Celoměstské programy podpory sportu a tělovýchovy v hl. m. Praze na rok 2012

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Celoměstské programy podpory sportu a tělovýchovy v hl. m. Praze na rok 2012"

Transkript

1 Vyhlášené programy: Hl. m. Praha vyhlašuje usnesením Rady hl. m. Prahy č ze dne Celoměstské programy podpory sportu a tělovýchovy v hl. m. Praze na rok 2012 I. Úprava školních sportovišť II. III. IV. určené pro městské části hl. m. Prahy, školy a školská zařízení Úprava veřejných ploch určených pro sportování Provoz veřejně přístupných plaveckých bazénů Úsporná technologická opatření pro provoz plaveckých bazénů V. Sportovní turnaje a akce celopražského a celostátního významu Termín uzávěrky: Konzultační středisko ke zpracování projektů od do : Odbor školství, mládeže a tělovýchovy Magistrátu hl. m. Prahy (dále jen SMT MHMP ), odd. sportu a volného času, Jungmannova 35/29, Praha 1, 6. patro, č. dv. 660 Po hod, Út a Čt hod, St hod, Pá hod Kontaktní osoby: Mgr. Romana Beková tel Mgr. Michal Hanžlík tel Zdeněk Hübner tel Bc. Michaela Odstrčilová, Dis. tel Bc. Jiří Krejča tel Mgr. Martin Platz, Dipl. ek., vedoucí odd. tel Místa podání žádostí: podatelna MHMP, Jungmannova 35/29, Praha 1 podatelna MHMP, Mariánské nám. 2, Praha 1 Způsob podání: osobně na podatelnu, elektronicky nebo poštou (datum podání nejpozději v den uzávěrky), v obálce nadepsané ŽÁDOST O GRANT V OBLASTI SPORTU, bez fólií a obalů nebo elektronicky s elektronickým podpisem dle zák. o elektronickém podpisu č. 227/2000 Sb. v platném znění

