proudu Název: Měření napětí a proudu Autor: Mgr. Lucia Klimková Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy Předmět (mezipředmětové vztahy) : Fyzika (Matematika) Tematický celek: Elektřina a magnetismus

Více

Teoretický úvod: [%] (1)

Teoretický úvod: [%] (1) Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Božetěchova 3, Olomouc Laboratoře elektrotechnických měření Název úlohy Číslo úlohy ZESILOVAČ OSCILÁTOR 101-4R Zadání 1. Podle přípravku

Více

Měření vlastností a základních parametrů elektronických prvků

Měření vlastností a základních parametrů elektronických prvků Číslo projektu Číslo materiálu Název školy Autor Název Téma hodiny Předmět Ročník /y/ C.1.07/1.5.00/34.0394 VY_32_INOVACE_EM_1.09_měření VA charakteristiky enerovy diody Střední odborná škola a Střední

Více

PRAKTIKUM II Elektřina a magnetismus

PRAKTIKUM II Elektřina a magnetismus Oddělení fyzikálních praktik při Kabinetu výuky obecné fyziky MFF UK PRAKTIKUM II Elektřina a magnetismus Úloha č.: XI Název: Charakteristiky diody Pracoval: Pavel Brožek stud. skup. 12 dne 9.1.2009 Odevzdal

Více

Pedagogická fakulta v Ústí nad Labem Fyzikální praktikum k elektronice 2 Číslo úlohy : 1

Pedagogická fakulta v Ústí nad Labem Fyzikální praktikum k elektronice 2 Číslo úlohy : 1 Pedagogická fakulta v Ústí nad Labem Fyzikální praktikum k elektronice Číslo úlohy : 1 Název úlohy : Vypracoval : ročník : 3 skupina : F-Zt Vnější podmínky měření : měřeno dne : 3.. 004 teplota : C tlak

Více

PROTOKOL O PROVEDENÍ LABORATORNÍ PRÁCE

PROTOKOL O PROVEDENÍ LABORATORNÍ PRÁCE PROTOKOL O PROVEDENÍ LABORATORNÍ PRÁCE Jméno: Třída: Úloha: Bi-VII-1 Srovnání síly stisku pravé a levé ruky Spolupracovník: Hodnocení: Datum měření: Úkol: 1) Porovnejte sílu pravé a levé ruky. 2) Vyhodnoťte

Více

PRAKTIKUM II. Oddělení fyzikálních praktik při Kabinetu výuky obecné fyziky MFF UK. úlohač.5 Název: Měření osciloskopem. Pracoval: Lukáš Ledvina

PRAKTIKUM II. Oddělení fyzikálních praktik při Kabinetu výuky obecné fyziky MFF UK. úlohač.5 Název: Měření osciloskopem. Pracoval: Lukáš Ledvina Oddělení fyzikálních praktik při Kabinetu výuky obecné fyziky MFF UK PRAKTIKUM II. úlohač.5 Název: Měření osciloskopem Pracoval: Lukáš Ledvina stud.skup.14 dne:23.10.2009 Odevzdaldne: Možný počet bodů

Více

Elektronické praktikum EPR1

Elektronické praktikum EPR1 Elektronické praktikum EPR1 Úloha číslo 4 název Záporná zpětná vazba v zapojení s operačním zesilovačem MAA741 Vypracoval Pavel Pokorný PINF Datum měření 9. 12. 2008 vypracování protokolu 14. 12. 2008

Více

Profilová část maturitní zkoušky 2015/2016

Profilová část maturitní zkoušky 2015/2016 Střední průmyslová škola, Přerov, Havlíčkova 2 751 52 Přerov Profilová část maturitní zkoušky 2015/2016 TEMATICKÉ OKRUHY A HODNOTÍCÍ KRITÉRIA Studijní obor: 26-41-M/01 Elektrotechnika Zaměření: počítačové

Více

Popis měřeného předmětu: Zde bude uvedeno - základní parametry diod - zapojení pouzdra diod - VA charakteristika diod z katalogového listu

