Výchovně vzdělávací program školní družiny při ZŠ a MŠ Maletín, pro školní rok 2012/2013 (ŠVP ŠD)

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výchovně vzdělávací program školní družiny při ZŠ a MŠ Maletín, pro školní rok 2012/2013 (ŠVP ŠD)"

Transkript

1 Obsah Výchovně vzdělávací program školní družiny při ZŠ a MŠ Maletín,... 2 pro školní rok 2012/2013 (ŠVP ŠD)... 2 Charakteristika ŠD... 2 Materiální podmínky... 2 Ekonomické podmínky... 3 Personální podmínky... 3 Podmínky přijímání uchazečů... 3 Denní skladba činností... 3 Bezpečnost a ochrana zdraví... 3 Začlenění témat do ŠVP ŠD... 4 Pravidla pro vnitřní evaluaci a hodnocení... 4 Tematické celky... 4

2 Výchovně vzdělávací program školní družiny při ZŠ a MŠ Maletín, pro školní rok 2012/2013 (ŠVP ŠD) Školní družina je zřízena podle zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), a řídí se podle vyhlášky MŠMT č.74/2005 Sb. o zájmovém vzdělávání. Činnost ŠD navazuje na vzdělávání dle ŠVP ZŠ Maletín Učení pro život platného od a inovovaného od , na získávání znalostí, schopností a praktických dovedností, tzv. kompetencí, které prolínají všemi činnostmi: - k učení - k řešení problémů - komunikativních - sociálních - občanských - k trávení volného času Charakteristika ŠD ŠD při ZŠ a MŠ Maletín naplňuje jedno oddělení ŠD s maximálním počtem zapsaných žáků 30. Denně přítomných nesmí přesáhnout počet 25 žáků. Oddělení navštěvují žáci 1-4. ročníku. ŠD je umístěna v učebně běžné třídy, využívá pro svou činnost kmenovou třídu, počítačovou učebnu, tělocvičnu a školní hřiště. Vstupní prostory, šatna a sociální zařízení má ŠD společné se ZŠ. Školní jídelna není součástí školy, nachází se v budově MŠ. Provoz ŠD je pondělí až pátek od 12:30 hod. - 15:00 hod. Školní družina tvoří ve dnech školního vyučování mezistupeň mezi výukou ve škole a výchovou v rodině. Školní družina zabezpečuje žákům náplň volného času v době před vyučováním nebo odpoledne před odchodem domů. Probíhá při činnostech spojených s odpočinkem, rekreací, zájmovou činností, zábavou. Časové rozvržení a uspořádání činností ŠD se řídí požadavky psychohygieny. Usilujeme o to, aby podporovalo zdravý tělesný, duševní a sociální vývoj dítěte. Vychovatelka působí na žáky v době zvýšené únavy. V této době se projevuje velká potřeba pohybu jako kompenzace dlouhého sezení při vyučování. Těmto požadavkům se snažíme přizpůsobit režim dne v družině. Materiální podmínky Při každodenních činnostech máme možnost využívat vlastní prostory. V oddělení je část místnosti pokryta kobercem. Zde děti odpočívají při četbě a hrají si se stavebnicemi. V další části jsou umístěny stoly a židle, kde se žáci mohou věnovat zájmovým a rukodělným aktivitám. Materiální podmínky jsou velmi dobré, jak vybavení spotřebním materiálem, tak i vybavení hracího koutku hračkami. ŠD využívá ke své činnosti technické a elektronické vybavení např. počítače, televizor, DVD a CD přehrávač. V případě příznivého počasí využíváme školní hřiště vybavené dřevěnými průlezkami a fotbalovým hřištěm. 2