2 Obecné podmínky Celoměstských programů podpory sportu a tělovýchovy v hl. m. Praze na rok ) Lokalizace granty jsou určeny pro žadatele se sídlem v hl. m. Praze 2) Administrativa a podmínky pro poskytnutí grantu a) žádost o grant hl. m. Prahy je nutno vypracovat na předtištěném formuláři, vyplnit ve všech potřebných bodech a v termínu odevzdat v jednom vyhotovení (případné druhé výtisky budou skartovány) s požadovanými potvrzeními (vše se dokládá jen v kopiích) a zpracovaným projektem, maximálně však v rozsahu 30 stran včetně všech příloh a vlastní žádosti. V případě podání více žádostí přiložit k žádostem jejich seznam s označením programů. Formulář žádosti je k vyzvednutí v informačním středisku MHMP a na oddělení sportu a volného času SMT MHMP nebo na internetové adrese hodnoceny budou pouze úplné žádosti se všemi povinnými přílohami podané v řádném termínu b) po skončení grantového řízení zůstávají žádosti zaevidované na SMT MHMP a žadatelům se nevracejí 3) Posuzování a hodnocení žádostí a) žádosti budou posouzeny Komisí Rady hlavního města Prahy pro přidělování grantů v oblasti sportu a tělovýchovy a návrh na přidělení grantů bude předložen ke schválení Radě hlavního města Prahy (dále jen Rada HMP ) a následně Zastupitelstvu hlavního města Prahy (dále jen Zastupitelstvo HMP ) b) jednotlivé granty nejsou nárokovou položkou a jsou odvislé od výše schválených finančních prostředků určených pro oblast tělovýchovy a sportu v rámci rozpočtu hl. m. Prahy pro rok 2012 c) až do konečného rozhodnutí o výsledcích grantového řízení nebudou poskytovány žádné dílčí informace d) grant nemusí být přidělen v požadované výši a lze ho čerpat pouze v souladu s účelem uvedeným v oznamovacím dopise o přidělení grantu (u škol bez napojení na rozpočet hl. m. Prahy v dotační smlouvě), vždy za podmínky dodržení finanční spoluúčasti žadatele dle jednotlivých programů e) proti rozhodnutí o přidělení grantu se nelze odvolat f) grant nelze přidělit žadatelům v případě nevyřešeného vyúčtování jakýchkoliv finančních prostředků přidělených hl. m. Prahou 4) Výběr dodavatele na realizaci projektu Dotovaný subjekt má za povinnost vybrat dodavatele na realizaci projektu u investičních akcí, které byly RHMP / ZHMP schváleny, v souladu s ustanoveními zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ). V případě podlimitních a nadlimitních veřejných zakázek,které musejí být zadány v zadávacím řízení, zahájit zadávací řízení nejpozději do příslušného kalendářního roku; b) při ustanovování hodnotící komise ve smyslu ustanovení 74 zákona jmenovat jejím členem a jeho náhradníkem zástupce SMT MHMP; c) v případě veřejných zakázek,které nemusejí být zadány v zadávacím řízení, včetně veřejných zakázek malého rozsahu (tj. veřejných zakázek, jejichž předpokládaná hodnota nepřesáhne v případě dodávek a služeb 2 mil. Kč bez DPH a v případě stavebních prací 6 mil. Kč bez DPH), jde-li o dotaci vyšší než Kč provést výběr dodavatele vyzváním minimálně 3 dodavatelů k předložení nabídky, přičemž se musí jednat o dodavatele, kteří jsou objektivně schopni veřejnou zakázku splnit (dále jen výběrové řízení ). Výzva ve výběrovém řízení musí obsahovat vymezení požadovaného plnění, dobu a místo plnění, případné požadavky na prokázání kvalifikace (včetně postupu při jejich nesplnění), lhůtu, ve které mají dodavatelé podat nabídku do výběrového řízení a která musí činit minimálně 5 pracovních dnů, lhůtu, ve které budou svými nabídkami dodavatelé vázáni, kritéria pro výběr nejvhodnější nabídky a způsob informování o výběru nejvhodnější nabídky. Výzva musí být dodavatelům zaslána prokazatelnou formou; výzvu je třeba zveřejnit na internetových stránkách, případně jiným obvyklým způsobem. K posouzení a hodnocení nabídek předložených ve výběrovém řízení je třeba jmenovat tříčlennou komisi veřejné zakázky malého rozsahu. Jedním z členů této hodnotící komise je třeba jmenovat zástupce SMT MHMP, a to obdobným postupem s bodem ad b) tohoto odstavce. Dotovaný subjekt je při výběru dodavatele vždy povinen postupovat v souladu se zásadou rovného zacházení, transparentnosti a zákazu diskriminace. 5) Čerpání finančních prostředků Granty jsou finanční prostředky z rozpočtu hl. m. Prahy, které se poskytují na schválené projekty dle usnesení Rady hl. m. Prahy č ze dne a) přidělené finanční prostředky budou vybraným žadatelům uvolňovány navýšením rozpočtu organizací hl. m. Prahy a městských částí, nebo formou dotace na základě dotační smlouvy uzavřené mezi hl. m. Prahou (poskytovatel dotace) a žadatelem (dotovaný subjekt) v návaznosti na schválení rozpočtu hl. m. Prahy na rok 2012 b) čerpání finančních prostředků je třeba účtovat odděleně na samostatných analytických účtech c) v případě, že subjekt obdrží ještě další finanční prostředky hl. m. Prahy na stejný projekt v jednom rozpočtovém roce, budou se na čerpání těchto financí vztahovat podmínky dle oznamovacího dopisu o

