Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1, Školní vzdělávací program školní družiny

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1, 621 00. Školní vzdělávací program školní družiny"

Transkript

1 Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1, Školní vzdělávací program školní družiny

2 OBSAH 1. Charakteristika školní družiny 2. Cíle vzdělávání ve školní družině 3. Metody a formy práce 4. Průvodce rokem měsíční plány školní družiny 5. Evaluační plán 6. Bezpečnost práce 7. Závěr

3 1. Charakteristika školní družiny Školní družina tvoří mezistupeň mezi výukou ve škole a výchovou v rodině a není pokračování školního vyučování. Hlavním posláním školní družiny je zabezpečení zájmové činnosti, rekreace a odpočinku žáků. Školní družina: - je důležitý výchovný partner rodiny a školy - plní vzdělávací cíle, rozvíjí specifické nadání dětí - pomáhá dětem překonávat handicapy - má důležitou roli v prevenci negativních sociálních jevů - rozvíjí důležité osobní a sociální kompetence Vnitřní školní řád Provoz školní družiny - v pracovní dny, mimo státem uznávané svátky a školní prázdniny, ráno za příchod dětí odpovídají rodiče - ranní družina: (děti odcházejí do tříd) - odpolední družiny: Platba školní družiny - částka za vzdělávání v naší školní družině je stanovena ředitelem školy a činní 100,-Kč měsíčně na účet školy nebo osobně v kanceláři školy. - platbu je možné uhradit na celý školní rok nebo ve dvou splátkách září prosinec, leden červen

4 Stravování žáků - děti přivádí do školní jídelny učitelka po 4. vyučovací hodině, kde si je převezme vychovatelka - po páté a další vyučovací hodině přivádějí děti do školní jídelny učitelky a po obědě odcházejí děti samostatně do jednotlivých oddělení školní družiny - v jídelně dbáme na dodržování pravidel bezpečnosti při stolování i na zachování společenských pravidel Prostory využívané školní družinou - třídy školní družiny - školní hřiště a prostory kolem školy - ve stanovených hodinách tělocvična Prázdniny a ředitelská volna - provoz o prázdninách a ve dnech ředitelského volna je zajištěn v případě většího počtu přihlášených dětí Bezpečností podmínky - jsou stanoveny řádem školní družiny - vychovatelky jsou pravidelně školeny dle plánu školy Vnitřní řád je závazný pro pedagogické pracovníky a žáky Základní a mateřské školy Brno, Blanenská 1. V případě potřeby bude doplňován a upravován písemnými dodatky.

5 Organizace provozu školní družiny - docházka do ranní školní družiny je nepovinná, za příchod dětí odpovídají rodiče - odpolední školní družina začíná po 4. vyučovací hodině, kdy si děti přebírá vychovatelka od učitelek - docházka odpolední školní družiny je na základě zápisního lístku, který je řádně vyplněn a podepsán zákonným zástupcem dítěte - uvolňování ze školní družiny jinak než je uvedeno na zápisním lístku, je možné pouze písemnou formou a musí obsahovat: datum, jméno žáka, hodinu odchodu, údaj zda odchází dítě samo v případě s jinou osobou a vyjádření, že zákonný zástupce přebírá odpovědnost za dítě - odhlášení žáka ze školní družiny je možné během celého školního roku a to písemnou formou - o vyloučení žáka ze školní družiny rozhoduje ředitel školy, po předchozím projednání se zákonným zástupcem v případě, pokud žák soustavným a významným způsobem porušuje kázeň a pořádek, ohrožuje zdraví a bezpečnost svoji a ostatních - postup při nevyzvednutí dítěte ze školní družiny rodiče jsou povinni vyzvednout si dítě v dané době provozu školní družiny, pokud tak neučiní, vychovatelka je informuje telefonicky. V případě selhání informuje ředitele školy, při opakovaných selháních MÚ odbor sociálních věcí OSPOD (odbor soc.práv.ochrany dětí) Bezpečnost: - při veškeré činnosti ve školní družině vychovatelky zabezpečují bezpečnost a ochranu zdraví dětí a plně za ně odpovídají, dodržují veškeré platné předpisy BOZP - před každou činností, vycházkou upozorní vychovatelka na případná nebezpečí - žák je povinen ohlásit ihned každý úraz vychovatelce

