DVOUMĚSÍČNÍK FARNOSTÍ LAŠKOV, PŘEMYSLOVICE, ČECHY POD KOSÍŘEM

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "DVOUMĚSÍČNÍK FARNOSTÍ LAŠKOV, PŘEMYSLOVICE, ČECHY POD KOSÍŘEM"

Transkript

1 Září-Říjen Číslo 5/47/ - Ročník 6 DVOUMĚSÍČNÍK FARNOSTÍ LAŠKOV, PŘEMYSLOVICE, ČECHY POD KOSÍŘEM Když mi podáš ruku, Pane, poběžím a nebudu se bát, i když se mě noc tmavá bude dotýkat, na nebe se budu dívat, s Tebou hvězdy počítat, a když se v mé duši začne stmívat, s Tebou- nebudu se bát, Co vypráví nebe plné hvězd? Možná říká, že jsou jako světla a jejich zář dopadá až na dno lidské duše, anebo jsou odrazem lidských srdcí a sám měsíc jim propůjčil svůj třpyt, jaká je hloubka nebe, kdo jí může pochopit nebe je jako moře a každá hvězda v něm, jak odlesk perly, který se odráží na vodní hladině anebo jako louka a každá hvězda je v ní podobná květině nebe je jako Ty a sám měsíc, se Tvým pastýřem stal aby hvězdy, jako ovce na nebeskou pastvu vodíval když mi podáš ruku, Pane, můžeme spolu hvězdy počítat když mě budeš držet pevně ani tmavé noci - nebudu se bát. A.K.

2 Malé křesťanské kalendárium Září Svátek Narození Panny Marie Tento mariánský svátek má svůj původ na Východě. Pravděpodobně se odvozuje od slavnosti posvěcení chrámu sv. Anny v Jeruzalémě, který byl v 5. století postaven na údajném místě Mariina rodného domku. Z hymnů Řeka Romana Meloda, který působil v Konstantinopoli okolo roku 500 jako jáhen, lze odvodit, ţe v jeho době byl tento den v lidu pevně zakořeněn jako den Mariiných narozenin. V Římě jej lze doloţit v 7. století. Vedle slavnosti Narození Páně a Narození Jana Křtitele je to v římském kalendáři třetí svátek tělesného narození. Slavnostní mše svatá oslavuje Mariino narození především ve vztahu k jejímu boţskému mateřství a k narození jejího Syna. Evangelium (Mt 1,1-16,18-23) dnešní mše svaté přináší po Jeţíšově rodokmenu rovněţ zprávu o zjevení, kterého se dostalo Josefovi o jejím panenském mateřství. Starozákonní čtení z knihy proroka Micheáše obsahuje známé zaslíbení dané Betlému, ţe z něho vzejde panovník nad Izraelem, pastýř v síle Páně, v němţ bude pokoj Sv. Jana Zlatoústého, biskupa a učitele církve (památka) Svátek Povýšení svatého kříže Kříţ je pro mnohé znamením neštěstí, skutečností, při které se derou slzy do očí, skutečností, která znamená utrpení a přináší smrt. Mnozí však ţijí z naděje kříţe. Jeţíšův kříţ je pro ně znamením bezmezné lásky Boţí k člověku, skutečností, která vítězí a zasazuje smrt smrti: Smrti, kde je tvůj bodec? Kde je tvé vítězství? Jeţíšovu kříţi vzdáváme čest a klekáme před ním na kolena, neboť v tom jediném kříţi je ţivot člověka. S vděčností voláme: Klaníme se Ti, Pane Jeţíši Kriste, a dobrořečíme Ti, neboť svatým kříţem jsi vykoupil svět. Tak, jako u některých slov či proţitků se časem vytrácí jejich pravý význam a smysl, tak se to stalo pro mnohé i se znamením kříţem. Tati, kdo je to? ukazuje dítě na kříţ. Já nevím, zeptej se maminky. 2

3 Je třeba si stále uvědomovat, ţe díky Jeţíši Kristu, můţeme-li to tak říci, kříţ udělal obrovskou kariéru ve své historii, prošel nezvyklým vývojem. Ve Starém zákoně byl kříţ znamením prokletí, odmítnutí člověka Bohem. Proto musel odsouzený umírat za městem. K smrti na kříţi byli odsuzováni ti největší zločinci. Před kříţem člověk utíkal a odvracel se. Od Jeţíšova kříţe však neutíkáme a neodvracíme od něho svůj pohled. Jeho kříţ nebyl námi zapomenut. Joseph Flavius píše o tom, ţe po dobytí Jeruzaléma bylo tolik ukřiţovaných, ţe ve městě jiţ chybělo dřevo na kříţe. A přece, kdo na tyto kříţe vzpomene? Přitom, jak bychom mohli pochopit tyto i jiné kříţe v historii lidstva, kdyby tu nebyl Jeţíšův kříţ? V čistě lidském pohledu Jeţíšův kříţ není ničím zvláštním. Ve světle víry je však čímsi výjimečným: ze znamení smrti se stává znamení ţivota, ze znamení, které leká a děsí, se stalo znamení vzácné a svaté. Kříţ uţ není stavěn za hradbami města, ale je stavěn na čestná místa. Díky Jeţíšovu kříţi jiţ není kříţ znamením prokletí, ale znamením poţehnání: ţehnáme kříţem chléb, neţ jej nakrojíme; rodiče ţehnají kříţem své dítě, které odchází z domova na studia, do práce; znamením kříţe začínáme a končíme kaţdou modlitbu, kaţdou práci, kaţdý den. Díky Jeţíši Kristu zaujal kříţ centrální místo v našem ţivotě. Jeţíšův kříţ není proti člověku, ale pro ţivot člověka, aby člověk vpravdě ţil. Naše víra by byla nelidská, kdybychom ve chvíli smrti museli nechat umírajícího člověka sobě samému. Kdybychom všechno museli ponechat jen jeho vlastní síle a schopnosti. Jeţíšův kříţ je znamením poţehnané přítomnosti Boţí v dějinách člověka. Náš Bůh je Bohem ţivota: Skrze kříţ vidí člověk perspektivu svého osudu, svého bytí na zemi. Vidí, jak jej Bůh miluje. Vidí, jak veliká je jeho vlastni velikost, kdyţ Bůh tak miloval svět, ţe dal svého jednorozeného Syna, aby kaţdý, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl ţivot věčny. tak to při jedné promluvě připomněl Svaty otec Jan Pavel II. Křiţ je důkazem toho, ţe Bůh nevykoupil člověka lacino, ale ţe se o náš ţivot rozpoutal nelítostný a smrtelný boj se smrtí. Jeţíšův křiţ je spojnici mezi nebem a zemi, břevnem příčným objímá všechny naše lidské starosti, těţkosti a bolesti, zármutky i radosti a břevnem svislým všechno předává do nebe. A jako tehdy na těchto břevnech bylo Srdce Jeţíšovo otevřeno pro kaţdého, rozpjaté 3

4 ruce s kříţe objaly kaţdého, tak i dnes kaţdý můţe zakoušet velikost Boţi lásky, která byla dosvědčena a vyvrcholila pravě na kříţi. Svatek Povýšeni svatého Kříţe je pro mě vpravdě veliký svátek. I pro tebe, bratře, sestro? (P. Milan Kouba) Panny Marie Bolestné (památka) Sv. Ludmily, mučednice (památka) Sv. Ondřeje Kim Taegona, kněze, Pavla Chong Hasanga a druhů, mučedníků (památka) Svátek sv. Matouše, apoštola a evangelisty Sv. Pia z Pietrelciny, kněze (památka) Sv. Vincence z Paula, kněze (památka) Slavnost sv. Václava, mučedníka, hlavního patrona českého národa Svátek sv. Michaela, Gabriela a Rafaela, archandělů Sv. Jeronýma, kněze a učitele církve (památka) Říjen Sv. Terezie od Dítěte Ježíše, panny Sv. Františka z Assisi, zakladatele řádu (památka) Panny Marie Růžencové (památka) Lidé se mě často ptají, jestli se modlím růţenec. Myslí si, ţe já jako moderní kněz, co jde s dobou, to přenechávám, bigotním ţenským. Modlím se ho kaţdý den a rozjímám o něm. Růţenec mám nesmírně rád. Modlím se ho na malinkém kulatém růţenci - je to praktické a přitom nenápadné. Růţenec je rozjímání o dvaceti zásadních okamţicích Jeţíšova ţivota, které proţívá také jeho Matka. S růţencem můţeme rozjímat o Kristově ţivotě a o nejzávaţnějších momentech v ţivotě jeho Matky. Je to skvělé rodinné album. Střídá se v něm radost s utrpením a končí nádherným oslňujícím světlem: vzkříšením. Otevřme rodinné album Panny Marie a uvaţujme o velkých okamţicích jejího ţivota! Vzývejme ji v modlitbě růţence. Mějme stále v kapse růţencové kolečko, které nám ulehčí kdykoliv a kdekoliv říkat prostě jako dítě: Zdrávas Maria Jednou z námitek proti růţenci je tvrzení, ţe je to omílání stále stejné modlitby, coţ unavuje a člověk přitom pak myslí na jiné věci. Myslím si ale, ţe opakuješ-li modlitbu Zdrávas Maria soustředěně, pak, i kdyţ se občas v mysli odchýlíš, zůstáváš v proudu, v dechu 4