3 přidělení grantu nebo uzavřené dotační smlouvy včetně povinné spoluúčasti vážící se k jednotlivým programům d) příjemce grantu se zavazuje postupovat v souladu s právními předpisy upravujícími zadávání veřejných zakázek, zejména z.č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách e) příjemce dotace umožní pověřeným zástupcům MHMP kontrolu užití finančních prostředků v souladu s oznamovacím dopisem od SMT MHMP nebo uzavřenou dotační smlouvou a zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, a strpí dohlídku realizace akce dle schváleného projektu f) zprávu o čerpání finančních prostředků je dotovaný subjekt povinen předložit na formuláři dostupném na do , v případě škol bez napojení na rozpočet HMP na formuláři k vyúčtování na SMT MHMP do g) dotaci je nutné vyčerpat do ) Výdaje, které nelze hradit z grantu a) úhrada mezd zaměstnancům, odvody na sociální a zdravotní pojištění, cestovní náhrady b) náklady na investiční výstavbu - pokud jde o zahajování nových staveb, nákup pozemků a nemovitostí c) úhrada leasingu a půjček d) úhrada DPH není pro příjemce uznatelným výdajem, pokud příjemce je plátcem DPH a má v konkrétním případě nárok na uplatnění odpočtu DPH na vstupu podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění 7) Prezentace hl. m. Prahy Dotovaný má za povinnost uvádět hl. m. Prahu a její logo na všech propagačních materiálech projektu jako poskytovatele finanční dotace, pokud to dovolí povaha projektu 8) Seznámení s výsledky grantového řízení a) po schválení Radou HMP nebo Zastupitelstvem HMP b) elektronicky nebo písemně s odkazem na grantový portál hl. m. Prahy - bez zdůvodnění do 30 dnů po schválení Radou či Zastupitelstvem HMP c) telefonickým dotazem nebo osobně na odd. sportu a volného času SMT MHMP 9) Veřejná podpora Veřejná podpora ve smyslu článku čl. 107 Smlouvy o fungování EU je definována těmito čtyřmi základními znaky: 1) je poskytována z veřejných prostředků 2) narušuje nebo hrozí narušením hospodářské soutěže 3) zvýhodňuje určité podnikání či odvětví výroby 4) ovlivňuje obchod mezi členskými státy Informace o této problematice naleznete na internetové adrese 10) Čestná prohlášení Všichni žadatelé podepíší v žádosti výslovný souhlas se zpracováním svých osobních údajů hlavním městem Prahou ke všem úkonům souvisejícím s tímto grantovým řízením a s případným uvedením svých osobních údajů na tiskových materiálech hl. m. Prahy, dále čestné prohlášení týkající se finančních podpor přijatých v režimu de minimis dle nařízení Komise ES č. 1998/2006 ze dne o použití článků 87 a 88 Smlouvy o založení ES na podporu de minimis (Úřední věstník Evropské unie L 379, ) a čestné prohlášení o bezdlužnosti vůči státnímu a dalším veřejným rozpočtům, na daních a na veřejném zdravotním a sociálním pojištění.