Popis měřeného předmětu: Zde bude uvedeno - základní parametry diod - zapojení pouzdra diod - VA charakteristika diod z katalogového listu Laboratorní cvičení č.8 Název: Měření A charakteristiky diod Zadání: Změřte voltampérovou charakteristiku usměrňovací diody (v propustném a závěrném směru), zenerovy diody ( v závěrném směru)a led diody

Více

1.1 Měření parametrů transformátorů

1.1 Měření parametrů transformátorů 1.1 Měření parametrů transformátorů Cíle kapitoly: Jedním z cílů úlohy je stanovit základní parametry dvou rozdílných třífázových transformátorů. Dvojice transformátorů tak bude podrobena měření naprázdno

Více

Laboratorní práce č. 4: Určení elektrického odporu

Laboratorní práce č. 4: Určení elektrického odporu Přírodní vědy moderně a interaktivně FYZIKA. ročník šestiletého studia Laboratorní práce č. 4: Určení elektrického odporu G Gymnázium Hranice Přírodní vědy moderně a interaktivně FYZIKA. ročník šestiletého

Více

Laboratorní práce č. 3: Určení voltampérové charakteristiky polovodičové diody

Laboratorní práce č. 3: Určení voltampérové charakteristiky polovodičové diody Přírodní vědy moderně a interaktivně FYZIKA 2. ročník šestiletého studia Laboratorní práce č. 3: Určení voltampérové charakteristiky polovodičové diody G Gymnázium Hranice Přírodní vědy moderně a interaktivně

Více

C p. R d dielektrické ztráty R sk odpor závislý na frekvenci C p kapacita mezi přívody a závity

C p. R d dielektrické ztráty R sk odpor závislý na frekvenci C p kapacita mezi přívody a závity RIEDL 3.EB-6-1/8 1.ZADÁNÍ a) Změřte indukčnosti předložených cívek ohmovou metodou při obou možných způsobech zapojení měřících přístrojů. b) Měření proveďte při kmitočtech měřeného proudu 50, 100, 400

Více

MĚŘENÍ POLOVODIČOVÝCH DIOD 201-3R

MĚŘENÍ POLOVODIČOVÝCH DIOD 201-3R Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Božetěchova 3, Olomouc Laboratoře elektrotechnických měření Název úlohy Číslo úlohy MĚŘENÍ POLOVODIČOVÝCH DIOD 201-3R Zadání 1. Multimetrem

Více

Stabiliz atory napˇet ı v nap ajec ıch zdroj ıch - mˇeˇren ı z akladn ıch parametr u Ondˇrej ˇ Sika

Stabiliz atory napˇet ı v nap ajec ıch zdroj ıch - mˇeˇren ı z akladn ıch parametr u Ondˇrej ˇ Sika - měření základních parametrů Obsah 1 Zadání 4 2 Teoretický úvod 4 2.1 Stabilizátor................................ 4 2.2 Druhy stabilizátorů............................ 4 2.2.1 Parametrické stabilizátory....................

Více

V-A charakteristika polovodičové diody

V-A charakteristika polovodičové diody FYZIKA V-A charakteristika polovodičové diody Studenti změří napětí na diodě a proud procházející diodou. Z naměřených hodnot sestrojí voltampérovou charakteristiku. Gymnázium Frýdlant, Mládeže 884, příspěvková

Více

6 Měření transformátoru naprázdno

6 Měření transformátoru naprázdno 6 6.1 Zadání úlohy a) změřte charakteristiku naprázdno pro napětí uvedená v tabulce b) změřte převod transformátoru c) vypočtěte poměrný proud naprázdno pro jmenovité napětí transformátoru d) vypočtěte

Více

MĚŘENÍ Laboratorní cvičení z měření. Měření vlastní a vzájemné indukčnosti, část 3-1-4

MĚŘENÍ Laboratorní cvičení z měření. Měření vlastní a vzájemné indukčnosti, část 3-1-4 MĚŘENÍ Laboratorní cvičení z měření Měření vlastní a vzájemné indukčnosti, část Číslo projektu: Název projektu: Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada: 20 Číslo materiálu:

