Váš úspěch a spokojenost je pro nás odměnou. září 2007

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Váš úspěch a spokojenost je pro nás odměnou. září 2007"

Transkript

1 centrum.cz...brána poznání dokořán Váš úspěch a spokojenost je pro nás odměnou září 2007

2 aktuality Vážení přátelé, příznivci, rodiče, milé děti, srdečně Vás zdravím na počátku nové ho školního roku. Pokud jste účastníky některých našich vzdělávacích kurzů, přeji Vám dostatek sil, píle i trpělivosti do dalšího učení. Vám i všem ostatním na šim čtenářům přeji pevné zdraví a úspě chy v pracovním i osobním životě! I tentokráte Vám v bulletinu přinášíme především novinky a informace z oblas ti vzdělávání našeho centra. Najdete zde rovněž pár foto záběrů většina z nich je z právě uplynulých letních prázdnin a malé pohlédnutí za tím, co jsme již zvládli. Nepřehlédněte dvě pozvánky na výstavu fotografií a na Den otevře ných dveří. Přijďte se podívat! Vaše Jitka Bartošová NOVINKY Fotograf Dokumentarista Novinář Reportér to jsou názvy nových odborný zájmový kurzů pro mládež, které startují v OKU od října 2007 a jsou zaměřeny na poznávání těchto zajímavých profesí. Budete se učit pracovat s videokamerou či fotoaparátem, záznamy následně zpracovávat a uchovávat. Zhotovíte si vlastní film, noviny, bulletin, prezentaci či fotoalbum. Kurzy jsou určeny pro všechny mladé zájemce od 12 let. Celoroční dílny "Šikovné ruce" jsou určeny pro všechny chlapce a děvčata od 6 do 12 let, které rádi něco vytvářejí a malují. Budeme poznávat různé výtvarné techniky (ubrousková metoda, malování na sklo, na hedvábí, batikování, savování, malba, drátkování, ) a nejčastěji pracovat s přírodními materiály. Výrobky si děti budou nosit domů. Angličtina dětem Výuka jazyků je stěžejní bod centra již od jeho založení a je určena dětem, mlá deži i dospělým. Další rozšíření činnosti OKA se týká právě jazykové výuky dě tí. Intenzívní práce lektorek v malých skupinkách se osvědčila, připravujeme hravá odpoledne s angličtinou ve společnosti rodilých mluvčích i pro ty nejmen ší již od 3 let. Zajímají Vás výsledky? Hledáte vhodnou výuku pro své děti? Přijďte se k nám informovat v DEN otevřených dveří ve čtvrtek 6. září! Zápis do jazykových kurzů l Angličtina l Němčina l Francouzština l Ruština l Španělština pro děti, mládež i dospělé od začátečníků přes různé stupně pokročilosti až ke konverzaci a pří pravě k jazykovým zkouškám. Vyučujeme v malých skupinkách do 10 osob s důrazem na kon verzaci. Do výuky pravidelně zařazujeme konverzační bloky s rodilými mluvčími. Uzávěrka přihlášek: 10. září Více informace získáte na centrum.cz nebo na tele fonních číslech: , Léto bylo slunné a báječné Letošnímu létu vládlo v OKU slunce, angličti na, vzrušení, plno zážitků, nová přátelství... bylo to báječné léto! Tak si alespoň chválili svoji účast děti z letní tábora s angličtinou Hello prázdniny 2007 i mládež z mezinárodní výměny MAD Czech Republic Naše organizace je členem projektu s názvem MAD (udělej něco jiného). Na tomto projektu spolupracujeme se třemi stá ty Skotskem, Portugalskem a Holandskem. Minulý rok jsme se účastnili výměny ve Skotsku, tento rok se výměna uskutečnila v Čes ké republice a příští rok plánujeme navštívit Portugalsko. Letos jsme hostili partnerské skupiny u nás. Navštívili jsme Prahu, archeologic ký skanzen Villa Nova na Úhřínově, vyšlápli jsme na naši nejvyšší horu Sněžku, vyměnili si řadu zkušeností i znalostí, pocvičili se v angličtině a v neposlední řadě jsme společnými silami připravili a vernisáží zahájili výstavu fotografií Mladí v akci", kterou můžete shlédnout do 10. září 2007 ve vestibulu Městské knihovny v rych novském Společenském centru."