6 - v případě úrazu zajistí vychovatelka žákovi první pomoc, v případě vážného poranění lékařské ošetření - vychovatelka oznámí úraz zákonnému zástupci dítěte a úraz zapíše do knihy úrazů - odchod ze školní družiny, na WC je povolen pouze se souhlasem vychovatelky Vybavení školní družiny Každé oddělení je vybaveno: - stolní a společenské hry a stavebnice - pomůcky pro výtvarnou a pracovní činnost - sportovní náčiní - rádio s CD přehrávačem Zacházení s vybavením - žáci šetří hračky a hry a svévolně je nepoškozují - při úmyslném poškození hry nebo hračky bude po rodičích požadována oprava, případně zakoupení nové - před odchodem ze školní družiny uvedou děti třídu do pořádku Za mobilní telefony, hračky, peníze a jiné elektronické věci donesené do školní družiny odpovídají rodiče

7 2. Cíle vzdělávání ve školní družině Cílem výchovně vzdělávací činnosti je všestranný, harmonický rozvoj dítěte za pomoci složek výchovy: rozumové, mravní, tělesné, estetické a pracovní - rozvojem osobnosti dítěte je komplexní rozvoj vědomostí, dovedností a návyků, aktivní zájem o dění v okolí, rozvoj komunikace, sociálních kontaktů, zvídavosti, odvahy projevit se, umět zaujmout a žít v duchu základních lidských a etických hodnot - posilovat v dětech zdravé sebevědomí, sebejistotu - umět se přizpůsobit životu ve skupině a umět se podřídit - naučit se jednat a žít v duchu základních lidských a etických hodnot Základním cílem je: - rozvoj dítěte, jeho učení a poznávání, osvojování si základů hodnot a získávání samostatnosti - vychovávat ke smysluplnému využívání volného času a vybavovat žáky dostatkem námětů pro naplňování volného času Upravuje: - Školský zákon 2 odst. 2 - Vyhláška 74/2005 Sbírka zákonů 8 odst. 5,6

8 Program školní družiny - umožňuje, aby vychovatelka s dětmi plánovala a realizovala činnosti, které děti zaujmou, naplňují jejich přání a potřeby - děti se podílejí na tvorbě programu svého oddělení - při každodenní práci máme na zřeteli cíle stanovené RVP - rozvrh činností je rozdělený tak, aby vyhovoval požadavkům duševní hygieny tj. střídání klidových a pohybových činností, práce a odpočinku, organizovaných a spontánních činností

9 3. Metody a formy práce Činnosti ve školní družině: - pravidelné - příležitostní - spontánní - odpočinkové - příprava na vyučování Pravidelné činnosti - hygienické návyky - skupinové práce, soutěže - zájmové útvary (kroužky) - pobyt venku školní hřiště, vycházky do okolí školy. Tyto vycházky budou probíhat pravidelně každé pondělí a pátek od do hod. Děti, které budou mít v této době zájmové kroužky zůstanou s vychovatelkou ve školní družině. - četba a dramatizace - rozhovory předcházení úrazů, první pomoc, šikana, bezpečnost Příležitostní - sportovní soutěže - účast v soutěžích mezi školními družinami - rozhovory o chování na veřejnosti, v kulturních zařízeních, v dopravních prostředcích, prevence drogové závislosti, kriminality a šikany dětí - činnosti tématické podle ročních období, svátků, součastného dění ve společnosti u nás, ve světě, v našem městě a škole Spontánní - klidové činnosti po obědě - na hřišti - činnosti ranních a koncových školních družin

10 Vychovatelka zajišťuje nejen bezpečnost, ale také navozuje, podněcuje, motivuje některé vlastní aktivity dětí a řeší každodenní konfliktní situace. Odpočinkové - chápeme ve smyslu klidových činností, ale i jako aktivní odpočinek rekreační činnosti - četba, dramatizace, hry na něco, společenské hry, hry se stavebnicemi, hry s dětskými kartami, kvartety, aj. Příprava na vyučování - didaktické hry - práce s mapou, literaturou, encyklopedie - pomoc při domácích úkolech

11 4. Průvodce rokem Září: Zvonek zvoní - zahajujeme školní rok, vítáme prvňáčky ve ŠD - vzpomínáme na prázdniny - seznamujeme se se školou, družinou, jídelnou, řádem ŠD a řády používaných prostor - připomínáme si pravidla společného soužití mezi dětmi - poznáváme kamarády - povídáme si o bezpečné cestě do školy a ze školy - sportujeme na školním hřišti - seznamujeme se s okolím školy - zdobíme svými výrobky ŠD i chodby školy - hrajeme si každý den - připomínáme si práva a povinnosti - zamáváme vlaštovkám - lidové hádanky, pranostiky, říkadla a jazykolamy pro měsíc září - zahajujeme docházku do zájmových kroužků školy - chystáme se na oslavy 120 let založení naší školy Výlet spojený s besedou a tvořením u sochaře Patrika Vlčka Vránův Mlýn