3 Ekonomické podmínky Úplata za zájmové vzdělávání činí měsíčně 50,- Kč za žáka. Platba je vybírána hotovostně vychovatelkou vždy do 15.dne každého měsíce. O snížení nebo prominutí úplaty rozhoduje ředitelka školy podle vyhlášky č.74/2005 Sb. o zájmovém vzdělávání, zejména v případě žáků se sociálním znevýhodněním. Za vybrané poplatky jsou do ŠD pořizovány výtvarné a pracovní potřeby, nové hry a hračky. Personální podmínky Ve školní družině pracuje vychovatelka, která zodpovídá za pedagogickou činnost a provoz ŠD. Využívá samostudium k vlastnímu rozvoji pedagogické činnosti pro ŠD. V souladu s vnitřní směrnicí organizace o DVPP, doplňuje vychovatelka své vzdělání návštěvou odborných seminářů a kurzů dle nabídky, nejméně 2krát v průběhu školního roku. Každoročně se podílí na přípravě školních akcí (mikulášská besídka, vánoční besídka, karneval, výlety atd.) dle plánu práce ŠD a plánu práce školy. Vede zájmové kroužky dle vlastní specializace a osobního zaměření (Taneční kroužek). V případě onemocnění je vychovatelka schopna zajistit potřebné zastoupení. Velice úzce spolupracuje s učiteli a vede žáky ke vztahu ke své obci. Podmínky přijímání uchazečů Žáky přihlašují zákonní zástupci dětí prostřednictvím zápisního lístku, který žáci obdrží vždy na začátku školního roku. Na lístku jsou uvedeny potřebné údaje včetně telefonních čísel a souhlas rodičů vyjádřený podpisem. Řádně vyplněný zápisní lístek odevzdají vychovatelce nebo ředitelce školy. Denní skladba činností - po ukončení vyučování - hygiena, oběd (pedagogický dozor) - odpočinkové činnosti - jsou to klidové aktivity na odstranění únavy a regeneraci duševních a fyzických sil - zájmové činnosti - umožňují žákům seberealizaci, poznávání a rozvoj dovedností - rekreační činnosti - slouží k regeneraci sil a zvýšení fyzické kondice - příprava na vyučování - žáci si mohou vypracovat domácí úkol nebo si procvičují učivo formou didaktických her. Bezpečnost a ochrana zdraví Je vymezena pravidly stanovenými vnitřním řádem školní družiny. 3

4 Začlenění témat do ŠVP ŠD Plán se skládá z témat, z kterých si vychovatelka vybírá činnosti pro různý věk dětí. - naše okolí - rodina, domov (život rodiny, volný čas povídání, kreslení) - naše obec a lidé kolem nás - člověk a čas - člověk a jeho zdraví - krása a rozmanitost naší přírody - celoroční všeobecná znalostní a dovedností soutěž jednotlivců i družstev - environmentální výchova Pravidla pro vnitřní evaluaci a hodnocení Vnitřní evaluaci a hodnocení vykonává ředitelka školy. Analyzuje a vyhodnocuje podmínky i výsledky výchovně vzdělávacího procesu, hodnotí, na kolik jsou naplňovány naše výchovně vzdělávací cíle. Sledujeme individuální rozvoj žáků, jejich možnosti a pokroky. Tematické celky Září Říjen Listopad Prosinec Leden Únor Březen - Naše školní družina - seznamujeme se s prostředím a vybavením ŠD -vysvětlujeme pravidla chování, seznamujeme se navzájem - Místo kde žiji bavíme se o místě kde děti žijí a seznamujeme se s okolím - Drakiáda na obecním hřišti - projektový den,,podzim - sledujeme proměny přírody a malujeme je, učíme se básničky a písničky s přírodní tématikou - pobyt v přírodě spojený se sběrem přírodnin - výzdoba školy nasbíranými přírodninami - projektový den,,než se zima zeptá - výroba adventního kalendáře - projektový den,,vánoce - vyprávíme si o smyslu adventní doby - vánoční besídka pro rodiče - návštěva Betléma v Mohelnici - tradice a zvyky Vánoc seznámení a činnost - sportovní den (bruslení a sáňkování) - hrátky se sněhem - projektový den,,masopustní radovánky hry a závody na sněhu - hry spojené s první pomocí - hry a závody spojené s dopravní výchovou - projektový den,,jaro je tady - pozorujeme změny v přírodě, vyprávíme si o nich, malujeme jarní květiny - pobyt v přírodě 4