3 ...naše báječné léto LETNÍ TÁBOR S ANGLIČTINOU Hello prázdniny! Letošní (4.ročník) letního tábora s výukou angličtiny Hello prázdni ny 2007 se konal ve dnech července tradičně v Krkonoších v penzionu U Veselých ve Velké Úpě. A nejen jsme se učili Všichni si napl no prožili hry, soutěže, výlety, táboráky, diskotéky, odměňování za skvělé výkony a nechyběla ani stezka odvahy, která byla letos přerušena silnou bouřkou a výpadky proudu. Výlet na Sněžku jsme si letos všichni prodloužili o procházku přes Úpská rašeliniště, Luční boudu, Studniční horu a Výrovku. Užívali jsme si přitom nádher ných výhledů po kraji českém i polském, kochali jsme se přírodou typickou pro toto území klečovými porosty či suchopýrem. Po dřevěném chodníku jsme přešli Úpská rašeliniště a u Luční boudy jsme ochutnali výborné pečivo z tamní pekárny. Při dal ších odpoledních výletech jsme navštívili známou farmu U Sosny, hladili koně, a byli jsme se podívat v centru Pece pod Sněžkou i na tamní nejznámější lyžařské svahy. A vše bylo nenápadně protkáno ang ličtinou Novinkou pro letošní tábor byla společ nost dvou studentek dobrovolnic EDS Helene z Francie a Angely z Itálie, které se podíleli na volnočasových aktivitách i kon verzačních cvičeních a ihned si získali místo v srdcích ostatních účastníků tábora. BEST očka letos získali Pepa Oubrecht a Terezka Rubešová. Nevěříte, že i na ja zykovém táboře může být zábava a dobro družství? Pojeďte s námi a přesvědčte se sami!

4 Youth exchan MAD Czech Repub Our republic is in a project called MAD (make a difference). We work on this pro ject with 3 other states Scotland, Portugal and Holland. Last year we were on a youth exchange in Scotland. This year we prepared the exchange in Czech Republic. And for the next year we are planning to visit Portugal. Our youth exchange took place in the week from the 2nd till the 8th of August We spent the first two days in Prague. The rest of the week we spent in the Giant Mountains. One day we went to the top of the highest mountain of Czech Republic Snezka. We prepa red also an exposition called "YOUTH IN ACTION" in Rychnov nad Kneznou and visited Vila Nova the town of experimental archaeology. During the week we had a lot of outdoor activities, energisers, games, We made the pre sentations about our countries, we had a lot of discussions, we talked with the youngsters about the MAD project, about EVS, about their dreams, their lives In the evenings we sat around the campfire or we made a disco. More information you can find: centrum.cz. Here are some opinions of the Scottish and the Portuguese group: Scottish: "The week was brilliant and we want to come back. Prague is a beautiful

5 Youth exchange Czech Republic 2007 ed MAD this pro cotland, we were nd. This in Czech r we are e in the f August wo days we spent day we mountain e prepa YOUTH Kneznou and visited Vila Nova the town of experimental archaeology. During the week we had a lot of outdoor activities, energisers, games, We made the pre sentations about our countries, we had a lot of discussions, we talked with the youngsters about the MAD project, about EVS, about their dreams, their lives In the evenings we sat around the campfire or we made a disco. More information you can find: centrum.cz. Here are some opinions of the Scottish and the Portuguese group: Scottish: "The week was brilliant and we want to come back. Prague is a beautiful city. We found Snezka very interesting and lovely. It was also good to be in Poland. The disco was good fun and we loved it. Sunbathing is excellent and we loved chilling and relaxing. It was good to meet people from other countries." Portuguese: "Fabulous week between the Giant Mountains and the good peo ple of Czech Republic. Thank you for the opportunity to connect with you and to see how your problems and thoughts are at the same time so close and so far away from ours. All the participants ta ke with them something to keep in their minds and hearts. We will never forget the time we spent with you. Thank you all."