5 lásky, který tě nese a oţivuje. Růţenec tě tak uvádí do povznášejícího ovzduší. Modlitba totiţ nepřitahuje nebesa k zemi. Je to povznesení tvého srdce k Bohu, který ví lépe neţ ty, co potřebuješ. podle knihy Setkání s Marií od Guy Gilberta Sv. Terezie od Ježíše, panny a učitelky církve (památka) Památka sv. Ignáce Antiochijského, biskupa a mučedníka Svátek sv. Lukáše, evangelisty Slavnost VÝROČÍ POSVĚCENÍ KOSTELA Svátek sv. Šimona a Judy, apoštolů Víš, že Sto padesát metrů od Petrova stolce Střípky ze života papeže Jana Pavla II. /VIII. pokračování/ Za téměř dvoutisícileté trvání katolické církve se všeobecné neboli ekumenické koncily sešly celkem dvaadvacetkrát: v Římě, Malé Asii, severní Itálii, Německu a jinde. Trvaly od několika měsíců aţ po nejdelší osmnáctý Tridentský koncil ( ). Proto kdyţ 2. ledna 1959 v Římě papeţ Jan XXIII. dosti nezřetelným hlasem s nevinnou tváří prohlásil k uţaslé a ohromené skupině kardinálů, ţe oznamuje svým biskupským bratřím velkou radost, ţe svolá koncil, zavládlo vzrušení. Dne 25. ledna potom ohromil církev a celý svět veřejným oznámením o svolání II. vatikánského koncilu. Kardinál Giovanni Battista Montini který se po Janu XXIII. stane sám papeţem a dovede onen koncil ke zdárnému konci zatelefonoval svému příteli, ţe si zřejmě neuvědomuje, ţe strká prsty do vosího hnízda. Papeţ Jan XXIII. měl totiţ na mysli koncil, jaký ještě církev neviděla. Chtěl církevní sněm, který by byl více pastorační a evangelizační neţ právnický a dogmatický. Představoval si otevřenou diskuzi, která by vyústila v to, jak obnovit křesťanskou víru jako způsob ţivota, jak navázat dialog s moderním světem, jak šířit v moderní technické době pravé poselství evangelia prostě ač to zní jako klišé otevřít okna církve modernímu světu. 5

6 Po obtíţném přípravném období od 2. ledna 1959 do zahájení II. vatikánského koncilu 11. října 1962 skončila první ze čtyř částí zklamáním. Mnozí se domnívali, ţe konec koncilu je blízký, a zatím to byl pouhý začátek. Zjednodušený výklad, jak tato část dopadla, je ten, ţe dělicí čára koncilních sporů oddělovala liberály a konzervativce. Liberálové nakonec zvítězili i přes neústupnost konzervativců. Navzdory zjednodušení se prosadila slova papeţe Jana XXIII. ze zahajovacího projevu a byla v dalších částech rozvíjena. Katolicismus, uvedl papeţ, léčil přístup k modernímu světu příliš mnoho odsuzováním a příliš málo milosrdenstvím. Teologii církve, její studiu Písma svatého, její způsob uctívání a její přístup k dnešní politice je nutno posunovat vpřed. Potom Jan XXIII. zemřel na svatodušní neděli ( , dnes jiţ blahoslavený pozn. aut.) Pak přišla volba nového papeţe Pavla VI. (kardinála Montiniho ) jiného člověka, velmi vnímavého, intelektuálního, obeznámeného s kurií i její diplomacií, člověka, který věděl, co se započatým koncilem a pro co se rozhodnout. A tak koncil pokračoval druhým zasedáním. Biskup Karol Wojtyla byl v Římě ubytován u polských biskupů na vysokoškolské koleji. Část celé delegace ale bydlela v Polském institutu na Via Pietro Cavallini, kde měl apartmá i polský primas kardinál Stefan Wyszyński. Karol, bydlící na koleji, zpočátku neměl ani stálý pokoj. Bydlil jednou zde, podruhé tam. Teprve ke konci koncilu měl trvalé apartmá v Polském institutu i on. Wojtyla se zúčastnil všech zasedání II. vatikánského koncilu jako aktivní účastník, který veřejně vystupoval na zasedáních, byl členem pracovních skupin, které redigovaly koncilní dokumenty a hovořil do Radia Vaticana. Měl i příleţitost setkat se s přáteli, z nichţ například Jerzyho Klugera, bývalého spoluţáka z Wadowic, neviděl od chvíle, kdy vypukla druhá světová válka. Jerzy Kluger nyní pracoval jako inţenýr v Římě. Wojtyla se tak během koncilu seznámil opravdu důkladně s Římem, ale navštívil i Svatou zemi. Celkem 10 dnů se procházel po stezkách, kudy chodil Jeţíš, sedával na úbočích, kde Jeţíš kázal a modlil se na místě, kde Jeţíš umíral. Karol udrţoval písemný styk se svou diecézí, například z Betléma psal krakovským kněţím, jak zazpívali polští biskupové několik koled u jeskyně Narození Páně. Prostřednictvím Tygodnika powszechného to vešlo v Polsku ve známost. Procházka 6

7 podle galilejského pobřeţí, odkud se vydal na cestu za Pánem apoštol Petr, udělala na Wojtylu jedinečný dojem. Teď, kdyţ na koncilu pracoval nejdříve s papeţem Janem XXIII. a potom s Pavlem VI. a trávil hodiny v bazilice sv. Petra, jen pár kroků od apoštolova hrobu, si ve vší hloubce uvědomil, co Petrův úřad pro církev znamená a co tento úřad vyţaduje od člověka, který jej zastává. 11. října 1962 byl střední uličkou největší světové křesťanské baziliky sv. Petra (pojme aţ 60 tisíc věřících pozn. aut.) na papeţských nosítkách sedia gestatoria přinesen papeţ Jan XXIII., aby zahájil II. vatikánský koncil. Po obou stranách uličky se zvedalo deset řad sedadel, které pojaly všech 2540 biskupů, účastnících se zahájení koncilu. Jak příslušelo Wojtylovu mládí a relativně nízké církevní hodnosti, titulární biskup z Ombi a kapitulní vikář z Krakova seděl hned vedle hlavního vchodu ve střední řadě, tedy asi 150 metrů od papeţského oltáře, od stolce sv. Petra. Tyto jakési tribuny s ţidlemi, potaţené tmavě zelenou látkou, měly u kaţdé ţidle pult a klekátko. Kaţdý koncilní otec měl své pevné místo. Pořadí se určovalo podle důstojnosti a věku v úřadě, takţe všechny národy i národnosti zde byly promíchány. Například vedle Karola seděl obr s vousy a černou kapucí, černí biskupové Afriky a jiní, píšící na kartičky arabským písmem. Biskupové evropských zemí tvořili jen třetinu delegátů, ze Severní a Jiţní Ameriky pocházela asi třetina a poslední část tvořili příslušníci jiných zemí a světadílů. Přítomni byli i pozorovatelé odloučených křesťanských církví. Plenární zasedání začínalo denně v 9 hodin mší svatou, potom byla přinesena vzácná evangelní kniha a vystavena po celou dobu jednání. Všichni se pomodlili koncilní modlitbu: Adsumus Zde jsme, Pane, a prosíme: Přijď. Generální sekretář vyzval všechny osoby bez práva účasti, aby opustily baziliku. Začaly referáty, intervence, hlasování. Kaţdý řečník měl k dispozici 10 minut, slovní znění musel dodat jiţ 3 dny předem. Svoboda výměny názorů byla neomezená. V 11 hodin byla krátká přestávka. Jednání končilo kolem poledne modlitbou Anděl Páně a dvouapůltisícihlavý zástup biskupů se rozlil přes schody na náměstí sv. Petra jako moře fialových, bílých a tu a tam zcela tmavých květin. Podstatná část jednání a upřímná mezilidská komunikace se odehrávala ihned nato ve dvou kavárnách naproti sv. Petru, kterým se okamţitě začalo říkat Bar-Jon a Bar-Micva. Obědy, 7

8 večeře, různé přednášky a jednání z očí do očí se konaly zde nebo potom v církevních domech a římských seminářích, kde většina biskupů bydlela. Byla tedy další příleţitost diskutovat o věcech tak, jak by se v aule jen málokdo odváţil. To vše dotvářelo neformálně koncilní jednání. A co biskup Wojtyla? Na prvním zasedání koncilu na podzim roku 1962 se zapojil krátkou intervencí, která odráţela jeho osobní pastorační zkušenosti. Naléhal, aby přepracovaní liturgie křtu vyzdvihovala povinnost rodičů a kmotrů vést dítě k víře. Ve vztahu k mariánské teologii tvrdil, ţe musí přispívat k tomu, aby církev byla více představována jako učitelka neţ matka. Na druhém zasedání koncilu na podzim roku 1963 Wojtyla promluvil během debaty o církvi jako o Boţím lidu. Řekl, ţe kaţdý pokřtěný křesťan je povolán ke svatosti, coţ není výsada duchovenstva či církevní hierarchie, nýbrţ určení všech, jeţ Kristus posvětil pravdou, aby mohli být posláni do světa. V té době jiţ stanovil papeţ Pavel VI. jmenování Karola Wojtyly arcibiskupem na 30. prosince 1963, veřejně pak to oznámil 20. ledna Wojtylovo jmenování a schválení v Polsku totiţ ovlivňovali jistí lidé. Jak? Třeba tak, ţe mělo celkem osmnáctiměsíční zpoţdění (pokračování příště) připravil R.D. Úvaha k zamyšlení Karmelitánská rodina Karmel je jméno pohoří v Izraeli. Je významným místem poustevnické a prorocké tradice. V Bibli je symbolem krásy a kypícího ţivota. Nejznámější událostí, jeţ se k tomuto pohoří v Bibli váţe, je zápas o pravou víru Izraele v době proroka Eliáše (9. století před 8

