6. Granty nejsou nárokovou položkou, na poskytnutí grantu není právní nárok.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "6. Granty nejsou nárokovou položkou, na poskytnutí grantu není právní nárok."

Transkript

1 Obecná pravidla pro udělování grantů městské části Praha 7 schválená usnesením Rady městské části Praha 7 č. 0180/14-R z jednání č.13, ze dne I. Úvodní ustanovení 1. Grant městské části Praha 7 (dále jen grant) je účelové poskytnutí neinvestičních finančních prostředků z rozpočtu městské části Praha 7 (dále jen MČ P7) na kulturní, sportovní, vzdělávací, bezpečnostní, zdravotně sociální a jinou obecně prospěšnou činnost, v návaznosti na zdrojové možnosti rozpočtu MČ P7 na příslušný rok a je veřejnou finanční podporou podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě. 2. Grant se poskytuje na základě výsledků veřejného výběrového řízení MČ P7 v souladu s 9 odst.1, písm. h) a i) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních samosprávných celků a zákona č. 131/2000 Sb., o hl. m. Praze, ve znění pozdějších předpisů. 3. Obecná pravidla pro udělování grantů upravují součinnost příslušných orgánů MČ P7, směřující k poskytnutí grantu, a zahrnují zejména následující fáze: vypsání výběrového řízení, průběh výběrového řízení, schválení návrhu a uzavření darovací smlouvy zhodnocení efektivnosti a úspěšnosti udělených grantů II. Účel a druhy grantů 1. Granty jsou určeny na kulturní, sportovní, vzdělávací, bezpečnostní, zdravotně sociální a jinou obecně prospěšnou činnost, která má přímý vztah k MČ P7. Účelem grantů je umožnit tuto činnost v případech, kdy ji nelze zajistit samofinancováním nositele a kdy nezbytné finanční prostředky nemohou být plně kryty z jiných zdrojů. 2. Granty jsou poskytovány výhradně pro stanovené účely. 3. Grant nelze použít na výplatu mezd zaměstnanců nositele grantu, na nákup pozemků, staveb, bytů či nebytových prostor, na úhradu leasingu či úvěru nebo na pořizování telefonů, faxů, videokamer, fotoaparátů, počítačů, poč. tiskáren a přídavných zařízení k počítačům. 4. MČ P7 vypisuje tematicky určené granty. Zadání tematicky určených grantů stanovuje Rada MČ P7. 5. Rada MČ Praha 7 si vyhrazuje právo uvedení logotypu MČ P7 na propagačních materiálech a na akcích nositele jako takových. 6. Granty nejsou nárokovou položkou, na poskytnutí grantu není právní nárok. 7. Grant nemusí být přidělen v požadované výši a lze ho čerpat pouze v souladu s účelem uvedeným v žádosti a ve smlouvě o poskytnutí účelového neinvestičního finančního příspěvku