6 Vzdělávání na míru pro Rychnovsko Klíč k úspěchu OKO se zapsalo do podvědomí občanů Rychnovska zejména výukou cizích řečí a letními akcemi pro děti a mládež. V uplynulém roce však došlo k zásadnímu rozšíření aktivit sdružení. Pro dospělé jsme připra vili rozsáhlý vzdělávací projekt "Klíč k úspěchu" zaměřený na komu nikaci, marketing, management, práci s PC i účetnictví. Tento projekt podpořený Evropským soci álním fondem se již blíží do závěrečné fáze. Účastníkům projektu přinesl možnost účasti na odborných vzdělávacích kurzech a semi nářích z oblasti komunikace, reklamy, pro pagace, účetnictví a marketingu s blo kem zaměřeným na využití PC technologií při této práci. Konkrétně jsme připravili a reali zovali tyto moduly kurzů a semi nářů: Manažer marketin gu v rozsa hu 144 ho din (obsah kurzu: Tržní ekono m i k a a společ nost, Tvorba databáze činností, Podniková ekonomika, Kancelářské vybavení, Komu nikace, Marketing, Praktická cvičení, obslu ha PC), dále Připravujeme veřejnou akci (1. část 10 bodů pro úspěch, 2. část MS Word, 3. část Fotografování a základní úprava fotografií dokumentace a následná propagace, 4. část Videozáznam a vytvoření krátké videopre zentace, 5. část Pořádáme fiktivní akci), Úspěšná reklama a propagace, Základní komunikační dovednosti pro pracovníky s veřejností (Základy rétoriky a mluvení na veřejnosti, Efektivní komunikace s veřej ností, Motivace důležitá součást úspěchu, motivace jedince), Webové stránky vizitka Vaší organizace, Jednoduché účetnictví pro neziskové Vzdělávání "na míru" pro Rychnovsko organizace v r a 2007, Podvojné účet nictví podnikatelů v r a Akcí se zúčastnilo přes 100 osob z firem, z neziskových organizací, státní správy a obcí i OSVČ (mezi nimi STAMNONT Rychnov nad Kněžnou, INDIGO Rychnov nad Kněžnou, Stavební firma Václav Hynek Opočno, AGROSERVIS Záměl, Regionální Hospodářská komora, OTČENÁŠEK Týniště n. Orl., c.k.daňová kancelář Rychnov n.kn., PETRIS Solnice, GRES Rychnov n.kn., KULTURA s.r.o. Rychnov n. Kn., VAMAX Vamberk, Vamberecká krajka Vamberk, STAJKA Rychnov nad Kněžnou, TIMEX TRADE a další.). Nespornou výhodou tohoto projektu byla realizace akcí přímo v Rychnově, takže účastníci nemuseli za odborným vzdělává ním cestovat, ale i přizpůsobení těchto kurzů právě pro náš region pro naše zdejší podmín ky. Akce byly navíc díky do taci z ESF pro účastníky zdarma. "Mám radost, že pro jekt přinesl to, co jsme od něho očekávali. Účastníci byli s konkrétními modely kurzů spokojeni, projevili zájem o pokračování, jejich podně ty v tomto směru byly naprosto jasné a kon struktivní. To je velmi dobrý základ pro pří pravu nových projektů i pro další rozvoj vzdělávacích aktivit našeho centra. A tyto v konečné fázi opět budou i nadále sloužit především místním podnikatelům a zaměst nancům firem, organizací i úřadů." Jitka Bartošová, vedoucí realizačního týmu projektu. TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY.