9 Kristem). Tehdy Hospodin před očima Izraelitů zapálil ohněm z nebe oběť, kterou mu tento prorok připravil (1 Král 18). Koncem 12. století se v jednom z údolí pohoří usadil hlouček křesťanských poustevníků. Pocházeli z Evropy a do Svaté země přišli se zástupy třetí kříţové výpravy. Z této malé skupiny se postupně vytvořilo nové řeholní společenství katolické církve: Řád karmelitánů (bratří Panny Marie Karmelské). Společenství mnichů se řídilo pravidly sv. Alberta, jeruzalémského patriarchy. Tato pravidla byla v r schválena papeţem Inocencem IV. jako karmelitánská řehole. Bratři jsou v ní vybízeni, aby dnem i nocí rozjímali nad zákonem Páně a bděli na modlitbách. Toto základní poslání řádu bylo během 13. století, po příchodu do Evropy, rozšířeno také o aktivní apoštolát. Řád, který má své kořeny v poustevnické tradici, se vydal cestou proměny v řád ţebravý. Ţebravé řády neboli mendikanti je označení mnišských řádů, které se zřekly vlastnictví na úrovni jednotlivců i společenství. Nedisponují majetkem, ale jsou závislé na vlastní práci a darech dobrodinců. Kladou důraz na asketický způsob ţivota, chudobu, odříkání, ale také na sluţbu bliţním jak hmotnou, tak i duševní a duchovní. Vedle muţské větve řádu vznikaly také kláštery řeholnic. V 15. století proběhlo několik reformních hnutí. Nejznámější řádová reforma je spojena se jménem španělské světice Terezie od Jeţíše, která zaloţila klášter sv. Josefa v Aville a přijala prvotní řeholi sv. Alberta. Papeţ Pavel VI. ji 29.září 1970 jako první ţenu jmenoval učitelkou církve. Přispěním sv. Jana od Kříţe, tradicí nazývaného Mystický učitel, se od roku 1568 rozšířila reforma také na muţskou větev. Jelikoţ nebyla původním řádem pochopena a přijata, musela poţádat Řím o právní osamostatnění. Od té doby existují dvě řeholní rodiny, karmelitáni původní observance (O. Carm.) a tzv. bosí či tereziánští karmelitáni (OCD), kaţdá s vlastními stanovami a vlastním řádovým vedením. Dnes patří k široké Karmelitánské rodině také Třetí řád, který sdruţuje katolické laiky ţijící ve světě, kteří chtějí ţít podle spirituality Karmelu. Volnějším poutem je připojeno Škapulířové bratrstvo, které tvoří všichni, kdo nosí škapulíř Panny Marie Karmelské. 9

10 Říká se, ţe generální převor karmelitánského řádu sv. Šimon Stock ( ) prosil Patronku Karmelu Pannu Marii, aby zprostředkovala řádu nějaké privilegium. Maria se mu zjevila, ukázala mu na škapulíř a řekla: Hoc tibi et tuis privilegium: in hoc moriens salvabitur - To je privilegium tobě a tvým. Kdo zemře oděn tímto oděvem, bude spasen. Po staletí byl škapulíř velmi rozšířeným znamením mariánské úcty, srovnatelným co do obliby jen s růţencem. Protoţe jde o svátostinu, víra církve v něm vţdy spatřovala zdroj hojného duchovního poţehnání. Kaţdý, kdo přijme posvěcený škapulíř, je začleněn do široké karmelitánské rodiny a má přístup k duchovnímu ovoci, které je s tím spojeno. Škapulíř (od latinského slova scapula - lopatka) označuje původně část oděvu - pruh látky splývající přes prsa dolů jako zástěra a na zádech přes lopatky. Je to běţná součást řeholního šatu nejen u karmelitánů. Karmelitánská rodina při farnosti Laškov vznikla Tento den byl významný také tím, ţe byl papeţem stanoven dnem mimořádných plnomocných odpustků z důvodu 40. výročí vyhlášení Panny Marie Matkou Církve. V průběhu let se uskutečnilo několik setkání, ve kterém se tato rodina rozrostla o další syny a dcery. V současné době se toto společenství formuje a nabývá zcela konkrétní podoby a duchovní aktivity. Vidíme, ţe jméno Karmel se přeneslo z významu zeměpisného na široký okruh těch, kdo se různým způsobem hlásí k charismatu a odkazu onoho společenství poustevníků, jeţ se postupně rozvinulo v bohatou duchovní tradici karmelitánskou spiritualitu. Tito všichni tvoří duchovní rodinu, nazývanou tímtéţ jménem: Karmel. 10 Olga Wiedermanová

11 Z našeho putování Děkanátní pouť za obnovu rodin a nová kněžská a řeholní povolání V letošním roce jsme na děkanátní pouť za obnovu rodin a kněţské a řeholní povolání jeli do Choliny. Musím říci, ţe nikdo z naší skupinky dosud v Cholině nebyl, ani jsme nevěděli, kde se tato vesnice nachází. Věděli jsme pouze, ţe tam byla ukradena socha Panny Marie a po letech byla opět vrácena. Byli jsme velmi překvapeni nádherným kostelem a milým přivítáním otce Josefa, tamnějšího duchovního správce. Provedl nás sakristií, kostelem, stručně nám vysvětlil historii a domluvili jsme se na určitých organizačních záleţitostech. Cholinský chrám Nanebevzetí Panny Marie byl aţ do roku 1632 poutním místem celé Hané. V tom roce byl nalezen mariánský obraz v dobudované kapli na Svatém Kopečku u Olomouce, takţe poutníci začali hojně navštěvovat Svatý Kopeček. Půdorys dnešního kostela v Cholině má podobu kříţe. Ramena kříţe tvoří boční kaple sv. Josefa a sv. Filomény. Loď i kaple mají kříţovou klenbu. Tento kostel prošel mnoha změnami. V září 1995 byl jmenován cholinským farářem P. Josef Trtík a to byl právě ten kněz, který nás tak mile přivítal a provedl. Za necelý rok po jeho nástupu do farnosti došlo ke krádeţi milostné sochy Panny Marie. Je to gotická socha z počátku 15. století. Přestoţe ji tehdy takzvaně "restaurovali", byla nalezena ve Vídni a po dlouhých soudních průtazích, o kterých by mohl vyprávět otec Josef, byla 26. ledna 2009 vrácena a těší se velké úctě věřících. Tehdy, při převzetí Madony se o ní vyjádřil historik umění Milan Togner, ţe socha je na Olomoucku ojedinělým exponátem. 11

12 Právě před touto sochou jsme klečeli, modlili se rozjímavý růţenec, který měli na starost farníci ze Ptení. Následně byla adorace před vystavenou Nejsvětější Svátostí a tu jsme měli zajistit my. Po všech těchto rozjímáních a chvílích ticha, kdy jsme otevřeli svá srdce Bohu, začala mše svatá, ve které jsme vyprošovali milosti našim rodinám a vkládali Bohu své prosby za nová kněţská a řeholní povolání. Uţ jenom přítomnost deseti kněţí a otce biskupa Josefa Hrdličky nám dávala tušit, jak velmi a zvláště v dnešní době, kdy tolik schází těchto povolání, jsou tyto prosby tak naléhavé. Není to proto, ţe by Pán neposílal své dělníky na ţeň, ale proto, ţe tak málo srdcí je otevřeno tomuto volání a nedokáţe je přijmout. Naše přítomnost na těchto modlitbách byla vlastně tím, ţe nám záleţí na tom, aby v našich farnostech Pán otevřel srdce mladých lidí, které povolává ke své sluţbě. Aby jim udělil všechny milosti, které potřebují k následování Krista a naplnil je svým poţehnáním. Kdy Pán povolává člověka ke své sluţbě, stále mu poukazuje na cestu k sobě. Pokud je člověk k tomuto volání otevřený, vnímavý a přijímá hlas, který ho povolává, vnáší do svého srdce poţehnání pro sebe a pro lidi kolem sebe. Pamatujme, ţe promarněné povolání je potom ţádné povolání. Ale k tomu, aby v našich farnostech vyrůstala nová povolání ke kněţství, a zasvěcenému ţivotu je velmi důleţitá rodina. Proto naše prosby směřovaly k Pánu Bohu i skrze naše rodiny, kdy jsme pro ně vyprošovali hojnost Boţích poţehnání. Ony jsou takovou malou půdou, ve které dozrávají plody - tedy srdce mladých lidí, které Pán potom povolává ke své sluţbě. Kdyţ budeme mít dobrou půdu v rodinách, můţe být do ní zasazeno dobré semeno duchovního povolání, které potom dozraje k tomu, ţe je Pán pošle na svou ţeň. Věříme, ţe Pán nás obdaroval spoustou milostí, zároveň jak poţehnáním pro rodiny, tak i milostmi pro srdce svých vyvolených. Kéţ tato malá semínka, která nám dal, vydají v našich ţivotech stonásobné plody. Alena a Dana 12