2 8. Proti rozhodnutí o přidělení grantu se nelze odvolat. 9. Grant nelze přidělit žadatelům v případě nevyřešeného vyúčtování jakýchkoliv finančních prostředků přidělených městskou částí P7. III. Vypsání výběrového řízení 1. Veřejné výběrové řízení na poskytnutí grantů vypisuje Rada MČ P7. 2. Výběrové řízení se vypisuje jedenkrát ročně, v návaznosti na schválený, resp. upravený rozpočet MČ P7 pro příslušný rok. Pro každý tematicky určený vypisovaný grant se stanovuje lhůta pro podání žádosti. 3. Výběrové řízení se vypisuje v rámci každé kompetenční oblasti v počtu témat dle aktuálních potřeb městské části Praha Rada MČ P7 v rámci vypsání výběrového řízení určí na každé grantové téma částku, která bude komisemi pro posouzení žádostí o grant rozdělena mezi žadatele. 5. Vypsání výběrového řízení musí obsahovat následující náležitosti: vymezení předmětu výběrového řízení lhůtu a místo pro podání žádosti, specifikaci údajů, které musí žádost obsahovat, kritéria hodnocení žádostí, termín a způsob oznámení výsledků výběrového řízení, vzor smlouvy o poskytnutí účelového neinvestičního finančního příspěvku 6. Vypsání výběrového řízení se zveřejňuje na úřední desce ÚMČ P7 a na internetových stránkách MČ P7 (www.praha7.cz) IV. Přijímání žádostí 1. Žádost o grant může podat právnická i fyzická osoba působící na území České republiky, která je registrována v souladu s právním řádem ČR a splňuje všechny zákonem předepsané podmínky pro příslušnou činnost. Pokud žadatel nesplňuje uvedené podmínky, je jeho žádost vyřazena z výběrového řízení. 2. Povinné náležitosti žádosti o grant: Žádost o grant musí být předložena: 1 x vyhotovení v písemné podobě 1 x vyhotovení zaslané elektronicky na adresu (zaslat pouze žádost v souboru Word (formát.doc) bez dalších příloh) Písemné vyhotovení žádosti musí obsahovat následující: a) vyplněný tiskopis žádosti b) projekt c) doklad o právní subjektivitě d) doklad o aktuálním bankovním spojení e) čestné prohlášení, zda žadatel žádá o příspěvek i u jiných subjektů f) strukturovaný rozpočet projektu - 2 -

3 ad a) Tiskopis Je nezbytné vyplnit všechny rubriky a to v českém jazyce strojopisem nebo čitelným hůlkovým písmem. ad b) Projekt Je nezbytné uvést obsah projektu, cíl a přínos pro MČ P7. Dále je nutné charakterizovat dosavadní činnosti žadatele o grant. ad c) Doklad o právní subjektivitě (zakládací stanovy organizace, výpis z registru vedeného MV ČR o založení organizace, zřizovací listina, výpis z OR u právnických osob, pokud jsou v něm vedené) Doklad musí být k originálu žádosti přiložen v jednom originále ne starším než 3 měsíce nebo jednom stejnopise s ověřením jeho pravosti ne starším 3 měsíců. ad d) Doklad o aktuálním bankovním spojení Doložit buď fotokopii platné smlouvy žadatele o grant s bankovním ústavem o zřízení bankovního účtu a čísla konta nebo potvrzení příslušného finančního ústavu o vlastnictví bankovního účtu a aktuálního čísla konta, či fotokopii výpisu z účtu v části bez finančních údajů. Splněna musí být povinnost dle 96 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, kdy subjekt povinný k dani je povinný uvést číslo svého účtu v databázi správce daně Registr plátců DPH jako povinný registrační údaj, jestliže se jedná o ekonomický subjekt k dani povinný a v tomto registru povinně vedený. ad e) Uvést, kde jinde ještě žadatel žádá o příspěvek na tento grant. ad f) Strukturovaný rozpočet projektu - podrobné rozepsaní rozpočtu. 3. Žádosti o grant označené na obálce GRANT MČ PRAHA 7 oblast, do které spadá, přijímá Odbor Kancelář starosty Úřadu MČ Praha 7 prostřednictvím podatelny Úřadu MČ P7, nábř. Kpt. Jaroše 1000, Praha 7. Žádosti se podávají nejpozději v den uzávěrky do 11:30 hodin. Žádosti podané po uplynutí stanovené lhůty jsou vyřazeny z výběrového řízení. 4. Žádosti o grant podané po uplynutí stanovené lhůty nebudou zařazeny do výběrového řízení. 5. Podaná žádost o grant včetně příloh se žadateli po skončení grantového řízení nevrací