Více

1.1. Základní pojmy 1.2. Jednoduché obvody se střídavým proudem

1.1. Základní pojmy 1.2. Jednoduché obvody se střídavým proudem Praktické příklady z Elektrotechniky. Střídavé obvody.. Základní pojmy.. Jednoduché obvody se střídavým proudem Příklad : Stanovte napětí na ideálním kondenzátoru s kapacitou 0 µf, kterým prochází proud

Více

propustný směr maximální proud I F MAX [ma] 75 < 1... při I F = 10mA > 50... při I R = 1µA 60 < 0,4... při I F = 10mA > 60...

propustný směr maximální proud I F MAX [ma] 75 < 1... při I F = 10mA > 50... při I R = 1µA 60 < 0,4... při I F = 10mA > 60... Teoretický úvod Diody jsou polovodičové jednobrany s jedním přechodem PN. Dioda se vyznačuje tím, že nepropouští téměř žádný proud (je uzavřena) dokud napětí na ní nestoupne na hodnotu prahového napětí

Více

Laboratorní práce č. 3: Měření elektrického proudu a napětí

Laboratorní práce č. 3: Měření elektrického proudu a napětí Přírodní vědy moderně a interaktivně FYZIK 1. ročník šestiletého studia Laboratorní práce č. 3: Měření elektrického proudu a napětí Přírodní vědy moderně a interaktivně FYZIK 1. ročník šestiletého studia

Více

Měření vlastností a základních parametrů elektronických prvků

Měření vlastností a základních parametrů elektronických prvků Číslo projektu Číslo materiálu Název školy Autor Název Téma hodiny Předmět Ročník /y/ CZ.1.07/1.5.00/34.0394 VY_32_INOVACE_EM_1.08_měření VA charakteristiky usměrňovací diody Střední odborná škola a Střední

Více

Fázorové diagramy pro ideální rezistor, skutečná cívka, ideální cívka, skutečný kondenzátor, ideální kondenzátor.

Fázorové diagramy pro ideální rezistor, skutečná cívka, ideální cívka, skutečný kondenzátor, ideální kondenzátor. FREKVENČNĚ ZÁVISLÉ OBVODY Základní pojmy: IMPEDANCE Z (Ω)- charakterizuje vlastnosti prvku pro střídavý proud. Impedance je základní vlastností, kterou potřebujeme znát pro analýzu střídavých elektrických

Více

LABORATORNÍ CVIČENÍ Elektrotechnika a elektronika

LABORATORNÍ CVIČENÍ Elektrotechnika a elektronika VUT FSI BRNO ÚVSSaR, ODBOR ELEKTROTECHNIKY JMÉNO: ŠKOLNÍ ROK: 2010/2011 PŘEDNÁŠKOVÁ SKUPINA: 1E/95 LABORATORNÍ CVIČENÍ Elektrotechnika a elektronika ROČNÍK: 1. KROUŽEK: 2EL SEMESTR: LETNÍ UČITEL: Ing.

Více

PRAKTIKUM II Elektřina a magnetismus

PRAKTIKUM II Elektřina a magnetismus Oddělení fyzikálních praktik při Kabinetu výuky obecné fyziky MFF UK PRAKTIKUM II Elektřina a magnetismus Úloha č.: XVIII Název: Přechodové jevy v RLC obvodu Pracoval: Pavel Brožek stud. skup. 12 dne 24.10.2008

Více

Praktikum II Elektřina a magnetismus

Praktikum II Elektřina a magnetismus Oddělení fyzikálních praktik při Kabinetu výuky obecné fyziky MFF K Praktikum II Elektřina a magnetismus Úloha č. V Název: Měření osciloskopem Pracoval: Matyáš Řehák stud.sk.: 13 dne: 1.1.28 Odevzdal dne:...