13 Vzdejme Bohu díky Prázdniny a co dále? Dříve neţ se pustíme naplno do dalšího školního roku, je třeba se zeptat jak jsme vyuţili prázdniny? Čemu jako lidé věřící jsme dali přednost? Uvědomujeme si totiţ, ţe můţeme mít prázdniny od všeho, ale ne od Pána Boha a všeho, co je s Ním spojeno. Nepochybně jednou s moţnosti odpočinout si a přiblíţit k Pánu Bohu byly Prázdniny s Pánem Bohem ve Skorzecinie, kterých tématem v tomto roce bylo: Blahoslavený Jan Pavel II. příklad, vzor přímluvce. Otevírá se tady před námi zde moţnost zamyslet se nad tím - co vlastně o Janu Pavlovi II. víme? Je to moţnost pro kaţdého, neboť nejčastěji si myslíme, ţe se ani vlastně nepotřebujeme v ničem vzdělávat, neboť všechno víme. Během letošních prázdnin s Pánem Bohem jsme se tedy zabývali ţivotem Jana Pavla II., který je pro nás obrovským příkladem v tom, jak má vypadat opravdová víra a jak jí ţít. Prázdniny v Polsku trvaly od 31. července do 12. srpna. I přes to, ţe jsme na jiţ známém místě byli jiţ po desáté, stejně nás to neodrazuje, ale naopak - letos nás i přibylo. Je třeba zde podotknout, ţe jezdí, dalo by se říci, pořád ti samí, ale i přibývají noví, ať uţ to z Laškova, z Přemyslovic, z Konice či z Čech pod Kosířem - je důleţité, ţe přibývají. Je zde vidět, ţe prázdniny vydávají plody a to, co se děti na těch prázdninách v Polsku naučí, tím mohou potom po zbytek svého ţivota ţít. Myslím, ţe si na takových prázdninách člověk uvědomí různé věci. Mimo jiné v tomto roce jsme si např. zvlášť uvědomovali třeba i hodnotu času. Času, kterého si dnes málokdo dokáţe váţit. A hlavně málokdo se zamyslí vůbec nad tím, co to ten čas vlastně je? Proto povzbuzuji všechny, nejen děti, ale i dospělé, aby si zkusili doplnit tajenku a popřemýšlet - co vlastně vědí o nám tak blízkém papeţi. Jestli toho někdo neví mnoho, není to důvod k zoufání, ale je to důvod k tomu, aby se naplno člověk pustil do úryvků, které bývají v kaţdém vydání naší kapky o Janu Pavlu II.. Povzbuzuji tedy - vyuţijte tuto moţnost získání informací, a kéţ si tím způsobem pořádně všichni uvědomíme, co všechno vnesl Jan Pavel II. do našich ţivotů. 13

14 V případě těţších otázek jsou v závorkách uvedené nápovědy, kde je moţné danou otázku najít, tzn. v které části pokračování o Janu Pavlu II. anim. Jana Ošťádalová Dětský koutek

15 1. Jan Pavel II. nás učí, ţe nejhorší je volba mezi dvěma Jak říkali Karolovi, kdyţ byl malý? 3. Co rád dělal Karol ve svém volném čase? Hrál V současné době je Jan Pavel II. prohlášený za Jak uctíval Jan Pavel II. zemi, kdyţ ji přijel navštívit? 6. Na co zemřel Karolův bratr? Na Co dělal Jan Pavel II. proto, aby neustále pamatoval na všechny lidi, co mu byli blízcí? 8. Kde studoval Karol gymnázium? Ve Otec učil Karola důvěře a Jak se jmenoval Karolův bratr? 11. Kdo je nazýván člověkem pro jiné? 12. První duchnovní funkce otce Karola Wojtylu byl... kaplan. (V. pokračování o Janu Pavlu) 13. Jaké bylo druhé Karolovo jméno, které obdrţel při křtu? (Dětství Karola) 14. Který den byl Karol vysvěcen na biskupa? V den svatého... (VII. pokračování o Janu Pavlu) 15. Jak se jmenoval křestním jménem polský primas v době Jana Pavla II? (VIII. pokračování o Janu Pavlu) 16. Koho prosil Jan Pavel II. o modlitby? Padra... (VII. pokračování o Janu Pavlu) 17. Kým byl Karolův bratr? 18. Otec Wojtyla tvrdil, ţe cílem zpovědi je posvěcení (VI. pokračování o Janu Pavlu) 19. Jan Pavel II. nás učí, ţe jestli chceme, aby náš ţivot byl hodnotný musíme setrvávat s 20. Znal Karol svoji sestru? 21. Kdy zemřel Jan Pavel II.? (rok) 15

16 Co se chystá? 4. září /neděle/ - rodičů děti, kterou budou chodit do náboženství kostel v Laškově hod. 11. září /neděle/- náboženství pro mládež a dospělé klubovna v Laškově hod. 13. září /úterý/ fátimská pobožnost na Krakovci - mše svatá v hod., adorace Nejsvětější svátosti a průvod se sochou Panny Marie Fátimské a světlem 25. září /neděle/ náboženství pro mládež a dospělé klubovna v Laškově hod. 29. září - 1.října exercicie pro Karmelitánskou rodinu v Kalwarii Zebrzydowskiej v Polsku 9. října /neděle/ náboženství pro mládež a dospělé klubovna v Laškově hod. 13. října /čtvrtek/ poslední fátimská pobožnost v roce 2011 na Krakovci - mše svatá v hod., adorace Nejsvětější svátosti a průvod se sochou Panny Marie Fátimské a světlem 16. října /neděle/- setkání rodičů děti, které budou chodit do náboženství 23. října /neděle/- náboženství pro mládež a dospělé klubovna v Laškově hod. * o plánech Jak rozesmát Pána Boha? - Vyprávět Mu o svých plánech * o křesťanském životě Jistý sotva co obracený mládenec táţe se kněze: - Otče, zda teď budu se muset odříct úplně světa? - Neboj se odpověděl kněz Jestli Tvůj ţivot bude opravdu křesťanský, svět se ihned odřekne tebe. Vydává Římskokatolický farní úřad v Laškově pod záštitou otce Janusze Łomzika Podněty, příspěvky a informace k otištění lze odevzdat na faře nebo animátorům farnosti. Náklady na 1 ks výtisku: 8,- Kč. Proto prosíme o dobrovolný příspěvek. Předem děkujeme za pochopení. tel

LEDEN. Pátek 1.1. Slavnost Matky Boží Panny Marie. Sobota 2.1. První sobota v měsíci. Neděle neděle po Narození Páně

LEDEN. Pátek 1.1. Slavnost Matky Boží Panny Marie. Sobota 2.1. První sobota v měsíci. Neděle neděle po Narození Páně LEDEN Pátek 1.1. Slavnost Matky Boží Panny Marie Sobota 2.1. Neděle 3.1. 2. neděle po Narození Páně Středa 6.1. Slavnost Zjevení Páně, Sv. Tři Králové Neděle 10.1. Svátek Křtu Páně Končí doba vánoční Sobota

Více

18:00 Za + kněze Václava Žákovského. 9:30 Mše svatá v Medlově. 18:00 Mše svatá v Renotech. 18:00 Za + manžela Jindřicha, rodiče a.

18:00 Za + kněze Václava Žákovského. 9:30 Mše svatá v Medlově. 18:00 Mše svatá v Renotech. 18:00 Za + manžela Jindřicha, rodiče a. Římskokatolická farnost POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 25. 9. do 2. 10. 2016 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Za farníky 26. neděle v mezidobí 25 Mše svatá v ě Mše svatá v Renotech

Více

Malý Ježíš měl také malé kamarády. Nazaretské děti si s ním rády hrály. Ježíš se vždycky nejdříve zeptal maminky a teprve potom si šel ven hrát. Chlap

Malý Ježíš měl také malé kamarády. Nazaretské děti si s ním rády hrály. Ježíš se vždycky nejdříve zeptal maminky a teprve potom si šel ven hrát. Chlap JEŽÍŠOVO DĚTSTVÍ O Ježíšově dětství toho mnoho nevíme. Víme jen tolik, že bydlel v Nazaretě, ve vesnici, kde byla doma Panna Maria, a že by velmi poslušný. Když zemřel zlý král Herodes, Svatá Rodina se

Více

Křesťanství v raně středověké Evropě

Křesťanství v raně středověké Evropě Křesťanství v raně středověké Evropě Křesťanství Nejrozšířenější světové monoteistické náboženství Navazuje na judaismus Učení odvozuje od Ježíše Nazaretského kolem roku 30 n.l. veřejně působil jako kazatel

Více

9:30 Mše svatá v Medlově. 11:00 Mše svatá v Renotech. 14:00 Mše svatá ke cti Panny Marie v Nové Dědině Za farníky z Nové Dědiny Jména Panny Marie

9:30 Mše svatá v Medlově. 11:00 Mše svatá v Renotech. 14:00 Mše svatá ke cti Panny Marie v Nové Dědině Za farníky z Nové Dědiny Jména Panny Marie Římskokatolická farnost POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 11. 9. do 18. 9. 2016 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Za farníky 11 9:30 Mše svatá v ě 24. neděle v mezidobí Mše svatá v Renotech

Více

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od do :30 Mše svatá v Medlově

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od do :30 Mše svatá v Medlově Římskokatolická farnost. neděle v mezidobí Za farníky 9 Mše svatá v ě 3 Od 9:00 hod. návštěva nemocných skupina I. Mše svatá v Renotech Společná modlitba svatého růžence Společná modlitba svatého růžence

Více

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od do :00 Mše svatá v Renotech

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od do :00 Mše svatá v Renotech Římskokatolická farnost POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 20. 11. do 27. 11. 2016 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Slavnost Za farníky a zvláště za všechny oslavence v měsíci listopadu

Více

Markéta 12/ Pojďme do Betléma!