7 Projekt pro nezaměstnané ŠANCE pro zdravotně postižené OKO je realizátorem projektu s název "Šance pro zdravot ně postižené". Tento projekt je určen pro osoby nezaměst nané se sníženou pracovní schopností s cílem tyto lidi moti vovat, odborně vyškolit a napomoci jim zprostředkovat je jich pracovní uplatnění. Obsahem projektu jsou motivační seminá ře, rekvalifikační kurz "Manažerské mini mum" s akreditací a poradenská činnost. Zajímavý je mzdový příspěvek pro zaměst navatele těchto osob. Na každé nově vzniklé pracovní místo může zaměstnavatel získat až 60 tis.kč. Na tomto projektu, který potr vá do 30.června 2008, spolupracujeme s Úřadem práce v Rychnově nad Kněžnou. Osobám, které projeví o spolupráci zájem a budou do projektu vybráni, pomůžeme následně při hledání a získávání nového pracovního místa a nabídneme jim účast v dalším vzdělávání rekvalifikačním kurzu s akreditací. Tyto osoby budou mít po dobu projektu a celý následný rok možnost bez platného poradenství v našem centru i u lek tora odborného vzdělávání. V současné době proběhly motivačně informační kurzy a začíná odborná část rekvalifikační kurz "Manažerské minimum". Kurz je koncipován tak, aby si účastníci osvojili znalosti a dovednosti, které potřebu jí při výkonu zaměstnání v kanceláři. Obsah vzdělávání: individuální rozbor osobnosti, tržní ekonomika a společnost, tvorba databá ze činností, podniková ekonomika (cash flow, náklady, investice, finanční analýza, controlling, směrnice, firemní náklady), kancelářské vybavení (komunikace, prezen tace), komunikace (PC, telefon, komunikace s okolím, delegování, vedení, image), marke ting (produkt, výroba, služby, obchod, obchodní vztahy, klienti, právní vztahy, ob čanský zákoník, obchodní zákoník, obchodní dovednosti, asertivní chování, ceny, bankov nictví, pojišťovnictví, personální práce, cíle, strategie). Z oblasti znalosti práce s PC: MS Outlook, Internet, MS Word, MS Excel, Powerpoint. Součástí jsou i praktická cvičení, individuální práce a zkoušky ústní i písemné. Časový rozsah kurzu je 144 hodiny. "Začlenění osob se sníženou pracovní schopností do pracovního procesu není snadné. Jsme si toho vědomi a budeme se snažit Vás kteří se rozhodnete nastoupit tuto novou cestu, i Vás jejich nové zaměst navatele podpořit!" Jitka Bartošová vedoucí realizačního týmu projektu TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY. Evropský sociální fond napomáhá rozvoji zaměstnanosti podporou zaměstnatelnosti, podnikatelského ducha, rovných příležitostí a investicemi do lidských zdrojů.