Více

Czech Audio společnost pro rozvoj technických znalostí v oblasti audiotechniky IČ : 266728847

Czech Audio společnost pro rozvoj technických znalostí v oblasti audiotechniky IČ : 266728847 Příspěvek k odrušení napájecího zdroje audiozařízení Petr Komp Tento text vychází z (). Z anglického originálu jsem zpracoval zkrácený překlad pro použití v audiotechnice, který je doplněn vlastními výsledky

Více

Měřicí přístroje a měřicí metody

Měřicí přístroje a měřicí metody Měřicí přístroje a měřicí metody Základní elektrické veličiny určují kvalitativně i kvantitativně stav elektrických obvodů a objektů. Neelektrické fyzikální veličiny lze převést na elektrické veličiny

Více

Teorie úlohy: Operační zesilovač je elektronický obvod, který se využívá v měřící, výpočetní a regulační technice. Má napěťové zesílení alespoň A u

Teorie úlohy: Operační zesilovač je elektronický obvod, který se využívá v měřící, výpočetní a regulační technice. Má napěťové zesílení alespoň A u Fyzikální praktikum č.: 7 Datum: 7.4.2005 Vypracoval: Tomáš Henych Název: Operační zesilovač, jeho vlastnosti a využití Teorie úlohy: Operační zesilovač je elektronický obvod, který se využívá v měřící,

Více

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL škola Střední škola F. D. Roosevelta pro tělesně postižené, Brno, Křižíkova 11 číslo projektu číslo učebního materiálu předmět, tematický celek ročník CZ.1.07/1.5.00/34.1037 VY_32_INOVACE_ZIL_VEL_123_12

Více

výkon střídavého proudu, kompenzace jalového výkonu

výkon střídavého proudu, kompenzace jalového výkonu , výkon střídavého proudu, kompenzace jalového výkonu Návod do měření ng. Václav Kolář, Ph.D., Doc. ng. Vítězslav týskala, Ph.D., poslední úprava 0 íl měření: Praktické ověření vlastností reálných pasivních

Více

Magnetické pole cívky, transformátor vzorová úloha (SŠ)

Magnetické pole cívky, transformátor vzorová úloha (SŠ) Magnetické pole cívky, transformátor vzorová úloha (SŠ) Jméno Třída.. Datum 1. Teoretický úvod Vodič svinutý do prostorové křivky nazývané šroubovice tvoří válcovou cívku (solenoid). Každý závit vybudí

Více

Laboratorní cvičení č.15. Název: Měření na optoelektronických prvcích. Zadání: Popis měřeného předmětu: Teoretický rozbor:

Laboratorní cvičení č.15. Název: Měření na optoelektronických prvcích. Zadání: Popis měřeného předmětu: Teoretický rozbor: Laboratorní cvičení č.15 Název: Měření na optoelektronických prvcích Zadání: Změřte voltampérovou charakteristiku fototranzistoru, fotodiody (fotovodivostní a fotovoltaický režim) a fotorezistoru pro pět

Více

1.3 Bipolární tranzistor

1.3 Bipolární tranzistor 1.3 Bipolární tranzistor 1.3.1 Úkol: 1. Změřte vstupní charakteristiku bipolárního tranzistoru 2. Změřte převodovou charakteristiku bipolárního tranzistoru 3. Změřte výstupní charakteristiku bipolárního

Více

MĚŘENÍ Laboratorní cvičení z měření. Měření přechodových dějů, část 3-4-3

MĚŘENÍ Laboratorní cvičení z měření. Měření přechodových dějů, část 3-4-3 MĚŘENÍ Laboratorní cvičení z měření Měření přechodových dějů, část Číslo projektu: Název projektu: Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada: 1 Číslo materiálu: VY_32_INOVACE_

Více

Elektronické praktikum EPR1

Elektronické praktikum EPR1 Elektronické praktikum EPR1 Úloha číslo 2 název Vlastnosti polovodičových prvků Vypracoval Pavel Pokorný PINF Datum měření 11. 11. 2008 vypracování protokolu 23. 11. 2008 Zadání 1. Seznamte se s funkcí