Markéta 12/ Pojďme do Betléma! Markéta 12/2007 Občasník římskokatolické farnosti u kostela sv. Markéty ve Zhoři www.farnost-zhor.unas.cz mobil: 776 887 907 nebo 775 348 346 tel. (fara u sv. Jakuba v Jihlavě): 567 303 142 e-mail: mikulas.selvek@seznam.cz

Více

pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Loukovec, Mnichovo Hradiště, Mukařov, Přepeře a Všeň PROSINEC 2010

pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Loukovec, Mnichovo Hradiště, Mukařov, Přepeře a Všeň PROSINEC 2010 pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Loukovec, Mnichovo Hradiště, Mukařov, Přepeře a Všeň Drazí přátelé, f a r n í l i s t PROSINEC 2010 Přijď, Pane Jeţíši, ty, kterého národy očekávají, a potěš

Více

CÍRKEV SPOLEČENSTVÍ SVOLÁVANÉ PÁNEM DŮM SLOVA

CÍRKEV SPOLEČENSTVÍ SVOLÁVANÉ PÁNEM DŮM SLOVA Roční pastorační plán (říjen 2014 srpen 2015) CÍRKEV SPOLEČENSTVÍ SVOLÁVANÉ PÁNEM DŮM SLOVA Plakátek pastoračního roku PÍSMO Změňte smýšlení! A každý z vás ať se dá pokřtít ve jménu Ježíše Krista, aby

Více

40 dní duchovní šance pro každého z nás Popeleční středou jsme vykročili do postní doby 40 dnů, které nás mají připravit na prožívání zmrtvýchvstání

40 dní duchovní šance pro každého z nás Popeleční středou jsme vykročili do postní doby 40 dnů, které nás mají připravit na prožívání zmrtvýchvstání 40 dní duchovní šance pro každého z nás Popeleční středou jsme vykročili do postní doby 40 dnů, které nás mají připravit na prožívání zmrtvýchvstání Krista. Současná doba přináší nová ohrožení, ale také

Více

pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Loukovec, Mnichovo Hradiště, Mukařov, Přepeře a Všeň

pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Loukovec, Mnichovo Hradiště, Mukařov, Přepeře a Všeň pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Loukovec, Mnichovo Hradiště, Mukařov, Přepeře a Všeň Drazí přátelé! f a r n í l i s t Žít v pokoji, to je záležitost lásky. Ale položit základ k pokoji, to

Více

Radostný růženec - Věřím v Boha...

Radostný růženec - Věřím v Boha... Radostný růženec - Věřím v Boha... I. Ježíš, kterého jsi z Ducha svatého počala. - Otče náš... 1. Bůh poslal archanděla Gabriela do galilejského Nazaretu. - Zdrávas Maria... 2. K panně, zasnoubené muži

Více

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 15. 11. do 22. 11. 2015 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 15. 11. do 22. 11. 2015 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Římskokatolická farnost V TÝDNU od 15. 11. do. 11. 15 www.farnostunicov.cz 33. neděle v mezidobí Za živé a + farníky zvláště za všechny oslavence v měsíci listopadu 15 Sbírka na Charitu Mše svatá v ě Mše

Více

dat den hod úmysl mše svaté 8:30 Troubky 10:30 Bochoř 18:00 Troubky 16:00 Troubky 18:00 Troubky

dat den hod úmysl mše svaté 8:30 Troubky 10:30 Bochoř 18:00 Troubky 16:00 Troubky 18:00 Troubky ŘÍMSKOKATOLICKÉ FARNOSTI TROUBKY A BOCHOŘ, Dědina 113/41, PSČ. 751 02 / mobil. 731 402 070 31.8. 1.9. 2.9. 3.9. 4.9. 5.9. 22. Votivní mše svatá k Duchu svatému 22. týdne Památka sv. Řehoře Velikého 22.

Více

Květná neděle. Neboť ty jsi, Pane, zemřel, abychom my mohli žít. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Květná neděle. Neboť ty jsi, Pane, zemřel, abychom my mohli žít. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Květná neděle S vírou v Ježíše Krista, který se z lásky k nám ponížil a byl poslušný až k smrti na kříži, se modleme za církev a za celý svět. (Budeme odpovídat: Pane, smiluj se). Prosme za jednotu církve

Více

Minul čas letních prázdnin a vracíme se k našim běžným povinnostem v práci, ve škole, v domácnosti. Vracíme se jakoby do starého života, ale to už

Minul čas letních prázdnin a vracíme se k našim běžným povinnostem v práci, ve škole, v domácnosti. Vracíme se jakoby do starého života, ale to už Minul čas letních prázdnin a vracíme se k našim běžným povinnostem v práci, ve škole, v domácnosti. Vracíme se jakoby do starého života, ale to už není ten stejný život, neboť my už nejsme tak úplně stejní.

Více

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ (pro soukromou pobožnost) 1.den Modleme se za celé lidstvo Nejmilosrdnější Ježíši, jehož vlastností je slitování a odpuštění, nehleď na naše hříchy, ale na důvěru, kterou

Více

Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné

Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné 17. prosince 2013 Úterý před Štědrým dnem 15 00 Vánoční SVATOST SMÍŘENÍ (zpověď) 23. prosince 2013 Pondělí před Štědrým dnem 14 30 15 30 Betlémské světlo 16

Více

Památka sv. Basila Velikého a Řehoře Naziánského, biskupů a učitelů Církve

Památka sv. Basila Velikého a Řehoře Naziánského, biskupů a učitelů Církve Slavnost Matky Boží, Panny Marie 1.1. 10:45 Za živou a zemřelou rodinu Svobodovu, Hamříkovu, Žulkovskýcha na poděkování za uzdravení, Boží ochranu a pomoc 2.1. Památka sv. Basila Velikého a Řehoře Naziánského,

Více

Pořad bohoslužeb ve FARNÍM KOSTELE VE VSETÍNĚ

Pořad bohoslužeb ve FARNÍM KOSTELE VE VSETÍNĚ v týdnu od 22. 5. - 29. 5. 2016 21. týden 21. 5. Památka sv.kryštofa Magallanese, kněze, a jeho druhů, mučedníků 7:30 MÁJOVÁ Za syna Jana Klvánka, živou a Klvánkovu a Orságovu, duše v očistci a nová kněžská

Více

PROGRAM úterý 14. srpna

PROGRAM úterý 14. srpna PROGRAM úterý 14. srpna příjezd nabídka mše svaté v kostele sv. Prokopa (č. 4) 16.00 celebruje Mons. František Lobkowicz 17.30 celebruje Mons. Jiří Mikulášek 19.30 zahájení setkání, hlavní pódium u Zimního

Více

Růženec Panny Marie. Sláva Otci, i Synu i Duchu Svatému, jako byla na počátku, i nyní, i vždycky a na věky věků. Amen.

Růženec Panny Marie. Sláva Otci, i Synu i Duchu Svatému, jako byla na počátku, i nyní, i vždycky a na věky věků. Amen. Růženec Panny Marie V Lurdech a ve Fatimě Panna Marie doporučuje růženec. Růženec, věnec růží, je modlitební úvahou nad životem Ježíše a Marie vybranými evangelijními obrazy: tajemstvími. 16. října 2002

Více

Pořad bohoslužeb. ve farním kostele sv. Petra a Pavla ve Žďárci. Dny Čas Svátky a úmysly mše svaté Pozn. datum Neděle. Pondělí Úterý

Pořad bohoslužeb. ve farním kostele sv. Petra a Pavla ve Žďárci. Dny Čas Svátky a úmysly mše svaté Pozn. datum Neděle. Pondělí Úterý Svátek Svaté rodiny Ježíše, Marie a Josefa 27.12. 10:45 Za Josefa Prokeše, rodiče Kouřilovy a Boží ochranu pro živou rodinu 28.12. Svátek sv. Mláďátek, mučedníků 29.12. 30.12. 31.12. Slavnost Matky Boží

Více

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 LABEM BIBLICKÉ SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ ÚSTÍ NAD NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 Spasní na poslední chvíli 32 Spolu s ním byli vedeni na smrt ještě dva zločinci. 33 Když přišli na místo, které

Více

Slavný růženec - Věřím v Boha...

Slavný růženec - Věřím v Boha... Slavný růženec - Věřím v Boha... I. Ježíš, který z mrtvých vstal. - Otče náš... 1. První den v týdnu časně ráno přichází ke Kristovu hrobu Marie Magdaléna a spatří kámen od vchodu odvalený. - Zdrávas Maria...

Více

ZNALEC ADVENTU. Kvízová hra. Jednoduchá kvízová hra pro zopakování znalostí o adventní a vánoční době, příbězích, postavách a reáliích.