4 V. Průběh výběrového řízení 1. Rada MČ P7 jmenuje komise pro posouzení žádostí o grant, které budou složené z vedoucího příslušného odboru Úřadu MČ P7, členů příslušné komise Rady MČ P7 a příslušného člena Rady MČ P7. Rada MČ P7 určí termín zasedání komisí, na kterém budou posouzeny došlé žádosti o grant. 2. Odbor Kancelář starosty Úřadu MČ P7 po ukončení uzávěrky k podání žádostí roztřídí granty podle témat a předá je na příslušné odbory, kde budou 1 týden k nahlédnutí členům komise pro posouzení žádostí o grant. 3. Komise posoudí žádosti o grant a u každé žádosti stanoví, zda a v jaké výši doporučuje poskytnout žadateli grant. 4. Žádosti o grant, které nebudou splňovat všechny výše uvedené náležitosti, budou vyloučeny z dalšího projednávání. VI. Schválení návrhu příslušné komise Rady MČ P7 a uzavření smlouvy o poskytnutí účelového neinvestičního příspěvku 1. Členové Rady MČ P7 vyhodnotí výsledky posouzení žádostí grantovými komisemi a případně je upraví dle rozsahu schválených finančních prostředků MČ P7 vyčleněných na poskytnutí grantů pro příslušný kalendářní rok. 2. Starosta MČ P7 předloží konečný výstup ke schválení Radě MČ P7 a následně Zastupitelstvu MČ P7. 3. Schválením výsledků výběrového řízení Zastupitelstvem MČ P7 výběrové řízení končí. Výsledky grantového řízení budou, po schválení Zastupitelstvem MČ P7 zveřejněny na internetových stránkách Dílčí informace se v průběhu grantového řízení nesdělují. 4. Odbor Kancelář starosty Úřadu MČ Praha 7 vyrozumí jen žadatele, kterým bude grant poskytnut. 5. Odbor Kancelář starosty Úřadu MČ P7 připraví ve spolupráci s Odborem právním k uzavření smlouvy na poskytnutí neinvestičních finančních prostředků. Jednotlivé smlouvy jsou následně zpracovány dle schváleného vzoru Radou MČ P7. Smlouvy na základě projektů schválených usnesením ZMČ Praha 7 podepisuje starosta MČ P7. VII. Průběh a vyhodnocení grantů 1. Fyzická nebo právnická osoba, s níž byla smlouva uzavřena, je povinna předložit Odboru Kancelář starosty Úřadu MČ Praha 7 závěrečnou zprávu společně s vyúčtováním poskytnutých finančních neinvestičních prostředků na předepsaném formuláři do 2 měsíců po ukončení jednorázových projektů, nejpozději však do daného kalendářního roku a nejpozději do daného kalendářního roku u dlouhodobých projektů, na které byl grant poskytnut

5 2. Odbor Kancelář starosty Úřadu MČ Praha 7 vypracuje souhrnnou zprávu o zhodnocení průběhu grantů za příslušný kalendářní rok. Pokud bude zjištěno, že prostředky byly použity v rozporu s účelem jejich poskytnutí, předá zároveň Odboru právnímu a Útvaru kontroly a interního auditu Úřadu MČ Praha 7 podklady k posouzení a případnému vymáhání. 3. Starosta MČ P7 předloží Radě MČ P7 závěrečnou zprávu o vyhodnocení úspěšnosti grantů za příslušné uplynulé období nejpozději do následujícího kalendářního roku. 4. Kompletní složka grantu, obsahující v jednom vyhotovení originál žádosti, smlouvu o poskytnutí účelového neinvestičního finančního příspěvku a závěrečnou zprávu s vyúčtováním, bude následně uložena u příslušného odboru dle grantové oblasti a v Odboru Kancelář starosty ve fotokopii

Podmínky pro poskytování grantového programu v oblasti podpory sportovních aktivit dětí, mládeže a sportovních organizací MČ Praha 15 pro rok 2014.