4 I. Úprava školních sportovišť Odbor školství, mládeže a tělovýchovy Magistrátu hl. m. Prahy I/1. Úprava povrchu venkovních sportovišť při školách a školských zařízeních (včetně úprav atletických drah a sektorů atletických technických disciplín a jejich vybavení drobnými sportovními zařízeními, např. basketbalovými koši, brankami, tyčemi na odbíjenou, nohejbal apod.) Cílem programu je zlepšit podmínky pro sportování dětí a mládeže a zpřístupnit školní hřiště v mimoškolní době. pro městské části (dále jen MČ ), školy a školská zařízení - doložení vlastnictví: kopie katastrální mapy se zvýrazněním parcely, které se projekt týká a doklad o vlastnictví parcely - v případě, že dotčený pozemek není ve vlastnictví žadatele doložte nájemní smlouvu, která musí být uzavřena nejméně na dobu 5 let - doložení přesného popisu školního sportovního areálu současný stav všech sportovišť (rozměry, povrch, vybavení), jejich situační plánek se zvýrazněním hřiště dle podaného projektu - doložení písemné garance provozovatele o otevření hřiště pro děti a mládež v mimoškolní době po - pá do hodin, o víkendu dohromady minimálně 10 hodin provozu bezplatně nebo za symbolickou cenu - doložení položkového rozpočtu akce - u škol a školských zařízení, jejichž zřizovatelem je MČ, soukromých a vysokých škol je nutné potvrzení o zajištění finančních prostředků žadatelem ve výši minimálně 30 % celkových nákladů nebo písemný souhlas MČ (tj. maximální finanční podíl hl. m. Prahy je 70 %), potvrzení o registraci školy (výpis z obchodního rejstříku, nebo akreditace z MŠMT), kopie oprávnění jednat za žadatele jmenovací dekret, příp. jiné dokumenty - u škol a školských zařízení, jejichž zřizovatelem je hl. m. Praha, není požadováno potvrzení o registraci právní subjektivity (zřizovací listina), oprávnění jednat za žadatele (jmenovací dekret), je-li oprávněnou osobou ředitel/ka školy, ani zajištění finanční spoluúčasti - v případě škol se třídami s rozšířenou výukou tělesné výchovy doložte přehled o počtu tříd s rozšířenou výukou tělesné výchovy na škole, jejich zaměření a počet žáků v nich - zajištění celoroční údržby zařízení a dozor v mimoškolní době - u předmětného sportoviště vyvěsit rozpis hodin pro veřejnost a provozní řád - na předmětném sportovišti umístit označení, že bylo rekonstruováno za přispění hl. m. Prahy I/2. Úprava vnitřních povrchů tělocvičen při školách a školských zařízeních Cílem programu je zlepšit podmínky pro sportování dětí a mládeže. pro MČ, školy a školská zařízení - doložení dokladu o vlastnictví nebo dlouhodobém nájmu (min. na dobu 5 let) - doložení přesného popisu školní tělocvičny (školních tělocvičen), rozměry, povrch, vybavení - doložení položkového rozpočtu akce - u škol a školských zařízení, jejichž zřizovatelem je MČ, nebo v případě soukromých a vysokých škol doložte potvrzení o zajištění finančních prostředků žadatelem ve výši minimálně 30 % celkových nákladů nebo písemný souhlas MČ (tj. maximální finanční podíl hl. m. Prahy je 70 %) (zřizovací listina), oprávnění jednat za žadatele (jmenovací dekret), je-li oprávněnou osobou ředitel/ka školy, ani zajištění finanční spoluúčasti - v případě škol se třídami s rozšířenou výukou tělesné výchovy doložte přehled o počtu tříd s rozšířenou výukou tělesné výchovy na škole, jejich zaměření a počet žáků v nich - doložení efektivnosti využití tělocvičny příloha č. 1

5 II. Úprava veřejných ploch určených pro sportování (včetně jejich vybavení drobnými sportovními zařízeními, např. basketbalovými koši, brankami, tyčemi na odbíjenou či nohejbal, lanovými prvky, zařízením pro tělocvičny pod širým nebem apod.) Cílem programu je rozšířit a zkvalitnit podmínky pro sportování a aktivní trávení volného času na veřejně přístupných otevřených plochách v hl. m. Praze. pro MČ - doložení vlastnictví: kopie katastrální mapy se zvýrazněním parcely, které se projekt týká a doklad o vlastnictví parcely - v případě, že dotčený pozemek není ve vlastnictví žadatele doložte nájemní smlouvu, která musí být uzavřena nejméně na dobu 5 let - potvrzení o zajištění finančních prostředků žadatelem ve výši minimálně 30 % celkových nákladů (t.j. maximální finanční podíl hl. m. Prahy je 70 %) - doložení rozpracované finanční rozvahy na jednotlivé plochy, pokud projekt obsahuje úpravu více různých sportovních ploch - doložení stanoviska hygienika z hlediska předpokládané hladiny hluku - zajistit celoroční údržbu zařízení - u předmětného sportoviště vyvěsit provozní řád - na předmětném sportovišti umístit označení, že bylo rekonstruováno za přispění hl. m. Prahy III. Provoz veřejně přístupných plaveckých bazénů Cílem programu je podpora plaveckých bazénů v Praze formou příspěvku na úhradu energií, paliv, plynu, vodného a stočného. pro provozovatele plaveckých bazénů při školách a školských zařízeních - celoroční provoz bazénu vyjma prázdnin a minimální rozměr bazénu 10 x 15 m - vyplněná příloha č.1 a 2 - doložení dokladu o vlastnictví nebo dlouhodobém nájmu bazénu (min. na dobu 5 let) (zřizovací listina), oprávnění jednat za žadatele (jmenovací dekret), je-li oprávněnou osobou ředitel/ka školy - dotovaný subjekt má za povinnost prezentovat hl. m. Prahu pomocí informační tabule, která bude distribuována po přidělení finančních prostředků - tabule musí být umístěna na viditelném místě u příchodu do bazénu. IV. Úsporná technologická opatření pro provoz plaveckých bazénů Cílem programu je snížení provozních nákladů plaveckých bazénů prostřednictvím modernizace technologických zařízení (např. čerpadla, dávkování, dvojí využití vody, vlastní zdroj vody, úsporné sprchy, membránová separace, rekuperace tepla z vody a vzduchotechniky, kotle a hořáky, kogenerace nebo ostatní úsporná opatření a rekonstrukce dle konkrétních potřeb provozovatele). pro provozovatele plaveckých bazénů při školách a školských zařízeních - celoroční provoz bazénu vyjma prázdnin a minimální rozměr bazénu 10 x 15 m - vyplněná příloha č.1 a 2 - doložení dokladu o vlastnictví nebo dlouhodobém nájmu bazénu (min. na dobu 5 let) - vyčíslení finanční úspory v Kč/rok související s navrhovaným technologickým opatřením