ZNALEC ADVENTU. Kvízová hra. Jednoduchá kvízová hra pro zopakování znalostí o adventní a vánoční době, příbězích, postavách a reáliích. ZNALEC ADVENTU Kvízová hra Jednoduchá kvízová hra pro zopakování znalostí o adventní a vánoční době, příbězích, postavách a reáliích. Obsahuje: Tři sady otázek pro postupné rozšíření hry Tři sady hvězd

Více

JEŽÍŠ V NEDĚLNÍCH EVANGELIÍCH

JEŽÍŠ V NEDĚLNÍCH EVANGELIÍCH JEŽÍŠ V NEDĚLNÍCH EVANGELIÍCH 29. Pašije Cyklus C J 8,1-11 POZORNĚ NASLOUCHEJ!!! Nasloucháme Evangeliu K: Pan s vámi. L: I s Tebou K: Slova svatého evangelia podle Lukáše L: Sláva Tobě Pane Udělej křížek

Více

NÍK NÍK LEDEN 2015 ČÍSLO RADOST MALÉ OHLÉDNUTÍ HVĚZDA NAD SUPERMARKETEM TÝDEN MODLITEB PÍŠETE NÁM LITURGIE PRO DĚTI

NÍK NÍK LEDEN 2015 ČÍSLO RADOST MALÉ OHLÉDNUTÍ HVĚZDA NAD SUPERMARKETEM TÝDEN MODLITEB PÍŠETE NÁM LITURGIE PRO DĚTI LEDEN 2015 ČÍSLO PŘÍVOZ 1 NÍK NÍK Z OBSAHU: RADOST MALÉ OHLÉDNUTÍ HVĚZDA NAD SUPERMARKETEM TÝDEN MODLITEB PÍŠETE NÁM LITURGIE PRO DĚTI Radost Bogdan Stępień, OSPPE Vstoupili jsme do nového časového úseku

Více

1. NEDĚLE PO SV. TROJICI

1. NEDĚLE PO SV. TROJICI 1. NEDĚLE PO SV. TROJICI formulář A1 (bohoslužby s večeří Páně) ÚVODNÍ ČÁST VSTUPNÍ HUDBA OTEVŘENÍ K: Ve jménu Boha Otce i Syna i Ducha svatého. S: Amen. POZDRAV K: Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho

Více

Název: KŘESŤANSTVÍ. Autor: Horáková Ladislava. Předmět: Dějepis. Třída: 6.ročník. Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny

Název: KŘESŤANSTVÍ. Autor: Horáková Ladislava. Předmět: Dějepis. Třída: 6.ročník. Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny Název: KŘESŤANSTVÍ Autor: Horáková Ladislava Předmět: Dějepis Třída: 6.ročník Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny Ověření: 10.5. a 16.5.2012 v 6.A a 6.B Metodické poznámky: prezentace je určena pro 6. ročník

Více

CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA

CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA úvodní stránka strana - 1 - CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA NĚKTERÁ PROROCTVÍ A NĚKTERÉ OBRAZY se zdůrazněním toho: kým je co pro nás vykonal a co z toho pro nás vyplývá použit... ekumenický a kralický

Více

ADORACE MARIA, MATKA BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ

ADORACE MARIA, MATKA BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ ADORACE MARIA, MATKA BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ Chválená a velebená budiž bez ustání 3x Též Neposkvrněné početí nejblahoslavenější Panny a Matky Boží Marie. Úvod Dn. 1746: Buď veleben, milosrdný Bože, Že ses

Více

FARNÍ KALENDÁŘ DUBEN 2014

FARNÍ KALENDÁŘ DUBEN 2014 FARNÍ KALENDÁŘ DUBEN 2014 KLÍČE: NP Nezávazná památka P Památka SV Svátek SL Slavnost VÝZNAMNÝ DEN: církevní ne církevní MŠE SV.: Zapsány zde jsou jenom výjimky; ostatní mše jsou dle běžného rozvrhu Út

Více

VSUVKY PRO RŮZNÉ PŘÍLEŽITOSTI. Na začátku školního roku:

VSUVKY PRO RŮZNÉ PŘÍLEŽITOSTI. Na začátku školního roku: VSUVKY PRO RŮZNÉ PŘÍLEŽITOSTI Na začátku školního roku: Prosme na počátku školního roku za žáky a jejich učitele a rodiče; zvláště pak za děti, kterým se učení nedaří nebo jsou od ostatních šikanovány.

Více

9:30 Mše svatá v Medlově 11:00 Mše svatá v Renotech 18:00 Adorace doprovázená rytmickými písněmi 8:00 Za živou a + rodinu a duše v očistci

9:30 Mše svatá v Medlově 11:00 Mše svatá v Renotech 18:00 Adorace doprovázená rytmickými písněmi 8:00 Za živou a + rodinu a duše v očistci Římskokatolická farnost POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 2. 10. do 9. 10. 2016 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Za farníky Po 3 Út 4 St Čt Pá 27. neděle v mezidobí 2 Mše svatá v ě Mše

Více

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od do :30 Mše svatá v Medlově

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od do :30 Mše svatá v Medlově Římskokatolická farnost POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 27. 11. do 4. 12. 2016 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Za farníky 1. neděle adventní Žehnání adventních věnců 27 Mše svatá v

Více

K ZAMYŠLENÍ. Slavnost JEŽÍŠE KRISTA KRÁLE

K ZAMYŠLENÍ. Slavnost JEŽÍŠE KRISTA KRÁLE FARNÍČEK Slavnost JEŽÍŠE KRISTA KRÁLE 20. LISTOPADU 2016 46//2016 Stále znovu se v církvi objevuje otázka, zda Ježíš skutečně zvítězil nad zlem, když sledujeme množství zla šířeného ve světě. Dnešní slavnost

Více

čtyři duchovní zákony? Už jsi slyšel

čtyři duchovní zákony? Už jsi slyšel čtyři duchovní zákony? Už jsi slyšel Stejně jako existují fyzikální zákony, které určují dění ve vesmíru, jsou i zákony duchovní, které určují náš vztah k Bohu. 1. Bůh tě miluje a má s tvým životem ten

Více

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká:

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Primice P. Jakuba Vavrečky 12. července 2014 5 EUCHARISTICKÁ MODLITBA Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Děkujeme ti, svatý Otče, a vyznáváme, že jsi veliký a žes všechna svá díla učinil v moudrosti

Více

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE KRISTŮV RŮŽENEC 1 UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE Bůh každého z nás volá a vede. Každý na toto volání odpovídá podle rozhodnutí svého srdce v osobním projevu své modlitby. Křesťanství zná tři výrazové

Více

Na úvod pár slov, jak je úžasná tato kniha. Co nám dává? Dává nám poznat obraz, jaký je Bůh, jaké je jeho srdce.

Na úvod pár slov, jak je úžasná tato kniha. Co nám dává? Dává nám poznat obraz, jaký je Bůh, jaké je jeho srdce. Já budu jásotem oslavovat Hospodina Máme Bibli? To je úžasná kniha. Na úvod pár slov, jak je úžasná tato kniha. Co nám dává? Dává nám poznat obraz, jaký je Bůh, jaké je jeho srdce. A já bych hned na začátku

Více

FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ. Zpravodaj. Svatý týden 02/2016. Kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života (Jan 8, 12b)

FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ. Zpravodaj. Svatý týden 02/2016. Kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života (Jan 8, 12b) FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ Zpravodaj Svatý týden 02/2016 Úvodní slovo Dobrovolný příspěvek na tisk 10Kč Kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života (Jan 8, 12b) Milí farníci,

Více

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Slavnost Narození Páně 25. prosince (vigilie, v den slavnosti) V tom se ukázala Boží láska k nám, že Bůh poslal na svět svého jednorozeného Syna, abychom měli život skrze něho. S touto vírou se modleme

Více

Obsah. Druhá část: Nové pohledy na víru

Obsah. Druhá část: Nové pohledy na víru Obsah Čtenářům... 5 Charisma a Boží dílo... 6 Spiritualita sjednocující vrchol božského a lidského... 17 Poznámka kurátora italského vydání...25 Předmluva к českému vydání...28 První část: Mystika pro

Více

Nejlépe živá, je také možné pustit písničku z archivu Proglasu.

Nejlépe živá, je také možné pustit písničku z archivu Proglasu. Znělka Úvod (Pouští moderátor) Milí přátelé, dnes se s vámi bude modlit rodina X.Y., a to: Každý přítomný se představí (stačí křestní jméno). Začněme znamením kříže ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého.

Více

PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým)

PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým) PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým) ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ: 1. Pastorační rada (PR) je poradním a pracovním orgánem faráře, administrátora farnosti (kán.517 1 Kodexu

Více

dat den hod úmysl mše svaté 8:30 Troubky 10:30 Bochoř 17:00 17:00 Bochoř 8:00 Troubky 14:00 Troubky 20:00-21:00 10:00 Troubky

dat den hod úmysl mše svaté 8:30 Troubky 10:30 Bochoř 17:00 17:00 Bochoř 8:00 Troubky 14:00 Troubky 20:00-21:00 10:00 Troubky , Dědina 113/41, PSČ. 751 02 / mobil. 731 402 070 5.10. 6.10. 7.10. 8.10. 9.10. 10.10. 11.10. 12.10. 27. NEDĚLE 27. týdne Památka sv. Panny Marie Růžencové 27. týdne 27. týdne 27. týdne Sobotní památka

Více

Pracovní list č. 1. Tipy do praxe

Pracovní list č. 1. Tipy do praxe Pracovní listy Pracovní list č. 1 Téma: Máme krásný úkol modlit se a milovat (sv. J.M. Vianney) V tichosti rozjímejte o jednotlivých částech modlitby Otče náš. Každý den projevte svou lásku k Bohu - modlitbou,

Více

Bibliografie (výběr) Benedikta XVI.

Bibliografie (výběr) Benedikta XVI. Bibliografie (výběr) Benedikta XVI. Apoštol Ježíše Krista: promluvy o svatém Pavlovi. V Kostelním Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2009. 139 s. Jazyk originálu: Benedetto XVI, In cammino sotto la guida

Více

Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze

Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze Sněženka farní Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze Číslo 12 Ročník XV. Prosinec 2009 Milí farníci a ostatní čtenáři Sněţenky, jsme v době adventní, čekáme na příchod Spasitele. Pokaţdé po proměňování

Více

FATIMA SLAVENÍ JUBILEA V ČR

FATIMA SLAVENÍ JUBILEA V ČR FATIMA 1917-2017 SLAVENÍ JUBILEA V ČR Program národní poutě ČR do portugalské Fatimy proběhne ve dnech 12. - 13. 9. 2017 pod vedením našich biskupů českých a moravských diecézích. Při hlavní bohoslužbě

Více

BOŽÍ DAR Bůh je milující. Bůh je štědrý a dávající.