Podmínky pro poskytování grantového programu v oblasti podpory sportovních aktivit dětí, mládeže a sportovních organizací MČ Praha 15 pro rok 2014. Podmínky pro poskytování grantového programu v oblasti podpory sportovních aktivit dětí, mládeže a sportovních organizací MČ Praha 15 pro rok 2014. I. Úvodní ustanovení Příloha č. 2 USN 1. Grantové programy

Více

Pravidla pro udělení grantů MČ Praha 16 Radotín v oblasti volnočasových aktivit, sportu a kultury

Pravidla pro udělení grantů MČ Praha 16 Radotín v oblasti volnočasových aktivit, sportu a kultury MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 16 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI Pravidla pro udělení grantů MČ Praha 16 Radotín v oblasti volnočasových aktivit, sportu a kultury I. Všeobecná ustanovení 1. Městská část Praha 16 - Radotín (dále

Více

';rp. y, ;.o(r Příloha usnesení Č. Usn RMC 0224/2015 Rady Městské části Praha 8 ze dne 22. dubna 2015

';rp. y, ;.o(r Příloha usnesení Č. Usn RMC 0224/2015 Rady Městské části Praha 8 ze dne 22. dubna 2015 MĚSTSKA ČAST PRAHA 8 Úřad městské části (1) První den zveřejnění: Poslední den zveřejnění: Počet Hstů:.10 ';rp. y, ;.o(r Příloha usnesení Č. Usn RMC 0224/2015 Rady Městské části Praha 8 ze dne 22. dubna

Více

Grantový program Městské části Praha 20. Zásady pro poskytnutí grantů v oblasti sociální a zdravotní pro rok 2015 PRÁVNÍ RÁMEC POSKYTOVÁNÍ GRANTŮ

Grantový program Městské části Praha 20. Zásady pro poskytnutí grantů v oblasti sociální a zdravotní pro rok 2015 PRÁVNÍ RÁMEC POSKYTOVÁNÍ GRANTŮ Grantový program Městské části Praha 20 Zásady pro poskytnutí grantů v oblasti sociální a zdravotní pro rok 2015 I. PRÁVNÍ RÁMEC POSKYTOVÁNÍ GRANTŮ Grantový systém v oblasti sociálních věcí a zdravotnictví

Více

MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY

MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY GRANTOVÁ POLITIKA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY V OBLASTI KULTURY A UMĚNÍ Připravili: komise Rady HMP pro posuzování grantů hl. m. Prahy v oblasti kultury a umění, Poradní sbor primátora

Více

Čl. I. Úvodní ustanovení

Čl. I. Úvodní ustanovení KARLOVARSKÝ KRAJ RADA KRAJE PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ PŘÍSPĚVKŮ Z ROZPOČTU KARLOVARSKÉHO KRAJE NA PODPORU SPORTOVNÍCH AKTIVIT A VOLNOČASOVÝCH AKTIVIT DĚTÍ A MLÁDEŽE - ODBOR ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

Více

GRANTOVÝ PROGRAM Podpora sociálních aktivit 1. výzva pro rok 2014

GRANTOVÝ PROGRAM Podpora sociálních aktivit 1. výzva pro rok 2014 GRANTOVÝ PROGRAM Podpora sociálních aktivit 1. výzva pro rok 2014 Tato výzva se řídí Zásadami pro poskytování grantů města Třeboň Kontakt na administrátora: Mgr. Alena Zárubová, tel: 384342164, alena.zarubova@mesto-trebon.cz

Více

Zásady pro program Podpora v oblasti kulturních a sportovních aktivit z rozpočtu města Třince na rok 2014

Zásady pro program Podpora v oblasti kulturních a sportovních aktivit z rozpočtu města Třince na rok 2014 MĚSTO TŘINEC Zásady pro program Podpora v oblasti kulturních a sportovních aktivit z rozpočtu města Třince na rok 2014 Účinnost od: 18.11.2013 Účinnost do: 31.12.2014 Schváleno: Radou města Třince dne