6 - zajištění finančních prostředků žadatelem ve výši minimálně 30 % celkových nákladů (t.j. maximální finanční podíl hl. m. Prahy je 70 %) (zřizovací listina), oprávnění jednat za žadatele (jmenovací dekret), je-li oprávněnou osobou ředitel/ka školy, ani zajištění finanční spoluúčasti V. Sportovní turnaje a akce celopražského a celostátního významu (pro děti a mládež do 18 let neorganizované v tělovýchovných jednotách, sportovních klubech a jiných sportovních organizacích konané na území hl. m. Prahy a konané v termínu od do ) Cílem programu je podpora sportovních akcí na území hl. m. Prahy. Přidělené finanční prostředky mohou být použity např. na věcné ceny, pronájmy sportovišť, technické zabezpečení, propagační předměty, pronájem ozvučovací techniky. pro MČ, školy a školská zařízení - zajištění finančních prostředků žadatele ve výši minimálně 40 % celkových nákladů (t.j. maximální finanční podíl hl. m. Prahy je 60 %) (zřizovací listina), oprávnění jednat za žadatele (jmenovací dekret), je-li oprávněnou osobou ředitel/ka školy, ani zajištění finanční spoluúčasti - vyplněná příloha č. 3 detailně rozepsat celkový požadavek na věcné ceny (množství, cena/ks atd.), na nájmy (počet hodin, cena/hod nájmu) a další výdaje - uvést přesné datum, hodinu a místo konání - zajištění propagace hl. m. Prahy na všech propagačních materiálech týkající se podpořeného projektu

Celoměstské programy podpory využití volného času dětí a mládeže na území hl. m. Prahy na rok 2015 určené pro

Celoměstské programy podpory využití volného času dětí a mládeže na území hl. m. Prahy na rok 2015 určené pro Rada hl. m. Prahy vyhlásila usnesením č. 2048 ze dne 19. 8. 2014 Celoměstské programy podpory využití volného času dětí a mládeže na území hl. m. Prahy na rok 2015 určené pro subjekty působící v oblasti

Více

Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 až 2015

Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 až 2015 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č. j.: MŠMT-26 533/2012-51 Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 až 2015 Úvod Ministerstvo školství,

Více

Pravidla pro udělení grantů MČ Praha 16 Radotín v oblasti volnočasových aktivit, sportu a kultury

Pravidla pro udělení grantů MČ Praha 16 Radotín v oblasti volnočasových aktivit, sportu a kultury MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 16 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI Pravidla pro udělení grantů MČ Praha 16 Radotín v oblasti volnočasových aktivit, sportu a kultury I. Všeobecná ustanovení 1. Městská část Praha 16 - Radotín (dále

Více

NÁRODNÍ PROGRAM PODPORY CESTOVNÍHO RUCHU

NÁRODNÍ PROGRAM PODPORY CESTOVNÍHO RUCHU Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Odbor cestovního ruchu Č.j.: 40438/2014-54 NÁRODNÍ PROGRAM PODPORY CESTOVNÍHO RUCHU PODPROGRAM ZÁSADY PRO ŽADATELE 1. VÝZVA NPPCR Ministerstvo pro místní rozvoj ČR 1 z