5 - divadelní představení - seznamování se s tradicí Velikonoc - tvorba velikonoční dekorace a následná výzdoba školy Duben Květen Červen - projektový den,,bezpečně v silničním provozu - dopravní hřiště v Mohelnici - nácvik programu na Den matek - DEN ZEMĚ - výroba dárků ke Dni matek - projektový den,,maminky mají svátek - vystoupení ke Dni matek - sportovní den (závody, hry) - projektový den,,prázdniny jsou za dveřmi - povídáme si o tom, co nás čeká v létě, hodnotíme školní rok - Den dětí, přespání ve škole - výchovně vzdělávací exkurze naše kurikulum - osobnost a jedinečnost každého jedince je vždy respektována - častá pochvala a ocenění nesmí chybět - musíme nalézt prostor k řešení problémů, poslouchat se - pozitivní motivace a podpora talentu nás posune dál - chybu nechápeme jako tragédii, ale jako jeden z nástrojů poučení a sebehodnocení, jako přirozenou věc - vždy se spolu domluvíme, naučíme se spolupracovat a navzájem tolerovat 5

6 Přílohy ŠVP ŠD (k nahlédnutí u vychovatelky, případně ředitelky školy): - vnitřní řád školní družiny - stanovení výše úplaty za pobyt ve školní družině - roční plán školní družiny (plán činností) - seznam dětí navštěvujících školní družinu Vypracovala: Martina Grznárová, vychovatelka ŠD Projednáno dne: na pedagogické radě Platnost od:

7 V Maletíně dne: Ředitelka školy 7

Školní vzdělávací program pro školní družinu

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní vzdělávací program pro školní družinu Charakteristika, umístění a vybavení ŠD Školní družina tvoří ve dnech školního vyučování mezistupeň mezi výukou ve škole a výchovou v rodině. ŠD není pokračováním

Více

ŠVP ŠD Barevné korálky

ŠVP ŠD Barevné korálky Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, okres Bruntál 793 83 Jindřichov 457 ŠVP ŠD Barevné korálky Alžběta Vopelková, vychovatelka Blanka Foretková, vychovatelka Eliška Kocveldová vychovatelka V Jindřichově

Více

Základní škola Olomouc, Stupkova 16 Fakultní škola Pedagogické fakulty UP Olomouc

Základní škola Olomouc, Stupkova 16 Fakultní škola Pedagogické fakulty UP Olomouc Školní vzdělávací program školní družiny Základní školy Olomouc, Stupkova 16, příspěvkové organizace Název školy: Základní škola Olomouc, Stupkova 16, příspěvková organizace Adresa školy: Stupkova 16,

Více

Základní škola a Mateřská škola Kanice, okr. Brno venkov, příspěvková organizace Školní vzdělávací program školní družiny při ZŠ a MŠ Kanice

Základní škola a Mateřská škola Kanice, okr. Brno venkov, příspěvková organizace Školní vzdělávací program školní družiny při ZŠ a MŠ Kanice Základní škola a Mateřská škola Kanice, okr. Brno venkov, příspěvková organizace Školní vzdělávací program školní družiny při ZŠ a MŠ Kanice (Příloha 1 ŠVP ZV ZŠ a MŠ Kanice) Aktualizace k 1. 9. 2014 Č.

Více

Školní družina při ZŠ Jihlava, Demlova 32

Školní družina při ZŠ Jihlava, Demlova 32 Školní družina při ZŠ Jihlava, Demlova 32 Školní vzdělávací program školní družiny Zdravě, hravě, zábavně - 1 - Na základě dohody vychovatelek ŠD byla vytvořena základní struktura a obsah témat, která

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA. s názvem

Školní vzdělávací program pro školní družinu ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA. s názvem Školní vzdělávací program pro školní družinu s názvem ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA Základní škola a Mateřská škola Lišov Nová 611 373 72 Lišov telefon: 387994343 e-mail: zs@zslisov.cz Ředitel školy: Zástupkyně

Více

Výchovně vzdělávací program školní družiny a školního klubu

Výchovně vzdělávací program školní družiny a školního klubu Školní družina a školní klub při Základní škole ve Tvrdonicích Kostická 98, Tvrdonice 691 53 Výchovně vzdělávací program školní družiny a školního klubu ŠKOLA DO NEPOHODY 1 OBSAH: 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