8 O nás... Kde nás najdete? Kancelář OKA se nachází na Starém náměstí 46 v budově nad Potravinami Bartoš. Zde je i PC učebna a zasedací místnost. Jazykové učebny jsou na Javornické ulici č.1501 (budova ře ditelství SOU), ve 4.patře. OKO vzdělávací a rozvojové centrum, o.s. Staré náměstí 46 Rychnov nad Kněžnou Tel: Mobil: e mail: centrum.cz centrum.cz Tým OKA Zleva: sekretářka Hedvika, předsed kyně sdružení Jitka a odborná asi stentka Irena. Jsme tu pro Vás! OKO vzdělávací a rozvojové centrum je občanské sdružení, které se zabývá šířením vzdělanosti, kul tury a podporuje všeobecný rozvoj osobnosti. Našimi členy jsou děti, mládež i dospělí neomezeného věku, které tento zájem spojuje. Zabýváme se vzdělávací, překladatelskou, rozvojovou, kulturní, publi kační, vydavatelskou a projektovou činností. Pořádáme: l jazykové kurzy (angličtina, němčina, francouzština, ruština, španělština a italština pro děti, mládež i dospělé) l l odborné kurzy a semináře (komunikace, marketing, management, práce s PC, psychologie a dal.) letní tábory, kurzy, soustředění a další tematicky zaměřené akce (besedy, soutěže, turistické výlety, společenská a mezinárodní setkání, rekondiční pobyty) Úzce pracujeme se zahraničím a jsme akreditovaná organizace pro spolupráci v oblasti Evropské dobro volné služby mládeže. Co je náš cíl? Chceme, abyste VY byli úspěšní a spokojení! Proto všechny akce a programy připravujeme velmi pečlivě a zodpovědně. Naším úkolem je předat znalosti, zkušenosti, ukázat cesty k cíly a motivovat. Co jsme už zvládli Rok 2006/7 přinesl zásadní rozšíření aktivit OKA. V září 2006 jsme zahájili realizaci rozsáhlého vzdělávacího projektu s názvem Klíč k úspěchu I. Tento projekt dotovaný Evropským sociálním fondem byl zaměřen na vývoj a pilotní odzkoušení řady nových vzdělávacích kurzů a seminářů z oblasti komunikace, účetnictví a marketingu s blokem zaměřeným na využití PC při této práci. V listopadu jsme otevřeli moderně vybavenou učebnu informatiky a zahájili výuku v kurzech obsluhy PC. Od ledna 2007 jsme začali realizovat projekt Šance pro zdravotně postižené projekt podpoře ný ESF a určený osobám nezaměstnaným se sní ženou pracovní schopností. Cílem projektu je tyto osoby motivovat, odborně vyškolit a napomoci jim zprostředkovat nové pracovním uplatnění. Zajímavý je mzdový příspěvek pro zaměstnavate le v celkové výši až 60 tisíc na každého účastníka projektu a nově vzniklé pracovní místo. Projekt poběží do června Od února 2007 jsme začali s realizací "hostitel ství" mladých lidí z různých koutů Evropy v naší organizaci. Máme k dispozici první dobrovolnice v rámci Evropské dobrovolné služby Helenku z Francie a Angelu z Itálie. Obě se výraznou mě rou podílejí na rozšiřování aktivit pro děti a mlá dež (Bambiriády, dny otevřených dveří, besídky, hry, soutěže, dílny šikovných rukou,..) a šíření interkulturního vzdělávání v našem regionu (bese dy, prezentace, promítání, výstavy,..). Velikonoční tradice to je název první a velmi úspěšné výstavy pro širokou veřejnost, kterou jsme připravili na předvelikonoční týden ve vestibulu Městské knihovny a které se zúčastnilo přes 600 ná vštěvníků. Součástí výstavy byla i velikonoční dílna a v den vernisáže také velikonoční občerstvení. Další výstava tentokráte fotografií s názvem "Mladí v akci" byla slavnostně otevřena 7. srpna a shlédnout ji můžete opět ve vestibulu Městské knihovny v Rychnově nad Kněžnou do 10. září Dobrovolníci v OKU Od února 2007 hostilo OKO první zahraniční dobrovolníky v rámci Evropské dobrovolné služby Angelu z Itálie a Helene z Francie. Obě mladé studentky se aktivně podílely na činnosti centra. Stály za realizací většiny akcí v rámci festivalu Rychnovské evropské jaro připravili výstavu ve vestibu lu rychnovské Městské knihovny "Velikonoční tradice v Česku, v Itálii a ve Francii", realizovali řadu besed, mládežnických setkání, interkultur ních večerů, účastnili se s námi první rychnov ské Bambiriády, připravovali hry a soutěže pro děti i mládež nejen na letním táboře,... Svoji práci odvedly obě mladé dámy skvěle a v těch to dnech nás již opouštějí dobrovolná služba jim končí a ony se vrací do svých vlastí. Kolektiv OKA jim i touto cestou děkuje a přeje jim osobní i pracovní úspěchy, štěstí a zdraví do dalšího života! Jejich místa zaujímají dobrovolnice Evelyn z Bonnu a Kristiina z finského města Jyvaskyla. Evelyn, Kristiina, vítejte v Rychnově! Tým OKA

bulletin www.oko-centrum.cz...brána poznání dokořán SPECIAL Váš úspěch a spokojenost je pro nás odměnou

bulletin www.oko-centrum.cz...brána poznání dokořán SPECIAL Váš úspěch a spokojenost je pro nás odměnou bulletin www.oko-centrum.cz...brána poznání dokořán SPECIAL Váš úspěch a spokojenost je pro nás odměnou aktuality str.2 Třídenní intenzivní konverzační kurzy angličtiny, němčiny nebo francouzštiny Jazykový

Více

Závěrečná zpráva projektu

Závěrečná zpráva projektu PRÁCE A ŽIVOT V ROVNOVÁZE vzdělávací a osvětový projekt na podporu souladu pracovního a soukromého života Závěrečná zpráva projektu PRÁCE A ŽIVOT V ROVNOVÁZE PRÁCE A ŽIVOT V ROVNOVÁZE vzdělávací a osvětový