Více

MĚŘENÍ TRANZISTOROVÉHO ZESILOVAČE

MĚŘENÍ TRANZISTOROVÉHO ZESILOVAČE Úloha č. 3 MĚŘÍ TRAZISTOROVÉHO ZSILOVAČ ÚOL MĚŘÍ:. Změřte a) charakteristiku I = f (I ) při U = konst. tranzistoru se společným emitorem a nakreslete její graf; b) zesilovací činitel β tranzistoru se společným

Více

Protokol o měření. Jak ho správně zpracovat

Protokol o měření. Jak ho správně zpracovat Protokol o měření Jak ho správně zpracovat OBSAH Co je to protokol? Forma a struktura Jednotlivé části protokolu Příklady Další tipy pro zpracování Co je to protokol o měření? Jedná se o záznam praktického

Více

Úloha 1 Multimetr. 9. Snižte napájecí napětí na 0V (otočením ovládacího knoflíku výstupního napětí zcela doleva).

Úloha 1 Multimetr. 9. Snižte napájecí napětí na 0V (otočením ovládacího knoflíku výstupního napětí zcela doleva). Úloha 1 Multimetr CÍLE: Po ukončení tohoto laboratorního cvičení byste měli být schopni: Použít multimetru jako voltmetru pro měření napětí v provozních obvodech. Použít multimetru jako ampérmetru pro

Více

Vytvořeno v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/1.1.30/01,0038 Automatizace výrobních procesů ve strojírenství a

Vytvořeno v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/1.1.30/01,0038 Automatizace výrobních procesů ve strojírenství a Milan Nechanický Sbírka úloh z MDG Vytvořeno v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/1.1.30/01,0038 Automatizace výrobních procesů ve strojírenství a řemeslech Střední průmyslová

Více

Laboratorní práce č. 1: Určení voltampérových charakteristik spotřebičů

Laboratorní práce č. 1: Určení voltampérových charakteristik spotřebičů Přírodní vědy moderně a interaktivně FYZIKA 5. ročník šestiletého a 3. ročník čtyřletého studia Laboratorní práce č. 1: Určení voltampérových charakteristik spotřebičů G Gymnázium Hranice Přírodní vědy

Více

1.1 Pokyny pro měření

1.1 Pokyny pro měření Elektronické součástky - laboratorní cvičení 1 Bipolární tranzistor jako zesilovač Úkol: Proměřte amplitudové kmitočtové charakteristiky bipolárního tranzistoru 1. v zapojení se společným emitorem (SE)

Více

Laboratorní úloha č.8 MĚŘENÍ STATICKÝCH A DYNAMICKÝCH CHARAKTERISTIK

Laboratorní úloha č.8 MĚŘENÍ STATICKÝCH A DYNAMICKÝCH CHARAKTERISTIK Laboratorní úloha č.8 MĚŘENÍ STATICKÝCH A DYNAMICKÝCH CHARAKTERISTIK a/ PNEUMATICKÉHO PROPORCIONÁLNÍHO VYSÍLAČE b/ PNEUMATICKÉHO P a PI REGULÁTORU c/ PNEUMATICKÉHO a SOLENOIDOVÉHO VENTILU ad a/ Cejchování

Více

Návrh a analýza jednostupňového zesilovače

Návrh a analýza jednostupňového zesilovače Návrh a analýza jednostupňového zesilovače Zadání: U CC = 35 V I C = 10 ma R Z = 2 kω U IG = 2 mv R IG = 220 Ω Tolerance u napětí a proudů, kromě Id je ± 1 % ze zadaných hodnot. Frekvence oscilátoru u

Více

Oscilátory. Návod k přípravku pro laboratorní cvičení v předmětu EO.