Více

ČESKÁ ROZVOJOVÁ AGENTURA VYHLAŠUJE VÝZVU K PODÁVÁNÍ NÁMĚTŮ NA PROJEKTY V DOTAČNÍM TITULU

ČESKÁ ROZVOJOVÁ AGENTURA VYHLAŠUJE VÝZVU K PODÁVÁNÍ NÁMĚTŮ NA PROJEKTY V DOTAČNÍM TITULU ČESKÁ ROZVOJOVÁ AGENTURA VYHLAŠUJE VÝZVU K PODÁVÁNÍ NÁMĚTŮ NA PROJEKTY V DOTAČNÍM TITULU EVROPSKÝ ROK ROZVOJE 2015 PŘÍPRAVNÁ FÁZE (GLOBÁLNÍ ROZVOJOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ A OSVĚTA) PREAMBULE PŘEDLOŽENÝCH NESTÁTNÍMI

Více

Článek I. Všeobecné podmínky pro poskytnutí účelové neinvestiční dotace (příspěvku)

Článek I. Všeobecné podmínky pro poskytnutí účelové neinvestiční dotace (příspěvku) Pravidla pro poskytování účelové neinvestiční dotace (příspěvku) z rozpočtu MČ Praha 20 na podporu aktivit v rámci projektu Zdravá MČ Horní Počernice a MA21 Městská část Praha 20 (dále též poskytovatel

Více

Pravidla pro poskytování a vypořádání finanční podpory z rozpočtu města Mikulov (dále jen Pravidla ).

Pravidla pro poskytování a vypořádání finanční podpory z rozpočtu města Mikulov (dále jen Pravidla ). Město Mikulov Zastupitelstvo města Mikulov dle 85 písm. c) a 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů schvaluje tato Pravidla pro poskytování a vypořádání

Více

PREAMBULE I. PŘEDMĚT DOTACE

PREAMBULE I. PŘEDMĚT DOTACE ČESKÁ ROZVOJOVÁ AGENTURA VYHLAŠUJE VÝBĚROVÉ DOTAČNÍ ŘÍZENÍ V RÁMCI DOTAČNÍHO TITULU VYSÍLÁNÍ ČESKÝCH UČITELŮ DO ROZVOJOVÝCH ZEMÍ - PODPORA ZVYŠOVÁNÍ KVALITY VYSOKÉHO ŠKOLSTVÍ V PARTNERSKÝCH ROZVOJOVÝCH

Více

Většina projektových výstupů by měla být zacílena na všechny tyto oblasti:

Většina projektových výstupů by měla být zacílena na všechny tyto oblasti: ČESKÁ ROZVOJOVÁ AGENTURA VYHLAŠUJE VÝBĚROVÉ DOTAČNÍ ŘÍZENÍ V RÁMCI DOTAČNÍHO TITULU ZLEPŠENÍ PÉČE O DĚTI S PORUCHAMI AUTISTICKÉHO SPEKTRA V GRUZII NA PODPORU PROJEKTŮ V OBLASTI ZAHRANIČNÍ ROZVOJOVÉ SPOLUPRÁCE

Více

Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 až 2015

Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 až 2015 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č. j.: MŠMT-26 533/2012-51 Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 až 2015 Úvod Ministerstvo školství,

Více

Město Dolní Kounice ZÁSADY POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNÉ FINANČNÍ PODPORY Z ROZPOČTU MĚSTA DOLNÍ KOUNICE

Město Dolní Kounice ZÁSADY POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNÉ FINANČNÍ PODPORY Z ROZPOČTU MĚSTA DOLNÍ KOUNICE Město Dolní Kounice ZÁSADY POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNÉ FINANČNÍ PODPORY Z ROZPOČTU MĚSTA DOLNÍ KOUNICE Obsah: I. Úvodní ustanovení II. III. IV. Omezení použití dotačních prostředků Průběh dotačního řízení Podmínky