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. Komunitní centrum pro migranty a českou veřejnost

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. Komunitní centrum pro migranty a českou veřejnost VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 InBáze, z. s. Komunitní centrum pro migranty a českou veřejnost Posláním InBáze je pomáhat migrantům a jejich rodinám v životě v České republice. Vytváříme bezpečný a otevřený prostor

Více

INEX SDA. výroční zpráva. za rok 2013

INEX SDA. výroční zpráva. za rok 2013 INEX SDA výroční zpráva za rok 2013 INEX Sdružení dobrovolných aktivit Obsah Slovo na úvod 3 Obecné informace o sdružení 4 Organizační struktura INEX SDA 4 Milníky v historii INEX SDA 5 Kde nás najdete

Více

Pozvání na XIV. krajský sněm UNO OK

Pozvání na XIV. krajský sněm UNO OK číslo 2 3 2013 ZDARMA Bulletin Unie nestátních neziskových organizací Olomouckého kraje vychází s finanční podporou Olomouckého kraje a statutárního města Olomouc Lucerničková martinská slavnost v Jeseníku

Více

OBSAH. Vážení Vy, kteří jste se rozhodli vyhradit díl svého času a strávit jej v naší společnosti.

OBSAH. Vážení Vy, kteří jste se rozhodli vyhradit díl svého času a strávit jej v naší společnosti. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 OBSAH Úvodem 3 Údaje o organizaci 4 Poslání 5 Organizační schéma 6 Zpráva o činnosti 7 Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež 8 NZDM Klub Bunkr, Třinec 10 NZDM Klub Bunkr, Bohumín

Více

WWW.PETROTAHAL.CZ VZDĚLÁVACÍHO A PORADENSKÉHO INSTITUTU PETR OTÁHAL, S. R. O. začínající nebo již podnikající ženy Otáhal, s. r. o.

WWW.PETROTAHAL.CZ VZDĚLÁVACÍHO A PORADENSKÉHO INSTITUTU PETR OTÁHAL, S. R. O. začínající nebo již podnikající ženy Otáhal, s. r. o. WWW.PETROTAHAL.CZ ANDRAGOGICKÉ NOVINY Úspěšné projekty str. 4 až 6 O nás ústy druhých str. 7 DNES V LISTU DNES V LISTU Kam poslat vaše spolupracovníky? str. 2 a 3 DNES V LISTU DNES V LISTU VZDĚLÁVACÍHO

Více

Milí přátelé, Děkujeme všem, kteří nás již 10 let podporují nebo nám jen tak drží palce. Mgr. Roman Brzezina, ředitel

Milí přátelé, Děkujeme všem, kteří nás již 10 let podporují nebo nám jen tak drží palce. Mgr. Roman Brzezina, ředitel VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 OBSAH Úvodem 3 Údaje o organizaci 4 Poslání 6 Organizační schéma 7 Zpráva o činnosti 8 Statistika za první dekádu existence 9 Historie ve zkratce 10 Nízkoprahová zařízení pro děti a

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA INEX SDA 2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA INEX SDA 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA INEX SDA 2010 Obsah Slovona úvod 2 Obecné informaceo sdružení 3 Organizační struktura INEX - SDA 3 Milníky v historii INEX - SDA 4 Kde nás najdete 5 Vysílání dobrovolníků do zahraničí 6

Více

Zkrácený název: OA a VOŠE MB

Zkrácený název: OA a VOŠE MB Název školy: Obchodní akademie, Vyšší odborná škola ekonomická a Státní jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Mladá Boleslav, T. G. Masaryka 14 Zkrácený název: OA a VOŠE MB Adresa předkladatele:

Více

Roz ífií vstup mé zemû do Evropské unie moïnosti mého studia?