Oscilátory. Návod k přípravku pro laboratorní cvičení v předmětu EO. Oscilátory Návod k přípravku pro laboratorní cvičení v předmětu EO. Měření se skládá ze dvou základních úkolů: (a) měření vlastností oscilátoru 1 s Wienovým členem (můstkový oscilátor s operačním zesilovačem)

Více

MĚŘENÍ PLANCKOVY KONSTANTY

MĚŘENÍ PLANCKOVY KONSTANTY Úloha č. 14a MĚŘENÍ PLANCKOVY KONSTANTY ÚKOL MĚŘENÍ: 1. Změřte napětí U min, při kterém se právě rozsvítí červená, žlutá, zelená a modrá LED. Napětí na LED regulujte potenciometrem. 2. Nakreslete graf

Více

Pracovní list žáka (SŠ)

Pracovní list žáka (SŠ) Pracovní list žáka (SŠ) Magnetické pole cívky, transformátor Jméno Třída.. Datum 1. Teoretický úvod Vodič svinutý do prostorové křivky nazývané šroubovice tvoří válcovou cívku (solenoid). Každý závit vybudí

Více

PROTOKOL O LABORATORNÍM CVIČENÍ - AUTOMATIZACE

PROTOKOL O LABORATORNÍM CVIČENÍ - AUTOMATIZACE STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, DUKELSKÁ 13 PROTOKOL O LABORATORNÍM CVIČENÍ - AUTOMATIZACE Provedl: Tomáš PRŮCHA Datum: 23. 1. 2009 Číslo: Kontroloval: Datum: 4 Pořadové číslo žáka: 24

Více

VY_32_INOVACE_ENI_3.ME_01_Děliče napětí frekvenčně nezávislé Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Dubno Ing.

VY_32_INOVACE_ENI_3.ME_01_Děliče napětí frekvenčně nezávislé Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Dubno Ing. Číslo projektu..07/.5.00/34.058 Číslo materiálu VY_3_INOVAE_ENI_3.ME_0_Děliče napětí frekvenčně nezávislé Název školy Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Dubno Autor Ing. Miroslav Krýdl Tematická

Více

Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol CZ.1.07/1.5.00/34.0452

Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol CZ.1.07/1.5.00/34.0452 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol CZ.1.07/1.5.00/34.0452 Číslo projektu Číslo materiálu CZ.1.07/1.5.00/34.0452 OV_2_15_Stabilizátor se stabilizační

Více

Měření VA charakteristik polovodičových diod

Měření VA charakteristik polovodičových diod ysoká škola báňská Technická universita Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky Základy elektroniky ZEL Laboratorní úloha č. 4 Měření A charakteristik polovodičových diod Datum měření: 8.. Datum

Více

Měření a diagnostika Cvičení

Měření a diagnostika Cvičení STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA STROJNICKÁ A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA PROFESORA ŠVEJCARA, PLZEŇ, KLATOVSKÁ 109 Ing. Milan Nechanický Ph.D.gbbb Nechanický Nec Měření a diagnostika Cvičení SOUBOR PŘÍPRAV PRO 2. R.

Více

Měření vlnové délky, impedance, návrh impedančního přizpůsobení

Měření vlnové délky, impedance, návrh impedančního přizpůsobení Měření vlnové délky, impedance, návrh impedančního přizpůsobení 1. Zadání: a) Změřte závislost v na kmitočtu pro f 8,12GHz. b) Změřte zadanou impedanci a impedančně ji přizpůsobte. 2. Schéma měřicí soupravy:

Více

PROTOKOL O PROVEDENÍ LABORATORNÍ PRÁCE

PROTOKOL O PROVEDENÍ LABORATORNÍ PRÁCE PROTOKOL O PROVEDENÍ LABORATORNÍ PRÁCE Jméno: Třída: Úloha: Bi-III-1 Síla stisku Spolupracovník: Hodnocení: Datum měření: Úkol: 1) Porovnejte sílu pravé a levé ruky. 2) Vyhodnoťte maximální sílu dominantní

Více

RLC obvody sériový a paralelní rezonanční obvod

RLC obvody sériový a paralelní rezonanční obvod Vysoká škola báňská Technická universita Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky Základy elektroniky ZE aboratorní úloha č. 2 R obvody sériový a paralelní rezonanční obvod Datum měření: 24. 9. 2011