Více

PREAMBULE I. PŘEDMĚT DOTACE

PREAMBULE I. PŘEDMĚT DOTACE ČESKÁ ROZVOJOVÁ AGENTURA VYHLAŠUJE VÝBĚROVÉ DOTAČNÍ ŘÍZENÍ V RÁMCI DOTAČNÍHO TITULU TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA SCREENINGOVÉHO CENTRA A ŠÍŘENÍ POVĚDOMÍ O PREVENCI A VČASNÉ DIAGNOSTICE ONKOLOGICKÝCH ONEMOCNĚNÍ

Více

Pravidla pro poskytování finanční podpory Plzeňského kraje nositelům projektů Plzeň Evropské hlavní město kultury 2015

Pravidla pro poskytování finanční podpory Plzeňského kraje nositelům projektů Plzeň Evropské hlavní město kultury 2015 Pravidla pro poskytování finanční podpory Plzeňského kraje nositelům projektů Plzeň Evropské hlavní město kultury 2015 verze platná od 01.01.2014 Programová rada Plzeňského kraje pro hodnocení projektů

Více

PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ FINANČNÍCH PŘÍSPĚVKŮ MĚSTSKOU ČÁSTÍ BRNO-KNÍNIČKY NA PODPORU KULTURNÍCH, SPORTOVNÍCH A ZÁJMOVÝCH AKTIVIT, NA SOCIÁLNÍ

PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ FINANČNÍCH PŘÍSPĚVKŮ MĚSTSKOU ČÁSTÍ BRNO-KNÍNIČKY NA PODPORU KULTURNÍCH, SPORTOVNÍCH A ZÁJMOVÝCH AKTIVIT, NA SOCIÁLNÍ PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ FINANČNÍCH PŘÍSPĚVKŮ MĚSTSKOU ČÁSTÍ BRNO-KNÍNIČKY NA PODPORU KULTURNÍCH, SPORTOVNÍCH A ZÁJMOVÝCH AKTIVIT, NA SOCIÁLNÍ ČINNOSTI, OCHRANU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A NA DALŠÍ AKCE ZVLÁŠTĚ

Více

Pravidla poskytování příspěvku na činnost z rozpočtu obce Zašová

Pravidla poskytování příspěvku na činnost z rozpočtu obce Zašová Pravidla poskytování příspěvku na činnost z rozpočtu obce Zašová ze dne 9.12.2014 Zastupitelstvo obce Zašová schválilo tato pravidla poskytování příspěvku na činnost z rozpočtu obce Zašová: Čl. I Úvodní

Více

Celoměstské programy podpory využití volného času dětí a mládeže na území hl. m. Prahy na rok 2015 určené pro

Celoměstské programy podpory využití volného času dětí a mládeže na území hl. m. Prahy na rok 2015 určené pro Rada hl. m. Prahy vyhlásila usnesením č. 2048 ze dne 19. 8. 2014 Celoměstské programy podpory využití volného času dětí a mládeže na území hl. m. Prahy na rok 2015 určené pro subjekty působící v oblasti

Více

Zastupitelstvo města Český Brod

Zastupitelstvo města Český Brod Zastupitelstvo města Český Brod vyhlašuje Programy podpory pro kulturu, sport a volnočasové aktivity 1. Úvod 1.1. Nestátní neziskové organizace (dále jen NNO), ostatní právnické subjekty a fyzické osoby

Více

Pravidla pro poskytování finančních příspěvků na volnočasové aktivity dětí a mládeže

Pravidla pro poskytování finančních příspěvků na volnočasové aktivity dětí a mládeže Pravidla pro poskytování finančních příspěvků na volnočasové aktivity dětí a mládeže Zastupitelstvo města Písek rozhodlo dne 03.11.2011 usnesením č. 244/11 vydat tato Pravidla pro poskytování příspěvků

Více

1. Základní informace

1. Základní informace Zadávací dokumentace veřejné soutěže ve výzkumu, vývoji a inovacích dle ustanovení zákona č. 130/2002Sb. o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků, a o změně některých