Roz ífií vstup mé zemû do Evropské unie moïnosti mého studia? Roz ífií vstup mé zemû do Evropské unie moïnosti mého studia? Informační brožura pro studenty. Roz ífií vstup mé zemû do Evropské unie moïnosti mého studia? Publikace, kterou právě otvíráte, vznikla jako

Více

V Plzni vyrostlo výzkumné a vývojové centrum

V Plzni vyrostlo výzkumné a vývojové centrum 6. 7. 2015 7 2015 Ročník: 15 Ochrana životního prostředí strana 5 6 Poradna Gabriely Kroupové strana 20 Pracovní nabídky strana 23 26 Stíny horkého léta strana 33 Oblíbený zábavní park u Chamu, NSR strana

Více

Šortky VŠFS VÁŽENÍ A MILÍ ČTENÁŘI, TIMův první měsíc PLES VŠFS. Návštěvnost webu roste. Zeptejte se vedení školy!

Šortky VŠFS VÁŽENÍ A MILÍ ČTENÁŘI, TIMův první měsíc PLES VŠFS. Návštěvnost webu roste. Zeptejte se vedení školy! š k o l a k a t e d r y k l u b Šortky VŠFS zpravodaj VŠFS číslo 3 březen 2007 V lednu proběhl reprezentativní Ples VŠFS PLES VŠFS VÁŽENÍ A MILÍ ČTENÁŘI, dnes budu děkovat. Dík první patří všem, kdo pozitivně

Více

Akademicko-průmyslové fórum na Fsi 2. EBEC 2012 zná své vítěze 4. Jižní Texas a Jižní Morava podobnost čistě náhodná? 6

Akademicko-průmyslové fórum na Fsi 2. EBEC 2012 zná své vítěze 4. Jižní Texas a Jižní Morava podobnost čistě náhodná? 6 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 / 2012 / XXII. Akademicko-průmyslové fórum na Fsi 2 EBEC 2012 zná své vítěze 4 Jižní Texas a Jižní Morava podobnost čistě náhodná? 6 VUT rozhovor: Vladimír Koudelka 8 VIA INVENTOR

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola Brno nám. 28. října 22, příspěvková organizace ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY OSMEC Obsah Obsah Osmec - škola, která je tu pro Vás Slovo ředitelky školy Osmec tenkrát a dnes Zajímavá

Více

Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2009/2010

Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2009/2010 Střední škola obchodu, služeb a řemesel a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Tábor, Bydlinského 2474 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2009/2010 Zpracoval: Ing. Ivana Prošková,

Více

již 10 let jsme s vámi národní institut pro další vzdělávání

již 10 let jsme s vámi národní institut pro další vzdělávání již 10 let jsme s vámi národní institut pro další vzdělávání VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Národní institut pro další vzdělávání zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Právní forma: příspěvková organizace

Více

Zpráva o činnosti. občanského sdružení Eko-info centrum Ostrava. za rok 2013

Zpráva o činnosti. občanského sdružení Eko-info centrum Ostrava. za rok 2013 Chelčického 4, 702 00 Ostrava tel.: +420 737 505 288 email: info@eico.cz www.eico.cz Zpráva o činnosti občanského sdružení Eko-info centrum Ostrava za rok 2013 Slovo na úvod Vážení a milí přátelé a čtenáři

Více

AKADEMICKÉ OBCE VŠB-TU OSTRAVA

AKADEMICKÉ OBCE VŠB-TU OSTRAVA RYCHLE SERIÓZNĚ ADRESNĚ AKADEMICKÉ OBCE VŠB-TU OSTRAVA ROČNÍK III PROSINEC 1999 ZDARMA Volba kandidáta na děkana FMMI str. 2 Transferové oddělení VŠB-TU Ostrava str. 6 Nový Akademický senát VŠB-TU Ostrava

Více

2013/2014 www.vsps-su.cz

2013/2014 www.vsps-su.cz 2013/2014 dny otevřených dveří SPŠ pro výtvarné obory 20. 10. 23. 10. 2014, 9 17 hod. SPŠ ostatní obory 1. 12. 5. 12. 2014, 9 17. hod., pátek 9 12 hod. VOŠ 18. 3. 2015 9 17 hod. Výroční zpráva VOŠ a SPŠ

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 OBČANSKÉ SDRUŽENÍ - MC JABLÍČKO, zapsaný spolek