12 Říjen: Jak se barví listí - aranžujeme přírodniny - pořádáme výstavky z přírodnin a druhů plodů - pečujeme o své zdraví, co nám prospívá, co nám škodí - malujeme listy a plody podzimu - sběr kaštanů a žaludů pro lesní zvířátka - loučíme se s babím létem - pořádáme závod šipek a vlaštovek - procvičujeme učivo hrami a soutěžemi - rozšiřování slovní zásoby číslice, písmena, čas - sportujeme na hřišti, v tělocvičně a na vycházkách Výlet na hájovnu v Útěchově spojený s opékáním špekáčků

13 Listopad: Podzim už má na kahánku, příroda se chystá k spánku - tvoříme z přírodnin, třídíme odpad - oblékáme se podle počasí, pečujeme o své věci - otužujeme se pobytem venku - připomínáme si nebezpečí na ulici při špatné viditelnosti a náledí - hrajeme hry v ŠD i v tělocvičně - soutěžíme ve vědomostech a dovednostech - vyrábíme dekorace na vánoční jarmark - připomínáme si význam vitamínů pro zdraví - přivítáme Martina, Mikuláše, Advent - tvoříme nejhezčí vánoční stromek Divadlo ve školní družině Divadelní studio Lída Trnková

14 Prosinec: Předvánoční čas - vánočně zdobíme družinu a chodby - vyrábíme dárky, přání a dekorace - lidové hádanky, pranostiky a jazykolamy pro tento měsíc - pomáháme při přípravě jarmarku - besedujeme o zvycích a předvánočních tradicích - zpíváme a recitujeme - hrajeme hry - hádáme a luštíme - zásady stolování a sestavování Vánočního menu Nasáváme Vánoční atmosféru Vánoční výlet na Vranovské jesličky

15 Leden: Zimní radovánky - hrajeme si na sněhu i se sněhem, bobujeme - diskutujeme o zimních sportech - malujeme radovánky - vyrábíme dárky k zápisu do prvních tříd - vyprávíme si, co se děje u krmítka - procvičujeme učivo - diskutujeme o dění ve městě - hrajeme si každý den Trocha vzdělávání Výlet do zábavního parku Vida

16 Únor: Tiše, tiše, zvířátka ještě spí - zamýšlíme se nad spící přírodou - posloucháme pohádky a příběhy - bobujeme a hrajeme si na sněhu - Beseda - Masopust - vyrábíme originální masky - povídáme si o zdraví - pozorujeme první známky jara - didaktické hry na postřeh, procvičování paměti, logické myšlení - procvičujeme kouzelná slovíčka děkuji, prosím, aj. Edukativní program ve školní družině Tajemství skla

17 Březen: Moje nejmilejší kniha - čteme a besedujeme - malujeme pohádkové postavy a děje - vyrábíme dárky pro maminku, babičku, učitele - jarně zdobíme družinu a chodby - připravujeme se na Velikonoce - povídáme si o jarní únavě - využíváme školní hřiště pro jarní skotačení - pozorování přírody, názvy rostlin a stromů - připomínáme si důkladné mytí rukou - hodnotíme připravenost kola a cyklisty - větší versus menší Mahenova knihovna vzdělávací knihovnický program pro děti

18 Duben: Jak se budí příroda - pozorujeme přibývající zeleň, proměny okolí školy - vyprávíme si o živé přírodě, mláďatech - malujeme, skládáme a vyrábíme zvířata - určujeme jarní květiny - porovnáváme postřehy ze zahrádek - uklidíme okolo školy na Den Země - Apríl - vyrobíme nejkrásnější čarodějnici - vyprávíme si o dávných tradicích ohňů a nebezpečí používání zábavné pyrotechniky - rozpoznáváme důležitá telefonní čísla Špilberk výlet za historií

19 Květen: Příroda v květu - malujeme kvetoucí stromy, květiny - zdobíme ŠD, chodby - připravujeme dárky pro maminky - sportujeme na školním hřišti a okolí školy - osvojujeme si zásady pobytu v přírodě - probíráme úskalí přírody - změny počasí - malujeme křídou na asfalt - připomínáme si svátky ČR - upevňování vědomostí týkající se prostorových vztahů - výchovné besedy Macocha výlet na největší propast ve střední Evropě