Více

ŠVP pro školní družinu, součást ŠVP Základní školy Brantice

ŠVP pro školní družinu, součást ŠVP Základní školy Brantice Základní škola a Mateřská škola Brantice, okres Bruntál, příspěvková organizace ŠVP pro školní družinu, součást ŠVP Základní školy Brantice 2. verze Platnost dokumentu: od 1. 9. 2010 Zpracovali: Schválila:

Více

,,Hrajeme si se skřítky

,,Hrajeme si se skřítky Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání,,hrajeme si se skřítky Školní družina Radnice Obsah ŠVP: 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika školní družiny 3. Vzdělávání : a) cíle b) formy c) obsah

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu při ZŠ a MŠ Tábor Měšice, Míkova 64

Školní vzdělávací program pro školní družinu při ZŠ a MŠ Tábor Měšice, Míkova 64 Školní vzdělávací program pro školní družinu při ZŠ a MŠ Tábor Měšice, Míkova 64 2. vydání 1. Identifikační údaje Základní škola a Mateřská škola Tábor Měšice,Míkova 64, 391 56 Tábor Měšice Ředitelka školy:

Více

Školní vzdělávací program. Školní družina ZŠ a MŠ Červené Pečky

Školní vzdělávací program. Školní družina ZŠ a MŠ Červené Pečky Školní vzdělávací program Školní družina ZŠ a MŠ Červené Pečky Obsah 1. Identifikační údaje... 3 2. Charakteristika ŠD... 4 3. Charakteristika ŠVP školní družiny... 4 4. Předpokládané výstupy konkrétních

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program pro školní družinu Základní školy, Liberec Vratislavice nad Nisou, příspěvková organizace č.j. 2013/406 1 OSNOVA 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika 2.1. Podmínky přijetí

Více

ŠKOLNÍ DRUŽINA INFORMACE O DRUŽINĚ

ŠKOLNÍ DRUŽINA INFORMACE O DRUŽINĚ ŠKOLNÍ DRUŽINA Školní družina je zřízena podle zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), a řídí se podle vyhlášky MŠMT č. 74/2005 Sb.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY Školní družina při ZŠ a MŠ KLADNO Velvarská 1206 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY Školní vzdělávací program školní družiny je přiložen jako příloha ŠVP Hrajme si, učme se Platná verze pro školní

Více

1. Identifikační údaje

1. Identifikační údaje 1. Identifikační údaje Název vzdělávacího programu: ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU Motivační název: PUTUJEME ZA POHÁDKOU 1.1. Předkladatel název školy Základní škola a mateřská škola obce

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program Název školy: ZŠ a MŠ, Brno, Horníkova 1 Adresa: Horníkova 1, 628 00 Brno Líšeň Telefon: + 420 517 541 811 e-mail: sekretariat@zshornikova.cz Ředitel školy: Mgr. Roman Burda Telefon:

Více

Školní vzdělávací program školní družiny

Školní vzdělávací program školní družiny 13. základní škola Plzeň, Habrmannova 45, příspěvková organizace Školní vzdělávací program školní družiny - 1 - 1. Identifikační údaje Název školy: 13.základní škola, Habrmannova 45, příspěvková organizace

Více

Identifikační údaje školy: Zřizovatel:

Identifikační údaje školy: Zřizovatel: 1 Obsah Identifikační údaje 3 Úvod 4 Charakteristika školní družiny 5 Prostorové a materiální podmínky 6 Psychosociální podmínky 6 Specifičnost školní družiny 7 Cíle výchovně vzdělávací činnosti 7 Režim

Více

ŠKOLNÍ DRUŽINA ZŠ ZDICE

ŠKOLNÍ DRUŽINA ZŠ ZDICE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ (příloha 3) ŠKOLNÍ DRUŽINA ZŠ ZDICE Příloha 3 Školní vzdělávací program školní družiny 1 Školní družina funguje na základě ustanovení 30, odstavce 1 zákona

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní školy Rumburk, Tyršova ulice 1066/2, okres Děčín, příspěvková organizace 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název vzdělávacího programu : ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