BOŽÍ DAR Bůh je milující. Bůh je štědrý a dávající. BOŽÍ DAR Jaký je podle vás nejznámější verš z Bible? Většina lidí by jistě odpověděla, že jím je Jan 3:16 a skutečně je to tak! Tento verš by měli znát všichni křesťané. Nikdy se mi neomrzí, protože je

Více

Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě

Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě Dokument Papežské rady pro laiky Marta Hošťálková, nemocniční kaplan ve FNOL Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě vznik v r. 1999:

Více

LITANIE JEŽÍŠ LIDSTVU 1

LITANIE JEŽÍŠ LIDSTVU 1 Z poselství Ježíše ze dne 19. srpna 2012 v 10:56. LITANIE JEŽÍŠ LIDSTVU 1 ZA OCHRANU PŘED FALEŠNÝM PROROKEM Nejdražší Ježíši, zachraň nás před klamem falešného proroka. Ježíši, smiluj se nad námi. Ježíši,

Více

při Církvi bratrské Kladno

při Církvi bratrské Kladno při Církvi bratrské Kladno Rozšířit nabídku a dostupnost sociálně právních sluţeb pro sociálně znevýhodněné občany města Kladna a přilehlého okolí. Péče o celého člověka, o jeho duševní, duchovní a materiální

Více

Bible pro děti. představuje. Narození Ježíše

Bible pro děti. představuje. Narození Ježíše Bible pro děti představuje Narození Ježíše Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: M. Maillot Upravili: E. Frischbutter; Sarah S. Přeložila: Jana Jersakova Vydala: Bible for Children www.m1914.org BFC PO Box

Více

PAMÁTKA SV. BARBORY 1. NEDĚLE ADVENTNÍ

PAMÁTKA SV. BARBORY 1. NEDĚLE ADVENTNÍ 1. NEDĚLE ADVENTNÍ Začíná nový církevní rok a doba adventní, čas přípravy na, která potrvá týdny. Znamením je adventní se svícemi. PAMÁTKA SV. BARBORY Barbora byla dívka, která položila pro svůj život.

Více

Jan Křtitel. 1. Izrael

Jan Křtitel. 1. Izrael Jan Křtitel 1. Izrael 2. Šema Izrael Lk 1, 5-8 Za dnů judského krále Heroda žil kněz, jménem Zachariáš, z oddílu Abiova; měl manželku z dcer Áronových a ta se jmenovala Alžběta. Oba byli spravedliví před

Více

NEDĚLE Svátek sv. Rodiny Obnova manželských slibů PONDĚLÍ 6. den v oktávu Narození Páně. 8:30 Troubky

NEDĚLE Svátek sv. Rodiny Obnova manželských slibů PONDĚLÍ 6. den v oktávu Narození Páně. 8:30 Troubky , Dědina 113/41, PSČ. 751 02 / mobil. 731 402 070 29.12. 30.12. 31.12. 1.1. 2.1. 3.1. 4.1. Svátek sv. Rodiny Obnova manželských slibů 6. den v oktávu Narození Páně 6. den v oktávu Narození Páně Slavnost

Více

GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU

GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU Autor: Mgr. Lukáš Boček Datum: 30.9.2012 Ročník: kvinta Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura Tematický okruh: Literární komunikace

Více

Pořad ekumenické bohoslužby s připomínkou křtu A. Vysvětlení

Pořad ekumenické bohoslužby s připomínkou křtu A. Vysvětlení Pořad ekumenické bohoslužby s připomínkou křtu A. Vysvětlení Bohoslužba se koná na podzim (4. neděle v září), z podnětu ERC. Předložený liturgický formulář je soustředěn k připomínce křtu podle liturgie,

Více

KATECHETICKÝ PROGRAM PŘÍPRAVA DĚTÍ NA NÁVŠTĚVU PAPEŢE BENEDIKTA XVI.

KATECHETICKÝ PROGRAM PŘÍPRAVA DĚTÍ NA NÁVŠTĚVU PAPEŢE BENEDIKTA XVI. KATECHETICKÝ PROGRAM PŘÍPRAVA DĚTÍ NA NÁVŠTĚVU PAPEŢE BENEDIKTA XVI. V září 2009 navštíví Českou republiku papeţ Benedikt XVI. Na jeho návštěvu se připravují všichni věřící. Diecézní katechetické středisko

Více

10 ZPRAVODAJ FRYŠTÁCKÉ FARNOSTI - ŘÍJEN 2003

10 ZPRAVODAJ FRYŠTÁCKÉ FARNOSTI - ŘÍJEN 2003 10 ZPRAVODAJ FRYŠTÁCKÉ FARNOSTI - ŘÍJEN 2003 Hned první den v měsíci říjnu si celá církev připomíná světici sv. Terezii od Dítěte Ježíše. Tato mladá karmelitka žila na tomto světě jenom velmi krátkou dobu.

Více

Antonyj ANTONYJ SUROŽSKIJ ( )

Antonyj ANTONYJ SUROŽSKIJ ( ) ANTONYJ SUROŽSKIJ (1914-2003) se narodil jako syn ruského diplomata ve švýcarském Lausanne. Ke křesťanství se obrátil, když mu bylo 15 let, vystudoval medicínu a stal se lékařem. V roce 1939 složil mnišské

Více

Řád Křesťanského sboru Pyšely

Řád Křesťanského sboru Pyšely Řád Křesťanského sboru Pyšely Úvod Pro plnohodnotný křesťanský život a společné soužití členů Křesťanského sboru Pyšely (KSP) přijímáme následující články. Článek I Cíle a poslání (KSP) Cíle a poslání

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve listopad 2012 6. ročník / 11. číslo Každý, kdo je z pravdy, slyší můj hlas. (J 18,37b) Slovo úvodem Milé sestry, milí bratři, když jsem byl na gymnáziu,

Více

Bože, tys vyvolil Pannu Marii, aby se stala matkou tvého Syna. Na její přímluvu vyslyš naše prosby. Skrze Krista, našeho Pána. Amen.

Bože, tys vyvolil Pannu Marii, aby se stala matkou tvého Syna. Na její přímluvu vyslyš naše prosby. Skrze Krista, našeho Pána. Amen. Sudý týden - sobota Lichý týden - pondělí Modleme se s důvěrou k všemohoucímu Bohu: 1. Dávej své církvi hojnost darů Ducha Svatého. 2. Upevňuj víru všech služebníků církve. 3. Dej všem lidem poznat Krista.

Více

neděle 18. (5.) října 2015

neděle 18. (5.) října 2015 neděle 18. (5.) října 2015 Otázky na opakování 1. Učí nás Pán Ježíš milovat jenom své přátele? 2. Co je to modlitba? 3. Proč nám někdy Bůh hned nesplní vše za co Ho 4. v modlitbě prosíme? 5. Uveďte konkrétní

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve. 3. ročník / 4. číslo. Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky.

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve. 3. ročník / 4. číslo. Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky. Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve duben 2009 3. ročník / 4. číslo Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky. Slovo úvodem Milé sestry, milí bratři, začíná nejdůležitější

Více

Fiat adventní 2015. Adventní zamyšlení. Farní časopis farností Vlachovo Březí, Lažiště, Záblatí

Fiat adventní 2015. Adventní zamyšlení. Farní časopis farností Vlachovo Březí, Lažiště, Záblatí Fiat adventní 2015 Farní časopis farností Vlachovo Březí, Lažiště, Záblatí Adventní zamyšlení Za svých pár let působení ve farnostech českobudějovické diecéze píšu každý rok touto dobou nějaká adventní

Více

Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc!

Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc! Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc! Čtení: Lukáš 9:18 27 Asi před deseti lety se promítal film o třech přátelích z New Yorku, kteří se blížili ke čtyřicítce a měli velký zmatek ve svých životech, zaměstnáních,

Více

Křesťané v ČR budou slavit Velikonoce

Křesťané v ČR budou slavit Velikonoce Křesťané v ČR budou slavit Velikonoce Tisková zpráva, 10. dubna 2017 V tomto týdnu budeme prožívat Velikonoce, největší svátky křesťanů v ČR. Během Zeleného čtvrtka, Velkého pátku, Bílé soboty a neděle

Více

pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Loukovec, Mnichovo Hradiště, Mukařov, Přepeře a Všeň LISTOPAD 2010

pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Loukovec, Mnichovo Hradiště, Mukařov, Přepeře a Všeň LISTOPAD 2010 f a r n í l i s t pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Loukovec, Mnichovo Hradiště, Mukařov, Přepeře a Všeň LISTOPAD 2010 Jít ve stopách Ježíšových, to je naším povoláním. Ony jsou jedinou cestou,

Více

neděle 1. listopadu (19. října)

neděle 1. listopadu (19. října) neděle 1. listopadu (19. října) Otázky na opakování 1. Co je to podobenství? 2. Proč Pán Ježíš Kristus učí v podobenstvích? 3. Co v podobenství o rozsévači znamená semeno, půda a kdo je tím rozsévačem?

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve červen 2009 3. ročník/6. číslo Když kocour není doma... Slovo úvodem Když kocour není doma, myši mají pré.. Ježíš odešel. Oblak Otcovy slávy ho vzal našim

Více

V sobotu 15 našich mladých a 40 dětí začínají tábor na Orlím hnízdě v Beskydech pod Lysou horou, prosíme vzpomeňte v modlitbě.