Více

NÁRODNÍ PROGRAM PODPORY CESTOVNÍHO RUCHU

NÁRODNÍ PROGRAM PODPORY CESTOVNÍHO RUCHU Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Odbor cestovního ruchu Č.j.: 38765/2012-54 NÁRODNÍ PROGRAM PODPORY CESTOVNÍHO RUCHU PODPROGRAM ZÁSADY PRO ŽADATELE 1. VÝZVA NPPCR Ministerstvo pro místní rozvoj ČR 1 z

Více

Rozvoj materiálně technické základny mimoškolních zájmových aktivit dětí a mládeže v roce 2015

Rozvoj materiálně technické základny mimoškolních zájmových aktivit dětí a mládeže v roce 2015 Dotační program vyhlášený Jihomoravským krajem Rozvoj materiálně technické základny mimoškolních zájmových aktivit dětí a mládeže v roce 2015 I. Základní ustanovení 1. Právní předpisy a dokumenty Podpora

Více

Podmínky pro poskytování grantového programu v oblasti podpory sportovních aktivit dětí, mládeže a sportovních organizací MČ Praha 15 pro rok 2014.

Podmínky pro poskytování grantového programu v oblasti podpory sportovních aktivit dětí, mládeže a sportovních organizací MČ Praha 15 pro rok 2014. Podmínky pro poskytování grantového programu v oblasti podpory sportovních aktivit dětí, mládeže a sportovních organizací MČ Praha 15 pro rok 2014. I. Úvodní ustanovení Příloha č. 2 USN 1. Grantové programy

Více

III. Předběžná výzva investičního programu Rozvoj materiálně technické základny mimoškolních aktivit dětí a mládeže

III. Předběžná výzva investičního programu Rozvoj materiálně technické základny mimoškolních aktivit dětí a mládeže III. Předběžná výzva investičního programu Rozvoj materiálně technické základny mimoškolních aktivit dětí a mládeže 1 Obsah Úvod...3 I. Základní poslání programu...3 II. Určení cílů Programu...3 III. Účast

Více

Programy státní podpory práce s dětmi a mládeţí pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 aţ 2015

Programy státní podpory práce s dětmi a mládeţí pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 aţ 2015 Ministerstvo školství, mládeţe a tělovýchovy č. j.: 16 300/2010-51 Programy státní podpory práce s dětmi a mládeţí pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 aţ 2015 Úvod Ministerstvo školství, mládeţe

Více

1. Základní informace

1. Základní informace Zadávací dokumentace veřejné soutěže ve výzkumu, vývoji a inovacích dle ustanovení zákona č. 130/2002Sb. o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků, a o změně některých

Více

Zastupitelstvo města Český Brod

Zastupitelstvo města Český Brod Zastupitelstvo města Český Brod vyhlašuje Programy podpory pro kulturu, sport a volnočasové aktivity 1. Úvod 1.1. Nestátní neziskové organizace (dále jen NNO), ostatní právnické subjekty a fyzické osoby

Více

a) Zadávání zakázek, jejichž předpokládaná hodnota přesahuje 500 000,- Kč bez DPH a zároveň nedosahuje 2 mil. Kč (resp. 6 mil. Kč u stavebních prací);

a) Zadávání zakázek, jejichž předpokládaná hodnota přesahuje 500 000,- Kč bez DPH a zároveň nedosahuje 2 mil. Kč (resp. 6 mil. Kč u stavebních prací); Pravidla pro výběr (dále jen Pravidla ) stanovují závazný postup příjemce dotace (dále jen Zadavatel ) při: a) Zadávání zakázek, jejichž předpokládaná hodnota přesahuje 500 000,- Kč bez DPH a zároveň nedosahuje

Více

Článek I. Všeobecné podmínky pro poskytnutí účelové neinvestiční dotace (příspěvku)

Článek I. Všeobecné podmínky pro poskytnutí účelové neinvestiční dotace (příspěvku) Pravidla pro poskytování účelové neinvestiční dotace (příspěvku) z rozpočtu MČ Praha 20 na podporu aktivit v rámci projektu Zdravá MČ Horní Počernice a MA21 Městská část Praha 20 (dále též poskytovatel