Více

Měřící a senzorová technika

Měřící a senzorová technika VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA FAKULTA STROJNÍ Měřící a senzorová technika Semestrální projekt Vypracovali: Petr Osadník Akademický rok: 2006/2007 Semestr: zimní Původní zadání úlohy

Více

Elektronika pro informační technologie (IEL)

Elektronika pro informační technologie (IEL) Elektronika pro informační technologie (IEL) Druhé laboratorní cvičení Vysoké učení technické v Brně, Fakulta informačních technologií v Brně Božetěchova 2, 612 66 Brno Cvičící: Petr Veigend (iveigend@fit.vutbr.cz)

Více

Účinky elektrického proudu. vzorová úloha (SŠ)

Účinky elektrického proudu. vzorová úloha (SŠ) Účinky elektrického proudu vzorová úloha (SŠ) Jméno Třída.. Datum.. 1. Teoretický úvod Elektrický proud jako jev je tvořen uspořádaným pohybem volných částic s elektrickým nábojem. Elektrický proud jako

Více

Střední průmyslová škola elektrotechniky a informatiky, Ostrava VÝROBNÍ DOKUMENTACE

Střední průmyslová škola elektrotechniky a informatiky, Ostrava VÝROBNÍ DOKUMENTACE Střední průmyslová škola elektrotechniky a informatiky, Ostrava Číslo dokumentace: VÝROBNÍ DOKUMENTACE Jméno a příjmení: Třída: E2B Název výrobku: Interface/osmibitová vstupní periferie pro mikropočítač

Více

UVSSR, ODBOR ELEKTROTECHNIKY LABORATORNÍ CVIČENÍ ELEKTROTECHNIKA A ELEKTRONIKA

UVSSR, ODBOR ELEKTROTECHNIKY LABORATORNÍ CVIČENÍ ELEKTROTECHNIKA A ELEKTRONIKA Jméno: Vilem Skarolek Akademický rok: 2009/2010 Ročník: UVSSR, ODBOR ELEKTROTECHNIKY LABORATORNÍ CVIČENÍ ELEKTROTECHNIKA A ELEKTRONIKA 3. Semestr: 2. Datum měření: 12. 04. 2010 Datum odevzdání: 19. 4.

Více

1. Stanovte a graficky znázorněte charakteristiky vakuové diody (EZ 81) a Zenerovy diody (KZ 703).

1. Stanovte a graficky znázorněte charakteristiky vakuové diody (EZ 81) a Zenerovy diody (KZ 703). 1 Pracovní úkoly 1. Stanovte a graficky znázorněte charakteristiky vakuové diody (EZ 81) a Zenerovy diody (KZ 703). 2. Určete dynamický vnitřní odpor Zenerovy diody v propustném směru při proudu 200 ma

Více

MĚŘENÍ Laboratorní cvičení z měření Měření parametrů tyristoru část 3-5-1 Teoretický rozbor

MĚŘENÍ Laboratorní cvičení z měření Měření parametrů tyristoru část 3-5-1 Teoretický rozbor MĚŘENÍ Laboratorní cvičení z měření část 3-5-1 Teoretický rozbor Výukový materiál Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0093 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada: 1 Číslo materiálu:

Více

1.1 Paralelní spolupráce transformátorů stejného nebo rozdílného výkonu

1.1 Paralelní spolupráce transformátorů stejného nebo rozdílného výkonu 1.1 Paralelní spolupráce transformátorů stejného nebo rozdílného výkonu Cíle kapitoly: Cílem úlohy je ověřit teoretické znalosti při provozu dvou a více transformátorů paralelně. Dalším úkolem bude změřit

Více

Elektrický proud 2. Zápisy do sešitu

Elektrický proud 2. Zápisy do sešitu Elektrický proud 2 Zápisy do sešitu Směr elektrického proudu v obvodu 1/2 V různých materiálech vedou elektrický proud různé částice: kovy volné elektrony kapaliny (roztoky) ionty plyny kladné ionty a