V sobotu 15 našich mladých a 40 dětí začínají tábor na Orlím hnízdě v Beskydech pod Lysou horou, prosíme vzpomeňte v modlitbě. v týdnu od 3. 7. - 10. 7. 2016 14. týden během roku Díky za úklid kostela, květinovou výzdobu, sbírku na opravu fary, která vynesla 15.670Kč. Začíná nový pořad bohoslužeb v letním čase večerních v 18:30

Více

Farní zpravodaj farnosti Ostrov a Jáchymov

Farní zpravodaj farnosti Ostrov a Jáchymov Farní zpravodaj farnosti Ostrov a Jáchymov ŘÍJEN 2011 Modlíte se roztržitě? Pak hlavu vzhůru! I umět řídit vyžaduje čas a praxi Pokud máte s modlením stejné zkušenosti jako já, pak hlavu vzhůru, mám pro

Více

Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze

Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze Sněženka farní Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze Ročník XVII. Prosinec 2011 Milí farníci a ostatní čtenáři Sněženky, zatímco obchody již zdobí vánoční výzdoba a leckde dokonce zní i koledy,

Více

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU...

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... MODLI SE ZA SVOU SMRT TO NEJTĚŽŠÍ JE SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... Dag Hammarskjöld (1905-1961) švédský spisovatel a diplomat, generální tajemník

Více

8:30 Troubky 10:30 Bochoř 15:00 Troubky Bochoř Po kříž. cestě 18:00 Henčlov

8:30 Troubky 10:30 Bochoř 15:00 Troubky Bochoř Po kříž. cestě 18:00 Henčlov , Dědina 113/41, PSČ. 751 02 / mobil. 731 402 070 30.3. 31.3. 1.4. 2.4. 3.4. 4.4. 5.4. 6.4. 4. postní První pátek v měsíci 5. postní Po kříž. cestě Henčlov 17:30 Od 15 hod. 20:00 14:30 16:30 17:00 Za +

Více

Šiřte poselství lásky

Šiřte poselství lásky Šiřte poselství lásky Promluva Satja Sáí Báby z 25. prosince 1994 Vesmír je ovládán Bohem, Bůh je veden pravdou, pravdě vládnou ušlechtilé bytosti, kdo je ušlechtilý, je Bůh sám. Vtělení božské lásky!

Více

11 / 2013 ROČNIK XVII.

11 / 2013 ROČNIK XVII. MARTiNOViNy 11 / 2013 ROČNIK XVII. FARNOST SV. MARTINA PRAHA - ŘEPY...učte se ode mě, neboť jsem tichý a pokorný srdcem. Mt 11,29 KŘÍŽ STROM ŽIVOTA Listopad je měsíc, který začínáme slavením všech svatých

Více

Modlitba za dobrou volbu pomocného biskupa ostravsko-opavské diecéze

Modlitba za dobrou volbu pomocného biskupa ostravsko-opavské diecéze Modlitba za dobrou volbu pomocného biskupa ostravsko-opavské diecéze Bože, Dobrý pastýři, svěřujeme ti jmenování ostravsko opavského pomocného biskupa a prosíme: veď mysl Svatého otce i všech, kteří nesou

Více

Měsíčník farností Velká Bystřice a Hlubočky Ročník 15 Číslo 5 Rok 2014

Měsíčník farností Velká Bystřice a Hlubočky Ročník 15 Číslo 5 Rok 2014 Měsíčník farností Velká Bystřice a Hlubočky Ročník 15 Číslo 5 Rok 2014 ÚVODNÍK Milí čtenáři Děníčku, připomeňme si jeden ze závěrů, který udělal Tomáš Zendulka v minulém čísle Děníčku, a to možný prodej

Více

Odpovědět na výzvy své doby

Odpovědět na výzvy své doby Odpovědět na výzvy své doby Scénář s podněty ke katechezi mladých a dospělých věřících Určení programu: Program je vhodný pro mladé a dospělé lidi. Lze ho zařadit jako tematický blok do programu systematické

Více

Růženec světla - Pán Ježíš řekl: "Já jsem Světlo světa." - Věřím v Boha...

Růženec světla - Pán Ježíš řekl: Já jsem Světlo světa. - Věřím v Boha... Růženec světla - Pán Ježíš řekl: "Já jsem Světlo světa." - Věřím v Boha... Zdráva buď, nebes Královno, - Maria, přesvatá Panno. S andělem tebe zdravíme, - růžencem svatým slavíme. Ó, Matko Páně přemilá,

Více

MONOTEISTICKÁ NÁBOŽENSTVÍ

MONOTEISTICKÁ NÁBOŽENSTVÍ Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 MONOTEISTICKÁ

Více

Křesťanství 2 VY_32_INOVACE_BEN33

Křesťanství 2 VY_32_INOVACE_BEN33 Křesťanství 2 M g r. A L E N A B E N D O V Á, 2 0 1 2 Podoby náboženství 1. Katolicismus - nejrozšířenější skupinou v křesťanství. V nejširším smyslu slova sem patří všechny církve, které si nárokují všeobecnost,

Více

informace polenské farnosti prosinec 2013

informace polenské farnosti prosinec 2013 informace polenské farnosti prosinec 2013 Děkujeme ti, Pane, že nám v době adventního očekávání připomínáš falešnost naší zbožnosti, jsmeli spokojeni sami se sebou. Děkujeme ti za prorocké slovo, které

Více

SIARD. Svatý Václave, vévodo české země, kníže náš, pros za nás Boha, Svatého Ducha! Kriste, eleison.

SIARD. Svatý Václave, vévodo české země, kníže náš, pros za nás Boha, Svatého Ducha! Kriste, eleison. Zpravodaj křesťanů z Juliánova, Vinohrad a Židenic SIARD kostel sv. Cyrila a Metoděje Číslo 9, ročník 16 www.zidenice.farnost.cz vychází 6. září 2009 Svatý Václave, vévodo české země, kníže náš, pros za

Více

POŘAD BOHOSLUŢEB V KOSTELE PANNY MARIE POMOCNICE V BRNĚ-ŢABOVŘESKÁCH v týdnu

POŘAD BOHOSLUŢEB V KOSTELE PANNY MARIE POMOCNICE V BRNĚ-ŢABOVŘESKÁCH v týdnu v týdnu 31. 7. 7. 8. 2016 18. NEDĚLE za rodinu Štěpánkovu, Klimešovu, Matulovu za Anetku a celou rodinu sv. Alfonsa Marie z Liguori, biskupa a učitele církve sv. Petra Juliána Eymarda, kněze sv. Jana Marie

Více

Pobožnost podle Františka Kalouse

Pobožnost podle Františka Kalouse Pobožnost podle Františka Kalouse D: - duchovní (liturg) O: - obec (bohoslužebné shromáždění) ÚVODNÍ PÍSEŇ APOŠTOLSKÝ POZDRAV ÚVODNÍ MODLITBY D: Hospodine, slavný Bože náš, tobě zasvětíme život svůj. O:

Více

Svatý Otec Jan Pavel II. žehná korunovační klenoty pro milostnou sochu Panny Marie Křtinské (na nunciatuře v Praze 25. a 26.

Svatý Otec Jan Pavel II. žehná korunovační klenoty pro milostnou sochu Panny Marie Křtinské (na nunciatuře v Praze 25. a 26. ročník 8 2/1997 Svatý Otec Jan Pavel II. žehná korunovační klenoty pro milostnou sochu Panny Marie Křtinské (na nunciatuře v Praze 25. a 26. dubna 1997) Korunovace milostné sochy Panny Marie Křtinské Od

Více

Mostkovice Krumsín Prosinec 2012

Mostkovice Krumsín Prosinec 2012 ZPRAVODAJ FARNOSTÍ Mostkovice Krumsín Prosinec 2012 Drazí a milí farníci, v prosinci jsme začali nový církevní rok, zároveň s ním jsme vstoupili do adventu, do Roku víry a Roku eucharistie. Advent je dobou

Více

Otče náš.. 3 Zdrávas Maria 3 Andělé Boží, strážce můj 4 Zdrávas Královno. 5 Pod ochranu tvou. 6 Svatý Michaeli archanděli.. 7 Věřím v jednoho Boha.

Otče náš.. 3 Zdrávas Maria 3 Andělé Boží, strážce můj 4 Zdrávas Královno. 5 Pod ochranu tvou. 6 Svatý Michaeli archanděli.. 7 Věřím v jednoho Boha. 1 KNÍŽKA MODLITEB Otče náš.. 3 Zdrávas Maria 3 Andělé Boží, strážce můj 4 Zdrávas Královno. 5 Pod ochranu tvou. 6 Svatý Michaeli archanděli.. 7 Věřím v jednoho Boha. 8 Srdce Ježíšovo a Mariino 9 Modlitba

Více

Tabulka pořadí předností liturgických dnů

Tabulka pořadí předností liturgických dnů Tabulka pořadí předností liturgických dnů ze Všeobecných ustanovení o liturgickém roku a o kalendáři, č. 59-61 I. Slavnosti Velikonoční triduum. Narození, Zjevení a Nanebevstoupení Páně, Seslání Ducha

Více

Když uvažujeme o misiích, nezapomínáme, že každý z nás je povolán k misijnímu dílu, a že naším primárním misijním územím je místo, kde žijeme?

Když uvažujeme o misiích, nezapomínáme, že každý z nás je povolán k misijnímu dílu, a že naším primárním misijním územím je místo, kde žijeme? Úvaha nad otázkou: Když uvažujeme o misiích, nezapomínáme, že každý z nás je povolán k misijnímu dílu, a že naším primárním misijním územím je místo, kde žijeme? předmět: Kultura a křesťanské misie v rozvojových

Více

Ženy v korintském sboru

Ženy v korintském sboru Ženy v korintském sboru 1. Ježíši krásný, panovníku jasný, Boží i lidský synu, tebe milovat a oslavovat žádám každou hodinu. 2. Krásné jsou kraje, pole, luhy, háje, zavítá-li jarní čas: nad vše vezdejší

Více