Více

Státní podpora sportu pro rok 2014 Projednáno poradou vedení MŠMT dne 2. července 2013 pod č.j. MŠMT-21943/2013

Státní podpora sportu pro rok 2014 Projednáno poradou vedení MŠMT dne 2. července 2013 pod č.j. MŠMT-21943/2013 ÚVOD Státní podpora sportu pro rok 2014 Projednáno poradou vedení MŠMT dne 2. července 2013 pod č.j. MŠMT-21943/2013 Odbor sportu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen MŠMT ) předložil

Více

Opatření IV. 1. 1. Místní akční skupina. Ministerstvo zemědělství Č.j.: 78434/2014-MZE-14113

Opatření IV. 1. 1. Místní akční skupina. Ministerstvo zemědělství Č.j.: 78434/2014-MZE-14113 Ministerstvo zemědělství Č.j.: 78434/2014-MZE-14113 PRAVIDLA, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace pro místní akční skupiny v rámci Programu rozvoj venkova ČR na období 2007 2013 (dále

Více

ROZVOJ PODNIKATELŮ 2013

ROZVOJ PODNIKATELŮ 2013 FOND VYSOČIN Y Výzva k předkládání projektů vyhlášená v souladu se Statutem účelového Fondu Vysočiny 1) Název programu: ROZVOJ PODNIKATELŮ 2013 Grantový program na zvýšení konkurenceschopnosti podniků

Více

Program podpory a rozvoje veřejných kulturních služeb na území statutárního města Ostrava v letech 2012 2016

Program podpory a rozvoje veřejných kulturních služeb na území statutárního města Ostrava v letech 2012 2016 Program podpory a rozvoje veřejných kulturních služeb na území statutárního města Ostrava v letech 2012 2016 1. Název programu Název programu je: Program podpory a rozvoje veřejných kulturních služeb na

Více

MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY

MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY GRANTOVÁ POLITIKA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY V OBLASTI KULTURY A UMĚNÍ Připravili: komise Rady HMP pro posuzování grantů hl. m. Prahy v oblasti kultury a umění, Poradní sbor primátora

Více

POKYNY PRO PŘÍJEMCE PODPORY V RÁMCI NÁRODNÍCH PROGRAMŮ SFŽP ČR

POKYNY PRO PŘÍJEMCE PODPORY V RÁMCI NÁRODNÍCH PROGRAMŮ SFŽP ČR POKYNY PRO PŘÍJEMCE PODPORY V RÁMCI NÁRODNÍCH PROGRAMŮ SFŽP ČR 1. ÚVOD...3 2. ROZHODNUTÍ MINISTRA..3 3. SMLOUVA O POSKYTNUTÍ PODPORY.. 4 3.1. PODKLADY KE SMLOUVĚ.5 3.1.1. PŘÍLOHY I PROGRAM OCHRANY OZONOVÉ

Více

ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK

ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020 Datum vydání: květen 2015 Verze 1.0 Obsah: 1. Část Obecná ustanovení... 3 1.1 Působnost... 3 1.2 Pojmy... 3 1.3 Zásady

Více

Opatření IV. 1. 1. Místní akční skupina. Ministerstvo zemědělství Č.j.: 28415/2015-MZE-14113

Opatření IV. 1. 1. Místní akční skupina. Ministerstvo zemědělství Č.j.: 28415/2015-MZE-14113 Ministerstvo zemědělství Č.j.: 28415/2015-MZE-14113 PRAVIDLA, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace pro místní akční skupiny v rámci Programu rozvoj venkova ČR na období 2007 2013 (dále

Více

Smlouva o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Humanitárního Fondu v rámci Tematického zadání Sociální oblast

Smlouva o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Humanitárního Fondu v rámci Tematického zadání Sociální oblast Investiční dotace evidenční číslo smlouvy Poskytovatele: S-1921/SOC/2014 Smlouva o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Humanitárního Fondu v rámci Tematického zadání

Více

Program semináře. Způsobilé výdaje Ing. Ondřej Nedvěd. Publicita projektů OPPK Ing. Jiří Netík