Více

Korekční křivka měřícího transformátoru proudu

Korekční křivka měřícího transformátoru proudu 5 Přesnost a korekční křivka měřícího transformátoru proudu 5.1 Zadání a) Změřte hodnoty sekundárního proudu při zvyšujícím se vstupním proudu pro tři různé transformátory. b) U všech naměřených proudů

Více

Zdroje napětí - usměrňovače

Zdroje napětí - usměrňovače ZDROJE NAPĚTÍ Napájecí zdroje napětí slouží k přeměně AC napětí na napětí DC a následnému předání energie do zátěže, která tento druh napětí (proudu) vyžaduje ke správné činnosti. Blokové schéma síťového

Více

3. Kmitočtové charakteristiky

3. Kmitočtové charakteristiky 3. Kmitočtové charakteristiky Po základním seznámení s programem ATP a jeho preprocesorem ATPDraw následuje využití jednotlivých prvků v jednoduchých obvodech. Jednotlivé příklady obvodů jsou uzpůsobeny

Více

Střední od 1Ω do 10 6 Ω Velké od 10 6 Ω do 10 14 Ω

Střední od 1Ω do 10 6 Ω Velké od 10 6 Ω do 10 14 Ω Měření odporu Elektrický odpor základní vlastnost všech pasivních a aktivních prvků přímé měření ohmmetrem nepříliš přesné používáme nepřímé měřící metody výchylkové můstkové rozsah odporů ovlivňující

Více

Elektrotechnická měření - 2. ročník

Elektrotechnická měření - 2. ročník Protokol SADA DUM Číslo sady DUM: Název sady DUM: VY_32_INOVACE_EL_7 Elektrotechnická měření pro 2. ročník Název a adresa školy: Střední průmyslová škola, Hronov, Hostovského 910, 549 31 Hronov Registrační

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita V. 2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Téma V. 2.4 Prvky elektronických obvodů Kapitola

Více

ELEKTRICKÝ PROUD V KOVECH. Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Elektřina a magnetismus - 3. ročník

ELEKTRICKÝ PROUD V KOVECH. Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Elektřina a magnetismus - 3. ročník ELEKTRICKÝ PROUD V KOVECH Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Elektřina a magnetismus - 3. ročník Elektrický proud Uspořádaný pohyb volných částic s nábojem Směr: od + k ( dle dohody - ve směru kladných

Více

MĚŘENÍ Laboratorní cvičení z měření. Měření na elektrických strojích - transformátor, část 3-2-4

MĚŘENÍ Laboratorní cvičení z měření. Měření na elektrických strojích - transformátor, část 3-2-4 MĚŘENÍ Laboratorní cvičení z měření Měření na elektrických strojích - transformátor, část Číslo projektu: Název projektu: Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada: 20 Číslo materiálu:

Více

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, druhý ročník, měření elektrického proudu

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, druhý ročník, měření elektrického proudu Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, druhý ročník, měření elektrického proudu Pracovní list - příklad vytvořil: Ing. Lubomír Kořínek Období vytvoření VM: říjen 2013 Klíčová slova:

Více

Elektronika ve fyzikálním experimentu

Elektronika ve fyzikálním experimentu Elektronika ve fyzikálním experimentu Josef Lazar Ústav přístrojové techniky, AV ČR, v.v.i. E-mail: joe@isibrno.cz www: http://www.isibrno.cz/~joe/elektronika/ Elektrický obvod Analogie s kapalinou Základními

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita V.2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Téma V.2.2 Diagnostická měření (pracovní listy) Kapitola

Více

Pracovní list žáka (ZŠ)

Pracovní list žáka (ZŠ) Pracovní list žáka (ZŠ) Účinky elektrického proudu Jméno Třída.. Datum.. 1. Teoretický úvod Elektrický proud jako jev je tvořen uspořádaným pohybem volných částic s elektrickým nábojem. Elektrický proud

Více