Více

JIHOČESKÝ KRAJ. GRANTOVÝ PROGRAM (administrovaný Odborem evropských záležitostí)

JIHOČESKÝ KRAJ. GRANTOVÝ PROGRAM (administrovaný Odborem evropských záležitostí) JIHOČESKÝ KRAJ GRANTOVÝ PROGRAM (administrovaný Odborem evropských záležitostí) PRIORITNÍ OSA KVALITNÍ INFRASTRUKTURA, SLUŽBY, PROSTŘEDÍ A SPOLUPRÁCE PRO POSILOVÁNÍ ÚZEMNÍ SOUDRŽNOSTI PODPORA ODSTRAŇOVÁNÍ

Více

GRANTOVÁ PRAVIDLA NADACE ČEZ. Čl. 1 Úvodní ustanovení

GRANTOVÁ PRAVIDLA NADACE ČEZ. Čl. 1 Úvodní ustanovení GRANTOVÁ PRAVIDLA NADACE ČEZ Čl. 1 Úvodní ustanovení 1. Nadace poskytuje nadační příspěvky v souladu s obecně prospěšným účelem, k němuž byla zřízena zejména v oblastech rozvoje duchovních hodnot, vědy,

Více

Škola podporující zdraví v roce 2015

Škola podporující zdraví v roce 2015 Dotační program vyhlášený Jihomoravským krajem Škola podporující zdraví v roce 2015 I. Základní ustanovení 1. Právní předpisy a dokumenty Podpora poskytovaná Jihomoravským krajem na činnosti právnických

Více

MĚSTO HOŘOVICE STAROSTA

MĚSTO HOŘOVICE STAROSTA MĚSTO HOŘOVICE STAROSTA Městský úřad Hořovice Palackého náměstí 2 268 01 Hořovice Vnitřní předpis č. 5 / 2014 Příloha č. 1 Kritéria pro hodnocení žádostí o dotaci z rozpočtu města Hořovice - sociální oblast.

Více

III. Program MŠMT na podporu integrace romské komunity v roce 2011

III. Program MŠMT na podporu integrace romské komunity v roce 2011 Č. j.: 5515/2011-27 III. Program MŠMT na podporu integrace romské komunity v roce 2011 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen MŠMT) vyhlašuje v souladu s nařízením vlády č. 98/2002 Sb.,

Více

JIHOČESKÝ KRAJ. GRANTOVÝ PROGRAM (administrovaný Odborem evropských záleţitostí) PRIORITNÍ OBLAST LIDSKÉ ZDROJE A SOCIÁLNÍ SOUDRŽNOST PODPORA SPORTU

JIHOČESKÝ KRAJ. GRANTOVÝ PROGRAM (administrovaný Odborem evropských záleţitostí) PRIORITNÍ OBLAST LIDSKÉ ZDROJE A SOCIÁLNÍ SOUDRŽNOST PODPORA SPORTU JIHOČESKÝ KRAJ GRANTOVÝ PROGRAM (administrovaný Odborem evropských záleţitostí) PRIORITNÍ OBLAST LIDSKÉ ZDROJE A SOCIÁLNÍ SOUDRŽNOST PODPORA SPORTU 1. výzva pro rok 2014 PRAVIDLA Tento grantový program

Více

Podmínky čerpání a vyúčtování dotace (dále jen Podmínky ), která jsou nedílnou součástí Smlouvy o poskytnutí účelové dotace

Podmínky čerpání a vyúčtování dotace (dále jen Podmínky ), která jsou nedílnou součástí Smlouvy o poskytnutí účelové dotace Podmínky čerpání a vyúčtování dotace (dále jen Podmínky ), která jsou nedílnou součástí Smlouvy o poskytnutí účelové dotace A) Úvodní ustanovení 1. Vymezení pojmů: Poskytovatel: Statutární město Ústí nad

Více