Program semináře. Způsobilé výdaje Ing. Ondřej Nedvěd. Publicita projektů OPPK Ing. Jiří Netík Program semináře Způsobilé výdaje Ing. Ondřej Nedvěd Publicita projektů OPPK Ing. Jiří Netík Výběr dodavatele v projektech OPPK Ing. Linda Sadílková Coffee break Kontroly projektu, změny v projektu, monitorovací

Více

ZÁSADY PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ PRO NEZISKOVÉ ORGANIZACE Z ROZPOČTU OBCE DĚTMAROVICE

ZÁSADY PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ PRO NEZISKOVÉ ORGANIZACE Z ROZPOČTU OBCE DĚTMAROVICE Obec Dětmarovice ZÁSADY PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ PRO NEZISKOVÉ ORGANIZACE Z ROZPOČTU OBCE DĚTMAROVICE Zastupitelstvo obce Dětmarovice na svém jednání dne 12.12.2007 usnesením číslo 154/7 schválilo Zásady

Více

Opatření IV. 1. 1. Místní akční skupina. Ministerstvo zemědělství Č.j.: 49725/2013-MZE-14113

Opatření IV. 1. 1. Místní akční skupina. Ministerstvo zemědělství Č.j.: 49725/2013-MZE-14113 Ministerstvo zemědělství Č.j.: 49725/2013-MZE-14113 PRAVIDLA, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace pro místní akční skupiny v rámci Programu rozvoj venkova ČR na období 2007-2013 (dále

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ METODIKY PRO ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK A KONCESNÍCH SMLUV dle právní úpravy platné od 1. 1.2014

ÚPLNÉ ZNĚNÍ METODIKY PRO ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK A KONCESNÍCH SMLUV dle právní úpravy platné od 1. 1.2014 S T A T U T Á R N Í M Ě S T O B R N O Rada města Brna ÚPLNÉ ZNĚNÍ METODIKY PRO ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK A KONCESNÍCH SMLUV dle právní úpravy platné od 1. 1.2014 (včetně Dodatku č. 7 schváleného R6/126.

Více

Podle těchto příloh je poskytována podpora z Fondu žádostem akceptovaným od nabytí

Podle těchto příloh je poskytována podpora z Fondu žádostem akceptovaným od nabytí Přílohy IV Směrnice Ministerstva životního prostředí o poskytování finančních prostředků ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Programu podpory obcí ležících v regionech národních parků účinné

Více

';rp. y, ;.o(r Příloha usnesení Č. Usn RMC 0224/2015 Rady Městské části Praha 8 ze dne 22. dubna 2015

';rp. y, ;.o(r Příloha usnesení Č. Usn RMC 0224/2015 Rady Městské části Praha 8 ze dne 22. dubna 2015 MĚSTSKA ČAST PRAHA 8 Úřad městské části (1) První den zveřejnění: Poslední den zveřejnění: Počet Hstů:.10 ';rp. y, ;.o(r Příloha usnesení Č. Usn RMC 0224/2015 Rady Městské části Praha 8 ze dne 22. dubna

Více

Příloha P7. Příručka pro příjemce finanční podpory projektů. Jednotného programového dokumentu pro Cíl 3 regionu NUTS 2 hlavní město Praha

Příloha P7. Příručka pro příjemce finanční podpory projektů. Jednotného programového dokumentu pro Cíl 3 regionu NUTS 2 hlavní město Praha Příloha P7 Příručka pro příjemce finanční podpory projektů Jednotného programového dokumentu pro Cíl 3 regionu NUTS 2 hlavní město Praha IDENTIFIKAČNÍ KÓD: MAD 75 revize: 4 Strana 1 z 131 Vážení přátelé,

Více

I. Podmínky poskytování finanční podpory grantu na rok 2015

I. Podmínky poskytování finanční podpory grantu na rok 2015 I. Podmínky poskytování finanční podpory grantu na rok 2015 1.Všeobecné podmínky pro poskytnutí finanční podpory žádosti o finanční podporu mohou podávat právnické i fyzické osoby odevzdat žádost o finanční

Více