Více

UČEBNÍ PLÁN. I. stupeň II. stupeň 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Název vyučovacího předmětu

UČEBNÍ PLÁN. I. stupeň II. stupeň 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Název vyučovacího předmětu UČEBNÍ PLÁN Název vyučovacího předmětu I. stupeň II. stupeň 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Český jazyk a literatura 9 8 8 7 7 39 4 4 5 4 17 Anglický jazyk 3 4 4 11 3 3 3 3 12 Matematika 4 5 5 5 5 24 4 5 5

Více

HROU DO ŽIVOTA VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY ZÁKLADNÍ ŠKOLA PERUC KOMENSKÉHO 193

HROU DO ŽIVOTA VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY ZÁKLADNÍ ŠKOLA PERUC KOMENSKÉHO 193 VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY HROU DO ŽIVOTA ZÁKLADNÍ ŠKOLA PERUC KOMENSKÉHO 193 Dokument vstoupil v platnost dnem 1.9.2008 Aktualizované vydání ze dne 1.2.2013 V Peruci 1.2.2013 razítko: Mgr. Jaroslava

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU CESTUJEME SE SLUNÍČKEM ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA BRNO, VEDLEJŠÍ 10, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název vzdělávacího programu: Školní

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu. Škola - cesta do života Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program pro školní družinu. Škola - cesta do života Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program pro školní družinu Škola - cesta do života Školní vzdělávací program Mateřské školy a Základní školy pro tělesně postižené, Brno, Kociánka 6 zpracovaný na základě 3 odst. 3 zákona

Více

Vypracovala: Mgr. Michala Fialová. Schválila: Mgr. Markéta Šimková

Vypracovala: Mgr. Michala Fialová. Schválila: Mgr. Markéta Šimková Vypracovala: Mgr. Michala Fialová Schválila: Mgr. Markéta Šimková V Křídlech dne 1. září 2011 Školní vzdělávací program pro školní družinu Obsah: 1 Identifikační údaje 2 Charakteristika školní družiny

Více

Školní vzdělávací program. Nový svět

Školní vzdělávací program. Nový svět Školní vzdělávací program Pro zájmové vzdělávání Nový svět Školní vzdělávací program školní družiny při ZŠ Nový svět, Opava, p. o. Komenského 13, 746 01 Náš společný cíl: Budeme si hrát, smát se a poznávat

Více

ŠKOLNÍ VZĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU VE VRANÉM NAD VLTAVOU

ŠKOLNÍ VZĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU VE VRANÉM NAD VLTAVOU ŠKOLNÍ VZĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU VE VRANÉM NAD VLTAVOU Motivační název: S kamarády poznám více věcí a to za to stojí přeci. Předkladatel: Základní škola Vrané nad Vltavou U Školy 208 252 46

Více

Základní škola a Mateřská škola, Rychnov u Jablonce nad Nisou, příspěvková organizace,

Základní škola a Mateřská škola, Rychnov u Jablonce nad Nisou, příspěvková organizace, Základní škola a Mateřská škola, Rychnov u Jablonce nad Nisou, příspěvková organizace, Školní 488, 468 02 Rychnov u Jablonce nad Nisou 1. Identifikační údaje Školní vzdělávací program-školní družina Platnost

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu Základní škola a mateřská škola Zlatníky-Hodkovice

Školní vzdělávací program pro školní družinu Základní škola a mateřská škola Zlatníky-Hodkovice Školní vzdělávací program pro školní družinu Základní škola a mateřská škola Zlatníky-Hodkovice 1 Obsah 1. Identifikace ŠD 3 2. Charakteristika ŠD 4 3. Materiální, ekonomické a personální podmínky 4 1.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY ŠKOLA PRO VŠECHNY. Základní škola, Uherský Brod, Pod Vinohrady 1420, okres Uherské Hradiště

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY ŠKOLA PRO VŠECHNY. Základní škola, Uherský Brod, Pod Vinohrady 1420, okres Uherské Hradiště ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY ŠKOLA PRO VŠECHNY Základní škola, Uherský Brod, Pod Vinohrady 1420, okres Uherské Hradiště Identifikační údaj Název vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program

Více