20 Červen: Hurá na prázdniny - 1. červen Mezinárodní den dětí - líná kůže, málo zmůže - sportujeme - opakujeme varování před nástrahami okolního světa - opakujeme vše o bezpečnosti a zdraví - stavíme z písku - plánujeme prázdniny - prohlížíme si naše mazlíčky a zvířata v ZOO - malujeme hrady a zámky - třídíme, urovnáváme a opravujeme stavebnice a hry - jaký vliv má ovoce a zelenina na naše zdraví Obora Holedná - Jundrov Výlet za zvířátky

21 5. Evaluační plán Vnitřní evaluace a hodnocení probíhá na úrovni družiny a oddělení. Analyzujeme a vyhodnocujeme podmínky i výsledky výchovně vzdělávacího procesu, hodnotíme plnění výchovně vzdělávacích cílů. Sledujeme individuální rozvoj žáků, jejich pokroky ve výchovně vzdělávacím procesu. Hodnocení většího či menšího tematického celku provádíme po skončení nebo v průběhu činnosti. Podle získaných výsledků plánujeme tematické celky, upravujeme je, obměňujeme a obohacujeme o nové prostředky činnosti. Hodnotíme aktivitu žáků, jejich pokroky, úspěchy z pohledu celého oddělení, bereme na zřetel náměty žáků k dalším činnostem. Samozřejmostí je i sebehodnocení práce a aktivity dětí. Všechny realizované činnosti hodnotíme v souladu s výchovně vzdělávacím programem.

22 6. Bezpečnost práce a ochrana zdraví Plnění pracovních povinností a prevence rizik Řeší především zákon č. 262/2006 Sb., Zákoník práce a Zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky na BOZP. Základem bezpečnosti práce a ochrany zdraví zaměstnanců (a návazně i žáků) je plnění pracovních povinností a prevence rizik, což znamená zejména: a) vykonávat pouze takové činností, které neohrožují jeho samotného ani ostatní b) důsledně zaznamenávat údaje do knihy úrazů (nejen o úrazech, ale i o drobných poraněních) c) znát základní povinnosti vyplývající z předpisů d) zúčastňovat se školení BOZP e) absolvovat povinné periodické lékařské prohlídky f) dodržovat pokyny zaměstnavatele a zásady bezpečného chování se na pracovišti g) neužívat alkohol a jiné návykové látky h) nekouřit na pracovišti i) včas oznamovat nedostatky a závady na pracovišti j) bezodkladné oznamovat úrazy své či druhých Podmínky bezpečnosti žáků Podmínky bezpečnosti žáků jsou rozpracovány v Řádu školy, Řádu provozu školní družiny a dalších provozních řádech. Zrušovací ustanovení Tímto dokumentem se ruší platnost předchozího Školního vzdělávacího plánu školní družiny.

23 7. Závěr Požadované materiální zabezpečení projektu: - Stavebnice - Boxy na stavebnice - Polštáře pro děti - Knížky s novými náměty na vyrábění - DVD s dětskými pohádkami a odborné s náměty na tvoření - Dětské časopisy dle aktuální nabídky - Materiál na tvoření - papírové košíčky různé velikosti vata potravinová folie špejle silon vatové tyčinky vatové odličovací tampony tavná pistole papírové talíře stuhy různé velikosti bělítko fixy pastely pastelky lepidla klovatina voskovky anilinky - vodovky ořezávátka nůžky houbičky na nádobí

24 plastové kelímky bílé i průhledné chlupaté dráty oči keramické květináče malé velikosti literatura na tvoření hračky společenské hry stavebnice tvrdé papíry bílé A3, A4 tvrdé papíry barevné A3, A4 měkké papíry barevné A3, A4 krepové papíry vroubkované papíry Cena celkem: cca Kč

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 Školní rok 2014/2015 MOTTO: U NÁS VE DRUŽINĚ SE NENUDÍME 1 Obsah Základní škola a Mateřská škola

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 Školní rok 2014/2015 MOTTO: U NÁS V KLUBU JÁ RÁD BUDU 1 Obsah Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní školy Rumburk, Tyršova ulice 1066/2, okres Děčín, příspěvková organizace 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název vzdělávacího programu : ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program ŠKOLNÍ DRUŽINY PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE A MATEŘSKÉ ŠKOLE NOVÁ VES, OKRES BRNO VENKOV PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Platnost dokumentu: od 1. 9. 2014 Ředitelka školy: Mgr. Hana Opálková Zřizovatel:

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ OBSAH 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika školní družiny 3. Cíle zájmového vzdělávání ve školní družině 4. Klíčové kompetence 5.