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 OBČANSKÉ SDRUŽENÍ - MC JABLÍČKO, zapsaný spolek VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 OBČANSKÉ SDRUŽENÍ - MC JABLÍČKO, zapsaný spolek Rodina je obojí, jak základní jednotkou společnosti, tak kořenem kultury. Je to neutuchající zdroj podpory, obhajoby, ujištění a emocionálního

Více

Městský úřad STRÁŽNICE

Městský úřad STRÁŽNICE 9/2012 1 2 9/2012 Městský úřad STRÁŽNICE http://www.straznice-mesto.cz Vážení a mílí spoluobčané! Asi nejenom děti školou povinné a jejich pedagogové, ale i my všichni tak trochu pociťujeme nostalgii v

Více

LETOHRADSKÉ SOUKROMÉ GYMNÁZIUM

LETOHRADSKÉ SOUKROMÉ GYMNÁZIUM LETOHRADSKÉ SOUKROMÉ GYMNÁZIUM O.P.S. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2009/2010 1. vydání, zpracované dle zákona 561/2004 10 Výroční zprávy a vyhlášky 15/2005sb. Část 3. 7 Projednáno a schváleno Správní radou

Více

NEWSLETTER CSI. číslo3. V tomto vydání:

NEWSLETTER CSI. číslo3. V tomto vydání: Vytvořilo Centrum pro komunitní práci Moravskoslezský kraj, Zábřežská 20, 787 01 Šumperk. E-mail: ivo.skrabal@cpkp.cz, telefon: +420 777 793 714. Foto: archiv CpKP a autoři příspěvků. NEWSLETTER CSI Centrum

Více

NOVÁ KONCEPCE CERTIFIKACE (opakování)

NOVÁ KONCEPCE CERTIFIKACE (opakování) 3/2008 OBSAH VI. sněm Svazu účetních Str. 1 2 Nová koncepce certifikace opakování hlavních zásad Str. 1 3 EDITORIAL Vážení čtenáři, od květnového vydání bulletinu proběhly nejen zkoušky v systému certifikace

Více

Sociální smír z pohledu obou stran. Petr Lebeda. Teprve se učíme nebýt uzavřeni sami do sebe, říká. Mediace: nejlepší je domluvit se 32

Sociální smír z pohledu obou stran. Petr Lebeda. Teprve se učíme nebýt uzavřeni sami do sebe, říká. Mediace: nejlepší je domluvit se 32 č. 12 2011 vydavatel časopisu: Mediace: nejlepší je domluvit se 32 Systém hodnocení se bez liniových manažerů neobejde 20 Teprve se učíme nebýt uzavřeni sami do sebe, říká Petr Lebeda 16 Sociální smír

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2002-2003

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2002-2003 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2002-2003 OBCHODNÍ AKADEMIE, HAVLÍČKŮV BROD, U TROJICE 2005 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY A VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU Historie vzniku Obchodní akademie v Havlíčkově Brodě

Více

Nabídka 17. národní abilympiády

Nabídka 17. národní abilympiády Ročník IX. číslo 6/2008 CAA: Rok 2008 byl úspěšný, aktivity přinesly novou kvalitu Česká abilympijská asociace má za sebou jedenáctý rok činnosti, v Praze byla založena v roce 1997. Letošní rok byl rokem

Více

Projekt Blíže k zelenému stromu je pro VŠERS velkým přínosem

Projekt Blíže k zelenému stromu je pro VŠERS velkým přínosem Projekt Blíže k zelenému stromu je pro VŠERS velkým přínosem Vysoká škola evropských a regionálních studií je potěšena, že mohla stát u zrodu projektu Evropského sociálního fondu Blíže k zelenému stromu.

Více

...a kde jsi ty? aneb Inspirativní projekty mladých lidí podpořené z programu Mládež v akci

...a kde jsi ty? aneb Inspirativní projekty mladých lidí podpořené z programu Mládež v akci 4...a kde jsi ty? aneb Inspirativní projekty mladých lidí podpořené z programu Mládež v akci Předmluva Z výzkumného monitoringu dopadu programu Mládež v akci na účastníky a vedoucí projektů za Českou

Více