Více

Příloha č. 3. Vzdělávací program školní družiny

Příloha č. 3. Vzdělávací program školní družiny Příloha č. 3 Vzdělávací program školní družiny 1 Základní škola Chlumčany Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání školní družina Platný od 1. září 2007 Schváleno pedagogickou radou Mgr.Ludmila

Více

Školní družina při ZŠ Jihlava, Demlova 32

Školní družina při ZŠ Jihlava, Demlova 32 Školní družina při ZŠ Jihlava, Demlova 32 Školní vzdělávací program školní družiny Zdravě, hravě, zábavně - 1 - Na základě dohody vychovatelek ŠD byla vytvořena základní struktura a obsah témat, která

Více

Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace

Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace 435 26 Bečov č. 17, tel. 476 110 317, www.zsbecov.cz Školní vzdělávací program pro školní družinu ZŠ Bečov Platný od 1. 9. 2014

Více

ŠKOLNÍ VZDÉLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY. Název programu: Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání

ŠKOLNÍ VZDÉLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY. Název programu: Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání ŠKOLNÍ VZDÉLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY Název programu: Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání Zpracoval: PhDr. Michal Stibor Pracoviště školy: Smiřických 2, 250 83 Škvorec Peněžní ústav školy:

Více

ŠKOLNÍ DRUŽINA ZŠ ZDICE

ŠKOLNÍ DRUŽINA ZŠ ZDICE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ (příloha 3) ŠKOLNÍ DRUŽINA ZŠ ZDICE Příloha 3 Školní vzdělávací program školní družiny 1 Školní družina funguje na základě ustanovení 30, odstavce 1 zákona

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program Název školy: ZŠ a MŠ, Brno, Horníkova 1 Adresa: Horníkova 1, 628 00 Brno Líšeň Telefon: + 420 517 541 811 e-mail: sekretariat@zshornikova.cz Ředitel školy: Mgr. Roman Burda Telefon:

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINA

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINA (se změnami provedenými k 1. 9. 2013) Základní škola a mateřská škola, Hradec Králové Malšova Lhota, Lhotecká 39, 500 09 Hradec Králové Obsah 1 Základní údaje o

Více

Základní škola Olomouc, Stupkova 16 Fakultní škola Pedagogické fakulty UP Olomouc

Základní škola Olomouc, Stupkova 16 Fakultní škola Pedagogické fakulty UP Olomouc Školní vzdělávací program školní družiny Základní školy Olomouc, Stupkova 16, příspěvkové organizace Název školy: Základní škola Olomouc, Stupkova 16, příspěvková organizace Adresa školy: Stupkova 16,

Více

Základní škola Otokara Březiny Počátky, okres Pelhřimov Komenského sady 387, 394 64 Počátky. Školní družina

Základní škola Otokara Březiny Počátky, okres Pelhřimov Komenského sady 387, 394 64 Počátky. Školní družina Základní škola Otokara Březiny Počátky, okres Pelhřimov Komenského sady 387, 394 64 Počátky Školní družina Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola základ pro život Obsah 1. Identifikační

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ DRUŽINA PŘI ZŠ NÍŽKOV NÁZEV PROGRAMU: BAREVNÝ SVĚT PŘÁTELSTVÍ Přátelství podporování pozitivních vztahů, poznávání se, uvědomování si svých práv

Více

Školní vzdělávací program ŠKOLNÍ DRUŢINA. Základní škola Mladá Boleslav, Jilemnického 1152

Školní vzdělávací program ŠKOLNÍ DRUŢINA. Základní škola Mladá Boleslav, Jilemnického 1152 Školní vzdělávací program ŠKOLNÍ DRUŢINA Základní škola Mladá Boleslav, Jilemnického 1152 1. Identifikační údaje Školní vzdělávací program školského zařízení pro zájmové vzdělávání Školní druţina - Základní

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY Školní družina při ZŠ a MŠ KLADNO Velvarská 1206 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY Školní vzdělávací program školní družiny je přiložen jako příloha ŠVP Hrajme si, učme se Platná verze pro školní

Více

Školní vzdělávací program pro Školní družinu

Školní vzdělávací program pro Školní družinu Školní vzdělávací program pro Školní družinu Předkladatel: Školní družina, Základní škola a Mateřská škola, L.Kuby 48, 370 07 České Budějovice, čestný statut,,fakultní základní škola Vedoucí vychovatelka:

Více

"S FERDOU MRAVENCEM POZNÁVÁME SVĚT"

S FERDOU MRAVENCEM POZNÁVÁME SVĚT Základní škola Zvole, příspěvková organizace, Zvole č. 84, 592 56 Zvole 777 787 587 zszvole@centrum.cz www.zszvole.wz.cz "S FERDOU MRAVENCEM POZNÁVÁME SVĚT" MOTTO: Cílem výchovy není, aby všechny děti

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU ŠKOLNÍ DRUŽINA PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE KOMENSKÉHO 414, ČELÁKOVICE Pro školní rok 2014 /2015 KDO SI HRAJE NEZLOBÍ, ALE HLAVNĚ SE NENUDÍ ----------------------------------

Více

MEDVĚD ŠIKULA SI HRAJE A POZNÁVÁ

MEDVĚD ŠIKULA SI HRAJE A POZNÁVÁ Školní družina při Základní škole, Česká Lípa, Školní 2520, příspěvková organizace MEDVĚD ŠIKULA SI HRAJE A POZNÁVÁ výchovně vzdělávací program školní družiny Mgr. Pavel Černý ředitel školy Věra Hodermarská

Více

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060 7.2 ŠKOLNÍ DRUŢINA 7.2.1 Charakteristika školní druţiny Školní družina je součástí Základní školy, nachází se v přízemí budovy. Pro svou činnost využívá jednu místnost - jedno kmenové oddělení. V místnosti

Více

Školní vzdělávací program školní družiny

Školní vzdělávací program školní družiny Školní vzdělávací program školní družiny Základní škola, jejíž součástí je naše školní družina, je školou s rozšířenou výukou cizích jazyků. Právě toto zaměření školy napomáhá v jazykovém vzdělávání nejenom

Více

Školní družina při ZŠ a MŠ Vysoký Újezd, okres Beroun

Školní družina při ZŠ a MŠ Vysoký Újezd, okres Beroun MOTTO : 1 1.Identifikační údaje Zařízení: Zřizovatel : Školní družina při ZŠ a MŠ Vysoký Újezd, okres Beroun OÚ Vysoký Újezd Ředitelka školy : Mgr. Olga Reiterová Vychovatelka ŠD : Libuše Schindlerová

Více

Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání školní družiny

Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání školní družiny Základní škole Ostrava Výškovice, Srbská, příspěvková organizace Příloha ke školnímu vzdělávacímu programu základní školy s ekologickým zaměřením Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání školní

Více

ŠKOLNÍ DRUŽINY při Masarykově základní škole Libštát, okres Semily

ŠKOLNÍ DRUŽINY při Masarykově základní škole Libštát, okres Semily ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY při Masarykově základní škole Libštát, okres Semily Motto:,,Žák není nádoba,kterou je třeba naplnit, ale pochodeň, kterou je potřeba zapálit 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

Více

Školní vzdělávací program školského zařízení pro zájmové vzdělávání školní družiny Poznáváme svět pro život

Školní vzdělávací program školského zařízení pro zájmové vzdělávání školní družiny Poznáváme svět pro život Školní vzdělávací program školského zařízení pro zájmové vzdělávání školní družiny Poznáváme svět pro život 1 Obsah Identifikační údaje...3 Úvod...4 Charakteristika zařízení...4 Popis materiálních podmínek...4

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu S ÚSMĚVEM

Školní vzdělávací program pro školní družinu S ÚSMĚVEM Školní vzdělávací program pro školní družinu S ÚSMĚVEM 4. verze Školního vzdělávacího programu Školní družiny při Základní škole a Mateřské škole Ústí nad Labem, Jitřní 277, příspěvková organizace Předkladatel:

Více

Základní škola Milady Petřkové Velký Týnec ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY

Základní škola Milady Petřkové Velký Týnec ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola Milady Petřkové Velký Týnec ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY 1. Identifikační údaje Školní vzdělávací program školní družiny při Základní škole Milady Petřkové Velký Týnec Předkladatel:

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PŘEROV, ZA MLÝNEM 1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PŘEROV, ZA MLÝNEM 1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY ZÁKLADNÍ ŠKOLA PŘEROV, ZA MLÝNEM 1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY BAREVNÉ CESTIČKY K DUZE Duhová cesta pro malého školáka, prosvícená barvami hledání a poznání. Vyjádření sama sebe a pochopení

Více